Page 1

Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

5 5 6 7 9

News Station จีอี Q3 กำไรดิง่ 45% STAR คึกบิก๊ ยัน Q3 มารจนิ้ เดง SCB ยังไมนงิ่ แตกน็ า ลุน คลังดันหวยออนไลนขายสิน้ ป

Dynamic Station ‘พีรพัฒนฯ’ รอเทรด ป 53

10

เที่ยววัด

วัดปาเลไลยกวรวิหาร

หอมหวานดัง ่ KBANK

13 โบรกชวนควา เล็งไกลถึง 109 บ. งบ KBANK งามวิจิตร Q3/52 โชวตัวเลข 3.7 พันลานบาท เขาตาโบรกเกอรทั่วฟา เมืองไทย จน 13 ใน 15 คายวิเคราะหชวนไขวควาครอบครอง สนนราคาพื้นฐานป 53 สูงสุดถึง 109 บาท สวนคายที่ใหต่ำสุดตีคาที่ 78 บาท แตก็ยังแนะใหถือ เซียนหุนชี้รายได ที่ไมใชดอกเบี้ยกำลังเขาสูวงจรโตกาวกระโดด แถมครองมงกุฎชนะเลิศแบงกใหญที่ใหสิน เชื่อสูงสุด อีกทั้งมีอัตราเงินสำรองหนี้แนนปก ต‡อหนˆา 3

12

Professional Station

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

15

Data Station

KK ซื้อ ระยะยาว

ดูดวง 53 ทานทีเ่ กิดปฉลู เก็งกำไรระยะสัน้

ชำแหละ 2 กลุม  หุน  จอมคึก กอสราง/อสังหา...ตัวไหนยังนาเก็บ

‘คันทรี่ กรุป’ เปดกลยุทธลงทุน 2 กลุมหุนจอมคึก ระบุรับเหมายังพอเก็ง กำไรตามประเด็นงานภาครัฐที่จะทยอยประกาศออกมาในชวงทายๆ ปได ทวา เตื อ นส ว นใหญ แ รงเกิ น พื้ น ฐานไปแล ว สรรตั ว เด น ที่ เ หมาะเล น สั้ น เหลื อ ITDSTEC-CK ดานกลุมอสังหาวันนี้ควรเพลามือ หวั่นมีปรากฏการณ Sell On Fact แมยังมั่นใจผลงาน Q3/52 ที่จอประกาศกลาง พ.ย.จะออกมาขั้นเทพ สวนของที่ ต‡อหนˆา 3 ยังพอลุยไดในเดือนนี้แนะนำ MK-PF-PRIN-SIRI

‘ดีด’ี ใหม THAI คาดเพิม ่ ทุน-ยืดหนีท ้ น ั ปนี้ ประกาศแผน 5 ป คืนสูท  อ ็ ป 5 การบินโลก

กวาจะเปนเสือ

“ธีรนาถ รุจิเมธาภาส” ตอนที่ 3

ต‡อหนˆา 11

‘ป ย สวั ส ดิ์ ’ ประกาศแผนยุ ท ธศาสตร 5 ป ฟ น ฟู กิ จ การ-กลั บ มาครอง ตำแหนงสายการบินชั้นนำของโลก ขณะที่ปนี้คาดมีรายไดยังหดอยูที่ 1.57 แสน ลานบาท สวนป 53 ประเมินไวที่ 1.86 แสนลานบาท สงผลใหนาจะเริ่มเห็นกำไร ไดบาง สวนแผนเพิ่มทุน-เจรจายืดเวลาชำระหนี้เสร็จภายในปนี้ เผยปหนามีแผน ชำระหนี้ อี ก 2.9 หมื่ น ล า นบาท จากมู ล หนี้ ทั้ ง สิ้ น 1.6 แสนล า นบาท ด า นนั ก วิเคราะหชี้โคง 3 นี้ผลประกอบการสรางไข หนุน Q4/52 ฟาดกำไรปกติ 3 พันลาน บาท แตยังแนะดักซื้อเมื่อออนตัว ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

หน้า 2

ประมวลภาพบรรยากาศ

eFin Meet Investor On Tour ( อีไฟแนนซไทยพบนักลงทุนสัญจร )

س ·ÕÁ§Ò¹·Ø¡¤¹ µŒÍ§¢Í¢Íº¾ÃФáÅ Ð ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÊÒ¢Ò à¨ŒÒ˹ŒÒ·Õè¡ÒõÅѺҴ໚¹ ¹Ñ¡Å§·Ø¹·Ø¡·‹Ò¹ ·ÕèãËŒ¡ÒõŒÍ¹Ã §ä»ºŒÒ§ Í‹ҧ´Õ ËÒ¡ÁÕÍÐäâҴµ¡º¡¾Ã‹Í º µŒÍ§¢ÍÍÀÑÂÁÒ ³ ·Õè¹Õ鴌ǹФÃÑ

»Å. áŌǾº¡Ñ¹ãËÁ‹ »‚ 2553 ¹Ð¤ÃÒºº!!! www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

หอมหวาน (ตอจากหนา 1)

บล.ฟนันเซีย ไซรัส ประเมิน KBANK หลั ง รายงานกำไรไตรมาส 3/52 อยูที่ 3.7 พันลานบาท นับวาราย ได ค า ธรรมเนี ย มที่ เ ติ บ โตสู ง กว า คาด เที ย บกั บ ไตรมาสก อ น ส ว นกำไร ไตรมาส 3/52 ทรงตั ว แม ร ายได ค า ธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นในระดับสูง แตมี ค า ใช จ า ยที่ ไ ม ใ ช ด อกเบี้ ย เพิ่ ม ขึ้ น 2% Q-Q และค า ใช จ า ยทางภาษี เ พิ่ ม ขึ้ น 67%Q-Q คิดเปน Effective Tax rate 34% มากกว า ไตรมาสก อ นที่ 23% เที ย บงวดเดี ย วกั น ของป ก อ น กำไร ลดลง 3%Y-Y จากรายไดดอกเบี้ยสุทธิ ที่ลดลง 2%Y-Y และเงินสำรองคาเผื่อ หนี้ สู ญ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 17% Y-Y กำไรจาก การดำเดิ น งานก อ นตั้ ง สำรองเพิ่ ม ขึ้ น 1.3%Y-Y และ 8%Q-Q เปนอัตราการ เติ บ โตที่ ดี ม ากเมื่ อ เที ย บกั บ กลุ ม ที่ ยั ง ติดลบ Y-Y นอกจากนี้ เงินใหสินเชื่ออยูที่ 8.83 แสนลานบาท เพิ่มขึ้น 0.2% Q-Q แตยังลดลง 2.3% YTD สวนตางอัตรา ดอกเบี้ยอยูที่ 3.75% ลดลงจาก 3.8% ในไตรมาสก อ นและ 4.26% ในงวด เดี ย วกั น ของป ก อ น แต ยั ง ถื อ ว า เป น ระดั บ ที่ สู ง สุ ด ในกลุ ม ธนาคารขนาด ใหญ NPL อยูที่ 3.7% ของสินเชื่อรวม ทรงตัวจากไตรมาสกอน โดยมีอัตราเงิน สำรองหนี้ สู ญ ที่ สู ง มากที่ 91% ของ NPL คาดแนวโนมกำไรไตรมาส 4/52 ชะลอตั ว ลงจากไตรมาส 4/52 เนื่ อ งจากคาดการณ ค า ใช จ า ยที่ ไ ม ใ ช ดอกเบี้ ย ซึ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การลงทุ น

ชำแหละ 2

(ตอจากหนา 1)

ฝายวิเคราะห บล.คันทรี่ กรุป แนะนำน้ำหนักการลงทุนหุนกลุมรับ เหมากอสรางเปน ‘เทาตลาด’ ใหเก็ง กำไรตามงานภาครัฐที่จะทยอยออกมา โดยเฉพาะในสวนของ โครงการรถไฟ ฟาเสนทางตางๆ เชน สีน้ำเงิน สีเขียว เปนตน ที่เตรียมจะเปดประมูลในชวง ปลายป 52 นี้ อี ก ทั้ ง ในส ว นของ โครงการไทยเข ม แข็ ง ยั ง มี โ ครงการ ระบบชลประทาน โครงการรถไฟรางคู รวมถึงโครงการถนนไรฝุนที่เตรียมจะ เปดประมูลในชวงปลายป 52 ตอเนื่อง ถึง ป 53 ดวย อยางไรก็ตาม ที่ผานมาราคา หุนปรับไดเพิ่มขึ้นภายใตความคาดหวัง ถึ ง งานประมู ล ใหม ๆ ของภาครั ฐ ที่ จ ะ ออกมาในอนาคต ซึ่งฝายวิเคราะหมอง

K-Transformation และ Channel Expansion จะเกิ ด ขึ้ น ในไตรมาส สุดทายในจำนวนมากกวาปกติ คาด กำไร ไตรมาส 4/52 ที่ 2.8 พันลาน บาท ลดลง 25%Q-Q และทรงตัว Y-Y ทำใหคงประมาณการกำไรสุทธิทั้งป 09 ที่ 1.4 หมื่นลานบาท ลดลง 8% Y-Y เนื่ อ งจากผลประกอบการ ไตรมาส 3/52 ยืนยันขาขึ้นของรายได ที่ไมใชดอกเบี้ยซึ่งคาดวาจะมีการเติบ โตในป 2553 - 2554 เฉลี่ ย ป ล ะ 18 - 20% คงประมาณการกำไรสุทธิป 53 และป 54 โดยคาดวาจะเพิ่มขึ้น 19%Y-Y และ 21%Y-Y ตามลำดับ สำหรับคำแนะนำการลงทุน แนะนำ ‘ซื้ อ ’ โดยมี ป จ จั ย สนั บ สนุ น จาก ผลกำไรไตรมาส 3/52 แสดง พัฒนาการทางรายไดคาธรรมเนียมที่

โบรกเกอร

คำแนะนำการลงทุนจากโบรกเกอรตางๆ

เกียรตินาคิน ทิสโก สถาบั น วิ จั ย นครหลวงไทย กรุงศรีอยุธยา เคจีไอ (ประเทศไทย) ซิกโก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) บัวหลวง ยูไนเต็ด พัฒนสิน ฟลลิป (ประเทศไทย) บีฟท เคที ซีมิโก ฟนันเซีย ไซรัส

