Page 1

Investor Station ฉบับที่ 669 ประจำ�วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 669 ประจำ�วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554

News Station

www.istationnews.co 7

มูดี้ส์มองต่างมุม ยืนยันอันดับเครดิต สหรัฐฯที่ระดับสูงสุด หรือAaaต่อ ผู้ว่าธปท.ยันเงินทุนยังไม่ไหลออก

8

UAC ปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้น 20:3

www.

9

Dynamic Station

SYNEX เพิม่ เป้ากำ�ไรปีนโี้ ต 40% จาก 20% คาดครึง่ ปีหลังโตขึน้ อีก, รายได้เข้าแตะ 30%

10

5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

SYNEX ลั่นกำ�ไรสุทธิปีนี้โต 40% เกินเป้าเดิมที่คาดโต 20% ส่วนรายได้ โตเข้าเป้า 30% หลังยอดขายพุ่ง มั่นใจจ่ายปันผลครึ่งหลังปีนี้ สูงกว่าครึ่งปีแรกที่ จ่ายหุ้นละ 0.05 บาท ชี้วิกฤตสหรัฐไม่กระทบผลงาน เหตุความต้องการสินค้า ในประเทศยังสูง บ่ยั่นค่าแรงขั้นต่ำ� 300 บาท เหตุฐานเงินเดือนพนักงานสูงกว่า นโยบายรัฐอยู่แล้ว ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

“จอย” สุนันท์ษา

Lifestyle Station ยุง

13

มองหุ้นจากเซียน Wait & See

14

Data Station

PTTAR มั่นใจรายได้ปีนี้โต 28% จากปีก่อน ต่อหน้า 3 เหตุผลิตปิโตรฯ-กลั่นน้ำ�มันเพิ่มขึ้น

CPN เปิดสาขาลาดพร้าว 28 ส.ค.นี้ พื้นที่เช่าเพิ่ม-ขึ้นค่าเช่า ดันรายได้ปี 55 พุ่ง

ต่อหน้า 4

SET News เฟ้นแนวคิด

“เล็ก สิขรวิทย”

ยอดที่ปรึกษาทางการเงินแห่ง เอเซีย พลัส

ตอนที่ 3

ต‡อหนˆา 12

ตลท.เผย ต่างชาติขายหนัก แค่ Panic Sell ต่อหน้า 8

MCS

เป้าหมายพื้นฐาน 13 บ. ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 669 ประจำ�วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 669 ประจำ�วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554

SYNEX เพิ่มเป้า (ต่อจากหน้า 1)

นายสุ พั น ธุ์ มงคลสุ ธี ประธานกรรมการและประธาน เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บมจ. ซิ น เน็ ค (ประเทศไทย) (SYNEX) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ปรับเพิม่ เป้าหมายกำ�ไรในปี 54 เป็นเติบโต 40% จากช่วงต้นปี เคยคาดไว้ ใ นระดั บ 20% โดย เป็นการเติบโตตามอุตสาหกรรมไอที โดยเฉพาะ สมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นกลุ่ม สินค้าใหม่ของบริษทั ทีม่ แี นวโน้มการ เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ ตัง้ เป้า ยอดขายสมาร์ทโฟนใน ปี 54 ไว้ที่ 1.5 พั น ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น 7 - 8% ของยอดขายรวม หลังจาก ที่บริษัทฯ เพิ่งเปิดหน่วยธุรกิจดัง กล่าวเมื่อปลายปี 53 แนวโน้มธุรกิจในครึ่งหลัง ปี 54 มีโอกาสเติบโตต่อเนือ่ งได้ตาม ทิศทางเดียวกับการเติบโตของตลาด สมาร์ทโฟนและไอที ประกอบกับ มองว่ า รั ฐ บาลใหม่ จ ะมี นโยบาย สนั บ สนุ น ด้ า นไอที โดยบริ ษั ท ฯ ได้ ตั้ ง เป้ า หมายรายได้ ทั้ ง ปี ไ ว้ ที่ 2 หมื่นล้านบาท หรือเติบโต 30% จากปี 53 หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับ ความไว้วางใจจากเจ้าของสินค้าให้ จัดจำ�หน่ายสินค้าที่มีศักยภาพใน การเติบโตสูงเพิ่มขึ้น ในปีนบี้ ริษทั ฯ มีกลุม่ สินค้า

ที่จำ�หน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 9 กลุ่ม จาก เดิม 8 กลุ่มสินค้า โดยกลุ่มสินค้าที่ เพิ่มขึ้น คือ สมาร์ทโฟน ซึ่งมีอัตรา กำ�ไรขั้นต้นอยู่ในระดับที่ดีกว่าสินค้า ไอที ทั่ วไป ขณะเดี ย วกั น ยั งได้ รั บ ปัจจัยบวกจากสินค้าไอทีมีราคาที่ ถูกลง ซึ่งทำ�ให้ผู้บริโภคสามารถจับ จ่ายซื้อสินค้าดังกล่าวได้มากขึ้นอีก

News Station ด้วย จึงสะท้อนให้ผลประกอบการ ของบริ ษั ท ฯ เติ บโตไปในทิ ศ ทาง เดียวกันได้ดังกล่าว สำ�หรับผลประกอบการงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 54 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จาก การขายและบริการ 9,850.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,346.58 ล้านบาท หรือ

PTTAR มั่นใจ (ต่อจากหน้า 1)

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน และบัญชี บมจ.ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น (PTTAR) เปิดเผยว่า แนวโน้มรายได้จากการขายในปีนี้จะ เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ ที่ ประมาณ 3.5 แสนล้านบาท หรือ เติบโตจากปีกอ่ น 28% บนสมมติฐาน ที่ว่าราคาน้ำ�มันดิบดูไบในช่วงครึ่งปี หลังจะอยูไ่ ม่ต�่ำ กว่า 105 ดอลลาร์ตอ่ บาร์เรล จากในช่วงครึ่งปีแรกที่ราคา เฉลี่ยอยู่ที่ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ประกอบกับในช่วงครึง่ ปีหลังนี้

บริษทั ฯ จะมีก�ำ ลังการผลิต ผลิตภัณฑ์ พาราไซลีนเพิ่มขึ้น หลังจากที่โรงงา นอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1 (AR2) ได้ หยุดเดินเครื่องผลิต เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิตจำ�นวน 12 วัน และกลั บ มาผลิ ตได้ ใ นช่ ว งวั น ที่ 1 ก.ค.ทีผ่ า่ นมา ส่งผลให้บริษทั ฯ มีก�ำ ลัง การผลิตพาราไซลีนเพิ่มขึ้นอีก 3 - 4

หมื่นตันต่อปี พร้อมทัง้ ในส่วนของโรงกลัน่ ช่วงครึ่งปีหลังจะมีการใช้กำ�ลังการ กลั่นเพิ่มเป็น 2.9 แสนบาร์เรลต่อวัน จากครึง่ ปีแรกทีใ่ ช้ก�ำ ลังการกลัน่ เฉลีย่ ที่ 2.3 แสนบาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้ทงั้ ปีจะใช้กำ�ลังการกลั่นเฉลี่ยอยู่ที่ 2.6 แสนบาร์เรลต่อวัน หรือใช้กำ�ลังการ

