__MAIN_TEXT__

Page 1

D ,

18. 5grfist 2001 rcr

Ir

tl

fb,t'.

\ The top-selling sports drink in the world. Gatorade

s

the ma n sponsor of the Reykjavik Marathon

li t

b

,fr.


DV Sporttekur

puls nn d iprottalifinu a hverjum degi Fjallad er um alla helstu iprotta-

v dburdi innan lands sem utan, s,s. knattspyrnu, hesta, sportveidi,utivist, m6torsport,

handbo ta, frjalsar iprottir skidaiprottir og korfubolta, tressar ipr6ttagreinar og f/eiri sk pa veglegan sess i DV Sport,

DV er adalstyrktaradil ad Reykjavikurmaraponi

2OO1

hefur lc0 sed DV i dag?


REYKJAviKUR MARAtsoN

sem ger6 var a si6asta 6ri me6 bvi aO sameina Reykjavikur marapon og Menningarn6tt Reykjavik 6 laugardegi virdist hafa n6d tiletlu6um erangri. Fjdlgun var i hlaupinu sem fram f6r vi6 s6rlega 6kj6sanlegar a6stadur og hlauparar skemmtu s6r hid besta i tengslum vi6 h6tidarhcildin. S6rstaka hrifningu vakti pessi nlibreytni hl6 peim fjdlmdrgu erlendu gestum sem 6r hvert taka p6tt hlaupinu. Peir koma ekki einungis til ad hlaupa, heldur lika til a6 kynnast landi og pj66 sem bfr d pessari afskekktu eyju nor6ur i Atlantshafi. Borgaryfirvdld oska hlaupurum og skipuleggjendum Reyklavikur marapons velfarnadar og pakka peim gott framlag til eflingar p6tttoku i heilbrigds borgarlifs afmalish6ti6 hofudborgarinnar. Vid vonum ad si breyting 6 dagsetningu hlaupsins sem gerd var med tilliti til Menningarnatur megi haldast um 6komna framtid.

i

i

og

pefttakendur

MRS. lnginbj6rg S6lrun Glslad6ltir The Mayor of Reykjavik

i

Reykjavikur maraponi eru medal peirra sem bodnir eru velkomnir i midborg Reykjavikur 6 afmalisdegi hennar pann

18. dgrist 2001 . Tilgangur pess a6 meta nfna i midborgina er ekki einungis a6 etja

compete against oneself and others on the marathon course, but also to follow and participate in the various activities and events

that are planned through this evening. Last year's decision to combine the Reykjavik marathon with Culture Night in Reyklavik was very successful. Participation in the marathon increased, and the runners enioyed the festivities. The combining of the marathon with Culture Night has been particularly beneficial to our many foreign guests who have come to

take part in the marathon. They travel to lceland not only to run in the race, but also to become acquainted with our country and our people, who inhabit this remote island in the north Atlantic. The Mayor's office and city administration wish the runners and the organizers of the marathon a successful race. We would also like to thank everyone for their contribution to the promotion of health and fitness in our daily lives, and for their participation in the anniversary celebration of our country's continue the capital city. We hope coordination of the marathon with the Culture Night well into the future.

to

d hlaupabrautinni, heldur einnig a6 fylgjast meO peim kappi vi6 sjeffan sig og adra

fjdlm6rgu uppdkomum og skemmtiatri6um sem bo6i6 er upp d um kvcildid. S0 breyting

gathered in the city center on August 1 8, 2001 , the anniversary of Reykjavik's founding. The purpose of congregating here is not merely to

to

MRS. lnginbjorg S6lr0n Gislad6ltir

are

The Mayor of Reykjavik

The city of Reyklavik extends its welcome

both runners and spectators, who

Stj6rn Reykjavikur marapon Board ofdirectors Knritur 6skarsson, formaSur, chairman of the Board SjSfris J6nsson,

Omar Einarsson,

Reykjavilrur maraFon 2OO1: Dagskre I programme

Steinn Lirusson,

Au6ur Gu6mundsd6ttir Framkvemdastj oril race director

Agtst Forsteinsson

6gfst - fiistudagur

l8:00 -

Fulur/speaker Ag0st Asgeirsson H

17.

August lTth - Friday

2l:00

laupaleidarstlori/course director

Jakob Forsteinsson

Malingar/course measurement Sighvatur D. Gu6munds. Half marathon. Marathon certified later by AlMlS. Markstl6ri/start and fi nish director Einar P. Gu6mundsson

Timatokustj6ri/time keeping Katrin Atlad6ttir

Skautahollin, Laugardal / Skating Hall Aftrending keppnisgagna. Registration center open. Barilla pastaveisla fyrir keppendur. Pasta party for participants.

| 8. igrist - laugardagur August lSnd - Saturday I l:00 Start: Marapon

I

l:40 Start: Skemmtiskokk

Skrini ng/registration Gunnar J6hannesson

/ Fun run, 3 og 7 km. Utdr6ttarver6laun cinnur en flugmi6ar afhent begar hlauparar koma 0r rennu.

Vinnsla rlrslita/result processing Fri6rik F6r Oskarsson

l2:

l0 Starfi Marapon,

l8:30

Leikskrdiprogram editor Hafsteinn Oskarsson Afhending gagna

hilfmarapon, l0km og lOkm

linuskautahlaup.

Verdlaunaaftrending fyrir sigurvegara i einstaklings- og aldursflokkum og sveitakeppni i Rddhfsi Reykjavikur.

P6tur lngvi Frantzson

Verd lau n fyri r fu rd u legasta h lau pabf n i ngi n n. Utd r6ttarverd lau n, fl ugm i6ar i skemmtiskokki og lOkm hlaupi / linuskasutahlaupi. Urslit hengd upp. Prize ceremony for winners in single age groups and teams in lOkm, half marathon and marathon,

M6ttaka erl. bo6sgesta Savar F6r Magnrisson

at City Hall, Tjarnargata. Award for the funniest outfit. Results pinned up.

Svava

Oddnf Asgeirsd6ttir

Verdlaunaafhending/Price

ceremony

Magn0s Jakobsson Pastaveisla/Pasta party

Forsidumynd: Magn0s J6nsson


REYKIAV|KUR MARAFoN

VID VILJUM MINNA A

OKKAR FRAB,tsRA OG S ivINS,tsLA HADEGI SVERDARHLADBORD ALLA VIRKA DAGA FRA 12-14 PTZZUR, PASTA, SUPA, BRAUD, KJOT OG ptsrnerrlR,sALOT oG MARGT FLEIRA VERD ADEINS 7 90 - PR. MANN

KOMDU

TIL

, VID HUGSUM VEL UM prc oc piun

OKKAR

!

PEACE LOVE HAPPIMSS..

? OPID : SUN-FIl :11:3O-01:OO

fOS&LAU:11:30-03:OO


REYKTaviKUR

HAmFoN

MM-dagurinn -

Marapon og Menningarn6tt 6 sama degi

Fri upphafi hefur Reykjavikur marapon verid i sifelldri pr6un og alltaf er veri6 a6 leita lei6a til a6 gera hlaupi6 sem mest adladandi

fyrir almenning og

6hugaf6lk um hlaup og heilsurakt. A sidasta dri var teki6 upp samstarf Reyklavikur marapons og menningarnâ‚Źtur i midborginni og var hlaupid, m.a. pess vegna h66 6 laugardegi i frsta sinn. F6tti pa6 heppnast vel og var 6kvedid a6 halda pvi dfram, en nokkur aukning var i p6tttoku fri iirinu il undan. Fitctakendur geta pannig teki6 p:itt i dag-

skrd menningarnaturinnar eftir skemmtilegan dag me6 odru 6hugasomu f6lki um holla hreyfingu.

Vandamil komu

p6 upp, par sem

umferd er miki6 meiri 6 laugardegi en sunnudegi 6 gcitum borgarinnar. Til ad bregdast vid pessu er nri gerd toluver6 breyting 6 hlaupaleidinni I hiilfa mara-

poninu og hjd peim sem leggja upp

i

eins og sjri md

6

maraponhlaupi6,

leidarkortinu

i

opnu bladsins. Lokun

Sebrautarinnar er n! nftt a6 fullu med

framkvemdarpetti pess og er greinilegt ad vanting-

arnar eru meiri til pessa hlaups en annarra hlaupa. Fagna ber pessu pvi petta sfnir ad Reykjavikur mara-

pvi ad hlaupa hana i

bddar

iittir.

St6r

hluti maraponlei6ar-

innar liggur nri um

og er b"6

pon skipar s6rstakan sess i huga dhugasamra hlaupara pessa lands. Okkur sem a6

ad losa hlauparana pannig frd almennri

takifari til ad gera

bilaumfer6 hafi peir

betur og fognum pvi pegar

af hlaupinu, einnig par

f6lk sfnir a6 pa6 ber

stigakerfi Reyklavikur og Seltjarnarness von manna ad med pvi

undirb0ningi hlaupsins stondum litum 6 gagnnfni sem

meiri dnegju

hlaupsins

sem hlaupid er vi6a i mlog fallegu og serstoku umhverfi. Enn frekari breytinga er si6an ad venta d skipulagi hlaupsins d

enn hag

fyrir brj6sti og

kemur me6 uppbyggilegar athugasemdir og gagnrfni.

Oska 69 ollum velfarna6ar og gle6i i

naesta 6ri.

Framkvemdara6ilum hlaupsins er vel kunnugt um a6 fmislegt md betur fara vid skipulagninSu 08 framkvamd hlaupsins. Gagnn/ni hefur komi6 6 einstaka

dtjdnda Reyklavikur maraponinu. Kndtur Oskorsso4 fo

rm. Reykjovikurm a ro p o ns

Reykjavikur marapon pakkar eftirtiildum aililum fyrir gott samstarf

fceland ng N.bEr

rcebdtsFinrh,*

Spf

I

IZ()L\/()

Molgl'^r+ll

D

&

MTNNIN 6ARNOTT i -iJ(",qi""i

A

Tocuen-or*e

rrisir-is

ry"?":"


VERNDARI HLAUPSINS Borqarst1orinn i Reykjavik

f

rrir

BARILLA PASTAVEISLA lnq blorg Solrun Gis adott

r

Pitttakendum er bod d til pastave slt fostudaginn 21.00 i Laugardagsho inn i Laugardal

1

7

agL

n

kl

I

8.00

ABYRGDARADILAR Reykl avik u

VERDLAUN

rborq

lnxtnncoru Vlaralron rast kl 11:00,7 krn oq 3 krn skemrnrtiskokk rast kl. 12:00 Ha frnara[on, 10 k r og 1O k r liruskaLrta rlaLrp RAs- oG ENDAMARK i (timataka) rast kl. 12:10

