Page 1

Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

News Station

5 โตโยตา-ฮอนดา-นิสสัน เผย

เดือนเม.ย.ลดผลิตรถยนต์ทั่วโลก

6 ถึงเวลาเก็บ HTECH 7 CCET พืน้ ฐานไมชวั ร์ แตเทคนิคบรรเจิด 8 คลังประกาศเดือนหนาหั่นเปาจีดีพีปนี้ 9

Dynamic Station งดเลน CGS ชัว่ คราว

10

ธรรมเทนเมนท

พุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย

“กิ่งเทียน”รักษาการซีอีโอแทน“ประสิทธิ์”

หัวเรือเกา BSEC ปดตอบไป CGS

BSEC ชี้เเจงตลท. “ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ” ลาออก ดึง “กิ่งเทียน บางอ้อ” รักษาการ ด้านประสิทธิ์ระบุ ย้ายบ้านเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ ปดเข้ารัง บล.คันทรี่ กรุป ขอเวลาตัดสินใจ พร้อมปล่อยให้พรรณี-เดชา เลือกทางเดินเอง จะอยู่หรือตามไป ฝง เสี่ยไมค์ บิ๊กบอส บล.คันทรี่ กรุป แทงกั๊ก ขณะที่วงในมองทางเกม เห็นบล.ยูโอบีได้ ประโยชน์ ดีลควบรวมที่คาไว้ อาจได้ข้อสรุปเร็วขึ้น

12

Professional Station ADVANC ผลตอบแทนสูงลิ่ว

13

Basuka Never Dies ไมมอี ารมณ์

14

มองหุˆนจากเซียน

รับ 542-550 จุด ตาน 558 จุด

15

Data Station

ต‡อหนˆา 3

การเมือง-พิษศก.ทุบยอดขายที่ AMATA แหลก เทียบครึ่งปแรกหดเหลือ 49.7ไร จากปกอน 191ไร

“วิ บู ล ย์ กรมดิ ษ ฐ์ ” โอดยอดขายที่ ค รึ่ ง ป แ รก ถู ก พิ ษ การเมื อ ง-วิ ก ฤต เศรษฐกิจทุบแหลกละเอียด ทำได้เพียง 49.7 ไร่ จากช่วงเดียวกันของปก่อนที่ทำได้ 191 ไร่ จึงไม่กล้าประเมินยอดขายทั้งป รอพ้น Q3/52 ค่อยว่ากันอีกที ส่วนตอนนี้ backlog อยู่ที่ 600 ล้านบาท จากอมตะคอร์ปฯ 200 ล้านบาท อมตะซิตี้ 400 ล้าน บาท ส่วนการลงทุนใหม่ และการออกกองทุนอสังหาริมทรัพย์ชะลอปหน้า ขณะ โบรกเกอร์ให้เลี่ยงลงทุนหุ้นกลุ่มนิคมทุกตัว ต‡อหนˆา 3

CPF ฟุงไตรมาส 2/52 สุดหรูเลิศ ตนทุนอาหารสัตวลงดันมารจิ้นพุง

พิสูจน์ผีมือเสือ “ภูมิพงษ คูหาเปรมกิจ” ตอนจบ

ต‡อหนˆา 11

CPF ฟุงผลงานไตรมาส 2/52 โตต่อเนื่อง หลังต้นทุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลด 10-15 % เทียบจากปก่อน ขณะที่ราคาหมู-ไก่อยู่ในช่วงแพง ยันทั้งปยอดขายเข้า เปาโต 5-10% สวนทางเศรษฐกิจชะลอตัว ฟากกูรูพื้นฐานเชียร์ลุย เชื่อไตรมาสสอง เด่น ทว่ากูรูเทคนิคสั่งถอย ชี้เส้นกราฟมีสัญญาณพักฐาน ให้กรอบการเคลื่อนไหว แนวต้าน 4.30-4.40 บาท แนวรับ 4.04 บาท ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

หน้า 2

อีไฟแนนซ์ ไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่

ตอน ลงทุนอย่างเซียน กับโปรแกรมอีไฟแนนซ์ไทย

เพื่อเป็นการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในการใช้งาน ให้กับนักลงทุนทางภาคเหนือ ทางบริษัทจึงมีแผนงานที่จะเข้าไป จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการลงทุนประกอบกับ การใช้โปรแกรมให้กับนักลงทุนและเจ้าหน้าที่การตลาด ฟรี!!!! ที่ จังหวัด เชียงใหม่ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ.โรงแรม ธารินเชียงใหม่ ณ. ห้อง พาโนราม่า ชั้น 8 เวลา 08.30 น.- 12.30 น โดยกำหนดผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพียง 170 เท่านั้น!!!!

สำรองที่นั่งด่วน!!! รับจำนวนจำกัด !!!!!

นักลงทุนท่านใดสนใจสามารถสำรองที่นั่ง ผ่านทางบริษัทหลัก ทรัพย์ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ ที่สาขาเชียงใหม่ หรือต้องการสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. หัวข้อสัมมนา “การวิเคราะห์กราฟเทคนิค กับเครื่องมือ eFinanceThai” วิทยากร คุณ วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

หัวข้อสัมมนา

1. การคัดเลือกหุ้นที่ผิดปกติในด้านปริมาณ และ ความเคลื่อนไหวของราคา 2. การใช้เครื่องมือเปรียบเทียบความน่าสนใจของตัวหุ้นในด้านราคา 3. แนวคิดหรือทัศนคติการเก็งกำไร ที่จำเป็นต้องมีก่อนวิเคราะห์กราฟเทคนิค 4. การใช้กราฟเทคนิค 5. แนะนำโปรแกรม eFin Smart Portal


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

News Station

หน้า 3

“กิ่งเทียน” (ต่อจากหน้า 1)

ทำงาน แต่จะไปทำงานร่วมกับ บล. คันทรี่ หรือเปล่า ยังไม่รู้ ไม่ตอบได้ ไหม รอพูดทีเดียว และต้องใช้เวลา สักระยะหนึ่ง ส่วนบริษัทที่อยากร่วม งานด้ ว ยก็ ค งเป็ น บริ ษั ท ที่ มั่ น คง” นายประสิทธิ์ กล่าว อย่ า งไรก็ ต าม ตนไม่ ข อ แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ นาย เดชา แปงคำ กรรมการผู้จัดการสาย งานธุ ร กิ จ ค้ า หลั ก ทรั พ ย์ และนาง พรรณี เถกิ ง เกี ย รติ กรรมการผู้ จั ด การ BSEC ว่ า จะลาออกจาก

ตำแหน่งดังกล่าวตามมาด้วยหรือไม่ เ พ ร า ะ ถื อ ว่ า เ ป็ น เ รื่ อ ง ส่ ว น ตั ว มากกว่า ขณะที่นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริ ห าร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บล. คันทรี่ กรุป เปดเผยว่า ตามที่มีรายงานข่าว ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ว่านายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทหลักทรัพย์ บีฟท จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก

บริ ษั ท ฯ ดั ง กล่ า ว และอยู่ ร ะหว่ า ง การเจรจากั บ หลายบริ ษั ท รวมทั้ ง บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุป จำกัด (มหาชน) ด้วยนั้น ทางบริษัทฯ จึง ขอชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีความคืบ หน้าและข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว แต่ หากมีความคืบหน้าอย่างไร ทางบริ ษัทฯ จะชี้แจงให้ทราบต่อไป ส่วนแหล่งข่าวจากวงการ โบรกเกอร์ เป ด เผยว่ า นั บ จากนี้ โอกาสที่บล.ยูโอบี สิงคโปร์ ซึ่งเป็น บริ ษั ท แม่ ของบล.ยู โ อบี เ คย์ เ ฮี ย น (UOBKH) จะเสนอข้อตกลงในเรื่อง ของการควบรวมกิ จ การระหว่ า ง BSEC กั บ UOBKH ได้ ง่ า ยขึ้ น ภายหลั ง จากที่ นายประสิ ท ธิ์ ศรี สุ ว รรณ ได้ ล าออกจาก BSEC ไป แล้ว อย่ า งไรก็ ต าม เรื่ อ งนี้ ค ง ต้องติดตามต่อว่า การดำเนินธุรกิจ ของทาง BSEC จะเป็ น อย่ า งไร เนื่ อ งจากมี ก ระแสข่ า วออกมาว่ า เมื่อนายประสิทธิ์ ลาออกไปแล้ว คง จะไม่ได้ไปเพียงคนเดียว น่าจะนำ เอาทีมงานไปด้วย ทั้งนี้ น.ส.ศศิกร เจริญสุวรรณ ผู้ อ ำนวยการอาวุ โ สฝ า ยวิ เ คราะห์ บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) กล่าวถึง กรณีที่นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ จะ ไปร่ ว มงานกั บ บล.คั น ทรี่ กรุ ป นั้ น คาดว่ า จะยั ง ไม่ ส ามารถรู้ ม าร์ เ ก็ ต แชร์ ว่ า จะมี สั ด ส่ ว นเพิ่ ม เป็ น เท่ า ใด รวมทั้ ง จำนวนของเจ้ า หน้ า ที่ ฝ า ย มาร์เก็ตติ้งที่จะไปอยู่ด้วยว่ามีมาก น้อยเท่าใด จึงคงแนะนำให้ติดตาม ต่อไป

การเมือง-วิกฤตศก. (ต่อจากหน้า 1)

ได้ในส่วนของสาธารณูปโภคน่าจะ ช่วยเสริมกับยอดขายที่ดินที่หายไป นอกจากนี้ ขอประเมิ น ภาพรวมผลงานจากต้ น ป ถึ ง ไตร มาส 3/2552 ก่อนที่จะประเมินว่า แนวโน้มของบริษัทฯ จะเป็นไปใน ทิ ศ ทางใด รวมถึ ง การคาดการณ์ ยอดขายและรายได้ในป 2552 ด้วย เพราะป จ จุ บั น แม้ ว่ า สถานการณ์ การเมื อ งจะคลี่ ค ลายลง แต่ ก็ ไ ม่ มี ใครทราบได้ว่าในอนาคตเหตุการณ์ จะพลิกผันไปในทิศทางใด

