Page 1

H

£ Â ¿ A ÊÚÔ‰ ›Ù Ë Û Ù Ë Ó E ÏÏË Ó ÈÎ ‹ M ˘ ı ÔÏÔÁ›·

33

 AºPO¢IP P ™ M §Op A Ó Â ˘ Ú¤ ı Ë Ù ÔÓ Ì ‹ Ó · º  ‚ÚÔ˘ ¿ ÚÈÔ Ù Ô˘ 1 8 2 0 Û Ù Ô Ó Ë Û › Ù Ë ˜ M ‹ ÏÔ˘ Î ·È Ì Â Ù ·Ê¤ Úı Ë Î Â Û Ù Ô M Ô˘ Û Â ›Ô Ù Ô˘ § Ô‡ ‚ÚÔ˘ , Ù Ô Ô Ô›Ô Î ·È Î ÔÛ Ì Â › · fi Ù Ë Ó 1 Ë M ·ÚÙ ›Ô˘ 1 8 2 1 . K ·Ù ¿ Ù Ô˘ ˜  ȉ ÈÎ Ô‡ ˜ Ù Ô˘ ª Ô˘ Û Â ›Ô˘ Ù Ô˘ § Ô‡ ‚ÚÔ˘  ›Ó ·È ¤ ÚÁÔ Ì Â Ù ·Í ‡ Ù ˆ Ó Â Ù Ò Ó 1 3 0 - 1 0 0  . X . O Áχ  Ù Ë ˜ , Ô Ô Ô›Ô˜ Ù Ô Î ·Ù ·Û Î Â ‡ ·Û  , ÔÓ ÔÌ ¿ ˙ ÔÓ Ù ·Ó A Ϥ Í ·Ó ‰ ÚÔ˜ ‹ A Á‹ Û ·Ó ‰ ÚÔ˜ · fi Ù Ë Ó A Ó Ù Èfi ¯  ȷ ‹ ™ Ò Û ·Ó ‰ ÚÔ˜ ‹ ∆ ¤ Ú ·Ó ‰ ÚÔ˜ . H  fi ÏË A Ó Ù Èfi ¯  ȷ ‚Ú›Û Î ÔÓ Ù ·Ó Î ÔÓ Ù ¿ Û Ù ÔÓ  ÔÙ ·Ì fi M ·›·Ó ‰ ÚÔ, Û ‡ Ì Êˆ Ó · Ì Â Ù Ë Ì ·ÚÌ ¿ ÚÈÓ Ë Â  ÈÁÚ·Ê‹  Ô˘ ‚Ú¤ ı Ë Î Â Î ·È  ¿ Ó ˆ Û Ù Ë Ó Ô Ô›· ‹ Ù ·Ó Ù Ô Ôı Â Ù Ë Ì ¤ Ó Ë Ë A ÊÚÔ‰ ›Ù Ë , Ù ·  ÚÒ Ù · ¯ Úfi Ó È· Ì Â Ù ¿ Ù Ë Ó Â ÁÎ ·Ù ¿ Û Ù ·Û ‹ Ù Ë ˜ Û Ù Ô M Ô˘ Û Â ›Ô Ù Ô˘ § Ô‡ ‚ÚÔ˘ . ™ ‹ Ì Â Ú·, ·˘ Ù ‹ Ë Ì ·ÚÌ ¿ ÚÈÓ Ë Â  ÈÁÚ·Ê‹ ¤ ¯ Â È ¯ ·ı  › · Ô Ù Ô M Ô˘ Û Â ›Ô Ù Ô˘ § Ô‡ ‚ÚÔ˘ ( ‚Ϥ     ÈÁÚ·Ê‹ Û Ù Ë Ó ·Ú¯ ‹ ·˘ Ù Ô‡ Ù Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ) .


34

H Aºƒ√¢π∆∏ ∆∏™ M∏§√À

Ÿ Ù ·Ó ¤ Êı ·Û Â Û Ù Ô Ù fi Ù Â M Ô˘ Û Â ›Ô Ù Ô˘ § Ô‡ ‚ÚÔ˘ Ù Ô ¿ Á·ÏÌ · Ù Ë ˜ A ÊÚÔ‰ ›Ù Ë ˜ ( 1 Ë M ·ÚÙ ›Ô˘ 1 8 2 1 ) ÁÈ· Ó ·   ÈÙ Â ˘ ¯ ı  › Ì È· ·ÚÌ ÔÓ ÈÎ ‹ ÈÛ ÔÚÚÔ ›· ÁÈ·Ù › · ÔÙ Â Ï ›Ù Ô · fi ‰ ‡ Ô Ù Ì ‹ Ì ·Ù ·, ¤ ÁÈÓ ·Ó ÔÈ ‰ ¤ Ô˘ Û Â ˜   ·Ó ÔÚı Ò Û Â È˜ . A Ó ˆ Ù ¤ Úˆ Ù Ú Ș Ê¿ Û Â È˜ ·˘ Ù Ò Ó Ù ˆ Ó Â  ·Ó ÔÚı Ò Û Â ˆ Ó . ¶ Ë Á‹ : A  fi Ù Ô ‚È‚Ï›Ô Ù Ô˘ Ù fi Ù Â ¢ È D E M I L O  Ô˘ ‰ Ë Ì ÔÛ È ‡ Ù Ë Û Ù Â Úfi  fi ‰ È Û Ù Ô ¿ Á·ÏÌ ·, Ì ¿ la s ta tu e d e p u is 1 8 2 0 = Ÿ  Á ›  Úfi ‚ÏË Ì ·.

˘ ı ˘ Ó Ù ‹ Ù Ô˘ M Î Â Ù Ô1 8 7 1 . ¶ ÏÏÔÓ · fi Á‡ ˆ ˜  ›Ó ·È Ù Ô ¿

Ô˘  ›Ô˘ Ù Ô˘ § Ô‡ ‚ÚÔ˘ F e l i x R A V ·Ú·Ù Ë Ú ›Ù ·È fi Ù È Â ›¯ ·Ó  ÚÔÛ ı ¤ Û „ Ô, Ù Ô Ô Ô›Ô Û ‹ Ì Â Ú· ‰ Â Ó ˘  ¿ Ú¯ Á·ÏÌ · · fi Ù Ô 1 8 2 0 » ( ‰ Ë Ï·‰ ‹ Ì

A IS S O N Ì Â Ù Â È Û Â Ì È· Ê¿ Û Â È. H ÊÚ¿ Û Ë ‰ Â Ù Ô ·ÚÈÛ Ù Â Úfi

›Ù ÏÔ V E N U S Ë Î ·È Ù Ô ·ÚÈÂ « T e lle q u ’ e s t  fi ‰ È) ‰ Ë Ì ÈÔ˘ Ú-


35

M ‹ ÏÔ˘ . M ¤ Û · Û Â ÁÈ· Ó · Ì Â Ù ·ÊÂ ÚÙ Ô˘ § Ô‡ ‚Ô˘ : Ë .

M Â Ù ¿ ÊÚ·Û Ë : A ÊÚÔ‰ ›Ù Û Â Î È‚Ò Ù ÈÔ  Ô˘ Ù Ô Ì Â Ù ·ÊÂ Úı Â › Â Î Ù fi ˜ Ù Ô˘ ‚ÚÔ˘ : Ô ›Û

Ë Ù Ë ˜ M ‹ ÏÔ˘ . M ¤ Û · Ôı Â Ù ‹ ı Ë Î Â ÁÈ· Ó · M Ô˘ Û Â ›Ô˘ Ù Ô˘ § Ô‡ ı È· fi „ Ë .

K ·Ù ¿ Ù ÔÓ °  ÚÌ ·Ó Ô- ° ·ÏÏÈÎ fi  fi ÏÂ Ì Ô Ù Ô˘ 1 8 7 0 - 1 8 7 1 Î ·È Ù Ë Ó Î ·Ù ¿ ÏË „ Ë Ù Ë ˜  fi ÏË ˜ Ù Ô˘ ¶ ·ÚÈÛ ÈÔ‡ · fi Ù Ô Á ÚÌ ·Ó ÈÎ fi Û Ù Ú·Ù fi , Ô ˘  Ô˘ ÚÁfi ˜ ¶ ·È‰  ›·˜ Î ·È K ·ÏÒ Ó T  ¯ Ó Ò Ó ( M in is tre d e l’ in s tru c tio n p u b liq u e e t d e s b e a u x - a r t s ) · fi Ù ÔÓ Êfi ‚Ô Ó · Ì Ë Ó  ¿ ÚÔ˘ Ó Ù Ô ¿ Á·ÏÌ · ÔÈ °  ÚÌ ·Ó Ô› Û Ù Ú·Ù ÈÒ Ù Â ˜ , ‰ Ȥ Ù ·Í Â Ó · Ì Â Ù ·Ê Úı  › Ì ·Î ÚÈ¿ · fi Ù Ô M Ô˘ Û Â ›Ô Ù Ô˘ § Ô‡ ‚ÚÔ˘ Î ·È Ó · Î Ú˘ ÊÙ Â › Ì ¤ Û · Û ’ ¤ Ó · Î ·Ù ·Ê‡ ÁÈÔ. E  ¤ Û Ù Ú „ Â Û Ù Ô M Ô˘ Û Â ›Ô Ù Ô˘ § Ô‡ ‚ÚÔ˘ Ù ÔÓ Ì ‹ Ó · I Ô‡ Ó ÈÔ Ù Ô˘ 1 8 7 1 . ¶ Èı ·Ó fi Ù ·Ù · Î ·Ù ¿ Ù Ë Ì Â Ù ·ÊÔÚ¿ ·˘ Ù ‹ ˜ Ù Ë ˜ ·Ó ·ÁÎ ·Û Ù ÈÎ ‹ ˜   ÚÈ ¤ Ù Â È·˜ ¯ ¿ ı Ë Î Â Ë Ì ·ÚÌ ¿ ÚÈÓ Ë Â  ÈÁÚ·Ê‹ Ù Ô˘ ·Á¿ ÏÌ ·Ù Ô˜ ( ‚¿ Û Ë )  ¿ Ó ˆ Û Ù Ë Ó Ô Ô›· Û Ù Ë Ú›˙ ÔÓ Ù ·Ó Ë A ÊÚÔ‰ ›Ù Ë ( ‚Ϥ   ·ÚÈÛ Ù Â Ú¿ Û ¯ . 3 ) . ¶ ·Ú’ fi Ï ˜ ٠Ș ‰ È·‚ ‚·ÈÒ Û Â È˜ Ù Ô˘ Ù fi Ù Â ¢ È ˘ ı ˘ Ó Ù ‹ Ù Ô˘ M Ô˘ Û Â ›Ô˘ Ù Ô˘ § Ô‡ ‚ÚÔ˘ F e l i x R a v a i s s o n fi Ù È Ù Ô ¿ Á·ÏÌ · Ù Ë ˜ A ÊÚÔ‰ ›Ù Ë ˜   ·Ó ‹ Ïı Â Û Ù Ô M Ô˘ Û Â ›Ô Ù Ô˘ § Ô‡ ‚ÚÔ˘ ·Î ¤ Ú·ÈÔ Î ·È ¿ ı ÈÎ Ù Ô ‰ È·„  ‡ ‰  ٠·È · fi Ù · Á ÁÔÓ fi Ù ·  Ô˘ Ô ›‰ ÈÔ˜ ‰ Ë Ì ÔÛ ›Â ˘ Û Â .

M Â Ù ¿ ÊÚ·Û Ë : A ÊÚÔ‰ ›Ù Ë Ù Ë ˜ Î È‚Ò Ù ÈÔ  Ô˘ Ù Ô Ôı Â Ù ‹ ı Ë Î Â ı Â › Â Î Ù fi ˜ Ù Ô˘ M Ô˘ Û Â ›Ô˘ Â Ì  Úfi Û ı È· fi „

¶ Ë Á‹ Ù ˆ Ó ˆ ˜ ¿ Ó ˆ ʈ Ù ÔÁÚ·ÊÈÒ Ó Ù Ë ˜ ∞ ÊÚÔ‰ ›Ù Ë ˜ Ì ¤ Û · Û Â Î Ô˘ Ù È¿ Û ˘ Û Î Â ˘ ·Û ›·˜ · fi Ù Ô ‚È‚Ï›Ô Ù Ô˘ Ù fi Ù Â ¢ È ˘ ı ˘ Ó Ù ‹ Ù Ô˘ M Ô˘ Û Â ›Ô˘ Ù Ô˘ § Ô‡ ‚ÚÔ˘ F e l i x R a v a i s s o n Ì Â Ù ›Ù ÏÔ V E N U S D E M I L O  Ô˘ ‰ Ë Ì ÔÛ È ‡ Ù Ë Î Â Ù Ô1 8 7 1 Û Ù Ô ¶ ·Ú›Û È.

£ Â ¿ A ÊÚÔ‰ ›Ù Ë Û Ù Ë Ó E ÏÏË Ó ÈÎ ‹ M ˘ ı ÔÏÔÁ›·

™ ¯  ‰ È¿ ÁÚ·Ì Ì · Ù Ë ˜ A ÊÚÔ‰ ›Ù Ë ˜ Ù Ë ˜ M ‹ ÏÔ˘ Î ·È  ȉ ÈÎ fi Ù Â Ú· Ù Ë ˜ Ì ·ÚÌ ¿ ÚÈÓ Ë ˜ ‚¿ Û Ë ˜  Ô˘ ‹ Ù ·Ó Ù Ô ı  ٠‹ Ì ¤ Ó Ë Ë A ÊÚÔ‰ ›Ù Ë Û ‡ Ì Êˆ Ó · Ì Â Ù Ô ‚È‚Ï›Ô  Ô˘ ‰ Ë Ì ÔÛ ›Â ˘ Û Â Ù Ô 1 8 2 1 Ô Ù fi Ù Â ¢ È ˘ ı ˘ Ó Ù ‹ ˜ Ù Ô˘ M Ô˘ Û Â ›Ô˘ Ù Ô˘ § Ô‡ ‚ÚÔ˘ K fi Ì Ë Ù ·˜ d e C l a r a c .

H


36

H Aºƒ√¢π∆∏ ∆∏™ M∏§√À Œ Ù Û È, ÏÔÈ fi Ó , ‚Ϥ  Ô˘ Ì Â Û Ù Ô ‚È‚Ï›Ô Ù Ô˘ ,  Ô˘ Ô ‰ È ˘ ı ˘ Ó Ù ‹ ˜ Ù Ô˘ § Ô‡ ‚ÚÔ˘ F e l i x R a v a i s s o n ‰ Ë Ì ÔÛ ›Â ˘ Û Â Ù Ô 1 8 9 2 , Ù Ë Ó Êˆ Ù ÔÁÚ·Ê›· Ù Ë ˜ A ÊÚÔ‰ ›Ù Ë ˜ Ù Ë ˜ M ‹ ÏÔ˘ , ¶ ›Ó ·Î ·˜ 1 ( P L I ) Ó · ¤ ¯ Â È ˆ ˜ ‚¿ Û Ë Û Ù Ë Ú›ÁÌ ·Ù Ô˜ ·˘ Ù fi Ù Ô Î ˘ Î ÏÈÎ fi Û ¯ ‹ Ì ·,  Ú¿ ÁÌ ·  Ô˘ Û Ë Ì ·›Ó Â È Ù Ë Ó · Ò Ï ȷ Ù Ë ˜  Ú·ÁÌ ·Ù ÈÎ ‹ ˜ Ù Ô˘ ‚¿ Û Ë ˜ Û Ù Ë Ó Ô Ô›· ·Ó ·Ê Úfi Ù ·Ó Î ·È Ù Ô fi Ó ÔÌ · Ù Ô˘ ·Á·ÏÌ ·Ù Ô ÔÈÔ‡ . £ ·  Ú¤   È,   ›Û Ë ˜ , Ó · ·Ó ·Ê¤ ÚÔ˘ Ì Â fi Ù È Ù Ô ¿ Á·ÏÌ · Ù Ë ˜ A ÊÚÔ‰ ›Ù Ë ˜ ˘  ¤ Û Ù Ë Î ·È ‰  ‡ Ù Â ÚË ·Ó ·ÁÎ ·Û Ù ÈÎ ‹ Ì Â Ù ·ÊÔÚ¿ · fi Ù Ô M Ô˘ Û Â ›Ô Ù Ô˘ § Ô‡ ‚ÚÔ˘ Û Ù ÔÓ ¶ ‡ ÚÁÔ C h â t e a u V a l e n ç a y (   ڛ Ù · 2 5 0 ¯ ÈÏÈfi Ì Â Ù Ú· Ó fi Ù È· Ù Ô˘ ¶ ·ÚÈÛ ÈÔ‡ ) Î ·Ù ¿ Ù Ë Ó ‰ È¿ ÚÎ Â È· Ù Ô˘ ¢  ‡ Ù Â ÚÔ˘ ¶ ·ÁÎ ÔÛ Ì ›Ô˘ ¶ ÔϤ Ì Ô˘ ( 1 9 4 0 - 1 9 4 5 ) . Ÿ  ˆ ˜ fi Ì ˆ ˜ Î ·È Ó · ¤ ¯ Â È Ù Ô  Ú¿ ÁÌ ·, Ë · Ò Ï ȷ ·˘ Ù ‹ ˜ Ù Ë ˜ Ì ·ÚÌ ¿ ÚÈÓ Ë ˜ ‚¿ Û Ë ˜ Ì Â Ù Ë Ó Â  ÈÁÚ·Ê‹  ›Ó ·È ·Ó   ·Ó fi Úı ˆ Ù Ë ,  Ș ‚¿ ÚÔ˜ ‚¤ ‚·È· Ù Ë ˜ Y  Ë ÚÂ Û ›·˜ A Û Ê·Ï ›·˜ Ù Ô˘ M Ô˘ Û Â ›Ô˘ Ù Ô˘ § Ô‡ ‚ÚÔ˘ . H · Ò Ï ȷ ·˘ Ù ‹ ˜ Ù Ë ˜   ÈÁÚ·Ê‹ ˜   È‚Â ‚·ÈÒ Ó Â Ù ·È Î ·È · fi Ù ÔÓ Û Ë Ì Â ÚÈÓ fi ¢ È ˘ ı ˘ Ó Ù ‹ Ù Ô˘ T Ì ‹ Ì ·Ù Ô˜ E ÏÏË Ó ÈÎ Ò Ó Î ·È P ˆ Ì ·˚ Î Ò Ó A Ú¯ ·ÈÔÙ ‹ Ù ˆ Ó Û Ù Ô M Ô˘ Û Â ›Ô Ù Ô˘ § Ô‡ ‚ÚÔ˘ , A l a i n P a s q u i e r , Ô Ô Ô›Ô˜ Û Ù Ô ‰ Ë Ì ÔÛ È ˘ ı ¤ Ó ‚È‚Ï›Ô Ù Ô˘ Ù Ô 1 9 8 5 Ì Â Ù ›Ù ÏÔ V E N U S D E M I L O Û Â Ï›‰ · 4 0 ·Ó ·Ê¤ Ú È: « M a lh e u re s e m e n t le fra g m e n t in s c r it n ’a p a s é té re tro u v é a u L o u v re o ù il e s t c e rta in q u ’ il e s t e n tré »

