Page 1

Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

5 5 6 7

News Station

สปป.ลาวมีแผนลงทุน 600.90 ลานดอลลาร’ เกียรติธนา ขนสง คาดเขาเทรด 18 ก.ย. โดดเดนเปน AMATA ธปท.ขายบอนด5หมื่นลบ.3-4และ7ก.ย.นี้

9

Dynamic Station

10

ธรรมเทนเมนท

ลือกองทุนดอดเก็บหุน HEMRAJ เพื่อจิตใจงดงาม

มีลุน PTT รับชดเชยเอ็นจีวีเพิ่ม พลังงานชงเรื่องเขากพช.ตนสัปดาหหนา

12

Professional Station

13

Strawberry

BIGC ราคาเปาหมาย 51.75 บาท

เดือนกันยา..ยังไมนา กลัว

มองหุˆนจากเซียน PTT ลุ น รั บ ชดเชยตรึ ง ราคา NGV จากป จ จุ บั น รั ฐ บาลช ว ยเหลื อ เดื อ นละ 14 ไตระดับที่ 645-650 จุดได 300 ลานบาท รมว. พลังงานระบุ ตนสัปดาหหนา 24 ส.ค. นำแผนการชดเชยราคา เสนอในที่ประชุม กพช.และคาดภายในสัปดาหเดียวกันเรื่องจะเดินถึงขึ้นตอนให 15 Data Station กบง.พิจารณา ขณะที่ภาครัฐเตรียมเรงรัดการขยายจำนวนสถานี NGV ใหคลอบคลุม ทั่วประเทศมากขึ้นกวาแผนเกาหลังสถานการณราคาน้ำมันกลับมาแพงอีกรอบ ต‡อหนˆา 3

บอรดตลท. ตั้ง ‘ปกรณ’ เปนกรรมการ TSFC ไฟเขียว บจ.ตางชาติเขาตลาดหุนไทย

รอเพียง ก.ล.ต. ไฟเขียวเทานั้น หลังบอรด ตลท.ปรับเกณฑอนุญาตใหบริษัท ตางแดนเขาจดทะเบียนตลาดหุนไทย ระยะแรกใหเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนแลวใน ตางประเทศมาอยูดวยในลักษณะจดทะเบียน 2 ตลาดไปกอน พรอมกันนี้อนุมัติการ ลงทุนในกองทุนรวมลงทุนผานนโยบายการลงทุน แทน เอ็ม เอ ไอ แม็ทชิ่ง ฟนด และ แตงตั้งอดีตประธานตลาด ‘ปกรณ’ เปนกรรมการ TSFC อีกครั้ง ต‡อหนˆา 3

ครึ่ ง ป ง บบจ.ทั้ ง ตลาดเอ็ ม เอไอดิ่ ง 42% มีแค BOLและTNDT โตทั้งยอดขาย-กำไร “อภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์” ..เสือหนุมแหงวงการ Future

ตอนที่ 10

ต‡อหนˆา 11

ผลงาน Q/252 ของบริษัทจดทะเบียน mai กระเตื้อง จาก 3 เดือนแรก แตยังไมดีพอที่จะฉุดตัวเลข 6 เดือนนามอง พบ 52 บริษัทไตรมาส 2 ปนี้เทียบ ปกอนกำไรหด 18% สวนตัวเลขครึ่งปกำไรดิ่งถึง 42% ยอดขายหาย 11% ขณะที่มีเพียง BOLและTNDT เทานั้นโตทั้งยอดขาย-กำไรเทียบจากไตรมาส กอนหนา, ไตรมาสเดียวกันปกอน รวมถึงตัวเลขครึ่งปเมื่อเทียบปกอนดวย ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

หน้า 2

วิทยากรโดย


News Station

Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552 มีลุน PTT (ตอจากหนา 1) นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังได รั ฐ บาลมี ม าตรการช ว ยเหลื อ กลุ ม น า ย แ พ ท ย ว ร ร ณ รั ต น มีมติใหพิจารณาทบทวนแผนขยาย แท็กซี่ เปลี่ยนมาใช NGV และเรงรัด ชาญนุกูล รมว.พลังงาน เปดเผยวา การให บ ริ ก ารและส ง เสริ ม การใช ให ข ยายจำนวนสถานี บ ริ ก ารให ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการ NGV ใหม เนื่ อ งจากราคาน้ ำ มั น ที่ คลอบคุมทั่วประเทศ ถึงแมจำนวน ดำเนิ น การและส ง เสริ ม การใช ก า ซ ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อยู ที่ ร ะดั บ 60-80 สถานีบริการ NGV ภายสิ้นปนี้จะมี ธรรมชาติ ใ นรถยนต ได ห ารื อ เรื่ อ ง ดอลลาร/บารเรล จากเดิมที่คาดวา จนวน 405 สถานี เกินเปาหมายที่ตั้ง การชดเชยราคาขายปลีก NGV จาก อยูที่ 50-70 ดอลลาร/บารเรล ในชวง ไวที่ 400 สถานี การที่ บมจ. ปตท. (PTT) ตองตรึง ป 2552-2556 โดยสั่ ง การให ค ณะ รมว.พลังงาน ยังกลาวถึง ราคา NGV ไวที่ 8.50 บาท/กิโลกรัม กรรมการฯ กลับไปทบทวนแผนการ ความคื บ หน า โครงการท อ ส ง ก า ซ ซึ่งต่ำกวาราคาตนทุน โดยจะมีการ ขยายสถานีบริการ NGV ใหเพียงพอ NGV สายเหนื อ และอี ส าน เพื่ อ เพิ่ ม การชดเชยราคา NGV เพื่ อ ให กั บ ความต อ งการที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น หลั ง ส ง เสริ ม ความต อ งการในภาค PTT ขยายการลงทุน เปนการชดเชย นอกเหนื อ จากที่ รั ฐ บาลให เ งิ น ชวยเหลือในการตรึงราคา NGV 300 ลานบาท/เดือน ทั้งนี้ จะมีการนำแผนการ ชดเชยราคา NGV ให PTT เสนอในที่ âÍ¡ÒʾÔàÈÉÊØ´àÁ×èÍແ´ºÑÞªÕãËÁ‹¡Ñº¡ÔÁàÍ秵Ñé§áµ‹ 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552 áÅЫ×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ´ŒÇÂâ»á¡ÃÁ ประชุ ม คณะกรรมการนโยบาย Streaming & One Click ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à«ç·à·Ã´ ´Í·¤ÍÁ ¨Ó¡Ñ´ ÃѺ¢Í§ÃÒ§ÇÑŷѹ·Õ...äÁ‹µÍŒ §ÅعŒ ! พลังงานแหงชาติ หรือ กพช. ในวันที่ ÊÐÊÁÂÍ´«×Íé ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ ÃÇÁ 3 à´×͹ àÃÔÁè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á - 30 µØÅÒ¤Á 52 ÃѺ·Ñ¹·Õ Gift voucher 24 ส.ค.นี้ จากนั้นจะเสนอเขาสูที่ ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 1 - 1.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 200 ºÒ· ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารนโน ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 2 - 4.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 500 ºÒ· บายพลังงาน หรือ กบง. พิจารณา ในสัปดาหเดียวกัน พิ เ ศษ ! Man of the Month

เป ด ปุบ เทรดป บ ...รวยทั น ที

หน้า 3

อุ ต สาหกรรมและการผลิ ต ไฟฟ า โดยที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณาผลการ ศึกษาของ PTT และคณะกรรมการ ถึงความเปนไปไดในการสงเสริมการ ผลิตไฟฟา เพื่อใหโครงการทอสงกาซ มีความคุมคาในการลงทุน โดยทอ กาซ ปตท. สายเหนือ มูลคาลงทุน 18,000 ลานบาท และสายอีสาน ที่ โคราช มู ล ค า ลงทุ น 12,000 ล า น บาท จะเริ่มดำเนินการโดยเร็ว ในป 2553 เพื่ อ ให แ ล ว เสร็ จ ภายในป 2557 ส ว นท อ ส ง ก า ซสายใต ให ช ะ ล อ ก า ร ล ง ทุ น อ อ ก ไ ป ก อ น เนื่องจากมีแนวทอที่อำเภอขนอมกับ อำเภอจะนะแลว ส ว นมาตรการช ว ยเหลื อ กลุ ม ผู ขั บ แท ก ซี่ ให เ ปลี่ ย นมาใช NGV จะมี ก ารเป ด ประมู ล อู ติ ด ตั้ ง NGV จำนวน 30,000 คัน โดยเนนอู รวมทั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการ เปลี่ยนเปน NGV ที่ตองมีมาตรฐาน และมีการตรจสอบจากวิศวกรที่แท จริง

ผูที่มียอดซื้อขายหุนสะสมสูงสุด ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2552 รับทันที Notebook ACER เดือนละ 1 รางวัล พรอม กระเปาผา I ’m Investor จาก SET และ สมุดโนต จาก SETTRADE อยางละ 100 รางวัล

เพิ่มโชคอีกขั้น ... เมื่อทานมียอดซื้อขายหลักทรัพยสะสม 1 ส.ค. - 30 ต.ค. ตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไป มีสิทธิ์รวมลุน รางวัลบัตรกำนัลมูลคา 2,000 บาท จำนวน 25 รางวัล

บอรดตลท.

(ตอจากหนา 1)

นายสุ ท ธิ ชั ย จิ ต รวาณิ ช รองผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย ในฐานะเลขานุ ก าร คณะกรรมการตลาดหลั กทรัพยฯ เปดเผยวา ที่ประชุมคณะกรรมการ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ในวั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2552 มี ม ติ อ นุ มั ติ ปรั บ ปรุ ง เกณฑ ก ารรั บ หลั ก ทรั พ ย เพื่อสนับสนุนการเขาจดทะเบียน ของบริษัทตางประเทศ (Foreign Issuer) ตามแผนกลยุทธการสราง เครือขายพันธมิตรในระดับสากล และการเพิ่ ม จำนวนบริ ษั ท จด ทะเบียนและลดอุปสรรคการเขาจด

ประกาศรายชื่อผูโชคดีทางเว็ปไซตและอีเมล ประกาศรางวัล : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 พิธีมอบรางวัล Man of the Month ที่บูตกิมเอ็งฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ในงาน SET in the City 2009 ที่ สยามพารากอน อานรายละเอียดไดที่ www.kimeng.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติม ศูนยลูกคาสัมพันธ Call Center 0-2658-5050

ทะเบียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข ง ขั น ของตลาดหลั ก ทรัพยฯ “ในระยะแรก ตลาดหลัก ทรัพยจะอนุญาตใหเฉพาะบริษัท ตางประเทศที่มีหุนจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยตางประเทศ แลว เข า มาจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพยแหงประเทศไทย หรือที่เรียก ว า Dual Listing โดยต อ งเป น ตลาดหลักทรัพยที่อยูในประเทศที่ มี ค วามร ว มมื อ กั บ สำนั ก งาน

ก.ล.ต. ในการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล และตรวจสอบผูกระทำผิด เพื่อให มั่ น ใจว า บริ ษั ท เหล า นี้ ไ ด ผ า นการ คัดกรองจากตลาดหลักทรัพยตาง ประเทศแลว ซึ่งจะสรางความมั่น ใจแกผูลงทุน” นายสุทธิชัยกลาว เกณฑ นี้ จ ะมี ค วามยื ด หยุ น ไม เ ป น ภาระกั บ บริ ษั ท ต า ง ประเทศที่ตองการจะจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็ยังคงมาตรฐาน ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น โดยการ

ป ฏิ บั ติ ต า ม เ ก ณ ฑ บ ริ ษั ท จ ด ทะเบี ย นให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย ที่ มี ก ารจด ทะเบี ย นครั้ ง แรก โดยตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ จะพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ใน 4 ประเด็น ไดแก 1) ฐานะการเงิ น และผล การดำเนินงาน ตองเทียบเคียงได กั บ บริ ษั ท ที่ จ ะเข า จดทะเบี ย นใน ตลาดหลักทรัพยฯ 2) การมี ส ภาพคล อ งใน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ 3) การมี ผู ติ ด ต อ กั บ ผู ลงทุนในประเทศไทย ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

บอรดตลท.

(ตอจากหนา 3)

4) การเป ด เผยข อ มู ล ต อ ง เ ที ย บ เ ท า เ ก ณ ฑ ข อ ง ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ที่ มี ก า ร จ ด ทะเบียนครั้งแรก ทั้ ง นี้ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ จะเสนอหลั ก เกณฑ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การจดทะเบี ย นของบริ ษั ท ต า ง ประเทศดังกลาวตอสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. เพื่อขอความเห็น ชอบตอไป คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ ยั ง ได อ นุ มั ติ ก ารเลิ ก ประกอบ กิ จ การของบริ ษั ท เอ็ ม เอ ไอ แม็ ท ชิ่ ง ฟ น ด จำกั ด และให ค ง นโยบายการลงทุ น ในกองทุ น ร ว ม ลงทุ น ไว เ พื่ อ สร า งศั ก ยภาพให กั บ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม โดยให ก ระบวนการพิ จ ารณาการ ลงทุนในกองทุนรวมลงทุน เปนสวน หนึ่ ง ของนโยบายการลงทุ น ของ ตลาดหลักทรัพยฯ เนื่องจากที่ผาน มามี ข อ จำกั ด ในการจั ด ตั้ ง กองทุ น รวมลงทุน ตลาดหลักทรัพยฯ จึงได ปรับกลยุทธในการสรางความเขม

ครึ่งปงบบจ (ตอจากหนา 1)

บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 53 บริษัทนำสงงบการเงิน ประจำไตรมาส 2 ป 2552 สิ้นสุด 30 มิ ถุ น ายน 2552 ปรากฏว า มี ยอดขาย 10,615 ล า นบาท และ กำไรสุทธิรวม 672 ลานบาท ลดลง รอยละ 17 และรอยละ 18 จากชวง เดี ย วกั น ของป ก อ น ตามลำดั บ อย า งไรก็ ต าม ผลการดำเนิ น งาน ของบริษัทจดทะเบียนสง สัญญาณ ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 1 ป 2552 ที่ มี ก ำไรสุ ท ธิ ล ดลงถึ ง ร อ ยละ 64 จากชวงเดียวกันของปกอน โดยใน ไตรมาส 2 ป 2552 บริษัทที่มีกำไร สุ ท ธิ มี จ ำนวน 40 บริ ษั ท คิ ด เป น รอยละ 75 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ป นี้ ที่ มี บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ มี ก ำไร สุทธิเพียงรอยละ 67

แข็งใหกับอุตสาหกรรมธุรกิจเงินรวม ลงทุ น รวมถึ ง การผลั ก ดั น ให เ กิ ด ความชั ด เจนในแนวนโยบายการ สนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ทำให เ กิ ด กิ จ กรรมอื่ น ที่ ส ามารถกระตุ น การ พัฒนา มีขั้นตอนและใชทรัพยากร ในการดำเนินการนอยกวา “คณะกรรมการฯ เชื่อมั่น วาการใชกลยุทธในการสรางความ เขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมดวยการ ร ว มมื อ กั น ระหว า งภาคส ว นที่ เกี่ ย วข อ ง จะยั ง คงบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการสร า งเสริ ม ธุรกิจที่มีศักยภาพ ใหเปนบริษัทที่ แข็งแรงและเปนธุรกิจเปาหมายที่จะ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย mai ในอนาคต” นายสุทธิชัยกลาว โดย ตลาดหลักทรัพยฯ จะ รายงานเรื่องดังกลาวตอสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต อ ไป นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง ให นายปกรณ มาลากุ ล ณ อยุ ธ ยา เป น ผู แ ทนจากตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ เพื่อเปนผูไดรับการเสนอชื่อเขาดำรง

ท รั พ ย แ ล ะ บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผู จั ด การ ตลาดหลั ก ทรั พ ย เอ็ม เอ ไอ (mai) เปดเผยวา ภาพ รวมผลการดำเนิ น งานของบริ ษั ท จดทะเบียนใน mai ชวงไตรมาส 2 ป 2552 สงสัญญาณที่ดีขึ้นกวาใน ไตรมาสแรกของป โดยมีอัตราการ เติบโตของผลกำไรสุทธิถึงรอยละ 24 หากไม นั บ รวมกำไรจากการ จำหนายเงินลงทุนและการลงทุนใน หลักทรัพย นอกจากนี้ ยังแสดงผล กำไรสุ ท ธิ ใ นทุ ก หมวดธุ ร กิ จ ได แ ก ธุ ร กิ จ การผลิ ต (Product Manufacturing) ธุ ร กิ จ สื่ อ และ บริการ (Media and Advertising) ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (ICT) ธุรกิจบริการเฉพาะ กิจ (Professional Services) ธุรกิจ การเงิน (Financial Services) และ นายชนิตร ชาญชัยณรงค ธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) ผูชวยผูจัดการ กลุมงานผูออกหลัก ส ำ ห รั บ ภ า พ ร ว ม ผ ล

News Station ตำแหนงกรรมการบริษัทหลักทรัพย เพื่ อ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย จำกั ด (มหาชน) (TSFC) อีกครั้ง เนื่องจาก นายปกรณ เป น ผู ที่ มี ค วาม เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ส า น ต อ แ น ว นโยบายและการดำเนิ น งานของ TSFC ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู ใ นช ว งการ

หน้า 4

เปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคั ญ ของบริ ษั ท เ พื่ อ ส ร า ง ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น แ ก ผู ที่ เกี่ยวของและอุตสาหกรรมโดยรวม ตอไป ทั้งนี้ จะนำเขาสูกระบวนการ พิจารณาเลือกกรรมการตอที่ประชุม ผูถือหุนของ TSFC ตอไป

หลักทรัพยธนชาต

Thanachart Seaurities

www.TNSitrade.com บริการซื้อขายหลักทรัพยและ ตราสารอนุพันธผานระบบอินเทอรเน็ต สนใจการลงทุนหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม...

Internet Hotline : 0-2217-8900 ใหการลงทุนเปนเรื่องงาย สะดวก ปลอดภัย ทันกับความตองการของคุณ ตลอด 24 ชม. ประกอบการ 6 เดื อ นแรกของป นี้ บริ ษั ท ใน mai มี ย อดขายรวม 22,048 ลานบาท และมีกำไรสุทธิ รวม 976 ล า นบาท ลดลงร อ ยละ 11 และร อ ยละ 42 จากช ว งเดี ย ว กั น ของป ก อ น ตามลำดั บ นอกจากนี้ มี 37 บริษัทที่มีผลกำไร สุทธิ และในจำนวนนี้ มี 14 บริษัท ที่มีการเติบโตของกำไรสุทธิเพิ่มสูง ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ครึ่ ง ป แ รกของ ป2551 จากจำนวน 14 บริษัท ที่มี ผลกำไรครึ่งปแรกเติบโตจากปกอน มี ถึ ง 6 บริ ษั ท ที่ มี ผ ลกำไรใน

ไตรมาส 2 เติบโตจากทั้งชวงเดียว กันของปกอนและจากไตรมาสกอน หนา ไดแก บมจ. บิซิเนส ออนไลน (BOL) บมจ. ไพลอน (PYLON) บมจ. สาลี่อุตสาหกรรม (SALEE) บมจ. เชอร วู ด เคมิ ค อล (SWC) บมจ. ไทย เอ็น ดี ที (TNDT) บมจ. พลาสติค และหีบหอไทย (TPAC) โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง BOL และ TNDT แสดงการเติบโตทั้งกำไรและ ยอดขายจากช ว งเดี ย วกั น ของป กอนและจากไตรมาสกอนหนา


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

CLSA คาดหุนฟลิปปนสจอพุง 20% กลางป 2011

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า ซีแอลเอสเอคาดดัชนีตลาดหุนฟลิปปนสอาจ จะเพิ่มขึ้น 20% ใน 22 เดือนขางหนาเปนผล มาจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศหรือ จีดีพีฟลิปปนสขยายตัวดีขึ้น โดยซี แ อลเอสเอเป ด เผยว า ดั ช นี ตลาดหุนฟลิปปนสอาจเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 2,900 จุดในสิ้นปนี้ และอาจจะเพิ่มขึ้นมาอยู 3,300 จุดในกลางป 2011 ทั้งนี้ ดัชนีตลาดหุนฟลิปปนสในเดือน สิงหาคมลดลง 1.3 % หลังจากที่ลดลง 2.8 % ในวันที่ 17 สิงหาคม และไดเพิ่มขึ้น 47 %ในป นี้ ซึ่งมากกวา 3 เทาของดัชนีเอ็มเอสซีไอเวิรล อินเด็กซที่เพิ่มขึ้น 14% นอกจากนี้ นายอัล เฟรด ไดหัวหนา ฝายวิเคราะหซีแอลเอสเอในฟลิปปนสกลาววา ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมภายในประเทศหรื อ จี ดี พี ฟลิปปนสในป 2010 จะขยายตัว 2.5 % จาก 1.2% ในปนี้

เมอรริลลินชคาด ตลาดหุนจีนรีบาวนแรง

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า เมอรริลลินชคาดตลาดหุนจีนมีแนวโนมรีบาวน จากการปรับฐานลงแรงในเดือนนี้ เนื่องจาก คาดวา ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนของ จี น จะออกมาดี ก ว า ที่ ค าดการณ ไ ว ใ นป นี้ ประกอบกั บ ธนาคารกลางจี น จะยั ง คงอั ต รา ดอกเบี้ยในระดับต่ำตอไป ‘ผมไมคิดวา ตลาดหุนจะเขาสูชวงขาลง ในระยะยาว ผมเชื่ อ ว า ผลประกอบการของ บริ ษั ท จดทะเบี ย นจะออกมาดี ก ว า ที่ ค าดไว และเราอาจปรับเพิ่มประมาณการผลประกอบ การ ขณะเดี ย วกั น ธนาคารกลางจี น ยั ง คง เปลี่ ย นทิ ศ ทางนโยบายอั ต ราดอกเบี้ ย ’ นาย เดวิด จุย นักกลยุทธเมอรริลลินชในจีน กลาว

News Station

หน้า 5

สปป.ลาวมีแผนลงทุน 600.90 ลานดอลลาร

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า ซีแอลเอสเอคาดดัชนีตลาดหุนฟลิปปนสอาจ จะเพิ่มขึ้น 20% ใน 22 เดือนขางหนาเปนผล มาจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศหรือ จีดีพีฟลิปปนสขยายตัวดีขึ้น โดยซี แ อลเอสเอ เป ด เผยว า ดั ช นี ตลาดหุนฟลิปปนสอาจเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 2,900 จุดในสิ้นปนี้ และอาจจะเพิ่มขึ้นมาอยู 3,300 จุดในกลางป 2011 ทั้งนี้ ดัชนีตลาดหุนฟลิปปนสในเดือน สิงหาคมลดลง 1.3 % หลังจากที่ลดลง 2.8 %ในวันที่ 17 สิงหาคม และไดเพิ่มขึ้น 47 %ใน ปนี้ ซึ่งมากกวา 3 เทาของดัชนีเอ็มเอสซีไอเวิรล อินเด็กซที่เพิ่มขึ้น 14% นอกจากนี้ นายอั ล เฟรด ไดหั ว หน า ฝายวิเคราะหซีแอลเอสเอในฟลิปปนสกลาววา ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมภายในประเทศหรื อ จี ดี พี ฟลิปปนสในป 2010 จะขยายตัว 2.5 % จาก 1.2% ในปนี้

‘เกียรติธนา ขนสง’เล็งขาย IPO 40 ลานหุน คาดเขาเทรดได 18 ก.ย.นี้

นายเกี ย รติ ชั ย มนต เ สรี นุ ส รณ กรรมการผูจัดการ บมจ.เกียรติธนา ขนสง หรือ KIAT เปดเผยวา บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุนใหกับประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 40 ลานหุน ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยมีบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปนที่ปรึกษาทางการเงิน โดย ที่ไดจากการระดมทุนในครั้งนี้บริษัทฯ จะนำไป ใชสำหรับการขยายการใหบริการขนสง และ เปนเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต “โครงการในอนาคตบริษัทฯ จะขยาย การใหบริการขนสงในประเทศ โดยมีแผนการ ขยายการขนสงสินคาเชื้อเพลิง และเพิ่มการ บริ ก ารไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบ า นเพื่ อ เป น การ ขยายฐานลูกคาตางประเทศ โดยในปนี้และป หนาบริษัทฯ มีแผนเขาประมูลงานขนสงสินคา เชื้อเพลิง พลังงาน สารเคมี และวัตถุอันตราย ให กั บ ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมในประเทศ เพิ่มขึ้น” นายเกียรติชัย กลาว

ด า นนายวิ ช า โตมานะ หั ว หน า ฝ า ย วาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทาง การเงินของบริษัทดังกลาว เปดเผยวา ในเบื้อง ตนคาดวาจะสามารถระดมทุนและนำหุน KIAT เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได เป น วั น แรกในวั น ที่ 18 ก.ย.2552 ส ว นการ กำหนดราคาไอพี โ อนั้ น คาดว า จะทราบ ประมาณปลายเดือน ส.ค.นี้ และในวันที่ 25 ส.ค.2552 เตรียมที่จะนำเสนอขอมูล (โรดโชว) ใหกับนักลงทุนที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ ไทย “ ร า ค า หุ น ไ อ พี โ อ ค ง จ ะ ส รุ ป ไ ด ประมาณปลายเดือนนี้ กอนที่จะมีการโรดโชว ในวันที่ 25 ส.ค. ที่ตลาดหลักทรัพย ซึ่งในวันนั้น นักลงทุนจะทราบถึงราคาหุนไอพีโอ และขอมูล เกี่ยวกับบริษัทเกียรติธนา สวนการเปดใหจอง ซื้อหุนนั้น คาดวาจะกอนวันเเขาเทรดประมาณ 1 สัปดาห” นายวิชา กลาว

ขณะเดียวกัน การกำหนดราคาไอพีโอ ของหุ น ดั ง กล า ว บริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาจาก ปจจัยพื้นฐาน ความสามารถในการเติบโตใน อนาคต แตหลังเขาตลาดหุนเอ็ม เอ ไอ แลวจะ พิจารณาจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนนั้นยังไม สามารถระบุได คงตองขึ้นอยูกับผลประกอบ การ สวนนโยบายจายเงินปนผลคือไมต่ำกวา 40% ของกำไรสุ ท ธิ ในขณะที่ เ กี ย รติ ธ นามี Book Value อยูที่ 1.50 บาท และ D/E อยูที่ 0.5 เทา


News Station

Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

หน้า 6

โดดเดนเปน AMATA จริงๆ หุน AMATA ก็แกวงขึ้นมาไดสักระยะแลว แตจะมา โดดเดนเอามากๆ ก็เมื่อวานนี้เอง โดยเปดตลาดที่ระดับราคา 5.40 บาท ระหวางวันทำจุดสูงสุดที่ 5.90 บาท และปดที่ 5.80 บาท บวก 0.50 บาท หรือคิดเปน 9.43% มูลคาซื้อขาย 171.19 ลานบาท รอบการขึ้นครั้งนี้เมื่ออางอิงจากกราฟพบวา เริ่มตนชัดเจน (หมายถึงในระยะกลาง) ตั้งแตวันที่ 14 ก.ค. ที่ผานมา ปรับขึ้นจาก ราคาบริเวณ 4.52-4.62 บาท โดยระหวางทางที่ปรับขึ้นมานับวา คอนขางทรมานใจสำหรับพวกชอบเลนสั้น สวนคนที่ถือยาวๆ หนอย โดยไมดูราคาบนกระดานรายวันปานนี้คงสุขเกษมเปรมปรีกันไม มากก็นอย แตหากใครยังทุกขระทมกับยอดดอยเดิมกับจุดสูงสุดของป นี้ที่สรางไวแถว 6.00-6.20 บาท เมื่อตนๆ เดือนมิ.ย. ก็หวังวา อีกไม นานคงมีโอกาสไดปลดแอกเปนอิสระกัน ดานนักวิเคราะหทางเทคนิค บล.กรุงศรีอยุธยา กลาววา มองสัญญาณหุนมีโอกาสปรับขึ้นอีก ประเมินแนวตานสำคัญที่ราคา ปดวานนี้คือ 5.80 หากผานไดมีแนวตานถัดไป 6.20 บาท สวน แนวรับที่ 5.60 บาท กลยุทธแนะซื้อ

AMATA Financial Data

www.tiscoetrade.com งบ Q2/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/06/2552 Asset 12,167.78 Liabilities 6,640.44 Equity 4,822.38 Paid-up Capital 1,067.00 Revenue 956.68 Net Profit 43.26 EPS(Baht) 0.04 ROA(%) 10.05 ROE(%) 13.73 Net Profit Margin(%) 4.52

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

640.98

+9.70

+1.54

460.13

+7.05

+1.56

984.92

+15.82

+1.63

177.46

+1.57

+0.89

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

19,779.64 219.29

20/08/09 16:59:56

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

4,636.92

3,807.58

+829.34

(23.44%)

(19.25%)

Foreign

3,954.42

3,575.41

(19.99%)

(18.08%)

11,188.31

12,396.65

(56.56%)

(62.67%)

Local Last Update

+379.01

-1,208.34

20/08/09

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 19/08/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

8.80 1.17 4.52 5.66 5,655.10

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 18/05/2552

5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ นายวิกรม กรมดิษฐ CHASE NOMINEES LIMITED 42 ITOCHU MANAGEMENT (THAILAND) CO.,LTD STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA 5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร

1. 2. 3. 4.

260,010,000 (24.37%) 103,782,468 (9.73%) 50,000,000

(4.69 %)

48,614,400 (4.56%) 46,310,000

(4.34%)

à¢ÕÂÇæ ᵋ¢ÍàÈÃŒÒ พุทโธ... APURE เหมือนจะมีแรงฮึดที่อุตสาหวิ่งไดมาตั้งแต 60 กวาสตางค แตพอในวันที่ ตลาดหุนโดยรวมแรงดีเชนเมื่อวานกลับเฉื่อยชาเสียนี่ สงสัยวา แคประเด็นขายหุนเพิ่มทุนจะไมพอ สรางความมั่นใจใหกับผูที่เคยติดหุนในรอบกอนๆ เสียแลว และในวันที่สีเขียวสพรั่ง จิ้มตัวไหนเปนขึ้น แตกับไอพีโอที่เพิ่งเปลี่ยนสภาพเปนหุนนองใหม หมาดไปเมื่อ 2 วันกอน อยาง GLOBAL กับไมสามารถฟนตัวไดแรง ซึ่งเปนกรณีที่คลายๆ กับ SENA โดยความเหมือนกันก็คือมีคายกิมเอ็ง เปนที่ปรึกษาทางการเงิน โดยใครที่ยังรักจริงหวังถือยาวๆ ก็กอด ตอไปไดเพราะพื้นฐานไมไดมีอะไรนาเกลียด แตหากคิดฝนจะใหหุนขึ้นมาใหชื่นตาชื่นใจ คงตองอดทน ตอไป..... สวนตัว TMB ที่พลิกลงมาทำรายหัวใจนักลงทุน วันนี้ใครคิดถือตองหวังประเด็นขาวคอย กระตุนอยางเดียว เพราะทางพื้นฐานเมื่อสอบถามจากหลายตอหลายโบรกเกอร ก็มีแตสายหัวกัน พรอมเพรียง


News Station

Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

หน้า 7

ธปท.ขายบอนด5หมื่นลบ.3-4และ7ก.ย.นี้

ศก.เริ่มโงหัวผลผลิตอุตฯลาสุดสงสัญญาณฟน

นางธาริษา วัฒนเกส ผูวา การธนาคารแห ง ประเทศไทย (ธปท.) เป ด เผยว า ธนาคารได จ ำ ห น า ย พั น ธ บั ต ร อ อ ม ท รั พ ย ธนาคารแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 โดยมีอายุ 4 ป และ 7 ป วงเงิ น รวม 5 หมื่ น ล า นบาท โดยจะเริ่ ม จำหน า ยตั้ ง แต วั น ที่ 3, 4 และ 7 ก.ย.2552 ทั้ ง นี้ อั ต ราดอกเบี้ ย พันธบัตรระยะ 4 ป ที่ 3.50% ตอป และอั ต ราดอกเบี้ ย พั น ธบั ต รระยะ 7 ป เปนแบบขั้นบันได โดยปที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ตอป ปที่ 3-4 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ตอป ปที่ 5-6 อัตราดอกเบี้ย 5.00% ตอป และปที่ 7 อัตราดอกเบี้ย 6.00% ตอป โดย วงเงินซื้อขั้นต่ำ 50,000 บาท/ราย และซื้ อ เพิ่ ม เป น จำนวนเท า ของ 10,000 บาท โดยผู มี สิ ท ธิ ซื้ อ ใน ตลาดแรก ไดแก บุคคลธรรมดาที่มี สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยูในประเทศ ไทย และองคกรสาธารณะที่ไมมุง หวั ง กำไร เพื่ อ ช ว ยให ก ารบริ ห าร สภาพคล อ งในตลาดเงิ น ของ ประเทศอยู ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม พร อ มกั บ ช ว ยผู ที่ มี เ งิ น ออมมี ท าง เลือกในการลงทุนมากขึ้น ‘เรามีทางเลือกใหผูออมก็ เปนผลดีหากมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย ก็จะเปนประโยชนของผูออมเชนกัน โดยสภาพคล อ งในตลาดไม มี

นางอมรา ศรี พ ยั ค ฆ ผูอำนวยการอาวุโส ฝายเศรษฐกิจ ในประเทศ ธนาคารแห ง ประเทศ ไทย (ธปท.) เปดเผยวา สัญญาณ เศรษฐกิ จ ขณะนี้ เ ริ่ ม ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น โดยเฉพาะตั ว เลขผลผลิ ต ภาค

ปญหา ดังนั้นขอกังวลที่วาจะมีการ แยงสภาพคลองออกจากระบบคง ไมเกิด แตถาธนาคารพาณิชยจะยัง ให ค งอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู อ ยู ใ น ระดั บ ต่ ำ ก็ ไ ม ขั ด ข อ ง’ นางธาริ ษ า กลาว

อุตสาหกรรม (MPI) ที่มีการฟนตัว ชัดเจน จากการนำเขาที่เริ่มเห็นวา มี ก ารคำสั่ ง ซื้ อ สิ น ค า และวั ต ถุ ดิ บ จากต า งประเทศเพื่ อ กลั บ มาผลิ ต สินคามากขึ้น ‘ตั ว ที่ เ ห็ น ชั ด ๆ ว า ดี ขึ้ น ก็ MPI และ Import โดยมองวาใน Q4 นี้ ก็ เ ริ่ ม เห็ น สั ญ ญาณที่ ดี ขึ้ น แต ขณะนี้ ยั ง ดู ไ ม ไ ด ว า จะฟ น ตั ว แบบ V-Shape หรื อ W-Shape เศรษฐกิจจะปรับขึ้นไปเร็วหรือชาก็ ตองดูปจจัยอีกครั้งหนึ่ง’ นางอมรา กลาว นางอมรา กล า วต อ ว า เศรษฐกิจในตางประเทศเริ่มมีมุม มองที่ ดี ขึ้ น โดยตั ว เลขเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ มี ค วามน า กั ง วลอยู เ พี ย ง เล็ ก น อ ยในประเด็ น การว า งงาน ทั้งนี้ก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นไมเลว รายไปกวาที่ผานมา กอนหนาธปท.ไดปรับลด เ ป า อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว ท า ง เศรษฐกิ จ (จี ดี พี ) ประเทศไทยป 2552 เป น ติ ด ลบ 4.5% - ติ ด ลบ 3.0% เพิ่มขึ้นจากคาดการณเดิมใน เดื อ นเมษายน 2552 ที่ ติ ด ลบ 3.5% - ติดลบ 1.5% สวนป 2553 ประเมินจีดีพีโต 3-5% จากปนี้ ซึ่ง เปนการปรับประมาณการเพิ่มขึ้น จากเดิมในเดือนเมษายน 2552 ที่ คาดโต 1.5 - 3.5%

ธอส.ปลื้มปชช.แหฝากเงินกวา2หมื่นล.ใน2สัปดาห นายขรรค ประจวบเหมาะ กรรมการผู จั ด การ ธนาคาร อาคารสงเคราะห (ธอส.) เปดเผยวา หลั ง จากธนาคารปรั บ ขึ้ น อั ต รา ด อ ก เ บี้ ย เ งิ น ฝ า ก เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก 0.25 - 1.50% ไปเมื่ อ วั น ที่ 5 สิ ง หาคม ที่ ผ า นมา ส ง ผลให ป ร ะ ช า ช น เ ข า ม า ใ ช บ ริ ก า ร ผลิ ต ภั ณ ฑ เ งิ น ฝากกั บ ธอส. เป น จำนวนมาก โดยธนาคารสามารถ ระดมเงินฝากไดสูงถึง 20,000 ลาน

บาท ภายในระยะเวลาเพียงไมถึง 2 สัปดาห เนื่องจากลูกคาเงินฝาก สวนใหญพอใจกับอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากที่ใหผลตอบแทนสูง เมื่อเทียบ กั บ สถาบั น การเงิ น อื่ น ๆ อี ก ทั้ ง ธนาคารยังจูงใจลูกคาดวยขอเสนอ เงินฝากระยะยาวตั้งแต 1 ป ขึ้นไป สามารถรับดอกเบี้ยรายเดือนได “การระดมเงิ น ฝากใน ครั้งนี้ ประชาชนสวนใหญพึงพอใจ และใช บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ เ งิ น ฝาก

ประจำประเภท 3 ป ดอกเบี้ ย 3.25% มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากระยะ เวลาออมเงินไมนานจนเกินไปและ ยังไดรับผลตอบแทนที่คุมคาเชนกัน และธนาคารยั ง มี จุ ด แข็ ง ในเรื่ อ ง ความมั่ น คงเนื่ อ งจากเป น เป น ธนาคารของรั ฐ ที่ มี รั ฐ บาลโดย กระทรวงการคลังถือหุน 100% ทำ ใหประชาชนไววางใจและใชบริการ ผลิตภัณฑเงินฝากกับ ธอส.” นาย ขรรค กลาว

ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากระยะยาวของ ธอส. ไดรับดอก เบี้ยสูงสุด 3.75% ตอป โดยเงินฝาก ประจำและตั๋วสัญญาใชเงินประเภท 1 ป รับดอกเบี้ย 1.75% ตอป เงิน ฝากประจำ 2 ป รับดอกเบี้ย 2.50% ตอป เงินฝากประจำ 3 ป รับดอก เบี้ ย 3.25% ต อ ป และเงิ น ฝาก ประจำ 5 ป รับดอกเบี้ย 3.75% ตอ ป สวนเงินฝากประเภทออมทรัพย พิเศษรับดอกเบี้ย 1.25% ตอป


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552 TK ลมดีลซือพอร ้ ตสินเชือ่ บริหาร รับกำไรปนต่ี้ ำกวา325ลบ. นายประพล พรประภา รองกรรมการ ผูจ ดั การ บมจ.ฐิตกิ ร (TK) เปดเผยวา บริษทั ฯ ประเมิน กำไรในป 52 จะลดลงจากปกอ นที่ 325 ลานบาท เนือ่ งจากเปนชวงขยายธุรกิจทำ ใหคาใชจายเพิม่ ขึน้ แตอยางไรก็ดี จากแผนการ ขยายตัวดังกลาวทำใหบริษทั ฯ ปรับเปารายได ป นีเพิ ้ ม่ เปน 15% จากเดิมวางเปารายได โต 5-7% สวนดีลเจรจาซือพอร ้ ตสินเชือ่ จากคูค า 1-2 ราย มูล คา 1 พัน ลา นบาท เนื่อ งจาก คำนวณผลตอบแทนการเขา บริห ารอยู ใ น ระดับไมดี จึงจำเปนตองตองยกเลิกดีลดังกลาว

หน้า 8

 ไป แตกย็ งั บริษทั ฯ พยายามพิจารณาดูพอรต TTCLฟุงกำไรโตสวนกระแส คาดอัตรากำไรปนอยู ี้ ท ี่ 3-3.5% สินเชือ่ อืน่ ๆ นายสุวทิ ย มโนมัยยานนท กรรมการ และผู จ  ด ั การทั ่วไปฝา ยขาย บมจ.โตโย-ไทย ซี.พี.เขาลงทุนอสังหาฯ เมืองลัว่ หยาง 300 คอร ปอเรชั่น (TTCL) เปด เผยวา บริษัท ฯ ลานเหรียญ นายธนากร เสรีบรุ ี รองประธาน คาดการณวา อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) ปนี้ กรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ (ซี.พี.)เปดเผยวา เติบโตใกลเคียงป 51ที่ 3-3.5% เพราะเปนผูน ำ เครือ ซีพลี งนามกับ นายกัว หงชาง ผูว า เมือ งลัว่ ดานการรับเหมาออกแบบครบวงจรประกอบกับ หยาง ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยทเี่ มืองลัว่ ไมมตี น ทุน วัสดุกอ สรา งราคาสูง จึงคอ นขา งได หยาง ซึง่ ซี.พี.เปนผูล งทุน มูลคาเกือบ 300 ลาน เปรียบคูแ ขงขันในธุรกิจเดียวกันทีต่ า งปรับผลการ เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ซี.พี.ยังลงนามในบันทึก ดำเนินงานในป 52 ลง ความเขาใจรวมกัน (MOU) ในโครงการเกษตร อุตสาหกรรมทีเ่ มืองเจิงโจว ้ มูลคา 20 ลานบาทดวย