ทั้งนี้ ยอมรับว่าช่วงที่ผ่าน มามีลูกค้าต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุน สหรัฐฯ และยุโรป รวมแล้วกว่า 10 ราย เข้ามาดูพื้นที่เกือบ 200 ไร่ แต่ ยังไม่ตกลงเซ็นสัญญา จากปกติใน ช่วง 3-4 ปที่ผ่านมาลูกค้าจะเข้ามา ดู ไ ม่ กี่ ค รั้ ง ก็ ส ามารถจบและสรุ ป การซื้ อ ที่ ไ ด้ สาเหตุ ส ำคั ญ มาจาก ป ญ หาเศรษฐกิ จ โลก รวมถึ ง การ เมืองภายในประเทศ สำหรั บ ในป นี้ บ ริ ษั ท ฯ จะ พยายามลงทุนให้น้อยที่สุด รวมถึง

จะชะลอแผนในการลงทุ น เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ ภาวะเศรษฐกิ จ แต่ อย่างไรก็ตาม ในแง่ของที่ดินหากมี ลูกค้าสนใจ และต้องการที่ดินนั้นๆ บริ ษั ท ฯ จะซื้ อ ให้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ลู ก ค้ า ตกลงเซ็ น สั ญ ญากั บ เราเรี ย บร้ อ ย แล้ว เพื่อเป็นการรักษากระแสเงิน สด ขณะที่ อย่ า งไรก็ ต าม ป จ จุ บั น บริษัทฯ มี backlog อยู่ 600 ล้าน บาท โดยแบ่ ง เป็ น อมตะคอร์ ป ฯ 200 ล้านบาท ต‡อหนˆา 4

บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ บี ฟ ท จำกัด (มหาชน) หรือ BSEC ชี้แจง ผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย(ตลท.) วานนี้ว่า หลังประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เพื่ อ พิจารณาเรื่องเร่งด่วน เวลา 16.00 ของวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 นาย ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ได้ยื่นหนังสือ ขอลาออกจากตำแหน่ ง ประธาน เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร เพราะมี ค วาม ประสงค์จะไปปฏิบัติงานที่บริษัทอื่น ส่ ง ผลให้ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง นาง กิ่งเทียน บางอ้อ ทำหน้าที่รักษาการ ในตำแหน่ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บริ หาร โดยให้มีผ ลตั้งแต่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป (วาน นี้) จนกว่าบริษัทฯ จะสรรหาบุคคล มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม นายประสิทธิ์ ยังมิได้มีการตกลงร่วมงานกับบริษัท หลั ก ทรั พ ย์ คั น ทรี่ กรุ ป จำกั ด (มหาชน) (CGS) แต่อยู่ระหว่างการ เจรจากับหลายบริษัท ด้ า นนายประสิ ท ธิ์ ศรี สุ ว รรณ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. บีฟท เปดเผยว่า สาเหตุที่ตัดสินใจ ลาออกจาก BSEC เนื่ อ งจาก ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ ใน การทำงาน แต่ จ ะไปร่ ว มงานกั บ บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุป จำกัด (มหาชน) หรื อ CGS ตามกระแส ข่าวลือหรือไม่นั้น ยังไม่ได้ตัดสินใจ เพราะอยู่ระหว่างพิจารณา คงต้อง ใช้เวลาสักระยะหนึ่ง “ที่ลาออกไม่มีอะไร ก็อยาก หาประสบการณ์ ใ หม่ ๆ ในการ

นายวิ บู ล ย์ กรมดิ ษ ฐ์ กรรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที่ ปฏิบัติการ บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จำกั ด (มหาชน) หรื อ AMATA กล่าวว่า คาดการณ์รายได้และกำไร ในช่วงครึ่งปแรกลดลงเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวของปก่อน หลังยอดขาย ที่ ดิ น ป จ จุ บั น เหลื อ เพี ย ง 49.7 ไร่ ลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งปแรกของป ก่อนที่ขายได้ 191 ไร่ อย่ า งไรก็ ต ามหวั ง ว่ า ราย


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552 การเมือง-วิกฤตศก. (ต่อจากหน้า 3) ทั้ ง นี้ เ หลื อ เวลาอี ก 1 ป ที่ และอมตะซิ ตี้ 400 ล้ า น บริ ษั ท โฮลี่ อิ น ดั ส เตรี ย ล (ประเทศ บาท โดยบริ ษั ท ฯ จะรี บ ให้ ลู ก ค้ า ไทย) จะหมดสัญญาในส่วนของการ ทำการโอนให้เร็วที่สุดเพื่อรองรับใน ขายที่ดินที่เคยทำสัญญาไว้ 3 ปกับ ส่ ว นของมาตรการภาษี โ อนที่ ล ดลง บริษัทฯ ซึ่งมีที่ดินมูลค่า 100-200 ไร่ เหลื อ 0.11% จากเดิ ม 3.3% ซึ่ ง ซึ่งหากขายหมดจะได้รับเงินจำนวน ป จ จุ บั น มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ และทาง 600-700 ล้านบาท ซึ่งปจจุบันได้รับ บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารแจ้ ง ให้ กั บ ลู ก ค้ า มาเพี ย ง 20% เพราะบ. โฮลี่ อิ น ทราบแล้ว ดั ส เตรี ย ล ยั ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะขาย ‘หากเรามีการเร่งสปดการ ที่ ดิ น ได้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามหากหมด โอนที่ ดิ น คาดว่ า น่ า จะมี มู ล ค่ า กว่ า สั ญ ญาหรื อ ในช่ ว งระหว่ า งสั ญ ญา หลัก 100 ล้านบาท ซึ่งตรงนี้มาร์จิ้น หากมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ของบ ถือว่าดี มาร์จิ้นเฉลี่ยประมาณ 60% ริษัทฯ บ.โฮลี่ อินดัสเตรียล ต้องชำระ น่าจะส่งผลดีให้กับบริษัท ครึ่งปแรก เงินเข้ามาให้บริษัทฯ ซึ่งโดยรวมแล้ว แทนที่ผลการดำเนินงานหดตัวรุนแรง หากครบกำหนดสั ญ ญาจริ ง ๆ แต่ ก็อาจจะหดตัวไม่มากนัก’ นายวิบูลย์ พื้นที่ยังขายไม่หมดทาง ต้องชำระ กล่าว เงินตามสัญญาที่เคยระบุไว้

CPF ฟุง

(ต่อจากหน้า 1)

นายอดิ เ รก ศรี ป ระทั ก ษ์ ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่ แ ล ะ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญ โภคภัณฑ์อาหาร (CPF) กล่าวว่า มั่ น ใจผลประกอบการไตรมาส 2/52 จะเติ บ โตต่ อ เนื่ อ งจาก ไตรมาส 1/52 เนื่องจากบริษัทฯ มี ต้ น ทุ น ที่ ล ดลงหลั ง ราคาข้ า วโพด เลี้ ย งสั ต ว์ ที่ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ สำคั ญ ราคาปรับตัวลดลง 10-15% เมื่อ เ ที ย บ จ า ก ไ ต ร ม า ส ที่ ผ่ า น ม า ประกอบกับสินค้าคงคลังราคาสูง ได้ น ำมาใช้ ห มดแล้ ว จึ ง ส่ ง ผลให้ บริษัทฯ มีแนวโน้มกำไรที่สูงขึ้น ขณะที่ ใ นป 52 บริ ษั ท ฯ ตั้งเปายอดขายเติบโต 5-10% จาก ป 51 ถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะชะลอ

News Station

หน้า 4

นอกจากนี้ ปจจุบันบริษัทฯ ได้ขอรีไฟแนนซ์หนี้มูลค่า 1,300 ล้าน บาทกับสถาบันการเงิน อาทิ ธนาคาร กสิ ก รไทย ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ และธนาคาร กรุงเทพ ทำให้ต้นทุนทางการเงินดีขึ้น โดยดอกเบี้ยใหม่อยู่ในอัตราเดิม สำหรั บ บทวิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ บล.ดี บี เ อสวิ ค เคอร์ ส ค า ด ก า ร ณ์ แ น ว โ น้ ม ธุ ร กิ จ ข อ ง AMATA ยังไม่มีความสดใส ใน 2-3 ไตรมาสข้ า งหน้ า นี้ เนื่ อ งจากการ จำหน่ายนิคมอุตสาหกรรมจะอิงกับ

การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ดังนั้นจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยัง อ่อนแอ FDI จะยังไม่มาไทยในเวลา อันใกล้นี้ พร้อมกันนี้ ยังไม่แนะนำให้ ซื้ อ ห ลั ก ท รั พ ย์ ห ม ว ด นิ ค ม อุตสาหกรรมตัวใดๆ หากนักลงทุนมี หลั ก ทรั พ ย์ ห มวดนี้ อ ยู่ แนะนำให้ เปลี่ยนไปลงทุนยังหมวดที่อยู่อาศัย แทน ส่วนกลยุทธ์ด้านการลงทุน คง คำแนะนำ เต็มมูลค่า (Fully Valued) ราคาพื้นฐานขึ้นอยู่ที่4.14 บาท

ตัวแต่เนื่องจาก สินค้าอาหารยังคง เป็นปจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ขณะที่ ก ารส่ ง ออกไปยั ง ประเทศ สหรั ฐ ฯ ยุ โ รป และญี่ ปุ น ซึ่ ง เป็ น ตลาดหลั ก ของบริ ษั ท ฯ ยั ง อยู่ ใ น เกณฑ์ที่ดี ขณะที่ยอดขายภายใน ประเทศยังเติบโตต่อเนื่อง ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ เตรี ย มที่ จ ะ เปดตัวอาหารปรุงสุกเมนูใหม่ที่ใช้ วั ต ถุ ดิ บ จาก กุ้ ง และไก่ เ ป็ น หลั ก เพื่อตีตลาดอาหารประเภทปรุงสุก ส่วนแผนการออกหุ้นกู้วง เงิ น ไม่ เ กิ น 4 หมื่ น ล้ า นบาทนั้ น บริ ษั ท ฯ จะทยอยออกหุ้ น กู้ โดย ล็อตแรกจะเริ่มเสนอขายในช่วงครึ่ง ปหลัง ทั้งนี้เงินที่ได้จากการเสนอ ข ณ ะ ที่ ส ถ า บั น วิ จั ย ขายหุ้นกู้จะนำไปรีไฟแนนซ์หนี้ นครหลวงไทย (SCRI) ให้ ค ำ แนะนำการลงทุน CPF เป็น “ซื้อ” ให้มูลค่าเหมาะสม 4.40 บาท อีก ทั้งระบุว่าแนวโน้มผลประกอบการ ของ CPF ใน Q2/52 จะเติบโตต่อ เนื่ อ งจาก Q1/52 เนื่ อ งจากราคา เนื้อสัตว์ทั้งสุกรและไก่ อยู่ในระดับ ที่สูงกว่าต้นทุนการผลิตมาก ด้ า น นั ก วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง

เทคนิค บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) แนะนำให้นักลงทุน “ขาย” ออกไป ก่ อ น เนื่ อ งจากพิ จ ารณาการ เคลื่อนไหวหุ้นต่อจากนี้ ในระยะสั้น จะปรั บ ตั ว ขึ้ น ได้ จ ำกั ด และอยู่ ใ น ช่วงพักฐานภายใต้โครงสร้างรอบขา ขึ้น ทั้งประเมินกรอบการเคลื่อนไหว ที่แนวต้าน 4.30-4.40 บาท แนวรับ 4.04 บาท วานนี้ ร าคาหุ้ น ป ด ที่ 4.24 บาท


News Station

Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552 หน้า 5 จำนวน 231,399 คัน ลดลง 30% หลังการผลิต ลงทุนออสเตรเลีย Q1/09 หด 8.9% รถยนต์ในญี่ปุนลดลง 38% มาอยู่ที่ 57,066 คัน ส่วนการผลิตในต่างประเทศลดลง 27% มาอยู่ที่ นับเปนครั้งแรกรอบ 6 ไตรมาส 174,333 คัน รายงานข่ า วบนเว็ บ ไซต์ บ ลู ม เบิ ร์ ก ระบุ ว่ า การลงทุ น ภาคธุ ร กิ จ มูดี้ส์ลดอันดับเครดิตโนมูระโฮลดิ้งส์เหลือ Baa2 ดอทคอม โตโยตา-ฮอนดา-นิสสัน ออสเตรเลียไตรมาส 1/2009 ลดลงเป็นครั้งแรก เผยเดือนเม.ย.ลดผลิตรถยนต์ทั่วโลก รายงานข่ า วบนเว็ บ ไซต์ บ ลู ม เบิ ร์ ก ในรอบ 6 ไตรมาส ซึ่งทำให้มีความเป็นไปได้ รายงานข่ า วบนเว็ บ ไซต์ บ ลู ม เบิ ร์ ก ดอทคอม ระบุว่า สถาบันจัดอันดับความน่าชื่อ มากขึ้นที่เศรษฐกิจออสเตรเลียจะเผชิญภาวะ ดอทคอม ระบุว่า โตโยต้ามอเตอร์คอร์ป ฮอนด้า ถือมูดี้ส์อินเตอร์เซอร์วิส หรือมูดี้ส์ ลดอันดับ ถดถอยครั้ ง แรกนั บ ตั้ ง แต่ ป 1991 หลั ง มอเตอร์ และนิ ส สั น มอเตอร์ ผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ ร าย ความน่ า เชื่ อ ถื อ โนมู ร ะโฮลดิ้ ง ส์ บริ ษั ท หลั ก ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี ใหญ่ของญี่ปุน เปดเผยว่า การผลิตรถยนต์ทั่วโลก ทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุน 2 ระดับ มาอยู่ที่ ไตรมาส 4/2008 ติ ด ลบ 0.5% ซึ่ ง เป็ น การ เดื อ นเมษายนปรั บ ลดลง เนื่ อ งจากยอดขาย ระดั บ Baa2 และให้ มุ ม มองมี เ สถี ย รภาพ ติดลบครั้งแรกในรอบ 8 ป โดยสำนักงานสถิติ รถยนต์ในอเมริกาเหนือลดลงท่ามกลางอัตราการ เนื่ อ งจากมองว่ า วิ ก ฤตการเงิ น โลกอาจส่ ง แห่งชาติออสเตรเลียเปดเผยวันนี้ว่า การลงทุน ผลกระทบต่อผลการดำเนินงานบริษัท ว่างงานเพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจในไตรมาสดังกล่าวลดลง 8.9% จาก โดยมู ดี้ ส์ ระบุ ว่ า ภาวะการลงทุ น ไตรมาสก่อนหน้าซึ่งทบทวนใหม่เพิ่มขึ้น 7.3% โดยโตโยต้ า มี ก ารผลิ ต รถยนต์ ทั่ ว โลก เดือนดังกล่าวลดลง 50% จากเดือนเดียวกันของป ทั่วโลกที่ไม่เอื้ออำนวยอาจทำให้โนมูระโฮลดิ้งส์ เนื่ อ งจากการลงทุ น ของผู้ ป ระกอบการ ก่อนหน้า โดยลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 มาอยู่ที่ ประสบผลขาดทุนเพิ่มขึ้นและอาจทำให้ความ อุตสาหกรรมการผลิตลดลง 12.2% และการ 366,125 คัน หลังการผลิตรถยนต์ในญี่ปุนลดลง สามารถในการทำกำไรล่าช้าออกไป ลงทุนของบริษัทเหมืองแร่ลดลง 1.2% ทั้งนี้ ปบัญชี 2008 ที่สิ้นสุดวันที่ 31 56% มาอยู่ที่ 145,516 คัน ส่วนการผลิตรถยนต์ ขณะที่การลงทุนด้านสาธารณูปโภค ในต่างประเทศลดลง 44% มาอยู่ที่ 220,609 คัน มีนาคมโนมูระโฮลดิ้งส์ขาดทุนสุทธิ 709.4 พัน และอาคารต่ า งๆ ในไตรมาสดั ง กล่ า วลดลง ส่ ว นนิ ส สั น มี ก ารผลิ ต รถยนต์ ทั่ ว โลก ล้านเยน (7.3 พันล้านดอลลาร์) จาก 67.8 พัน 4.7% ส่วนการลงทุนซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์และ จำนวน 183,248 คัน ลดลง 38% จากเดือนเดียว ล้านเยน ในปบัญชี 2007 ส่วนเฉพาะในไตร โรงงานแห่งใหม่ลดลง 10.8% กั น ของป ก่ อ นหน้ า หลั ง การผลิ ต ในญี่ ปุ น ลดลง มาส 4 ปบัญชี 2008 ขาดทุนสุทธิ 217 พันล้าน เยน เพิ่มขึ้นจาก 153.9 พันล้านเยน ในไตรมาส 50% มาอยู่ที่ 49,663 คัน ขณะที่ฮอนด้ามอเตอร์มีการผลิตรถยนต์ เดียวกันของปก่อนหน้า

ถึงเวลาเก็บ HTECH ธุรกิจฮาร์ดดิสก์สงซิกฟน แถมรับขาวรายไปหมดแลว เซี ย นหุ้ น ประสานเสี ย งถึ ง เวลาเก็ บ หุ้ น HTECH หลั ง ธุ ร กิ จ อิเล็กทรอนิกส์เริ่มฟน ขณะที่ผู้บริหารเชื่อตั้งแต่ ไตรมาสที่ 2/2552 จะได้ เห็นผลประกอบการดีขึ้นชัดเจน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจความ เคลื่อนไหวของราคาหุ้นบนกระดานวานนี้ พบว่า ราคาหุ้ น บริ ษั ท แฮลเซี่ ย น เทคโนโลยี จำกั ด (มหาชน) หรือ HTECH ได้ปรับขึ้น อย่างชัดเจน โดยปดการซื้อขายที่ระดับ 1.43 บาท เพิ่มขึ้น 0.08 บาท มูลค่าการซื้อขาย 13.34 ล้านบาท โดยใน ชั่วโมงการซื้อขายราคาหุ้นได้ปรับเพิ่มขึ้นไปสูงสุด ถึง 1.55 บาท เจ้าหน้าที่ฝายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. ทรีนีตี้ จำกัด (มหาชน) เปดเผยว่าเริ่มกลับมามีมุม มองที่ดีต่อหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2552 โดยการใช้กำลังการผลิตปรับตัวดี ขึ้น อย่างต่อเนื่อง จนมาปจจุบัน นอกจากนี้บาง บริษัทเริ่มมีการรับคนเข้ามาทำงานตามปกติ ขณะ

เดียวกันราคาหุ้นในกลุ่มดังกล่าวได้สะท้อนข่าว ร้ายไปหมดแล้วจึงเป็นจังหวะทยอยซื้อสะสม ด้ า น บล.พั ฒ นสิ น ออกบทวิ เ คราะห์ เกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ โดยเพิ่ม น้ำหนักจาก Bearish เป็น Neutral ด้วยมุมมองที่ ดีขึ้นต่อกลุ่มดังกล่าว ซึ่งคาดว่าได้ผ่านจุดต่ำสุด ของวัฎจักรรอบนี้แล้วในไตรมาสที่ 1/2552 จึงคาด ว่ากำไรสุทธิของกลุ่มดังกล่าวในไตรมาส 2/2552 และ ไตรมาส 3/2552 จะฟนตัว แต่ในขณะนี้ยังไม่ มีสัญญาณที่ชัดเจนของการเติบโตในระยะ 1 ป ข้างหน้าโดยเฉพาะอุปสงค์ จึงคาดว่าการปรับตัว ขึ้นมาของราคาหุ้นกลุ่มนี้ 33%-80% ในระยะเวลา เพียง 2 เดือน น่าจะเกินกว่าการฟนตัวของราคา พื้นฐานที่ปรับประมาณการขึ้น

นายพี ท ริ ม ชลา ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บริหาร HTECH กล่าวว่าประเมินว่าแนวโน้มผล ประกอบการไตรมาสที่ 2/2552 ออกมาอยู่ ใ น ทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาส1/2552 เนื่องจากพบว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมชิ้นส่วน อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ก ารเพิ่ ม ชั่ ว โมงการทำงานจาก ระดับ 40-50 % ในไตรมาส 1/2552 เป็น 70-75 % ในเดือนพฤษภาคม 52 ขณะเดียวกันHTECHได้ รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าหลักทุกค่ายใน กลุ่ม HARD DISK DRIVE (HDD) ทั้งนี้ หุ้นบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อขายครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 ด้วยราครา IPO 1.50 บ./หุ้น ซึ่งปจจุบันถือว่า ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำกว่าราคา IPO


News Station

Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

หน้า 6

CCET พื้นฐานไมชัวร์ แตเทคนิคบรรเจิด วานนี้ราคาหุ้น CCET ปดที่ 2.42 บาท บวก 0.10 บาท หรือ 4.31% มูลค่าซื้อขาย 35.04 ล้านบาท โดยเป็นการปรับขึ้น หลังจาก ช่วงต้นสัปดาห์ราคาได้ย่อตัวลงบ้าง ทั้งนี้ CCET น่าสนใจเพราะธุรกิจกำลังกลับมาดีขึ้นบ้าง โดย อ้ า งบทวิ เ คราะห์ บล.พั ฒ นสิ น จี น มี ค วาามต้ อ งการโน ต บุ ค และ Netbook มาก เพราะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของ รัฐบาลจีน แต่ขณะที่ CCET ซึ่งมีฐานการผลิตที่ประเทศจีน และเป็น เพื่อการส่งออกมากกว่า จึงไม่ค่อยได้รับประโยชน์เท่าใด ขณะเดียวกัน บทวิเคราะห์ บล.สินเอเซีย เคยประเมินเมื่อต้น สัปดาห์ที่เเล้วว่าหาก CCET ไม่สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้สูง กว่า 3.0% อาจทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการพลิกเป็นขาดทุนสุทธิ นอกจากนี้ การรั ก ษาต้ น ทุ น การผลิ ต เป็ น เรื่ อ งที่ ส ามารถทำได้ ย าก เนื่องจากต้องอิงกับภาวะของตลาดโลก ด้านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค บล. ฟลลิป(ประเทศ ไทย) ประเมินว่า ตามสัญญาณทางเทคนิคหุ้น แนวโน้มยังเป็นขาขึ้น ชัดเจน วันมีโอกาสบวกขึ้นได้อีกไปทดสอบจุดสูงสุดเดิม แนะนำให้นัก ลงทุนที่สนใจสามารถเข้าเก็งกำไรได้ อย่างไรก็ตามวันนี้หุ้นมีแนวต้านสำคัญที่ 2.60 บาท โดยหาก ผ่านได้แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 2.78 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 2.34 บาท ถัด ไปอยู่ที่ 2.28 บาท

CCET Financial Data

งบ Q1/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/03/2552 Asset 48,212.68 Liabilities 33,3 03.29 Equity 14,909.39 Paid-up Capital 3,931.54 Revenue 24,269.89 Net Profit 103.50 EPS(Baht) 0.03 ROA(%) 5.05 ROE(%) 11.27 Net Profit Margin(%) 0.43

+3.73

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

555.43

+0.02

+0.00

394.84

-0.29

-0.07

842.52

-0.53

-0.06

174.96

-0.27

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

-0.15 10,930.53 253.11

28/05/09 16:59:49

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

2,028.49

2,271.54

-243.05

(18.56%)

(20.78%)

Foreign

2,073.95

1,446.94

(18.97%)

(13.24%)

6,828.09

7,212.04

(62.47%)

(65.98%)

Local Last Update

+627.01

-383.95

28/05/09

กบข.

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 27/05/2552 P/E 5.66 P/BV 0.61 Book Value per 3.79 Dvd.Yield(Baht) 8.57 Market Cap 9,142.93

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 03/03/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ 1. 2. 3. 4. 5.

KINPO ELECTRONICS, INC. FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK CHASE NOMINEES LIMITED 42 KINGBOLT INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE., LTD COMPAL ELECTRONICS, INC.

1,555,163,770 (39.56%) 763,654,262 (19.43%) 278,029,100 (7.07%) 241,930,000 (6.15%) 158,550,000 (4.03%)

ในวันเวลาที่ทิศทางตลาดหุ้นยังคาดเดาได้ยาก หุ้นเก็งกำไรตัวเล็กก็ขึ้นลงวูบวาบ ดักทางได้ลำบาก ในมุมของ เหล่ากองทุนเองก็คงต้องคิดหนักมากขึ้นในการลงทุนแต่ละครั้ง จะซื้อจะช้อน จะขายตัวไหนก็ต้องทำให้รอบคอบ และที่ สำคัญต้องโปร่งใสถูกระเบียบ มิฉะนั้น ตัวผู้จัดการกองทุนเองอาจเดือดร้อนในภายหลัง อย่างเช่นที่ใครบางคนกำลังนอน กระสับกระส่ายอยู่... และใครคนนั้นก็ไม่ใช่ใคร (แล้วมันใครล่ะ..) ก็คนที่อยู่กองทุนระดับชาติที่ชื่อ กบข. กับความผิดที่ “นายวิสิฐ ตันติ สุนทร” เลขาฯ กองทุนนี้ (ออ...คนนี้เอง) ถูก “ป.ป.ท.” ออกมาแฉข้อมูลว่า ซื้อขายหุ้น YNP, PTT และ LH เพื่อตัวเอง โดยไม่ มีการรายงานให้ถูกต้องจนเข้าข่ายต้องความผิด เท่านั้นยังไม่พอ ได้มีกระแสความเคลื่อนไหวแถวๆ กระทรวงการคลังจาก กลุ่มสมาชิกกองทุนกบข. ขู่ว่าถ้าไม่จัดการคนที่ทำให้กองทุนขาดทุน (แต่ล่าสุด ผลงานเพิ่งกลับมากำไร) โดยนักชุมนุมจะ กดดันครั้งใหญ่ ในวันที่ 20 มิถุนายน ที่หน้ากระทรวงการคลังและทำเนียบรัฐบาล อย่างไรก็ตามมีวงใน (ในบอร์ด กบข. เสียด้วย) แพลมออกมาแล้วว่า งานนี้ “วิสิฐ” คงไม่พ้นผิดจรรยาบรรณตาม ที่คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของ กบข. (มีนายสมพล เกียรติไพบูลย์ เป็นประธาน) ด้วยข้อ กล่าวหาซื้อหุ้นเพื่อตัวเอง ส่วนหุ้นที่ซื้อขายเป็นต้นตอความผิดเป็นตัว IRPC นี้เอง หาใช่ หุ้นอื่นๆ ตามที่ ป.ป.ท. หามายัด เยียดให้แต่อย่างใด......


News Station

Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

คลังประกาศเดือนหนาหั่นเปาจีดีพีปนี้ นายเอกนิ ติ นิ ติ ทั ณ ฑ์ ประภาศ โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการ คลัง (สศค.) เปดเผยว่า ในเดือนมิ.ย.นี้ สศค.จะปรับประมาณการจีดีพีไตรมาส 2/2552 ใหม่ อี ก ครั้ ง โดยยอมรั บ ว่ า สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง ในช่วงเดือนเม.ย. มีผลกระทบต่อการ เศรษฐกิ จ อย่ า งไรก็ ต ามอยากขอ ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจในเดือนพ.ค. ก่ อ น หากออกมาไม่ ดี เ ท่ า ที่ ค วรก็ มี ความจำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งปรั บ ประมาณ การณ์จีดีพีในไตรมาส 2 ลง รวมไปถึง ประมาณการจีดีพีทั้งป หลังตัวเลขจีดีพี ในไตรมาส 1/2552 ติ ด ลบสู ง กว่ า ที่ คาดการณ์ไว้ว่าจะติดลบ 6.8% อย่างไรก็ตาม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชี ว ะ นายกรั ฐ มนตรี กล่ า วว่ า จี ดี พี ใ นไตรมาส 2/52 จะดี ขึ้ น กว่ า ไตรมาสแรก เนื่ อ งจากผลของ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ ดำเนินการไปทำให้มั่นใจว่าตัวเลขจีดีพี ไม่จะเลวร้ายลงไปมากกว่านี้ โดยการ แก้ปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลขณะนี้ งบกลางปได้เริ่มลงไปถึงมือประชาชน แล้ว ส่วนเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ ใหม่ คาดว่าศาลรัฐธรรมนูญน่าจะมีคำ วินิจฉัยเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินได้แล้วเสร็จใน วันที่ 3 มิ.ย. ซึ่งหลังจากนั้นจะสามารถ นำเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของรั ฐ สภาได้ ประมาณกลางเดื อ นหน้ า ซึ่ ง วั น นี้ (29 พ.ค.) จะเชิญสภาพัฒน์ และสำนัก งบประมาณ มาหารื อ เพื่ อ จั ด ลำดั บ ความสำคัญของโครงการต่างๆ ในการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ นายสมชัย สัจจพงษ์

ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเศรษฐกิ จ การ คลัง (สศค.) ระบุด้วยว่า จีดีพีในไตรมาส 2 จะติดลบลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ขณะที่ จี ดี พี ใ นไตรมาส 3 ก็ จ ะติ ด ลบ ลดลงต่อเนื่องจนกระทั่งไตรมาส 4 จีดีพี จะสามารถพลิกกลับมาเป็นบวกได้

คลังคานกรอ.แยกคาเงินบาท2ตลาด นายสมชั ย สั จ จพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการ คลัง (สศค.) เปดเผยถึงกรณีที่มติที่ ประชุ ม คณะกรรมการร่ ว มภาครั ฐ และเอกชน (กรอ.) เรียกร้องให้แบ่ง ตลาดค่ า เงิ น ออกเป็ น 2 ตลาด

อีไฟแนนซ์ไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่

ตอน

“ลงทุนอยางเซียนกับโปรแกรมอีไฟแนนซไทย” วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ.โรงแรม ธารินเชียงใหม่ ณ. ห้อง พาโนราม่า ชั้น 8 เวลา 08.30 น.- 12.30 น

ระหว่างตลาดทุนและตลาดส่งออก ว่า ตามหลักการแล้วเป็นเรื่องที่ทำ ไม่ได้ “การปรั บ ลดค่ า เงิ น บาท ต้ อ งให้ มี ค วามเหมาะสม โดยให้ เคลื่ อ นไหวใกล้ เ คี ย งกั บ ตลาด ภู มิ ภ าค เพราะค่ า เงิ น บาทที่ เหมาะสมจะช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด ความ สามารถในการแข่ ง ขั น กั บ ประเทศ คู่ค้าได้ ขณะเดียวกันก็ต้องมีความ เหมาะสมกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ในประเทศ” ผอ สศค. กล่าว ก่ อ นหน้ า นี้ นายสั น ติ วิ ล าสศั ก ดานนท์ ประธานสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุ ว่า ภาคเอกชนได้ขอให้รัฐบาลเข้ามา ดูแลค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ มีความสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ แข่ ง ได้ โดยเสนอให้ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 ตลาด ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ รั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า วไป พิ จ ารณาเพื่ อ ดู ข้ อ กฎหมายว่ า จะ สามารถดำเนินการได้หรือไม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

สมชัย สัจจพงษ์

BBLนำรองหั่นดบ.บัตรเครดิตลง2%ต่ำสุดในระบบ นายบดิ น ทร์ อู น ากู ล ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การใหญ่ ผู้ จั ด การฝ า ย การประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปดเผยว่า เพื่อเป็น การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของลูก ค้ า ผู้ ถื อ บั ต รเครดิ ต ที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบกั บ ภาวะเศรษฐกิ จ ใน ปจจุบัน ภายหลังจากที่ธนาคารได้ นำร่ อ งปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ พื้นฐานทั้ง MLR MOR และ MRR ไ ป ก่ อ น ห น้ า นี้ เ มื่ อ วั น ที่

หน้า 7

21 พฤษภาคม 2552 ที่ ผ่ า นมา ครั้ ง นี้ ธ นาคารได้ ป ระกาศปรั บ ลด อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ บั ต ร เครดิตลง 2.00% จากปกติ 20.00% เป็น 18.00% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย ต่ำที่สุดในสถาบันการเงิน โดยมีผล บั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2552 ‘ธนาคารกรุ ง เทพเป็ น ผู้ นำร่องในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินให้สินเชื่อบัตรเครดิต เพื่อให้เป็น

ไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอก เบี้ ย สิ น เชื่ อ ทั่ ว ไป ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ บั ต ร เครดิตที่ต่ำที่สุดของสถาบันการเงิน ในประเทศที่ ใ ห้ บ ริ ก ารบั ต รเครดิ ต ’ นายบดินทร์ กล่าว BBL ประกาศ หั่นดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125% พรุ่งนี้ ส่วนดบ.เงินฝากคงเดิม ก่อนหน้านี้ ธนาคารฯ ได้ ประกาศปรั บ ลดดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ทุ ก ประเภทลง 0.125% โดยมีผลเมื่อ

วันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา ทำให้ดอก เบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีแบบมี ระยะเวลา (MLR) ลดลงจาก 6.00% เหลื อ 5.875% ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ประเภท เงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลดจาก 6.25% อยู่ที่ 6.125% และ ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ลู ก ค้ า รายย่ อ ยชั้ น ดี (MRR) ลดจาก 6.50% เหลื อ 6.375%


News Station

Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552 SCAN เผยมติคณะกก.ตรวจสอบ ไม่อนุมตั กิ ารซือหุ ้ น้ เดวา นายวินติ สัมฤทธิ์ ปรีชา กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สแกนดิเนเวียลีสซิง่ จำกัด (มหาชน) (SCAN) เปดเผยว่า จาก การทีท่ ี่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของ SCAN ครังที ้ ่ 4/2552 เมือ่ วันที ่ 28 พฤษภาคม 2552 มีความเห็นเกีย่ วกับ รายการทีท่ ี่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที ้ ่ 5/2552 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที ่ 8 เมษายน 2552 ได้มมี ติให้นำเสนอให้ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ า ร ณ า ก า ร ซื้ อ หุ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท เดวาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ( เดวา ) จากผูเสนอขาย ้ คือ คุณปน มุก เสนาดิสยั และคุณชานนท์ เสนาดิสยั ผูถื้ อหุน้ ราย ใหญ่สองรายของ เดวา จำนวน 639,499,700 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.85 บาทต่อหุน้ (ราคาพาร์เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุน้ ) คิดเป็น ร้อยละ 63.95 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของเดวา เป็น จำนวนเงิน ทังสิ ้ น้ 543,574,745 บาท ทังนี ้ เ้ มือ่ การซือ้ ขายหุน้ เดวาเสร็จสิน้ ครบถ้วน คุณปน มุก เสนาดิสยั จะทำคำเสนอซือ้ โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในหุน้ ทังหมดของ ้

บริษทั ฯ ทีร่ าคาหุน้ ละ 9.00 บาท ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้อง ที่ประชุมมี ความเห็นว่า ไม่อนุมตั ริ ายการดังกล่าว เพราะเห็นว่าเป็นการ ลงทุนที่ ไม่เหมาะสมมีความเสีย่ งสูงในหลายประเด็นๆ เช่น เดวามีผลการดำเนินงานขาดทุน และรายได้ ในอนาคตยังมี ความไม่แน่นอน มีห นีส้ ถาบันการเงิน ตามสัญญาปรับ โครงสร้างหนีจำนวน 657 ล้านบาท และหนี ้ สรรพากรค้างจ่ ้ าย จำนวน 490 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากรายการซือ้ หุน้ เดวาจากผู้ ถือหุน้ เดิมดังกล่าวถือเป็นรายการประเภทได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของ บริษทั และมีขนาดรายการตามเกณฑ์สงู สุด คือ เกณฑ์มลู ค่า สิง่ ตอบแทน เท่ากับร้อยละ 72.29 ทำให้คณะกรรมการบริษทั ยังคงต้องนำเสนอรายการซือ้ หุน้ ของเดวาจากผูเ้ สนอขาย คือ คุณปน มุก เสนาดิสยั และคุณชานนท์ เสนาดิสยั ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุน้ และ หากที่ ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ าร ลงทุนและการซือ้ ขายหุน้ เดวา คุณปน มุก เสนาดิสยั จะทำคำ

หน้า 8

เสนอซือโดยสมั ้ ครใจ (Voluntary Tender Offer) ในหุน้ ทังหมด ้ ของบริษทั ฯ ทีร่ าคาหุน้ ละ 9.00 บาท บอร์ดSGPไฟเขียวผุด 4 บริษทั ย่อยในตปท. รุกเวียดนาม-จีน- บริตสิ เวอร์จนิ้ -มาเลย์ นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สยามแกส แอนด์ ป โ ตรเคมีคลั ส์ จำกัด (มหาชน) (SGP) เปดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษทั ครังที ้ ่ 4/2552 เมือ่ วันที2่ 7 พฤษภาคม 2552 มติอนุมตั กิ ารจัดตังบริ ้ ษทั ย่อยจำนวน 4 บริษทั เพือ่ ประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ ปโตรเลียม ดังนี ้ 1. Siamgas Vietnam Co., Ltd. ที่ประเทศเวียดนาม ทุนจด ทะเบียน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ, 2. Siamgas China Co., Ltd. ทีส่ าธารณรัฐประชาชนจีน ทุนจดทะเบียน 1,500,000 เหรียญสหรัฐ, 3. Siamgas International Co., Ltd. ที ่ British Virgin Islands (BVI) ทุนจดทะเบียน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ และ 4. United & Petrochemicals Sdn. Bhd. ทีม่ าเลเซีย ทุน จดทะเบียน 1,000,000 ริงกิตมาเลเซีย

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด ( มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com



“ทดสอบ 61-61.30 บ./ก.ก.” นายเรวัฒน์ เย็นใจ เจ้าหน้าทีฝ่ า ยวิเคราะห์และกลยุทธ์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (AGE) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 470 สัญญา สถานะคงค้าง 2,760 สัญญา - ปด 60.90 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.90 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนม.ค.53) ปจจัยบวก - เส้นเทคนิคจะขึน้ ทดสอบ 61-61.30 บ./ก.ก. - เงินเยนส่งสัญญาณอ่อนค่าต่อเนือ่ ง - ยาง TOCOM เคลือ่ นไหวในระดับสูง ปจจัยลบ - น้ำมันมีโอกาสลง เพราะการประชุมโอเปกมีแนวโน้มคงกำลังการผลิตน้ำมัน - ราคายางตลาดจริงเริม่ ทรงตัว กลยุทธ์ - เก็งกำไร (สัญญาส่งมอบเดือนม.ค.53) - แนวรับ 60 บ./ก.ก. - แนวต้าน 61 - 61.30 บ./ก.ก.



“เชื่อน้ำมันยังสดใส เขาซื้อได” นายกฤตย์ เล็กสุขมุ นักวิเคราะห์ บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOBKH Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 5,972 สัญญา สถานะคงค้าง 25,658 สัญญา - ปด 393.70 จุด เพิม่ ขึน้ 0.30 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52) ปจจัยบวก- น้ำมันมีโอกาสบวก เพราะเงินเดอลลาร์ยงั อ่อนค่า - เศรษฐกิจโลกเริม่ ฟน ตัว - นักลงทุนต่างชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน้ 627.01 ล้านบาท ปจจัยลบ - มูดสี้ เ์ ตรียมจะปรับอันดับเครดิตของธนาคารไทย 11 แห่ง - นลท.ไม่กล้าลงทุนในช่วงวันสุดท้ายของสัปดาห์ เพราะความเสีย่ งสูง กลยุทธ์ - เปดสถานะซือ้ (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - แนวรับ 390 จุด - แนวต้าน 400 จุด - SET50 ประเมินแนวรับไว้ท ี่ 390 จุด แนวต้าน 400 จุด


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

Dynamic Station

หน้า 9

งดเลน CGS ชั่วคราว นักวิเคราะห์ บล.ไซรัส คาดว่า CGS จะติ ด Turnover list ในสั ป ดาห์ นี้ ขณะที่ กระแสข่าวว่า ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ จะไป ร่ ว มงานกั บ CGS นั้ น ก็ ยั ง ไม่ มี ค วามชั ด เจน ประกอบกับที่ผ่านมาราคาหุ้น CGS ปรับตัวขึ้น มาเยอะแล้ ว จึ ง แนะนำหลี ก เลี่ ย งการลงทุ น โดยมีแนวรับที่ 0.80 บาท แนวรับถัดไปที่ 0.70 แม้ว่ากระแสข่าวลือจะยังไม่มีการยืน บาท แนวต้าน 0.90 บาท ยันชัดเจนจากทั้งสองฝาย แต่ราคาหุ้น CGS ราคาหุ้น CGS ( 28 พ.ค.) ปดที่ 0.84 นั้ น ได้ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น มาสะท้ อ นข่ า วดั ง กล่ า ว บาท ลดลง 0.06 บาท หรื อ 6.67% มูลค่าการ เพราะแน่นอนว่า หาก ดร.ประสิทธิ์ ไปร่วมงาน กับโบรกเกอร์ใดย่อมพาวอลุ่มและมาร์เก็ตแชร์ ซื้อขาย 120.94 ล้านบาท ไปเพิ่มพูนให้เป็นแน่ ความเคลื่อนไหวของราคา หุ้น CGS นั้นเมื่อวันที่ 15 พ.ค.ปดที่ 0.49 บาท เปรียบเทียบกับราคาสูงสุดของวันที่ 28 พ.ค.ที่ ด้านนายสดาวุธ เตชะอุบล ประธาน 0.89 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท หรือ 81.63% กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเมื่อวันที่ 27 พ.ค.52 ราคาหุ้น CGS ไป CGS ได้ อ อกมายื น ยั น ว่ า ดร.ประสิ ท ธิ์ ปรับขึ้นทะลุ 1 บาทไปเรียบร้อย ศรีสุวรรณ ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก BSEC และอยู่ระหว่างการเจรจากับหลายบริษัท รวม ความร้อนแรงของ CGS นี่เองทำให้ ทั้ง CGS นั้น ขณะนี้ ยังไม่มีความคืบหน้าและ นักวิเคราะห์คาดว่าสัปดาห์นี้ CGS น่าจะติด ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว Turnover list และอาจต้องถูกเทรดเงินสด 3 สัปดาห์ เพราะ Turnover และปริมาณการซื้อ ฟากดร.ประสิ ท ธิ์ ศรี สุ ว รรณ อดี ต ขายเข้าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ขณะที่ผล ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร BSEC ออกมา การดำเนิ น งานไตรมาส 1/52 สิ้ น สุ ด 31 เป ด เผยว่ า สาเหตุ ที่ ตั ด สิ น ใจลาออกจาก มี.ค.52 พบว่า ขาดทุนสุทธิ 71.60 ล้านบาท BSEC เนื่ อ งจากต้ อ งการหาประสบการณ์ ขาดทุนต่อหุ้น 0.02 บาท จากช่วงเดียวกันป ใหม่ ๆ ในการทำงาน แต่ จ ะไปร่ ว มงานกั บ ก่อนมีกำไรสุทธิ 136.61 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น CGS ตามกระแสข่าวลือหรือไม่นั้น ยังไม่ได้ 0.03 บาท ร้อนแรงมาคู่กันทีเดียวสำหรับ 2 หุ้น หลักทรัพย์อย่าง บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป (CGS) และ บมจ.หลักทรัพย์ บีฟท (BSEC) เพราะช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหุ้น BSEC ร่ ว งติ ด ผลอร์ พ ร้ อ มกั บ กระแสข่ า วลื อ ว่ า ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ลาออกจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้ที่บริหาร BSEC พร้อมกันนั้นมี กระแสข่าวลือต่อไปอีกว่า ดร.ประสิทธิ์ หันไป ซบอก CGS ร้อนถึงตลาดหลักทรัพย์ต้องขึ้น เครื่องหมาย H และ SP หุ้น BSEC กินเวลา 1 วันครึ่ง จวบจนเข้าวันที่ 28 พ.ค. BSEC แจ้ง อย่างเปฯทางการว่า ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ลาออกจากตำแหน่ ง ซี อี โ อจริ ง และยั ง ไม่ ไ ด้ ตัดสินใจจะร่วมงานกับ CGS

ตัดสินใจ เพราะอยู่ระหว่างพิจารณา คงต้องใช้ เวลาสักระยะหนึ่ง แม้ว่าทั้งสองฝายจะออกมา ปฎิเสธกระแสข่าวลืออย่างหนักแน่ แต่ดูเหมือน แหล่งข่าววงใน จะออกมายืนยันว่า CGS ได้ รับ ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ซีอีโอมือทองจาก BSEC แน่


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

พระพุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย

โดย อุบาสกแก้วกับพาลบัณฑิต

(ตอนที่ 46) ‘กระผมว่าไม่น่าจะผิดนะขอรับ เพราะหากผู้หญิงที่เขาประกอบอาชีพนี้กระผมโดยสมัครใจ และเขาก็ไม่ได้มีสามีที่คอย หวง พ่อแม่ก็คงพ้นภาวะที่จะหวงแหนแล้ว คงมีแต่ความห่วงหาอาวรณ์ และเขาก็ไม่ได้บ่าวที่มีเจ้านายคอยปกครอง หากเข้าเกณฑ์ดังนี้ กระผมว่า ไม่น่าผิดศีลข้อสาม’

‘เกณฑ์ของคุณคงหมายถึงการประกอบอาชีพนี้อย่างเปดเผย ไม่ได้ปกปดผู้ใด สามีก็ไม่มี หรือ ถ้ามีก็ไม่หวง พ่อแม่มี แต่ไม่ห้าม ไม่ว่า กระไร นายที่ปกครองย่อมไม่มี เพราะสมัยนี้ไม่บ่าวไพร่แล้ว ถ้าเกณฑ์ของคุณเป็นอย่างนี้ถือว่าไม่ผิดศีลข้อสาม แต่ถามว่า ผู้ที่เขามาประกอบอาชีพ นี้ในสมัยปจจุบัน เขาประกาศให้คนที่เขารักหรือที่รักเขาทราบทุกคนละหรือ โดยเฉพาะพ่อแม่ ถ้าเขาประกาศแล้วพ่อแม่ยินยอม ผู้ไปเที่ยวก็ไม่ผิดศีล เพราะตัวผู้ที่ประกอบอาชีพ และคนที่เป็นผู้ปกครองของเขายินยอมพร้อมใจกันหมดแล้ว ผู้ไปเที่ยวจึงไม่ได้ไปผิดลูกใคร ในสมัยโบราณก็อาจจะใช่ เพราะหญิงนครโสเภณีนั้นเขาถือกันว่าเป็นคนของสาธารณะ ใครมีฐานะมีทรัพย์ก็ไปหาความสำราญได้ พ่อแม่ของเขาเหล่านั้นก็มิได้หวงห้ามมิให้ ลูกสาวประกอบอาชีพบริการประเภทนี้ แต่สมัยปจจุบันนั้นคงจะไม่เป็นอย่างสมัยพุทธกาลเป็นแน่ ผู้มาประกอบอาชีพนี้อาจมีสามี แต่ไม่เปดเผยว่า ตนทำการงานอะไร อาจมีพ่อแม่ที่ไม่คิดว่าลูกสาวจะประกอบอาชีพเช่นว่า ฉะนั้น ผู้ที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่ย่อมผิดศีลข้อสามด้วยการกระทำ แต่อาจไม่ ผิดด้วยเจตนา คือ ในใจนั้นอาจคิดว่า เรามาใช้บริการจากหญิงที่ไม่มีผู้ใดหวง เรามิได้มาผิดลูกผิดเมียใคร ซึ่งทางที่ดีนั้นถ้าจะเป็นคนดีกันจริงๆ แล้ว ละก็ อย่าไปเที่ยวอย่างนี้เลย เสี่ยงมาก ไม่คุ้มกับความสุขชั่วอึดใจ ทั้งโรคภัย ทั้งเสียทรัพย์ ทั้งเสี่ยงต่อชีวิต เช่นเกิดกรณีที่ว่า สามีของผู้หญิงที่เราไป เที่ยว วันดีคืนดีเกิดหึงหวงขึ้นมา บุกมาเจอเรากำลังตั้งท่าตั้งทางพอดี อาจถูกทำร้ายหรือถูกฆ่าเลยก็ได้ เสี่ยงมากจริงๆ และเสี่ยงต่อการผิดศีลด้วย ส่วนผิดธรรมนั้นเป็นของแน่อยู่แล้ว คนไปเที่ยวผู้หญิงคือคนที่อยู่ในทางอบายมุข หรือ ทางแห่งความฉิบหายอยู่แล้ว คนจะรวยนั้นเขาไม่ไปเสียเงิน กับเรื่องพวกนี้หรอก และยิ่งถ้าตัวมีครอบครัวอยู่แล้ว ดันไปเที่ยวอย่างว่าอีก หากไม่ผิดศีลข้อสาม ย่อมผิด ศีลข้อมุสาฯอยู่ดี คือ นอกใจ ไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาของตน หากภรรยาถามว่า ไปไหนทำไมกลับบ้านดึกดื่น จะตอบไหมเล่าว่า ไปโรงนวดมา ย่อมไม่ตอบ ไม่ตอบก็คือมุสา คือ ปกปดความจริงและทำให้ผู้อื่นเสียหาย’

‘เสียหายอย่างไรขอรับ ผู้ชายไปเที่ยวผู้หญิง ภรรยาที่บ้านจะเสียหายอย่างไรขอรับ’

‘เสียหายหรือฉิบหายเลยก็ว่าได้ ไปเที่ยวมา ไม่บอก ก็ทำให้ภรรยาไว้ใจ จะมีความสัมพันธ์ฉันสามี ภรรยาย่อมไม่คิดปองกัน เสียหายไหมเล่าแบบนี้ หากเจ้าสามีตัวดี ไม่ใช่สิ ต้องบอกตัวเลว ดันโชคดีไปติด โรคมาจะทำอย่างไรเล่า ฉิบหายกันหมด ไม่เป็นอันใช้ชีวิตได้ตามปกติ ชีวิตคนเราปกติก็ทุกข์อยู่แล้ว จะหา เรื่องทุกข์ยิ่งกว่าเดิมมาอีกทำไม คุณว่าไหม ไม่เข้าใจจริงๆ พับผ่าสิ’ ..........ติดตามต่อฉบับวันจันทร์...........

ทรู อินเทอร์เน็ต ชวนลูกคาองค์กรปนความสุข มอบหนังสือแกผูดอยโอกาส นายศุภวิทย์ ปวนสุขเปยม (คนแรกจากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวย การฝาย Business Solution และนางสาวฐิติมา ตันเชวง (ที่สองจากขวา) ผู้จัดการฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ชวนลู ก ค้ า แบ่ ง ป น ความสุ ข มอบหนั ง สื อ ในโครงการ “True Internet Movie Charity” ให้แก่มูลนิธิห้องสมุดครอบครัว โดยมี นายณัฐพงศ์ นานาศิลป (ที่สองจากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาด บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือเพื่อนำ เข้าห้องสมุด “บรรณาทร” ซึ่งเป็นรถบัสห้องสมุดเคลื่อนที่ของมูลนิธิห้อง สมุ ด ครอบครั ว ร่ ว มส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม นอกห้ อ งเรี ย นแก่ เ ด็ ก เยาวชน และประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

หน้า 11

พิสูจนผีมือเสือ

“ภูมิพงษ คูหาเปรมกิจ”

(ตอนจบ)

ถ่ายทอดวิชาเสือ สำหรับการเลี้ยงดูของคุณพ่อเมื่อตอนเด็กก็ดุ ครับ ไม่ค่อยตามใจเท่าไหร่ ท่านจะสอนให้ตั้งใจทำงาน สอนมาตั้งแต่เด็กๆ ว่าให้มีสมาธิในการทำงานในการ เรียนรู้ ไม่ได้ปล่อยให้แบบว่าอยากออกไปที่ไหนก็ได้ ก็ อาจจะมี ป ล่ อ ยบางเรื่ อ งเช่ น ลู ก อยากเรี ย นอะไรก็ ใ ห้ เลื อ กเอง แต่ ค งไม่ ไ ด้ ป ล่ อ ยให้ อ ยู่ ด้ ว ยตั ว เอง อยู่ ใ น สายตาท่านเป็นส่วนใหญ่

ใช้เวลาประชุมเป็นส่วนใหญ่ ชีวิตประจำวันผมก็จะตื่นประมาณ 6.45 ถึง 7 โมง จั ด การเรื่ อ งส่ ว นตั ว เสร็ จ ก็ อ อกจากบ้ า นราว 8 โมง มาถึ ง ออฟฟศโกลเบล็กที่ตึกออลซีซั่นเพลสก็ 8.45 น.หรือถ้ารถติดก็ 9.15 น. จากนั้นก็เริ่มต้นด้วยการอ่านรีเสิร์ชแนวโน้มของหุ้นและ ทอง รวมถึงอ่านหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อเช็คข่าวสารอีกสัก 2-3 ฉบับ แล้วก็วันๆ ก็มีแต่เรื่องประชุมซึ่งก็จุกจิกมากเพราะธุรกิจ หลักทรัพย์มันมีหลายเรื่อง บางทีกว่าจะเลิกทุ่มกว่า เวลาว่างก็ ไปปรึกษากับคุณชนะชัยบ้าง เจอพนักงานก็ทักทายกันปกติ พยายามทำตัวให้สนิทกับทุกคน จากนั้นก็กลับบ้านดูรายการทีวี อย่างช่องบลูมเบิร์กแล้วเข้านอนราวๆ เที่ยงคืน ตามรอยเสือ บุคคลต้นแบบที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของผม คื อ คุ ณ พ่ อ เพราะเห็ น จากความตั้ ง ใจทุ่ ม เทมุ่ ง มั่ น จนแระสบ ความสำเร็จในชีวิตได้ ส่วนความสำเร็จในชีวิตนับจนถึงวันนี้น่า จะมาถึงครึ่งทางแล้ว โดยเปาหมายก็คือบริหารงานให้ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับและประสบผลสำเร็จ บริษัทมีการเจริญเติบโตเป็น แนวหน้าของโบรกเกอร์ ส่วนจะมีการเปดธุรกิจอื่นๆ เพิ่มตามมา หรือไม่นั้นก็คงต้องดูจังหวะ ไม่สามารถให้คำตอบได้ในตอนนี้ โดยก็ดูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไว้บ้างแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลย


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

ADVANC ผลตอบแทนสูงลิ่ว โครงข่ า ยที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ช่ ว ยให้ ไ ด้ เ ปรี ย บ เรื่องต้นทุนและการทำการตลาด ADVANC แสดงความพยายามเชิง รุกในการรับมือกับเศรษฐกิจที่ชะลอและกำลัง ซื้อที่หดหายลง โดยการออกแพ็คเกจการโทร ที่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำต่อเดือนลดลงเหลือเพียง 50 บาท จากเดิ ม 100 บาท (ในกลุ่ ม ของ แบรนด์สวัสดี) ซึ่งจะช่วยรักษาฐานลูกค้าในป นี้ ร อการกลั บ มาฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ขณะ เดียวกันยังกระตุ้นการใช้งานตามกำลังซื้อที่ ลดลงด้วยแพ็คเกจเสริมการโทรที่มีขนาดเล็ก อาทิ การกลับมาใช้เหมาเหมาขั้นต่ำ 25 บาท โทรได้ 20 นาที (นาทีละ 0.80 บาท) จากที่ ก่อนหน้าแพ็คเกจขั้นต่ำของเหมาเหมาจะเป็น 50 บาท โทรได้ 60 นาที (0.83 บาท/นาที) การที่ ADVANC สามารถออกแพ็ ค เกจที่ มี ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่ำได้เนื่องจากขนาดของ โครงข่ายที่ใหญ่ทำให้มีความได้เปรียบด้าน ต้นทุนเฉลี่ย ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายโครงข่ายเฉลี่ยต่อ หั ว ต่ อ เดื อ น (Opex/Sub/month) ของ

Professional Station

หน้า 12

บล.ทรีนีตี้ แนะนำซื้อ ADVANC ราคาเหมาะสมที่ 90 บาท

ADVANC อยู่ที่ 26 บาท ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ DTAC ที่ 35 บาท และ TrueMove ที่ 33 บาท ทำให้ ADVANC อยู่ในต่ำแหน่งทางที่ดีที่สุดที่ จะใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดเพื่ อ รั บ มื อ กั บ เศรษฐกิจที่ชะลอตัว การประมูล 3G ในช่วงปลายปเป็นปจจัยหนุน การประมูล 3G บนคลื่น 2100MHz เป็นปจจัยบวกต่อมูลค่าและการดำเนินงาน ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารกลุ่ ม โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ จาก ต้นทุนการดำเนินงานในส่วนของส่วนแบ่งราย ได้ ที่ จ ะปรั บ ลดลงอย่ า งมี นั ย สำคั ญ จาก 25-30% ตามสัมปทานปจจุบัน ลดลงเหลือ เพียงประมาณ 6.5% ตามสัมปทานใหม่ ซึ่ง จะเป็นปจจัยบวกที่หนุนมูลค่าหุ้นและสร้าง ความเติ บ โตจากบริ ก ารด้ า นข้ อ มู ล ซึ่ ง มี ศักยภาพในการเติบโต ในขณะที่รายได้จาก บริการทางเสียงเข้าสู่ช่วงถดถอยแล้ว แม้ยังมี ความเสี่ยงว่าการประมูล 3G อาจล่าช้ากว่า กำหนดการในไตรมาส 3/52 เนื่องจากความ

ล่าช้าในการหาที่ปรึกษาการประมูล แต่เชื่อว่า ADVANC มี ผ ลกระทบน้ อ ยในการรอคอย เทียบกับ DTAC/TrueMove ที่ส่วนแบ่งรายได้ จะปรับจาก 25% สู่ 30% ในก.ย.54 (ADVANC จ่ายส่วนแบ่งรายได้เฉลี่ยที่ 24.1% และไม่มี การปรับเพิ่มแล้ว) คงคำแนะนำซื้ อ ความน่ า จู ง ใจในการ ลงทุนปรับสูงขึ้น ส่ ว นต่ า งผลตอบแทนป น ผลของ ADVANC เทียบกับพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปที่ กว้างถึง 6.71% ทำให้ความน่าจูงใจในการ ลงทุ น สู ง ยิ่ ง เมื่ อ เที ย บกั บ หุ้ น ทั่ ว ไปที่ ป รั บ ขึ้ น มากจนส่ ว นต่ า งผลตอบแทนการลงทุ น หุ้ น เทียบกับพันธบัตรรัฐบาล 10 ป เหลือส่วนต่าง เพียง 1.47% เราปรับราคาเหมาะสมขึ้นเป็น 90 บาท (จากเดิม 86 บาท) เนื่องจาก Risk premium ทำให้ WACC ลดลงจาก 9.86% เหลือ 9.41% และปรับคำแนะนำขึ้นจาก ซื้อ เมื่ออ่อนตัวเป็น ‘ซื้อ’

Photo Release

มอบวุฒิบัตรโครงการฝกอบรมพิเศษ ‘ธนาคารคูบานคูเมือง’ รุนแรก ป 52 นายปติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีปดและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่ ร่วมในโครงการฝกอบรมพิเศษ ‘ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง’ (Student Internship Program - SIP) รุ่นที่ 51 ประจำป 2552 นับเป็นโครงการที่ธนาคาร ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปที่ 26 โดยธนาคารเปดรับสมัครนักศึกษาปละ 2 รุ่น รุ่นหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อ เปดโอกาสให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปที่ 3 ในระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมการ อบรมและรับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ธุรกิจการเงินการธนาคาร จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ในช่วงปดภาค การศึกษา พร้อมให้นักศึกษาร่วมระดมความคิดและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้วยการวางแผนการดำเนินงาน แผนการลงทุน แผนการ ตลาด การวิเคราะห์จุดเด่นจุดอ่อนของการดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมและสามารถนำไปใช้ดำเนินธุรกิจได้จริง โดยปจจุบันโครงการดังกล่าวของ ธนาคารกรุงเทพได้รับการยอมรับจากวงการธุรกิจ และเป็นที่สนใจจากนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

Gossip Station

หน้า 13

ไมมีอารมณ

สวัสดีวันศุกร์สันต์หรรษาค่ะดาร์หลิง วันนี้วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ...ซึ่งเป็นวันที่ สตรอเบอรี่ เกิดอาการใจไม่สนุก.. สนาน.. เลยขออนุ ญ าตเขี ย นเรื่ อ งที่ จ ะทำให้ ส มอง ไบรท์ นะคะ...แต่รับประกันว่าวันพรุ่งนี้ มีหุ้น ดีๆ มาฝากกัน แบบจุใจ..รักทุกคนค่ะ รักนะ จุบ..จุบ.. 1.จิบน้ำบ่อย ๆ (Drink water very often) สมองประกอบด้วยน้ำ 85 % เชลล์สมอง ก็เหมือนต้นไม้ที่ต้องการ น้ำหล่อเลี้ยง ถ้าไม่มีน้ำ ต้นไม้ก็เหี่ยว ถ้าไม่อยากให้เชลล์สมองเหี่ยว ซึ่งส่ง ผลให้การส่งข้อมูลช้า กลายเป็นคน คิดช้าหรือคิดไม่ค่อยออก แต่ละวันจึง ควรดื่มน้ำบ่อย ๆ

ไม่แยกระหว่างสิ่งที่ทำจริงกับสิ่งที่คิดขึ้น ทั้งสอง 7.ให้อภัยตัวเองทุกวัน (Forgive yourself, reduce brain stress) อย่างจึงเป็นเสมือนสิ่งเดียวกัน ขณะที่การไม่ให้อภัยตัวเอง โกรธคนอื่น โกรธตัวเอง ทำให้เปลืองพลังงานสมอง การให้ 5.หัวเราะและยิ้มบ่อย ๆ อภัยตัวเอง เป็นการลดภาระของสมอง (Laugh and Smile) ทุกครั้งที่ยิ้มหรือหัวเราะ จะมีสารเอ็น 8.เขี ย นบั น ทึ ก Graceful a Journal (Write โดรฟ น ซึ่ ง เป็ น สารแห่ ง ความสุ ข หลั่ ง ออกมา graceful journal, good things in life every เท่ากับเป็นการกระตุ้น ให้มีความอยากรักและ day) ฝกเขียนขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นแต่ละ หวังดีต่อคนอื่นไปเรื่อย ๆ วั น ลงในสมุ ด บั น ทึ ก เช่ น ขอบคุ ณ ที่ มี ครอบครั ว ที่ ดี ขอบคุ ณ ที่ มี สุ ข ภาพที่ ดี ขอบคุณที่มีอาชีพที่ทำให้มีความสุข เป็น ต้น เพราะการเขียนเรื่องดี ๆ ทำให้สมอง คิดเชิงบวก พร้อมกับหลั่งสารเคมีที่ดีออก มา ช่วยให้หลับฝนดี ตื่นมาทำสมาธิได้ ง่าย มีความคิดสร้างสรรค์

2.กินไขมันดี (Enjoy good Omega 3) คนไม่ค่อยรู้ว่าสมองคือก้อน ไขมั น ซึ่ ง จำเป็ น ต้ อ งมี ไ ขมั น ดี ไ ป ทดแทนส่วนที่สึกหรอ แนะนำให้กิน ไขมันดีระหว่างวัน จำพวกน้ำมันปลา สารสกัดใบแปะกวยปลาที่มีไขมันดี อย่ า ง ปลาแซลมอน นมถั่ ว เหลื อ ง วิตามินรวม น้ำมันพริมโรสเป็นน้ำมัน ดี ที่ทำให้เชลล์ชุ่มน้ำ ส่วนวิตามินซี กินแล้วสดชื่น 3.นั่งสมาธิวันละ 12 นาที (Meditation 12 min a day) หลังจากตื่นนอนแล้ว ให้ตั้ง สติและนั่งสมาธิทุกเช้า วันละ 12 นาที เพื่อให้สมอง เข้าสู่ช่วงที่มีคลื่น Theta ซึ่งเป็นคลื่นที่ผ่อนคลาย สุด ๆ ทำให้สมองมี Mental Imagery สามารถ จิ น ตนาการเห็ น ภาพและมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ( ถ้าทำไม่ได้ตอนเช้า ) ให้หัดทำก่อนนอนทุกวัน

6.เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน (Learn new thing every day) สิ่งใหม่ในที่นี้หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เกิด ขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น กินอาหารร้านใหม่ ๆ รู้จักเพื่อนใหม่ อ่านหนังสือเล่มใหม่ คุยกับเพื่อน ร่วมงานและเรียนรู้วิธีการทำงานของเขา เป็นต้น 4.ใส่ความตั้งใจ เพราะการเรียนรู้สิ่งใหม่ทำให้สมองหลั่งสารเอ็น (Program the brain: have specific intention) โดรฟน และโดปามีน ซึ่งเป็นสารแห่งการเรียนรู้ การตั้ ง ใจในสิ่ ง ใดก็ ต าม เหมื อ นการ กระตุ้นให้อยากเรียนรู้และ สร้างสรรค์ ไปเรื่อย ๆ โปรแกรมสมองว่านี่คือสิ่งที่ต้องเกิด ระหว่างวัน เมื่อมีความสุขก็ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ สมองจะปรับพฤติกรรมเราให้ไปสู่เปาหมายนั้น ทำให้ประสบความสำเร็จในสิ่งต่าง ๆ เพราะสมอง

9.ฝกหายใจลึก ๆ (Deep breath) สมองใช้ อ อกซิ เ จน 20 25% ของออกซิ เ จนที่ เ ข้ า สู่ ร่ า งกาย การฝ ก หายใจเข้าลึก ๆ จึงเป็นการส่งพลังงานที่ ดี ไ ปยั ง สมอง ควรนั่ ง หลั ง ตรงเพื่ อ ให้ ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น ถ้านั่ง ทำงานนาน ๆ อาจหาเวลายืนหรือเดินยึด เส้ น ยื ด สายเพื่ อ ให้ ป อดขยายใหญ่ สามารถหายใจเอาออกซิเจนเข้าปอดได้ เพิ่มขึ้นอีก 20 % ไม่ยากเลยใช่มั๊ยคะ..ถ้าจะทำ ให้สมองไบรท์ การมีสมองที่ดีก็เหมือน ทักษะทุกอย่างในโลกที่เรียนรู้ได้ แต่จะ เก่งหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการฝกฝน ถ้าเรา ดูแลและฝกฝนสมองให้ดี คุณภาพชีวิตก็ จะดีตาม ส่วนแฟนๆ ของ Gold Future ไม่ต้องรอค่ะ..ยังมีมารายงานเหมือนเคย เงียบเหงาเป็นชนะเลิศ อันดับ 1 ของ วันเลยคะ สำหรับ Gold Futures วานนี้ อะไรกัน ช่วงเช้าวอลุ่มมีแค่ 50 กว่าสัญญา ดีที่ช่วง บ่ายมีแรงกระตุ้นมา เฮือกใหญ่ วอลุ่มมาอยู่ระดับ 300 สัญญาได้ แต่ราคาก็ยังไม่สวยอยู่ดี หมดข่าว แล้วจริงๆ หรือนี่ทองไทยยยยย .... แต่ เดี๋ยวก่อน สตรอเบอร์รี่สังเกตเห็นว่าทองไทยนิ่งก็จริง แต่ราคา ทองโลกยังพุ่งดีเหลือเกิน อ้าว อ้าว อ้าว อ้าว อย่าง นี้มีลุ้นมีแรงซื้อไล่ตามซิคะเนี่ยะ ทาง UOBKH ก็ดู เหมือนจะคิดเหมือนกัน บอกว่า หากช่วงใกล้หมด อายุสัญญา สิ้นมิ.ย.นี้ เมื่อไหร่ มีแรงซื้อมาแน่ เพราะทองไทยถูกกว่าทองโลกอยู่มาก ถ้าจะ เป ด ซื้ อ ไว้ ไ ม่ เ สี ย หายแน่ น อน แนวรั บ เอาไปเลย 15,400 บาท แนวต้าน 15,550 บาท จ้า


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้ คาด ว่าน่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบไม่ต่างจาก วานนี้ เนื่องจากปริมาณการซื้อขายในช่วง นี้มีค่อนข้างน้อย ประกอบกับยังไม่มีข่าว ใหม่ๆ เข้ามากระตุ้นบรรยากาศการลงทุน ดังนั้นจึงให้ระวังแรงเทขายทำกำไรออกมา ในช่วงนี้ กลยุทธ์การลงทุน แนะนำรอ จั ง หวะเข้ า ซื้ อ เมื่ อ อ่ อ นตั ว หุ้ น กลุ่ ม หลักๆ เช่น กลุ่มพลังงาน โดยให้กรอบ แนวรับดัชนีฯ ไว้ที่ 550 จุด ส่วนแนว ต้าน 560 จุด

ประเมิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ คาดว่าจะแกว่งตัวลงโดยมีความเสี่ยง ในเรื่ อ งของการประกาศตั ว เลขทาง เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะมีผล ต่ อ ดั ช นี ด าวโจนส์ ไ ด้ ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ ง ติ ด ตามเพราะจะมี ผ ลต่ อ ดั ช นี ฯ หุ้ น ไทย รวมถึงต้องติดตามกรณี บริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ (จีเอ็ม) ว่าจะยื่นเข้า กระบวนการล้มละลายหรือไม ่ กลยุทธ์การลงทุน หากมีหุ้น อยู่ ใ นมื อ แนะนำ ถื อ โดยประเมิ น แนวรับไว้ที่ 548 จุด ส่วนแนวต้าน 558 จุด

หน้า 14

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้ น่าจะ แกว่งตัวในกรอบแคบๆ ไม่ต่างจากวานนี้ แต่ส่วนใหญ่คงอยู่ในแดนลบ เพราะเป็น วันสุดท้ายของสัปดาห์ และไม่มีปจจัยบวก ใหม่เข้ามาสนับสนุนบรรยากาศการลงทุน ซึ่งอาจทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาบ้าง ส่วนประเด็นที่ต้องติดตาม คือ จีเอ็มจะยื่น เข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือไม่ และ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องพ.ร.ก. 4 แสนล้านบาท ในวันที่ 3 มิ.ย.52 กลยุ ท ธ์ ก ารลง ทุ น แนะน ำ ชะลอการลงทุน ประเมินแนวรับอยู่ที่ 542 จุด และแนวต้านอยู่ที่ 558 จุด

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2552

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552 Stock Information [Volume included biglot volume] กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

หน้า 16


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

หน้า 17

กลุ่มธุรกิจการเงิน (FINCIAL)


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หน้า 18


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หน้า 19


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

หน้า 20


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

หน้า 21

กลุ่มทรัพยากร (RESOURC)

กลุ่มบริการ (SERVICE)


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

หน้า 22


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

หน้า 23

กลุ่มเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ


Investor Station ฉบับที่ 136 ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม 09.00 09.00

หน้า 27

ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2552

พบกับ ”สถาปตยกรรมใหม่ของแผนที่กทม.แห่งแรกของประเทศไทย” ห้องประชุม อำนวยการ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหัศจรรย์เทคโนโลยี 36 ป กรมวิชาการเกษตร” อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

09.00

ซี เ อ็ ด ยู เ คชั่ น จั ด อบรม หลั ก สู ต ร Effective Graphic Design ศู น ย์ SE-ED Learning Center อาคารจัตุรัสจามจุรี

09.00

คณะสถาปตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ฝาย วิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 5 ชุด “นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมบ้าน ป 2009” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

09.00

โรงพยาบาลวิภาวดี จัดโครงการ “ปนโลหิตให้น้อง” ครั้งที่ 2 /2552 รพ.วิภาวดี

11.00

ธนาคารทหารไทย แถลงข่าวเปดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝาก “No Fee” อาคารสำนักงานใหญ่ TMB

10.00

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้น นานาชาติ ครั้งที่ 2 ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

12.30

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี

14.00

การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมปโลก สนามกีฬากลาง จ.อุดรธานี

18.00

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดเสวนาเรื่อง “การศึกษาไทยในภาวะวิกฤต ของประเทศ” โรงแรมอมารี ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ ทาวเวอร์ พัทยาเหนือ

20.45

การแสดงละครเวทีอารมณ์ขัน “สมรสประแปง” อักษรา เธียเตอร์

ผูจ้ ดั ทำ บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดต่อโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจ้าหน้าทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เป็นหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ป็นการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว

investor_station 29 พ.ค.52  

ใช้สำหรับพิจารณา ประกอบการตัดสินใจลงทุน