Page 1

Investor Station ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

10 โบรกชีท้ เี ด็ดเก็บ LPN

เคาะราคาเป้าหมายสูงสุด 14.10 บ. LPN สะเด็ดดวง โบรกหนุนเต็มที่ หลังรายงานกำ�ไรสุทธิปี 53 สูงสุดเป็น ประวัติการณ์ที่ 1,637 ล้านบาท โต 11% จากปี 52 คาดปีนี้ไปต่อได้อีกยาว ระบุ มีจุดแข็งในเรื่องการพัฒนาคอนโดมิเนียมสำ�หรับลูกค้าระดับกลาง - ล่างในราคา ทีแ่ ข่งขันได้ ราคาหุน้ ยังน่าสน ระยะยาวให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูง เสียงส่วนใหญ่ ต่อหน้า 3 แนะ “ซื้อ” วางเป้าหมาย 9.00 บาท - 14.10 บาท กว่าจะมาเป็นเสือ

ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

News Station

8

อินเดียเตรียมอนุญาต ให้ส่งออกน้ำ�ตาล 5 แสนตัน จีดีพีปี 53 โตตามคาด 7.8% ปีนี้คาด 3.5 - 4.5% UAC ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 13%

9

Dynamic Station

5 7

Gold Trend 10

Lifestyle Station สตรอเบอร์รี่หวานกรอบ

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

แนวต้าน 1,000 จุด

PS ตัง้ เป้ารายได้ปนี ี้ 3.2 หมืน่ ล.-กำ�ไรทุบสถิติ ต่อหน้า 3

NNCL หวังปีนี้โกยรายได้เกิน 1.11 พันล. ต่อหน้า 4

คิดแบบ

“ทอเร่ จอห์นเซ่น” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DTAC

ตอนที่ 16

ต‡อหนˆา 12

SET News

Hot to Day

DCC

HEMRAJ

คาดกำ�ไรสุทธิปีนี้ โต 17-18% ต่อหน้า 8

ส่องรัศมี

ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 10 โบรกชี้ (ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.โกลเบล็ก ประเมิ น หุ้ น บมจ.แอล.พี . เอ็ น . ดี เ วลลอปเมนท์ (LPN) หลั ง บริษทั ฯ รายงานกำ�ไรสุทธิ Q4/53 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ตามคาดที่ 570 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้ 3,496 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 71%YoY และ 100%QoQ โดยสามารถ รั ก ษาระดั บ อั ต รากำ �ไรขั้ น ต้ น ที่ ระดับ 36% ใกล้เคียงกับ Q3/53 ไว้ได้ ส่วนกำ�ไรสุทธิทั้งปี 53 อยู่ ที่ 1,637 ล้ า นบาทเพิ่ ม ขึ้ น 9% โดยมีรายได้ 9,676 ล้านบาทเพิ่ม ขึ้น 11% อัตรากำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ 34.3% ปรับดีขึ้นจาก 31.3% ในปี 52 ซึ่ ง LPN ได้ ป ระกาศจ่ า ย เงินปันผลปี 53 สำ�หรับงวดครึ่งปี หลั ง ปี 53 จำ � นวน 0.38 บาท คิดอัตราการจ่ายปันผลในครึ่งปี หลังเท่ากับ 4.3% กำ�หนดวันขึ้น เครื่ อ งหมาย XD 1 มี . ค. จ่ า ย 11 เม.ย.นี้ ปัจจุบัน LPN มียอดขาย รอโอน (Backlog) 14,415 ล้าน บาท ซึง่ จะทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้ใน ปีนี้ 11,513 ล้านบาท ที่เหลืออีก 2.9 พันล้านบาทจะรับรู้ในปี 55 ทัง้ นีโ้ ครงการทีม่ กี �ำ หนดโอนในปีนี้ มี 6 โครงการมูลค่ารวมเกือบ 1.2 หมืน่ ล้านบาท ได้แก่ ลุมพินี คอน โดทาวน์ รามอินทรา - นวมินทร์ (อาคาร D), ลุ ม พิ นี เพลส รั ชโ ย ธิ น , ลุ ม พิ นี พ า ร์ ค ปิ่นเกล้า, ลุมพินี เพลส พระราม 4 - กล้วยน้ำ�ไท และลุมพินี คอน โดทาวน์ นิด้า - เสรีไทยขายซึ่ง หมดแล้ ว ส่ ว นลุ ม พิ นี เพลส พระราม 9 (เฟส 2) ขายได้แล้วก ว่า 90% ทำ�ให้ฝ่ายวิเคราะห์ปรับ คาดรายได้ปี 54 เพิม่ ขึน้ 8% เป็น 11,634 ล้านบาท เติบโต 20%YoY โดยมี Backlog รองรั บ เกื อ บ 100% ส่วนประมาณการกำ�ไรสุทธิ ใหม่เพิ่มขึ้นจาก 1,747 ล้านบาท เป็น 1,881 ล้านบาท เติบโต 15%

จากปีที่ผ่านมา ขณะทีป่ ี 54 บริษทั ตัง้ เป้า ยอดขายที่ 1.6 หมื่ น ล้ า นบาท เติบโต 25% ที่ทำ�ได้ 15,008 ล้าน บาท ในปีที่ผ่านมา โดยมีแผนเปิด โครงการใหม่ 10 โครงการมูลค่า 1.6 หมื่นล้านบาท ในช่วง Q1/54 มีแผนจะเปิด 3 โครงการมูลค่า รวม 3 พันล้านบาท ได้แก่ ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิดา้ - เสรีไทย (ขาย

News Station คำ�แนะนำ�การลงทุน LPN โบรกเกอร์ แนะนำ� ราคาเหมาะสม บล.เคที ซีมิโก้ บล.โกลเบล็ก บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บล.ทิสโก้ บล.ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) บล.เกียรตินาคิน บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.กรุงศรีอยุธยา

ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อเก็งกำ�ไร ซื้อ

14.10 บาท 13.00 บาท 12.63 บาท 12.40 บาท 12.10 บาท 12.10 บาท 12.00 บาท 11.30 บาท 9.80 บาท 9.00 บาท

หมดแล้ว) ลุมพินี วิลล์ ลาซาล แบริง่ (เปิดตัวเพียง 50% ของยูนติ ทั้ ง หมดขายได้ แ ล้ ว 46%) และ ลุมพินีวิลล์ พัฒนาการ ฝ่ายวิเคราะห์มมี มุ มองเชิง บวกต่ อ ปั จ จั ย พื้ น ฐานของ LPN จากการมี จุ ด แข็ งในการพั ฒ นา คอนโดมิเนียมระดับกลาง - ล่างใน ราคาที่แข่งขันได้ ราคาปัจจุบันยัง ต่ำ � กว่ า ราคาเหมาะสมใหม่ ต าม ประมาณการกำ � ไรสุ ท ธิ ใ หม่ ที่ 13.00 บาท (เดิ ม 12 บาท) ซึ่ ง คำ � นวณจาก Prospect PER ที่ ร ะดั บ 10 เท่ า แนะนำ � “ซื้ อ ” สำ�หรับการลงทุนระยะยาว

PS ตั้งเป้า (ต่อจากหน้า 1)

นายประเสริฐ แต่ดลุ ยสาธิต กรรมการและผู้ ช่ ว ยกรรมการ ผูจ้ ดั การ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) เปิ ด เผยว่ า ในปี นี้ บ ริ ษั ท ฯ ตัง้ เป้ารายได้ไว้ที่ 3.2 หมืน่ ล้านบาท หรื อ เติ บ โต 37% จากปี ก่ อ น โดยแบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 13,040 ล้าน บาท บ้านเดี่ยว 12,292 ล้านบาท

คอนโดมิเนียม 4,226 ล้านบาท และ การลงทุนในต่างประเทศอีก 2,442 ล้านบาท ส่วนเป้าหมายยอดพรีเซล ปีนี้อยู่ที่ 4.2 หมื่นล้านบาท แบ่ง เป็นทาวน์เฮาส์ 14,404 ล้านบาท บ้ า นเดี่ ย ว 13,543 ล้ า นบาท คอนโดมิเนียม 9,462 ล้านบาท และ

การลงทุนในต่างประเทศ 4,545 ล้าน บาท (อินเดีย มัลดีฟ และเวียดนาม) ปีนี้ บริษัทฯ วางแผนเปิด โครงการใหม่ 78 โครงการ มูลค่า 62,703 ล้านบาท หรือ 29,431 ยูนติ แบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 42 โครงการ บ้ า น เ ดี่ ย ว 1 7 โ ค ร ง ก า ร คอนโดมิเนียม 15 โครงการ ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

PS ตั้งเป้า (ต่อจากหน้า 3)

และโครงการต่างประเทศ อีก 4 โครงการ โดยในจำ�นวน 51 โครงการมีที่ดินพร้อมแล้ว ซึ่งนับ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. - 16 ก.พ. บริษทั ฯ ได้เปิดโครงการไปแล้ว 15 โครงการ แบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 7 โครงการ บ้าน เดี่ยว 8 โครงการ มูลค่าโครงการ ประมาณ 1 หมืน่ ล้านบาท ส่วนการ เปิดตัวโครงการคอนโดฯ ต้องรอดู จังหวะก่อน เนื่องจากปีนี้ตลาด คอนโดฯ ไม่คึกคักเหมือนปีก่อน ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ เตรียมปรับราคาขายทีอ่ ยูอ่ าศัยโดย รวมขึ้นอีกประมาณ 3 - 5% ในปีนี้ โดยจะเป็นลักษณะทยอยปรับขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ ปรับเพิม่ ขึน้ ทัง้ วัสดุกอ่ สร้างและทีด่ นิ เห็นได้จากราคาเหล็กปีก่อนอยู่ที่ 12 บาทต่อกิโลกรัม แต่ปัจจุบันขึ้น มาอยู่ที่ 22 บาทต่อกิโลกรัม ส่วน ราคาทีด่ นิ บริเวณย่านทองหล่อจาก 4 แสนบาทต่อตารางวาเมื่อ 3 ปี ก่อน ปัจจุบันเพิ่มมาอยู่ที่ 7 แสน บาทต่อตารางวา ด้านนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน บัญชีและการเงิน PS กล่าวว่า กำ�ไร สุทธิของบริษทั ฯ ปีนมี้ แี นวโน้มเติบโต เพิ่มขึ้นจากปี 53 ซึ่งมีกำ�ไรสุทธิ

News Station

หน้า 4

3.48 พันล้านบาท และจะสูงสุดเป็น ประวัติการณ์ ต่อเนื่องจากปี 52 ทีบ่ ริษทั ฯ มีกำ�ไรสุทธิ 3.62 พันล้าน บาท โดยบริษทั ฯ จะพยายามรักษา อัตรากำ�ไรสุทธิให้อยู่ที่ ประมาณ 15 - 16% ต่อเนื่องจากปีก่อนซึ่งอยู่ ที่ 15% และจะรักษาอัตรากำ�ไรขั้น ต้นให้อยู่ที่ 37 - 38% โดยปีนี้จะลด ต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านโฆษณาลง มาอยู่ที่ประมาณ 1 พันล้านบาท จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.3 พันล้าน บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งงบลงทุน รวมปีนี้ 3.2 หมืน่ ล้านบาท แบ่งเป็น งบซื้ อ ที่ ดิ น 1.3 หมื่ น ล้ า นบาท ค่าก่อสร้าง 1.8 หมืน่ ล้านบาท และ อีกประมาณ 700 - 800 ล้านบาท เป็ น การลงทุ น ในต่ า งประเทศ โดยในส่วนของงบซื้อที่ดิน บริษัทฯ จะนำ�มาใช้เปิดโครงการในปีนี้ รวม ถึงการซื้อเก็บไว้ใช้เปิดโครงการใน ปีหน้า เนือ่ งจากทีด่ นิ ปัจจุบนั มีราคา แพงขึน้ โดยเฉพาะบริเวณตามแนว รถไฟฟ้า ซึง่ ในส่วนของใกล้รถไฟฟ้า สายสีน�้ำ เงินราคาทีด่ นิ มีแนวโน้มจะ ปรับขึ้นอีกประมาณ 10% นอกจากนีป้ ระมาณปลาย ไตรมาส 2 - ต้นไตรมาส 3 บริษัทฯ จะออกตราสารหนี้ล็อตแรกมูลค่า

3 พันล้านบาท จากที่ขอมติจากผู้ ถือหุ้นไว้ทั้งหมด 5 พันล้านบาท ซึ่งอาจจะเป็นหุ้นกู้หรือตั๋ว B/E ขึ้น อยู่กับทิศทางของตลาด รวมถึง ต้นทุนในขณะนัน้ ด้วย อย่างไรก็ตาม การออกตราสารหนี้ดังกล่าวจะไม่

ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สินต่อ ทุนของบริษทั ฯ ให้เพิม่ มากขึน้ อย่าง มีนยั สำ�คัญ โดยปัจจุบนั บริษทั มี D/E อยู่ที่ 0.6 เท่า และจะรักษาระดับ ของ D/E ไว้ไม่ให้เกิน 1.5 เท่า

1,113 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบัน ยังคงมีงานในมือ (Backlog) ราว 200 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ราย ได้ เ ข้ า มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว ง Q2-Q3/54 นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง อยู่ระหว่างเจรจาขายที่ดินให้กับ ลูกค้ารายใหม่จำ�นวนหลายราย ซึ่ง คาดว่าเร็วๆ นี้จะสามารถประกาศ อย่างเป็นทางการได้ ขณะที่ ป ระมาณเดื อ น มี.ค.54 บริษัทฯ จะนำ�เรื่องการจ่าย เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 53 เข้าหา

รือในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ส่วนแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลคาด ว่าคงเป็นไปตามนโยบายคือไม่นอ้ ย กว่า 50% ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำ�เป็นอื่นใด และไม่ กระทบต่อการดำ�เนินงานปกติของ บริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ ซึ่งคงไม่ ทำ�ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผิดหวัง อย่างแน่นอน “อย่างที่ทราบว่าบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้า ซึง่ ล่าสุด ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ก่ อ สร้ า งได้

เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นในอนาคตเมื่อ โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยคง สร้ า งผลตอบแทนให้ กั บ บริ ษั ท ฯ อย่างคุม้ ค่าแน่นอน ส่วนทิศทางการ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จในปี นี้ ค งเติ บโตต่ อ เนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมาแน่นอน ถ้าหาก สถานการณ์ ท างการเมื อ งนิ่ ง เหตุการณ์ไทยกับกัมพูชา การเมือง ในประเทศ อาจจะทำ�ให้นักลงทุน กั ง วลไม่ ก ล้ า เข้ า มาก็ ยั ง คงต้ อ ง ติดตามด้วย” นายนิพิฐ กล่าว

NNCL หวัง (ต่อจากหน้า 1)

น า ย นิ พิ ฐ อ รุ ณ ว ง ษ์ ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. นวนคร (NNCL) เปิดเผยว่า พอใจ ผลประกอบการในปี 53 ที่ออกมาดี กว่าที่บริษัทฯ คาดไว้ โดยมีกำ�ไร สุทธิอยู่ที่ 186.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ทำ�ได้ 22.38 ล้านบาท หลังจากได้รบั ปัจจัย บวกจากยอดขายที่ดิน ซึ่งทยอยรับ รู้รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่ ว นในปี 54 บริ ษั ท ฯ ตั้งเป้ารายได้มากกว่าปี 53 ที่ทำ�ได้

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

เอชเอสบีซี แนะนลท.เลี่ยงลงทุน ตลาดหุ้นจีนจนถึงครึ่งปีหลัง

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ เอชเอสบีซโี ฮลดิง้ ส์ แนะนำ�นักลงทุนหลีกเลีย่ งการลงทุนในตลาดหุน้ จีนจนถึง ครึ่งปีหลังปีนี้ เนื่องจากคาดการณ์ว่า รัฐบาลจีนจะยังคง ออกมาตรการควบคุมอัตราเงินเฟ้ออีกหลายมาตรการ “เราไม่แนะนำ�ให้ซอื้ หุน้ จีนจนกว่าจะมีสญั ญาณ ทีช่ ดั เจนว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อได้ลดลงแล้ว ซึง่ นัน่ อาจ เป็นช่วงครึ่งปีหลังของปี เราค่อนข้างมุมมองระมัดระวัง ต่อการลงทุนในตลาดหุ้นจีนมาในช่วง 1 ปี และเรายังคง เห็ น ความเสี่ ย งที่ จ ะมี ก ารขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย และขึ้ น อัตราส่วนกันสำ�รองทางการเงินอีก” นายแกร์รี่ อีวานส์ นักกลยุทธ์ที่เอชเอสบีซีในฮ่องกง กล่าว ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา ธนาคาร กลางจีนได้ประกาศให้ธนาคารพาณิชย์เพิม่ อัตราส่วนกัน สำ�”องทางการเงินในอัตรา 0.5% มีผลวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เพือ่ ลดปริมาณสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ ซึง่ เป็นส่วน หนึ่งที่กระตุ้นให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันมีแหล่งข่าวเปิดเผยว่า ธนาคาร กลางจีนเตรียมให้ธนาคารพาณิชย์จัดทำ�แผนฟื้นฟูฐานะ

AFET

News Station

การเงินกรณีเกิดวิกฤตทางการเงิน โดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่า ธนาคารกลางจีนอยู่ ระหว่างพิจารณาให้ธนาคารพาณิชย์จดั ทำ�แผนเตรียมการ รับมือกรณีเกิดวิกฤตการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ และการระดมทุนวิธีอื่นๆ ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางจีนอาจมีอำ�นาจเพิ่มเติมในการกำ�กับดูแล ภาคการเงินเพื่อป้องกันการดำ�เนินนโยบายที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของภาคการเงิน “ธนาคารกลางจีนกำ�ลังตระหนักว่า การกำ�กับ ดูแลภาคการเงินในแต่ละวันนัน้ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่ จะหลีกเลี่ยงวิกฤตใหญ่ที่จะเกิดขึ้นได้” นายตัง ยายุน นักวิเคราะห์ที่นอร์ธอีสท์ซิเคียวริตี้ส์ กล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากธนาคารกลางจีนระบุ ว่า อัตราส่วนหนี้เสียต่อยอดสินเชื่อรวม ณ สิ้นเดือน ธันวาคมปีทผี่ า่ นมาอยูท่ ี่ 1.15% นับเป็นระดับต่�ำ เมือ่ เทียบ กับ 17.2% ในปี 2003

อินเดียเตรียมอนุญาตให้ส่งออก น้ ำ�ตาล รายงานข่ 5 แสนตั น าวต่างประเทศระบุว่า อินเดียเตรียม

อนุญาตให้สง่ ออกน้�ำ ตาล 500,000 ตัน หลังปริมาณผลผลิต น้�ำ ตาลสูงกว่าความต้องการเป็นครัง้ แรกในรอบ 3 ปี ขณะ ที่อัตราเงินเฟ้อลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำ�สุดในรอบ 2 เดือน นายโจนาธาน คิงส์แมน กรรมการผู้จัดการ

“ยางจีนไม่เอื้อ เก็งกำ�ไรไปก่อน”

หน้า 5

ทีค่ งิ ส์แมนเอสเอกล่าวว่า รัฐบาลอินเดียจะตัดสินใจให้ มีการส่งออกน้ำ�ตาลอย่างรวดที่สุดในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ การส่งออกน้ำ�ตาลของอินเดียจะช่วย ทำ�ให้ราคาน้�ำ ตาลในตลาดโลกลดลง หลังราคาเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลผลิตน้�ำ ตาลในออสเตรเลีย และรัสเซียได้รับความเสียหายอย่าง หนักจากภัย ธรรมชาติ

จีนขึ้นราคาขายปลีกน้ำ�มันเบนซิน-ดีเซล ในอัตรา 4.6%

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ จีนประกาศขึน้ ราคาขายปลีกน้�ำ มันเบนซินและดีเซลเป็นครัง้ แรกในปีนเี้ พือ่ ช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงกลั่น ซึ่งแบกรับต้นทุนการนำ� เข้าน้ำ�มันดิบที่เพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการเพือ่ การพัฒนาและปฏิรปู แห่ง ชาติจีนประกาศขึ้นราคาขายปลีกน้ำ�มันเบนซินและดีเซล ในอัตรา 350 หยวน (53 ดอลลาร์) ต่อตัน หรือ เพิ่มขึ้น 4.6% หลังต้นทุนของผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำ�มันเพิ่มขึ้น “การขึน้ ราคาน้�ำ มันดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดัน ด้านต้นทุนให้กับผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำ�มันของจีน อัน ที่จริงจีนควรขึ้นราคาน้ำ�มันราว 500 หยวนหรือมากกว่า นั้นเมื่อพิจารณาจากราคาน้ำ�มันดิบที่เพิ่มขึ้น” นายหยิน เสี่ยวตง หัวหน้านักวิเคราะห์ที่ซิติคซิเคียวริตี้ส์ กล่าว

TFEX

“ข่าวร้ายจากจีนมาต่อเนื่อง แต่มีแรงซื้อจากต่างชาติช่วยหนุน”

ดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายธุรกิจอนุพนั ธ์ นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) นายกิ บริษทั หลักทรัพย์ฟลิ ลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 540 สัญญา สถานะคงค้าง 3,406 สัญญา - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 14,209 สัญญา สถานะคงค้าง 30,630 สัญญา - ปิด 195.20 บ./ก.ก. ลดลง 1.70 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนก.ย. 54) - ปิด 688.80 จุด ลดลง 2.50 จุด (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) ปัจจัยบวก - เข้าสูฤ่ ดูกาลยางผลัดใบ ปั จ จั ย บวก ต่างชาติลยุ ซือ้ หุน้ - อนุพนั ธ์ไทยต่อเนือ่ ง - หากปัญหาตะวันออกกลางยังไม่จบจะผลักดันราคาน้�ำ มันเคลือ่ นไหวในระดับสูง นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในตลาดหุน้ 3,299.40 ล้านบาท ปัจจัยลบ - นักลงทุนกังวลกับแผนกันสำ�รองแบงก์ของจีน ปั จ จั ย ลบ แบงก์ชาติจนี ปรับเพิม่ เพดานสำ�รองของธนาคารพาณิชย์อกี 0.5% - เงินเฟ้อในเอเชียยังสูง - การเมืองในประเทศยังไม่จบ - หากราคายังไม่ท�ำ New High โอกาสแตะ 200 บ./ก.ก.จะยากมากขึน้ - ปัญหาตะวันออกกลางบานปลาย - ลุน้ หากยางจีนหลุด 4 หมืน่ หยวน/ตัน จะลงไปแนวรับใหม่ ที่ 3.8 หมืน่ หยวน/ตัน - เงินเฟ้อในเอเชียยังสูง กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรวันต่อวัน (สัญญาส่งมอบเดือนก.ย.54) กลยุ ท ธ์ ฝั ง ่ ซื อ ้ ถื อ สถานะต่ อ (สั ญ ญา S50H11 มี . ค. 54) - แนวรับแรก 194.65 บ./ก.ก. ถัดไป 192 บ./ก.ก. รับสำ�คัญ 189.50 บ./ก.ก. - แนวรับ 680 จุด (ทัง้ สัปดาห์) - แนวต้าน 198.55 บ./ก.ก. ถัดไป 210 บ./ก.ก. - แนวต้าน 695 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 685 จุด แนวต้าน 693 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

หน้า 6

HEMRAJ ส่องรัศมี

HEMRAJ บวกแน่นๆ ต่อเนื่องเป็นวันทำ�การที่ 2 แล้ว แถมวันวานสามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบเดือนเศษได้อีกด้วย การที่จู่ๆ กราฟชูชันได้อย่างน่าตกใจเช่นนี้ ในเชิงการเก็ง กำ�ไร มันน่าสนมิใช่น้อย โดยตราบใดที่ยังไม่มีการเทขายหักคอ เราก็ยงั มีความหวังในการเฝ้าดูจดุ สูงสุดใหม่ได้เรือ่ ยๆ จนกว่าจะเฉียด ใกล้ 2 บาทถ้วนในวันใดวันหนึ่ง สำ�หรับในเชิงพื้นฐานหุ้นดังกล่าวมีราคาที่ควรจะเป็นปีนี้อยู่ ที่ 2 บาทกว่าๆ ทั้งนี้ บล.บัวหลวงชี้เป้าที่ 2.42 บาท บล. โกลเบล็ก ชี้ที่ 2.40 บาท บล.ทิสโก้ชี้เป้าที่ 2.80 บาท เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 21/02/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

HEMRAJ 1.86 0.09 5.08 1.82 1.86 1.78 1.77 1.83

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

93,385,100 170,980 4.37 16.91 2.14 0.03 1.69 0.11 18,052

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/08/53

1. 2.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 1.84 บาทหนาแน่นสุด

3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CHASE NOMINEES LIMITED 42 CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH น.ส.เพ็ญพรรณี หอรุ่งเรือง NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT EFG BANK AG

จำ�นวนหุ้น

(%)

871,192,312 849,906,389

8.98 8.76

802,080,000 643,484,500

8.26 7.86

617,377,000

6.36

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

News Station

จี ดีพนายอาคม ีปี 53เติมพิทโตตามคาด 7.8% ปี น ค ้ ี าด 3.5 4.5% ยาไพสิฐ

เลขาธิ ก ารสำ � นั ก งานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า การขยายตัวทาง เศรษฐกิจไทยปี 2553 เติบโต 7.8% ลดลงจากเป้าหมายเดิมที่คาดว่าจีดีพี ปี 2553 จะโต 7.9% ส่วนไตรมาส 4/2553 ขยายตัว 3.8% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันปีก่อนที่เติบโต 5.8% โดย ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสที่ผ่านมา (Q3/53) ที่ โ ต 6.6% ส่ ว นจี ดี พี Q2/53โต 9.1% ขณะที่ Q1/53 โต 12% อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง มี แ รง สนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ โลกที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้การส่งออก การลงทุน และการบริโภคของภาค เอกชน รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวยังคง ขยายตัวสูงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ขณะที่ เ ศรษฐกิ จไทยในปี 2554 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 3.5 - 4.5% โดยคงเป้าหมายอัตราการขยาย ตัวทางเศรษฐกิจไทยไว้เช่นเดียวกับครัง้ ทีผ่ า่ นมา ทัง้ นีไ้ ด้รบั ปัจจัยสนับสนุนจาก การปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ของเศรษฐกิ จโลก โดยเฉพาะเป็นปัจจัยส่งเสริมภาคการส่ง ออกภาคการผลิตและการท่องเที่ยว นอกจากนี้โครงสร้างตลาดส่งออกยังมี

SCBบุกSMEตั้งเป้าปีนี้ สินเชื่อโต4.3หมื่นลบ.

นายศิ ริ ชั ย สมบั ติ ศิ ริ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคาร ไทยพาณิ ช ย์ จำ � กั ด (มหาชน) (SCB) เปิดเผยว่า ตั้งแต่มี การปรับโครงสร้างการบริหารในช่วง กลางปีที่แล้ว ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจเอส เอ็ ม อี ข องธนาคารเติ บโตต่ อ เนื่ อ ง โดยมียอดการเติบโตของสินเชื่อรวม อยู่ที่ 25,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% จากฐานสินเชื่อเดิม ณ สิ้นปี 2552 ที่ 132,000 ล้านบาท มาเป็น 157,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราการ

การกระจายตัวมากขึ้น จะช่วยลดผล กระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ประเทศสำ � คั ญ อี ก ทั้ ง รายได้ ข องผู้ บริโภคยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจาก การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและ

เติบโตทีน่ า่ พอใจตามเป้าหมายในการ ก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 3 ของผู้นำ�ตลาด ให้ได้ภายใน 3 - 5 ปี ทั้งนี้พอร์ต ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดย่อม (Small Business) เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการ เติ บโตสู ง สุ ด สำ � หรั บในปี 2554 ธนาคารตั้งเป้าหมายการเติบโตของ สินเชื่อเอสเอ็มอีที่ 43,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากฐานสินเชื่อในปี 2553 ที่ มี 157,000 ล้ า นบาท โดยคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ยอดสินเชื่อ รวมของเอสเอ็มอีจะอยู่ที่ 200,000 ล้านบาท

ภาคเอกชน และแนวโน้ ม รายได้ เกษตรกรยั ง คงปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จาก ทิศทางราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ขณะเดี ย วกั น ด้ า นสถาบั น การเงิ น ยั ง คงมี เ สถี ย รภาพโดยยั ง มี

สำ�หรับแนวทางการดำ�เนิน ธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี ปี นี้ ธนาคารจะใช้ กลยุทธ์การเน้นออกผลิตภัณฑ์ที่เป็น นวัตกรรม และฉีกแนวจากข้อเสนอ เดิมๆ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และ ทะลุข้อจำ�กัดในตลาด ทำ�ให้ลูกค้าได้ รับผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นประโยชน์และตอบ สนองความต้องการได้อย่างแท้จริง พร้อมเสริมด้วยแคมเปญการตลาดที่ ดึงดูดและให้ผลตอบแทนทีน่ า่ พอใจแก่ ลูกค้า เช่นการลุน้ โชคใหญ่ทกุ ไตรมาส รวมถึ ง ของขวั ญ และบริ ก ารพิ เ ศษ ต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ธนาคาร

สภาพคล่องอยูใ่ นระบบสูง ซึง่ เป็นปัจจัย สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้กับภาค เอกชนและภาคบริการยังขยายตัวได้ดี หลังจากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทาง เข้ามาไทยประมาณ 16.8 - 17 ล้านคน ซึง่ จะส่งผลต่อภาคการผลิตให้มแี นวโน้ม ขยายตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจยังคง มีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังจากการ ฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จโลกที่ ยั ง มี ค วาม เปราะบาง โดยเฉพาะประเทศในแถบ ยุโรป ญี่ปุ่น รวมไปถึงประเทศจีนที่มี การเข้ ม งวดนโยบายการเงิ น มากขึ้ น ซึ่ ง อาจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ การลงทุ น รวมไปถึงแนวโน้มราคาน้�ำ มัน และอัตรา ดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผล ให้ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ เพิ่ ม ขึ้ น ในทิ ศ ทาง เดียวกัน “ยังคงมีสถานการณ์ทางการ เมืองที่ยังคงต้องระมัดระวังเพราะจะส่ง ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคและ นักลงทุนต่างชาติ สถานการณ์สินค้า เกษตรที่ยังไม่แน่นอนจากภัยธรรมชาติ และความผันผวนการเคลือ่ นย้ายเงินทุน จากนโยบายการเงิน อัตราดอกเบีย้ ทีต่ ่ำ� ของสหรั ฐ ฯ และยุ โ รป ทำ �ให้ อั ต รา ดอกเบีย้ ประเทศต่างๆ ในเอเชียปรับตัว สูงขึ้น” นายอาคม กล่าว จะรุกเสริมทักษะความรู้ (Knowledge) ด้านเศรษฐกิจ การเงินและธุรกิจอย่าง เข้มข้นขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และสร้าง เครือข่ายธุรกิจ (Network) ให้กับ ลูกค้าผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพ ผูป้ ระกอบการทีธ่ นาคารจัดขึน้ ตลอดทัง้ ปี อาทิ โครงการพัฒนาทักษะเจ้าของ ธุรกิจรุ่นใหม่ (SCB SME -Young Entrepreneur Program : YEP), โครงการเสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร (SCB SME -Intelligent Entrepreneur Program : IEP) และที่สำ�คัญคือ การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้สามารถ ดูแลลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญรู้จริง และเข้าใจในธุรกิจและความต้องการ ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

DCC คาดกำ�ไรสุทธิปีนี้โต 17 - 18% นายมารุต แสงศาสตรา ประธานเจ้า หน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำ�กัด (มหาชน) หรือ DCC เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มกำ�ไรสุทธิในปีนี้จะเติบโตจากปี ก่อน 17 - 18% ที่มีกำ�ไร 1,175 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายในปีนี้จะเติบโต 10% จากปีก่อนที่มียอดขาย 6,532 ล้านบาท สำ�หรับสาเหตุที่กำ�ไรสุทธิจะเติบโตใน ระดับดังกล่าว เนือ่ งจากบริษทั ฯจะพยายามรักษา อัตรากำ�ไรขั้นต้นไว้ที่ระดับ 44 - 45% พร้อมทั้ง ในปีนบี้ ริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะขยายกำ�ลังการผลิตเพิม่ ขึ้น รวมถึงการเปิดสาขาใหม่ ด้ า นปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปีนี้ มาจากราคา สิ น ค้ า เกษตรที่ มี แ นวโน้ ม ปรั บ ตั ว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะราคายางพาราที่ยังมีทิศทางเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะทำ�ให้ประชาชนมีกำ�ลังซื้อมากขึ้น สำ�หรับปัจจัยที่สร้างความกังวลต่อการ ดำ�เนินธุรกิจในปีนี้ ประกอบไปด้วยผลกระทบ จากปั ญ หาน้ำ � ท่ ว ม และราคาก๊ า ซธรรมชาติ ที่บริษัทฯ ใช้เป็นพลังงานในการผลิตที่จะปรับตัว เพิม่ ขึน้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้มกี ารประเมินถึงผลกระทบ ดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตั้งเป้ายอดขาย ในช่ ว ง 5 ปี ไ ว้ ที่ ป ระมาณ 1 หมื่ น ล้ า นบาท โดยปัจจุบันมีรายได้จากการส่งออกไปยังต่าง ประเทศ 4% ส่วนที่เหลือมาจากการขายภายใน

ประเทศ โดยแบ่งเป็นขายผ่านสาขาของบริษัทฯ ในสัดส่วน 68% ขายผ่านตัวแทน 26% ทีเ่ หลือเป็น แฟรนไชส์ ปีนี้บริษัทฯ ตั้งงบลงทุนรวมในปีนี้ไว้ที่ 420 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบใช้ลงทุนซื้อเตาเผา เพื่อขยายกำ�ลังการผลิตกระเบื้องเพิ่มอีก 1 เตา จำ�นวน 280 ล้านบาท โดยจะผลิตได้ในเดือน กรกฏาคม 2554 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำ�ลัง การผลิตกระเบื้องเพิ่มเป็น 61 ล้านตารางเมตร ต่อปี จากปัจจุบันที่มีกำ�ลังการผลิตอยู่ที่ 58 ล้าน ตารางเมตรต่อปี โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกำ�ลังการ ผลิตอยู่ที่ประมาณ 98% ของกำ�ลังการผลิตรวม จากโรงงาน 2 แห่ง นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดสาขา ใหม่เพิ่ม 10 - 15 สาขา โดยมีรูปแบบการเปิด สาขาทั้งการเช่าพื่นที่ รวมทั้งการก่อสร้างและซื้อ ที่ดินใหม่ โดยใช้งบลงทุนรวม 187 ล้านบาท ซึ่งใช้งบลงทุนต่อสาขาอยู่ที่ประมาณ 5 - 6 ล้าน บาท โดยตั้งเป้าที่จะเปิดสาขาในประเทศให้ครบ 350 สาขา จากปัจจุบันที่มีสาขาของตัวเองอยู่ที่ 206 สาขา และมีตัวแทนจำ �หน่าย 116 ราย แฟรนไชส์อกี 8 แห่ง ซึง่ หากบริษทั ฯ สามารถเปิด สาขาครบตามแผนดังกล่าวก็มีโอกาสที่จะขยาย ธุรกิจไปยังต่างประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการส่งออกใน ระดับต่ำ�เพียง 4% นอกจากนีย้ งั อยูร่ ะหว่างเจรจาเพือ่ เข้าซือ้ แฟรนไชส์ จำ�นวน 2 ราย โดยคาดว่าจะสามารถ เห็นความชัดเจนใน 3 - 4 เดือน ซึ่งคาดว่าจะใช้

News Station

หน้า 8

งบลงทุน จำ�นวน 10 - 15 ล้านบาทต่อแห่ง NMG ตั้งเป้ารายได้รวมปีนี้โต 15% นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานคณะ กรรมการบริหาร บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (NMG) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 15% จากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ ที่กว่า 3 พันล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้หลักยัง คงมาจากธุรกิจสิ่งพิมพ์อยู่ที่ประมาณ 80 - 90% และที่เหลือเป็นในส่วนของธุรกิจโทรทัศน์และ หนังสือ และเชื่อว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปบริษัทฯ จะสามารถทำ�กำ�ไรได้อย่างต่อเนื่อง จากปีก่อนที่ มีกำ�ไรทั้งหมดกว่า 300 ล้านบาท จากก่อนหน้านี้ ทีข่ าดทุนมาตลอด 5 - 6 ปี แบ่งเป็นกำ�ไรจากการ ดำ�เนินงานของบริษัทฯ กว่า 100 ล้านบาท และ ในส่วนที่เหลือ คือ กำ�ไรจากการเข้าซื้อกิจการโรง พิมพ์ในญีป่ นุ่ โดยคาดว่ากำ�ไรหลังจากนีจ้ ะมาจาก การดำ�เนินงานของบริษัทฯ นายธนาชัย กล่าวต่อว่า บริษทั ฯ ได้รว่ ม มือกับมหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์ (SAU) ผนึก ความแข็งแกร่งด้านสือ่ และการตลาดของเนชัน่ ก่อ ตั้ ง มหาวิ ท ยาเนชั่ น (Nation University) โดยบริ ษั ท ฯ ได้ ว างงบลงทุ น 250 ล้ า นบาท เพื่อพัฒนา 2 วิทยาเขตแรก โดยจะเปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำ�ปาง เป็นมหาวิทยา เนชั่น วิทยาเขตโยนก และอีก 1 วิทยาเขตใน กรุงเทพฯ ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขต กรุงเทพฯ โดยมีแผนทีจ่ ะขยายเครือข่ายการศึกษา ไปทั่วทุกภูมิภาค โดยจะเริ่มจาก 2 วิทยาเขต ดังกล่าวในปีนี้

UAC ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 13% ลั่นปีหน้ายอดขายทะลุพันล. นายกิตติ ชีวะเกตุ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิ คัลส์ (UAC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายราย ได้ปีนี้เติบโต 13% จากปีก่อน โดยปีนี้จะเพิ่มสินค้า ใหม่ 3 รายการ ได้แก่ 1.สารเร่งปฏิกิริยา สำ�หรับ ใช้ในปิโตรเคมีขั้นปลาย 2. สารจับปรอทในก๊าซ ธรรมชาติ และ 3. สารดูดกลิ่นในอุตสาหกรรม ซึ่ง ขณะนี้กำ�ลังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทในต่าง ประเทศในการนำ�เข้าสารดูดกลิ่น

นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ จะเน้นเรือ่ งบริการหลัง การขายมากขึ้น โดยจะเน้นการบริการลูกค้าที่มีรูป แบบแตกต่างไปจากปัจจุบัน ซึ่งเชื่อว่าจะ ทำ�ให้เป้าหมายรายได้ดังกล่าวเป็นไปได้ ทั้งนี้ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์จลาจลใน อียปิ ต์ และมีแนวโน้มจะลุกลามไปยังตะวันออกกลาง ส่งผลให้บริษทั ฯ ต้องปรับแผนสต็อกสินค้านานเป็น 2 เดือน จากเดิมประมาณ 1 เดือนครึ่ง เพื่อป้องกัน ปัญหาสินค้าขาดแคลน เนือ่ งจากสินค้าด้านสารเคมี

จะต้องมีการขนส่งผ่านคลองสุเอช ซึ่งเป็นหนึ่งใน จุดทีย่ งั มีความเสีย่ งเรือ่ งของปัญหาการเมืองในอียปิ ต์ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง มี ค วามกั ง วล การเมืองในประเทศ ซึ่งอาจไม่มีเหตุการณ์รุนแรง เกิดขึน้ เหมือนปีทผี่ า่ นมาก็จะไม่กระทบต่อการดำ�เนิน ธุรกิจของบริษัทฯ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

GOLD TREND DAR Wong Gold went higher than our target resistance last week above 1370.00 regions. The market reached 1391.75 on Friday and settled near to this high. Street protests in Arab countries and global inflation pushed the yellow metals to high prices by investors amid uncertainty of economies. We reckon new bullish strength only after the trend breaks above 1400.00 benchmarks. However, the technical outlook is stil prone to take a breather in coming week to 1360.00 regions. WTI crude prices behaved as we predicted last week pertaining

to its reversal up. The market touched its bottom 83.84 on Tuesday but quickly settled above 85.00 again on following day. The market reacted to bullish sentiments after the civil protests spread to Yemen and Bahrain. This week, we foresee strong supports at 86.00 regions while topside is opened to 93.00 areas once the bull penetrates above 90.00 benchmarks.

24 February. In coming week, the market may test higher only after it breaks above 1000 levels but potential to consolidate on downside is stil risky. Do not try to pick stocks if the market breaks and settles below 937!

SET Index consolidated from 937 bottoms and traded higher near to 1000 benchmarks. We foresee the Thailand equities will react lower together with Asian markets by reacting to the rate hike in banks’ reserve ratio rate on

Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work. DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading experiences in global derivatives and FOREX markets. They can be reached through the website www.pwforex.com

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

Lifestyle Station

สตรอเบอร์รีหวานกรอบ

by Jackal_XIII

สตรอเบอร์รผี ลไม้แดงสดขนาดกะทัดรัดหวานละมุนสัมผัสกรอบสะใจอันมีแหล่งผลิตสำ�คัญในไทยทีภ่ าคเหนือ นัน้ บัดนีถ้ งึ ฤดูกาลของมันเข้าให้แล้ว ซึง่ คงจะไม่แปลกทีร่ ะยะนีจ้ ะเห็นใครต่อใครทีไ่ ปแอ่วเชียงใหม่-เชียงรายหอบ หิ้วมาเป็นของฝากกันและกัน ทางวิชาการเขาว่ากันว่า ผลไม้ที่ว่านี้มีเบต้าแครอทีนและวิตามินซีซึ่งเป็นสาร แอนตี้อ๊อกซิเเดนต์ ที่สำ�คัญสตรอเบอร์รี 8 ผล ให้วิตามินซีมากกว่าส้มทั้งผลเสียอีก แต่จะซื้อมาฝากกันทั้งทียิ่ง ลูกโตยิ่งเคี้ยวหนำ�ใจ และถึงจะแพงกว่าลูกเล็กแต่รสชาติที่ได้ก็คุ้มกับมูลค่าเงินที่เสียเพิ่ม ทัง้ นีส้ ตรอเบอร์รที เี่ รากินกันนีเ้ ขาแบ่งเกรดหรือขนาดกันมาตรฐานกันตามน้ำ�หนักผล (เกรดทีจ่ ะกล่าวนีไ้ ม่ใช่เกรดทีบ่ รรดาแม่คา้ รายย่อย คัดสรรแบ่งกันเอง) โดยแต่ละกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ต้องคัดแยกผลตามชั้นมาตรฐานคุณภาพโดยให้ผลในแต่ละเกรดมีขนาดสม่ำ�เสมอกันดังนี้ - เกรดพิเศษ น้ำ�หนักผล 25 กรัมขึ้นไป - เกรด 1 น้ำ�หนักผล 15 - 25 กรัม - เกรด 2 น้ำ�หนักผล 11 - 15 กรัม - เกรด 3 น้ำ�หนักผล 9 - 11 กรัม - เกรด 4 น้ำ�หนักผล 7 - 9 กรัม ส่วนใครที่ซื้อหามาแล้วหากไม่รีบกินก็ควรรีบจัดเก็บในที่อากาศถ่ายเทดีเพราะมันเน่าเสียง่าย การเก็บรักษาต้องเก็บไว้ทอี่ ณุ หภูมปิ ระมาณ 1 - 2 องศาเซลเซียส และควรมีความชืน้ ภายในห้องประมาณ 85 - 90% และถ้าเป็นไปได้ควรใช้ภาชนะทรงตื้นในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและไม่ให้ผลซ้อนทับกันมากเกินไป

Photo Release

BBL จัดสัมมนา “เถ้าแก่เอสเอ็มอีกับนวัตกรรม”

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) และนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ร่วมเปิดการสัมมนาเรื่อง “เถ้าแก่เอสเอ็มอีกับนวัตกรรม” พร้อมด้วย นายวีรพล ศรีเลิศ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ซ้าย) นายวัลลภ เตียศิริ ผู้อำ�นวยการสถาบันยานยนต์ (ที่ 3 จากขวา) ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเทคโนโลยี บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย (SCC) (ที่ 3 จากซ้าย) นายกมล ชุติพงศ์นาวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท กมลแมชชีนแฟคทอรี่ จำ�กัด (ที่ 2 จากซ้าย) และนายไพจิตร แสงไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟล็กโซ่ รีเสิร์ช กรุ๊ป จำ�กัด (ที่ 4 จากขวา) ณ ธนาคารกรุงเทพ ชมรมบัวหลวงเอส เอ็มอี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันยานยนต์ เพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการนำ�เทคโนโลยีและ นวัตกรรมมาใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

SVOA เดินหน้ากระตุ้นตลาดร้าน อินเทอร์เน็ตรายย่อย

บมจ.เอสวีโอเอ (SVOA) ผู้ให้บริการโปรแกรม “SV I-Caf’e Administration” หรือ เอสเวีย (SVIA) ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดการร้าน เกมและร้านอินเทอร์เน็ต ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษที่จะช่วยลดภาระในด้าน เวลาให้กับเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอีที่เป็นร้านเกมและอินเทอร์เน็ตที่มี ขนาดเล็ก และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 20 เครื่อง ซึ่งมีความ ต้องการใช้เอสเวีย (SVIA) ในการบริหารร้านค้าโดยโปรโมชั่นพิเศษนี้จะ เสียค่าธรรมเนียมรายปีเพียงปีละ 4,270 บาท เท่านั้น โดยร้านเกมและ อินเทอร์เน็ตที่สนใจ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ตัวแทนจำ�หน่ายใกล้ บ้าน SVIA ถูกพัฒนาให้ง่ายต่อการจัดการและป้องกันปัญหาที่จะ เกิดขึ้นในร้านเกมออนไลน์และร้านอินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรมดังกล่าว จะทำ�ให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) รวมถึงแอปพลิเคชั่นและเกมจากทั่วโลกที่จะถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย จะกระทำ�ได้ง่ายโดยการผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์ กลาง ซึ่งจะสามารถอัพโหลดโปรแกรมใหม่ๆ หรือเกมออนไลน์ใหม่ๆ ผ่านไปยังคอมพิวเตอร์เครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ จุดเด่นของ SVIA คือการมีระบบการป้องกันทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงการบริการในส่วนของผู้ใช้งานอีกด้วย ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง ระบบแมนนวลและระบบอัตโนมัติ โดยการอัพเดตเกมออนไลน์และแพตช์ สามารถทำ�ได้ตลอดเวลา

มุมประกัน อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ทุ่ม 60 ล้าน จัด แคมเปญ “Pay It Forward”

บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) เปิดตัวแคมเปญยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งความสำ�เร็จทั่วไทย ภายใต้คอนเซปต์ “Pay It Forward - ส่งต่อความสุข ต่อยอดความฝัน” กับกิจกรรมแรก “ลุ้น 60,000 ทุกคัน ลุ้น 6,000 ทุกคลิก” มอบโชค พิเศษสุดเร้าใจ และโอกาสลุ้นชิงรางวัลเงินสด ทุกวัน วันละ 60,000 บาท และ 6,000 บาท ตลอด 60 วัน รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท พร้อมเชิญคนดังร่วมทำ�กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมยาวตลอดปี ตอกย้ำ� พั น ธกิ จ “อยุ ธ ยา อลิ อั น ซ์ ซี . พี . จะเป็ น ปั จ จั ย หลั ก แห่ ง ความมั่ น คง คุ้มครองทุกครอบครัวไทย”

TMB แจกต้นไม้ทองคำ� สุดอลังการต้นแรกของโลก

มร.มิฮาล ซูเร็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้ารายย่อย นางกาญจนา โรจวทัญญู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานส่งเสริม การตลาด และนายประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจสาขา ธนาคารทหารไทย (TMB) มอบ “ต้นไม้ทองคำ�แท้ต้น แรก” มูลค่าหนึ่งล้านบาท ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเฉพาะลูกค้า TMB ให้แก่ นางละม่อม อนิสภกุล ลูกค้าผู้โชคดีท่านแรก จากแคมเปญ พิเศษ “โกลเด้น ดรอว์ (Golden Draw) - ลุ้นรับทองคำ� 6 เดือน 6 ล้าน บาท” สำ�หรับทุก 1 ล้านบาทที่ฝากและลงทุนกับ TMB มีสิทธิ์ลุ้นรับต้นไม้ ทองคำ�มูลค่า 1 ล้านบาท เพียง 6 ชิ้นในโลก ตั้งแต่วันนี้จนถึง มิ.ย. 54 www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

คิดแบบ

ตอนที่ 16

“ทอเร่ จอห์นเซ่น” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DTAC

เมือ่ ถามซีอโี อคนนีว้ า่ หากเกิด 3G อย่างเป็นรูปเป็นร่างแล้ว จะทำ � ให้ อ ะไรเปลี่ ย นบ้ า ง ทั้ ง ในมุ ม ผู้ บ ริ โ ภคและโอเปอเรเตอร์ เขาเผยทัศนะให้ฟังว่า... “ในแง่ผู้บริโภค คือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ทัง้ ต่อการทำ�ธุรกิจ และการศึกษา คิลเลอร์แอปพลิเคชัน่ จริงๆ ของ 3G คือการเข้าถึงบรอดแบนด์ ส่วนในแง่โอเปอเรเตอร์ 3G คงไม่ได้พลิกในเชิงรายได้ ให้อย่างเป็นกอบเป็นกำ� ช่วงปีแรกๆ คงเพียงแค่เพิม่ ในส่วนบริการ

เสริมอีก 10 - 15% จากมีสัดส่วนรายได้สมมติที่ประมาณ 10% จริงๆ แล้วรายได้หลักของโอเปอเรเตอร์ยังเป็นบริการ ด้านเสียง แต่เป้าหมายลูกค้าจะเปลี่ยนไปโฟกัสในกลุ่มลูกค้า ทั้งเก่า และลูกค้าใหม่ที่สนใจในบริการบรอดแบนด์ ส่วนด้านการใช้งาน คนทั่วไปมักเข้าใจว่า 3G ใช้ได้ เฉพาะผ่านมือถือ อันที่จริง 3G ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับแล็ปทอป เท่านัน้ มันยังทำ�งานผ่านอุปกรณ์คล้ายๆ แอร์การ์ด หรือ ยูเอสบี พอร์ตได้เลย ก็คงจะทำ�ให้อะไรๆ มันง่ายและสะดวกมากขึ้น”

...อ่านต่อฉบับหน้า...

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

แนวโน้มดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ จะแกว่งตัว และยังไม่ผ่าน 1,000 จุด ขณะเดี ย วกั น มี โ อกาสปรั บ ลงทดสอ บ แนวรับที่ 980 จุดในระหว่างสัปดาห์นี้ เนือ่ งจากปัญหาเงินเฟ้อประเทศในเอเชีย ยั ง กดดั น การเติ บโตเศรษ ฐกิ จ แต่ ล ะ ประเทศ กลยุทธ์แนะนำ� Wait and See เนือ่ งจากดัชนีฯ ยังเป็นขาลง และรอขาย ทำ�กำ�ไรเมื่อดัชนีฯ แตะ 1,000 จุด โดยประเมนิ แนวรับ 987 - 980 จุด และ แนวรับถัดไป 950 จุด ส่วนแนวต้าน 1,000 - 1,003 จุด

ตลาดหุ้ น ไทยวั น นี้ ดั ช นี ฯ จะแกว่ ง ตั ว ผั น ผวนในกรอบแคบ แนะติดตามการประกาศงบกลุม่ พลังงาน ที่เหลือ รวมทั้งปัจจัยการเมืองภายใน ประเทศ นอกจากนี้ ต้ อ งติ ด ตาม Fund Flow ว่าจะเข้ามามากน้อยแค่ไหน โดยการเข้าลงทุนของต่างชาติในรอบนีย้ งั เป็นลักษณะระยะสั้น เพราะยังมีความ กั ง วลต่ อ สถานการณ์ ต ะวั น ออกกลาง และมาตรการคุมเงินเฟ้อของจีน ประเมิน แนวรับ 985 - 980 จุด และแนวต้าน 1,000 - 1,500 จุด

หน้า 13

คาดดัชนีตลาดหุน้ ไทยจะปรับขึน้ มากกว่า 1,050 จุด โดยได้รับปัจจัยบวก จากกา รที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ งในประ เทศ และเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาต่อเนื่อง โดยตลาดหุ้นปีนี้ จะผันผวนมากกว่าปี ก่อน แต่ก็มองว่าดัชนีหุ้นจะเพิ่มขึ้นได้ ขณะนี้ตลาดหุ้นไทยอยู่ระดับ 990 จุด ซึ่ ง หากมี ก ารเลื อ กตั้ ง เกิ ด ขึ้ น ประมา ณ ก.ค.ตามปกติจะพบว่าหุ้นจะขึ้นประมาณ 10% ในช่วง 3 เดือนก่อนหน้า ดังนั้น ประมาณเม.ย. - ก.ค. ดัชนีฯ อาจจะขึ้น ได้มากกว่า 1,050 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 21 กุมภ�พันธ์ 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,210.64 4.33% 3,503.32 12.52% 8,527.02 30.47% 14,739.61 52.68%

3,333.03 11.91% 3,393.84 12.13% 5,227.62 18.68% 16,026.10 57.28%

-2,122.39 109.48 3,299.40 -1,286.49

Last Update

21/02/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

995.67 694.77 1,517.79 266.06

Chg 0.1 -0.2 0.16 1.31 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

21/02/11

%Chg 0.01 -0.03 0.01 0.49 27,980.58 106.4

17:01:51

AGRO 2 A dv ance 36%

Decline 37%

1.8

1.5

TECH

No C hange 27%

CONSUMP

1 0.5 0

0.37

-1.36 -0.5 -1

SERVICE

0.08

-1.5

0.17

FINCIAL

-0.46 Decline 22% No C hange 38%

A dv ance 40%

0.98

RESOURC

0.19

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 21 กุมภ�พันธ์ 2554

SCB

( Day )

: SCB 7,000,000

Price & Fundamental Symbol SCB

Last 103.50 Chg 2.00  %Chg 1.97  Open 102.00  High 104.00  Low 101.00  Prev 101.50  Avg 102.67  AccVol 22,193,600  AccVal(K฿) 2,278,715  %Fluct 2.92  P/E 15.33  P/BV 2.35  DPS(Baht) 1.00  Yield(%) 2.46  EPS(Baht) 6.75  MktCap(Mil.) 351,147  Broker Target Update KTZ 130.00 21/02/11 หลักทรัKS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็140.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 21/02/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 21/02/11 ค่าการ ASP ม่ ขึน้ มากที 147.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 104.00

103.50

Price

103.00

102.50

102.00

101.50

101.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 21 กุมภ�พันธ์ 2554

TCC-W1

( Day )

Volume Analysis

: TCC-W1

Price & Fundamental Symbol TCC-W1

Last 2.50 Chg 0.36  %Chg 16.82  Open 2.16  High 2.56  Low 2.16  Prev 2.14  Avg 2.41  AccVol 18,570,300  AccVal(K฿) 44,772  %Fluct 16.60  P/E 125.00  P/BV 4.55  DPS(Baht) N/A  Yield(%) N/A  EPS(Baht) 0.02  MktCap(Mil.) 1,900  Broker Target Update No Comment

6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 2.56

2.54

2.52

2.50

2.48

2.46

2.44

2.42

2.40

Price

2.38

2.36

2.34

2.32

2.30

2.28

2.26

2.24

2.22

2.20

2.18

2.16

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 21 กุมภ�พันธ์ 2554

BIGC

( Day )

Volume Analysis

: BIGC

2,500,000

Price & Fundamental Symbol BIGC

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker KS

79.50 -0.50  -0.63  80.00  80.25  79.50  80.00  79.99  2,216,800  177,326  0.94  20.23  3.28  1.96  2.45  3.93  63,710  Target Update 84.50 21/02/11

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,000,000

Vol.

1,500,000 1,000,000 500,000

Price

80.25

80.00

79.75

79.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 558 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

คำ�คมการลงทุน “The financial markets generally are unpredictable. So that one has to have different scenarios.. The idea that you can actually predict what’s going to happen contradicts my way of looking at the market.” “ตลาดการเงิ น โดยปกติ แ ล้ ว เป็ น สิ่งที่ทำ�นายไม่ได้ ดังนั้นแต่ละคนจะมีหลาก หลาย scenario ความคิดที่ว่าคุณสามารถ พยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ขัดแย้งกับมุมมอง ของผมที่มีต่อตลาด” George Soros

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 22 ก.พ. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you