¢ ˘ Û Ù ˘ ¯ Ò ˜ Ù Ô · fi Û  ·Û Ì · Ù Ô Â  ÈÁÚ·ÊÈÎ fi ‰ Â Ó ‚Ú¤ ı Ë Î Â Û Ù Ô § Ô‡ ‚ÚÔ  Ô˘  ›Ó ·È ‚¤ ‚·ÈÔ fi Ù È Â ›¯   ÈÛ ¤ Ïı  Ȼ .

O È A Î ·‰ Ë Ì ·˚ Î Ô› G . P e r r o t Î ·È S . R e i n a c h Û Ù Ô ‚È‚Ï›Ô  Ô˘ ‰ Ë Ì ÔÛ ›Â ˘ Û ·Ó Ù Ô 1 9 0 6   ÚÈÏ·Ì ‚¿ Ó ÔÓ Ù ·˜ Ì ¤ Û · Û Â ·˘ Ù fi Ì È·  Ú·ÁÌ ·Ù  ›· ÁÈ· Ù Ô ¿ Á·ÏÌ · Ù Ë ˜ A ÊÚÔ‰ ›Ù Ë ˜ Ù Ë ˜ M ‹ ÏÔ˘ Ù Ô˘ C l a u d i u s T a r r a l  Ô˘ Û ˘ Ó Â Ù ¿ ÁË Ù Ô 1 8 6 4 ( ‚Ϥ   ÔÈÎ Â ›Ô Î Â Ê¿ Ï·ÈÔ Ì Â Ù ›Ù ÏÔ « T Ô fi Ó ÔÌ · Ù Ô˘ ·Á·ÏÌ ·Ù Ô ÔÈÔ‡ Ù Ô˘ ·Á¿ ÏÌ ·Ù Ô˜ Ù Ë ˜ A ÊÚÔ‰ ›Ù Ë ˜ . T Ô Ì ˘ Û Ù ‹ ÚÈÔ Ù ˆ Ó Â  ÈÁÚ·ÊÒ Ó Â  › Ù ˆ Ó ‚¿ Û Â ˆ Ó Ù ˆ Ó ·Á·ÏÌ ¿ Ù ˆ Ó Ù Ë ˜ A ÊÚÔ‰ ›Ù Ë ˜ Î ·È Ù ˆ Ó Ù ÚÈÒ Ó E ÚÌ ‹ ‰ ˆ Ó » ) , Ô Â Ó Ïfi Áˆ ™ ˘ ÁÁڷʤ ·˜ ÈÛ ¯ ˘ Ú›˙  ٠·È fi Ù È Ë Î ·Ù ·Û Ù ÚÔÊ‹ Ù Ë ˜   ÈÁÚ·Ê‹ ˜ ¤ ÁÈÓ Â · fi Ù ÔÓ ›‰ ÈÔ Ù ÔÓ Ù fi Ù Â ¢ È ˘ ı ˘ Ó Ù ‹ Ù Ô˘ M Ô˘ Û Â ›Ô˘ K fi Ì Ë Ù · d e C l a r a c .


¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ∆∏™ M∏§√À ∫∞π ∆ø¡

AƒÃ∞π√∆∏∆ø¡ ∆∏™ ¶EPI°PAº P ™ M §Op Ê AI PøN APv AIOP PøN P ™ A¶O PON °A§§O Ê OM PA Lg IS - Ag Gg SP DE FO, BIN PO 1n1A, ¢∏§∞¢∏ ¶PIN P N ANAÊ A§pæ  POp A°A§MAPO™ P ™ AºPO¢IP ™ (1nÓ0› BÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ l Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ q fiÌËÙ· 3 e g orbin (¡Ù º ÔÚÌ¤Ó) O KOMHTA™ NÙ ºÔÚÌ¤Ó (De Forb in› ›¯Â ÁÂÓÓËı› ÙÔ 1777 ÛÙËÓ fiÏË La , oque d’ Anth eron Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È ·‚›ˆÛ ÙÔ 1841. MÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂȉfiıËΠÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·. ø ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ˘‹ÚÍ ̷ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Louis David (1748-1825), Ô ÔÔ›Ô˜ ˘‹ÚÍÂ Ô È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ NÂÔ-ÎÏ·ÛÛÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. K·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ Restauration ÛÙË °·ÏÏ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ‚·ÛÈϤˆÓ §Ô˘‰Ô‚ ›ÎÔ˘ 1nÔ˘ (Louis v FIII› Î·È ÙÔ˘ Ê ¿ÚÔÏÔ˘ ÙÔ˘ 10Ô˘ (Ch arles v ›, Ô ÎfiÌËÙ·˜ NÙ ºÔÚÌ¤Ó ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, §Ô˘‰Ô‚ ›ÎÔ 1nÔ, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ B·ÛÈÏÈÎÒÓ MÔ˘Û›ˆÓ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙȘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ §Ô‡‚ ÚÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙfiÙ ηÏ›ÙÔ B·ÛÈÏÈÎfi MÔ˘Û›Ô. TÔ 1817, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ §Ô˘‰Ô‚ ›ÎÔ˜ 1nÔ˜ ÙÔÓ ÂÈÊÔÚÙ›˙ÂÈ Ì ÌÈ· Ó·˘ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ AÓ·ÙÔÏÈ΋ MÂÛfiÁÂÈÔ (EÏÏ¿‰·, ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, A›Á˘ÙÔ› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÒÛÙ ӷ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ §Ô‡‚ ÚÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ E·Ó¿ÛÙ·Û˘ (1An9› ›¯Â ˘ÔÛÙ› ÌÂÁ¿Ï˜ ÊıÔÚ¤˜. ŒÙÛÈ Ô ÎfiÌËÙ·˜ NÙ ºÔÚÌ¤Ó Ì ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ̤ÏË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ·ÔϤÂÈ ·fi ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ PÔ˘ÏÒÓ˘ (Poulon› Ì ÙÔ ÛοÊÔ˜ «  Ê ÏÂÔ¿ÙÚ·» ÛÙȘ 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1817. ™ÙȘ 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1817 ÙÔ ÏÔ›Ô «  Ê ÏÂÔ¿ÙÚ·» ηٷϤÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ M‹ÏÔ˘. K·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË M‹ÏÔ, ˆ˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ, ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ ÓËÛ› Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. EÂȉ‹ ‹Ù·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Âȉ¤ÍÈÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¿ÊËÛ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ¤Ó·Ó ˆÚ·›Ô ›Ó·Î· ÙÔ˘ AÚ¯·›Ô˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Ù˘ M‹ÏÔ˘. ™ÙȘ 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1817 ÙÔ ÏÔ›Ô Î·Ù·Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·. H ·ÚÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÌËÙ· NÙ ºÔÚÌ¤Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ


38

H Aºƒ√¢π∆∏ ∆∏™ M∏§√À

ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ÚfiÍÂÓÔ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Fauvel, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. TÔ 1819 Ô ÎfiÌËÙ·˜ NÙ ºÔÚÌ¤Ó ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «Voyage dans le Levant en 1817 et 1818 (T·Í›‰È ÛÙËÓ AÓ·ÙÔÏ‹ ηٿ Ù· ¤ÙË 1817 Î·È 1818)». ¶ÚÈÓ ‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ M‹ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ·fi ÙÔÓ ÎfiÌËÙ· NÙ ºÔÚÌ¤Ó, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘ Ù˘ M‹ÏÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ô ÎfiÌËÙ·˜ NÙ ºÔÚÌ¤Ó ›¯Â οÓÂÈ Á·ÌÚfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ˘ÔÎfiÌËÙ· NÙ M¿ÚÎÂÏÏÔ˘˜ (Ficompte Louis Marie Damartin du Py rac de Marcellus› . O ˘ÔÎfiÌËÙ·˜ NÙ M¿ÚÎÂÏÏÔ˘˜ ı· ·›ÍÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‹ ÙËÓ ·Ú·Á‹ ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘ Ù˘ M‹ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú¤ıËÎÂ, fiˆ˜ ÚÔ›·ÌÂ, ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1820. BϤÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙÔÓ ˘ÔO Ù ›Ù ÏÔ˜ Ù Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù Ô˘ N Ù Â º ÔÚÌ  ¤ Ó « V o y a g e d a n s l e L e v a n t ÎfiÌËÙ· NÙ M¿ÚÎÂÏÏÔ˘˜ ÙÔ e n 1 8 1 7 e t 1 8 1 8 ( T ·Í ›‰ È Û Ù Ë Ó A Ó ·Ù ÔÏ‹ Î ·Ù ¿ Ù · ¤ Ù Ë 1 8 1 7 1815 ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ˆ˜ ÁÚ·ÌÌ·Î ·È 1 8 1 8 ) » . Ù¤· ÛÙËÓ ¶ÚÂۂ›· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙËÓ Ê ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ Ú¤Û‚Ë Ì·ÚÎËÛ›Ô˘ NÙ PÈ‚ È¤Ú (Marquis de , ivière›, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ·˘Ùfi˜ ·fi ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Louis v FIII (§Ô˘‰Ô‚ ›ÎÔ 1nÔ›. K·ÙˆÙ¤Úˆ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ M‹ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Û ·Ó‡ÔÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘ Ù˘ M‹ÏÔ˘ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÎfiÌËÙ· NÙ ºÔÚÌ¤Ó Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ §Ô‡‚ ÚÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙÔ 1819.


