Page 1

Investor Station ฉบับที่ 766 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 766 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2554

News Station

www.istationnews.co 5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

QH วางเป้ารายได้ปหี น้าโตเกิน 30% เปิด 23 โครงการใหม่ 2.16 หมืน่ ล.

QH ตั้ ง เป้ า รายได้ ปี 55 โตไม่ ต่ำ � 30% ส่ ว นปี นี้ ค งหลุ ด เป้ า เดิ ม ที่ ว างไว้ 1.2 - 1.3 หมื่นล้านบาท โดยคาดน้ำ�ท่วมกดรายได้ Q4/54 ลง 20 - 30% ปีหน้ามีแผน เปิ ด 23 โครงการ มู ล ค่ า 2.16 หมื่ น ล้ า นบาท เน้ นโครงการระดั บ กลางถึ ง ล่ า ง รวมถึงคอนโดมิเนียมที่มาจากแบรนด์ใหม่ทั้งในกรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด ขณะที่เตรียมออกหุ้นกู้ 3 พันล้านบาทใน H1/55 ส่วน H2/55 จะทยอยออกอีก 2 พันล้านบาท พร้อมปัดลือขายหุ้น HMPRO ระบุเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนดี ต่อหน้า 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

7 8

9

สหรัฐฯ เตรียมกดดันจีน ให้ปล่อยเงินหยวนให้แข็งค่าขึ้น คลังหั่นเป้าจีดีพีปีนี้อีกรอบ เหลือโต 1.1% ศศิวิมล สูงสว่าง - สุดา ศรีชัยพาณิชย์ ขายหุ้น HYDRO ออกคนละ 1.31%

Dynamic Station รายย่อยจงเจริญ

10

Lifestyle Station รักษาผมร่วงด้วยขิง

13

มองหุ้นจากเซียน แนวต้าน 1,030

14

Data Station

PREB คาดปีหน้ากำ�ไรสุทธิโต 10% ต่อหน้า 4

KSL โชว์ก�ำ ไรปี 54 พุง่ 1,089% ต่อหน้า 4

SET News ทำ�ความรู้จัก

“ปิ่นมณี เมฆมัณฑนา” MD “ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่” ตอนที่ 3

ต‡อหนˆา 12

PTT ยัน นำ� SPRC เข้าตลาดปีหน้า ต่อหน้า 8

TTCL

ราคาเหมาะสม 14.81 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 765 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 766 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2554

QH วางเป้า (ต่อจากหน้า 1)

น า ง สุ ว ร ร ณ า พุทธปราสาท กรรมการและ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลิตเี้ ฮ้าส์ (QH) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าปี 55 รายได้ จะเติ บ โตไม่ ต่ำ � กว่ า 30% ขณะเดียวกันเตรียมออกหุ้นกู้ 3 พันล้านในช่วงครึ่งแรกของ ปี 55 ส่วนในครึง่ หลังของปีจะ ทยอยออกอีก 2 พันล้านบาท จากวงเงิ น หุ้ น กู้ ที่ เ หลื อ อยู่ 5 พันล้านบาท ในวงเงินที่ขอ อนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ ไว้ 1 หมืน่ ล้านบาท สำ � หรั บ ผลประกอบ การในปีนี้ยอมรับว่า รายได้ รวมของบริษัทฯ คงจะลดลง อย่ า งแน่ น อน เนื่ อ งจาก ผลกระทบจากน้ำ � ท่ ว มใน Q4/54 ส่งผลให้รายได้ลดลง 20 - 30% จากกำ � ลั ง ซื้ อ ผู้ บ ริ โ ภคชะลอตั ว ลงทั น ที โดยเฉพาะโครงการแนวราบที่ บริษัทฯ มีอยู่ และทำ�ให้บาง โครงการทีจ่ ะเปิดในไตรมาสนี้ ต้องเลือ่ นออกไปเช่นกัน แม้วา่ โครงการคอนโดมิเนียมมียอด ขายที่ ค่ อ นข้ า งดี แต่ ไ ม่ สามารถชดเชยได้ ทั้ ง หมด ดังนั้น จะส่งผลให้รายได้ปีนี้ ต่ำ�กว่าเป้าหมายที่ 1.2 - 1.3 หมื่ น ล้ า นบาท ซึ่ ง ปั จ จุ บั น บริษัทฯ พยายามผลักดันยอด โอนที่มีอยู่ 500 - 600 ล้าน บาท แต่ ไ ม่ แ น่ ใ จว่ า จะปิ ด ยอดโอนได้หรือไม่ จากผลกระทบ สถานการณ์อุทกภัยส่งผลให้ บริ ษั ท ฯ ปรั บ แผนในการ พัฒนาโครงการโดยการหันมา

News Station

เน้นพัฒนาโครงการทัง้ แนวราบ ที่มีสัดส่วน 50% ทั้ ง บ้ า นเดี่ ย ว ทาวน์ เ ฮาส์ น อ ก จ า ก นี้ ยั งไ ด้ ร ว ม ทั้ ง ค อ น โ ด มิ เ นี ย ม พิจารณาชะลอการซือ้ ทีด่ นิ ใหม่ โดยบริษัทฯ จะให้ความสำ�คัญ ในปี 55 ด้วยเช่นกัน แม้โครง กับโครงการคอนโดมิเนียมมาก การใหม่ ทื่ จ ะเปิ ด ใหม่ จ ะมี ขึ้ น และลู ก ค้ า ระดั บ กลาง จำ � นวนมาก แต่ ส่ ว นใหญ่

ถึงล่างที่เห็นว่ายังมีกำ�ลังซื้ออีก ค่ อ นข้ า งมาก ดั ง นั้ น การ พั ฒ นาโครงการในปี 55 จะ ป รั บ สั ด ส่ ว น ก า ร พั ฒ น า โครงการระดั บ กลางถึ ง ล่ า ง เพิ่ ม เป็ น 60% จากปี ก่ อ น

บริษัทฯ มีที่ดินอยู่แล้ว โดยใน ปีหน้ามีแผนเปิด 23 โครงการ ใหม่ มูลค่า 2.16 หมืน่ ล้านบาท จากปี 54 ที่เปิดโครงการใหม่ 15 โครงการ มูลค่า 1.89 หมืน่ ล้านบาท ซึ่งปีนี้จะมีโครงการ

คอนโดมิ เ นี ย ม 5 โครงการ ได้ แ ก่ เชี ย งใหม่ พั ท ยา กรุงเทพ บริษัทฯ ยังมีการเพิ่ม แบรนด์ GUSTO ภายใต้ “คาซ่า วิลล์” เพื่อเจาะลูกค้า ระดั บ กลางถึ ง ล่ า งที่ เ ป็ น บ้านเดีย่ วระดับราคา 3 ล้านบาท และทาวน์เฮาส์ 2.5 ล้านบาท ซึ่งมีแผนจะเปิดตัวในแบรนด์ ดังกล่าวจำ�นวน 6 โครงการ มู ล ค่ า รวม 3,050 ล้านบาท และตั้งเป้าสร้างรายได้ ในปี 55 จำ�นวน 700 ล้านบาท ปั จ จุ บั น บ ริ ษั ท ฯ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาในการ ออกกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ขณะนีพ้ จิ ารณาเลือกสินทรัพย์ ที่ จ ะเข้ า กองทุ น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น บริษทั มีสนิ ทรัพย์ทเี่ ป็นโรงแรม และ เซอร์ วิ ส อพาร์ ท เม้ น ต์ จำ�นวน 7 อาคาร โดยคาดว่า จะเห็ น การออกกองทุ น ฯ ในครึ่งหลังปี 55 ส่ ว นกระแสข่ า วที่ บริษัทฯ จะขายหุ้น บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) ออกไปนัน้ บริษทั ฯ ยืนยันไม่มี แ ผ น ข า ย หุ้ น H M P R O อย่ า งแน่ น อน เนื่ อ งจาก เป็นบริษัทฯ ที่ให้ผลตอบแทน ที่ ดี ซึ่ ง ปั จ จุ บั น QH ถื อ อยู่ สัดส่วน 19%

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 766 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2554

PREB (ต่อจากหน้า 1)

นายวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้ จั ด การบริ ษั ท บมจ.พรีบิลท์จำ �กัด (PREB) เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดกำ�ไร สุทธิปี 54 ดีกว่าปีก่อน หลัง ผลการดำ�เนินงาน 9 เดือน แรกของบริษทั ฯ มีก�ำ ไร 88.23 ล้านบาท รายได้ที่ 2,501.01 ล้านบาท ซึง่ สูงกว่าปีกอ่ นทัง้ ปี บริษทั ฯ มัน่ ใจว่าปี 54 รายได้จะเติบโตตามเป้าทีค่ าด 3 พันล้านบาท แม้ Q4/2554 จะชะลอตัวลดลงเล็กน้อยจาก สถานการณ์ น้ำ � ท่ ว ม แต่ บริษัทฯ ได้รับงานซ่อมแซม เข้ามาทดแทน ขณะที่คาดกำ�ไรสุทธิ ปี 55 จะเติบโตตามรายได้ที่ คาดโต 10% เนื่องจากมีงาน ประมูลเข้ามาใหม่ ด้าน Net Profit Margin คาดว่าจะอยู่ที่ ระดับประมาณ 10% ซึ่งใกล้ เคียงกันทุกปี KSL โชว์ (ต่อจากหน้า 1)

นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. น้ำ � ตาลขอนแก่ น (KSL) เปิ ด เผยว่ า บริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป้ า หมายเพิ่มปริมาณอ้อยเข้าหีบ ในปีหน้าไม่ต่ำ�กว่า 10 - 15% จากปีนี้ ซึง่ อยูท่ ี่ 6.17 ล้านตัน หลังโรงงานน้ำ�ตาลบ่อพลอย เฟส 2 เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์

News Station

หน้า 4

ใ น ปี 5 5 บ ริ ษั ท ฯ ตั้งงบซื้อที่ดิน ราว 1 พันล้าน บาท โดยแต่ละโครงการจะใช้ งบที่ ดิ น ประมาณ 300 ล้ า น บาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะ เปิดตัวโครงการใหม่ราว 3 - 4 โครงการ ปั จ จุ บั น อยู่ ใ น ระหว่างการหาซื้อที่ดิน นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยื่นประมูลงานก่อสร้างมูลค่า 4 พันล้านบาทแล้ว โดยคาดว่า จ ะ ท ร า บ ผ ล ก า ร ป ร ะ มู ล ประมาณ Q1/55 ซึ่งโดยปกติ แล้วบริษทั ฯ จะได้งานประมาณ 1 ใน 3 ของงานที่ยื่นประมูล อนึ่ ง บริ ษั ท ฯ มี ง าน ในมือ หรือ Backlog เกือบ 3 พั น ล้ า นบาท คาดว่ า จะ ทยอยรั บ รู้ ร ายได้ ใ นปี 55 ราว 1 พันล้านบาท และ ที่ เหลือจะรับรู้ในปี 56 โดยจะ เข้ามาช่วยสนับสนุนารเติบโต ในอนาคต ได้ ตั้ ง แต่ ป ลายเดื อ นพ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งงวดปี 54 มีกำ�ลัง การผลิ ต 1.1 ล้ า นตั น อ้ อ ย แต่งวดปี 55 คาดว่าจะมีกำ�ลัง การผลิตน้ำ�ตาลจากบ่อพลอย เฟส 2 เพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ KSL รายงานผล ประกอบการปี 54 (สิ้นสุด 31 ต.ค.) มีกำ�ไรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.88 พันล้านบาท จากช่วงเดียวกัน

ปีกอ่ นทีม่ กี �ำ ไรอยูท่ ี่ 158.69 ล้าน บาท เพิ่มขึ้น 1,731 ล้านบาท หรือ 1,089% สำ�หรับ แนวโน้มราคา น้ำ�ตาลในตลาดโลกปีหน้าอาจ ลดลง แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นที่น่า กังวลสำ�หรับบริษทั ฯ เนือ่ งจาก ได้เตรียมความพร้อมด้วยการ ขายล่วงหน้าไปแล้ว 80% ดังนัน้ ผลประกอบการ

ก็น่าจะดีต่อเนื่อง และรายได้ หลั ก ในปี ห น้ า ยั ง คงมาจาก น้ำ � ตาลเป็ น หลั ก ตามด้ ว ย ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ธุรกิจ ผลิตเอทานอล และปุ๋ย และ ธุ ร กิ จ น้ำ � ตาลในต่ า งประเทศ ตามลำ�ดับ

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 766 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2554

สหรัฐฯ เตรียมกดดันจีน ให้ปล่อยเงินหยวนให้แข็งค่าขึ้น รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สหรัฐฯเตรียม กดดันจีนให้ปล่อยเงินหยวนให้แข็งค่าขึ้น พร้อมระบุว่า สกุล เงินหยวนของจีนอยูใ่ นระดับทีต่ ่ำ�กว่ามูลค่าทีแ่ ท้จริง แต่ไม่ได้ ระบุว่าจีนบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินหยวน โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯได้เผยแพร่รายงาน ต่อสภาคองเกรสเกี่ยวนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินของ ประเทศคู่ค้าสำ�คัญว่า กระทรวงฯจะติดตามความเคลื่อนไหว ของการแข็งค่าขึ้นของเงินหยวน และกดดันให้จีนเปลี่ยน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น รัฐบาลสหรัฐฯมีความเห็นว่า จีนใช้ความได้เปรียบ จากการทีเ่ งินหยวนอยูใ่ นระดับทีต่ ่ำ�กว่าปัจจัยพืน้ ฐานเพือ่ ช่วย เหลือภาคส่งออกอันยังผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า ระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสหรัฐฯจะหลีกเลีย่ ง การกระทำ�ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางเศรษฐกิจกับจีน “ในช่วงหลาย 10 ปีที่ผ่านมา จีนอดทนต่อแรง เสี ย ดทานจากตลาดในการกดดั น ให้ ขึ้ น ค่ า เงิ น หยวน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของจีนที่ใช้อยู่ได้ทำ�ให้เงินหยวน อยู่ในระดับที่ต่ำ�กว่ามูลค่าที่แท้จริง แม้ว่าเงินหยวนจะแข็งค่า ขึ้นมาบ้างแล้วในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา” กระทรวงฯ ระบุ

แมนูไลฟ์คาดดัชนีตลาดหุ้นอินโดฯ จ่อพุ่ง 20% ในปีหน้า รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ แมนูไลฟ์คาดดัชนี จาร์กาต้าคอมโพสิตตลาดหุ้นอินโดนีเซียอาจเพิ่มขึ้น 30% ในปี 2012 หลังคาดการณ์ว่า อินโดนีเซียจะได้รับการปรับเพิ่ม อันดับความน่าเชื่อถือ และเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ดีจากการ ลงทุนโครงการสาธารณูปโภค โดยนายยุดอิสเตีย ซูซันโตหัวหน้านักวิเคราะห์ ตลาดทุนที่พีทีแมนูไลฟ์แอสเซ็มแมเนจเมนท์ระบุว่า สถานบัน จัดอันดับความน่าเชื่อถือสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์สและมูดี้ส์อิน เวสเตอร์เซอร์วิสจะปรับขึ้นอันดับความน่าเชื่อถืออินโดนีเซีย มาอยูท่ รี่ ะดับน่าลงทุน หลังก่อนหน้านีฟ้ ทิ ช์เรทติง้ ส์ได้เพิม่ อันดับ ความน่าเชื่อถืออินโดนีเซียมาอยู่ที่ระดับน่าลงทุนแล้ว ขณะเดียวกันนายซูซนั โตระบว่า หุน้ ทีม่ คี วามลงทุน ได้แก่ หุ้นในกลุ่มธนาคาร และซีเมนต์ ซึ่งได้รับผลดีจากการ ลดอัตราดอกเบี้ย และการลงทุนก่อสร้างถนน ท่าเรือ และ สนามบิน “เริ่มจากฟิทช์ก่อน และในปีหน้ามูดี้ส์และเอสแอนด์พี จะปรับขึน้ อันดับความน่าเชือ่ ถืออินโดนีเซียตาม ซึง่ จะส่งผลให้ อัตราดอกเบี้ยสกุลเงินรูเปียห์อยู่ในระดับต่�ำ ต่อไป” แมนูไลฟ์ ระบุ ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลของบลูมเบิร์กพบว่า ค่า PE ของตลาดหุ้นอินโดนีเซียในปีนี้อยู่ที่ 15.1 เท่า

AFET

“ถือยาวข้ามปี” เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 134 สัญญา สถานะคงค้าง 3,344 สัญญา - ปิด 111.40 บ./ก.ก. ลดลง 0.50 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 55) ปัจจัยบวก - พืน้ ฐานแกร่งรับยางผลัดใบ - ภาคการผลิตยานยนต์ไทยเริม่ ฟืน้ - ไทยเซ็น MOU ส่งยางให้จนี 1 แสนตัน ปัจจัยลบ - วอลุม่ เงียบ ใกล้หยุดยาวปีใหม่ - น้�ำ มันทะลุ 100 เหรียญจากแรงเก็งกำ�ไร กลยุทธ์ - ซือ้ และถือยาวข้ามปีได้ (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 55) - แนวรับ 111 บ./ก.ก. - แนวต้าน 112 - 114 บ./ก.ก.

หน้า 5

ผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นเดือน พ.ย. ลดลง 2.6% รับพิษเยนแข็งค่ากระหน่ำ� รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ กระทรวงพาณิชย์ ญี่ ปุ่ น เปิ ด เผยว่ า ผลผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมญี่ ปุ่ น เดื อ น พฤศจิ ก ายนลดลง 2.6% หลั ง ภาคส่ ง ออกชะลอลงจาก ผลกระทบที่เกิดจากการแข็งค่าขึ้นของเงินเยน และความ ต้องการในต่างประเทศที่ลดลง “การอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับเยน ส่งผลกระทบต่อกำ�ไรสุทธิภาคอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำ�คัญ และการอ่อนค่าลงดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการใช้จ่าย เงินทุนของภาคอุตสาหกรรมด้วย ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม จึงยังไม่ฟื้นตัวกลับสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตการเงิน ปี 2008” นายจุนโก นิชิโอกะ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่ อาร์บีเอสซิเคียวริตี้ส์เจแปน กล่าว นอกจากนี้ เหตุอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในไทยมี ส่วนทำ�ให้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญีป่ นุ่ ลดลง เนือ่ งจากภาค อุตสาหกรรมยานยนต์ขาดแคลนชิ้นส่วนและอะไหล่ ทั้งนี้ นับแต่เกิดพิบัติภัยสึนามิในญี่ปุ่นเมื่อเดือน มี น าคมที่ ผ่ า นมา รั ฐ บาลญี่ ปุ่ นได้ ตั้ ง งบประมาณพิ เ ศษ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว 4 ครั้งมูลค่า ราว 20 ล้านล้านเยน (257 พันล้านดอลลาร์)

TFEX

“วอลุ่มไม่คึก เปิดสถานะขาย”

นายคมสันต์ ปรมาภูติ รองผูจ้ ดั การฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.บัวหลวง หรือ BLS SET50 Futures - วานนีผ้ า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 15,704 สัญญา สถานะคงค้าง 32,105 สัญญา - ปิด 716.50 จุด ลดลง 2.60 จุด (สัญญา SZ5011 ธ.ค. 54) ปัจจัยบวก - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิ 33.84 ลบ. ปัจจัยลบ - เงินบาทอ่อนค่า - วอลุม่ เงียบใกล้หยุดยาว ปีใหม่ - แรงซือ้ จาก LTF-RMF เริม่ แผ่ว - นลท.เร่ง Roll Over ทำ�ดัชนีฯผันผวน กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญา S50H12 มี.ค. 55) - แนวรับ 700 จุด - แนวต้าน 716 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 766 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2554

หน้า 6

TTCL ราคาเหมาะสม 14.81 บาท

บล.เอเซีย พลัส แนะนำ�ซื้อ TTCL ราคาเหมาะสมที่ 14.81 บาท หลังสิ้นงวด 3Q54 TTCL มี Backlog คงเหลือ 19,000 ล้านบาท จำ�นวนนี้กว่า 50% จะรับรู้รายได้ในปี 2555 ส่วนที่เหลือจะรับรู้เป็นรายได้ในปี 2556 ทั้งนี้ ยั งไม่ นั บ รวมงานโครงการแปลงน้ำ � ทะเลให้ เ ป็ น น้ำ � จื ดในประเทศกาตาร์ หากนับรวมงานโครงการแปลงน้ำ�ทะเลให้เป็นน้ำ�จืด กับ Backlog ปัจจุบันที่มี จะทำ�ให้ TTCL มี Backlog เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงที่สุด เป็นประวัตกิ ารณ์ของบริษทั และเพียงพอสำ�หรับรองรับการเติบโตในปี 2555 - 2556 โอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศของ TTCL ที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะ การเกิดขึน้ ของนิคมอุตสาหกรรมทวายในประเทศพม่า ทีจ่ ะมีโครงการก่อสร้าง โรงงานปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้าเป็นจำ�นวนมาก รวมถึงประเทศเวียดนาม ที่การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เริ่มกลับเข้ามาอีกครั้ง หลังการประกาศ ลดค่าเงินดองหลายครั้ง จนเศรษฐกิจเวียดนามมีเสถียรภาพดีขึ้น โดยฝ่ายวิจัย ประเมินกำ�ไรจากการดำ�เนินงานปี 2555 เติบโตขึ้น 23%YoY เป็น 466 ล้านบาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 28/12/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

TTCL 11.60 0.00 0.00 11.60 11.70 11.50 11.60 11.60

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

2,881,200 33,411 1.72 15.06 3.67 0.18 3.19 0.77 5,568

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/08/54

1.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 11.60 บาทหนาแน่นสุด

2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TOYO ENGINEERING CORPORATION CHIYODA CORPORATION

บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำ�กัด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนหุ้น

(%)

124,800,000

26.00

33,600,000 32,000,000 30,061,000 18,400,000

7.00 6.67 6.26 3.83

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 766 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2554

คลังหั่นเป้าจีดีพีปีนี้อีกรอบเหลือโต 1.1% นายสมชั ย สั จ จพงษ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจ การคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวง การคลัง เปิดเผยว่า เศรษฐกิจ ไทยปี 54 คาดว่ า จะขยายตั ว ชะลอลงมาอยู่ที่ 1.1% จากเดิมที่ คาดโต 1.7 - 2% เนื่องจากได้รับ ผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัยใน ช่วงปลายปี ซึง่ ส่งผลกระทบอย่าง รุนแรงต่อภาคการผลิตและภาค อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้ หดตั ว ลง และยั ง ทำ �ให้ ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารจำ � นวนมาก ประสบปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วน ในการผลิ ต การบริ โ ภคภาค เอกชนก็คาดว่าจะชะลอลง ซึ่ง เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ การ จับจ่ายใช้สอยของประชาชนใน พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบเช่ น เดี ย วกั น โดยเฉพาะในหมวด

อาหาร เครื่ อ งดื่ ม โรงแรม ภัตตาคาร และยัง ส่ ง ผลรายได้ เกษตรกรลดลงจากผลผลิ ต การเกษตรที่เสียหาย ประกอบกับปัญหาความ ไม่ แ น่ น อนของการขยายตั ว

เศรษฐกิ จ โลกจากปั ญ หาภาค อสังหาริมทรัพย์และการจ้างงานใน สหรั ฐ ฯ ปั ญ หาหนี้ สิ น ยุ โ รป คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 54 จะอยูท่ ี่ 3.9% เร่งตัวขึน้ ตามต้นทุน ในหมวดสินค้าเกษตร และได้รับ

คลังเผยยังไม่สรุป

โอนหนี้ FIDF กลับธปท. นายธีระชัย ภูวนาถนรา นุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ ได้ข้อสรุปเรื่องการโอนหนี้ มูลค่า 1.1 ล้านล้านบาท ของกองทุน เพื่ อ การฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบ สถาบันการเงิน (FIDF) กลับไปให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ดูแล โดยอยูร่ ะหว่างการศึกษาหา แนวทางแก้ปัญหาหนี้ดังกล่าว “ครม.ยังไม่ได้เห็นชอบ ให้โอนหนี้(FIDF) กลับแบงก์ชาติ แต่เห็นชอบให้ไปศึกษาหาทางที่ จะแก้หนี้สินของกองทุนฟื้นฟูฯ” นายธีระชัย กล่าว รมว. คลั ง กล่ า วว่ า

ขณะนี้มีสองแนวทางที่กระทรวง การคลังและ ธปท.เห็นตรงกันทีจ่ ะ ใช้แก้ปัญหาหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ คือ แนวทางแรก น่ า จะนำ � ดอกผล ของกองทุ น สำ � รองเงิ น ตราต่ า ง ประเทศมาใช้ เพื่อช่วยแก้ปัญหา ของประเทศไปก่อน แต่จากการ

หารือกับลูกศิษย์หลวงตามหาบัว ยังไม่ได้รับการตอบรับ ส่วนอีก แนวทางหนึ่ ง คื อ ขณะนี้ ร ะบบ ธนาคารพาณิ ช ย์ มี ก ารจ่ า ยเงิ น เข้าไปที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 0.4% ซึ่งอาจนำ�เงินส่วนนี้มาใช้ได้ ชั่ ว คราว โดยช่ ว งนี้ ก ระทรวง

แรงกดดันจากสภาพอากาศไม่เอื้อ อำ � นวยและต้ น ทุ น ในหมวด พลังงานเร่งขึ้นตามทิศทางราคา น้ำ�มันดิบในตลาดโลก คลัง คาด จีดีพี Q4/54 ติดลบ5% จากเดิม คาดติ ด ลบ 2 - 3% จากผล กระทบน้ำ�ท่วมรุนแรง “เศรษฐกิ จ ไทยในช่ ว ง เดือนพ.ย.54 พบว่าหดตัวอย่าง ชัดเจน เนื่องจากผลของวิกฤต อุ ท กภั ย ที่ ก ระทบต่ อ การผลิ ต โดยเฉพาะภาคอุ ต สาหกรรม ขณะเดียวกันได้สง่ ผลให้การใช้จา่ ย ภายในประเทศและการส่งออกหด ตั ว ลดลงต่ อ เนื่ อ งเป็ น เดื อ นที่ 2 ติดต่อกัน ทำ�ให้คาดว่าอัตรา การขยายตัวของเศรษฐกิจไตรมาส 4/54 จะติดลบ 5% จากเดิมคาด ติดลบ 2 - 3%” นายสมชัย กล่าว การคลังก็จะเข้าไปรับประกันแทน “ปัญหาจริงๆ เวลานี้ ไม่ ได้อยู่ที่ยอดหนี้ หนี้เป็นหนี้ของ แบงก์ชาติอยู่แล้ว แต่แบงก์ชาติ ไม่มีกำ�ลังในการจ่ายดอกเบี้ย ถ้า มีแหล่งเงินมาจ่ายดอกเบีย้ ได้ คลัง ก็จะเบา และเวลานี้ มีแนวหนึ่งที่ แบงก์ชาติเสนอ และผมว่าน่าจะ เป็ น ไปได้ คื อ ขอเอาดอกผล ของกองทุนสำ�รองเงินตรามาใช้ เพื่ อใช้ แ ก้ ปั ญ หาชำ � ระดอกเบี้ ย แต่ละปี จะได้เงินปีหนึ่งได้ 2.5 3 หมื่นล้าน” นายธีระชัย กล่าว อย่างไรก็ดีปัญหากองทุน ฟื้นฟูฯ เป็นปัญหาใหญ่ มีผลกระ ทบต่ อ ภาระการคลั ง มาก โดย เฉพาะเห็นว่า ต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อ ฟืน้ ฟูประเทศ แต่ปญั หาหนีก้ องทุนฯ เป็นปัญหาเร่งด่วนต้องแก้ไข www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 766 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2554

PTT ยันนำ� SPRC เข้าตลาดปีหน้า

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ.ปตท.(PTT) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ยังมีแนวคิดทีจ่ ะนำ�หุน้ บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนิ่ง (SPRC) เข้ า ตลาดหุ้ นในต้ น ปี 55 เหมื อ นเดิ ม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำ�เนินการ ขณที่ น ายไพริ น ทร์ ชู โ ชติ ถ าวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ PTT ระบุว่า รายได้ปี 55 ของบริษัทฯ ที่ 2.8 ล้านล้านบาท ตามที่ คณะรัฐมนตรีประมาณการไว้นนั้ ถือว่าเป็น

ผลมาจากการลงทุนที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ โดยมาจากสัดส่วนรายได้ของบริษทั ในเครือ เช่น บมจ.ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) น้�ำ มัน ซึง่ ปี 55 มีแผนจะเข้าไปรุก ธุรกิจน้�ำ มันในประเทศลาว กัมพูชาเพิม่ ขึน้ ส่วนธุรกิจปิโตรเคมี หลังจากควบรวมกันแล้ว ถือเป็นปีที่จะเดินหน้าต่อไป ส่วนเรือ่ ง NGV ปัจจุบนั มีแท็กซีม่ า ลงทะเบียนบัตรเครดิตพลังงาน NGV แล้ว 23,000 รายและมี ใ บขั บ ขี่ ถู ก ต้ อ งตาม กฎหมายประมาณ จากยอดทั้ ง หมด ประมาณ 60,000 ราย ซึ่งยังเดินหน้าบัตร

News Station

หน้า 8

เครดิตพลังงานต่อไป เพือ่ ลดภาระให้คนขับ แท็กซี่ ด้านเรื่องการขึ้นราคา NGV และ LPG หากรัฐบาลไม่ให้ปรับขึ้น PTT ก็ต้อง แบกรับภาระต่อไป ปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาแบกรับภาระไปรวม กว่า 4 หมื่นล้านบาทแล้ว

ศศิวิมล สูงสว่าง - สุดา ศรีชัยพาณิชย์ ขายหุ้น HYDRO ออกคนละ 1.31% รายงานข่าวจาก สำ�นักงานคณะ ก ร ร ม ก า ร กำ � กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ก.ล.ต. ได้รบั แบบรายงานการจำ�หน่าย หุน้ ของบมจ. ไฮโดรเท็ค (HYDRO) โดย น.ส. ศศิวิมล สู ง สว่ า ง ซึ่ ง เป็ น การจำ � หน่ า ย เมื่ อ วั น ที่ 22/12/54 จำ � นวนหลั ก ทรั พ ย์ ที่ จำ � หน่ า ย

คิดเป็น -1.31% ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ กิ จ การจำ � นวนหลั ก ทรั พ ย์ ภ ายหลั ง การ จำ�หน่ายคิดเป็น 19.87% ของสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ อีกทัง้ ได้รบั รายงานการจำ�หน่าย หุน้ HYDRO โดย น.ส. สุดา ศรีชัยพาณิชย์ ซึ่งเป็นการจำ�หน่าย เมื่อวันที่ 22/12/54

จำ�นวนหลักทรัพย์ที่จำ�หน่ายคิดเป็น -1.31% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำ�นวน หลั ก ทรั พ ย์ ภ ายหลั ง การจำ � หน่ า ยคิ ด เป็ น 19.87% ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 766 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ประสบการณ์ จาก

รายย่อย

รายย่อยจงเจริญ

พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายหุ้นไทยประจำ�ปีศักราชนี้แล้ว สำ�หรับรายย่อยเราเองนับว่า เป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้ตลาดหุ้นโดยรวมคึกคักได้เป็นอย่างดี หลายต่อหลายครัง้ ทีต่ า่ งชาติโถม กระหน่ำ � ขายสุ ท ธิ ติ ด กั น หลายวั น ก็ มี แรงซื้ อ จากนั ก ลงทุ น รายย่ อ ยนี่ แ หละ ที่ พ ยุ ง ให้ ร ะดั บ ดั ช นี หุ้ น พลิ ก เขี ย วได้ บ่อยครั้ง และแม้ว่าแนวโน้มปริมาณการ ซื้อขายจากนักลงทุนประเภทสถาบันและ พอร์ตหุ้นของโบรกเกอร์จะมีทีท่าเพิ่มขึ้น ชัดในปีมงั กรทีก่ �ำ ลังจะมาถึงนี้ รายย่อยก็ ยังจะเป็นส่วนสำ�คัญช่วยถ่วงสมดุลใน ระบบการซื้อขายต่อไปอย่างมีนัยได้ ด้วยความที่พวกเรามีพอร์ตและ ปริ ม าณหุ้ น ที่ ก ระทั ด รั ด กว่ า อี ก ทั้ ง นโยบายการลงทุนสุดคล่องตัวอย่างเป็น ปัจเจก ทำ�ให้หุ้นดีๆ ที่แม้จะไม่ได้อยู่ใน สายตาต่ า งชาติ ก็ ส ามารถเคลื่ อ นไหว ปรับขึ้นสมคุณค่าในตัวมันได้ นั บ แต่ เ กิ ด วิ ก ฤตความขั ด แย้ ง การเมืองในบ้านเราจนก่อนกำ�เนิดสีตา่ งๆ เรือ่ ยมาจนถึงวิกฤตการเงินแฮมเบอร์เกอร์ ใครต่ อใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแวดวง ตลาดทุนต่างกล่าวในทำ�นองเดียวกันว่า ภาพรวมรายย่ อ ยไทย มี ลั ก ษณะการ ซื้ อ ขายหุ้ น ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ที่ ลึ ก ล้ำ � มากขึ้ น

ทุ ก วั น พวกที่ ใ ครๆ เคยมองว่ า เป็นแมงเม่า มาบัดนี้ก็ใช่ว่า เจ้ามือ หรือขาใหญ่ที่ใครจะมาล่อเข้ากอง เพลิงได้งา่ ยๆ ประสบการณ์ทงั้ หลาย ทั้งปวงมันทำ�ให้ทุกๆ คนแกร่งเวที มากขึ้น อีกทั้งนักลงทุนที่นิยมเรียก ตัวเองว่า แวลูอ่ นิ เวสเตอร์ ก็คอ่ ยช่วย เฟ้ น หุ้ น ดี เ ร้ น กาย ออกมาตี แ ผ่ ค่ า จนเป็นที่นิยมในภายหลังได้จำ�นวน มิใช่น้อย ในปีหน้านักวิเคราะห์หุ้นยัง คงมองการกวัดแกว่งดัชนีหุ้นไทยได้ มากถึง +/-200 จุด ความผันผวน เยีย่ งนีต้ อ่ ให้ฝรัง่ หรือกองทุนทีม่ ขี อ้ มูล แน่นๆ ก็ใช่ว่าจะ หลับหูหลับตาเก็ง กำ�ไรได้ ทว่าฝั่งรายย่อยเราเองแล้ว โดยเฉพาะคนที่อยู่ในกระดานมาเกิน 3 ปี น่าจะรู้สึกเฉยๆ เพราะที่หนัก กว่ า นี้ ห ลายเท่ า ตั ว ก็ ผ่ า นมาได้ ตั้ ง เยอะแล้ว จึงเชื่อเหลือเกินว่า แรงซื้อ ขายจากนักลงทุนรายย่อยเราเองก็จะ ยังคงเพิม่ ความอุน่ หนาฝาคัง่ ต่อไปอีก และน่ า จะลงทุ น ได้ ห้ า วหาญกว่ า

นักลงทุนประเภทอืน่ ๆ ด้วยซ้�ำ ท่ามกลางความ เสี่ ย งที่ ทุ ก คนตระหนั ก ดี แ ล้ ว ว่ า คื อ อะไร และจะผ่านมันไปได้อกี ครัง้ ด้วยวิธแี บบใด........ แล้วเจอกัน

.....จบ.....

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 766 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2554

รักษาผมร่วงด้วยขิง

Lifestyle Station by Jackal_XIII

วิธรี กั ษาผมร่วงด้วยสมุนไพร มีมากมายแต่วนั นีข้ อแนะนำ� สูตรรักษาผมร่วงด้วยสมุนไพร

“ขิง” ขิงนั้นมีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นใช้ในการทำ�อาหาร ทำ�น้ำ�ดื่ม หรือแม้แต่เป็นยา รักษาโรคก็ดีนักแล แต่วันนี้จะใช้ขิงเป็น สูตรรักษาผมร่วง ให้กับคุณๆ ที่มีปัญหาผมร่วง สู ต รรั ก ษาผมร่ ว ง นี้ เ ป็ น สู ต รธรรมชาติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น อันตรายแต่อย่างใด แถมยังได้ผลดีนักทีเดียว เพียงแค่นำ�เหง้าขิงขนาดเท่าหัวแม่มือมาอังไฟให้อุ่น จัดแล้วนำ�ไปบดให้ละเอียด จากนั้นก็นำ�มาทาให้ทั่วหนังศีรษะน้ำ�มันในขิงจะช่วยให้เส้นผม แข็งแรงและยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการงอกใหม่ของเส้นผมอีกด้วย รู้แบบนี้แล้วใครก็ตามที่อยากมีเส้นผมที่หนาและแข็งแรงลองนำ�สูตรรักษาผมร่วงดีๆ ของขิงสมุนไพรสารพัดประโยชน์ไปใช้ดู รับรองว่าเส้นผมของคุณจะหนาและแข็งแรงขึ้นอย่าง แน่นอน

Photo Release

SCB รับ 2 รางวัล SET Awards 2011

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) คว้ารางวัลดีเยี่ยมในหมวดรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล และรางวัลดีเด่นใน หมวดรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “SET Awards 2011” โดยมี นายหยกพร ตันติ เศวตรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 766 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด “AIS Shop” แห่งใหม่กลางใจเมือง @ Terminal 21 เอไอเอส เดินหน้าเปิด “AIS Shop” เอาใจสาวกอินเทรนด์ กลาง ใจเมือง ย่านอโศก ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้า Terminal 21 ซึ่งนับเป็นศูนย์ บริการลูกค้าแห่งล่าสุด ที่ยินดีให้บริการทั้งในด้านข้อมูล นำ�เสนอสินค้าและ บริการต่างๆ จากทางเอไอเอส อย่างครบครัน เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ ได้ ใ นแบบที่ ต้ อ งการได้ อ ย่ า งไร้ ข้ อ จำ � กั ด โดย วิ ล าสิ นี พุ ท ธิ ก ารั น ต์ รองกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงานบริหารลูกค้าและการบริการ เอไอเอส และ ต่อศักดิ์ บุศรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า Terminal 21 ได้ร่วม กันเปิดตัว “AIS Shop” อย่างเป็นทางการ

มุมประกัน

MTI รับประกันภัยธรรมชาติ 1 ม.ค. 55 คาดอัตราเบี้ยประกัน 10 - 15%

นางนวลพรรณ ล่ำ�ซำ� กรรมการผู้จัดการ บมจ. เมืองไทยประกันภัย (MTI) เปิดเผยว่า ในปี 55 บริษัทฯ มีมาตรการในการรับ ประกันภัยทรัพย์สิน โดยมีการจำ�กัดความรับผิดสำ�หรับภัยธรรมชาติแบบรวมทุกภัย ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการต่อสัญญากับบริษัทรับประกันภัย ต่อในต่างประเทศ ที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้ (Re insurer) เรียบร้อยแล้ว อันมีข้อจำ�กัดจำ�นวนเงินความรับผิดสำ�หรับภัยธรรมชาติ (Sub Limit for Natural Perils) ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันภัยนั้น บริษัทฯ กำ�ลังรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก คปภ. ซึ่งคาดว่าเบี้ยประกันภัยจะเป็น 10 - 15% โดยประมาณของจำ�นวนเงินความรับผิดสำ�หรับภัยธรรมชาติ โดยบริษัทมั่นใจพร้อมเปิดขายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 55 เป็นต้นไป สำ�หรับการจ่ายสินไหมจากวิกฤตอุทกภัยในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องทีมงานและการบริหารสภาพคล่องอย่าง เต็มที่ โดยไม่กระทบกับความมั่นคงและฐานเงินกองทุนของบริษัทฯ อย่างแน่นอน ซึ่งเงินกองทุนของบริษัท ณ Q3/54 สูงกว่าเกณฑ์คปภ. กำ�หนด 10 เท่า จึงมั่นใจได้ว่าสถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความมั่นคงแข็งแกร่งอย่างมาก พร้อมให้บริการด้านการประกันภัยได้ เต็มที่

IHL ร่วมงาน รวมพลคนทันหุ้น องอาจ ดำ�รงสกุลวงษ์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อินเตอร์ไฮด์ (IHL) ผู้ผลิตเบาะหนังสำ�หรับรถยนต์ รายใหญ่ของไทย ร่วมให้ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนและผู้ที่สนใจใน งานสัมมนารวมพลคนทันหุ้น โค้งสุดท้าย ปี 54 ในหัวข้อ “เจาะหุ้นเปิด หัวปี 55 “ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิวัฒนไชย ชั้น 8 อาคารไทย ซัมมิท ถนนเพชรบุรี

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 766 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2554

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

ทำ�ความรู้จัก

ตอนที่ 3

“ปิ่นมณี เมฆมัณฑนา” MD “ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่”

สำ � หรั บ งานที่ ป ระทั บ ใจของ ปิ่ น มณี คื อ การเป็ น ที่ ป รึ ก ษา ทางการเงินให้กับ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)... “เป็นดีลที่ใหญ่มาก มีความซับซ้อนมาก เป็นงานที่ต้องใช้ ความคิดตลอดเวลา ตอนนั้น คุณ คีรี กาญจนพาสน์ (ประธาน กรรมการบริหาร BTS ปัจจุบัน) เพิ่งเริ่มต้น เราต้องคุยและศึกษากัน ในรายละเอี ย ดแทบทุ ก เรื่ อ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น การเงิ น เทคนิ ค เรือ่ งผูบ้ ริหาร เรือ่ งต่างๆ ทัง้ เล็กและใหญ่ โดยตอนนัน้ คุณคีรี มีแนวคิด ที่จะนำ� BTS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักททรัพย์ แต่มันติดกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ในบางประการ สิ่ ง ที่ เ ราทำ � คื อ เราต้ อ งทำ � ทุ ก อย่ า งขึ้ น มา ให้ได้ จริงๆ งาน BTS มันมาควบคู่กับ BMCL คือรถไฟฟ้าใต้ดิน

“ปิ่นมณี เมฆมัณฑนา”

แต่ติดดีลนั้นอยู่ ถ้าได้ทำ�ทั้ง 2 สายทั้งบนดินและใต้ดิน คงเป็น อะไรที่ยอดเยี่ยมมาก พอทำ�เสร็จทุกอย่างจนกระทั่ง ก.ล.ต. อนุมัติแล้ว พอดี โบรกเกอร์ที่เข้ามาทำ�ต่อเกิดตกลงด้านราคากันไม่ได้ คือตอนนั้น ตัวเองยังอยูก่ บั IFCT จึงทำ�แค่เป็นทีป่ รึกษาทางการเงินอย่างเดียว พอตกลงกันไม่ได้การเข้าตลาดฯ ของ BTS ก็จบไป จริงๆ ถ้าตอนนัน้ ตกลงเรื่องราคากันได้ แม้จะเกิดวิกฤตปี 40 ก็คงไม่เป็นปัญหา แต่ตอนนี้ก็ดีแล้วล่ะ หลังจากได้เข้าอยู่ในตลาดฯ แล้ว ต้องบอก เลยว่ า ทำ � BTS เป็ น ดี ล ที่ ส นุ ก มาก ท้ า ทายมาก ยากมากๆ โดยตอนนั้นเป็นหัวหน้าทีมที่เข้าไปจัดการเรื่องนี้ อีกดีลก็เป็น โทลล์เวย์ แต่ก็ยังถือว่าง่ายกว่าเมื่อเทียบกับ BTS” เมือ่ ถามว่ามีงานทีง่ า่ ยสุดๆ ไหม เธอบอกโดยไม่ลงั เลเลยว่า ไม่มี พร้อมให้เหตุผลไว้อย่างน่าสนใจ คือทุกคนที่เข้ามาปรึกษา เรื่องการเงิน ล้วนแล้วแต่มีปัญหากันมาทั้งสิ้น เพียงแค่ความ หนักหนาของความยากมันอาจจะต่างกันก็เพียงเท่านั้น มีแต่ยาก มากหรือยากน้อย ไม่ยากนั้นไม่มี ...

........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 766 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2554

ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดว่า เคลื่ อ นไหวกรอ บแคบใน ทิ ศ ทางเหมื อ น หลายวันที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีปัจจัยใหม่ สนับสนุนการลงทุนโดยต้องติดตามความ เคลือ่ นไหวต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะ สหรัฐฯ และยุโรป ด้านกลยุทธ์การลงทุน แนะนำ�เก็งกำ�ไรระยะสัน้ หรือถือรอขายช่วง สิ้นปี มองแนวรับอยู่ที่ 1,015 จุด ขณะที่ แนวต้านอยู่ที่ 1,030 จุด

แนวโน้มดัชนีฯ วันนี้แกว่งตัวใน กรอบเเคบ เนื่องจากใกล้วันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ ประกอบกับปริมาณการ ซื้อขายเบาบาง และไม่มีปัจจัยบวกมา สนับสนุน อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมี เเรงซื้อจากกองทุน RMF และ LTF เข้ามาสนับสนุนช่วงสิน้ ปี2554 จึงเเนะนำ� นักลงทุน ขายทำ�กำ�ไรเมื่อดัชนีฯ ปรับตัว เพิ่มขึ้น ให้เเนวรับที่ 1,020 จุด เเละ เเนวต้านที่ 1,034 จุด

หน้า 13

ประเมิ น ทิ ศ ทางหุ้ น ไทยวั น นี้ คาดว่าจะแกว่งตัวกรอบแคบๆ เนื่องจาก ตลาดฯ ขาดปัจจัยใหม่สนับสนุน ขณะที่ เข้ าใกล้ ช่ ว งเทศก าลปี ใ หม่ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ห ยุ ด พั ก การซื้ อ ขายแล้ ว และ เชื่อว่าปี 2554 ไม่น่าจะมีการทำ� Window Dressing เกิดขึ้น

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 766 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันว�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 28 ธันว�คม 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

819.27 8.44% 1,786.57 18.40% 1,784.16 18.38% 5,317.75 54.78%

1,430.94 14.74% 1,877.44 19.34% 1,750.31 18.03% 4,649.05 47.89%

-611.67 -90.87 33.85 668.7

Last Update

28/12/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,028.19 721.87 1,565.58 262.91

28/12/2011

Chg

%Chg

-0.19 -0.03 -0.16 -1.02 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

-0.02 0 -0.01 -0.39 9,707.74 614.65

17:01:49

AGRO 0.6

0.5 D ecline 42%

A dv ance 29%

0.4

TECH

No C hange 29%

0.2

-0.16 0.05

0

0.14

-0.2

0.16

-0.4

SERVICE

D ecline 46%

A dv ance 20% No C hange 34%

CONSUMP

-0.6

FINCIAL

-0.54-0.27

-0.14

RESOURC

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 766 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันว�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 28 ธันวว�คม 2554

DTAC

( Day )

: DTAC 3,000,000

Price & Fundamental Symbol DTAC

Last 88.00 Chg -0.25  %Chg -0.28  Open 88.75  High 88.75  Low 87.00  Prev 88.25  Avg 88.06  AccVol 12,059,600  AccVal(K฿) 1,061,981  1.99  %Fluct P/E 16.83  P/BV 2.94  DPS(Baht) 16.46  Yield(%) 4.27  EPS(Baht) 5.23  MktCap(Mil.) 208,367  Broker Target Update DBSV 92.50 27/12/2011 หลักทรัKGI พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็90.00 นต์การเปลีย่ 21/12/2011 นแปลง ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีม19/12/2011 ลู ค่าการ TNS ม่ ขึน้ มากที85.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000

88.75

88.50

88.25

Price

88.00

87.75

87.50

87.25

87.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 766 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันว�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 28 ธันว�คม 2554

MALEE

( Day )

Price & Fundamental Symbol MALEE

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

21.60 1.60  8.00  20.20  21.60  19.90  20.00  20.83  5,552,500  115,683  8.16 

11.25 3.36  N/A  N/A  1.92  1,512  Update No Comment

Volume Analysis

: MALEE

1,000,000 900,000 800,000 700,000

Vol.

600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 21.60 21.50

21.40 21.30

21.20 21.10

21.00 20.90

20.80 20.70

20.60 20.50 20.40

20.30 20.20

20.10 20.00

19.90

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 766 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันว�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 28 ธันว�คม 2554

APCS

( Day )

Volume Analysis

: APCS

4,000,000 3,500,000

Price & Fundamental Symbol APCS

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker PST KS

5.80 0.40  7.41  5.40  5.80  5.40  5.40  5.66  15,872,500  89,897  7.07 

13.18 1.79  0.25  N/A  0.44  1,740  Target Update 6.00 13/12/2011 6.80 30/11/2011

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000

ATO/C Volume 5.80

5.75

5.70

Price

5.65

5.60

5.55

5.50

5.45

5.40

0

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 766 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2554

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ�

ไม่ว่าคุณจะทำ�อะไรก็ตาม คุณต้องศึกษาให้รู้แจ้งเสียก่อน ก่อนที่จะลงมือทำ�และเมื่อลงมือทำ�แล้ว ก็ต้องทำ�ให้จริงๆ จังๆ ให้มันรู้ไปเลยว่า เราทำ�ไม่ไหวแล้ว

หน้า 18

ชวน ตั้งมติธรรม

บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 29 ธ.ค. 2554  
Investor_station 29 ธ.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement