Page 1

Investor Station ฉบับที่ 864 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.efinancethai.com hai.com

www.efinancethai.com

www.efinancethai.com

www.

ฉบับที่ 864 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555

News Station

www.efinancethai.co

8

มูดี้ส์หั่นเครดิตแบงก์ 3 แห่งสวีเดน เหตุความสามารถในการทำ�กำ�ไรทรุด พาณิชย์คงเป้าส่งออกปีนี้ ยังโต 15% แม้เม.ย. -3.67% MOONG ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โตเลข 2 หลัก

9

Dynamic Station

5

www.efinancethai.com hai.com

www.efinancethai.com

www.efinancethai.com

www.efinancethai.com

www.

www.efinancethai.co

www.efinancethai.com

www.

เรียงเป้าซือ้ PTTGC ที่ 70-87 บ. ระบุ ป รั บ ราคาก๊ า ซกระทบไม่ ม าก โบรกฯ มองบวกหุ้น PTTGC ระบุปรับราคาก๊าซขึ้นกระทบกำ�ไรเพียง 7 - 15%

ราคาหุ้ น ลดลงช่ ว งที่ ผ่ า นมาสะท้ อ นความเสี่ ย งดั ง กล่ า วไปแล้ ว ขณะที่ แ นวโน้ ม ฟื้ น ตั ว ของ Spread Margin ในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี รวมทั้งค่าการกลั่นคาดว่าจะดีขึ้นในเดือน มิ.ย. 55 หลัง Demand คาดกำ�ไรปกติ Q2/55 ยังสวย อีกทั้งมีจุดเด่นด้านต้นทุนการผลิตที่ต� ่ำ แนะนำ� “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 70 - 87 บาท ต่อหน้า 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

7

“เอเชียเอวิเอชั่น” เคาะราคา IPO 3.70 บ. พร้อมเทรด 31 พ.ค. 55 10

Lifestyle Station ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้

13

มองหุ้ นจากเซียน ถือเงินสด

14

Data Station

ทยอยซื้อ ROBIN เป้าหมาย 56 บ. ต่อหน้า 3

RML มัน ่ ใจปีนพ ี้ ลิกมีก�ำ ไร ต่อหน้า 4

SET News เปิดวิสัยทัศน์

“ดร.สารสิน วีระผล”

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร CP ตอนที่ 1

ต‡อหนˆา 12

MCOT เพิ่มเป้ารายได้ปีนี้ โตเฉียด 8% ต่อหน้า 8

BAY

ราคาเป้าหมาย 33 บาท ต่อหน้า 6


Investor Station ฉบับที่ 844 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2555

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 864 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เรียงเป้า (ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ประเมินหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ระบุว่า จาก การประชุ ม กั บ ผู้ บ ริ ห าร คาดมี ความเป็นไปได้สูงที่จะมีการปรับ สู ต รราคาขายก๊ า ซธรรมชาติ ระหว่ า ง PTT และ PTTGC ในเร็วๆ นี้ เนื่องจากผลตอบแทน จากการลงทุน หรือ IRR ของ PTT (โรงแยกก๊ า ซ) และ PTTGC (โรงงานปิ โ ตรเคมี ) มี แ นวโน้ ม ไม่เท่าเทียมกัน ซึง่ ขัดกับข้อตกลง ในการทำ�สัญญาขายก๊าซทีก่ �ำ หนด ให้มีผลตอบแทนจากการลงทุน เสมอภาคกัน ทั้งนี้ประเมินว่าปัจจุบัน IRR ของ PTT มีแนวโน้มต่ำ�กว่า PTTGC เพราะต้นทุนราคาก๊าซ ธรรมชาติของ PTT ที่เพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับสั ญ ญาเดิ ม ที่ เ คยตกลง ล่ า สุ ดในปี 51 เนื่ อ งจากราคา น้ำ � มั น ดิ บ ที่ ข ย า ย ตั ว แ ล ะ โครงสร้างแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ เข้าสู่ระบบโรงแยกก๊าซเปลี่ยนไป ขณะที่ ร าคาขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิโตรเคมีของ PTTGC อาทิ เม็ด พลาสติก HDPE มีแนวโน้มสูงขึ้น ตามความต้องการใช้ทเี่ พิม่ ขึน้ และ ราคาน้�ำ มันดิบทีห่ นุนให้รายได้ของ PTTGC ขยายตั ว นอกจากนี้ ความเป็ น ไปได้ ที่ PTTGC จะ วางแผนขยายกำ � ลั ง การผลิ ต โอเลฟินส์ภายในปี 58 ซึ่งจำ�เป็น ต้องใช้ก๊าซจาก PTT เพิ่มมากขึ้น คาดว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้ ต้องมีการปรับราคาก๊าซ แม้ยงั ไม่สามารถคาดหวัง ระยะเวลาในการปรับสูตรราคา ก๊าซธรรมชาติระหว่าง PTT และ PTTGC ในครั้งนี้ แต่คาดว่าจะใช้ เวลาน้อยกว่าการปรับสัญญาครั้ง ล่าสุดทีม่ กี ารเจรจาตัง้ แต่ปี 49 แต่ สรุปผลในปี 51 เนือ่ งจากแนวโน้ม ราคาที่มีความผันผวนมากขึ้น ใน เบื้องต้นหากสมมติฐานการปรับ สูตรราคาเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปี 56

News Station

คำ�แนะนำ�การลงทุน PTTGC และเพิ่มส่วนแบ่งรายได้ให้กับ PTT โบรกเกอร์ แนะนำ� ราคาเหมาะสม อีก 5% (จากปัจจุบัน 30% เป็น ซื้อ 87 บาท บล.ทิสโก้ 35%) จะส่งผลให้ประมาณการกำ�ไร ซื้อ 79 บาท บล.กรุ ง ศรี สุทธิลดลงปีละ 7% หรือประมาณ ซื้อเก็งกำ�ไร 70 บาท บล.เกียรตินาคิน 2,800 ล้านบาท และมูลค่าพื้นฐาน ลดลง 7% เช่นกัน เหลือ 73.5 บาท กำ�ไรสุทธิจะลดลงปีละ 15% หรือ 68.0 บาท สำ�หรับกรณีที่เพิ่มส่วนแบ่งให้ 10% ประมาณ 5,600 ล้านบาท และ PTTGC ถื อ เป็ น บริ ษั ท (จาก 30% เป็น 40%) ประมาณการ มูลค่าพื้นฐานลดลง 14% เหลือ หัวหอกด้านปิโตรเคมีของ PTT ทีม่ ี จุดเด่นด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำ�ซึ่ง ถือเป็นข้อได้เปรียบสำ�คัญในการ แข่งขันในตลาดโลก ทำ�ให้เชื่อว่า ผลการเจรจาการปรับสูตรราคา ก๊ า ซระหว่ า ง PTT และ PTTGC จะไม่ ส่ ง ผลกระทบทางลบต่ อ PTTGC มากนัก ในทางกลับกัน ราคาหุ้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วถือ เป็นการสะท้อนความเสีย่ งดังกล่าว ไปแล้ว โดยปัจจุบนั ซือ้ ขายทีร่ ะดับ ต่ำ�เพียง 8.2x P/E ratio เทียบกับ ค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมที่ 10.0x แนะนำ� “ซื้อ” มูลค่าพื้นฐาน 79.0 บาท (DCF, WACC 10.3%, Terminal growth rate 2.0%) โดยเชื่ อ ว่ า ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ภายหลั ง จากการปรับสูตรราคา ก๊าซยังคงเป็นจุดเด่น เนื่องจาก การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ หลั ก กว่ า 90% ซึ่ ง หนุ น ให้ ผ ล ประกอบการของ PTTGC โดดเด่น เหนือคู่แข่ง

ทยอยซื้อ (ต่อจากหน้า 1)

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ประเมินหุ้น บมจ.ห้างสรรพสินค้า โรบิ น สั น (ROBINS) หลั ง ผล ประกอบการ Q1/55 มีกำ�ไรสุทธิ 566 ล้ า นบาท กำ � ไรต่ อ หุ้ น 0.51 บาท เพิ่ ม ขึ้ น 47.1%YoY, 84.75%QoQ เนื่องจาก

1 ) ย อ ด ข า ย เ พิ่ ม ขึ้ น 23.6%YoY เป็น 5,070 ล้านบาท โดยในงวดนี้บริษัทมีเปิดสาขาใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น 3 แ ห่ ง ( ส า ข า พิษณุโลก,พระราม 9 และสุพรณบุร)ี จากสิ้น Q1/54 2) อั ต รากำ � ไรขึ้ น เป็ น

ระดั บ สู ง สุ ด ใหม่ ที่ 24.79% (+0.73%YoY, 0.08%QoQ) 3 ) ส่ ว น แ บ่ ง กำ � ไ ร ของบ.ร่ ว ม เพิ่ ม ขึ้ น 95.2%YoY เทียบ QoQ ดีขนึ้ จากขาดทุน เป็น 125 ล้านบาท ต่อหน้า 4


Investor Station ฉบับที่ 864 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555

ทยอยซื้อ (ต่อจากหน้า 3)

4) สั ด ส่ ว นค่ าใช้ จ่ า ย ข า ย แ ล ะ บ ริ ห า ร ที่ ล ด ล ง 0.38%YoY จาก 20.34% เป็น 19.96% จากผลประกอบการ ของ บ.ร่วม ใน Q1/55 ที่ออก มาดีมาก และสัดส่วนค่าใช้จ่าย ขายและบริหารที่ลดลงซึ่งค่อน ข้างต่ำ�กว่าสมมติฐานที่ทางฝ่าย ให้ไว้ ดังนั้นทางฝ่ายจึงมีการ ปรั บ สมมติ ฐ านส่ ว นแบ่ ง กำ �ไร ของบ.ร่วมเพิม่ ขึน้ 40% จากเดิม ที่ 379 ล้านบาท เป็น 531 ล้าน บาท และปรับสมมติฐานสัดส่วน ค่าใช้จา่ ยขายและบริหารต่อยอด ขายลดลง 0.1% เป็น 21.48% ซึ่งยังสูงกว่าใน Q1/55 ที่ค่อน ข้างต่ำ�เพียง 19.96% เนื่องจาก RML (ต่อจากหน้า 1)

ม ร . อู แ บ ร์ วิ ริ อ อท กรรมการผู้อำ�นวยการ บมจ.ไร มอน แลนด์ (RML) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ คาดผลประกอบการปีนี้ โดยรวมจะพลิกมีกำ �ไร ซึ่งจะ เห็นตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป จากปีที่แล้วและไตรมาส 1 ปีนี้ บริษัทฯ มีผลขาดทุน เนื่องจาก มีการปรับเปลีย่ นมาตรฐานบัญชี ใหม่ ที่ จ ะรั บ รู้ ร ายได้ เ มื่ อโอน และปี นี้ ใ นปลายเดื อ น มิ . ย. บริ ษั ท ฯ จะโอนโครงการ เดอะ ริเวอร์ 7,000 ล้านบาท จากมูลค่าโครงการ 1.5 หมื่น ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะไปเป็น ยอดโอนของปีหน้า สำ�หรับเป้าหมายรายได้ รวมปีนี้ ตัง้ ไว้ที่ 7 - 7.5 พันล้านบาท โดยมีแผนเปิด 2 โครงการใหม่ ในช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี และ

News Station

หน้า 4

ได้รวมผลกระทบของการปรับขึน้ ค่าแรงที่จะมีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 55 ซึ่งจากการปรับ สมมติ ฐ าน ดังกล่าวเป็นผลให้ก�ำ ไรสุทธิปี 55 เพิม่ ขึน้ จากเดิม 3.9% เป็น 2,010 ล้านบาท เติบโต 38.4% และใน ปี 56 คาดกำ�ไรสุทธิไว้ที่ 2,496 ล้านบาท เติบโต 24.1 %YoY ปรับราคาพื้นฐานปี 55 เพิ่มขึ้นเป็น 56 บาท อิงบน P/E ที่ 31 เท่ า เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม ที่ 28 เท่ า ปรั บ เพิ่ ม คำ � แนะนำ � “ทยอยซื้อ”

วางแผนปี ห น้ า เปิ ด อี ก 3 - 4 โครงการ และตั้งเป้าในปี 2016 บริษัทฯ มีรายได้รวม 9,000 10,000 ล้านบาท ขณะที่ ในปี นี้ บ ริ ษั ท ฯ ตัง้ งบซือ้ ทีด่ นิ ไว้ 1,000 ล้านบาท เพื่อที่จะซื้อที่ดินขั้นต่ำ� 2 แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือก คาดว่าจะได้ขอ้ สรุป 2 - 3 เดือน จากนี้ โดยบริ ษั ท ฯ จะขึ้ น โครงการคอนโดมิเนียมภายใน ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ราคา ขายอยู่ที่ประมาณ 5 - 10 ล้าน บาทต่ อ ยู นิ ต มู ล ค่ าโครงการ 3 - 5 พันล้านบาทต่อโครงการ ส่ ว นผลจากค่ า วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งและค่ า แรงที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ไม่นา่ กังวลมากเท่ากับราคาทีด่ นิ ที่ปรับเพิ่มขึ้น และในส่วนของ ค่าแรงงาน ขณะนีต้ อ้ งรับคนงาน

เพิ่ม เพราะขาดแคลนแรงงาน จำ�นวนมาก สำ�หรับโครงการที่ จะเปิ ดในไตรมาส 3 และ 4 อาจจะเป็นแบรนด์ Unixx Uniloft บริ ษั ท ฯ มี โ ครงการ ทัง้ หมด 5 โครงการ มีมลู ค่าขาย รวมกว่า 3.52 หมื่นล้านบาท มี ยอดขายแล้วกว่า 2.24 หมืน่ ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมี.ค. 55 แต่ภายใต้ มาตรฐานการบัญชีใหม่ บริษทั ฯ สามารถรับรู้รายได้สะสมเพียง 4.1 พั น ล้ า นบาท ส่ ง ผลให้ บริ ษั ท ฯ มี ย อด Backlog กว่ า 1.83 หมื่ น ล้ า นบาท โ ด ย ป ร ะ ม า ณ ร้ อ ย ล ะ 5 9 ของยอด Backlog ทั้งหมดนี้ มาจากโครงการเดอะริเวอร์ และ

กว่า 1 ใน 4 มาจากโครงการ 185 ราชดำ�ริ ทัง้ นี้ โครงการเดอะริเวอร์ มูลค่า 1.5 หมืน่ ล้านบาท ขณะนี้ มี ย อดขายแล้ ว กว่ า ร้ อ ยละ 76 หรือประมาณ 1.08 หมื่นล้าน บาท โดยการก่อสร้างปัจจุบัน ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และคาดว่า จะเริ่มโอนให้ลูกค้าได้ในปลาย เดือน มิ.ย. โดยมีแผนที่จะโอน โครงการ ประมาณ 7 พันล้าน บาทในปี นี้ และส่ ว นที่ เ หลื อ ในปีหน้า


Investor Station ฉบับที่ 864 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555 อิตาลีมั่นใจ ในที่สุดเยอรมนี จะเห็นด้วยกับการออก “ยูโรบอนด์”

มูดี้ส์หั่นเครดิตแบงก์ 3 แห่งสวีเดน เหตุความสามารถในการทำ�กำ�ไรทรุด รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือมูดี้ส์อินเวสเตอร์เซอร์วิส หรือ มูดี้ส์ประกาศ ลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคาร 3 แห่งในสวีเดน เนื่องจาก ความสามารถในการแข่งขันของภาคการเงินสดีเดนลดลง ประกอบ กับธนาคารทั้งสามแห่งของสวีเดนได้รับผลกระทบจากการที่ เศรษฐกิจยุโรปประสบภาวะถดถอย โดยธนาคารที่ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าว ได้แก่ นอร์เดียแบงก์ สเวนสกาฮานเดลสแบงเกนถูกลดอันดับ ลง 1 อันดับ และแลนด์ไชโปเทค ซึ่งถูกปรับลดอันดับความ น่าเชื่อถือลง 2 อันดับ ทัง้ นี้ มูดสี้ ไ์ ด้ให้มมุ มองอันดับความน่าเชือ่ ถือธนาคาร ทั้ง 3 แห่งที่ระดับ มีเสถียรภาพโดยระบุว่า เศรษฐกิจสวีเดนที่มี ความแข็งแกร่ง และความแข็งแกร่งทางการเงินของภาคธนาคาร สวีเดนเองจะช่วยลดผลกระทบทีจ่ ะเผชิญจากความไม่แน่นอนที่ จะมีมากขึ้นในยูโรโซน

News Station

หน้า 5

จำ�ป็นต้องยึดมัน่ ในแผนลดการขาดดุลงบประมาณ การประพฤติยอ่ หย่อน ต่อแผนดังกล่าวจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ดี และจะทำ�ให้ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นายกรัฐมนตรีมาริโอ้ พันธสัญญาในหมู่ประเทศสมาชิกยูโรโซนคลายความศักดิ์สิทธิ์ลง มอนติของอิตาลีเปิดเผยว่า ผู้นำ�ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หรือ ยูโรโซนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการออกพันธบัตรยูโรโซนเพื่อแก้ปัญหา กูรูเทคนิคคาดเอสแอนด์พี 500 วิกฤตหนี้ยุโรป และอิตาลีจะเป็นคนกลางในการโน้มน้าวเยอรมนีให้ จะพ้นจากภาวะหมีเร็วๆ นี้ รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ นักวิเคราะห์เทคนิคทีอ่ อ็ ป สนับสนุนแผนดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน “ยุโรปอาจจะออกยูโรโซนบอนด์ได้ในเร็วๆนี้ เป็นผล เพนไฮเมอร์แอนด์โคคาดดัชนีเอสแอนด์พี 500 ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ประโยชน์ของเยอรมนีเองทีจ่ ะได้รบั จากการทีไ่ ม่มปี ระเทศใดออกจาก จะพ้นจากภาวะหมีในระยะอันใกล้ หลังดัชนีฯ ลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำ� ยูโรโซน และกรีซจะอยู่ในยูโรโซนต่อไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น” กว่าเส้นค่าเฉลี่ย 150 วันแล้ว ซึ่งจะกระตุ้นให้นักลงทุนเข้ามาในตลาด นายมอนติกล่าวในการให้สมั ภาษณ์กบั สถานีโทรทัศน์ลาเซเว่นวานนี้ มากขึ้น โดยดัชนีฯได้ปรับลดลงมาแล้ว 8.7% ระหว่างวันที่ 2 “หากวันหนึ่งอิตาลีออกจากยูโรโซนบ้าง และขอใช้สกุล เงินของตนเองด้วยผลประโยชน์เพียงเฉพาะอิตาลีเท่านั้น และสกุล เมษายนถึง 18 พฤษภาคม และดัชนีฯ ได้ลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำ�กว่า เงินใหม่อ่อนค่าลง เมื่อนั่นปัญหาใหญ่ย่อมเกิดขึ้นกับภาคส่งออก เส้นค่าเฉลี่ย 150 วันครั้งแรกนับแต่วันที่ 19 ธันวาคมเมื่อวันที่ 17 เยอรมนี ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาใหญ่สำ�หรับอิตาลีเท่านั้น” นายก พฤษภาคม นายคาร์เตอร์ เวิร์ธนักเคระห์ที่อ็อปเพนไฮเมอร์ระบุว่า รัฐมนตรีอิตาลีกล่าว นอกจากนี้ ผู้นำ�อิตาลีกล่าวว่า ความเป็นเอกภาพของ ดัชนีฯ ที่อยู่ต่ำ�กว่าระดับดังกล่าวเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า นักลงทุนจะเริ่ม ยูโรโซนเป็นผลประโยชน์ของเยอรมนี การออกพันธบัตรยูโรเป็นผล เข้าสู่ตลาดอีกครั้ง “เอสแอนด์พี 500 ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับที่มีโอกาสสูงที่ ประโยชน์รว่ มกันของยูโรโซน ซึง่ ย่อมเป็นผลประโยชน์ของเยอรมนีดว้ ย อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีอิตาลีกล่าวสอดคล้องกับ จะกลับมาปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ขณะนี้จึงเป็นเวลาที่จะเริ่มทยอยสะสม นายกรัฐมนตรีแองเจล่า เมอร์เคิลของเยอรมนีวา่ รัฐบาลใหม่ของกรีซ หุ้น” นายเวิร์ธระบุ

AFET

“ยุโรปกดดัน แต่เงินบาทอ่อนหนุน” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 230 สัญญา สถานะคงค้าง 2,501 สัญญา - ปิด 109.50 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 1.10 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 55) ปัจจัยบวก - เงินบาทอ่อนค่าหนุนส่งออก - น้�ำ มันกลับมายืน 90 เหรียญ - นลท.คาดหวังเดือนหน้า ตลาดทุนฟืน้ เพราะมีทง้ั ประชุมเฟด ยูโร และ โอเปก ปัจจัยลบ - การเมือง - ศก.ยุโรปยังกดดัน - ยางเข้าตลาดต่อเนือ่ งตามฤดูกาล กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 55) - แนวรับ 105 บ./ก.ก. - แนวต้าน 114 บ./ก.ก.

TFEX

“ลุ้นประชุม ECB เดือนหน้าออกแผนกระตุ้นศก.” นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 26,337 สัญญา สถานะคงค้าง 36,167 สัญญา - ปิด 781.40 จุด ลดลง 0.20 จุด (สัญญา SM5012 มิ.ย. 55) ปัจจัยบวก - นลท.คาดหวังประชุม ECB มีแผนกระตุน้ ศก. - กลุม่ อียยู นื ยันให้กรีซอยูใ่ นยูโรโซนต่อ ปัจจัยลบ - นลท.ยังกังวลการเมืองกรีซก่อนการเลือกตัง้ ในเดือนมิ.ย. - ตัวเลขศก.สหรัฐฯ ยังผันผวน - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 1,563.86 ลบ. กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญา S50M12 มิ.ย. 55) - แนวรับ 758 จุด - แนวต้าน 800 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 764 จุด แนวต้าน 806 จุด


News Station

Investor Station ฉบับที่ 864 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555

หน้า 6

BAY ราคาเป้าหมาย 33 บาท

บทวิเคราะห์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินหุ้น BAY ยกเป็นหุ้น Top pick ของกลุ่ม คาดว่าจะได้เห็นพัฒนาการที่ดีอย่าง ต่อเนื่องจาก BAY ทั้งในแง่การเติบโตของผลการดำ�เนินงานและความ แข็งแกร่งขึ้นของสถานะทางการเงิน ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาหุ้น BAY แข็งแกร่งกว่าหุ้นในกลุ่ม แม้ว่า ตลาดโดยรวมจะปรับฐานลง มองว่าราคาหุ้นปัจจุบันยังมีความน่าสนใจ ที่จะเข้าลงทุน โดยซื้อขายที่ระดับ 11.5 เท่า PER (เทียบกับคาดการณ์ กำ�ไรเติบโตเฉลี่ย 31.3% ต่อปี) และ 1.5 เท่า PBV (เทียบกับ ROE ที่จะ เพิ่มเป็น 16.2% ในปี 2557) เราเชื่อว่าด้วยการเติบโตของกำ�ไรในระดับ สูงและ ROE ที่จะเร่งตัวขึ้น หุ้น BAY เหมาะสมที่จะซื้อขายที่ระดับสูง กว่าปัจจุบัน แนะนำ� “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 33.0 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 25/05/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

BAY 27.50 0.00 0.00 27.50 27.75 27.00 27.50 27.49

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

9,091,100 249,886 2.73 16.87 1.58 0.35 2.55 1.63 167,039

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/05/55

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 27.50 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDING CORPORATION บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำ�กัด บริษัท ทุนมหาโชค จำ�กัด

จำ�นวนหุ้น

(%)

2,000,000,000 32.93 1,012,281,314 16.67 200,242,835 166,536,980 166,478,940

3.30 2.74 2.74

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 864 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555

พาณิชย์คงเป้าส่งออกปีนี้ยังโต 15% แม้เม.ย. -3.67% น า ย ภู มิ ส า ร ะ ผ ล รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง พาณิชย์ เปิดเผยว่า แม้ว่าขณะนี้ จะยังคงมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ของประเทศยุ โ รป โดยเฉพาะ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศกรีซ แต่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ยั ง คงเป้ า การส่ ง ออกปี นี้ ข ยายตั ว 15% เพราะการส่ ง ออกสิ น ค้ า ไปยั ง ประเทศกรีซมีสัดส่วนไม่ถึง 1% แต่ตลาดในประเทศแถบอาเซียน และจีนยังคงสามารถขยายตัวได้ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามประเมินว่า ในช่วงครึ่งปีหลังสัดส่วนการส่ง ออกของไทยจะขยายตัวได้อย่าง โดดเด่น โดยเฉพาะสินค้าประเภท ข้าว และไก่แช่แข็ง หลังจากที่ ประเทศยุโรปได้อนุมตั ใิ ห้น�ำ เข้าไก่ แช่แข็งของไทยได้ในช่วงกลางปีนี้ ขณะเดี ย วกั น ผู้ ป ระกอบการส่ ง ออกก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ หลั ง จากได้ รั บ ผลกระทบจาก น้ำ�ท่วม ซึ่งเชื่อว่ากำ�ลังการผลิต จะมีเพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง และสั ด ส่ ว นการส่ ง ออกก็ จ ะ สามารถนำ�มาชดเชยความสูญเสีย ได้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา “แม้วา่ จะมีปญั หาการเงิน ในประเทศยุ โ รป แต่ ยั ง คงเป้ า ส่ ง ออกว่ า จะเติ บ โตได้ 15%

เพราะสัดส่วนการส่งออกของยุโรป น้อย แต่สญั ญาณการขยายตัวของ ตลาดในประเทศอาเซียนและจีนมี แนวโน้มขยายตัวได้ดีทำ�ให้มีความ

ซีพีกรุ๊ปมั่นใจปีนี้ครองแชมป์ส่งออกข้าวโลก นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ การค้ า ระหว่ า งประเทศ (สาย ธุรกิจข้าวและอาหาร) เครือเจริญ โภคภัณฑ์ (ซีพี) เปิดเผยว่า ปีนี้ มั่นใจว่าประเทศไทยจะยังครอง แชมป์ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของ โลกได้อย่างแน่นอน หลังดูจาก ตัวเลขการส่งออก 4 เดือนแรกที่ ผ่านมา ประเทศไทยมีตัวเลขการ

ส่งออกกว่า 4 ล้านตัน แซงหน้า คู่แข่งจากประเทศอินเดีย และ เวียดนาม โดยประเทศอินเดียมี ยอดการส่งออกข้าวเพียง 2 ล้านตัน ขณะที่เวียดนามอยู่อันดับ 3 มียอด การส่ ง ออกเพี ย ง 1.9 ล้ า นตั น โดยคาดว่าสิ้นปีนี้ประเทศไทยจะ ส่งออกข้าวได้ประมาณ 8 - 10 ล้านตัน หากคู่แข่ง เช่นประเทศ อินเดียไม่มีปัญหาภัยพิบัติ หรือ

มั่นใจว่าตัวเลขที่ 15% สามารถ ทำ�ได้แน่นอน” นายภูมิ กล่าว อย่างไรก็ดี การส่งออก สินค้าไทยในเดือนเมษายน 2555

มีมูลค่า 16,919.7 ล้านเหรียญ สหรัฐ ลดลง 3.67% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีกอ่ น แต่เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับในเดือนมีนาคม 2555 ที่ติดลบ 6.54% โดยหากคิดในรูป เงิ น บาทจะมี มู ล ค่ า 515,987.5 ล้านบาท ลดลง 2.20% การปรับ ตัวลดลงเนื่องจากการขยายตัวใน อั ต ราที่ ล ดลงในตลาดส่ ง ออกที่ สำ � คั ญ ได้ แ ก่ สหภาพยุ โ รป -11.4% สหรัฐ -1.1% และญี่ปุ่น -7.7% นอกจากนี้ยังคงเป็นเพราะ ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจยุโรป ประกอบกับผู้ประกอบการส่งออก ยังคงอยูร่ ะหว่างการฟืน้ ฟูหลังจาก ได้รบั ผลกระทบจากปัญหาน้�ำ ท่วม ในช่วงที่ผ่านมา ส่วนการนำ�เข้า มีมูลค่า 19,787.4 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เพิ่มขึ้น 7.87% เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงเมื่อ เที ย บกั บ เดื อ นมี น าคม 2555 ที่ขยายตัว 25.62% ส่งผลให้เดือน เมษายน ไทยขาดดุ ล การค้ า 2,867.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง จากเดือนมีนาคม 2554 ที่ขาด ดุลการค้ามูลค่า 4,589.1 ล้าน เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นลดลง 37.5%

ภัยแล้ง ส่วนหากประเทศอินเดียมี ปัญหาภัยแล้งปีนี้คาดว่าไทยจะมี ยอดส่ ง ออกเพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 8.5 - 9 ล้านตัน “มั่ นใจว่ า ไทยจะยั ง คง รักษาแชมป์การส่งออกข้าวในปีนี้ ได้ หลังความต้องการข้าวในตลาด โลกยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหา ภาครัฐและภาคเอกชนสร้างความ เชือ่ มัน่ ต่อผูบ้ ริโภคข้าวไทยจะทำ�ให้

ไทยเป็นที่หนึ่งในการส่งออกข้าว ดังเดิม” นายสุเมธ กล่าว นอกจากนี้ คาดว่าในครึง่ ปีหลังราคาข้าวถึง 5 กิโลกรัมจะ มี ก ารทยอยปรั บ ราคาขึ้ น อี ก ประมาณ 5% จากทั้งปีที่คาดว่า ปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 10%

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 864

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555

MCOT เพิ่มเป้ารายได้ปีนี้โตเฉียด 8% นายเขมทัตต์ พลเดช รองกรรมการ ผู้อำ�นวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย บมจ.อสมท (MCOT) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ได้ปรับเพิม่ คาดการณ์รายได้ปีนี้เติบโต 5 - 8% จากเดิมที่ คาดว่ าโตไม่ ต่ำ � กว่ า 5% หลั ง บริ ษั ท ฯ ปรั บ ผั ง รายการใหม่ โดยการหันมาเน้นผลิตรายการเอง มากขึ้น เป็น 56% จากเดิม 42% ซึ่งจะทำ�ให้ บริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ จ ากเม็ ด เงิ นโฆษณามากขึ้ น ในขณะที่การผลิตรายการร่วมปรับลดลงมาเหลือ 44% จากเดิม 58% ด้าน นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา กรรมการและรักษาการกรรมการอำ�นวยการใหญ่ MCOT กล่าวว่า การปรับผังรายการโทรทัศน์ใน ครั้งนี้เป็นการปรับผังครั้งแรกในรอบ 7 ปีที่ได้มี การนำ�วิชาการ ข้อมูลการตลาด การขาย รายได้ สัดส่วนผู้ชม และข้อมูลด้านเรตติ้ง จาก ACB Nielsen นำ � มาศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ก ารจั ด ผั ง รายการ โดยในส่ ว นของรายการข่ า ว บริ ษั ท ฯ จะผลิตรายการข่าวเองมากขึ้น หลังจาก 6 เดือน ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ และบุคลากรไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้รายการข่าว บริษัทฯ จะมีการขยาย

เวลาเพิ่มขึ้น เช่น ข่าวข้น คนข่าว และรายการ อาเซียน ทีวี บริษทั ฯ จะมาผลิตรายการเองจากเดิม เคยที่ร่วมกับเนชั่น เนื่องจากเนชั่นจะหมดสัญญา กลางปี นี้ พ อดี และยื น ยั น ว่ า การปรั บ ผั ง ครั้ ง นี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ขณะที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ผลงาน ไตรมาส 2/55 ได้ แต่ทั้งนี้มองว่าในช่วงไตรมาส 2 ตลาดรวมของอุตสาหกรรมฟรีทีวีต้องเผชิญสภาวะ เดียวกัน คือ อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ฟรีทีวี ตกลงมาเหลือ 3.3 - 3.6% ไม่น่าเชื่อว่าจะ ปรับลดลงได้ขนาดนี้ สาเหตุหลักเกิดจากการปรับ เปลีย่ นวิธกี ารประเมินเรตติง้ ของ ACB Nielsen ซึง่ ทำ �ให้ เ ห็ น ชั ด เจนว่ า ตลาดต่ า งจั ง หวั ดโตมากขึ้ น ประชาชนบริโภคสื่อฟรีทีวีผ่านดาวเทียมเพิ่มขึ้น ทำ�ให้ชอ่ ง 7 ซึง่ มีฐานผูช้ มต่างจังหวัดเรตติง้ เพิม่ ขึน้ มาทันที อย่างไรก็ตามเดือนเม.ย. ทีผ่ า่ นมา รายได้ ของบริษทั ฯ ยังเป็นไปตามเป้า แต่ตอ้ งมาติดตามใน เดือนพ.ค. และ มิ.ย. ว่าเรตติ้งจะดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร ประกอบกับวิกฤตในยุโรปยังคงน่าเป็นห่วง ว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมฟรีทวี ี เพราะทุก อย่างเป็นลูกโซ่ถึงกัน แต่ในส่วนของฟรีทีวีจะได้รับ ผลกระทบเกี่ยวกับเม็ดเงินโฆษณาหากบริษัทต่างๆ

News Station

หน้า 8

ไม่ มั่ นใจเกี่ ย วกั บ ภาวะเศรษฐกิ จ สิ่ ง แรกที่ ต้ อ ง พิจารณาคือการตัดงบโฆษณา THAI รับปีนี้อาจทำ�กำ�ไรไม่ถึงเป้าที่ 6 พันล. นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการ ผู้อำ�นวยการใหญ่ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บมจ.การบินไทย(THAI) ในฐานะรักษาการกรรมการ ผู้อำ�นวยการใหญ่ THAI เปิดเผยว่า มีความเป็น ไปได้ที่บริษัทฯ จะทำ�กำ�ไรในปีนี้ไม่ถึงเป้าหมายที่ วางไว้จ�ำ นวน 6 พันล้านบาท เนือ่ งจากเส้นทางบิน ระหว่างประเทศไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ โดย เ ฉ พ า ะ เ ส้ น ท า ง อิ นโ ด จี น มี อั ต ร า บ ร ร ทุ ก ผู้โดยสาร(Cabin Factor) ลดลงอย่างฮวบฮาบ เนื่องจากหลายประเทศเปิดประเทศมากขึ้น และมี สายการบินต่างๆ เพิ่มเที่ยวบินตรงไปเพิ่มขึ้น สำ � หรั บ แนวโน้ ม ผลประกอบการใน ไตรมาส 2/55 คาดว่าจะมีผลประกอบการขาดทุน เพราะเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว (Low Season) ซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจ แต่คาดว่าไตรมาส 4/55 จะกลับมาทำ�กำ�ไรได้ ซึ่งปกติไตรมาสที่ทำ�กำ�ไร ให้บริษัทสูงสุดจะเป็นไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ตามฤดูกาลท่องเที่ยว(High Season)

MOONG ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โตเลข 2 หลัก นายสุเมธ เลอสุมติ รกุล ประธานเจ้าหน้าที่ บริ ห าร บมจ.มุ่ ง พั ฒ นา อิ น เตอร์ แ นชชั่ น แนล (MOONG) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ตัง้ เป้ารายได้ปี 55 เติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก จากปีก่อนที่มีรายได้ ประมาณ 561 ล้านบาท ส่วนยอดขายบริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโตประมาณ 33% “รายได้จากสินค้า Pigeon สินค้าแบนด์ Pigeon จะเติบโต 40% จากสัดส่วนรายได้ของ Pigeon ที่อยู่ประมาณ 70 - 80% จากรายได้รวม

โดยคาดว่ายอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ปีนเี้ ป็นเพราะมาร์เก็ตแชร์ ของบริษัทฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังผลิตภัณฑ์เด็ก เพิ่มสูงขึ้น” นายสุเมธ กล่าว ขณะที่บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงวัตถุดิบ ในการผลิ ต ขวดนมเด็ ก ให้ มี คุ ณ ภาพสู ง เพิ่ ม มากขึ้น ซึ่งทำ�ให้มาร์จิ้นของบริษัทฯสูงตามไปด้วย ส่วนแนวโน้มรายได้ในช่วงไตรมาส 2/55 คาดว่าจะ เติบโตกว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ เช่นกัน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังเตรียมงบลงทุนประมาณ

30 ล้านบาทในการปรับปรุงและซื้อซอฟต์แวร์ใหม่ ให้ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปีนี้บริษัทฯ จะเพิ่ ม บุ ค ลากรในบริ ษั ท ฯ และแผนกต่ า งๆ ให้ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า ยอดขายปี นี้ จ ะเติ บโตได้ ตามเป้าที่บริษัทฯ วางไว้ ส่วนนโยบายขึ้นค่าแรง ขั้นต่ำ� 300 บาทต่อวัน นั้น มองว่าจะมีผลกระทบ ต่อบริษัทฯ บ้างเล็กน้อย


Investor Station ฉบับที่ 864 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

“เอเชียเอวิเอชั่น” เคาะราคา IPO ที่ 3.70 บ. พร้อมเทรด 31 พ.ค. 55 “เอเชียเอวิเอชั่น” เคาะราคาขายหุ้น IPO จำ�นวน 1,212.5 ล้านหุ้น ที่ 3.70 บาท เข้าเทรดในตลาด หุ้น 31 พ.ค. 55 พร้อมตั้งเป้ายอดผู้โดยสารปีนี้ที่ 8 ล้านคน โต 20% จากปีก่อน เผยศึกษาการย้ายให้บริการ สายการบินไปที่ดอนเมือง ชัดเจนใน 1 - 2 เดือน ส่วน “ไทยแอร์เอเชีย” หวังรายได้ปี 55 โตไม่ต่ำ�กว่า 20 - 25% จากปีก่อน เดินหน้าซื้อเครื่องบินเพิ่มอีก 24 ลำ� ภายใน 5 ปีข้างหน้า นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการ ผู้จัดการ บล.ธนชาต ที่ปรึกษาทางการเงิน ของ บริ ษั ท เอเชี ย เอวิ เ อชั่ น จำ � กั ด (มหาชน) หรือ AAV เปิดเผยว่า การเสนอ ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนทัว่ ไปของ บริษัทดังกล่าวจำ�นวน 1,212.5 ล้านหุ้น ได้กำ�หนดราคา IPO ไว้ที่หุ้นละ 3.70 บาท จากการโรดโชว์ ที่ ผ่ า นมา พบว่ า AAV ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งใน ประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่ง คาดว่าหุ้นดังกล่าวจะได้รับการตอบรับเป็น อย่างดี ส่วนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯ จะนำ�ไปใช้ในการจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำ�กัด ซึ่งจะทำ�ให้สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทไทยแอร์เอเชีย เพิ่มขึ้นเป็น 55% ด้ า นนายทั ศ พล แบเลเว็ ล ด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AAV เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ตัง้ เป้ายอดผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการของ สายการบินแอร์เอเชียในปี 55 ไว้ที่ 8 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 20% จากปีก่อนที่มีผู้ โดยสารประมาณ 7.2 ล้านคน ส่วนสาเหตุ ที่คาดว่าจำ�นวนผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้น เพราะ บริ ษั ท ฯ เพิ่ ม เส้ น ทางการบิ นใหม่ คื อ เส้ น ทางการบินไปยังจังหวัดนครพนมและจังหวัด ตรัง ส่วนภายนอกประเทศยังมีการเพิ่มเส้น การบินไปยังประเทศศรีลังกาเพิ่มขึ้น นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ กำ�ลังศึกษาแผน ย้ายการให้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย กลับไปยังสนามบินดอนเมือง จากปัจจุบันที่ ให้บริการทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ซึง่ คาดว่าจะ

ได้ข้อสรุปในช่วง 1 - 2 เดือนข้างหน้าว่าจะ ย้ายกลับหรือไม่ ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าช่วงนี้สาย การบินเกิดใหม่มีจำ�นวนมากขึ้น มองว่าจะ ไม่กระทบต่อผู้ใช้บริการของสายการบินแอร์ เอเชียมากนัก เพราะคนในภูมิภาคเอเชียมี มากกว่า 680 ล้านคน ซึ่งการแข่งขันในสาย การบินต้นทุนต่ำ�ยังมีที่เหลือที่จะแข่งขันได้ อีกมาก สำ�หรับช่วงนี้ที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัว ลดลง คาดว่าจะไม่กระทบต่อยอดการจอง หุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น มากนัก เพราะเชื่ อ ว่ า บริ ษั ท ฯ มี พื้ น ฐานที่ ดี แ ละมี โอกาสเติบโตในอนาคตค่อนข้างมาก และ จากการไปโรดโชว์ในต่างประเทศมีนกั ลงทุน ตอบรับค่อนข้างดี ขณะเดียวกันจากการทำ� Book Building พบว่ามียอดจองเกิน 11 เท่า จากผู้จองซื้อหุ้นที่เป็นนักลงทุนทั่วไป ฉะนั้น แม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดี แต่การจองหุ้นของ บริษัทมีการตอบรับที่ดี จึงไม่กังวลมากนัก แม้ตลาดหุ้นโลกจะผันผวน นายทัศพล กล่าวในฐานะผู้ถือหุ้น ใหญ่ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำ�กัด ว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ในปี 55 เติบโตไม่ต่ำ� กว่า 20 - 25% จากปีก่อน หลังบริษัทฯ มี แผนเปิดเส้นทางการบินใหม่เพิม่ ขึน้ และเพิม่ ความถี่ ใ นจุ ด หมายปลายทางที่ มี ค วาม ต้องการใช้บริการที่ขยายตัวมากขึ้น ขณะเดียวกันบริษทั ฯ ยังตัง้ เป้ายอด ผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียในปีนี้ เพิ่มขึ้นกว่า 20% จากปีก่อน ซึ่งจะทำ�ให้ รายได้ของบริษัทฯ ในปีนี้เติบโตเพิ่มมากขึ้น อีกด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีนโยบาย

ที่จะเพิ่มจำ�นวนเครื่องบินของบริษัทฯ โดยจัดซื้อ เครื่องบินรุ่นแอร์บัส A320 เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ 24 ลำ�ในปัจจุบัน เป็น 48 ลำ� หรือซื้อใหม่อีก 24 ลำ� ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยจะนำ� เงินจากการขายหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น มาลงทุนในโครงการดังกล่าว และเงินทีเ่ หลือจะใช้ เป็นเงินหมุนเวียนและการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ไทยแอร์เอเชียด้วย


Investor Station ฉบับที่ 864

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555

Lifestyle Station

“ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้”

by Jackal_XIII

“ทุกวันนี้ กูมีเงินเพราะพวกมึงช่วยเหลือ พวกมึงบริจาคกันเป็นล้านๆ กูก็เอาไปให้คนที่มันลำ�บากเดือดร้อน แต่ถ้ากูเห็นแก่ได้ เก็บเอาไว้คนเดียวใครจะมาบริจาคให้กูอีก เพราะให้มาไม่เอาไปเผื่อแผ่แก่คนทุกข์ยาก ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้”

หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา

Photo Release

ปตท. ร่วมบรรยายพิเศษ เตรียมการรองรับวิกฤตพลังงานไทย

ดร. ณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ร่วมบรรยายพิเศษ “วิกฤตพลังงานไทย ปัญหาและแนวทางแก้ไข” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและ เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขวิกฤตพลังงานทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต จัดโดย สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สวปอ.) และ คณะกรรมการ กำ�กับกิจการพลังงาน (กกพ.) ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้


Investor Station ฉบับที่ 864

Lifestyle Station

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555

มุมการตลาด ไปรษณีย์ไทย พร้อมเสิร์ฟโชคใหญ่ถึงบ้านคุณ ! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด (ปณท) เปิดตัว แพ็คพิเศษไปรษณียบัตร ลวดลายพิเศษ 16 แบบ 16 สไตล์ซึ่งมีลายเส้นนักฟุตบอลพร้อมธงชาติ และ แสตมป์ธงชาติพร้อมสัญลักษณ์ฟุตบอล เอาใจคอบอล เก็บสะสมก็ได้ เก็บไว้ ชิงโชคก็ดี ในราคาเพียง 30 บาท พร้อมส่งโชคใหญ่ตรงถึงบ้านคุณด้วยทีมขาย ที่ครอบคลุมทุกทิศทั่วไทย เริ่มแล้ววันนี้ ถึง 30 มิ.ย.นี้

มุมประกัน

กรรมการผู้จัดการสหประกันชีวิต คว้ารางวัลนักบริหารแห่งปี 2555

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสหประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) รับรางวัล “นักบริหารแห่งปี 2555” จาก สมัชชานักจัดรายการ ข่ า ววิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ (สว.นท.) เพื่ อ เป็ น สัญลักษณ์ของการยกย่องชมเชยและให้กำ�ลังใจแก่บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถประสบความสำ�เร็จในหน้าที่การงาน ตลอดจนชีวิตครอบครัวที่ รับผิดชอบงานในระดับนโยบาย วิสัยทัศน์การบริหารงาน การดูแลการจัดการที่ดี เพื่ อ เป็ น การสร้ า งสรรค์ ผู้ นำ �ไทยขั บ เคลื่ อ นความเข้ ม แข็ ง ของประเทศและ การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพบุคคลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

SCB แจกหนักในแคมเปญ “กู้บ้าน แจกสะท้านเมือง ทั้งเบนซ์ทั้งทอง” ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) มอบรางวัลรถเบนซ์รุ่น C 200 มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท และรางวัลทองคำ�หนัก 10 บาท ให้กับลูกค้าสินเชื่อบ้านผู้โชคดี จากการร่วมแคมเปญ “กู้บ้าน แจกสะท้านเมือง ทั้งเบนซ์ทั้งทอง” โดยมี นาง พิกุล ศรีมหันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มอบรางวัล พร้อมด้วยผู้บริหารจาก บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมศิลปิน The Star 8 ร่วมแสดงความยินดี แก่ผู้โชคดีในการมอบรางวัลครั้งนี้


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 864 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

เปิดวิสัยทัศน์

ตอนที่ 1

“ดร.สารสิน วีระผล”

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร CP

กว่ า จะเป็ น เสื อ ฉบั บ นี้ Investor Station ได้ รั บ เกี ย รติ สัมภาษณ์ ดร.สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร กลุ่ ม บริ ษั ท เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ (CP) ผู้ ผั น ตั ว จากอาจารย์ มหาวิทยาลัย มาเป็นนักการทูต และก้าวเข้าสู่การบริหารองค์กรธุรกิจ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในระดับภูมิภาคอย่าง CP

ประวัติ

การศึกษา

“ดร.สารสิน วีระผล” ปริ ญ ญาโท (การศึ ก ษาเอเชี ย ตะวั น ออก) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด , 2514 ปริ ญ ญาตรี (ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ) มหาวิทยาลัยอเมริกัน, 2510 ประสบการณ์ทำ�งาน 2539 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) 2538 - 2539 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 2535 - 2538 อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 2533 - 2535 เอกอั ค รราชทู ต ประจำ � สาธารณรั ฐ ฟิลิปปินส์ 2529 - 2531 รองอธิบดีกรมการเมือง 2526 - 2527 ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ 2524 - 2526 เจ้ า หน้ า ที่ ก ารทู ต สำ � นั ก งานปลั ด กระทรวงการต่างประเทศ 2522 - 2524 เลขานุการเอก กรมการเมือง 2519 - 2522 เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำ�กรุงปักกิ่ง ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน 2511 - 2519 อาจารย์ แ ละผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2517 อาจารย์ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด

........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

วิทยาลัยป้องกันราชการอาณาจักร (รุ่น 366) ปริญญาเอก (ประวัตศิ าสตร์และภาษาเอเชียตะวันออก) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, 2517


Investor Station ฉบับที่ 864 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555

ทิศทางหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวขาลง จากวิกฤตเศรษฐกจิ ในยุโรปยังไม่มคี วามคืบหน้า ขณะที่ ไ ม่ มี ปั จ จั ย บวกใหม่ ส นั บ สนุ น ภาพรวมตลาดฯ เป็นแบบเก็งกำ�ไร ต้องระวัง แรงขายจ ากนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ กลยุ ท ธ์ แนะนำ�เก็งกำ�ไร 40% ของพอร์ตลงทุน และ ถือเงินสด 60% ให้แนวรับ 1,120 - 1,110 จุด แนวต้าน 1,135 จุด และ 1,150 จุดตาม ลำ�ดับ

ภาพรวมตลาดหุ้ นไทยสั ป ดาห์ นี้ แกว่งตัวผันผวน นักลงทุนต้องติดตามการ ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ TMI ของประเทศ จี น และความคื บ หน้ า สถานการณ์ ข อง ประเทศกรีซว่าจะมีทศิ ทางอย่างไร โดยแนะ นักลงทุนระยะกลางให้ชะลอตัวดูก่อน หาก มีจงั หวะรีบาวน์เลือกเก็งกำ�ไรระยะสัน้ ได้ ให้ แนวรับอยู่ที่ 1100 จุด และแนวต้านอยู่ที่ 1,150 - 1,160 จุด

หน้า 13

ทิศทางดัชนีฯ สัปดาห์นี้จะแกว่งตัว แรง เช่นเดียวกับสัปดาห์ทผี่ า่ นมา ต้องจับตา ปั จ จั ย ต่ า งประเ ทศต่ อ ไป และติ ด ตาม เศรษฐกิจของสหรัฐฯ จีน และไทย ซึ่งเป็น ปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุน จากวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีฯ ยืนแดนบวกได้ จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค ภายในประเทศ ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานมี แรงขายทำ�กำ�ไรออกมาต่อเนื่อง ให้แนวรับที่ 1,120 - 1,115 จุด แนวต้าน 1,150 จุด


Investor Station ฉบับที่ 864

Data Station

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภ�คม 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 25 พฤษภ�คม 2555

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,521.56 10.06% 3,924.70 15.65% 6,230.60 24.85% 12,398.85 49.45%

1,190.64 4.75% 4,388.76 17.50% 7,794.46 31.08% 11,701.84 46.67%

1,330.92

Last Update

-464.06 -1,563.86 697.01 25/05/12

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,132.83 786.87 1,709.10 284.71

25/5/2012

Chg 7.05 3.01 8.19 3.08 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg 0.63 0.38 0.48 1.09 25,075.71 729.64

17:01:59

AGRO 2.5 D ecline 22% No C hange 20%

1.56

A dv ance 58%

TECH

2 1.5

0.47

CONSUMP 2.05

1 0.5 0

1.77

SERVICE

-0.5

0.39

-1 -1.5

FINCIAL

-0.04

-1.03 D ecline 18% No C hange 31%

A dv ance 51%

1.16

RESOURC

INDUS

PROPCON


Investor Station ฉบับที่ 864

หน้� 15

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภ�คม 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 25 พฤษภ พฤษภ�คม 2555

PTT

( Day )

: PTT 3,000,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 307.00 Chg -6.00  %Chg -1.92  Open 310.00  High 311.00  Low 306.00  Prev 313.00  Avg 307.89  AccVol 7,372,500  AccVal(K฿) 2,269,891  1.62  %Fluct P/E 8.11  P/BV 1.49  DPS(Baht) 7.00  Yield(%) 4.15  EPS(Baht) 37.85  MktCap(Mil.) 876,884  Broker Target Update KTZ 410.00 24/5/2012 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็390.00 นต์การเปลีย่ นแปลง KKS 23/5/2012 UOBKHST ของราคาเพิ ม่ ขึน้ มากที424.00 ส่ ดุ และมีมลู 18/5/2012 ค่าการ

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000

311.00

หมายเหตุ

310.00

Price

309.00

308.00

307.00

306.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume


Investor Station ฉบับที่ 864

หน้� 16

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภ�คม 2555

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 25 พฤษภ�คม 2555

SMM

( Day )

Price & Fundamental Symbol SMM

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

1.80 0.41  29.50  1.36  1.80  1.33  1.39  1.60  196,304,000  313,211  29.38 

20.00 1.11  0.02  1.44  0.09  432  Target Update No Comment

Volume Analysis

: SMM

14,000,000 12,000,000 10,000,000

Vol.

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 1.80 1.79 1.78 1.77 1.76 1.75 1.74 1.73 1.72 1.71 1.70 1.69 1.68 1.67 1.66 1.65 1.64 1.63 1.62 1.61 1.60 1.59 1.58 1.57 1.56 1.55 1.54 1.53 1.52 1.51 1.50 1.49 1.48 1.47 1.46 1.45 1.44 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 1.33

0

Price

หมายเหตุ

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume


Investor Station ฉบับที่ 864

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภ�คม 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 25 พฤษภ�คม 2555

PF

( Day )

Volume Analysis

: PF

60,000,000

Price & Fundamental Symbol PF

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker ASP DBSV

1.11 0.05  4.72  1.08  1.13  1.08  1.06  1.11  132,724,600  146,988  4.50 

12.33 0.71  0.04  3.77  0.09  5,246  Target Update 1.24 17/5/2012 1.38 26/4/2012

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

50,000,000

Vol.

40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

หมายเหตุ

1.13

Price

1.12

1.11

1.10

1.09

1.08

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume


Investor Station ฉบับที่ 864

หน้า 18

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

อิสรภาพทางการเงิน มันไม่ใช่การเอาสิ่งโน้นสิ่งนี้มาผสมปนเปกัน มันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยเงินที่น้อยกว่าที่หาได้ ซึ่งมันจะทำ�ให้คุณมี เงินเหลือคืนให้สังคมและมีเงินลงทุน คุณไม่มีทางได้มันมาถ้าไม่ทำ�เช่นนี้

Dave Ramsey

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

Investor_station 28 พ.ค. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you