“เสนเทคนิคไมสดใส อยูฝงขายปลอดภัยกวา” นายชัยวัฒน เหมือนมี นักวิเคราะห บริษทั ดีเอส ฟวเจอรส จำกัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 287 สัญญา สถานะคงคาง 2,007 สัญญา - ปด 67.90 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.70 บ. (สัญญาสงมอบเดือนมี.ค.53) ปจจัยบวก- หากน้ำมันทะลุ 73 เหรียญจะหนุนราคาสินคาโภคภัณฑทวั่ โลก - ราคายางในตลาดซือ้ ขายจริงยังเคลือ่ นไหวในระดับสูง ปจจัยลบ - เทคนิคสงสัญญาณพักฐาน - นักลงทุนรับรูร าคาน้ำมันทีน่ ะดับ 65-73 เหรียญไปแลว - เงินเยนยังเคลือ่ นไหวทรงตัว 94-94.50 เยน/ดอลลาร - นลท.หนีวนั หยุดสุดสัปดาห - อาจมีแรงขายทำกำไรหลังราคาบวกมา 2 วันติดตอกัน กลยุทธ - เปดสถานะขาย (สัญญาสงมอบเดือนมี.ค.53) - แนวรับ 66 บ./ก.ก. ถัดไป 64 บ./ก.ก. - แนวตาน 69 บ./ก.ก. ถัดไป 70.50 บ./ก.ก.

News Station



“เทคนิคยังยืนเหนือ 450 มีลุนบวกตอ”

เจาหนาทีฝ่ า ยวิเคราะห บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 12,635 สัญญา สถานะคงคาง 26,189 สัญญา - ปด 454.00 จุด เพิม่ ขึน้ 10.70 จุด (สัญญา S50U09 ก.ย.52) ปจจัยบวก- เทคนิคยังยืนเหนือ 450 จุด - เศรษฐกิจโลกมีสญ ั ญาณฟน ตัวอีกครัง้ - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 379.01 ลานบาท ปจจัยลบ - น้ำมันอาจโดนแรงขายทำกำไรกดดัน หลังบวกแรงมาหลายวัน กลยุทธ - เปดสถานะซือ้ (สัญญา S50U09 ก.ย.52 ) - แนวรับ 450 จุด - แนวตาน 458 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 459 จุด แนวตาน 466 จุด


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

Dynamic Station

หน้า 9

ลือกองทุนดอดเก็บหุน HEMRAJ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอนแรงสำหรับหุนนิคมอุตสาหกรรมอยาง บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ) โดยวานนี้ (20 ส.ค.) ราคา หุน HEMRAJ ปดที่ 0.86 บาท เพิ่มขึ้น 0.17 บาท หรือ 24.64% มูลคาการซื้อขาย 123.79 ลานบาท ระหวางชั่วโมงการซื้อขายราคา หุน HEMRAJ ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่ 0.89 บาท มารเก็ตติ้งรายหนึ่ง กลาววา สาเหตุที่ราคาหุน HEMRAJ ปรับตัวเพิ่มขึ้น เพราะมีกระแสขาวลือในหองคามีกองทุนตางชาติเขามาเก็บหุน HEMRAJ เพื่อตองการเขารวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ บทวิเคราะห บล.ดีบีเอส วิคเคอรส ระบุวา รายไดจากนิคมในไตรมาส 2/52 ของ HEMRAJ ดีกวาคาดมากเปน 357 ลานบาท เติบโต 407% จากไตรมาส 1/52 แตลดลง 57% จากชวงเดียวกันปกอน เปนเพราะงาน ก อ สร า งสาธารณู ป โภค นิ ค ม Eastern มาบตาพุต เฟส 2 มีความคืบหนาดี แตจาก การสอบถามพบวา ยอดขายที่รอบันทึกรายได (Backlog) ณ สิ้น ไตรมาส 2 เปน 812 ลาน บาท แตจะบันทึกเปนรายไดในครึ่งปหลังเพียง 300 ลานบาท (อีก 512 ลานบาท ไปรับรูราย ไดในป 53) สวนการขายนิคมใหม ในครึ่งแรกปนี้ เปนเพียง 15 ไร จึงรับรูรายไดจากการขาย ใหมไดนอยอยูแลว ดังนั้นรายไดนิคมในครึ่งป หลั ง จะน อ ย อี ก ทั้ ง ฐานเปรี ย บเที ย บคื อ ครึ่งหลังป 51 ไดบันทึกรายไดจากนิคมสูงถึง 1,372 ล า นบาท นอกจากนี้ ในไตรมาส 2 กำไรตามส ว นได เ สี ย พลิ ก กลั บ มามี ก ำไรสู ง เปน 76 ลานบาท เพราะมีกำไรจากอัตราแลก เปลี่ยนเงินกูตางประเทศของ Gheco-1 ตามที่ เงินบาทไดแข็งคา เทียบกับเหรียญสหรัฐ แตราคาหุนปจจุบัน เต็มมูลคา (Fully Valued) โดยผลงานไตรมาส 2 ที่ ฟ น ตั ว ดี เที ย บไตรมาสแรกเป น เรื่ อ งชั่ ว คราวเท า นั้ น ขณะที่การเปดขายคอนโด The Park ในสวนที่

เหลืออีก 17% ก็เลื่อนไปป 53 โดยรวมจึงเห็น วาผลการดำเนินงานในครึ่งหลังของปนี้จะไม สดใส โดยทางบริ ษั ท ระบุ ว า มี ลู ก ค า ที่ ท ำ สิ น ค า ประเภทกระบอกสู บ ได ส นใจซื้ อ พื้ น ที่ นิคมเพิ่มประมาณ 50 ไร หากสำเร็จจะขายได รวมเปน 65 ไรหากเทียบกับเปาขายบริษัทที่ ตั้งไว 500 ไร ก็เปนสัดสวนเพียง 13% ฝาย วิ เ คราะห ก ำลั ง รอพิ จ ารณาว า ในที่ สุ ด แล ว บริ ษั ท จะปรั บ ลดเป า ขายหรื อ ไม แต ใ น ประมาณการเราใหยอดขายนิคมป 52 และ 53 เป น เพี ย ง 300 และ 500 ไร ต ามลำดั บ ราคาพื้นฐานใหไวที่ 0.52 บาท ดานนักวิเคราะหรายหนึ่ง กลาววา สาเหตุ ร าคาหุ น บมจ.เหมราชพั ฒ นา ที่ ดิ น (HEMRAJ) พุ ง แรงวานนี้ เนื่ อ งจาก บริษัทไดพานักวิเคราะหไปเยี่ยมชมโครงการ ของ Gheco-1 ซึ่งเปนโรงไฟฟา IPP ใชเชื้อ เพลิงถานหินที่ HEMRAJ รวมทุนกับ บมจ. โกลวพลังงาน (GLOW) ก็นาจะเปนขาวที่ดี แต โ รงไฟฟ า ดั ง กล า วจะเป ด เดิ น เครื่ อ งเชิ ง พาณิชยในเดือน พ.ย.54 ขณะที่ในไตรมาส 2/52 ออกมาดีกวาที่นักวิเคราะหคาดไว ดีขึ้น เที ย บกั บ ไตรมาส 1/52 แต ถ า เที ย บกั บ ไตร มาส 2/51 ก็ยังไมคอยดีนัก อย า งไรก็ ต าม พบว า ครึ่ ง ป ห ลั ง ตั ว นิคมฯ รายไดคงจะไมคอยดีนักเพราะไตรมาส

2 รั บ มาเยอะแล ว สำหรั บ ยอดขายที่ ข ายไป ตั้งแตปที่แลวแตมารับรูปนี้ ซึ่งก็รับมาในไตร มาส 2 เยอะแล ว ส ว นที่ เ หลื อ ครึ่ ง หลั ง ป นี้ ก็ เหลือนอยแลวที่จะมารับ ขณะที่สัญญาณทาง เทคนิ ค ราคาหุ น HEMRAJ นั้ น เข า เขต Over bought แลว


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

เพื่อจิตใจงดงาม

ดึกสงัด ขโมยคนหนึ่ง ถือมีดยองเขาไปในอาราม ขมขูอาจารยเซ็นชีหลี่วา “เอาเงินออกมาเสียดี ๆ ไมอยางนั้นจะฆาเสีย” อาจารยเซ็นชีหลี่กลาววา “อยามารบกวน อาตมาทำสมาธิภาวนา เงินอยูในลิ้นชัก ไปหยิบเอง!” ขโมยคนนั้นรีบไปคนที่ลิ้นชัก เก็บเอาเงินไปหมด ขณะที่จะจากไปอาจารยเซ็นชีหลี่กลาววา “อยาเอาไปหมดนะ เหลือไวหนอยใหอาตมาซื้อดอกไมไหวพระพรุงนี้” ขโมยจึงทิ้งเงินเล็กนอยไวในลิ้นชัก พอหันหลังจะจากไปอาจารยเซ็นชีหลี่ก็กลาวอีกวา “ไมขอบคุณสักคำหรือ?” ขโมยจึงกลาวขอบคุณกอนสาวเทาจากไป หลังจากนั้น ขโมยผูนี้ไดกอคดีขึ้นอีก กระทั่งถูกมือปราบจับตัวไวได ขโมยใหการวาเคยปลนเงินของอาจารยเซ็นชีหลี่ ขณะที่มือปราบเรียกตัวอาจารยเซ็นชีหลี่ไปใหการชี้ตัวจำเลย อาจารยชีหลี่กลับใหการวา “เขาไมใชขโมย เขาไมไดปลนอาตมา อาตมาให เงินเขาเอง เขาขอบคุณอาตมาแลว” คำใหการของอาจารยเซ็นชีหลี่ชวยใหขโมยผูนี้ไดลดหยอนผอนโทษ เมื่อขโมยผูนี้พนโทษจึงปลงผมออกบวชขอเปนศิษยจากอาจารยเซ็นชีหลี่อยางซาบซึ้งตื้นตัน และยินยอมพรอมใจ เห็นไดชัดวาอาจารยเซ็นชีหลี่เปนอาจารยเซนที่แทจริง ทานมิเพียงละกิเลส บำเพ็ญธรรม เพื่อใหตัวเองหลุดพนจากสังสารวัฏเทานั้น ยังชักนำผูอื่นสูหนทางหลุดพนดวยจิตใจเมตตาการุณ เปยมดวยปฏิภาณและสติปญญาอัน เฉียบแหลม คนเราถาชวยตัวเองใหอยูสุขสบายไดแลว ควรจะชวยเหลือผูอื่นดวย เพราะการชวยเหลือผู อื่นก็เทากับสรางบุญกุศลใหตัวเอง ถึงไมไดหวังผลตอบแทนก็ตาม

