Page 1

Investor Station ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554

News Station

www.istationnews.co 5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

บอร์ด THAI ไฟเขียวซือ้ นกแอร์จาก KTB อีก 10% หุน้ ละ 33 บ. รวม 165 ล. ส่งผลรวมถือ 49%

บอร์ด THAI ไฟเขียวซื้อนกแอร์จาก KTB 10% หุ้นละ 33 บาท รวม 165 ล้านบาท ส่งผลสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มเป็น 49% พร้อมโชว์ผลงานเดือน ก.ย. 54 จำ�นวนผู้โดยสาร เพิ่มขึ้น 5.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

7

เอสแอนด์พีหั่นอันดับเครดิตสเปน ลงเป็น AA- มุมมอง เชิงลบ ผู้ว่าธปท.รับน้ำ�ท่วมฉุดศก. สูญแสนลบ.เล็งลดเป้าจีดีพี

8

EARTH-W3 เข้าเทรด mai วันนี้

9

Dynamic Station “เอเชียน ไฟย์โตซูติ คอลส์” ส่อแววเลื่อนเทรด

10

Lifestyle Station ดับความฟุ้งซ่าน

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

แนวต้านที่ 980 - 990 จุด

HMPRO คาดยอดขาย Q4/54 ลดลง 5% ต่อหน้า 3 แต่ไม่กระทบทั้งปีที่ 15%

วายแอลจี ประเมินทอง 6 เดือนข้างหน้า มีโอกาสแตะ 2,200 ดอลลาร์/ ออนซ์ ต่อหน้า 4 SET News “ทัดตะวัน อธิพิไล” เปิดหัวใจงานค้าตราสารหนี้

ผู้อำ�นวยการฝ่ายค้าตราสารหนี้ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)

ตอนที่ 2

ต‡อหนˆา 12

BWG รับงานต.ค.เพิ่ม อีกกว่า 42 ล. ต่อหน้า 8

CPF

พื้นฐาน 40 บ. ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554

บอร์ด THAI (ต่อจากหน้า 1)

นายอำ�พน กิตติอำ�พน ประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะกรรมการ บริ ษั ท ฯ เมื่ อ ศุ ก ร์ ที่ ผ่ า นมา (14 ต.ค.) มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ บริษทั ฯ ซือ้ หุน้ บริษทั สายการบิน นกแอร์ จำ�กัด จำ�นวน 10% คิดเป็นหุ้นจำ�นวน 5 ล้านหุ้น โดยซื้ อ จากธนาคารกรุ ง ไทย (KTB) ในราคาหุ้นละ 33 บาท รวมเป็นเงินจำ�นวน 165 ล้านบาท ซึ่งทำ�ให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการ ถือครองหุ้นบริษัท สายการบิน นกแอร์ฯ เพิม่ จาก 39% เป็น 49% ทั้ ง นี้ เ ป็ น ไ ป ต า ม แผนการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของ บริษัทฯ ที่ต้องการมีอำ�นาจใน การกำ�หนดกลยุทธ์ให้สายการ บินนกแอร์เป็นสายการบินราคา ประหยั ด เพื่ อ แข่ ง ขั น และ ปกป้องส่วนแบ่งตลาดจากสาย การบินราคาประหยัด และสาย การบินต้นทุนต่ำ�อื่นๆ จากการถื อ ครองหุ้ น จำ�นวน 49% ในบริษทั สายการ บิ น นกแอร์ ฯ ทำ � ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี จำ � นวนกรรมการเพิ่ ม ขึ้ นใน บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร์ ฯ จ า ก 4 ค น เ ป็ น 5 ค น HMPRO

(ต่อจากหน้า 1)

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร บมจ. โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ (HMPRO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่ายอด ขายใน Q4/54 จะลดลงประมาณ 5% ซึ่งเป็นอัตราการลดลงจาก ปกติทมี่ ยี อดขายเติบโตไตรมาสละ

News Station

จากคณะกรรมการทั้งสิ้น 9 คน ด้านการขนส่ง ประจำ�เดือนก.ย. โ ด ย แ ต่ ง ตั้ ง น า ย ปิ ย ส วั ส ดิ์ 54 ดั ง นี้ บริ ษั ท ฯ มี จำ � นวน อัมระนันทน์ ร่วมเป็นกรรมการ ผู้ โ ดยสารเพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ น บริษัท สายการบินนกแอร์ฯ เดียวกันของปีก่อน 5.9% และมี ที่ประชุมคณะกรรมการ ปริมาณการผลิตผูโ้ ดยสาร (Availยั ง รั บ ทราบผลการดำ � เนิ น งาน able Seat - Kilometer / ASK)

15% เนื่องจากกผลกระทบจาก ภาวะน้ำ � ท่ ว ม ที่ ส่ ง ผลกระทบ ต่อกำ�ลังซื้อของผู้บริโภค อย่ า งไรก็ ต าม เชื่ อ ว่ า หลังน้ำ�ลด กำ�ลังซื้อจะกลับมา และจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ สินค้าซ่อมแซมบ้าน ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้

10 - 15% จากปัจจุบนั สินค้าดัง ก ล่ า ว มี สั ด ส่ ว น 30%ของยอดขาย ประกอบกับ ในช่วงครึ่งแรกที่ผ่านมาบริษัทฯ มียอดขายมีอัตราเติบโตสูง โดย ยอดขายเติบโต 15% กำ�ไรสุทธิ 25% จึ ง ทำ �ให้ เ ชื่ อ ว่ า ยอดขาย

สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 5.0% ส่ ว นปริ ม าณการขนส่ ง ผูโ้ ดยสาร (Revenue Passenger - Kilometer / RPK) สูงกว่า เดือนเดียวกันของปีก่อน 0.7% มีอตั ราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 70.1% ต่ำ�กว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 4.1% สำ�หรับผลการดำ�เนิน งานเดื อ นม.ค. - ก.ย. 54 บริ ษั ท ฯ มี ป ริ ม าณการผลิ ต ผู้ โ ดยสาร (ASK) สู ง กว่ า ช่ ว ง เดียวกันของปีก่อน 4.9% และ มี ป ริ ม าณการขนส่ ง ผู้ โ ดยสาร (RPK) สูงกว่าช่วงเดียวกันของ ปีก่อน 2.9% มีอัตราส่วนการ บรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 72.2%

ทั้งปี 54 เติบโต 15% ได้ตาม เป้าหมาย ส่วนการขยายสาขา ในช่วงที่เหลือ จะยังคงเป็นไป ตามแผนเดิม โดยจะเปิดสาขาที่ จ.สกลนคร 1 แห่ ง ในเดื อ น ธ.ค. 54 ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554

HMPRO

(ต่อจากหน้า 3)

ทัง้ นีจ้ ากปัจจัยดังกล่าว บริ ษั ท ฯ มี แ ผนที่ จ ะลดราคา สิ น ค้ า ประเภทซ่ อ มแซมบ้ า น 50% รวมทั้งร่วมมือกับผู้ร่วมค้า 100 กว่ า บู ธ ที่ เ ข้ า ร่ ว มจั ด งาน Homepro Expo โดยการจัดตัง้ กองทุ น เริ่ ม ต้ น จำ � นวนเงิ น 10 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย และในการจัดงาน Homepro Expo ครั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้า ย อ ด ข า ย 5 0 0 ล้ า น บ า ท ซึ่งถือว่า ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่ อ น ที่ มี ย อ ด ข า ยใ น ง า น 700 ล้านบาท น อ ก จ า ก นี้ ภ า ว ะ น้ำ�ท่วมส่งผลกระทบคลังสินค้า ที่อยุธยา ซึ่งได้ปิดไปเมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา แต่มองว่าไม่ น่าจะกระทบต่อบริษัท เพราะมี ว ง เ งิ น ป ร ะ กั น ค ร อ บค ลุ ม วายแอลจี (ต่อจากหน้า 1)

นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ รองประธานกรรมการ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำ�กัด เปิดเผยถึง สถานการณ์ ทิ ศ ทางตลาด ทองคำ� ขณะนี้ว่ายังอยู่ในช่วง ของการปรั บ ฐานครั้ ง ใหญ่ หลังจากมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่าง ต่ อ เนื่ อ งกว่ า 400 เหรี ย ญ โดยสาเหตุ ม าจากการใช้ มาตรการ Operation Twist และการเคลื่อนย้ายเงินทุนจาก สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเข้าถือเงิน ดอลลาร์มากขึ้น ส่งผลให้ราคา ทองคำ�มีความผันผวนสูงมาก จนลดความเป็ น สิ น ทรั พ ย์ ปลอดภัยชั่วคราว ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่า การปรั บ ฐานครั้ ง นี้ จ ะใช้ เ วลา ไม่ต่ำ�กว่า 2 - 3 เดือน ซึ่งการ

News Station

หน้า 4

ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น บ ริ ษั ท ฯ มี คลังสินค้าที่มีน้ำ�ล้อมรอบอยู่แต่ น้ำ �ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ท่ ว มถึ ง โดยคลั ง สิ น ค้ า เหล่ า นี้ อ ยู่ ที่ สุ พ รรณบุ รี ลพบุ รี ฉะเชิ ง เทรา รั ง สิ ต เป็นต้น ไม่สามารถรับมอบสินค้า ได้และให้ผคู้ า้ ส่งสินค้าโดยตรงให้ ลูกค้า รวมทั้งบริษัทฯ มีแผนใน การตั้งจุดสำ�รองเป็นคลังสินค้า ชัว่ คราวเพือ่ สำ�หรับกระจายสินค้า ส่วนการขยายสาขาใน ต่างประเทศ บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่าง ศึกษาเปิดสาขาในประเทศอื่น ได้ แ ก่ เวี ย ดนาม อิ นโดนี เ ซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เป็ น ต้ น ส่ ว นใน มาเลเซีย คาดว่าจะเปิดสาขาได้ เร็วที่สุดในปี 56 ซึ่งล่าช้ากว่า แ ผ น เ ดิ ม เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต มี ขั้ น ต อ น ม า ก โดยเฟสแรกที่ ม าเลเซี ยใช้ เ งิ น ลงทุน 500 ล้านบาท ลงทุนในช่วงนี้ต้องอาศัยปัจจัย เทคนิค และต้องศึกษาติดตาม ข้อมูลอย่างใกล้ชดิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯเชื่อว่า ในไม่ช้า สหรัฐฯ น่าจะมีมาตรการที่คล้าย QE 3 ออกมาและจะทำ�ให้สภาพคล่อง ของเม็ดเงินกลับมา ซึง่ คาดว่าจะ ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนจึงจะ เห็นสัญญาณ เมื่อประกอบกับ ปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงสนับสนุน ราคาทองคำ�ให้ปรับขึ้นอยู่ไม่ว่า จ ะ เ ป็ น ปั ญ ห า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และอัตรา เงินเฟ้อที่ส่งผลให้ยังคงไม่มีการ ปรั บ ขึ้ น ของดอกเบี้ ย นโยบาย ในอี ก 2 ปี ทำ � ให้ ม องว่ า ทองคำ�มีโอกาสปรับขึ้นไปแตะที่ ระดับ 2,200 ดอลลาร์/ออนซ์ใน ปีหน้า นางพวรรณ์ ยังกล่าวว่า

ในช่วงนี้นักลงทุนยังสามารถเข้า ทะยอยซื้อสะสมหากราคาปรับ ลดลง โดยแนวโน้มระยะสั้นจะ เคลื่ อ นไหวอยู่ ใ นกรอบราคา ระหว่ า ง 1,500 - 1,800 ดอลลาร์/ออนซ์ ส่วนนักลงทุนที่ ยั งไม่ มี เ งิ น ลงทุ น ก้ อ นใหญ่ ใ น ทองคำ � แท่ ง ก็ ยั ง มี ท างเลื อ ก เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันวายแอลจี ได้รว่ มเป็นพันธมิตรในการจัดตัง้ กองทุนเปิดบัวหลวงเชโกลด์อีที เอฟ (BCHAY) เป๋นกองทุนรวม อีทเี อฟทองคำ� ประเภทรับซือ้ คืน หน่ ว ยลงทุ น ที่ ล งทุ น ตรงใน ทองคำ � ภายในประเทศ และ สามารถซื้ อ ขายผ่ า นตลาด หลั ก ทรั พ ย์ ฯ โดยจะเริ่ ม เปิ ด

ให้นักลงทุนที่สนใจสามารถจอง ซือ้ ระหว่างวันที่ 14 - 20 ตุลาคม นี้ ด้วยวงเงินซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ� 30,000 บาท ซึ่งหน่วยลงทุนจะ คิดจากราคาอ้างอิงสมาคมค้า ทองคำ� หารด้วย 1,000 สำ � หรั บ กองทุ น เปิ ด บั ว ห ล ว ง เ ชโ ก ล ด์ อี ที เ อ ฟ (BCHAY) โดยกองทุนดังกล่าวจะ นำ � เงิ น จากลู ก ค้ าไปซื้ อ ทองคำ � แท่ง 96.5% มาเก็บไว้ ซึง่ ลูกค้า สามารถซื้อ-ขายแบบเรียลไทม์ ผ่ า นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ ใ นราคาที่ ใกล้ เ คี ย งกั บ ราคาทองคำ � ใน ประเทศ เสมื อ นการซื้ อ ขาย ทองคำ�แท่งจริง www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554

กลุ่มจี 20 เตรียมเพิ่มวงเงิน การก่อหนี้ให้กับไอเอ็มเอฟ ฟิทช์หั่นเครดิตผู้ออกตราสารระยะยาว ของยูบีเอ-ลอยด์สแบงกิ้ง-อาร์บีเอส

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า กลุ่มจี 20 เตรียม พิจารณาเพิ่มวงเงินการก่อหนี้ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ เพือ่ เตรียมไว้รองรับความจำ�เป็นในการให้ความช่วย รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบันจัดอันดับความ เหลือทางการเงินต่อประเทศในภูมภิ าคยุโรปเพิม่ ขึน้ หลังความเสีย่ ง น่าเชือ่ ถือฟิทช์เรทติง้ ส์ หรือ ฟิทช์ลดอันดับความน่าเชือ่ ถือผูอ้ อกตราสาร เกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยังคงมีอยู่สูง ขณะที่เอสแอนด์พีลดอันดับความ ระยะยาวของยูบีเอสเอจี ลอยด์สแบงกิ้งกรุ๊ป หรือ ลอยด์ส และรอยัล น่าเชื่อถือสเปน แบงก์ออฟสก็อตแลนด์กรุป๊ หรือ อาร์บเี อส พร้อมเตรียมลดอันดับความ โดยแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่จี 20 เปิดเผยว่า ในการ น่าเชื่อถือสถาบันการเงินอีกกว่า 10 แห่ง หลังจากได้ให้มุมมองเชิงลบ ประชุมสุดยอดผูน้ �ำ จี 20 ทีฝ่ รัง่ เศสเดือนหน้า ทีจ่ ะประชุมจะพิจารณา โดยฟิ ช ท์ ไ ด้ ล ดอั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ผู้ อ อกตราสาร เกี่ยวกับการเพิ่มความสามารถในการก่อหนี้ของไอเอ็มเอฟ แต่การ ระยะยาวของยูบีเอสจากระดับ A+ เป็น A และลดอันดับความ หารือในเบื้องต้นจะเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดผู้น�ำ ยุโรปในวันที่ น่าเชื่อถือลอยด์ส และอาร์บีเอสลงจากระดับ AA- เป็น A 23 ตุลาคม ซึ่งมีหัวข้อการแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ยุโรปเป็นวาระการ การลดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวสะท้อนถึงการที่ ประชุมหลัก สถาบันการเงินทัง้ สามแห่งจะไม่ได้รบั การสนับสนุนทางการเงินเพิม่ เติม ขณะที่นางคริสติน เลอการ์เด ผู้อำ�นวยการไอเอ็มเอฟ จากรัฐบาลมากขึ้นอีก ได้แจ้งต่อประเทศสมาชิกไอเอ็มเอฟเมือ่ เดือนทีผ่ า่ นมาว่า เงินจำ�นวน นอกจากนี้ ฟิทช์ได้ให้มมุ มองเชิงลบต่อสถาบันการเงินอีก 390 พันล้านดอลลาร์ของไอเอ็มเอฟอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ปญั หา กว่า 10 แห่ง และได้เริ่มทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือแล้ว 7 แห่ง ซึ่ง หนี้ยุโรป หากสถานการณ์เลวร้ายลง รวมถึงโกลด์แมนแซคส์กรุ๊ป และมอร์แกนสแตนเลย์ ไปจนถึงเครดิต “ในการเพิ่มวงเงินการก่อหนี้ของไอเอ็มเอฟครั้งนี้ ตลาดเกิดใหม่ อกริโคล แบงก์ออฟอเมริกา ดอยช์แบงก์ เครดิตสวิส บีเอ็นพีพาริบาส์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จีน อาจต้องเข้ามามีสว่ นในการช่วยเหลือชาติตะวันตก โซซิเอเตเจเนอราลและบาร์เคลย์ส มากขึ้น” นายดาริอุส โควาเชค นักกลยุทธ์ที่เครดิตอกริโคล กล่าว

AFET

“รถคันแรกยังช่วยหนุน ซื้อหากไม่หลุด 132 บ./ก.ก.” นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 295 สัญญา สถานะคงค้าง 2,489 สัญญา - ปิด 132.55 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.35 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ค. 55) ปัจจัยบวก - ยอดขายรถยนต์ในจีนโต 19.19% - สต็อกยางจีนลด 3.4 พันตัน - ความต้องการรถในประเทศสูงจากนโยบายรถคันแรก ปัจจัยลบ - เส้นเทคนิคยางจีนยังผันผวน - เงินเยนยังแข็งค่า - ศก.ยุโรปยังเป็นขาลงในระยะยาว กลยุทธ์ - ซือ้ หากยืน 132 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ค. 55) - แนวรับ 130.70 บ./ก.ก. ถัดไป 122.70 บ./ก.ก. - แนวต้าน 135.10 บ./ก.ก.

หน้า 5

เอสแอนด์พีหั่นอันดับเครดิตสเปน ลงเป็น AA- มุมมอง เชิงลบ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบันจัดอันดับความ น่าเชื่อถือแสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พี ลดอันดับความ น่าเชื่อถือสเปนลงหนึ่งอันดับเป็น AA- มุมมอง เชิงลบ โดยเป็นการลด อันดับความน่าเชื่อถือลงเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 3 ปี หลังยอดผิดนัด ชำ�ระหนี้ของลูกหนี้ธนาคารที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อฐานะการเงิน ภาคธนาคาร และจะทำ�ให้ความพยายามในการแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ ยุโรปเผชิญความยากลำ�บากมากขึ้น “แม้เศรษฐกิจสเปนมีสัญญาณการฟื้นตัวในปี 2011 แต่เราเห็นว่า ความการฟื้นตัวดังกล่าวเผชิญความเสี่ยงมากขึ้น ในมุมมองของเรา สถานะทางการเงินในภาคสถาบันการเงินสเปน มีความอ่อนแอลงมากขึ้น เนื่องด้วยปัญหาด้านคุณภาพสินทรัพย์ ที่รุนแรงขึ้น” เอสแอนด์พีระบุ โดยการลดอันดับความน่าเชือ่ ถือดังกล่าวอาจทำ�ให้กองทุน การเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟจำ�เป็นต้องเพิม่ เงินทุนมากขึน้ เพื่อรองรับความเสี่ยงในการที่ต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อ สเปน และอิตาลี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะ 10 ปีของ สเปนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่กว่า 5% แม้ธนาคารกลางยุโรป หรือ อีซีบีจะเข้า ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินยูโรเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมก็ตาม

TFEX

“ยังเป็นรอบรีบาวน์”

นักวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 30,877 สัญญา สถานะคงค้าง 28,843สัญญา - ปิด 665.00 จุด เพิม่ ขึน้ 23.00 จุด (สัญญา SZ5011 ธ.ค. 54) ปัจจัยบวก - น้�ำ ท่วมไม่กระทบภาพรวม SET และ SET50 - งบ Q3/54 บจ.ทยอยประกาศ - รัฐฯ ลดภาษีนติ บิ คุ คลปี 55 ลงเหลือ 23% - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 673.44 ลบ. ปัจจัยลบ - ดัชนีฯ ยังไม่เป็นขาขึน้ - เศรษฐกิจโลกยังไม่ได้รบั การแก้ไขแบบเป็นรูปธรรม กลยุทธ์ - เปิดสถานะซือ้ (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 645 จุด - แนวต้าน 666 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 654 จุด แนวต้าน 675 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554

หน้า 6

CPF ราคาพื้นฐาน 40 บาท บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) แนะนำ�ซื้อ CPF ระบุ ราคาพื้นฐาน 40 บาท คาดการณ์กำ�ไรสุทธิ 3Q54 ทำ�สถิติสูงสุดใหม่เป็น 5.1 พันล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 19% YoY และ 5% QoQ สาเหตุ นอกจากเป็นฤดูกาลที่การส่งออกดีที่สุดแล้วคือ 1) อัตรากำ�ไรขั้นต้นสูง ขึ้นเป็น 18.7% (เทียบกับ YoY และ QoQ ที่ 18.4% และ 18.1% ตามลำ�ดับ ขณะที่ราคาเนื้อหมูทำ�สถิติสูงสุดระหว่างไตรมาส แต่ราคา วัตถุดิบกลับลดลง 2) ธุรกิจสัตว์น้ำ�ดีขึ้นและ 3) ธุรกิจที่ต่างประเทศ ก็เพิ่มขึ้นดี รวมทั้งการรับรู้กำ�ไรจาก CPALL มากขึ้น (CPF ถือหุ้น 30%) จัดให้ CPF เป็นหุน้ น่าซือ้ ในหมวดอาหาร เพราะอัตราการเติบโต ของกำ�ไรทีแ่ ข็งแกร่ง และผลการดำ�เนินงานไม่แปรผันนักไปตามเศรษฐกิจ โลกที่ขณะนี้ชะลอตัวลงแรง (Defensive Earning)

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 14/10/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

CPF 28.25 0.50 1.80 27.75 28.25 27.50 27.75 28.06

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

12,250,700 343,775 2.67 13.58 3.04 0.60 3.78 2.08 212,438

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/08/54

1. 2. 3. 4. 5.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 28.00 บาทหนาแน่นสุด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำ�กัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด UBS AG LONDON BRANCH

จำ�นวนหุ้น

(%)

1,886,365,835 25.08 889,525,460 11.83 471,000,000 6.26 391,234,737 5.20 288,490,080 3.84

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554

ผู้ว่าธปท.รับน้ำ�ท่วมฉุดศก.สูญแสนลบ.เล็งลดเป้าจีดีพี นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล หายจากน้ำ�ท่วมครั้งนี้ คาดว่า ประเมินความเสียหายทางด้าน ผู้ ว่ า ก า ร ธ น า ค า ร แ ห่ ง ทำ�ให้ จีพีพี เติบโตต่ำ�กว่า 4% เศรษฐกิจได้ทั้งหมด แต่เชื่อว่า ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า อย่ า งไรก็ ต าม ยั งไม่ ส ามารถ โครงการประชานิยมต่างๆ ยังมี ภาวะน้ำ�ท่วมใหญ่ในไทยขณะนี้ คาดว่าอาจกระทบต่อกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ ประมาณ 1 แสน ล้านบาท ดังนั้น ธปท.อาจมี ก า ร ป รั บ ล ด ค า ด ก า ร ณ์ การเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้ ลงหลั ง เกิ ด เหตุ ก ารณ์ น้ำ � ท่ ว ม ครั้งนี้ “น้ำ�ท่วมเราก็ไม่คิดว่า จะขนาดนี้ เที่ ย วนี้ มี ภ าค อุตสาหกรรมเข้ามาด้วย คงร่วม แสนล้ า นบาท” ผู้ ว่ า ธปท. กล่าว ก่อนหน้านี้ ธปท. คาดว่า สถานการณ์น้ำ�ท่วมใหญ่ในไทย ขณะนี้ จะมีมลู ค่าความเสียหาย ราว 6 หมื่นล้านบาท หรือจะ กระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ (จีดพี )ี ราว 0.60% ด้านนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การคลัง กล่าวว่า ความเสีย

SCBTมองน้ำ�ท่วมยืดเยื้อ

ฉุดจีดีพีปีนี้หาย 1-1.5% น.ส.อุ ส รา วิ ไ ลพิ ช ญ์ นั ก เศรษฐศาสตร์ อ าวุ โ สของ ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (สแตนชาร์ต) เปิดเผยว่า ส แตนชาร์ต เชือ่ ว่าความเสียหาย จากเหตุ ก ารณ์ น้ำ � ท่ ว มใน ประเทศต่อจีดีพีนั้นจะมากกว่า ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) และสภาพั ฒ น์ ฯ ประเมินไว้ที่ 0.6 - 0.9% เพราะ

พื้นที่น้ำ�ท่วมมีสวนอุตสาหกรรม อ ยู่ ห ล า ย จุ ด แ ล ะ ส ว น อุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นเหมือน บ้ า นของห่ ว งโซ่ อุ ป ทานทั้ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ อิเล็กทรอนิกส์อาจสะดุด “ถ้าสถานการณ์น้ำ�ท่วม ยื ด เยื้ อ เราประเมิ น ความ เสี ย หายไว้ ว่ า การสู ญ เสี ย อาจ เที ย บเท่ า จี ดี พี ป ระเทศหายไป

1 - 1.5% เพราะพื้นที่น้ำ�ท่วม เป็นสวนอุตสาหกรรมเป็นบ้าน ของซัพพลายเชน และเส้นทาง ถนนสายเอเชียเป็นสายหลักของ โลจิสติกส์ อาจทำ�ให้การเคลื่อน ย้ า ยสิ น ค้ า สะดุ ด ตอนนี้ เ ป็ น พีคซีซนั่ ของการส่งออกแม้ความ เสี ย หายเที ย บทั้ ง ประเทศอาจ น้อย แต่ผลกระทบอาจเกิดขึ้น มากโดยเฉพาะกับภาคส่งออก

ส่ ว นช่ ว ยกระตุ้ น ภาพรวม เศรษฐกิจไม่ให้ตกต่�ำ ไปมากกว่านี้ “แม้วา่ จะประสบปัญหา น้ำ � ท่ ว มก็ จำ � เป็ น ต้ อ งเดิ น หน้ า โครงการต่างๆของรัฐบาลต่อไป อย่างเต็มที่” รมช.คลัง กล่าว ขณะที่ก่อนหน้านี้ นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายก รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ได้ประเมิน ความเสียหายของอุทกภัยครัง้ นีว้ า่ อาจจะกระทบจี ดี พี ม ากกว่ า 0.6 - 0.9% ได้ และ ในวันที่ 17 ต.ค. นี้ จะหารือร่วมกับ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ�ท่วมที่ส่งผล กระทบต่ อ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม และเกษตรกร ซึ่งจะหารือกัน เป็นรอบแรก โดยแนวทางอาจมี การยืดเวลาพักชำ�ระหนี้ยาวขึ้น หรือแนวทางการแก้ไขอื่นๆ

ทำ�ให้เราประเมินความเสียหาย ไว้ สู ง กว่ า คนอื่ น ” น.ส.อุ ส รา อธิบาย อย่างไรก็ตามผลกระทบ จากน้ำ � ท่ ว มด้ า นดี ก็ ยั ง มี คื อ คนซื้อของช่วยผู้เดือดร้อนจาก น้ำ�ท่วม และมีผู้ซื้อตุนของหนี น้ำ � ท่ ว มมากขึ้ น จึ ง คิ ด ว่ า ผล กระทบน่าจะเกิดกับภาคส่งออก มากกว่าทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554

BWG รับงาน ต.ค.เพิ่มอีกกว่า 42 ล. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธาน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เบตเตอร์ เวิ ล ด์ กรี น (BWG) เปิ ด เผยว่ า ขณะนี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รั บ งาน ประมูลในเดือนต.ค. 54 จากลูกค้าเพิ่มอีก คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 42 ล้านบาท โดยเป็นงานกำ�จัดกากอุตสาหกรรมในกลุม่ ปิ โ ต ร เ ค มี ก ลุ่ ม ผ ลิ ต ย า ง พ า ร า กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มกระดาษ หลังจากที่ใน Q3/54 ที่ผ่านมาได้รับงาน ประมูลรวมกว่า 100 ล้านบาท ขณะที่ แม้ ว่ า ในต้ น Q4/54 ประเทศไทยจะประสบปัญหาอุทกภัย และ มีโรงงานบางส่วนประสบปัญหาน้ำ�ท่วม

News Station

หน้า 8

แต่มนั่ ใจว่าจะไม่กระทบต่อธุรกิจ เนือ่ งจาก จัดการกากอุตสาหกรรมจากการกำ�จัดไปสู่ ห ลั ง จ า ก น้ำ � ล ดโ ร ง ง า น จ ะ ต้ อ ง ทำ � การรี ไ ซเคิ ล เพื่ อ นำ �กลั บ มาใช้ ใ หม่ แ ละ ความสะอาดครั้งใหญ่ก็ถือเป็นโอกาสทาง แปรรูปเป็นเชือ้ เพลิงเพือ่ ใช้ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเพราะจะมีกากอุตสาหกรรมทีเ่ กิดจาก ซึง่ จะช่วยเพิม่ มูลค่าให้กบั การบริหารจัดการ น้ำ�ท่วมเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งบริษัทฯ และสร้างรายได้อย่างมั่นคงในระยะยาว พร้ อ มรองรั บ งานที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น หลั ง จาก ตามปณิธานของผูบ้ ริหารทีต่ อ้ งการจะสร้าง น้ำ�ท่วมได้เป็นอย่างดี ทั้งภาชนะใส่กาก ผ ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ ดี ใ ห้ กั บ บ ริ ษั ท ฯ อุตสาหกรรม และรถขนส่ง นอกจากนั้น และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับทั้งผู้ถือหุ้น ขณะนี้ บ ริ ษั ท ฯ กำ � ลั ง อยู่ ร ะหว่ า งการ และพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน พิ จ ารณาว่ า จะกำ � หนดค่ า บริ ก ารกำ � จั ด กากอุตสาหกรรมให้กับโรงงานผู้ประสบ อุ ท กภั ยในราคาพิ เ ศษด้ ว ย เพื่ อ ช่ ว ยลด ภาระค่าใช้จ่ายในช่วงดังกล่าว นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการ ศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดธุรกิจ

EARTH-W3 เข้าเทรดในตลาด mai วันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่าเตรียมรับใบสำ�คัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 ของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำ�กัด (มหาชน) หรือ EARTH-W3 เข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ตัง้ แต่วนั ที่ 17 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ รับหลักทรัพย์ : ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำ�กัด (มหาชน) (EARTH) ชื่อย่อใบสำ�คัญแสดงสิทธิ : EARTH-W3 ตลาดรอง : mai วันที่เริ่มทำ�การซื้อขาย : 17 ต.ค. 2554 จำ�นวนหน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : 444,519,122 อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ : หุ้นสามัญใหม่) : 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 1.50 อายุใบสำ�คัญแสดงสิทธิ : 4 ปี 11 เดือน 20 วัน ราคาใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย) : 0.00 วันใช้สิทธิครั้งแรก : 15 มี.ค. 2555 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 15 ก.ย. 2559

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

“เอเชียน ไฟย์โตซูติ คอลส์” ส่อแววเลื่อนเทรด “เอเชียน ไฟย์โตซูติ คอลส์” ทบทวนแผนเข้าตลาด mai หลังภาวะตลาดฯ ไม่เอื้อ แถมหุ้นไอพีโอ รุ่นพี่เข้าเทรดแล้วราคารูดต่ำ�กว่าจอง ระบุไม่รีบร้อนใช้เงิน แต่ยังหวังเทรดให้ทันก่อนสิ้นปี มั่นใจ ยอดขายทั้งปีมากกว่า 300 ล้านบาท หลังงวด 9 เดือนทำ�ได้แล้ว 220 ล้านบาท พร้อมรับน้ำ�ท่วม กระทบยอดขายชัดในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนปีหน้าตัง้ เป้ายอดขายเพิม่ ขึน้ มากกว่า 400 ล้านบาท เดินหน้า บุกตลาดต่างประเทศ เหตุมาร์จิ้นดีกว่า ศาสตราจารย์ ดร.พิ เ ชษฐ์ วิรยิ ะจิตรา กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอเชียน ไฟย์โตซูติ คอลส์ จำ�กัด (มหาชน) กล่ า วว่ า บริ ษั ท ฯ อ า จ ท บ ท ว น แ ผ น นำ � หุ้ น เ ข้ า จดทะเบี ย นซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เนื่องจาก ภาวะตลาดฯ ไม่เอือ้ อำ�นวย โดยก่อน หน้านี้บริษัทฯ มีแผนขายหุ้นให้กับ ประชาชนทัว่ ไป (ไอพีโอ) ในไตรมาส 4/2554 แต่ ถึ ง ขณะนี้ ต้ อ งรอดู ภาวะตลาดฯ อีกระยะ “ภาวะตลาดฯ ช่วงนี้ไม่ดีนัก หุ้ น น้ อ งใหม่ บ างตั ว ที่ เ พิ่ ง เข้ า ไป ราคาปรับลงมามากกว่ าราคาจอง แต่ถา้ ถามผมอยากเทรดให้ทันสิน้ ปีนี้ ตามแผน แต่ทั้งนี้ ไม่รีบร้อนในการ ใช้เงินทุนจากการระดมทุน เพราะ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก คื อ เผยแพร่ นวัตกรรมด้านสุขภาพให้รู้จักทั่วโลก ด้วยการให้นกั วิทยาศาสตร์และบุคคล

ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ขับเคลื่อนด้วยกัน” ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ กล่าว สำ�หรับแนวโน้มผลประกอบการ ปีนี้ มัน่ ใจว่ายอดขายทัง้ ปีจะมากกว่า 300 ล้านบาท หลังงวด 9 เดือนที่ ผ่านมาทำ�ได้แล้ว 220 ล้านบาทแล้ว ส่วนปีหน้า ตั้งเป้ามียอดขายเพิ่มขึ้น 20% จากสิ้นปีนี้ มาอยู่ที่ประมาณ 360 ล้านบาท ซึ่งรวมยอดขายจาก ต่ า งประเทศคาดว่ า จะมากกว่ า 400 ล้ า นบาท เพราะตลาด ต่างประเทศมีมาร์จนิ้ ดีกว่า อย่างไรก็ดี ยอมรั บ ว่ า สถานการณ์ น้ำ � ท่ ว ม ที่เกิดขึ้นกระทบกับยอดขายบริษัทฯ ชั ด เจนในเดื อ นตุ ล าคมนี้ เพราะ คำ � สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ล็ อ ตใหม่ จ ะชะงั ก เนื่ อ งจากล็ อ ตเก่ า ที่ ศู น ย์ จำ � หน่ า ย สินค้าทั่วประเทศซื้อไป ยังกระจาย ออกได้ไม่หมด

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554

Lifestyle Station

ดับความฟุ้งซ่าน

by Jackal_XIII

ถาม : เวลาเราคิดฟุ้งซ่าน ก็คิดที่จะดับความฟุ้งซ่านเหล่านี้ ? ตอบ : ไม่ต้องคิดจ๊ะ ถ้าหากเราไปคิด กำ�ลังที่ไปฟุ้งซ่านในด้านที่ไม่ดี จะแรงขึ้นกว่าเดิม แล้วจะพาเรา คล้อยตามไปได้ง่ายกว่า วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดคือ ให้ดึงกลับมาหาลมหายใจเข้าออก เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ถ้าสติของเราผูกอยู่กับลมหายใจเข้าออก จิตผูกอยู่กับลมหายใจเข้าออก ตัวฟุ้งซ่านจะเกิดไม่ได้ ที่เราไปคิดสู้นั้น..เจ๊ง เพราะความคิดในด้านที่ไม่ดีมีกำ�ลังสูงกว่าอยู่แล้ว ให้เราย้อนกลับมา ภาวนาใหม่ ไม่ต้องไปสู้ เราสู้ตอนนั้นไม่ไหวหรอก นอกจากต้องการจะตามดูธรรมารมณ์ แบบจิตในจิต หรือ ธรรมในธรรม

---สนทนากับพระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือน พ.ค. 45---

Photo Release

ซีคอน โฮม ช่วยเหลือผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำ�พุ

นางสาวศุภิชชา ชัยพิพัฒน์ ผู้อำ�นวยการใหญ่ บริษัท ซีคอน โฮมจำ�กัด พร้อมตัวแทนพนักงาน กลุ่ ม บริ ษั ท ซี ค อน ร่ ว มบริ จ าคเครื่ อ งอุ ป โภค-บริ โ ภค เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยโรคเอดส์ ข องมู ล นิ ธิ ธ รรมรั ก ษ์ (วัดพระบาทน้ำ�พุ) พร้อมปัจจัยสนับสนุนกิจกรรม ณ วัดพระบาทน้ำ�พุ จ.ลพบุรี จำ�นวน 50,000 บาท ให้กับ พระครูอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำ�พุ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการ 50 ปี ซีคอน โฮม 50 ความดี สู่สังคมไทย

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

เคทีซี ควงแขนลอฟท์ใช้คะแนนแลกส่วนลด พร้อมผ่อนนาฬิกา 0% นาน 6 เดือน

บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) ร่วมกับลอฟท์ (Loft) ผู้นำ�เข้าสินค้า ดีไซน์แปลกใหม่จากญี่ปุ่น เยอรมัน อิตาลี และสวิสเซอร์แลนด์ กว่า 5,000 รายการ มอบสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี และ บัตรสินเชื่อบุคคล เคทีซี แคช รีโวล์ฟ (KTC CASH Revolve) ใช้คะแนน สะสม KTC Forever Rewards 1,000 คะแนน แลกส่วนลด 100 บาท เมื่ อ ซื้ อ สิ น ค้า ที่ ร้ า นลอฟท์ ทุ ก สาขา นอกจากนี้ ยั ง มอบสิ ท ธิ์ แ บ่ ง ชำ � ระ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 6 เดือนสำ�หรับสินค้าในแผนกนาฬิกา ที่ลอฟท์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ก.พ. 55

มุมประกัน

อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ฉลอง 60 ปี จัดงาน “วันสุขสันต์ในดินแดนแห่งความสุข”

บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยังคงเป็นผู้นำ�ในด้านการจัดกิจกรรม ที่จะช่วยสานความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็นหลัก ภายใต้กลยุทธ์ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หลังประสบความสำ�เร็จกับหลายโครงการ ล่าสุด จั ด กิ จ กรรมวั น ครอบครั ว ครั้ ง ยิ่ งใหญ่ ป ระจำ � ปี Family Day 2011 โดย อยุ ธ ยา อลิ อั น ซ์ ซี . พี . ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เป็ น ปี ที่ 11 ภายใต้ แ นวคิ ด “วั น สุ ข สั น ต์ ใ นดิ น แดนแห่ ง ความสุ ข ” เชิ ญ ชวนลู ก ค้ า และสมาชิ ก ในครอบครั ว กว่ า 2,500 คน ร่ ว มสนุ ก กั บ กิ จ กรรมพิ เ ศษท่ อ งเที่ ย ว ในดินแดนแห่งความสุขเพื่อสุขภาพที่ดี ณ สยามพาร์ค ซิตี้

ปตท. - ก.พลังงาน ปล่อยคาราวาน รถขนส่งน้ำ�มันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงพลังงาน ร่ ว มกั บ ดร.ไพริ น ทร์ ชู โ ชติ ถ าวร ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. (PTT) เป็นประธานปล่อยขบวน รถขนส่งน้ำ�มันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในโครงการ “ปตท.เติม น้ำ�ใจ ให้น้ำ�มัน แบ่งปันผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม” ภายใต้โครงการสายใยรัก แห่งครอบครัวฯ ประกอบด้วยน้ำ�มันเบนซิน ดีเซล และน้ำ�มันหล่อลื่น รวมปริมาณ 4.8 แสนลิตร รวมมูลค่าทั้งสิ้น 25 ล้านบาท โดยบรรจุ น้ำ�มันลงถังขนาดบรรจุ 15 ลิตร จำ�นวน 30,000 ใบ เพื่อจัดจ่ายให้ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ในจังหวัดอยุธยา สิงห์บุรี และสระบุรี ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับน้ำ�มันสามารถแจ้ง ไปได้ที่หน่วยงานจังหวัดในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะประสานมายังกระทรวง พลังงานเพื่ออนุมัติแจกจ่ายต่อไป

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

“ทัดตะวัน อธิพิไล” ผู้อำ�นวยการฝ่ายค้าตราสารหนี้ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เปิดหัวใจงานค้าตราสารหนี้

ตอนที่ 2

ทั ด ตะวั น กล่ า วถึ ง เส้ น ทางอาชี พ ของเขาต่ อ ไปอี ก ว่ า “อยู่ที่ กรุงศรีอยุธยา ได้ครึ่งปี ก็ย้ายตัวเองไปอยู่ บริษัทยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) ..... คนละเรื่องกับงานด้านแบงก์เลยนะ แต่ที่นี่เขารับเรา เข้าทำ�งานด้วยเหตุผลที่มองบุคคลิกตัวตนเรามีความเป็นมาร์เก็ตติ้ง โดย ณ ตอนนั้ น ได้ เ ข้ า ไปรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ “Close Up ใกล้ชิด” ทำ�ได้สักระยะก็กลับมาสายแบงก์ต่อในด้าน สินเชื่อ 2 ปีที่ โตเกียว มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ - สาขากรุงเทพ ต่อมา ก็ไปอยู่ที่ ธนาคารกสิกรไทย....”

“ทัดตะวัน อธิพิไล ”

การทำ�งานที่ กสิกรไทย นับเป็นเป็นจุดแรกที่ ทัดตะวัน ได้สัมผัสงานด้านตราสารหนี้จริงๆ โดยอาศัยฐานความรู้ที่ได้เรียนมา ทำ�ให้คุ้นเคยกับงานได้ไม่ยาก “งานด้านตราสารหนี้แม้จะถือได้ว่าเป็นจุดเชื่อมต่อ ความรู้ที่ร่ำ�เรียนมา แต่ก็ยังไม่รู้สึกชอบนักในเบื้องต้น เพราะ คล้ายกับว่าต้องถูกบังคับให้โทรศัพท์ไปขายของ จนกระทั่ง ระยะเวลาผ่านไป 3 - 4 เดือน เมื่อเริ่มสนิทสนมกับลูกค้า การทำ�งานก็มีความสุขตามมาด้วยจึงทำ�ให้อยู่ในวงการมา ต่ อ เนื่ อ งถึ ง ทุ ก วั น นี้ ไ ด้ นั บ สิ บ ปี และการได้ ม าร่ ว มงานกั บ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ในงานด้านเดียวกันนี้ตั้งแต่ปีก่อน ก็นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย เพราะด้วยความเป็นบริษัท หลักทรัพย์ ไม่ใช่ธนาคารทำ�ให้ โจทย์และคำ�ตอบที่ต้องหา เพื่ อ ตอบสนองลู ก ค้ า แตกต่ า งออกไปด้ ว ย” ผู้ อำ � นวยการ ฝ่ายค้าตราสารหนี้ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) กล่าว....... ........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554

ประเมิ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ทย สัปดาห์นี้ ดัชนีฯ ยังเป็นขาขึ้นต่อจาก สั ป ดาห์ นี้ จ าก 2 ประเด็ น หลั ก คื อ 1.รั บ ข่ า วร้ า ยไปล่ ว งหน้ า หมดแล้ ว 2.รับข่าวบวกเรื่องการลดภาษีนิติบุคคล จาก 30% เหลือ 23% เริม่ ปีหน้า จะทำ�ให้ บริ ษั ท จดทะเบี ย นมี กำ � ไรเพิ่ ม ขึ้ น ทั น ที และเชื่อว่าหลายสำ�นักยังไม่ได้รวมข่าวดี แฝงข้ อ นี้ เ ข้ า ไปในกา รประเมิ น ดั ช นี ฯ สำ � หรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น แนะนำ � หาจังหวะซือ้ เมือ่ อ่อนเพือ่ รอสิน้ ปี - ปีหน้า โดยแนวรับที่ 930 - 920 จุด ส่วนแนวต้าน ที่ 980 - 990 จุด

ทิศทางดัชนีฯ น่าจะยังคงแกว่งตัว ต่ อ เนื่ อ ง โดยนั ก ลงทุ น ต้ อ งติ ด ตามปั จ จั ย ภายในประเทศ โดยเฉพาะ ปัญหาน้ำ�ท่วม ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของประชาชน และ โรงงานอุตสหกรรมเป็นจำ�นวนมาก โดยเฉพาะ ในวันที่ 15 - 18 ตุลาคม นี้ ซึ่งเป็นช่วงที่ระดับ น้ำ�ทะเลจะหนุนสูงและอาจจะขยายผลกระทบ ต่อกรุงเทพมหานคร ทัง้ ยังต้องจับตาการประชุม ของกระทรวงพาณิ ช ย์ ถึ ง สถานการณ์ น้ำ � ท่ ว ม ภายในประเทศว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ มากเพียงใด ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศยังคงต้อง ติ ด ตามความคื บ หน้ า ในการแก้ ปั ญ หาหนี้ สาธารณะในยุโรปว่าจะมีความชัดเจนอย่างไร ด้านกลยุทธ์การลงทุนแนะนำ� ถือ โดยเฉพาะหุ้น กลุ่มธนาคาร และ พลังงาน เพราะเป็นช่วง ที่หลายบริษัทแถลงผลประกอบการ โดยประเมิน แนวรับที่ 940 - 935 จุด ส่วน แนวต้านอยู่ที่ 960 - 965 จุด

หน้า 13

แนวโน้มดัชนีตลาดหลกั ทรัพย์ไทย ในสั ป ดาห์ นี้ ยั ง มี แ นวโน้ ม มี แ กว่ ง ตั ว เนื่ อ งจาก ปั จ จั ย ภายใน ประเท ศคื อ สถานการณ์น้ำ�ท่วมที่ยังไม่บรรเทา ขณะที่ ปัจจัยภายนอกประเทศคือเรื่องการแก้หนี้ ยุโรปที่น่าจะความชัดเจนมากขึ้นหลังจาก ที่มีข่าวดีคือญี่ปุ่นพร้อมให้ความช่วยเหลือ ยุโรปในการประชุม G20 ซึ่งยังเป็นปัจจัย ที่ต้องติดตาม ด้านกลยุทธ์การแนะนำ� ลงทุนหุ้นในกลุ่มพลังงานเพราะไม่ได้รับ ผลกระ ทบมาก จากสถ านการ ณ์ น้ำ� ท่ ว ม อาทิ TOP , BANPU โดยประเมินแนวรับ ที่ 930 - 940 จุด และเเนวต้านที่ 960 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุล�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 14 ตุล�คม 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,380.16 6.90% 4,218.06 21.10% 3,848.12 19.25% 10,544.88 52.75%

1,455.44 7.28% 3,468.82 17.35% 3,174.69 15.88% 11,892.27 59.49%

-75.28

Last Update

749.24 673.43 -1,347.39 14/10/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

955.81 673.43 1,457.42 247.36

Chg

%Chg

18.99 15.26 32.71 0.94 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

14/10/2011

2.03 2.32 2.3 0.38 19,991.22 482.43

17:01:59

AGRO 3

D ecline 20% A dv ance 62%

No C hange 18%

2.5

TECH

1.06 1.5 1

1.02

SERVICE

CONSUMP

2

1.23 0.13

0.5

2.38

FINCIAL

0

1.92 D ecline 15% No C hange 29%

A dv ance 56%

RESOURC 2.88

2.25

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุล�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 14 ตุล�คม 2554

PTT

( Day )

: PTT 1,400,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 292.00 Chg 8.00  %Chg 2.82  Open 283.00  High 292.00  Low 282.00  Prev 284.00  Avg 286.49  AccVol 6,923,600  AccVal(K฿) 1,983,564  3.49  %Fluct P/E 7.56  P/BV 1.59  DPS(Baht) 6.00  Yield(%) 3.59  EPS(Baht) 38.64  MktCap(Mil.) 834,039  Broker Target Update SCBS 465.00 7/10/2011 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ นต์การเปลีย่ 7/10/2011 นแปลง CNS 440.00 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 7/10/2011 ค่าการ CGS ม่ ขึน้ มากที 442.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,200,000 1,000,000

Vol.

800,000 600,000 400,000 200,000 292.00

291.00

290.00

289.00

Price

288.00

287.00

286.00

285.00

284.00

283.00

282.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุล�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 14 ตุล�คม 2554

GOLD-W1

( Day )

Price & Fundamental Symbol GOLD-W1

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

1.18 0.20  20.41  1.07  1.33  1.04  0.98  1.22  42,083,100  51,178  23.77 

N/A 0.19  N/A  N/A  N/A  1,338  Target Update No Comment

Volume Analysis

: GOLD-W1

4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.28 1.27 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22 1.21 1.20 1.19 1.18 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 1.10 1.09 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุล�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 14 ตุล�คม 2554

AMATA

( Day )

Volume Analysis

: AMATA

Price & Fundamental Symbol AMATA

Last 10.70 Chg 0.90  %Chg 9.18  Open 9.95  High 10.90  Low 9.95  Prev 9.80  Avg 10.44  AccVol 23,110,000  AccVal(K฿) 241,314  9.10  %Fluct P/E 11.38  P/BV 2.06  DPS(Baht) 0.15  Yield(%) 3.06  EPS(Baht) 0.94  MktCap(Mil.) 11,417  Broker Target Update SCBS 22.50 14/10/2011 PST 9.10 หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ 11/10/2011 นแปลง CGS ม่ ขึน้ มากที15.50 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 7/10/2011 ค่าการ

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

10.90

10.80

10.70

10.60

Price

10.50

10.40

10.30

10.20

10.10

10.00

9.95

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 716 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ�

“อย่าเป็นแค่นักบริหาร แต่จงออกไปนำ�ทัพ”

หน้า 18

ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์

บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 17 ต.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you