Page 1

Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

5 5 6 7 9

News Station

จีดพ ี ลี ธิ วั เนีย Q2/09 ติดลบ 22.4% ชือ่ ’ฉาย บุนนาค ‘ ไมระคายผิว STAR CFRESH พุงแรง หวังอานิสงสบาทแข็งเรงรัฐ-เอกชนลงทุน

Dynamic Station เคล็ดลับความสำเร็จของ “ชูพงศ ธนเศรษฐกร”

หลังเผยงบQ2แนะซื้อตอไป

โบรกทำนายPTTEP ป53 ขาขึ้นชัด

PTTEP ประกาศตัวเลขไตรมาส 2/2552 กำไร 6,496,420 ลานบาท ฮวบ ราวครึ่งของผลงานชวงเดียวกันปกอน แตถือวาดีขึ้นกวา 3 เดือนแรกถึง 13% โบรกเกอรมองผลงานครึ่งปหลังโตดีเพราะอานิสงสปริมาณการผลิตปโตรเลียม ที่จะเพิ่มขึ้นทายปจากโครงการใหมๆ อีกทั้งเห็นปหนาธุรกิจฟนชัด จึงแนะซื้อ ราคาเปาหมายระดับสูงอยูถึง 168 บาท ต‡อหนˆา 3

10

ธรรมเทนเมนท

12

Professional Station

เพชรที่หาพบจากโคลนในถิ่นสลัม THAI มูลคาพื้นฐานที่ 18.20 บาท

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

วันนี.้ .วันดี

เเนวรับ 620 จุด

15

Data Station

ราคาเหมาะสม SENA คือ3 บ.

เชื่อเทรดวันแรกบิ๊ก LPN ไมโละของ

วั น นี้ ที่ ร อคอยกั บ การบรรจุ สู ก ระดาน SET Index ของหุ น SENA ผูบริหารมั่นใจตองเหนือจองที่ 1.98 บาทแน เชื่อซีอีโอ LPN ที่ไดหุนไปในมือถึง 2 ลานหุนจะถือลงทุนยาว ระบุเปนพรรคพวกกันเอง ขณะที่งบ Q1/52 สดใสมี กำไรสุทธิ 67.22 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันปกอนมีกำไร 30.14 ลานบาท อีกทั้งเตรียมชงบอรด ส.ค.นี้ พิจารณาปนผลระหวางกาล ฟาก บล.ฟนันเซีย ไซรัส ใหราคาเหมาะสม 3 บาท มองปหนาโตโดดเดน ต‡อหนˆา 3

ประเมินเพิ่มทุน 466.43 ลานหุน

กระทบ CGS เกิดไดลูท 19-20% เเกะรอยเสือ ตอนพิเศษ ต‡อหนˆา 11

นักวิเคราะหประเมินแผนเพิ่มทุน 466,436,002 หุนของ CGS เสนอขาย ใหผูถือหุนเดิม 4:1 ที่ราคา 1.30 บาท จะเกิดไดลูทชั่น เอฟเฟกต 19-20% สวนผู ถื อ หุ น ที่ ส นใจจองซื้ อ ตามสิ ท ธิ ที่ ไ ด รั บ จะได ว อร แ รนต แ ถมไปด ว ยในอั ต รา ซื้อ 1 แถม 1 จะไดวอรแรนตที่มีมูลคาที่นาจะเปนบนกระดานราว 0.35-0.45 บาท สวนกลยุทธลงทุนเฉพาะหนา แนะไมควรถือยาว เหตุในอดีตไมเคยจายปนผล แถม อนาคตธุรกิจหลักทรัพยกำลังอัสดงหมดประกาย ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

หน้า 2

พบกันอีกครั้ง กับ สัมมนาพิเศษ ชุมนุมปราชญ์หุ้น ครั้งที่ 2

ตอน “พัฒนาอสังหาริมทรัพย์... กลุ่มไหน หุ้นไหน มาชิล..ชิล” ฟรี !!!!!

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการร่วมลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนา ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ อาคารทิปโก้ ชั้น 5 (ถนนพระราม6) เพียงคุณตอบคำถามว่า งานสัมมนาพิเศษ ชุมนุมปราชญ์หุ้น เราจัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่ ? ถ้าทราบแล้วรีบส่งคำตอบกลับมาที่ Investor_station@efinancethai.com ด่วน...รับจำนวนจำกัด อีกแล้วนะคะ

อยากรู้...สร้างบ้านเพื่อขาย... อยากรู้กลุ่มก่อสร้าง หรืออยากรู้การบริหารจัดการ เรามีคำตอบให้ภายในงาน

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

วิทยากรโดย

คุณสุกิจ อุดมศิริกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.


News Station

Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

หลังเผยงบQ2

(ตอจากหนา 1)

ผู สื่ อ ข า วรายงานความ เคลื่ อ นไหวราคาหุ น บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) พบวา แกวงตัวในแดนลบเปนสวน ใหญกอนจะปดที่ 139.50 บาท ไม เปลี่ยนแปลงจากวันกอนหนา มูลคา ซื้อขาย 992.59 บาท โดย PTTEP ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/52 มีกำไรสุทธิ 6,496,420 ลาน บาท ลดลงเทียบกับชวงเดียวกันของ ป ก อ นที่ มี ก ำไรสุ ท ธิ 12,996,948 ลานบาท สถาบันวิจัยนครหลวงไทย (SCRI) ระบุ ว า กำไรสุ ท ธิ Q2/52 ของ PTTEP ดี ขึ้ น 13% qoq แต ลดลง 50% yoy โดยถือวา กำไรใน Q2/52 ยั ง คงกลั บ มาฟ น ตั ว ได ค อ นข า งดี จ ากปริ ม าณจำหน า ย ป โ ตรเลี ย มที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และการตั ด จำหน า ยหลุ ม แห ง ที่ ล ดลง (Q1/52 ตัดจำหนายหลุมแหง ~1,600 ลาน บาท เทียบกับ Q2/52 ที่ประมาณ 800 ลานบาท) ขณะที่ ราคา จำหนายยังคงทรงตัว qoq โดยราคา จำหนายน้ำมันเพิ่มขึ้นแตราคากาซ ลดลง สำหรับ yoy กำไรลดลงจาก ราคาขายเฉลี่ ย ป โ ตรเลี ย มที่ ล ดลง เปนหลักและคาดปริมาณจำหนาย ปโตรเลียมเฉลี่ยลดลงเล็กนอย

ราคาเหมาะสม

(ตอจากหนา 1)

ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. เสนาดี เวลลอปเม น ท (SENA) เป ด เผยว า การที่ ห ลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษัทฯ ภายใชชื่อยอคือ ‘SENA’จะเขา ซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (ตลท.) ในกลุ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละก อ สร า ง เป น ครั้งแรกในวันนี้นั้น มั่ น ใจว า จะสามารถยื น เหนื อ ราคาจองที่ 1.98 บาทได เนื่องจากระดับราคา IPO ที่กำหนดไว ค อ น ข า ง จู ง ใ จ นั ก ล ง ทุ น แ ล ะ ผ ล ประกอบการของบริษัทฯ ที่ผานมามี อัตราการเติบโตตอเนื่องและเชื่อวาใน ป 2552 ก็ ค งจะมี แ นวโน ม ไปใน ทิศทางเดียวกัน ขณะที่ ก รณี ที่ น ายทิ ฆั ม พร เปล ง ศรี สุ ข ผู บ ริ ห าร บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท (LPN) ได

ขณะที่ ก ำไรสุ ท ธิ 1H/52 อยู ที่ 12,243 ล า นบาท ทั้ ง นี้ แนวโนมกำไรใน 2H/52 คาดจะเติบ โ ต ขึ้ น จ า ก ป ริ ม า ณ ก า ร ผ ลิ ต ปโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นใน Q4/52 จาก โครงการใหม ม อนทารา และ MTJDA ซึ่งปจจุบัน SCRI ยังคงอิง ประมาณปริมาณการจำหนายเฉลี่ย ป 2552 ที่ 228,228 บารเรลเทียบ เทาน้ำมันดิบตอวัน ต่ำกวาแผนของ PTTEP 5% เนื่องจากเผื่อคาความ เสี่ยงจากการเริ่มโครงการ โ ด ย มี ป จ จั ย บ ว ก จ า ก ปริมาณการผลิตที่คาดเพิ่มขึ้น (จาก

คำเเนะนำการลงทุนจากโบรกเกอร์ต่างๆ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส

แนะนำ ‘ซื้อ’ ราคาพื้นฐาน 173 บาท

บล.ทรีนีตี้

ราคาเปาหมายที่ 168 บาท แนะนำ ‘ซื้อ’

บล.เคที ซีมิโก้

แนะนำ ‘ซื้อ’ มูลค่าพื้นฐาน 168 บาท

บล.กรุงศรีอยุธยา

แนะนำ ‘ซื้อ’ มูลค่าพื้นฐาน 161 บาท

บล.ทิสโก้

ซื้อลงทุน มูลค่าเหมาะสมประเมินไว้ที่ 160 บาท

บล.เกียรตินาคิน

ซื้อลงทุน มูลค่าเหมาะสมประเมินไว้ที่ 160 บาท

สถาบันวิจัยนครหลวงไทย

แนะนำ ‘ซื้อ’ มูลค่าเหมาะสม 159 บาท

บล.เอเซีย พลัส บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์

แนะนำซื้อ Fair Value ที่ 130.01 บาท ประเมินที่ระดับ Historical P/E ที่ 11-12 ได้ราคา หุ้นราว 121-144 บาท

Siam City Securities Co.,Ltd บริษทั หลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

โปรโมชั่น SCIBS Get Member พิเศษ ! เพียงแนะนำคนรู้จักมาเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารอนุพันธ์

ลูกค้าบริษัทฯ* โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหมที่เปดบัญชีฯ

นาฬกาวัดอุณหภูมสิ ดุ เก

ลูกค้าที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ ตราสารอนุพันธ์ และเริ่มใช้บริการกับบริษัท ระหวาง 1 พ.ค.52-31 ก.ค.52 รับฟรีนาฬกาวัดอุณหภูมิ 1 เรือน หมายเหตุ : เมือ่ ลูกค้าใหม่ทแี่ นะนำเริม่ ใช้บริการกับบริษทั ระหว่าง 1 พ.ค.52 - 31 ก.ค.52 ขอสงวนสิทธิลกู ค้าบริษทั ฯและลูกค้าใหม่ รับของทีร่ ะลึกเพียงท่านละ 1 ชิน้ เท่านัน้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 624 8888,02 624 8965 www.scis.co.th

