__MAIN_TEXT__

Page 1


REYKIAVinm MARApoN l9.6gust l99O ,,Reykjavikurmarapon". Pdtttcikutilkynningar eru ekki teknar gildar nema pdtttokugjald fylgi. Piitttokugjald

VERNDARI HLAUPSINS

ver6u r ekki endu rgreitt. Efti r 1 5. dgdst tvofal dast p6tttoku-

Borgarstj6ri Reykjavikur, hr. Davi6 Oddsson.

gjaldi6.

utvtsf6N MED FRAMKVAMD

SKRANING

FrjdlsiPr6ttasamband islands.

Pdtttokutilkynningar dsamt pritttokugjaldi berist til

ADILAR SEM STANDA AD

nrvrfnviKuRMARApoNt Ferbaskrifstofan U rval-Uts'i n,

Fl u

glei6i r, Reykjaviku r-

borg, Frjiilsipr6ttasamband (slands, Henson og Morgunbla6ib.

STADUR OG STUND Reykjavikurmarapon fer fram sunnudaginn 19' iigtist og hefst i Lekjargotu kl. 12:00.

Fer6askrifstofunnar Urval-l,its'in, P6sthrisstreti 13, 101 Reykjavik og Alfabakka 16,109 Reykjavfk. Skrdning fer einnig fram 6 skrifstofu Frjdlsipr6ttasambands islands i Laugardal og i verslunum Sportval Hlemmi og i Kringlunni. Upplfsingar hj5 Urval-Utslin eru i sima 603060 og hjd Frjriisfpr6ttasambandi islands i sima 685525.

VERDTAUN Verblaunapeningar ver6a veittir ollum peim sem lj6ka hlaupinu. Sigurvegarar karla og kvenna i heilu og h6lfu

maraponi

KEPPNISVEGALENGDIR Hegt er a6 velja um prjiir mismunandi vegalengdir. Maraponhlaupi6, sem er 42,195 km, hdlf-marapon, sern er h6lf sf vegalengd, og skemmtiskokk, u.p.b. 7 km og er einkum etla6 byrjendum og peim sem kj6sa styttri vegalengdir.

fi

i

ver6laun.

I

launabikara og dregi6 verbur um fjcilda aukaverblauna. Ver6launafhending fer fram ab hlaupi loknu.

KEPPNISGOCTTI Keppnisgogn (rdsnJmer og lei6beiningar) verba afhent

DRYKKfARSTODVAR OG HEItSUG,4SLA

6 Fer6askrifstofunni Urval-Uts'in, Alfabakka 16 i Mi6dd laugardaginn 18. iigist milli kl. 11:QO og 1B:00.

Drykkjarstcibvar ver6a d u.p.b. 5 km fresti. Par ver6ur bo6i6 upp d vatn og s6rlaga6a ipr6ttadrykki. Leknar og hjdkrunarli6 verba til reibu me6an 6 hlaupinu stendur og til a6sto6ar er hlauparar koma i mark.

nErruR TIL PATTTOTU Sj6lft maraponhlaupi6 er opi6 hlaupurum af bd6um kynuum, 1B 6ra og eldri. Hdlf-maraponi6 er opi6 hlaupurum 16 dra og eldri, en skemmtiskokki6 er ollum opi6'

SVEITAKEPPNI Iskemmtiskokkinu og h6lf-maraponinu er bo6i6 upp d i. Vi n nuf6lagar, f6lagasamtok og fjolskyldur geta mynda6 sveitir til p5'tttoku. Dregi6 verbur um s6rstok verblaun (r h6pi sveitanna og veittur veglegur bikar til fyrstu sveitar i skemmtiskokki og h5lfmaraponi. Karlar og konur geta veri6 saman i sveit. Samanlagbur timi re6ur Irslitum. pri ggja man na sveitakeppn

FLOKKASKIPTI NG

Konur

Karlar 12 6ra 13-17 18-39 40-49 50-s9 50-69 7O Ara

12 6ra og yngri 13-17 6ra 18-39 tua 4O-49 6ra 50-59 iira 6O 6ra og eldri

ftarathon Certffication

Doqmcnt

rcE5l;rb eYiJAv,K tudb/ a3+o'/ "fi r-4 4EA-M: ^@-----tuL Ehxvllr/ hr!, psa L. c^& rrktu. r: hr o.rad

u*

pArrrOrucfAtD .l

Fdtttokugjald er kr. ..100 fyrir maraponhlaupi6, kr. 900 fyrir h6lf-maraponi6 og kr. 7OO fyrir skemmtiskokki6 en

kr. 500 fyrir 12 5ra og yngri. Avisanir skulu stilabar

Rughiaa hj5 Fiuglei6um

skemmtiskokki nu er jafnframt d regi n n rit einn fl ugm i6i fr6 Fluglei6um. Einnig fii sigurvegarar karla og kvenna ve16-

5

*.d sed

fth

srywo f----Drs|d

k'-g


HVETJUMPATTTAKENDURTILDADA Reykjavikurmarapon er nJ h56 i sjounda sinn. Er briist vi6 meiri fjolda

p6tttakenda

en nokkru sinni

fyrr.

en par er eins og i Reykjavikurmaraponi bo6i6 upp d prjiir vegasess,

lengd ir

Ventanlegir eru um 300 erlendir gestir itengslum vi6 maraponi6 og er pa6 svipab og si6ast. Alls skrd6u sig til keppni ifyrra um 1400 keppendur

en um 1250 mâ‚Źttu og luku keppni. Ohett er a6 segja a6 peir, sem st66u a6 fyrsta Reykjavfku rmaraponinu 6ri6 1984, hafi veri6 nokkrum drum 5 undan samtimanum og unni6 brautry6jendastarf varbandi al men ningshlaup ii [slandi. Ifyrsta hlaupinu voru um 250 piitttakendur og var pa6 p5 lang stersta m6t sinnar tegundar 6 landinu. N0 eru h56 6 annan tug al-

menningshlaupa h6r

6

landi

sem

stodugt nj6ta meiri vinselda. Mii par nefna, a6 ci6rum 6lostu6um, Krabba-

meinshlaupib og Landsbankahlaupi6 sem bedi hafa veri6 a6standendum peirra til s6ma. F6 er Egilsstabamarapon vonandi ab vinna s6r fastan

til

pess ab al lir geti teki6 pritt.

N,iyr6i6 SKEMMTISKOKK hefur

n(

ciblast fastan sess

i

islensku mdli

sem samheiti yfir stutt hlaup, sem etlu6 eru til ;inegju fyrir almenning. Skemmtiskokk var fundi6 upp fyrir fyrsta Reykjavikurmaraponi6 iiri6 1984 og var nota6 fyrir stystu vegalengdina, 7 km, sem einmitt er til 6negju og skemmtunar fyrir unga sem aldna. Eg vil hvetja alla ibia ii hofu6borgarsve6inu til a6 fylgjast me6 sjounda

Reykjavikurmaraponinu

19. 6gist

n.k. Peir sem treysta s6r ekki i mi6be Reykjavikur geta kynnt s6r hlaupalei6ir og purfa e.t.v. ekki anna6 en a6 koma rjt (r hdsum sinum tilab fagna og hvetja pdtttakendurog auka pannig ii dnegju og stemmningu dagsins. Pdtttakendunum 6ska 69 til hamingju itilefni dagsins, pess fullviss a6

Klippid

Knritur 6skarsson formabur Reykjavikurmarapons peir eiga allir eftir a6 minnast hans me6 6nagju og stolti.

Vinsamlegast skrifid med prentstofum

5<-......

SKRANINGAREYDUBLAD NAFN (Name)

(Sex M/F)

FEDINGARDAGUR AR (Date ol birth)

P6STNUMER

SIMI

Eg skr6i mig til pdtttoku i:

Eg

!

undirrita6ur/undirritu6 leysi

h6r me6

fram-

kvemdaradila Reykjavikurmarapons undan allri

N MARAPONHLAUPI N HALF-MARAPONHLAUPI N SKEMMTISKOKKI

tr svErTAKEppNt isrevvlsKoKKt

pJ0DERNI (Nationatity)

6byrg6 6 tj6ni, mei6slum e6a veikindum, sem 69

gati ordi6 fyrir ivibkomandi hlaupi. Eg sta6festi pad einnig aO 69 er badi likamlega og andlega fer um a6 ljUka vi6komandi vegalengd.

isvEtT) svErTAKEppNt i HAlr-vnnApoNHLAUpt (3 i svEtr) (3

Undirskrift (signature)

Dagsetning (date)


Skemmtiskokk

Giitur sem hlaupib er eftir i 7 km

M,y'rargata, Tryggvagata, Kalkofnsvegur, Lekjargata.

t-fttlfiprottafatna6u r pegar Prt villt vera viss um a6 ge6i og pegindi. Eigum miki6 rtrval af

hlaupafatna6i

Bikarinn Skolavdr6ustfg 14


TO ALL PARTICIPANTS Fyrir hond Reykjavikurborgar b'i6 69 keppendur i Reykja-

vikurmaraponhlaupinu 1990 velkomna til leiks. Maraponhlaupi6 er or6i6 fastur li6ur i lffi borgarbta og pa6 s.ynir vaxandi dhugi almennings fyrir ipr6ttum og (tivist. Eg l,isi peirri einlagu von minni a6 peir gestir, sem heimsakja okkur af pessu tilefni, nj6ti dvalarinnar i Reykjavik. Borgin okkar hefur upp d margt a6 bj66a og nlitur sto6ugt meiri vinselda me6al fer6amanna. The City of Reykjavik welcomes the participants to the Reykjavik Marathon 1990. This competition has now become a regular event in the life of our citizens and it shows the growing public interest in sports and outdoor activities in general. I sincerely hope that those guests who visit us on this occasion will enjoy their stay in Reykjavik. Our city has much to offer and it's popularity grows amongst tourists. Davi6 Oddsson, Mayor of Reykjavik

FRAMKVAMDANEFND

Reykjavikurmarabon veri ekki framkvemanlegt in abstobar eftirtalinna abila:

REYKf AV1TU nnnnRAPONSt N S

REYKfAV| K MARATHON ORGANtzt NG COMMITTEE Ferbaskrifstofan tirval-Uts,in, Fluglei6ir, Reykjavikurborg, Frjdlsipr6tta-6skarson] samband [slands, Henson, Morgunblibi6, Kn(tur 16n"r Kiistinsson, 6mar Einarsson, Halld6r Einarrson, Cunnar P6ll J6akimsson, Baldvin j6nsson, Elisabet Hilmarsd6ttir, Ag6st Porsteinsson og Jakob Bragi Hannesson. Race

Fjcilmargir a6ilar koma vi6 sdgu hvab var6ar undirbJning og

framkvamd

Reykjavikurmara-

ponsins. Lcigreglan og gatnam6la-

deild Reykjavikur vinnur miki6 starf.d hlaupadegi og fjcilmargar

director: Knitur Oskarsson.

Administration and operation directors: Jakob Bragi Hannesson and Agdst

deildir innan Reykjavikurborgar

Porsteinsson.

vinna vi6 undirbdninginn. Hjrilp-

Course measured: Sighvatur D!ri Cu6mundsson, Kndtur 6skarsson and Car6ar Sigur6sson. Refreshment stations: Jakob Bragi Hannesson. Results processing: Fri6rik Por 6skarsson.

arsveit skSta og f6lagar i ibr6ttaf6lci,gunum i Reykjavik og ndgrenni vinna mikla sjdlfbo6avinnu og

Course directions: Cunnar Pdll J6akimsson.

Peim og cillum o6rum, sem leggja

REYKf AV1TU

Fe16askrifstofan

Dagskrd 18. iigrist - laugardagur 11:00-18:00 Upplyising_ami6lu_n

og afhending keppnisgagna fer fram hj6 Ferbaskrifstof-

unni Urval-Uts1in, Alfabakka 16. ,,Pasta party". Oformlegur rabbfundur par sem skipst ver6ur ii upplising19. dgist sunnudagur 11:40 Keppendur koma ab rdsmarki

-

12:00 HLAUPARAR R,4ST|R

REYKIAV1T Program August lBth

mnnnTHON 1990

Saturday 11 a.m. 1B p.m. Registration center open at Urval-Utsyn Travel Bureau, Alfabakka tO. August 19th Sunday 11:40 a.m. Runners gather at the starting line

-

-

12:00 a.m. START

-

Er

hlaupinu li6 en ekki eru nefndir, pakkabur allur stu6ningur.

nnnnRAPON 1 990

um. Fram reiddu r ver6u r spaghetti kvcildver6u r af S.S. Vorum i6sto6 Bari I la skemmtista6num Clym fr5. 17 :OO-19 :00.

farum vi6 peim bestu pakkir.

i

U rval - tits,i n

Fluglei6ir Reykjavfkurborg Frjillsipr6ttasamband [slands Henson

Morgunbla6i6 Pfsk-[slenska hf. SEIKO Rds 2

Plastos hf.

Menntask6linn i Reykjavik Rikissj6nvarpib S.S. Vdrumibstcid Baril la Miil og menning Orn og Orlygur Reebok Sanitas


Martha Ernstd6ttir.

,,sLfr,MTAD HAF'A ENGA SAI\{KEPPNI" n56 pvi ef ekki hef6i veri6 fyrir roki6 sem var pegar hlaupi6 t6rfram," seg-. ir Martha ibspurd um 5sta6una. f

viku yfir sumartimann en annars let 69 sjci skipti negja. A veturna er 69 meira i uppbyggingu og hleyp P6 6ttatiu til niutiu kil6metra a6 mebal-

samtali okkar er henni ti6rett um 6hagsteba vebr6ttu 5 lslandi fyrir

tali i gotu- e6a

Pegar fer svo a6 n5lgast sumar sny 69

hlaupara. ,,Fetta er hrilfgert ve6raviti

m6r a6 ge6aefingum og sprettum 6 hlaupabraut. Til a6 nd g66um S,rangri

,,Jrj, 69

Besti langhlaupari

i

i

rii6um

i dag er 6efa6 Martha Ernstd6ttir. H(n hefur kvenna

islandi

aft hlaup um tekib

margra dra skeib og

pitt i ReykjavikurmaraPon-

stefndi ii 'l :15 og hefbi geta6

inu frii pvi pab var fyrst hlaupib iri6 1984 ab tveimur 6rum undanskildum. Par krekti hdn s6r i

fyrir hlaupara," segir hrin og flissar. Pa6 er ekki 'ikja langt si6an a6 Martha varb m66ir og er h(n innt

islandsmet en auk pess d hrin a6

eftir pvf hvort pa6 hafi haft iihrif

baki islandsmet i fimm Prisund metra hlaupi, sem h(n f6r d

6 feri

I

hennar.

h6lft maraponhlaup, sem er tutt-

,,Ef eitthva6 er pd er Pa6 til hins betra. Eg Parf vitanlega a6 skipuleggja timann minn mun betur eftir

ugu og einn kfl6metri, og iri6

a6 69 var6 m66ir en 6g hef lika

tSAe f6r hrln pii ii 1:18,36. Arib 1989 reyndist timi hennar vera 1:18,55. En stefndi hfn ekki harra en pa6?

markvissar. M66urhlutverki6 og auknar afingar hafa Pannig hvort

16:23. Martha hefur hlaupib

aft

tveggja gert Pa6 a6 verkum a6 69 hef

n56 betri 5langri."

-

Hvernig

efir

lslandsmeistari

kvenna f langhlaupi sig? ,,(greyni a6 afa mig dtta sinnum i

vi6avangshlaupi.

mili a6 hafa g66an pjSlfara og 69 hef pann besta sem vol er 6 5 landinu og p6tt vi6ar veri leita6. Petta er Cunnar Pdll J6akimsson en hann hefur p6 hefileika sem 966ur pj6lfari parf til a6 bera, pa6 er a6 segja, hann er g66ur sdlfrebingur og f6lagi og a6 auki er hann vel a6 s6r i pvi sem er a6 gerast i heimi hlaupara i dag." Hvernig er sta6a Pin gagnvart skiptir miklu

-

ci6rum kvenhlaupurum

ii

islandi i

dag?

,,Hdn geti verib betri hva6 samkeppni var6ar. Bestu greinarnar min-


ar eru fimm og tiu P[sund metrar en par hef 69 enga samkeppnisa6ila og enga til a6 efa meb. Petta er mjcig

slemt og 69 tala n[ ekki _um Pegar ma6ur hleypur f roki. I fimmt6n hundru6 metrum er dstandi6 betra;

par hef69 hlaupaf6laga og m6r gengur betur a6 hlaupa me6 o6rum. Ef 69 etla a6 fd samkeppni i bestu greinun-

um minum Parf 69 a6 leita

ft

fYrir

landsteinana og pa6 getur veri6 ansi dyrt spaug." Hvar stendur P( i dag og hvert

-

stefnir P(? ,,Eg hef veri6 a6 beta mig iflestum

greinum minum og nfna er 69 a6

einbeita m6r ab Pvi a6 n6 hra6anum

upp. I dag er markmi6 mitt a6

ne

Martha 6samt systkinum sinum, Bryndisi og Sveini. Fau leggia

l6gmarkstima til a6 geta teki6 pdtt 6 Evr6pumeistaram6tinu i tiu pf.sund metrum i haust. Ragnhei6ur 6lafs' d6ttir 6 gildandi lslandsmet f tiu pdsund metrum, sem er 33:35 og jafnframt l6gmarkstfmi fyrir petta m6t.

ipr6ttir.

Nn hleyp 69 Pessa vegalengd633:57 en 69 hef eft mig undanfari6 me6 petta m6t f huga og er mjog bjarts'i n a6 69 n6i settu marki. En eins og 6bur

ins liklega misjafnlega i stakk brinir

sag6i pii er ve6rdttan manni yfirleitt 6hagste6 ;i lslandi og Pess vegna ver6 6g a6 fara utan i sumartil a6 geta

hlaupi6 vi6 betri skilyr6i og fengi6 samkeppni." Martha segir a6 hIn afi stundum me6 br66ur sinum og systur, sem taki a6 ol lum I ikindum p6tt i Reykjavikurmaraponinu. En eru fleiri ipr6ttamenn I fjolskyldunni?

en hann lenti i o6ru seti 6 priprautar-

m6tinu sem fram f6r a f.S.[. hdti6inni."

-

Nrj eru Pdtttakendur maraPons-

til

aft protlaust 5 meban a6rir lSta s6r negja a6 hugsa s6r til hreyfings nokkrum doglanghlaups. Sumir hafa

iill

stund

i

sjo kfl6metrana, er lika naubsynlegur

i hlauPinu a6 hafa gaman af Pvi. Ef menn fara i hlaupi6 6undirbinir og sprengja sig getur pa6 einfaldlega haft per aflei6ingar a6 Peir sitja uppi me6 bitra reynslu og ver6i afhuga hlauPi Pa6

en p6 er pab abalatri6i6

sem eftir er.

um fyrir hlaupi6. Er til einhver 6kve6in formfla fyrir Pvi hvernig menn undirbia sig fyrir pessi miklu iitok?

Hva6 6tbina6 6hrerir P6 skiPtir pa6 miklu miili a6 vera vel sk6a6ur. ipr6ttask6r, sem sty6ja vel vi6 hel-

Og hva6 me6 6tbf na6 og matarebi fyrir keppnina?

langbestir. Pa6 hlj6mar kannski

,,Eg tel a6 best s6 ab fara varlega af sta6 og hefja undirbf ning hlaupsins me6 g66um fyrirvara. Ef menn etla i fullt marapon, sem eru fjorutfu og tveir kil6metrar, er eskilegt a6 peir

ana og eru me6 g66um botni, eru kj6nalega Pegar 69 segi ab 6d'iru sk6rnir q6u yfirleitt ekki 966ir en pab er sta6reynd engu a6 si6ur. Feir geta

valdib mei6slum og a6eins

gert

hlauparanum erfi6ara fyrir. Rd6leggingar um r6ttan sk66tbrjna6 er hagt

a6 fri hjd ipr6ttafre6ingum, sjikrapjillfu ru m e6a stobtekjasm i6um. R6tt matara6i skiptir miklu mdli

fyrir keppendur i langhlauPi. Min reynsla er si a6 sibustu dagarnir fyrir keppni skipta miklu m6li. Pd reyni 69 a6 bor6a kolvetnirika febu, til demis brau6 oB pasta, og minnka vi6 mig allan fiturikan mat. Pegar keppnisdagurinn fer i hond er gott a6 bor6a eitthva6 l6tt eins og brau6 og dvexti og drekka miki6. Pii er alveg nau6synlegt ab bor6a ekkert f a6 minnsta kosti prjd si6ustu timana fyrir keppni. 46 o6ru leyti tel 69 a6 r6tt matare6i

komi ,,Ma6urinn minn, Kristmundur Sigmundsson, er fyrrum landsli6sma6ur i fimleikum. Systkini min eru

i

nokkrir nfgre6ingar hlaupinu og sterka hli6 br66ur mins er bribrautin,

eft s;ig ab stabaldri i 6r. R6tt uppbygging skiptir meginm6li og P6 er um a6 gera a6 vera Polinm66ur Pvi drangurinn nast me6 ti6 og tima. Undirbfningur fyrir stutta hlaupi6, hafi

i

kjolfar efinga. Peir,

sem

stunda ipr6ttir a6 sta6aldri, ver6a ab hugsa um Pa6 sem Peir lSta ofan f sig bâ&#x201A;Ź6i til Pess ad Peim li6i vel og til pess a6 peir n5i einhverjum lrangri," sag6i Martha Ernstd6ttir a6 lokum.


AIMS

Associotion ol Internotionol

Skr6ning pdtttakend a el \l-e.Ferdaskrifstofunni URVAL-UTSYN og Frj6lsiprottasambandi (slands.

42 Km.


2,

PROUN ISLANDSMETSINS ,

IMARAPONHLAUPI Fetta d einungis vib um hlau Magn[s Cubbjornsson KR keppti sem voru 40,2 km fyrir rimri hdlfr 1926, Ari6 efti A 3:O4.4O og Ar Sve_insson frdSelfossi hlj6p a2,2 km frd Kambabrrin til Reykjavik_ ur A 3 :O1 .02 5ri6 19 57 . Vegna miki ls hebarmismunar er p6 ekki hegt ab bera pann tima saman vi6 abra.

Sigfris J6nsson iB Z:ZA.Zg Windsor, Engl.197B Sigurbur P. Sigmundss. FH 2:31.33 Reykjavfk 1981 Sigur6ur P. Sigmundss. FH 2:27.O3 Wolverhampton 19g2 Sigur6ur P. Sigmundss. FH 2:23.43 New york, USA 1983 Sigurbur P. Sigmundss. FH 2:21.20 London 1984 Sigurdur P. Sigmundss. FH 2:19.46 Berlin j985

Konur 1. Anna Kristjdnsd6ttir KR3:24.25 Washingron 1981 Friea Bjarnad6ttir UBK 3:25.00 Boston j984 3. Lillf Vi6arsd6ttir Uln 332.o2 Reykjavik 1985

2.

4. Sigurr6s Porsteinsd. iSI l::g.ss Reykjavik 1989 5. lngunn Benediktsd6ttir KR 3:53.00 New york 1929 6. Lina Cunnarsd6ni iS( +:ZZ.4O Reykiavik 1989

Afrekaskrii islands i hiilf-maraponhlaupi Karlar 1.

geo

2.

3. 4. 5.

BB7 86 gB4

Reykf avikurmarabon BrautarmeV Course records Male Marathon: Jim Doig CBR 2:19.46 Half-Marathon: Herbert Steffnv CER l:06.10

Female Marathon: Lesley Watson CBR 2:52.45 Half-Marathon: Sylvie Bornet FRA 1 :17.43

Afrekaskrii islands marabonhlaupi

i

Karlar 1. S.igurbur P. Sigmundss. FH 2:19.46 Berlin 19g5 2. Agfst Porsteinsson TJMSB 2:29.O7 Manchester j983

3. 4. 5.

1986

narfjordur 1983 is 1989

6.

7. J6hann H. 8. J6hann lng 9. Jakob Brag 10. Arsall Be

.11

.

Hdgni 6skarsson KR 2:49.14 New york 1926

12. Bragi F. Sigurbsson UMSK 13. Cu6mundur Cislason A 2: 14. Arni Kristjdnsson Az:sz.s

1983

Konur . 2. 3. 4. 5. .l

9.

l9B3 g2

1988 k 1987 1988 om 19g4 7

6. 7.

B. 87 0

1 R 1 r

87


/l

LATTU SKYNSEMINA RADA! Holl rib til peirra sem hlaupa maraponhlaup i fyrsta skipti: N,ltRINGIN

TAKTU PVi ROLEGA

Daginn sem hlaupi6 fer fram er best a6 borba venjulega fe6u. Petta er ekki r6tti timinn fyrir tilraunastarf-

Besta rdbi6 fyrir PA sem eru a6 preyta maraponhlaup i fyrsta skipti er a6 taka lifinu meb 16 og nj6ta hlaupsins. Pri hleypur pitt fyrsta maraponhlaup ekki nema einu sinni og Pvi er

semi. Cleymdu ollu sem Prl hefur heyrt um pastakdra og kolvetni! Best er a6 borba si6ustu m6lti6ina fyrir hlaupi6 u.p.b. premurtimum 66uren

um a6 gera a6 reyna ab f6 sem mesta dnegju rit dr hlaupinu. Me6 Pvi a6 taka lifinu me6 16, er ett vi6 a6

pa6 hefst. Cettu Pess a6 bor6a ekki of miki6 og gettu Pess ennfremur a6

hlaupa skynsamlega. Ef P( lendir i erfi6leikum d me6an hlaupinu stendur og ver6ur s(6an ab hetta keppni, 6ttu miklu au6veldara me6 a6 satta pig vi6 or6inn hlut ef Pri hefur lag upp afslappabur og hlaupib r6lega. F6 er einnig aubveldara a6 gera a6ra

atlogu ab peirri Prekraun

sem

marapor.rhlaup svo sannarlega er.

fara 6 salerni6 fyrir hlaup. Si6ustu timana fyrir hlaup er mikilvegt ab f5 s6r sm6 vatn af og til oB Pa6 er g66s viti ef b( parft oft ab kasta af p6r vatni 6 pessu timabili. Drekktu si6an vi6

alla.r,,brynningarstobvar" 5 me6an halupinu stendur.

,.e,/ ed

TENCINN Pa6 er upplagt ab hlaupa samsi6a odrum hlaupara sem Pf Pekkir. Me6 pessu m6ti far6u stubning d lei6inni,

TAKMARKID Fyrsta og si6asta takmarkib i fyrsta hlaupi er ab lj(ka hlaupinu. Fab er reynslan en ekki keppnin sem skiptir mdli og a6alatri6i6 er ab fara i gegn dn Pess a6 hugsa um klukkuna.

HRADINN Til pess a6 eiga moguleika ii Pvia6

n6 yfir endalinuna i Pinu fyrsta hlaupi, er nau6synlegt ab haga hra6a (temp6i) i samremi vi6 Pol.

Hlauptu aldrei hrabar en Poli6 leyfir. Ef pJ me6ist, verbur6u a6

draga strax ir hra6anum og jafnvel ganga. Best er a6 reyna a6 finna

hinn gullna medalveg, hra6a

sem

hagt er ab halda i fleiri kil6metra. Ef pab tekst er hegt a6 leysa vandamdlin sem upp kunna ab koma me6 pviab drekka vokva, hagja hra6ann eba ganga.

oft yfir

.

Jlltb

f 5 'r f .

erfibasta hjallann, og bf eisin erfi6leikum d "slevmir rn.brn" pi sty6ur vi6 baki6 5 t6laganrrn.

tal-

i6 b6 ekki of miki6 saman, pvi Pa6 eybileggur oft hrynjandann i hlaupinu. Auk pess fer 6trileg orka i samrebur og P6r veitir ekkert af

allri pinni orku d

Pessum

degi.

SKIPULAGID Hin 42.195 metra langa hlaupabraut verbur ekki eins 6drennileg ef pi gefur p6r tima til Pess a6 kynna p6r lei6ina. Best er a6 skipta leibinni i dfanga en me6 Pvi m6ti er hegt a6 sigrast 6 hverjum 6fang-


anum af fetur ci6rum. Fd6u vini og ettingja til pess a6 sty6ia vi6 baki6 i p6r vi6s vegar ii lei6inni. Miki lvegast

veikge6ja hugarfar, a6 ganga. Orlan-

metra hlaup. Fa6 geti

do Pizzolali, sem vann New york

er a6 fd stu6ning peirra si6ustu 10 til .12

kil6metrana. Slikur stu6ningur

tnum.

Sfram eftir a6 komi6 er i mark.

UPPHITUNIN a6 gera a6 halda 16 sinni. L;ittu ekki

hlauparana sem skokka um sve6i6

versta falli

EFTIR HTAUPID ._Pa6 er mikilvegt a6 hreyfa

hj;ilpar 6trilega miki6 ii endaspr6tt-

Pegar komi6 er a6 rdsmarki er um

i

kosta6_pig lifi6 e6a i besta falli mjcig auma fetur i marga daga.

ingin heldur andadrettinum hafi-

lega hro6um pannig a6 f rgangsefnin vci6vunum eiga au6veldar me6 hreinsast i burtu. Til pess a6 mj6lkursyra geti brotna6 ni6ur ivci6vunum

SPRETTIRNIR

i

Varist spretti! Hlauptu alls ekki

hr-a6ar p6tt

pi

sldir vini e6a ettingja

vi6 brautina. Allir sprettir taka si-nn

parf miki6 loft og pvf hra6a ondun.

toll.

a6

ii

AD REKA TESTINA veitir p6r ekki af allri pinni orku i hlaupinu. Si6ustu min6turnar fyrir hlaup er nau6synlegt ab vera j6kve6 (ur) og ldta ekki 616leikann, sem

alltaf er til stabar vi6 r6smarki6, nd tcikum d s6r. Nota6u si6ustu 6 til B minriturnar til pess a6 komast d r6ttan sta6 vib rdsmarki6.

VID RASMARKID

Allir sem hlaupa marapon i fyrsta

.lap er af mcirgum talinn 6sigur og tali6 bera vott um l6lega efingu og

ba vatn, pab getur leitt til magaverkja og uppkasta. Kleddu pig i purr og hif fot

skipti 6ttast p5 hugsun a6 peir muni reka lestina. Pa6 er hins vegar nestum oruggt a6 pri ver6ur ekki i si6asta Ef p( hefur eft af nokkurri al_

og ger6u teygjuefingar. Cott er a6 komast i nudd sem fyrst.

samlegt seti

PEGAR HEIM ER KOMID

sâ&#x201A;Źti.

vdru er oruggt ab pin b,i6ur s6mai hlaupinu. Lokadfangi fer hins vegar alveg frarifrlaupsins hjri peim sem slegi6 hafa sloku vi6 efingarnar.

MARKTD

PAD ER UM AD CERA AD GANGA!

sig

Hreyfl

i sroNmAlr

Undirbd6u pig fyrir si6asta kil6metrann og hlauptu hann me6 stil. For6astu a6 hlaupa endasprettinn eins og a6 p( verir a6 hlaupa B0O

^11EFail

pinir eiga skilid gott ba6. . Freturnir Skelltu p6r i ba6kari6. 46 ba-6i loknu

er gott a6 stinga

i

blo6rum

sem

kunna a6 hafa komi6 d feturna og

smyrja pd loks meb kremi.

DACINN

EFTIR

vo6vakerfi likamans er komi6 i samt lag og erfi6ar efingar d pessu Seta reynst ska6legar. _

-

timabili

Og hd er bara ad 6ska p6r g66s

hlaups!

n=c-r stC


Reykjavikurmarapon 1989

6 7 8

9 10

il 12 13

14

t5 16 17 18

l9 20 21

22 24 25 26 27 28 29 30 31

33 34 35 36 37 38 39

40 41

42 43

44 45

46 47

48 49 50 51

52 54 55 56

58 59 60 61

62

64 65 66 67 68 69

Timi 2:25:49 2:25:57 2:39:58 2:41:22 2147i27 2152t24 2:54:55 2:58:16 3:01:05 3:02:1 3 3:03:41 3:12:15 3:15:11 3:16:08 3:1 6:09 3:20:47 3:20:47 3:21154 3:22:26 3:23:26 3i23138 3:23:50 3:25:47 3:28:53 3:29:02 3:29:21 3t29t25 3:30:09 3:30:57 3:32:O8 3:32:19 3t33:32 3:35:11 3:37:08 3137t51 3:38:08 3:39:10 3:40:00 3:42112 3142:27 3:43:54 3i46t12 3148:40 3:49:19 3:58:34 3:59:13 3:59:41 4:01:58 4tO2:O5 4:04:11 4:04:57 4to6t35 4:07:41 4tO7:44 4:08:1 0 4i10i44 4t11t37 4:l 1:58 4:17:16 4:17:19 4:18:05 4:2O:27 4:23:40 4t27tO9 4:36:25 4:36:26 4:55:16 5:02:58 6:11:27

Nafn Robin Nash Simon D'Amico SighvaturD'y'riCubmundsson Rory Allison Eugene Janssen David Poner

Arnd Schmidt Karl Olaf ldland Ted Roush

Ceoffrey Anderson P6tur Forleifsson

Cisli Asgeirsson Herbert Haferl Barry Wiles Robert Zwaan Michael Whalley Kevin Roy Whalley Elias Piercula Stepehn Fisher

William McManus Tapio Kiiskinen Karel Bartosik Frederic Yot

Cu6mundur Hannesson Cu6mundur Cislason Jacques Bebard Forl6kur Karlsson

Styrmir Sigurdsson Charles Coleman Lewis Thoenes

Philippe Standaert Ehrfried Crob TonyBooth .lournel

Tony Farrin$on

Orn E Hansen Alf Holm Raymond .lohns Charles Lomax

Ceorg Buchberger Thomas Ohearn Lars Nilson Roland Pflugbeil Laurence Allsop Peter Zahn

Ciovanni Baroni Daniel Long Rik Blondeel

Cisli Ragnarsson Jurgen Kuhlmey Cuy Le Bourvellec James

Geraghty

Wilhelm Liesner Nicola Ungaro, Roben Schwab Birgir J6safatasson

Michael Kilby Kristj5n Benediktsson

]6n Barbason Roy Bradshaw

Rudolph Lausmann ln66lfur Sveinsson David Dominic Lynch Niklas Magnusson Cudmundur H. Atlason Bjarni J6nsson Ansgar Hoffmann Marston Webb jean Leandri

Fad.ir

59 64 53 60 48 54 69 44 55 40 58 .55 55 58 61 53 57 58 39 40 47 60 67 48 41 46 s4 58 50 39 55 34 29 50 56 61 52 41 37 38 31 52 39 64 36 40 44 42 48 38 49 58 34 38 3I s7 42 43 49 63 57 39 60 68 58

s0 60 35 19

rirslit

-

Land

Timi

Nafn

Fe6,iir

CBR

2t47t25

Wilma Rusman

CBR

CER

3:10:58 3:35:48 3:39:55 3:45:08 4:06:19 4t2Ot56

lsl

4:23241

USA

5:02:58

Gabi Reiners Elisabeth Hermann Sigu16s Dorsteinsd6ttir Marid Grob Anneliese Hermann lngrid Hermann Lina Cunnarsd6ttir Dawn Bewley

58 66 47 48 37 39 32 49 42

tsl CBR

HOL CBR

Land

HOL CER CER

tst CER CER GER tSL

GBR

CBR ISL tSL

AUT CBR

HOL CBR CBR ITA CBR CBR FIN CBR FRA ISL tSL FRA

tsL ISL

USA USA FRA

CER

AUs FRA

CBR

tsl FIN CBR USA CER USA SWE

CER CBR CER ITA CBR BEL tSL

CER FRA

CBR CER ITA CER tsL CBR tSL

ISL

CBR CER

tsl CBR SWE

tsl tsL CER CBR FRA

R66 1 2 3 4 5 6 7 I 9 0 11 12 13 14 5 16 17 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 1

1

1

Fad.ir

Timi 1:12:30 1:12:47 1:14:49 1:16:24 1:16:25

Jan Hilmersson

1t16137

]ohn Dennis

1:18:41

J6n Stefensson

1t22:43 1:23:20 1:23:52

Bjorn Halld6rsson

1:24:1O

1t24t4o 1 :25:10 1:25:36 1:26:23 1:26:32 1:26:36 1:26:41

Nafn

Kristjin SkLili Asgeirsson Sigurdur P Sigmundsson Douglas Huff Mike DelDonno

Regis Lajoie Barry Coffman

F6rir Brynj(lfsson 6lafur cunnarsson

Arsell Benediktsson Alan Coulson Jay

W

Fox

lng6lfur H. Bender Sigfds J6nsson Claude Bench

1:27:05

Brynj6lfur AsP6rsson Halld6r Cudmundsson Arni Arnason

1127t54

Ingvar Carbarsson

1i28i27

J6n Cubmundsson

1:28:44

l:29:22

Sigurdur Bjarklind Birgir Sveinsson

1:29:36

Magnr.is Haraldsson

1127:02

'l:27:O2

1129:54

Hogni 6skarsson

1:30:02

Steven Kirby

I:30:04

Tony Mowery P6rhallur H6lmgeirsson William Menard Agrist Bo6varsson Asgeir Cudnason lngi Ceir Hreinsson

I :30:1 0 1

:30:1 6

1:30:17

l:31:18 1:31:30 1:32:00

1i32t14 1:32:24 1:32:24 1:32:46 1:32:52 1

:33;01

Jrilius C. Hreinsson Sigurbur Freyr J6natansson

Ceir Bye 5<inke Hansen Erik Blondeel Charles Allen P6tur Valdimarsson

1:33:20 1:33:24 1:34:38 1:34:52 1134i54

John Vickery C Allan Bamforth, Jr Cunnlaugur P. Nielsen

1:35:1

Arni F6r Kristjdnsson

1

1:35:24 1:35:44 1:35:57 1:36:45 1t37io5 1t37t2o 1:37:32 1:37:45

Tom-Roger Johansen Adriar Reinmann

CisliCislason Stephen Angove J6n

Atli Arnason

Audunn Kristinsson Nils Nilsson

J6n

KSri Kaaber

0lfar A6alsteinsson 5krili Pdlsson

68 s7 49 66 65 50 66 54 48 60 61 63 s8 54 51 67 51 48 s4 6r 63 58 54 47 45 61 4s 64 63 s3 51 55 73 66 63 69 60 45 66 52 s9 59 64 46 40 62 40 s3 57 s9

s0

46 50 48

s2

Land tSL

tsl USA USA SWE

CBR rSL

tsl FRA

USA tSL tSL

tsl CBR USA

tsl tSL

USA

tsl

tsl tSL

tsl ISL tSL tSL

ISL

tsl CBR

UsA

tsl UsA ISL ISL tSL tSL tSL

NOR CER BEL

USA

tsl NOR SWE

GBR tsL tSL

tsl

lsl CBR

tsl tsl SWE ISL

tSL

tsl

{

,]


Reykjavikurmarapon 1989 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 6B 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 BB 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 I 0l 1O2 03 1O4 I 05 I 06 1O7 I 08 09 I 0 I1I 112 3 114 'I I5 116 117 118 l19 12O 121 122 123 124 125 126 '127 128 1

1

1

1 1

1:37152

Tom Kniffen

1:37:52 1:38:14 1:38:26

Robert Rosa

l:38:33 1:38:49 1:38:59 1:39:00 1:39:27 'l

:39:31

1:39:35

l:39:39 1:39141

1:39:42 l:39144

Eirikur Porsteinsson David Bullock Magn(s Dan B;ir6arson Mdr C16tar P6lsson Cudmundur 6lafsson Alavaro Salla Hilmir Agistsson

Magnis Kristinsson Asgerr I heodors Porvaldr Kristjinsson 6ttar Cudmundsson Eric McLaughlin P6tur P6tursson

1139:52

Ari Skrilason

1:40:02

John Creen

1t4ot41

Brian Hamilton

1t4oi43 1:41:34

Sigurdur Asgrimsson

1'.42:04

:43:06 1:43:25

Cunnar Bj<irn Cu6mundssson Orn S lngibergsson Kristjiin Helgi Friinsson Hciskuldur Schram Dieter Cers Daniele Carpana Cu6mundur J6nason

1.43159

Ian Whiting

1:44:06 1:44:17 1:44:22

T6mas Zdega

1t42t11 1142:14

1:42:26

1t42t4\ 1

1t44143

1:44:46 1:44:49 1:44150

1:44:54 1:44:59 1:45:06 I :45:35 1:45:44 1:46:14

6lafur Ragnar 6svaldsson

J6n J6el Einarsson

Arni A Arnason Tryggvi Felixson J6n Asgeir Hreinsson [var Birgisson Bjorn Blom 5taffan Livehed J6n J6hannesson

Asbj<irn 6lafsson

Cisli Gunnlaugsson Sevar P6r Magndsson Cu6mundur Gudj6nsson

1.46125

Atli Hauksson

1:46:31

Cunnar Kristjdnsson

1:46:33

Sigu16ur Bjornsson

1146t45

Cistav Arnar

1:46:45

Marteinn F6r Arnar Pete Bancroft

1t46i48 1

146t49

1:46:58 1:47:11

1:47:25 1:47:26 1 147

i4O

Cisli

PSlsson

Kndtur 6skarsson Joel Dictrow M5r Erlingsson William Kitchell Shawn 5awage

1:48:12

David Cant

1149124

Lou Epstein

1:49t32

Cunnar Orn Cudmundsson Snorri 5 Konribsson Reynir 6skarsson

1:50:1 3

1:51:52 1:51:58 1152i21

J6hann Crimur Fridbertsson Cudni Sigurbsson

1:52:57

Arni Arnason Benedikt Hjartarson

l:53:03

Asbjcirn Einarsson

1:53:03 1:53:07 1 :53:1 0 1:53:30

l:54:03

Agnar Egilsson Hjdrtur Sigurdsson Nj6ll Lindal Marteinsson Friedhelm Weidemann Carl H Erlingsson

1t54t2o

Bergur Felixson

1154124

Svanur Bragason

1:54:26 1:54:41

Magnris J6nsson Fri6rik Mir Baldursson

1:55:44

Richard Walsh

1152153

53 47 4B 44 s0 6l 49 42 52 50 45 49 48 47 66 56 58 55 5l 74 72 47 69 72 48 58 60 36 46 51 63

-

5s 57 51 65 62 60 72 42 s3 74 52 48 42 33 72 64 49 52 44 69 33 78 54 37 49 47 66 7r 41 52 57 44 32 s2 7t 59 6r 37 45 41 57 23

rirslit USA USA ISL

CBR

lsL

tsl tsl USA ISL ISL

lsl lsL

tsl CBR

tsl ISL

CBR CBR

tsl tSL tSL

lsL ISL ISL

CER ITA

lsL CBR tsL ISL ISL

rsl lsL

lsl SWE SWE

lsL tSL

lsl tsl

lsl ISL

tsl ISL

lsl tsL CBR

129 30 31 132 33 134 35 136 137 I 38 139 14O 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 I 53 154 55 56 157 58 '159 160 161 162 I 63 164 65 166 167 '168 169 17O 171 172 173 174 175

1:55:48

1

1157:22

1

1 157

1

1

1

1

1

1

t36

1i57147

1:58:17 1:58:21 1'.58:27

1:58:40 1:59:31 2:O0:2O

2:00:27 2:01:46 2:01152 2:02:13 2:02:48 2tO2:53 2:O3:2O

2to3i23 2:03:3B 2:O4:57 2:05:01 2:05:40 2:06:21 2tO7 tO1

2:07:29 2:O7i47 2:08:17 2:08:17 2:l 0:01 2:10:21 2:10:21 2:11:02

2:ll:13 2:'12t57 2:14:19

2:15t14 2:16:19 2i16124 2:16i51 2:20:26 2:20:38 2:20:58 2121

t47

2t22146

2:31:26 2t41t2o 3:26155

61 44 49 59 49 Cu6mundur R Gu6mundsson 56 Adalsteinn lngi Ragnarsson 74 44 Ragnar lngi A6alsteinsson 58 Steven Hunt 52 Vilhjdlmur Bjarnason 7l Davi6 olafsson 65 Tage v. Kusk 52 Cudj6n Sigurbsson 46 Tryggvi Si8tryggsson 49 Arni Sigtryggsson 38 Hermann Strenger 42 Cu6mundur 5igur6sson 40 Kristinn J6nsson 54 Agdst F6r Arnason 63 Alex Decaria 56 Mark Weatherford 47 Eding dlafsson 69 Matthias Olafsson 48 J6n Bragi Bjarnason 47 Cunnar Porvaldsson 59 P6rhallur Cublaugsson 48 Olafur Porsteinsson 48 Skarph6binn F6risson 4'l J0rundur Cubmundsson 47 Haukur Gubmundsson 54 6skar Valdemarsson 29 Walter Beckers 28 dlafur J6hann J6nsson 55 P6tur Stef6nsson 44 Avar Sigurdsson 76 Ragnar Heidar Karlsson 54 Cr6tar B. Gu6.i6nsson 47 6lafur Orn Haraldsson 44 P6tur H. Blondal 49 Lanny Carroll . 52 David Everett 39 Bjdrn Matthiasson 67 Baldur J. Baldursson 55 Kristjdn Sigurj6nsson 41 Kieranj Hackett 50 Baldur Car6arsson 51 John Hales Oskarsson Karlsson tilfar Hinriksson Cudmundur Jakobsson Agr.ist 6skarsson Rdnar

ISL

Hilmar

lsl ISL ISL ISL ISL ISL

ISL

CBR ISL ISL

DAN ISL ISL lSL

CER lSL lSL

lsl USA USA ISL

lSL

lsL ISL ISL ISL

lSL lSL

lsL

lsl BEL ISL

ISL ISL ISL ISL ISL ISL

UsA CBR ISL lSL

lsL USA ISL

CBR

lsl ISL

USA

UsA

,|

USA

2

1:38:41

Nafn Martha Ernstd6ttir Fri6a Bjarnad6ttir

CBR

3

1:47 116

Ela Nielsen

USA

4

1

P6rdis Anna Kristjinsd6ltir

rsL

5

:50:34 1:50:56

ISL

6

'l t51124

Ursula Junemann

ISL

7

Hanna

tsL

I

tSL

R66

Timi 1:18:55

Halld6ra Bjornsd6ttir

I

Birgisd6ttir Bryndis Magnrlsd6ttir Gu0rrin Einarsd6ttir

lsl lsl

9

:53:28 1:57:17 1 t5Bt24

10

l:58:50

Margr6t J6nsd6ttir

ISL

1l

2:OO:14

lsL

12

2:01 :35

lsl

r3

2:O2:48

tsL

14

2:O3:37

tsL

l5

2:06:1 3

CER

16

2,OB:16

lsL

17

2'.O9:45

Margery Swinton Sigurlaug Hilmarsd6ttir Helene Mannebo Katrin Pelsd6ttir Anna Cosser Forbjorg Erlendsd6ttir Cublaug Eiriksd6ttir

rSL

18

ISL

r9

tsl

20

tsL

21

USA

22

2:09:53 2:1 0:00 2t1Oi54 2:11:57 2:l 3:50

I

Keneva Kunz

Sigurlaug Hrafnkelsd6nir Margr6t Felixd6ttir Jean Dumlao Aletta Sauer

Fe6.6r

64 46 68 s3 61 50 s6

s0

5l 48 43 58 69

sr

54 58 64 53 68 53 64 64

Land tSL

lsl DAN tsL rSL

ISL

tsl rsL

lsl ISL

CBR ISL SWE

lsL ISL ISL tSL rSL ISL ISL

UsA USA


ReykjavikurmaraPon 1989 2:16'.29 2:16:5O 2:l 6:50 2:2O.38

Denise Kitchell Bryndis Kristiansen Olafia Adalsteinsd6tti

27

2:21:OO

BergP6ra Cislad6ttir

28

2:23:26

5i

29

2:38:5 5

30

2:38:56 3:26:55

24 25 26

3r

Rttb 1 2 3 4 5 6 7 B 9 I0 11 12 3 14 5 16 17 I8 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 1

1

1

r

Teresa Everen

gridur Carbarsd6tti r Maria Nikulainen Anni Crondal Nielsen

Jacqueline Deane

Nafn

Timi 23:50 25:42

J6hann lngibergsson Bjdrn Traustason

26:11

26:15 26:42 26:52 26:55 27:30 27:44 27:47 27:49 28:07 28:09 28:15 28:22 28t24 28126

28:35 28:43 28143

28:55 29:O7 29:1O

29:13 29:19 29:29 29:36 29:46 29147

29:47

Orri P6tursson Thierry Cirardin P6tur F. Baldursson Willum F6r P6rsson

Alfre6 Biidvarsson Snorri Cunnarsson Ceir 5. Hldbversson

K;ri Porsteinsson P616lfur P<irlindsson Einar F. Sverrisson Einar 6lafsson J6nas Tryggvason Bjorn P6tursson Sigurj6n T Haraldsson

Sigurbur J6hann Thorsteinss Hordur P6rdarson

Bjarni J6hannsson F6rarinn B P6rarinsson Bessi Hrlnfjord J6hannesson tngrlbert (J l-fl ortnnsson ln96lfur 6issurarson Magnris Orn Cubmundsson Bjorn Sigurbsson Cubj6n Cislason Voggur Magnrlsson SiBUrbur Einarsson

Cudmundur T 6lafsson Marias H Cubmundsson

29:53

Einar J6hannsson Cunnar A Beinteinsson

29'.54

Cu6mundur Eyj6lfsson

29155

Ari Fribfinnsson

29:56 29:57 30:00

Halld6r Eiriksson

30:01

30:1 5

Cauti C16tarsson Bjarni Traustason Bjarni P6rmundsson Hordur Cunnarsson

30:1 5

J6steinn Einarsson

3O:22

Cunnsteinn 6lafsson Cubbj<irn Sigvaldason

29149

30:02 30:1

1

30124 30129 30:31 3O:37 3O:37

30:38 30:39 30:40 30:50

Hannes J6hannsson Stef5n F J6hannsson

Ragnar Pdlsson F6rarinn E. Engilbertsson

Horbur Hinriksson Bjrirn Sigurbsson Hreinn Hrafnkelsson Benedikt Emilsson Mats Tibell Porsteinn

M

A

J6nsson lngvarsson

30:51

Cudj6n

30:56

Baldur 5. Cunnarsson

3l

31:l0

Stef6n Steffnsson Kristjin Sveinbjdrnsson

3l:13

Bodvar Bjarnason

:01

31:21

LeiFur

Ott6 P6rdarson

-

35 48 53 53 42 62 68 64 67

frslit USA

lsl

lsl CBR

lsl lsl FIN

DAN CBR

Fa6.Cr

Land

60 7I 71 63 69 63 61 68 64 58 44 75 52 59 70 55 73 65 63 75 67 69 62 78 69 69 47 62 70 59 61 66 67 75 72 49 75 60 74 68 68 61 62 5B 70 74 60 63 68 76 60 63 67 69 58 74 65 61

lsl ISL

lsL FRA ISL

rsL

lsl ISL

lsl ISL

lsl tsl

lsl ISL

lsL

lsL ISL ISL

lsL ISL ISL

lsL ISL ISL

lsL ISL ISL

lsL ISL

lsl lsL ISL

lsL

lsl lsl

lsl lsl lsL

lsl ISL

lsl ISL

lsL ISL lSL

lsl lsL

lsl lsL ISL

swE lsL lsL lsL

lsl lSL

lsL

lsl

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 0l 1O2 103 1O4 05 06 1O7 08 09 110 111 112 1 3 114 1I 5 1 16 117 1 B 1 19 12O 121 122 123 124 125 126 127 128 129 30 31

74

lsL

Flosi Kristj5nsson

5l

l5L

69

ISL

77

tsL

75

t5L

52

FIN

31129

Birgir Eiriksson 6lafur Orn Josephsson ivar Ragnarsson Finne Bengt Lars Kjartan Persson

72

SWE

31:33

Arni EyP6rsson

57

l5L

31'.34

PAll Steinb6rsson

6l

t5L

3'l :35

6mar

31:22 31:23 31:24 31t25 31:28 31:29

31:36

.J6hann

Orn P6rarinsson

I

Cylfason Hafsteinn Fribfinnsson

rsL 70

rsL

78

tsL

3l:38

Sverrir S Sverrisson Cr6tar Einarsson

49

ISL

31:40

Andri M. lng6lfsson

63

rsL

31:41

otti

73

lsL

31:44

Snorri Dal Sveinsson

72

t5L

31 :45

Gunnar.16nsson Cunnar F6r Forleifsson

51

ISL

6B

t5L

Birgir Hilmarsson Almar Daneliusson lngibergur J. Ceorgsson

78

rsL

74

tsL

54

ISL

Sigurbur J. G16tarsson Oddgeir Reynisson

55

ISL

69

t5L

lngvar 5tefdnsson Cunnar Skflason Gunnar Kr Sigurdsson Marin6 Einarsson Carbar Einarsson Helgi Hilmarsson Sturlaugur Bjdrnsson Anders Dalen Hans-Olov Petterson Valgardur Sverrisson Bjorn J6nsson I ryggvr lulrus HUDner j6n ln8i Arnason Arni Ceir Pdlsson Reynir Bergmann Pdlsson

66

t5L

66

ISL

71

t5L

51

ISL

55

lsL

67 27

ISL

66

SWE

62

SWE

59

tsL

78

l5L

57

ISL

77

rsL

63

lsL

77

r5L

Logi Vidarsson Vibar Mer Matthiasson

77

ISL

54

lsL

Niels Chr Nielsen F616lfur Matthiasson F6rarinn Ragnarsson

46

l5L

45

tsL

Asgeir Albertsson J6hannes Pdll Cunnarsson

55

l5L

79

rsL

Eysteinn Porvaldsson J6n Cunnar Edvardsson

32

lsL

49

ISL

Porsteinn J6nsson

46

tsL

Birgir P i6akimsson

62

l5L

71

ISL

45

SWE

31'.37

31:54 31:55 31:58 31:59 32:06 12:07 32.11

32:12 32:23 32:26 32:38 32:40 32:42 32t43 32144

32:44 32:48 32151

32:54 32:56 32157 32'.59

33:00 33:00

1

33:01

1

33:02 33104

P6r Kristmundsson

t5L

rsL

1

33:05 33:05 33:06 33:07 33:08 33:l 3

1

33:1 5

J6n F6rbarson Bernt Melander

33:15 33:19

6lafur Cunnarsson Magnis Brynj6lfsson

59

ISL

53

ISL

33120

Jerry McLendon Ellert Daneliusson

45

USA

74

rsL

BjorBVin J6nsson Bjorn M Bjorgvinsson

60

l5L

53

rsL

33'.26

Hciskuldur E 6ubmundsson

32

tsL

33:30 33:32 33:33 33:37 33:38 33:38 33:39

Eysteinn Haraldsson Cubni Kristinsson

52

ISL

69

ISL

Sverrir Matthiasson Birgir F Erlendsson

48

lsL

74

tsL

Asbjtirn J6nsson

60

ISL

J6n Sigurbsson Bjorn Cr6tar Stefirnsson

74

t5L

0

tsL

33:41

Alexander Valdimarsson tsrrgrr LuOmundsson Valur Kristj5nsson F6rdur lngason Bjarni Halld6rsson P6roddur Skaptason

47

ISL

71

tsL

73

tsL

54

ISL

52

ISL

53

ISL

Steinn J6nsson Forvarbur J6nsson

51

rsL

60

rsL

1 1

1

1

1

1

33:24 33:24 33:25

33:41

33:42 33t44 33:45 33:47 33:48 33:49


132 33 134 35 36 137 38 I 39 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 51 '152 53 154 ]55 156 157 58 59 60 61 162 63 164 65 166 167 68 I 69 17O 171 172 173 174 175 176 177 178 179 80 81 182 83 '184 85 186 187 88 89 90 191 192 193 194 95 196 197 198 199 2O0 2O1 202 203 2O4 1

1

1

1

1

1

33:50 33:51

33:53 33:54 33:56 33:57 33:58 33:59 34:04 34:07 34:08 34i11

Erlendur Eysteinsson Hor6ur Kristinsson Axel P6r Eysteinsson Bjarni Baringsson

34:11

Ldrus Magnrisson

34:12

1

t5L tsL

54 70

t5L

65

lsL

74

ISL

75

tsL

I

Snorri Rush 6skarsson Rafn lngi Finnsson ,4gir Viktorsson Bjiirgvin Kemp

50

t5L

34:19 34:20

Arni F6r Erlendsson j6n Arnar Porbjornsson

76

ISL

73

tsL

34:21

Krlstinn J6n Eysteinsson Ottarr Hrafnkelsson

75

t5L

67 52 62

ISL

67

tsL

34:1 3

34:13 34:1

34:22 34:23 14:24 34:24 34:26 34:27

Lirus P6r Pdlmason Gudmundur H. Porsteinsson P6rdur Cu6bjiirnsson Snj6lfur 6lafsson

l5L

n

F{. rsEt

I -[!

I

tsL

35:49 35:51

35:55 36tO2 36:O4

36:06 36:06 36:07 36:1

1

Kristjin J6hannsson Kristj6n Nikulisson Adolf H.Petersen

42 68

tsL

55

ISL

Sigur6ur Antonsson Sigurbur Valty'sson

39

t5L

67 64 64

r5L

Ceir Cunnar Marteinsson Cardar Alfonsson Kristinn Halld6rsson Birgir Mdr Cu6brandsson lngvar P. Sverrisson Haraldur Ogmundsson

75

tsL

Einar 6lafsson Ho16ur Ha16arson

lsL tsL tsL tsL

76

tsL

7a 69

tsL

Cu6ni P6r lngvarsson

56

tsL

36i26

Gu6mundur Hagalinsson

56

t5L

36:31

Porvaldur J6nsson Eyj6lfur Armannsson

72

ISL

69

tsL

Cfsli Hansen Cu6mundsson J6n Emil Sigurgeirsson Bjarki Bjarnason

57

rsL

77

t5L

52

I5L

Luca Leonardi

65

ITA

n

66 45

tsL

sson

76

ISL

55

tsL

76

t5L

Kristiinsson

63

lsL

Arnarson

49

tsL

77

tsL

74

t5L

51

ISL

48 78 54 80

tsL

43

SWE

36:14 36i2O

36:22 36:25

36:33 36:34 16:36 36:37 36:39 36:41

!i"B\ ',]zaS

Sigur6u-r Vi6arsson

.T31'

i@A.

2

34i4O

34:45 34:47

lsL

48

36:1 3

34:33 34:35 34:35 34:36 34:37

rsL

r5L

tsL USA ISL

34i48

:l

75

tsL

34:50

17:1

42

tsL

34:51

37:23 37:24

tribvik Hjalti

59

tsL t5L

37i25

Stefin Hallgrimssoq Markris Hauksson \

60 70 74 79

tsL

54 50 47 76 76 74

tsL

M5r B. Gunnarsson Eirikur Gestsson Kristinn LArusson Da6i Rafnsson Sigurbjtirn Cunnarssn Kristinn Einarsson Cu6finnur H. Hilmarsson Edilon Hreinsson

45

tsL

77 77

rsL

76

t5L

59

tsL

59

ISL

76

tsL

78

tsL

J6hannes BenedikGson lngi R. Jriliusson

80 76

tsL

J6hann Wathne Karl 56lnes

76

tsL

/6

tsL

Kristien E J6nsson Birgir 5. J6nsson

60 48 67 45 74 44 60

ISL

34:52

l6n

34i52

Ernst

34:55 34:57 34:58 34:59 35:00 35:00

S

SL

Eirikur

77

SL

J6hann P:16hannsson 5igur.i6n Marin6sson

6l

SL

1

Bergsteinn Sorensen

1

35121

Brian Pilkington Gunnar Ing6lfsson

1

50 64 50

Ari Tryggvason

35:20

1

l5L

tsL

35;1 9

1

79

55

1

1

tsL

I5L

Frimann Benedihsson Anton SiBUrAsson Fri6rik F6r Halld6rsson Dabi Har6arson Asgeir P6r Bjdrgvinsson A6alsteinn B. Bjarnason J5n Cunnar Axelsson Hannes P6ll Cu6mundsson Finnbogi P6tursson Birgir MaBn[sson Hdr6ur Filippusson Sigurgeir Mdr Halld6rsson

1

227

77

ISL

74

34i32

1

lsL

lsL

Porsteinn Ceir J6nsson Sigurbur Sigurdsson

1

1

tsL

tsL

66 50

67

J4:31

1

J6hann M6sson EyP6r Bjornsson Ari Eyberg

2O5 206 2O7 208 2O9 21O 211 212 213 214 215 216 217 21a 219 22O 221 222 223 224 225 226

69

lsL lsL

1

1

J6n Savar 6lafsson P6ll Harbarson

35:01

35:03 35:05 35:06 35:08

35t12 35;1 3

35:14 35:l 5

35:23 35:26 35:27 35:31 35:31

Finnbogason Ragnar F.jalar Sevarsson

.J6n

Magnris Vi6ar Sigur6sson Bjdrn Dari 5igur6sson

35:32 35:32 35;33 35:34 35:34 35:36

Axel Arnason

35i42 35i43

Kristjan lngi Einarsson Magnrls Bjarnason Forsteinn Egilsson

35:44

Stefen Orn Kristjensson K6ri Tryggvason John Haraldur Frantz Marias Stefdnsson Orri Freyr Gislason

43 53 76 61 56 74 70 64 75 s9 73 44 74 51 50 43 73 74 66 7s 62 78 60 59 71 80 s2 38 73

lsl tsL

lsl ISL

tsL

lsl lsl ISL

lsL lsL ISL

lsl lsl tsl CBR

lsl rsl

lsl lsl lsl lsl ISL

lsl ISL ISL

lsl lsl lsL

lsl

245 246 247 244

249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 27O 271 272 273 274 275 276 277

37:25 37:26 37:29 37i29 37:29

J6nsson Cunnar P. Sigur6sson

kaldal

Steinar Skrili Kjartansson

Arni Indri6ason Bj6rn Miir 6lafsson

37:31

Cudj6n lngason

37:31

K6ri Ceirsson

17:34 37:38 37:39 37:40

Gylfi

37:41 37:41

37:42 37:44 37:45 37:46 37:47 37:47 37:48 37i5o 37:51

37:53 37;53 37:55 37:56 37:57 37:58 37:58 37:59 37159

37i59

\

S.

Cunnarsson

Asmundur lndri6ason Kolbeinn P6lsson Halld6r J6hannsson Bjdrn Karlsson 5igur6ur 6lafsson

lsL tsL

ISL

tsL tsL r5L ISL

ISL

lsL

ISL

t5L r5L ISL

tsL

SrefAn E. J6hannsson Kristjan Steingrimsson

72

lsL lsL

58

tsL

Haukur Hergeirsson Kristlnn H. Schram Asgeir F6r Asgeirsson

31

t5L

73

lsL

77

rsL


Reykjavikurmarapon 1989 279

38:00 38:05

2BO

3B:06

281

3B:09

282 283 284 285 286 287 288 289 290

38:09 38:12

291 292

63

5WE

52

ISL

60 60

tsL ISL

76

ISL

74

ISL

81

tsL

52

ISL

Lars Emil Arnason

62

ISL

52

ISL

77

rsL

38:38

Magnds Cudmundsson Sigurbur Skarph66insson Cunnar Einarsson

78

ISL

38:41

Magnris

37

ISL

38:46 38:46 38:47 38:47

Hordur Cunnlaugsson Halld6r Kristinsson Sveinbjorn Egilsson Cunnar Pill Loftsson Sigur0ur Sâ&#x201A;Źvar Sigurbsson Sigurdur N R0narsson 6lafur F6r Cunnarsson Rrinar Helgi Haralds H jcirleif ur A. Waagflo16 CisliOrn Lirusson Cu6mundur Sevarsson J6n Blarki Asgeirsson Bjarni Snebjornsson

74

ISL

75

tsL

54

t5L

7B

tsL

48

lsL

73

t5L

77

ISL

69

tsL

38:1 5 38:'16

38:26 38:28 38:31

38:51

297

38:51

298 299

3B:59

300

39:01

30r

39:03

302

39tO4

303

304

39:05 39:10

305

39114

306

39:1 6

307

39:17

308

39t2O

309

39:22 39:24 39:27 39:32

3tI 312

frslit

Mans Birgersson Leifur Franzson Baldur Kristinn J6nsson J6n Arnar Sigurj6nsson Eirikur P6rbarson Porleifur Karl Reynisson Hor6ur Cunnarsson Cunnar Arnason

293 294 295 296

310

-

39:00

6.

Schram

lsL 4B

t5L

7B

lsL

76

tsL

53

r5L

Steinar Hciskuldsson

41

tsL

Orn Sigurdsson Kristj6n Theod6r Fribriksson Abalbj<irn Tryggvason Torfi H Agristsson Vi0ar C. Elisson Tryggvi A6albjarnarson Ingvar Agrist lngvarsson

54

tsL

BI

ISL

77

t5L

46 47 50

t5L

70

ISL

Gu6bjiirn P6rbarson

46

tsL

lsL ISL

BESTL] OSKIR til allra pdtttakenda

i

3 314 31 5 31 6 317 31 8 3l 9 32O 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 34O 341 342 343 344 345 346 347 31

39:35

Haraldur Manhiasson

39137

Einar Porsteinsson

39:38 39:40 39:42

Sigurbur Hjartarson Sveinn Vi6ar Cu6mundsson Hjdlmt'i r R. Baldursson lngi F Magnrlsson

39:43

Steinar Ler Steinarsson

39:51

Einar Orn Einarsson

39:51

Einar Kristinsson

39:54 40:00 40:08 40:08 40:09

Eyj6lfur P6tur Hafsteinsson F6rbur Eiriksson

39:41

Eggert Olafsson

40:14

Kristjiin Dereksson Allen Young Magnrls Erlingsson Derek C Mundell

40:1 8

.l6nas J6hannsson

4Oi19

Hor6ur Sigur6sson

40:21

J6n H Arason P6tur Joensen

40:1

1

40:26 40:27 40:28

Mark E. Cohagen Atl i Arason

40:31

Birgir Konr6d 5igurOsson

40:33 40:37 40:38

J6n Sigur6sson

4O:4O

Cudni F Cunnarsson

40:45

Olafur A. Porbjdrnsson

4Ot48

Prostur Freyr SiBfisson

4O:52

Semundur Hermannsson

40:55 40:59 4'l :00 41:00 41:01

6lafur Ragnarsson Valdemar Cisli Valdemarsson

P6r Fannar Bengt Jacobsson

Cudmundur Cubmundsson Haraldur Dadi Ragnarsson 6lafur Bjdrn 6lafsson

56 78 77 62 53 73 79 77 41

sr

43 52 80 47 6s 51 3s 76 76 43 53 52 77 47 50 60

s3 s0 76

53 41 58 76 73 78

ISL ISL tSL

tSL tSL tSL tSL

tsL tsL tsL tSL tSL

rsl UsA

tsl tsL tsL tSL tSL rSL

USA tSL

tSL tSL

tsL SWE

tsL

rsl

tsl tSL tSL tSL

tsl tsL tSL

BEST IUISffiS

II

Reykjavikur maraponi 1990

IO

AIT

participants o{ the 7rh Reykjavik Marathon 1990

llRt|A [-tiTsYil

Alfabakka '16, slmi 60 30 60


Reykjavikurmarapon 1989 348 349 350 35 f 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 37O 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 4O2 4O3 4O4 405 406 4O7 4O8 409 41O 411 412 413 414 415 416 417 418 419 42O

41:02 41:02

Egill Arnarsson

41:O3

P6tur Cubmundsson

41iO4 41:1 3

Gunnar Freyr R(narsson Forvarbur 6lafsson

41:14

6lafur J6nsson

41115

Hlynur Hoskuldsson 6lafur 6lafsson Hrafnkell Stef5nsson Birkir P6r Asgeirsson Hermann P6ll.16nsson P6r6ur R J6nsson Ben$ Alvarsson

41:15

41:16 4l :l B

4l:19

Einar F6r Garbarsson

41:25 41:28 41:28 41:33 41:37 41:39 41:40 41:48 41:49 41:56 41i57

Cunnbjorn Cudmundsson Bjarni Bjarkason Hans Hittinen

41157

Egill Abalsteinsson

42:0O

lngvaldur Magni Hafsteinsson Arni V. Kristjdnsson Kristinn Arnason

42:03 42:06 42:07 42:18 42:18 42:23 42:25 42127

42:32 42:33 42134

42:38 42:42 42:50 42:57 42:57 43:05 43:06 43:06 43:19 43:23 43:25 43:33 43:39

Kenneth Carlsson

Hdkon 6lafsson Cunnar Steinn Pdlsson Hilmar Sigurbsson Haraldur A. Haraldsson V6steinn Stefdnsson

Ragnar Haraldsson

Asgrimur Sigur6sson Halld6r Lribviksson Haukur F6rbarson Benedikt Elfar 67 Sigfts Gunnareson Alphonsus Paragya Haukur A. Eyj6lfsson Orn Cylfason Elvar 5. Porkelsson

Orn Fri6finnsson sveinbjdrn,Steingrlmsson David Davfdsson

6lafur Sigurbsson 6skar Bjarni Skarph66insson Bjarni Bjorgvinsson Pdll Arn6r Pdlsrcn Haraldur Cubmundsson

Andri

P. Sigurj6nsson

43:45

Haukur (Jrn UyrtlorO Cunnar Magn(sson Haraldur Stefiinsson Baldur lngi Cu6bjornsson Magnris Snabjtirnsson Bj<irn Cislason Hafsteinn Bjrirn [sleifsson

43:51

BoBi Porsteinsson

43:53 43:58

Asvaldur.l Arthursson

43:41

43:42 43:43

44tOO

44:01 44103 44tO4 44106

44:09 44:11 44118 44119

44:20 44:21

44:27 44131 44132

44:33 44:35 44.40 44:41

Cunnar Mdr P6tursson P6lmi F6r Porbergsson Cunnar Magndsson Hilmar H. Cunnarsson Hrafnkell V Cislason Hallgrimur lng6lfsson Cunnar J6hannsson P6rir Hrafnsson Hal lgrimur Cu0mundsson Haukur F6r Forvarbarson Cu6geir 5. Kristmundsson Kjartan Vilhj6lmsson Fribrik S. Baldursson Eyj6lfur Kr J6nsson Lirus Hauksson Erling T6masson

Al Fahland Sigurdur 6lafsson Valdimar K. Baldursson

80 80 38 6s 79 75 77 76 7s 77 77 40 49 43 41 s4 45 s3 81 52 82 60 56 81 59 80 60 80 67 77

-

rirslit lsl tsl rSL

tsL tSL tSL tSL ISL

tsL tSL tSL ISL

sWE SWE tSL

tsl rSL

tsl ISL ISL

tsl tsl tSL rSL

tSL ISL

tsL

tsl ISL ISL

tsL

37 60 73 60 61 sl 44 58 46 80 34 48 78 80 72 77 37 76

ss

76 75 76 64 77 78 77 s9 60 60 55 64 53 77 76 76 56 76 52 33 44 60 74

tSL

PHI tSL

tsl tSL

tsl tSL tSL ISL

tsL tSL ISL ISL

tsl ISL ISL

tsl tsl tsl tSL tSL tSL tSL tSL tSL tSL

tsl tsl

lsl lsl ISL tSL tSL tSL

tsl tsL tSL

tsl tsl UsA

tsl tSL

421 422 423 424 425 426 427 428 429 43O 431 432 433 434 435 436 437 438 439 44O 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 47O 471 472 473 474 475 476 477 478 479 48O 481 482 483 484 485 486 487 488 489 49O 491 492 493

44i42 44:55 44i57 45:09

Ronio Perkins Kristj6n B. Valsson Cu6mundur S. Haft6rsson HafP6r B. Cu6mundsson Arnaldur Hilmisson

45:1 3

6skar Solvason

45:l

Forsteinn Baldur Fri6rikss

44143

3

45:16

Benedikt J6hannesson

45:lB

Fri6rik K. Cudbrandsson Cudmundur Orn Sverrisson Sumarli6i Kr. J6nsson

45:22 45:22 45:23 45123

J6n Brynjarsson Cr6tar D6r Sigur6sson .l6nsson 6lafur Brynj0lfsson

45125

P6tur F6r Ragnarsson

45:29

5igfris A6alsteinsson

45132

J6n Geir Sigurbjrdnsson Andri F6r.J6nsson

45134

45:35 45:43 45:45 45:45 46:17 46:18 46:18 46:18 46:19 46:19 46:19 46t23 46:25 46:28 45:30

Halld6r

C

45:24 45:25

Sigurbjcirn R Cu6mundsson Asgeir Valur Flosason

Dadi Cudmundsson Vi I hjiil mu r K.iartansson Fannar P6r6arson Agrist J6hannsson T6mas Sigmundsson

F6rarinn 6li 6lafsson Gu6mundur Orn Ragnarsson Gardar Einarsson R(nar Gu6bjartsson H616ur Kristbjcirnsson Gu6mundur Einarsson Asgeir Skrilason Eggeh P6r Olason

46t32

6lafur P6rarinsson

46:32

Aubunn Axel 6lafsson

46133

6lafur B. Kristjdnsson

46:40 46:45 46:49 46:55 46:59 47:02

J6hannes Agnar Kristinsson Steingrimur Sveinbj6rnsson

47:21

47:22 47:23

lngi Freyr Vilhjilmsson P6r6ur D.6lafsson Steingrimur Gunnarsson Hafp6r lngi .J6nsson Cubbjartur H. Reynisson Cestur Baldursson StefSn Fannar StefSnsson

47123

Hannes Arn6rsson

47:24

F6roddur Cu6mundsson

48:O2

Ragnar Astvaldsson

48tO4

Baldur Cudnason

48113

Stefan P. Cunnarsson

48:1 3

Cunnar Baldursson Bragi D6r Haft6rsson Asgeir Orn J6nsson ,6n 6lafsson Halld6r Einarsson R(nar Sigurjdnsson A6alsteinn Mciller Karl Helgi Cislason lngvar Ldrusson

48121 48122

48:22 48:24 48:27 48:45 48:53 49:12 49:15 49:18 49:36 49:42 49i47 49:48 49:53 49154

49:54 49:59 50:06 50:09 50:l 0

William Crissman J6n H. 5igurdsson Halld6r Marteinsson Sveinn J6nasson Elvar Gunnarsson

Cunnar 6skarsson Brynj6lfur Cislason Cubmundur Karl Cislason The6d6r Ragnar Cislason StefAn

j. Olafsson

AgLlst Kristjiin Steinarsson

Erlendur F6r Magnrisson J6n Finnbogason

43 78 80 s4 79 79 79 55 s0 82 69 78 82 78 42 79 78 79 80 55 79 8] 52 80 77 77 77 46 60 34 79 45 78 80 57 88 59 80 76 80 79 47 46 71 74 77 82 79 60 58 81 47 76 80 49 47 78 79 48 81 64 44 32 75 82 54

ss 79 80 B1 80 83 80

UsA tSL

tsL

lsl tSL

tsl tSL

tsL

tsl tSL

tsl tSL tSL ISL tSL ISL ISL tSL

ISL ISL tSL

ISL

IsL

tsl tsl tsL

tsl tsl tsL tSL ISL ISL tSL

tsl ISL tSL ISL

ISL ISL

lsL

tsl tSL

tsl tsl tSL tSL tSL tSL

tsl tSL

ISL

lsl ISL ISL

lsl IsL ISL ISL ISL ISL

USA

lsl rSL

tSL tSL ISL

tsl ISL

rsL IsL ISL ISL

tsL


Reykjavikurmarapon 1989 Mir

-

frslit

494

50:1 I

LoBi

Einarsson

55

SL

555

1:O1:57

495

50:1 3

76

SL

556

l:03:10

496

50:1 9

Richard Kristinsson Agrist Bogason

J6n Au6unn C Davi6 lngi Ragnarsson

59

BO

SL

557

1:O3:17

78

tsL

82

t5L

559

l:03:56 l:03:56

Egill R Erlendsson Hordur Birgjsson Sigurdur K Jensson

497

50:1 9

Bogi Agristsson

SL

558

498 499

50122

6li

43

SL

B2

50:24

Orri Cunnarsson

77

tsL

SL

560

1:O3:57

Jens Sigurdsson

55

500

5O:26

Trausti Skrlason

ISL

76

5L

561

I

:05:02

Vilhj6lmur Vilhjilmsson

B2

501

50:31

tsL

J6n Piill Jiliusson Elmar Freyr Vernharbsson Helgi F j6nsson

82

SL

562

l:06:13

58

tsL

79

SL

563

1:08:54

Cudlaugur Kristj;nsson Fridrik Helgi Arnason

502

5O:36

84

503

50:51

ISL

54

5L

564

l:08:54

Arni Frimann J6nsson

55

504 506

50:56 51:02 51:02

rsL

BO

SL

565

I

t5L

SL

566

Arnar Stefdnsson Birgir Mdr Bjornsson

B3

63

t14:37 I :14:38

83

tsL

43

SL

82

SL

Ritb

Timi

Nafn Hulda

Fa6.dr

Land

29133

lsl

Porbjdrg Jensd6ttir Bjorg Long

64 75 60 72 72 69

Hermannsson

507

51:O7

508

51:O7

Eirikur Ari P6turson Halld6r Halld6rsson Magnris B Einarsson Hrafn Cunnarsson Cunnar Libviksson

509 510

51:12

Stef6n Bjarnason

79

SL

Atli Steinb6rsson

80

SL

511

51:13 51:13

Tdmas Bjarnason

BO

SL

1

5t2

5l :16

82

SL

2

513

5l:40

82

SL

3

30:05 32:42

514

5l

B2

SL

4

32157

Cudr{n Bdra Sk(lad6ttir

515

52:O4

56

SL

341O7

sl6

52:29

76

5L

6

517

52:3O

7B

5L

7

5r8 5r9

52:43

Ingi Hrafn Cudmundsson Agnar F6r Gubmundsson Kilri Cudmundsson Kristinn lnBi Sigurj6nsson Steinar Orn Sigurbsson Haukur Cunnlaugsson Marteinn Vog8sson

82

SL

8

Asberg J6nsson David Forsteinsson

79

SL

9

B1

5L

t0

Magnis

80

SL

t1

35122

522

52:52 52:54 52:59 53:08

0 34:12 34:15 14:20 34t46

Hjdrdis Cudmundsd6ttir J6runn Vidar Valgarbsd6ttir F6rhildur Oddsd6ttir isolf Uggad6ttir

Samundur Oskarsson

82

SL

12

523

5l:08

6skar Senrundsson

52

SL

l3

524

53:1 3

Einar Bjarni llalld6rsson

79

5L

14

35:33 35:38 35:39

525

53:1 4

Sigurbur Arnason

80

5L

15

35..46

526

53:30

Fri6rik 56lnes

79

SL

l6

527

53:35

LoBi Tryggvason

8l

5L

17

528 529

54:17

75

SL

18

51

5L

19

530

54:32

Arnar Sigur6sson Ma8n0s Bjiirnsson Elias R J6hannsson

76

SL

20

531

54:55

6ftar F6rarinsson

80

SL

21

532

55129

78

SL

22

533

55:45

Bjorn Jakobsson Logi Bragason

75

SL

23

534

Sigvaldi J6nsson Di6rik Cunnarsson

SL

24

535

55:50 55:54

35;58 36:05 36:09 36:l I 36:30 36:32 36:32 36:52 36:56

SL

25

37:O9

536

57:1

Stef;n StefSnsson

s3

SL

37:1O

537

57:19

Jakob P6turson

56

SL

26 27

538

5B:01

79

SL

539

58:01

79

SL

29

540

58:21

81

SL

30

541

58t27 58:50

Hei6ar Sumarlidason R(nar F6r Halld6rsson Hjcirleifur Sumarlidason Jokull Tandri Arnarson Birgir Ragnarsson

BI

5L

3t

BI

SL

32

59:1 9

P6r Matthiasson

83

SL

33

37:27 37:28 37:52 37:53 38:14

59:13

Forsteinn Emilsson

7B

SL

34

38124

545

l:00:46

F6rlindur R. F616lfsson

B2

SL

35

3B:3

546

Cisli Eli Gubnason

79

SL

36

38:45

F6rhallur Ceirsson Ceir Kr istjansson Wendel

BO

SL

37

38149

548

l:01 :09 l:01 :25 l:01 :25

62

SL

38

39:01

549

1:O1:27

Cudni

77

SL

39

550

1:01 :41

77

SL

40

551

1:O1:42

Unnar Mdr Sigurbj<irnsson Sigurgeir Forgrimsson

39:04 39:06

43

SL

41

39:O7

552

l:01 :44

Orn Porsteinsson

79

SL

42

39114

553

l:01:45

Sigu16ur

SL

43

39122

554

1:01 :49

Orri Steinn Helgason

79 79

SL

44

39:25

505

520 521

542 543 544

547

:51

54:lB

1

P.

t5L

SL

Cunnarsson

M;5r Baldursson

Oli

t5L

Porsteinsson

34:1

37:17 37:21

1

B

Pdlsd6nir

Teresa Seil

5

Cunnarsd6ttir Anna Eiriksd6ttir Bergdis Sigurdard6ftir Laufey Stef;nsd6ttir Sigridur E Vilmundarsd6ttir L6a Birna Birgisd6ttir Cudni Eiriksd6ttir A6alhei6ur Magnrisd6ttir Hulda S J6hannsd6ttir Bjdrg Kristjiinsd6ttir CuArin Cestsd6ttir Anna L P6rsd6ttir Kristin Einarsd6ttir Asdis

J6hanna 6sk Jensd6ttir

Kristin Helga K6raddttir Asa Karlsd6ttir Asdis Lrlja tmrlsdottrr Hrund Finnbogad6nir Helga Cubn! Asgeirsd6ttir F6rhildur Hansd6ttir

6lafsd6nir D6ra Mjcill Hauksd6ttir R6sa

Erna Hlodversd6ttir Ste{ania Dogg Hauksd6ttir

Hrafnhildur Cunnlaugsd6ttir Furidur Maggy Magnrisd6ttir Linda Lichtman Anna Kristin Cunnarsd6ttir l6na Forvardard6nir Sigurveig Alexandersd6ttir Kristin J6nsd6ttir J6hanna Skflad6ttir 6lafur Stef6nsson

Heiba B Knitsd6ttir Cigia Magnisd6ttir

,,HELSERI"

P0 parft ekki a6 hafa ahyggjur af pvi lengur

SPENCO hfdina

,,varaskinnid" s6r um aO vernda fyrir blo6rum og lagar ef komid er s6r.- A medan pu hleypur.

FEST I APOTEKUM og betri sportvdruverslunum

s3

75 64 76 77 68 76 78 72 50 69 72 46 69 77

s3

78 68 60 56 76 76 71 59 74 48 74 74 s0 41 78 42 s0 44 77 78 72 69

ISL ISL ISL ISL ISL

tsL tSL

USA tSL tSL

IsL tSL tSL tSL ISL ISL tSL tSL tSL tSL

rsl ISL tSL ISL ISL tSL ISL tSL ISL ISL tSL ISL tSL

tsL USA ISL tSL

tsl ISL tSL ISL tSL

lsl


Reykfavfturmarapon 1989 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 I 00 101 1O2 03 1O4 I 05 106 1O7 08 109 0 III 1 12 3 114 1I 5 6 117 1

1

1 1

1 1

1 1

rirslit

-

39:32

6lof Kristlana Bjarnad6ttir

7B

tsL

39:32 39:34 39:49 39:54 39:55 40:05

Hildur Einarsd6ttir

56

tsL

Helga Zdega Kasja Nyberg Elin Sveinsd6ttir J6hanna B. Bjarnad6ttir

76

tsL

54

tsL

63

tsL

40:1 3

40:14 40:16 40:'17 4O:17 4Ot22

40:24 40:26 40:27 40:30 40:35 40:38 40:41

40:43 4Ot45

40:46 40:49

40:5]

74

ISL

isabet .,6nsd6tti r Eygl6 Traustad6ttir

71

r5L

Eva Bjdrnsd6ttir

78

tsL

Magnea S Sverrisd6ttir

74

ISL

Kristin Bjornsd6ttir Cubrr.in J. Ceorgsd6ttir Steinunn Benediktsd6ttir Alda Moller Kakin Atlad6ttir

74

tsL

75

ISL

78

t5L

48

t5L

l5L

El

80

rsL

Laila S Cohagen

79

USA

Maria Einarsd6ttir Cunnhildur Steinarsd6ttir Svandis Sigurbard6ttir Valdis Fjdlnisd6ttir Snj6laug Birgisd6nir Cu6rUn Halla Sveinsd6ttir Cudlaug 6skarsd6ttir 56lveig H. Sigurdard6ttir J6na Cudmundsd6ttir

7B

tsL

75

t5L

49

tsL

7B

tsL

77

ISL

76

tsL

47

ISL

67

rsL

56

tsL

lsL

40:56

Pia Hanson

64

41iO6

Erna Cudmundsd6ttir

77

ISL

41:07 41:07

Brittmarie Blom Svanhildur Valsd6ttir Edda Foruar6ard6ttir Gubrrin Danielsd6ttir Gubr(n Linda Cu6mundsd6ttir Kristin lngvad6ttir 6l6f sigurbard6ttir

67 50 43

swE

76

tsL

78

tsL

57 47

tsL

Sigrr.in Bjarnason

52

tsL

6lof Kristfn Danielsd6ttir

79

ISL

Ragnhildur P6tursd6nir 6ldf H. Vdggsd6ftir Agrlsta C. sigf0sd6nir Ragnhei6ur Cunnarsd6ttir Birna Berndsen Erla Sigtryggsddttir

78

rsL

41112

41:19 41:20

4'l:35 4'l:38 41:42 41:52 41 :56 42tO1

42:04 42:09 42:12 42127

42:28 42:29

r5L

t5L

tsL

77

tsL

41

tsL

0

tsL

77

rsL

52

tsL

HafdG 6lafsd6nir

56

lsL

Anna Bjarnad6nir Sigurbjdrg 6lafsd6ttir Vigdis Miisd6ttir Sigrtin Halld6rsd6ttir Anna D6ra Sap6rsd6ttir

59

tsL

42:42 42:43 42144

42:31

42:33 42:35 42136

42:49 42:50 42151

tsL 7B

rsL

54

ISL

66

tsL

Vigdis J6nsd6nir

55

lsL

Cu6ri6ur Porsteinsd6nir

48

tsL

Michele Stephan Birna Bj6rnsd6ttir

66

U5A

44

tsL

39

tsL

77

ISL

Ragnhei6ur Stephensen Erla Porleifsd6nir

42151

llmur D. Cislad6nir

77

lsL

42:55

J6na Helgad6ttir

49

rsL

42155

Halld6ra Arad6ttir Agrista Kristjdnsd6ttir Svala Sigur6ard6ttir Kolbrrin Cubmundsd6ttir Cudn'l H. Sigur6ard6ttir Hrafnhildur Halld6rsd6ttir Brynhildur Gudmundsd6ttir Helga Erlendsd6ttir Sigrrin Edda Erlendsd6nir Lilja J6hannsd6ttir

63

tsL

46

tsL

7B

tsL

44

I5L

56

tsL

64

tsL

76

ISL

49

tsL

75

ISL

42:58 42:59 43:00 43:01 43:01

43:04 43104 43tO6

43:09 43:10

56

tsL

Elfa Eyp6red6ttir

52

tsL

43:1 3

Magnea Magnrisd6ttir

77

tsL

43114

Kristin Ketilsd6ttir Erna J Sigmundsd6ttir Ashildur Linnet Freyja Kristinsd6ttir Agrlsta Valdis Sverrisd6ttir

50

ISL

59

ISL

75

ISL

79

t5L tsL

43:17 43:20 43t21 43:24

75

lB I9 12O 121 122 123 124 125 126 127 128 129 30 31 132 33 134 35 136 137 38 39 14O 141 142 143 144 145 146 147 148 149 50 151 152 53 154 155 156 157 I 58 59 60 161 162 I 63 164 I 65 166 167 I 68 I 69 17O 171 172 173 174 175 176 177 178 179 80 181 182 I 83 184 85 186 187 ]88 89 I 90 1 1

44:O2

1

44110

1

44:13 44:15 44:23

1

44129

1

1

1

1

1

43:32 43:34 43:35 43:36 43:47 43:49 43:55 43:57 44107

1

1

43129

1

1

1

43:26 43:27

44138

44:48 44:53 44:54 44:56 45:O7 45:11

45:12 45113

45:15 45-.20 45125

45:26 45:30 45:35

45i36 45:39 45:42 45:43 45:43 45144

45:46 45:48 45:55 45:58 46:O3 46tO6

46:14 46:16 46:16 46:17 46:18 46:1 8

46:19 46:2O 46120 46t2O

46:23 46126

46:27 46:32 46:34 46:34 46:36 46:37 46:46 46:47 46:48 46:49 46150

46:56 46:57 46157

46:58 47:00

Erlingsd6ttir

5l 75 79 4B 75 78 Elfa B Rrinarsddttir 78 Kolbrrin Finnsd6ttir 47 Asdis 6lafsd6ttir 49 Arndis B.jornsd6ttir 55 Maria Olversd6ttir 58 EIin Piilsd6ttir 79 Hei6a Erlingsddttir 71 6l<if p6risd6ttir 85 Elin Vibarsd6ttir 61 P6ra Karlsd6ttir 78 Rannvig Helgad6ttir 64 Sigurborg J6nsddttir 76 Anna Maria Sigurbard6ttir 66 F6ra Valsd6ttir 76 Kristin S. Hjelmtisd6ttir 63 Margr6t Rrlna Cuamundsd6ttir 76 Bjork KristjSnsd6ttir 48 66 J6hanna Vigg6sd6ttir Hildur Bjtlrg Beringsd6ttir 76 Hrafnhildur Stef6nsd6ttir 75 SigrLin l. Siguraard6ttir 50 Oddny' Eyjdlfsd6ttir 46 Steina 6lafsd6ttir 57 Mekkin Cudrrin Bjarnaddttir 76 Kristin A. Alfrebsd6ttir 75 Cr6ta Birgisd6nir 58 Lilja B. lngibergsd6ttir 75 Asta K. sveind6nir 69 Signf Sif Sigur6ard6nir 78 Cu6n! Kristj6nddttit 45 Sigurlaug Vr Gislad6ttir 75 Birgifta S. Cnindal 79 Bjorg Kristin Cislad6ttir 66 Kristin Cunnarsd6nir 53 Helena B. J6nasd6ttit 77 S6lveig Fridbjarnarddttir 52 Margr6t Matthiasd6ttir 49 Telma Herbertsd6ttit 76 Marin F6rsd6nir 77 Hlin Piilsd6ttir 79 Fri6a Siguroard6ttir 78 Unnar Bjarni Arnalds 76 Sigrin Eiriksd6nir 67 Agnes Cu6j6nsd6tti 79 Asdis J6nsd6nir s2 Bryndis Haraldsd6tti 76 Cudlaug Einarsd6ttit 54 47 J6hanna Ragnarsd6ttir Ulfhildur Eysteinsd6ttir 77 Laura Rice 57 Harpa Hrijnn Cunnarsd6nir 76 Cudrrin Halla Karlsd6ttir 74 Hildur Stef6nsd6ttir 76 Ardfs C. Erlendsd6ttir 58 KolbrUn F6ra Sverrisd6nir 63 F6rdis Kristmundsd6ttir 49 Cunnhildur Cunnarsd6ttir 67 Asta Ldra Le6sd6ttir 48 Cubn'y' K Har6ard6ttir 63 Zoe Dictrow 45 Andrea K Bjarnad6nir 52 Elsa Vilbergsd6ttir 48 lngibjorg Andr6sd6ttir 55 Ellen Rut Cunnarsd6ttir 77 Berglind Berndsen 77 Vigdis Hjaltad6ttir 48 Dagn'y' Baldvinsd6nir 68 Lira

Sedis Mark(sd6ttir Sigribur V J6nsd6ttir S6lveig Hikonard6ttir F6rdis Ogn P6r6ard6nir Cigja Gudbrandsd6ttir

ISL tSL ISL ISL

tSL tSL ISL ISL

lsl lsl tSL tSL ISL

lsl tSL tSL ISL

tsl ISL

ISL tSL ISL tSL ISL tSL

IsL

lsl tSL tSL ISL

tsl tSL tSL

tsl tSL tSL

tSL lSL ISL ISL ISL tSL

ISL ISL

lsL tSL ISL ISL

ISL

lsl tsL ISL ISL

ISL tSL

USA ISL ISL ISL ISL

ISL ISL ISL ISL

tSL

USA ISL tSL tSL ISL

lsl lsL tSL


Reykiavikur Marabon 19. 6gust 1990

ICELANDA'R

Hilf-maraPon: Einn hringur. Marapon: Tveir hringir. Half-Marathon: One lap. Marathon: Two laps.

Giitur sem hlaupi6 er eftir i marapon- og

hil

hlaupinu.

Frikirkjuvegur, Skothisvegur, Su6urgata, Starhagi, ftgisi6a, Nesvegur, Su6urstrdnd, Lindarbraut, Nor6urstrond, Ei6sgrand i, Ananaust, M(Jrargata, Tryggvagata, Kalkofnsvegur, Sk(lagata, Satdn, Kleppsvegur, Elli6avogur, Skei6arvogur, Langholtsvegur, Laugardsvegur, Sundlaugarvegur, Borgartin, Sk(lagata, Kalkofnsvegur, Lekjargata.

@orsmub[NNtN


42km

2l

km

7km


Reykjavikurmarapon 1989 91 192 193 194 95 196 197 'l 98 I 99 200 2O1 2O2 2O3 204 2O5 206 2O7 208 209 21O 211 212 213 214 215 216 217 21 I 2'19 22O 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23O 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24O 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25O 1

1

M

47:OO

Anna

47:01

Eygerbur lnga Hafb6rsd6ft ir

47:04

47'.43

Heather Fahland Maria Katrin J6nsd6ttir Elisabet Eyj6lfsd6ttir Viola Schwartz Ragnhildur Ragnarsd6ttir Katrin B Cubbjdrnsd6nir Aslaug Kristinsd6ttir Sigurbjdrg Cunnb jornsd6tti r Fri6a S Kristinsd6ttir Cublaug Arn6rsd6ttir Asrrln lng6lisd6ttir Elin Maria Bjdrnsd6ttir J6na Cubbrandsd6ttir Kristin Porsteinsd6ttir Erla Kristin Arnad6ttir Cudrdn E SiBfrisd6ttir Hildur Sigurbard6ttir Helga R6sa Mdsd6ttir Anna K Rosenberg Alda Brynla Birgisd6ttir Svava Oddn! Asgeirs6ttir 6sk Cubmundsd6nir I ngige16ur Cubmundsd6ttir Margr6t Geirsd6ttir Svava Cislad6ttir

48:00

Sandra J6nasd6ttir

48:01

lnga Rin Birgisd6ttir Anna Lilja Sigurdard6ttir Asrhildur Knftsd6ftir Kristin Bjdrnsd6ftir

47105

47:06 47tO7 47109 47

t10

47111

47116

47:17 47:19 47:19 47123

47:26 47126

47:27 47:28 47129 47:31 47:31 47132

47:33 47:36 47:39 47:41

4B:O2 48112

48:14 48:17 48:17

Marindsd6ttir

Ragnheidur Erla R6sarsd6ttir

48:33

Sigfri6ur Bjcirnsd6ttir vi lborg Oldf Sigurbard6ttir iris Elisabet Cunnarsd Halld6ra Gu6mundsd6ttir Anna Freyja Finnbogad6ttir

48:41

Cubrin J6nsd6ttir

48:48 48:49

Marg16t Gudj6nsd6ttir

48:21 48:31 48:32

48149

48:50 4B:50 48:54 49:00

Helga Kristinsd6nir Berglind Cubj6nsd6ttir Anna Vidarsd6ttir Sara Hlin P6lsd6ttir

Hlif Kristjinsd6ttir s6lvei8 R 6lafsd6nir

49tO2

Marg16t Linda Helgad6nir

49:02 49:02

Dagn'y'

49103

Helga J6nsd6ttir Laura Johnson

49:03 49:09 49:27 49:34 49141

49:44 49:46 49:47 49:50 50:01

D. Franklinsd6nir Eva Cu6mundsd6nir

Ragnheidur K. 6lafsd6ttir Kristin P Cudmundsd6ttir Maria K. Hrei6arsd6ttir Harpa Cunnlaugsd6ttir Rakel Tryggvad6nir Sigridur Kr, Semundsd6ttir Sigribur Jakobsd6ttir

Cubfinna Cislad6ttir Svana Hognad6ttir

-

67 83 74 78 50 55 64 75 78 76 50 77 55 77 45 43 76 73 69 79 77 75 54 77 56 65 79 68 78 78 75 56 62 62 75 76 49 77 65 75 62 80 63 77 46 66 76 77 77 55 68 70 73 73 76 77 78 63 69 45

frslit tSL

tsl USA ISL

tsL ISL rSL

lsl tsL tsL ISL

lsl lsl tSL

lsl tSL

lsL

lsl tsL ISL

lsl lsl lsl tsl tsl ISL

tsl tSL

ISL ISL ISL rSL rSL

tsl rSL

tSL ISL ISL tSL

lsL

tsl tsL tsL ISL tSL rSL ISL

tSL

lsl lsl USA

tsl tsl

lsl tSL

lsl tsl ISL

lsl ISL

25'l 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 27O 271 272 273 274 275 276 277 278 279 28O 2a1 2a2 283 284 285 286 287 288 2a9 29O 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 3O2 303 3O4 305 306 3O7 308 309 31 0

50:02 50:04 50:06 50:09

50:l

I

50:17 50:17 5Ot21

50:24 50:27 50:29 50:30 50:32 50:33 50:35 50:43 50:48 5l:1 I

51:l 5

5

l :50

Sal6me R. Cunnarsd6ttir

Gu0rtin J6hannsd6nir Asta C. Kristjensd6ttir Linda Bjrirnsd6ttir Rakel Logad6ttir Hrund ir 6lafsd6nir Hanna Helgad6ttir Eyrrin Magndsddttir Laufey Karlsd6nir Tinna Cunnarsd6ttir Dagrrin E Arnad6nir Sigrdn 5iBur6ard6ttir Marg16t Sigu16ard6ttir

Cu6rdn Hlodversd6ttir Embla Yr Bdrud6ttir J6hanna T6masd6ttir Ragnhei6ur dlafsd6ttir

DaBni sk(lad6ftir Tinna P6tursd6ttir Nina Blork F6rsd6ttir

51:55 51:56

Asa J6nsd6ttir

52:02

Sara J6nsd6ttir

52104

Cu6ri6ur Hannibalsd6ttir Hanna 5 Cu6mundsd6ttir lngibjcirg B Sveinsd6nir Helga Arnad6ttir

52116

52:20 52121

52i24 52:36 52:39 52:4O 52:41

52:44 52:47 52:47

Ragnhildur Hauksd6ttir

Hafd is

I

gi mu

n

ndard6tti r

Hafdis Perla Hafstei nsd6ttir Drifa skrilad6ttir Steinunn Kristinsd6ttir Ragnhei6ur Olafsd6ttir Svava Cunnarsd6ttir ElGa M.J

53:22

Helena Diigg Haraldsd6ttir 6ldf M svetrisd6nir Helga Cunnarsd6ttir Bryndis Sveinsd6nir Alda Magnisd6ttir Alda Sigurbard6ttir Laufey Halld6rsd6nir Cubrrin H Eiriksd6ttir Horn Harbard6ttir

54104

Elin 5andra Skilad6ttir

54:06

Rakel Cunnlaugsd6nir

54'.12

54:'lB

J6hanna Arnad6ttir Asdis Magnrisd6ttir

54126

Hildur Siguroard6ttir

54:28 54t31 54:32 54:32 54:36 54:37 54:39

Halld6ra J6nasd6nir

52155

53:00 53:03 53:04 53:04 53:05 53:1 9

54:41 54141

54:57 54:58 55:00

6lafsd6ttir

Sigrr.in

Brynhildur Lilja Bjcirnsd.

Cubr(n

Eva J6hannesd6ttir

Rrina Rut Ragnarsd6ttir

Anna

V

Hallgrimsd6ttir

Edda Bergmann Blorg J. Arnad6ttir Kristjana Mciller Rakel Bjilrk Benediktsd R6sa H Arnad6ttir Elin Soffia Briansd6nir

,,HELSERI"

P0 parft ekki aO hafa Ahyggjur af pvi lengur

SPENCO

,,varaskinni6" s6r um ad vernda h06ina fyrir blobrum og lagar ef komi6 er s6r.- A me6an p0 hleypur.

FEST

inpOteXUn

og betri sportvdruverslunum

52 52 s8 56 81 76 53 79 74 79 72 60 70 73 73 60 55 80 78 75 48 76 76 38 76 47 79 58 79 80 52 79 76 78 78 78 77 78 43 38 77 s4 79 77 78 74 89 8r 74 73 77 77 76 60 36 39 51 82 76 78

tSL

tsL tsL ISL ISL

lsl ISL tSL

lsl

lsl tsL tsL

lsL tSL tSL

lsl tSL

lsL

tsl tsl tSL tSL

tsl ISL

lsl tSL rSL

ISL tSL

tsL

lsl ISL tSL

rsL tsL

tsl ISL tSL

lsl ISL

tSL

tsL

tsl ISL tSL

lSL tSL

tsL tsL tsL IsL

lsl tsl ISL

tSL

tsl ISL tSL ISL

IsL


Reykjavikurmarapon 1989 1 312 31 3 314 3 5 316 317 31 B 319 32O 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 34O 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 31

1

55:54 55:56

Eva Dogg Benediktsd6ttir Aubur Atlad6ttir lnSibjdrg L. Di6riksd6ttir iris Drdfn Halld6rsd6ttir Kristin Viktorsd6ttir Valgerdur F6ra Mdsd6ttir Lilja Karlsd6ttir Anna Karen Kristinsd6ttir 56lveig H Kristinsd6ttir Asdis Jenna Astribsd6ttir

56tO2

Asta SiBValdad6nir

56:21

Edda

55:O2

55:12 55:24

55:29 55:32 55:34

55:45 55:51

56144

J6hannsd6ttir Cudr0n R Ldrusd6nir Hildur B Kristjend6ttir Sigri6ur P Thorsteinsson Furidur C. 496stsd6ttir

56:50 56:54

Marg16t Cunnarsd6ttir

56:21 56:29 56:43

Helga AgUstsd6ttir

56:58 56:58

Birna L6ra P6rarinsd6nir Telma L 5tef6nsd6ftir Unnur B Hjartard6ttir

57:O4

Magg'y'

57:1 8

Kristan

56:55

57118

M!rdal

H

Andr6sd6ftir Ragnheidur K. Jakobsd6ttir

57:23 57t24 57:24

Anita K. Cuftesen Ldra Hrund Bjar6ard6ttir

57:31

Bjdrg J6nsd6ttir

57t39 58:00 58:04 58:09

Andrea B6el Beringasd6ttir Olof B6asd6ftir

58:22

58:23 58:24

58:59 59:1 9

1:00:25 1:00:26

I:00:28 1:00:37

I:00:38 'l:OOt44

EIin Eibsd6ttir

R6sa B. Bryn.jarsd6nir

Cunnur 6sk Bjarnad6ttir iris Osp lngjaldsd6ftir Elin Hjorleifsd6ttir Cubrrjn E. Kristi6nsd6ttir Anna Lera 5teingrimsd6nir lngibjorg 6skarsd6ttir Paula Scully Horn Ragnarsd6ttir lnga Silja Magn(sd6ttir Erla Kristinsd6ttir Elin S. Birgisd6nir l6hanna Halld6rsd6ttir

BO 81 78 7s 76 3s 71 65 58 70

sr

76 77 77 70 78 78 77 77 77 77 79 72 81 71 79 81 59 79 60 79 00 75

s2

77 77 46 70 78 77 79 BO 68

-

rirslit ISL tSL tSL

tsL ISL

tsl tSL ISL ISL

tsl

tsl tSL

ISL tSL

tsl IsL

tsl tSL

tsl tsL tSL tSL rSL

tSL ISL ISL tSL rSL

ISL

lsL

lsl tsl tSL

tsl tSL

tsl tSL

CBR tSL tSL

tsL ISL

354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 37O 371 372 373 374 375 376 377 178 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395

1:00:45 1:00:46 1:00:46

J6na Siggeirsd6ttir

l:01 :56

Jenny Hildur J6nsd6ttir

1:01:58

1tO6:29

lnga B Eiriksd6ttir P6rhildur Knttsd6ttir EIfa lngibergsd6ttir Cer6a B. Hafsteinsd6ftir J6nina Halld6rsd6nir Steinunn Sk(lad6ttir Sigurlin Davi6sd6ttir J6nina Edda Sevarsd6ttir J6hanna Hardard6nir I ngiblorg Sigu16ard6ttir Hildur Kristin Cudlaugsd

l:06:35

6sk Elin J6hannesd6ttir

l:02:05 1:02:14 1:02:22 1:03:05 1:03:08 I :03:1 0

l:03:57 1:04:03 1:06:25

Erla Huld Vidarsd6nir

Cudribur Sigurdard6ttir

1ij7i23

P6ra Kristin Halld6rsd6ttir

1:07:27 1:08:10

Furi6ur Vigf risd6ttir Sigribur R P6risd6ttir Regina S. Olafsd6ftir Bryndis Sigurdard6ttir Drifa 6sk Sumarlidad6ttir Kristin Helgad6ttir Anna Lilja M6sd6ttir Elisabet C. J6nsd6ttir P6la Gunnarsd6ttir Hei6rrin Anna Bjornsd6ttir Ciancarla Chironi

l:08:1

1

1:08:30 'l :09:00

l:09:03 1:09:05 1:09:06 1:09:09 1

:09:l 0

1

:1

O:07

0:07 1 :l 0:08 1 :1 0:09 I :1 3:00 I ;1 3:00 1:1

1114:35

1:14:47 1116152

1:17:37 1:17:38 1117143

1:17:45 1:20:35 1:20:36

Agr1sta

Steinb6ra J6nsd6ttir KolbrUn J6nsd6ttir Porgerbur Sigurdard6ttir Rebekka Sif Pdtursd6ttir

Cerba Eiriksd6ttir Kristin lnga P6tursd6nir Anna Maria Bjdrnsd6ttir Sigrrin H Hafsteind6ttir Helga Kristj;nsd6ttir siBribur Olafsd6ttir Zanni Voggsd6ttir

Sigr[n Bjarnason Kristjana 6sk 6lafsd6ttir Hulda Cunnarsd6ttir

78 53 46 82 74 79 75 74 26 82 42 79 s7 47 83 41 78 77 82 63 44 78 76 83 80 82 73 63 86 56 61 82 34 87 87 59 54 49 79 52 83 58

tSL

RnyTJAVfKTJRBoRG 6sra.n

ipn6rrASAMBANDr isra.xDs oc 1PROTTAFOLKI OLLIJ TIL FIAMINGJIJ 212

ME,D VE,L FIEPPNADA iPN6TTAIIATIP

tSL

ISL tSL tSL

tsL tSL

tsL tSL tSL tSL ISL tSL

tsL ISL tSL

tSL tSL

ISL ISL

lsL ISL ISL

tsl tSL

rsl tSL tSL

ITA ISL tSL

lsl ISL tSL tSL

tsl tSL ISL tSL tSL ISL ISL tSL


t

9'

rl

:l

F} {

t o ]iuuli !l'atti

1

:)

t,

-1 ulj iltyltj',t rtdj,

Profile for Íþróttabandalag Reykjavíkur

1990 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoni 1990. Hlaupið 1990 var 7. Reykjavíkurmaraþon sem efnt var til.

1990 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoni 1990. Hlaupið 1990 var 7. Reykjavíkurmaraþon sem efnt var til.

Advertisement