FATTToKURETTUR

Ma aponhlaLpid er opid o lurr 18 ara og e dr Halfrrraraponh aupid er 16 ara og edri 1 0 knr oq ske lnrt skokkid er 6 r nr opid, po er ekk askilegt ad 1 2 dra oq ynqri far lO kr-n eda 1O kr lirLrskautah aupd nenra rrred qodum und rbun nq

opd h aupurum

SVEITAKEPPNI marapon , hd frraraporr og 10 knr er bodid upp a pr ggla manna sve sve

takeppn

t

Vi

VERDLAUNAAFHENDING

k

Verd aunaafhending ferfrarn i RadhusinLi T8.30 Verdlarn verda vertt fyrir e nstak ngs-, aldt rsf okka- og sve takeppni Utdrattarverdlar n, f lugmidar i skemrrtiskokk og 10 knr hlaupi/linuskautah aupi, af hent, einniq furdulegasta hlaupabuningrnn Urslit herrgd Lrpp a stad rurr

sak kepprrsgoqn

fostudaqrnn 17 ;qust

kl

SUND Ol um batttakendum er bodid i sund

DRYKKJARSTODVAR OG

AFHENDING KEPPNISGAGNA F6tttakendur

ir b;tttakendur sem lluka v dkonrand vega ergd hljota verdaunaperrnq fyrstt kar ar og prldr fyrstu konur i rarapon og hdlfra apon fa ttan andsflugm da frd FlLq e dun i verdlaun, auk serverdlauna Fyrst kar oq fyrsta kona i 10 km hlota einnig serverdarn Fyrir brautarret i marapon og h6lfmara!oniverdurgreiddrr bonus skermtskokk nr, T0 km oq 1O kr linr-rskautah aup verda dregn r rt flrgmidar frd FlLrglerdunr Vettverda verdlarn fyrrrfurdu eqasta h aLrpabun nginr Dreg dverdur ur fjo da aukaverdlauna sem eru bakur frd Mali & mernrngL og iprottavorur frd Nike Prir

rnufe aqar, felagasarntok og flo sky dur geta myndad

batttoku Kor.rur og kar ar qeta myndad sveit sa lan Verdlaun verda ve tt fyrstu lrrerrLrr sveitunu r d hverr i vegalengd Dregld verdur Lir hopr sve ta rna i 1 O km u r tvenr't aukaverd aun tlr

A

i Laugada shollina i Laugarda 18.00 21:00

H

EILSUG4SLA

b

Drykkjarstodvar verda med u p b 5 krr mil Far verdur bodid Lrpp a vatn og Gatorade iprottadrykk Laknar og h1[rkrunar d verdur tr re du medan hlaupinu stendur og til adstodar er h auparar koma i nrark

i

A

g' ,t l lll,ltJ

o

1

,, ti-'t


The top-selling sports drink in the

world.

Gatorade is the main sponsor of the Reykjavik Marathon


REYKJAviKUR MARApoN

5. LaugavegshlaupiO MetpStttaka og allir luku prekrauninni Fribe,rar adstedur d lei6inni rlr Landmannalaugum i F6rsmork gdfu af s6r metpiitt-

toku og brautarmet pegar pessi vinsala gonguleid sem kollu6 hefur veri6 Laugavegurinn var hlaupin. Alls logdu l0l hlaupari af stad og nddu allir ad li[ka pessum r0mlega 50 km

in

teljandi vandrada.

Vidb0id er ad pitttakendum fjolgi i nestu irum pvi erlendir fiolmidlar hafa sfnt hlaup-

inu aukinn ihuga. N0 fylgdust bandariskir

pdttager6amenn med pvi og mun fraksturinn verda sfndur i National Geographic sj6nvarpsrdsinni nesta vetur. Fi hafa birst greinar i erlendum blodum og eftir petta hlaup er a6 vanta Friggia slikra greina.

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 II

Gudmann Elisson Trausti Valdimarsson Haukur Fri6riksson Gauti Hoskuldsson Ag0st Kvaran

4:54:08 5:18:22 5:25:03 5:35:25 5:39:14 5:48:52 5:50:18 6:21:30 6:28:08 6:36:08

Rene

Timmerman

8:05:25 F6r Gunnarsson 8:23:34 P6tur Hafsceinn isleifsson 8:24:70 Udo Hilpensrrab 8:25:43 J6hann B Kristjdnsson 8:42:43 Stefin Orn Bjarnason

(784), ned CuiJntanni (219)

C ho rl e s H u bba og John (7112)

rd

Urslit Karlar 18-29 Ara 4:56:08 John Smallwood 5:37:17 Gisli Einar Arnason 5:33:59 Olafur Thorlacius Arnason 5:40:40 Miian Tomcik 6:12:29 lakob EinarJakobsson 6 6:22:23 Fl6ki Gudmundsson 7 6:59:37 Ken Fengler

8 7: l0:09 9 7: l8: I 3 l0 7:79:16 I I 7:36:23 12 7:54:45

I972

GBR

t974

tSL

I

ISL

981

t977

SVK

1983

ISL

t976

tSL

I973

USA

Gudmundur Vigf0sson 1977 ISL Thomas Reilley 1972 USA Chad Keilen t975 USA Biarki Hallsson t98 tsL F6rsteinn Agustsson t974 tSL

t

Karlar 30-39 6ra

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 II

Haflidi Savarsson t?66 tsl Stefin Orn Einarsson 1962 ISL ivar Audunn Adolfsson 1962 ISL Gunnar Stef6n Richter I 968 ISL Axel Valur Birgisson 1969 tSL 6:14:10 Julian Donnelly I963 GBR 6:29:03 Olafur Stefrinsson t962 tSL

5:08:59 5:25:03 5:38:38 5:46:53 6:00:00

6:29:35 6:30:58 5:34:03 6:37:57 12 6:40:49 13 6:47:34 14 6:48:19

Volker Reif I97O GER Alfre6 ,fgir Gudmundsson 1968 ISL

l5

HjorturGr6tarsson

I

6:51:l

I

Gareth Hardman Pete Halson Birgir Ragnarsson Theod6r Asgeirs Scott Maunu

6 6:53:30 Dofri

F6rdarson

I964 I?63

GBR GBR

t968 t970

8 7:06:52

Ag0st Sverrir

tsL

l96s t965

I 963 Egilsson 1966

VernhardurA6alsteinsson

GER

I

ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

8:

I

2:36

1957 GER

1954 1957

ISL

l7 8:16:58 l8 9:39:09 l9 l0:28:39

GBR

I 7:21:29 7 7:26:09 3 9:32:08

Sigurj6n Andr6sson lng6lfur Sveinsson

Birgir Axelsson

I

0:09

I

1944 1947

tSL tSL

t949

tSL

I rSL t945 tSL t948 tSL t95 I tSL l?43 tsl t949 tSL l94s rsl t95

I965

t962 963 I

t962 t966

tSL

GER

t94t tsL 939 tSL t940 tsl

F6rey Gylfad6ftir

ISL

Konur 50

I

Sifj6nsd6ttir Maj-Britt Vestergaard Bryndis Svavarsdottir Mary RiE

og eldri Whitmore

Sarah

t96r usA

I

I

6:25:3

I

20:04:41

20:39:09

tSL tSL

U

2l:42:34

Axel Valur Birgisson Karl Gisli Gislason Theod6r Asgeirs Professorar Agrisr Kvaran Sigurdur lngvarsson Karl Gustaf Kristinsson

I I I

953 958 959

l9s7 955 I

lR karlar skokk

Haukur Fridriksson

I

NFR

P6tur P6tursson Vormenn

29 30 53

2

Hreyfing l0 Jakob Ragnarsson Baldur J6nsson Ag0st H66insson S6rsveitin J6n Sigur6sson P6tur Valdimarsson

4

22:19:22

23:22:58

Gar6ar Hilmarsson Fjolnir

Ketilsd6ttir

F6rey Gylfad6ttir Stefin Orn Bjarnason Hreyfing

Hafsteinsson J6nsson

F6rir Dan

tSL 5

39

44

22:13:43

Gisli Asgeirsson Gunnar J Geirsson 3

37 56 59

45

23:44:55

P6tur Hafsteinn UngirlR-ingar

lsleifsson

F6rdarson Vestergaard J6hann B Kristjdnsson Dofri

I946

I

5

Biorg Arnad6ttir Valgerdur Ester.l6nsd6ftir Katrin Forarinsdorrir G-strengurinn

tsL

1954 USA

12

4

84

tSL tSL

42

Jon Asbjornsson lR kvenna skokk

tSL

tSL

l8 24

2l:49:07

tSL

I97O GBR

5

33

F6rdur Gudni Siguruinsson 7l

GBR

968 t964 t965 t962

2

SteinarJensFridgeirsson l5 VernhardurAdalsteinsson 60

1972 USA

I

6 0

Jakob EinarJakobsson 20 Langar i NFR

Alfre6 râ‚Źgir Gudmundsson Gr6tar Einarsson

Maj-Britt

USA 6

Sveitakeppni

Karlar 4O-49 6ra

7

Blondal

I

NFR I7 lvar Audunn Adolfsson II Gunnar Stef6n Richter 14 P6tur lngi Franeson 16 Vestlardahradlestin Gisli Einar Arnason 8 Olafur Thorlacius Arnason 9

B6ra

Valger6ur Ester J6nsd6ttir Karrin F6rarinsd6rrir

ira

l0:39:29

19:76:34

I

tSL

USA USA

6

20:59:30

I967

I 2 3 4 5 6

21 7:32:25 Rainer Wachsmann 22 8:04:39 Rikhard Sigurdsson 23 8: I 9:38 Skrili M6r Sigurdsson 24 8:35:33 Steven Kipisz 25 8:57: l0 Kevin Fiepatrick

t966

l9:09:04

FAE

1963 GBR

7:37:15 L6ra Kristin Sturlud6ctir 7:59:35 Gina Hardman 7:17:33 7:40:46 7:42:43 8:25:42 8:57:09 9:00:32

5

tSL

Sue Sleath

Konur 40-49 6ra

ISL

17:18:45

tSL

Jackie Bale Bdra Ketilsd6ttir

6:43:08 6:50:48 Blorg Arnad6ttir 5:53:3

4

ira

Konur 30-39 6:15:04

t944

I945

Konur l8-29 ira I 6:16:23 Gwenn Flowers 6:

GBR 1948 USA

t949 NOR

Karlar 60 6ra og eldri

17:15:49

I

Regin J6anesarson

Gisli H Fridgeirsson Hjalti Gunnarsson Gr6tar G Gudmundsson

3

Einarsson

Gauti Hoskuldsson Gamlir NFR Gu6mann Elisson Trausti Valdimarsson Ldrus H

ISL

Gunnar Fehn

F6rir Dan J6nsson

64906

ISL

t944

HciskuldurKristvinsson Gardar Hilmarsson 14 8:O7:42 J6n Asbjornsson l5 8: l2:00 Magn(s Hjarorson

Stefdn Orn

ISL

ISL

1957

I947

Stet,en Kipisz ad ntilgast endantarkid

ISL ISL

Gunnar J Geirsson

tSL tSL

I97O DEN

Charles Hubbard

ISL ISL

I944

Michael Job James Carroll P6tur H Blondal BaldurJ6nsson

rsL

19 7:09:36 Jan Markussen 20 7:l l:23 Agrist H66insson

I 4:39:21

ISL

6:51:04 7:03:19 7:07:03 7:12:41 7:34:20 7:37:56 7:49:38 12 7:55:17 I 3 8:00:08

I 2 3 4 5 6 7

ISL ISL

t949 tSL 950 rSL

7:00:21

6

96

ISL

6.ra

l:05

6 7 8 9 l0 II

I

I

ISL

1966 USA

17 7:02:38 P6tur P6tursson I

tSL

954

ISL

Gr6tar Einarsson 6:36:36 Lirus H Blondal 6:3

tholi,

I

BaldurTumi

5:50:42 Mick Anglim

ra uta rme

961

1952 SteinarJens Fridgeirsson 1957 P6tur lngi Franuson 1955 Karl Gisli Gislason 1960

Karlar 50-59

b

I

Baldursson 1959 I 2 6:39: l5 Gisli Asgeirsson 1955 l3 6:41:04 Jakob Ragnarsson 1958 14 6:46:28 J6n Sigurdsson 1957 15 6:46:48 Atli Hafsteinsson 1959 16 6:47:10 Sigur6ur lngvarsson 1956 17 6:48:24 P6tur Valdimarsson 1959 l8 7:00: l0 Karl G0staf Kristinsson 1953 l9 7:30:32 Eidur Sigmar Adalgeirsson 1955 20 7:37:36 F6r6ur Gu6ni Siguruinsson 1953 2l 8:05:07 Viktor Arnar lng6lfsson 1955 22 8:05:08 Goaskiilk Fridgeirsson 1954 23 24 25 26 27

Nibct kadu r

1958 1957 1956

24:52:06

6t 73 35

68 79 38 4 ?4 40 86 89 48 9

I

97

LSD

Lira Kristin Sturlud6cir SifJonsdottir Birgir Axelsson

70 74 98


SJ6ri dagurinn ndlgasJ -maraBon 18. 6gtisJ. .:-,

i lntersport finnur p0 eitt mesta 0rval landsins af hlaupask6m og hlaupafatnadi Oll helstu vorumerkin 5 einum stad Einnig bj6dum vid upp 5 6keypis Walk&Run hlaupa-og gongugreiningu Walk&Run er vidurkennd adfe16 til pess ad fyrirbyggja 6pagindi og hjdlpa f6lki ad velja r6ttu sk6na, frd upphafi.

Pin frfstund Bildshof

da 20 . 110 Reyk javik

. 5l0

Okkar fag 8020 . www intersport

is


o. (o

s g C,

Q:

o\

c

3


TNT Hradamet

6L

hveri um degi!

HjATNT Hradflutningum snfst allt um ad n6 sem mestum hrada og oryggi iflutningum. Med naturflugi til Lidge i Belgiu er sendingum komid til skila innan s6larhrings til og fr6 helstu vi6skiptalondum islendinga.

Vid tiikum vi6 sendingum til kl. I8.00 minudaga til fiistudaga.

a

Rekja og fi nna TNT-sendingu Allar TNT-sendingar fii skr6ningarnf mer. A heimasidu TNT, www.tnt.is, er hagt a6 fara inn 6 leitarvef TNT ogfd upplfsingar um hvar sendingin er stodd 6 hverjum tima me6 pvi ad gefa upp skr6ningarnrimerid.

o o

TNT Hradflutningar styrkja Reykjavikurmarapon

Umbodsadili TNT d lslandi.

200

l.

Hradflutningar Simi 580

l0l0 . www.tnt.is


REYK,AviKUR MAMFON

INFORIUIATION

UPPLASTNGAR Fyrir hlaupiCl: Kla6i6 ykkur me6 tilliti til ve6urs. Skokkid l6tt um og teri6

r

UPP.

i maraponi eru frd I upp i 249 25O upp i 749 (rau6), fyrir lO km frA 75O upp i I .799 og fyrir og upp [r.

skemmtiskokk fr6 l-8OO i Ri6h0si.r ver6a plastpokar, merktir Reyklavikur marapon og Plastos, sem hegt er a5 nota undir fot me6an 6 hlaupinu stendur-

heitt er i ve6ri er naudsynlegt fyrir lO km, linuskautahlaupara h:ilfmarapon- og maraponhlaupara ad drekka n6gan vokvaHlaupi6 il peim hra6a sem pi6 rii6i5 vi6 og for6ist a6 fara ol Ef

geyst af sta6. Logregla og Hjilparsveit sk6ta ver6a i hlaupaleidinni og vi6 markiS 6samt heilsugasluli6i. Ef hlauparar purfa :i aShlynningu a6 halda, hafi6 pe samband vi6 pessa a6ila- L:iti6 heilsugesluli6i6 lita 6 <ill meiSsl pegar komi6 er i mark.

Eftir hlaupi6:

i endamarki ver6ur bo5i6 upp 6 vatn og Gatorade.

Hlauparar, athugid

!

Festid riisnimerin a6 framan, og nalid ekki i afrifi6.

Before the race: Dress accordint to weather and don't forget to do your warm-ups and stretches before the race. Plastic bags will be available for clothes (at Reykiavik City Hall). The race numbers will designate which group is which.

Numbers from I up to 249 (green) are for runners in the full marathon, numbers from 25O up to 749 (red) are for the half marathon, numbers from 75O up to l-799 are for the lO km and inline skating and numbers l.8OO and onwards are for the fun run. During the race: Police and medical staff are available all the time, both along the course and at the start/finish. The lcelandic Rescue Squad has all necessary equipment to assist in both maior and minor cases. They can be identified by the yellow colour and green crossPlease follow the directions given by the police and race officials- Please run on the street at all times- A blue line on the street at all intersections is your guide. Watch out for cars as only a few of the streets will be completely closed for traffic\Nater and sport drinks will be offered at all drinking stations (D on the map).

At the finish:

ln the refreshment area we offer water and Gatorade. Results and certificate:

Results and certificate in the marathon and half marathon will be mailed to the foreign ParticiPants within two months.

Runners:

Put your numbers at front, and don't pin the control

number.


Ykkar

6rangur okkar 6vinningur

WorlilClas$ Fettsmrila . Spiinginni Grafarvogi . Austurstrati . Akureyri

PRIMUS er ekki einungis fr6ber kostur fynir p6 sem hneyfa sig reglulega heldut' einnig p6 sem vilja gnennast skynsamlega eba punfa ab nenast 5 hlaupum. PRIMUS en neningannikur og sedjandi proteindnykkun fynir hvenn sem er. Hann er fullur af mysupnoteinum, trefjum, vitamlnum og steinefnum sem vid ponfnumst daglega.

PRIMUS er s6nlega bnagbg6bun proteindnykkur sem fest meb jandanbenja-, sttkkulabi- og vanillubnagbi.

Smakkabu PBIMUS.

-ventu i pinu hesta formi


REYKJAviKUR

MAMboN

Na glar6tting me6 stf lspti ngum Fatur eru einhverjir miklvagustu likamshlutar hlaupara og pvi dri6andi ad peir s6u heilbrigdir og

s6rsaukalausir.

Edlilega er mikid dlag 6 fatur hlauparanna, mis.lafnlega miki6 eftir likamspunga og vegalengd, sem hlaupin er. Vid dlag geta komid upp fmis

f6tamein, sem torvelda

e6lilegan

limaburd vegna s6rsauka. Me6 algengari

f6tameinum sem upp koma hit ipr6ttaidkendum eru inngr6nar t6neglur og pd langoftast d st6rutdnum.

lnngr6nar tineglur eru me6al sdrsaukafyllstu f6tameina sem upp koma. Orsakir peirra geta verid af fmsum toga: Sk6r geta veri6 of litlir. Feir geta lika verid of laust reimadir pannig ad f6turinn rennur fram i sk6inn og tâ&#x201A;Źrnar prfstast fram. Neglur geta veri6 rangt klipptar og nogl, sem hefur losna6 vegna pess a6 hefur marist, vex stundum 6edlilega.

hin

Oftar en ekki reynir einstaklingurinn a6 lagfa,ra meinid sjailfur og hefst p:i stundum vitahringur, pvi erfitt er ad nd vel til pess sjilfur og sjaldan eru hafileg 6hold fyrir hendi. Noglin skerst inn i holdi6 og oft kemur

sfking

i

s6ri6. Fd

er

idulega leitad til

laknis, sem ivisar d sfklalyf. Lyf geta verid naudsynleg pegar sfking er komin i

spongum og ner medferdin venjulega yfir um 6 til 9 m6na6a skeid.

siiri6, en oft er l6ti6 par vi6 sitja

Leiti6 ekki langt yfir skammt og dragid ekki 6 langinn ad leita adstodar. F6taa6-

og

noglin heldur 6fram ad skerast i holdi6. F6taa6ger6afredingar hafa mikla reyn-

slu af ad fdst vi6 inngr6nar neglur og

gerdafredingar geta oftast linad pessar pjiiningar eda, ad o6rum kosti, beint vidkomandi til rettra adila. Fvi fyrr pvl

oftast med g6dum drangri. Ein me6fer6 hefur reynst hvad heilladrfgst. H0n felst i r6ttingu naglarinnar med spangarmedfer6. Stundum negir ad nota plastspong, sem limd er ii noglina, en pad sem hefur reynst hvad drangusrikast eru stAlspangir,

Ndnari upplfsingar um f6taadgerdafre6inga og f6taadger6 er ad finna 6

sem formadar eru 6 vidkomandi nogl.

WVWV.NETDOKTOR.IS

Ahrifa verdur samstundis vart 08 spongin veldur ekki 6pagindum. Virknin er svipud og pegar tennur eru r6ttar me6 stdl-

betra.

Morgret l6nsd6ttir, formodur FElogs /slenskro

F 6to o d ge r dofr

e

6i n go


hoctrail ruxivauYff


\ZOL\TO for life

UERTU HTUTI AT UOTUO Fraberir aksturseiginleikar og glesilegt utlit skipa Volvo

560 ifremstu rcid. Komdu per vel {yrir i cikumannssatinu, griptu um stlirid a Volvo 560 og frnndu hvernig pad er ad hafa fullkomna stjorn. Keyrd'ann

og p[

[s

munt skilja.

8ll0 am SONlTAG

Volvo 560 hlftur Gullna stirid Sigurganga Volvo heldur dfram. Eftir frA5arar vidtokur og

s F N

www.brimborg.is

einroma lof bilagagnqinenda um vida ver6ld hefur Volvo 560 verid samdur einni mestu vidurkenningu bilaheimsins: Gullna styirinu i Fliskalandi. Volvo slo einnig nfverid polakstursmet, par sem ekid er stanslaust i 24 tima og var medalhradinn 217 km og hdmarkshradinn 245 km. Komdu i heimsokn d Bildshcjfda 6 og sjadu nfjasta sigur Volvo i honnun.

iliR U0tu0 s60 - KEYRo'Allll 06 p0 MullT sKIUA


E

I

Dkl

EFNINU!

5

G

VITAMIN C 1000 mg

VITAMIN 500 iu

E

VITAMIN

C

500 mq

Jurtir - Vitamin - Steinefni lnnflytjandi: Pharmaco hf. - Utsolusta6ir: Ap6tek


REYKJAViKUR MARAtsoN

Leid vi6 lokV marPons

fcel Narunl rcetandic

sp

i

n

M

I

MTNNIN6ARNOTT i,',iJ(".qin,,i

D

A

Tlotg'LEIR-oiNtlE

FJlllf 8


REYKIAViKUR MARAtsoN

Giitur i 3 KM:

Reykjavikur Marapon MaraPon H6lfmarapon 1O

Nesvegur, Sudurstrond, Eidsgrandi, Ananaust, Mlirargata, Tryggvagata,

Sudurgata, Hringbraut, Bradraborgarstfgur, Vesturgata,

P6sth0sstrati, Hafnarstrati og Laklargata.

Haf

narstrati og Lakjargata

KM; 7 KM:

I

Frikirkjuvegur, Skoth 0svegur,

Gcitur i 10 KM:

3 KM:

Gcitur i 7 KM:

DrykkjarstoAvar

Frikirkj uvegur, Skoth0svegu r, Sudu

rgata,

Lyn

Frikirkj uvegur, SkothIsvegu r,

ghagi, Egisida,

Sudurgata, Lynghagi, frgislda, Nesvegur, Sudurstrond, Lindarbraut, Nordurstrond, Eidsgrandi, Ananaust, Myrargata, Tryggvagata, Posthrjrsstrati, Haf

narstreti og Lakjargata

Gtitur i 21 KM: Friki rkjuvegu r, Skoth 0sveg ur, Sudurgata, Lynghagi, Egis6a, Nesvegur, Sudurstrond, Lindarbraut, Nordurstrond, Eidsgrandi, Ananaust, Myrargata, Geirsgata, Kalkofnsvegur, Sabraut, Kalkofnsvegur og Lakjargata.

Gdtur i42 KM: r, Skoth 0sveg ur, Sudurgata, Lyn g hag i,,4gisi6a, Nesvegur, Sudurstrond, Lindarbraut, Nordurstrond, Eidsgrandi, Ananaust, Mlrargata, Geirsgata, Kalkofnsvegur, Sabraut, Kringlumyrarbraut, stigur med Sudurlandsbraut, Sudurlandsbraut, gongubr! yfir Miklubraut, stigur undir Reykjanesbraut inn 5 holma i Ellidaardal, sigur aftur undir Frikr rkj uvegu

Reykanesbraut og lvestur nidur allan Fossvogsdal fram hjd Fossvogs-

kirkjugardi Reykjavikurflugvelli, medfram og inn 6 ,4gisidu, Nesvegur, Sudurstrond, inn d gongustig umhverfis Bakkatjorn, framhj6 Grottu, stigur medfram Nordurstrond, Eidsgranda og Ananaustum, Fiskislod, Grandagardur,

FLOKKASKIPTING Marapon

H5lfmarapon

1B - 39 6ra 40 - 49 6ra

16 - 39 ara 40 - 49 6ra 50 - 59 6ra karlar 50 5ra og eldri, konur 60 6ra og eldri, karlar

50 - 59 dra karlar 50 5ra og eldri, konur 60 6ra og eldri, karlar

10 KM

v

vol..\r()

1

M$st J^n*Il

4 6ra og yngri

15 - 17 ,bra 18 - 39 6ra

40 - 49 Ara 50 - 59 6ra 60 6ra og eldri

9


REYK.IAviKUR

ilaRAFoN

MiOnatur og Olympiuhlaup e Jonsmessunnni

Mi6natur- og 6lympiuhlaup 6 J6nsmessunni f6r fram i Laugardalnum 23. j(ni s.l. G66 p:itttaka var i hlaupinu og luku 215

pdtttakendur

l0 km hlaupinu og

563

skemmtiskokkinu e6a samtals 778. Bo6id var upp:l 3 km og 5 km skemmti-

skokk (iisamt linuskautakeppni

i

pessum

vegalengdum) og l0 km med timatoku. Sigurvegari i karlaflokki i l0 km vard Sveinn Ernstsson, lR d timanum 33:48 min0tum, annar var6 Daniel Smdri Gu6mundsson, iR

6

34:29 min.

og pri6ii var6 Jakob J.

Jorgensen, Danmorku ri 35:28 min.

i kvennaflokki sigra6i Martha Ernstsd6ttir, iR d timanum 35: l4 min, onnur var6 Rannveig Oddsd6ttir, Langhlauparaf6lagi

Reykjavikur n 38:27 min. og pri6ja vard Josephine Killeen, irlandi ii 39: l7 min0tum.

Slakad d

efiir hlaupid f heita pottinum.

Konur 50

til 59 rira

Karlar 40 til 49 6:ra

I 44:16 Bryndis Magn0sd6ttir 1950 2 49:50 Matthildur Hermannsd. 195 3 55:4 I Margr6t J6nsd6ttir 1948

I 34:29 Daniel S. Gudmundss. 196 2 37:31 Siguri6n Sigurbjornsson 1955 3 40: I 3 Patrick Garvey I 958

Karlar 18 6ra og yngri I 43:49 Gardar Stefdnsson 2 48:47 Jorgen Mdr Ag[stsson 3 49:01 Halld6r R0narsson

Karlar 50 til 59 6ra

I

Karfar 19 til 39 Lra I 33:48 Sveinn Ernstsson 2 35:28 JakobJ.Jcirgensen 3 37:26 Hdkon H. Sigurdsson

1984 1990 1989

I

I 37:43 Stefiln.Hallgrimsson 1948 2 40:49 Olav O. Kristjdnsson 1948 3 42:47 Sigurdur Kr J6hannss. 1943 Karfar

1967 1968

1974

5O 6ra og

eldri

I 47:31 Eysteinn Forvaldsson 1932 2 52:32 Stef6n Briem 1938 3 54:12 Haukur Sigur6sson 1938

Stefdn Hallgrimsson, fyrrtterandi Islandsmethafi i tugpraut, ndlgast markid sem druggur sigurvegari iflokki 50 - 59 dra.

9 farpegar eda 900

Urslit

Konur 19 til 39 tua I 35:14 Martha Ernstsd6ttir 2 38:27 Rannveig Oddsd6ttir 39:

l7

Josephine

Killeen

bflinn og bilstj6rann. Orugg aksturspj6nusta [ 6raradir.

1964 1973 1964

Konur 40 til 49 tua

I 44:56 Gunnur L Einarsd6ttir 1955 2 45:57 Hildur Rikardsd6ttir 1957 3 46:08 Signf Einarsd6ttir 1953 70

sem

h6purinn er og hvert sem ferdinni er heitid hiifum vid

Konur l8 6ra og yngri I 49:34 Ylfa R[n Olad6ttir 1984 2 50:02 Liney H. Kristinsd6ttir 1984 3 6l: l2 Tara Lind J6nsd6ttir 1986

3

- og allt par 6 milli. Hvernig

Simi: 587 6000

.

Fax: 567 4969


REYKIAviKUR HAmpoN

Treqstib margverblaunubum islandsmeist ara i kii kus kreqti nEtm (qrir hhti6 artertunvm qkkar. G

risk,- ft6 nsk,- itti

I

s

k,

- b 4sk,-s

p ii n s k,

- ddnsk o g isle nsk braub .

-

KOKUMEISTARINN KONDITORI FIRDINUM FJARDARGOTU, GL,4SIBA- OG

NYrnupuM, KRINGLUNNI

Slrtnl

555 6655

,,Var sem g66u brau0in (hst" 2


25o/o B*os-arsldttur iillum hrisgiignrrm.

6

HUDSON heilsukoddi

Pab

GrtsDI

c6n vERD PJ6NUSTA

unver, DEKKING

nfi

Rafmagnsrrim 6 BR0s-afslatti. Nri er tmkifrcrid. ;

fylgir hverri heilsudyr,r.


REYKjaviKUR MARAtsoN

Hlaupasiilan hlaup,is A nlaupasidunni er medal annars ad finna: . 0rslit allra gotuhlaupa 5rsins (RM 1986-2001) ' Hlaupadagskrdna 5 Islandi og erlendis . Verslun fyrir hlaupara . Uppl'isingar um skokkh6pa . Fr6dleik um fmsa hluti tengda hlaupum . Fullt af tengingum var6andi hlaup

'Umredusvedi

'

Einkunnagjcif hlaupa . SkrSningu i 'imis hlaup

i versluninni

6 Hlaupasldunni getur pri 5 druggan h6tt versla6 hlaupask6 (Asics, New Balance, Puma, Reebok ofl.), Perfekta drykkjarbelti, Polar prilsklukkur; Leppin spoft vcirur, PowerBar vorur, Timex hlaupailrin, frdbera hlaupasokka sem varna blcidrum, bakur og 'i mislegt annad tengt hlaupum.

Sigurdur P. Sigmundsson langhlaupari og islandsmethafi i heilu og hdlfu maraponi er med pistla 5 Hlaupasidunni fyrir byrjendur og lengra komna. Hegt er ad panta 1-3 mdnada efingadetlanir, hj5 honum. F66u einkapjilfun hji einum reynslumesta hlaupara landsins 5 h6flegu verdi.


Far sem dherslan i hr:lefni er s6tt i gnagtarbor6 islenskrar ndttfru med peim drangri ad hver mdltid ver6ur 6gleymanleg upplifun.

RtsrAuRArr l.[,[,

n

efid Mpp

& 9AR

u'id n[,tra brenil.

'f

s'fma

5

f X 5090

ErN,rnBnN. -Veltusundi I - 101 Reykiavik- Sirur: 5ll 5090- Nnrr,ruc: einar-ben@einar-ben.is-VnnleNc: einar-ben Opro kl. 18 00 - 01.00'nenra um helgar kl. 18.00 - 03.00. Loxao Sumvul,lce oc mfuiuoec,t.

is


Sf,<tlfaslseid

REYKTaviKUR

j Vi6ey

HAmFoN

Fjolmenni var a6 vanda i Sk0laskeidinu i Vi6ey l. jrili, talsverdan vindbelging. "Raggi 166i", r6dsmadurinn iVi6ey, rasti hlaupid ad vanda og sidan

pritt fyrir

leidin um austanver6a eyjuna. Tekid var 6 m6ti p6tttakendum med grilludum pylsum og drykk til a6 slokkva porstan. 16

Efri.

"Skdlinn og grillid voru vel nytt eftir hressandi hreyfingu. Unglingar i vinnusk6la Reykj avikur adstoda vi6 grillid.

Nedri:

Rekstur og leiga tcitvukerfa

nnnbil

F6lkid ( pann mund ad leggja af stad.

s

tr HREINSITAKNI H/F V6ls6pum og h6prf stihreinsum bilapldn, bflageymslur o.fl. Drjdr

strrdir

s6pa.

MARAtrON vftamln og steinsfni. Marabon er atla0 f[rdtta- og

athalnalflki og tillum ssnt setja gt{da heilsu f tinduegi. Fa0 er au0llgt al llfsnauOsynle0um andoxunarelrtum, s.s. beta-karftini,

567 7090

[ - 0g C - uttamini,


REYKIAviKUR

HAMtsoN

M em"ffnffimr pal ti"nugtslil'iF;:,r{[(iti;'f! Fa6 voru sk6garnir i 0tja6ri Koln sem f6stru6u hdvaxinn borgfirzkan hlaupara i

kringum I 980. Stigana par kann hann ennpd utan a6, jafnt i svefni sem voku. Dag eftir dag, viku eftir viku, 6r eftir dr, med ramman keim af barrtrjiim i vitum, l6ttan andvara d vongum - og svitinn rennur. Varinn fyrir s6l og vindum i skugga trjdnna. Leirkenndir sandstigar med hrungjornum laufum, og allt pftur hie. Vi6 og vi6 litur hann d armbands0ri6. Hra6inn er 3:20 3:25 ri kil6meterinn en hugsunin dvelur vi6 eitthvad allt annad. Einhvern annan sta6 par sem vidsfni er meira og sk6gurinn ldgvaxnari. Far sem romm hitalikt gufar (t um hlo6uop og blandast hvellu haustjarmi 6nna sem ekki eru ma6ur lG lamba. ,/Edasldtturinn dynur i hof6inu - en brdtt fer pessu a6 lj0ka. Fa6 er varla komi6 bl66brag6 i munninn ennpd - og p6. Hugsunin likt og gufar upp si6ustu kil6metrana. Hann einfaldlega heldur hra6an-

â&#x201A;ŹntrFt,ffiffi ffitres l;m pa6 " Fei *aa,ra f' r$ f tfr*"gto,";rw pr*r;

oxl og meta ipr6ttaferilinn. Handhafi islandsmetanna d sex vegalengdum fr6 1000 m hlaupi til og med 5000 m hlaupi. Ekki er atlunin ad reyna ad bera J6n saman vi6 okkar dgatu hlaupara ffrr d timum. Eitt er p6 vist a6 J6n etti 6 timabili oll islandsmetin d vegalengdum frd 800 m til og me6 5000m. Ad pessu leytinu til spannar hann gifurlega breytt svid og hefur enginn annar islendingur leikid pad eftir. J6n vard einnig frstur islendinga til a6 hlaupa 800 m und-

l:50 min., og somulei6is fyrstur til

hlaupa "draumamiluna" pegar hann

ad

f6r vel

pd ipr6ttagrein

i litla ipr6ttasalnum.

Svo

voru einhverjir a6 afa frjillsar ni6ur il

fyrr? Fjdlfunarfradin segja pa6 vissulega, en eg veit ekki hvort pa6 gilti um mig og minar a6stedur. Eg keppti frrst i Reykjavik i 800 m :lrid 1973 og hll6p strax nidur i 2:02 og tveim vikum si6ar ni6ur i l:58.

Hvernig afdi16u? tg for 6 kvoldin pegar 69 var b(inn

a6

vinna og hlj6p i gegnum sk6ginn upp d t(n par sem vei6ih0si6 er n[na. Eg held a6 pa6 hafi veri6 Hallur Simonarson bla6ama6ur sem komst a6 pvi a6 6g af6i i stigv6lum af pvi ad 69 ritti ekki hlaupask6. Eg haf6i fengi6 efingadatlun senda um veturinn frd J6hannesi Semundssyni sem 69 f6r eftir.A

ipr6ttamonnum. Nagir a6 nefna land eins og Kenfa sem d undanfornum iratugum hefur haft 6 ad skipa aragrla hlaupara d

pessum drum var nokku6 st6r h6pur

I

hlaupara a6 hlaupa um og vel undir 2 min. i 800 og pa6 var mjog hvetjandi a6 ver6a einn d me6al peirra. Farna um haustid var 69 svo valinn i unglingalandslidi6 sem f6r til Kaupmannahafnar. Sebastian Coe og J6n Di1riksson i keppni d EM i Prag 1978.

Si6an verila miklar breytingar i pinum htigum. tsri flytur i bainn og byrj-

Fa6 var fdtt sem benti til pess 6 eskudrum J6ns a6 hann yr6i si ipr6ttama6ur sem

ar par i menntask6la. Hvernig gekk ad aillaga sig h6r fyrir sunnan og

hann seinna var6. Hann 6lst upp vi6

stunda n6m og afa?

skepnuhirdingu og almenn bristor-f ri st6rbflinu :i Helgavatni i Borgarfir6i og gekk i barnask6la ii Varmalandi.

Fa6 var slik tilvera a6 pa6 er ekki einu sinni vari6 i a6 rifa pa6 upp. Ma6ur var or6inn vanur pvi ad vera i heimavist. N0 var6 madur a6 berlast fyrir tilverunni einsog hver annar. Stundum leig6i madur herbergi 0ti i ba e6a inni einhverju f6lki.

Hvad kveikti fyrst ihugann

i

ipr6ttum?

26

i vi6avangshlaupum 6 milli barnask6lanna i Borgarfir6i og pegar 69 var 14 6ra var6 69 annar i einu sliku. Si6an pegar 69 fer i Reykholtssk6la fer 69 ad afa kcir"fubolta og hlj6p svolitid, adallega til a6 fri rlthald i korfuna. Fa6 var einfaldast a6 stunda keppt

Fannig a6 pri ert ordinn 17-18 6ra

tekni. Venjulega pannig ad 6rangrinum fleyti fram og nf og nf met liti dagsins ll6s. F6 er ekki alltaf jafn vist a6 oll pr6un skili betri ipr6ttamcinnum. Morg hin svokollu6u pri6ia heims eda vanpr6udu lcind hafa i e rikari mali itt 6 a6 skipa fribarum

Verslunarmannaf6lag Reykjavlkur

J( jn, sj6lfsagt var einhver lj6mi, en 69 uppgotvadi pad ekki frr en miklu seinna. Sidan var madur i ipr6ttum isk6lanum - en p6 var litu6 um frj6lsar ipr6ttir par. F6 var

pegar pri byriar ad efa hlaup, hef6irdu or6id betri ef pf hefdir byrja6

Fad getur veri6 erfitt a6 bera saman ipr6ttamenn og afrek peirra. Stundum skilja pri a6 margir iratugir og i millitidinni breytast a6sta6ur, dhold, hugmyndir og

I

Fetta er skiimmu eftir a6 Vilhj6lmur keppa, var ekki lj6mi yfir silfurmanninum?

hatti ad

bokkum Reykjadalsir vor og haust.

undir 4 min. i Koblenz, 1982.

um, hleypur.

heimsmalikvarda. S6rkenni loftslagsins i heimalandi nu, l6ttari ikamsbygging, ifsbarifta sem medal annars felur i ser mikla y'irfer6 d landi 6n okutakja hefur par liikva6 rihrif. Nn or6id md beta hugtakinu hef6 vi6. Fessir ipr6ttamenn sid oft ipr6ttai6kun sina sem einu hugsanlegu lei6ina til a6 gera sig gildandi i hinum vestrena heimi, e6a ad komast yfir nokku6 sem heitir peningar, ad pvi tilskildu a6 peir telji hvoru tveggja eftirs6knarvert.

*J,

reffrn

Undirritudum F6tti ekki [r vegi a6 sld fram pessum vangaveltum pegar J6n Di6riksson var kominn i vidtal til a6 lita um

ir

ffiB*'ffiffi"

Fegar 69 var 9 e6a l0 6ra, h6ldu Vilhjrilmur Einarsson og Hciskuldur Godi Karlsson ipr6ttandmskeid 6 Varmalandi. Fefta voru sumarbri6ir og vi6 vorum parna i leikjum, f6tbolta, sundi o. fl.

Ma6ur

f6r i strat6 heim 0r

sk6lanum,

og kikti eitthvad i bakur. Svo var farid af sta6 afingu

tfndi s6r eitthva6 til a6 bor6a

i

og komi6 heim d bilinu h:ilf tiu til hilf ellefu. Fi itti ma6ur eftir ad bor6a kvcildmat


Af hveriu Asics Asics sk6r vinna med yfirburdum i ollum 6 flokkunum lesenda pfska "Runners World" 6 bestu hlaupask6num. Asics sk6r eru notadir af allt ad. 60 Vo hlaupara

f

f vali 5000

flestum strerstu

almenningshlaupum heimsins.

Asics sk6r komu best it ilangtimapr6funu OI(O TEST, sem er virt pfskt timarit sem s6rhrefir sig i pr6funum fyrir neytendur.

Asics eru notadir af 29 Vo islenskra hlaupara samkvrmt konnun

6

Hlaup.is

Asics sk6r komu best rit i vidamiklum ranns6knum TEST 6 18 gerdum af hlaupask6m, par sem voru notadar vfsindalegar adferdir vid ad pr6fa sk6na

Ameriska "Runners World" valdi i desember 6 bestu hlaupask6na f 8 flokkum. Flestir sk6r voru valdir fr6 Asics eda 9 alls. Allir sk6rnir hcifdu verid pr6fadir i langan tima af pr6funarfyritrki bladsins. Asics sk6r komu best ft i pr6funum hj6 "The Running Network", sem er sameiginleg netsfda margra hlaupablada i Amerftu.

Asics ipr6ttask6r hafa verid sampykktir

hj| Amerisku og Astrolsku

lreknasamtcikunum.

Asics framleidir 6kvednar sk6gerdir i morgum breiddum og eru p lei starnir hafdir breidari.

Stodtrekjafyrirtrekin Ossur, Stodtrekni og Stod nota og mrela med Asics sk6m fyrir s6rsmidud innlegg.

Bjiirn og 6tafur Margeirssynir nota Asics sk6 vid rfingar og keppni Ing6lfur Gissurarson islandsmeistari f

Hlaupabrredurnir Sveinn,

maraponhlaupi notar Asics hlaupask6 vid refingar og keppni.

Sportfs umbodsadili Asics 6 Islandi notar fagmenn til ad kynna og selja Asics sk6, 6 sem faglegastan h6tt med notendur f fyrinfmi.

GEt-EACtE TRAIT TNI43.9O9O


REYKJAviKUR

MAutsoN

og hugsanlega ad afgreida einhvern lerd6m. Takist ad skafa einhverla skildinga upp 0r botninum :i ipr6ttatoskunni var stundum fzri6 A odira smurbraudsstofu eftir afingar. .

Hvad rekur menn ifram til ail i pessu? Hvarla6i pa6 aldrei

standa

ad p6r ad sleppa afingu og fara i eitt-

hvert menntask6lapartfid? Fa6 leidir held 69 eitt af o6ru. Ma6ur dtti s6r keppinauta h6r heima. Si6an pegar madur fer ad keppa utan landsteinanna fer ma6ur ad mela sig vi6 ritlendingana og alpj66legan standard. Eg veit svo sem ekki hvadan 69 f6kk pd flugu i hofu6i6, en eitt er vist ad 69 t6k pi ikvor6un ad reyna ad gera mig gildandi i alpl66amelikvar6a og til pess purfti einfaldlega a6 skila dkvedinni

vinnu. Fri setur b6r markmi6 og sidan hugsardu aldrei um hversu erfidar afingarnar eru - p0 hugsar ekkert um pad, p[ bara fer6 i gegnum per. tsannig ad pri pegar stefndi hugurinn

til rltlanda? )A ie

fu6 var

alveg jafn

ffsilegt ad fara

i

Jdn Med Sonju, konu sinni, d Mt. Wasington, New Hampshire, ) klst. og 40 min. ad hlaupa upp.

nim erlendis. Ma6ur ger6i s6r lika ll6st a6 ef ma6ur atladi a6 ni einverium irangri i millivegalengdahlaupum yr6i ma6ur a5 vera erlendis vegna ve6urfars d islandi og annarra a6sta6na.

P-LAE .4LAR

POLS/VI

Svo

drid 1991. bad t6k hann

ferilu eitt 6r til Bretlands til

Newcastle. Hvernig var ad vera Par? Fad var iigatt ipr6ttalega s6d en planid i ndminu gekk ekki upp, pannig a6 69 dkva6 a6 fara i ipr6ttahdsk6lann i Koln. Eg keppti toluvert i vi6avangshlaupum og lika :i :lrunum i Ffskalandi petta var eiginlega sett inn i efingadatlunina d undirbrlningstimabilinu

sem styrktarefingar frekar en ad madur leg6i eitthva6 s6rstakt upprir pvi. Fi f6r madur toluvert til Hollands og Belgiu. i vidavangshlaup. Farna er hef6in sterk. Eg man eftir einu sliku 6 Forldksmessu i Belgiu 6 l8 millimetra goddum i slyddu eftir

rigningu. Si6an voru engin bod parna pannig ad vid vorum med litinn bala svo ad vid giitum rett skolad af leggiunum d okkur og kannske framan 0r andlitinu ddur en vi6 f6rum i verdlaunaafhendinguna og svo var ferdast i nokkra klukkutima heim til baka.

Og nri byrja islandsmetin a6 falla? Jii, reyndar sl6 69 metid i 800 idur en a6 69 f6r til Ffskalands. Eg keppti fyrir ipr6ttaf6lag i Bonn sem kom til vegna tengsla islenskra ipr6ttamanna vi6 f6lagid. Felagi6 veitti mer fyrirgreidslu oll irin sem 6g var i Ffskalandi sem vissulega hi6lpa6i til. Sjilfur bj6 eg hinsvegar alltaf i Koln.

s6t0

M52

FIeiri gerdlirFleiri tniiguleikar

Einn af hipunktunum d ferli J6ns verdur

a6 tella miluhlaupi6 i Koblenz 1982 pegar hann hlj6p fyrstur islendinga undir 4 minritur. A6dragandinn var p6 nokkud sogulegur. Eg var ad reyna a6 n6 ldgmarki fyrir Evr6pumeistaram6tid i Apenu og hafdi veri6 a6 keppa i Stokkh6lmi. Eftir 1500m hlaupid par var 69 svo 6heppinn a6 togna illa pegar vi6 vorum ad logga nidur og taka hra6aaukningar. Fetta var hiilf asnalegt og s[6an er 69 nokkurn tima 6 eftir hi:l vinum

minum I Norrkoping.

A lei6inni nidur til

Ffskalands tok 69 pdtt i m6tum i Malmo og Kaupmannahofn, p6tt 69 vari n0 ekki i


Merkta r vdru r

skila

s6 r !

Serh

Vid merkjum fyrir Fig a smekklegan hdtt,

Ymist fyrirtreki ptnu, felagi eda 6kvedinni

voru sem Fu vilt vekja

serstaka athygli

a.

a0alsmerki er hrod og vondud FJOnusta,hageda vdru r og gott verd. Ot<t<ar

M6rgt smltt

AUCIYSINCAVORIJR

Faxafeni 1O

. Simi 588-9077


REYKJAviKUR

HAmboN

merkilegu standi. Fegar 69 kom si6an til Koln f6r 6g til leknis i me6ferd og hafdi sidan einhverjar 2-3 vikur til a6 koma m6r iform fyrir m6tid i Koblenz. (Vid sj:ium i handb6k FRi ad milumetiS er skriid ipeirri iigatu borg 25. :lg0st 1982.) Eg hafdi stefnt d a6 hlaupa 1500 m og khibburinn minn i Bonn sd um ad skri mig, og pa6 dtti allt ad

pi6d, fint skandinaviskt s6larkvold

og

parna voru fleiri lslendingar sem ad hlupu 6 sinum besta tima.

tsad 6tti ail vera bfid ad ritvega h6ra en sidan bregst pa6 6 sidustu stundu? Alveg r6tt og pri hll6p Vilmundur Vilhjiilmsson spretthlaupari i skar6i6. Hann

hafa

:itt

pess kost a6 taka pdtt

i Olympiu-

leikum.

Hinsvegar er pad svo a6 pad er lika erfitt ad taka p6tt i pessum starstu m6tum. ipr6tta."durinn getur ekki haldi6 sin-

um daglegu venjum likt og i fer6alagi il minni m6t, heldur er hann hildur alls konar skipulagi I lengri tima fiotradur vi6 einn sta6 og vissulega er pressan meiri. Hins vegar dtti eg miog au6velt me6 a6 adlaga

mig a6 fer6alogum i Evr6pu, itti audvelt med ad sofa i n6nast hvada r0mi sem var og 69 gat lafnvel ndd minum besta Arangri ritkeyrdur. M6r er minnisstett a6 6ri6 1980 fer6a6ist 69 alla n6ttina fri Ffskalandi til Gautaborgar og kom panga6 3-4 timum fyrir keppnina, f6r inn :i h6tel og svaf i klukkutlma og hli6p si6an alveg vi6

pers6nulegt um kvoldid. Fetta held

69

reyndar a6 s6 sameiginlegt me6 morgum frj:ilsipr6ttamonnum a6 peir pjdlfast i ad nfta timann og sofa i flugv6lum e6a ndnast hvar sem er. Ma6ur var svo einbeittur og ikve6inn i a6 nri drangri ad petta trufladi mann i rauninni aldrei.

Nri varstu erlendis ein 7-8 6r af pinum keppnisferli. Hver var s6rstaila islendingsins inn i pessu fiiilpj66a-

J6n i Keppni d Fjskalandsdrum sinum. Agilst Asgeirsson (635) og Gunnar PdIl J1akimsson (918) eru aftar i h6pnum. ganga. Fegar 69 kom hinsvegar

ni6ur eftir

og fer a6 leita ad nfmerinu minu og pess hdttarm, se 6g mig hvergi d listanum. M6r

var6 liti6

til

hli6ar d skrdna yfir milu-

ger6i petta eins og hans var von og visa, dr6 okkur i gegn d 400 m ri ca. 53 sek. Eg kom i mark i l:49,3. Seinna skrei6 eg nokkrum sinnum undir l:50. Eg man eftir

mitt par inn-

hlaupi me6 Thomas Wessinghage par sem

an um fullt af st6rstjornum svo sem Rey Flinn, Elliot hinn breska, Mike Boit, John Walker, Steve Scott og alla pessa karla. Eg hugsa - "jaja gott og vel, eg hleyp bara mlluna". Fa6 var gri6arleg stemming Fetta kvold i fl66lj6sunum. Farna er hef6 fyrir pvi ad halda firna sterkt st6rm6t einu sinni d :iri. H6punktur kvoldsins er venjulega miluhlaupi6. Hver greinin rekur a6ra par til pulurinn stigur fram og tilkynnnir:

vi6 d6lu6um fyrri hring rl 58 sek. en komum samt inn d tima undir l:50, pa6 hefdi 6g ekki haft styrk i a6 gera parna i Pitei, t978.

Fa

inn var peim mun betur. T.d. pegar 69 setti

hlauparana og pri sri eg nafnid

"Domur minar og herrar - MiLAN".

hef6i mda heyra saumndl detta d vellinum. Sidan voru nofnin lesin upp - vi6 vorum einir tuttugu. Svo log6um vi6 af stad hvattir af prlsundum sem fylgdust me6. H6vadinn var svo mikill a6 pa6 var engin lei6 a6 heyra i starfsmonnum sem st6du innd 3ju braut til a6 gefa millitima. Hra6inn var mikill. og fyrstu menn hlupu undir 3:50. Eg var6 13. i mark i 3: 57,63. Fd hcifdu aldrei jafnmargir hlaupi6 undir 3:58 [ einu hlaupi.

samf6lagi hlauparanna? Ja pad sem einkenndi mann kannske einna mest var pa6 a6 ma6ur hlj6p einfald-

lega ekki n6gu hratt. Madur var inn i pokkalegum alpj66legum melikvar6a en aldrei n:ilegt heimsklassa. Hlj6p stundum me6 peim bestu eda i nesta ridli frrir ne6an, allt eftir pvi hverjir mettu til leiks. Eg var j( eini hlauparinn fri lslandi en svo voru kastararnir lika me6 og menn vissu af peim.

Nf kepptirdu vitt 6pu.

og breytt um EvrAttirdu p6r eitthvert uppihalds

land? Eg held

a6 69 hafi bara alltaf kunna6 best

vi6 mig i Ffskalandi. Og pvi meiri sem hit-

meti6

i 1500

var hitinn ekki undir

30

gr6dum.

Fyrsta meti6 [ 1500 m settirdu h6rna heima?

Ji, pad var

i

vlgslum6ti 6 Valbjarnarvell-

inum. Fa6 vildi svo vel til a6 pa6 var logn og hinga6 komu Amerikanar, einhver Nike h6pur sem var a6 fer6ast til Evr6pu og

stoppu6u h6r. Fetta tvennt gerdi pad

Var ekki einkennilegt ad ni sliku

mogulegt, og ieina skiptid sem 69 betti islandsmet h6r heima.

hlaupi strax ofan i alvarleg meidsli? J(, en eftir 6 a6 hyggla haf6i hvildin liklega g66 ihrif eftir grl6thart undirbrlnings-

iuleikunum i Moskvu 6ri6 1980.

timabil og stifa m6tarod i byrjun sumars.

Hvernig var a6 vera par?

Fri t6kst medal annars pritt i Olymp-

J6n f keppni vid Magnfis HaraLdsson og Gunnar Pdl Jdakimsson d Valbjarnanelli.

Hvernig aefdir6u og hveriir voru pin-

ir fiSifarar? Fegar 69 f6r til

Englands

var 69 isamt

fleiri islenskum hlaupurum me6 afingaiatlun frd Gordon Surtees. Sidustu 6rin i Ffskalandi var 69 med afinga6atlun fr:l Paul Wellman sem haf6i unni6 silfur i

Fad hlftur a6 hafa veri6 s6rstakt ad ver6a fyrsti lslendingurinn til ad hlaupa undir l:50 m i 800 m?

madur bfr a6 pvi alla evi. Fetta var mikil sirilf

Montreal be6i i 800 og 1500 m. Hann var p6 kominn ii si6asta hluta ferils sins. Hann hlj6p me6 m6r pegar 69 setti islandsmetid i 1000 m hlaupinu i Minden. Eg r6tt mardi karlinn p:i.Aherslur i afingunum 6 pessum

J:i, pa6 var mjog gaman d peim tima og

var svo i raun og veru eins og hvert anna6 m6t. Madur verdur alltaf pakkliitur fyrir a6

drum voru toluvert undir ihrifum frd Arthur Lidiard peim frega kennimanni.

Fa6 var 6gleymanlegt i einu

fyrsta meti6 mitt. Feca var 30

i Pitei i

Svi-

lifsreynsla svo ad 69

ordi sagt og

fyrir pann ungling sem

eg var p6

veri or6inn 25 dra. Keppnin


REYK,AviKUR

pri varst ad keppa. Samt sem 6tlur

hefur pa6 ekki skilad s6r i meiri breidd langhlaupara i firiiisipr6Ltam6tum, og p6 vid htifum haft fieina sterka einstaklinga 6 undanfiirnum 6rum pi er landsliilid i frjilsipr6ttum engan veginn jafn sterkt og pad var um og eftir 1980. Hva6 viltu segja um petta? Hva6 var6ar brautarhlaup og gcituhlaup

pi eru petta svo 6likar greinar pr6a ffrir

allt a6 pad kemur i sjdlfu s6r ekki 6 6van ad par s6 sambandsleysi i milli. En var6-

frjrilsipr6ttir i heildina pd eiga ser alltaf stad kynsl66askipti, t.d. i Bandarikjunum andi

og ffskalandi er dberandi lag6 hva6 var6ar g6da hlaupara mi6a6 vi6 pa6 sem var pegar 69 var a6 keppa.

En J6n Didriksson

i bodhlaupi med UMSB d

Iandsmitinu d Akrasnesi. Farafleidandi reyndi ma6ur a6 fara ekki

undir l20km ii viku

i

undirb0nigstlmabil-

um. Eg hafdi y'irleitt gaman af stutta intevallinu (sprettum me6 stuttri hvlld i milli), en pad lengra var mesti prald6murinn eins og hjrl morgum o6rum hlaupurum.

Vikjum aileins ad giituhlaupum. Fegar pf ert aO enda pinn feril sinnirilu pdm atleins meira batli h6r heima og erlendis. Nrina er petta t.d. miklu vinsalli ipr6tt h6r heima heldur en pegar

pf ert ekki hraddur um ail petta

s6 endanleg pr6un 6 pann veg a6 hinn vestrani heimur s6 hattur ad geta af

s6r g66a hlaupara eins og 6dur? Eg bara veit pa6 ekki, en pa6 er lj6st ad pa6 eru miklu fleiri tilbo6 af allskonar skemmtun og aftreygingu sem ekki voru til pegar 69 var ad alast upp - svo ma6ur fari ntl ekki aftar i timann. Eg held a6 velmegunin s6 ekki alltaf til pess fallin a6 geta af s6r g66a ipr6ttamenn. Vi6 sjiium a6 i dag koma margir af bestu hlaupurunum frd f6-

HAMFoN

samning hjd erlendu knattspyrnuf6lagi

fyrir

diig6da frilgu longu fyrir tvitugsaldur. Vi6 brium j( vi6 gengdarlausa marka6shyggiu, par sem flest snfst um peninga.

i lok keppnisferils sins dvaldi f6n 3 ir islandi vi6 sttirf isamt bandariskri eiginkonu sinni, Sonju, sem hann hafdi kynnst i lpr6ttahisk6lanum i Kiiln. Eftir dvtilina 6 lslandi fluttust pau til Bandarikjanna par sem J6n lag6i stund 6 n6m i sjrikranuddi en Sonja lardi b6kasafnsfradi. tsau hafa n0 briid 6 annan flratug i Boston par

i

sem l6n rekur eigin nuddstofu.

Hvernig var a6 koma heim eftir 6 6ra ipr 6Ltalif i Ff skal and i?

Fa6 var bedi spennandi og 6mogulegt. a6 69 hefdi pa6 miklu betra me6 pvi a6 bria erlendis. Konan min er hinsvegar alltaf mjog hrifin af islandi og Eg sn pa6 alla vega

talar alltaf um a6 flytja hinga6. Hrin er i raun miklu minni rltlendingur en eg. Okkur langa6i a6 pr6fa a6 brla I Bandarikjunum og par lidur okkur vel. J6n segist hlaupa :i hverjum degi i Boston imist einn e6a med kunningjum, og um helgar me6 konunni. Hlaupin hafa pr6ast yfir i 6rjrlfanlegan p;itt i daglegu lifi. Undirrita6ur pakkar J6ni fyrir vi6talid og 6skar honum alls hins besta iframtidinni.

takustu londunum. Hvers vegna Etti efnilegur ipr6ttaunglingur i dag a6 afa fri6lsar

ipr6ttir ef hann getur veri6 kominn

i rig0st 200 l. Jrllius Hlorleifsson.

d

3r


REYKJAviKUR

HAmtsoN

Afrekaskri Reykjavikur marapons 20 bestu afrek lq84 - 2OOO karlar/men:

1:05:18 1:05:36 1:05:46 1:05:46 1:06:02 1:06:10 1:06:15 1:06:41 1:06:43 1:07:09 1:07:14 1:07:20 1:07:49 1:08:03 1:08:09 1:08:10 1:08:10 1:08:14 1:08:18 1:08:59

:15:02 1:15:26 1:17:19 1:17:43 1:17:44 1 :18:06 1 :18:36 1 :18:55 1 :19:32 1:20:40 1:21:38 1:22:06 1:22:17 1:22:33 1

Ludago Kevin McCluskey Hugh Jones Steve Green Joaquim Cardoso Herbert Steffny TobyTanser TobyTanser Hugh Jones Steve Surridge Hugh Jones Ake Eriksson Andrew Girling Alan Rich Onesmo

TAN GBR GBR GBR POR GER GBB GBR GBR GBR GBR SWE GBR GBR Sigur6ur P. Sigmundsson ISL Jackton KEN GBR Sigur6ur P. Sigmundsson ISL GBR Bill GBR

998 1 996 1 993 1 997 1 994 1 985 1 993 1 994 1 992 1 986 1 994 1 996 1 987 1 986 1 986 1 995 1 995 1 985 1 992 1 997 1

Odhiambo TobyTanser TobyTanser Foster

1

:1

1:40

1:12:01 1:13:13 1:13:20 1:13:52 1:13:52

Ernstsd6ttir lStErnstsd6ttir iStErnstsd6ttir ISL Ernstsd6ttir ISL Ernstsd6ttir iStGitte Karlshoi DAN Martha Martha Martha Martha Martha

lsr-

1996 1994 1999 1993 1992 1997

998 1 993 1 995 1 986 1 990 1 992 't 988 1 989 1 995 1 986 1 986 1 998 1 997 1 998 1

GBR

lsrFRA

lsrGBR

lsrlsrGBR

lsr-

MargaretKoontz Bryndis Ernstsddttir Bryndis Ernstsd6ttir AnitaMellowdew

USA

isrisrGBR

MaraPon, karlar/menr 2:17:06 Ceslovas Kundrotas 2:17:50 Aart Stigter 2:19:01 leuan Ellis 2:19:46 Jim Doig 2:20:30 D. Chaibi 2:22i11 Billy Gallagher 2:22:41 Pavel Kryska 2:23:52 Andrew Daly 2:24i07 Jetry Hall 2:24:16 Hugh Jones 2:24:27 leuan Ellis 2:25:49 Bobin Nash 2:25:57 Simon D-Amico

H6lfmaraFon, konur/women:

1984 - 2OOO

- 20 best performances

Martha Ernstsd6ttir Teresa Dyer Martha Ernstsd6ttir Sylvie Bornet Martha Ernstsd6ttir Sue Dilnot Martha Ernstsd6ttir Martha Ernstsddttir Angie Hulley Martha Ernstsd6ttir

LIT

HOL GBR GBR

FRA

IRL

TCH

GBR ENG GBR GBR GBR GBR

1993 1993 1992 1987 1986

1986 1994 1986 1990 1996 1993 1989 1989

2:27'17 foby Tanset 2:27:09 2i27:27 2:28:25 2:28:57 2:28:57

Hugh Jones BotulPdgornik Mikael Hill Sigur6ur P. Sigmundsson

Hilft manpon Konur I I til 39 ira

Marapon

Bale 2 3:26:25 Ruby Bode 3 3:2?:17 Erla Gunnarsdottir 4 3:35: 9 Patrizia Pfister 5 3:46:47 Florence Lemattre I

3:20:37 Jackie

I

1967 1970

1962 1972 1952

Konur 40 til 49 iira

I

3:40:76 Gunnur lnga

Einarsd.

2 3:41:01 Danela Lrero 3 3:41 :53 Ria Tijskens

4 3:47)7 5

4:08:46

Konur 50

6n

I

955

1959

og eldri

I

4:04:23 Ven Voget 2 4)4:03 Dawn Brown 3 4:45:41 Rosemary Fajen 4 5:07:05 Virginia Farneman

2 3

4 5

2:34:12 Charles Hubbard 2:41:14 Pekka Honkanen 2:48:33 Lirus Thorlacius 2:50:01 TonyHaden 2:51:34 lng6lfur G. Gissumrson

96t 96t 964

966 962

Karlar 40 til 49 6ra

I

2:46:02 Terence Knightley

2 2:55:34 Sigur6ur P. Sigmundss 3 3:00:37 Frederic Maninez 4 3:02:03 Harri Elovara 5 3:02:07 KlausWilde

960 957 957 953 958

Karlar 50 til 59 6ra

I

2:56:59 Andrea

Mzocchi

2 f)2:13 GuyVallet 3 3:22:47 Svanur Bragason 4 3:25:15 Oruille G Udey 5 3:25:53 William Roblee

943 949 945 944 949

Karlar 60 iira og eldri

I 2 3 4 5

3:26:07 3:52:25 3:54:09 3:57:01

Otello Pieri

Jurriaan de Bruin Lothat Deiters lng6lfurSveinsson 4:10:03 Rudolf Grosskopf

I 2 3 4 5

Valtfsd6nir

lngibiorgKianansd6ttir

RannveigOddsd6rtir

1968 1964 1973

BerghildurA. Stefdnsd 1972 Hafrun

Fri6riksd6air l95l

l:32:08 l:41:10 l:41:20 l:45:40 l:45:52

Helga

Hildur

Biornsd6ttir

I

952

Rikar6sd6ttir

1957 Valgerdur EsterJ6nsd. 1953 ElisabetJ. S6lbergsdonir 1958 R6saForsteinsd6ttir 1954

940 940 934 939 936

I

l:57:35

7

2:02:07 Agosta G Sigfrisd6ttir l94l 2:02:55 Svava K Valfells 1944 2:03:14 Hallger6ur Arn6rsd6ttir 1949 2:05:42 A6alheidurArn6rsd. 1944

3

4 5

Karlar

I 2 3 4 5

l: I l:

I I

8

6

Margrâ&#x201A;ŹtJ6nsd6ttir

til

1948

Angaharad

Watson Singer lda Mitten Caroline Hunter Rowe Kim Marie Goff Anna Cosser Carol Macario Susan Shield Helena Sedivakova Connie Eriksen 3:01 :44 Helle Brogreen 3:02:07 Anna Cosser 3:02:58 Caroline Boyd 2:53:47 2:55:07 2:56:15 2:56:40 2:57:19 2:58:02 2:58:09 2:59:31 3:00:45 3:00:54

Paul

I 2 3 4 5

Freary

1970

l:14:17 Daniel S.Gu6mundsson l96l l:17:27 Olafur T. Arnason I 981 l:18:18 ManinF.Bird 1962 l: I 9:54 Biartmar Birgisson 1964

l:20:04 l:20:46 l:24:19 l:25:42 l:29:10

Gudmann

Helga Kristin Hardard.

2 54:02 3 54:45 4 55: I 5 5 57: I I

J6hanna Marsibil Pilsd.

987 997 986 986 997

Krisdn Gunnarsd6ttir

Katrin Knrltsdoftir

Tinna Lif Gunnarsd6ttir

Konur l5

til

I 4l:54

Rakel lng6lfsd6ctir

985

2 44:44 3 53:05 4 54:12 5 56:34

Maria Bjork Gunnarsd. Liney Halla Kristinsd. F6runn Helga Benedikz

983

Erla Olafsd6ttir

9U

Konur

til 39 6ra

I

8

in

I 37:42 Fri6aRinF6roard6ttir 2 39:50 GerdurROnGudlaugsd. 3 42:09 J6hanna Skrllad6ttir 4 42:42 Gigja Gunnlaugsd6ttir 5 43:17 Peta Wamp

9U 983

1970 1972 1977 1982 1966

I 40:44 AnnaJeeves 2 3 4 5

49:36

l:04 5l:08 5 l:58 5

1954

Hartmann Kr. Gu6mundsl958 Hjdrdis Magn0sd6ttir I 960 Gudr0n M. Run6lfsd. 1958 Gudron Geirsd6ttir I 957

Konur 50 til 59 6ra

Elisson

Orn6lfurOddsson

Dadi Gardarsson Gautur Forsteinsson

Hjdlmt/rHafsteinsson

1958 1956 1954 1958 1959

I l:30:ll EdwardHoffman 2 l:30:32 BirgirSveinsson 3 l:30:39 Richard Hale 4 l:34:08 6mar Kristj{nsson 5 l:34:44 Sigurdur KrJ6hannsson

t946 t945 I I

950 948

1943

Karlar 60 6ra og eldri l:50:27 Perer Rschig l:55:48 Jurgen Pruschwie l:56:07 BerghreinnG. Forsteins l:57:15 HaukurSigurdsson 2:03:35 Magn0s Bjarnason

I 49:46

1939 1936 1938 1938

Hjalud6rtir

ira

Karlar

I

t988

Lesley Elisabet

I

948

1944

1940 1939

1996 1998 1994 1989 1991

1997 1985

GBR 1984 AUT 1993 CAN 1999 GBR USA

DAN DAN

1995 1998 1994 1986 1990 1994 1989 1993

GBR

1990

Gunnar Eyp6rsson Gardar Stefinsson Fri6geir Bergsteinsson J6n F6r Gudmundsson

9W

ISL

GBR ENG

TCH

iSt-

t ggS

2OOO

7 43:56 3 45:22 4 45:54 5 46:26

I I til 39 6ra I 33:04 Sveinn Margeirsson

9U 985 983

Karlar

2 33:47 Burkni Helgason 3 35:30 GautiJ6hannesson 4 36:3 I Arni Mir J6nsson 5 37:04 Smdri B.Gudmundsson

978 975 979 979 972

Karlar 40 til 49 6ra

I 37:39 Sigurj6nSigurbj,tirnsson 2 38:22 J6nJ6hannesson 3 39:5 I Sighvarur D. Gu6munds 4 40:12 lsleifur Olafsson 5 4O|7

Helgi

Asgeirsson

1955 1960 I 953 1956 1957

Karlar 50 til 59 iira

I 38:59 J6hannes Gu6j6nsson 2 43:42 Stefin Hallgrimsson 3 44:14 Magnris Dan Bdr6arson 4 44:38 TeiturJ6nsson 5 44:43 l6n Gu6marJ6nsson

950

948 950 ?47 950

Karlar 60 6ra og eldri

I 49:02 2 3 4 5

Eysteinn

Forualdsson

1932

50:24 Werner Eckert l93l 50:26 Unnsteinn J6hannsson 193

I

5l:20

54:06

Snnbjcirn

Sigur6sson

1937 HoskuldurE.Gu6manns 1932

l0 km linuskautahlaup Konur

I 78:24 HelgaBjorkArnad6ttir 1982 2 29:05 lnga Margr6t Fridrikd. l97l 3 30:47 Erika Stefrnia P6tursd. 1982 4 3 l: I I Hei6a Har6ard6ttir 1977 5 3l:40 AnnaHuldaSigurdard. 1976

4 dra og yngri

I 39:30 2 44:M 3 46: 4 4 4615 5 46: 7 I

Karlar

1947 1950 1948

og eldri

I 59:05 Emilia S0sanna Emilsd. 2 60:08 Birgitte Dressel

I

t934

Elin

2 55:10 UrsulaJunemann 3 55:26 F6rhildurSigur6ard6air 4 55:43 Gudr0n Sverrisd6nir 5 56:39 Birna G Blornsd6ttir Konur 60

Karlar 50 til 59 6ra

I 2 3 4

I 5 l:30

17

Mair

GBR USA USA HOL GBR 2:51 :35 Ruth Kingsborough GBR GBR 2:52:45 Lesley Watson 2i38:47

4 6ra og yngri

Jana

lsL

1986 1984 1994

GBR YOG GBR

2:45:45 Lorraine Masouka 2:47:23 Kim Marie Goff 2i47:25 WilmaRusman 2:48:38 Sandra Bentley

0 km hlaup I

1987 1997 1997

Marapon, konur/women:

Konur 40 til 49 6ra

39 6ra

Karlar 40 til 49:ira

5 32

Una Hlin

Konur 50 6ra og eldri 938 948 945 937

Karlar l8 til 39 iira

I

l:29:42 l:34:50 l:39:05 l:40:06 l:42:47

Konur 40 til 49 6ra 955 1953 I

Adalbjdrg Hafsteinsd6ttir I 959

Sifj6nsd6air

I 2 3 4 5

I

Konur

GBR

GBR

ftevot Clatke

Helstu urslit i Reykjavikur maraponi Konur l8 til 39 dn

GBR

2:27iO6 F@nkHa'pet

15

I 43:47

K6ri Steinn Karlsson Haukur Lirusson Sigurdur L06vik Stef:ins Almar Smiiri Asgeirsson

Atli

til

Savarsson

ira Sigur6arson

1986 1987 I

987

1987 I

986

17

Valur

1984.

Karlar

I 22:30 2 3 4 5

Steinn

Sigurdsson

1982

23:41 Helgi Pdll F6risson 1978 l98l 23:46 Orri P6tursson 24'.27

24:29

)6hznn Fri6rik Remi

Haralds

Spilliaen

1979 1958


Mata rf it ma pokahorni dh ildar RE

Plastprent hf. Plastprent hf

'

Fossh6lsi 17 -25 c 110 Beykjavik o Simi: 580 5600 o Fax: 580 5690

.

E-mail: plastprent@plastprent.is

o Http://www.plastprent.is

33


REYKTAviKUR MAmDoN

lrroun islandsmetsins i

3:13:20 RannveigOddsd6ttir 3:18:48 Helga Bjornsd6nir A 3:24:25 Anna Kristjinsd6ttir KR 3:25:00 Frida Blarnad6ttir UBK 3:26:41 ErlaGunnarsd6trirFiolnir 3:30:24 Gu6r0nB.Svanblornsd6ttir

Eftirta hlaup sem mald hafa veri6 42,195 km, sem er hin liiggilta vegalengd.

3:3

Karlar: 3:5

l:04 J6n Gu6laugsson HSK 17 Hogni 6skarsson KR

P. Sigmundsson

FH

Reykjavik Rochester Buffalo Rochester Rochester New York Windsor Reykiavik

P. Sigmundsson

FH

Wolverhampton

P. Sigmundsson

FH

New

P. Sigmundsson

FH

P. Sigmundsson

FH

3: 15:

3:05:38 2:53:05 2:50:56

14

Hogni Hogni Hogni Hogni

2:38:29

Sigfris

2:49

l:33

6skarsson 6skarsson 6skarsson 6skarsson J6nsson iR

Sigurdur Sigurdur Sigurdur Sigurdur 2:19:.46 Sigurdur 2:3

2:27:03 2:23:43 2:21:20

KR KR KR KR

York London Berlin

68 75 75 76 76 77 78

2:35:

I

6

lngunn Benediktsd6ttir KR Anna Kristiinsd6ttir KR Anna Cosser iR Anna Cosser iR Martha Ernstsd6ttir iR Martha ErnstsdOair iR Martha ErnstsdOttir iR

82 83 84 85

New York

79

Washington

8t

Reykjavik Reykjavik

93 94 94 96 99

FranKurt Rotterdam Hamborg

Bestu afrek fri upphafi til l. itgust 2OOl Maraponhlaup Karlar:

2:19:46 2:28:30 2:29:07 2:30:44

Sigu6ur P. Sigmundsson FH Daniel Gu6mundsson A Ag0st Forsteinsson UMSB Steinar Fri6geirsson iR 2:32:44 J6hann lngibergsson FH 2;32:45 Sighvatur Gu6mundsson iR 2:35:01 J6n Stef6nsson UFA

2:36:23

2:36:38 2:37:55 2:38:29 2:39:

lg

2:41:59 2:43:32 2:44:47 2:45:08 2:46:50 2:47:49 2:49

14

2:50:05

Jakob Bragi Hannesson iR Sveinn Ernstsson iR Bragi Sigur6sson A Sigfris J6nsson iR

lng6lfur Geir Gissurarson A Gunnlaugur Sk0lason UMSS Arnp6r Halld6rsson A Lirus Thorlacius A GudmannElisson ivar Trausti J6safatsson A Arsall Benediktsson iR Hogni 6skarsson KR J6hann H. J6hannsson iR

Berlin Dublin Manchester Reykjavik Chicago

London St. Paul

85 93 83 86 86 84 90

London Gautaborg

9t

Dallas

9t

Windsor

78 97 90 94 97 99

Reykjavik

97

I

6

Martha Ernstsd6ttir iR

2:54:43 AnnaJeeves

2:56:09 34

iR

Bryndis Ernstsd6ttir iR

3:47:17 A6alblcirg Hafsteinsd6ttir

3:44:09

Elisabet J6na 56lbergsd6ttir Gudrrln Geirsd6ttir 3:44:50 Hafrrin Fri6riksd6ttir

3:44:l

I

3:45:40 Arnfri6ur

Kristjalnsd6air

Reyklavik Reyklavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik

89 00 00 99 99 98 95

Karlar

l:07:09 l:09:

l3

Sigurdur P. Sigmundsson FH J6n Di6riksson FH

l:09:45

J6hann lngibergsson FH

l:09:47 l:lO:.29 l:10:30 l: l0:35 l: l0:41

Daniel S. Gu6mundsson A Frimann Hreinsson FH Sigurbjorn A. Arngrimsson J6n Stefrinsson UFA Ag0st Forsteinsson UMSB

l:10:.47

Daniel Jakobsson UMSE

Haag Reykjavik Akranes isafior6ur Reykjavik H.S.K. Atlanta St. Paul Haag Reykjavik Haag Las Vegas Sjoboo Haag Haag Reykjavik

99

9l 86 94

93

*

iR

Haag Sveinn Ernstsson hadomismunur meiri en reglur segjo til um. iikvadur

9t

Konur: l: I

l:40

Martha ErntsdOttir

iR

iR

Reykjavik

l:20:56

Anna Jeeves

l:21: l:25:

Bryndis Ernstsd6ttir Margr6t Brynj6lfsd6nir UMSB Reykjavik Reyklavik Hulda B. Palsd6ttir

l0 l9

l:25:52 l:26:19 l:,26:21

iR

iR Oddsd6ttir

Rannveig Fri6a R. F6r6ard6ttir Steinunn J6nsd6ttir

UMFA

l2

Erla Gunnarsd6ttir

Fjcilni

l:32:34 Lillf Vi6arsd6ttir UiA l:32:59 Fri6a Bjarnad6ttir UBK Mivatn

00

l:13:44

Hillingdon Akranes

l:34:

I

8

l:34:35 l:34:36

Kjartansd6ttir UFA Magnrlsd6ttir

lngibjcirg

Valger6ur Heimisd6ttir Bryndis

96 96 98 92 93

Akureyri

0t

USA Reykjavik

93 87 93 88 98

l:3 l:

99 97

9l

86 97 92 86 86 89 00 93 87 92

8t

Hamborg London

86 87 92 94

l: l0:54 Mir Hermannsson UMFK l: I l:49* ivar J6safatsson A l: l2:20 Sigmar Gunnarsson UMSB l:12:21 Sighvatur D. Gu6mundss. iR l: l2:30 Steinar Fridgeirsson iR l: l2:30 Kristj:in Skili Asgeirsson iR l:12:37 Bjorn Margeirsson U.M.S.S. Selfoss l: l3:07 Ragnar Gu6mundsson râ&#x201A;Źgir Reykjavik Reykjavik l: l3: l5 Bragi Sigur6sson A l: l3: l9 Steinn J6hannsson FH Monroe l:13:42 Gunnlaugur Skflason UMSS Reykjavik

Reykjavik

Rotterdam

93

Hilfmaraponhlaup

New York

New York

8l

Mivatn

97 90 76

Seattle Philadelphia Reykjavik

9t 84 98 93 99 85 00

Reykjavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik

l:27:40 iR l:28:05 Ger6ur R. Gu6laugsd6ttir iR Akureyri Reyklavik l:28:24 Rakel Gylfad6ttir FH l:29:00 Helga Bjcirnsd6ttir A Akranes l:29:42 Una Hlin Valtfsd6ttir Reykjavik I :30:01 Lilja Gudmundsd6ttir iR Altendorn I :30:41 Gillian Emelda Sveinsson Reykjavik

Berlin

Konur: 2:35:

J6runn Vidar Valgardsd6ttir

00

8l

Konur:

3:53:00 3:24:25 3:02:07 2:58:02 2:39:00 2:39:05

l:23

3:32:02 Lillf Vidarsd6ttir UiA 3:37:14 Valger6ur Ester J6nsd6ttir 3:37:41 UrsulaJunemann 3:39:55 Sigurr6s Forsteinsd6ttir 3:40:26 Gunnur lnga Einarsd6ttitr

Mfvatn Mfvatn Washington Boston

Akureyri Reykjavik Reykjavik Reykjavik Reykjavik

L0xemborg

00 84 94 00 90 87 97 95 98


WWW. itr. is U pplysi

ngosimi

su

ndlougo: 570-77

1

1

Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

2001 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoninu 2001.

2001 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoninu 2001.

Advertisement