¶ Â ÚÈÁÚ·Ê‹ Ù Ë ˜ M ‹ ÏÔ˘ Î ·È Ù ˆ Ó a Ú¯ ·ÈÔÙ ‹ Ù ˆ Ó Ù Ë ˜

«L’ancre fut ?etée dans la baie de Milo, à sept heures et demie du soir. Le temps était orageuxBon fit des dispositions pour la sû reté des navires pendant la nuit. Une longue manœ uvre dans la baie de Milo, l’ancienue Melos, nous montra l’ile sous tous ses aspects. Le pilote qui vint guider la frégate, était le premier Grec qui s’offrait à ma vue. Mon imagination s’empara de son origineB ?e cherchais à la reconnaitre dans la gravité de ses traits et dans l’harmonie de son langage. Il m’accomagna le lendemain. Le ?our paraissait à peine, qu ?e gravissais une montagne élevée nommée Mavrouticho, couronnée par un petit monastère dédié au prophèete É lie ¿stouna Elia‹. Il n’est habité que par un pauvre caloyer, qui m’offrit des figues, du pain et du fromage. De la porte de cet ermitage, on découvrait tout l’archipel de la GrèceB une mer d’un bleu éclatant, dont les nuances allaient en s’adoucissant ?usqu’à l’horizon, enveloppait toutes ces iles fameuses. Près de nous était l’ArgentièreB plus près encore, dans l’ile de Milo mê me, ?e voyais à mes pieds le bourg de Castri, et les ruines d’un théâ tre de marbre blanc, qui se dessinait au milieu d’une forét de cyprés. J’apercevais sur le rivage, auprès des sépultures anciennes, les ruines de Milo, ville toute vénitienne, dont les clochers, les dômes, semblaient n’étre plus soutenus que par des palmiers. Ces arbres percent l’enceinte des églisesB leurs racines s’étendent dans les sépulcres, et leurs tétes dominent élégamment ces chapiteaux corinthiens, qui en sont une faible image. Ces bosquets, si pittoresquement placés parmi ces vestiges, ont eu le temps de croitre depuis l’époque de l’abandon de cette ville ?adis si riante, au?ourd’hui si malsaine et presque entièrement aubliée.

Tous les habitans se sont retirés dans le bourg de Castri, placé sur une colline très-élevéeBon y compte de deux à trois mille ames. J’ai

39

«H ¿Á΢ڷ Ú›¯ÙËΠ̤۷ ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘ M‹ÏÔ˘ ÛÙȘ ÂÊÙ¿ÌÈÛË ÒÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. O ηÈÚfi˜ ‹Ù·Ó ı˘ÂÏÏ҉˘. §¿‚·Ì ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÏÈÁÌfi˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘ M‹ÏÔ˘, Ë ·Ú¯·›· M‹ÏÔ˜, Ì·˜ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ÓËÛ› Û’ fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜. O ÈÏfiÙÔ˜ Ô˘ ‹Ïı ӷ ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ÊÚÂÁ¿Ù·, ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ô˘ ›‰Â Ë fiÚ·Û‹ ÌÔ˘. H Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔ˘ ηÙÂÏ‹ÊıË ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. Œ„ ·¯Ó· Ó· ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›Ûˆ ̤۷ ÛÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ·ÚÌÔÓ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘. MÂ Û˘ÓÙÚfiÊ„  ÙËÓ ÂÔ̤ÓË. H ̤ڷ ÌfiÏȘ ·Ó¤ÙÂÈÏÂ, fiÙ·Ó ·Ó·ÚÚȯԇ۷ ¤Ó· ‚Ô˘Ófi ˘„ ËÏfi Ô˘ ÂηÏ›ÙÔ M·˘ÚÔ‡Ù˘¯Ô, fiÔ˘ ˘„ ÒÓÂÙÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÊ‹ÙË HÏ›· (ÛÙÔÓ Õȧȿ). K·ÙÔÈΛÙÔ ·fi ¤Ó·Ó ÊÙˆ¯fi ηÏfiÁÂÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔ˘ ÚfiÛÊÂÚ ۇη, „ ˆÌ› Î·È Ù˘Ú›. Afi ÙËÓ fiÚÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ MÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì fiÏÔ ÙÔ ·Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. MÈ· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¤Ó· Á·Ï¿˙ÈÔ ·ÛÙÚ·ÊÙÂÚfi Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ··Ï¿ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ÓËÛÈ¿. ¶ÏËÛ›ÔÓ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ë K›ÌˆÏÔ˜. ¶ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ·ÎfiÌ· ̤۷ ÛÙÔ ÓËÛ› ·ÎfiÌ· Ù˘ M‹ÏÔ˘, ¤‚ÏÂ· ÛÙ· fi‰È· ÌÔ˘ ÙÔ ÚÔ¿ÛÙÂÈÔ K·ÛÙÚ›, Î·È Ù· ÂÚ›È· ÂÓfi˜ £Â¿ÙÚÔ˘ ·fi Ï¢Îfi Ì¿ÚÌ·ÚÔ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·Ó Ì¤Û· Û’ ¤Ó· ‰¿ÛÔ˜ ·fi ΢·Ú›ÛÛÈ·. ¢È¤ÎÚÈÓ· ÛÙËÓ ·ÎÙ‹, ÎÔÓÙ¿ Û ·Ú¯·›Ô˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜, Ù· ÂÚ›È· Ù˘ M‹ÏÔ˘, fiÏË BÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎË, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· ηÌ·Ó·ÚÈ¿, ÔÈ ÙÚÔ‡ÏÔÈ, Ê·›ÓÔÓÙ·Ó Ó· Â›Ó·È ˘Ô‚·ÛÙ·Á̤ӷ ·fi ÊÔ›ÓÈΘ. A˘Ù¿ Ù· ‰¤ÓÙÚ· ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔÓ ·˘ÏfiÁ˘ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ. OÈ Ú›˙˜ ÙÔ˘˜ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜, Î·È ÔÈ ÎÔÚʤ˜ ÙÔ˘˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ¯·ÚÈو̤ӷ Ù· KÔÚÈÓıȷο ÎÈÔÓfiÎÚ·Ó· Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÈÎfiÓ·. A˘Ù¿ Ù· ¿ÏÛË ÙfiÛÔ ÁÚ·ÊÈο ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÂÈ›ˆÓ, ›¯·Ó ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÂÁηٿÏÂÈ„ ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘, ·Ï·È¿ ÙfiÛÔ ·ÓıËÚ‹, Û‹ÌÂÚ· ÙfiÛÔ ÓÔÛËÚ‹ Î·È Û¯Â‰fiÓ Ï‹Úˆ˜ ͯ·Ṳ̂ÓË. Ÿ ÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ̤۷ ÛÙÔ ÚÔ¿ÛÙÂÈÔ K·ÛÙÚ›, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Â› ÂÓfi˜ ÏfiÊÔ˘ ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ ËÏÔ‡.