เป ด ปุบ เทรดป บ ...รวยทั น ที

âÍ¡ÒʾÔàÈÉÊØ´àÁ×èÍແ´ºÑÞªÕãËÁ‹¡Ñº¡ÔÁàÍ秵Ñé§áµ‹ 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552 áÅЫ×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ´ŒÇÂâ»Ãá¡ÃÁ Streaming & One Click ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à«ç·à·Ã´ ´Í·¤ÍÁ ¨Ó¡Ñ´ ÃѺ¢Í§ÃÒ§ÇÑŷѹ·Õ...äÁ‹µÍŒ §ÅعŒ ! ÊÐÊÁÂÍ´«×Íé ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ ÃÇÁ 3 à´×͹ àÃÔÁè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á - 30 µØÅÒ¤Á 52 ÃѺ·Ñ¹·Õ Gift voucher

ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 1 - 1.99 ŌҹºÒ· ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 2 - 4.99 ŌҹºÒ·

ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 200 ºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 500 ºÒ·

พิ เ ศษ ! Man of the Month

ผูที่มียอดซื้อขายหุนสะสมสูงสุด ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2552 รับทันที Notebook ACER เดือนละ 1 รางวัล พรอม กระเปาผา I ’m Investor จาก SET และ สมุดโนต จาก SETTRADE อยางละ 100 รางวัล

เพิ่มโชคอีกขั้น ... เมื่อทานมียอดซื้อขายหลักทรัพยสะสม 1 ส.ค. - 30 ต.ค. ตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไป มีสิทธิ์รวมลุน รางวัลบัตรกำนัลมูลคา 2,000 บาท จำนวน 25 รางวัล ประกาศรายชื่อผูโชคดีทางเว็ปไซตและอีเมล ประกาศรางวัล : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 พิธีมอบรางวัล Man of the Month ที่บูตกิมเอ็งฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ในงาน SET in the City 2009 ที่ สยามพารากอน อานรายละเอียดไดที่ www.kimeng.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติม ศูนยลูกคาสัมพันธ Call Center 0-2658-5050

ว า ประเด็ น ดั ง กล า วยั ง มี ความไม แนนอน ทำใหราคาหุนในปจจุบันเกิน พื้ น ฐานแล ว (ประเมิ น ด ว ยหลั ก Conservative) ส ำ ห รั บ ใ น ส ว น ข อ ง ผ ล ประกอบการในงวด 3Q52 ที่ จ ะ ประกาศออกมาในช ว งกลางเดื อ น

หน้า 3

คำแนะนำ (ป 53)

‘ถือ’ ราคาเหมาะสมขึ้นเปน 78 บาท ‘ถือ’ ราคาเปาหมายที่ 86 บาท ‘ซื้อ’ ราคาเหมาะสม 87.25 บาท ‘เก็งกำไร’ มูลคาพื้นฐาน 90 บาท ‘ซื้อ’ ราคาพื้นฐาน 93 บาท ‘ซื้อเมื่อออนตัว’ ราคาเหมาะสม 93 บาท ‘ซื้อลงทุน’ มูลคาเหมาะสม 94 บาท ‘ซื้อ’ ราคาพื้นฐาน 94.50 บาท ‘ซื้อ’ ราคาเปาหมาย 95 บาท ‘ซื้อ’ ราคาเปาหมาย 95 บาท ‘ซื้อ’ ราคาเปาหมาย 95 บาท ‘ซื้อ’ ราคาพื้นฐาน 95.80 บาท ‘ซื้อลงทุนระยะยาว’ มูลคาพื้นฐาน 96 บาท ‘ซื้อ’ มูลคาพื้นฐาน 97 บาท ‘ซื้อ’ ราคาเหมาะสม 109 บาท

ดี เ กิ น คาด เงิ น ให สิ น เชื่ อ อยู ใ นระดั บ สูงสุดของกลุมธนาคารขนาดใหญ และ มีอัตราเงินสำรองหนี้สูญสูง ขณะที่ บล.ทิสโก ประเมินวา ราคาหุ น ได ส ะท อ นถึ ง การคาดการณ การเติบโตผลประกอบการที่แข็งแกรง ประมาณ 20% ต อ ป ส ำหรั บ ป 2553-54F และปจจุบันราคาหุนมีการ ซื้อขายอยูในระดับที่สูงกวา PER เฉลี่ย ในอดี ต ไปแล ว ดั ง นั้ น Upside หุ น ที่ จำกัดตอราคาเปาหมายที่ไดคาดการณ ไว เพราะฉะนั้ น จึ ง ปรั บ ลดคำแนะนำ เปนถือ ตัวถวงไดหมดไปแลว ดังนั้น จึงใหเนน เก็งกำไรระยะสั้นที่ผูรับเหมาขนาดใหญ ทั้ง 3 รายอยาง ITD, STEC, และ CK เปนหลัก Stocks MK PF SC PRIN SIRI SPALI QH AP LPN PS LH

Book value 5.13 8.38 17.73 2.74 6.12 3.65 1.36 3.03 3.29 4.88 2.74

PBV 0.51 0.57 0.59 0.65 0.72 1.53 1.76 2.15 2.23 2.40 2.45

พ.ย. เบื้องตนคาดวา CK และ ITD อาจจะมี ผ ลประกอบการที่ ยั ง ไม เปลี่ยนแปลงจากงวด 2Q52 มากนัก เนื่องจากงานในมือยังคงเปนโครงการ พรอมกันนี้ได แนะนำน้ำหนัก เดิมเปนสวนใหญ ขณะที่ STEC คาด วาจะเริ่มเห็นการฟนตัวของอัตรากำไร การลงทุ น หุ น ที่ อ ยู อ าศั ย เป น ‘ลด ขั้นตนที่ดีขึ้น หลังจากงานที่เคยเปน น้ำหนักการลงทุน’ ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

ชำแหละ 2

(ตอจากหนา 3)

หลังจากการเคลื่อนไหวดาน ราคาของหุ น กลุ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ น รอบเดื อ นก.ย. ถื อ ว า มี พั ฒ นาการที่ ดี มากโดยดั ช นี ก ลุ ม ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น 33% ขณะที่ SET ปรับตัวสูงขึ้นเพียง 15% จึง ตอ งระมั ด ระวั ง การ Sell On Fact จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ซึ่ ง จะทยอยประกาศในช ว งกลาง เดือนพ.ย. ทั้ ง นี้ สิ่ ง ที่ พ บหลั ง จากสิ้ น เดื อ นก.ย. ก็ คื อ ค า PE ของกลุ ม ขึ้ น สู ระดับ 18.60 เทา ซึ่ ง ใกล เ คี ย งกั บ ในช ว งที่ ผ ล การดำเนิ น งานรวมของกลุ ม เติ บ โตดี กว า นี้ ใ นภาวะเศรษฐกิ จ ขยายตั ว ดี ดังนั้นจึงคอนขางกังวลกับราคาหุนที่พุง ขึ้ น สู ง อย า งไม ส อดคล อ งกั บ กำไร อี ก ทางหนึ่ ง เมื่ อ ลองพิ จ ารณาราคาหุ น เที ย บกั บ Book Value หรื อ เรี ย กว า PBV ก็พบวาคาเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดือน กอนที่มี PBV อยูระดับ 1.29 เทา (เดือน ส.ค.) โดยปจจุบันคาเฉลี่ยอยูสูงถึง 1.5 เทา เทียบเทากับระดับของผลประกอบ การที่ เ ติ บ โตอย า งในช ว งเศรษฐกิ จ เฟ อ งฟู จึ ง ทำให ป ระเมิ น ว า ราคาหุ น สวนใหญของหุนในกลุมนี้มีระดับที่สูง

‘ดีดี’ ใหม

(ตอจากหนา 1)

นายป ย สวั ส ดิ์ อั ม ระนั น ทน กรรมการผู อ ำนวยการใหญ บมจ. การบินไทย (THAI) ซึ่งเพิ่งรับตำแหนง อยางเปนทางการในวานนี้ ไดประกาศ แผนยุ ท ธศาสตร 5 ป โดยกำหนดให 2 ปแรกเปนระยะของการเรงฟนฟูกิจการ การบิ น ไทยให ก ลั บ มามี ก ำไรในระดั บ ปกติ ส ว น 3 ป ห ลั ง จะผลั ก ดั น ให การบิ น ไทยกลั บ มาครองตำแหน ง สาย การบินชั้นนำติด 1 ใน 5 ของโลก พ ร อ ม กั น นี้ เ ป ด เ ผ ย ว า การบินไทยตั้งเปารายไดป 53 คาดจะอยู ที่ 1.86 แสนลานบาทเติบโต 18% โดย คิ ด เป น อั ต ราขยายตั ว 18% จากป นี้ ที่ คาดวา จะมีรายได 1.57 แสนลานบาท (อนึ่ ง ป 51 การบิ น ไทยมี ร ายได 2.02 แสนลานบาท) โดยหลั ง จากบริ ษั ท ฯ จั ด ทำ แผนฟนฟูกิจการเสร็จสิ้นภายในปนี้ ซึ่ง นาจะมีแนวทางชัดเจนในการสรางราย ได ใ ห บ ริ ษั ท รวมถึ ง สามารถยกระดั บ ฐ า น ะ ท า ง ก า ร เ งิ น ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนลดคาใชจายที่ ไมใชน้ำมัน อาทิ ลดโบนัส และลดเงิน เดือนพนักงาน