31.27%YoY มีกำ�ไรสุทธิ 216.14 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 82.28 ล้านบาท หรือ 61.47%YoY ขณะที่ บ ริ ษั ท ฯ คาด ว่ า การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากผล ประกอบการครึ่งปีหลังน่าจะสูง กว่าเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่าย 0.05 บาท/หุน้ ในครึง่ ปีแรก ซึง่ เป็น ไปตามยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น และ กำ�ไรที่มากขึ้น กรณี ที่ รั ฐ บาลอาจมี นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ�เป็น 300 บาท/วั น คาดว่ า คงไม่ ส่ ง ผล กระทบต่อบริษทั ฯ เนือ่ งจากธุรกิจ ของบริษทั ฯ ใช้แรงงานค่อนข้างน้อย นอกจากนี้มองว่าวิกฤต เศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรปคงจะ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไอที ในประเทศไม่ ม าก เนื่ อ งจาก เศรษฐกิ จ ในประเทศเติ บโตดี กำ � ลั ง ซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภคยั ง ดี อ ยู่ ในทางกลับกันจะส่งผลบวกจาก ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ทำ�ให้ การนำ � เข้ า สิ น ค้ า มี ร าคาถู ก ลง แต่ในส่วนของบริษัทไม่รับผลกระ ทบจากการอ่อนค่าหรือแข็งค่าของ เงินบาทมากนัก เนื่องจากได้ทำ� ประกั น ความเสี่ ย งอั ต ราแลก เปลี่ยนไว้มากกว่า 90% กลัน่ อยูท่ ปี่ ระมาณ 90% ของกำ�ลัง การกลั่นรวม ทัง้ นีค้ าดว่า แนวโน้มกำ�ไร และรายได้ใน Q3/54 จะดีกว่า Q2/54 เนื่องจากหากพิจารณา ความต้ อ งการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิโตรเคมียังมีการเติบโตที่ดี รวม ถึงความต้องการใช้น�้ำ มันทีย่ งั ขยาย ตัวได้ดีเช่นกัน โดยใน Q3 จะเข้า สู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยว ส่งผลให้มี ปริ ม าณความต้ อ งการใช้ น้ำ � มั น ดี เ ซลอากาศยานเพิ่ ม สู ง ขึ้ น รวมถึงความต้องการใช้จะยังคงดี ต่อเนื่องไปจนถึง Q4/54 ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 669 ประจำ�วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554

PTTAR มั่นใจ (ต่อจากหน้า 3)

เนือ่ งจากเข้าสูฤ่ ดูหนาว ส่ง ผลให้มีความต้องการใช้น้ำ�มันดีเซล ไปใช้ ใ นพลั ง งานเพื่ อ ผลิ ต กระแส ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ ค าดว่ า แนวโน้ ม ค่าการกลั่นรวม (GIM) ในช่วงครึ่ง ปีหลังจะไม่ต่ำ�กว่าในช่วงครึ่งปีแรก ที่ทำ�ได้ที่ 7.7 เหรียญต่อบาร์เรล เนื่องจากประเมินว่าความต้องการ บริโภคผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีและน้�ำ มัน ยังสามารถขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะ ความต้องการใช้ในภูมิภาคเอเชีย ด้านนายกฤช ชัยเรืองยศ ผูจ้ ดั การส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจและ พลังงาน PTTAR เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดส่วนต่างผลิตภัณฑ์ราคาพาราไซลีน และวัตถุดิบ (สเปรด) ในช่วงครึ่งปี

News Station

หน้า 4

หลังจะอยู่ที่ประมาณ 620 ดอลลาร์ ต่อตัน ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับ ปัจจุบนั ส่วนสเปรดปรับตัวสูงในช่วง ต้นปีอยู่ที่ 690 ดอลลาร์ต่อตัน ส่วนนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTAR เปิด เผยว่า การควบรวมกิจการระหว่าง PTTAR และ บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) จะเสร็จสิ้นและจดทะเบียน ตัง้ บริษทั ใหม่ได้ไม่เกินในช่วงต้นเดือน ถึ ง กลางเดื อ นต.ค.ปี นี้ ซึ่ ง ช้ า กว่ า แผนเดิมที่จะดำ�เนินการควบรวมให้ เสร็จในช่วงเดือนส.ค. 54 เนื่องจาก ติดอุปสรรครายละเอียดในเรื่องการ จัดองค์กร และการจัดกำ�ลังคน

CPN เปิด (ต่อจากหน้า 1)

นายนริ ศ เชยกลิ่ น รองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหาร ทรั พ ย์ สิ น บมจ.เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา (CPN) เปิดเผยว่า รายได้ในช่วง ครึง่ ปีหลังจะสูงกว่าครึง่ ปีแรก หลัง จากที่ Q2/54 รายได้อ่อนตัวลงต่ำ� สุดของปี โดยในวันที่ 28 ส.ค.นีห้ า้ ง สรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวจะ กลั บ มาเปิ ดให้ บ ริ ก าร หลั ง จาก ปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีพื้นที่ให้เช่า เพิ่มขึ้นอีก 9 พันตารางเมตร เป็น 4 หมื่นตารางเมตร โดยตัดห้อง คอนเวนชั่นฮอลล์ออก และจะปรับ อัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นจากเดิมราว 15% รวมทั้งมีที่จอดรถเพิ่มขึ้นอีก 500 คัน คาดว่าในวันเสาร์ - อาทิตย์จะมีคน เข้ามาใช้บริการห้างราว 2 แสนคน/วัน จากเดิมเคยอยู่ที่ 1.5 แสนคน/วัน อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า รายได้ในปีนอี้ าจจะเติบโตไม่ถงึ 10% แต่ เ ชื่ อ ว่ า ในปี 55 เมื่ อ สาขา ลาดพร้าวกลับมาเปิดและทำ�รายได้ เต็มที่ทั้งปีน่าจะทำ�ให้รายได้เติบโต ไม่ต่ำ�กว่า 20%

ขณะที่ในปีนี้ บริษัทเปิด สาขาใหม่ ได้แก่ พิษณุโลก เชียงราย และ สาขาพระราม 9 (ในเดือน ธ.ค. 54) รวมทั้ ง กลั บ มาเปิ ด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เต็มรูปแบบ ในเดือน พ.ย. 54 รวมห้าง ZEN ส่วนในปี 55 มีแผนเปิดสาขาใหม่ อย่างน้อย 2 สาขา ได้แก่ อุดรธานี (ส่วนขยาย) และ สุราษฎร์ธานี สำ�หรับงบลงทุนในปีนี้ ลด ลงกว่าประมาณการ 7 - 8% หรือ ประมาณ 300 กว่าล้านบาท จาก งบทีต่ งั้ ไว้ 4 พันล้านบาท เนือ่ งจาก ค่าก่อสร้างถูกลง ขณะเดียวกันในครึง่ ปีหลัง บริ ษั ท ฯ คาดว่ า จะออกหุ้ น กู้ 500 - 1,000 ล้านบาท เสนอขาย แบบนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (PP) จากครึ่งปีแรกที่ออกหุ้นกู้ไปแล้ว 1.5 พันล้านบาท เนือ่ งจากต้นทุนการ เงินจะต่ำ�กว่าเงินกู้สถาบันการเงิน นอกจากนีค้ าดว่า ในเดือน ก.ย.54 จะได้ข้อสรุป เกี่ยวกับเรื่อง เงินชดเชยประกันภัยกรณีเพลิงไหม้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทีย่ งั เจรจา

กับบริษัทประกันภัย 2 แห่งไม่ได้ และไม่รู้จะเคลมได้จำ�นวนเท่าไร ทั้ ง นี้ วงเงิ น ประกั น รวม 1.15 หมื่นล้านบาท อนึ่ง นายนริศเคย ระบุว่าอาจต้องนำ�ไปสูก่ ารฟ้องร้อง ล่าสุด CPN ได้เปิดตัว ศูนย์การเรียนรูด้ า้ นอนุรกั ษ์พลังงาน (GreenWorld Experience) เพื่อ เป็นการต่อยอดโครงการ CSR ด้าน อนุรกั ษ์พลังงานของบริษทั โดยในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมาได้ลงทุนกว่า 300 ล้าน บาท ในด้านนวัตกรรมการประหยัด พลั ง งานศู น ย์ ก ารค้ า ทั้ ง หมด ช่วยประหยัดกำ�ลังการใช้ไฟฟ้าได้ กว่า 23 ล้านหน่วย คิดเป็นเงิน 82 ล้านบาทต่อปี และคาดว่าจะ ลงทุ น ด้ า นอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานปี ล ะ ประมาณ 100 ล้านบาท

