Page 1

Investor Station ฉบับที่ 869 ประจำ�วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.efinancethai.com hai.com

www.efinancethai.com

www.efinancethai.com hai.com

www.efinancethai.com

www.efinancethai.com

ฉบับที่ 869 ประจำ�วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555

News Station

www.efinancethai.co

www.efinancethai.com

www.efinancethai.com

www.

www.

www.efinancethai.co

www.efinancethai.com

8

ไอเอ็มเอฟ เผยไม่มีแผนช่วยเหลือสเปน สศค. จับมือ UNDP กำ�หนดนโยบาย การคลังรับมือวิกฤตโลกร้อน VTE เผยคว้า 2 งานใหม่ 392 ลบ.

9

Dynamic Station

5 7

www.

คาดกำ�ไรปีน-ี้ ปีหน้า HEMRAJ โตก้าวกระโดด

พฐ.สุดแกร่ง แนะ “ซื้อ” เป้า 3.10-3.54 บ. ค่ายวิเคราะห์ พร้อมใจเชียร์ HEMRAJ คาดกำ�ไรสุทธิปีนี้-ปีหน้าโตก้าวกระโดด ระบุทุกธุรกิจกำ�ลังมีโมเมนตั้มที่ดี ราคาหุ้นยังมีอัพไซด์ให้เล่นอีกพอสมควร ประเมินเห็นแวว อัตราปันผลปี 55 น่าพอใจ ฐานะการเงินก็วางใจได้ หนี้สินน้อย แม้มีแผนลงทุนอีกเพียบ กอรปกั บ จะได้ รั บ ปั จ จั ย บวกจากการได้ เ ข้ า SET50 ช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง แนะนำ � “ซื้ อ ” ราคาเป้าหมาย 3.10 - 3.54 บาท

Gold Trend 10

Lifestyle Station ทุกข์เพราะใจ...อันเดียว

13

มองหุ้ นจากเซียน ยังคงผันผวน และมีแรงซื้อเก็งกำ�ไรสลับเข้ามา

14

Data Station

ต่อหน้า 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

ชู SAT ศักยภาพการเติบโตสูง ให้เป้า “ซื้อ” สูงสุด 36.70 บ.

ต่อหน้า 3

เห็นแววแจ่ม AMATA เป้าหมาย 20 บ. ต่อหน้า 4

SET News เปิดวิสัยทัศน์

“ดร.สารสิน วีระผล”

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร CP ตอนจบ

ต‡อหนˆา 12

SST ปรับโครงสร้าง การถือหุ้นบ.ย่อย ต่อหน้า 8

BAY

ราคาเป้าหมาย 31 บาท ต่อหน้า 6


Investor Station ฉบับที่ 838 ประจำ�วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2555

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 869 ประจำ�วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555

คาดกำ�ไร (ต่อจากหน้า 1)

บทวิ เ คราะห์ บล. ดี บี เ อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประเมินหุ้น บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ) หลังจากทำ�ยอดขายนิคมฯ Q1/55 ได้สงู เป็น 928 ไร่ เป็นสัดส่วน 46% จากเป้า ขายล่าสุดปีนี้ที่ 2 พันไร่ (+20%YoY และเป็นสถิตสิ งู สุดใหม่) บริษทั ยังไม่ปรับ เป้าการขายเพิ่มแต่จะรอพิจารณายอด ขาย Q2/55 ก่อน แต่ก็มีความมั่นใจว่า ปีนี้จะทำ�ได้ตามเป้า เพราะมีลูกค้าที่ให้ ความสนใจในการซื้อนิคมฯ เป็นจำ�นวน มาก การที่บริษัทไม่ได้มีการขายนิคมฯ ผืนใหญ่ให้ลูกค้าใน Q1/55 แต่เป็นการ กระจายรายละ 30 -50 ไร่ จากทั้งหมด 39 สัญญา ข้อดีคอื อัตรากำ�ไรขัน้ ต้นจะ ไม่ต่ำ� เพราะปกติการขายผืนใหญ่จะมี การเสนอราคาขายที่เป็นส่วนลด บริษัทได้ปรับราคาขายนิคมฯ ขึ้ น ไปแล้ ว 15% สำ � หรั บ ทุ ก นิ ค มฯ ประโยชน์ที่จะได้รับคือ รายได้จากการ ขายทีเ่ พิม่ ขึน้ และช่วยชดเชยต้นทุนต่างๆ ที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ส่วนยอดขายรอรับรู้ รายได้ (Backlog) ณ ปลาย Q1/55 สูง เป็น 3 พันล้านบาท และที่สามารถรับรู้ รายได้ทันในปีนี้ก็คิดเป็นสัดส่วนที่ 80% เทียบกับประมาณการรายได้จากนิคมฯ ในปีนี้ จึงถือว่ามีความมัน่ คงดีในการทำ� รายได้ตามที่ประมาณการไว้ ส่ ว นที่ ต ลาดติ ด ตามอยู่ คื อ การเริ่มดำ �เนินการของบริษัทร่วมคือ Gheco-One ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน IPP ขนาด 660 เมกะวัตต์ ที่ HEMRAJ ถือหุ้นอยู่ 35%นั้น เพราะจะเป็นตัวผลัก ดันสำ�คัญทีต่ อ่ กำ�ไรของ HEMRAJ มีการ เติบโตสูง ปัจจุบันโรงไฟฟ้าได้ก่อสร้าง เสร็จสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้กำ�ลังทำ�การ ทดสอบกับ กฟผ. ทาง HEMRAJ มั่นใจ ว่าจะสามารถเปิดดำ�เนินการได้ไม่นาน จากนีแ้ ล้ว ทางด้านการลงทุนใหม่ในการ ซื้ อ ที่ ดิ น เกาะล้ า น พั ท ยาในโครงการ “Mil ion Island Pattaya” เพื่อพัฒนา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและบันเทิง นัก ลงทุนอาจจะสงสัยความไม่ใกล้เคียงกับ ธุรกิจที่ทำ�อยู่ในปัจจุบัน แต่ทางบริษัท กลั บ มองว่ า เป็ นโอกาสทางธุ ร กิ จ ที่ ดี เนื่องจาก 1) ได้ที่ดินมาในต้นทุนต่ำ�ถึง 228 ไร่ 2) ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมา พัทยาปีละ 8 ล้านคน 3) บริษัทมีลูกค้าในนิคมฯที่ เป็ น ชาวต่ า งชาติ จำ � นวนมาก จึ ง ถื อ

เป็นการต่อยอดทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามกำ�ลังอยู่ในช่วง การจัดทำ�แผนใหญ่อยู่ จึงไม่มรี ายละเอียด ทางการเงิน เช่น เงินลงทุน หรือ รายได้ ต่อปี ยกเว้นแต่จะจัดตัง้ บริษทั ใหม่ ทุนจด ทะเบียนเริ่มต้นเป็น 1.75 พันล้านบาท โดยจะมีการเรียกชำ�ระก่อน 54% และ HEMRAJ ถื อ หุ้ น 80% ทางบริ ษั ท จะ

News Station คำ�แนะนำ�การลงทุน HEMRAJ โบรกเกอร์ แนะนำ� ราคาเหมาะสม

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บล.เอเซีย พลัส บล.ทรีนีตี้ บล.ธนชาต บล.เกียรตินาคิน บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)

ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ

3.54 3.41 3.30 3.30 3.14 3.10

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

แสวงหาพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ มี ค วาม ชำ�นาญมาร่วมลงทุน คล้ายกับ คอนโด The Park ที่ประสบความสำ�เร็จมาก่อน หน้านี้ กว่าจะเปิดดำ�เนินการได้ใช้เวลา 5 - 10 ปี แนะนำ� “ซื้อ” คาดว่ากำ�ไร สุทธิปีนี้และปีหน้าโตก้าวกระโดดเทียบ YoY ถึง 288% และ 34% ตามลำ�ดับ ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ เ ห็ น ว่ า ทุ ก ธุ ร กิ จ กำ � ลั ง มี Momentum ที่ดี คือ นิคมฯ, โรงงาน สำ � เร็ จ รู ป ให้ เ ช่ า -Logistic Park, สาธารณูปโภค และโรงไฟฟ้า กำ�หนด ราคาพืน้ ฐาน 3.54 บาท ซึง่ ประเมินด้วย วิธี SOTP และเทียบเท่ากับ P/E ปี 56 ที่ 12.3 เท่า ราคาหุ้นมีส่วนเพิ่มเทียบกับ ร า ค า พื้ น ฐ า น ไ ด้ อี ก ก ว่ า 2 7 % ส่ ว นคาดการณ์ อั ต ราผลตอบแทน เงินปันผลปี 55 อยูใ่ นเกณฑ์นา่ พอใจเป็น 3.9% อีกทั้งฐานะการเงินก็วางใจได้ อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น สุ ท ธิ ต่ อ ทุ น ปลาย Q1/55 เพียง 0.5 เท่า แม้ว่าปีนี้จะต้อง ลงทุ น อี ก มาก แต่ สิ้ น ปี นี้ ก็ ค าดว่ า อัตราส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นไปเป็น 0.9 เท่า ส่วนการบริการการเงินล่าสุดคือ มีแผน ออกหุ้ น กู้ อายุ น านถึ ง 9 ปี อั ต รา ดอกเบี้ ยโดยประมาณ 5.5 - 5.65% ฝ่ายวิเคราะห์เห็นว่าดี เพราะเป็นการ ล็อคเงินทุนในระยะยาว โดยทราบต้นทุน ทางการเงินที่แน่นอน ชู SAT (ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินหุ้น บทจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) ระบุ ผู้ บ ริ ห ารตั้ ง เป้ า หมาย ยอดขายปีนแี้ ตะระดับ 9 พันล้านบาท (เติ บโต 40%YoY) สอดคล้ อ งกั บ ประมาณการของฝ่ายวิเคราะห์ที่ 9.05 พันล้านบาท และคาดอัตรากำ�ไรขั้น ต้นเฉลี่ยที่ 19 - 20% ใกล้เคียงกับ สมมติ ฐ านที่ 20% ดั ง นั้ น ยั ง คง ประมาณการกำ�ไรสุทธิปี 55 ไว้ที่ 960

ล้านบาท เติบโต 135%YoY สำ�หรับ แนวโน้ ม การเติ บ โตในระยะยาว ผู้บริหารตั้งเป้าอัตราการเติบโตของ รายได้ 3 ปีข้างหน้า (2555 - 2557) เท่ากับ 20% ต่อปี CAGR สอดคล้อง กับประมาณการของฝ่ายวิเคราะห์ที่ 19% ต่อปี CAGR ประเมินยอดผลิตรถยนต์ใน Q2/55 จะเติบโตต่อเนื่องจาก Q155 ได้ แ ม้ จ ะเป็ น Low season ก็ ต าม เพราะผูผ้ ลิตรถยนต์ยงั ต้องเร่งการผลิต

เพื่อส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า รวมทั้ง ฮอนด้ากลับมาผลิตตามปกติในเดือน เม.ย. 55 คาดยอดขายของ SAT ใน Q2/55 จะเติบโตในทิศทางเดียวกับ อุตสาหกรรมยานยนต์ คือเติบโตแบบ YoY และ QoQ อย่างไรก็ดีประเมินแนวโน้ม อัตรากำ�ไรขัน้ ต้นของ SAT ใน Q2/55 จะทำ �ได้ เ พี ย งทรงตั ว ที่ ร ะดั บ 16 17% เนื่องจากโรงหล่อเหล็กเหนียว แห่งที่ 2 (ICP-2) เริม่ ทดสอบการผลิต ต่อหน้า 4


News Station

Investor Station ฉบับที่ 869 ประจำ�วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555

ชู SAT (ต่อจากหน้า 3)

ในเดือน เม.ย. 55 และยัง ไม่เดินเครื่องผลิตเต็มกำ�ลังการผลิต ทำ �ให้ SAT ยั ง ต้ อ ง Outsource วัตถุดิบเหล็กจากภายนอก ส่งผลลบ ต่ออัตรากำ�ไรขั้นต้นดังเช่นใน 1Q55 อย่างไรก็ตาม อัตรากำ�ไรขั้นต้นของ SAT จะปรับขึ้นเกินระดับ 20% ได้ใน H2/55 หลั ง จากที่ ICP-2 เริ่ ม เดินเครื่องเต็มกำ�ลังการผลิต ปัจจุบัน SAT อยู่ระหว่าง ศึ ก ษาการลงทุ น ในต่ า งประเทศ (ประเทศอิ น เดี ย และอิ นโดนี เ ซี ย ) เบือ้ งต้นคาดจะเป็นรูปแบบการ Joint venture โดย SAT จะถือหุน้ ราว 50% งบประมาณลงทุนในแต่ละโครงการ รวมอยู่ ที่ ป ระมาณ 500 ล้ า นบาท ดั ง นั้ น กรณี ที่ SAT จะร่ ว มลงทุ น โครงการละ 50% เท่ากับ SAT จะใช้ เงินลงทุนโครงการละ 250 ล้านบาท คาดจะได้ ข้ อ สรุ ป โครงการลงทุ น ภายในปี 55 และจะเริ่มรับรู้รายได้

ภายในปี 58 ผู้บริหารประเมินในเบื้อง ต้นรายได้จากการลงทุนในต่างประเทศ ทั้ง 2 โครงการจะเท่ากับ 10% ของ รายได้รวม เรายังไม่รวมโครงการการ ลงทุนในต่างประเทศในประมาณการ ของฝ่ายวิเคราะห์ ค ง มุ ม ม อ ง เ ชิ ง บ ว ก ต่ อ แนวโน้มผลการดำ�เนินงานของ SAT แม้ว่าใน Q2/55 อัตราการเติบโตของ กำ�ไรสุทธิแบบ QoQ จะไม่โดดเด่น เมื่ อ เที ย บกั บ AH และ STANLY เนื่องจากผลการดำ�เนินงานของ SAT กลับสูร่ ะดับปกติตงั้ แต่ Q1/55 ขณะที่ AH และ STANLY ต้องรอใน Q2/55 จึงจะกลับสู่ระดับปกติ แต่ประเมินผล การดำ�เนินงานของ SAT จะกลับมา โดดเด่นใน H2/55 หลังจากที่ ICP-2 เดินเครื่องเต็มกำ�ลังการผลิต แนะนำ� “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 36.70 บาท อิง PER 13 เท่า ขอบบนของ PE band

คำ�แนะนำ�การลงทุน SAT โบรกเกอร์ แนะนำ�

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.เอเซีย พลัส บล.ทรีนีตี้ บล.เกียรตินาคิน

เห็นแวว (ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประเมิน หุ้ น บมจ.อมตะ คอร์ ป อเรชั น (AMATA) ระบุ บริ ษั ท มี ค วาม มั่ น ใจต่ อ ยอดขายปี นี้ สู ง มาก เนื่องจากปลายปีที่แล้ว นิคมทั้ง สองแห่งของบริษัทไม่ถูกน้ำ�ท่วม จึงทำ�ให้นักลงทุนให้ความสนใจ มาซือ้ นิคมจาก AMATA ยอดขาย ตั้ ง แต่ ต้ น ปี ถึ ง ปั จ จุ บั น (YTD) ถึง 16 พ.ค. 55 สูงเป็น 966 ไร่ หรือคิดเป็นสัดส่วน 57% เทียบกับ ประมาณการทั้ ง ปี นี้ ข องเราที่ 1,700 ไร่ หรือ 32% เทียบกับเป้า

หน้า 4

ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ

ราคาเหมาะสม 36.70 33.48 33.00 32.00

บาท บาท บาท บาท

ขายบริษัทที่ 3,000 ไร่ อุปสงค์ใน พื้ น ที่ นิ ค ม ยั ง ค ง ม า จ า ก อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ทางด้านรายได้จากสาธารณูปโภค ก็มีการเติบโตดีล้อไปกับการเพิ่ม จำ�นวนขึน้ ของโรงงาน เช่นเดียวกับ รายได้จากค่าเช่าก็เพิ่มขึ้นด้วยดี ทางบริษทั ก็ได้มกี ารสร้างโรงงานให้ เช่ า เพิ่ ม เพื่ อ ตอบสนองความ ต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ มี อ ยู่ เ ป็ น จำ�นวนมาก คาดว่ า กำ � ไรสุ ท ธิ ปี นี้ เติบโตดีเป็น 19% ก่อนทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดดในปี 56 ทีค่ าดว่า

จะโตถึง 79% แรงผลักดันนั้นมา จากยอดขายนิคมที่เพิ่มขึ้นอย่าง ก้ า ว ก ร ะโ ด ด ร า ย ไ ด้ จ า ก สาธารณูปโภคและค่าเช่าโรงงาน ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งส่วนแบ่งกำ�ไร จากบริษัทร่วมที่สูงขึ้น ประการ สำ � คั ญ คื อ หากปี นี้ AMATA สามารถขายนิคมได้มากถึง 3,000 ไร่ตามเป้าขาย (ปี 54 ยอดขาย เป็น 1,555 ไร่) ก็จะยิ่งทำ�ให้ต้อง ปรับประมาณการปี 56 ให้เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำ�คัญทีเดียว ทัง้ นีบ้ ริษทั รับรูร้ ายได้ตาม วิธกี ารโอนกรรมสิทธิ์ ณ Q1/55 มี

ที่ดินในมือ (Landbank) ที่สูงถึง 14,000 ไร่ ถื อ ว่ า สู ง ที่ สุ ด ใน อุตสาหกรรม เพื่อรองรับการขาย ในหลายปีข้างหน้านี้ แนะนำ � ซื้ อ ราคาหุ้ น ปัจจุบันถือว่าถูก P/E ปี 55 เป็น 15.6 เท่า และจะลดลงเป็น 8.7 เท่าในปี 56 ราคาพื้นฐานกำ�หนด ไว้ ที่ 20 บาท ซึ่ ง ประเมิ น ด้ ว ย มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของ บริษัท


News Station

Investor Station ฉบับที่ 869 ประจำ�วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555

ไอเอ็มเอฟ เผยไม่มีแผนช่วยเหลือสเปน รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า กองทุนการเงินระหว่าง ประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ ไม่มีการเตรียมการให้ความช่วยเหลือ การเงินต่อสเปน และสเปนไม่เคยหารือเกีย่ วกับการขอความช่วยเหลือ ทางการเงิน แม้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสเปนจะเพิ่มขึ้นแตะ ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ “ไม่มีการขอความช่วยเหลือทางการเงินจากสเปน และ ไอเอ็มเอฟไม่มีแผนที่จะให้การช่วยเหลือด้วยเช่นกัน” นายแกร์รี่ ไรซ์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไอเอ็มเอฟกล่าว ขณะนีส้ เปนมีความจำ�เป็นต้องเพิม่ ทุนให้กบั ธนาคารแบง เกีย สถาบันการเงินรายใหญ่อนั ดับ 3 ของประเทศ ขณะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาลสเปนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับใกล้เคียง 7% ซึ่งเป็นระดับ ก่อนที่กรีซ ไอร์แลนด์ และโปรตุเกสจะขอความช่วยเหลือทางการเงิน ด้านนายหลุยส์ เดอ กูอินดอส รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลั ง สเปน กล่ า วว่ า ไม่ มี เ หตุ อ ะไรที่ ส เปนจะต้ อ งหารื อ กั บ ไอเอ็มเอฟ โดยการปฏิเสธดังกล่าวมีขึ้น หลังวอลล์สตรีทเจอร์นัล รายงานว่า ไอเอ็มเอฟเริ่มวางแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ต่อสเปนในกรณีสเปนไม่สามารถเพิ่มทุนให้กับแบงเกียได้

ขณะที่นายคาร์เมน มาร์ติเนส คาสโตรรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงการสื่อสารของสเปน ระบุว่า การปฏิเสธของ ไอเอ็มเอฟที่ว่าไม่มีแผนให้ความช่วยเหลือสเปนชัดเจนอยู่แล้ว ไม่จำ�เป็นต้องอธิบายเพิ่มเติม

ซูจี ชี้ พม่าต้องสร้างความมั่นคงศก. เพื่อรับแรงงานกลับประเทศ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นางออง ซาน ซูจี หัวหน้า พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือเอ็นแอลดี ซึ่งเป็นแกนนำ� พรรคฝ่ายค้านของพม่า กล่าวในการแถลงข่าวที่การประชุม World Economic Forum on East Asia (WEF) ว่า พม่าจะต้องสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจและสันติภาพทางการเมืองเพือ่ ทีแ่ รงงานอพยพชาวพม่าจะได้ เดินทางกลับประเทศ ระบุชอ่ งว่างทางเศรษฐกิจระหว่างพม่าและไทยทีข่ ยาย กว้างขึ้นในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาถือเป็นสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้แรงงานอพยพ ชาวพม่าต้องพำ�นักอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของตนเองต่อไป “หากพม่ามีงานให้ทำ�เหมือนที่ประเทศไทย ชาวพม่าก็ไม่ จำ�เป็นต้องออกมาทำ�งานนอกประเทศเช่นนี้ เราต้องทำ�ประเทศของเราให้ สามารถรองรับคนเหล่านี้ ด้วยความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสันติภาพทางการ เมือง เราต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมในประเทศเพื่อให้แรงงานเหล่านี้ เดินทางกลับประเทศได้” นางออง ซาน ซูจี กล่าว ก่อนหน้าที่จะเดินทางมาร่วมการประชุม นางซูจี ได้เดินทาง ไปเยี่ยมแรงงานชาวพม่าที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งส่วนใหญ่ทำ�งานอยู่ใน

AFET

“ถ้า TOCOM ไม่หลุด 250 มีลุ้นรีบาวน์” เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์เทคนิคอาวุโส บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF) RSS3 - วันทำ�การทีผ่ า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 455 สัญญา สถานะคงค้าง 2,336 สัญญา - ปิด 105.45 บ./ก.ก. ลดลง 4.00 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 55) ปัจจัยบวก - หากราคายาง TOCOM ไม่หลุด 250 เยน/ก.ก. ราคามีลนุ้ รีบาวน์ - เงินบาทอ่อนค่า - ราคาลงมาหนักเกินไป มีลนุ้ รีบาวน์ระยะสัน้ ปัจจัยลบ - สินค้าโภคภัณฑ์ถกู เทขายต่อเนือ่ ง - ตัวเลขการผลิตยุโรปออกมาไม่ดี - เทคนิคเป็นขาลง กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 55) - แนวรับ 97 บ./ก.ก. - แนวต้าน 112 บ./ก.ก.

หน้า 5

อุตสาหกรรมประมงของพื้นที่ดังกล่าว โดยนางซูจีได้ขอให้แรงงานชาวพม่า ประพฤติตนให้เหมาะสมในฐานะแขกของประเทศไทย ขณะเดียวกัน พม่าก็ ยินดีต้อนรับการลงทุนที่มีความโปร่งใสจากต่างชาติเพื่อปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคในประเทศ ซึ่งอยู่ในสภาพที่ย่ำ�แย่ โดยเธอกล่าวว่า พม่ารอใน เรื่องนี้มานานจนเกินไป เราจึงขานรับการลงทุนที่จะเข้ามาเพื่อพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค

จีนไม่หวั่น หากกรีซออกจากยูโรโซน ชี้จัดการกับผลกระทบที่จะตามมาได้ รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ นายจาง หยานเจิง้ เลขาธิการ คณะกรรมการการวิจัยที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน เชือ่ มัน่ ว่า จีนสามารถทีจ่ ะจัดการกับผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ หากกรีซออก จากยูโรโซน และเศรษฐกิจแข็งแกร่งพอ โดยไม่มคี วามจำ�เป็นต้องกระตุน้ เศรษฐกิจด้วยงบประมาณจำ�นวนมาก “สมมุติ กรีซออกจากยูโรโซน และก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตการเงินอีกครั้ง เหมือนที่เคยเกิดขึ้นหลังเลห์แมนบราเธอร์ส ล้มละลาย จีนจะสามารถจัดการกับผลทีเ่ กิดขึน้ ต่างๆ ได้” นายจางกล่าว ยุโรปเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของจีน ซึ่งมีสัดส่วน คิดเป็น 18% ของมูลค่าการส่งออกรวม ทั้งนี้ นายจาง กล่าวว่า ด้วยความที่จีนเป็นตลาดที่มีขนาด ใหญ่ และมีระบบการเงินที่ปิดทำ�ให้ไม่ได้รับผลกระทบจากภายนอก ประเทศมากนักในกรณีที่เกิดวิกฤต

TFEX

“สเปนถูกลดเครดิตต่อเนื่อง” นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจอนุพนั ธ์บริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วันทำ�การทีผ่ า่ นมานีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 34,780 สัญญา สถานะคงค้าง 35,247 สัญญา - ปิด 768.50 จุด ลดลง 20.60 จุด (สัญญา SM5012 มิ.ย. 55) ปัจจัยลบ - การเมืองในประเทศยังร้อนแรง - นลท.หวัน่ ตัวเลขศก.สหรัฐทรุดต่อเนือ่ ง - หนีย้ โุ รปยังไร้ทางออก - เงินบาทอ่อนค่า - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 793.95 ลบ. กลยุทธ์ - ฝัง่ ขายถือสถานะต่อ (สัญญา S50M12 มิ.ย. 55) - แนวรับ 734 จุด - แนวต้าน 788 จุด


News Station

Investor Station ฉบับที่ 869 ประจำ�วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555

หน้า 6

BAY ราคาเป้าหมาย 31 บาท บล.เกียรตินาคิน ประมาณการกำ�ไรสุทธิ BAY ปี 2555 ของ BAY ไว้ที่ 12,669 ล้านบาท และคงราคาเหมาะสม 31 บาท และยังแนะนำ� “ซื้อ” แต่ก็อาจจะมีการปรับประมาณการขึ้นได้ จากกำ�ไรพิเศษจากการขายหุ้น AACP ออกไป และสินเชื่อที่อาจจะ เติบโตเกินเป้าและประมาณการที่คาดไว้ เราคาดว่า BAY จะมี การจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี 2555 จำ�นวน 0.80 บาท/หุ้น คิดเป็น Div. yield 2.8%

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 01/06/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

BAY 27.25 -1.00 -3.54 28.00 28.50 26.00 28.25 27.25

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

11,094,300 302,290 9.17 16.72 1.56 0.35 2.48 1.63 165,520

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/05/55

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 27.75 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำ�นวนหุ้น GE CAPITAL INTERNATIONAL 2,000,000,000 HOLDING CORPORATION 1,012,281,314 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE 200,242,835 LTD 166,536,980 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำ�กัด บริษัท ทุนมหาโชค จำ�กัด

166,478,940

(%)

32.93 16.67 3.30 2.74 2.74

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 869 ประจำ�วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555

สศค. จับมือ UNDP กำ�หนดนโยบายการคลังรับมือวิกฤตโลกร้อน นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้ อำ � น ว ย ก า ร สำ � นั ก ง า น เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิด เผยว่า สศค. ได้รับความร่วม มื อ จากสำ � นั ก งานโครงการ พั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ (United Nation Development Programme: UNDP) ในการ จัดทำ�กรอบแผนงานด้านการ คลังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภู มิ อ ากาศ (Climate Fiscal Framework: CFF) ซึ่ ง จะนำ � ไปสู่ ก ารจั ด ทำ � แผน นโยบายการคลังของประเทศที่ มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหา ดั ง ก ล่ า ว โ ด ย ไ ด้ มี ก า ร จัดตั้งคณะทำ�งานจัดทำ�กรอบ แผนงานด้านการคลังที่เกี่ยวกับ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ ดำ � เนิ น การ ประกอบด้ ว ย ผู้ อำ � นวยการ สศค. เป็ น ประธาน และหน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้งจากภายในและ ภายนอกกระทรวงการคลังคณะ ทำ�งานดังกล่าว มีหน้าที่ในการ ให้ คำ � แนะนำ � แก่ ที ม ที่ ป รึ ก ษา ของ UNDP ในการทำ � การ ศึกษาการใช้จ่ายภาคสาธารณะ และการจั ด การเชิ ง สถาบั น ที่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภู มิ อ ากาศ (Climate Public Expenditure and Institutional Review: CPEIR) เพือ่ วิเคราะห์รายจ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ และความเชื่อมโยงกับ ขั้นตอนการจัดทำ�งบประมาณ

ของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นฐาน ที่สำ�คัญสำ�หรับการจัดทำ� CFF รวมถึงการผลักดันให้มี การดำ�เนินการตามแนวทางการ ศึกษา CPEIR ให้เป็นรูปธรรม

UNDP จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ การ (Workshop) เพือ่ เสนอร่าง รายงาน CPEIR ต่อหน่วยงาน ภาครัฐ และภาคประชาชนที่ เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้น พบว่า

และเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของ ทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศทัง้ นี้ ในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 คณะทำ�งานฯ ได้ร่วมกับ

ประเทศไทยมี แ ผนงานหลั ก ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง สภาพภูมิอากาศอยู่แล้ว ซึ่งการ จะดำ�เนินการตามแผนดังกล่าว ได้ รัฐบาลจะต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากราชการและเอกชน พร้ อ มทั้ ง ควรมี ก ารลงทุ น ใน ลักษณะของ Green Investment ในขณะที่โครงสร้างงบ ประมาณในปั จ จุ บั น พบว่ า โ ค ร ง ก า ร ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ จะมี ลั ก ษณะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ ป รั บ ตั ว ( A d a p t a t i o n ) มากที่ สุ ด ประมาณร้ อ ยละ 70 ของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง และรองลงมาได้ แ ก่ โครงการในลั ก ษณะของการ บรรเทาปัญหา (Mitigation) ใน สัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ซึ่ง รั ฐ บาลควรสร้ า งกลไกในการ เชื่ อ มโยงโครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เข้ า กั บ กระบวนการจั ด สรรงบ ประมาณ และมีการกำ�หนดเป้า ห ม า ย ด้ า น ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ประมาณเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่าวในระยะยาว โดยที่ปรึกษา จะได้ ร วบรวมความเห็ น และ ข้อเสนอแนะในการประชุมครัง้ นี้ ไปปรับปรุงในผลการศึกษาต่อไป สำ�หรับในส่วนของ สศค. ขณะ นี้อยู่ระหว่างการดำ�เนินการเพื่อ แก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วผ่ า นการ ศึกษาและยกร่างพระราชบัญญัติ มาตรการการคลั ง เพื่ อ สิ่ ง แวดล้อม พ.ศ. .... และการผลัก ดันการจัดตั้ง Carbon Fund ตามแผนพั ฒ นาตลาดทุ นไทย เพื่อสร้างเครื่องมือที่มีส่วนร่วม ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน อนาคต www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 869

ประจำ�วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555

SST ปรับโครงสร้างการถือหุ้นบ.ย่อย เพื่อความคล่องตัวบริหารจัดการ นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล กรรมการ ผู้จัดการ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย (SST) แจ้งว่า ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/55 เมื่อ 31 พ.ค. 55 มีมติอนุมัติขายหุ้นบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น อยู่จำ�นวน 8,237,767 หุ้นหรือ 59% ของ จำ�นวนหุ้นทั้งหมดในราคาหุ้นละ 39.098 บาท เป็นจำ�นวนเงิน 322,080,214.17 บาท และขายหุน้ บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่จำ�นวน 13,345,665 หุ้น หรือ 59% ของจำ�นวนหุน้ ทัง้ หมด ในราคาหุน้ ละ 44.819 บาทเป็นจำ�นวนเงิน 598,139,359.64 บาท ให้กบั บริษทั มัดแมน จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ อยู่ 100% ของทุนจด ทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว ผลจากการขายหุ้นจำ�นวนดังกล่าวจะ ทำ�ให้บริษัท มัดแมน จำ�กัด ถือหุ้นในบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด และบริษัท

โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำ�กัด ในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วทำ�ให้ การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ขณะทีไ่ ด้อนุมตั เิ พิม่ เงินลงทุนในบริษทั มัดแมน จำ�กัด โดยการเข้าซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน จำ�นวน 2,632,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจำ�นวนเงิน 263,250,000 บาท โดย มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารเป็ น ผู้ดำ�เนินการ พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียด การลงทุน เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท มัดแมนจำ�กัด ต่อไป โดยจะดำ�เนินการ ภายในเดือน มิ.ย. ซึ่งจะทำ�ให้ทุนจดทะเบียน ของบริษัท มัดแมน เพิ่มจาก 75,000,000 บาท เป็น 338,250,000 บาท และหลังจากนั้นให้ลดทุนจดทะเบียน ของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 338,250,000 บาท เป็น ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท โดยลดหุน้ บุรมิ สิทธิจ�ำ นวน 382,500 หุน้ มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น จำ�นวน 382,498 หุ้น ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ถือจำ�นวน 1 หุ้น และ ปิลัญชัย ประดับพงศ์

News Station

หน้า 8

ถือ 1 หุน้ เพือ่ ปรับโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษทั ย่อย นายก ส.บจ.ไทย เผยภาคธุรกิจ ห่วงการเมืองรุนแรง ฉุด ศก. แย่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาค ธุรกิจเป็นห่วงสถานการณ์การเมืองที่รุนแรงขึ้น เพราะจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศย่ำ�แย่ลง โดยที่ ผ่ า นมาภาคธุ ร กิ จ ของไทยได้ ผ่ า นร้ อ น ผ่านหนาวมาหลายรอบ นอกจากนีย้ งั ได้ชว่ ยกัน พยายามประคองเศรษฐกิจให้ปรับตัวดีขนึ้ ขณะ เดียวกันไม่ต้องการเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นอีก “มองสถานะของประเทศไทยตอนนีย้ งั เป็นที่อิจฉาของประเทศอื่น เพราะสถานภาพ การเงินก็ยังดี ทั้งเงินสำ�รองระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ การจ้างงานก็เติบโตขึ้น เพราะฉะนั้น ไม่อยากให้มปี ญั หาทีจ่ ะเร่งให้เศรษฐกิจตกต่ำ�ลง โดยหลายฝ่ายควรคิดถึงประเทศเป็นหลัก” นาย ชนินท์ กล่าว

VTE เผยคว้า 2 งานใหม่ 392 ลบ. นายโสรัจ โรจนเบญจกุล ประธานเจ้า หน้าที่บริหาร บมจ.วินเทจ วิศวกรรม (VTE) เปิ ด เผยว่ า มี ค วามยิ น ดี ที่ จ ะแจ้ งให้ ท ราบว่ า บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความจำ�นงค์เพื่อทำ� สัญญาการจ้างงาน ตามรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการ ปรั บ ปรุ ง อาคาร 3 (อาคารอุไรรัตน์) ว่าจ้างโดย มหาวิทยาลัยรังสิต มูลค่าโครงการรวม 148,000,000 บาท ประเภท อาคารเรี ย น เป็ น งานโครงสร้ า ง, งาน

สถาปั ต ยกรรม, งานตกแต่ ง ภายใน ที่ ตั้ ง โครงการเลขที่ 52/347 หมู่ บ้ า นเมื อ งเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 กำ�หนดแล้วเสร็จ 30 พ.ค.56 2. โครงการ เซ็นทริค สถานีติวานนท์ ว่าจ้างโดย บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำ � กั ด (มหาชน) มู ล ค่ า โครงการรวม 244,000,000 บาท ประเภทอาคารชุดพักอาศัย สูง 41 ชั้น และ 36 ชั้น อย่างละ 1 อาคาร

เป็นงานวิศวกรรมประกอบอาคารระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบป้องกันอัคคีภัย, และ ระบบสุขาภิบาล ที่ตั้งโครงการ ถนนกรุงเทพนนท์ อ.เมือง จ.นนทุบรี กำ�หนดแล้วเสร็จ 30 ม.ค. 57


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 869 ประจำ�วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

GOLD TREND DAR Wong

W TI Crude prices closed at 90.93 for the weekend while

forward, we expect the trend to be supported at 1550.00 levels with possibility to climb higher across 1600.00 this week. On hind side, we target the bulls to reach 1620.00 levels once they escalate above 1600.00 benchmarks. Abandon long-view once the trend drives beneath 1550.00 levels.

aiming to make technical recovery. This week, we expect the market to be well supported at 89.00 regions and resistance emerges at 95.00 levels. The market will be prone to bullish sentiment with favor to pick bottoms in early week. However, abandon your long-view if SET Index closed at 1132 the market sinks below 89.00 for the weekend. The market tested benchmarks. last week’s low at 1101 after the Gold prices threaded sideways negative news from Euro debt last week from 1533.00 - 1600.00 persisted in selling pressures. regions while moving inside This week, we expect technical a technical consolidation. Moving recovery to emerge while moving

Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work. DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading experiences in global derivatives and FOREX markets. They can be reached through the website www.pwforex.com

f r o m 1 1 0 0 - 1 1 5 0 reg i o n s. The important X-factors that lead the market strength for this week will come from DJIA sentiments due to its technical digestion.


Investor Station ฉบับที่ 869

Lifestyle Station

ประจำ�วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555

ทุกข์เพราะใจ...อันเดียว

by Jackal_XIII

“...ทุกข์เพราะใจ คนที่จะพ้นจากทุกข์ได้ พ้นจากโลกนี้ได้ พ้นจากกรรมได้ ก็เพราะใจอันเดียว จงยึดใจถือใจเป็นสำ�คัญ จะมาเกิดก็เพราะใจ เกิดแล้วจะมาสร้างกิเลสขึ้นก็เพราะใจ เป็นทุกข์ก็เพราะใจ ถ้าใจไม่เป็นทุกข์ ใจไม่ยึดถือ ปล่อยทิ้งเสีย กายอันนี้ก็ไปตามเรื่องของกาย ใจก็เป็นตามเรื่องของใจ หมดเรื่องหมดราวกันที...”

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

Photo Release

ตลท. แสดงความยินดี Algorithmic Trading Workshop and Competition

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบความสำ�เร็จจากการจัดกิจกรรม Algorithmic Trading Workshop and Competition (โครงการแข่งขันส่งคำ�สั่งซื้อขายหุ้นด้วย Algorithmic Trading) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจร่วมกิจกรรมแข่งขันกว่า 150 คน (รับจำ�นวนจำ�กัดเพียง 50 ทีม ทีมละ 3 คน) ผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม AVE ประกอบด้วย นายพงศ์พัฒน์ ประวุฒิกุล นายกิตติภพ วัชรวสุนธรา และนายวิวัฒน์ สุริยาวรกุล บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์ และปัจจุบันกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเดินหน้าจัดการแข่งขันอีกครัง้ ภายในปีนี้ เพือ่ สร้างบุคลากร ที่เชี่ยวชาญในระบบ Algorithmic Trading เข้าสู่ตลาดทุนไทยให้เพิ่มขึ้น


Investor Station ฉบับที่ 869

มุมการตลาด

Lifestyle Station

ประจำ�วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555

อิออนจับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้บริการเบิกเงินสดที่ร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น

นายชิโร อิชิดะ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากซ้าย) และ วีรเดช อัครผลพานิช ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำ�กัด (คนที่ 2 จากขวา) ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการเบิกเงินสดอิออนยัวร์แคลช ณ เคาร์เตอร์ เซอร์วิส (AEON Your Cash at Counter) โดยมีนายยาซูฮิโกะ คอนโดะ รอง ประธานกรรมการและผู้จัดการ (คนที่ 4 จากซ้าย) นางสุพร วัธนเวคิน กรรมการ (คนที่ 3 จากซ้าย) นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส จาก บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) (คนซ้ายสุด) คุณลลดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการทั่วไป ด้านธุรกิจการเงิน (คนขวาสุด) และนาย ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 4 จากขวา) จากบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำ�กัด ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

มุมประกัน

สหประกันชีวิตร่วมรับเสด็จ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ในงาน 60 ปี ชสท.

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 55 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทิ นั ด ดามาตุ เสด็ จ เป็ น องค์ ป ระธานเปิ ด งาน “60 ปี ชสท.ยึ ด มั่ น อุ ด มการณ์ . . เพื่อเกษตรกร” และทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้นำ�ในขบวนการสหกรณ์ ซึ่งจัดโดยชุมนุม สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (ชสท.) ในงานนี้ ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการ นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) และคณะจากขบวนการสหกรณ์ไทย ร่วมถวายการต้อนรับ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การออกร้านผลผลิต และผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรมากมาย จากสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 55 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค กรุงเทพฯ

ปตท. ขยายการเรียนรู้วิถีพอเพียง ผ่านศูนย์เรียนรู้รักษ์ป่าฯ ท่ามะนาว พุทธชาด มุกดาประกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและ กิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ สมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะเจ้าหน้าที่สำ�นักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บ ภาษี ๒ กรมสรรพสามิต ในโอกาสศึกษาเรียนรู้แนวทางการพึ่งตนเองตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เรียนรู้ตำ�บลวิถีพอเพียง โครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำ�บล วิถีพอเพียง ตำ�บลท่ามะนาว อำ�เภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสันตะลุง ตำ�บลท่า มะนาวด้วย


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 869 ประจำ�วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

เปิดวิสัยทัศน์

“ดร.สารสิน วีระผล”

ตอนจบ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร CP

“ดร.สารสิน วีระผล”

คนที่ เ ป็ น ผู้ นำ � ต้ อ งมี คุ ณ ภาพสามชนิ ด นี้ ก่ อ นถึ ง จะเป็ น ผูน้ �ำ ได้ แต่กจ็ ะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยทีจ่ ะมาส่งเสริมให้เกิดภาวะ ดังกล่าวขึ้นได้ นั่นก็คือต้องมีเวลาที่เหมาะสม สถานที่ที่ถูกต้อง และ ต้ อ งมี พ รรคพวก ไม่ เ ช่ น นั้ น แม้ เ ราจะเดิ น ไปตามวิ ถี ท างใน หลักปรัชญา “เหริน” “อี้” “เต๋อ” อย่างเคร่งครัดสักเพียงใด ก็คงไม่ อาจสัมฤทธิผลในฐานะที่เป็นผู้นำ�ได้ ขณะที่การสร้าง Network หรือ Connection ก็เป็นสิ่งที่ สำ�คัญมาก เพราะถ้าไม่มี ภาวะผู้นำ�ก็ไม่สามารถเกิดได้ นอกจากนี้ ยังต้องเป็นผูน้ �ำ แห่งวิสยั ทัศน์ โดยมี Mission ทีส่ �ำ คัญมากทีต่ อ้ งรักษา คือ หน้าตา ที่ต้องรู้จักใช้ให้พอดี กับความโปร่งใส ในการทำ�งาน ไม่เช่นนั้น ก็จะเกิดปัญหาที่ตามมาในเรื่องของศีลธรรม หรือ Moral Responsibility ได้ ที่แม้ว่าผู้นำ�ในบางครั้งจะอ้างว่า “The End Justify for me” คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ของผมเอง

........ จบ ........

ปิดท้ายการสนทนาในครั้งนี้ ด้วยคำ �ถามที่ว่า หลักของการ ผู้ บ ริ ห ารที่ ดี หรื อ การเป็ น ผู้ นำ � ที่ ดี ใ นทั ศ นของ ดร.สารสิ น คื อ อะไร เขาอธิบายให้ฟังว่า หลักการสำ�คัญมีอยู่ 3 ประการ โดยนำ�แนวคิด มาจากปรัชญาการบริหารของจีน นั้่นคือ 1. “เหริน” มากจากคำ�ว่า “เหรินซือผัง” คือ การที่ผู้นำ�ต้อง มีความเอื้อเฟื้อ หรือ Benevolence ต้องคิดถึงคนอื่นเป็นสำ�คัญ 2. “อี้” หรือ Righteousness คือ การยึดถือ ความถูกต้อง เป็นที่ตั้ง 3. “เต๋อ” มาจากคำ�ว่า “เต้าเต๋อ” หรือ Morality คือ ต้องมี “จรรยาธรรม”


Investor Station ฉบับที่ 869 ประจำ�วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555

แนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย สัปดาห์นี้คาดว่า จะยังคงผันผวน และมีแรง ซือ้ เก็งกำ�ไรสลับเข้ามาเป็นระยะ แต่ภาพรวม ยั ง คงแกว่ ง ตั ว อยู่ ใ นขาลง เพราะยั ง มี ความเสี่ยงจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ กรีซและยุโรป ซึ่งมีโอกาสที่ดัชนีฯ จะปรับ ตัวลดลงต่ำ�กว่าระดับแนวรับ 1,100 จุดได้ ในช่วงต่อไป กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ� นักลงทุนระยะสั้นเก็งกำ�ไรตามรอบ และ นักลงทุนระยะกลางควรมารอซื้อเมื่อดัชนีฯ อ่อนตัวแถวระดับ 1,100 จุด ประเมิน แนวรับไว้ที่ 1,100 จุด แนวต้าน 1,130 จุด

หน้า 13

แนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย สัปดาห์นยี้ งั ต้องจับตาเรือ่ งยุโรป ซึง่ เป็นปัจจัย ที่ให้น้ำ�หนักมากที่สุด รองลงมาเป็นเรื่อง การเมืองในประเทศ ที่สภาฯ เลื่อนประชุม พ.ร.บ.ปรองดองฯ เป็นสัปดาห์นี้ ทำ�ให้ต้อง ติดตามต่อไปทั้งการพิจารณาร่างพ.ร.บ.และ การชุมนุมคัดค้าน ซึ่งหากยังไม่มีทิศทาง ทีด่ ขี นึ้ ก็มโี อกาสเหน็ ดัชนีฯ ไหลลงไปทีร่ ะดับ 1,100 จุดได้


Investor Station ฉบับที่ 869

Data Station

ประจำ�วันอังค�ร ที่ 5 มิถุน�ยน 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 1 มิถุน�ยน 2555 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,470.59 6.40% 2,628.66 11.43% 5,536.99 24.08% 13,357.82 58.09%

1,861.54 8.10% 3,437.50 14.95% 6,330.94 27.53% 11,364.08 49.42%

-390.95

Last Update

-808.84 -793.95 1,993.74 01/06/12

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,115.19 772.39 1,679.99 281.57

Chg

1/6/2012

%Chg

-26.31 -19.15 -41.77 -6.81 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

-2.3 -2.42 -2.43 -2.36 22,994.07 511.93

17:01:49

AGRO A dv ance 18% D ecline 68%

0

-0.65

No C hange 14%

-0.5

TECH

-1.03

-1

CONSUMP

-1.5 -2 -2.5

-2.54

SERVICE

-3.37 -2.61

-3 -3.5

-2.15 -2.07

A dv ance 15% D ecline 69%

No C hange 16%

-2.14

RESOURC

INDUS

PROPCON

FINCIAL


Investor Station ฉบับที่ 869

หน้� 15

ประจำ�วันอังค�ร ที่ 5 มิถุน�ยน 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 1 มิถุน�ยน 2555

PTTGC

( Day )

: PTTGC 7,000,000

Price & Fundamental Symbol PTTGC

Last 53.25 Chg -1.00  %Chg -1.84  Open 54.25  High 54.75  Low 53.25  Prev 54.25  Avg 53.90  AccVol 31,200,500  AccVal(K฿) 1,681,772  2.78  %Fluct P/E 6.09  P/BV 1.15  DPS(Baht) 1.30  Yield(%) 2.40  EPS(Baht) 8.75  240,015  MktCap(Mil.) Broker Target Update KS 86.00 1/6/2012 หลักทรัKGI พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็83.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 29/5/2012 KTZ ม่ ขึน้ มากที78.00 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 25/5/2012 ค่าการ

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 54.75

หมายเหตุ

54.50

Price

54.25

54.00

53.75

53.50

53.25

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume


Investor Station ฉบับที่ 869

หน้� 16

ประจำ�วันอังค�ร ที่ 5 มิถุน�ยน 2555

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 1 มิถุน�ยน 2555

TASCO

( Day )

Volume Analysis

: TASCO

Price & Fundamental Symbol TASCO

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker KGI ASP TRINITY

39.75 1.75  4.61  38.50  42.00  38.50  38.00  40.47  3,305,800  133,801  8.65 

Target 61.00 37.61 45.00

600,000 500,000

Vol.

400,000 300,000 200,000 100,000

42.00

41.75

41.50

41.25

41.00

หมายเหตุ

40.75

Price

40.50

40.25

40.00

39.75

39.50

39.25

39.00

38.75

38.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

10.41 1.53  1.25  3.29  3.82  6,064  Update 1/6/2012 31/5/2012 30/5/2012


Investor Station ฉบับที่ 869

ประจำ�วันอังค�ร ที่ 5 มิถุน�ยน 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 1 มิถุน�ยน 2555

TASCO

( Day )

Volume Analysis

: TASCO

600,000 500,000

Price & Fundamental Symbol TASCO

Last 39.75 Chg 1.75  %Chg 4.61  Open 38.50  High 42.00  Low 38.50  Prev 38.00  Avg 40.47  AccVol 3,305,800  AccVal(K฿) 133,801  8.65  %Fluct P/E 10.41  P/BV 1.53  DPS(Baht) 1.25  Yield(%) 3.29  EPS(Baht) 3.82  6,064  MktCap(Mil.) Broker Target Update KGI 61.00 1/6/2012 ASP 37.61 31/5/2012 หลัTRINITY กทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็45.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 30/5/2012

ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

Vol.

400,000 300,000 200,000 100,000

42.00

41.75

41.50

41.25

41.00

หมายเหตุ

40.75

Price

40.50

40.25

40.00

39.75

39.50

39.25

39.00

38.75

38.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume


Investor Station ฉบับที่ 869

หน้า 18

ประจำ�วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

คุ ณ รู้ จั ก เศรษฐี สั ก กี่ ค นที่ ร วยขึ้ น มาจากดอกเบี้ ย เงิ น ฝาก ออมทรัพย์

Robert G. Allen

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

Investor_station 05 มิ.ย. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you