News Station

หน้า 4

เกิ น กว า สิ่ ง ที่ ค วรจะ บริษัท คำแนะนำ คำแนะนำ เปน โดยภาพรวมจึง ซื้อเก็งกำไร เก็งกำไรตามขาวเปดประมูลโครงการรถไฟฟา ต อ งระมั ด ระวั ง ใน ITD การเข า ลงทุ น อย า ง CK ซื้อเก็งกำไร ใกลไดขอสรุปผลศึกษางานเขื่อนที่ลาว ที่จะเพิ่ม Backlog ไดอยางมาก มาก แ ล ะ ใ ห STEC ซื้อเก็งกำไร ผานจุดย่ำแยไปแลว อยูในชวงฟนตัว หลี ก เลี่ ย งหุ น ที่ มี ค า PLE ซื้อเก็งกำไร ถา 2H52 ไมมีการตั้งสำรอง อาจพลิกกลับมามีกำไร PBV เกิ น กว า 1.5 เทา ในเดือนต.ค.นี้ SYNTEC ซื้อเก็งกำไร ผลประกอบการที่ขาดทุนใน Q2 ทำใหเราตองปรับกำไรลดลงแตราคาหุนยังไมสูงนัก ไดรับงานเสาเข็มเพิ่มจำนวนมาก คาดวา Q3 ผลประกอบการยังคงเปนบวก จึงแนะเพียงเก็งกำไร SEAFCO ซื้อเก็งกำไร หุ น ใ น บ า ง บ ริ ษั ท EMC ซื้อเก็งกำไร แนวโนมผลประกอบการยังคงทรงตัว และมีทิศทางที่ดีขึ้น เท า นั้ น ได แ ก MK, PF, PRIN และ SIRI นอกจากนี้ ประเด็นที่ตอง ติ ด ตามยั ง มี เ รื่ อ งผลการพิ จ ารณา เรื่ อ งมาตรการภาษี อ สั ง หาฯ ที่ จ ะ หมดอายุในเดือนมี.ค. 53 ซึ่งขณะนี้ ทางการไดหยิบยกขึ้นมาพิจารณาวา จะมี ก ารต อ เวลาออกไปอี ก หรื อ ไม ในมุ ม มองของฝ า ยวิ เ คราะห ห ากมี การตอเวลาออกไปอีกแมจะสงผลดี ตอผูบริโภค แตผูประกอบการอาจได รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น ช ว ง สั้ น ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากผู ซื้ อ จะชะลอการเร ง โอน ออกไป อาจทำใหผูประกอบการอาจ รับรูรายไดพลาดเปาหมายในป 52 นี้ แ ล ะ ท ำ ใ ห มู ล ค า หุ น ต อ ง ไ ด รั บ ผลกระทบเชนกัน อยางไรก็ดี ขณะนี้ที่ปรึกษา ทางการเงิ น อยู ร ะหว า งทำแผนปรั บ โครงสรางทางการเงินของบริษัทฯ ทั้ง ในสวนของการเพิ่มทุน และการชำระ หนี้ เบื้องตนยังไมสรุปตัวเลขการเพิ่ม ทุน และอาจจะมีการขอยืดระยะเวลา การชำระนี้ระยะสั้นใหยาวขึ้น โดยคาด วาแผนปรับโครงสรางจะเสร็จสิ้นภาย ในปนี้ และเริ่มดำเนินการไดในปหนา ทั้งนี้ การบินไทยมีหนี้ที่ครบ กำหนดต อ งชำระในป ห น า ราว 2.9 หมื่ น ล า นบาท จากหนี้ ทั้ ง หมด 1.6 แสนลานบาท ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ ยังมีแผนปรับปรุงที่นั่งภายในเครื่องบิน ประมาณ 18 ลำ ดั ง นั้ น ใน 2 ป นี้ บริ ษั ท ฯ จะต อ งมี ค วามแข็ ง แกร ง ทั้ ง ดานการเงินและผลิตภัณฑ “คิ ด ว า ภายในสิ้ น ป นี้ เ ราน า จ ะ มี ค ว า ม ชั ด เ จ น เ รื่ อ ง ก า ร ป รั บ โครงสรางทางการเงิน เรื่องเพิ่มทุนเปน เรื่ อ งที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม ไ ด แต ก็ ต อ งรอ ปรึกษาที่ปรึกษากอน ภายในปหนาเรา จะ ทำให D/E เหลื อ อยู ที่ 2 ต อ 1 เพราะตอนนี้ D/E ของเราสู ง อยู ที่ 3 เทากวา” นายปยสวัสดิ์ กลาว เขากล า วต อ อี ก ว า สำหรั บ

ผลประกอบการป 52 ยังไมแนใจวาจะ มีกำไรหรือไม เพราะแมจะมีปริมาณผู โดยสารมาก อั ต ราส ว นบรรทุ ก ผู โดยสารเพิ่มขึ้นก็จริง แตรายไดไมได เพิ่มตาม เพราะมีการแขงขันตัดราคา กันมาก ฉะนั้น บริษัทจะรวมมือกับสาย การบินนกแอร ในฐานะที่บริษัทเปนผู ถือหุนใหญ ในการใหความรวมมือเพื่อ แขงขันกับผูใหบริการรายอื่น อยางไรก็ ตาม ในปหนาก็หวังวาจะมีกำไรได ฟากบทวิเคราะห บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ใหคำแนะนำการลงทุน หุ น THAI เป น ซื้ อ เมื่ อ อ อ นตั ว ราคา เหมาะสม 23 บาท โดยคาดหมายวา

THAI จะประกาศผลการดำเนินงานงวด ไตรมาส 3/52 ขาดทุนปกติที่ 1,236 ลาน บาท ฟนตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนและ ช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ น ส ว นแนวโน ม ไตรมาส 4 เขาฤดูกาลทองเที่ยว คาดวา จะเห็นกำไรปกติเกือบ 3 พันลานบาท มี ผลให ป ระมาณการกำไรปกติ ป 52 ที่ 1,366 ล า นบาท ฟ น ตั ว จากป ก อ นที่ ขาดทุ น ถึ ง 8.5 พั น ล า นบาท ส ว น แนวโนมป 53 คาดวาผลการดำเนินงาน จะฟนตัวโดดเดน จากแนวโนมเศรษฐกิจ โลกที่ฟนตัวเร็วกวาคาด จึงเชื่อวาป 53 จะมีกำไรปกติที่ 4,601 ลานบาท www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

อุตฯการบินจีน 9 เดือนแรกมี กำไร 1.33 พันลานดอลล รายงานต า งประเทศ ระบุ ว า สำนั ก บริหารการบินพลเรือนแหงประเทศจีนเปดเผย วา อุตสาหกรรมการบินของจีนมีกำไรสุทธิใน ช ว ง 9 เดื อ นแรกป นี้ อ ยู ที่ 9.1 พั น ล า นหยวน (1.33 พั น ล า นดอลลาร ) สะท อ นถึ ง ความ ต อ งการในประเทศที่ ยั ง ขยายตั ว ได ดี แม เศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมการบินโลกจะ เผชิญวิกฤตก็ตาม โดยสำนักบริหารฯ เปดเผยวา จำนวนผู โดยสารในประเทศชวง 9 เดือนแรกปนี้ขยายตัว สูงถึง 23.6% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน นายหลี่ จื่อเซี่ยง ผูอำนวยการสำนัก บริ ห ารฯกล า วว า ยอดผู โ ดยสารในสนามบิ น ระดับเมืองขยายตัวถึง 26.7% มาอยูที่ 14.87 ลานราย โดยตัวเลขสะทอนถึงความสมดุลของ การพัฒนาเศรษฐกิจของจีน

ทั้ ง นี้ ณ สิ้ น ป 2008 จี น มี ส นามบิ น ขนาดเล็กจำนวน 116 แหง โดยเปนแหลงรองรับ ผู โ ดยสารในประเทศคิ ด เป น สั ด ส ว นถึ ง 73% ของจำนวนผูโดยสารทั้งหมด

News Station

หน้า 5

สาธารณูปโภคลดลง 18% เมื่อเทียบกับไตรมาส เดี ย วกั น ป ก อ นแต น อ ยกว า ไตรมาสก อ นหน า ที่ ลดลง 44% ขณะที่ ร ายได ร อการบั น ทึ ก เพิ่ ม ขึ้ น 2% มาอยู ที่ 174 พั น ล า นดอลลาร สู ง สุ ด เป น ประวัติการณ

จีอีแจงงบ Q3/09 กำไรดิ่ง 45% ฟลิปปนสเตรียมเปดประมูลซื้อ อยูที่ 2.45 พันลานดอลล ขาวรอบพิเศษ

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า เจเนอรัลอิเล็คทริค หรือ จีอี แจงผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3 ป 2009 มีกำไรสุทธิลดลง 45 % เปน ผลมาจากการลดขนาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยผาน การขายสินทรัพย ประกอบกับยอดขายเวชภัณฑ และเครื่องจักร โดยจีอีเปดเผยวา บริษัทมีกำไรสุทธิใน ไตรมาสดั ง กล า วลดลงมาอยู ที่ 2.45 พั น ล า น ดอลลารหรือคิดเปนกำไรตอหุนเทากับ 22 เซนต จาก 4.48 พันลานดอลลารหรือคิดเปนกำไรตอหุน เทากับ 45 เซนตในไตรมาสเดียวกันปกอน ขณะที่ รายไดลดลง 20% มาอยูที่ 37.8 พันลานดอลลาร นอกจากนี้ จีอียังระบุวา ยอดสั่งซื้อของ บริษัทรวมลดลง 18% และยอดสั่งซื้อเครื่องจักร ขนาดใหญ และรายได ใ นธุ ร กิ จ ก อ สร า ง

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา ฟลิปปนส เตรียมเปดประมูลซื้อขาวรอบพิเศษในเดือนนี้ หลัง ปริมาณผลผลิตในประเทศไดรับความเสียหายจาก พายุไตฝุน 2 ลูกที่พัดถลมในชวงที่ผานมา ขณะที่ ในสั ป ดาห นี้ พ ายุ ไ ต ฝุ น ลู ป ท กำลั ง เคลื่ อ นเข า สู ฟลิปปนส นายวิ ค จาริ น า รองผู อ ำนวยการ สำนักงานอาหารแหงชาติฟลิปปนสกลาววา พายุ ไตฝุนลูปตอาจสรางเสียหายใหกับปริมาณผลผลิต อีกครั้ง ขณะที่นายอารเธอร เยพ กลาวเมื่อ สัปดาหที่ผานมาวา การประมูลซื้อขาวรอบพิเศษ อาจมีขึ้นอีกครั้ง โดยในเบื้องตนกำหนดไวในวันที่ 30 ตุ ล าคมนี้ แต ไ ม ไ ด เ ป ด เผยจำนวนที่ จ ะเป ด ประมูลซื้อ

STAR สุดคึก! ผูบริหารยืนยัน Q3/52 ทำมารจิ้นสวยเดง

ผูสื่อขาวรายงานวา จากการสำรวจ ราคาหุ น บนกระดานวานนี้ พ บว า ราคาหุ น บริ ษั ท สตาร ซานิ ท ารี แ วร จำกั ด (มหาชน) หรือ STAR ไดปรับเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน โดยปด การซื้อขายที่ระดับราคาสูงสุดของวันที่ 1.31 บาท เพิ่มขึ้น 0.14 บาท ดวยมูลคาการซื้อขาย 18.32 ลานบาท ดร.สมชั ย ว อ งอรุ ณ รองประธาน กรรมการและกรรมการผู อ ำนวยการ บริ ษั ท สตาร ซานิ ท ารี แ วร จำกั ด (มหาชน) หรื อ STAR เปดเผยกับ Investor Station วา หลัง จากที่บริษัทฯ สงสินคาใหมลงวางจำหนายใน ตลาดระดับกลางบนอยางชัดเจนมากขึ้น และ ลูกคาใหการตอบรับสินคาในกลุมดังกลาวเปน อยางดีมาอยางตอเนื่อง ทำใหตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของปนี้บริษัทฯ สามารถทำอัตรากำไรขั้นตน ได สู ง ขึ้ น กว า ไตรมาสก อ นหน า ซึ่ ง เคยอยู ที่ ระดับประมาณ 40% มาเปนระดับ 45% ได สำเร็ จ ซึ่ ง จะสะท อ นให ผ ลประกอบการใน ไตรมาสที่ 3/2552 นาจะออกมาคอนขางโดด เดน เนื่องจากสัดสวนการขายและรายไดอยูใน ระดับใกลเคียงกัน

