Page 1

Investor Station ฉบับที่ 839 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2555 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

KSL ลัน่ ! ผลงาน Q2/55 เจิดจรัส ยันไม่ลม้ แผนซือ้ กิจการ-คาดปิดดีลปีนี้

KSL คาดผลงาน Q2/55 (ก.พ. - เม.ย. 55) พุง่ รับไฮซีซนั่ ปิดหีบอ้อยช่วงก่อนสงกรานต์ ได้ปริมาณอ้อยสูงกว่าปีก่อน 17% หนุนรายได้ปีนี้โตกว่าปีก่อน ขณะที่ยันไม่ล้มแผนซื้อกิจการ ต่อยอดธุรกิจน้ำ�ตาล คาดจบดีลปลายปีนี้หลัง เตรียมงบแล้ว 3 - 4 พันล้านบาท หวังขยาย ธุรกิจรองรับเปิดตลาด AEC ระบุรัฐขึ้นค่าแรง 300 บาท/วันกระทบต้นทุนเล็กน้อย 3 - 4% ต่อปี ต่อหน้า 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

ฉบับที่ 839 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2555

News Station

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

5

EU - US เตรียมเลิกคว่ำ�บาตรพม่า

7

TCAP ลั่นปีนี้กำ�ไรดี-เช่าซื้อหนุน

8

DIMET เชื่อรายได้ปีนี้โตไม่ต่ำ� 15-20%

9

Dynamic Station กองทุนรวม

10

Lifestyle Station

13

มองหุ้ นจากเซียน

อาหารดับเครียด

อสังหาฯ - เกษตร - สื่อสาร 14

Data Station

MPIC คาดกำ�ไร Q1/55 สูงกว่า Q4/54 เผยผถห.ไฟเขียวเพิ่มทุน 6.4 ล้านหุ้น

ต่อหน้า 3

SALEE มั่นใจรายได้ปีนี้โต 30%

ต่อหน้า 4

SET News “ผจญภั ย การลงทุ น ”

กับ “มาร์ค โมเบียส”ตอนที่ 5

ต‡อหนˆา 12

สมาคมบล. เล็งหารือก.ล.ต. ออกเกณฑ์ คุมคุณภาพธุรกิจ ต่อหน้า 8

CK

ราคาเป้าหมาย 9.40 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 838 ประจำ�วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2555

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 839 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2555

KSL (ต่อจากหน้า 1)

นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริษัท บมจ.น้ำ�ตาล ขอนแก่น (KSL) เปิดเผยว่า คาดผลประกอบการในช่ ว ง Q2/55 ของบริษัทฯ (เดือน ก.พ. - เม.ย. 55) จะออกมา เติบโตกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อนเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่น ของบริษทั ฯ ทีจ่ ะมีการส่งออก สินค้าไปต่างประเทศ ซึ่งในปี นีม้ ปี ริมาณอ้อยสูงกว่าปีทผี่ า่ น มามากทำ�ให้ยอดขายบริษัทฯ มี สั ด ส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น แม้ ว่ า รัฐบาลจะประกาศขึ้นค่าจ้าง ขั้นต่ำ�เป็น 300 บาท/วัน แต่ ในเบื้ อ งต้ น ประเมิ น ว่ า จะ กระทบต่ อ ต้ น ทุ น บริ ษั ท ฯ เพียง 3 - 4% ของต้นทุนโดย รวมเท่านั้น เนื่องจากต้นทุน ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนจากการ ซือ้ อ้อยเข้าหีบเพือ่ ผลิตน้�ำ ตาล “การขึ้ น ค่ า แรงเป็ น 300 บาทต่อวันหากจะบอกว่า ไม่กระทบก็ไม่ได้ ซึ่งส่งผลให้ ต้ น ทุ น เพิ่ ม ขึ้ น 3 - 4% แต่ ถื อ ว่ า เล็ ก น้ อ ย แต่ ใ นรอบปี บัญชีหน้า (พ.ย. 55 - ม.ค. 56) เราจะได้ ป ร ะโ ยช น์ จ าก นโยบายลดภาษีนิติบุคคลชด เชยเเทน” นายชลัช กล่าว MPIC (ต่อจากหน้า 1)

นายเผด็ จ หงษ์ ฟ้ า ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ (MPIC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดใน Q1/55 จะมี กำ�ไรสูงกว่า Q4/54 หลังธุรกิจ

News Station

ขณะทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่ได้ ยกเลิกแผนการเข้าซื้อกิจการที่ ทำ�ธุรกิจอาหารที่เกี่ยวเนื่องกับ น้ำ � ตาลเพื่ อ ต่ อ ยอดธุ ร กิ จ ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งขั้ น ตอน

การเจรจากับบริษัทที่จะเข้าไป เติบโตมากขึ้นเพื่อให้สามารถ ทำ�ธุรกิจด้วย โดยได้เตรียมงบ แ ข่ ง ขั น กั บ ก า ร เ ปิ ด เ ส รี ประมาณในการซื้ อ กิ จ การ ประชาคมอาเซี ย น (AEC) ดังกล่าว 3 - 4 พันล้านบาท ได้ ใ นปี 58 โดยคาดว่ า ดี ล เพื่ อ ขยายธุ ร กิ จให้ ส ามารถ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จได้ในช่วง ปลายปีนี้ สำ � หรั บ รายได้ ใ นปี นี้ ค า ด ว่ า จ ะ สู ง ก ว่ า ปี ก่ อ น เนือ่ งจากในช่วงก่อนสงกรานต์ ปริ ม าณอ้ อ ยหลั ง จากปิ ด หี บ สู ง ก ว่ า ปี ก่ อ น ป ร ะ ม า ณ 17 - 18% ทำ�ให้ก�ำ ลังการผลิต อ้ อ ยในปี นี้ จ ะอยู่ ที่ ป ระมาณ 7.2 - 7.3 ล้ า นตั น สู ง กว่ า ปีก่อนที่ทำ�ได้ 6.7 ล้านตัน ซึ่ ง ถึ ง แ ม้ ว่ า ร า ค า น้ำ�ตาลในขณะนี้ยังคงทรงตัว อยู่ ที่ ร ะดั บ 24 - 25 เซนต์ ต่อปอนด์ แต่บริษัทฯ ได้ขาย ล่ ว งหน้ า แล้ ว จึ ง ทำ �ให้ ค วาม เสี่ยงเรื่องของราคาขายลดลง

ฟื้นตัวจากสถานการณ์น้ำ�ท่วม เมือ่ ปลายปีทผี่ า่ นมา และคาดว่า ผลประกอบการใน Q2/55 จะอยู่ระดับใกล้เคียง Q1/55 ทำ�ให้มั่นใจว่าทั้งปี 55 กำ�ไร สุทธิจะเติบโต 10% และรายได้

