Page 1


Bukue dzui kusheku ushuki  

Ima zhinguiru dugamburu zhinzhima asheshishʉnka.

Bukue dzui kusheku ushuki  

Ima zhinguiru dugamburu zhinzhima asheshishʉnka.

Advertisement