“ในไตรมาสที่ 3/2552 เราควบคุ ม ตนทุนไดดี ประกอบกับกำหนดราคาขายสินคา ไดสูงขึ้นจากการวางตำแหนงสินคาไวในระดับ กลางบน ซึ่งจะสะทอนใหผลประกอบการนา จะออกมาคอนขางเซอรไพรส ประกอบกับใน ไตรมาสสุดทายของปเปนชวงไฮซีซั่น และเปน ชวงสงมอบสินคาใหกับลูกคา ดังนั้นรายไดจะ เขามาคอนขางสูงกวาไตรมาสอื่นๆ ทำใหมั่น ใจวาจะสามารถผลักดันรายไดทั้งปใหเติบโต ไดตามเปาหมายที่วางไว” ดร.สมชัย กลาว ทั้งนี้ STAR มีเปาหมายจะผลักดันราย ไดในป 2552 ใหขยายตัว 10 - 15% จากป กอนที่ทำได 230.26 ลานบาท เนื่องจากคำสั่ง ซื้ อ จากลู ก ค า ต า งประเทศยั ง เข า มาอย า งต อ เนื่ อ ง ในขณะที่ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง มุ ง มั่ น จะขยาย สัดสวนตลาดในประเทศใหกวางขวางขึ้น โดย เฉพาะการจั ด จำหน า ยสิ น ค า ผ า นช อ งทาง จำหนายที่เปนโมเดิรนเทรด และซูเปอรสโตร ที่ สามารถกำหนดราคาขายสินคาตอชิ้นไดสูงขึ้น และกำลังอยูในความสนใจของผูบริโภค ซึ่งที่ ผ า นมาพบว า ได รั บ การตอบรั บ จากลู ก ค า คอนขางดี ทำใหมั่นใจวาในปหนาจะสามารถ

ขยายตลาดในประเทศให มี สั ด ส ว นรายได ที่ 35 - 40% จากปนี้ที่อยูที่ระดับ 30% ของราย ได ร วม ส ว นที่ เ หลื อ 70% เป น สั ด ส ว นของ ตลาดตางประเทศ ดานเจาหนาที่ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล. ซิกโก เปดเผยวาสาเหตุที่ราคาหุน STAR ปรั บ ขึ้ น และมี แ รงซื้ อ เข า มาอย า งต อ เนื่ อ งใน วันนี้ เพราะไดรับปจจัยบวกจากสัญญาณทาง เทคนิคที่มีแนวโนมดี และราคาหุนดังกลาวมี โอกาสปรับขึ้นไปทดสอบแนวตานที่ 1.34 บาท ซึ่งหากสามารถทะลุผานขึ้นไปไดจะมีโอกาส ปรับขึ้นไปทำ New High ที่ 1.55 บาท ดังนั้นจึงแนะนำนักลงทุนเลนเก็งกำไร โดยใหแนวรับไวที่ 1.27 บาท www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

หน้า 6

Gr n Forward Thinking Green, Live Green

SCB ยังไมนิ่ง แตก็นาลุน วานนี้ราคาหุน SCB ปดที่ระดับ 85 บาท บวก 1.00 บาท หรือ 1.19% มูลคาซื้อขาย 1,004.14 ลานบาท ทั้งนี้หลังจากเมื่อสัปดาหกอนราคาหุนวูบแรงจัดจากจุดสูงสุด ที่ 91.75 บาท มาทำจุดต่ำสุดในรอบ (สัปดาหกอน) ที่ 78.75 บาท แม วาจะมีการพยายามรีบาวนไดพอสมควร ทวาลีลาเมื่อวันจันทรที่ผาน มา กลับยังไมสาแกใจใหสมกับความเปน 1 ในกิจการชั้นนำระดับ ประเทศ ระหว า งเวลาซื้ อ ขายถึ ง จะมี ก ารบวกได แ รงเป น พั ก ๆ แต สุดทายก็บวกไดแคไมใหตกกระแส ซึ่งเปนที่นาจับตาวา ในชวงที่ผล ประกอบการนาจะเปนที่รูกันแลว วาเปนสีดำหรือแดง ในวันนี้ราคาหุน จะกระตุกไดอีกระลอกไหม หรือวา จะมีการขายทิ้ง เพราะไมเหลือ ประเด็นอะไรจะใหเก็งกำไรในระยะสั้นกันอีกตอไปแลว ดานนักวิเคราะห บล.ฟลิป (ประเทศไทย) ประเมินสัญญาน ทางเทนิคของหุน SCB พบระยะสั้นยังอยูในชวง Technical Rebound แตจังหวะแกวงตัวขึ้นลงยังไมนิ่ง จึงแนะนำใหเนนซื้อขายเก็งกำไร ระหวางวันเปนหลัก โดยมีแนวตานที่ 87.25 บาท และแนวรับที่ 83.50 บาท

SCB Financial Data

WE CAN’T DO THIS ALONE

งบ Q2/53 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/06/2552 Asset 1,299,242.04 Liabilities 1,168,539.54 Equity 129,997.11 Paid-up Capital 33,991.92 Revenue 41,896.21 Net Profit 10,781.40 EPS(Baht) 3.62 ROA(%) 2.17 ROE(%) 15.98 Net Profit Margin(%) 25.73

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

731.61

+14.49

+2.02

522.44

+10.35

+2.02

1,126.16

+23.04

+2.09

208.98

+3.03

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

+1.47 25,532.37 703.20

19/10/09 16:59:52

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

6,007.86

4,691.80

+1,316.06

(23.53%)

(18.38%)

Foreign

5,084.50

5,201.43

(19.91%)

(20.37%)

14,440.01

15,639.13

(56.56%)

(61.25%)

Local Last Update

-116.93

-1,199.12

19/10/09

Let’s save the world together www.plus.co.th/greenforward

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 16/10/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

14.58 2.20 38.24

1.75 284,930.34

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 20/04/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 2. สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 3. DBS BANK A/C 316398-9-001 4. NORTRUST NOMINEES LTD. 5. CHASE NOMINEES LIMITED 42

511,107,666 (19.65%) 211,834,292 (8.14%) 160,400,000 (6.17%) 135,470,379 (5.21%) 125,046,400

(4.81%)

¢‹ÒǨº àÃ×èͧäÁ‹¨º

เมื่อวานนี้หุนขึ้นเยอะจัง นาดีใจ แตเอะ! ทำไมจบวัน ตางชาติกับนักลงทุนรายยอยกลับเปนฝงขายสุทธิออก มาซะงั้น ในสวนที่เปนรายยอยเนี่ยไมนาแปลกใจเทาไหร เพราะปกติเวลาหุนเขียวมากๆ ก็มักจะเปนฝงขายเสียสวน ใหญอยูแลว ทวานักลงทุนตางชาติขายออกมารอยกวาลานเทานั้นถึงแมจะถือวานิดเดียว แตมันก็ออกจะขัดๆ กับ กระแสขาว (อันนี้ไมลือ) ที่บอกวา ยังมีเม็ดเงินที่จอจะเขามาลุยตลาดหุนเอเชียไดอีกมาก หลังจาก ธนาคาร UBS ของ สวิตเซอรแลนดบอกวา อุตสาหกรรมกองทุนเฮดจฟนดของเอเชียกำลังฟนตัวขึ้นหลังจากประสบภาวะขาดทุนสูงเปน ประวัติการณในปที่แลว และนักลงทุนก็แสดงความสนใจมากยิ่งขึ้นในการลงทุนในเฮดจฟนดในเอเชีย อีกทั้งมีการคาด กันวาสินทรัพยในเฮดจฟนดอาจพุงขึ้นแตะระดับสูงสุดใหมภายในชวง 18 เดือนขางหนา... ตัดภาพจากนอกบานมาดูเรื่องในบานกันตอ โดยเรื่องของขาวลือนั้นยังมีสิ่งที่ตองติดตามกันตอคือ ใครกันแน เปนผูกระทำการอันไมสมควรเยี่ยงนี้ ซึ่งหนาที่หลักก็ตองยกให ก.ล.ต. เปนทัพหนาลาผูกระทำผิด แต.... สัญญาณลาสุด ออกจะนากังวลวา บทสรุปคงไมรวดเร็วทันใจเสียแลวหลังคุณจารุพรรณ ผูอำนวยการฝายงานเลขาธิการ ก.ล.ต. ยอมรับตามตรงวา เรื่องนี้เปนเรื่องที่มีความออนไหว ทำใหการตรวจสอบเปนไปอยางยากลำบาก เพราะไมคอยมีใคร กลาใหขอมูล อีกทั้งการลงโทษ ยังตองนำขอมูลตางๆ มาพิจารณาถึงการกระทำผิดวาเขาขายกฎหมายขอใดของ ก.ล.ต. ซึ่งหากไมเขาขาย ก็อาจจะเกี่ยวของกับดานความมั่นคง ซึ่งในจุดนี้ก็อยูในความดูแลของทางตำรวจสันติบาล www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

หน้า 7

หวยออนไลนขายทันสิ้นปนี้รมช.คลังย้ำเดินหนาแน คลังจับมือ8แบงกรัฐตั้งชมรมบริหารความเสี่ยง นายนครินทร เมฆไตรรัตน คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร ใ น ฐ า น ะ ป ร ะ ธ า น อนุ ก รรมการศึ ก ษาผลกระทบทาง สั ง คมจากโครงการหวยออนไลน เปดเผยวา การประชุมคณะกรรมการ สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลวานนี้ (19 ต.ค.) ที่ ป ระชุ ม ไม ไ ด พิ จ ารณา ความคืบหนาเกี่ยวกับโครงการออก สลากเลขทาย 2 ตัวและ 3 ตัว ดวย เครื่ อ งอั ต โนมั ติ หรื อ หวยออนไลน โดยเฉพาะผลสั ง เคราะห ท างข อ กฎหมาย ผลกระทบทางด า นสั ง คม และมาตรการเยี ย วยาหลั ง จากการ จำหน า ยหวยออนไลน ที่ ข ณะนี้ ไ ด ดำเนิ น การเรี ย บร อ ยแล ว เนื่ อ งจาก น า ย ส ถิ ต ย ลิ่ ม พ ง ศ พั น ธุ ป ลั ด กระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน คณะกรรมการสำนั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาล ไม ไ ด เ ข า ร ว มประชุ ม เพราะติดภารกิจเรงดวน ทั้งนี้จะเสนอ ใหบอรดพิจารณาถึงขอมูลดังกลาวใน วันที่ 26 ต.ค. 2552 “การเดินหนาโครงการหวย ออนไลนนั้น เปนหนาที่ของบอรดกอง ส ล า ก ฯ ที่ เ ป น ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ซึ่ ง กอนหนานี้ไดเห็นชอบในหลักการไป เรียบรอยแลว โดยคาดวาจะรายงาน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหดำเนินโครงการไดภายในสิ้นปนี้” นายนครินทร กลาว ขณะที่ นายประดิษฐ ภัทร ป ร ะ สิ ท ธิ์ รั ฐ ม น ต รี ช ว ย ว า ก า ร กระทรวงการคลัง ในฐานะกำกับดูแล นโยบาย สำนั ก งานสลากกิ น แบ ง รัฐบาล กลาววา ที่ผานมารัฐบาลไม

ได มี ค วามขั ด แย ง ในเรื่ อ งนโยบาย หวยออนไลนในรัฐบาลแตอยางใด ยั ง ยื น ยั น ว า จะเดิ น หน า โครงการ ดังกลาวตอ “ที่ผานมาผมก็พูดเหมือน เดิมวาจะเดินหนาโครงการหวยออน ไลน ต อ ซึ่ ง ในขณะนี้ ไ ม ไ ด มี ค วาม ขั ด แย ง กั น ในรั ฐ บาลแต อ ย า งใด” รมช.คลัง กลาว

นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง เป ด เผยว า กระทรวงการคลั ง และ ธนาคารเฉพาะกิ จ ของรั ฐ ทั้ ง 8 แห ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหง ประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

บั ต รเติ ม เงิ น ที่ ใ ช เ เล ว ยั ง ไม ห มดค า เพียงทานนำมาบริจากใหกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ไมวาทานจะเปนบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท บัตรรภไฟฟา ที่ไมใชแลวสงมาที่ สงทางไปรษณีย หรือมาบริจากดวยตนเองไดที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพราว 47 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บลจ.กสิกรหวังขายกองK-Plan1-3ได3หมื่นบัญชี/ป

นายรพี สุ จ ริ ต กุ ล ประธาน กรรมการบริ ห าร บลจ.กสิ ก รไทย เปดเผยวา บริษัทฯตั้งเปาการเติบโตของ ลู ก ค า ใหม ส ำหรั บ การขายกองทุ น เป ด K-Plan1 - 2 - 3 ประมาณ 30,000 40,000 บัญชีตอป โดยเฉพาะกองทุนที่ ลงทุนในตราสารหนี้จะเปนกองทุนที่ได รั บ การตอบรั บ ที่ ดี โดยจะร ว มมื อ กั บ ธนาคารกสิ ก รไทย (KBANK) เพื่ อ ดึ ง ฐ า น ลู ก ค า เ ข า ม า ซื้ อ ห น ว ย ล ง ทุ น

ประกอบกั บ ได ร ว มมื อ ผ า นบริ ก าร K-We Plan เพื่ อ ให ลู ก ค า จั ด Asset Alocatoin อย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ ผล ตอบแทนที่ ล งทุ น จะได สู ง กว า ผล ตอบแทนจากเงินฝากธนาคารพาณิชย หรื อ ผลตอบแทนจากป จ จุ บั น ที่ มี อ ยู โดยเนนทยอยการออมในรูปแบบการ ลงทุนแบบเฉลี่ยราคา (Dollar Cost Averaging) อยางไรก็ดี การออกกองทุน

เปด K-Plan 1- 2 - 3 ไมมีความซ้ำ ซ อ นกั บ กองทุ น เดิ ม K-Life Style เนื่องจากกองทุนดังกลาวจะเนนการ ใหลูกคาทยอยลงทุน ซึ่งสามารถลงทุน ควบคูกับกองทุนเปด K-Life Style ได มีการลงทุนเปนเงินกอนในการลงทุน ครั้งเดียว ดานนายวีรวัฒน ปณฑวังกูร ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกร ไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK) กลาว

ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ ไทย ธนาคารอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด ยอม และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู อาศั ย ได บั น ทึ ก ข อ ตกลงในการจั ด ตั้ ง ชมรมบริหารความเสี่ยงสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ โดยมีวัตถุประสงคตองการให สถาบันการเงินทุกแหงรวมกันเสนอแนะ และนำไปปฏิ บั ติ ร ว มกั น อย า งเป น รูปธรรมใน 3 ประเด็นหลัก ประการแรก การบริหารความเสี่ยงดานปฎิบัติการ ซึ่ง เกี่ยวกับระบบปฏิบัติงาน กระบวนการ ทำงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บุคลากร ประการที่ 2 ความเสี่ยงดาน เ ค ร ดิ ต ซึ่ ง ถื อ เ ป น หั ว ใ จ ข อ ง ก า ร ดำเนินงาน เนื่องจากธุรกรรมหลักของ สถาบันการเงินเปนการใหสินเชื่อรวมถึง ความเสี่ยงดานตลาด สภาพคลอง และ การปฎิบัติตามกฎระเบียบ และประการ สุ ด ท า ย การบริ ห ารความเสี่ ย งของ สถาบั น การเงิ น จำเป น ต อ งไม เ ป น อุปสรรคตอการดำเนินงาน ดังนั้นควรมี กระบวนการสรางการรับรูภายในองคกร ให ต ระหนั ก และผลั ก ดั น กลายเป น วัฒนธรรมขององคกร “ความร ว มมื อ ถื อ เป น เรื่ อ ง สำคัญที่จะนำไปสูการพัฒนาระบบการ บริหารความเสี่ยงสำหรับธนาคารเฉพาะ กิจ ซึ่งจะเปนผลดีตอการดำเนินงานของ องคกร เพราะจะสามารถลดตนทุนดาน ความเสี่ยงทำใหคาใชจายลดลงมีรายได เพิ่มขึ้น และยังลดความเสียหายใหแก ภาครั ฐ อี ก ด ว ย และสิ่ ง สำคั ญ ยั ง เป น ประโยชนตอประชาชนในการใชบริการ ซึ่ ง เป น กลไกสำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น เศรษฐกิจไทย” รมช.คลัง กลาว ว า บริ ษั ท ฯตั้ ง เป า การขายไอพี โ อของ กองทุนเปด K-Plan 1 - 2 - 3 ในระหวาง วันที่ 19 - 26 ตุลาคมนี้ ไวที่ 1,500 ลาน บาท โดยมีลูกคาจำนวน 15,000 ราย พร อ มทั้ ง ตั้ ง เป า ว า มี จ ำนวนลู ก ค า เพิ่ ม 35,000 - 40,000 รายตอป และมียอด ขายตอลูกคาประมาณ 8,000 บาทตอ เดือน หรือ 100,000 บาทตอรายตอป โดยผ า นช อ งทางสาขาของธนาคาร พาณิชยที่มีอยูจำนวน 800 สาขา www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552 SIRI ฟุงนลท.ตช.ตางกวา 10 แหตอม PP คาดขายเสร็จกอนสิ้นป ราคาไมต่ำกวา 4.28 บ. นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บมจ. แสนสิ ริ (SIRI) เป ด เผยว า ช ว งที่ ผ า นมา บริษัทฯ ไดไปโรดโชวเกี่ยวกับแผนที่จะนำหุนสามัญ ที่ออกใหมจำนวน 1.47 พันลานหุน โดยจัดสรรให กับบุคคลในวงจำกัด (PP) ใหกับนักลงทุนตางชาติ อาทิ ฮองกง ยุโรป และสหรัฐฯ โดยพบวานักลงทุน สนใจและให ก ารตอบรั บ เป น อย า งดี ซึ่ ง มี ก องทุ น ต า งชาติ ส นใจมากกว า 10 ราย ทั้ ง นี้ ค าดว า จะ สามารถเพิ่มทุนเสร็จภายในป 2552 ซึ่งราคาขายไม นาจะต่ำกวา 4.28 บาทตอหุน นอกจากนี้คาดวาป 2552 บริษัทฯ จะสามารถจายเงินปนผลใหนักลงทุน ได ม ากกว า ป ก อ น จากยอดขายที่ น า จะเกิ น เปาหมายที่วางไวที่ 2 หมื่นลานบาท พรอมทั้งเชื่อวา บริษัทฯ จะมีกำไรมากกวา 913.61 ลานบาท

SH เปลี่ยนชื่อบริษัท นางธิ ด า ชลวร เลขานุ ก าร บมจ. ซี ฮอร ส (SH) เป ด เผยว า บริ ษั ท ได จ ดทะเบี ย น เปลี่ยนชื่อบริษัทจากชื่อเดิม บริษัท ซีฮอรส จำกัด (มหาชน) หรือชื่อยอ SH เปน บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE ซึ่งมีผลบังคับ ใชตั้งแตวันที่ 6 ตุลาคม 2552 เปนตนไป UNIQ คาด ป53 กำไรโตชัดรับไทยเขมแข็ง เล็งรวมพันธมิตรชิงรถไฟฟาเพิ่ม นายนที พานิชชีวะ ประธานกรรมการ บมจ.ยู นิ ค เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง แอนด คอนสตรั ค ชั่ น (UNIQ) เป ด เผยว า คาดรายได แ ละกำไรของ บริษัทฯ ในป 53 จะเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องจากป นี้ เนื่องจากคาดวาจะไดรับงานจากภาครัฐเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโครงการไทยเขมแข็งที่จะมีการกระจาย

หน้า 8

งบลงทุนไปในหลาย ๆ ดาน อย า งไรก็ ดี ค าดว า ป นี้ บ ริ ษั ท จะมี ก ำไร สุ ท ธิ ไ ม ต่ ำ กว า ป ก อ นที่ มี ก ำไร 111 ล า นบาท ขณะที่รายไดนาจะใกลเคียงกับปกอนที่ 2.27 พัน ลานบาท ซึ่งต่ำกวาที่คาดการณไววาจะเติบโตราว 10% ซึ่งในขณะนี้ บริษัทมีงานในมือ (Backlog) อยูประมาณ 1 หมื่นลานบาท จากสิ้นปกอนที่มีแค 1 พันลานบาท โดยหลักมาจากโครงการรถไฟฟา สายสีแดง ชวงบางซื่อ-ตลิ่งชัน สำหรับโครงการ รถไฟฟาเสนทางใหมที่จะมีการประมูลนั้น บริษัทฯ พร อ มจะเข า ประมู ล ทุ ก เส น ทาง โดยจะหา พันธมิตรเขารวมประมูลดวย เบื้องตนมีโครงการที่ สนใจ คือ รถไฟฟาสายสีแดง ชวงบางซื่อ-รังสิต และส ว นต อ ขยายรถไฟฟ า สายสี น้ ำ เงิ น ช ว ง หัวลำโพง-บางแค และ บางซื่อ - ทาพระ

WHEREVER SKIN NEEDS CARE

Creme 

“น้ำมันจะทดสอบ 80 เหรียญแนะเปดสถานะซื้อ” นายกันต จุโลทก นักวิเคราะห บริษทั แอโกรเวลท จำกัด (AGR) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 284 สัญญา สถานะคงคาง 2,296 สัญญา - ปด 78.14 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 1.65 บาท (สัญญาสงมอบเดือนพ.ค. 53)

ปจจัยบวก- น้ำมันยังเคลือ่ นไหวในระดับสูงมีลนุ ทดสอบ 80 เหรียญ - พายุลปู ต กำลังพัดเขาถลมฟลปิ ปนส อาจทำฝนตกในพืน้ ทีส่ วนยางอีกรอบ - เงินเยนยังออนคาระดับ 90 เยน/ดอลลาร - ราคายางตลาดจริงของไทยยังสูงขึน้ ตอเนือ่ ง - ตลาดทุนทัว่ โลกยังอยูใ นทิศทางทีด่ ี ปจจัยลบ - ระยะ 1 - 2 เดือน สินคายางอาจจะทะลักตามฤดูกาล - TOCOM ยังติดแนวตาน 220 เยน/ก.ก. กลยุทธ - รอซือ้ จังหวะราคาออนตัว (สัญญาสงมอบเดือนพ.ค. 53) - แนวรับ 77 บ./ก.ก. - แนวตาน 80 บ./ก.ก.