บมวิเคราะห์ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) คาดการณ์ กำ �ไร Q2/54 ของ CPN ที่ 325 ล้านบาท ลดลง 47%QoQ เนือ่ งจากมีการปิด ปรับปรุงเซ็นทรัลลาดพร้าว แต่ก�ำ ไร คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 98%YoY จาก ฐานที่ต่ำ�ใน Q2/53 ซึ่งมีเหตุการณ์ ไม่สงบทำ�ให้ต้องปิดเซ็นทรัลเวิลด์ ผลประกอบการมีแนวโน้มฟืน้ ตัวใน Q3/54 และเติบโตดียงิ่ ขึน้ ใน Q4/54 จากการทีเ่ ซ็นทรัลลาดพร้าวกลับมา เปิดในวันที่ 28 ส.ค. นี้ คาดว่าจะ มีอัตราเข้าเช่า 85% และปรับขึ้น ค่าเช่า 15% CPN จะเปิดโครงการ ใหม่เฉลีย่ ปีละ 3 แห่งซึง่ จะสนับสนุน การเติบโตในระยะยาวของบริษัท ราคาเหมาะสมอิง DCF ปรับขึน้ เป็น 41.50 บาท แนะนำ� “ซื้อ” www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 669 ประจำ�วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554

มูดี้ส์มองต่างมุม ยืนยันอันดับเครดิตสหรัฐฯ ที่ระดับสูงสุด หรือ Aaa ต่อ รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา ่ สถาบันจัดอันดับความ น่าเชือ่ ถือมูดสี้ อ์ นิ เวสเตอร์สเซอร์วสิ หรือ มูดสี้ ป์ ระกาศยืนยันอันดับ ความน่าเชือ่ ถือของสหรัฐฯทีร่ ะดับสูงสุด หรือ Aaa พร้อมคงมุมมอง เชิงลบ หลังมีความเห็นว่า การเพิ่มเพดานการก่อหนี้สาธารณะและ การลดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐเพื่อลดการขาดดุลงบประมาณ เป็นก้าวย่างที่ดีในแก้ปัญหาการคลังของประเทศ โดยความเห็นของมูดี้ส์แตกต่างจากสถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือแสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พีที่ได้ลด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ สหรั ฐ ฯลงจากระดั บ AAA เป็ น AA+ ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงขายสินทรัพย์สกุลเงินดอลลาร์ด้วยความตื่น ตระหนก และผลักดันให้ราคาทองคำ�เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุด เป็นประวัตกิ ารณ์อย่างต่อเนือ่ ง หลังนักลงทุนมีความต้องการประกัน ความเสี่ยงมากขึ้น ขณะเดียวกันการคงมุมมองอันดับความน่าเชื่อถือของ สหรัฐฯดังกล่าวสะท้อนถึงการทีส่ กุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเป็นสกุลเงิน หลักในทุนสำ�รองระหว่างของทุกประเทศทำ�ให้สหรัฐฯ อยูใ่ นสถานะ ที่จะก่อหนี้สาธารณะได้สูงกว่าประเทศอื่นๆ

News Station

หน้า 5

“การเพิ่มเพดานการก่อหนี้ และการกำ�หนดแผนลด ออกโดยมลรัฐไมอามี และตราสารหนี้เพื่อช่วยเหลือด้านการเคหะ การขาดดุลงบประมาณเป็นก้าวย่างที่ดี” นายสตีเว่น เฮสส์เจ้า ต่อประชาชนในเมืองโอเชียนไซด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย หน้าทีว่ เิ คราะห์อนั ดับความน่าเชือ่ ถืออาวุโสทีม่ ดู สี้ ใ์ นนิวยอร์กกล่าว นอกจากนี้ เอสแอนด์พีได้ลดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ มูดี้ส์ได้ให้อันดับความน่าเชื่อถือสหรัฐฯที่ระดับ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ อกโดยแฟนนี่ แ ม และเฟรดดี้ แ มค ขณะที่ อั น ดั บ Aaa มาตั้งแต่ปี 1919 ความน่าเชื่อถือของมลรัฐแต่ละแห่งไม่ได้รับผลกระทบ และอันดับ อย่างไรก็ตาม มูดสี้ เ์ ตือนว่า หากสหรัฐฯต้องการรักษา ความน่าเชื่อถือของบริษัทในสหรัฐฯส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ สถานะอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับสูงสุดต่อไป สหรัฐฯจำ�เป็น ต้องลดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีลงเหลือระดับไม่เกิน 75% ให้ อัตราเงินเฟ้อจีนเดือน ก.ค. อยู่ที่ 6.5% ได้ในปี 2015 และการลดอันดับความน่าเชื่อถืออาจเกิดขึ้นก่อนปี จาก 6.4% ในเดือนก่อน 2013 หากสหรัฐฯมีวินัยการคลังที่อ่อนแอ หรือ แนวโน้มเศรษฐกิจ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ เลวร้ายลง จีนเปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อของจีนเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 6.5% เพิ่ม ขึ้นจาก 6.4% ในเดือนก่อนหน้า นับเป็นเพิ่มขึ้นที่ชะลอลงอย่างเห็น เอสแอนด์พีหั่นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ได้ชัด หลังราคาสินค้าในจีนเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น ระดับมลรัฐในสหรัฐฯลงเป็น AA+ โดยนายเหยา เว่ยนักเศรษฐศาสตร์ที่โซซิเอเต้เจเนอราลเอจี รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบันจัดอันดับ กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงเพิ่มขึ้นอาจทำ�ให้ธนาคารกลางจีนขึ้น ความน่าเชือ่ ถือแสตนดาร์ดแอนด์พวั ร์ส หรือ เอสแอนด์พลี ดอันดับ อัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง แต่เนื่องจากขณะนี้มีปัจจัยเสี่ยงภายนอก ความน่าเชือ่ ถือตราสารหนีร้ ฐั บาลระดับมลรัฐและองค์การปกครอง ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจชะลออาจทำ�ให้ธนาคารกลางจีนชะลอการ ส่วนท้องถิน่ ในสหรัฐฯหลายพันชุดมูลค่ารวม 2.9 ล้านล้านดอลลาร์ ตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป จากระดับ AAA เป็น AA+ สืบเนื่องมาจากการที่อันดับความน่า ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตในเดือนเดียวกันเพิ่มขึ้น 7.5% เชื่อถือของรัฐบาลกลางสหรัฐฯถูกปรับลดลงมาก่อนหน้านี้ โดยเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบเกือบ 3 ปี หลังเพิ่มขึ้น 7.1% ใน โดยตราสารหนี้ที่ถูกปรับลดอันดับลงดังกล่าวรวมถึง เดือนก่อนหน้า ส่วนราคาอาหารในเดือนดังกล่าวเพิ่มขึ้น 14.8% และ ตราสารหนี้ เ พื่ อ การก่ อ สร้ า งสถานศึ ก ษาในเมื อ งเออร์ วิ ง ราคาสินค้านอกกลุ่มอาหารเพิ่มขึ้น 2.9% มลรัฐเท็กซัส ตราสารหนี้ที่ค้ำ�ประกันโดยรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ซึ่ง

AFET

“ลงสู่ 130 บ./ก.ก.” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 729 สัญญา สถานะคงค้าง 2,227 สัญญา - ปิด 136.50 บ./ก.ก. ลดลง 5.40 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนมี.ค. 55) ปัจจัยบวก - ลุน้ เฟดออก QE3 กระตุน้ ตลาด ระยะสัน้ ปัจจัยลบ - เส้นเทคนิคจะลงสูแ่ นวรับ 130 บ./ก.ก. - สินค้าทางใต้ยงั เข้าตลาดต่อเนือ่ ง - ราคาน้�ำ มันลงต่อเนือ่ งใกล้หลุด 80 เหรียญ - ศก.สหรัฐฯ ทรุด กดดันตลาดทุนทัว่ โลก กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญาส่งมอบเดือนมี.ค. 55) - แนวรับ 130 บ./ก.ก. - แนวต้าน 140 บ./ก.ก.