เติบโต 15 - 20% ตามภาพ บริหารงานศูนย์เช่าดีวดี -ี วีซดี ใี น รวมเศรษฐกิจและการใช้จ่าย เขตกรุ ง เทพฯ ของ บริ ษั ท จ า ก ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น แฮปปี้ โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด และปีหน้าจะขยายการ ที่มีเพิ่มขึ้น ขณะเดี ย วกั น ในปี นี้ ซื้อสิทธิการบริหารงานในเขต บริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ า ซื้ อ สิ ท ธิ ก าร ต่างจังหวัดด้วย ต่อหน้า 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 839 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2555

News Station

หน้า 4

MPIC (ต่อจากหน้า 3)

สำ � หรั บ ธุ ร กิ จ สร้ า ง การตัดสินใจขายหุ้นที่มองว่า ภาพยนตร์ของบริษัท เอ็ม 39 จะเป็นพันธมิตรที่เข้ามาเกื้อ จำ � กั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยยั ง หนุนธุรกิจของบริษัทได้ เติบโตต่อเนื่อง โดยปีนี้มีแผน อ นึ่ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม สร้ า งภาพยนตร์ 5 เรื่ อ ง สามัญผู้ถือหุ้น MPIC วานนี้ ได้ อ อกฉายแล้ ว ตั้ ง แต่ ต้ น ปี อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน 6.4 ล้านหุน้ 2 เรื่อง สามารถสร้างรายได้ มู ล ค่ า ตราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท รวมกว่า 100 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 641.25 ส่ ว น ก า ร ที่ บ ม จ . ล้านหุ้น เป็น 647.66 ล้านหุ้น เมเจอร์ ซี นิ เ พล็ ก ซ์ กรุ้ ป เพื่อรองรับใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (MAJOR) ซึ่ ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อ ใหญ่อยู่ระหว่างการเจรจากับ เพื่อจัดสรรให้กรรมการที่เป็น พั น ธมิ ต ร ทั้ งใ น แ ละต่ า ง ผู้ บ ริ ห าร ผู้ บ ริ ห าร และ ประเทศ เพื่อขายหุ้นบริษัทฯ พนักงานของบริษัท และ/หรือ ที่ ปั จ จุ บั น MAJOR ถื อ อยู่ บริษัทย่อย 66% เชื่ อ ว่ า จะไม่ ก ระทบ ต่อการดำ�เนินงานของบริษัท เ นื่ อ ง จ า ก M A J O R ค ง พิจารณาอย่างรอบคอบก่อน SALEE (ต่อจากหน้า 1)

นายสุพจน์ สุนทรินคะ ผู้ จั ด การแผนกนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ บ ม จ . ส า ลี่ อุตสาหกรรม (SALEE) เผยว่า บริษัทฯ คาดยอดขาย Q1/55 จะเติบโตได้ดเี มือ่ เทียบกับช่วง เดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ชิ้ น ส่ ว น พลาสติกมีเพิม่ มากขึน้ รวมถึง อุตสาหกรรมการพิมพ์ฉลาก สิ น ค้ า ยั ง มี เ ข้ า มาต่ อ เนื่ อ ง อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ ลูกค้า ร า ยใ ห ม่ เ ข้ า ม า เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต ชิ น ส่ ว น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใ น อุตสาหกรรมยานยนต์เข้ามา มากขึ้ น จากเดิ ม ที่ บ ริ ษั ท ฯ

มี ย อ ด ข า ย จ า ก ชิ้ น ส่ ว น อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถึง 5% โดย ขณะนี้บริษัทฯ มียอดขายดัง กล่าวประมาณ 30% จึงคาด ยอดขายในไตรมาสเเรกน่าจะ ออกมาดี สำ � ห รั บ ใ น ปี 5 5 บริษัทฯ วางเป้ารายได้เติบโต 30%จากปี ก่ อ น เนื่ อ งจาก อุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น พลาสติก, ธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ เเละการพิมพ์ฉลากสินค้าฟื้น ตั ว หลั ง ปี 54 ประสบกั บ ปั ญ ห า น้ำ � ท่ ว ม ทำ � ใ ห้ อุตสาหกรรมเกิดการชะลอตัว เเละคำ�สัง่ ซือ้ ทีค่ า้ งจาก Q4/54 กลับมาเริ่มส่งมอบได้อีกครั้ง

ด้านกำ�ลังการผลิตรวม ทั้งใน ส่ ว นอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก เเละการพิมพ์สลากสินค้าเพิ่ม ขึ้นเป็น 85 - 90% จากเดิม บริ ษั ท ฯ กำ � ลั ง การผลิ ต อยู่ ที่ 70 - 75% ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ มี สั ด ส่ ว น ร า ย ไ ด้ จ า ก อุ ต ส า ห ก ร ร ม พ ล า ส ติ ก ประมาณ 45% เเละ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร พิ ม พ์ ประมาณ 55% ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ พยายามจะรั ก ษาสั ด ส่ ว น