ตารางแสดงการจัดอันดับ ประจำรายการแขงขัน (ประเภทสิงหทดลองสนาม) สูงสุด 5 อันดับแรก ณ วันที่ 20/08/2552

ตารางแสดงการจัดอันดับ ผูชนะประจำเดือน 5 อันดับเเรก (ประเภทสิงหทดลองสนาม) ประจำเดือนที่ 2 วันที่ 01/08/2552 - วันที่ 31/08/2552

หนวยเปนบาท

หนวยเปนบาท

อันดับ Username มูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV)

1. nopninejan 2. maoc 3. net147 4. thiva5999 5. bestsuke

8,390.4121 2,348,896.5246 1,495,690.5986 1,575,134.1690 1,648,414.5706

อัตราการเจริญเติบโตของ มูลคาสินทรัพยสุทธิ เทียบกับ สัปดาหกอน (%NAV Change)

107.7963% 77.7685% 58.4545% 43.7230% 36.3503%

อันดับ Username

1. maoc 2. gum-bie 3. bestsuke 4. mdtanud 5. thiva5999

มูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV)

2,348,896.5246 1,824,899.6594 1,648,414.5706 1,585,051.8065 1,575,134.1690

อัตราการเจริญเติบโตของ มูลคาสินทรัพยสุทธิ เทียบกับ สัปดาหกอน (%NAV Change)

134.8897% 82.4900% 64.8415% 58.5052% 57.5134%

หมายเหตุ : ผลการจัดอันดับเปนขอมูลอยางไมเปนทางการ หากมีอันดับที่เทากันจะตองผานการพิจารณา และรับรองผลจากคณะกรรมการการแขงขัน โดยการตัดสินจากคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด อางอิงจาก http://click2win.tsi-thailand.org/SETClick2WIN/RankingSummary.jsp


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

Professional Station

หน้า 11

“อภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์” ..เสือหนุมแหงวงการ Future

(ตอนที่ 10)

เอยถึง “อภิชาติ” คือคนที่ตั้งใจทำงาน คำจำกัดของ “อภิชาติ” คือตัวผมเอง นาจะเปนเรื่องของความตั้งใจ ในการทำงานและความนาเชื่อถือ ..สำหรับตัวผม ถายังไปไมถึงที่ตั้งใจไว ผม จะตองพยายามและไปใหถึงใหได เปดรับขาวสารตลอดเวลา ในหนึ่งวันของผม ตื่นเชามาจะติดตามราคาทองคำรวมถึงปจจัยที่ เกี่ยวของ จากสื่อตางๆ และที่ตองดูประจำ คือ ความเคลื่อนไหวของราคา ทองคำ อั ต ราแลกเปลี่ ย น ราคาน้ ำ มั น ดั ช นี ด าวโจนส อั ต ราผลตอบแทน พันธบัตรของสหรัฐ เพื่อประมวลภาพและไมใหตกประเด็นที่มีผลกระทบตอ ราคาทองคำ สาเหตุที่ตองดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุน เปนการมองการไหล ของเงินทุนทั่วโลก ไมไดมองวามีความสัมพันธกับราคาทองคำ คือมองที่ flow ของตลาด เพราะเงินในโลกนี้เยอะมากตองดูวาเงินจะไหลไปทางไหน

ตลอดชวงเชาจะใชเวลาสวนใหญในการประมวลขาวสาร จากนั้นก็เปนงานๆ อื่นๆทั้งการทำงานในออฟฟศ และติดตอกับลูก คาและทุกสวนที่เกี่ยวของ ในมุมการบริหารก็มีทั้งภายในและภาย นอก ทำใหไมไดหยุดคิด สนุกดีนะ ทำใหเรา active ตลอดเวลา ทั้ง ยังไดรับขอมูลขาวสาร และการบริหาร ถาเรื่องทองคำอยูปลายแถว..แตเรื่อง Gold Future อยูหัวแถว ในคำวาทองคำ ผมเปนหางแถวแนนอน เพราะความรู ความเขาใจทองคำจากประสบการณคงไมอาจสูคนที่ทำงานมา 30-40 ปได เพราะผมเพิ่งเขามาเรียนรูแค 6 เดือน ปลายแถวแน แตในมุมของคำวา Future Market ผมเชื่อวาผมอยูแถว หนา ประสบการณ 5 ป ในตลาดสินคาเกษตรลวงหนาใหอะไรผม เยอะมาก ผมอยูตลาดสินคาเกษตรลวงหนา ก็เปนโบรกเกอรผูนำ ตลอด ซึ่งก็ไดเรียนรู เก็บเกี่ยวประสบการณไดเยอะพอสมควร ยังตองเรียนรูอีกเยอะ ตลาด Gold Future สำหรับผมยังตองเรียนรูตอไป โดย เฉพาะมติของคำวา Gold นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่เปนตัวผลักดัน ราคาทองคำ ต อ งใช ป ระสบการณ สั่ ง สมพอสมควร สำหรั บ ช ว ง 6 เดือนที่ผานมายังเรียนรูไมเพียงพอ มีอะไรที่จะตองเรียนรูกับคำ วาทองคำ อีกมาก คงไมต่ำกวา 2 ป ซึ่งนั่นอาจจะเปนแคระดับหนึ่ง ที่เขาใจคำวาทองคำนะ ติดตามตอฉบับหนา

Aspire

4736G-652G32Mn/C022

ราคา

- CPU Intel Core 2 Duo T6500 (2.1 GHz, FBS 800 MHz, L2 2 MB) - Chipset Mobile Intel PM45 Express chipset - Main Memory 2 GB DDR3 - Graphic system nVidia GeForce G 105M - Display 14 inch WXGA (1366×768) - HDD 320 G 5400 RPM - DVD Writer (Dual Layer Support) - Intel Wireless Link 5100 - Bluetooth - Card Reader 5 in 1 - Video Camera 1.3MPixel - 3 USB - D-sub - HDMI - LAN - Battery 6-cell Li-Ion - Windows Vista - Warranty 1-Year - Weight 2.40 kg

23,900 บาท ( ราคาไมรวม VAT )

า เฉพาะลhูกaคi เทานั้น T eFinance

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinance วันนี้ รับฟรี

- Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี 6 เดือน - ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal - บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

Professional Station

BIGC ราคาเปาหมาย 51.75 บาท เชื่อวา BIGC เปนหุนที่ปลอดภัย จากความผันผวนของเศรษฐกิจได แมเราจะ ปรับราคาเปาหมายใหสะทอนปจจัยพื้นฐาน ระยะเวลา 12 เดื อ นข า งหน า เป น 51.75 บาท (EV/EBITDA 5.5 เทาป 53 เทียบเทา PER 12.4 เท า ) ก็ เ หลื อ ส ว นต า งเพี ย งแค 11% จากราคาป จ จุ บั น ในขณะที่ ผ ล ตอบแทนปนผลเพียงแค 3.6%-3.8% ในป 52 – 53 ดูไมคอยนาสนใจมากนัก เราจึงยังคง คำแนะนำ “ถือ” กำไรในเดือน เม.ย. ทำใหยอดขาย เฉลี่ยตอสาขายังลดลง 2.5%YoY (แมดีขึ้น จาก -3%YoY ใน 1Q52 การโหมแคมเปญ สงเสริมการตลาดอยางหนัก โดยเฉพาะดาน ราคา ยังเปนกลยุทธที่จำเปนในการดึงลูกคา เขาศูนย ซึ่งยอดขายสวนใหญมาจากอาหาร แหง (53% ของยอดขายใน 1H52) สวนผล การดำเนินงาน 3Q52 มีแนวโนมชะลอตัวตอ

Photo Release

เนื่ อ งจากแนวโน ม เศรษฐกิ จ ยั ง ไม เ ห็ น สัญญาณการฟนตัวที่ชัดเจน ขณะที่ปจจัย เสี่ยงการเมืองยังคงอยู การทำโปรโมชั่นแคมเปญเชิงรุก สง ผลใหอัตรากำไรขั้นตนลดลง แตอัตรากำไร รวมยังอยูในระดับที่จัดการได เนื่องจาก 1.ได สวนลดจากซัพพลายเออรมากขึ้น 2.รายได จากการใหเชาพื้นที่ปรับสูงขึ้น 3.รายไดจาก การขายสินคายี่หอตนเอง ซึ่งมีสัดสวน 7% ของปริ ม าณขาย และ 3% ในเชิ ง มู ล ค า 4.รานคา PURE (รานคาปลีกเวชภัณฑ และ ความงาม) ซึ่งเปนธุรกิจที่ใหอัตรากำไรสูงถึง 30-35% ทั้ ง นี้ เราคาดอั ต รากำไรรวมไว ที่ 20.5% ในป 52 ใกลเคียงกับ 20.4% ที่บริษัท ทำไดใน 1H52 ตั้งสมมติฐานวา BIGC จะเปด สาขาใหมรวม 3 แหง ในป 52 (ปจจุบันเปด เพียงแคแหงเดียว) และอีก 3 แหง ในป 53

หน้า 12

บล.เคที ซีมโิ ก ราคาเปาหมาย 51.75 บาท

(สอดคลองกับที่บริษัทใหแนวทางไว) และยัง คงประมาณการกำไร 2.98 พันลานบาท ในป 52 และ 3.34 พันลานบาท ในป 53 โดยยังไม รวมรายได จ ากร า นค า PURE ในประมาณ การดังกลาว อยางไรก็ดี ประมาณการฯ ยังมี ความเสี่ ย งหากเศรษฐกิ จ ชะลอตั ว มากกว า คาด การเปดสาขาใหมลาชา รวมไปถึงราย ละเอียดของกฎหมายโซนนิ่ง

เว็บไซตเพลงดอทคอม จัดกิจกรรม “Play Girl Play Game with C-Quint”

เว็บไซตเพลงดอทคอม(Pleng.com) ในเครือ อารเอส เอาใจสมาชิกดวยกิจกรรม “Play Girl Play Game with C-Quint” มอบสิทธิ พิเศษใหกับสมาชิกเว็บไซตเพลงดอทคอมที่รวมสนุกผานทาง SMS จำนวน 10 คน ไดมีโอกาสมารวมกิจกรรมกับ 4 หนุมสุดฮอตวง “ซี-ควินซ” (C-Quint) ณ ชะอำ เอทีวี ปารค (Chaam ATV Park) จังหวัดเพชรบุรี


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

Gossip Station

หน้า 13

à´×͹¡Ñ¹ÂÒ..ÂѧäÁ‹¹‹Ò¡ÅÑÇ จากคา P/E และยกให TOP เปน Top Pick ในหลักทรัพยหมวดโรงกลั่น นอกจากนี้ราคา หุ น ยั ง มี แ รงสนั บ สนุ น จากเรื่ อ งการควบรวม กิจการระหวางบริษัทในกลุม ปตท.เจาคะ สวัสดีคา...พี่ๆ ที่รักยิ่ง วันนี้ศุกรที่ แต นี่ เ ลยค ะ ..ที่ ม องข า มไม ไ ด ก็ คื อ 21 สิงหาคม 2552 ดูจากสถานการณแลว BANPU ไง!!! สำหรับทานที่มีกะตังคเยอะ ตลาดหุนไทยของเรานาจะยังชิล..ชิล..ไปได หน อ ย..ตั ว นี้ แ หล ะ ค า าาาาา ถึ ง จะสมกั บ เรื่อยๆ คะ คิดวาไมนาจะพุงแรง หรื อ รู ด แรง...น า จะออกมาใน ลักษณะทรงๆ ตัวนะ...แตยกเวน หุนพลังงาน ประเภทถานหินและ น้ ำ มั น ค ะ ...ด ว ยล า สุ ด พบว า มี สั ญ ญาณที่ ร าคาน้ ำ มั น โลกจะ ทะยานต อ เนื่ อ ง เพราะงั้ น เกาะ กระแสหุ น กลุ ม นี้ ไ ว ค งไม ท ำให พี่ๆ ผิดหวังหรอกคะ สวนพี่ๆ ที่นักลงทุนที่วิตก กั ง วลเกี่ ย วกั บ หุ น ไทยในเดื อ น กั น ยายน...สตรอเบอร รี่ ว า อย า เพิ่งคิดไปลวงหนาไกลขนาดนั้น เลยค ะ ..จริ ง อ ะ นะที่ แ ต ล ะป จ ะมี เหตุการณเกิดขึ้นแปลก แตชวงตน เดือนก็ยังดูดีทุกครั้ง..ทุกป..สำหรับป นี้ คนสวยก็ยังไมเห็นมีสัญญาณราย อะไรเลย เพราะงั้ น ..อย า เพิ่ ง เก็ บ โอกาสที่ จ ะทำเงิ น เลยค ะ แบ ง บางส ว นออกมาทำมาหากั น กิ น นะคะดารหลิง รำพึ ง รำพั น ไปซะเยอะเข า เรื่ อ งหุ น เถอะค ะ ...พลั ง งานราคา ย อ มเยาและมี โ อกาสที่ ร าคาจะไต ระดั บ ขึ้ น ไปอี ก ..ก็ ต อ ง LANNA www.scbonline.com เลยค ะ พี่ น อ งที่ รั ก ..มองมุ ม ไหนก็ สวยไปหมด ทั้ ง แนวโน ม ธุ ร กิ จ พลังงานที่ยังตองกินตองใชกันไปทุกวัน ทั้ง ฐานะ สวนประเด็นที่ซัพพอรตก็มากมายหลาย เอทานอล..ก็ไปไดสวย และลาสุดยังมีแผน เรื่อง เริ่มที่แนวโนมราคาถานหินยังมีสิทธิที่จะไต นำ ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ หรือ TAE ขาย ขึ้นไปอีกนะ..ก็เพราะ ความตองการใชถานหิน หุ น ไอพี โ อ 200 ล า นหุ น ให กั บ ประชาชน ของประเทศหลักๆโดยเฉพาะจีนและอินเดีย ที่ ทั่ ว ไป และเข า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก เพิ่มขึ้นคอนขางมาก ทรัพยแหงประเทศไทย ประเด็นถัดมา..ขออนุญาตโกอินเตอร สวน TOP ก็ใชได...บรรดาเซียนหุน นี๊ดส-นึง BANPU มีแนวโนมที่ดีเรื่องกำไร ยังแนะนำซื้อกันอยู...ดวยเรื่องของเศรษฐกิจ ของบริษัทในเครือ (3 ปขางหนา) ทั้งจีนและ โลกมี ก ารฟ น ตั ว ขึ้ น ก็ จ ะส ง ผลให ค วาม โรงไฟฟา BLCP คาดวาจะเพิ่มขึ้นมัก..มาก. ตองการน้ำมันมีมากขึ้น และจะสงผลดีตาม ตั ว เลขเป น หลั ก 100% เลยค ะ คุ ณ ข า และ มายังอัตราคาการกลั่นที่จะเพิ่มขึ้น เชนเดียวกับ สุดทาย..ที่คนสวยแอบไดยินมาและขอแนะนำ แนวโนมของราคาน้ำมัน นอกจากนั้นพี่ๆ เคา ว า เ ร า ต อ ง ติ ด ต า ม อ ย า ง ใ ก ล ชิ ด ก็ คื อ . . . บอกวาวาราคาหุนยังไมแพง ถาเปรียบเทียบ BANPU อาจจะเข า ซื้ อ เหมื อ งและ

โรงไฟฟ า ในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และประ เทศอื่นๆ เพิ่มเติมอีก..ก็แหม!!!ลาสุด กำลัง อยู ใ นระหว า งการ bid เพื่ อ ซื้ อ หุ น เหมื อ ง PT Berau Coalf ดวยแหละ!!! จุ..จุ..วากันวา กำลังการผลิต 50% ของเหมืองของ BANPU ใน ประเทศอินโดนีเซีย ก อ นจะเปลี่ ย นเรื่ อ งไป...วั น นี้ ส ตรอ เบอรรี่ มีเรื่องดีๆ มาบอกตอคะ วันที่ 25 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารยสังเวียน ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย บมจ.เกียรติธนา ขนสง เคาจะจัดงานโรดโชว ขอมูลเกี่ยวกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัท ผลประกอบ การที่มีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง ภาระหนี้ สิ น และนโยบายการจ า ย เงินปนผล และที่สำคัญยิ่งคือแผนการ เขาตลาดฯ โดยจะเปดขายหุน IPO ในเดือนกันยายนนี้ และเตรียมเขา เทรดวันที่ 18 เดือนเดียวกันดวยแหละ รีบาวนขึ้นมาจนไดนะคะ กับ ราคา Gold Futures หลังจากที่ ลงอยางไมเกรงอกเกรงใจมาซะหลาย วัน แถมราคาน้ำมันยังทะยานมาซะแรง แรง แตขอบอกไวกอนนะคะวาอยาเพิ่ง วางใจว า อะไรทั้ ง นั้ น ว า ราคาทองจะ เปนขาขึ้น ทาง AYS เองก็บอกวา นี่ ยั ง เป น แค ร อบรี บ าวน สั้ น ๆ ทาง เทคนิ ค เท า นั้ น เพราะแนวต า นที่ 15,300 บาทเนี่ยะ แข็งโปก เลยละ ขอบ อก ขอบอก เพราะฉะนั้นทางที่ดี ไปดัก ขายไว ก อ น มี ลุ น ได เ งิ น ไปเที่ ย ววั น หยุ ด เสาร- อาทิตย สวนแนวรับ 15,200 บาท ไดเวลาเฉลยคำถามที่ถามไป วา หุนอะไรชื่ออานออกเสียงเหมือนนักรอง หญิ ง ระดั บ โกอิ น เตอร ซึ่ ง ป จ จุ บั น กำลั ง มี ผลงานกับคาย Sony music ? คำตอบก็ คื อ TSTH หรื อ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ต อ กั น เลยกั บ ป ญ หาหุ น ฮาเฮประจำ วันนี้..มาทายกันคะ ถามวา หุนอะไรโทรทัศน เกาๆ (คุนๆ มะ)? คำใบ มี อั ก ษรย อ 3 ตั ว ไม ไ ด ท ำ ธุรกิจประกัน แลวคำตอบก็ไมใช ITV ดวย คำเฉลยจะเปนอะไรติดตามฉบับจันทร นะจะ.....

?


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้ คาด วาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไตระดับที่ 645-650 จุด ได เนื่องจากมองวาขณะนี้ราคาน้ำมันดิบ ในตลาดโลกเริ่มมีการฟนตัวที่ดีขึ้น รวมถึง ตลาดหุ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ด ว ย ดั ง นั้ น กลยุทธการลงทุน จึงแนะนำซื้อเมื่อดัชนีฯ อ อ นตั ว อยู ที่ ร ะดั บ แนวรั บ ที่ 635 จุ ด ให แนวตานไวที่ 645-650 จุด

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้ มี โอกาสแกว ง ตั ว เนื่ อ งจากวานนี้ ดั ช นี ฯ ปรับตัวขึ้นมาคอนขางสูง จึงมีความเสี่ยง ด า นแรงขายทำกำไร ประเด็ น ที่ ต อ ง ติ ด ตาม คื อ ตลาดหุ น สหรั ฐ ฯและ ตลาดหุนในภูมิภาคเอเชีย โดยใหกรอบ การลงทุ น ที่ แ นวรั บ 635-625 จุ ด ส ว น แนวตานใหไวที่ 644 จุด

หน้า 14

ประเ มิ น แนวโ น ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ คอนขางเปราะบาง ซึ่งหากดัชนีฯ ปรับ ตัวเพิ่มขึ้นแตะ 645 จุด อาจมีแรงขายทำ กำไรออกมา อีกทั้งวานนี้ดัชนีฯ ปรับตัว ขึ้ น มาค อ นข า งมาก แล ว ทั้ ง นี้ แนะน ำ ติดตามการประกาศตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/52 ของไทยในวันที่ 24 ส.ค.นี้ โดยมีการ คาดการณวาตัวเลขการติดลบนาจะดีขึ้น กลยุ ท ธ ก ารลง ทุ น รอซื้ อ เมื่ อ อ อ นตั ว ประเมินแนวรับไวที่ 630 - 620 จุด และ แนวตานอยูที่ 645 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2552

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552 Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

หน้า 16


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

หน้า 18


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

หน้า 19


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

หน้า 20


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

หน้า 22


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม 09.00

หน้า 27

ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

ซีพีเอฟ จัดโครงการ “ระบบตรวจสอบยอนกลับสินคาปศุสัตว และระบบการ บริการ E-service” กับกรมปศุสัตว โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

09.00

ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย นำเสนอข อ มู ล บริ ษั ท จดทะเบี ย นประจำ ไตรมาส 2 /2552 ในงาน Opportunity Day ตลาดหลักทรัพยฯ

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

09.30

กรมปศุสัตว จัดงานเปดตัวบริการ ระบบตรวจสอบยอนกลับ และ ระบบบริการ e-service โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล

10.00

มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล แถลงขาว “ประกาศความพรอมเขาเปนบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI” ตลาดหลักทรัพยฯ

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร

10.00

สายการบินเจ็ทสตาร จัดงานแถลงขาวเรื่อง “เจ็ทสตาร เอเชีย กับการขยาย ศักยภาพการขนสง สูประเทศไทยในป 2552 และอนาคต” โรงแรมโฟร ซีซั่น

10.00

ม.สวนดุสิตฯ รวมกับสสส.ขสมก.และสมาคมรานอินเตอรแถลงขาว”รูทัน...รวม กัน รวมพลังสูไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009” หองกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส

12.30

ตลาดหลักทรัพยฯ จัดสัมมนา “การใชสัญญาซื้อขายลวงหนาในการบริหาร ความเสี่ยงทางการเงิน” ตลาดหลักทรัพยฯ

13.00

มูลนิธิซิเมนตไทย รวมกับ มูลนิธิแมฟาหลวงฯ และ “คอตโต” พิธีมอบรางวัล โครงการ “Sustainable Design Camp 2009” ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) ดิ เอ็มโพเรียม

13.30

บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จัดสัมมนา “เจาะตลาดหุนรอน (แรง) สรางโอกาส มั่งคั่ง” โรงแรมโฟรซีซั่น

16.00

งานเลี้ยงรับผูแทนประเทศไทยกลับจากการแขงขันโอลิมปกวิชาการ 5 สาขา วิชา โรงแรมอโนมา

--บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552

หน้า 28

รายชื่อผูโชคดี

รายชื่อผูโชคดีที่ไดรับสิทธิ์ เขารวมงานสัมมนาพิเศษ “ชุมนุมปราชญหุน ครั้งที่ 2” ในวันเสาร ที่ 22 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ.อาคาร ทิปโก ชั้น 5 หอง Auditorium ถ.พระราม 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Bhanaphan Chaiduangrudeeporn Bundit Metoonlert Chairat Kovitchindachai Chalida Thapanasakunvong Chavalit Praweenworakul Kumnueng Praweenworakul Manoch Suwanasri Nattachon Lee Paktaranart Ruankaew Pijarn Boonnam Shanisara Sermhirun Surin Tangkarattanakul Wuthipong Pataraphitakpong กนกพล ฤกษถนอม กมลรัตน ตาลทิพย กรองแกว อภิชนาพงศ กฤตพล รัตนปรีชาชัย กอบชัย ตันติวิวัฒนพันธ กิตติพงศ จรรยารักษสกุล กิตติภพ วัชรวสุนธรา กุสุมา พิชัยอุตกฤษฎ เกรียงไกร สืบสินไชย โกมุท หงษสถิตยพงษ ขนิษฐา กำเหนิดงาม จตุพล นามโลมา จักรินทร เรืองไทย จันจิรา จูฑะศร จารุณี เรืองไทย จิณพักต พรพิบูลย จิรวัฒน ปานผอง ชนิดา คลองผจญกิจ ชนิสรา เสริมหิรัญ ชยุต เชาวสมภพ ชลิดา ฐาปนสกุลวงศ ชัชนี เจวาภัทรกุล ชัยรัตน ถิโรภาส ชาญชัย ทองเจริญ ชาญศักดิ์ เต็มพานิชย ชาลิสา สุวรรณสาร ชูชาติ เจตนาเชี่ยวชาญกิจ ฐิติ แซเอี๊ยก ฐิติพงศ กำพุสิริ ฐิติพันธ ภูมิตั้งคีรี

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

ณฐนน บังวรรณ ณัฐธวิชช จันทรสวาง ณัฐภัทร วิเศษศิริ ดวงรัตน กุลเทพพิชัย ดวงรัตน บวรกุล ทนงศักดิ์ ลีลาสาธิตกุล ทัศนจิต หวังไพบูลยกิจ ทิพวรรณ ลิ้มสมบัติอนันต ธนพัต คุรุหงษา ธนิตย ไพบูลย ธวัฒนชัย สุดสายธง ธีรพงษ เจริญกิจไพบูลย นงลักษณ โชคพิทักษกุล นภาพร ญาณเวคิน นภาพร อนุรักษกมลกุล นฤชล วิวิธวรกิจ นฤชิต แตงสวน นฤมล ธนกิจวรบูลย นวลจันทร ภูมิวชิรางกูร นันทพล ฐานถิร นาวาเอก สุพจน คงศิริ นิฐารมย รุจิพงศ นิตยา แซเอี้ย นิภา สุภา นิมิตร ปถมวาลย บรรจง วราภรณ บังอร คงถาวร บุญชอบ แยมอุทัย บุญชัย สกุลบริสุทธิ์สุข บุญญวีร ศรีประเสริฐยิ่ง บุณณฎา เทพวรชัย เบญจพร สุขพงษ ประกิจ ลิขิตเลอสรวง ประพันธ คุมเมธา ประมวล ถนอมศรีมงคล ประวิทย ชนะอุดมทรัพย ปรีชา เหลืองอรามกุล ปานศิริ มงคลสังข ผองมารีน คงศิริ ผิน เดนสกุล พงศกร แจงประภากร พงษ บัวประดับกุล พรชัย ออนธรรม

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

พรณรงค ลิ้มปยวรรณ พรรณราย ปยวินิจฉัยกุล พิชยา ประมวลกิจจา พิพัฒน เทพรัสมี พิรัตน โพธิกนก พิสิษฐเกื้อ เอื้อวัฒนา พูนศักดิ์ วิทยปรีชากุล ภูมิชัย ยังทวีศักดิ์ ภูมินทร สิทธันต มนัสนันท สุรเลิศรังสรรค เมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ รชฎ สุมานนท รวง อริยรัชโตภาส รวีวรรณ อุรเคนทร รังสรรค กำเนิดชล รุงนภา เปยมบุญ รุงศักดื ปยศุภกิจ ฤทธิ์สิญจน เลิศพนาลัย ละมาด โรจนวลี วงศวริศ คุณพุฒิโพธิ์ วสันต พงษพุทธมนต วสันต สิงหเมธากุล วัฒนเดช วงศประยูร วันดี จิระณรงคศิริ วิชัย อริยรัชโตภาส วิรัตน กุลเวชกิจ วิรัตน พรจิราศิลป วิรัตน มหาพราหมณ วิวัฒน พวภิรมย วิสุทธิ เชี่ยวชาญธนกิจ วีณา วราโชติเศรษฐ วีรพล เหลืองอมรชัย วีรภัทร สุริยนนทรินทร วีรวุธ สุเมธนภิส วีรศักดิ์ องควาสิฎฐ วีระชาติ จันทรแจมแสง ศยามล วังธนะรุงโรจน ศราวดี วิชยาโณทัย ศรีอนงค สมสุข ศิรินทร ตันติพิทักษโชติ ศิริพรรณ วิริยะวงศชัย ศิริลักษณ รัตนวงศวิจิตร ศุจินพร ญาณเวคิน


Investor Station ฉบับที่ 192 ประจำวันศุกร ที่ 21 สิงหาคม 2552 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

ศุภกิจ เปยมบุญ ศุภชัย เกียรติธนะบำรุง สงวน งามวุฒิเวช สมชาย สุวรรณภัณฑ สมพร จิรวัฒนธรรม สมศักดิ์ คูเสริมมิตร สมิท ลีลารัตน สรรชัย ธนาชัยแสง สัมพันธ แจงเจนเวทย สาธินี ทัยสุวรรณ สายชล สิริวัฒนไพสาล สิริจิตร ตั้งตริยพงศ สิริพร รังสรรค สุชาดา ยงเกียรติพานิช สุณีรัตน เพชรบูรณ สุดา ดวงแกว

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

หน้า 29

สุทธิพร ณ ระนอง สุธีวรรณ ศรีอุปโย สุธีวัฒน เลิศอริยานันท สุนันท รัตนเพชร สุภลักษณ แสงวารี สุภาณี ติวะสุระเดช สุภารัตน อัครปฏิมา สุมณฑา อรามเรือง สุมาลี หุตะพรประเสริฐ สุเมธ ธีรานพ สุรชัย ศุภสัญญา สุรศักดิ์ สุขนาแซง สุฤทธิ์ สุนันทยานุวัฒน เสถียร ยังวิริยะกุล เสาวนีย ศิริมังคลานุรักษ เสาวนีย สายสรอย

แผนที่

แลวพบกันที่งาน

162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

เสาวลักษณ ขันธวิภาค อภิลักษณ พงศสุรเชษฐ อภิวัฒน ชัยประเสริฐ อมรรัตน เหลาบุญสุข อรพินท วงศสนานวุฒิ อัศวิน ตันติวิกัยการ อาคม ประเสริฐนิรันดร อาภากร เอี้ยงทอง อิชฌนอนนต ไทยอารี อุดม เปาทอง อุรัช ลีลาวศิน เอกชัย แซลิ้ม เอกธาดา วรหาญ เอกพงศ เหลืองวัฒนากิจ เอนก วุฒยวนิช

Investor_station 21 ส.ค. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station