TFEX “ขายต่อ”

นักวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 32,266 สัญญา สถานะคงค้าง 31,110 สัญญา - ปิด 721.90 จุด ลดลง 24.40 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยบวก - นลท.คาดหวังเฟดออกแผนกระตุน้ ศก. ปัจจัยลบ - เศรษฐกิจสหรัฐฯทรุดลงต่อเนือ่ ง - ทิศทางผันผวน หลังลงหนักมาหลายวัน - SET ทรุดหนักอีก 35 จุด - ดาวโจนส์ทรุดหนัก 15% - นลท.รอโฉมหน้าครม. - ต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 8995.11 ล้านบาท กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 710 จุด - แนวต้าน 740 จุด - ตัดขาดทุนที่ 754 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 710 จุด แนวต้าน 740 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 669 ประจำ�วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554

หน้า 6

MCS เป้าหมายพื้นฐาน 13 บ.

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) แนะนำ�ซื้อ MCS หลังรายงาน กำ�ไรสุทธิ 2Q54 เท่ากับ 139 ล้านบาท ลดลง 26%YoY และ 32%QoQ ทั้งปี 54 คาดว่าบริษัทจะส่งมอบโครงสร้างเหล็ก 4.5 หมื่นตัน เพิ่มขึ้นจากปี 53 ที่มีการส่งมอบประมาณ 4.1 หมื่นตัน คาดการณ์ว่ารายได้และกำ�ไรสุทธิปี 55 จะเติบโตสูง 17% โดยหลักมาจากการส่งมอบงานในตลาดใหม่ๆ เข้ามาเพิ่ม และมีรายได้จากงาน S-Grade ที่มีมาร์จิ้นสูงกว่าเข้ามาด้วย แต่ประมาณการ กำ�ไรสุทธิดังกล่าวยังไม่รวมในส่วนของ Xiamen เนื่องจากจะรอให้ MCS เข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 80% ให้แล้วเสร็จก่อน ทั้งนี้แนะนำ�ซื้อลงทุนระยะยาว โดยประเมินราคาเป้าหมายไว้ที่ 13 บาท อิงกับ P/E ปี 54 ที่ 10 เท่า บริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล สำ�หรับ 1H54 เท่ากับ 0.30 บาท คิดเป็น Dividend Yield ส่วนนี้ 2.8% กำ�หนด ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ส.ค. 54 และชำ�ระเงิน 31 ส.ค. 54

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 09/08/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

MCS 10.40 -0.40 -3.70 10.30 10.80 10.20 10.80 10.46

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

4,857,100 50,809 5.74 6.84 2.37 0.50 7.41 1.52 5,200

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02/03/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 10.50 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายไนยวน ชิ นายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ SOMERS (U.K.) LIMITED บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด MRS.YOKO KI(CHI)

จำ�นวนหุ้น

(%)

78,751,400 53,700,000 40,753,500 38,051,300 30,000,000

15.75 10.74 8.15 7.61 6.00

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 669 ประจำ�วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554

KBANKออกสินค้าSMEตัวใหม่ให้วงเงินสูง140ลบ. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้ จั ด การ ธนาคาร กสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ได้ ออกบริการสินเชือ่ เอสเอ็มอี ซูเปอร์เทรด (SME Super Trade) เพื่อให้การ สนับสนุนทางการเงินแก่เอสเอ็มอี ที่ทำ�การค้าระหว่างประเทศทั้งการ ส่งออกและนำ�เข้าสินค้าอย่างครบ วงจร ซึง่ จะให้วงเงินสินเชือ่ สูงสุดถึง 140 ล้านบาท เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ สามารถนำ � เงิ นไปบริ ห ารกิ จ การ รวมถึงเสริมสภาพคล่องได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น โดยตั้ ง เป้ า ปล่อยกูฯ้ สินเชือ่ ดังกล่าวสิน้ ปีนไี้ ว้ที่ 5,000 ล้านบาท สินเชือ่ ดังกล่าว ประกอบด้วย วงเงิ น ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ก่ อ นการส่ ง ออก ได้แก่ วงเงินสินเชือ่ เพือ่ การค้า ระหว่างประเทศ (Trade Finance Credit) วงเงินซื้อขายเงินตราต่าง ประเทศล่ ว งหน้ า (Forward Contract) รวมถึงวงเงินสินเชื่อ เพื่ อ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ภายในประเทศ ได้ แ ก่ เงิ น กู้ เ พื่ อ การพาณิ ช ย์ (Loan), วงเงินสินเชื่อเบิกเงินเกิน บั ญ ชี (O/D), ตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น (P/N), วงเงินหนังสือค้�ำ ประกัน (L/I)

วงเงินทีใ่ ช้หลังการส่งออก ได้แก่ วงเงินสินเชื่อเพื่อการค้า ระหว่างประเทศหลังการส่งออก เช่ น Packing Credit, Bill Discount สินเชือ่ แฟคเตอริง่ กสิกรไทย

(K-Factoring) ที่สามารถเปลี่ยน Invoice ลู ก หนี้ ก ารค้ าให้ เ ป็ น เงินสดได้ และบริการสินเชื่อเพื่อ ก า ร ข า ย ล ด เ ช็ ค ก สิ ก ร ไ ท ย (K-Cheque 2 Cash) ที่สามารถ

“ด้านสกุลเงิน ก็คาดว่า บางสกุลในภูมิภาคเอเชียก็จะอ่อน ลงบ้าง ส่วนของไทย ก็เคลือ่ นไหว เปลี่ยนแปลงไม่มาก มีเสถียรภาพ พอสมควร ก็โอเคมีขึ้นมีลง และ ยั ง ไม่ เ ห็ น เงิ น ทุ น ไหลออกจาก ประเทศไทยในขณะนี้” ผู้ว่าการ ธปท. กล่าว ทัง้ นีต้ งั้ แต่วนั จันทร์ทผี่ า่ นมา ดั ช นี หุ้ นไทยปรั บ ตั ว ลดลงอย่ า ง

สหรัฐฯ ได้รับผลกระทบ ขณะที่ ว านนี้ (9 ส.ค.) เอสแอนด์พี ยังได้ลดอันดับความ น่าเชื่อถือตราสารหนี้รัฐบาลระดับ ต่อเนื่อง หลังจากกังวลเศรษฐกิจ มลรัฐ และองค์การปกครองส่วนท้อง สหรั ฐ อเมริ ก า ที่ ถู ก สถาบั น ถิ่นในสหรัฐฯ อีกหลายพันชุดมูลค่า จั ด อั น ดั บ ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ รวม 2.9 ล้ า นล้ า นดอลลาร์ สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ หรือ เอส จากระดั บ AAA เป็ น AA+ แอนด์ พี ปรั บ ลดอั น ดั บ ความ สืบเนือ่ งมาจากการทีอ่ นั ดับความน่า น่ า เชื่ อ ถื อ ลง ขณะที่ เ มื่ อ คื น เชื่ อ ถื อ ของรั ฐ บาลกลางสหรั ฐ ฯ วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์ ถูกปรับลดลงมาก่อนหน้านี้ และยัง ปรับลดลงกว่า 600 จุด จากความ ไ ด้ ล ด อั น ดั บ ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ วิ ต กกั ง วลว่ า หลั ง ถู ก ลดอั น ดั บ หลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ อกโดยแฟนนี่ แ ม เครดิ ต จะทำ �ให้ เ ศรษฐกิ จ ของ และเฟรดดี้แมค