รายได้ให้ใกล้เคียงกัน เพราะ ต่างก็ทำ�กำ�ไรดี ขณะที่บริษัทฯ ใช้เงิน ซื้ อ เครื่ อ งจั ก รเป็ น เครื่ อ งฉี ด พลาสติ ก ประมาณ 6 - 7 เครื่ อ ง มู ล ค่ า 30 ล้ า นบาท จากงบลงทุนที่บริษัทฯ ตั้งไว้ที่ 150 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อรองรับ กำ�ลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 839 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2555 ทั้งนี้ สำ�นักข่าวซินหัวรายงานว่า รัฐบาลสเปนต้องจ่าย ผลตอบแทน 2.6% ในการขายตราสารหนี้อายุ 12 เดือน วงเงิน 2.1 พันล้านยูโร เมื่อเทียบกับระดับ 1.4% ในการประมูลเมื่อวันที่ 20 มี.ค. ขณะที่อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้อายุ 18 เดือนเพิ่มขึ้น กูรูชี้สเปนยังเสี่ยงถูกกระทบวิกฤตหนี้ เป็น 3.1% จากระดับ 1.7% แม้ขายตราสารหนี้ได้มาก อย่างไรก็ตาม ชูลซ์ ระบุวา่ สเปนอาจจะมีคณุ สมบัตเิ พียง รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า คริสเตียน ชูลซ์ หัวหน้า พอต่อการได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศหากว่าสเปนยื่นเรื่อง นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารดาเรนเบิร์กของเยอรมนี แสดงความเห็นว่า มา เพราะที่ผ่านมานั้น สเปนได้ประกาศใช้มาตรการเพื่อปฏิรูปตลาด สเปนยังคงมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเป้าหมายของวิกฤตหนี้สาธารณะ แรงงานและลดยอดขาดดุลงบประมาณ ในยูโรโซน และระบุว่า แม้รัฐบาลสเปนประสบความสำ�เร็จในการ ประมูลขายตราสารหนี้ระยะสั้นได้ถึง 3.2 พันล้านยูโร (4.2 พันล้าน EU - US เตรียมเลิกคว่ำ�บาตรพม่า ดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อวานนี้ อันเนื่องมาจากความต้องการที่แข็งแกร่ง แต่อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ซึ่งเป็นดัชนีวัดภาระการชำ�ระหนี้ หลังประชาธิปไตยมีความก้าวหน้า เมื่อถึงวันไถ่ถอนนั้น ก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วย รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า นางแคทเธอรี น ชูลซ์ กล่าวว่า แม้การปรับตัวขึน้ ของตราสารหนีย้ งั คงอยู่ แอชตัน หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป (อียู) ในระดับที่รัฐบาลสเปนสามารถจัดการได้ แต่การที่สเปนต้องพึ่งพา เปิดเผยว่า อียูวางแผนที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำ�บาตรต่อพม่า ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศในการเข้าซือ้ พันธบัตรหรือตราสารหนี้ ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภายุโรปที่เมืองสตราส์ ในการประมูลนั้น ทำ�ให้สเปนต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง เบิร์กของฝรั่งเศส นางแอชตันได้กล่าวชื่นชมกระบวนการการ “หากธนาคารของสเปน ซึ่งทำ�หน้าที่แทนนักลงทุน เปลีย่ นแปลงทางประชาธิปไตยของพม่าว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงครัง้ ต่างชาติในฐานะผู้ซื้อหลักของตราสารหนี้สเปน เริ่มที่จะลังเล ก็มี ประวัติศาสตร์ โดยระบุว่า การตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวคาดว่าจะ ความเป็นไปได้สูงมากที่จะทำ�ให้สเปนต้องขอความช่วยเหลือจาก ถูกหยิบยกมาหารือโดยสภาฝ่ายกิจการต่างประเทศของอียูในการ ประเทศสมาชิกในยุโรป” ชูลซ์กล่าว ประชุมที่ลักเซมเลเบิร์กในวันจันทร์หน้า

AFET

“เก็งกำ�ไรในกรอบ 115 - 120 บ./ก.ก.” นักวิเคราะห์ บริษทั ฟิวเจอร์ อกริ เทรด จำ�กัด (FAT) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 240 สัญญา สถานะคงค้าง 3,554 สัญญา - ปิด 117.15 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 1.10 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 55) ปัจจัยบวก - ตัวเลขศก.ยุโรปเริม่ ออกมาดี - น้�ำ มันเริม่ ฟืน้ - เงินบาทและเงินเยนอ่อนค่า ปัจจัยลบ - เส้นเทคนิคยังขยับในกรอบ 115 - 120 บ./ก.ก. กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 55) - แนวรับ 115 บ./ก.ก. - แนวต้าน 120 บ./ก.ก.

หน้า 5

“เราจำ�เป็นต้องเดินหน้าและสร้างความสัมพันธ์กบั พม่า ฉันจะเดินทางไปยังพม่าในช่วงสิ้นเดือนนี้ และฉันได้เชิญรัฐมนตรี ต่างประเทศของพม่าให้เดินทางมายังกรุงบรัสเซลส์ ในขณะทีร่ ฐั สภา ยุโรปได้ประสบความสำ�เร็จในการเดินทางเยือนพม่าเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา” นางแอชตันกล่าว นางแอชตันระบุว่า อียูจะร่วมมือทำ�งานกับพม่าใน เชิงรุกเพือ่ ให้ความช่วยเหลือในกระบวนการปฏิรปู และด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ การพัฒนาสังคม ด้านกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศว่า สหรัฐฯ จะผ่อนคลายมาตรการคว่ำ�บาตรทางการเงินต่อพม่าเพื่อให้องค์กร นอกภาครัฐบาล (NGO) สามารถเข้าไปดำ�เนินงานในพม่า นอกจากนี้ แถลงการณ์ของสำ�นักงานควบคุมทรัพย์สนิ ในต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังยังระบุวา่ สหรัฐจะยกเลิก มาตรการคว่ำ�บาตรทางการเงินต่อชาวอเมริกันที่ทำ�กิจกรรมที่มี จุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และส่ง เสริมประชาธิปไตยในพม่า ทัง้ นี้ กิจกรรมทีไ่ ด้รบั การยกเว้นในมาตรการคว่�ำ บาตร ซึ่งส่วนใหญ่จะดำ�เนินการโดย NGO จะเป็นการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้พลัดถิ่น, การแจกจ่ายเสื้อผ้า, อาหารและเวชภัณฑ์ ซึ่งรวมไป ถึงโครงการเพื่อการศึกษา เช่น การฝึกอบรมภาษา

TFEX

“รอผลประมูลพันธบัตรสเปน”

นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจอนุพนั ธ์บริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 15,317 สัญญา สถานะคงค้าง 28,195 สัญญา - ปิด 811.10 จุด เพิม่ ขึน้ 2.10 จุด (สัญญา SM5012 มิ.ย. 55) ปัจจัยบวก - IMF มีมมุ มองต่อศก.โลกในเชิงบวก - งบหุน้ แบงก์สอ่ แววสดใส - ผลประมูลพันธบัตรสเปนดีกว่าคาด - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 1035.57 ลบ. ปัจจัยลบ - ดัชนีฯ ยังยืน 840 จุด ไม่ได้ กลยุทธ์ - ฝัง่ ขายถือสถานะต่อ (สัญญา S50M12 มิ.ย. 55) - แนวรับ 805 และ 800 จุด - แนวต้าน 817 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 812 จุด แนวต้าน 822 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 839 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2555