40

trouvé de l’industrie chez ces Grecs, et de la propreté dans leurs petites maisons blanches terminées par une plate-forme. De ?eunes filles travaillaient en chantant sur ces terrasses, et lanç aient des regards très-expressifts dans les rues montueuses et rapides, que les ?eunes Grecs parcourent avec une aglité surprenante.

Je voulais passer de Milo à l’Argentière. Ces deux iles se touchent, pour ainsi dire, sur un point que nous allâ mes chercher à travers les campagnes incultes. Plusieurs vallées peu profondes portent tous les caractéres volcaniques. Quelques ceps de vigne assez rares étaient chargés de raisins exquis. Enfin, au bout de deux heures de marche, nous atteignimes une petite anse. On reç ut, dans le bateau qui nous porta, quelques habitans de Milo, presque tous minés par la fièvre. Le tra?et de Milo à l’Argentière me parut ê tre environ d’un mille. L’ile de l’Argentière a long-temps appartenu aux Vénitiens. Le misérable bourg où le viceconsul de France nous reç ut, a été construit par euxBil a l’air d’un grand hôpital délabré, fermé par des portes crénelées. On pouvait aisément, derrière des monceaux de ruines, braver les attaques des corsaires barbaresquesBmais aucun rempart n’etait assez fort pour protéger les habitans de l’Argentière contre ces flibustiers franç ais du XVII. siècle, dont le nom fait encore trembler les î les et les côtes du Levant.

Spiro Franco Poulo, à la tê te de cinquante hommes, avait ?eté la désolation, peu de mois auparavant, parmi les habitans de l’Argentière. Il en avait enlevé de ?eunes fillesBle vice-consul de France ne lui échappa que par la fuite, et sa femme faillit étre victime de la brutalité féroce de ce chef de Mainotes. Cet homme fut pris enfinB?e le trouvai enchainé sur la corvette l’ Espérance.

H Aºƒ√¢π∆∏ ∆∏™ M∏§√À

AÚÈıÌÔ‡Û ·fi ‰‡Ô ˆ˜ ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ „ ˘¯¤˜. Bڋη ÙËÓ ÂÈÓfiËÛË ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, Î·È ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ¿ÛÚ· ÙÔ˘˜ Û›ÙÈ· Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ·Ôı‹ÎË. N·ڿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ·˘Ï¤˜ ÙÔ˘˜, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈο ‚ϤÌÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔχÛÙÚÔÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜, fiÔ˘ ÔÈ Ó·ÚÔ› ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó Ì ÌÈ· Â˘Ï˘ÁÈÛ›· ÂÎÏËÎÙÈ΋. £¤ÏËÛ· Ó· ¿ˆ ·fi ÙË M‹ÏÔ ÛÙËÓ K›ÌˆÏÔ. A˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ÓËÛÈ¿ ÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ ¤ÙÛÈ, Û’ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô fiÙ·Ó ËÁ·›Ó·Ì ӷ ÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ÙË ¯¤ÚÛ· ·˘Ù‹ ÂÚÈÔ¯‹. ¶ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿‚·ı˜ ÎÔÈÏ·‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó fiϘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ËÊ·ÈÛÙÂÈÔÁÂÓ‹. §›Á· ÎÏ‹Ì·Ù· ·ÚÎÂÙ¿ Û¿ÓÈ· ˘‹Ú¯·Ó ÊÔÚو̤ӷ Ì ÛٷʇÏÈ· ÂÎÏÂÎÙ¿. T¤ÏÔ˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ÒÚ˜ ÔÚ›· Êı¿Û·Ì Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÚÌ›ÛÎÔ. B¿Ï·Ì ̤۷ ÛÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ Ì·˜ ¤ÊÂÚ ϛÁÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·fi ÙË M‹ÏÔ, ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ ¯Ù˘Ë̤ÓÔÈ ·fi ˘ÚÂÙfi. H ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ·fi ÙË M‹ÏÔ ÛÙËÓ K›ÌˆÏÔ ÌÔ˘ Ê¿ÓËΠӷ Â›Ó·È ÂÚ› ÙÔ ¤Ó· Ì›ÏÏÈÔ. TÔ ÓËÛ› K›ÌˆÏÔ˜ ·fi ·ÏÈ¿ ·Ó‹Î ÛÙÔ˘˜ EÓÂÙÔ‡˜. TÔ ·ÍÈÔχËÙÔ ÚÔ¿ÛÙÂÈÔ fiÔ˘ Ô ˘ÔÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Ì·˜ ˘Ô‰¤¯ÙËΠ›¯Â ¯ÙÈÛÙ› ·fi ÂΛÓÔ˘˜. Œ¯ÂÈ ÙËÓ fi„ Ë ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÚËÌ·Á̤ÓÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÂÚÈ΢Îψ̤ÓÔ ·fi ‡Ï˜ Ì Â¿ÏÍÂȘ. MÔÚÔ‡Û·Ì ‡ÎÔÏ· ›Ûˆ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÙÂÌ·¯ÈṲ̂ӷ ÂÚ›È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔ˘ÚÛ¿ÚˆÓ ·fi ÙËÓ BfiÚÂÈÔ AÊÚÈ΋. AÏÏ¿ ηӤӷ Ô¯‡ÚˆÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Úfi ÒÛÙ ӷ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ KÈÌÒÏÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ fiÓÔÌ· οÓÂÈ Ó· ÙÚ¤ÌÔ˘Ó Ù· ÓËÛÈ¿ Î·È fiϘ ÔÈ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜. O ™‡ÚÔ˜ ºÚ·ÁÎÔ-¶Ô˘ÏÔ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÓ‹ÓÙ· ·Ó‰ÚÒÓ, ›¯Â ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ Âڋ̈ÛË, Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÚˆÙ‡ÙÂÚ·, ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ KÈÌÒÏÔ˘. E›¯Â ··Á¿ÁÂÈ Ó·ڿ ÎÔÚ›ÙÛÈ·. O ˘ÔÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ÌfiÚÂÛ ӷ ÁÏ˘ÙÒÛÂÈ Ê‡ÁÔÓÙ·˜, ·ÏÏ¿ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„  ӷ ¤ÛÂÈ ı‡Ì· Ù˘ ‚¿Ó·˘Û˘ ·ÁÚÈfiÙËÙ·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ·fi ÙË M¿ÓË. A˘Ùfi˜ Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÙÂÏÈο È¿ÛÙËÎÂ. TÔÓ ‚ڋη ·Ï˘ÛÔ‰Â-


BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

377

∂ƒ°∞ ∆√À ™À°°ƒ∞º∂∞ ñ ∏¶∂πƒ√´∞¢∞. ∞Ú¯·›· Î·È ¡¤· πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∏›ÚÔ˘ Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ì ÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ÂÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È Û¯fiÏÈ·. ∂ΉfiÛÂȘ ∞ÊÔ› ∆√§π¢∏, ∞ı‹Ó· 1990. ñ µ∞ƒ§∞∞ª - ™∫§πµ∞¡∏ - ¢π∞µ∞™π™ ¶∂¡∆∂ ¶∏°∞¢πø¡. °. ∆ÛfiÏ˘, °È¿ÓÓÂÓ· 1986. ñ ™Àµ√∆∞ £∂™¶ƒø∆π∞™. (¶ÂÓÙ¿ÁψÛÛÔ: ∂ÏÏËÓÈο, °·ÏÏÈο, ∞ÁÁÏÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο, πÙ·ÏÈο) °. ∆ÛfiÏ˘, °È¿ÓÓÂÓ· 1992. ñ ™∫§πµ∞¡∏. πÛÙÔÚ›·-ŒıÈÌ·, §·ÔÁÚ·Ê›·-∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∑ˆ‹ ÙÔ˘ ÈÚÈÔ‡, °. ∆ÛfiÏ˘, °È¿ÓÓÂÓ· 2001. ñ OCDEiade. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ πÛÙÔÚ›· (™¯¤‰ÈÔ ª¿ÚÛ·Ï Î.Ï.) ÛÙË °·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ √√™∞ (OCDE ÛÙË °·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·) Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ™˘ÁÁڷʤ·˜ ‹Ù·Ó ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Â› 30ÂÙ›· ÂÚ›Ô˘. ñ ∏ πÛÙÔÚ›· ∞Ú¯·›· Î·È ¡¤· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË °·ÏÏ›· (¶·Ú›ÛÈ 1995). ñ L’ Ancienne Macedoine c’ est la Grèce (∏ ∞Ú¯·›· ª·Î‰ÔÓ›· Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿˜). ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ· - ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ™ÎÔÈ·ÓÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, ¶·Ú›ÛÈ 1993. ñ ™ÂÈÚ¿ ÕÚıˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÛÙȘ ËÌÂÚ‹ÛȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜: £ÂÛÚˆÙÈ΋, ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·, ∂χıÂÚÔ µ‹Ì·, ¶ÚˆÈÓfi˜ §fiÁÔ˜, πˆ¿ÓÓÈÓ·, ∞’ ÙË ™ÎÏ›‚·ÓË (ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ™˘ÁÁڷʤ· Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·). ñ ™ÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜ ÔÏÏÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È §·˚ÎÒÓ ∆Ú·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ì ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ ÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ ™Ù¤ÏÈÔ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë, ÙÔ˘˜ ∞ÓÙÒÓË ∫˘Ú›ÙÛË, ∞ϤÎÔ ∫ÈÙÛ¿ÎË Î·È ¿ÏÏÔ˘˜. º˘ÏÏ¿‰È· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¶·Ú·‰ÔÛÈÎÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∆Ú·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ Û˘ÓËÌ̤ӷ Û CD, ˘fi ÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÎÏ·ÚÈÓÔ·›¯ÙË ¶¤ÙÚÔ˘ §Ô˘Î¿ ÷ÏÎÈ¿, Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ General Music ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ñ ∏ πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙˆÓ ∆¯ÓÒÓ, ÙˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È Ù˘ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ· (∞ı‹Ó·, ∂ΉfiÛÂȘ «∂§§∏¡»). ñ Planning Familial et Developpement Socio - Economique. ¢È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ¢È·ÙÚÈ‚‹, ¶·Ú›ÛÈ 1973. √ÚÈṲ̂ӷ ÛÙÔȯ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·ÙÚÈ‚‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ËÁ‹ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ (UNFPA), ÙÔÓ √√™∞, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ WORLD BANK. ñ ∏ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∞Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ Ù˘ ª‹ÏÔ˘.

À¶√ ∂∫¢√™∏ ñ •¤ÓÔÈ ¶ÂÚÈËÁËÙ¤˜ Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1100 Ì.Ã. Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ñ ∞Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi Ù· °È¿ÓÓÂÓ· ηٿ Ù· ¤ÙË 1909-1910. ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÂÎ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ §ÔÁ›Ô˘ Nora BIELECA.

Pages ΑΦΡΟΔΙΤΗ  
Advertisement