ผู้ว่าธปท.ยันเงินทุน ยังไม่ไหลออก

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ค่าเงิน บาทค่อนข้างมีเสถียรภาพ แม้สกุล เงิ น อื่ น ๆ ในเอเชี ย อ่ อ นค่ า ลง และยั ง ไม่ เ ห็ น เงิ น ทุ น ไหลออก จากความกังวลเศรษฐกิจโลก แม้วา่ นักลงทุนอาจจะขายหุ้นในประเทศ ตลาดเกิดใหม่บ้าง และตลาดหุ้น ก็ปรับตัวลดลง

เปลี่ ย นเช็ คให้เป็นเงินสดได้ในทุก สาขาทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม สภาพคล่ อ งให้ กั บ ธุ ร กิ จ และช่ ว ย บริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ปั จ จุ บั น ผู้ ป ระกอบการ เอสเอ็มอีของไทยให้ความสำ�คัญใน การทำ�การค้าระหว่างประเทศทั้ง การนำ�เข้าและส่งออกมากขึ้น เห็น ได้ว่าในช่วง 5 เดือนแรก ธุรกิจ เอสเอ็มอีมกี ารนำ�เข้าเพิม่ 13% และ มีการส่งออกเพิ่มถึง 17.26% ทำ�ให้ ผู้ ป ระกอบการเอสเอ็ ม อี มี ค วาม ต้องการเงินทุนในการผลิตสินค้าเพือ่ ส่งออกไปยังต่างประเทศ และใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในกิจการมากขึ้น” นายปกรณ์ กล่าว น ายปกรณ์ กล่ า วว่ า สิ น เชื่ อ เอสเอ็ ม อี ซู เ ปอร์ เ ทรด เป็ น การนำ � ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นสิ น เชื่ อ และบริการทางการเงินต่างๆ ทีเ่ กีย่ ว กับธุรกิจการนำ�เข้า-ส่งออก และเงิน ทุนเพือ่ ดำ�เนินธุรกิจมารวมไว้ดว้ ยกัน อย่ า งครบวงจร มี ก ลุ่ ม เป้ า หมาย เป็ น ผู้ ป ระกอบการเอสเอ็ ม อี ที่ ทำ � ธุ ร กิ จ นำ � เข้ า -ส่ ง ออกมี ย อดขาย 50 - 400 ล้านบาทต่อปี

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 669 ประจำ�วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554

ตลท.เผย ต่างชาติขายหนักแค่ Panic Sell เชื่อไม่รุนแรงเหมือนกรณีซับไพร์ม ดร.วิรไท สันติประภพ รองผู้จัดการ สายงานพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สาเหตุที่ต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่อง 2 - 3 วัน ทำ�การที่ผ่านมา เนื่องจากกังวลเศรษฐกิจ สหรัฐและยุโรป โดยเฉพาะล่าสุดที่สหรัฐถูก ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำ�ให้เกิดการ Panic Sell ของนักลงทุน แต่เชื่อว่าการขาย ของต่างชาติจะไม่รนุ แรงเหมือนวิกฤตซับไพรม์ เมื่อปี 51 เนื่องจากพื้นฐานเศรษฐกิจไทย สำ�คัญมากกว่า และเงินในตลาดโลกมีมาก หากไม่ไหลเข้าสหรัฐฯ และยุโรปก็ย่อมไหล มายั ง ประเทศที่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตทาง เศรษฐกิจ ซึง่ ไทยก็เป็นหนึง่ ในประเทศเหล่านี้ ประกอบกับบริษัทจดทะเบียนก็มีการเติบโต ของกำ�ไรค่อนข้างดี

อย่ า งไรก็ ต ามสิ่ ง ที่ เ ห็ นได้ ชั ด คื อ เงินที่ไหลเข้ามาอาจไม่จำ�เป็นต้องลงที่ตลาด หุ้น แต่อาจลงในพันธบัตรรัฐบาลเห็นได้จาก ต้ น ปี ถึ ง ปั จ จุ บั น มี เ ม็ ด เงิ นไหลเข้ า ลงทุ นใน พันธบัตร 600,000 ล้านบาทแล้ว จากปีทแี่ ล้ว ทั้ ง ปี ซึ่ ง มี เ งิ น ไหลเข้ า ลงทุ น ในพั น ธบั ต ร 300,000 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วงที่นักลงทุนยังกังวลเกี่ยว กับเศรษฐกิจโลก ช่วงนีจ้ ะสังเกตได้วา่ ธนาคาร กลางแต่ละประเทศ ที่ถือครองสินทรัพย์สกุล ดอลลาร์ไว้มาก ในช่วงที่เงินดอลลาร์อ่อนค่า อาจทำ�ให้ธนาคารกลางหลายแห่งเปลี่ยนการ ถือครองสินทรัพย์ ดังนั้น อาจส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงของค่าเงินและสินทรัพย์อื่นๆ เช่น ทองคำ� โดยเฉพาะช่วงนี้ราคาทองคำ�พุ่ง ขึ้นสูงมาก ดังนั้น แนวโน้มดังกล่าว จะส่งผล ต่อราคาสินทรัพย์ในตลาดโลกได้ โดยเฉพาะ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ� น้ำ�มัน เป็นต้น

News Station

หน้า 8

ข ณ ะ ที่ ใ น เ ดื อ น ก . ค . 5 4 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังโดดเด่นในภูมิภาค โดย Market Capitalization ของ SET ปรับ เพิ่ ม ขึ้ น 11.24% จากสิ้ น ปี 53 มาอยู่ ที่ 9,271,121 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยบวก เนื่องจากมีความชัดเจนทางการเมืองหลังผล การเลือกตัง้ ส่งผลต่อความเชือ่ มัน่ ของผูล้ งทุน ขณะทีอ่ ตั ราเงินปันผลตอบแทนยังอยูใ่ นระดับ สูง ทำ�ให้ผลู้ งทุนต่างประเทศเข้ามาซือ้ สุทธิถงึ 37,869.86 ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าซื้อสุทธิต่อ เดื อ นที่ สู ง สุ ดในปี นี้ ด้ า นตลาดอนุ พั น ธ์ มี ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวม 43,816 สัญญา สูงสุดนับจากตลาดอนุพนั ธ์เปิดซือ้ ขาย ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ mai เติบโตต่อเนื่อง โดย Market Capitalization เพิม่ ขึน้ 55.48% จากสิ้ น ปี 53 ส่ ว นมู ล ค่ า การระดมทุ นใน 7 เดือนแรกเพิม่ ขึน้ 43.41% จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน

UAC ปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้น 20:3 พร้อมเงินสด 0.0167 บ./หุ้นจ่าย 6 ต.ค. นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ (UAC) เปิด เผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติจ่าย เงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษทั ฯ จำ�นวนไม่เกิน 22,500,000 หุน้ มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษทในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นปันผล รวมมุลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 22.5 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุน้ พร้อมทัง้ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุน้ ละ 0.0167 บาท หรือคิดเป็นจำ�นวน เงินไม่เกิน 2,505,000 บาท

กำ�หนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อ สิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 22 ก.ย. 54 กำ�หนดวันปิดสมุดทะเบียนเพือ่ รวบรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ สิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 23 ก.ย. 54 วันที่ไม่ได้รับ สิทธิปันผล (XD) 20 ก.ย. 54 และกำ�หนดจ่าย หุ้นปันผลในวันที่ 6 ต.ค. 54 นอกจากนี้ อนุมตั ใิ ห้น�ำ เสนอทีป่ ระชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/54 เพื่อพิจารณา อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเดิมจาก 150 ล้านบาท เป็น 172.5 ล้านบาท โดยการจัดสรร เงินจากบัญชีก�ำ ไรสะสมไปเป็นทุนจดทะเบียน

จำ�นวน 22.5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำ�นวนไม่เกิน 22.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่ อ รองรั บ การจ่ า ยหุ้ น ปั น ผลแก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กำ�หนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/54 ในวันที่ 14 ก.ย. 54 เวลา 14.00 น. โดยกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม ประชุมในวันที่ 23 ส.ค. 54 และให้รวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 ส.ค. 54

www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 669 ประจำ�วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

“จอย” สุนนั ท์ษา จิรมณีกลุ การออมทีด่ ี เริม่ ต้นจากบัญชีรายจ่าย

การบริหารเงินส่วนตัว เริ่มจากการที่ทำ�บัญชีการใช้จ่ายทุกๆ เดือน คิดก่อนว่าเดือนๆ หนึ่งรายจ่ายเราจะมี อะไรบ้าง เราก็จะมีหนึ่งส่วนสำ�หรับที่จะจ่ายในส่วนนี้ โดยที่เราไม่ต้องไปสร้างหนี้ ในขณะที่เรามี เงินทีจ่ ะเหลือพอเก็บ จอยทำ�บัญชีรายจ่ายตัง้ แต่เด็กๆ ทำ�ประจำ�จนเป็นนิสยั ทำ�ให้มกี ารวางแผน การใช้จา่ ย มีระบบในการใช้จา่ ยเงินมากขึน้ และด้วยความทีท่ ำ�งานอยูใ่ นวงการบันเทิงรายได้กไ็ ม่ แน่นอน แต่ก็จะเก็บเป็นเงินออมเลยประมาณ 40% อีก 60% ก็มาคิดว่าในแต่ละเดือนมีรายจ่าย อะไรบ้าง ที่เหลือ ก็เป็นส่วนที่เราต้องใช้ในแต่ละวัน แนวคิดเรื่องการออม จอยชอบการออมเงินมาตั้งแต่เด็ก ออมมาเสมอ เพราะคิดว่ามันมีประโยชน์มาก เช่น เวลาทีเ่ ราอยากจะทำ�อะไรเป็นของตัวเองแล้ว เงินทีเ่ ราออมไว้จะเป็นเหมือนทองคำ� เหมือนเงินก้นถุง ทำ�ให้ชีวิตไม่ลำ�บากมากนัก สมมติ ว่าถ้าทำ�งานประจำ�แล้วเพิ่งเริ่มออม กว่าจะได้เงินเป็นกอบ เป็นกำ� ถ้าคิดอยากลงทุนทำ�อะไร ก็ตอ้ งไปกูย้ มื แต่ถา้ มีการทำ�บัญชีรายรับรายจ่าย เริม่ วาง แผน เก็บเล็กผสมน้อยตัง้ แต่เด็กๆ พอถึงช่วงอายุหนึง่ อยากจะมีธรุ กิจเป็นของตัวเอง เงินตรงนีก้ จ็ ะเป็น เงินก้นถุงที่จะทำ�ให้สามารถเติบโตได้ หรือถ้ามันต้องเสียไป อย่างน้อยก็จะไม่เป็นหนี้ใคร เงินเก็บของจอย เอาไปลงทุนกับการซื้อคอนโดฯ และก็ลงทุนอื่นๆ ทั้งหมดทั้งปวงก็มา จากการที่เราเก็บมาตั้งแต่เด็กจนเป็นนิสัย เมื่อก่อนเวลาอยากได้อะไรคุณแม่ก็จะไม่ซื้อให้ ให้จอย เก็บเงินซื้อเอง เด็กๆ แน่นอนว่าไม่มีรายได้อยู่แล้ว พอได้ จากคุณแม่มาก็แบ่งเก็บไว้ กว่าเราจะ เก็บเงินให้ได้ครบจำ�นวนกับราคาของที่เราอยากได้ก็ใช้เวลา พอเก็บได้ครบเราก็ไม่อยากได้แล้ว ทำ�ให้เรามีเงินเก็บโดยปริยาย การลงทุนอื่นๆ นอกจากลงทุนกับคอนโดฯ แล้ว ก็จะมีพวกทองคำ� หุ้น ธนบัตร กองทุน หรือเข้าไปที่ ธนาคารปรึกษากับผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ วางแผนว่าตอนนีม้ เี งินก้อนหนึง่ ทีเ่ ป็นเงินเย็น จะสามารถลงทุน อะไรได้บ้าง มีเงื่อนไขอย่างไร ระยะเวลาเท่าไหร่ ผลตอบแทนเป็นอย่างไร ถ้าไม่รู้ว่าจะไปลงทุน กับอะไรวิธีนี้ก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำ�หรับผู้ที่อยากจะลงทุน ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งที่จะทำ�ให้ ได้เงินเป็นกอบเป็นกำ� และได้ผลตอบแทนกลับคืนมา คือ ถ้าลงทุนในอะไรที่มีความเสี่ยงน้อย ผลตอบแทนก็จะไม่ได้มากเท่าไหร่ แต่มันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำ�หรับคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลา หรือรับความเสี่ยงได้น้อย เพราะอย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็จะได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำ� ลักษณะการลงทุนของจอยเป็นอะไรที่ง่ายมาก เพราะว่าไม่ได้เป็นนักลงทุนเก็งกำ�ไร ทำ�อะไรตามเบสิก ทำ�ตามความรู้ที่มี แล้วก็มีเวลาให้กับมัน อย่าไปคิดว่าเห็นคนอื่นลงทุนได้กำ�ไร เยอะแล้วคิดว่าจะทำ�แบบนั้นได้ เพราะถ้าไม่มีความรู้เราก็ขาดทุน ความรู้มีแค่ไหนก็ลงทุนแค่นั้น ค่อยๆ เก็บเล็กผสมน้อยไป หาความรู้เพิ่มเติม ฝากถึงผู้อ่าน ถ้าคิดไม่ออกเลยว่าจะเริม่ ออมเงินได้อย่างไร ก็เริม่ จากการหยุดใช้เงินฟุม่ เฟือย หยุดซือ้ อะไรที่ไม่ใช่ปัจจัย 4 หยุดใช้บัตรเครดิต หรือถ้าจำ�เป็นก็ต้องคำ�นึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ เรียนรู้ ทีจ่ ะพอใจกับของทีม่ อี ยูแ่ ล้วเราก็จะมีเงิน เหลือเก็บมากขึน้ เอง พอเริม่ มีเงินแล้วก็มาศึกษาหาความ รู้ว่าเราสามารถจะทำ�เงินให้งอกเงยได้อย่างไรบ้าง ค่อยๆ เรียนรู้ทำ�ความเข้าใจไปเรื่อยๆ แล้วลงมือทำ�...

สุนันท์ษา จิรมณีกุล

............จบ........... www.istationnews.com


Lifestyle Station

Investor Station ฉบับที่ 669 ประจำ�วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554

เรื่องของยุง

by Jackal_XIII

ชอบกัดใคร - ยุงชอบกัดคนที่มีเหงื่อออกมาก - ยุงชอบกัดคนที่ตัวร้อน (อุณหภูมิบริเวณผิวหนังสูง) - ยุงชอบกัดคนที่หายใจแรง เพราะคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมากับลมหายใจเป็นตัวดึงดูดยุง - ยุงชอบกัดเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะกลิ่นและลักษณะผิวหนัง - ยุงชอบกัดผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เพราะฮอร์โมนแตกต่างกัน - ยุงชอบกัดคนที่ใส่เสื้อผ้าสีเข้ม เช่น สีดำ� กรมท่า แดง เขียว มากกว่าสีขาว

ทำ�ไมยุงกัดแล้วคัน สาเหตุของการคันคือ น้ำ�ลายของยุง โดยที่ยุงจะฉีดน้ำ�ลายลงไปในบริเวณที่เจาะดูดเลือด เพื่อทำ�ให้เลือดเจือจางลง จะได้ดูดขึ้นไปได้ง่าย น้ำ�ลาย ของยุงทำ�ให้คนเราเกิดอาการแพ้ต่างๆ กัน บางคนแค่มีอาการคัน แต่บางคนแพ้มากเกาจนเป็นแผลลุกลาม ติดเชื้อได้ง่าย ในน้ำ�ลายของยุงอาจมีเชื้อโรคร้าย เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้แก่ เชื้อไวรัสเดงกี ไวรัสเจอี หรือเชื้อสปอร์โรซัว หรือ หนอนพยาธิ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบเจอี โรคมาลาเรีย โรคฟิลาเรีย หรือโรคเท้าช้าง ฯลฯ ป้องกันไม่ให้ยุงกัดได้อย่างไร - จัดสภาพบ้านให้เรียบร้อย ไม่เป็นแหล่งอาศัยของยุง และป้องกันไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงบริเวณบ้าน - ไม่เลี้ยงสัตว์ไว้ใต้ถุนบ้าน เพราะยุงบางชนิด เช่น ยุงพาหะโรคไข้สมองอักเสบชอบกัดสัตว์ จึงเป็นการดึงดูดยุงเข้ามากัดคนได้ - นอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวด หรือใช้พัดลมเป่าไม่ให้ยุงเข้าใกล้ - ใช้สารไล่แมลง หรือสารป้องกันแมลง (Repellents) ซึ่งผลิตจากสารธรรมชาติ เช่น ตะไคร้หอม ไพล ขมิ้นชัน มะกรูด ยูคาลิปตัส ฯลฯ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสามารถป้องกันยุงได้ประมาณ 30 นาที - 4 ชั่วโมง ใน การพัฒนาตำ�รับต้องนำ�มาเติมสารตรึง (Fixative) จึงจะป้องกันยุงได้นานขึ้น - ใช้ผลิตภัณฑ์ทาป้องกันยุงซึ่งผสมสารเคมีสังเคราะห์ที่ไม่เป็น อันตราย เช่น Ethyl Butylacetylaminopropionate, Picaridin, Deet , Dimethyl Phthalate (DMP), Ethyl Hexanediol ฯลฯ ทาบริเวณแขน ขา จะป้องกันยุงได้ประมาณ 2 - 8 ชั่วโมง - ใช้ยาจุดกันยุง เครื่องไล่ยุงไฟฟ้า - หากพบว่ามียุง ใช้ไม้ตียุงไฟฟ้า หรือใช้น้ำ�ยาล้างจาน 1 ส่วนผสมน้ำ� 4 ส่วน ใส่กระบอกฉีดพ่น - ใช้ผลิตภัณฑ์กำ�จัดยุงกระป๋อง ฉีดเฉพาะบริเวณมุมอับ ใต้เตียง ใต้โต๊ะ ทิ้งไว้ 15 - 30 นาที ก่อนเข้าไป ในห้อง

Photo Release ไมโครซอฟท์ ประเทศไทยจับมือ พีดีเอ เดินหน้าโครงการชุมชนดอทเน็ต รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จาก BAY ช่วยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินหน้าประสานความร่วมมือเพื่อชาวบ้าน นำ�ไอที เสริมรายได้ในโครงการชุมชนดอทเน็ต บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและ ชุมชน หรือ PDA จัดพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำ�นวน 370 เครื่องจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) สำ�หรับโครงการ ชุมชนดอทเน็ต ณ โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ชาวบ้านจาก 20 หมู่บ้านในจังหวัดนครราชสีมาและ บุรีรัมย์ ได้ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์สำ�หรับการเรียนรู้ ไอทีและนำ�ไปเสริมศักยภาพชุมชน ในการสร้างช่องทางการ จำ�หน่ายสินค้าออนไลน์ของชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้อันจะนำ�ไป สู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 669 ประจำ�วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด “เอไอเอส” ชวนบอกรักแม่ด้วย “ขนมไหว้พระจันทร์น้องอุ่นใจ” พร้อมรับส่วนลด 15% ที่ AIS Shop เซ็นทรัลเวิลด์ วันแม่ที่จะถึงนี้ เอไอเอส จับมือ S&P ส่ง “ขนมไหว้พระจันทร์น้องอุ่นใจ” เวอร์ชั่นพิเศษที่ทุกคนรอคอย มาร่วมส่งความสุข เป็นของขวัญชิ้นพิเศษ แทน ความเคารพรักมอบให้กับคุณแม่และคนที่คุณรัก ที่มาพร้อมสิทธิพิเศษเฉพาะ ลูกค้าเอไอเอส ซื้อขนมไหว้พระจันทร์น้องอุ่นใจ ไส้ทุเรียนหมอนทอง ไข่ 1 ราคาชิ้นละ 92 บาท จำ�นวน 2 ชิ้นขึ้นไป รับส่วนลดทันที 15% วางจำ�หน่ายที่ AIS Shop สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เพียงแห่งเดียว ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 ส.ค.นี้ เท่านั้น

มุมประกัน คลอด 12 ส.ค.นี้ ที่ วิชัยเวช อ้อมน้อย ทิพยฯ มอบประกัน 1.2 แสนบ.เป็นของขวัญลูกน้อย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ บริษัท ทิพยประกันภัย จำ �กัด (มหาชน) ร่วมกับ เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช ได้จัด “โครงการ วันแม่...แด่หัวใจดวงน้อย” โดย มอบกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คุ้มครองทุนประกัน 120,000 บาท ให้กับเด็กทุกคนที่เกิดในวันที่ 12 ส.ค.นี้ ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา

RATCH-NNCL-PTT.” เปิดตัว บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำ�กัด ร่วมทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่นมูลค่ากว่า 5 พันล้าน บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำ�กัด ได้จัดพิธีเปิดตัวบริษัทฯ อย่างเป็น ทางการ โดยมี พลเอกอัครเดช ศศิประภา (กลาง) ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนพพล มิลินทางกูร (ที่ห้าจากซ้าย) กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง(RATCH) และ นายดำ�รัส ทองดี (ที่ห้าจากขวา) ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานร่วม หน่วยธุรกิจก๊าซ ธรรมชาติ บมจ.ปตท.(PTT) ในฐานะกรรมการบริษัทฯ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำ�กัด เป็นบริษัทร่วมทุนที่เกิดจากความ สำ�เร็จของการเจรจาลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่างพันธมิตรชั้นนำ� ของไทยสามราย RATCH ถือหุ้นสัดส่วน 40%, บมจ.นวนคร(NNCL) และ PTT ถือหุ้นฝ่ายละ 30% โดยดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้พัฒนาและดำ�เนินงานโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทโคเจนเนอเรชั่น มูลค่าประมาณ 5,500 ล้านบาท โครงการฯ นี้ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Firm กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งกระแสไฟฟ้าปริมาณ 90 เมกะวัตต์จะจำ�หน่ายให้แก่ กฟผ. ส่วนที่เหลืออีกจำ�นวน 32 เมกะวัตต์ จะผลิตจำ�หน่ายแก่โรงงานอุตสาหกรรมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร เช่นเดียวกับไอน้ำ� ซึ่งมีกำ�ลังการผลิตจำ�นวน 15 ตันต่อชั่วโมง

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 669 ประจำ�วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 3

เฟ้นแนวคิด

“เล็ก สิขรวิทย”

ยอดที่ปรึกษาทางการเงินแห่ง

เอเซีย พลัส

“...บริษัทที่เป็นหนี้อยู่ในช่วงวิกฤตปี 98 - 99 ตอนนั้น ไม่ค่อยมั่นใจ บริษัท แอดไวเซอรี่ ที่เป็นของคนไทย แต่ผมคิดว่า มันไม่ใช่เรื่องยาก ผมก็พอมีงานเข้ามาบ้าง ทำ�ไปเรื่อยๆ อยู่มาวันหนึ่งเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า MD ทีอ่ ยูก่ บั ดร.ก้องเกียรติ ลาออก ซึง่ ผมก็พอรูจ้ กั กับ ดร.ก้องเกียรติ สมัยผมทำ�งานที่ Cooper and Lybrand Associate Co.,Ltd. เพราะออฟฟิศอยูต่ กึ เดียวกัน แล้วเพือ่ นร่วมงานของผมก็เป็นเพือ่ น สมัยเรียนกับ ดร.ก้องเกียรติ ก็เลยได้มีโอกาสรู้จักกัน

“เล็ก สิขรวิทย” พอผมเห็นข่าว ก็เลยมานั่งคิดว่า เราทำ�หน้าที่ปรึกษา การเงินกับ บริษัทเล็กๆ ของเรา มันรู้สึกจะไม่ค่อยท้าทาย ไม่เคร่ง เพราะธุรกิจส่วนตัวมันมีความเป็นอิสระสูง อยากอยูก่ บั องค์กรใหญ่ๆ ที่มีแบบแผนในการทำ�งานชัดเจนมากกว่า ก็เลย ติดต่อ ดร.ก้องเกียรติ พร้อมนำ�เสนอจุดขายในเรื่องการขยาย งานวาณิชธนกิจ (IB) ซึ่งช่วงปี 1998 - 1999 - 2000 - 2001 เรียกได้ว่างาน IB ทั้งประเทศแทบจะไม่มีงาน ก็เลยได้เข้ามา ร่วมงานกัน” การทำ�งานที่ใหม่ของ “เล็ก” ก็คือเข้าไปดูแลทีมงาน ด้าน IB ที่มีเพียง 6 - 7 คน (เนื่องจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษทั ต่างๆ ต้องปรับลดจำ�นวนบุคลากรลง) มีการพบปะพูดคุย กับลูกค้าด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และก็เริม่ มีงานเข้ามาอย่าง ต่อเนื่อง อ่านต่อฉบับหน้า

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 669 ประจำ�วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554

บรรยาก าศการล งทุ น วั น นี้ นักลงทุนส่วนใหญ่จับตาผลการประชุม ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ว่าจะมี มาตรการออกมากระตุน้ เศรษฐกิจอย่างไร ขณะทีป่ จั จัยภายในประเทศ กรณีการจัดตัง้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) และผลประกอบการ ไตรมาส 2/2554 ยั ง ไม่ ส่ ง ผลต่ อ บรรยากาศการลงทุนมากนัก กลยุทธ์ แนะนำ�นักลงทุน Wait & See โดยดัชนีฯ มีแนวรับ 1,035 จุด และแนวต้าน 1,060 จุด

แนวโน้มดัชนีตลาดหุน้ ไทยวันนีย้ งั มีความผันผวน ท่ามกลางความกังวลต่อ ปัญหาเศรษฐกิจโลก และวิกฤตหนี้ยุโรป พร้อมกันนี้ยังต้องติดตามผลการประชุม ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ว่าจะมี มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่ กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ช่ ว งนี้ แนะนำ � รอดู สถานการณ์ โดยประเมินกรอบแนวรับไว้ ที่ 1,030 จุด และแนวต้าน 1,060 จุด

หน้า 13

ประเมิ น ตลาดหุ้ นไทยวั น นี้ มี ปั จ จั ย สำ�คัญอยู่ที่ผลการประชุมของธนาคารกลาง สหรัฐฯ (เฟด) ว่าจะมีมุมมองหรือแนวทาง อย่างไรต่อภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ก�ำ ลังมี ปัญหา โดยหากมุมมองอยู่ในเชิงบวกจะเป็น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ตลาดหุ้ นให้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดี แต่ทงั้ นีแ้ ม้ตลาดฯ มีสญั ญาณรีบาวน์ แต่จะเป็น เพียงระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากทิศทางตลาดฯ ยังเป็นขาลง กลยุทธ์แนะนำ�เก็งกำ�ไร 25% และ ถือเงินสด 75% ของพอร์ตลงทุน โดยหาจังหวะ เข้าลงทุนในตลาดหุ้นช่วงระยะกลาง ประเมิน แนวรั บ 1,030 - 1,020 จุ ด แนวต้ า น 1,047 - 1,050 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 669 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 10 สิงห�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 9 สิงห�คม 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

5,757.71 9.05% 9,706.56 15.26% 8,296.69 13.04% 39,845.89 62.64%

7,471.35 11.75% 8,950.28 14.07% 17,291.80 27.19% 29,893.42 47.00%

-1,713.64

Last Update

A dv ance 9%

No C hange 9%

756.28 -8,995.11 9,952.47 09/08/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,042.54 724.92 1,580.23 295.8

Chg

%Chg

-35.65 -25.19 -56.1 -11.47 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

09/08/11

-3.31 -3.36 -3.43 -3.73 63,606.85 748.13

17:01:55

AGRO 0

Decline 82%

-1

TECH

CONSUMP

-2 -3.48

-2.43

-3

-4.71

SERVICE -1.88

-4

-2.83

-5

FINCIAL

-4.91 A dv ance 4% Decline 82%

No C hange 14%

-3.48 -3.07

RESOURC

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 669 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 10 สิงห�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 9 สิงหห�คม 2554

BBL

( Day )

: BBL 5,000,000 4,500,000

Price & Fundamental Symbol BBL

Last 155.00 Chg -7.00  %Chg -4.32  Open 156.00  High 160.00  Low 154.00  Prev 162.00  Avg 156.82  AccVol 30,012,300  AccVal(K฿) 4,706,675  3.83  %Fluct P/E 11.81  P/BV 1.25  DPS(Baht) 3.50  Yield(%) 3.09  EPS(Baht) 13.12  MktCap(Mil.) 295,871  Broker Target Update DBSV 226.00 09/08/11 หลักทรัKS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็208.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 08/08/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 25/07/11 ค่าการ SCBSม่ ขึน้ มากที 203.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

4,000,000 3,500,000

Vol.

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 160.00

159.50

159.00

158.50

158.00

Price

157.50

157.00

156.50

156.00

155.50

155.00

154.50

154.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 669 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 10 สิงห�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 9 สิงหห�คม 2554

LIVE

( Day )

Price & Fundamental Symbol LIVE

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

0.35 0.06  20.69  0.30  0.37  0.27  0.29  0.33  274,177,000  91,268  30.30 

N/A 5.00  N/A  N/A  N/A  539  Target Update No Comment

Volume Analysis

: LIVE

60,000,000 50,000,000

Vol.

40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

0.37

0.36

0.35

0.34

Price

0.33

0.32

0.31

0.30

0.29

0.28

0.27

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 669 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 10 สิงห�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 9 สิงห�คม 2554

GLD

( Day )

Price & Fundamental Symbol GLD

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: GLD

20,000,000 18,000,000

2.61 0.18  7.41  2.60  2.86  2.52  2.43  2.69  163,774,500  439,994  12.64 

N/A N/A  N/A  N/A  N/A  3,436  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

16,000,000 14,000,000

Vol.

12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000

ATO/C Volume 2.86 2.85 2.84 2.83 2.82 2.81 2.80 2.79 2.78 2.77 2.76 2.75 2.74 2.73 2.72 2.70 2.69 2.68 2.67 2.66 2.65 2.64 2.63 2.62 2.61 2.60 2.59 2.58 2.57 2.56 2.55 2.54 2.53 2.52

0

Price

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 669 ประจำ�วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554

คำ�คมการลงทุน

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

“คนเราไม่มีใครล้มเหลว มีแต่ล้มเลิกต่างหาก” “There are no failures, only people who have given up.” Anonymous

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 10 ส.ค. 2554  
Investor_station 10 ส.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Advertisement