หน้า 6

CK ราคาเป้าหมาย 9.40 บาท บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง มีมุมมองบวกต่อ CK สำ�หรับการประกาศเซ็นสัญญางานโรงไฟฟ้า พลังน้�ำ ไซยะบุรใี นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่าไม่ต�่ำ กว่า 74,000 ล้านบาท เนือ่ งจาก การเริ่มงานไซยะบุรีเร็วกว่าที่คาดไว้ (คาดไว้ที่ 2H55) ทำ�ให้เราปรับเพิ่มประมาณการรายได้ของ CK ในปี 2555 เพิ่มขึ้น 24% เป็นเท่ากับ 17,711 ล้านบาท (+60%YoY) โดยรวมรายได้จากโครงการไซยะบุรีไว้ประมาณ 6,000 ล้านบาท (จากเดิมทีร่ วมไว้ 3,000 ล้านบาท) และส่งผลให้ก�ำ ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จากประมาณการเดิม 11.7% เป็นเท่ากับ 439 ล้านบาทพลิกจากปี 2554 ที่ผลการดำ�เนินงานปกติที่ขาดทุน 1,355 ล้านบาท เมื่อรวมโครงการไซยะบุรีเข้าไว้ใน Backlog จะทำ�ให้ CK มี Backlog สูงเป็นประวัติการณ์ ที่ 143,000 ล้านบาทซึ่งจะรับรู้ได้ถึงปี 2563 โดยงานที่มีมูลค่าสูงที่สุดคือ งานโรงฟ้าไซยะบุรี (ระยะเวลา ปี 2555 - 2563) ราคาเป้าหมายใหม่ของ CK ในปี 2555 ที่เท่ากับ 9.40 บาท/หุ้น จากเดิมที่ 8.80 บาท/หุ้น บนสมมติฐานของการประเมิน ด้วยวิธี Adjusted P/BV ที่ 2.1 เท่า อย่างไรก็ตาม จากความต้องการเงิน ทุนหมุนเวียนสูงเพื่อใช้สำ�หรับโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ใน Backlog ประกอบกับฐานะการเงินที่อ่อนแอ (D/E ปี 2554 ที่ 4.7 เท่า) ทำ�ให้คาดว่า CK มีโอกาสสูงที่จะเพิ่มทุน ซึ่งจะเป็น Downside ให้กับราคาหุ้นตาม Dilution Effcet ที่จะเกิดขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 18/04/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

CK 8.15 0.05 0.62 8.25 8.30 8.15 8.10 8.20

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

4,569,400 37,485 1.83 14.55 2.11 0.25 4.32 0.56 13,469

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/55

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 8.20 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มหาศิริ สยาม จำ�กัด บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำ�กัด บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำ�กัด นางปราณี ทองกิตติกุล บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

จำ�นวนหุ้น

(%)

332,109,625 171,216,127 91,071,427 50,217,902 44,848,077

20.10 10.36 5.51 3.04 2.71

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 839 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2555

News Station

TCAP การันตีปีนี้กำ�ไรดีกว่าปีก่อนหลังเช่าซื้อหนุน นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ธนชาต จำ�กัด (มหาชน) หรือ TBANK ธนาคารในกลุม่ บริษทั ทุน ธนชาต จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยว่า กำ�ไรของ TCAP ในไตรมาส 1/2555 คาดว่าจะดีกว่า ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รวมทั้ง แนวโน้มทั้งปีที่เชื่อว่าจะขยายตัว ดีกว่าผลการดำ�เนินงานในปีทผี่ า่ นมา ทั้งนี้กำ�ไรส่วนหนึ่งมาจาก ผลประกอบการของธนาคารธนชาต ที่มีการเติบโตตามการขยายตัวของ เศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวม ของธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจเช่าซื้อที่ เติบโตต่อเนือ่ ง ตลอดจนได้รบั กำ�ไร จากธุรกิจการบริหารหนี้ ซึ่งถือเป็น ธุรกิจหนึ่งที่บริษัททุนธนชาต หรือ TCAP ดำ�เนินการอยู่ ส่วนแนวโน้ม ไตรมาส 2 คาดว่าจะมีความชัดเจน ในทางบวกทีด่ กี ว่าไตรมาส 1/2555 “ผมขอพู ด ในส่ ว นของ TCAP ซึ่ ง ผู้ ถื อ หุ้ นได้ ถ ามในการ ประชุมครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับกำ�ไร ผมตอบว่า Q1 คงไม่แย่กว่า Q1 ปีที่แล้ว และแนวโน้มทั้งปีอย่างไร อนาคตก็ต้องดีกว่าปัจจุบัน เพราะ

ทุกอย่างดีหมดทัง้ ภาพรวมการฟืน้ ตัว ภายหลังน้ำ�ท่วม การลงทุนของภาค เอกชนก็กลับมา ระดับการลงทุน กลับมาเท่ากับหรือใกล้เคียงกับช่วง น้ำ�ท่วม พืชผลต่างๆ ก็ดี ดังนั้นก็

จะมีเติบโตขยายธุรกิจของเอกชน ทำ � ให้ ธุ ร กิ จ รวมๆ ของบริ ษั ท ฯ ไปได้ดี”นายสมเจตน์ กล่าว สำ � ห รั บ สิ น เ ชื่ อ ข อ ง ธนาคาร ธนชาต หรื อ TBANK

บลจ.วรรณตั้งเป้า AUMปีนี้โต10-15%

นายศักดา มาณวพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.วรรณ กล่าวว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าปี 2555 มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการ (AUM) จะเติบโตประมาณ 10 15% จากปัจจุบันที่มี AUM อยู่ที่ 65,500 ล้านบาท โดยปีนี้จะเน้น กลยุทธ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ หลากหลาย และแตกต่ า งจาก กองทุนอื่นๆ เช่น การออกกองทุน น้ำ�มันเพื่อให้นักลงทุนเข้าไปลงทุน

ในผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน ซึง่ จะแนะนำ�ให้ ลูกค้าลงทุนในพันธบัตรในประเทศ เอเชี ย ซึ่ ง จะเป็ น การกระจาย ความเสีย่ งอีกทางหนึง่ นอกจากนีจ้ ะ พัฒนาระบบเทคโนโลยีและพัฒนา บุคลากรของบริษัทฯให้ทัดเทียมกับ อุตสาหกรรมและบริษัทคู่แข่ง “ปีนี้บริษัทฯ จะเน้นกลุ่ม ลูกค้าสถาบันให้เพิ่มมากขึ้น โดย มองว่าบลจ.อืน่ ๆ ก็จะบุกตลาดกลุม่

นักลงทุนสถาบัน โดยบลจ.วรรณ เป็นบริษทั จัดการกองทุนขนาดกลาง แ ต่ ก็ ยั ง ติ ด อ ยู่ ใ น อั น ดั บ ต้ น ๆ ของ บลจ. ซึ่งปีนี้กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุม่ สถาบันบริษทั ฯ ก็จะเข้าไป พูดคุย และซักจูงให้เข้ามาลงทุนใน กองทุนของบริษัทฯ โดยเชื่อว่านัก ลงทุนกลุ่มสถาบันมีเม็ดเงินที่เข้ามา ลงทุ น เป็ น จำ � นวนมาก ซึ่ ง หาก บริษัทฯ จูงใจได้สำ�เร็จก็จะช่วยเพิ่ม

คาดว่าสินเชื่อรวมไตรมาส 1/2555 ขยายตัว 2 - 3% เป็นการขยายตัว ในกลุม่ สินเชือ่ รถยนต์ระดับสองหลัก โดยสิ น เชื่ อ รถยนต์ ข องธนาคารมี สัดส่วนกว่า 40% ของสินเชื่อรวม อย่างไรก็ตามในปีนี้ธนาคารยังไม่มี การทบทวนเป้าหมายสินเชือ่ ทีเ่ ชือ่ ว่า จะเป็นไปตามเป้าหมาย 10 - 12% ส่วนสัดส่วนสินเชือ่ ในแต่ละ ประเภทในอนาคต เขากล่ า วว่ า สัดส่วนลูกค้าสินเชื่อรายย่อยจะมี อั ต ราการเติ บ โตที่ เ ร็ ว ขึ้ น โดย ปัจจุบนั มีสดั ส่วนอยูท่ ี่ 55% ซึง่ แม้วา่ จะมี ก ารขยายในทุ ก กลุ่ ม สิ น เชื่ อ ก็ตาม ทั้งนี้ภายหลังจากที่ธนาคาร ได้ ค วบรวมกิ จ การกั บ ธนาคาร นครหลวงไทยในปีที่ผ่านมา ได้ยก ฐานะให้ TBANK มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ส่งผลให้การให้บริการกับลูกค้าครบ วงจร และสามารถขยายฐานลูกค้า เก่ า และใหม่ เ พิ่ ม เติ ม ครอบคลุ ม ทุกธุรกิจ ประกอบกับเศรษฐกิจที่ ขยายตั ว ส่ ง ผลให้ เ ป็ นโอกาสที่ ดี ที่ ธนาคารจะเติบโตในทุกด้าน ดังนั้น ภาพรวมของธนาคารในปีนจี้ ะเติบโต ดีกว่าปีก่อน

ให้ AUM ของบริษัทฯ เติบโตขึ้น โดยคาดว่าปีนี้ AUM ของบริษัทฯ จะเพิม่ มากขึน้ กว่า 1 หมืน่ ล้านบาท และโตไม่ น้ อ ยกว่ า อุ ต สาหกรรม กองทุน” นายศักดา กล่าว เขากล่าวว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษทั ฯ กำ�ลังอยู่ ระหว่างสรรหาผูบ้ ริหารคนใหม่ หรือ MD โดยคาดว่าจะสรุปในเร็วๆ นี้ เบื้องต้นคาดว่า MD คนใหม่น่าจะ อยู่ในแวดวงของกลุ่มธุรกิจ บลจ. ซึ่ ง จะง่ า ยต่ อ การเข้ า มาบริ ห าร บริษัทฯ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 839

ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2555

สมาคมบล. เล็งหารือ ก.ล.ต. ออกเกณฑ์คุมคุณภาพธุรกิจ นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้หารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในเรื่องการเปิดเสรี ค่าคอมมิชชั่น โดยเรื่องการเปิดเสรีธุรกิจ หลักทรัพย์และค่าคอมมิชชัน่ จะเดินหน้าต่อไป ซึง่ การเปิดเสรีดงั กล่าวก็เปิดมา 1 ไตรมาสแล้ว พร้อมที่จะเดินหน้าต่อ แต่สมาคมฯ และ ตลท. เห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการพิจารณา การเปิดเสรีทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. เรื่องการ ขยายฐานผู้ลงทุน 2. การพัฒนาบุคลากร หรือทีมผู้แนะนำ�การลงทุน 3. คุณภาพของ บทวิเคราะห์และ 4. การให้บริการของธุรกิจ หลักทรัพย์ สมาคมฯ มองว่ามีปัญหาหลายเรื่อง ที่ ส มาคมต้ อ งทำ � หลั ง การเปิ ด เสรี ซึ่ ง ทาง สมาคมและ ตลท. ก็เห็นตรงกันว่าจะทำ � อย่างไรให้ธุรกิจหลักทรัพย์นี้เดินต่อไปได้ ซึ่ง ทัง้ สมาคมและ ตลท. ต้องร่วมกันหารือร่วมกับ

คณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการหาวิธีแก้ ปัญหาหลังการเปิดเสรีในธุรกิจหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ เห็นว่าการ เปิดเสรีคา่ คอมมิชชัน่ ต้องอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม โดยที่ผ่านมาทางสมาคมก็พยายามที่จะรักษา ระดับค่าคอมม์ ให้เหมาะสมแก่นักลงทุน ซึ่ง ต่อไปสมาคมฯ ก็จะรักษาระดับค่าคอมม์ให้มี คุณภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ ให้มีคุณภาพตามราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ สมาคมฯ จะไม่ใช่แค่ดูแลค่า คอมมิ ช ชั่ น อย่ า งเดี ย ว โดยมองว่ า น่ า จะมี เกณฑ์เรื่องคุณภาพในการบริการมาเป็นกฏ ของสมาคม และมีการบริการที่มีคุณภาพใน ธุรกิจหลักทรัพย์มากขึ้น โดยที่ผ่านมาทาง สมาคมฯ ก็มเี กณฑ์ เช่น เรือ่ งบทวิเคราะห์ ซึง่ สมาคมฯ มีมาตรการออกมา โดยให้บริษัท หลักทรัพย์ใช้บทวิเคราะห์ของตัวเอง ซึ่งไม่ใช่ นำ�บทวิเคราะห์ของบริษัทอื่นมาใช้ ซึ่งต่อไป ก็ตอ้ งหารือร่วมกันกับบริษทั หลักทรัพย์ในเรือ่ ง มาตรการดังกล่าวให้มีคุณภาพมากขึ้น

News Station

หน้า 8

“สมาคมฯ ได้เสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าอยากเห็นอุตสาหกรรมในแนวทางที่มีค่า คอมมิ ช ชั่ น ที่ เ หมาะสม ซึ่ ง ปั จ จุ บั น คิ ด ค่ า คอมมิชชั่นแบบ Sliding Scale โดยต้องให้ ความรูแ้ ก่นกั ลงทุนมากขึน้ ในการเข้ามาลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอีกส่วนหนึ่งบริษัท หลักทรัพย์ต้องมีบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ ซึ่ง ส่วนที่เหลือก็ยอมให้ ก.ล.ต. เปิดเสรีในธุรกิจ หลักทรัพย์ได้หมด” นางภัทธีรา กล่าว อย่างไรก็ดี บอร์ดยังไม่ได้พิจารณา เรือ่ งค่าคอมม์ฯ ออกมา ซึง่ การพิจารณาค่าคอมม์ ต้องคิดแบบมีเหตุมผี ล ซึง่ หากบริษทั หลักทรัพย์ ช่ ว ยกั น ดู แ ลก็ ค งไม่ ต้ อ งมี ก ารออกกฏเรื่ อ ง ค่ า คอมมิ ช ชั่ น โดยมองว่ า ควรเน้ น เรื่ อ ง คุณภาพมากกว่าค่าคอมม์ โดยสมาคมฯ จะ หารือด้านคุณภาพ ส่วนเรื่องค่าคอมมิชชั่น มองว่าน่าจะเป็นไปตามกลไกของตลาด ซึ่ง ต่อไปก็คงจะมีการประชุมกับทั้ง ก.ล.ต. และ ตลท.ต่อไป

DIMET ลั่นรายได้ปีนี้โตไม่ต่ำ�กว่า 15 - 20% นายสุรพล รุจิกาญจณา กรรมการ ผู้จัดการ บมจ.ไดเมท (สยาม) (DIMET) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์สีทาภายใน-ภายนอก อาคารที่บริษัทฯ ได้ทำ�การเปิดตัวไปเมื่อช่วง ต้ น ปี ที่ ผ่ า นมาได้ รั บ การตอบรั บ ที่ ดี เ ป็ น อย่างมากจากกลุ่มผู้ใช้ เป็นผลมาจากบริษัท ได้มีการทำ�กิจกรรมการตลาดกับกลุ่มลูกค้า มากขึน้ ทัง้ ในส่วนของจุดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์

ในโฮมโปรสาขาต่างๆ และการร่วมงานแฟร์ สินค้าด้านการตกแต่งบ้าน บริษทั ฯ ประเมินภาพรวมของผลการ ดำ�เนินงานในช่วงไตรมาส 3 (ม.ค.-มี.ค. 55) ว่า จะมีแนวโน้มทีด่ ี โดยเป็นผลมาจากการทำ� กิจกรรมการตลาดสีทาอาคารเพิม่ มากขึน้ การ ขยายช่องทางการจัดจำ�หน่าย ขณะที่ เ ป้ า หมายรายได้ ปี นี้ เ ติ บโต

เพิม่ ขึน้ ประมาณ 15 - 20% จากปีกอ่ นทีม่ รี ายได้ รวม 362 ล้ า นบาท โดยสั ด ส่ ว นรายได้ แบ่งออกเป็น สีกันสนิม 40% สีเคลือบ 30% สีอุตสาหกรรม 15% สีทาอาคารและอื่นๆ 15%

www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 839 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ประสบการณ์ จาก

รายย่อย ในการจัดตั้งกองทุนรวม บลจ. จะยื่นรายละเอียดของโครงการจัดการ กองทุนรวม ซึง่ รวมถึงนโยบายการลงทุน เพือ่ ขอจัดตัง้ กองทุนรวมกับ ก.ล.ต. เมือ่ ได้รับอนุญาตแล้ว บลจ. ก็จะออกและ เสนอขาย “หน่วยลงทุน” ของกองทุน รวมให้กบั ผูล้ งทุน เมือ่ เสร็จสิน้ การขายก็ จะนำ�เงินค่าขายหน่วยลงทุนทีไ่ ด้มารวม เป็นกองทรัพย์สนิ และนำ�มาจดทะเบียน เป็น “กองทุนรวม” กับ ก.ล.ต. ซึ่งจะ ทำ�ให้กองทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคล แยกต่างหากจาก บลจ. ทันที (ซึ่งหาก บลจ. ที่บริหารกองทุนรวมเกิดประสบ ปั ญ หาด้ า นการเงิ น หรื อ ปิ ด กิ จ การ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวมก็ จ ะไม่ ถู ก กระทบ)หลังจากนั้น บลจ. จะนำ�เงิน ลงทุนของผู้ลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สนิ ต่างๆ เช่น หุน้ กู้ พันธบัตร รัฐบาล เป็นต้น เพื่อนำ�ดอกผลกลับคืน มาสู่กองทุนรวมนั้นต่อไป ประเภทและนโยบายของกองทุนรวม กองทุนรวมจะมีทั้งแบบกองทุน ปิดและกองทุนเปิด โดยกองทุนปิด คือ กองทุนรวมที่ขายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุน เพียงครั้งเดียวและกำ�หนดอายุของกอง ทุนรวมเอาไว้ เช่น 3 ปี 5 ปี เป็นต้น

กองทุนรวม

เมือ่ ผูล้ งทุนซือ้ กองทุนปิด จะต้องรอ จนกว่าจะครบอายุของกองทุนรวม จึงจะสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุน คืนได้ ส่วนกองทุนเปิด คือกองทุน รวมทีผ่ ลู้ งทุนสามารถซือ้ -ขายหน่วย ลงทุ น ได้ ต ามช่ ว งเวลาที่ บลจ. กำ � หนดเช่ น ทุ ก วั น ทุ ก สั ป ดาห์ เป็ น ต้ น และไม่ มี กำ � หนดอายุ สิ้ น สุดไว้ จึงเป็นกองทุนรวมที่ค่อนข้าง คล่องตัว เพราะผู้ลงทุนสามารถเข้า มาซื้อขายได้ในเวลาที่ต้องการ สำ�หรับนโยบายการลงทุน ของกองทุนรวมก็จะมีหลากหลาย เช่น กองทุนรวมตราสารทุน เน้น ลงทุนในหุน้ กองทุนรวมตราสารหนี้ เน้ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ หรื อ กองทุ น รวมผสม เน้ น ลงทุ น ทั้ ง ต ร า ส า ร ทุ น แ ล ะ ต ร า ส า ร ห นี้ นอกจากนั้น ยังมีกองทุนรวมพิเศษ อื่นๆ อีกเช่น กองทุนรวมตลาดเงิน คือ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในเงิน ฝากหรื อ ตราสารหนี้ ที่ มี คุ ณ ภาพ อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวม คุ้ ม ครองเงิ น ต้ น ที่ เ น้ น คั ด เลื อ ก ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่ จ ะ ล ง ทุ น อ ย่ า ง ระมัดระวัง เพือ่ มุง่ หวังทีจ่ ะคุม้ ครอง เงิ น ลงทุ น เริ่ ม ต้ น กองทุ น รวมมี

ประกันทีจ่ ดั ให้มบี คุ คลทีส่ ามมาค้�ำ ประกันเงิน ลงทุ น ให้ ผู้ ล งทุ น กองทุ น รวมที่ ล งทุ น ในต่างประเทศ ซึ่งจะนำ�เงินไปลงทุนในหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารทางการเงิ น ต่ า งๆ ในต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยง หรือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะลงทุนใน อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

.....จบ..... www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 839

Lifestyle Station

ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2555

อาหารดับเครียด

by Jackal_XIII

1. กล้วย มี ทริปโตเฟน ซึง่ ร่างกายจะเปลีย่ นเป็นเซโรโทนิน ช่วยให้รสู้ กึ ผ่อนคลาย อารมณ์ ดีขึ้น นอกจากนี้ วิตามินบี6 ยังช่วยรักษาระดับน้ำ�ตาลในเลือดมีผลไปถึงภาวะทางอารมณ์ด้วย เช่นกัน 2. วอลนัต นอกจากเป็นแหล่งที่ดีของโอเมก้า 3 ซึ่งช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งต้านมะเร็งแล้ว ผลวิจัยยังพบว่า มีผลต่ออารมณ์ และอัตราการลดลงของภาวะซึมเศร้า 3. เมล็ดทานตะวัน อุดม ไปด้วยโฟเลต และแมกนีเซียม ที่มีบทบาทในการควบคุม และ ส่งเสริมระดับอารมณ์ คลายความวิตกกังวล หงุดหงิด ซึมเศร้า ทั้งนี้ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ชี้ว่า แมกนีเซียม เป็นประโยชน์ในการรักษาโรคซึมเศร้า แนวโน้ม ความวิตกกังวล หงุดหงิด รวมถึงอาการนอนไม่หลับ 4. ดาร์คช็อกโกแลต ช่วยกระตุน้ การหลัง่ สารเอ็นดอร์ฟนิ นอกจากนี้ ยังมีทริปโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนสำ�คัญ ทำ�หน้าที่ ควบคุมเซโรโทนินสารสื่อ ประสาทที่ควบคุมอารมณ์ เมื่อร่างกาย ขับเซโรโทนินออกมา จะช่วยให้ผ่อนคลายความวิตกกังวล 5. ไข่ พบว่า สารอาหารหลายชนิดมีบทบาทสำ�คัญในการผลิตพลังงาน ช่วยเสริมสร้างความจำ� และ บรรเทาอาการของภาวะซึมเศร้าได้ด้วย

Photo Release

ธนาคารยูโอบีให้บริการ Transaction Banking แก่ บริษัท เอเซีย สตีล ทรานสปอร์ท (1999) จำ�กัด นายพิพัฒน์ อัสสมงคล (ที่ 2 ทางซ้าย) ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ Transaction Banking ธนาคารยูโอบี จำ�กัด(มหาชน) และนายยุทธนา ศรีกัลยานันท์ (ที่ 2 ทางขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซีย สตีล ทรานสปอร์ท (1999) จำ�กัด (AST) ซึง่ เป็นหนึง่ ในผูน้ �ำ กลุม่ อุตสาหกรรมขนส่งทางบก ในภาคตะวันออก ร่วมลงนามในสัญญาใช้บริการ Transaction Banking ซึ่งธนาคารยูโอบี ได้ให้บริการด้านการบริหารเงินสด (Cash Management) ได้แก่ การจ่ายเงินเดือนพนักงาน, เช็ค เรียกเก็บ และการโอนเงินด้าน Trade Finance และบริการ ออกหนังสือค้ำ�ประกัน (Bank Guarantee) นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อเช่าซื้อรถเทรลเลอร์ที่มี มูลค่ากว่า 45 ล้านบาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 839

ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2555

Lifestyle Station

มุมการตลาด ถูกจริง คุ้มจัง! สบายหายห่วงกับสินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน

นายธีรชาติ จิรจรัสพร ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่าซื้อ ธนาคารธนชาต ตอกย้ำ � การเป็ น แชมป์ สิ น เชื่ อ รถยนต์ ตั ว จริ ง ของธนชาต ออกแคมเปญ “ถูกจริง คุ้มจัง” ให้กับผู้ใช้บริการ สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน ผ่อนเริ่มต้นแค่แสนละ 59 บาทต่อวัน พิเศษบวกเพิ่มเพียงวันละ 3 บาทต่อวัน ได้รับประกันภัยรถยนต์คุ้มครองน้ำ�ท่วม ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย.นี้ ที่ธนาคารธนชาต กว่า 670 สาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1770

มุมประกัน พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดีแก่สุดยอดนักขายแบงก์แอสชัวรันส์ มร. บินายัค ดัตตา กรรมการผู้จัดการ บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) พร้อมด้วยผู้บริหารจากพรูเด็นเชียล ประกันชีวิตและธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ร่วมแสดงความยินดีแก่สุดยอดนักขายแบงก์ แอสชัวรันส์ที่ทำ�สถิติยอดขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสูงถึง 10 ล้านบาทภายใน 10 วัน จากแคมเปญ “Love your Health, Care your Wealth” ด้วยกลยุทธ์ นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าธนาคารที่มองหาแผนการออมเงินและ การลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า พร้อมกับความ คุ้มครองชีวิต ณ สำ�นักงานใหญ่ อาคารแสงทองธานี

กลุ่มวายแอลจี จัดงานเสวนา “รู้เรื่องทองให้รอบด้าน สร้างกำ�ไรอย่างมั่นใจ” กลุ่มวายแอลจี ขอเชิญร่วมงานเสวนา “รู้เรื่องทองให้รอบด้าน สร้างกำ�ไรอย่างมั่นใจ” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยพื้นฐาน ที่ต้องจับตามองในการลงทุนทองคำ� กองทุนขนาดใหญ่มีผลอย่างไรกับราคาทองคำ� เกาะติดทองคำ�ขึ้น ลง กับ ปัจจัยต่างๆ ตลอดจน วิเคราะห์ทองคำ� จะไปต่อหรือไม่ โดยมีนางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ รองประธานกรรมการ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำ�กัด และนางสาวฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำ�กัด ร่วมเป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 55 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรชัย ชั้น 3 อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สนใจลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.ylgbullion.com ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-287-1155 ต่อ 4197, 4157

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 839 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2555

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 5

“ผจญภั ย การลงทุ น ”

กับ “มาร์ค โมเบียส”

ขณะที่การเพิ่มขึ้นของประชากรเพิ่มขึ้นในตลาดเกิดใหม่ ปัจจุบันอยู่ที่ 5.7 พันล้านคน ตรงข้ามตลาดพัฒนาแล้วยังคงอยู่ที่ ระดับ 1.1 พันล้านคน รายได้ต่อหัวของประชากรตลาดเกิดใหม่ ยังไม่อิ่มตัวหรือน้อยกว่าตลาดพัฒนาแล้ว 10 เท่า ขณะที่จีดีพี เทียบการเติบโตของรายได้ตลาดเกิดใหม่เพิ่มขึ้น 87% ในช่วง เดียวกัน แต่ตลาดพัฒนาแล้วอยู่ที่ 13% “เรามองดูการบริโภคเครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ และ จักรยานยนต์หรือรถยนต์หรือตูเ้ ย็นในจีนยังต่�ำ มีโอกาสโตได้อกี

“มาร์ค โมเบียส”

ยอดขายรถในจีน อินโดนีเซียและอินเดียช่วง 10 - 20 ปี ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่อง อัตราการใช้รถในจีน อินเดีย บราซิล และเม็กซิโก ยังน้อยเทียบกับสหรัฐ ขณะทีก่ ารใช้ไฟฟ้าในบราซิล เม็กซิโก ชิลแี ละอาร์เจนตินา มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่ ว นเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความเสี่ ย ง ผมคิ ด ว่ า ตลาดเกิ ด ใหม่ เ สี่ ย งน้ อ ยกว่ า ตลาดพั ฒ นาแล้ ว เพราะ สัดส่วนหนีต้ อ่ จีดพี ตี ่�ำ กว่ามาก และการพึง่ พาตลาดส่งออก ไปสหรัฐกับยุโรปก็น้อยลงช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ด้ า นการลงทุ น ในตราสารอนุ พั น ธ์ ใ นตลาดโลก ซึ่งเคยเป็นต้นตอวิกฤตซับไพรม์กำ �ลังเติบโตเร็วถือเป็น ความเสี่ยงเช่นกัน...” ........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 839 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2555

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ มีโอกาสแกว่งตัวกรอบแคบ และมีโอกาสที่ จะปรับลดลง หากไม่มีปัจจัยบวกเข้ามา สนั บ สนุ น โดยมี แ นวรั บ ที่ 1,160 จุ ด ส่วนแนวต้าน 1,175 - 1,180 จุด ทั้งนี้ ตลาดหุ้ น ทั่ ว โลก ยั ง คงถู ก กดดั น ด้ ว ย ความกังวลต่อปัญหาหนี้ในยุโรป ซึ่งแม้ว่า ผลการประมูลพันธบัตรของสเปนจะออกมา ดูดีขึ้น แต่ยังต้องติดตามการประมูลที่จะมี เพิ่มเติมอยู่

ทิศทางดัชนีฯ วันนี้ยังคงผันผวน เนือ่ งจากไม่มปี จั จัยบวกใหม่เข้ามาสนับสนุน โดยวานนี้ดัชนีฯ ปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้น สหรั ฐ ฯ นั ก ลงทุ น ยั ง ต้ อ งติ ด ตามปั จ จั ย ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะตัวเลข เศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปที่ทยอยประกาศ ออกมา กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ� Wait & See ประเมินแนวรับที่ 1,160 จุด ส่วนแนว ต้านอยู่ที่ 1,170 จุด

หน้า 13

เปิ ด ตลาดหุ้ น ไทยวั น นี้ ดั ช นี ฯ อาจเด้ ง ขึ้ น มาได้ บ้ า ง แต่ ร ะหว่ า งวั น อาจปรับลงตามตลาดหุ้นยุโรป และสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะติดลบ นักลงทุนควรหลีกเลี่ยง การลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่ต่างชาติเก็บไป ก่อนหน้านี้ ทั้งพลังงาน ธนาคาร โดยยังคง แนะนำ�ให้เลือกลงทุนกลุ่มอสังหาฯ เกษตร และสื่ อ สาร กรอบก ารลงทุ น แนวรั บ 1,160 - 1,155 จุด ส่วนแนวต้าน 1,175 จุด

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 839

Data Station

ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษ�ยน 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 เมษ�ยน 2555

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,684.11 7.11% 2,980.27 12.58% 8,597.27 36.28% 10,434.56 44.03%

1,602.12 6.76% 3,181.90 13.43% 7,561.70 31.91% 11,350.48 47.90%

81.99

Last Update

-201.63 1,035.57 -915.92 18/04/12

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,168.05 818.87 1,779.81 291.7

Chg 7.82 5.87 13.03 4.35 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

18/4/2012

%Chg 0.67 0.72 0.74 1.51 23,696.21 588.21

17:01:48

AGRO 2 D ecline 27% No C hange 24%

1.5 A dv ance 49%

TECH

1

CONSUMP

0.35

0.5 0

0.25

-1.14 -0.5

1.34

-0.06

-1

SERVICE

FINCIAL

-1.5

0.46

D ecline 17% No C hange 35%

A dv ance 48%

RESOURC

1.07

INDUS

1.57

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 839

หน้� 15

ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษ�ยน 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 เมษ เมษ�ยน 2555

PTT

( Day )

: PTT 2,500,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 343.00 Chg 8.00  %Chg 2.39  Open 341.00  High 345.00  Low 341.00  Prev 335.00  Avg 342.85  AccVol 4,070,700  AccVal(K฿) 1,395,644  1.17  %Fluct P/E 9.31  P/BV 1.76  DPS(Baht) 7.00  Yield(%) 3.88  EPS(Baht) 36.85  MktCap(Mil.) 979,711  Broker Target Update KGI 420.00 12/4/2012 หลักSCBS ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็465.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 2/4/2012 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 21/3/2012 ค่าการ CGS ม่ ขึน้ มากที 442.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,000,000

Vol.

1,500,000 1,000,000 500,000

345.00

Price

344.00

343.00

342.00

341.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 839

หน้� 16

ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษ�ยน 2555

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 เมษ�ยน 2555

ROJNA-W3

( Day )

Price & Fundamental Symbol ROJNA-W3

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

3.80 0.44  13.10  3.52  3.86  3.50  3.36  3.71  33,370,000  123,941  9.70 

N/A 1.03  N/A  2.79  N/A  4,411  Target Update No Comment

Volume Analysis

: ROJNA-W3

5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000

Vol.

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 3.86 3.84 3.82

Price

3.80 3.78 3.76 3.74 3.72

3.70 3.68 3.66 3.64 3.62

3.60 3.58 3.56 3.54 3.52 3.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 839

ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษ�ยน 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 เมษ�ยน 2555

UKEM

( Day )

Volume Analysis

: UKEM

7,000,000 6,000,000

Price & Fundamental Symbol UKEM

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker TRINITY

2.92 0.34  13.18  2.62  2.92  2.60  2.58  2.80  49,486,900  138,434  11.43 

12.70 3.65  0.09  3.49  0.23  1,947  Target Update 3.20 30/3/2012

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

ATO/C Volume 2.92

2.90

2.88

2.86

2.84

2.82

2.80

Price

2.78

2.76

2.74

2.72

2.70

2.68

2.66

2.64

2.62

2.60

0

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 839

หน้า 18

ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2555

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

การเริ่มเล่นหุ้นเหมือนหัดขี่จักรยาน มีล้มบ้าง ถ้าคุณพยายามต่อไป คุณจะขี่มันได้

Anonymous

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 19 เม.ย. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Investor_station 19 เม.ย. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement