Page 1

Smlouva o poskytování sjednaných služeb a o úschově investičního zlata uzavřená podle ust. par. 262 obchodního zákoníku mezi společností se sídlem jednající jednatelem společnosti jako poskytovatelem na straně jedné (dále „poskytovatel“)

EKKA-Gold s.r.o, IČ 28607911 Kostelní ulice 13, 702 00 Moravská Ostrava ing. Zdeňkem Ďurišem

a panem/paní datum narození bytem jako zájemcem na straně druhé (dále „zákazník“).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§1. Smluvní strany 1.1

1.2

Poskytovatel je společností s ručením omezeným zřízenou a existující v rámci platných právních předpisů České republiky. Společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 26.11.2009 a dne 14.12.2009 došlo k zápisu této společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, a to do vložky C číslo 34438. K takto vzniklé společnosti dále přistoupila jako nový společník společnost pro aurum Verwaltungs GmbH, se sídlem Josef-Wild-Strasse 12, 81829 München, Deutschland, jakožto obchodník se vzácnými kovy. Poskytovatel podniká a vyvíjí svoji činnost na základě živnostenského oprávnění, podle něhož je oprávněn provozovat výrobu, obchod a služby neuvedené v příl. č. 1-3 živnostenského zákona, mj. tedy i zprostředkování obchodu. Zákazník je fyzická osoba.

§2. Předmět smlouvy 2.1

Předmětem smlouvy je zajištění opakovaných nákupů investičního zlata, jeho úschova a dodání na pokyn zákazníkovi.

§3. Smluvní podmínky a povinnosti smluvních stran 3.1 Uzavření smlouvy 3.1.1 Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně přes internetový portál poskytovatele www.ekka-gold.cz. 3.1.2 Zákazník bere na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti připsáním první platby určené k nákupu zlata na účet poskytovatele. 3.1.3 Poskytovatel se zavazuje zákazníkovi poskytnout bezplatný přístup k váhovému kontu v chráněné zákaznické zóně evidenčního software, informujícího zákazníka o jeho veškerých obchodních aktivitách, zejména o množství naspořeného zlata. 3.1.4 Zákazník je povinen jednat svým jménem a na svůj účet 3.1.5 Zákazník je povinen uvést za účelem komunikace funkční e-mailovou adresu a o každé její změně aktivně informovat poskytovale. 3.1.6 Zákazník je povinen způsobem předepsaným ve VOP informovat poskytovatele o změně doručovací adresy.


3.2 Nákup investičního zlata 3.2.1 Za účelem nákupu investičního zlata je zákazník povinen zaslat na obchodní účet poskytovatele k datu zvoleného nákupního termínu částku v CZK v předepsané minimální výši (viz. VOP Ceník, bod 1.). 3.2.2 Nákup investičního zlata se realizuje vždy v předem stanovených termínech uvedených ve VOP pod bodem 1.1. 3.2.3 Připadne-li nákupní termín na den pracovního klidu nebo svátek, stává se nákupním dnem nejbližší následující pracovní den. 3.2.4 Nákupní cena je stanovena pevnou procentní přirážkou na cenu londýnského fixingu v 11.30 hodin daného nákupního dne ve měně Euro, násobena kurzem Euro/CZK podle postupu uvedeného ve VOP pod bodem 3.2. 3.2.5 Zákazník je oprávněn využít k nákupu investičního zlata všech nákupních termínů uvedených ve VOP pod bodem 1.1. 3.3 Vlastnictví investičního zlata a jeho úschova 3.3.1 Nakoupené zlato je nezpochybnitelným majetkem zákazníka. 3.3.2 Poskytoval je povinen vést evidenci zlata zákazníka odděleně od svých vlastních zásob a evidenci udržovat v permanentně aktuálním stavu. 3.3.3 Nakoupené zlato je povinen fyzicky uskladnit odděleně od svých vlastních zásob v trezorech určených k tomuto účelu. 3.3.4 Poskytovatel je povinen pojistit uskladněné investiční zlato proti krádeži a ostatním rizikům znehodnocení s vyjímkou rizik spojených se zásahem vyšší moci (válečný stav, politický převrat apod.) 3.3.5 Za uskladnění investičního zlata je zákazník povinen uhradit poskytovateli náklady dle ceníku VOP bod 4. 3.3.6 Poskytoval se zavazuje alespoň jedenkrát ročně nechat provézt audit nezávislým právním nebo auditorským subjektem a o výsledku auditu informovat zákazníka. 3.4 Sortiment investičního zlata 3.4.1 Poskytovatel se zavazuje dodávat prověřené uzanční slitky ve třídě „Good Delivery“ mezinárodně uznávaných producentů zapsaných v asociaci LBMA (London Bullion Market Association) o ryzosti 999,9/1000 a/nebo investiční zlaté mince státních mincoven o ryzosti minimálně 999/1000 v sortimentu a za podmínek uvedených ve VOP – ceník pod bodem 3. 3.5 Dodání investičního zlata 3.5.1 Zákazník je oprávněn rozhodnout o okamžiku dodání investičního zlata kdykoliv samostatně a poskytovatel je povinen investiční zlato dodat za předpokladu, že jím naspořené množstí umožňuje dodání alespoň nejmenšího slitku o hmotnosti 1 gram. 3.5.2 Množství nepostačující k dodávce ani nejmenšího slitku se vyrovná finančně (VOP, příklad 2). 3.5.3 Za účelem dodání investičního zlata je zákazník povinen zaslat poskytovateli „Pokyn k dodání investičního zlata“, který je k dispozici v chráněné zóně. Poskytovatel se zavazuje bez zbytečných odkladů zlato dodat v souladu s VOP na doručovací adresu zákazníka. 3.5.4 Poskytovatel využije k dodání investičního zlata logistiky České pošty a.s. nebo kurýrní služby. Zásilka je pojištěna na plnou aktuální hodnotu zboží až do okamžiku předání zákazníkovi. 3.5.5 Náklady spojené s dodáním hradí zákazník přímo přepravci dle jeho platných cenových tarifů. §4. Reklamace 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Reklamace všeho druhu je nutné sdělit poskytovateli na e-mailovou adresu reklamace@ekka.cz a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady plnění nejpozději do 7 dnů od převzetí dodávky. Poskytovatel se zavazuje vyřídit reklamaci bezodkladně s ohledem na maximální hospodárnost vyřízení ve prospěch zákazníka, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne přijetí reklamace. Reklamace musí obsahovat tyto podstatné náležitosti: číslo smlouvy, jméno a příjmení zákazníka, předmět reklamace a stručný popis závady. Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce. Při převzetí zásilky je nutno zkontrolovat, zda je obal nepoškozený. V případě zjevného poškození obalu je zákazník povinen převzetí zásilky odmítnout. Je-li zásilka neúplná, je zákazník povinen uchovat veškerý obalový i izolační materiál, až do okamžiku vyřešení reklamace.


§5. Všeobecná ustanovení 5.1 5.2 5.3

5.4

5.5

5.6

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Zájemce je oprávněn ji vypovědět bez udání důvodů, výpovědní doba je jednoměsíční a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po obdržení výpovědi poskytovatelem. Výpověď se podává e-mailem na adresu info@ekka.cz a musí obsahovat tyto náležitosti: v předmětu e-mailu označení „Výpověď smlouvy“ a v  textu zprávy jméno a příjmení zájemce, číslo smlouvy a datum narození. V souladu s článkem č. 5. VOP je zákazník současně povinen podat „Pokyn k dodání investičního zlata“. Dodáním zlata, jeho převzetím zákazníkem a finančním vyrovnáním případného nedělitelného zbytku smluvní vztah zaniká. Výpověď ze strany poskytovatele přichází v úvahu zejména v případě ukončení činnosti poskytovatele. V takovém případě vyzve poskytovatel zákazníka k doručení „Pokynu k dodání zlata“. Vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek smlouva zaniká. Nedílnou součástí této smlouvy jsou VOP vydané společností EKKA-Gold s.r.o. Tyto VOP podrobně upravují vztahy mezi účastníky smlouvy. Pokud budou některá ustanovení VOP v rozporu se zněním této smlouvy, má se za to, že platí ta ustanovení, která jsou obsažena v této smlouvě. Účastníci smlouvy se zavazují, že veškeré vzniklé spory budou řešeny smírnou cestou, tedy dohodou. Není–li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může kterákoliv ze stran podat návrh na vyřešení sporu příslušnému soudu. Místně příslušným soudem je Ostrava.

V Ostravě dne 31.01.2011

..................................... EKKA-Gold s.r.o.


Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) 1. Nákupní termíny 1.1. Řádné nákupní termíny jsou s účinností od 1.1.2011 stanoveny následovně: vždy první den každého kalendářního měsíce nebo nejbližší následující pracovní den, v případě, že 1. den v měsíci je den pracovního klidu nebo státní svátek. 1.2. Uzávěrky plateb určených k nákupu investičního zlata jsou stanoveny na předcházející pracovní den. K nákupu budou zohledněny platby připsané do 24.00 hodin. 1.3. Nad rámec termínů řádných může poskytovatel vypsat dle vlastního uvážení také termíny mimořádné, o  kterých je zákazník předem informován zprávou v  elektronické poště a/nebo informací na portálu www.ekka-gold.cz. 2. Platby 2.1. Zákazník zasílá platbu určenou k nákupu investičního zlata v CZK na účet poskytovatele, vedený u Komerční banky a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu 43-6308870237/0100 (dále jen účet). O případné změně účtu poskytovatele bude zákazník informován elektronickou poštou a informací na webovém portálu www.ekka-gold.cz. 2.2. Platba zákazníka musí obsahovat veškeré náležitosti, tj. variabilní symbol (v.s.) = číslo smlouvy a specifický symbol (s.s.) = datum narození zákazníka ve tvaru DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok). 2.3. Platba s  chybějícím nebo nesprávně uvedeným variabilním nebo specifickým symbolem bude automaticky převedena zpět na účet odesílatele. 2.4. Připsáním platby na účet poskytovatele dává zákazník pokyn k nákupu investičního zlata v nejbližším nákupním termínu. 2.5. Opožděné platby (platby připsané na účet poskytovatele po termínu uzávěrky – bod 1.2.), budou použity na nákup v nejbližším následujícím nákupním termínu. 2.6. Zákazník má právo požádat o vrácení opožděné platby na účet, ze kterého byla platba odeslána a to pomocí elektronického formuláře „Žádost o vrácení opožděné platby“. Žádost zasílá zákazník na adresu Info@ekka.cz. Formulář je k dispozici v chráněné zákaznické zóně portálu www.ekka-gold.cz. 2.7. Prostředky určené k nákupu investičního zlata na účtu poskytovatele nejsou úročeny. 3. Minimální částka a nákupní cena investičního zlata 3.1. Minimální částka určená k nákupu investičního zlata je uvedena v Ceníku (viz příloha, bod 1.). 3.2. Nákupní cenou investičního zlata se rozumí cena v CZK za 1 gram a stanovuje se následujícím postupem: Kurz zlata na londýnské burze (fixing v 11.30 hodin) ve měně EUR + Nákupní přirážka (viz ceník, bod 2.). Převodní kurz Euro/CZK: Kurz mezibankovního trhu Komerční banky fixing 11.30 hodin daného dne + stanovená přirážka v haléřích (ceník, bod 5.) Vysvětlivky pojmů: Fixing = údaj o ceně v pevně stanovenou denní dobu (zlato v 11.30 a 15.30 hodin, měna v 11.00 hodin.) Informace o denním fixingu: např. na http://www.lbma.org.uk/stats/goldfixing – cena je uváděna za 1 unci (=  31,1035  gramu ryzího kovu v podobě zlatého granulátu). Nákupní přirážka (tzv. prémium) v sobě zahrnuje mj. náklady na formu slitku/ražbu mince, deponování, pojištění, transporty k obchodníkovi, marži obchodníka aj.

3.3. Nákupní cena zlata daného nákupního dne je tvořena výhradně tržními silami na Londýnské burze a kolísá na základě nabídky a poptávky. Poskytovatel nemá na toto kolísání žádný vliv. 3.4. O provedeném nákupu, ceně i o všech relevantních skutečnostech je zákazník informován elektronickou poštou. 4. Evidence 4.1. Evidence o veškeré obchodní aktivitě zákazníka (celkovém saldu nakoupeného zlata, evidenci došlých plateb, realizovaných nákupů a dalších informací) je vedena na vlastním váhovém kontě zákazníka v chráněné zóně na portálu www.ekka-gold.cz.


4.2. Přístupové kódy budou zákazníkovi sděleny elektronicky současně s potvrzením o první připsané platbě určené k nákupu investičního zlata. 4.3. Evidence je vedena s přesností 0,001 gramu. Vzhledem k zaokrouhlení může dojít k akceptovatelné odchylce max. ± 0,001 gramu. 4.4. Za ochranu svých přístupových kódů si zodpovídá zákazník sám. 5. Dodací podmínky a sortiment 5.1. Zákazník žádá o dodání svého zlata elektronickým formulářem „Pokyn k dodání investičního zlata“, který je k dispozici v chráněné zákaznické zóně. 5.2. Poskytovatel dle dispozic uvedených zákazníkem v  „Pokynu k dodání investičního zlata“ zasílá zlato prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby vždy s ohledem na hospodárnost služby. 5.3. Dodávka je doručena na zasílací adresu uvedenou zákazníkem ve smlouvě. Dodání na jinou zasílací adresu není z bezpečnostních důvodů možné. 5.4. O případnou změnu zasílací adresy je zákazník povinen požádat poskytovatele „Žádostí o změnu zasílací adresy“, která je k dispozici v chráněné zóně na portálu www.ekka-gold.cz. Vytištěná žádost, opatřená úředním ověřením totožnosti žadatele, musí být zaslána doporučeně poštou na adresu poskytovatele uvedenou ve smlouvě na straně 1. 5.5. Zásilka je po celou dobu až do okamžiku převzetí zákazníkem pojištěna na plnou cenu zboží. 5.6. Sortiment dodávaných slitků a mincí je uveden v příloze (viz ceník, bod 3.). 5.7. Sortimentní složení dodávky standardně nabídne software jako nákladově optimální sestavu slitků a/nebo mincí (viz příklad 1 níže). Příklad 1 Nákladově optimální sestava dodávky: Celkové množství investičního zlata k dodání = 783,25 gramů. Dodaná sestava slitků/mincí: 1 × slitek 500 gramů 1 × slitek 250 gramů 1 × slitek 1 unce (31,10 gramů) 1 × slitek 2 gramy + Nedělitelný zbytek 0,1465 gramů. 5.8. Vyžaduje-li zákazník vypořádání svého váhového konta do nuly, je nedělitelný zbytek vyrovnán finančně (viz. příklad 2 níže). 5.9. Nedělitelným zbytkem se rozumí takové množství investičního zlata, z něhož nelze dodat ani nejmenší možný slitek o hmotnosti 1 gram. Toto množství je oceněno aktuálním kurzem zlata na Londýnské burze v 11.30 hodin v den vyúčtování a výtěžek je převeden zákazníkovi v CZK na jeho účet uvedený v „Pokynu k dodání investičního zlata“. Informace o historických kurzech zlata na Londýnské burze: http://www.lbma.org.uk/ stats/goldfixing. Příklad 2 Výpočet finančního vyrovnání nedělitelného zbytku: Nedělitelný zbytek = 0,1465 gramů z příkladu 1: Cena zlata na LME (fixing 11.30 hodin) : 792 EUR/1 Unci mínus obchodní rozpětí 0,0 % = 792/1 Oz 792 EUR : 31,1035 gr. = 25,46 EUR/1gram 25,46 EUR × 0,15 gr. = 3,82 EUR Kurz mezibankovního trhu KB v 11.00 hodin (EUR/CZK) = 26,07 mínus 0,07 CZK (marže banky) = 26,00 CZK/EUR 3,82 EUR × 26,00 CZK = 99,30 CZK Finanční vyrovnání = 99,- CZK. 5.10. Zákazník má právo zvolit sestavu jinou než optimální za cenových podmínek stanovených v ceníku pod bodem 3. 5.11. Množství zlata menší než 100 gramů je dodáváno výhradně jako sestava zlatých slitků o hmotnosti 1 unce,


respektive mincí o hmotnosti 1 unce, a dále z investičních mincí podle sortimentu uvedeného v ceníku pod bodem 3 (viz. příklad 3 níže). 5.12. Za dodané mince a slitky o hmotnosti nižší než 100 gramů je zákazníkovi doúčtován doplatek nákladů za ražbu mincí a slitků (tzv. doplatek prémia). Doplatek se stanovuje jako procentní sazba z hmotnosti dané zlaté mince nebo slitku. (Např. za dodávku 1 uncového slitku bude klientovi odepsáno celkem 31,1035 + doplatek 1,5 % = 31,570 gramů z jeho váhového konta. Doplatky prémia jsou uvedeny v ceníku pod bodem 3). Příklad 3 Sestava dodávky zlata menší než 100 gramů s finančním vyrovnáním nedělitelného zbytku: Celkové množství investičního zlata k dodání = 79,790 gramů. Dodaná sestava: 2 × slitek 1 unce (31,1035 + 1,5 %) = 63,14 gr. 1 × ½ unce Vídeňský filharmonik (15,5517 + 6,1 %) = 16,50 gr. + Nedělitelný zbytek 0,15 gramu. Finanční vyrovnání nedělitelného zbytku dle postupu uvedeného v příkladu 2 = 99,- CZK. 6. Závěrečná ustanovení 6.1. Tyto VOP včetně ceníku jsou nedílnou součástí „Smlouvy o poskytování sjednaných služeb a  o  úschově investičního zlata“. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP včetně ceníku. Tyto obchodní podmínky jsou platné vždy ve svém aktuálním znění. 6.2. Poskytovatel se zavazuje informovat stávající klienty o změnách VOP nebo ceníku elektronickou poštou na jejich e-mailovou adresu. 6.3. Tyto VOP jsou vydávány na základě právních předpisů platných v době jejich zveřejnění.


Příloha VOP – Ceník 1. Minimální nákupní částka 500 Kč měsíčně 2. Nákupní přirážka na kurz zlata na londýnské burze 8,45 % 3. Dodávaný sortiment a doplatky prémia: Slitek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doplatek prémia 1000 gramů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 % 500 gramů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 % 250 gramů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 % 100 gramů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 % 1 unce (31,1045 gramu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 % 2 gramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,5 % 1 gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,5 % Investiční mince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doplatek prémia 1 unce Vídeňský filharmonik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 % ½ unce Vídeňský filharmonik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 % ¼ unce Vídeňský filharmonik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 % 4. Úschovné 0,175 % čtvrtletně 5. Přepočtový směnný kurz Euro/CZK fixing Komerční banky + 0,07 Kč 6. Obchodní srážka při finančním vyrovnání nedělitelného zbytku 0 % 7. Poštovné, dobírka dle platných tarifů České pošty

Platnost ceníku od 31.1.2011

EKKA-GOLD VOP  

EKKA-GOLD VOP