Meet Your wealth @SCIBS SCIBS เพิ่มความมั่งคั่งทางการเงินด้วยพลังความคิดที่ไม่สิ้นสุดกับเรา

รั บ การจั ด สรรหุ น IPO ของ SENA จำนวน 2 ลานหุนนั้น โดยสวนตัวประ เมินวานาลงทุนในระยะยาวมากกวา สวนรวมมือทางธุรกิจในอนาคตนั้นยัง ไมสามารถระบุไดวาจะมีอะไรหรือไม “คุ ณ ทิ ฆั ม พรเป น เพื่ อ นกั บ คุณพอ ซึ่งในระยะสั้นยังไมสามารถ บอกได ว า การเข า มาถื อ หุ น ของคุ ณ ทิฆัมพรจะมีการรวมลงทุนธุรกิจอะไร ดวยกันหรือไม แตนาจะถือลงทุนใน ระยะยาวมากกว า เพราะที่ ผ า นมา

หน้า 3

บริษัทก็เติบโตตอเนื่องและมีพื้นฐานดี สวนหุนที่จะเทรดในวันพรุงนี้นาจะยืน เหนือราคาจองที่ 1.98 บาทได เพราะ ไม ว า จะเป น พื้ น ฐาน ราคาที่ นั ก วิ เ คราะห ใ ห ไ ว ที่ 2.5-3.30 บาท ก็ มี ดิ ส เคาท แ ละมี ก รี น ชู มี เ งิ น ป น ผล ดวย” ดร.เกษรา กลาว ส ว นเงิ น ที่ ไ ด รั บ จากการ ระดมทุ น ในครั้ ง นี้ จ ำนวน 340 ล า น บาท ในสัดสวน 50% จะนำไปซื้อที่ดิน เพื่ อ รองรั บ โครงการที่ จ ะเป ด ใหม ใ น

อาทิตยเหนือและบงกช) และปจจัย หนุ น จากราคาเฉลี่ ย ผลิ ต ภั ณ ฑ น้ำมัน อยางไรก็ตาม มีปจจัยลบจาก การตั ด จำหน า ยหลุ ม แห ง ที่ อ าจ เพิ่ ม ขึ้ น จากโครงการ Iran ซึ่ ง คอนขางสูง(ประมาณ 1.2 พันลาน บาท) และราคาจำหน า ยของ ผลิตภัณฑกาซที่คาดยังคงปรับขึ้น ทั้ ง นี้ ประเด็ น การลงทุ น ของ PTTEP อยูที่แนวโนมกำไรกลับ มาเปนขาขึ้นตั้งแตป 2553 ซึ่งคาด จะเห็นการฟนตัวอยางเดนชัด(จาก แผนการผลิตที่เพิ่ม 25% yoy และ ราคาจำหน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ก ลั บ มา ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น )ถึ ง 75%yoy ขณะที่ ปริ ม าณสำรองมี แ นวโน ม ปรั บ เพิ่ ม จากโครงการ M9 อนาคต สวนที่เหลืออีก 50% จะนำไป ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ในขณะเดียว กั น ในป นี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง มี โ ครงการที่ จ ะ ทยอยเปดอยางตอเนื่อง หลังจากได รั บ การตอบรั บ ที่ ดี จ ากผู บ ริ โ ภคหลั ง เป ด โครงการเดอะนิ ช ตากสิ น เมื่ อ วันที่ 25 ก.ค.ที่ผานมา มียอดจองเขา มาอย า งต อ เนื่ อ ง โดยโครงการ ดังกลาวจะรับรูรายไดในไตรมาส 3 ป 2554 และมี Gross Margin อยู ที่ 40% ดร.เกษรา กล า วต อ ไปว า ประมาณกลางเดือน ส.ค.นี้ บริษัทฯ จะมี ก ารประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งจ า ยเงิ น ป น ผลงวด ระหวางกาล 2552 แตจะจายในอัตรา เท า ใดนั้ น คงต อ งรอมติ ข องคณะ กรรมการกอน สวนนโยบายคือไมต่ำ กวา 40% ของกำไรสุทธิ และคาดวา จะกำหนดจายเงินปนผลประมาณตน เดือน ต.ค.2552 ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

ราคาเหมาะสม

(ตอจากหนา 3)

อยางไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจ ตามปกติ ย อ มส ง ผลกระทบต อ การ ดำเนิ น งานของบริ ษั ท อยู แ ล ว แต บริษัทฯ คงตองปรับตัวโดยการปรับ โปรดั ก ส บ างประเภทให เ ข า กั บ สถานการณและสภาวะ เพื่อตอสูกับ ปจจัยลบที่เขามากระทบมากกวาการ ชะลอการลงทุน ดานนายสมภพ ศักดิ์พันธพนม ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท แอสเซทโปร แมเนจเมนท จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น รวม (Co-Finance Advisor) เปดเผย ว า จากการขายหุ น เพิ่ ม ทุ น ในครั้ ง นี้ SENA จะนำไปใช เ ป น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นและซื้ อ ที่ ดิ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ พัฒนาโครงการในอนาคต ซึ่งจะทำให บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง มีการเติบโตและมีผลกำไรที่ดีเพียงพอ และสามารถจ า ยเงิ น ป น ผลได ใ น อนาคต ซึ่ ง SENA มี น โยบายจ า ย ปนผลไมต่ำกวา 40% และนอกเหนือ จากปจจัยพื้นฐานที่แข็งแกรงแลว ใน ด า นการกำหนดราคาขาย IPO ที่

ประเมินเพิ่ม

(ตอจากหนา 1)

นายสุ ร พล ขวั ญ ใจธั ญ ญา กรรมการและรองประธานกรรมการ บริหาร บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จำกัด (มหาชน)(CGS) เปดเผยวา ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ไดมีมติอนุมัติให ลดทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ชำระแล ว โดยคาดวาจะลดทุนจดทะเบียนและ ทุ น เ รี ย ก ช ำ ร ะ แ ล ว ล ง ป ร ะ ม า ณ 434,255,994 หุน มูลคาที่ตราไวหุน ละ 1.00 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุน สะสม ลำดับตอมามีมติใหออกและ เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหม ใหแก ผูถือหุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด ทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2552 โดยมี ม ติ เ พิ่ ม ทุ น ประมาณ 466,436,002 หุน มูลคาที่ตราไวหุน ละ 1.00 บาท เสนอขายใหผูถือหุน เดิม 4:1 ราคาหุนละ 1.30 บาท ระบุ หากขายไมหมดจะจัดสรร PP ราคาไม ต่ำกวา 1.34 บาท/หุน พรอมกันนี้ยังไดมีมติออกใบ สำคัญแสดงสิทธิ 466,436,002 หนวย (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนหุน

ระดับ 1.98 บาทตอหุน ถือเปนราคาที่ นาลงทุน เมื่อเทียบกับ P/E ของกลุม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย จึ ง เชื่ อ ว า จะได รั บ ความสนใจจากนักลงทุนเปนอยางดี และคาดวาเมื่อเขาทำการซื้อขายจะ ไมทำใหผูลงทุนผิดหวัง สวนการจัดสรรหุน IPO ของ SENA นั้น มีสัดสวนการกระจายหุน ให กั บ นั ก ลงทุ น สถาบั น ซึ่ ง ประกอบ ด ว ย บลจ.วรรณ และกองทุ น ไทย ประกั น ภั ย ในสั ด ส ว น 2% ผู อุ ป การ คุณ 10% และรายยอย 88% ทั้งนี้ SENA มี จุ ด เด น พื้ น ฐานแข็ ง แกร ง ขณะเดี ย วกั น ผู ถื อ หุ น ยั ง จะได รั บ เงิ น ป น ผลโดยจะกำหนดจ า ยในช ว ง เดือนต.ค.อีกดวย นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลัก ทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ ป รึ ก ษาทาง การเงินรวมและผูจัดการจัดจำหนาย และรับประกันการจำหนายหุนสามัญ เพิ่ ม ทุ น ของ SENA เป ด เผยว า ภายหลังการขายหุน IPO ทำใหฐานะ ทางการเงินของ SENAมีความมั่นคง สามัญที่จะออกและเสนอขายใหผูถือ หุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือ หุน ซึ่งบริษัทจะแจงรายละเอียดไวใน หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้งที่ 2/2552 ตอไป) แจกฟรีใหผูถือ หุนที่จองซื้อหุนเพิ่มทุน โดยหุนสามัญ ใหม ตอ 1 หนวยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วอรแรนต 1 หนวย สามารถใช สิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุน ละ 2.00 บาท นักวิเคราะหหลักทรัพยราย หนึ่ง ประเมินวาวา การที่ CGS ลดทุน 434 ล า นหุ น ก็ เ พื่ อ ให พ อกั บ การล า ง ขาดทุนสะสม ที่จะมีการ write off ผล ขาดทุนทั้งหมด สวนการเพิ่มทุน 4 ตอ 1 ที่ราคา 1.30 บาทตอหุนนั้น จากการ คำนวณการลดทุน และเพิ่มทุน คาด ว า จะทำพร อ มกั น และวั น ขึ้ น เครื่องหมาย XR หากราคากระดาน ป ด ที่ 1.50 บาท ราคาหุ น จะถู ก คำนวณเพิ่ ม ขึ้ น จาก 1.50 บาท เป น 1.85 บาท เนื่ อ งจากจำนวนหุ น ที่ ลดลงไปจากการลดทุน 18.87% และหากนำเอาราคา 1.85 บาท มาคำนวณการเพิ่มทุน 4 ตอ 1 จะไดราคา 1.74 บาท ดังนั้น ถาวัน

News Station มากขึ้นจากฐานทุนที่ใหญขึ้น ขณะที่ ภาระหนี้ สิ น อยู ใ นระดั บ ต่ ำ ทำให สามารถขยายการลงทุ น ได อ ย า งต อ เนื่อง อีกทั้งในปจจุบันอัตราดอกเบี้ย เงิ น กู ที่ อ ยู ใ นระดั บ ต่ ำ จะช ว ยกระตุ น การตัดสินใจซื้อของลูกคาเปาหมาย คือผูมีรายไดในระดับลางถึงปานกลาง

หน้า 4

ไดมากขึ้นโดยกลุมดังกลาวเปนกลุมผู มีรายไดสวนใหญมากกวารอยละ 80 ของผูมีรายไดทั้งหมด จึงถือเปนปจจัย บวกซึ่งจะชวยผลักดันผลประกอบการ SENA ใหมีการเติบโตที่ดีตอเนื่องใน อนาคต

หลักทรัพยธนชาต

Thanachart Seaurities

www.TNSitrade.com บริการซื้อขายหลักทรัพยและ ตราสารอนุพันธผานระบบอินเทอรเน็ต สนใจการลงทุนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...