“ยืนเหนือ 519 จุดไหว มีลุนทะยานบวกตอ” นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ ำนวยการฝายธุรกิจอนุพนั ธบริษทั หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 11,589 สัญญา สถานะคงคาง 23,749 สัญญา - ปด 522.90 จุด เพิม่ ขึน้ 13.60 จุด (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52) ปจจัยบวก - ดัชนีฯ ยืนเหนือ 519 จุด - น้ำมันจะทดสอบ 80 เหรียญ - คาเงินบาทแข็งคาสะทอนเม็ดเงินไหลเขาตลาดทุนเอเชียตอเนือ่ ง - กนง.ประชุมในสัปดาหนี้ อาจมีถอ ยแถลงในการกระตุน เศรษฐกิจ - นลท.คาดหวังงบกลุม แบงกออกมาในทิศทางทีด่ ี - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 116.93 ลานบาท กลยุทธ - ฝง ซือ้ หาชองทางทำกำไร (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52 ) - แนวรับ 513 จุด - แนวตาน 540 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 542 จุด แนวตาน 513 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

Dynamic Station

หน้า 9

‘พีรพัฒนฯ’ แตงสวยรอเทรด ป 53 ‘พีรพัฒน’ แตงตัวสวย เตรียมเดินหนา เปนสมาชิกนองใหมตลาด mai โคงแรก ป 53 หลังอยู ระหวางรวบรวมงบยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. ฟุง Q3/52 ผลงานเดนกวา Q2/52 เหตุปรับกลยุทธรับภาวะเศรษฐกิจ รุกขยายฐานลูกคาไปแถบอาเซียนตอยอดธุรกิจ บริ ษั ท พี ร พั ฒ น เทคโนโลยี จำกั ด (มหาชน) ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ผลิตภัณฑทำความสะอาด เตรียมขายหุนสามัญ เพิ่มทุน (IPO) จำนวน 25 ลานหุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ไตรมาส 1 ป 2553 โดยเงินที่ไดรับจาก การระดมทุนดังกลาว บริษัทฯ จะนำไปใชในการ ขยายคลังสินคา และเปนเงินทุนหมุนเวียน นายสืบพงศ เกตุนุติ กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยี จำกั ด (มหาชน) กล า วว า ขณะนี้ บริษัทฯ อยูระหวางรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผล ประกอบการ เพื่อยื่นแบบรายการแสดงขอมูล (ไฟลิ่ ง ) ให กั บ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เร็วๆ นี้ และคาดวาจะไดรับการอนุมัติภายในไตรมาส 4 / 2 5 5 2 ก อ น เ ข า จ ด ท ะ เ บี ย น ซื้ อ ข า ย ใ น ตลาดหลักทรัพย mai ในไตรมาส 1/2553

อย า งมาก จึ ง คาดว า หุ น บริ ษั ท ฯ น า จะได รั บ ความสนใจจากนักลงทุนเชนกัน สำหรั บ แนวโน ม ผลประกอบการใน ไตรมาส 3/2552 มี แ นวโน ม ดี ก ว า ไตรมาส 2/2552 เนื่องจากยอดขายเริ่มปรับขึ้น หลังภาวะ เศรษฐกิจฟนตัว สงผลใหกำลังซื้อของผูบริโภค กลับเขาสูภาวะปกติ ประกอบกับราคาวัตถุดิบ ยังอยูในระดับที่ต่ำกวาปที่ผานมา ซึ่งสงผลบวก ตอกำไรในปนี้ใหอยูในระดับที่ดีอีกดวย สวนเปาหมายรายไดในปนี้ คาดวาจะ ใกลเคียงกับปกอนที่ทำไดประมาณ 400 ลาน บาท โดยแมในครึ่งปแรกไดรับผลกระทบจาก ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แตไดปรับกลยุทธใน การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ใหม เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ แ ละขยายฐานลู ก ค า ไปยั ง ต า ง ประเทศเริ่ ม จากแถบอาเซี ย น ซึ่ ง ป จ จุ บั น มี สัดสวนยอดขายมากกวา 10% ของยอดขายรวม ของบริษัทฯ

อยางไรก็ตาม หากดูภาพรวมแลว หุน อย า งไรก็ ดี ป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี ธุ ร กิ จ IPO ชวงนี้ถือวาไดรับความสนใจจากนักลงทุน หลัก 6 กลุมผลิตภัณฑ ประกอบดวย ผลิตภัณฑ

ทำความสะอาดงานซักรีด, ผลิตภัณฑทำความ สะอาดเครื่องครัว, ผลิตภัณฑทำความสะอาด พื้ น ผิ ว , ผลิ ต ภั ณ ฑ ท ำความสะอาดโรงงาน อุ ต สาหกรรม, ผลิ ต ภั ณ ฑ ส ระว า ยน้ ำ และ ผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน ซึ่งกลุมผลิตภัณฑ ดั ง กล า วยั ง ขยายตั ว ต อ เนื่ อ ง โดยมี ก ลุ ม ธุ ร กิ จ โรงแรมเปนลูกคาหลัก

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

วัดปาเลไลยกวรวิหาร

วัดปาเลไลยกวรวิหาร ตั้งอยูที่ริมถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ ทางฝงตะวันตกของแมน้ำ สุพรรณบุรี เปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เปนวัดเกาแกบูรณะปฏิสังขรณโดยพระบาท สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว หลังจากไดเสด็จธุดงคมาพบ สมัยยังทรงผนวชอยู กอนขึ้นครองราชย แลวทรงนมัสการ ‘หลวงพอโต’ มาจำวัดแหงนี้ นอกจากนี้ วัดปาเลไลยกเปนวัดที่ขุนแผนเมื่อครั้งยังเปน เณรแกวไดมาอาศัยบวชเรียนที่นี่ ภายในบริเวณวัดมีจารึกทางประวัติศาสตรมากมายใหศึกษา อีกทั้ง ยังถือวาเปนวัดหลักของชาวสุพรรณอีกดวย

เจาะลึกมาตรฐาน ISO / TISI เพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน การใช พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และความตอเนื่องทางธุรกิจ (จากซายไปขวา) นางรัตนาภรณ จึงสงวนสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อุตสาหกรรม นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ ผูอำนวยการฝายรัฐ กิจอาเซียน บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ถ า ยภาพร ว มกั บ นายศุ ภ รั ต น ศิ ริ สุ ว รรณางกู ร นายก สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย ในงานสัมมนา ‘เจาะ ลึกมาตรฐาน ISO / TISI เพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน การใช พลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และความต อ เนื่ อ งทาง ธุ ร กิ จ ’ ในโอกาสเข า เยี่ ย มชมยานยนต เ ชฟโรเลต มาตรฐานฉลากเขียว ที่บูธนิทรรศการของเชฟโรเลต ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

หน้า 11

“ธีรนาถ รุจิเมธาภาส” (ตอนที่ 3) ประสบการณที่ไดรับในชวงวิกฤต ก็เปนเรื่องของระบบจัดการลงทุน ซึ่งตอนนั้นก็ถือวา ตองปรับปรุงกันขนานใหญทั้งระบบไมใชเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง นอกจากนี้ก็เปนเรื่องระบบการบริหารความเสี่ยง การจัดการ ลงทุน ซึ่งก็มีการจัดการใหเกิดความเขมงวดกวาเดิมหลายขั้น ซึ่ ง อย า งทางทิ ส โก เ อง แต เ ดิ ม ก็ ถื อ ว า Conservative พอ สมควร ก็ยังตองมีการเขมงวดเพิ่มขึ้นเชนกัน ซึ่งทั้งหมดถือ เปนบทเรียนและเปนสิ่งที่ชวยเตือนเราอยางหนึ่ง และทำใหเรา รูวา การลงทุนไมไดดูเฉพาะ Credit Rating เพียงอยางเดียว เรายังตองรูจักการวิเคราะหงบการเงิน การวิเคราะหแบบเจาะ ลึก มีการจัดการ Credit Rating เปนตน

“ตองรูจักการวิเคราะหงบการเงิน การวิเคราะห แบบเจาะลึก มีการจัดการ Credit rating”

มองในแงความเสี่ยงกอนการตัดสินใจทุกครั้ง ในเรื่องของความเสี่ยง สวนใหญจะขึ้นอยูที่ประเภทของ ตราสาร ยกตัวอยางเชน ถาพูดถึงการลงทุนในตราสารหนี้ ก็จะเปน เรื่องความเสี่ยงทางดานเครดิตสำคัญเปนอันดับหนึ่ง สวนอันดับ สองจะเปนเรื่องของความเสี่ยงเรื่องราคา เราก็จะพยายามไมลง ตราสารที่ ย าวเกิ น ไป ถ า ลู ก ค า ไม ไ ด เ ป น ประเภทรั บ ความเสี่ ย ง ประเภทนี้ได ซึ่งถาหากเปน กบข.หรือประกันสังคม ถาจะลงทุน ยาวก็ไมเปนไร แตถาเปนลูกคาบุคคลก็จะแนะนำใหลงประมาณ 3 ป ไมเกิน 5 ป ในทางกลับกัน เราก็จะไมลงทุนในในรูปแบบที่สั้น ไป เพราะจะไมไดราคาที่ Upside เราก็พยายามควบคุมใหมาก สวนความเสี่ยงเรื่องที่สาม ก็คือเรื่องของสภาพคลอง ซึ่งทางทิสโก จะมีการควบคุมความเสี่ยงวาหามซื้อเกิน 20% ของ Issue Site สวนหุนเราจะดูในเรื่อง Valuation เปนหลักอยูแลว ซึ่งปกติ ทางทิสโกจะเปน Fundamental และ Active Style เวลาเราดูหุน เราก็จะมีการดู Fundamental กอน ในแงการประเมินมูลคาหุน ถูกหรือยัง หรือวา ตอใหเปนหุนดีแตราคาแพง เราก็ขายออก เพื่อไป ลงทุนในหุนตัวอื่นที่ยังสามารถขึ้นตอไดอีก เปนตน

ON

O W E FLYT

(อานตอฉบับหนา) www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

KK ซื้อลงทุนระยะยาว การลดลงของตนทุนดอกเบี้ยทำให กำไรในไตรมาส 3 ของ KK เพิ่มสูงเกินคาด ในขณะที่ ก ำไรจากการลงทุ น จำนวนมาก เป น อี ก ป จ จั ย ที่ ท ำให ก ำไรมี ก ารเติ บ โตสู ง เชนกัน KK รายงานกำไรสุทธิใน ไตรมาส 3/52 ที่ 743 ลานบาท เพิ่มขึ้นสูงถึง 22% QoQ หรือ 10% YoY โดยการเติบโตของ กำไรสุทธิดังกลาวเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ รายได ด อกเบี้ ย สุ ท ธิ ถึ ง 15% QoQ หรื อ 19% YoY โดยตนทุนดอกเบี้ย เฉลี่ยไดลดลง ประมาณ 47 bps QoQ โดย KK ไดปรับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงทั้งระยะสั้น-ยาว ทำใหเกิดผลของรีไพรซซิ่งขึ้นในชวงตอระยะ

Photo Release

Professional Station

หน้า 12

บล.บีฟท KK แนะนำซือ้ ลงทุนระยะยาว มูลคาพืน้ ฐานเดิมที่ 32.50 บาท

สั้น แตทิศทางดังกลาวเปนไปตามทิศทางที่ ไดคาดไวแลวมารจิ้นของดอกเบี้ยจากสินเชื่อ เฉลี่ ย ของกลุ ม ธนาคารจะกว า งขึ้ น สู ร ะดั บ ปกติในชวง ครึ่งปหลัง 52 นอกจากนั้น KK ยังไดแรงหนุนจาก กำไรจากการลงทุนจำนวน 128 ลานบาท ซึ่ง สูงมากเมื่อเทียบกับในไตรมาส 2 ที่ 37 ลาน บาท และชวงเดียวกันในปกอนที่ 28 ลาน บาท โครงสรางเงินทุนระยะสั้นที่สูงทำใหการ ปรับลดตนทุนทำไดเร็ว สัดสวนของเงินทุน ระยะสั้ น (ตั๋วแลกเงิน + หุนกูระยะสั้น) ที่ เพิ่มขึ้นจาก 58% ในไตรมาส 4/51 เปน 76% เป น ป จ จั ย สำคั ญ ที่ ท ำให เ กิ ด รี ไ พร ซ ซิ่ ง ต อ

ต น ทุ น เฉลี่ ย ของ KK อี ก ทั้ ง กำลั ง ปรั บ ประมาณการกำไร และเป า หมายด า น พื้นฐานของ KK เพิ่มในสั ป ดาห นี้ กำไรใน งวด 9 เดือนแรก ของป 2009 อยูที่ 1,729 ลานบาท หรือคิดเปน 91% ของประมาณ การกำไรเดิมที่ 1,900 ลานบาท ดั ง นั้ น จะมี ก ารปรั บ ประมาณการ ขึ้นอีกหลังจากการเขาพบผูบริหารของ KK ในวันพุธนี้ (21 ต.ค.) อยางไรก็ตาม ยังคง แนะนำ “ซื้ อ ลงทุ น ระยะยาว” โดยมู ล ค า พื้ น ฐาน เดิ ม ที่ 32.50 บาท จาก PBV ที่ 1 เทา

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงจัดตั้งชมรมบริหาร ความเสี่ยงสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

นาย ประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง เปนประธานพิธีลงนามบันทึกขอตกลงจัดตั้งชมรมบริหาร ความเสี่ยงสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

Gossip Station

หน้า 13

´Ù´Ç§»‚ 2553 ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õèà¡Ô´»‚©ÅÙ

สำเร็จรุงเรืองดังหวัง สวนชวงที่ควรระวัง คือระหวางวันที่ 14 ก.พ. 15 มี.ค. / 14 พ.ค. - 11 มิ.ย. และชวง 10 ส.ค. - 7 ก.ย. จะ สวั ส ดี ค ะ พี่ ๆ ที่ รั ก ยิ่ ง .........กั บ วั น อั ง คารที่ มีคนพาลหรือผูไมหวังดีมาหาเรื่อง ควรหลบเลี่ยงอยาได 20 ตุลาคม 2552 ตลาดหุนไทยของเรายังดีเริ่ดคะที่รัก เขาไปเปนคูกรณี เพราะ จะมีแตเสียไมมีได อยางไรก็ดีแม ขา จำไดปาว??? เมื่อวานนี้สตรอเบอรี่บอกวา “พูดได การงานของทานจะราบรื่น แตความรักอาจมีปญหา เพราะ คำเดียววาถึงเวลาลุยยยยยยยยยยยยยยยย...ดีหมดคะ ทุ ม เวลาให กั บ งานมากเกิ น ไป จนทำให อี ก ฝ า ยน อ ยใจ จิ้มตัวไหนก็ใชเลย”...แมนยังกะจับวาง 5555 จัดสรรเวลาในการทำงานและการอยูกับครอบครัวใหดี ควร วันนี้มายอยใหละเอียดลงอีกนิดนึง..วาจะจิ้มตัว หากิจกรรมทำกับครอบครัวบางจะไดมีความสุขทุกฝาย ไหนกันดี เอาเปนวาวันนี้คนสวยยังคงเทใจใหกับ CPF ทานที่เกิดปฉลูรอบอายุ 37 ป (พ.ศ.2516) เชนเคยคะ..จำกันไดรึเปลา เมื่อประมาณตน ถึงแมจะมีดาวมงคลเขามาทำใหการ สั ป ดาห ที่ แ ล ว ..หุ น ไทยของเรา รวมถึ ง CPF งาน ธุรกิจการคา เดินหนาไปดวยดี แตก็ยังมี ดวย..กำลังไตระดับสรางสถิติที่นาสนใจมากที อุ ป สรรคป ญ หาเกี่ ย วกั บ คนให ท า นหนั ก ใจอยู เดียว แตเพราะขาวลืออัปมงคลละคะ..ที่เบรก Blemished and acne-prone skin? เปนระยะๆ ขอใหทานอดทนมุมานะ อยาใจรอน ทุกอยาง มาวันนี้ราคาหุนเริ่มทำทาจะแรลลี่ Find out what you can do! จะมีคนชวยเอง อยาทอแลวกัน ผานกลางปไป อีกครั้ง..ก็ดีคะ จะไดทำใหหลายๆ คนมีโอกาส แล ว ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า งจะดี ขึ้ น เอง โดยเฉพาะผล ไดซื้อหุนดีๆ ในราคาที่ไมสูงเกินไปนัก กำไรตอบแทนจะเขามาทำใหทานไดชื่นใจ ขออนุญาตย้ำประเด็นใหเห็นกันชัดๆ ดานการเงินโชคลาภ จะมีรายรับที่ดี อีกครั้งคะพี่ขา..วากันวา ตอนนี้ CPF อนาคต ในขณะที่มีรายจายออกมากเชนกัน สวนมากจะ ที่มั่นคงขึ้นหลังปรับโครงสรางสินคาใหเนน หมดไปกับการใชจายและการลงทุน สภาพ การ เพิ่มยอดขายอาหารสำเร็จรูปและอาหาร เงินขึ้นๆ ลงๆ ตองบริหารใหดีตั้งแตตนป มิฉะนั้น สัตวขึ้นมากกวาการเพิ่มของยอดขายเนื้อ อาจพบทางตั น ได ในป นี้ แ ม ก ารงาน การค า สัตว ซึ่งจะทำใหผลประกอบการของ CPF ลด ธุรกิจจะดี ไดรับความไวใจ และความรวมมือ ความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนตามราคา ชวยเหลือจากเพื่อนรอบขาง แตใหทานระวังเรื่อง เนื้อสัตว นอกจากนี้การลดเงินทุนหมุนเวียน การใชคำพูด และอารมณหงุดหงิด อาจเปนเหตุ ในปจจุบัน ทำให CPF มีเงินทุนเพียงพอใน ใหธุรกิจติดขัดได ตองรักษาความสัมพันธกับทุก การเปดกิจการในประเทศใหมๆเพื่อสาน ฝายใหดี เพราะทุกคนมีสวนชวยผลักดันใหทาน ตอกลยุทธธุรกิจที่จะรุกในตางประเทศมาก ประสบความสำเร็จ และมีความเจริญกาวหนา Eucerin R pH5 products ขึ้น และที่สำคัญ คาดวาไตรมาส 3/52 จะ มากในปนี้ Experience the first skincare with allergy protection เป น การทำลายสถิ ติ สู ง สุ ด ใหม ข องกำไร กลั บ มาให ชื่ น ใจตั้ ง แต ต น สั ป ดาห สุทธิดวย..มาคะ เรามารอลุนไปพรอมๆ กัน สำหรับ Gold Futures ที่ราคารีบาวนกลับ มาตอกันเลยคะ..สำหรับวันนี้อาจ มาอย า งสง า งามถึ ง 140 บาท แหม.. แหม.. เรียกไดวาเปนตอนที่ 2 แลวก็ไดนะคะ..วันนี้ แหม.. ก็ตลาดเคาเปนขาขึ้นอยูนี่คะ ที่ลงมาเมื่อ ดูดวงป 2553 สำหรับทานที่เกิดปฉลู สัปดาหที่แลวนะ แคพักฐาน เห็นแววๆ วาตอนนี้ ทานที่เกิดปฉลูรอบอายุ 73 ป (พ.ศ.2480) หุ น สหรั ฐ ฯ ก็ เ ริ่ ม รั บ ข า วร า ยกั บ บรรดางบ Q3 และรอบอายุ 13 ป (พ.ศ.2540) มากขึ้น มากขึ้น ความไวใจในหุนเริ่มหดหายแลว สำหรับเจาชะตาอาวุโสรอบอายุ 73 คะ แนนอนละวาเงินคงจะไหลกลับเขามาในทอง ป ในป 2553 นี้ใหระวังปญหาดานสุขภาพและ อี ก เป น แน แ ท ทางคุ ณ พี่ กิ ด าการ แห ง บ า น อุบัติเหตุ อาจจะมีภัยบาดเจ็บเลือดตกยางออก ฟลลิป บอกมาวาเสนเทคนิคทองลวงหนาดี ระวั ง จะหน า มื ด พลั ด หกล ม ขอให ใ ช ค วาม จริงๆ ใครที่มีขาซื้ออยูก็ถือตอสบายๆ แต ร ะ มั ด ร ะ วั ง เ ป น พิ เ ศ ษ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ช ว ง ใครจะเขาใหมนี่ตองหยุดดูเชิงซักนิด เพราะ 14 ก.พ. - 15 มี.ค. / 14 พ.ค. - 11 มิ.ย. และ เดี๋ยวจะตกขบวนไมทันชาวบานนะ ใหแนว ชวง 10 ส.ค. - 7 ก.ย. นอกจากนี้ระวังเรื่องการมีปากเสียงกับ ทานที่เกิดปฉลูรอบอายุ 49 ป (พ.ศ.2504) รับ 16,620 บาท แนวตาน 16,850 บาท ลูกหลาน มีเวลาหาโอกาสชวนลูกหลานเขาวัด ปฏิบัติธรรม ไดเวลาเฉลยปญหาที่ถามไปวา ชื่อหุนอะไรไป ป 2553 ถือเปนอีกปหนึ่งที่ทรัพยมงคลจะเขา เปนการเสริมบารมี และสรางความสัมพันธที่ดีกับบุตรหลาน มา สิ่งที่ไมราบรื่นที่ผานมาจะลดลงไปอยางเห็นไดชัด โชค พองกับนามของหัวหนาผูฝกสอนทีมฟุตบอลระดับรองแชมป สำหรับเด็กรอบอายุ 13 ป มีดาวมงคลสงเสริมให วาสนาจะเขามามีสวนชวยใหชีวิตการงาน ธุรกิจการคา ไทยพรีเมียรลีกประจำฤดูกาลที่เพิ่งผานมาหมาดๆ ? การเรียนในปนี้มีความกาวหนา แตตองตั้งใจเรียนดวย อยา พบกับการเปลี่ยนแปลงที่กาวหนาดีขึ้น หากทำงานประจำ คำตอบก็คือ SICCO อวดตัว นอกจากนี้ควรระวังการหาเรื่องจากเด็กพาลเกเร รวม หรือรับราชการ ปนี้จะมีโอกาสไดเลื่อนตำแหนง หากทำ มาต อ กั น เลยกั บ ป ญ หาชื่ อ หุ น ฮาเฮประจำ ถึงสิ่งยั่วยุตางๆ ที่จะทำใหขาดสมาธิในการเรียน ขอใหแบง ธุรกิจสวนตัวหรือประกอบการคาปนี้ยอดขายจะขยายตัว วันนี้..มาทายกันคะวา หุนอะไรปรากฏบนหนาจอ web เวลาในการเรียน และการเลนใหดี มีวินัยในตัวเอง จะทำให หากมีโอกาสดีเขามาหา eFinanceThai.com ทุกวันจันทร-พุธ-ศุกร ? พอแมมีความสุข ทานสามารถตกลงรับงานชิ้นใหญได เพราะป คำใบ....คือ กิจการจริงๆ คาขายเกี่ยวกับสิ่งที่จะ ทานที่เกิดปฉลูรอบอายุ 61 ป (พ.ศ.2492) และรอบอายุ นี้จะมีพลังความสำเร็จสูง แตการทำงานใหญใดๆ ในปนี้ นำไปใช ป ระดั บ ตกแต ง โดยสิ น ค า เป น ที่ คุ น ภายใต ยี่ ห อ 1 ป (พ.ศ.2552) จะสำเร็จได ทานจะตองไดรับการรวมแรงรวมใจจากเพื่อน ดูราเกรส สำหรับเจาชะตารอบอายุ 61 ป ในป 2553 นี้ การ ร ว มงาน ดั ง นั้ น ป จ จั ย หลั ก สำคั ญ ในป นี้ คื อ มี ม นุ ษ ย โปรดติดตามเฉลยไดในฉบับถัดไปนะจะ งานและธุรกิจการคาจะมีผูอุปถัมภ มีโอกาสยายเขาบานใหม สั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ คนรอบข า ง การงานจึ ง จะประสบความ จะมีขาวดี ไดไปรวมงานมงคล สิ่งไมดีคือ ปญหาดานสุขภาพ เปนเหตุใหตองเสียทรัพยรักษาตัว และญาติมิตรนำเรื่องเดือด รอนมาให ควรหมั่นไปทำบุญ ปฏิบัติธรรม เพื่อสงเสริมสุขภาพ จิต ทำใหไมเครียด ก็จะทำใหสบายใจมากขึ้น สำหรับเจาชะตาที่อายุ 1 ป มีเรื่องที่ตองระวังใน ป 2553 นี้ คือ โรคทองเสีย หรืออาหารเปนพิษ ซึ่งผูปกครอง ตองดูแลอยางใกลชิด อยาใหเด็กเอาของแปลกปลอมเขา ปากจะเกิดการติดเชื้อ หากอยูในที่เย็นหมั่นตรวจผาออม และเปลี่ ย นให บ อ ย จะได ไ ม ชื้ น แฉะทำให ไ ม ส บาย นอกจากนี้ระวัง และดูแลอยางใกลชิด เมื่อพาออกนอกบาน มีเกณฑพลัดหลง หรือใครอุมไปได

?

www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้ วา ใ ห ติ ด ต า ม ทิ ศ ท า ง ดั ช นี ด า ว โ จ น ส เนื่องจากบจ. หลายแหงเตรียมประกาศงบ การเงินไตรมาส 3/52 หากออกมาไมดี อาจสงผลตอจิตวิทยาการลงทุนได โดย ตองติดตามวาดัชนีฯ จะผาน 730 จุดได หรือไม กลยุ ท ธ แนะน ำลงทุ น อย า ง ระมัดระวัง โดยใหเก็งกำไรระยะสั้น ใน กลุ ม สิ น ค า โภคภั ณ ฑ ประเมิ น แนวรั บ ดัชนีฯ ไวที่ 722 - 720 จุด และแนวตาน อยูที่ 730 จุด หากทะลุผานไดมีแนวตาน ถัดไปอยูที่ 740 จุด

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้นาจะ เคลื่อนไหวในลักษณะแกวงตัวอยูในกรอบ จำกั ด เนื่ อ งจากยั ง มี แ รงกดดั น จากการ ชะลอการลงทุนของนักลงทุนเมื่อสัปดาหที่ ผานมา แตเชื่อวาจะไดรับปจจัยบวกจาก คาเงินดอลลารที่มีแนวโนมการออนตัวอยู ในขณะนี้ โดยใหติดตามปจจัยจากตาง ประเทศ โดยเฉพาะดั ช นี ด าวโจนส แ ละ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก กลยุทธ แนะ เก็งกำไรเปนรายตัว หุนกลุมพลังงาน อาทิ PTT - PTTAR - BANPU หลังจากราคาได ปรับฐานจากสัปดาหที่ผานมา อีกทั้งยังมี พื้นฐานดานการดำเนินงานอยูในทิศทางที่ ดี และไดรับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ ในตลาดโลก ประเมินแนวรับไวที่ 720 จุด และประเมินแนวตานไวที่ 744 จุด

หน้า 14

ประเมินวาปจจัยหลักที่เปนตัว ชี้ น ำดั ช นี ฯ วั น นี้ ขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย ต า ง ประเทศ ไมวาจะเปนดัชนีฯ ดาวโจนส ราคา น้ ำ มั น ดิ บ ในตล าดโล ก ส ว น ปจจัยภายในประเทศ การเมืองยังเปน สิ่ ง ที่ ก ดดั น บรรย ากาศ การล งทุ น อยู ระหว า งวั น ให ร ะวั ง แรงข ายทำ กำไร กลยุทธแนะนำเก็งกำไรสั้นๆ โดยเลือก เปนรายตัว ใหแนวรับของดัชนีฯ ไวที่ 720 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552 Top 20 by value

หน้า 15

ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2552

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

หน้า 20

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

หน้า 22

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 234 ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม 08.30

09.00

10.00

10.30

หน้า 27

ประจำวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552

สมาคม itSMF ประเทศไทย ร ว มกั บ คณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาประจำป “itSMF Thailand Annual Conference 2009” ครั้งที่ 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรมเจรจาการค า ระหว า งประเทศ จั ด สั ม มนา โอกาสการค า การลงทุ น ใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ จ.กาญจนบุรี โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท จ.กาญจนบุรี ธนาคารกสิกรไทยและบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย จัดพิธีลงนามในสัญญา ความรวมมือระหวางธนาคารกสิกรไทยและบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย จัดโครงการสินเชื่อที่อยูอาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ สำนักพหลโยธิน ธนาคารกสิกรไทย หอการคาไทย รวมกับ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย แถลงขาว เรื่อง “การวิเคราะห ตำแหนงทางการคาของสินคาไทยในตลาดอาเซียน” อาคารจุลินทร ล่ำซำ

11.30

เดอะ ริทซ-คารลตัน โฮเทล จัดงานแถลงขาวเปดตัว ภูเลย เบย อะ ริทซ-คารลตัน รี เซิฟท จังหวัดกระบี่ อาคาร ทู แปซิฟค เพลส

13.00

อีซุซุ ซัพไพรเออร กรุป จัดงานประชุมประจำเดือนตุลาคม “5th Information Exchange Meeting” โรงแรมเรดิสัน

13.00

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดสัมมนา “Connect for Sharing : บทบาท ธุรกิจกับการพัฒนาอยางยั่งยืน” ตลาดหลักทรัพยฯ

13.30

โซนี่ ไทย จัดงานแถลงขาวเปดตัวผลิตภัณฑไวโอซีรี่สใหมลาสุดพรอมกัน 4 ซีรี่ส เซ็นทรัลเวิลด

13.30

บ.น้ำมันปโตรเลียมไทย เปดตัวแบตเตอรี่ TPS SPARK รุนใหม อาคาร TP&T ทาวเวอร วิภาวดีรังสิต 19

17.30

เอเชี่ ย น พร็ อ พเพอร ตี้ ดี เ วลลอปเม น ท จั ด งานเป ด ตั ว New Symbolic of Sukhumvit โครงการ The Address สุขุมวิท 28

18.00

สถาบันจีไอเอ จัดสัมมนาอัพเดทขอมูลเทคโนโลยีอัญมณี โรงแรมดุสิตธานี

18.00

สยามซานิทารีแวร อินดัสทรี จัดงานเปดตัวคอลเลคชั่นใหมลาสุดสุขภัณฑ TOTO Neorest A บุญถาวร สาขารัชดาภิเษก

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 20 ต.ค. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความ ปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement