__MAIN_TEXT__

Page 1


REYKrAvit<unuARApoN l99l

18. agfst VERNDAR.I HLAUPSINS Borgarstj6ri Reykjavfkur, hr. Davib Oddsson.

MED FRAMKVAMD Frjiil sipr6ttasamband [slands

Pettokugjald er kr. 1.000 fyrir maraponhlaupi6, kr.900

fyrir hdlf-maraponi6 og kr. 700 fyrir skemmtiskokki6 en kr. 500 fyrir 12 dra og yngri. Avisanir skulu stila6ar d ,,Reykjavikurmarapon". Fdtttokutilkynningar eru ekki

teknar gildar nema pStttcikugjald fylgi. Rdtttdkugjald

ADILAR 9EM STANDA AD REYKIAVIKURMARAPONI Fer6askrifstofan tlrval-titsfn, Fluglei6ir, Reykjavikurborg, Frj5 lsipr6ttasa mband [slands og Dagbl adi6.

ver6ur ekki endurgreitt. Eftir 15. 5gdst tvofaldast biitttoku-

gjald.

SKRANI.NG Piitttokutilkynningar dsamt pritttokugjaldi berist til .101

STYRKTARADILAR Toyota, Barilla, Coca Cola, Nike, RUV, Orn og Orlygur, Mdl og menning, Rammager6in, Fr66i, Plastos, Pyskislenska.

Ferbaskrifstofunnar Urval-tjts'in, P6sthJsstreti 13, Reykjavik og Alfabakka 16, 109 Reyklavik. Uppl'isingar hi6 tirval-Utsyn eru i sima 603060 og hjii Frjiilsipr6ttasambandi lslands i sfma 685525.

VERDLAUN

STADUR OG STUND Reykjaviku rmaraPon fer fram sunnudaginn 18. iigfst og hefst i Lekjargotu kl. 12:OO.

l(.E'PPN I SVEGAI-ENG

DIR

Hegt er ab velja um prjiir mismunandi vegalengdir. Maraponhlaupi6, sem er 42,195 km, h6lf-marapon, sem er hdlf s( vegalengd, og skemmtiskokk, u.p.b. 7 km og er einkum etla6 byrjendum og peim sem kj6sa styttri vegalengdir.

DRYKKIARSTODVAR OG HEILSUG'IESLA Drykkjarsto6var ver6a ri u.p.b. 5 km. fresti. Par ver6ur bo6i6 upp 5 vatn og s6rlagaba ipr6ttadrykki. Leknar og hjf krunarli6 verda til rei6u me6an 5 hlaupinu stendur og til absto6ar er hlauparar koma i mark.

R

TIL FATTTOKU

Sj6lft maraponhlaupi6 er opi6 ollum hlaupurum af bd6um kynjum, 1B 6ra og eldri. Hdlf-maraponi6 er opib hlaupurum 16 6ra og eldri, en skemmtiskokki6 er dllum opi6.

SVEITAKEPPNI iskemmtiskokkinu og hdlf-maraponinu er bo6i6 upp 5 priggja man na sveitakeppn i. Vi nn uf6lagar, f6lagasamtok og fjdlskyldur geta myndad sveitir til betftoku. Dregi6 ver6ur um s6rstok verblaun Ur h6pi sveitanna 08 veittur veglegur bikar til fyrstu sveitar i skemmtiskokki og hrilfmaraponi. Karlar og konur geta veri6 saman i sveit. Samanlagbur timi re6ur Jrslitum.

Verblaunapeningar verda veittir ollum peim sem ljtika hlaupinu. Sigurvegarar karla og kvenna i heilu og hiilfu maraponi fi flugmi6a hj6 Fluglei6um i ver6laun. i skemmtiskokki nu er jafnframt d regi nn rit ei nn fl ugm i6i frd Fluglei6um. Einnig fii sigurvegarar karla og kvenna ver6launabikar og dregi6 ver6ur um fjolda aukaver6launa. Ver6launaafhending fer fram a6 h.laupi loknu.

KEFFI\{.I'$GOG:N Keppnisgogn (r6snImer og leibbeiningar) ver6a afhent 6 Fer6askrifstofunni Urval-Uts'1n, Alfabakka 16 i Mj6dd, laugardaginn 17. 6gtst milli k|.11:00 og 1B:00.

fL0KKAS,I$,,F,,fl,NG

Karlar 12 5,ra ogyngri 13-17 6ra 18-39 \ra

40-49 A,ra 50-59 dra 60-69 6ra 70 Ara og eldri

Konur 12 Ara ogyngri 13-17 5,ra 18-39 Ara

40-49 5,ra 50-59 Ara 60 dra og eldri

-U G-

W

Asrftn

of

hhobnol

Mordhore

AIMS' Morathon Certification

Document ( HARAI {p\ qYc \v,k ,.r'yb tuu..L .,E+oI i4C LEg a@-_--kL E_lL'-1 .." q..f,v.lrl hr- b$. ts, c.w 6(tusr b6*-. L. E-

REYKJAVT


HEILBRIGDI

ocNYivtvxD

tV

Reykjavikurmarapon ver6ur h66 i 5ttunda sinn sunnudaginn 18. Sgfst nk. Ahugi og umre6a me6al almennings hefur aldrei veri6 meiri. Vita6 er um nokkra h6pa skemmtiskokkara, sem h6fu efingar snemma f vor og sumar gagnSert til pess ab taka pStt i Reykjavikurmaraponinu.

Forvarna-

og

endurhafingasto6in

Mdttur synir gottfordemi me6 pvi ab skipuleggja s6rstaka undirbfningsog efingadagskrd. Par er skokkurum skipt ni6ur eftir getu hvers og eins. ReykjavikurmaraPon d vaxandi vinseldum a6 fagna 6r frA 6ri. P6tt-

takendum hefur fjolga6 og er bf ist vi6 a6 peir ver6i um 2000 i iir. Er pa6 iittfrildu n Ir5, fy rsta marapon i n u 1 984, en pd voru pdtttakendur 250. N( er svo komi6 a6 fyrirteki og stofnanir sekjast eftir samstarfi vi6 Reykjavikurmarapon og eru tilbdin til ab leggja til pess a6 stu6la enn

fram fjdrmuni

frekar ab markvissri og oruggri framkvemd pess. Frd upphafi hefur veri6 1696 d pa6 mikil 6hersla a6 undirbdningur og framkvemd hlaupsins s6u eins hnokralaus og nokkur kostur er. Pess vegna hefur hlaupib fengi6 alpj66avi6urkenningu og er kynnt sem slikt erlendis. Cott samstar{ vi6 marga a6ila gerir petta mrigulegt. Skemmtiskokk er hluti af heil-

bri96i og nyrri imynd

fslendinga.

Einnig pess vegna hefur Reykjavikurmarapon fest sig i sessi sem vinsell

Knritur 6skarsson. parf hins vegar fyrir heilt marapon sem er 42,195 km. Reynsla undanfarinna 6ra er srj, a6 peim fj6lgar jafnt og p6tt er taka pdtt i skemmtiskokki og

og skemmtilegur vi6bur6ur er fleiri og fleiri bi6a eftir me6 6Preyju ii

h6lfu maraponi.

hverju hausti. A annan tug hlaupa eru nI i bo6i vi6a um land ogeru pau g66ur undirbrjningur fyrir Reykjavikurmarapon-

hdti6arstemmning sunnudaginn'l B. 6g0st, par sem vi6 rdsmarki6 ver6a samankomnir um 2000 skokkarar af mcirgum Pj66ernum og vonandi tvcifaldur sri fjcildi dhorfenda hr6pandi hvatningarorb til pdtttakenda. Knritur 6skarsson form. Reykjavikurmarapons

i6, hvort sem vali6 stendur

um

skemmtiskokkib, sem er 7 km, e6a h5lft marapon, sem er r6mir 2.1 km. Langan og markvissan undirbfning

I mi6borg Reykjavikur mun rikja

SKRANINGAREYDUBLAD NAFN (Name)

HEIMILI

FEOINGARDAGUR/AR (Date of birth)

(Sex M/F)

POSTNUMER

slMl

pJoDERNI (Nationality)

Eg skr6i mig til p6tttoku i:

! tr tr

!

MARAPONHLAUPI HALF-MARAPONHLAUPI SKEMMTISKOKKI

svErrAKEppNr isxeuurtsKoKKt (3 isvEtT)

Eg undinita6ur/undirritud leysi h6r med framkvemdaradila Beykjavlkurmarapons undan allri 6byrg6 6 tj6ni, mei6slum e6a gati or6i6 fyrir i viOkomandi hlaupi. Eg sta6lesti pa6 einnig a6 69 er be6i likamlega og andlega far um ab ljrika vi6komandi vegalengd.

veikindum, sem 69

Nafn sveitar:

!

SVEITAKEPPNI i HALF-MARAPONHLAUPI (3 I SVEIT)

Nafn sveitar: Undirskrift (signature)

Dagsetning (date)


Skemmtiskokk 1C-A r

t= I c-l ]E=n\

_lF a lz2,-^tn ( :lJu I r--r

-J

--=IEfr))

lrli svh rULrA

')

Giitur sem hlaupid er eftir i 7 km

hlaupinu.

\ Frikirkjuvegur, Skothisvegur, Suburgata, Starhagi,

Egis(6a, Nesvegur, Su6urstrond, Eibsgrandi, Ananaust, M,/rargata, Tryggvagata, Kalkofnsvegur, Lekjargata.

NVeVLAveor r4, siMt 4 66 t4

oe 6419 74

\,,

\\

\\

sT6RHOFDA 17, siMt 67 47 47

Pti slard dPrd6!

Vinsomlegost hringdu o ponn sto6 sem nesfur per er, filod tryggjo fliotori ofgreidslu.

Bakankemur ibrdd!

STRANDGoTU 30, Sitvil OS 23 77


TO ALL PARTICIPANTS Fyrir hond Reykjavikurborgar bi6 69 keppendur i Reykja-

til leiks. Marafastur li6ur i lifi borgarbria og pa6 almennings fyrir ipr6ttum og dtivist. von minni a6 peir gestir, sem heimsekja okkur af pessu tilefni, nj6ti dvalarinnar i Reykjavik. Borgin okkar hefur upp 6 margt a6 bj66a og nytur sto6ugt meiri vinsalda me6al fer6amanna. The city of Reykjavik welcomes the participants to the Reykjavik Marathon 1 991 . Th is competition has now become a regular event in the life of our citizens and it shows the growing public interest in sports and outdoor activities in general. I sincerely hope that those guests who visit us on this occasion will enjoy their stay in Reykjavik. Our city has much to offer and it's popularity grows amongst vikurmaraponhlaupinu 1991 velkomna

t

*/

S\

tou rists.

Davi6 Oddsson, Mayor of Reykiavik

FRAMKVAMDANEFND

Reykjavikurmarabon veri ekki framkvaemanle$ dn abstobar eftirtalinna abila:

REYKf AVt KU RMARApONST NS

REYKfAV1T nnnnnTHoN ORGANtztNG COMMITTEE

Fjiilmargir abilar koma vi6 siigu

Fer6askrifstofan Urval-Utsfn, Fluglei6ir, Reykjavikurborg, Frjdlsipr6ttasamband [slands, Dagbla6i6, Co6i Sveinsson, J6nai Kristinsso-n,6rr,.linrrrson, Cunnar Piill J6akimsson, Elisabet Hilmarsd6ttir, Agrjst porsteinsson, fakob Bragi Hannesson, Svafa Cronfeldt, Ellert B. Schram. Race director: Kn(tur 6skarsson. Administration and operation directions: Jakob Bragi Hannesson and AgJst Porsteinsson.

tr I

Course measured: Sighvatur Dliri Cu6mundsson, Kn6tur 6skarsson and Car6ar Sigur6sson. Refreshment stations: Jakob Bragi Hannesson. Result processing: Fri6rik P6r 6skarsson. Course directions: Cunnar Pdll J6akimsson.

REYKfAV| KU RMARApON 1991 Dagskrd 17. igfist

- laugardagur 11 :00-18:00 Uppl'isingimi6lun ppnisgagna

fer fram hj6 Fer6askrifstof-

unni Urval-Utsfn, Al ,Pasta party".

Framreiddur

Oform ver6ur

par sem skipst ver6ur ii uppl,isingum.

r6ur af S.S. Vorumibsto6 Barilla

skemmtista6num H6tel Borg frd 17:OO-20:00. 18. igrist - sunnudagur 1l:40 Keppendur koma a6 rdsmarki 12:00 HLAUPARAR R,4ST|R

REYKfAV1T Program

August "l7th

-

nnnnnTHoN "tss1

Saturday 11 a.m.

-

lB p.m.

Registration center open at Urval-Ots,in Travel Bureau, Alfabakka tO. August lBth Sunday 11:40 a.m. Runners gather at starting line

-

.12:00

a.m. START

6

hvad vardar undirbrining oE framkvemd Reykjavikurmaraponsins. l-iigreglan

og

gatna-

mdladeild Reykjavlkur vinna miki6 starf ii hlaupadegi og fjtilmargar deildir i vegum Reykjavikurborgar

vinna

vi6

undirbrininginn. Hjiilparsveit

skita og f6lagar i i$r6ttaf6liigunum i Reykjavik og ndgrenni vinna mikla sjilfbobavinnu og ferum vi6 peim bestu pakkir. Er peim og iillum ii6rum, sem leggja hlaupinu li6 en ekki eru nefndir h6r, lakkabur allur stu6ningur. Ferbaskrifstofan U rval-0tsf n Fluglei6ir

Reykjavfturborg Frjiilsilr6ttasamband [slands Dagbladi6 P'isk-islenska hf. SEIKO Plastos hf.

Menntask6linn i Reykjavfk RUV

Viirumibstiid Barilla Mdl og menning Orn og Orlygur S.S.

Nike Toyota Rammage16in

Coca Cola Fr66i hf.


GAMLIME Ritstjriri DV, Ellert Scram, er liklega pekktari fyrir margt annab en a6 itluupu. Pessi fyrrum formabur KSi, p6litikus og f6tboltakappi er p6 einn

peirra manna sem hefur hlauPi6 skemmtiskokk og hilfmaraPon undanfarin 6r. Hvernig st66 d Pvi a6 Pessi f6tboltadhugamadur f6r ab leggia stund d langhlaup? ,,)u, a.lli Pab megi ekki rekja Pessi hlaup min til Pess ab 6g t6k bitt i skemmtiskokki fyrir nokkrum 6rum og komst :i brag6ib. M6r likadi petta vel, fannst Baman og upp kom gamli metnaburinn hj5r m6r svo i nesta skipti fannst mtir um ab gera

a6

hlaupa lengra en Pessa 7 kil6metra og hlj6p Pvi h6lft maraPon eba 21 kil6metra. Si6astlibin pryf 5r hef 6g svo hlaupi6 hdlft marapon og hef haft

mikid gaman af." Undirbj6stu pig eitthva6 s6rstaklega pegar pd hly6pst skemmtiskokk i fyrsta sinn? .,Nei, eg get ekki sagt ad eg hafi

undirbLiib mig neitt serstaklega. Eg hef verib i ipr6ttum alla mina ti6 og 69 minnist Pess a6 Pab hafi verib skorad d alla ab vera med f Pessu umradda skemmtiskokki og 69 l6t skora 6 mig og hlj6p." En pegar Pd Skvabst ab taka P6tt i marapon inu ? ,,Ji, 69 undirbj6 Pab aftur 5, m6ti. Eg hlj6p i tvo mdnubi, petta tvisvar til prisvar sinnum iviku og pd fy6ra til tiu

kil6metra. Lengdin f6r svolitib eftir vebrinu og skapinu. Pegar vel ld 6 m6r hlj6p 69 eitthva6 lengra en Pd daga sem skapi6 var ekki i sem bestu formi. Eg held ab Pab s6 dgett fYrir

hinn almenna borgara, Pa6 er segja ef hann er i dgetu formi, a6

sig

i

a6

afa

um bab bil tvo mdnubi fYrir

hlaup eins og Petta."

Hva6 fer gamlan f6tbolta5hugamann til ab leggya d sig a6 hlauPa pessi lifandis bysn? Er ekki bara betra ab efa fotbolta meb gomlu vinunum og ldta hlaupib eiga sig?

ELLERTB.SCHW


,,Nei, alls ekki. Eg fa miki6 rit (r pvi a6 hreyfa mig - Pab Pekki 69 fri gamalli ti6. Pa6 a6 hlaupa verkar vel 6 mig og m6r libur vel d meban 6 Pvi

stendur. Svo er Pa6 minn metnabur sem segir m6r a6 69 eigi ekki bara ab vera me6 heldur eigi 69 a6 hlaupa lengra. Gamla keppnisskapi6 var ekki lengi ab koma upp d yfirbor6i6." ,4tlar6u ab vera me6 i 6r? ,,J6,69etla a6 vera me6 en 69 er ekki enn briinn a6 gera Pab upp vi6 mig hvort 69 etla a6 hlaupa heilt e6a h6lft marapon." Ertu pii byrja6ur a6 undirb(a Pig eitthva6? ,,)6, 6ghlj6p i Krabbameinshlaup-

f

inu um daginn svo 69 er byrja6ur. Auk pess fer 69 eftir pr6grammi i DV. Bla6i6 kostar Pessa keppni og einn li6urinn i undirb(ningnum er a6 vi6 bj66um lesendum okkar upp 6 eina sf6u um helgar Par sem reyndir menn

rii6leggja f6lki hvernig s6 best a6 undirb(a sig fyrir hlaup eins og petta. Fessu pr6gammi fylgi 69 eftir. Auk pess fer 6g a6 sfna fyllstu nergetni i

mat oB drykk Pegar ner dregur

hlaupinu - allavega vikur fyrir hlaupi6."

i prjdr til fj6rar

Stundar pd auk Pessa einhverjar ibr6ttir? ,,J6, 6g spila f6tbolta tvisvar til prisvar sinnum i viku meb gomlu f6logunum og auk Pess veggtennis einu sinni iviku. A veturna fer 69 svo

ii

skibi eins oft og ve6ur og timi

leyfa."

,,HE[SERI"

P0 parft ekki ad hafa 6hyggjur af pvi lengur

SPENCO

,,varaskinni6" s6r um ad vernda h06ina fyrir blodrum og lagar ef komi6 er s6r.- A me6an pu hleypur.

FEST I APOTEKUM og betri sportvdruverslunum


HVTRNG - ,tl

e q.)

t{

IPRONASK,O

YILT PU? EIGUTII ATI'AR HETSilU TTGUI{DIR TYRIR

STORA SEM SiIAA Varti big ibtfttask6 er 6parfi ai hlaupa um allan ba i leil a0 peim. Vi6 eigum -allar helstu tegpndirnar i

sk6gallaranum okkar, [ar'fetur bti iest ni0ur og valiil ipdttask6na sem henta b6r.

lpn0nnrnnorlcuR vEmR nAoo0r

asr$F CONVERSE

a


,

,,

PROUN ISLANDSMETSINS ,

IMARAPONHLAUPI

Fetta d einungis vi6 um hlaup sem hafa verib 42,195 km. Magn(s Cubbjornsson KR keppti hins vegar i maraponhlaupum sem vorLr 4O,2km fyrir rJmri hilfri old. Hann hlj6p;i 3:10.15 iri6 1926, 5ri6 eftir i 3:04.40 og jrib 1928 6 2:53.06. Hafsreinn Sveinsson fr6 Selfossi hlj6p a2,2 km fri KambabrJn til Reykjavikur i 3:01 .02 6rib 1957 . Vegna mikils h:e6armismunar er p6 ekki hagt ab bera pann tima saman vib abra

l6n Cublaugsson HSK 3:51.04 Reykjavik 1968 Hogni Hogni Hogni Hogni

6skarsson 6skarsson 6skarsson 6skarsson

KR 3:15.1 7 Rochester, USA 1975 KR 3:05.38 Buffalo, USA 1975 KR 2:53.05 Rochester, USA 1976 KR 2:50 56 Rochester, USA 1976 Hogn i 6skarsso n KR 2:49 .14 New York, USA 197 7 (B z3A.Zg Windsor, Engl. 'J978 Sigffs

]6nsson Sigurbur P. Sigmundsson Sigurbur P Sigmurrdsson Sigurdur P Sigmundsson Sigurbur P Sigmundsson Sigurbur P. Sigmundsson

FH FH FH FH FH

2:31.33 Reykjavik 1981 2:27 .O3 Wolverhampton 1982 2:23.43 New York, USA 1983 2:21.2O London 1984 2:19.46 Berlin 1985

Reykjavfturmarabon BrautarmeVCourse records Male: Marathon: Jim Doig CBR 2:19.46 Half-Marathon: Herbert Steffnv CER 1:06

10

Female: Marathon: Wilma Rushman HOL 2:45 59 1989 Half-Marathon: Sylvie Bornet FRA 1 :1 7.43

7

Afrekaskrd islands i marabonhlaupi Karlar:

1. Sigurbur P Sigmundsson FH 2:19 46 Berlin '198.5 2. Ag(st Porsteinsson UMSB 2:29 07 Manchester 1983 3. Steinar Fribgeirsson (8. Z3O.q+ Reykjavik lg86 4 Sighvatur D. Cu6mundsson(R2 32 45 London 1984 5 ]akob Bragi Hannesson iR 2:36.23 London '1991 6 l6n Stetinsson UMSE 2:36.59 Minneapolis 1989 7. SigfLls J6nsson iR 2:38.29 Windsor'l9ZB B. J6hann H. J6hannsson (8. Z:Cl Z+ Hafrrarfjorbur 1983 9. Cr:nnlaugur Skulason UMSS 2:41 59 Berlin 1990 10. J6hann lngibergsson FH 2:43.22 Chicago 1986 1 1 . Arsell Benediktsson R l:+l .+g Rotterdam 1990 1 2. Hogni 6skarsson KR 2:49 14 New York 1976 1 3 Bragi F Sigurbsson UMSK 2:49.44 Hafnarfjorbur 1983 14. Cubmundur Cislason A z:sO.tg Hafnarfjorbur 1982 15. Arni Kristjinsson A2:52 52 Hafnarf.lorbur 19B2 16 Cunnar Snorrason UMSK 2:54 43 Reykjavik 1981 1 7 Stefin Fribgeirsson iR Z:SS .lq Reyklavik 1986 1B P6tur Forleifsson A z:Sl .S+ Reykjavik 1986 I9. Karl 6laf ldland iSi z:sa to Reykjavik 1989 20. Leiknir J6nsson A 3:00.23 Reykjavik 19Bl

Konur:

'l

. Anna Kristj;nsd6ttir KR 3:24 25 Washington 1981 Friba Bjarnad6ttir UBK 3:25.00 Boston 1984 3. Lill,i Vibarsd6uir Uin 33202 Reykjavik 1985 4. Sigurr6s Forsteinsd6ttir iSi ;::S.SS Reykjavik 1989 5. Ingunn Benediktsd6ttir KR 3:53.00 New York 1929 6. Vilborg Hannesd6uir isi qll.zt Reykjavik lggO 7. Forbjorg Erlendsd6uir iS( q,zl Sz Reykjavik 1990 8. Lina Cunnarsd6ttir fSi 4:23.40 Reykjavik 1989

2

Afrekaskrd islands i hdlf-maraponhlaupi Karlar: 1 . Sigur6ur P. Sigmundsson FH 1 :02.09 Haag 1986 2. J6n Dibriksson FH 1:09 13 Reyklavik 19BZ 3. J6hann Ingibergsson FH 1 :10.10 Landkrona '1991 4. J6n Stefdnsson UMSE 1:10 35 St Paul 1991 5 Agist porsteinsson UMSB 1:10.4'J Haag 1986 6. Steinar Fri6geirsson [R t:tO.+B Reykjavik 1984 7. Mdr Hermannsson UMFK 1:10 54 Haag 1986 B Sighvatur D Cu6mundsso n R ltlZ.Zl Haag 1986 9 Sigftis J6nsson iR 1:12 30 Reyklavik 1984 10. Kristjdn Skili Asgeirs [n t:tZ.30 Reykjavik 1989 1 1. Bragi Sigurdsson A t:t:.tS Reykjavik lg8Z 'I 2. lakob Bragi Hannesson iR t,t+.tA Reykjavik 1987 1 3. Stefin Fribgeirsson in 1:1S.SO Reykjavik 1984 14 Cr-rnnar Pdlll6akimsson in t tO tS Reykjavik 19BZ 15. Frimann Hreinsson KR 1:16 20 Reykjavik 1986 16. Daniel Cu6mundsson KR 1:17.19 Akureyri 1988 1 7 Cunnlaugur Skdlason UMSS 1 :1/.29 Akureyri l9B8 IB. Bjorn Halld6rsson UNF 1:19.00 Reykjavik 1987 19 Rognvaldur D. lngp6rss. UMSE 1:19.11 Reykjavik 1988 20 Bjorgvin Fribriksson UMFK 1 :19.14 Reykjavik 198B

Konur: 1. Martha Ernstd6ttir R

llZ.qq

Reykjavik 1990

2. Steinunn J6nsd6ttir iRl ZZ qO Reykjavik lgST 3 Rakel Cylfad6ttir FH 1:28.24 Reykjavik 1988

4 5

.1984

Lilja Cubmundsd6ttir [R t:3o.ot Altendom Lilly Vi6arsd6nir in t:32.34 Reykjavik 1990 6. Friba Bjarnad6ttir UBK 1:32 59 Reykjavik 19BZ Z. Birrra B jornsd6ttir in t :;9 :S Reykjavik 19BZ B. Bryrrdis Brynjarsdottir iSi t,+l lt Reykjavik l98Z 9. Ursula JLinemann iS t +1.+g Reykjavik 19BB 10. Blorg KristjSnsd6ttir KR1:44.42 Reykjavik 1985 1 1 . Margr6t Brynj6lfsd6ttir UMSB 1 :44 42 Reykjav(k 1987 1 2. Snj6laug Bjarnad6ttir iSi t +S.St Reykjavik 19BZ I 3. Sigrrin Cu6mundsd6tti r lS( I :q6.Ot Reykjavik 19BZ 4. Anna Cosser lSl 1 :46.39 Reykjavik 1 990 15. Kristin Leifsd6ttir (Rl,qZ.Sq Reykjavik 1988 16 Cauja Rinarsd6ttir B( l:+g.zl Reykjavik lgg0 1 7. Valborg l6nsd6ttir KR I:50.06 Reykjavik 1985 1 B. F6rdis Anna Kristj;insd6ttir iSI t :50 34 Reykjavik 1985 19. lngr.rnn Benediktsd6ttir KR 1:50 35 Reykjavik l985 20. Halld6ra Bjdrnsd6ttir iSi t,so.so Reykjavik 1985 1


,IDF'T FIJ AIVI,IDTTI Fann 18. mai h6fst Priggia m6n-

aba undirbriningsn6mskeib Mittar

fyrir

ReykjavikurmaraPoni6. Um til leiks, karlar og konur eru i svipubu hlutfalli og aldursdreifingin g66 e6a lri um 2O fira og upp i um 60 dra. 46 sogn Hilmars Bj6rnssonar hj6 Matti mi skipta piitttakendum i prj6 h6pa eftir kyni, aldri, getu og vent-

140 manns mettu

ingum. Pessum h6pum er si6an skiPt

ni6ur i smarri h6pa. Sumir stefna

d

a6 hlaupa ful lt maraponhlaup e6a 42 km, a6rir hdlft maraPon e6a 21 km en svo eru Peir sem hafa hug 5 skemmti-

skokkinu sem eru 7 km. 46 visu stefna margir ad skemmtiskokkinu i fyrstu en skipta um sko6un pegar lf6-

ur ii pj6lfunina og enda i a6 hlaupa

h6lft maraPon og somu sogu

m6

segja um Pd sem hafa hug 5 2.1 km en

enda svo i 42km hlaupi.

Hver Pdtttakandi var

i

upphafi ndmskei6sins Polmeldur. Peir, sem ekki voru f s6rstaklega g66ri pjiilfun,

voru meldir eftir a6 hafa hj6la6 f Skvedinn tima en Peir, sem voru vanir, voru meldir eftir 3000 m hlauP. Auk pessa voru menn vigta6ir, fitu-

meldir og bl66pnistingurinn tekinn. Hver og einn var l6tinn svara spurningum um heilsufar sitt og ef hinn minnsti grunur l6k 6 a6 vi6komandi

veri ekki i topp dstandi var hann til laknis og samr56 hof6 vi6 hann um frekari Pj6lfun. H6pnum var kennt a6 taka pdlsinn til a6 geta fylgst me6 s6r 5 me6an 6 sendur

reglu". Talan 220 er hof6 til grundvallar, aldur vibkomandi er dreginn

frl ogp|er hdmarkspd ls fenginni Frd peirri tolu er hvildarpJlsinn dreginn, s[ tala margfoldu6 me6 0.6 - 0.8 (60BOo/o

a( hAmarkspi ls),

hvildarpf

lsi n n

lag6ur vi6 og itkoman er pj6lfunarpils. Demi: 40 6ra me6 65 i hvildarplls.22O - 40(aldur) = 16Q (hiimarksprils) - 65 (hvildarpf ls) = 115 x 0'6 (60%) = 69 + 65 (hvildarprjls) = 134 (pj6lfunarpf ls). Pdtttakendur d undirbf ningsndm-

i

byrjun g66a

pj6lfuninni st66 ogtil gamans md l6ta eftirfarandi uppl'isingar flj6ta me6.

skei6inu fengu strax

Peim sem hafa hug 5 a6 fylgjast me6

sem koma hlauparanum a6 g66um

p(lsinum, m6 benda 5 a6 Prj5r a6fer6ir eru vi6 pdlstoku: 1. 46 setja visifingur og longutong pumalfingursmegin d rilnli6inn. 2. 46 setja somu fingur d iagnauga6. 3. 46 setja pessa fingur d h5lsslage6 ci6ru hvoru megin 6 hdlsinum. Til a6 fylgjast med

i polefingum er Sott a6 sty6jast vi6 svokalla6a,,pdlspumalfingurss6r

kynningu

d ,imsum Peim atri6um

notum. Laknir h6lt fyrirlestur

um

helstu vandam6l hlauparans. 56rfrebingur fr6 STOD kom og_kYnnti hverni[ sk6rnir ettu a6 vera. A fyrsta fundinum var stutt kynning d UPPbyggingu hlaupaPjdlfunar. Mikil dhersla var lo96 d a6 kenna piitttak-

endunum teygjur oB voru ba6i fyrir-

lestrar og verklegar efingar undir

1


handlei6slu sjrikrapjiilfara Mdttar. Me6al annars voru kynntar hinar tiu ,,teygjureglur" sjdkrapjSlfanna en hver s5, sem etlar a6 stunda hlaup, verbur a6 teygja vel eftir hvert hlaup. Fyrsta regla sjikrapjiilfara hjii Metti

i 16 og s6 naubsynlegt ab gefa s6r g66an tima. I obru lagi 5 hver og einn_abteygja vel d eftirg66ri upphitun. i pribja lagi er lo96 Shersla d ab ipr6ttama6urinn s6 i hvildarstodu og niii a6 halda g66u jafnvegi 5 me6an hann teygir. itiOraalagi er mjdk d/na er a6 menn geri teygjurnar

ne6i og pvi

naubsynleg par sem pa6 ri vi6. Fimmta reglan segir a6 teygja skuli eins langt og hegt er dn pess a6 finna til ogteygjaskal r6lega-ekki rykkja. I sjcitta lagi er mcinnum sagt ab halda teygjunni f.rAhlllri minJtu upp itver minrjtur.

i sjoundu reglunni

er f6lk hvatt til ab gera s6r grein fyrir hvar pab eigi a6 finna teygjuna. I Sttundu reglunni er kve6i6 6 um a6 anda e6lilega d me6an teygt er - alls ekki a6

tvennt skiptir langhlaupara

afar

miklu miili. Prisvar sinnum 5 tirnabilinu er.u ger6ar polmelingar, p.e. i upphafi ndmskei6sins og siban aftur i lok jdni

og loks f lok jrili.

46 sogn Hilmars veita

s6rfre6-

ingar Mdttar einkarii6gjof en pa6 eru

leknir, sjikrapjiilfarar og

ipr6tta-

fre6ingar sem p6tttakendur geta leit-

Ilok n6mskei6sini munu hlauparar, trimmarar og laknir l,isa a6 til.

reynslu sinni af maraponhlaupi og skemmtiskokki. A timabilinu munu hlauparar ekki

einvcir6ungu hlaupa

6

efingum

heldur eiga peir a6 taka piitt i nokkrum hlaupum en pa6 er Vorskokk iR,

Krabbameinshlaupi6,

.

Bl6sk6gar-

skokki6 og Sumarskokk [R. En hva6 me6 hina eiginlegu pjiilfun Hilmar?

,,Vi6 erum med fastar afingar prisvar sinnum i viku, 6 mdnudcigum og mi6vikudcigum klukkan 1B:15 og 5 laugarddgum klukkan 11:00. Fyrsta

halda ni6ri

i s6r andanum. Niunda

reglan segir

til um a6 mabur eigi a6

efing vikunnar er iifangapjdlfun hjd

ekki

cillum en auk pess hlaupa menn 4 - 6 km ( 20 - 35 minrjtur og 6 - 8.5 km i 30 - 45 mindtur. Feir, sem vilja efa fj6rum sinnum i viku, hlaupa tvisvar sinnum i viku 4 - 6 km en einu sinni 6 - 8.5 km. Peir, sem etla a6 efa 5 - 6 sinnum f viku, hlaupa 6 - 1.1 km prisvar sinnum iviku, B - 16 km einu sinni i

finna fyrir pegilegri teygju s6rsauka. Tiunda og si6asta

-

reglan

segir: ,,Far6u i gott, heitt ba6 5 eftir.', 46 sogn Hilmars var haldinn fyrirlestur a6 hiilfum m5nu6i li6num um

pjdlffre6i og eftir teplega m6na6ar pjrilfu n fengu pdtttakendu r fyri rlestu r

um mataredi. Par var tala6 um almennt hollt matarabi annars vegar en hins vegar var s6rstaklega geti6 um vokvatap og sykurporf en petta

viku og 6. efingin er 6 - 1'l km

en

langir sprettir (fartlekform). I upphafi var sett upp efingapr6-

gramm fyrir hvern og einn og voru efingarnar miserfi6ar og mislangar. Einnig var fari6 eftir pvi hvort menn

etlu6u i hdlft e6a heilt marapon.

Svo

pegar li6ur 5 pr6grammi6 pd eru

ef-

ingarnar oftar og pyngri. Nefna md a6 um mitttimabili6 er dfangapjiilfun aukin upp i tvisvar sinnum i viku hjd peim sem efa oftar en fj6rum sinnum i viku. Lengsta efing er auk pess sto6ugt lengd. Si6asta vikan ver6ur mjcig l6tt hjd h6pnum. Peir, sem hafa aft miki6, minnka pa6 verulega si6ustu tver til prj5r vikurnar fyrir Reykjavikurmarapon." Ab lokum m6 geta pess a6 Mdttur ver6ur me6 pj6nustu flirir alla hlaup-

i Reykjavikurmaraponinu pann 18. iigdst en par ver6ur m.a. leknispj6nusta fyri ogeftir hlaupi6 svo og almenn a6sto6 vib hlauparana. ara

t

NYJUNG ADSTOD VID VAL A [PNOTTNSXOTT,I

OG SERSM1DIA INNLEGGJUM I SKO ER HLUTIOKKAR SERSVIDS I

DOMUS MEDICA REYKJAVIK TRON U H RAU NI 8, HAFNARFIRDI TiM APANTANTR i sin a s -oszaas


Reykjavikurmarabon

1

990

-

aldursflokkafirslit FLOKKUR: 50-s9 ARA Timi

Ratd

FLOKKUR: 1B-39 ARA Rii6 Timi

Nafn

Fe6.dr

Land

60

ENC DAN ISL tsL

Feb.it

Land

SUSAN SHIELD ANNAMARIE SICURDSSON

59

4113121 VILBORC HANNESD6TTIR

62

4:21

:57

6l

PORBJORC ERLENDSD6TTIR

Nafn

7

39 45

s0

3:02:58

ENC

CAROLINE BOYD

Nafn

3

4 5

40 38

ENC

39 39

SWE CER ISL

Fa6.dr

Land

36

16

sco

20 25

49 52

FLOKKUR: 50-69 ARA Nafn

Rttb

i mark 9

1 2

3:52:28 l6N CUDLAUCSSON 4:21:2O PIERRE J. HONORE

26 26

ISL DAN

Fa6.ir Land

Rttd

R66

Timi

Fa6.6r

Nafn

58 56 53 58 58 59 57 5B 5'l 53 65 65 53 52 52 66 57 3:49:47 HALLD6R HALLCRiMSSON 59 60 3:51 :00 NICO DE BORST 54 3:52:11 ROUX 52 3152t58 CUDJoN SICURDSSON 64 3:56:31 PETER BAUER 4:02:18 MACNUS INCIMUNDARSON 52 60 4:O3:21 H VAN VENROQY 56 4:12:56 MALCOLM LONC 4:20:4s 65KAR HELCI CUDJoNSSON 66 4:21:27 INCOLFUR HAFSTEINSSON 59 4:38:10 JdHANN CR1MUR FRIDBERTSSON 7I 5:27:29 STEPHEN PARTIC O'CALLACHAN 59 66 5:41:36 RAYATTOLO SIMONE

2:24:07 JERRY HALL 2:35:17 SANCHEZ IZQUIERDO FRANCISCO 2:36:04 SICHVATUR DVRI CUDMUNDSSON 2:42:14 MASSIMO MARCON 2:46t35 KARL HUBERT 2:51:30 ERIK NYCAARD 2:59:58 LUIC! LUZIETTI 3:07:16 JEAN-PAUL DELBERT 3to7t17 PATRICE DELANNOY 3:17:06 MICHAELWHALLEY 3:17:41 HARALD WINTELER 3:27:34 PER SCHRADEK KRISTIANSEN 3:29:43 INCdLFUR HANNESSON 3:32:20 DIETER ZABEL 3:34:56 BENCT JONSSON 3:40:03 FREDDY RUF 3:49:20 BENEDIKT HJARTARSON

ENC ESP ISL ITA GER USA ITA FRA FRA ENC SUl NOR ISL CER SWE SUI ISL ISL HOL FRA ISL CER ISL HOL ENC lsl IsL ISL AUS ITA

1

2 3

4 5

6 8 1

1

14 15

17 18

I

tmt

Nafn KARL E. WAECELI

3:1O:42

HELMUT LINZBICHLER

3:30:00 3:30:58 3.31114

HARRY SMEDTS

6

3'.35:32

WOLFCANC ERDMANN

7

3:38:56

FREDERICK DICKSON CERARD BERTIN

3142120

BRUCE SWANSON

CUDMUNDUR CTSLASON

CisLI RAcNARSSON

10

3:43:50 3;48:56

ll

3:49t23

JAN LARSSON

12

4:01 :13

MICHAEL SHERWOOD

9

KLAUS LEMKE

1:1 1

3

4

1:37:47 BERIT CUNNES 1:46:39 ANNA COSSER

5

1

:27

6

C AU)A RONARSDorrl R 1:49:57 DONNA IRETON

7

l:54:36

:49

ANNELENESTORM 1 :55:02 PORHILDUR ODDSDOTTIR

B

1:59:51 ULRIKE BOSCH 2:01 :09 CUDLAUC EIRfKSD6TTIR

10 12

2:03:49 HAFRON FRIDRIKSDoTTIR 2:04:26 INCIBJORC ECGERTSDOTTIR

13

2:06:03 CUDNV

14

2:16:1

11

24

t5

28

16

32

17

L. ODDSD6TTIR LINDA BJORNSD6TTIR 2:1 9:02 SICRIDUR TRYCCVADdTTIR 2:19:1 8 HARPA ViDISD6TTIR 2:38:54 ANNA M EINARSD6TTIR

1

64 69 64 54 66 60 66 53 65 64 61 59 56 56 63 70 74

rSL rsl NOR lsl tSL usA NOR ISL cER ISL tsl ISL lsL lsl lsL lsL ISL

Fed.ir

Land

4 38 63 1

19

1

30

1

33

165 I 68 1

86

1

90

196 200 204 216 217 218 224

34 35 38

40

a.l

FLOKKUR: 40-49 ARA

36 Rita

Timi

Nafn

43

2

44 46

3

I:41 :57 ORSULA JUNEMANN 1 :52:56 BRYNDiS MACNUSDOTTIR ,I :53:01 LINA GUNNARSD6TTIR

4

1

48

5

:58:25 EDDA PORVARDARDOTTIR 2:03:43 KJERSTI OLSEN 2:06:57 KRISTIN JONSD6TTIR

43

2:OB:01 CUDNV KRISTJANSDOTTIR 2: 1 4:05 BERCPoRA CTSLADdTTIR

45

42

51

53 54

Rttb

i mark ,|

:54:21 MARCRET J6NSDOTTIR

1

6 7 B

9

2:23:3r ActisrA

l0

c

slcFtisDOTTlR

50 50

48 48 50 44 42 41

lsl tsl tsL ISL lsl NOR ISL tsl tsl tsl

91

155 156 1

63

181

195

205 206 215 221

FLOKKUR: 50-59 ARA

Fa6.dr Land

41 41 43 45 41 47 41 50 48 47 47 49

7:44 MARTHA ERNSTDoTTIR :32:34 LILLV VIDARSDOTTIR

1

2

23

Ratd

i mark 3:05:23

Rttb

i mark

12

FLOKKUR: 40-49 ARA KOO

47

Land

i mark

1 2 3 4 5 6 7 8 g 1O 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

37

FTOKKUR: 15-39 ARA

FLOKKUR:1S-39 ARA Rii6 Timi

2

Riib Timi

RdA

i mark

1

3:26:31 WILLIAM MC.MANUS 3:30: 1 0CAMERON COULTER 3:35:27STURE SODERMAN 4 :21 :27 ADOLF SCHI FFERER 4:43 :24 RACNAR T6MASSON

I

Ritb

FLOKKUR: 40_49 ARA Ritb Timi

Ratd

i mark

i mark

2:59:58 3:55:42

Land

Nafn

sul AUT BEL USA lSL 6ER SCO FRA IsL CER SWE USA

l0 13

Ratb

Timi

Fa6.dr Land

Nafn

Rii6 I mark

1

2:19:33 RACNHEIDUR

STEPHENSEN

39

tSL

Fa6.iir

Land

219

19 21

22

26 27 29

FLOKKUR: 16_39 ARA

30 31

Rdd Timi

Nafn

41

Rdb i mark

33

I

1

:10:28 SICURDUR

P.

SICMUNDSSON

SL

1


Reykjavikurmarapon 1 990

?

?

2 1:13:14 JoHANN TNCTBERCSSON 3 1:14:54 ,6N STEFANSSON 4 l:18:35 RICHARD FREEMAN 5 1:20:30 ARNI ARNASON 6 1:21:59 6r,qrUn r CUNNARSON 7 1:22:14 SVEINN ERNSTSON 8 1:22:50 HEOTNN SV,CV,\RSSON 9 1:23:05 FRANK CHALICHON 10 l:24:03 J6N TLLUCASON 11 1:24:2O HANS ECON MOLLER 12 t:25:56 iVAR J6SAFATSSON r3 r:26:20 BRYNJoLFUR ASpoRSSON 14 l:27:t 3 JoN CUDMUNDSSON 15 l:27:29 BRUNO CUCGIA 16 1:27:44 ACIJST ASCEIRSSON 17 r:27:5',1 CUNNAR BIoRN CUDMUNDSSON 1B 't :28:26 CiSLt ASCEtRSSON 19 l:28:32 INCIMAR CUDMUNDSSON 20 r:28:43 I6NAS TRYCCVASON 21 1:28:5O ARON TOMAS HARALDSSON 22 1:29:04 ACUST BODVARSSON 23 I :29:25 ICOR SLEZAK 24 t:29:41 p6RtR BRYNJTiLFSSON 25 r:29:49 ARNj A ARN,CSON 26 r:29:51 RoBERt oRN KRTSIIANSSON 27 l:29:59 SNORRI CUNNARSSON 28 r:30:20 EINAR J6HANNSSON 29 I:30:48 CISLI CISLASON 30 1:31:54 FRIMANN BENEDIKTSSON 31 I:3I:58 HLODVER ORN RAFNSSON 32 t:33:32 S|CURDUR F JoNATANSSON ]3 1:34:03 KARLA HALLDORSSON 34 t:34:17 BRYNJ6LFUR CiSLASON 3s 1:34:22 MACNriS 0nN rnrO|6NSSON 36 l:34:51 ATLI HAUKSSON 37 I:34:55 EINAR BJARNI SICURDSSON 38 I :35:05 KJELL OLA HAUCEN 39 1:35:40 MAR CRETAR PALSSON 40 t:3b:07 KRtSItAN T SVEtNBJoRNSSON 41 I:36:24 SMARI KRISTINN HARDARSSON 42 1:36:53 CUNNAR jONSSON 43 r:37:03 BIRCtR p JoAKTMSSON 44 l:37:24 STEFAN SKJALDARSON 45 I:37:26 PORLAKUR KARLSSON 46 1:37:33 EINAR R CUDMUNDSSON 47 1:37:42 SK,LI P6R ALEXSANDERSSON 48 r:37:51 RACNAR STCURJoNSSON 49 l:38:06 KNUT ALMERUD 50 1:38:1 5 CEES VAN DE VEN 51 I:38:34 JOHANNES ODDUR BJARNASON 52 1:38:39 TRYCCVI FELIXSON 53 l:39:10 DAVID LYNCH 54 1:39:I3 MA6NIJS BARDARSON 55 I:39:14 6LAFUR R.oSVALDSSON 56 l:39:19 BtRCtR I6SAFATSSON 57 l:39:21 PETUR PETURSSON 58 1:39:22 PORoLFUR MATTHIASSON 59 l:39:23 FIDEL HELCI SANCHES 60 l:39:38 MACNUS I 6SKARSSON 6r 1:40:r 9 loN BJoRNSSON 62 1:40:33 HANSDEGOEDE 63 1:40:39 J6N CRETAR HAFSTETNSSON 64 r:41 :02 ECTLL J6HANNSSON 65 l:41 :04 BjORN F MALMQUIST 66 1:41 :r 3 J6N AUDUNN CUNNARSSON 67 1:41:24 EINAR ORN EINARSSON 68 l:41:25 SICURDUR SICURDSSON 69 r:4r:29 RACNAR poR JoNSSON 7O l:41 :60 CUDNI KRISTINSSON

60 66 56 63 63 67 65 63 57 58 61 54 54 62

s2

-

aldursflokkarirslit

tsL

2

71

l:42:24

tSL

3

72

1:42:36 EINAR E LAXNES

USA

5

73

1

tSL

6

74

l:42:56

tsL

8

75

tSL

9

76

tSL

10

7/-

I :43:32 SICURDUR JoNSSON 1:43:35 HOSKULDUR KARI SCHRAM

FRA

l1

78

I

:43:47 VILHELM STEINSFN

60

tSL

12

79

65

DAN

l3

BO

I :43:49 ADOLF FRAINSSON I :43:57 REYNIR OSKARSSON

tSL

14

81

1

tSL

t5

tSL

t6

FRA

't7

tsL

1B

85

20

B6

22

87

72 ISL 55 tsL 63 tSL 59 ISL 76 tSL 55 tSL 64 TCH 61 tSL 63 ISL 74 tsL 68 ISL 61 tSL s3 tsl 53 tSL 54 ISL 69 tSL 57 tSL ss tsL 6l rsl 52 tsL 73 tSL 6't NOR 6r tsl 74 tSL 65 tSL 5r tsL 62 tSL 56 tSL 54 tSL 67 IsL 60 tsl 52 tSL 54 NOR 55 HOL 62 tsL s5 tsl 60 ENC 60 lsl 74 tSL 57 tSL 66 tsl s3 tsL 73 tSL 60 ISL 68 tSL 56 HOL 60 tsL 62 tSL 64 tsl s9 lsl 68 tsL 55 tSL 69 ISL 69 tSL

83 B4

SNORRI BRIEM

68

:42:48 INCVAR

CARDARSSON KRISTVIN J SVEINSSON I :43:28 6LAFUR BALDURSSON

:44:06 SICURDUR KRISTJANSSON 1:44:07 ELIA5 NIELSSON t:44:10 sKtiLt PALssoN 1 :44:26 PALL SNAB,ORNSSON 1144t28 HELCI S. FORSTEINSSON 1 :44:47 KNOTUR 6Sr,qnSSON

65 58 59

64 64 72

66 65 67 52 62 56 52

B9

:44:57 BJARNT EtRTKSSON ]:45:17 ARNI RUNARSSON l:45:43 JON LARUSSON

26

90

1

27

9t

l:46:09

STEFAN

28

92

CUDMUNDUR CUDJdNSSON

74

29 30

93

MATTHIAS 6LAFSSON RUNAR POR 65KARSSON

69

6t

3l

95

CUDMUNDUR JAKOBSSON

59

32

96

:46:46 I :47:02 1:47:21 1 :47:44 1:47:48

63

33

97

34

98

36

99

8B

94

r

:46:02 5K0Lt KJARTANSSON

1

B CUNNLAUCSSON

37

r00

TNC6LFUR BJoRNSSON l:48:12 FRIDRIK MAR BALDURSSON 1:48:17 DAViD OLAFSSON l:49:48 ANDREWI MCCANN 1:49:6r AC05T pdR ARNASON

39

101

1

42

102

l:50:18 CUDMUNDUR

45

103

r

46

104

BIRCIR J6HANNESSON I :50:51 CUNNSTEINN PORCILSSON

47

105

1

48

r06

l:s0:s7 JdN StcuRDUR

49

107

52

108

54

109

:50:03

FORDE CHRISTIANSEN

H. ATLASON

:50:37 :50:56

KRISTINN EINARSSON

HALLD6RSSON 1:51:23 AMR ABD EL MECID MAMOON I :52:13 CUNNAR 6LAFSSONSON 1:52:l 5 Ndmer 3BB 'l

56

110

57

lt1

:52:18 BJORN-RUNE I:52:24 SIGURDURJ

5B

112

I :52:25 VILHJALMUR BJARNASON

57 71

68 54 62 58 71 61

57 58 6B 71

60 55

ll3

61

115

1:52:43 PEKKA MAKINEN 1 :52:49 JAKOB PETURSSON I :53:OB CUNNAR PoRISSON

62

il6

1

64

117

r:s3:37

65

118

66

1r9

67

120

6B

121

69

122

70

73

123 124 125 126

74 75 76

60

55

114

72

70 54

HANSEN

59

71

73

CRETARSSON

60

:53:22

61

6',|

56 55

HJORTUR SICURDSSON

52

BJORN ACUSr J6NSsON

57

I:56:55 OLAFUR BRIEM 1 :s7:21 JdHANNES p6RDARSON I :59:26 ELFAR RUNARSSON

62

1 :59:31 ASpOR RACNARSSON 2:oO:s9 ARNt JTiLiUSSON

2:OI:47 PORDUR

KARASON

64 63 52 66 55

2:02:39 STEINAR FRiMANNSSON

54 62

127

2:03:35 PoRHALLUR ORN CUDLAUCSSON 2:03:59 RACNAR HEIDAR KARLSSON 2:04:04 HALLCRiMUR CUDMUNDSSON

128 129

2:04:26 CUDMUNDUR INCASON 2:04:37 jAMES MARTIN CERACHTY

79

130

80

l3r

2:05:09 pRoSTUR LVDSSON 2:08:11 SVEINN RUNAR SICURDSSON

81

132

2:08:1

82

r

33

7

2:09:19

OSKAR VALDEMARSSON BERCUR PETUR TRYCCVASON

134

2:09:50 oRN p6RI550N

B6

135

2:1

87

136

2:l2:29

2:21:24 ACUSr BORCp6R SVERR|SSON 2:27:09 HORDUR H HELCASON 2:46:35 EINAR BALDVIN FORSTEINSSON

8B

137

B9

r38

92

139

1

:34

KRTSTJAN STCURJONSSON

BALDUR

I

BALDURSSON

76 53 54 59 55 76 54 74 5B

55 6B

62 69 67

rsL 93 tsl 94 tsl 95 tsl 96 lsL 97 tsl 99 tsL 100 lsl 04 tsl 105 tsl 106 lsl 107 lsl I 08 lsl 109 tsl 10 lsl il] tsl I 13 lsL t14 lsl 1r5 tsl I 16 lsl 117 lsL rB tsl 12'l lsl 123 tsl 124 lsL 't26 lsl 127 tsl 128 lsl 129 EN6 131 tsl 134 NOR r 35 lsl r 36 lsl I38 lsl 139 tsl 140 lsl 141 ECY 143 lsl 14s lsL 146 NOR 147 lsL 148 lsl 149 FIN 152 lsL r 53 lsL 157 lsl r 58 tsl 161 lsL 172 tsL 175 't83 tsl tsl I B5 tsl I 89 lsL 19r tsl 192 lsL 193 tsl 197 tsl 198 lsL 199 ENC 201 tSL 203 lsL 207 tsl 208 tsl 209 tsl 210 lsL 212 tsl 213 tsl 220 lsl 222 tsl 225 r

1


Reykjavikurmarapon 1990

-

aldursflokkadrslit

FLOKKUR: +O-+g ARR Rii6 Timi

Fed.iir Land

Nafn

Ritd

i mark

:20:33 HALLDOR N ,CTTHi,ASSON I :27:49 BIRCIR SVEINSSON 1 :27:51 SICVALDt ASCTtRSSON 1

l:28:35

5 6 7 B 9 t0 l1 12 II 14 I5 16 17 18 I9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3O 3l 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ERIK NILSEN

I:31:33 EIR'KUR PORSTEINSSON t:33:60 J6N ,qUOUNN KRI5T!NSSON 1:34:O5 PORVALDUR KRISTJANSSON r;34:10 stcuRJ6N eNonEssoN 1:35:20 EIR[KUR PORSTEINSSON r:35:22 VoCCUR VACNUSSON 1:35:41 ORN S INCIBERCSSON I:3'r:1

5

1:39:59 I :41

:07

I:4I:09 :54 r:43:29 1

:41

1:43:40 1:44:40 'l :46:44 1:46:52 1:47:32 1:49:56

KARI KAABER NIELS

CHR

NIELSEN

KJELL MYRMEL

CiSLI CUNNLAUCS5ON EINAR F KRISTINSSON KARI CEIRLAUCSSON

CUDNI SICURDSSON OTTAR CUDMUNDSSON

CUNNAR KRISTJANSSON SVANUR BRACASON ASB'ORN EINARSSON SICURDUR BJORNSSON l:50:27 JENS A CUDMUNDSSON 1:51:58 CUDBJORN MACNUSSON I :52:3 I PORSTEI\N BRYNJULFSSON I:52:32 PETUR BLONDAL

1:53:35 CUDMUNDUR SICURDSSON

l:53:36

EINAR MACNUSSON

1:s4:22 MACNTiS J6NSSON 1:54:36 ERIK NORBERC 1:54:42 RACNARINCIADALSTEINSSON 1:56:11 HJALTI CUNNARSSON

I:56:I8 I:56:]5

EY]6LFUR HARDARSON SICURDUR K. J6HANNSSON

1:56:55 ERLINC 6r,qrSSOtt l:57:00 AUDUNN KARLSSON

]:57:29 ARNI INDRIDASON 1:57:33 6LAFUR PORSTEINSSON

l:57:57

LARS AAKE

ENCBLOM

1:58:31 TRYGCVI ADALBJARNARSON

I:59:]O ACUST OSKARSSON 2:00:38 DAVID THOMAS MCKEE 2:03:42 ODD JARLE OLSEN 2:34:25 CUDMUNDUR J HALLVARDSSON

49 45 50 49 48 50 49 41 4s 47 47 50 46 42 42 41 49 41 48 48 45 44 42 47 44 47 44 42 49 41 45 44 49 50 43 47 50 50 48 43 50 49 50 47 47

lsL tSL lsl NOR ISL lsl tSL ISL tsl tSL lsL lsL lSL NOR tsl lSL ISL tsl ISL tsl lsL tsl lsL tsl ISL tSL tSL ISL tsL lsl NOR tsl tSL tsl ISL ISL lsL lsl lsL sWE lsL tsl NZL NOR lSL

7

19 21

24

FLOKKUR:12 ARA OG YNGRI Riib

41

43

44 5r 53 55 78 84 85

90 98 r

03

112 120 122

t25 132 137

144 I 50 151 I 59

60 164

r

166 167

169 170 17

1

173 174 176

'178

t79 182 1 84 1 88 194 223

5

Riib Timi

Nafn

I l:33:45 ROGER STRAULI 2 1:39:56 SVEIN OSTERUD 3 1:43:36 ELLERT B. SCHRAM 4 I:43:38 BERCUR FELIXSON 5 1 :51 :06 HARRY SIECEL 6 1:52:51 HILMAR F THORARENSEN 7 r:53:53 FoR VICFUSSON I 1:57129 KRISTINN JoNSSON 9 1:58:22 ACNAR ECILSSON l0 2:00:14 BJORN MATTHIASSON I1 2:1 :'19 SICURDUR ANTONSSON 12 2:12:55 TORE SVENDSEN 1

Land

32 SUI 36 NOR 39 tSL 37 lsl 34 CER 40 tsL 36 tSL 40 lsL 32 tSL 39 lsl 39 tSL 36 NOR

i mark 40 77 101

102 142 154 't62 177 1

B0

187

10 11

1

2:O4:46 6LAFURJ6HANN JoNSSON

2A tSL

38:01 PORCERDUR ARNA EINARSD6TTTR 38:I6 ASBJORC OSK SNORRAD6ITIR

79 78 78 80 78 79 79

13 14

39:3I

BIRCITTA

r5

40:50

ANNA

16 '17

l8 19

CUNNARSDoTTIR CRONDAL

PORBJORC

LILJA

SICURDARDOTTIR

COHACEN 41 :38 SICRON MARTA BVSTROM 4I:5I ASBJORC CEIRSDOTTIR 42:28 SONJA HLiN ARNARSDoTTIR 41:2O

2l

42148 4214s

22

43:12

20

LAILA

79 79 78 79 79 78 79

HALLDoRA S SICURDARD6TTIR BI 78 EDDA MARV 6nRnnSOorrtn 8I PORDIS CUDMUNDSDC TTIR

PALSDoTTIR

23

43114

ELTN

24

43:18

EYCERDUR INCA

HAFPORSD6TTIR

79 83

36

78 SICURDARDoITIR 78 KRISTiN HANNESDOTTIR 78 43..46 RAKEL PALSDdTTIR 78 43:56 EVA BJORNSDoTTIR 79 43159 TINNA CUNNARSDoTTIR 78 44131 VALDIS F]OLNISDoTTIR 79 44:49 S|CRiDUR V I6NSD6TTIR 78 45:OO ELTN SOFFiA PILKINCTON 45:09 HELCAF6RUNNCUNNLAUCSDOTTIRTg 78 45:18 HILDUR OLAFSDoTTIR 78 45:23 SICURDIS HELGADOTTIR 45:30 HAFDIS PERLA HAFSTEINSDOTTIR 79

37

46:OB

38

46110

HELCA LARA BARINCSDOTTIR BO CUDRUN J6NA HELGADOTTIR 79

46:15

CUDRI]N

25

26 27 28

29 30

3l 32 33 34 35

40 41

45

46 47 48 49 50

5l 52 54 55 56 58

60 6r

Fa6.ir Land

BJORNSDoTTIR MARTA CRETA EINARSDoTTIR HARPA VR ERLENDSDOTTIR KATRTN ATLADOTTIR RACNHILDUR PETURSDOilIR

ANNA KRISTiN CUNNARSDOTTIR 78

59

FLOKKUR: 60_69 ARA Riid Timi Nafn

EVA BJORK

78

38:26 39:28

12

211

214

35:05

37133

44 Ritd

34:08 34:44

STEINUNN BENEDIKTSD6TTIR 78 MARiA CARMEN MACNUSDOTTIR 78 78 ASn eenCSOdrrrR SANDHOLT

9

43

Fab.dr

EVA

33112

B

7

S,4LAND

31:58

36:23 37:19 37:23

6

42

FLOKKUR: 50-59 ARA

Land

Rttd

i mark

3s

50

Fa6.ir

Timi

Rito

62

i mark

63

202

64

43:22 43:27

FRIDA

HELCADdITIR HELCADOTTIR HLIN PALSDdTTIR VICDiS MASDOTTIR STEINUNN BJARNARSON ANNA LILJA MASDoTTIR TINNA EL'N KNOTSDdTTIR

46132 DiANNA

46:41

46:50 46:55 46:57 47:1O 47111 47112 47124

DIJA

80 79 79 78 78 83 79

ANNA MARCRET SICURDARDdTTIR 78

CUNNLAUCSDoTTIR

78

HILDUR

AVARSDoTTIR J6NSD6TIIR 47144 ELiSABET ARNADoTTIR 47:53 ELFA BJORK RONARSDoTTIR 4B:1 I HELCA KRISTJANSD6TTIR 48:14 DROFN HARDARDoTTIR 48:17 MARCRET BJARNADoTTIR 48:18 FANNEY STEFANSDdTTIR 48:22 NINA BJORK ODDSDoTTIR 48122 MARCRETA HAUKSD6TTIR 48:23 6LOF pORtsDOrilR 48154 RAKEL ASCEIRSDOTTIR 48:57 HILDUR RUT BJORNSDOTTIR 48:58 KRISTJANA RACNARSDdTTIR 49:06 RACNHETDUR IAKOBSD6TTIR 49:17 ASt,q SNOnnRO6rrrn 49:52 LILJA KARiTAS I ARUSDdI I IR

79

MARTA KATRiN

78

47:26

SOLEY BJORK

79 78 79 79

8] 78

80 79

84 78 81

80

8l 80 79

tsl lsl tsL tsL tsL tsL tsL lsl ISL lsL tsl tsL lsl tsl tsL USA lsL tsl tsl tsl tsl tsL tsl tsl tsl tsl ISL ISL lsl tsl tsl tsL tsl lsL tsl ISL lsl tsl lsl tsl tsL tsL ISL IsL lsl tsl tsl tsL lsL ISL tsL ISL tsl tsl tsl tsL tsl lsL tsl tsl lsL ISL tsl tsl

89

t34 180 202

224 279 328 333 341

364 382 396 452 454

1

517

538 s53 566 592 609 610 629 631

634 637 642 661

670 674 693 712

715 724

727 731

735 752

754 7

59

772

780 785 7BB

792 797

798 799 803 805

812 814 824 827

830 831

832 833

834 841

846 849 859 862 870

a\


Reykjavfturmarapon 1 990 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 B0 81 82 B3 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 9B 99 I 00 01

?

49t58 50:00 50:03 50:23 50:26 5Ot27

50:55

51:l

2

51:17 51144

51t45 51:46 51:47 51t52 51:59 52tOO

52:05 52:'15 52137

53:09 53:09 53:l 5 53t17 53:20 53t4O 54:01 54:O2

54:06 54:21 54124

54:47 54:52

54:58 55:1 6

1O2

55:19 55t21 55:24 55:35

1

03

56tO2

1O4

57:'16

105 I 06

57:49

1O7

57:52

08 09 110 III 112 I 3 114 1 5

57:53

I

I

1

1

1

'116

57119

58:01 58:31

59:22 59:35 59:40 59:52 59:57 1:OO:24

6LAFSD6TIIR CUDMUNDSDoTTIR 610r vnnr,q svERRtsDOTTtR HALLDORA INCA INCILEIFSD ELTNBORG KNUTSDoTTIR SICRIDUR S,4MUNDSDOTTIR |NCTBJoRC BtRCtSDoTTtR DORA JOHANNSDOT|R EVA DOCC RUNARSDoTTIR

79 ISL 79 IsL 78 tsl BO ISL 79 IsL 78 ISL 81 tSL 80 tsl 83 ISL CUDRUN BIRNA KJARTANSDoTTIR 78 IsL HILDUR SICURDARDdTTIR 81 ISL HALLDoRA INCVADOTTIR 79 IsL EVA HALLDORSDoTTIR 79 ISL VALA PORdLFSDoTTIR BO ISL FREY.'A JoNSDOTTIR 80 tsl LILJA BIRCISDoTTIR 83 IsL BERCLIND HEIDA ARNADdTTIR 79 ISL pdRA KRtsriN HALLDORSDOTIR 78 tsl CUDNV JdNsDOrrR BO tsl HILDUR sIF LARUSDoTIIR 78 ISL KOLFINNA JoNATANSDoTTIR 80 ISL HEIDDIS BJORNSD6TTIR 80 ISL BERCLIND JOHANNESDoTTIR BO ISL SVANLAUC ]oHANNSDOTTIR 80 ISL CUDRIJN BIRNA CUDMUNDSDoTTIR 79 ISL HANNA KRISTTN SKAFTADOTTIR 8I ISL MARTA BJORG MACNU5DOTTIR 82 IsL slcR0N CUNNBJoRNSDoTT|R 81 tSL BERCLIND ADALSTEINSDOTTIR BO ISL MARCRET ADALSTEINSDOTTIR 79 ISL HRUND HAUKSDoTTIR 80 ISL HELCA HREIDARSDOTTIR 78 IsL ELIN SICRIDUR BIRCISDOTTIR 80 IsL ELTSABET ELFA ARNARSD6TTIR 85 ISL VALDIS E. HJALIADOTTIR 81 ISL HULDA HREIDARSDOTTIR 82 ISL HUCRUN E H.IALTADOTTIR 78 ISL BIRTA BJORNSDoTTIR 80 IsL LARA.I6HANNA JONsDdTTtR 8e tsL HELCA BJORNSDOTTIR 87 ISL p6RHILDUR KNOTSD6TIIR 79 IsL pORHILDUR SICURDARD LTNDAL 80 IsL RAKEL BJORK BENEDIKTSDoTTIR 82 IsL HELEN LAUFEY SICURDARDOTTIR 84 IsL VAKA HALLDORSDoTTIR 81 ISL tNcrB,oRc EDVALDSDdTTTR 79 lsl MALENA PORISDOTTIR 87 ISL AUDUR SICRIJNARDOTTIR 78 ISL ALDA HALLDORSDOTTIR 83 IsL srcRiDUR 6sK pORrsDOfilR 82 tsl RACNHEIDUR

872

KRISTIN

873 878

rocao6rnR 6sr oncso6rrrn

Asrn

117 1 8 'l 19

1:00:28 RACNHEIDUR CISLADoTIIR 1:OO:47 HEIDA BJORK CUNNARSDOTTIR 1 :00:59 ARNA POREY PORSTEINSDoTTIR

12O

l:01:00 J6NrNA c.

1

121 122 123 124 125 126

'127

'l28 129 30 I 31 132 33 134 35 I 36 1

1

1

REYNT5DOTT|R EVA D BENEDIKTSD6TTIR

1:01:04 1:01:08 THELMA DOCC

RACNARSDoTTIR

KRISTJANSDOTTIR ELTSA SKULADOTTIR HRUND LOCADOTTIR

1:O1:24 MARTA 1:O1:24 'l:O2:O7

aldursflokkaf rslit

-

1:02:16 SICRUN HULD GUNNARSDoTTIR l:02:39 ,IENNY HILDUR JONSDOTTIR l:03:33 SARA HRUND EINARSDoTTIR l:03:52 BERTA B'ORC SAMUNDSDOTTIR 'l :04:l 9 MATTHILDUR CUNNARSDoTTIR 1 :04:36 TNG|BJoRC DAViDSD6TIR 1:O6:29 DdROTHEA AVARSD6fiIR I:06:31 P6RHILDUR VALA SICURSVEINS.

1:l1:08 BRYNJA

KRISTJANSDoTTIR

I :1 2:00 tNcA BJoRK SVE|NBJoRNSD6TT|R 1:12114 JOHANNA BJARNADOTTIR

BO

Bl

tsl tsL

82 ISL 79 ISL 78 IsL 88 tsl 80 ISL 78 IsL 87 IsL 90 IsL 83 IsL 83 ISL 82 ISL 80 ISL 81 ISL 8I ISL 80 tsl 81 IsL 82 IsL BI ISL S1 tsl 79 IsL

BB2

886

888

'137

I :1 4:56 REBEKKA SIF PETURSDdTTIR

138 1:17123 S6LEY SEVARSDoTTIR 139 1:18:00 KLARA inrs VtCrLlSO6rrrn I40 1:18:OO BIRNA RUN BALDURSD6TIIR 141 I:20:34 HELCAB BALDURSDoTTIR 142 1:21:45 SUNNEVA 6Sr,qy,cnt

82 80 81 8B 84 84

tsl tsl tSL tSL tSL ISL

1il5

tlt9 t123 1124 1126 1129

895

896 898

FLOKKUR: 13-17 ARA

909

910 912 913 915

9t6 917 919 921

932 945 946 949 953 956 964 970 971

976 980 981

986 988 990 993 995

996 999 I 003 1007

l0l8 1021

1024 1025 1027 '1030

036 1042 1047 1 048 1049 1 050 1 054 I 059 1062 1

I 065

066 r 068 1070 1077 1079 1 084 1 085 r

I 091

095 r 096 1

1097 1

098

1

101

1

t02

Ir09 1110 1111

RitA Timi

Nafn

Feb.dr

1 27146 pORBIoRC JENSDoTTTR 7s 2 32:18 6LOF HULD VOCCSDOTTTR 77 3 33:32 HRUND FINNBOCADoTTIR 76 4 33:40 HILDUR INCVARSD6TTIR 75 5 33:47 ANNA EIRIKDSoTTIR 77 6 34:52 KRISTTN RUT KRISTINSDoTTIR 77 7 36:12 ANNA SICRiDUR CUNNARSDoTTIR 75 B 36:22 iRIs HULD HAKoNARD6TTIR 75 9 36128 LAUFEY STEFANSDOTTIR 76 r0 36:3s cuDRrjN SARAJoNSDoTTtR 77 II 36:59 BIRNA BERNDSEN 77 12 37146 HELCAZOECA 76 13 38:02 HRAFNHILDUR CUNNLAUCSDOTTIR 74 poRDARDorTtR 14 38i21 CUDBJoRG 77 I 5 38:35 BERCLIND BERNDSEN 77 r6 3B:39 HTLDUR BJoRC B,4R|NGSDOTT|R 76 17 38:58 KRISTTN LOFTSDdTTIR 74 18 39:00 ANNA FREY)A F|NNBOCAD6TT|R 77 19 39:10 MARCRET R.6LAF5D6TTIR 76 20 39112 KRISTTN BjoRNSD6TT|R 74 21 39:17 JoHANNA BRYNDrS BJARNADOTTTR 74 22 39:24 LttJA R. EINARSD6TT|R 73 23 39:27 MACNEA S. SVERRISDoTTIR 74 24 39:30 LTLJA CUDMUNDSD6TT|R 73 25 39:57 FRTDA AMMENDRUP 76 26 4O:18 MARGRET RIJNA CUDMUNDSDdTTIR 76 27 40119 ERLA DOCG RACNARSD6TTIR, 76 28 40:35 EVA HLTN DEREKSDOTTIR 77 29 40:53 ASTHILDUR KNIiTSD6TTIR 75 30 41:27 CUDRI]N DANIELSDoTTIR 76 31 41:41 HILDUR EINARSDOTTIR 75 32 41:44 CUDR,N HALLA SVEINSDoTTIR 76 33 41:45 SADrS MARKUSDoTflR 7s 34 41:48 joHANNA KOLBRUN STE|NARSD. 77 3s 4l:53 ASTA FR|DR|KSD6TTIR 77 36 41:57 SICRTDUR LARA CUDMUNDSD6TTIR 75 37 42:27 MARCRET B. SVAVARSDoTTIR 73 38 42:48 KAREN KRTSTJANA ERNSTDdTT|R 76 39 42:49 ASLAUC SK0LADontR 73 40 42:55 HELENA BJoRK J6NASD6TT|R 77 41 43:05 ELISABET KRISTIN ODDSDdTTIR 77 42 43:I O HANNA SICN' CUDMUNDSDOTTIR 76 43 43:28 ILMUR DoCC CTSLADoTilR 77 44 43:31 ACUSTA E BJoRNSD6TI|R 77 45 43:52 LINDA BJORK HAFFoRSDoTTIR 75 46 44:21 CUDRTJN M. HARDARD6TTIR 77 47 44:35 FANNEY RONARSDoTTIR 73 48 44:35 ODDLAUC S ARNADOTIIR 77 49 44i46 STCURLAUC vR CTSLAD6TT|R 7s 50 44154 MARCR€T HREFNA PETURSDoTTIR 74 51 45:05 BRYNDTS HARALDSDoTTIR 76 s2 4s:06 AsDrs HRE|NSD6TI|R 77 53 45:28 oLAFTA BJARNADdTIIR 77 54 45:49 ADDA RUNA VALDIMARSDOTTIR 74 55 45:52 ANNA B NIKULASDOTTIR 74 56 46:22 FRIDA RACNA INcVARSD6TTIR 75 57 46:30 HILDUR S ADALSTEINSDoTTIR 77 58 46:32 MACNEA MACNUSDOTTIR 77 59 46:35 HILDUR PETURSDOTTIR 76 60 46:38 SICURBJoRC HELCA CUNNBJORNS. 76

Land

tsl ISL ISL ISL ISL IsL ISL ISL IsL tSL tSL tsl IsL tsl tSL ISL ISL tSL ISL rsl tsL tSL IsL tSL ISL IsL ISL ISL ISL ISL ISL ISL tsl tSL tSL IsL ISL tSL lsl tSL IsL ISL tSL tSL ISL ISL ISL ISL tsl ISL ISL tSL tSL ISL ISL ISL ISL ISL ISL tSL

Riib i mark .t

I

104

I5I 158

162 208 27O

278

2A] 2a7 303

Jsl 366 388 4O4

4os 422 424 42A

429 434 447 451

4s3 466 491

4g2 505 52O

547 555 559

s60 563 s67 57O

590 608 61 I 618 624 62A

64s 649 664 684 695 696 70e

713 72O 721

734 745 746 763 76A 771

775

776


Reykjavikurmarapon 1990 61 46:46 ints nevNtSOorrrn 62 46:56 iRrS DRoFN H,CrrO6nSO6rrrn 63 46:58 J6NNNN,{ LINDA HAUKSDOTTIR 64 46:58 ANN KR|STIN tn6rrSO6rrtn 6s 47t17 nNNA rAnn STEINCRIMSD6TTIR 66 47:29 CRErA BJORK rntSrjAlSO6rrrn 67 47t3O SONJA STETNSSON p6RSD6TTIR 68 47:46 LAUFEY KARLSDOTTIR 6s 48:06 HJonOiS AnN,CO6rTtn 70 4st2j JUrl,qN,{ HEOrNSOonrn 71 49:30 BRYNHtLDURCUOVUNOSO6TTTn 72 49:47 SICNUN T ERLENDSDoTTIR 73 4st48 ints gJAnN,{O6rrrn 74 49:49 EMtLiA PORDARDoTTIR 7s 491s1 BRYNHILDUR LILJA BJORNSD 76 49:52 STCRUN 6r,qrSO6Trrn 77 so:02 stcuRBJoRc 6r,qrso6nrn 78 50:34 inrs rrNO S,4MUNDSDoTTTR 79 so:so oacNV aJOnr FRANKLiNSDOTTIR 80 s1:3r tNctBJoRC AS,q CUNNnnSO6ntn 81 51:49 KRISTiN VIKTORSDOTTIR 82 52:22 TNCUNN ruOVrKSO6TT|n 83 s2127 NINA BJoRK p6nSO6rrrn 84 52:34 CUDLAUC ARNARSD6TTIR 8s s2144 ELISABET oLoF ACUSrSOorrrn B6 52:45 ANNA BECK 87 s2:ss stcuRBoRc JdNSDdrflR 88 53:05 SVANHILDUR VICFUSDOTTIR B9 53:r 3 SRVNOiS ASAJRRNARD6TTTR 90 s3:1s srLOUR rnrsrJANsDOrTlR 91 54:41 MARiA CUDMUNDSDoTTIR 92 55:15 JoHnNNn AnN,tO6rrtC 93 55:32 HILDUR EDDA JONSD6TTIR s4 56:22 HTLDUR joNSDdTTtR 95 56:23 DACNV CEIRDAL 96 58:57 CERDA BJORC HAFSTEINSDoTTIR 97 59:26 INCA BIRNA EIRIKSD6TTIR 98 sst27 HRAFNHTLDUR 5 J6NSDdTTTR 99 59:30 ELFA INCIBERCSD6TTIR too 1:01 :ro ELISA HENNvStCURJoNSDo.TTtR IO] 1:I7:35 JOHANNA HAUKDAL STYRMISD. 1O2

103 1O4

1:17:37 SICRTDUR HALLA SAVARSDoTTIR 1 :I8:59 AcUSTA PURIDUR VICFUSDOTTIR 1:20:36 HELCA CUNNARSDOTTIR

77 75 75 76 77 73 76 74 76 73 76 75 77 77 77 73 77 76 77 73 76 77 5 77 77 77 76 77 77 77 73 74 7s 77 77 74 74 73 75 74 77 77 77 77 7

-

aldursflokkafrslit

783 tsL ISL 789 tsl 793 ISL 794 tsl 801 tSL 808 IsL 81 tsL Bl3 tSL 818 tsl 864 lsl 865 ISL 866 tsL 867 ISL 868 tSL 869 tsl 871 tSL 875 tSL 891 tSL 893 tSL 904 tSL 914 tSL 923 tSL 927 tSL 930 tSL 935 CER 936 tSL 941 tSL 942 947 tSL tSL 950 tsl 984 991 tSL tsL r 001 ISL 101 I tSL 1012 lsl 038 tSL 1044 tSL 045 ISL 1046 ISL 1071 tSL 1120 rSL 112'l tSL 1't25 ISL 1128 1

1

1

FLOKKUR: 1B-39 ARA Riid Timi

Fad.ir

Nafn

Land

Ritd

i mark

27:36 28:01 3'I :55

MARCRET BRYNJOLFSD6TTIR

70

rsL

9

HULDA BJORK PALSDOTTIR

64

tsL

13

BRYNDTS STEFANSD6TTIR

71

tsL

88

32:14 32:24 32:46

SICRTDUR

63

tsL

101

PORACUNNARSDOilIR

65

t5L

109

ARNACARDARSDOTTIR BJORC LONC Fj6LA JoNsDOfirR JORUNN VIOAR VALCARDsDOTTIR CERDUR RON CUDLAUGSD6TTIR SICRUN HRONN HAUKSDoTTIR ADALBJORCHAFSTEINSD6TTIR

62

rsL

119

60

lsL

141

66

rsL

146

69

ISL

156

72

lsL

161

66

ISL

59

t5L

HJORDiSMACNUSDOrIIR

60

I5L

SICRUN CUNNARSD6TTIR GICJAMACNUSDOTTIR HARPAKARLSDOTTIR INCIBJORCARNARSDOTTIR HJORD[S CUDMUNDSDOTTIR 56LVEICSTEINP6RSD6TTIR HEIDA ERLINCSDOTTIR

7l

I5L

209 215 232

69

tsL

241

6l

ISL

62

l5L

243

72

ISL

251

59

t5L

272

7l

tsL

J6NTNA OLLESEN SICURLAUG HRAFNKELSDOTTIR

63 58

tsL tsL

276 280 249

33,20 l0 l1 12

l3 14 't5

33,27 33:38 33:46 34:26 34:53 34:57 35:21 35:3B

17

35:39 35:40

l8 l9

35:49 36:14

20

36120

21

36:24

22

36:40

16

5

PORSTEINSD6TTIR

'188

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 5 76 77 78 79 B0 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 7

36:45 36:59

Acusr,q c. JdNsodrrrn

61

RIKKA MYRDAL

57

B

37:01

HEIDA

37:30 37:36 37:37 37t37

SIGRIJN CiSLAD6TTIR

53

JONA CUDMUNDSDOTTIR pOREY ADALSTEINSD6TTIR HAFDiS 6LAFSD6TTIR

56

37138

KRISTfN EINARSDOTTIR

53

37:38

cuDJdNsD6rrR ANNA H CiSLAD6TTIR

64

37t5O

KNIJTSDOTTIR

ELrN

J6HANNSD6TTIR

72

56 56

54

38:04 38:06

HULDA S6LVEIC

38107

ELFA EYPORSDOTTIR

52

3B:12

CUDR,N

64

38:57

BJARNADdTTIR HELCA SICURDARDOTTIR ERLA CUNNARSDdTTIR RANNVEIC HELCAD6TTIR MARTA ERLA MARELSDOTTIR

39:01

JOHANNA M

KONRADSD6TTTR

63

39120

ANNA KR|STiN

39:21

ADALHEIDUR

39:23 39:26 39:43 39:46 39:47 40:14 40:17

ANNA EINARSDOTTIR

71

SICRTDUR PETURSDOTTIR

55

KRIsT[N SVEINB.IORNSDOTTIR p6RDT5 KRISTJANSDOTrIR

53

JdNA SICcEIRSDOTTIR

53

38:22 38:34 38:51

HERA

62

64 69

64 69

72

53

LILJA

l:43

69

65

ELIN

4

MACNUSDoTTIR

60

MARCRFT

4O:2O

41:23 41:29 41:33 41:35

e,|nNAOorrrn

72

HELCA ARNAD6TTIR

40:22 40:3'l 40:33 40:34 40:44 40:5'l 40:53 40:56 4l:O2 41:04 41:08 41:12 4't'.14

SICURDARDoTTIR

SICMARSDoTTIR

CARDARSDOTTIR ,|oHANNSDOTTIR

INGA MARCRET MARCRET

RoBERTSDoTIIR

LEIFSDdTTIR

62 56 63 69

AsA KARLSDOTflR

61

sOLEY JENSDOTTIR HELCA SICMUNDSDOTTIR

62

DACNV HALLDORSD6TTIR SICRIJN BJARNARSON SICRON RACNA HELCADOTTIR ADALHEIDUR PORARINSDoTTIR CUDRIJN PORVALDSD6TTIR VICDiS J6NSD6TTIR BJORK BRYNJ6LFSD6TTIR MATTHILDUR HANNESDdTTIR INCA MARiA MACNUSD6TTIR ANNA MARiA JONSDOTTIR

5B

CUDLAUC EINARSD6TTIR

54

CUDB,,ORC LILJA JON5D6TTIR

65

71

52

68 61

58 55 70 71

66 67

41:47 41:55

CUDRUN BIRNA CUDMUNDSDOTIIR 66 ANNA MARiA

TINRNSOoNIN INCADOTTIR SIMONE KRETSCHMANN

65

42tOO

BJORC

63 54

42:13

SICRUN HALLDORSDOTTIR TINNA CUNNARSDOTTIR FJ6LA C. FRIDRIKSDOTIIR SICRfDUR iSLEIFSD6TTIR

42118

cUNNHtLDUR

62

42:25

AsrAV

42:31

INCICERDURCUDMUNDSD6TTIR

42136

LAUFEY ALDA

42:38 42t47

R6sA

42150

BRYNHILDUR

42:51

PORCEIRSDOTTIR CUDRON D6RA CT5LAD6TTIR

42:01 42tO6

42:07 42iO9

42152

42:53 43:03 43:08 43:24 43:25 43:26

urrnnsoorrrn

cUDMUNDSDOTIR SICVALDADoTTIR

6LAFSD6TTIR DORTE SULESUND PORCEIRSD6TTIR

ELTSABET

IN,q

70 68 57

5l 62 56 72 59 69 70 70 63

p6nuNN MARTE|NSDOTT|R 60

SOFFiA

PORSTEINSDdTTIR

srcRrDUR

KRTSTjANSD6TTIR

SARA JONA HARALDSDOTTIR MARCRET ARNAD6TTIR

43130

HANNA HELCAD6TTIR D6RA E. srcuRJON5DOrrR

43:39

pURiDUR ELFA

JONSDOTTIR

54 57 71

53 53 61

57

tsL 296 tsl 302 tsL 305 tsl 338 tsL 343 tsl 345 lsl 346 tsl 347 tSL 348 tsl 354 tsl 369 tSL 372 tsl 374 tsL 380 tsl 389 tsl 402 tsL 416 tsl 421 tsL 425 lsL 440 lsl 442 tsL 446 lsL 450 tsL 4s9 lsL 461 tsL 462 tsL 483 tsl 487 tsL 493 tsL 494 tsl 499 tsL s03 lsl 504 IsL 511 lsl srB 521 tsl lsl 524 ISL 527 s28 tsl tsL s30 tsl 533 tsl 534 lsl 544 tsl 548 lsl 550 552 tsl tsL 557 tsl 562 tsl s68 tsl 573 CER 574 tsl 577 tsl 579 tsL 580 tsl 583 lsL 585 tsl 587 tsL 594 tsL 597 tsl 598 NOR 606 tsl 613 tsl 614 tsl 615 tsl 616 tsl 623 tsl 626 tsL 638 tsl 639 lsl 641 tsL 647 lsl 655

1

,1


Reykjavikurmarapon 1990 95 96 97 98 99 I 00 I 01 102 03 I 04 05 06

t

43:52

43:53 43:55

43:58 44:O5 44:O7

1

1 1

1O7

08 09 1 l0 III 112 II3 11 4 5 I 6 117 IIB I 9 1

I

7

1 1

44:10 44:13 44:22 44:27 44:28 44:34 44:36 44:36 44:38 44:39 44:39 44:48 44:58 45:04 45:O6

12O

45:08 45:33 45:39 45:58 46:04

121

46:11

1

1

'122

46:15 46:20 46:27 46:29

123 124 125 126 46:31 127 46:34 128 46:40 129 46:41 30 46:47 I 3l 46:54 132 47:01 I 33 47:14 134 47:22 35 47:27 I 36 47:29 137 47:57 I 38 48:1 0 I 39 48:35 140 48:52 141 50124 142 50:26 1

1

?

HULDA FINNBOCADOTTIR SICRUN HARDARD6TTIR DACNV BALDVINSDOTTIR ANNA ACUSTDoTTIR

70 71 68 5I CUDRUN MARCRET LEIFSDoTTIR 69 HULDA CUNNARSDdTTIR 68 HALLDdRA J6NASD6TTIR 55 Asra

vnLso6rrrn

BALDURSDdTTIR HARDARDdTTIR SIV FRIDLEIFSD6TTIR DACRUN ARNADOTTIR HELCA J6NSD6TT|R

6s

ISL

666 667 669 672 677

IsL

678

IsL

679 682 686 690

ISL

ISL

IsL ISL

tsl

6I ISL 57 IsL 62 ISL 72 ISL 5s tsl ELTN BERCLIND VIKToRSD6TTIR 69 IsL F6RA CUDNV ActsDorlR 72 tsl CUNNHILDUR 6TATSO6NIN 72 ISL RAGNHETDUR 6r,CrSO6rrtn 5s tsl JOANNE KOZLEK 61 UsA TELMA L TOMASSON 62 ISL vrLBoRC KRTSTJANSD6TTjR ss tSL CUDRUN BENNV SVANSDOITIR 71 ISL BJoRC STCURDARD6TT|R 69 tsL HJORDiS BENJAMTNSDOTTIR 5I IsL s2 tsl ]6NINA MARTETNSDOTIR ANNA VIDARSDOTTIR 63 ISL PORA C BENEDIKTSDdITIR 64 ISL CUDNV K HARDARDOTTIR 63 ISL MARTA SICURDARDOTTIR 5I ISL BERCPoRA

J6HANNA

6rArSO6rrrn

70

rNcrBJoRC HILDUR BJARNASON SVAVA ODDNV

ASCEIRSDoTTIR

EINARSDoTTIR EINARSDoTTIR BIRNA C PoRDARDOTTIR KRISTIN R PALSDdTIIR HEIDRIJN PALSD6TIIR CUDNV H SICURDARDoTTIR ELSA

INCA BIRNA

HALLFRiDURINCIMUNDARDOTTIR ANNA CYNTHIA LEPLAR TNCTBJoRC

H HALLD6RSD6TT|R

JORUNN HALLDORSD6TT|R HRONN HARDARD6TTIR ERLA CUNNARSD6TTIR ANNA PORA BRACADoTTIR FANNV FJOLA ASCEIRSDoTTIR INCIBJORC R. HJALMARSDOTTIR Asr,q HAFDiS HAFSTEINSDOTTIR

pArso6rrrn

62 54 6I 66 67 64 69 56 51 53 s4 62 60 55 65 56 65

6s 54

aldursflokkafrslit

691

694 697 698 702

703 704

710 714

718 722 723

738 741

748 751

755 758

tsl

762

ISL

766

ISL

767

ISL

IsL

770 774

ISL

779

ISL

781

ISL

IsL

784 787 796 800 802 806 809

ISL

Bt5

ISL

823

IsL ISL ISL tSL

tsL

ISL

ISL

840

tsl

BB3

ISL

aa7

FLOKKUR:12 ARA OG YNGRI Ritd Timi

I

1 2 3 4 5 6 7 B 9 l0 1I t2 13 14 l5

Nafn

Fa0.ir

Land

Rd0

i mark

28:48 29:05

MACNUS ORN 6UDMUNDSSON

7B

tsL

22

SVERRIR S. SVERRISSON

7B

tsL

28

80

rsL

56

79

tsL

70

CUDMUNDUR SAVARSSON

7B

tsL

73

BJoRN JoNSSON STETANSSON FORBJORN EMIL KJARBO

78

tsL

76

7B

ISL

81

79

tsL

78

t5L

102 112

tsL

130

30:46 ORRI FREYR CISLASON 31:26 HAUKUR SNAR HAUKSSON 31:30

3't:32

31:39 6rRrUn

32:15 32:15 CUNNAR EINARSSON 33:06 INCVAR P SVERRISSSON 33:10

3.t:20 33:35 34:00 34:17

JoHANNES BENEDIKTSSON

BO

ISL

132

HoRDUR KRTSIBJoRNSSON

79

rsL

139

HR6LFUR VALDIMARSSON DADI CUDMUNDSSON ARNAR ICVARSSON

7B

tsL

153

81

ISL

173

78

rsL

186

16 34:26 17 34:27 1B 34:37 9 34:43 20 34:57 21 35104 22 35:05 23 35:05 24 35:08 25 36:1 0 26 36:1 5 27 36:17 28 37107 29 37:2'l 30 37:27 3l 37:36 32 37:58 33 38:07 34 38:1 9 35 38124 36 38:25 37 38:26 38 38:33 39 38:3B 40 38:53 41 39:06 42 39:20 43 39:20 44 39121 45 39:39 46 39:45 47 39:53 48 40:00 49 40:01 50 4O:O7 51 40:08 52 40:13 53 40:28 54 40:30 55 40:31 56 40:32 57 40:41 5B 40142 59 40..44 60 40:45 61 40146 62 41:17 63 41:22 64 41:32 65 41156 66 4'l:59 67 42:06 68 42126 69 42:27 70 42:28 71 42:32 72 42141 73 42154 74 42:57 75 43:01 76 43:28 77 43:35 78 43t37 79 43:59 80 44:OO 81 44102 82 44112 83 44:41 84 44:45 85 44:46 86 45:03 87 45:1 0 1

BARNI EYVINDS

PRASTARSSON 79

c ToRFASON ARNI KRISTINN CUNNARSSON ECILL ARNARSSON CUDNI P6R PORDARSON H.IORLETFUR A WAACFJORD

79 80 BO 78 78 KRISTINN LOCI HALLCRiMSSON 80 BJoRN oRVAR BJoRNSSON 7s HORDUR CUNNARSSON 81 KARL SOLNES 79 VESTEINN INCIBERCSSON 78 Ascrrn rrrrun HOSKULDssoN 78 AcUsr

Ascnivun

srcuRDssoN

DEREKSSON BRACASoN ORLYCUR AXELSSON EINAR FORSTEINSSON STYRMIR B KARLSsON PETUR JoNSSON jOHANNES zoEA JON ORN cuNNLAUcssoN

tsl Bo tsl

B0 80 79 78 78 B0 82 79 E|NAR poR STCURCETRSSON 7s JOHANN HAUKUR HAFSTEIN 79 STEFAN ORN VIDARSSON 79 UNNAR LOCI SMARASON 79 ANDR| p6R SICURJoNSSON B0 F6RODDUR cUDMUNDssoN 79 AXEL SALAND BO 79 JOHHES p cuNNARssoN 6SKAR SOLVASON 7s LOGI TRYCCVASON 81 TRAUSTI JoSTETNSSON 81 THEdDOR RACNAR c[sLAsoN 80 DAViD CUNNARSSON 79 CUDMUNDUR KARL C[sLAsON 79 ERLENDUR PdR MACNOSSON 83 pORBJORN SIGURDSSON 79 MACNUS POR STEFANSSON 78 TOMA5 BJARNA5ON 80 79 JoHANN F HARALDssoN ASCEIR VALUR FLOSASON 79 STEFAN TRAUSTI EYSTEINSSON 80 TRAUSTI ACOSTSSON 8] CRETAR P6R SICURDSSON 87 THEODoR NARFASON 78 HORDUR ADALSTEINSSON 81 BOAS HALLcRfMssoN 80 KRISTINN HELCI SAVARsSON BO SICURDUR ARNASON 80 JdHANNES KRtsTtNssoN 79 KRTSTBJORN HELCASON 79 6srRn slnnNr sKARpHEDtNssoN BO ARNALDUR HILMISSON 79 MACNUS V. CUDMUNDSSON BO ORRI SVEINN HELCASON 79 MARINO ORN TRYCCVASON 78 vtKToR BJARKT ARNARSSON 83 HELCT SELJAN JoHANNSSON 79 HALLDoR HARRi KRTSTJANSSON 82 rNCr FREYR VTLHJALMSSON 80 HAFpOR ErRiKssoN 79 BARD| MAR JONSSON BO ELVAR CUNNARSSON 82 ACNAR POR CUDMUNDSSON 82 INCI HRAFN CUDMUNDSSON 82 PORSTEINN MACNUSSON 80 SKULI HRAFN HARDARSON 80 ARNAR BIRCISSON BB FRTDR|K 56LNE5 JoNSSON 79 BJARNT 6iSLASON 80 A6UST BOCASON 80 p6RHALLUR CEIRssoN 80 KRTSTJAN

CISLI BALDUR

ISL tsl IsL IsL ISL tsl IsL tSL ISL ISL ISL

tsl IsL ISL ISL ISL tsl tsl tsl tsl IsL ISL ISL tsl IsL ISL tsL lsl ISL tSL IsL ISL ISL ISL tSL ISL tsl IsL ISL IsL ISL ISL ISL ISL tsl ISL ISL tsL tSL tsl ISL ISL IsL IsL tSL tSL tsl tsL tsl tsl ISL ISL ISL IsL ISL ISL tSL tSL ISL IsL

189 i 90

196 2O1

216 220 222 223 225 268 273

274 313 331

336 344 361

375 384 3g2 3s4 39s 401

408 417

427 438 439 441

4s6 460 464 468 469 475 476 4B.l

497 4sB 5OO

5O'I

508 509

510 513

514 536 543 549 s69 s71 s7B 5BB

589 59I 595

60l 617

6't9 622

644 650 653

673 675

676 68] 706 7O7

7O8 716 725


Reykjavikurmarapon 1990 88 89 90 91 92 93

45122

45:27 45:32 45:34 45:41

SNABJoRN H. DAViDSSON MARTEINN POR HARDARSSON

Bl 79 Bl 82 81 81

FINNBOCASON FINNBOCASON STEFAN OLAFSSON 45145 tNCt UrrUn HELCASON B0 s4 46:09 p6run 6rarssoN 88 9s 46:12 FRTDJoN PALSSON 96 46:16 ToMAs BECK TRISTJANSSON 80 79 97 46:17 CUNNAR PORVALDSSON 82 98 46t23 rAnt cUovuNossoN gg 46:30 Hrtutn tRrrcnivssoN 81 BI I OO 46:38 PORHALLUR dLAFSSON l0l 46139 KARL CUNNAR AUDUNSSON 79 79 1O2 46:52 SETFAN oLAFSSON 79 103 46156 KRISTMANN OSKARSSON 83 104 46:57 N,lnilHi,qS oSKARSSON 79 105 46:s9 HEIDAR SUMARLIDASON 8l 106 47:2s UArrO6n H J6NSSON 1O7 48:07 KARL JoHANN CARDARSSON B0 108 48:09 J6N HEIDAR CUNNARSSON 81 78 109 4B:1 3 OMAR ORN JoNSSON 78 I l0 48116 FINNUR CUDLAUCSSON 82 1',r r 48126 HoRDUR BlRClssON 112 48:44 H,qrrcnlUUn JoHANNSSON 79 78 r 13 48154 BIoRN JAKOBSSON 82 114 48:56 ADALSTEINN SVERRISSON BO 115 48:57 EIRfKUR ARI PETURSSON I6 49:01 KJARTAN VALUR PORDARSSON 82 80 117 49tO3 HLYNUR AXELSSON 80 I IB 49:04 CiSLI FOR CUDMUNDSSON 81 19 49:O4 BIRCIR RACNARSSON 81 12O 49..05 JOKULL TANDRI ARNARSON '12'I 50:02 PORCRiMUR HARALDSSON 79 122 50:02 PORSTEINN KRISTJAN HARALDS. 84 82 123 50:22 ARNAR HJARTARSON 78 124 50:25 PORCEIR CESTSSON 79 125 50:53 CEORC FRANKLiNSSON 7a 126 51:15 ASCrtn sr0r,qsoN 83 127 s1126 PoR MAnHIASSON 128 s1127 J6NAS lNCl pORLETFSSON 8',1 80 12s sr:33 KR|S|NN BJoRN SICFUSSON S0 l3o 51:43 DvRl KRTSTJANSSON 78 r 3r s2117 STCURDUR or,qrssoN 132 52:24 P6RLINDUR RUNAR POROLFSsON 82 82 I33 52135 HANNES ARNoRSSON 81 134 52:37 TRYCGVI JoSTEINSSON 135 52143 KRISTINN OLAFUR KRISTINSSON 78 83 r 36 52:51 BIRKIR JoHANNSSON 82 137 53:05 HRAFN CUNNARSSON 83 138 53:18 CYLFI JdNSSON BI 39 53:35 STEFAN P6R cUNNARSSON 8s 140 53:40 p6R STEINAR OLAFSSON B8 141 53:55 PORARINN oLAFSSON 87 142 54:O2 BJoRN JAKOB MACNOSSON 84 143 54:03 KR|ST|NN J MACNOSSON 85 144 54:04 SICURDUR P MAcNOSSON 78 l45 55:33 SKULI BJORN JONSSON B1 146 55:47 0rr,qn p6no,qnsoN 147 56:01 HALLD6R CUDMUNDSSON 82 84 148 56102 JdHANN CUDMUNDSSON 149 s6:s6 E|NAR oRN BJoRCVINSSON 80 1s0 57:1 t MACNIjS HETDAR BJoRNSSON 83 151 57:35 EINAR BJARNI HALLD6RSSON 79 83 152 59112 IVAR SALAND 84 151 1:00:01 sKtilt p6RARINSSON 84 154 1 :OO:1 8 HAUKUR MAR SVEINSSON rss r:00:27 Asp6R rNcr BRYNJoLFSSON 88 84 156 1 :OO:29 CUDMUNDUR H. CiSLASON 157 1:OO:47 VILHJALMUR VILHJALMSSON 82 83 158 I:OO:47 DAVID INCI RACNARSSON 82 159 I:OI:07 ARNI BJORN ARNASON 1

1

1

FREYR

STEINN

-

aldursflokkadrslit 730 733

ISL ISL ISL ISL

740

ISL

742

ISL

744

lsl lsl ISL

753 756 760

ISL

761

lst

764

lsl

769

ISL

777

ISL

778

ISL ISL

786 790

ISL

791

ISL

lsl

795 804

ISL

821

60 :01 :1 1 j6HANN lNCl pORSTEINSSON 161 l:01 :14 HLIMAR CUNNARSSON 162 l:01 :49 CUDMUNDUR lNCl CUDMUNDSSON 163 1:02:20 KJARTAN PoRARINSSON 164 'I :02:38 VIDARORNCUDMUNDSSON ]65 'I :02:38 ATLI IVAR CUDMUNDSSON 166 1:03:21 THEODoR KR CUNNARSSON 167 1:04:40 lNCl STEINN CUNNARSSON I68 I:IO:I2 CUNNARVIDARARNASON 169 r:ro:23 JoN BJARNI MACNTISSON 170 r:10:26 ARNI MACNUSSON 171 1 :12:1 6 oLAFUR EINARSSON 172 1:17:39 CUNNAR lNCl JoHANNSSON 173 1:20:35 STEINDoR BJORN JoHANSSON 174 1:21:50 SVERRIR H. VALCEIRSSON r

1

B0

82 82 81

79 83 83 89 82 81

85 83 83 87 85

lsL

826 829 836

ISL

839

lsl

843

ISL

B45

IsL ISL

847 852 854

IsL

855

ISL

ISL

856 858 876 877 880

ISL

885

ISL

lsL

894 897

ISL

902

lsl lsl IsL

903 905 908

lsl

922

IsL ISL

924 93r

ISL

933

ISL

934

ISL

ISL

ISL ISL ISL

lsl lsl

937

943 954 962 965 968 972 973 974

lsL ISL ISL ISL

lsL ISL ISL

'too2

ISL

004 't005

ISL

I

lsl

101 5

lsl

1017

IsL

1022 1 039 r 05r 1052 I 058 r 060 't063

ISL ISL ISL

lSL ISL ISL

IsL ISL

r

081

086 089 1 090 1 094 1

r

1

100

I 105 r 106

1107

1112 1122 1127 1

130

RitA Timi

Nafn

-\ Feb.6r

Land

Ratd

i mark

ISL

lsl

1072 1073

FLOKKUR: 13-17 ARA

ISL

ISL

tsl tsl tsl tsl tsl tsl rsL lsl tsL tsl tsl lsl lsl tsl tsl

I

006

1064 1 069

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 '19 20 21 22 23 24

2s 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4s 50 5'I

25:15 26:37 27:43 27is7

ORRI

PETURSSON F SVERRISSON ASCEIR CUDNASON

73

EINAR

75

PORSTEINSSON SICURJONSSON 28i56 PORARINN ETNAR ENCILBERTSS 29:43 KRISTJAN H FLOSASON

74

29:s1

76

28:36

CUDMUNDUR CUDMUNDUR

EMILSSON 29:59 SICURVIN PALSSON 30:19 EINAR MARNIJSSON 30:34 ANTON SICURDSSON 30:55 RAFN lNCl FINNSSON f1..23 ARNI P6R ERLENDSSON 3r:41 joN SICURDSSON 32:O4

32:05

32:06 32:07

32:14 32:21

BENEDIKT

73 74 74 76 75 75 76 74 76

74 HANNES PALI CUDMUNDSSON 75 7s AnNr grto,qn EYpoRssoN HARALDUR EYVINDS PMSTARSSON 7s JdHANNES PORCEIR ERNSTSSON 74 75 KRISTINN A. ASPELUND 75 HALLDOR KRISTINSSON

32..51 HoRDUR KRISTINSSON 32152 JOHANN HANNESSON 33:O2 ARNAR p6RJENSSON

77

33:20 SICURDUR 6LI HAKONARSON 33:36 ornrun J6unNrssoN 33:44 l6N STETNSSON 34:04 0TTl poR KRISTMUNDSSON

75

34106 34111

76 76 7s 76 73

34:42

PALMI FRANKLIN CUDMUNDSSON 77 77 CRIMUR HAKONARSON 75 ACIR VIKTORSSON

34152

CLYFI STEINN

CUNNARSSON 35:03 SKULI SICHVATSSON 3s:04 BJoRN lNCl BJoRNSSON 35:41 KJARTAN VILHJALMSSON 35157 HERMANN PALL J6NSSON 36:06 EINAR ORN EINARSSON 36:12 HAFLIDI INCASON 3611s J6N TRAUSTI 6r,qrSSON 36:27 EIRIKUR P6RDARSON 36:34 j6N RACNARS 36:41 ARN6R HAUKSSON 36:41 STEFAN HALLUR STEFANSSON 36t42 ANDRES J6N55ON 36:58 STIINN ARNAR JONSSON

74

76

CUNNARSSON

37:13

CUDJ6N H6LM

37:13

RTjNAR S

37:2O

SICURDUR SKARPHEDINSSON DAVID ORN HALLDdRSSON

SICURIoNSSON

37:29 37,52 drnrUn VAn CUNNLAU6SSON 38:02 HMFNKELL STEFANSSON 38:03 EIRTKUR M. JENSSON

76 74 76 77 77 74 74 76 74 77 77 77 73

76 77 73 7s 73 73

ISL

3

tsl

ISL tsL tsL tsL tsl tsl ISL tsl ISL tsL tsL tsl tsl lsL tsl tsl tsl tsL tsL tsl tsL ISL lsl lsl tsL tsL tsl tsL tsl ISL lsl tsl tsL tsl tsl tsl ISL tsL tsL tsL tsL tsl lsL tsl tsl lsl tsL tsl tsl

s 10 12

19 25 34 36 37

44 52

s9 66 83 92 94 95 97 t

00

108

124 125 128 1 40 154 1

60

177

178 183 198

207 219 221

244 257 262

269 275

282 286 290 291

293 301

322

323 330 337 356 365

367

,1


Reykjavfturmarapon 1 990 53

3B:05 3B:49

54

38:55

55

4O:O2

56

60

40:09 40:1 1 ORRI CUNNARSSON 40:15 DANIEL SCHEVINC 40:25 drarUnrJanrnlssot.t 4l:22 SICURDURHIARTARSON

6t

41:46 6rnrUn p6n cUNNARSSON

62

41149

KRISTINNLARUSSON

63

42:03

BIRCIR

64

42:05 J6HANN FRTDRTKSSON 43:29 StCURCEtR BjoRN CETRSSON 43:37 ]6HANNES C GUDMUNDSsoN 43:42 HLYNURHOSKULDSSON 43:45 6rnrUn pArssoN

52

57 58 59

65 66

67

7

6B

69

4s:'t7

70

46:OO

71

72

46:O1 48154

74

49:15 50:38

75

51:46

76

l:02:41

73

HRANNAR MAR SICURDSSON SVETNN

FOR

F

JoNASSON HALLCRIMSSON

KRISTINN FANNAR PALSSON BARDUR S. HOHANNESSON

K

SICURDSSON

R6BERT oRN HJALMTVSSON

MATTHiAS FINNS KARLSSON STCVALDt JoNSSON CUDMUNDUR HAI LCRiMSSON STETNCRTMUR

SVEtNBIORNSSON

ACUST CUNNARSSON ARNAR SICURDSSON BIARNI CEIR CUDMUNDSSON

74 75 73 77 74 77 77 77 77 77 77 77 77 77 74 77 77 77 77 75 77 76 76 75 77

-

lSL tSL tSL tsl tsl tSL tSL tSL tsl tSL tSL tSL ISL tsL tSL tsL tSL tSL tsL tSL tsl tsL tSL tSL ISL

aldursflokkarirslit 370 413 418 470 478 4BO

484 495

s42

31126

43

31:26 'oN THOMAS ERNST 31:26 CUNNAR SVAVARSSON 31:31 JoHANN ELf CUDJoNSSON

44 45

32107

55

32:13 32:20 32:20 32:21

652

56

657

57

659 726

58

749

60

750 842

61

861

63

892

64

59

62

65

66 67 68

FLOKKUR: 1S_39 ARA Riid Timi 23:14 24:57 26:O9

26:47 27 tO7

10

28:04 28:20 28:22 28:24 28:27

11

2B:44

8 9

12 13

29:O1

14

29:O5

l5

29:1O

16

29:18

17

29:21

l8

29:32

19

29:43

20

25

29:46 30:02 30:03 30:05 30:08 30:12

21

22

24 26

30:1 4

27

3O:20

28

30:21

29

3O:26

30

30:30

3l

3Ot32

32

30:33 3O:45

34 35

30:46 30:50

36

30:5B

37

40

30:58 31:05 3'l :18 31:23

41

3l :25

38 39

69 70

Fa6.iir

Nafn

TANSER PETURSSON INC6LFUR CISSURARSON MORENO PASQUINI WILLUM P6R P6R55ON ARINBJORN ARNASON TOBY

B'oRN

drr,qnn

nnarNrrrssoN

CUSTAFSSON HORDUR poRDARsoN AnNt v rnrsrJANssoN poRcErR osrnnssoN KARI poRSTEINSsoN PAOLO FAVILLA LEIFUR 0TT6 PoRDARSON THEODoR ASCTTRSSOI'I lNcvAR l. BALDURSSON BALDUR HERMANNSSON PALL sTEINpORssoN pORrR poRtssoN EINAR ACIJSTSSON BENEDIKT E ANDRESSON ARNAR p. CUDIoNSSON

65 70 62 61 63 71

67

Rat0

71

33:03

72

33:r

CBR

i mark I

tSL

2

74

33:14

ISL

4

75

ITA

6

76

ISL

7

77

IsL

14

78

tsl

15

79

16

80

't7 18

81 B2

2l

83

24

84

26

B5

27 29 30

86

3l

87 88

32

89 90

33

91

35

92

38

93

39

94

40

95

41

96

42

97

41

98

CiSLI MARTEINN

BALDURSSON

HAKONARSON ROBERT PORSTEINSSON EINAR OLAFSSON MARINo EINARSSON 32129 STEFAN ADALSTEINSSON 32:36 EINAR dLAFSSON 32:39 FLOST KRTSTJANSSON 32:43 JoN TNCVAR J6NASSON 32:43 SNORRI MACNUSSON 32:44 KJARTAN PALL EINARSSON 32i47 ARNAR JoHANNSSON 32:48 HOSKURLDUR STEINARSSON 32:49 MARiAS STEFANSSON 32:51 EINAR oLAFSSON 32ts4 BJARNI MARSVAVARSSON 33:00 CUNNAR p. SICURDSSON

Land

57 ISL 65 IsL s9 tsl 5s tsl 58 ISL 63 ITA 6] IsL 70 tsl 61 tSL 68 IsL 6I IsL 62 tsl Z2 IsL 64 ISL 70 tsl CUDMUNDUR STEFAN MARTU5SON 62 ISL B|RCTR E|RIKSSON 6s tsL JOSTETNN ErNARssoN 61 lsl HILMIR ACUSTSSON 52 ISL HREINN HRAFNKELSSON 68 ISL SVEINN MACNUSSON 70 ISL MARTNo FREYR STURJoNSSON 72 tSL pORDARSsoN J6N zl tsl BENEDIKT SICURDSSON 64 ISL KRISTJAN MACNUS ARASON 67 ISL BALDUR 5. CUNNARSSON 69 ISL TORFI H. LEIFSSON 59 IsL ANDRI STEFANSSON 72 ISL PROSTUR MACNUSSoN 71 ISL KONRAD JAKOB STEFANSSON 57 IsL CUNNAR TRAUSTASON 71 ISL CUDMUNDUR JENSSON 58 IsL ODDCEIR REYNISSON 69 ISL SVERRIR BRIEM 72 ISL HELCI

53

54

52

1

58

53

51

564 575 576 646

91

s.l

3I:35 PORODDUR S SKADTASON 31:36 6Srnn SVe NN poRSTE|NSSON 3]:38 CUNNAR ARNASON 3r:43 TRAUSTT poR KRTSTJANSSON 31:48 KRISTINN R SICURDSSON 32:04 MARTEINN POR ARNARSSON 32:04 SICURDUR SICURDSSON 32:05 PoRARINN EINARSSON

46 47 48 49 50

561

1092

HRAFNKELSSON

42

O 33:10

SVERRIR

BJARNI

HALLDoRSSON

EINAR CUNNAR

GUDMUNDSSON

KR|ST.'AN

45

99

46

100

34:19 CUDMUNDUR V FRTDJoNSSON 34127 AnNt CUOLAUCSSON

47 48 50

101

34:29

S|GURDUR

34:35 34:36

CUDMUNDUR

102 103

51

104

54

105

55

106

57

107

60

r08

6l

109

63

110

64

tlr

65

t12

67

t13

53

s4 52 70

60 72 55 59 72 62 62

64

5I 67 52

st 6s 60

56 6s

68 7'I

62 72

60

GUNNAR SICU RDUR CU DMUN D55ON 72 VIDAR SVRUSSON 58

NTKULASSON 33:23 ASeJonN JoNSSON 33:25 pORVARDUR JoNSSON 33:30 ARNAR SICURDSSON 33;31 HELCI MACNUSSON 33:32 KRTSTJAN V. RTR|KSSON 33:32 STCUR'oN pRA|NSSON 33:34 RACNAR THORARENSEN 33:38 KRISTINN HRAFNSSON 33:42 KR|STINN E CUDJoNSSON 33:48 HALLDoR MACNUSSON 33:49 STE|NN JoNSSON 33:50 MRON PAUL WATMUFF 33:51 MARK ANTHONY HALE 33:58 NJALLTRAUSTIFRIDBERTSSON 33:59 KARL oSKARSSON 34:01 TORFI P PORSTEINSSON 34:02 STCURIoN oLAFSSON 34:02 6Uen rrN,qnssoN 34:07 FORKELL CARDARSSON 34109 BJORN PORVALDSSON 34:10 J6HANN CARDAR EINARSSON 34:13 SVERRIR KARLSSON 34117 KR|STjAN SNORRASON 33121

72

JdNSSON 34:34 BJARKI BJARNASON KJARTANSSON

REYNARSSON 34:41 BJARNI BJARNASON 34:42 J6N dLAFUR MOLLER 34:4s 6rnrun 6sr,qnssoN 34:46 l6N STCURDSSON 34:54 HAFLIDI HALLDoRSSSON 34ts4 BJoRN CUDMUNDSSON 34:ss tNct poR STEINpoRSSON 34:55 STCURDUR oRN JdNSSON 34t56 KRISTINN VILBERCSSON ELIS

52 72

68 60 60 63 72

68 72 65 62

s7 66

s] 70 68

69 56 55 72

7) 65

67 ss 55

57 64 6J 63 52 sB 58 s1

63

s8 s6 60 s6 72 70 72

ISL 68 CER 69 tsl 71 tsl 74 tsl 78 lsl 79 tsl 80 ISL 84 tsl 86 tsl 90 tsl 9l tsl 93 lsl 96 tsl 99 lsl 05 lsl 106 tsl 107 lsL rr0 lsL 13 't14 tsl lsl 115 lsl 16 tsl 117 lsl 120 tsl 121 lsl 122 tsl 123 lsL 126 't27 lsl tsl 129 tsL 131 't33 tsl tsl 136 lsl 142 lsl 144 lsL 145 't47 lsl tsl 148 lsL 149 lsl 150 tsl 152 lsL 155 lsl 159 tsl I 63 lsl 165 CBR 166 cBR 167 tsl 171 lsl 172 lsl 174 tsl 175 tsl 176 lsl 179 lsL r Bt 't82 lsl lsl 184 lsl 185 tsl 187 lsl 191 lsL 192 tsl 193 lsl 194 lsl 195 lsl 197 lsl 199 lsl 204 lsl 205 tsl 210 lsL 2't1 lsl 212 ISL 213 lsL 214 1

1

1


Reykjavikurmarapon 1990 BjoRCVTN

t16

35:00 3s:01 35:09

117

3s:r

rnrooon s

t18

35:15

ORN

ll9

35:16 35:19

p6nOUn CiSLr

It4 t15

120 121

t22 123 124 125 126 127

l28 129 130

0

FTNNSSON

H,qrp6n osr,qnssoN BJORN M, BJORNCVINSSON

FRrDcElRssoN s3

OLAFSSON 6LAFSSON CiSLI CUDMUNDSSON 35:22 SVANUR CESTSSON 35:29 HAUKUR EINARSSON 35:30 ACUST KVARAN 35:33 oLAFUR JoHANNSSON 35:34 CUDJoN JENSSON 35:37 ILKKA MATILLA 35:43 35:44 35:47 35:52 35t54

CUDJoN U,qCNUS '6N5SON INCVARSSON STEFAN

HJARTARSON

CUNNAR

INCIMUNDARSSON

148

CUSTAFSSON 35:56 CUDMUNDUR ASMUNDSSON 36:00 TRYCCVI TRYCCVASON 36tO2 SVAVAR JdHANNESSON 36:03 WAYNE B LANCASTER 36:05 VALDIMAR HERMANNSSON 36:07 STCURDUR C CUDJoNSSON 36:08 CRETAR BJARNI CUDJoNSSON 36:08 rNCl E|RIKSSON 36:09 STEFAN JoHANNSSON 36:13 LEIFUR ORN SVAVARSON 36:3 ] MACNOS ERLINGSSON 36:33 ECCERT OLAFSSON 36:39 JENS B HELCASON 36:43 J6EL ETNARSSON HAFSTEINN MAR EINARSSON 36147 'oN 36:53 HJALTI MAR BJARNARSSON 37:OO HREIDAR CTSLASON

149

37:O2 dSr,qn OfRVUNOUR oLAFSSON

131

132 r33 134 135

r36 137 13B

r39 140 141

142 143 144 145

146 147

150

r5l 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161

162 163 164

CUSTAF

ZOEA ARNASON 37:OB CYLFI MACNIJSSON 37:09 ATLI STURLUSON 37:11 PORSTEINN MAR KRISTJANSSON 37..12 ROCNVALDUR ERLINCSSON 37:'12 ADOLF H. PETERSEN 37:14 HARALDUR OCMUNDSSON 37:16 ORRI EINARSSON 37i17 PALL KR PALSSON 37:18 PoROLFUR JdNSSON 37:2O SICURDUR oLAFSSON 37t24 KARL FRIDRIKSSON 37t25 ATLI ARASON 37:03 37:05

SVEINN

CRETAR

37:33

J6HANN CUDLAUCUR JdHANNSSON

165

37142

SICURDUR

oLAFSSON

166

StCURjoN

C CRACASON

167

37t44 37:46

168

37151

COTTSKALK

169 170 171 172

173 't

74 't75

176 177

178 179

lB0

l8l 182 183 184 185

KR|ST|NSSON VILHELMSSON 37:55 BJoRN ZOECA )7:55 HALLDoR CUDMUNDSSON 37:56 SICURBJoRN CUNNARSSON 38:01 SVETNBJoRN ECILSsON 38:03 BENEDIKT SICURDSSON 38:05 CUNNAR A, HILMARSSON 38:10 J6N CARDAR OCMUNDSSON 3B:r r cuDJdN ECTLSSON 38:17 j6H,{NN p MACNOssON 3B:2O HARALDUR JOHANNSSON 38:22 HANS SORENSEN 38123 BILL CONOSCENTI 38:24 HANS KR CUDMUNDSSON 38:28 DEREK KARL MUNDELL 38:28 OLAFUR HELCI CUDMUNDSSON 38:34 STEFAN STEFANSSON 38:36 SVANUR KRTSTJANSSON EJoRCULFUR

72 63 53

58 s2 53 68 69 52 68 s2 63 67 60 56 56 59 59 63 69 58 60 sl 54 66 72 66 65 52 52 sr 66 66 65 66 71 51 66 66 63 57 55 69 59 53 58 60 56 52 64 68 s9 sl 65 64 55 59 s4 72 57 63 59 ss 54 60 53 60 51 59 58 6s

-

aldursflokkafirslit

lsL

217

rsl

2tB

ISL

rSL

226 227 229 230

ISL

231

ISL

234

rsl ISL

ISL ISL

236

ISL

USA

239 240 247 248 250 253 254 255 258 259 260

ISL

261

ISL

rSL

263 265 266 267

IsL

271

ISL

IsL

284 285

ISL

28B

IsL

ISL

294 297 298 304

rSL

307

lSL

308

ISL

3t0

IsL

315

ISL

316

ISL

3r9

ISL

320

ISL

321

ISL ISL

324 325

ISL

326

ISL

327

ISL ISL

329 334

ISL

335

ISL ISL

340 350

lsl

351

ISL

FIN ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL

ISL ISL

ISL lSL

86 187 88 89 90 191 192 193 194 I 95 196 197 I 9B 99 200

suMARLtDt 6STAnSSON CUDMUNDUR I ASMUNDSSON

1

38:38 38:40 38:50

1

38:51

EY,OLFUR KRISTJANSSON

38:59 39:16 39:18

HJALMTVR R BALDURSSON

39122

SICURDUR VALTVSSON CUNNAR SVAVARSSON BIRCIR CUDBJORNSSON

2O1 2O2 2O3

4O:14

I

1

1

204 205 206 207 208 209 21O

211 213 214 215 216 217 218 219

241 242 243 244 245 246 247 248 249

rSL

378 379

rSL

383

ISL

DAN

386 390

ISL

391

ISL

393

ISL

398 399 403 405

ISL ISL rSL

4O:48

EIRiKUR J6NsSON

40:'16 40:16 40:27 40:32

40'.49

LARUs pOR PALMASoN

4O:52

ASGEIR FRIDCEIRSSON

40:59 41:00

PdR OYAHALS KJARTAN CISLASON

ORN SICURDSSoN

4 l :09

BENEDIKT JOHANNESSON

41:10

JON

41 t1 5

JOHANNES EINAR5SON

41:21

SAVAR C MACNOS5ON HANNES R. RICHARDSSON SICURDUR ,IAKOBSSON SOLVI B HILMARSSON

41:22 41:23 41:35

E.

JONssoN

42:57 43:06

358 359 360

371

4O:4O

CUDJON ASMUNDSSON HORDUR BJARNASON PALL BR SICURVINSSON HJORLEIFUR HRINCSSON LARUS INCI FRIDFINNSsON CUDNI F CUNNARSSON HARALDUR MATTHiASSON

23O

rSL

ISL

JENS KRISTJANSSON

TRYCGVI 6LAFSSON

24O

ISL

rOMAs ARNrj6NssoN

AscErn n. srErNCRfMssoN

3s2

368

FROSTUR HELCASON

VIKTOR URBANIC

41:42 4'l :50 42:12

355

ISL

39141

221 222 223 224 225 226 227 228 229

IsL

rSL

DAViD DAViDSSON

22O 4l:39

rSL

lsl

BJORCVIN J6HANN5SON

39:58 40:03 40:05 40:06

2'12 4l:05

231 232 233 234 235 236 237 238 239

ISL

39:22 39:24

JOHANN pORKELL JOHANNSSON

PALL STEFANSSoN

42:21

OLAFUR 6LAFssoN CUNNAR PALL PALSSON

42:35

[SLETFUR BJORNSSoN

42:4O

B.IARNI SNABJORNSSON

42:42

PALL STURLUSON MIKAEL ALFONSO

42146 42:5O

43:OB

43:13 43'.26

VALDEMAR CiSLI VALDEMARSSON KRISTJAN HALLDORSSON ODDUR 6LAFSSON BRYNCEIR C CUDMUNDSSON

CUDMUNDUR HACALTNSSON BjARNI 6MAR 6UDMUNDSSON

43:27

SICURDUR CEIRSSON

43:31

J6N EccERT cUDMUNDSSON

43:38

CUNNAR 65KARSSON SICURDUR MAR HILMARSSON B,4RINC 6LAFSSON SICURDUR JOHANNESSON

43t4O 43:45

43:50 43:55 44:20

6sKAR ERLtNcssoN PORHALLUR SVERRISSON

44122

SKOLI BALDURSSON

44:24

INCI H VILHJALMSSON

44125

PORSTEINN J6NSSON KARL PERUR ,,ONSSON

44126 45:O4

BOCr AC0STSSON

45125

CEIR KRISTJANSSON

45:31

LARUS HAUKSSON

25O

46114

ELVAR PORKELSSON

251 252 253 254 255 256 257

46:J3

SICFRTDUR BJORNsD6TIIR

46145

47:28 48:07

HORDUR RACNARSSON ECCERT CUDJONSSON HALLD6R HALLD6RSSON

48113

PROSTUR EINARSSON

48:24 48:58

p6RIR HRAFNSSoN PALL FRIDJ6NSSoN

55 55 61 63 53 72 5B 67 62 52 61 61 63 72 72 64 55 56 62 53 56 72 52 58 62 54 54

lsL tSL lsl tSL lsL tSL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL ISL tSL ISL ISL tSL ISL tSL ISL ISL ISL tSL

5l 53 57 63 52 63 s7 53 58 69 61 54 53 56 60 58 58 57 57 s6 53 54 67 54 66 55 55 60 64 55 52 71 69 52 62 52 61 62 5t 58 63 54 69 59

tsl tsl ISL tSL tsL tSL tsL tSL lsL lsl tSL tSL ISL ISL tsl tSL tSL tSL tSL tsl tSL tSL tSL tSL ISL tSL tsL tsl tsl tsl tSL ISL tsL lsl tsl tsl IsL tSL lsl ISL ISL tsl ISL tSL

ss tsl

407

410 414

415 423

433 435 443 444 448 457 467 471

473 474 482 485 486 496 502

1

507 51 5 51

6

51

9

525 526 529 53r 532 535 539 541

545 551

554 556 565

582 586 596 600 602 604 612 620 625

627 630 640 643 648 654 656 660 662

668 683 685

687 688 689 717 732 736 757 773 782 BO7

820 825 835 848

-\


Reykjavikurmarapon 1990 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269

49:02 49:18 50:23 50:32

CRETAR CUNNARSSON SNORRI HAFSTEINSSON

51:34

KNOTUR BENEDIKTSSON HANS HENTTINEN RUNAR SICURPALSSON StCFtiS HARALDSSON

51142

BRACI SKULASON

53:06

CUNNAR LIJDViKSSON

53:41 54:01

pORSTE|NN oLAFSSON

6LAFUR P6RARINSSON

54137

TVAR BENEDIKTSSON

54:53

SVEINN A SALAND

51

:l

B

27O 55117 271 55:25

?

272 273 274 275 276

ARNAR FRIDRIKSSON HJALTT C LUDVIKSsON 56:06 p6R oLAFSSON 57:17 BJoRN MACNTJSSON 1:00:26 HARALDUR HRAFNSSON 1:00:46 CISLI HANSEN CUDMUNDSSON l:11:04 MACNUS CUDMUNDSSON

68 53 53 60 s3 55 57 s7 57 57 65 54 5B 5l 70 56 59 57 52

tSL ISL tSL tsl rsl lsL tsl tsL lst ISL ISL tSL rSL tsl lsl ISL lsl tSL tSL

aldursflokkarirslit 853

49

863

50

881

5t

890 899 906 907 944 966 969

52

55

982

59

989 994 1 000

60

1010

63

1019

64

Fe6.ir

Nafn

s

6 7 B 9 l0 1'I 12 13 14 15 l6 17 I8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 t4 35 36 37 38 3s 40 41 42 43 44 4s 46 47 48

27:23 28:4O

POROLFUR P6RLINDSSON HANNES JoHANNSSON

28:50 30:3r

CUDMUNDUR HANNESSON BJARNT p6R TRAUSTASON

30:39

ASCrrn

30:59

CRETAR EINARSSON

31130 31132

LARUS

31:34 31

:39

rnroo6nssoN H

BLONDAL

6LAFUR 6SKARSSON STCURJoN MARTNoSSON TRAUSTI SVEINB.JORNSSON

32:29

SNORRI 5. KONRADSSON

32:44

EINAR ARNALDS

33:14

ALEXANDER VALDIMARSSON

33:19 HELCI SKULI KJARTANSSON 33:22 BJORCVIN KEMP 33:39 STEINAR HOSKULDSSON 33:49

44 49 48 46 45

49 50 49 41

46 47 50 47 49 50 41

VALTYR SICURDSSON

45

33:53

ROBERT BARROTT

41

13:54

ORN STEINAR SICURDSSON ERNST HEMMINCSEN CUNNAR ST OLAFSSON RUNAR B PORSTEINSSON HALFDAN 6MAR HALFDANARSON SVERRIR CUDMUNDSSON

48 47

IJLFAR HINRIKSSON

49 50 42

33:55 34:43 34:44 34151

35t12 35:41

3s:42

ERLENDUR EYSTEINSSON

35:46

SAMUEL CIJSTAFSSON KRISTJAN BENEDIKTSSON

35;56 36:08 CUNNAR J. CEIRSSON 36:26 PORLEIKUR KARLSSON 36:42 36:44 36:55

J6:56 37:05 37:06

37:06 37:08

SoLVr 6SKARSSON FORARINN ELDJARN AVAR SICURDSSON 6LAFUR A pORBJORNSSON SICURDUR SKULASON FRIDRIK BRACASON BRIAN PILKINCTON KRISTJAN ERLENDSSON

37:Os Clslr

LARUSSON

45 50

49 50

43

44 45 42 49

44 50 46 46 50

49 48

37:1O

THOMAS LEANEY

48

37:31 37:19 37:53

HRoDMAR HELCASON

50 47

PALL AMMENDRUP CUNNAR BALDURSSON

38:00 TORFr ACTiSTSSON 38:08 J6N MACNTiSSSON 38:12 loN HALFDANARSON

48

46 43

38:I9

HAKON 6LAFSSON

41

38:21

STEFAN ORN STEFANSSON

47

SICURDUR 5. SICURDSSON

J6N CUDMUNDSSON VIDAR G. ELiSSON

39:1s KJARTANRACNARSSON 39:23 KJELD SALLINC 39:33 CUNNARV ANDRESSON 39142 loN H

58

61

62

40:10 4o:17

STCURDSSON

J6N STCURDSSON ACIJSTF6RHALLSSON

40:18 MAR CUNNARSSON 40:18 HAFSTEINNODDSSON 41:19 PORSTEINN BERC 41:2s CESTURPORCEIRSSON 42:00 HELCIKSIRTBjARNARSON

056

65

42139

ORN PoRHALLSSON

061

66 67

42:45 42:47

BJARNI C. BJARNASON

42147

PETUR.IOENSEN

69

42:59

7A

43:16

Ritb

i mark

1 2 3 4

56

KRTSTJANSSON

j6HANNESHARDARSON

1

1108

Land

54

JoN ATL|

1

FLOKKUR: 40-49 ARA Rii6 Timi

53

38:42 38:46 39:02 39:13 39:14

ISL 8 tsL 20 tsL 23 rsl 49 rsl 53 tsl 62 rsl 72 rsl 75 tsl 77 tsL 82 lsl 111 tsl ll8 lSL r 3s lsL 137 tsl 143 lsL 157 tsL 164 cBR I 68 tsl 169 lsl 170 tsl 200 lsl 203 tsl 206 lsL 228 lsl 245 tsl 246 lsl 249 tsl 256 tsl 264 tsl 281 lsl 292 tsl 295 lsl 299 lsL 300 tsl 309 ISL 3l cBR 3't2 tsl 314 rsL 317 usA 318 tsL 339 tsl 349 tsl 357 tsl 362 lsL 376 tsl 381 ISL 385 lsl 387 r

HALLDOREINARSSON

71

43119

72

43:43

CUNNARKJARTANSSON P6R FANNAR HAFpoT tNCr J6NSSON SVE|NBJoRN STE|NCRTMSSON

73

43:s1

BjoRN R. LARUSSON

44:49

SNORRTSTCURJ6NSSON

45:05

EINARKRISTINSSON

76

45:20

DANTEL D TEACUL

77

45:55

ACUsT p6R JONSSON

78

48127

STEFANBENEDIKTSSSON

79

48:s5

CUDJdNpORKELSSON

BO

4B:59

BJORN SVEINSSON

74

8l

49:O4 GUDMUNDUR

82

49:14

83

53121

84 8s 86

54:05 s5:1s

87 88 89

FORODDSSON SVERRIRCUDMUNDSSON

JOHANN LOFTSSSON MACNUS J. KRISTINSSON BRACIFINNBOCASON

56:05

J6N BARDASON l:01r52 CUDMUNDUR H SICURDSSON 'l

:02:23 LOCI

1

:02:38 SICURCEIR PORCRIMSSON

JONSSON

43 47 48 50 47 49 47 50 44 47 50 45 41 49 48 47 47 49 48 43 48 s0 46 44 42 48 47 47 49 46 45 50 48 47 50 50 44 49 50 48 43

tSL lsL tSL rsL tSL rSL DAN tsL ISL tSL ISL ISL tSL ISL tSL ISL ISL lsl ISL lsl lsl rsl ISL tSL ISL tSL ISL ISL ISL ISL ISL tsl tSL ISL ISL tsl lsL tSL tsl lsL ISL

411

412 426 430 431

432 445 455 458 479 4BB

489 490 537

546 572

s99 603 605

607 621 633 635

658 663 711

719 729 747 837

844 851

8s7 860 957 975

992 009 1082 1087 1 088 1

FLOKKUR: 50-59 ARA Rdd

Timi

Fa6.ir Land

Nafn

30:52

EYSTEINN PORVALDSSON

3

31i46 31:49

4

32:09

MACNTJSBJARNASON HOSKULDUR E CUDMANNSSON pORSTE|NNVILHJALMSSON

1

2

5

32115

VICC6BENEDIKTSSON

6

37:22

SICPORSTCURDSSON

7

3B:30

JONAS J6HANNSSON

9

38:56 39:lB

10

4O:37

11

4O..4s ION

12 14

41:44 42:11 43:14

CUNNARMACNIJSSON GUNNARSICURDSSON

15

44111

B.lARNl BJORCVINSSON

l6

44:30

SVEINBJORN M. TRYCCVASON

17

44i37

ERLINC

18

5O:O] 53:29 SVEINN SCHEVINC 57:55 JONAS JdNASSON

8

13

19

20

pORDUR J6N55ON SIGFUSCUNNARSSON SICURDURSVAVARSSON SVENDSEN

HARALDURSTEFANSSON

5

ToMASSON HALLD6RMARTEINSSON

32 ISL 38 tSL 32 ISL 40 lsl 38 tsL 40 lsl 35 tSL 40 IsL 37 ISL 33 lsl 34 NOR 37 tsl 33 ISL 39 tSL 34 ISL 33 ISL 33 rSL 32 ISL 33 lsl 3l lsl

Ritd

i mark s8 85

87 98 1

03

332 400

4't9 436 s06 512 558 581

632

680 692

699 874 961

1029

FLOKKUR: 60-69 ARA Rii6

Timi

1

33:'19

2

1

:51

:25

Nafn STURLAUCUR BJORNSSON CISLI cUDMUNDSSON

Fa6.ir

27 26

Land

Ritd

i mark

tsl tSL

138 1113


,,PAf) ER GOTTAD VERDA PREYTT OG VERA UTI" i sibasta maraponhlaupi hlj6p Anna Maria Sigur6sson heilt marapon og ni6i bestum tima islenskra kvenna en hin hlj6p maraponid i innan vi6 fj6rum klukkustundum.

Anna er 29 6ra, attu6 frd Fj6ni i Danmiirku, er gift f6ni Sigurbssyni lakni, en hdn hefur verib bdsett h6r :i landi sl. fjiigur og hdlft dr. Hrin er ab dtskrifast sem hjf krunarfrabingur fri H6sk6la islands pessa dagana. Petta var b6 ekki i fyrsta sinn sem Anna hlj6p marapon h6r ii landi.

,,Eghlj6p hdlft marapon 6ri61988. Eg hef

oft hlaupid skemmtiskokk 5 sl.

tiu 5rum, h6r og erlendis. Ari6 1984 t6k 69 Pritt i keppni i Danmorku par sem ma6ur byrjar 6 pvi a6 hj6la 25 km, pvi nest hleypur ma6ur l0 km

og loks syndir ma6ur 1.5 km. (gbyry a6i p6 ekki a6 hlaupa fyrir alvoru fyrr en i Kaliforniu en par var 69 b(sett i

tvci 5r, 1985 - '87. Pa6 voru allir a6 hlaupa par og 6g dkvad a6 skella m6r me6. F6 hlj6p 69 i fyrsta sinn l0 - 15 km i einu og hlj6p a6 jafnabi 3 - 4 sinnum i viku. Svo 69 iikva6 a6 taka piitt i hiilfmaraponi 1988. Ari6 eftir

hlj6p 6g ekki

i

maraponhlaupi en

1990 iikva6 6g a6 hlaupa heilt mara-

bon."

Undirbj6stu pig eitthvad s6rstak-

lega?

,,Nei, 69 ger6i pa6 reyndar ekki. Eg

var au6vita6 f g66ri pjiilfun en 6g lengdi hlaupi6 upp i 20 km i tver vikur og hlj6p lengst 30 km tveimur vikum fyrir maraponi6. Si6ustu tiu dagana fyrir hlaupib stytti 6g vegalengdirnar ni6ur i 5 - 10 km og hlj6p sex sinnum i viku. Eg var reyndar miklu betur undirb(in pegar 69 hlj6p hiilfmarapon 1988." Hva6 me6 matare6i6 fyrir marapon hlaupi6?

,,Far ger6i 69 reyndar mistok.

Eg

bor6a ab dllu jofnu hollan mat svo 69

purfti ekki a6 breyta hdttum minum neitt s6rstaklega. Kvoldi6 fyrir hlaup bor6a6i 6g pasta, eins og 156lagt er, en um morguninn f6kk 69 m6r m(sli i morgunmat og pa6 voru mistok pvl eftir 20 km p6 f6r 69 a6 finna fyrir pvf. Fa6 eina, sem 69 fann fyrir i hlaupinu, voru pessir magakrampar sem stofu6u af rongu matare6i um morgun in n." Anna hlj6p d innan vi6 fj6rum klukkutimum pessa 42 km i fyrra. ,,J6,69var reyndar bJin ad segja fyrir hlaupi6 a6 69 yr6i 6neg6 me6 a6 nd peim tima en eftir hlaupi6 var 69 langt frii pvi a6 vera dneg6. M6r lei6 vel f skrokknum allan timann, (thaldi6 var gott og feturnir giifu sig ekkert svo pa6 eina, sem ama6i a6, var maginn. Eg vonast til a6 nd pessari vegalengd 5 premur klukkutimum

')


- 69 etti a6 geta pa6 me6 Pvi a6

standa r6tt a6 pessu." ,4tlar6u a6 vera me6 i maraPoninu

i

r

5.r?.

,,Eg veit Pa6 ekki. Eg atla a6 minnsta kosti a6 hlaupa h6lft marabon." Hleypur pd mikib ab jafna6i? ,,1A, 6e geri pab. Eg hleyp allan drsins hring. Eg skal p6 viburkenna a6 eftir maraponi6 i fyrra f6kk 69 mig fullsadda af hlaupum og hlj6p ekkert i nokkurn tima d eftir. En nd hleyp 69 5 - 10 km fj6rum sinnum i viku." Hva6 er pab sem far f6lk til a6 hlaupa svona miki6? ,,Pa6 er pessi tilfinning sem er svo 966. Pab er gott a6 verda Preyttur, gott ab fara 6t og vera 6ti. Eg var svo vitlaus a6 kaupa m6r priggya mdnaba kort i likamsrektarstob og 69 er alveg a6 gefast upp. Pa6 er al lt of margt f6lk parna inni, vond lykt og 6loft. M6r

li6ur beinlinis illa parna. Uti getur ma6ur noti6 nStt(runnar og veri6 frjdls. Eg b'i i Alfheimunum og hleyp gjarnan pa6an og ni6ur i Elli6aiirdal. M6r pykir lika mjog gott a6 aka ni6ur a6 Laugardalslauginni, hlaupa pa6an og enda svo d pvi a6 fara i sund. Fab er reyndar a6eins lengri lei6 eba um 14 km. Eg hleyp 5 km 5 20 - 25 .10 km 6 um 50 minftminitum en u m." Hva6 me6 6tb[na6 - skiptir hann mdli?

,)e, og p6 a6allega sk6rnir. Pa6 skiptir ollu miili ab vera 5 g66um sk6m sem hafa loftpfba undir. Ni svo hleyp 69 i stutterma bol og stuttbuxum pegar ve6ur leyfir en annars er 69 i vindgalla utanyfir."

Hleypur6u ein? ofrast geri 69 pab. Stundum hleypur ma6urinn minn me6 m6r og stundum hleyp 69 me6 vinkonu minni en oftast hleyp 69 ein. Eg var ,,J5.,

svo heppin a6 J6n t6k bara Piitt

f

skemmtiskokkinu svo hann hjdlpa6i m6r si6ustu 10 km i maraponinu i fyrra. Caf m6r vatn og hvatti mig 5fram. Pa6 var alveg naubsynlegt."


Reykjavikurmarapon 1990

frslit i sveitakeppni

-

lB 1:47:13

SICFUS CUNNARSSON LjMFA-B

ANNA

Rod

I

Timi

Naln

sveitar

sveitar/keppanda

I:23:05

FRALA-SVEITIN

Feb

rr,l,qncnEr BRYNI6LFSD6rlR ASCEIR CUDNASON

2 1:29:33

poneJonc JrNsodrrrn

sJ,AnNr

p6n rnaust,{soN

TRAU5TI SVEINBJORNSSON

t,qNNrs pArr cuDMUNDssoN 1135119

PORBJORN EMIL KJARBO

610r Huro voccsDorrtR

6 1:38:26

7

1:41123

ARNAR p cUDJONSSoN pOR KRrsrjANssoN

sr6uRDUR ORN JONssoN AnNr v rnrsr;ANssoN HORDUR KRISTBJORNSSoN JENS B HELCASON

ARNr KRtslNN cuNNARssoN HORDUR CUNNARSSON Pnin i HnV

BJORCVTN FTNNSSON STEFAN J6HANNSSON PABBI OC STRAKAR KRISTJAN

H

FLOSASON

FLOSr KRTSTJAN55ON ASCEIR VALUR FLOSASON

HARPA VR ERLENDSD6TTIR

1144:16

Sf

OD

HANNES JOHANNSSON

15 1:45:08

SICURDUR JAKOBSSON HHH HRUND FtNNBocADOTTIR HILDUR INCVARSDOTTIR HELCA ZOECA NIKE NO.2 CUNNAR SVAVARSSON ERLENDUR EYSTEINSSON TORFI ACOSTSSON

1

6 1:45:20

70 70 70

stcunoun 6rnrssotrt HOSKURLDUR STEINARSSON

60 62

28:48

J6NAS KRACT rNCr p6R STtNp6RS50N

72

23

28150

KRISTINN VILBERCSSON

72

92

32:O4

BENEDIKT SICURDsSON

72

31:39

21 1:47:54

22 1:48:50 56

3O:46

102 104

32:1 5

7B

HEMMINCSEN

KAREN KRISI]ANA ERNSTDOTTIR 76

l:48:52

33:47 35:05

99 248 444

32:13

38:21

35:44 39:22

132 134 533

33:1 0

33:12 41:12

212 214 368

34:55 34:56 38:03

97 170 608

32:07 33:55 42:48

DANSK DYNAMIT JOHANNES pORCEIR ERNSTSSON 74 ERNST 47

32:18

162 224 388

SERSVEITIN

55

82

1

^

UMFA-A

39

30:03

KRISTIN RUT

84

3l:43

EIRiKUR

213

34:55

KRISTINSD6TTIR

pdRDARsoN

RACNHILDUR

PEIURSD6TTIR

77

2OB

76 7B

282 341 1

34:52 36127

37:33

1:49:11 MAnUR-5

59 79 52

18

28:27

ELTs

REYNARSSON

58

r39

33120

cicjA MACNUSDOTTR

69

288

36:39

s2 B0 81

B0

31:38

196 225

35:08

107

32:21

124

32151

321

37:12

26

51 77 55

l:49:45

1

61 55 54 72 72 72

76 75 76

EIRiKSD6TTIR ATLADOTTIR ARASON

50

529

41:05

ATLI

52

67

217 267

31:25 35:00 36:09

34

114 501

:53:1

7

328 20 184 s45

rs8 353

48 54

CESTSSON

68 44 71

40 43

SICURVIN PALSSON

75

34..13

PALL BR. SICURVINSSON

55

RAKEL PALSDOTTIR

7B

KARL

56

ASCEIR

58 58

6LAFssoN

71

31:26

ORN

35'.42

6rnrun Hrrcr cUDMUNDSSoN

59

362

38:00

CUDMUNDSSON

53

106

3212O

35:40

BJARNI 6MAR

37:2O

121

32148

157

3

3:39

2:00:24

291 387 237 333 335

36:41 38121

35:31

37:23 37:25

233 342 354

37:35

234 373 463

35:22 38:07 39:48

48 419 671

30:30 38:56 43:57

37 485 661

29:59 40:16 43:46

172 9 565

4O:52

229 399 640

35:l 5 38:28 43:26

2lO 467 587

39:58 42:25

35:21 37:5O

5

1

33:59

4l:50

STOD

246

243 329

34:43

3

38:38

FROST

OSKARSSON FRIDCEIRSSON PALL STEFANSSON

33:32 33:40 37:46

2OO

34:26

FAXASVEITIN

28:40 41:23

36:l

1

MALARAMEISTARINN

J6N p6RDARSSoN F6RDUR JONSSoN KRIST[N PORSTEINSD6IIIR

34:27 37 t19

88 271 408

SKM-B

KOLBRUNCUDMUNDSDoITIR

:53:23

l:56:41 15r

42

BRYNDIS KRITIANSEN

BIRNA CUDRUN BJORNSDOTTIR 44

66 190

J6NA poRVARDARDOTTIR

SVANUR

29:43 32:39 40:32

34:36 35:38 38:57

SKM-A

ANNA H CiSLADOTTIR

35

68 41

CUNNAR 5T OLAFSSON 45 STEFAN HALLUR STEFANSSON 77 STEFAN ORN STEFANsSON 47 CUDNV,ATLI,KATRfN 80

l:50:46

95 241 421

STEBBAR

KATRIN

1:57:,]7

64 62 60

79

CUDNV

1:57:09

53 50 46

66

32:O4

1:54:01

49 55 52

66

29:18

]

76 79 78

69

9l

1

76 51 79

:50:19

MARiA ERLA MARELSDoTTIR MATTUR-6 SICRUN HRONN HAUKSDdTTIR LEIFUR ORN SVAVARSON STEFAN ORN VIDARSSON

30

TBR STEINAR HOsKULDSSON

62

vrcDis J6NsDOrrR

30:3

AKUREYRARSVEITIN ETNAR OLAFSSoN INCIBJOR6 ARNARSD6TTIR

17 1:45:45

B0 79 77

77

80

49

2

SVERRIR KARLSSON

14 1:44:58

4B 75

79

J6HANNES BENEDIKTSSON STEINUNN BENEDIKTSD6TTIR

27:23

NIKE NO 4

ARNt p6R ERLENDSSoN ACUST C TORFASON

3

1:47:34

448 46 46

LILLA SVERRIR BRIEM

I

27 146

HAKONARSON INCVARSSON SVAVARSSON

MACNIJS CUNNAR

1:49:17

INCVARJ BALDURSSON

12 1:43:09

11

77

B

FURSABIT SVERRIR

HJALLASVEIT

SICURDUR SICURDSSON ORN SICURDSsON

11 1:42:54

27:36 27:43

SKJALDBOKURNAR

HORDUR KRISTINSSON ADOLF H PETERSEN 1:42127 A rtNUtt,,l r,+rt

10 l:42:34

10

23

vnnrN6 rrN,cnssoN

9

709 73 75

PSI

curNnn AnnesoN

8 1:42:24

k"pP

SEX LAPPIR

ORRI FREYR CISLASON

5 1:36:41

BJORNSDOTTIR CUDBJORC p6RDARDOTTIR 1:47:19

CROTTUMENN MACNUS ORN CUDMUNDSSON

CUDMUNDUR HANNESSON

4

mark

EIRIKDS6TTIR

EVA BJORK

Rob i Timi

SVEITIN TRAUSTA

pOROLFUR p6RLtNDSsoN

3 'I:29:42

ir

39:l

s8

MATTUR-7 HAFLIDI HALLD6RSS5ON VIKTOR URBANIC

60

Asrn

62

v cuovuNDsDOTTtR

61

34154

MATTUR-9 SNORRI

S KONRADSSON

SIGRUN CUNNARSD6TTIR

47 71

III 232

f2:29 35121

-


a a6 lfftfrni auglysinga f tfrnaritum er rniklu lengri en i ii6rum

fjiihni6lurn.Tfmaritin eru prentu6 6 ge6apappir par sem litrnyndir nj6ta sin til fulls. Fa6 rn6 likja g66um tfinaritum vi6 sj6ngler sern brug6i6 er 6 lifi6 og tilveruna. Auglysing f tfrnariti kostar ferri kr6nur, lifir lengur og er skilvirkari en auglysing f iidrum mi6lurn. Auglfsing i tirnaritum borgar sig. PAD GEFI]R AI]GALEID

!

S BLADAUTCAFA

P.O. Box 347 232 Keflavik Sfmi: 92 - 11232


Reykjavikurmarapon 1990 stcnioun vOLUNDARD6TT|R 2:01

2:01

3B

:00

:14

2:02:25

2:05:57

nnn,qroun J6HnNNSSoN

54

JOHANN F HARALDSSON

79

rl6rn

57

c

rntont<so6rrtn

MATTUR-3 CUNNAR J CEIRSSON rrN,qn p6n srcuRcEtRssoN

44

BTRNA

c. p6noano6ntn

2:08:24

C

25O

35:47 43:08 43:30

n6s,c OL,{rso6rrtn srcuRDUR jOHANNESSON

59

61

2:12:41

47

2:I3:49

2:14:05

2:17:53

e,Arounso6rrrn

57 55 63 61

6t

53

2.21.21

406 641 7O5

57

40:31

80

41:O4

HETDD[s BiORNSD6ilTR

BO

cYLFr J6NSSON KRINCLAN

B3

BIRKIR J6HANNSSON SVANLAUC J6HANNSD6TIIR

83

38:30

JOHANN LoFTsssoN BS SICRTDUR SAMUNDSDOTTIR inrs lrNo SAMUNDSDOTTTR BERTA BJORC SAMUNDSD6TTIR SVEIT 4 TKS INCI HRAFN CUDMUNDSSON HALLDORA B BERCMANN D6RoTHEA AVARSDOTTIR HACKAUP sICRTDUR OSK PORISD6TTIR

42116

JONINA

51127

REcTNA S

44:22 38:37 43:26 44:40

HLiN PALSD6TTIR

79

7BO

46141

6t

SVEIT 6-TKS

SICURDUR CEIRSSON SVEIT3TKS

54

]6NAS J6HANNSSON CUDMUNDA PORLEIFSDOTTIR JONA5 rNcr poRLErFssoN

35 BI

400 584 903

43122

43:27

63

SKD-SVEIT KRISTiN SVEINBJORNSDOTTIR

72

SVEINBJORN STEINCRiMSSON

44

TINCRIMUR SVEINBJORNSSON MATTUR-4 VIDAR 5VRU55ON

76

HALLDoR H JoNSSON

81

610r e H,ArrodRsDOrrR

59

SVEIT

I

5B

459 658 861 131 804 948

2:45:09

4l:35

62 38

7B

3:01

3:31

:53

:53

769 838 842

46:3O

549 909 924

41:32 51:44 52:24

783 789 921

46:46 46:56 52:15

805 968 969

47:26 53:55

48:35 48:54

FJORKALFAR

CCH-SKIPHOLT CUDNV J6NSD6TTIR

38:25 43:14

552 637 643

PORA KRrsrfN HALLDORSD6TT|R

6L,qrun p6n,qnrNssoN

394 631

54

75

7B

2:44:fi 79

lRrs DRoFN HALLDORSD6TTTR

B8

79

ORN CUNNLAUCSSON

c

REYNTSDOTTR

6r,qrSO6rln

932 949 954

54:01

52:37 53:1 5

53i18 52:51

50

937 956 957

78

BBB

76

891

50:27 50:34

B1

1096 l:03:52

BO

53:2O 53:21

81

675 983 l10l

82

1O49 59:52

B2

53

1066 1067

BB

63

44:00 54:4O

l:06:29

I :01 :00 I :01 :01

LEIRUTANCASVEITIN

J6N BJARNI MACNUSSON ARNr MAcNUSSoN

8t

43143

85

1106 l:10:23 1107 1:10:26

49:l

MACNOS CUDMUNDSSON

52

ll08

Timi

Nafn

Fa6

sveitar

sveitar/keppancla

3:52:57

FRALA

39143 5

l:11:04

33:10 47125

53:14

TKS

45 7B

83

489 785 792

40: I 8

37:22 44'.49

52:08

46:50 46:57

Rod

JOHANN rNcrBERcssoN MARTHA ERNSTDOTTIR drnrun cUNNARSON

LETTFETI

srcp6R stcuRDssoN

40

SNORRI SICURJ6NSSON

48

332 711

ANNA BIRNA RACNARSD6TTIR

49

92O

r

3:59:25

42:21

65

586 723 883

53

462

39147

ARNI ARNASON HALLD6R MATTHiASSON

46

7O1

44:38

AcUsr eOov,AnssoN

74

991

55:l

63

748 800 Bl 0

45:58 47:14 47:30 45:04 45:33 50:30

CUNNAR PALL PALSSON

61

BJORC SICURDARD6TTIR

69

45:08 50:24

5

JON STEFANSSON KARL

4:10:07

4:23:30

A

HALLDORSSON

FRALA Q-SVE|T

6Sr,qnSo6rrrn

53

46

Acusr AscErRssoN 4:16:50

SKM-D

VILBORC KRISTJANSD6TIIR HJORDiS BENJAMiNSD6TTIR

55

5t

718 738

SARA ELIASDOTTIR

43

BB9

CUDNV K HARDARDoTTIR

63

FRIDJ6N PALSSON

BB

755 756

NOKKVARARNIR

4:4]:I4

Rcid

i

mark

Timi kepp

60 64 63

2 4 I

57 66 57

I 3 42

l:l 0:28 1:14:54 1:34:03

63 49 55

6 7 27

l:20:30

67 52 69

9 IB 39

54 69 62

6 38 58

55 47 54

22 5l 60

1113114

1:17:44 1:21:59

1:20133 1:29:O4

FRALA P-SVEIT SVEINN ERNSTSON

MATTUR-1

6r

UFA

SICURDUR P SICMUNDSSON

NIKE NO 3

TNCTBJoRC

2:21:07

499 528 686

BO SICURDUR ARNASON CUDRIJN BIRNA KJARTANSDoIIIR 78 p6RLINDUR RUNAR pOR6LFSSON s2 3 CRALLARAR 77 inrs nevNtsoOrrrn

p6RARINN 6LAFSSON

2:39:10

848

77

MARTA KATRiN JONSD6TTIR

ELiN PALSDOTTIR

ANNA VIDARSD6TTIR ANNA CYNTHIA LEPLAR 52

38:05 42:38 43:50

MAURAHERSVEITIN

CUDRiDUR SICURDARDOTTIR jOHANNA ARNAD6TTIR

2:20:42

371 598 662

2:35:22

2:39:32

Asr,q pArso6rrtn 2:19:40 PRJAR A PALLI ,ONA SICCEIRSD6TTIR

51

627 647

SVEIT 2 TKS

MAR CUNNARSSON VI6DfS MASDOTTIR ANNA LILJA MASD6TTIR

2:14:19

46:4O

SJUKRAPJ LSP

SI

46

38126

57

FRiDA SICURDARD6TTIR

2:12:ll

CUDMUNDUR HALLCRTMSSON 2:25:40 SNICLA TRi6lD

42:09

56 57

CUDLAUC EINARSD6TTIR

44

56

67

CUDMUNDSSON D6RA E SIcURJoNSDOTIIR R6SIN CUNNAR A HILMARSSON

j6N

43

B1

FANNV FJ6LA ASCEIRsD6TTIR

36:08

5l HnNN,c HeLc,Ao6rrrn INCIBJORC S CUDMU\DSDOTTIR 42 2:08:20

3B:2O

40:31

264 395 779

79

RACNHETDUR BRYNJOTFSDOTTIR 49

42

386 500 580

2.25:57

nJnnr,qcsoN

BERcpORA

2:06:43

59

MATTUR-B

rNcA MARCRET n6ernrso6rrtn ADALHETDUR pORARINSDOrrTR 41

PALL FRIDJ6NSSoN JOKLAR HEIMIR HALLCRiMSSON

52134

2:23:59

BRYNCEIR

40

929

rirslit i sveitakeppn:

FORVAL

strAN 2:04:33

67

-

SICURDUR F JONATANSSON HLAUPACIKKIR JON CUDMUNDSSON LILLV VIDARSD6TTIR BIRCIR P JoAKIMSSON SoFAB.TNDUR CISLI ASCEIRSSON

46111

VOCCUR MACNUSSON

46:12

PORLAKUR KARLSSON

1

1:2211 1

1:27:44

l:33:32 1127113

1:32:34 1:37 .O3

1:28:26

l:35:22 1:37:26

-


Reykjavfturmarapon 1990

rirslit i sveitakeppni

-

4147:O1 REYKJALUNDUR INCIMAR CUDMUNDSSON ORN FRrDJoNssoN ELIA5 NfELssoN

vRcNris 4:49:57

SNORRI CUNNARSSON

10

4:55:33

ooouR

?

5:1S:17

BIARNASoN

5:27:08

cUNNAR JONssoN etnctn ,16snratssoN

51

57

MATTUR-A BIRCIR sVEIN55ON

45

poRsrEtNssoN

H.IALTI CUNNARSSON IJRVAL-UTSVN

48 49

1128t32 1t34122

32 67 87

1:29:59 1:38:34

47 57 72

1:34:51

19 35 169

1:27:49 1:31:33

1:44:O7

1:36:53 1

:39:1 9

1:56:1 I

49

'184

1:33:60 1:44:47 1:59:30

47 50 50

53 I 55 182

1135t41

Acrisr

OsKARssoN

'lt4'l:24

41 I 3

50 52

1

FLUCLEIDASVEIT

5

INCIBERCSSON

snvNois MAcNUSDOTIR TRYCCVI ADALEJARNARSON

6:34:00

52

rr0run 6sranssoN

ORN

t3

62

68

JON AUDUNN KRrsTlNssoN

12

68

EINAR ORN EINARSSON AUMINCIA-SVElTlN ATLI HAUKSSON

ETRfKUR

It

67

23 46 I 08

MATTARSTOLPAR

J6nnNNes

4:51:03

bl 61

1

t52t56

1:58:31

C SVEIT TKs

CUDMUNDUR INCASON

54

199

cuDNf

56

2O4

2:04:26 2:06:03

41

221

2t23131

L.

ODDSDOTT|R

AcUsrn c. srcrOso6rrrn


Reykiavikur MaraFon 18. 6gust 1991

A\

,CELANDA'R

Giitur sem hlaupi6 er eftir i marapon- og hilf'mara hlaupinu.

Hdlf-marapon: Einn hringur. Marapon: Tveir hringir.

Frikirkjuvegur, Skothrisvegur, Suburgata, Starhagi, ,4gisi6a, Nesvegur, Su6urstrond, Lindarbraut, Norburstrond, Eibsgrandi, Ananaust, Myrargata, Tryggvagata,

Half-Marathon: One lap. Marathon: Two laps.

vogur, Skei6arvogur, Langholtsvegur, Lekjargata.

FJJ''

nins0nanPto

Set(n, Kleppsvegur,

Elli6aLaugardsvegur, Sundlaugarvegur, Borgartrin, Sk(lagata, Kalkofnsvegur,

Kalkofnsvegur, SkJlagata,


f-)

I

FI 42km 21 km

7km

TOYOTA Takn um 9re.6i


T aktu

Pitt i R:vI iavikur o fuSttst ll.k.

ig 6dur!!

km o

-7 km

emn

sinni getu ! Skr6ning p6tttakenda er hj6 FerOaskrifstofunni URVAL - UfSYru og Frj6lsiprottasambandi islands.


I F.

h\

i:,

u,.w

s\


:

"'i

\t

\-.!

e66l

t t

^

rr

v vJ v

Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

1991 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoni 1991.

1991 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoni 1991.

Advertisement