Page 1

¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∂¡√∆∏∆∞ ¶ƒø∆∏: £∂øƒπ∞ §√°√∆∂áπ∞™ 1. ∞fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÙËÓ ·ÈÁÓÈÒ‰Ë ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 2. §ÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ıˆڛ· Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ·È‰È΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·: ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ù˘ ™ÔÊ›·˜ ¶·Ú¿Û¯Ô˘ ∫·È ÔÈ Î·ÎÔ› ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 3. ¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·˜ ·È‰È΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∆˙È¿ÓÈ ƒÔÓÙ¿ÚÈ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 4. ¶ÚÔÊÂÌÈÓÈÛÙÈ΋, ÊÂÌÈÓÈÛÙÈ΋ Î·È ÌÂÙ·ÊÂÌÈÓÈÛÙÈ΋ ‰fiÌËÛË Ù˘ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ Û ÂÏÏËÓÈο ·È‰Èο Î·È Ó·ÓÈο ΛÌÂÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

∂¡√∆∏∆∞ ¢∂À∆∂ƒ∏: ¡∂∂™ √¶∆π∫∂™ ∆∏™ ∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏™ º∞¡∆∞™π∞™ 1. ∂ÏÏËÓÈ΋ ·È‰È΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ∞fi ÙËÓ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯›· ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 2. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞ÓÙ·ÔÎÚ›ÛÂȘ Î·È ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ·È‰È΋ Î·È Ó·ÓÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 3. ¢˘ÛÙÔ›·-Ô˘ÙÔ›· Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ·È‰È΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· . . . . . . . . .145 4. ∞ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÌÂÙ··ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·È‰È΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 5. √ÈÎÔÊÂÌÈÓÈÛÌfi˜ Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ·È‰ÈÎfi/Ó·ÓÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191


20

∂ÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜: ∆· ∂ÙÂÚÔı·Ï‹

∂¡√∆∏∆∞ ∆ƒπ∆∏: ∆∞ ∂∆∂ƒ√£∞§∏ 1. ∏ ·È‰È΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ˆ˜ ‰›Ô ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË . . . .211 2. ¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ·È‰È΋/Ó·ÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 3. ∞ÓÙÈÏÔÁÔÎÚÈÙÈΤ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ËÚÒˆÓ Û Î›ÌÂÓ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·È‰È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 4. ¡¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È (·È‰È΋) ÏÔÁÔÙ¯ӛ·: ªÈ· Ó¤· ÂΉԯ‹ Ù˘ (·È‰È΋˜) ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ‹ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ (·È‰È΋˜) ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜; . . . . . . . . . .277 5. √È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ۠ΛÌÂÓ· ·È‰È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307 6. ∏ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ‚Ȉ̤ÓÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜: ∞fi ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 7. °ÈÒÚÁ˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜: √ ÔÈËÙ‹˜ Î·È Ë ÔÈËÙÈ΋ ÙÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 8. ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ˆ˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ̇ıÔ˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÁÂÓȤ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ Â˙ÔÁÚ¿ÊˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343 ¶ÚÒÙ˜ ¢ËÌÔÛȤ˘ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359

6-Ε-018 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΤΑ ΕΤΕΡΟΘΑΛΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
6-Ε-018 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΤΑ ΕΤΕΡΟΘΑΛΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
Advertisement