Internet Hotline : 0-2217-8900 ใหการลงทุนเปนเรื่องงาย สะดวก ปลอดภัย ทันกับความตองการของคุณ ตลอด 24 ชม. กอน XR ราคาปด 1.85 บาท วันขึ้น XR คาดวาจะเปดที่ 1.74 บาท เทากับ นั ก ลงทุ น จะมี Dilution 5.9% ทั้ ง นี้ แจกวอร แ รนต  ฟ รี ทำให นั ก ลงทุ น มี ต น ทุ น ที่ ล ดลง และประเมิ น ราคา วอรแรนตนาจะอยูที่ 0.35-0.45 บาท ขณะที่การลดทุนของ CGS ครั้งนี้เปนการลางขาดทุนใหหมด และ เพิ่ ม ทุ น ขึ้ น มา รวมทั้ ง การออก วอแรนท เพื่อเตรียมความพรอมในการ ขยายธุรกิจ ดานเจาหนาที่ฝายวิเคราะห หลักทรัพย บล. ซิกโก เปดเผยวาจาก กรณีที่คณะกรรมการ CGS มีมติเพิ่ม ทุนจำนวน 466.43 ลานหุน เสนอขาย ให ผู ถื อ หุ น เดิ ม 4:1 ในราคาหุ น ละ

1.30 บาท แต ห ากขายไม ห มดจะ จัดสรรแบบ PP ราคาไมต่ำกวา 1.34 บาท/หุน รวมทั้งยังมีมติออกใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ดังกลาว (วอรแรนต) จำนวน 466.43 ลานหนวย โดยแจกฟรีใหกับผูถือหุนที่ จองซื้อหุนเพิ่มทุนในสัดสวน 1:1 นั้น ประเมินวาจะเกิดไดลูทชั่น เอฟเฟกต ประมาณ 19-20% ส ว น ก ล ยุ ท ธ ก า ร ล ง ทุ น แนะนำเก็งกำไร เพื่อรับขาวดังกลาว แต ไ ม ค วรลงทุ น ในระยะยาว เพราะ ประเมิ น ว า ที่ ผ า นมา CGS ไม มี ก าร จายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ประกอบ กับธุรกิจหลักทรัพยยังคงมีความเสี่ยง


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

News Station

หน้า 5

ผลผลิตถานหินในจีนครึ่งปแรก เพิ่มขึ้น 8.7 %

กูรูคาดราคาน้ำมันจอพุงแตะ 75 ดอลล รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า โชร ค กรุ ป เป ด เผยว า ป จ จั ย ทางเทคนิ ค บ ง ชี้ ว า ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 75 ดอลลาร/บารเรล ซึ่งเปนแนวตานสำคัญ นายสตี เ ฟ น โชร ค ประธานโชร ค กรุ ป บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาในเพนซิ ล เวเนี ย กล า วว า ราคา น้ำมันดิบในตลาดโลกที่ฟนตัวอยางตอเนื่องใน ชวง 2 สัปดาหที่ผานมาจะยังคงสามารถเพิ่มขึ้น ไดอีกตามสัญญาณทางเทคนิค ‘ราคาป ด เมื่ อ สั ป ดาห ที่ ผ า นมายั ง คงมี โอกาส หรื อ gap ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ไปแตะระดั บ 75 ดอลลาร และราคาน้ำมันไดปรับฐานลงไป แตะระดับ 50-60 ดอลลารมาแลว ขณะนี้จึงเปน การเขาสูภาวะกระทิง’ นายโชรคกลาว ขณะที่ ว านนี้ ราคาน้ ำ มั น ดิ บ ไลท ป ด ตลาดนิวยอรคที่ระดับ 68.69 ดอลลาร/บารเรล สูงสุดในรอบกวา 3 สัปดาห และไดเพิ่มขึ้นมาแลว 53% ในปนี้

จีดีพีลิธัวเนีย Q2/09 ติดลบ 22.4% รายงานขาวบนตางประเทศ ระบุวา สำนั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ลิ ธั ว เนี ย แถลงว า ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ไตรมาส 2 ป 2009 ติดลบ 22.4% โดยเปนการ ติดลบมากที่สุดนับแตป 1990 หลังผลผลิตภาค อุตสาหกรรมและยอดคาปลีกตกต่ำ โดยจีดีพีที่ติดลบอยางมากดังกลาวทำ ใหลิธัวเนียเปนประเทศที่เศรษฐกิจเผชิญภาวะ ถดถอยมากที่สุดยุโรป หลังจากจีดีพีไตรมาส แรกติดลบ 13.3% ทั้งนี้ ลิธัวเนียเปนในประเทศแถบทะเล บอลติคที่เผชิญภาวะลมสลายทางเศรษฐกิจ จากภาวะฟองสบูแตกในภาคอสังหาริมทรัพย เชนเดียวกับเอสโทเนีย และลัตเวีย

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา คณะ กรรมการปฎิรูปและพัฒนาแหงชาติหรือเอ็นดี อารซีจีนแถลงวาผลผลิตถานหินจีนในครึ่งปแรก เพิ่มขึ้น 8.7 % มาอยูที่ 1.36 พันลานตันเมื่อ เทียบกับชวงเวลาเดียวกันปกอน โดยเอ็นดีอารซีเปดเผยวา ในชวงเดือน มกราคม-พฤษภาคมอุตสาหกรรมถานหินมีราย ได 67.8 พั น ล า นหยวน เพิ่ ม ขึ้ น 4.2 % เมื่ อ เทียบกับชวงเวลาเดียวกันปกอน ทั้ ง นี้ เอ็ น ดี อ าร ซี ระบุ ว า ปริ ม าณ ถานหินสำรองที่ชิงหวงเตาแหลงผลิตถานหิน หลั ก ในจี น สิ้ น สุ ด ณ เดื อ นมิ ถุ น ายน อยู ที่ 6.47 ลานตันเพิ่มขึ้น 730,000จากตนป ขณะที่ถานหินเชื้อเพลิงโรงงานไฟฟา ยังคงอยูในระดับปกติที่ 33.08 ลานตันเพิ่มขึ้น 11.34 ลานตันเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป กอน

ชื่อ ‘ฉาย บุนนาค’ ไมระคายผิว STAR หลังผูบริหารแจงชัดถือเพื่อลงทุน ผู สื่ อ ข า วรายงานว า จากการสำรวจ ราคาหุ น บนกระดานพบว า ราคาหุ น บริ ษั ท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) หรือ STAR ยังมีความเคลื่อนไหวเปนปกติ ไมไดลดลงอยาง ชัดเจนเหมือนหุนของบริษัทอื่นๆ ที่มีชื่อนาย ฉาย บุนนาค นักลงทุนรายใหญเขาถือหุน ถึงแมวา จะมีชื่อ นายฉาย บุนนาค เขาถือหุนบริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) หรือ STAR ใน สัดสวน 5% โดย STAR ปดการซื้อขายที่ระดับ 0.82 บาท เท า กั บ ราคาป ด ครั้ ง ก อ น โดยใน ชั่วโมงการซื้อขายราคาไดปรับเพิ่มขึ้นไปสูงสุดที่ 0.83 บาท หรือเพิ่มขึ้น 0.01 บาท ดวยมูลคาการ ซื้อขายเบาบางที่ 0.362 ลานบาท ทั้งนี้รายงานขาวจากตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย (ตลท.) ระบุวาปจจุบันนายฉาย บุ น นาค ได ถื อ หุ น บริ ษั ท จดทะเบี ย น (บจ.) จำนวน 4 แห ง ซึ่ ง ประกอบด ว ย บริ ษั ท ไทย บริ ก ารอุ ต สาหกรรมและวิ ศ วกรรม จำกั ด (มหาชน) หรือ TIES ในสัดสวน 1.61% , บริษัท ซันไชน คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSE

ในสัดสวน 19.80% , บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) หรือ STAR ในสัดสวน 5% และ บริษัท อินเตอรไฮด จำกัด (มหาชน) หรือ IHL ใน สัดสวน 6.64% ซึ่งในชั่วโมงการซื้อขายมีหุนบาง ตัวราคาลดลงอยางชัดเจน หลังจากมีขาวลือวา ฉาย บุนนาค อาจถูกตั้งขอหาปนหุนของ กรม สอบสวนคดีพิเศษ(DSI) ถึงแมวาเขาจะออกมา ปฏิเสธดังกลาวแลวก็ตาม อยางไรก็ตาม หลังจากมีขาวดังกลาว ดร.สมชัย วองอรุณ รองประธานกรรมการและ กรรมการผูอำนวยการ บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) หรือ STARไดออกมาระบุวา การเขามาถือหุน STAR ในสัดสวน 5% ของฉาย บุนนาค นั้น คงไมมีนัยสำคัญอะไร เนื่องจากการ เข า มาลงทุ น ของบุ ค คลดั ง กล า วนั้ น เป น การ ลงทุนในระยะยาว โดยถือหุน STAR เปนระยะ เวลา 2 ปแลว หลังจากประเมินวาผลประกอบ การของบริษัทเติบโตอยางตอเนื่องและมีทิศทาง ที่ดีขึ้น ‘ผมไมไดกังวลอะไรที่คุณฉายเขามาถือ

หุน STAR เพราะเขาถือลงทุนมานานแลว 2 ปได แล ว สั ด ส ว นการถื อ หุ น ก็ อ ยู ที่ 5% ไม กระดุ ก กระดิ ก ไปไหน ผมกลั บ มองมุ ม บวก มากกว า เขาน า จะเข า มาลงทุ น ในระยะยาว เพราะเชื่อมั่นในบริษัทและเปนบริษัทที่มีมูลคา ทรั พ ย สิ น สู ง มาก’ ดร.สมชั ย กล า วและว า แนวโนมผลประกอบการในชวงครึ่งปหลังของ บริษัทฯ มีโอกาสเติบโตในทิศทางที่ดี โดยคาดวา จะขยายตัวประมาณ 20-40% จากชวงครึ่งป แรกที่ผานมา เนื่องจากเปนชวงไฮซีซั่นของธุรกิจ ประกอบกับไดรับปจจัยบวกจากภาวะเศรษฐกิจ ที่เริ่มฟนตัว ทำใหกำลังซื้อของผูบริโภคกลับมา ซึ่งทำใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนดวย


News Station

Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

หน้า 6

CFRESH พุงแรง วานนี้ความเคลื่อนไหวราคาหุน CFRESH สงสัญญาณ เรียกรองความสนใจอยางเห็นไดชัด จากที่แลวๆ มาแทบไมคอยมี การซื้อขายสักเทาไร แตจูๆ ตั้งแตราวกลางสัปดาหกอนก็เริ่มแรง กระจุกซื้อแพลมออกมาใหเห็น แลวมาสำแดงเดชชัดๆ ดวยภาพการ ปรับขึ้นถึงระดับสูงสุดของวัน (วานนี้) ที่ 2.16 บาท ขณะที่ราคาปด เมื่อวานซืนอยูที่ 1.91 บาทเทานั้น ครั้นจบวันราคาหุนก็ยอตัวลงมา นอนนาบที่ 2.00 บาท พอดี บวก 0.09 บาท หรือ 4.71% มูลคาซื้อ ขาย 43.03 ลานบาท ดานฝายวิเคราะห ทางเทคนิค บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินสัญญาณหุน มีกรอบการเคลื่อนไหวที่แนวรับ 1.98 บาท และที่ระดับเปนแนวรับถัดไป 1.96บาท รวมถึงเปนจุดตัดขาดทุน ดวย สวนแนวตานอยูที่ 2.12 บาท และแนวตานถัดไป 2.20-2.30 บาท ขณะที่ บล.เอเซีย พลัส แนะเก็งกำไรระยะสั้น ใหแนวตานที่ 2.30 บาท

CFRESH Financial Data

งบ Q1/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/03/2552 Asset 1,485.69 Liabilities 143.28 Equity 1,342.41 Paid-up Capital 428.98 Revenue 497.06 Net Profit 32.70 EPS(Baht) 0.08 ROA(%) 8.33 ROE(%) 8.85 Net Profit Margin(%) 6.58

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

621.96

+4.13

+0.67

448.58

+3.51

+0.79

956.41

+7.43

+0.78

190.29

-0.40

-0.21

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

16,460.54 238.72

28/07/09 16:59:55

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

3,214.36

3,241.00

-26.64

(19.53%)

(19.69%)

Foreign

4,049.22

2,448.74

(24.60%)

(14.88%)

9,196.96

10,770.80

(55.87%)

(65.43%)

Local Last Update

+1,600.48

-1,573.84

28/07/09

äÁ‹»˜›¹»†Ç¹

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 27/07/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

6.96 0.61 3.15 13.09 819.34

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 16/03/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. 2. 3. 4. 5.

นายณฤทธิ์ เจียอาภา นางทัศนีย ยังมีวิทยา นายชินทัต เจียอาภา น.ส.ชาญเกตุ เจียอาภา บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

106,003,000 (24.71%) 105,000,000 (24.48%) 67,053,500 (15.63%) 22,933,500 (5.35%) 4,972,900 (1.16%)

ดวยพิษสงหุนตัวเล็กหลายตัวที่คายพิษออกมารอนแสบหัวใจขาใหญที่ติดหุนอยูทำใหใน ระยะนี้ การจะไดหวังเห็นหุนปนตัวนั้น ตัวโนน หรือตัวนี้ สรางปาฏิหาริยคงไมนามี เพราะยิ่งขึ้นคนก็ยิ่ง ออกของ สวนเวลาลงแดงแลวมีจังหวะรีบาวนเล็กๆ ก็ไมวายเลนกันสั้นๆ อีก ดังนั้นถาเราจะไดเห็นพอนองเหล็กออกอาการฟาดงวงงาชวงนี้ก็ขอใหเขาใจความรูสึกของ พวกเขาดวยเถอะ คนมันกำลังเสียจะใหอารมณดีคงยาก สืบเนื่องจากการที่หุนเก็งกำไรขนาดเล็กทั้งหลายกำลังอัสดง (อยางนอยก็ในระยะสั้น) หุนตัว ใหญพื้นฐานดีที่กำลังจะทยอยประกาศผลงานออกมาก็เลยไดรับความสนใจไปเต็มๆ จนหลายคน รวม ทั้งพวกนิยมหุนปนดวย(สะกดถูกเเลว) หันมาเก็งกำไรหุนในกลุมโภคภัณฑกันยกใหญ ซึ่งจังหวะนี้ถือ เปนจังหวะดีของคนชอบตาม ตอใหหุนบนกระดานปนปวนอยางไรก็อยาไปอลหมานตามมัน ทำใจ รมๆ ไว หุนพื้นฐานดีมันตองทยอยเก็บแดงก็ซื้อเขียวก็ซื้อ ไมใชทุมเปนกอนหวังออกเร็ว เวนแตผล ประกอบการมันประกาศออกมาผิดคาดจริงๆ คอยตัวใครตัวมัน........


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

News Station

หน้า 7

คลังหวังอานิสงสบาทแข็งเรงรัฐ-เอกชนลงทุน KTBชี้ความเชื่อมั่นลูกคาสินเชื่อแบงกQ2ฟนตัว นายกรณ จาติ ก วณิ ช รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง เปดเผยวา ขณะนี้การเก็งกำไรคา เงินบาทมีมากขึ้น สงผลใหคาเงิน บาทแข็งคา โดยยอมรับวาคาเงินที่ แข็งคาขึ้น สงผลใหการนำเขาสินคา ทุนลดลง ดังนั้นรัฐบาลจึงหวังจะเรง การลงทุนผานโครงการปฎิบัติการ ไทยเขมแข็ง 2555 วงเงิน 1.43 ลาน ลานบาท เพื่อจะไดนำเขาสินคาทุน โดยใชเงินดอลลาร และจะสงผลให เงินบาทออนคาลงได และชวยผูสง ออกในอนาคต “ คาเงินบาทของไทยแข็ง คาขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร การนำ เขาของเราไมเพิ่มทำใหการใชเงิน ดอลลารไมมากพอ แตขณะที่การ ส ง ออกเริ่ ม ฟ น ตั ว ทำให ดุ ล การค า เกินดุล และเมื่อดุลการคาเปนบวก จะสงผลตออัตราแลกเปลี่ยนทำให เงินบาทแข็งคาขึ้น ดังนั้นรัฐตองเรง ลงทุ น เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ส ง ออกใน อนาคต’ รมว.คลัง กลาว ก อ นหน า นี้ นางธาริ ษ า วั ฒ นเกส ผู ว า การธนาคารแห ง

ประเทศไทย (ธปท.) ระบุเชนกันวา คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นมีสาเหตุมา จากเงิ น ทุ น ไหลเข า มาลงทุ น ใน ตลาดหุน และการนำเขาที่ลดลง แต ยังแข็งคานอยกวาเมื่อเทียบกับประ เทศอื่ น ๆ และค า เงิ น บาทก็ ไ ม ผั น ผวนเมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศคู ค า และคูแขง

นางพัชรศิริ เกียรติกำจาย ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส ผู บริ ห ารสายงาน สายงานบริ ห าร ความเสี่ ย งและกำกั บ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปดเผยวา ผลการจั ด ทำดั ช นี ธุ ร กิ จ กรุ ง ไทย หรือ Krung Thai Business Index (KTBI) ซึ่ ง เป น ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น

ของนั ก ธุ ร กิ จ ที่ เ ป น ลู ก ค า สิ น เชื่ อ ของธนาคารทั่วประเทศ ปรากฏวา ดั ช นี KTBI ประจำไตรมาสที่ 2 ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องเปนไตรมาสที่ 2 โดยปรั บ จากระดั บ 48.02 ใน ไตรมาสกอนเปน 49.63 ตามการ เพิ่ ม ขึ้ น ขององค ป ระกอบดั ช นี ความเชื่อมั่นดานภาวะเศรษฐกิจ โดยรวม ภาวะตลาด การผลิตและ การลงทุน หลังจากเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณที่ ดีขึ้น เมื่อรัฐบาลของประเทศตาง ๆ รวมทั้ ง ประเทศไทยได ทุ ม งบ ประมาณเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจอยาง เต็มที่และตอเนื่อง สำหรั บ ผลการสำรวจ ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ใน 3 เดื อ น ขางหนา ปรับตัวสูงขึ้นและสูงกวา ระดั บ ปกติ เ ป น ครั้ ง แรกในรอบ 5 ไตรมาส โดยอยูที่ระดับ 50.56 จาก 48.19 ในไตรมาสก อ น สะทอนวานักธุรกิจเชื่อมั่นวาภาวะ เศรษฐกิจ และภาวะธุรกิจในไตร มาสที่ 3 ป 2552 จะเริ่ ม ฟ น ตั ว ทั้ ง นี้ เ ป น ผลมาจากการดำเนิ น มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 2 วงเงิ น รวมกว า 1.4 ล า นล า น บาทของรั ฐ บาล แต ยั ง มี ค วาม เสี่ ย งสำคั ญ ที่ อ าจกระทบความ เชื่อมั่นของนักธุรกิจใหกลับลดลง ไดอีก คือเศรษฐกิจโลกที่ยังอยูใน ภาวะหดตัว แนวโนมการเพิ่มขึ้น ของราคาน้ ำ มั น การระบาดของ โรคไข ห วั ด ใหญ ส ายพั น ธุ ใ หม 2009 และสถานการณการเมือง

(NPA) ป นี้ อ ยู ที่ 3,000 ล า นบาท จากครึ่งปแรกที่สามารถจำหนายได แลว 958 ลานบาท สำหรั บ หนี้ ที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด รายได (NPL) ครึ่งปแรกอยูที่ 6.6 พันลานบาท และประเมินวาทั้งป NPL จะอยูที่ประมาณ 7,000 ลาน บาท เชนเดียวกับชวงปลายป 2551 และยอมรับวาครึ่งปหลังอาจไดรับ ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจครึ่ง

ปแรก ซึ่งตองรอผลกระทบจริงวามี มากนอยเพียงใดในครึ่งปหลัง “นโยบายตั้งสำรอง NPL ยังไมเปลี่ยนแปลง และเปนไปตาม เกณฑของ ธปท. แตจะตั้งสำรอง เพิ่ ม หรื อ ไม ยั ง ไม ส ามารถระบุ ไ ด ทั้ ง นี้ ค รึ่ ง ป แ รก NPL ลดลงอยู ที่ 6.99% เมื่อเทียบกับสิ้นปที่แลวอยู ที่ 7.15%” นายธวัชไชย กลาว

กรณ์ จาติกวณิช

KKหวังสินเชื่อปนี้ยังโต5%คุมNPLไมเกิน7%

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล กรรมการผู จั ด การใหญ ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KK) เป ด เผยว า การปล อ ยสิ น เชื่ อ ของ ธนาคารในครึ่ ง ป แ รกเติ บ โต 2% และเชื่อวาทั้งปสินเชื่อจะเติบโตได ประมาณ 5% เนื่องจากครึ่งปหลัง ธนาคารทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นรวม ทั้งพัฒนา Infrastructure อาทิ EBanking , KK Alert เพื่ อ สร า ง

ความสะดวกตอลูกคา ขณะที่เงิน ฝากครึ่งปแรกเติบโตอยูที่ 7% โดย ธนาคารจะขยายฐานจำนวนบัญชี อี ก 100% จากเดิ ม อยู ที่ 20,000 บัญชีเปน 40,000 บัญชีในกลุมลูก คารายยอย โดยจะจัดทำโปรโมชั่น เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษ และยังเปด สาขาเพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การ ขยายตัวของธุรกิจ ตลอดจนมีแผน จำหน า ยสิ น ทรั พ ย ร อการขาย


News Station

Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552 TSFC คาดปหน้าพลิกมีกำไร 145 ลบ. มองยอดปล่อยสินเชือ่ โตเป็นเท่าตัว นางนภาภรณ ลัญ ฉนดี กรรมการ ผูจ ดั การ บมจ.หลัก ทรัพ ยเพือ่ ธุร กิจ หลัก ทรัพ ย (TSFC) เปดเผยวา บริษทั ฯ คาดในปหนาจะมีผล การดำเนินงานทีม่ กี ำไรรวมประมาณ 145 ลาน บาท แตห ากไมร วมธุร กิจในการออกตัว๋ ซือ้ คืน พันธบัตรและการออกตัว๋ บีอนี า จะเริม่ กลับมามี กำไรที่ประมาณ 50-60 ลานบาท เทียบกับปนนี้ ที่ ขาดทุน ประมาณ 800 ลา นบาท หลัง จากที่ บริษทั ฯสามารถเปดทำการปกติวนั นีเ้ ปนวันแรก หลังจากทีห่ ยุดทำธุรกิจไปประมาณ 7 เดือน โดย ปจจุบนั มีทนุ อยูท ี่ประมาณ 1,000 ลานบาท

กรรมการผูจ ดั การ สายงานสนับสนุนธุรกิจหลัก ทรัพย ผูมี อำนาจรายงานสารสนเทศ บริษทั หลัก ทรัพย บีฟท จำกัด (มหาชน) (BSEC) ชีแจงข ้ าว ที่ร ะบุวา นายเดชา แปงคำ และนางพรรณี เถกิงเกียรติ กรรมการผูจั ดการ สายงานธุรกิจคา หลักทรัพย จะยายไปทำงานทีบ่ ริษทั หลักทรัพย คันทรี่ กรุ ป (CGS) โดย ขอเรีย นใหทราบวา ปจจุบัน นาย เดชา แปงคำ และนางพรรณี เถกิงเกียรติ ยังคง ปฏิบตั งิ านทีบ่ ริษทั ฯ เปนปกติ และยังมิไดแจงการ ลาออกจากการเปนพนักงานหรือ แจงถึงความ BSEC แจง ‘เดชา-พรรณี’ ยังไม่ ได้ย้ายไป CGS ประสงคจะยายไปปฏิบตั งิ านทีบ่ ริษทั หลักทรัพย นางสาวเสาวคนธ ลิม อัก ษร ผูช ว ย อืน่ แตอยางใด

พรอมกันนีบ้ ริษทั ฯ ตังเป ้ าดำเนินธุร กิจ หลักทรัพย และภายใน 3 ปหากสามารถดำเนิน ธุรกิจมีกำไรจะนำ TSFC เขาจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพยฯ ในป 55 ทังนี ้ เพื ้ อ่ เปนทางออกใหผูถื อ หุน ซึง่ หากมีความจำเปนก็จะสามารถขายหุน ของบริษทั ฯ นำมาใช ได อยางไรก็ดี ภายในสิน้ ปนบี้ ริษทั ฯตังเป ้ า ในการปลอยมารจนิ้ โลนอยางนอยไวที่ประมาณ 4 พันลานบาท จากปจจุบนั ทีม่ ยี อดการปลอย มารจนิ้ โลนอยูท ี่ 1.9 พันลานบาท



“บวกตอ หลังน้ำมันมีลุนแตะ 70 เหรียญ” เจาหนาทีก่ ารตลาด บริษทั พัฒนาเกษตรลวงหนา จำกัด (PAF) RSS3

หน้า 8

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 426 สัญญา สถานะคงคาง 1,680 สัญญา - ปด 65.50 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.35 บ. (สัญญาสงมอบเดือนก.พ.53)



“ยืน 440 ได มีลุนรีบาวน”

เจาหนาทีฝ่ า ยวิเคราะห บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 11,478 สัญญา สถานะคงคาง 25,186 สัญญา - ปด 440.70 จุด ลดลง 1.20 จุด (สัญญา S50U09 ก.ย.52)

ปจจัยบวก - น้ำมันสงสัญญาณทดสอบ 70 เหรียญ - เศรษฐกิจโลกเริม่ ฟน หนุนอุตสาหกรรมยาง - ราคายางในตลาดจริงของไทยยังปรับตัวสูง

ปจจัยบวก - เทคนิคยังเปนบวก - ยังไมหลุด 440 จุด มีโอกาสรีบาวน - น้ำมันยังอยูใ นระดับสูง หนุนหุน พลังงาน - ธปท.ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 1,600.48 ลานบาท

ปจจัยลบ - ราคาขึน้ แรงอาจมีแรงขายทำกำไร - เงินเยนแกวงกรอบแคบ 94-95 เยน/ดอลล

ปจจัยลบ - งบ PTTEP ออกมาแยกวาคาด - พักฐานระยะสัน้

กลยุทธ - ซือ้ จังหวะราคาออนตัว (สัญญาสงมอบเดือนก.พ.53) - แนวรับ 64.45 บ./ก.ก. - แนวตาน 67.20 บ./ก.ก.

กลยุทธ์ - เปดสถานะซือ้ (สัญญา S50U09 ก.ย.52 ) - แนวรับ 440 จุด - แนวตาน 450 จุด - SET50 มีแนวรับ 443 จุด แนวตาน 450 จุด


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

Dynamic Station

เคล็ดลับความสำเร็จของ “ชูพงศ ธนเศรษฐกร” เอ่ยชื่อนี้...ไม่ใช่ของใหม่สำหรับวงการของนักลงทุนอีกแลว เรียกไดว่าเปน วาณิชธนกิจที่นั่งอยู่แถวหนาของนักลงทุนไดเลย เพราะหุนที่ “ชูพงศ ธนเศรษฐกร” รับ เปนที่ปรึกษาทางการเงินและนำเขาระดมทุนพรอมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เมื่อเขาเทรดวันแรก สามารถวางใจไดว่าเปนของดีจริงและไดรับผลตอบแทน แบบไรกังวล จนทุกวันนี้ไดรับฉายาจากวงการว่า “ไอบีมือทอง” เพราะหุน ที่เขามาไม่ว่าจะเปน AIM-SGP-BWG-MILL ต่างพิสูจนใหเห็นว่าถึงฝมือ ของผูชายคนนี้ว่ายอดเยี่ยมแค่ไหน เคล็ดลับคืออะไร ก็ มี ห ลายๆ อย า งประกอบกั น เรื่ อ ง แรกคือ การเริ่มตนในการทำงาน ตองมีการวาง แผนตั้งแตเริ่มแรก เราจะเลือกลูกคาที่ดีจริงๆ ผู บริหารมีธรรมาภิบาล จากนั้นก็ดึงจุดดีออกมา ขาย ซึ่งในจุดนี้เราจะมีการประชาสัมพันธ เพื่อ ใหสาธารณชนรับรูถึงขอดีของลูกคา ซึ่งผลงาน ที่ผานมาทำใหไดรับความไววางใจจากผูลงทุน เมื่อเปดเสนอขายหุนเพิ่มทุนและเขาซื้อขายใน ตลาดหลั ก ทรั พ ย ทำให ไ ด รั บ การตอบรั บ ที่ ดี และอีกสวนที่สำคัญคือการสนับสนุนจากตัว บริษัทหลักทรัพยดวย ซึ่ง บล.คันทรี่ กรุป เปน โบรกเกอร ที่ มี นั ก ลงทุ น รายย อ ยจำนวนมาก และมีสาขาที่มากที่สุดในประเทศไทยอีกดวย หุ้ น ที่ น ำเข้ า มาคิ ด ว่ า ราคาวิ่ ง แรงเกิ น พื้นฐานรึเปล่า ผมวานักลงทุนติดตามผลงานของ เรามาตลอดและรู ว า เรานำหุ น ที่ มี ป จ จั ย พื้นฐานดีเขาตลาดฯ แมวาในบางชวงสภาวะ การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไมเอื้ออำนวย มากนั ก แต ข องเราก็ ยั ง มี แ ฟนคลั บ ติ ด ตาม ผลงานมาตลอด สวนเรื่องราคาหุนที่วิ่งแรงนั้น..ผมวา นาจะเปนเพราะนักลงทุนมองอนาคตมากกวา สังเกตหรือไมวา บริษัทจดทะเบียนที่เปนลูกคา ของผมจะสรางผลประกอบการที่ดีตอเนื่อง คือ สามารถทำกำไรไดดีในปตอๆ มา

ตอนนี้มีงานในมือกี่ดีล เยอะนะตอนนี้ มี ใ นมื อ ประมาณ 10 บริษัท ปนี้ก็คงจะมีหุน ไอพี โ อเหมื อ นกั น แต จ ะเข า จั ง หวะ เวลาไหน ต อ งดู ส ภาวะการซื้ อ ขาย หลักทรัพยและความพรอมของบริษัท ดวย เพราะบริษัทที่เราจะขายตองมั่นใจ 100% วาไดราคาที่ดีและเปนที่สนใจของ นั ก ลงทุ น โดยป นี้ ห ลั ก ทรั พ ย ที่ พ ร อ มเข า มี หลายประเภทธุรกิจ อาทิ มีเดีย กอสราง เหล็ก และอุตสาหกรรมสงออกเปนตน การทำงานไอบี..ต้องมีการรับประกันอะไร กับลูกค้าบ้าง จะรั บ ประกั น ว า บริ ษั ท จะประสบ ความสำเร็จในการเขาจดทะเบียน จะมีคนสน ใจเขามาลงทุน เพราะถือเปนจุดเริ่มตนในการ สร า งฐาน เพราะอนาคตเขาจะต อ งออก ตราสารทางการเงินอื่นๆ แตหากเขาเทรดใน วั น แรกแล ว หุ น เกิ ด สร า งความผิ ด หวั ง ให นั ก ลงทุน อาทิ ราคาต่ำกวาจอง ก็จะมีผลตอการ ระดมทุนในอนาคต ซึ่งเราตองทำใหดีตั้งแตเริ่ม ตน

หน้า 9


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

Lifestyle & Knowledge Station

เพชรทีห่ าพบจากโคลนในถิน่ สลัม

ทานอาจารยกูโดวา ไมตองทำหรอก ฉันจะชวยทำ แลวก็วา “นี่ ฉันมีเงินมาบาง ชวยใหซื้อเหลาองุน มาใหเหยือกใหญๆ เหยือกหนึ่ง แลวก็อะไรๆ ที่ดีๆ ที่นากิน เอามาใหเปนจำนวนเพียงพอ เอา มาวางที่นี่ แลวก็กลับไปทำงานตามเรื่องเถอะ ฉันจะนั่งอยูที่นี่ ตรงหนาที่บูชา” ขอนี้ หมายความวา บานนั้นก็มีหิ้งบูชาพระ เมื่อผูชายคนนั้น กลับมาบานเวลาดึก เขาก็เมา เขาก็พูด ตามประสาคนเมา “เมียโวย! มา บานแลวโวย มีอะไรกินบางโวย” ฉะนั้น กูโด ทานอาจารยที่นั่งที่หนาหิ้งพระก็ออกรับหนาบอกวา “ฉันไดมีทุกอยาง สำหรับทาน เผอิญฉันมาติดฝนอยูที่นี่ ภรรยาของทานเขาขอรองใหฉันพัก คางฝน ที่นี่ตลอดคืนนี้ ฉันก็ควรจะมีสวน ตอบแทนทานบาง ฉะนั้น ขอใหทานบริโภคสิ่งเหลานี้ตามชอบใจ” ชายคนนั้นดีใจใหญ มีทั้งเหลาองุน มีทั้งปลา มีทั้งอาหารตางๆ เขาก็ดื่มและรับประทาน จนนอนหลับไปไมรูสึกตัวอยูตรงขางๆ เขาของ ทานอาจารย กูโด ที่นั่งสมาธิ ตลอดคืนนั้น เหมือนกัน ทีนี้ พอตื่นขึ้นมาตอนเขา ชายคนนั้นก็ลืมหมด ไมรูวาอะไรเปนอะไร เพราะเมื่อคืนนี้เขาเมาเต็มที่ และถามวา ทานเปนใคร และจะไปขางไหน ทานอาจารย ก็ตอบวา “ออ! อาตมาคือ กูโด แหงนครเกียวโต กำลังจะไปธุระที่ตำบลอิโด” ชายคนนั้นไดยินก็ละอายจนเหลือที่จะรูวา จะอยูที่ไหน จะแทรกแผนดินหนีไปที่ไหนก็ทำไมไหว แทรกไปไมได มันละอายถึงขนาดอยางนั้นแลว ก็ขอโทษขอโพย ขอแลวขออีก จนไมรูจะขออยางไร ตอ อาจารยของพระจักรพรรดิ ซึ่งจับพลัดจับผลูเขามาอยูที่บานเขา (โปรดติดตามตอนจบฉบับวันศุกร)

ตารางแสดงการจัดอันดับ ประจำรายการแขงขัน (ประเภทสิงหทดลองสนาม) สูงสุด 5 อันดับแรก ณ วันที่ 28/07/2552

ตารางแสดงการจัดอันดับ ผูชนะประจำเดือน 5 อันดับเเรก (ประเภทสิงหทดลองสนาม) ประจำเดือนที่ 1 วันที่ 01/07/2552 - วันที่ 31/07/2552

หนวยเปนบาท

หนวยเปนบาท

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

1. maoc 2. mdtanud 3. 1186 4. puntiwa 5. pornpoj

1,465,611.5957 1,364,387.8233 1,292,664.0300 1,283,362.8964 1,248,877.7390

อัตราการเจริญเติบโตของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับ สัปดาห์ก่อน (%NAV Change)

46.5612% 36.4388% 29.2664% 28.3363% 24.8878%

อันดับ Username

1. maoc 2. mdtanud 3. 1186 4. puntiwa 5. pornpoj

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

อัตราการเจริญเติบโตของ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับ สัปดาห์ก่อน (%NAV Change)

1,465,611.5957 1,364,387.8233 1,292,664.0300 1,283,362.8964 1,248,877.7390

46.5612% 36.4388% 29.2664% 28.3363% 24.8878%

หมายเหตุ : ผลการจัดอันดับเปนขอมูลอยางไมเปนทางการ หากมีอันดับที่เทากันจะตองผานการพิจารณา และรับรองผลจากคณะกรรมการการแขงขัน โดยการตัดสินจากคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด อางอิงจาก http://click2win.tsi-thailand.org/SETClick2WIN/RankingSummary.jsp


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

หน้า 11

เสือตอนพิเศษ

แกะประวัตินักลงทุนอัจฉริยะ

‘วอรเรน บัฟเฟตต’

ทีนี้หลังจากไดเกริ่นที่มาที่ไปเล็กๆ นอยๆ เกี่ยวกับ ‘วอรเรน บัฟเฟตต’ มาพอ สมควรแลว ทุกคนก็คงอยากรูแลวนะวา การเริ่มตนลงทุนดวยเงินเพียงนอยนิดเพื่อขยายผล ใหเปนเงินกอนที่โตขึ้น มันโยงไปสูความสำเร็จอันยิ่งใหญไดอยางไร ...มีอยูวันหนึ่ง พอหนุมวอรรเรน บัฟเฟต (ในสมัยนั้น) ไดรวบรวมเงินจากสมัคร พรรคพวกเพื่อการลงทุน โดยตั้งตัวเปนผูจัดการกองทุนเสียเอง ซึ่งผลการดำเนินงานก็เปน ไปไดดวยดี จนกระทั่งถึงป 1964 จึงเลิกกองทุนสวนตัวนี้ไปเพราะวาราคาหุนไดเพิ่มสูงขึ้น มาก (ซึ่งแนนอน วาสูงกวามูลคาจริงของกิจการ) กระทั่งเริ่มมีความเสี่ยงสูงมากจึงเลิกลม ไป วอรเรน บัฟเฟตต ไดเขาซื้อกิจการของบริษัทสิ่งทอชื่อวาบริษัท Berkshire Hathaway ซึ่งตอมาบางคนบอกวาเปนความผิดพลาดอันเปนกุศล เพราะตอมาบริษัทนี้ก็ไดกลายเปน บริษัทโฮลดิ้งส ที่เขาถือหุนในหลายๆบริษัท และกอนจะไปติดตามเรื่องราวตอๆ ไปในวิถีชีวิตของนักลงทุนผู เปนตำนานรายนี้ เราใครขอประมวลเกร็ดเล็กนอยบางแงมุมบางสวนที่นา สนใจยิ่งจากชีวิตของเขามาไวดังนี้ 1. เขาเริ่มซื้อหุนครั้งแรกเมื่ออายุ 11 ขวบ และปจจุบันบอกวา รูสึกเสียใจที่เริ่มชาไป! 2. เขาซื้ อ ไร เ ล็ ก ๆ เมื่ อ อายุ 14 โดยใช เ งิ น เก็ บ จากการส ง หนังสือพิมพ 3. เขายังอาศัยอยูในบานเล็กหลังเดิมขนาด 3 หองนอน กลาง เมืองโอมาฮา ที่ซื้อไวหลังแตงงานเมื่อ 50 ปกอน เขาบอกวามีทุกสิ่งที่ ตองการในบานหลังนี้ บานเขาไมมีรั้วหรือกำแพงลอม 4. เขาขับรถไปไหนมาไหนตวยตนเอง ไมมีคนขับรถหรือคนคุมกัน 5. เขาไมเคยเดินทางดวยเครื่องบินสวนตัว แมจะเปนเจาของ บริษัทขายเครื่องบินสวนตัวที่ใหญที่สุดในโลก 6. บริษัท เบิรกไช แฮทะเวย ของเขามีบริษัทในเครือ 63 บริษัท เขาเขียนจดหมายถึงซีอีโอของบริษัทเหลานี้เพียงปละฉบับเดียว เพื่อให เปาหมายประจำป เขาไมเคยนัดประชุมหรือโทรคุยกับซีอีโอเหลานี้เปน ประจำ 7. เขาใหกฎแก ซีอีโอ เพียงสองขอ กฎขอ 1 อยาทำใหเงินของผูถือหุนเสียหาย กฎขอ 2 อยาลืมกฎขอ 1 8. เขาไมสมาคมกับพวกไฮโซ การพักผอนเมื่อกลับบาน คือทำ ขาวโพดคั่วกินและดูโทรทัศน 9. บิล เกตส คนที่รวยที่สุดในโลก เพิ่งพบเขาเปนครั้งแรกเมื่อ 5 ป กอน (ขอมูลใหไว ณ ป 2008) บิล เกตสคิดวาตนเองไมมีอะไรเหมือน วอรเรน บัพเฟตตเลย จึงใหเวลานัดไวเพียงครึ่งชั่วโมง แตเมื่อบิล เกดสได พบบัฟเฟตตจริงๆ ปรากฏวาคุยกันนานถึงสิบชั่วโมง และบิล เกตสกลาย เปนผูมีศรัทธาในตัววอรเรน บัพเฟตต 10. วอรเรน บัพเฟตต ไมใชมือถือ และไมมีคอมพิวเตอรบนโตะ ทำงาน 11. เขาแนะนำเยาวชนคนหนุ ม สาวว า จงหลี ก ห า งจากบั ต ร เครดิตและลงทุนในตัวคุณเอง (โปรดติดตาม.....)

Aspire

4736G-652G32Mn/C022

ราคา

- CPU Intel Core 2 Duo T6500 (2.1 GHz, FBS 800 MHz, L2 2 MB) - Chipset Mobile Intel PM45 Express chipset - Main Memory 2 GB DDR3 - Graphic system nVidia GeForce G 105M - Display 14 inch WXGA (1366×768) - HDD 320 G 5400 RPM - DVD Writer (Dual Layer Support) - Intel Wireless Link 5100 - Bluetooth - Card Reader 5 in 1 - Video Camera 1.3MPixel - 3 USB - D-sub - HDMI - LAN - Battery 6-cell Li-Ion - Windows Vista - Warranty 1-Year - Weight 2.40 kg

23,900 บาท ( ราคาไมรวม VAT )

า เฉพาะลhูกaคi เทานั้น T eFinance

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinance วันนี้ รับฟรี

- Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี 6 เดือน - ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal - บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

THAI มูลคาพื้นฐานที่ 18.20 บาท มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นตอทิศทาง ผลประกอบการป 53 ของการบินไทยโดยคาด วา 1) การบริหารงานเชิงรุกมากขึ้น หลังการ เขารับตำแหนงอยางเปนทางการของกรรมการ ผูอำนวยการใหญคนใหมในเดือนต.ค.นี้ คาด ว า จะมี ก ารปรั บ โครงสร า งองค ก รและจั ด ที ม งานเพื่อใหการบริหารงานเกิดความกระชับและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถรองรับการ ดำเนินงานตามแผนฟนฟูระยะที่ 2 ซึ่งจะรวม ถึงการปรับโครงสรางธุรกิจ และโครงสรางทาง การเงิน ลาสุดไดมีการเพิ่มโครงสรางผูบริหาร ระดั บ สู ง สายกลยุ ท ธ แ ละแผนงานเพื่ อ วาง ยุทธศาสตรและพัฒนาธุรกิจอยางเปนรูปธรรม ในทุ ก สถานการณ และสายผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละ บริการลูกคา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ ให ส อดคล อ งกั บ กลยุ ท ธ ก ารตลาดต อ ลู ก ค า แต ล ะกลุ ม ซึ่ ง เชื่ อ ว า จะเห็ น ผลอย า งเป น รูปธรรมภายในไตรมาส 2 ของปหนา 2) แรง กดดันตอการเพิ่มทุนลดลง THAI มีความคืบ หนาในการเจรจากับเจาหนี้ในการจัดการหนี้ ระยะสั้ น ซึ่ ง คาดว า จะมี ก ารขยายระยะเวลา

Professional Station

หน้า 12

บล.กรุงศรีอยุธยา แนะนำ “ซือ้ ” มูลค่าพืน้ ฐานที่ 18.2 บาท

ชำระหนี้ การ Refinance หนี้ รวมถึงการเพิ่มวง เงินสินเชื่อสำหรับทุนหมุนเวียน นอกจากนี้คาด วาจะมีการชะลอการสงมอบเครื่องบินบางสวน ออกไปในป 54-55 เพื่อลดภาระทางการเงิน รายละเอียดตางๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ทางการเงินคาดวาจะมีความชัดเจน หลังการ เขารับตำแหนงของผูบริหารชุดใหม คาดวา THAI จะรายงานผลประกอบ การขาดทุ น 4.7 พั น ล า นบาทใน 2Q52 (ขาดทุน 3.1 พันลานบาทหากไมรวมขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน) เทียบกับกำไร 7.8 พัน ลานบาทใน 1Q52 และขาดทุน 9.2 พันลาน บาทในชวง 2Q51 โดยมีสาเหตุหลักจาก 1)ราย ไดลดลง 31%YoY จากปจจัยฤดูกาลและจาก ความวิตกตอไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 และ Fuel Surcharge ที่ ล ดลง YoY 2) คาใชจายตางๆแมลดลงเกือบทุกรายการ แต สวนใหญลดลงในอัตราที่นอยกวารายได โดย คาใชจายที่ลดลงอยางมีนัยสำคัญคือคาน้ำมัน เครื่องบิน (24% ของคาใชจายรวม) คาดวาจะ

ลดลง 60%YoY 3) คาดวาจะรับรูขาดทุนจาก อัตราแลกเปลี่ยนกวา 1.5 พันลานบาท อยางไร ก็ตามเราเชื่อวาการขาดทุนของผลประกอบการ ในไตรมาสนี้ไดสะทอนไปในราคาหุนแลว เชื่ อ ว า อุ ป สงค จ ะฟ น ตั ว ในช ว งครึ่ ง ป หลั ง ตามป จ จั ย ฤดู ก าล ขณะเดี ย วกั น เชื่ อ ว า ความวิตกตอไขหวัดสายพันธุใหมที่เกิดขึ้นจะ ดำรงอยูเพียงระยะสั้น เนื่องจากประชาชนเริ่ม รับรูขาวสารขอมูลถึงความรุนแรงของโรค ที่แม จะแพร ร ะบาดรวดเร็ ว แต มี อั ต ราการตายต่ ำ (นอยกวาไขหวัดตามฤดูกาล) และจากขอมูล ขององค ก ารอนามั ย โลก คาดว า จะเริ่ ม มี ก าร ทดสอบและผลิตวัคซีนไดภายในปนี้ ลาสุดยอด จองตั๋ ว ล ว งหน า ในหลายเส น ทางเพิ่ ม ขึ้ น ตาม ลำดับ และเราเชื่อวาสถานการณจะกลับเขาสู ภาวะปกติในป 53

Photo Release

Sansiri Family ชวนลูกบานแสนสิริรวมฟงธรรมะแบบสนุกไดสาระและแงคิดดำเนินชีวิต ในกิจกรรม “เปดใจใสธรรม กับธรรมะเดลิเวอรี่” ที่เศรษฐสิริ คลับ โครงการเศรษฐสิริ ประชาชื่น เมื่อชวงหยุดเทศกาล วันเขาพรรษา โดยไดรับเกียรติจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเทศน ชื่อดังมาแสดงธรรมเทศนา ในหัวขอ “ธรรมมะในครอบครัว”


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

Gossip Station

Çѹ¹Õé..Çѹ´Õ

สวัสดีคะ...วันนี้พุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 วันที่สตรอเบอรรี่เชื่อคะวาเปนวันดีอีกวัน นึง...มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายและลวนแลวแต เป น คนที่ ส นิ ท แนบชิ ด ใจของคนสวยซะด ว ย วันนี้เคาว่าเปนวันอิกไห วันดีแตไมเหมาะพิธี มงคลสมรส แต ก ารงานอย า งอื่ น หากเลือกเฟนฤกษยามดีแลวก็จะ สำเร็จลุล่วงไป ธุรกิจวันนี้หลายคน อาจเผชิญกับความผันแปรที่ยากตอ การคาดหมาย การดำเนิ น ชี วิ ต ประจำวั น กิ จ การงานบางคนอาจ กำลังกาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง ความสำเร็จมีมากพอดู แตอยาหวัง ทางลัดและอยาเสี่ยงภัย เด็กเกิดวันนี้ ทาทางวองไวจิตใจกลาหาญ ความ เสมอต น เสมอปลาย จะพบความ สำเร็จไดโดยงาย เริ่มเรื่องดี..ดี..ของ SENA เ ล ย ค ะ . . . วั น นี้ เ ข า ซื้ อ ข า ย ใ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย วั น แรก ดู จ าก ภาพรวมๆ แลวไมตองกังวลอะไรเลย เพราะสภาพการซื้อขายชวงนี้ไหลลื่น ต อ เนื่ อ ง ยิ่ ง ได รั บ การรวมพลั ง ระหว่าง พี่ปอม-สมภพ แห่งค่าย APM (ตอนนี้ขึ้นแทน FA มือทอง) ผนึกกับ KEST โบรกเกอรอันดับ หนึ่งของไทยที่นำโดยพี่มนตรี..คน ใจดีที่หนึ่ง และที่จะขาดไม่ไดคือ ดร.ยุ ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ มี แ ค่ ส วยแต่ ยั ง ทำงานเก่งสุดๆ มุงมั่น ทุมเท เต็มที่ เพื่อสรางผลตอบแทนใหดีที่สุด คราวนี้ เ ราแวะมาที่ หุ น ใน ตลาดกั น มั่ ง ..สตาร ท ที่ CGS ละกั น ค ะ คุ ณ ขา...เมื่อวานประกาศเพิ่มทุน ใหกับผูถือหุน เดิม แถมยังลดทุนเพื่อลางขาดทุนสะสมอีก ดวย...งานนี้มีทานผูบริหารออกมาบอกวาเพื่อ ระดมทุนสำหรับใชในการดำเนินธุรกิจและขยาย ธุรกิจของบริษัทตอไปในอนาคต เพื่อเสริมสราง ศักยภาพทางการเงินของบริษัท ออ...ปดทาย ด ว ยการปรั บ ตำแหน ง การทำงานใหม ใ ห คุณบี-ตี๋หล่อ ขึ้นแท่นเปนประธานเจาหนาที่ บริหาร และ พี่ดร.ประสิทธิ์ คนดีที่หนึ่งรั้ง ตำแหน่งประธานอำนวยการ ยางงงงงงงงงงงงคะ..เรื่องของ CGS

ยังไม่จบ...แหม!!.ใจรอนไปได ยังมีบทสรุปที่พี่ๆ อยากรูมาเลากันตอ...นั่นก็คือมุมมองของบรรดา เซี ย นหุ น เค า เม า ท กั น ว า ไงมั่ ง ...เจ า แรกบอกว า การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำใหเกิดไดลูทประมาณ 19-20% สวนอีกรายก็บอกวาสำหรับการลดทุน ของ CGS ครั้งนี้เปนการลางขาดทุนใหหมด และเพิ่มทุนขึ้นมา รวมทั้งการออกวอแรนท เพื่อ เตรียมความพรอมในการขยายธุรกิจ และคาด ว่ า จะมี ม าร เ ก็ ต แชร สิ้ น ป นี้ ไ ม่ ต่ ำ กว่ า 10%

คือ... เคา.. คาดวาจะมีทีมมารเก็ตติ้งเขามารวม งานมากกวาปจจุบัน และสำหรับกลยุทธการ ลงทุนก็คือ...เก็งกำไรไดจา จุ..จุ..ย้ำวาเก็งกำไร นะคะดารหลิง มิใช..ลงทุนระยะยาว มาถึ ง บรรทั ด นี้ เ ป น เรื่ อ งของคนอื่ น ค ะ ...แต ก็ ยั ง เกี่ ย วโยงกั บ CGS จนได . ..เพราะ เสียงลือเสียงเล่าอางหนาหูเหลือเกิน เรื่องที่ ว่า พี่ตน-เดชา และ พี่พรรณี ที่รักและเคารพ ของสตรอเบอรรี่..เตรียมยายสังกัดไปอยู่ที่ เดี ย วกั บ พี่ ดร.ประสิ ท ธิ์ อ ะ ...ล า สุ ด ทาง BSEC แจงใหทราบว่าตอนนี้พี่ที่รักทั้ง 2 ยัง คงปฏิบัติงานที่บริษัทฯ เปนปกติ และยังมิได

หน้า 13

แจงการลาออกจากการเปนพนักงานหรือแจงถึง ความประสงคจะยายไปปฏิบัติงานที่บริษัทหลัก ทรัพยอื่นแตอยางใด...ทราบแลวเปลี่ยนจา!!!!! อี ก ค น ที่ นั่ ง อ ยู ก ล า ง ด ว ง ใ จ ข อ ง สตรอเบอรรี่เสมอมา..นั่นคือ..มิสเตอรสมโภชน อาหุ นั ย (อดี ต ผู บ ริ ห าร SH) มี ร ายงานจาก สำนัก ก.ล.ต.ระบุวา ไดขายหุน SH ออกมา เมื่อวันที่ 24/07/2552 จำนวน 2.96% ของสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย ภายหลังการจำหนายคิดเปน 34.62% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ถาถามวาเพราะอะไร..เรื่องจริงก็ยังไม ทราบตนสายปลายเหตุ อะคะ..เอาไวให นองหนูเจอพี่เคาแลวจะสอบถามขอมูล นำมาฝากกันนะคะ.. ไดยินเสียงคุณเอ็ม หรือคุณ สาธิต วรรณศิลปน กรรมการผูจัดการ บริษัท จีที เวลธ แมเนจเมนท จำกัด ว่ า เร็ ว ๆนี้ เ ตรี ย มจะเป ด ตั ว Selling Agent หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อ ขาย Gold Futures จำนวน 3 ราย ที่ น า สนใจกว า นั้ น คื อ 2 ใน 3 รายที่ ว า เป น โบรกเกอร ใ นตลาด AFET หรื อ ตลาดเกษตรลวงหนา สงสัยขายยางไม รุ ง ก็ เ ลยมามุ ง ขายทองมั้ ง ค ะ ส ว นจะ เปนบริษัทอะไรบางนั้นเดี๋ยวไดรูกันคะ ด า นกลยุ ท ธ ก ารลงทุ น ของ Gold Futues ช่ ว งนี้ AYS บองว่ า เส น เทคนิ ค ยั ง เป น บวก ยั ง ไงเสี ย ถื อ ฝ ง ซื้ อ ได เ ปรี ย บอยู่ แ ล ว ให แ นวรั บ 15,400 บาท แนวตาน 15,600 บาท

?

ได เ วลาเฉลยคำถามแล ว ที่ ถามไปวา หุนอะไรหุนอะไรชื่อนี้คน ไทย เห่อ รูปร่างหนาตามันเหมือน หมี แต่จริงๆ แลวตามสายพันธุมัน ไม่ใช่หมี? คำตอบก็คือ PRANDA หรือ แพรนดา จิวเวลรี่ มาตอกันเลยกับปญหาหุนฮาเฮประจำ วันนี้..มาทายกันคะ ถามวา หุนอะไรไซสใหญ่ กว่าเบอร L แต่เล็กกว่า XL ? ......ใบ ใ ห นิ ด นึ ง เป น หุ น ที่ ร าคาซื้ อ ขายบน กระดานต่ำกวา 1 บาท ทำเกี่ยวกับที่อยูอาศัย ฮั่นแนพอเดาทางกันออกแลวใชไหม ที่คิดอยูจะ ตรงกับคำเฉลยหรือไม โปรดอดใจรอฟงคำตอบ พรุงนี้


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้นาจะ ประเมิ น แนวโน ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ มี ยั ง คงผั น ผวน เนื่ อ งจากตลาดหุ น ยั ง ขาด โอกาสแกวงตัวอยูในกรอบแคบๆ แตอยู ปจจัยใหมเขามากระตุนการลงทุน ดังนั้น ในแดน บวกได ซึ่ ง แม จ ะยั ง ไม มี ป จ จั ย กลยุทธการลงทุนในชวงนี้ แนะนำใหเก็ง ใหมๆ เขามาสนับสนุนการลงทุน แตเม็ด กำไรในหุ น ที่ ค าดว า ผลประกอบการไตร เงินของนักลงทุนตางชาตินาจะยังเขามา มาส 2/2552 จะออกมาดี รวมถึงหุนที่จะมี ในภูมิภาคเอเชียปจจัยที่ตองติดตาม คือ การจ า ยเงิ น ป น ผลระหว า งกาล แต ใ ห การปร ะกาศตั ว เลขทา งเศรษ ฐกิ จ ของ ติ ด ตามตั ว เลขทางเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ฯ สหรัฐ อาทิ ผลประกอบการไตรมาส 2 เพื่อประกอบการลงทุน โดยมีกรอบแนว ของสหรัฐฯ และของบริษัทจดทะเบียน ตาน 624-628 สวนแนวรับ 620 จุด ไทย ประกอบการลงทุน กลยุทธ แนะนำ เลือกหุนที่ยังไมประกาศผล Q2/52 แต คาดการณผลประกอบการจะออกมาดี โดยประเมินแนวตาน 628 จุด แนวรับ 620 จุด

หน้า 14

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้คาดวา นาจะแกวงตัวในกรอบแคบๆ เนื่องจากใน ช ว งนี้ ยั ง ไม มี ป จ จั ย ใหม ๆ เข า มากร ะตุ น บรรยากาศการลงทุน ประกอบกับนักลงทุนยัง รอลุนผลประกอบการไตรมาส 2/2552 ของ บริษัทจดทะเบียนทั้งในและตางประเทศ รวม ถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ กลยุทธ การลงทุนแนะนำ เลือกเปนรายตัวที่มีแนวโนม ผลประกอบการดี ใหแนวตาน 628 จุด

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2552

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552 Stock Information [Volume included biglot volume] กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

หน้า 16


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

หน้า 17

กลุ่มธุรกิจการเงิน (FINCIAL)


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หน้า 18


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หน้า 19


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

หน้า 20


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

หน้า 21

กลุ่มทรัพยากร (RESOURC)

กลุ่มบริการ (SERVICE)


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

หน้า 22


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

หน้า 23

กลุ่มเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ


Investor Station ฉบับที่ 176 ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม 09.00

หน้า 27

ประจำวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2552

ตลาด หลักทรัพยฯ และ เสนาดีเวลลอปเมนท จัดพิธีเปดการซื้อขายหลักทรัพยวันแรก ในตลาดหลักทรัพยฯ ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) “ SENA ” ตลาดหลักทรัพย์ฯ

10.00 บัน แถลงขาว “mr. bun Re-branding และเปดแผนธุรกิจป 2552 โรงแรม แกรนด์ เชอราตัน 10.00

ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จัดงานแถลงขาว “ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำป 2552” อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ทาวเวอร์ 3 อีสต์

10.00

Makro จัดงานรณรงคปองกันไขหวัด 2009 “รักชีวิต คิดถึงครอบครัว รูรักษาตัวจากหวัด 2009” แม็คโคร สาขาลาดพร้าว

10.00

กระทรวงพาณิชยแถลงขาว โครงการ Thailand Best Friend (TBF) กรมส่งเสริมการส่งออก

11.00 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดงานแถลงขาวดัชนีฯ สภาอุตสาหกรรมฯ

ผูจ้ ดั ทำ บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข

12.00

ก.ล.ต. บรรยายเรื่อง “เจาะลึกพฤติกรรมและลักษณะความสัมพันธที่เขาขายเปน acting in concert” สำนักงาน ก.ล.ต.

12.30

ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนา SME ครึ่งป 2552 เรื่อง ‘การปรับตัวในยุคเศรษฐกิจโลก วิกฤต’ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

12.45

ศู น ย ค า ส ง เดอะแพลทิ นั ม แฟชั่ น มอลล แถลงข า ว “Platinum Street Fashion Designer Contest 2009” ลานชั้น บี แพลทินัม แฟชั่นมอลล์

13.00

ธนาคารอาคารสงเคราะห และ มงคลชาแนล จัดงานแถลงขาวเปดตัวโครงการหนังสั้น จากชีวิตจริง “บานคือลมหายใจของชีวิต” เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8

13.30

ซีเกท เทคโนโลยี จัด “การแขงขันสรางรถอัจฉริยะชิงแชมปประเทศไทย 2552” รอบชิง ชนะเลิศ สนามบางกอก เรซซิ่ง เซอร์กิต

--ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

13.30

การท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย จั ด งานแถลงข า วเป ด ตั ว โครงการ COME TO THAILAND “LET’S TAKE A BREAK” โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

สนใจติดต่อโฆษณา

13.30

เอสซีจี จัดงานแถลงขาวผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ป 2552 สำนักงานใหญ่ บางซื่อ

14.00

ปตท.จัดพิธีลงนามรวมการใชขอกำหนดการตรวจเรือบรรทุกน้ำมันและกาซ โรงแรมรามาการ์เด้น

14.30

ไบโอเทค สวทช. รวมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ กทม.แถลงขาว “การเปด จองกลาไมสักมงคลสายพันธุเสาชิงชา ผานทางเว็บไซด” ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร1 Disclaimer

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว

Investor_station 29 ก.ค. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Advertisement