Page 1

Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

5 5 6 7

ขอพระองคทรงพระเจริญ ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพุทธเจา บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

ตลท. เปด 4 กลยุทธรก ุ ป 53

พรอมตัง้ ธงมารเก็ตแคปโตเพิม ่ แสนล.

News Station คาดดัชนีตลาดหุน เอเชียเดง 20% ปหนา TNDT ยันปญหาหนี้ ‘ดูไบ’ ไมกระเทือน STEC ผงกหัว สินเชือ่ 53โตสูงกวาระบบทีค่ าดโต5-6%

9

Dynamic Station

10

เที่ยววัด

12

Professional Station

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

มารเก็ตแคปไอพีโอป 53 เปาแสนลาน วัดเลงฮกยี่

MAKRO พืน้ ฐานรอยเดียว วันนีข้ อระบาย

ตลาดหลักทรัพยไทยภูมิใจเสนอแผนงานป 53 ระบุยังเดินในรอยแผนพัฒนาตลาดทุน ระหวางวันระวังแรงขายทำกำไรชวงสัน้ ไทย แตจะมุงเนน 4 กลยุทธคือ เพิ่มคุณภาพ-ความนาเชื่อถือ, เพิ่มสภาพคลอง, สรางฐานเพื่อ อนาคต และเตรียมพรอมกอนปฏิรูปเปนมหาชน พรอมกันนี้ตั้งเปามารเก็ตแคปปหนาโตเพิ่ม 15 Data Station อีก 100,000 ลานบาท เนนดึงบริษัทจดทะเบียนโดยมุงที่ขนาดมากกวาจำนวน ต‡อหนˆา 3

AOT กำไรโทรมสุดใจ...

งวดบัญชีทงั้ ปสน ิ้ ก.ย.52 วูบ 90%

AOT กางผลงานงวดบัญชีรอบ 1 ต.ค. 51 ถึง 30 ก.ย. 52 เคนกำไร ได 2,959.14 ลานบาท ลดลงจากงวดปกอนที่ทำได 6,603.79 ลานบาท ถึง 90.20% อางโดนเศรษฐกิจโลกสุมหัวกับไขหวัดใหญ 2009 และความไม สงบในประเทศทำราย ทวาบล.เอเซีย พลัส ยังกัดฟนแนะนำใหนักลงทุน ต‡อหนˆา 4 ‘ซื้อ’ ราคาพื้นฐาน 46.20 บาท คาดผลงานปหนาพลิกฟนได

จี้ บจ.โชวแผล ดูไบ เบื้องตนยังไรผูสารภาพมีราคี ‘โศภนา เจนบวร’

ตอนที่ 6

ต‡อหนˆา 11

ขุนคลังมั่นใจกรณี ดูไบ เวิลด ระคายผูประกอบการบานเราแคขน ประเมิน เบื้องตนความเสียหายรวมอยูในหลักรอยลานบาท ดานแบงกชาติชี้ตัวเลขการลงทุน ภาคธุรกิจไทยในตราสารหนี้มีแคราว 140 ลานดอลลเทานั้น ฝงผูจัดการตลาดหุนจี้ บริษัทจดทะเบียนเปดเผยผลกระทบภายในสัปดาหนี้ ฟาก STEC-CK-PLE-RAIMONBH-SCCC-TMB-KBANK ทยอยดาหนาประกาศตัวเปนผูรอด ขณะ BAY รับไปรวม ปลอยกูวงเงิน 837.5 ลานบาทจริง แตยังไมเคยโดนเบี้ยวหนี้ ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

Special Learning

In KOTOBUKI Resort KOTOBUKI RESORT

At Chonburi

เรียนรูแนวคิด กับเทคนิคกราฟ ดวยการบริหารพอรตในสถานการณจริง

¡ÑººÃÃÂÒ¡ÒÈ·ÕèàÂç¹ÊºÒ ·ÐàŪÒÂËÒ´·Õè

â¤âµºØ¡Ô ÃÕÊÍÏ· ªÅºØÃÕ

ตามคำเรียกรองอีกครั้ง กับ Special Learning In KOTOBUKI Resort At Chonburi ยินดีดวยสำหรับนักลงทุน ที่อยูในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกลเคียง เมื่อ eFinanceThai เรียนเชิญทุกทานมาเรียนรูกับเครื่องมือ eFinanceThai แบบเจาะลึก พรอมแนวคิดใหมๆ กับเทคนิค กราฟ และการบริหารพอรตใหเหมาะกับสถานการณจริง ดวยบรรยากาศที่แสนเย็นสบาย ทะเลชายหาดที่โปรงโลง และอาหารสุดอรอยสไตลญี่ปุน ที่โคโตบุกิ รีสอรท ชลบุรี ดวน!! รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ทานแรกเทานั้น

พรอมแลว...เตรียมตัวพบกันในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2552 ตั้งแตเวลา 9.30 - 16.30 น. (ของทั้ง 2 วัน) ดวยราคาพิเศษสุด เพียง 7,000 บาท เทานั้น ! สำรองที่นั่งไดที่เบอร 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 - 17.30 น.!

eFinanceThai.com www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

ตลท. เปด

(ตอจากหนา 1)

น า ง ภั ท รี ย า เ บ ญ จ พ ล ชั ย กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย เป ด เผยว า คณะกรรมการ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ได อ นุ มั ติ แ ผนงานของ ตลาดหลักทรัพยฯ โดยยังคงเดินหนาตาม กรอบกลยุทธ 5 ป ทั้งนี้ ในป 2553 ไดวาง 4 กลยุ ท ธ ห ลั ก เพื่ อ ให ต ลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ทำ หน า ที่ เ ป น กลไกสำคั ญ ในการเสริ ม สร า ง ศั ก ยภาพและขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของ ประเทศ ไดแก 1) การเพิ่มคุณภาพและยกระดับความนา เชื่อถือของตลาดหุนไทย 2) การเพิ่มสภาพคลอง 3) การสรางฐานสำหรับอนาคต 4) การเตรียมความพรอมรับกระบวนการ ปฏิรูปตลาดหลักทรัพยฯ เปนบริษัทมหาชน ในขณะเดียวกัน ยังดำเนินโครงการเพื่อการ พั ฒ นาตลาดทุ น ไทยในระยะยาวต อ เนื่ อ ง ผ า นสถาบั น กองทุ น เพื่ อ พั ฒ นาตลาดทุ น (CMDF) ตลาดหลักทรัพยฯ ตั้งเปาหมายที่ จะยกระดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ของตลาดหุ น ไทย ทั้งดานการกลั่นกรองบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโปรงใสดานการบริหารจัดการ และ การเปดเผยขอมูล รวมทั้งมาตรการเชิงรุกใน การกำกับดูแลการซื้อขาย และกำกับบริษัท จดทะเบี ย น โดยปรั บ ปรุ ง มาตรการกำกั บ ดู แ ล ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ ส ถ า น ก า ร ณ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อ เพิ่ ม ความโปร ง ใสใน การดำเนินงานและเพิ่มความมั่นใจใหกับผู ลงทุน สำหรับเปาหมายดานปริมาณธุร กรรม ได ตั้ ง เป า ที่ จ ะเพิ่ ม มู ล ค า หลั ก ทรั พ ย ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อี ก 100,000 ล า นบาท จากบริ ษั ท จด ทะเบียนเขาใหม รวมทั้ง จะออกผลิตภัณฑ ใหม ไดแก สัญญาซื้อขายทองคำลวงหนา 10 บาท (Gold Futures) ในไตรมาส 1 รวม ทั้ง Interest Rate Futures (สัญญาซื้อขาย ลวงหนาอัตราดอกเบี้ย) ในไตรมาส 4 และ เพิ่ม Exchange Traded Funds (ETFs) ใหมอีก 4 หลักทรัพย เพื่อเพิ่มโอกาสการ ลงทุน และเปนเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ใหแกผูลงทุน นอกจากนี้ จะเพิ่มสัดสวนการถือ ครองหุนของผูลงทุนสถาบันในประเทศเปน รอยละ 12-15(ณ มิ.ย. 2552 มีประมาณ รอยละ 9.85) ของมูลคาตลาดรวม เพื่อเพิ่ม เสถียรภาพตลาดทุนไทย และตั้งเปาหมาย มู ล ค า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย เ ฉลี่ ย 17,50022,000 ลานบาทตอวัน และจำนวนสัญญา SET50 Index Futures ซื้อขายเฉลี่ยตอวัน เพิ่มเปน10,000 - 12,000 สัญญา นายวิ เ ชฐ ตั น ติ ว านิ ช รองผู จัดการ สายงานผูออกหลักทรัพยและบริษัท

จดทะเบี ย น กล า วถึ ง กลยุ ท ธ ก ารเพิ่ ม คุ ณ ภาพและยกระดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ของตลาดหุ น ไทย ว า จะเน น การเพิ่ ม จำนวนบริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ มี คุ ณ ภาพ ดานการบริหารจัดการความโปรงใสใน การเป ด เผยข อ มู ล และยึ ด มั่ น ในหลั ก บรรษัทภิบาล โดยผลักดันบริษัทขนาด ใหญหรือบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจเขาจด ทะเบียน พรอมทั้งเดินหนาเตรียมความ พรอมของผูประกอบอาชีพดานตางๆ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อ รองรั บ การเข า จดทะเบี ย นในรู ป แบบ Disclosure-Based ในป 2554 เพื่ อ

ที่มีผลประกอบการดีตอเนื่อง รวมถึง การ เพิ่ ม สั ด ส ว นผู ล งทุ น สถาบั น ในหุ น และ เนนเพิ่มปริมาณธุรกรรมนักลงทุนสถาบัน ในตลาดอนุพันธ โดยพัฒนาชองทางและ ปรับปรุงเกณฑใหเอื้อตอการเขาถึงของผู ลงทุ น สถาบั น มากขึ้ น ตลอดจนการ ผลั ก ดั น ให ธ นาคารแห ง ประเทศไทย อนุญาตใหมีการวางหลักประกันเปนเงิน สกุ ล ต า งประเทศได เพื่ อ ลดต น ทุ น ลด ความเสี่ ย งจากการผั น ผวนของค า เงิ น และเพิ่มความคลองตัวแกผูลงทุนสถาบัน ตางประเทศ ด า นนางนงราม วงษ ว านิ ช

KHAOKHO GOLDEN RESORT

.....เขาคอโกลเดน รีสอรท...... เปนรีสอรทในเขาคอ ที่ถูกบรรจงสราง ขึ้นทามกลางขุนเขาปาไมและสาย หมอก ซึ่งทานสามารถสัมผัสอิงแอบ และแนบชิดกับความเปนธรรมชาติ และ อากาศอันบริสุทธิ์อยางเปนสวนตัว ณ เขาคอโกลเดนรีสอรท ที่ซึ่งหลีก หนีจากความวุนวาย การใชชีวิตที่เรียบ งายและสงบเงียบ จะทำใหทานประทับ ใจ มิรูลืม......

¾ÔàÈÉ!!!

ÊÓËÃѺÅÙ¡¤ŒÒ¨Í§¼‹Ò¹ eFinanceThai ÃѺʋǹŴ 20% ¨¹¶Ö§à´×͹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552 หนาวนี้.....ไปพักผอนรับอากาศบริสุทธิ์ ที่เขาคอโกลเดน รีสอรทกันเถอะ..... สนับสนุนบริษัทขนาดกลางและเล็กที่มี ศักยภาพในการเติบโตและตองการระดม ทุนรวมทั้ง แนวทางการเพิ่มความนาสน ใจของบริ ษั ท ขนาดกลางในสายตาผู ลงทุน และมาตรการแกไขขอกำหนดที่ เปนอุปสรรคในการระดมทุนของบริษัท จดทะเบียน นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผูจัดการ สายงานการตลาดและงาน บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย กลาว ถึ ง กลยุ ท ธ ก ารเพิ่ ม สภาพคล อ งว า นอกจากการออกผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม และ เพิ่มสภาพคลองใหผลิตภัณฑเดิมแลว จะ เนนเพิ่มสภาพคลองใหแกหุนขนาดกลาง

รองผู จั ด การ สายงานปฏิ บั ติ ก ารและ เทคโนโลยี ส ารสนเทศกล า วถึ ง กลยุ ท ธ การสรางฐานสำหรับอนาคต วา แผน หลั ก ในการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Master Plan) ซึ่งจะแลว เสร็ จ ในป 2552 นี้ จะเป น การวาง โครงสร า งเพื่ อ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของอุตสาหกรรมหลักทรัพย ใหสามารถรองรับธุรกรรมในอนาคตได เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข ง ขั น และ สามารถเชื่ อ มโยงการซื้ อ ขายระหว า ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย ใ นภู มิ ภ าคและนอก ภูมิภาคในอนาคตได สำหรั บ โครงการ ASEAN

หน้า 3

Linkage ในป 2553 จะเปนปที่ตลาดหลัก ทรั พ ย ฯ ทำงานร ว มกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย พันธมิตรอยางเขมขนดานการพัฒนาระบบ ใหรองรับการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นในไตรมาส แรกของป 2554 โดยตลาดหลักทรัพยไทยจะ เปนหนึ่งในตลาดหลักทรัพยของอาเซียนที่ เริ่ ม เป ด การซื้ อ ขายข า มตลาดในโครงการ ASEAN Linkage กั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ใ น ภูมิภาคอีก1 แหง ซึ่งจะถือเปนปรากฏการณ ครั้งแรกของภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ ยัง มุ ง ยกระดั บ ความร ว มมื อ ในประเทศกลุ ม อินโดจีน ในการใหบริการรวมกันหรือการจด ทะเบียนสองตลาดแบบ Dual Listing รวม ทั้ ง ผลั ก ดั น เกณฑ บ ริ ษั ท ต า งประเทศที่ จ ด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไทยเปนตลาด แรก(Primary Listing) เพื่ อ มุ ง สู ก ารเป น Gateway สูอินโดจีน ตามกรอบกลยุทธ 5 ป ดร. วิ ร ไท สั น ติ ป ระภพ รองผู จัดการ สายงานพัฒนาและวางแผนกลยุทธ องคกร กลาวถึงการเตรียมการเพื่อการปฏิรูป ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ฯ ซึ่ ง เ ป น ห นึ่ ง ใ น 8 มาตรการของแผนพัฒนาตลาดทุนไทยวา ใน ป 2553 จะมี ก ารดำเนิ น การให มี ก ารผ า น กฎหมายปฏิ รู ป ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ พร อ ม สรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับบทบาท ตลาดหลักทรัพยฯ และการปฏิรูปตลาดหลัก ทรัพยฯ แกกลุมเปาหมายและสาธารณชน นอกจากนี้ จะทำงานรวมกับสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. เพื่อกำหนดบทบาทหนาที่ ระหว า งกั น และโครงสร า งการกำกั บ ดู แ ล หลั ง การปฏิ รู ป ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ เพื่ อ ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน นางภั ท รี ย ากล า วต อ ว า ขณะ เดี ย วกั น ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ จะทำหน า ที่ พั ฒ นาตลาดทุ น ในระยะยาวเพื่ อ ส ง เสริ ม กลยุทธทั้ง 4 เพื่อสรางรากฐานที่แข็งแกรง ของตลาดทุน ผานการทำงานของสถาบัน กองทุ น เพื่ อ พั ฒ นาตลาดทุ น (Capital MarketDevelopment Fund: CMDF) ที่ ตลาดหลักทรัพยฯ ตั้งขึ้นเพื่อเผยแพรความรู ด า นการลงทุ น การส ง เสริ ม บรรษั ท ภิ บ าล และความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ แก ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งในตลาดทุ น รวมถึ ง การ ศึกษาวิจัยดานตลาดทุน และสรางเครือขาย ระหวางนักวิชาการและผูประกอบวิชาชีพใน ตลาดทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุนโดยรวม นายชัยยุทธ ชำนาญเลิศกิจ รอง กรรมการผูอำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาด ทุ น ศู น ย พั ฒ นาธุ ร กิ จ ตลาดทุ น กล า วว า ตลาดหลักทรัพยฯ จะสงเสริมใหบริษัทจด ทะเบียนนำหลักการบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติ จริ ง โดยเน น กลุ ม เป า หมายบริ ษั ท จด ทะเบียนที่มีราคาหลักทรัพยต่ำกวามูลคาหุน ตามบัญชี ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

ตลท. เปด

(ตอจากหนา 3)

รวมทั้ ง มุ ง ส ง เสริ ม บริ ษั ท ขนาด กลางใหนำขอกำหนดดานนักลงทุนสัมพันธ ขั้นตนไปปฏิบัติเพื่อสรางความเขาใจแกผูถือ หุนและผูลงทุน นายพั น ธ ศั ก ดิ์ เวชอนุ รั ก ษ รอง กรรมการผูอำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อ พั ฒ นาตลาดทุ น ศู น ย ส ง เสริ ม การพั ฒ นา ความรู ต ลาดทุ น กล า วว า ตลาดหลั ก ทรัพยฯ จะทำงานรวมกับธนาคารพาณิชย และสมาคมนั ก วางแผนการเงิ น ไทย เจาะ กลุมผูมีเงินออมเพื่อสรางฐานผูลงทุนใหม

AOT กำไร

(ตอจากหนา 1)

นางสุ ภ าภรณ บุ ร พกุ ศ ลศรี รอง กรรมการผูอำนวยการใหญ สายงานแผน งานและการเงิน บมจ.ทาอากาศยานไทย (AOT) เป ด เผยผลประกอบการสิ้ น ป 52 (งวดตั้งแต 1 ตุลาคม 51 - 30 กันยายน 52) ของ AOT และ บ.ยอย พบวา มีรายไดจาก การดำเนินงานรวม 21,502.39 ลานบาท คาใชจายในการดำเนินงานรวม 18,543.25 ล า น บ า ท ก ำ ไ ร จ า ก ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น 2,959.14 ล า นบาท เมื่ อ รวมขาดทุ น จาก อัตราแลกเปลี่ยน 1,848.82 ลานบาท ดอก เบี้ ย จ า ย 2,493.81 ล า นบาท ดอกเบี้ ย รั บ 1,248.02 ลานบาท รายไดและคาใชจาย อื่นสุทธิ 773.14 ลานบาทแลว ทางบริษัทฯ ยังมีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินไดและขาดทุนใน ส ว นของผู ถื อ หุ น ส ว นน อ ย คิ ด เป น จำนวน 717.26 ลานบาท ลดลงจากปกอน จำนวน 6,603.79 ลานบาท หรือ 90.20% ทั้ ง นี้ ผลประกอบการที่ ล ดลง เนื่องจากไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณ เศรษฐกิจทั่วโลกที่เขาสูภาวะถดถอย การ ระบาดของไข ห วั ด สายพั น ธุ ใ หม และ เหตุการณความไมสงบภายในประเทศ สง ผลใหภาคการทองเที่ยวของประเทศชะลอ ตัวลงอยางมาก ประกอบกับ AOT ไดปรับ ลดคาธรรมเนียม คาเชา และผลประโยชน

จี้ บจ.โชว

(ตอจากหนา 1)

นายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง เป ด เผยว า ผลกระทบจากกรณี Dubai World ที่อาจ จะมี ต อ ผู ป ระกอบการไทย โดยเฉพาะ กลุมรับเหมากอสรางที่เขาไปรับงานหรือ ลงทุนในดูไบ นาจะอยูในหลักรอยลาน บาท ถือวาไมมาก ทั้งนี้รวมไปถึงสถาบัน การเงินไทยที่เขาไปลงทุนในดูไบก็ไมนา จะได รั บ ผลกระทบมากเช น กั น เพราะ สัดสวนที่เขาไปลงทุนมีเพียง 0.01% ของ สินทรัพย นายสุ ช าติ สั ก การโกศล ผู อำนวยการอาวุ โ ส ฝ า ยเศรษฐกิ จ ใน ประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย กลาว วา การลงทุนของภาคธุรกิจไทย 3 - 4

โดยการใหความรูดานการลงทุนแกลูก คาธนาคารพาณิชย ซึ่งปจจุบันมีกลุมผู ฝากเงิ น ที่ มี ศั ก ยภาพในการลงทุ น ประมาณ 1.7 ลานบัญชี โดยดำเนินการ ผ า นโครงการ Wealth Manager @ Bank และโครงการ Wealth Customer @Bank นอกจากนี้ จะจั ด โครงการ Modern Marketing พั ฒ นาคุ ณ ภาพ เจาหนาที่การตลาด เพื่อใหสามารถให คำแนะนำการลงทุ น ในตราสารทาง การเงินอยางครบวงจรแกผูลงทุน พรอม ทั้ ง ร ว มมื อ กั บ สมาคมบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย

News Station

หน้า 4

ส ง เสริ ม ให บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย พั ฒ นา เจาหนาที่การตลาดทั้งในดานคุณภาพ และปริมาณ ป 2553 นั บ เป น ป แ ห ง การ วางรากฐานสำคั ญ เพื่ อ รองรั บ การ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญของตลาดทุนตาม แผนพั ฒ นาตลาดทุ น ไทยไม ว า จะเป น การปฏิ รู ป ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ หรื อ การ เปดเสรีเพื่อการแขงขันในอนาคต ดังนั้น การกำหนดแผนกลยุ ท ธ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ในป 2553 จึ ง มุ ง เน น การ ดำเนิ น งานที่ ส อดคล อ งและสนั บ สนุ น

แผนพัฒนาตลาดทุนไทย โดยพัฒนาทั้ง การเพิ่ ม คุ ณ ภาพ และเพิ่ ม ปริ ม าณธุ ร กรรม โดยให ค วามสำคั ญ ต อ การตอบ สนองความต อ งการของลู ก ค า ได แ ก บริษัทจดทะเบียน ผูลงทุน และสถาบัน ตัวกลาง เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ ในการแขงขันของตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อ ความพร อ มในการปฏิ รู ป ตลาดหลั ก ทรัพยฯ เปนบริษัทมหาชนในป 2554 ซึ่ง จะสงผลใหตลาดทุนเปนกลไกสำคัญใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใน ระยะยาว นางภัทรียา กลาวสรุป

ลงทุนและมีความเกี่ยวของในดูไบมี ไม ม าก อี ก ทั้ ง บางโครงการได ถ อน จากการลงทุนไปแลว ทั้งนี้ จากการสำรวจขอมูล ลาสุดเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 52 ปรากฏมี บริ ษั ท จดทะเบี ย นต า งๆ ทั้ ง ที่ เ คย ลงทุ น ที่ ดู ไ บและ/หรื อ มี ค วามกั ง วล จากภายนอกวา อาจไดรับผลกระทบ ออกมาใหความมั่นใจผูลงทุนโดยระบุ วากิจการไมไดรับผลใดๆ ทั้งสิ้น ดังนี้ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอน สตรัคชั่น (STEC), บมจ.ช.การชาง (CK), บมจ.เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง ( P L E ) , บ ม จ . ไ ร ม อ น แ ล น ด (RAIMON), บมจ.โรงพยาบาล

บำรุงราษฎร (BH), บมจ.ปูนซีเมนต นครหลวง (SCCC), ธนาคาร ทหารไทย (TMB) และ ธนาคารกสิกร ไทย (KBANK) ขณะที่ ธ นาคารกรุ ง ศรีอยุธยา (BAY) ยอมรับวา ไดใหสิน เชื่ อ ร ว มให Dubai World Group Finance ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ในกลุ ม ของ Dubai World จำนวน 25 ล า น ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 837.5 ลาน บาท) แตที่ผานมาไดรับชำระดอกเบี้ย ตามกำหนด และกำหนดชำระครั้ ง ตอไป คือ 21 ม.ค. 53 โดยสินเชื่อนี้ จะครบกำหนดชำระเงินตนทั้งหมดคืน ใน มิ.ย. 53

ตอบแทน ให กั บ สายการบิ น และผู ประกอบการรานคาและบริการตาง ๆ ณ ทาอากาศยาน ภายใตความรับผิดชอบ ของ TOT ตามมาตรการส ง เสริ ม การ ทองเที่ยวของไทย เปนระยะเวลา 8 - 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 52 เปนตนไป ในขณะที่ป 51 ไดบันทึกรับรู รายไดของบริษัทเอกชนสองรายยอนหลัง ตั้งแตเริ่มเปดใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (วั น ที่ 28 กั น ยายน 49) ถึ ง วั น ที่ 30 กันยายน 50 จำนวน 3,601.78 ลานบาท ตามที่ ศ าลแพ ง ได มี ค ำสั่ ง คุ ม ครองชั่ ว คราวก อ นพิ พ ากษา รวมทั้ ง บั น ทึ ก ค า ใช จ า ยที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากรายได ดังกลาวขางตน สงผลใหกำไรสุทธิของป นี้ลดลงเกิน 20% เมื่อเทียบกับปกอน ด า นนั ก วิ เ คราะห บ ล.เอเซี ย พลัส (ASP) ระบุวา กำไรสุทธิของ AOT ลดลงค อ นข า งมาก เนื่ อ งจากบริ ษั ท ดั ง กล า วมี ก ารจ า ยโบนั ส ให กั บ พนั ก งาน ประมาณ 4 เดือน ตามที่มีกระแสขาวออก ไปกอนหนา จากเดิมที่ทางฝายวิเคราะห คาดจะจายโบนัสอยูที่ 1 - 2 เดือน อย า งไรก็ ต ามคำยั ง คงให แนะนำ ‘ซื้อ’ ราคาพื้นฐานที่ 46.20 บาท โดยคาดผลการดำเนินงานป 53 จะกลับ มาเติบโตเดน

รายในตราสารหนี้ของรัฐดูไบนาอยูที่ ประมาณ 140 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่ง ถือวาไมมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง เฉลี่ ย แต ล ะราย พบว า น อ ยมาก ขณะที่ ผู ป ระกอบการที่ ไ ปรั บ เหมา กอสรางในดูไบก็มีปริมาณไมมากแลว สวนตัวเลขที่ธุรกิจในดูไบเขามาลงทุน ในไทยก็ไมใชระดับที่นาหวง นางภั ท รี ย า เบญจพลชั ย กรรมการและผู จั ด การ ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย กล า วว า ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ขอให บ ริ ษั ท จด ทะเบียนรายงานผลกระทบจากกรณี Dubai World ภายในสัปดาหนี้ แต จากการประเมิ น เบื้ อ งต น พบมี ก าร

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

ยูบีเอสชี้ดูไบจอสิ้นสถานะ ‘Financial Hub’

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา ยูบีเอสเอ จีชี้ดูไบอาจเสียสถานะศูนยกลางทางการเงิน หรือ Financial Hub ในภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง เนื่องจากอาจตองไดรับความชวยเหลือทางการเงิน จากอาบูดาบี นายซาอุด มาซุดนักวิเคราะหที่ยูบีเอสใน ดูไบ กลาววา การไดรับความชวยเหลือจากประเทศ เพื่อนบานอยางอาบูดาบีจะทำใหความสามารถใน การแขงขันของรัฐวิสาหกิจดูไบลดลง และยากตอ การรักษาสถานะความเปนศูนยกลางทางการเงิน แหงภูมิภาคตะวันออกกลาง ขณะที่ น ายเอคคาร ท โวร ท ซ นั ก เศรษฐ ศาสตร ที่ กั ล ฟ รี เ สิ ร ช เซ็ น เตอร ใ นดู ไ บ กล า วว า อาบู ด าบี เ องมี เ ป า หมายที่ จ ะเป น ศู น ย ก ลางทาง การเงิ น ของตะวั น ออกกลางเช น กั น เมื่ อ ดู ไ บเสี ย ความสามารถในการแขงขันไปจากกรณีดูไบเวิลด จึงยอมกระทบตอสถานะความเปนศูนยกลางทาง การเงิน

News Station

หน้า 5

ทั้งนี้ ขอมูลจากมูดี้สอินเวสเตอรสเซอรวิส ใหญในการทำใหตลาดเกิดใหมฟนตัวในปหนา โดย ระบุวา หนี้ตางประเทศของดูไบนั้นอยูที่ 100 พัน ในปน้ีมีกระแสเงินทุนไหลเขาตลาดเกิดใหมภูมิภาค ลานดอลลาร ซึ่งเปนหนี้เสีย 25 พันลานดอลลาร เอเซียจำนวน 27 พันลานดอลลาร” บีเอ็นพีระบุ

บีเอ็นพีคาดดัชนีตลาดหุนเอเชีย จีดีพีอินเดีย Q3/09 เดง 20% ปหนา รายงานขาวตางประเทศระบุวา บีเอ็นพี ขยายตัว 7.9% พาริบาสคาดดัชนีตลาดหุนภูมิภาคเอเชียไมรวม ญี่ปุนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 20% ในป 2010 เนื่องจาก ยังคงมีกระแสเงินทุนไหลเขาอยางตอเนื่อง โดยในบทวิเคราะหของบีเอ็นพีซึ่งจัดทำ โดยนายคลีฟ แมคคอนเนลลนักกลยุทธบีเอ็นพีระบุ วา ดัชนีเอ็มเอสซีไอเอเชียไมรวมญี่ปุนจะเพิ่มขึ้นมา อยูที่ 570 จุดในปหนาจากระดับ 455.15 จุดที่ปด ตลาดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นอกจากนี้ บีเอ็นพีคาดวา ในป 2010 จะ มีกระแสเงินทุนไหลเขาตลาดเกิดใหมภูมิภาคเอเชีย เพิ่มขึ้น 30% มาอยูที่ 35 พันลานดอลลาร ขณะเดี ย วกั น บี เ อ็ น พี ไ ด เ พิ่ ม คำแนะนำ การลงทุนตลาดหุนสิงคโปรจาก ‘ลดน้ำหนักการ ลงทุน’ เปน ‘เพิ่มน้ำหนักการลงทุน’ พรอมกับลดคำ แนะนำการลงทุ น ตลาดหุ น เกาหลี ใ ต จ าก ‘เพิ่ ม น้ำหนักการลงทุน’ เปน ‘ปานกลาง’ “กองทุนตางประเทศจะยังคงเปนผูเลนราย

ร า ย ง า น ข า ว ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ร ะ บุ ว า กระทรวงการคลังอินเดียแถลงวา ผลิตภัณฑมวล รวมภายในประเทศ หรือ จีดีพีไตรมาส 3 ป 2009 ขยายตัว 7.9% ขณะที่นักเศรษฐศาสตรคาดการณ วาจะขยายตัวเพียง 6.3% โดยการขยายตัวของเศรษฐกิจในอัตรา ดังกลาวทำใหอินเดียเปนประเทศในภูมิภาคเอเชีย ที่เศรษฐกิจขยายตัวมากที่สุดเปนอันดับ 2 รองจาก จีน ซึ่งขยายตัว 8.9% การขยายตัวของจีดีพีอินเดียในอัตราที่สูง ดังกลาวมาจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น และผลจากการออกมาตรการกระตุ น เศรษฐกิ จ ประกอบกั บ ธนาคารกลางอิ น เดี ย ยั ง คงดำเนิ น นโยบายการเงิ น แบบผ อ นปรนเพื่ อ กระตุ น การ ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในชวงระหวางป 2003 - 2008 จีดีพี อินเดียขยายตัวเฉลี่ยในอัตรา 8.8%

TNDT ยันปญหาหนี้ ‘ดูไบ’ ไมกระเทือนแผนโกอินเตอร วางหมากปหนาเปดสาขาลุยเวียดนาม/ตามดวยอินโดฯ นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือ TNDT เปดเผย ถึงกรณีที่รัฐบาลดูไบแจงวา Dubai World ซึ่งเปนของ รัฐบาลขาดสภาพคลองทางการเงินสงผลใหตองมีการ เลื่อนผอนชำระใหกับสถาบันการเงินหลายแหงไปอีก 6 เดือนวงเงินกวา 6 หมื่นลานเหรียญสหรัฐนั้น ประเมินวา คงไม ส ง ผลกระทบต อ แผนการขยายสาขาย อ ยในต า ง ประเทศของบริษัทฯ เนื่องจากโซนที่ ไทย เอ็น ดี ที จะ เลือกลงทุนนั้นอยูในแถบอาเซียน ดังนั้นขณะนี้แผนการ ขยายธุรกิจไปตางประเทศยังเปนไปตามแผนงานที่วางไว โดยประมาณเดือนมกราคม 2553 เตรียมขยายสาขาไป ยังประเทศเวียดนามเปนที่แรก สวนอีก 2 ปขางหนาเตรียม ตั้งสาขายอยในประเทศอินโดนีเซีย เปนประเทศถัดไป ขณะที่ ก อ นหน า นี้ น างสาวชมเดื อ น ให สั ม ภ า ษ ณ ว า บ ริ ษั ท ฯ ยั ง มี ก า ร ข ย า ย ง า น ไ ป ยั ง อุตสาหกรรมตางๆ และมีการรับงานในตางประเทศเขา มาสนับสนุนดวย โดยภายใน 2 - 3 ปขางหนา ตั้งเปาราย ไดจากงานในตางประเทศอยูที่ 10% เพิ่มขึ้นจากปจจุบัน ที่มีไมถึง 1% หลังจากพบวางานในตางประเทศมีอัตรา กำไรขั้นตนอยูในระดับที่ดี โดยไมต่ำกวา 30% ในขณะที่ งานในประเทศมีอัตรากำไรขั้นตนอยูที่ 30% เทานั้น

นางสาวชมเดือนกลาวตอถึงการปรับเพิ่มขึ้น ของ ราคาหุน TNDT ในชวงนี้วา คาดวาเปนเพราะนัก ลงทุนเขามาซื้อขายหุน หลังจากที่บริษัทฯ ไปนำเสนอ ขอมูลในงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งขอมูลที่นำเสนอไดสะทอนให เห็นถึงปจจัยพื้นฐานที่มีแนวโนมเติบโตในทิศทางที่ดี ซึ่ง ปจจุบัน TNDT มีงานในมือ (Backlog) อยูที่ 370 ลาน บาท ซึ่งจะทยอยรับรูรายไดเขามาในไตรมาส 4/2552 มูลคา 100 ลานบาท สวนที่เหลือจะทยอยรับรูรายไดใน ป 2553 นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง อยู ร ะหว า งการยื่ น ประมูลงานใหมอีกหลายโครงการฉะนั้นจึงตั้งเปารายได ในปหนาไวที่ 360 ลานบาท หรือขยายตัว 20% จากปนี้ ที่คาดทำได 300 ลานบาท “มองวานักลงทุนคงเขาใจธุรกิจของบริษัทฯ เห็นอนาคตและสิ่งที่เราจะทำในอนาคต หลังไดไปนำ เสนอขอมูล Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย ทำ ใหนักลงทุนเขาใจ ซึ่งราคาหุนที่ปรับขึ้นคงสะทอนถึง ปจจัยพื้นฐาน แตไมขอตอบวาราคาหุนปรับขึ้นสูงเกิน พื้ น ฐานหรื อ ยั ง เพราะอาจเป น การชี้ น ำ” นางสาว ชมเดื อ น กล า ว เติ บ โตต อ เนื่ อ งในป 2553 จาก Backlog ที่รองรับ, การขยายงานไปในตางประเทศ,

การใหบริการตรวจสอบขั้นสูงที่เพิ่มขึ้น และไดประโยชน ทางภาษี ดาน บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) กลาวถึงทิศทาง การเติบโตของ TNDT ในป 2553 วา ทางฝายคาดรายได ในป 2553 อยูที่ 355.44 ลานบาท เติบโต 15% จากเดิม ที่ 346.94 ลานบาท ซึ่ง Backlog ที่ 270 ลานบาท คิด เป น 75.96% ของคาดการณ และอาจได Backlog เพิ่มขึ้นจากงานที่อยูระหวางการประมูลหรือนำเสนอลูก คาที่มีมูลคารวมราว 300 ลานบาท และคาดอัตรากำไร ขั้นตนจะฟนตัวขึ้น จึงคาดกำไรสุทธิจะอยูที่ 85.33 ลาน บาท จากเดิมคาดไวที่ 84.09 ลานบาท อิง P/E 7 เทา ราคาพื้นฐานป 2553 อยูที่ 6 บาท ยังแนะนำ ‘ซื้อ’ ทั้งนี้ หุน TNDT ปดการซื้อขายที่ระดับ 5.05 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท มูลคาการซื้อขาย 70.11 ลบ. โดย ในระหวางวันราคาหุนปรับเพิ่มขึ้นไปสูงสุดที่ 5.60 บาท www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

หน้า 6

Gr n Forward Thinking Green, Live Green

STEC ผงกหัว

STEC นับเปนหุนอีกตัวหนึ่งที่กอนหนานี้แสดงอาการกราฟพักฐานอยาง ชัดเจน หลังจากทำจุดสูงสุดของปไวเมื่อเดือนตุลาคมที่ระดับราคา 7.50 บาท โดยตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน (ยกเวนเมื่อวานนี้) ราคาหุนเหวี่ยงจน ยากจะจับทางและตอนครึ่งหลังของเดือนมีการไหลลงมาลึก ทวาในที่สุด การรีบาวดก็เกิดขึ้นจนได ทั้งนี้ ภาคเชาวันจันทรที่ 30 พ.ย. ราคาหุน STEC เปดกระโดดอยูที่ระดับ 5.95 บาท ระหวางวันทำจุดสูงสุดที่ 6.05 บาท กอนจะยอลงมาปดที่ 5.95 บาท บวก 0.20 บาท หรือ 3.48% มูลคาซื้อขาย 36.90 ลานบาท อยางไรก็ตามสัญญาณทางเทคนิคที่เริ่มดีขึ้นแลวนี้อาจยังไมเพียงพอที่ จะบอกไดวา จังหวะการดีดนี้เปนของจริงหรือการกระตุกกอนตายกันแน นักลงทุน ที่ไมตองการรับความเสี่ยงจึงควรใจเย็นดูทิศทางวันนี้อีกที ซึ่งหากการบวกยังคงมี ตอเนื่องก็คอยตัดสินใจกันตอไป ขณะที่นักวิเคราะหทางเทคนิค บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) มองวา แม ราคาหุนฟนตัวขึ้นได แตโดยรวมยังไมถือเปนสัญญาณบวกที่ชัดเจน ดังนั้นควรรอ ทยอยสะสมเมื่อราคาออนตัวใกลแนวรับ ทั้งนี้ประเมินแนวรับที่ 5.50 บาท แนว ตาน 6.25 บาท อนึ่งวานนี้ STEC ชี้แจงวา บริษัทฯ มิไดมีการลงทุนใดที่ดูไบ จึงทำให บริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบ จากกรณีดูไบ เวิลดประกาศพักชำระหนี้

STEC Financial Data

WE CAN’T DO THIS ALONE Let’s save the world together www.plus.co.th/greenforward

งบ Q3/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/09/2552 Asset 9,956.26 Liabilities 5,505.54 Equity 4,299.60 Paid-up Capital 1,186.21 Revenue 9,524.29 Net Profit 166.85 EPS(Baht) 0.14 ROA(%) 2.82 ROE(%) 6.08 Net Profit Margin(%) 1.75

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

689.07

+8.70

+1.28

483.54

+7.35

+1.54

1,042.71

+15.33

+1.49

212.01

+0.71

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

+0.34 19,885.14 368.71

30/11/09 16:59:55

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

1,889.26

799.16

+1,090.10

(9.50%)

(4.02%)

Foreign

8,023.61

7,264.07

(40.35%)

(36.53%)

8,250.50

10,101.92

(41.49%)

(50.80%)

Local Last Update

+759.54

-1,851.42

30/11/09

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 27/11/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

N.A. 0.35 1.35

N.A. 316.90

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ /04/2551 5 อั น ดั บ ผู ถื อ หุ น รายใหญ

1. นางสนองนุช ชาญวีรกูล 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 3. RBS COUTTS BANK LTD, SINGAPORE BRANCH

189,845,280 (16.00%) 80,620,170 ( 6.80%) 57,529,500 (4.85%)

4. นายอนุทิน ชาญวีรกูล

50,000,000 (4.22%)

5. นางพัชรา จิรรัตนสถิต

44,551,590 (3.76%)

ã¹·ÕèÊØ´

ในที่สุดหุนกลุมแบงกก็กลายเปนพระเอกตัวจริงที่ชวยดันกระดานหุนไทยประจำวันจันทรที่ปกติ คือสีเหลืองใหกลับกลายเปนสีเขียวสดใสไดทั้งๆ ที่กอนหนานี้โดยเฉพาะเย็นวันศุกรใครตอใครตางเชื่อ เหลือเกินวา คงจะไมพนเปนสีแดงเรื่อๆ อยางไรก็แลวแต ก็ตองขอบคุณหุนกลุมอื่นๆ ดวยที่ยังนาสนใจในสายตานักลงทุนสถาบันและ ตางชาติจนทำใหทั้งสองกลุมนี้กลับเขามาซื้อสุทธิพรอมกันในปริมาณที่นาจับตามอง แตจะวาไปแลวหุนอื่นๆ อาทิพลังงาน กอสรางและเกษตรหลายๆ ตัวก็ตางยังบวกได พองาม จึง อาจพอพูดหรือเรียกไดวา เมื่อวานนี้พิษดูไบทำอะไรเราไมไดเลย มีแตพิษมาบตาพุดเทานั้นแหละที่ดูจะ นาหวงมากกวาในระยะตอไป (ซึ่งก็มิอาจบอกไดวาวันใด) สำหรับตัวที่บวกไดแรงๆ เกินปกติ แนนอนวา 2 ในหลายๆ ตัว คือ KBANK และ CPF ซึ่งบวกกัน เขาไปเกิน 4 - 5% แลวมันก็ดันประจวบเหมาะพอดีกับที่ RATCH ลงอยางรุนแรงและมีปริมาณซื้อขาย กระหน่ำเขามาเกินหลักพันลานกับเขาดวยทั้งๆ ที่ปกติตัวนี้แทบจะเปาสาก จับทางไปมาก็มารองออ เอา นาทีสุดทาย...ก็ไอ 3 ตัวนี้นั้น 2 ตัวแรกคึกรับ MSCI เพิ่มหุนคำนวณดัชนี ขณะที่ RATCH โดนอัปเปหิออก ไปตั้งแตวันนี้เปนตนไปนะสิ... www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

หน้า 7

เชื่อมั่นธุรกิจต.ค.เหนือระดับ50ครั้งแรกในรอบป กสิกรคาดสินเชื่อ53โตสูงกวาระบบที่คาดโต5-6%

นายสุชาติ สักการโกศล ผู อำนวยการอาวุโส ฝายเศรษฐกิจใน ประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เป ด เผยว า ดั ช นี ค วาม เชื่ อ มั่ น ทางธุ ร กิ จ เดื อ นต.ค. 2552 อยู ที่ 50.3 เพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ นก.ย. 2552 ที่ อ ยู ที่ 49.0 เพิ่ ม ขึ้ น จาก ความเชื่ อ มั่ น ทางธุ ร กิ จ ที่ ดี ขึ้ น ซึ่ ง สะทอนจากดัชนีความเชื่อมั่นทาง ธุรกิจในปจจุบันและในอีก 3 เดือน ขางหนา โดยเดือน ต.ค. ที่ผานมา ดัชนีความเชื่อมั่นอยูเหนือระดับ 50 เป น ครั้ ง แรกหลั ง จากช ว งวิ ก ฤต เศรษฐกิ จ การเงิ น โลกในปลายป 2551 เปนผลจากองคประกอบคำ สั่ ง ซื้ อ ทั้ ง ในและต า งประเทศ ดี ขึ้ น ขณะที่การผลิต การลงทุนและผล ประกอบการดี ขึ้ น ด ว ย อย า งไรก็ ตาม ตนทุนการผลิตในเดือนต.ค.สูง ขึ้นตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น อย า งไรก็ ดี ดั ช นี ค วาม เ ชื่ อ มั่ น ท า ง ธุ ร กิ จ ใ น 3 เ ดื อ น ขางหนา อยูที่ 53.0 เทียบกับเดือน กันยายน 2552 ที่อยูที่ 54.6 จาก ป จ จั ย ฤดู ก าลที่ ไ ด มี ก ารเร ง ผลิ ต สิ น ค า ไปแล ว ช ว งก อ นหน า เพื่ อ

รองรับเทศกาลคริสตมาสและปใหม สอดคลองกับดัชนีการสงออกในอีก 3 เดือนขางหนาที่ลดลงเล็กนอย แต องค ป ระกอบด า นการลงทุ น ยั ง มี แนวโนมฟนตัวอยางชาๆ ตามภาวะ การฟนตัวของอุปสงคทั้งในและตาง ประเทศ

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธาน เจาหนาที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกั ด (มหาชน) หรื อ KBANK เป ด เผยว า ในป 2553 คาดว า สิ น เ ชื่ อ ข อ ง ธ น า ค า ร จ ะ ข ย า ย ตั ว ประมาณ 7 - 9% ตามภาวะ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของไทย

บั ต รเติ ม เงิ น ที่ ใ ช เ เล ว ยั ง ไม ห มดค า เพียงทานนำมาบริจาคใหกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ไมวาทานจะเปนบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท บัตรรถไฟฟา ที่ไมใชแลวสงมาที่ สงทางไปรษณีย หรือมาบริจาคดวยตนเองไดที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพราว 47 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ KTB ขาย NPA ล็อตใหญสงทายปกวา8พันลบ. นายอั ส นี ทรั พ ยวณิ ช ผู ช ว ยกรรมการผู จั ด การอาวุ โ ส ผู บริ ห ารสายงาน สายงานบริ ห าร ทรัพยสินและงานกฎหมาย บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปดเผยวา ตั้ ง แต ป ลายเดื อ นพฤศจิ ก ายนนี้ จนถึ ง วั น ที่ 25 ธั น วาคม 2552 ธนาคารได จั ด งาน KTB NPA G r a n d S a l e เ พื่ อ จ ำ ห น า ย ทรั พ ย สิ น พร อ มขาย (NPA) เป น ครั้งสุดทายของป ที่สาขากวา 870

แห ง ทั่ ว ประเทศ ในราคาส ว นลด พิ เ ศษสู ง สุ ด 35% โดยทรั พ ย ที่ จำหน า ยมี ทั้ ง ที่ อ ยู อ าศั ย อาคาร เพื่ อ การพาณิ ช ย ที่ ดิ น พร อ มสิ่ ง ปลูกสราง และที่ดินเปลา ในทำเล ดีจากทั่วภูมิภาคกวา 9,000 แปลง รวมมูลคากวา 8,000 ลานบาท นอกจากนี้ยังใหสินเชื่อ เพื่อที่อยูอาศัยและซอมแซมในวง เงิ น สู ง สุ ด 110% อั ต ราดอกเบี้ ย 0% ในปแรก หลังจากนั้นคิด MLR-

0.25% ป จ จุ บั น MLR เท า กั บ 5.85% ต อ ป รวมทั้ ง ยกเว น ค า ธรรมเนียมการประเมินราคาหลัก ทรัพย ซึ่งลูกคาสามารถดูทรัพยได ที่ www.ktb.co.th/npa “การขายทรั พ ย ใ นครั้ ง นี้ คาดว า จะได รั บ ความสนใจมาก กว า ทุ ก ครั้ ง ที่ ผ า นมา เนื่ อ งจาก ความเชื่อมั่นของผูบริโภคเพิ่มมาก ขึ้ น จากภาวะเศรษฐกิ จ ที่ เ ริ่ ม มี สัญญาณฟนตัว ประกอบกับอัตรา

ที่ขยายตัวดีขึ้น โดยประเมินวาจีดีพี หรือเศรษฐกิจของไทยในปหนาจะ ข ย า ย ตั ว ป ร ะ ม า ณ 3 - 4 % เนื่องจากเศรษฐกิจไทยไดแรงหนุน จากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มกระเตื้อง ทำ ใหการสงออกของประเทศปรับตัว เพิ่ ม ขึ้ น ขณะที่ ม าตรการกระตุ น เศรษฐกิ จ ของภาครั ฐ โดยเฉพาะ โครงการไทยเข ม แข็ ง ทำให ภ าค อุตสาหกรรม รับเหมากอสรางฟน ตัว สงผลดีตอการปลอยสินเชื่อของ ธนาคาร “ป ห น า สิ น เชื่ อ แบงก ทั้ ง ระบบคาดวาจะโตประมาณ 5 - 6% แต ใ นส ว นของกสิ ก ร เชื่ อ ว า จะโต มากกวาทั้งระบบ สวนเรื่องดอกเบี้ย นโยบายและดอกเบี้ยแบงกนั้น ผม เชื่อวากวาจะปรับตัวขึ้นก็คงจะเลย ครึ่ ง ป แ รกไปแล ว เพราะว า ตอนนี้ เศรษฐกิจของประเทศที่แมจะฟนตัว แตถือวามีความเปราะบาง รวมทั้ง สภาพคล อ งในระบบก็ ยั ง คงมี อ ยู ” นายบัณฑูร กลาว สำหรับการลงทุนหรือปลอย สินเชื่อ บ. ดูไบเวิลด คอรปอเรชั่น และบริษัทในเครือนั้น ลาสุดดร.อดิ ศวร หลายชูไทย ผูชวยกรรมการผู จั ด การ และ Chief Investor Relations Officer ของ KBANK ยืนยันวาธนาคารไมมีการลงทุนและ ไม มี ก ารให สิ น เชื่ อ ให กั บ บริ ษั ท ดังกลาว

ดอกเบี้ ย ยั ง อยู ใ นระดั บ ต่ ำ และ มาตรการภาษี ข องรั ฐ บาลที่ เ อื้ อ อำนวย คาดวาในงวดนี้จะสามารถ ขายทรัพยไดไมต่ำกวา 500 ลาน บาท ทำใหในปนี้ธนาคารสามารถ ขาย NPA ไดกวา 5,500 ลานบาท จากเป า ทั้ ง ป ที่ ตั้ ง ไว 8,000 ล า น บาท” นายอัสนี กลาว

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552 บอรดTTAไฟเขียวขาย PP 50ล.หุน หวังนำเงินใชขยายธุรกิจในอนาคต ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู จัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. โทรี เ ซนไทย เอเยนต ซี ส (TTA) เป ด เผยว า ที่ ประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 52 มีมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เหลื อ 883,004,413 บาท จากเดิ ม อยู ที่ 933,052,865 บาท โดยการตัดหุน จดทะเบียนที่ ยังไมไดออกจำหนาย 50,048,452 หุน ทั้งนี้ หลัง การลดทุ น จดทะเบี ย นเสร็ จ สิ้ น ทุ น จดทะเบี ย น ใหมบริษัทฯ จะอยูที่ 883,004,413 บาท แบง เปนหุนสามัญ 883,004,413 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท พรอมกันนี้ยังมีมติใหเพิ่มทุนจด ทะเบียนของ TTA จากเดิม 883,004,413 บาท

เปน 933,004,413 บาท ดวยการออกหุนสามัญ 50,000,000 หุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 1 บาท เสนอขายในคราวเดียวกันหรือตางคราวแกบุคคล ในวงจำกัด เพื่อนำเงินที่ไดไปใชขยายธุรกิจใน อนาคต BJCจอฮุบบ.เทรดดิ้งในเวียดนาม แยมอยูระหวางศึกษาเพิ่มทุน นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู จัดการใหญ บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร (BJC) เปดเผย วา ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการเจรจาเพื่อซื้อ บริษัทที่ ประกอบธุรกิจเทรดดิ้งในเวียดนาม โดย วางงบไวไมเกิน 300 ลานบาท ซึ่งคาดจะไดขอ สรุ ป ภายใน 2 - 3 เดื อ น ขณะเดี ย ว BJC อยู ระหว า งศึ ก ษาเรื่ อ งการเพิ่ ม ทุ น เพื่ อ หวั ง เสริ ม

หน้า 8

สภาพคลองของที่ปจจุบันอยูในระดับต่ำ ขณะที่ คาดว า Net Profit ในป นี้ มี โ อกาสที่ จ ะดี ก ว า ป กอนที่มีกำไรสุทธิประมาณ 1,000 ลานบาท DRT คาดรายไดปนี้โต 7 - 8% / ปหนาขอโต อีก10% นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู จั ด การสายการขายและการตลาด บมจ. กระเบื้ อ งหลั ง คาตราเพชร (DRT) เป ด เผยว า บริ ษั ท ฯ คาดรายได ป นี้ โ ตกว า ป 51 ที่ ร ะดั บ 7 - 8% เพราะมีคำสั่งซื้อเขามาตอเนื่องและการ ขยายตั ว แทนจำหน า ยเพิ่ ม เติ ม ขณะที่ ป ห น า บริษัทฯ ประเมินวารายไดจะขยายตัวอยูที่ 10% ผลจากเศรษฐกิ จ ที่ ฟ น ตั ว ประกอบกั บ เม็ ด เงิ น กระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล

WHEREVER SKIN NEEDS CARE

Creme 

‘พักฐาน แตถาไมหลุด 88 บ./กก. ยังซื้อได’ นายเรวัฒน เย็นใจ ผูจ ดั การฝายวิเคราะห บริษทั แอ็กโกรว เอ็นเตอรไพรส จำกัด (AGE) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 520 สัญญา สถานะคงคาง 2,557 สัญญา - ปด 90.70 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 2.60 บ. (สัญญาสงมอบเดือนก.ค. 53)

ปจจัยบวก - ราคายางยืนเหนือ 88 บ./ก.ก. ปจจัยลบ - ราคาอาจพักฐาน หลังวานนีร้ บี าวดแรง - นลท. หวัน่ ปญหา Dubai World กระทบเศรษฐกิจแบบลูกโซ - ราคาน้ำมันยังเปนขาลง - เงินเยนแข็งคาที่ 85 เยน/ดอลล ต่ำสุดในรอบกวา 10 ป - ระยะยาวยางจริงจะทะลักเขาตลาดตามฤดูกาล กลยุทธ - ซือ้ จังหวะราคาออนตัว (สัญญาสงมอบเดือนก.ค. 53) - แนวรับ 88 บ./ก.ก. - แนวตาน 92 บ./ก.ก.



‘กลัวปญหาดูไบ กินเวลายาว เหมือนวิกฤตแฮมเบอรเกอร’ นายคมสันต ปรมาภูติ ผูช ว ยผูจ ดั การอาวุโส ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.บัวหลวง SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 8,278 สัญญา สถานะคงคาง 23,213 สัญญา - ปด 481.10 จุด เพิม่ ขึน้ 6.80 จุด (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52) ปจจัยบวก - ธนาคารกลาง UAE ประกาศจะชวยเหลือวิกฤตการเงินของดูไบ - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 759.54 ลานบาท ปจจัยลบ - นลท. หวัน่ ปญหาในดูไบจะกินเวลานานเหมือนวิกฤตแฮมเบอรเกอร - น้ำมันเคลือ่ นไหวในระดับต่ำ - ปจจัยในประเทศยังไมมขี า วใหมมากระตุน กลยุทธ - เก็งกำไร (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52 ) - แนวรับ486 จุด - แนวตาน 474 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 478 จุด แนวตาน 488 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

Dynamic Station

หน้า 9

มารเก็ตแคปไอพีโอป 53 เปาแสนลาน ตลท.วางเปามารเก็ตแคปไอพีโอป 53 เพิ่ม 1 แสนลานบาท จากปนี้ทำได 3 - 4 หมื่นลานบาท เดิน ตามแผน 5 ปดันมารเก็ตแคปโตเปน 130% ของจีดีพี เนนบริษัทขนาดใหญ และบริษัทลูกรัฐวิสาหกิจกวา 10 แหง มูลคาแหงละ 3 พัน - 1 หมื่นลานบาท หวังดึงนักลงทุนตางชาติสนใจ และ MSCI เพิ่มน้ำหนักลงทุน พรอมเปดใช Disclosure-Based ป 54 จูงใจระดมทุนงายขึ้น นายวิ เ ชฐ ตั น ติ ว านิ ช รองผู จั ด การ สายงานผู อ อกหลั ก ทรั พ ย แ ละบริ ษั ท จด ทะเบี ย น ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (ตลท.) เปดเผยวา ตลาดหลักทรัพยฯ ตั้งเปา บริษัทจดทะเบียนใหมที่เขาซื้อขายในป 2553 มี มู ล ค า ห ลั ก ท รั พ ย ต า ม ร า ค า ต ล า ด (มารเก็ตแคป) รวม 1 แสนลานบาท ซึ่งไมรวม บริ ษั ท ที่ จ ะเข า มาจดทะเบี ย นในรู ป แบบ 2 ตลาดฯ (Dual Listing) โดยมารเก็ตแคปดัง กลาวจะเพิ่มขึ้นจากป 2552 ที่มีขนาดบริษัทจด ทะเบี ย นใหม ป ระมาณ 3 - 4 หมื่ น ล า นบาท เพื่ อ เป น ไปตามเป า หมายหลั ก ในระยะ 5 ป ตลาดหลักทรัพยฯ จะเพิ่มมารเก็ตแคปใหเติบ โตเปน 130% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน ประเทศ (จีดีพี) จากปจจุบันอยูที่ 86% ทั้ ง นี้ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ จะเน น นำ บริษัทขนาดใหญเขามาจดทะเบียน รวมถึงมี แผนนำบริ ษั ท ลู ก ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ เข า ซื้ อ ขาย จำนวน 10 บริษัท มูลคาตั้งแต 3,000 - 10,000 ลานบาท อาทิ บริษัท โพสตออฟฟศ จำกัด ซึ่ง เป น บริ ษั ท ลู ก ของบริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท สตารปโตรเลียม รี ไฟนนิ่ง จำกัด (SPRC) “ป นี้ เ ป น ป แ รกที่ ต ลาดฯ ไม ตั้ ง เป า จำนวนไอพี โ อ เพราะเราให ค วามสำคั ญ กั บ คุณภาพ ขนาด มากกวาปริมาณ โดยเราเชื่อวา การที่ ต ลาดฯ ทำงานร ว มกั บ ภาครั ฐ รวมกั บ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะเปนประโยชนในการผลักดันบริษัท ลูกรัฐวิสาหกิจตางๆ เขาระดมทุนมากขึ้น โดย แม อ าจมี ค วามกั ง วลว า จะมี ผู คั ด ค า นการนำ บริ ษั ท ลู ก รั ฐ วิ ส าหกิ จ เข า ซื้ อ ขายเช น เดี ย วกั บ การคัดคานรัฐวิสาหกิจหลายแหง แตเชื่อวาจะ ไมมีปญหาและนาจะผานไปได เพราะขั้นตอน

วิธีการเปนไปอยางโปรงใส และเราเห็นโอกาส ที่บริษัทเหลานี้เขาตลาดฯ ได 10 กวาแหง และ หากปหนาซื้อขายได 2 แหงถือวาประสบความ สำเร็จแลว” นายวิเชฐ กลาว นอกจากนี้ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ยั ง พยายามผลั ก ดั น ให บ ริ ษั ท ทั้ ง ในและต า ง ประเทศมีโอกาสเขามาระดมทุนมากขึ้น โดย รวมทำงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.), ที่ ปรึกษาทางการเงิน, ผูตรวจสอบบัญชี และผู จั ด จำหน า ยและรั บ ประกั น การจำหน า ย ผลักดันบริษัทจดทะเบียนเขาซื้อขายลักษณะ Disclosure-Based โดยที่ปรึกษาทางการเงิน จะมี ส ว นเข า มากลั่ น กรองบริ ษั ท ใหม แ ละ เป ด เผยข อ มู ล ต อ สาธารณะมากขึ้ น และ ก.ล.ต.เปนผูตรวจสอบและตั้งคำถามที่สงสัย และบริษัทจดทะเบียนดังกลาวตองชี้แจงขอ เท็ จ จริ ง จากนั้ น นั ก วิ เ คราะห 2 แห ง ที่ ไ ม มี ความเกี่ ย วข อ งกั บ บริ ษั ท และปรึ ก ษาทาง การเงิน จะเขามาวิเคราะหหุนซึ่งกระบวนการ ดังกลาวทำใหสะดวกและโปรงใสในการระดม ทุนมากขึ้น โดยจะเริ่มใชไดในป 2554 ขณะที่ บริษัทตางประเทศที่จะเขามาซื้อขายแบบ 2 ตลาดฯ ปจจุบันมีบริษัทฯ ที่ใหความสนใจแลว 2 - 3 บริษัท “เราเชื่อวาหาก ตลาดฯ มีบริษัทจด ทะเบี ย นขนาดใหญ เ ข า ซื้ อ ขายจำนวนมาก ต า งชาติ จ ะสนใจลงทุ น มากขึ้ น และเพิ่ ม ศักยภาพตลาดทุนไทย ขณะเดียวกันมีโอกาส ที่ MSCI จะเพิ่มน้ำหนักการลงทุน จากปจจุบัน ที่ลดลงเหลือ 1.9% เพราะในอดีต MSCI Asia Ex-Japan เคยใหอยูที่ระดับ 3 - 4%” นาย วิเชฐ กลาว

วิเชฐ ตันติวานิช

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

Lifestyle & Knowledge Station

วัดเลงฮกยี่ วั ด จี น ประชาสโมสร (วั ด เล ง ฮกยี่ ) เป น วั ด จี น ใน พุ ท ธศาสนาฝ า ยมหายาน ที่ ข ยายมาจากวั ด เล ง เน ย ยี่ ใน กรุงเทพฯ ตั้งอยูที่ถนนศุภกิจ ตำบลบาน ใหม หางจากศาลา กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ราว 1 กิโลเมตร สิ่งที่นาสนใจใน วัด ไดแก รูปปนขนาดใหญของจตุโลกบาล และ เทวรูปจีนอวยโห ซึ่งแตงกายชุดนักรบ นอกจากนี้มีวิหาร ศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ เชน วิหารบูรพาจารย วิหารเจาแมกวนอิม วิหารวองอวนตี่ วิหาร ตี่ซังออง และสระนทีสวรรค

ชวงชัย นะวงศ (ที่ 5 จากซายแถวยืน) กรรมการผูอำนวยการและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลักทรัพยฟนันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), พรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ (ที่ 6 จากซายแถวยืน) กรรมการผูอำนวยการ รวมกับพนักงานบริษัท จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ใหแกเด็กดอยโอกาส ที่ มูลนิธิคุณพอเรย ในสวนงาน “บานเด็กพระมหาไถ พัทยา” อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

Professional Station

‘โศภนา เจนบวร’

หน้า 11

(ตอนที่ 6)

ในแงการจัดการลงทุนใหอัตราผลตอบแทนดี มีสวน ใดที่มีอิทธิพลอีกบางและกระแสเงินตางประเทศมีผล หรือไม ในแง ก ารบริ ห ารพอร ต ให เ กิ ด ผลตอบแทนสู ง กว า คิดวาตองดูกันในระยะยาวระดับหนึ่ง การวัดผลก็ควรมีวิธีที่ มีหลักการชัดเจน อยางกองทุนที่เราบริหารสวนใหญระยะ ยาวจะ Outperform จริงอยูบางปเราเคยชนะตลาดถึงราวๆ 17% ในปเดียว แตก็ไมใชทำไดเสมอไปในทุกสถานการณ ตลาด อยากให ดู ผ ลงานการบริ ห ารกองทุ น ในช ว งเวลาที่ ระยะยาวเพียงพอจะเหมาะสมกวา อีกสวนที่มีอิทธิพลตอ

“บางปเราเคยชนะตลาดถึงราวๆ 17%”

‘โศภนา เจนบวร’ แนวโนมตลาดที่เลี่ยงไมไดที่จะพิจารณา ก็คือ กระแสเงิน เข า ออกของต า งประเทศ ซึ่ ง ถ า ถามว า นั ก ลงทุ น ต า ง ประเทศมี อิ ท ธิ พ ลหรื อ เปล า แน น อนเงิ น จำนวนมากมี อิทธิพลตอตลาดหุนไทยที่ขนาดเล็กแนนอน แตเราจะไดมี โอกาสหรือประโยชน แคไหนจากแงมุมนี้ Fund Flow ตางประเทศก็จะเปนแรงเสริมที่มีผล ให ร าคาหุ น อาจจะได Premium หรื อ Discount จาก Valuation ที่ แ ท จ ริ ง และมี ผ ลให ร าคาหุ น เปลี่ ย นแปลง รวดเร็วผันผวนไดหากมีกระแสเงินไหลเขาออก ซึ่งเราตอง อานจังหวะตลาดจากทิศทาง Fund Flow นำมาประกอบ กับขอมูลเชิงวิชาการ ขอมูลการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานและ Valuation หุนดวย

ON

O W E FLYT

ติดตามตอฉบับหนา www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

MAKRO พื้นฐานรอยเดียว ผลงานงวด 9M52 บริษัทมียอดขาย เทากับ 55,974 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.3%YoY โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจากสินคาประเภท อาหารเปนหลักเติบโต 8%ในขณะที่สินคาไม ใชอาหารทรงตัว ณ สิ้นงวด 3Q52 มีสาขา เปดใหบริการรวม 43 แหง โดยมีสาขา เพิ่ม 2 แหง จากงวดเดียวกันปที่แลว สาขาใหมพื้นที่ ข า ย ป ร ะ ม า ณ 7 , 0 0 0 ต ร ม . / แ ห ง คื อ รามอิ น ทรา, ชุ ม พร ในงวดนี้ มี ร ายได ค า บริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น 6.8%YoY เป น 1,169 ล า น บาท แตมีรายไดอื่นลดลง 31.9%YoY เปน 292.9 ล า นบาท เนื่ อ งจากในป ที่ แ ล ว งวด 2Q51 มี บั น ทึ ก กำไรจากการขายแม ค โคร ออฟฟศ โดยงวด 9M52 มีกำไรสุทธิ 972 ลาน บาท ลดลง 24.6%YoY กำไรที่ลดลงมาก ผล

Professional Station

หน้า 12

บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) แนะนำ ‘ซือ้ ลงทุน’ ราคาพืน้ ฐานป 53 เทากับ 100 บาท

มาจากกำไรขั้นตนลดลง และไมมีกำไรพิเศษ จากขายแม็คโครออฟฟศ สำหรั บ การที่ MAKRO เป ด สาขา ใหม 1 แหง ที่พัทยาในเดือนธ.ค. 52 และอีก 2 แหงในป 53 ฝายวิเคราะหคาดกำไรในป 53 เติบโต 14.9% ในเดือน ธ.ค. 52 บริษัทจะเปด สาขาใหม 1 แหง ที่พัทยา มีพื้นที่ขายประมาณ 7,000 ตรม. ซึ่งคาดจะสงผลบวกตอยอดขาย ในป 53 และในป 53 บริษัทจะมีเปดสาขาใหม เพิ่มอีก 2 แหง ขนาด 7,000 ตรม. ใน 1Q53 และ 2Q53 โดยทางฝายวิเคราะหประเมินวา ในป 53 บริษัท MAKRO จะมียอดขายเติบโต 8%YoY เปน 82,147 ลานบาท บนสมมุตฐาน อัตรากำไรขั้นตนที่ 6.53% (+0.03%) จะมี กำไร สุ ท ธิ เ ท า กั บ 1,599 ล า นบาท เติ บ โต

14.9%YoY กำไรตอหุน 6.66 บาท ทั้ ง ฝ า ย วิ เ ค ร า ะ ห ป ร ะ เ มิ น ร า ค า พื้นฐานเปนป 2553 เทากับ 100 บาท บน P/E ที่ 15 เทา เทียบเทา PEG ที่ 1 เทา แนะนำ ‘ซื้อ ลงทุน’ พรอมคาดไตรมาส 4/52 จะจายปนผล อีก 2.60 บาทตอหุน โดย 9M52 จายไปแลว 3 บาท

Photo Release ชมเดือน ศตวุฒิ (กลาง) กรรมการ ผู จั ด การ บริ ษั ท ไทย เอ็ น ดี ที จำกั ด (มหาชน) หรือ TNDT พรอม คณะผูบริหาร ร ว มนำเสนอข อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ ประจำ ไตรมาสที่ 3/2552 ตอนักลงทุน นักวิเคราะห และสื่อมวลชน ในงาน Opportunity Day ‘โอกาสใกล ชิ ด พิ ชิ ต การลงทุ น ’ ซึ่ ง จั ด โดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่อาคาร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

Gossip Station

หน้า 13

Çѹ¹Õé¢ÍÃкÒÂ

คนที่ ท ยอยสะสมหุ น มาเรื่ อ ยๆ ตั้ ง แต 2 - 3 เดือนกอน หวังจะปลอยกินใหเต็มปาก เต็มคำ ฟนกำไรเนื้อๆ คงไดแตภาวนาใหอะไรๆ มันไม สุขสันตวันอังคาร วันนี้เปนวันดีที่ขา เลวราย ไมมีการช็อกกับตัวเลขสยองๆ หรือขาว นอยหมายเลข 8 ไดมีโอกาสมารับใชผูอานทุก รายๆ ใหมๆ อีก ซึ่งระยะสั้นระดับสัปดาหใครๆ ทานแทน คุณสตอรเบอรี่ (อีกแลว) ก็ตางผวาหวาดวาดภาพมีแตผัน กับผวน จึงได ป า นนี้ เ ธอผู นั้ น ผู ซึ่ ง ลากิ จ ไปปฏิ บั ติ แตแอบคิดวา เหลากองทุนทั้งหลายโดยเฉพาะ ภาระกิจ (ณ เกาะแหงหนึ่งทางใตสุดของคาบ LTF - RMF จะมาชอนหุนตัวที่พื้นฐานดีๆ ตาม สมุทรมาเลย) คงกำลังลองเรือเอี่ยมจุนดิ่งตรง ที่เคยสัญญากันไว มามะมาชวยกันดัน มาถึงปากอาวไทยแลว จึงเชื่อวา อีก ใ ห หุ น ทุ ก ตั ว มั น ไ ป ถึ ง มู ล ค า ที่ ไมนาน โดยนาจะเปนวันพรุงนี้ ของ เหมาะสมเสี ย ที ใ ห ชื่ น ใจนั ก วิ เ คราะห ฝากจากแดนลอดช อ งคงจะมาถึ ง Blemished and acne-prone skin? หลักทรัพยทั้งหลายกันเสียหนอย อยา เราๆ ทานๆ ผานรูปแบบขอมูลขาว Find out what you can do! มั ว แต เ อาตั ง ค ไ ปลงทุ น ทองกั น หมด สารอันนาสนใจไดอยางสาสมกับที่ เนอ...... ไปตั้งไกล แลวบรรทัดนี้ก็มาถึงเวลาของ แตกอนจะถึงวันที่เธอกลับ อนาคตกั บ การลงทุ น ตลาดล ว งหน า มา หากย อ นดู ภ าพการซื้ อ ขายหุ น เชนเคยโดยหลังจากราคายอลงมาแรง ไ ท ย เ มื่ อ ว า น นี้ . . . ต อ ง บ อ ก ว า เมื่อวันศุกรที่ผานมา จากขาวเรื่องดูไบ เจง....หลังปลายสัปดาหกอนวูบพอ ที่รูๆ กันอยู Gold Futures วานนี้ ก็ ทำเนาตามความกังวลที่ดูไบ แตก็มี กลับมาสดใสอีกครั้ง ตามที่ควรจะเปน การรีบาวดขึ้นชัดตั้งแตเปดวินาทีแรก ใครที่คิดวาทองพุงมารอบนี้ ของการซื้อขายเลยเชียว และแมวา จะไมมีปญหาเรื่องดูไบมาเกี่ยวอีกละก็ ดาวโจนสจะรวงไปตั้ง 154 จุด ก็ไม R คิดใหมไดเลย เพราะนี่เหมือนจะเปน สามารถทำอะไรเราได...ฮา ฮา ฮา Eucerin pH5 products แค จุ ด เริ่ ม ต น ของวิ ก ฤตการเงิ น ใน บวกบวกบวก... Experience the first skincare with allergy protection ตะวั น ออกกลางที่ ส ง สั ญ ญาณ ออก หุ น บ า นเราไม เ หมื อ นชาว มากลายๆ แลววาปญหาดังกลาวจะ บานเคาอยูแลว ซึ่งไมวาดูไบจะบาน เกิดขึ้นมาไดทุกเมื่อ ยังไงซะใครที่จะ ปลายขยายป ญ หาออกไปหรื อ ไม เข า มาแห เ ล น ทองตามชาวบ า นก็ ดู หรือที่ตะวันออกกลางจะชวยประคับ จังหวะซักนิดนึงเถอะ ไมใชเขามาซื้อ ประคองความเสียหายใหจำกัดวงไว ตอนแพงๆ เส น เทคนิ ค เองก็ เ ข า เขต ได Overbought แลวดวย ความเสี่ยงของ สุ ด ท า ยคนที่ เ ล น หุ น ไทยก็ ขาซื้อยิ่งเพิ่มไปอีกเทาตัว ทางคุณคม ตองกลับมาสนใจกระแสเงินทุนไหล สันต บล.บัวหลวงบอกวา หากอยาก เข า ออกในหุ น ตั ว ใหญ ๆ ในกลุ ม เลนทองลวงหนา ไปรอซื้อจังหวะราคา พลังงานและแบงกเปนหลัก แลวเมื่อ ออนตัวจะดีที่สุด ใหแนว รับ 18,400 คิดไปตอวา ปจจัยอะไรบางที่มีผลตอ บาท แนวตาน 18,750 บาท หุนเหลานี้ สำหรับพลังงานตอบงายๆ คือทิศทางราคาน้ำมันซึ่งจะมีผลตอผลประกอบ เสมอเหมือนกับเขาไดในเร็ววัน (เร็ว ป)......แยจัง ก อ นจากคุ ณ สตอรเบอรี่ เ ขา (เธอ) การในอนาคต รวมถึ ง ข า วควบๆ ที่ ยั ง จำเป น เนอะ กลับมาถึงในมุมของนักลงทุนกันบาง ฝากมาเฉลยคำถามฉบับวานนี้ที่ถามไปวาหุน ตองรอใหเรื่องมาบตาพุดลงเอยดวยดีกอน สวน แบงกก็ตองอิงกับภาพเศรษฐกิจเปนสำคัญ ซึ่ง ......กอนหนานี้กอนจะมีความตกใจเรื่องดูไบ ทุก อะไร ซีสส ตลอดพลิกบนพลิกลางกลับหัว ทั้งหลายทั้งปวงนี้แมวาจะมีสัญญาณดีแสนดี คนแอบฝนตรงกันวาจะไดเห็นการแรลลี่ขึ้นอีกสัก ยังก็ ซีสส ? .....คำตอบก็คือSIS นั่นเอง...... แคไหนก็ตามหากปญหาการเมืองยังกรุนๆ คุๆ รอบ ได เ ป น กระทิ ง สี เ ขี ย วควบ ทะยานแทงคา อยู ก็อยาไดหวังเลยวา พวกเราจะลงทุน ไดตาม 8xx จุดไดอยางสงาผาเผย มาวั น นี้ ส ถานการณ เ ปลี่ ย น ความคิ ด เหตุและผลอยางสงบสุข แต ก็ ยั ง มี สั ญ ญาณที่ ดี ที่ หุ น ไทยใหญ ความหวัง ความฝนยอมเปลี่ยนตาม วันนี้สำหรับ หลายตั ว ได รั บ การยอมรั บ ในระดั บ สากลแล ว ต า งชาติ จึ ง มองหุ น อย า ง BANPU, CPF หรื อ PTT (ยั ง มี อี ก แต ไ ม ไ ด โ ดดเด น เท า ) อยู เ หนื อ ความกั ง วลด า นการเมื อ งเพราะมี ก ารกระจาย รายไดหลายทวีป ทวาพวกตัวเหลานี้ก็มีเพียงหยิบมือ ซึ่ง ทำใหหุนตัวเล็กตัวนอยหรือกิจการเล็กๆ ที่เขา ตลาดไปแลวคงยากที่จะไดรับโอกาสทางการเงิน

www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้ คาด ว า จะมี ทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น โดยปร ะเด็ น ที่ ต อ งการจั บ ตา คื อ การเค ลื่ อ นไหวข อง ตลาดหุนในภูมิภาค เนื่องจากผลกระทบ ของกรณีดูไบ จะยังคงตอเนื่องอีกหลายวัน จึงตองพิจารณาจากการชวยเหลือที่กำลัง จะเกิดขึ้น กลยุทธการลงทุนหากพิจารณา จากสั ญ ญาณท างเทค นิ ค ถ า ดั ช นี ฯ สามารถผาน 690 จุดได ถือเปนสัญญาณ ที่ ดี ในช ว งสั้ น จึ ง แนะน ำเก็ ง กำไร ประเมินแนวรับอยูที่ 685 จุด สวนแนวตาน อยูที่ 695 จุด

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้ คาด ว า มี แ นวโน ม อ อ นตั ว ลง จากแรงขายทำ กำไรระยะสั้ น ของนั ก ลงทุ น หลั ง จากที่ ดั ช นี ฯ ได ป รั บ ตั ว ขึ้ น มามากแล ว อี ก ทั้ ง ตลาดยั ง ขาดป จ จั ย บวกใหม ๆ เข า มา กระตุ น ขณะที่ ป จ จั ย ทางการเมื อ งและ กรณีการระงับ 76 โครงการในมาบตาพุด ที่ ยั ง ไม มี ข อ สรุ ป ซึ่ ง เป น ประเด็ น ที่ ต อ ง ติดตามตอไป

หน้า 14

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้วา ให ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดหุนตาง ประเทศโดยเฉพาะดาวโจนส เนื่องจาก กรณีของดูไบมีผลตอจิตวิทยาการลงทุน แตการซื้อขายระหวางวันใหระวังแรงขาย ทำกำ ไรช ว งสั้ น เนื่ อ งจาก ช ว งนี้ ยั ง ขาด ปจจัยบวกใหม เขามากระตุนการลงทุน กลยุทธ แนะนำเก็งกำไรชวงสั้นเปนราย ตั ว ประเมิ น แนวรั บ ไว ที่ 684 จุ ด และ ประเมินแนวตานไวที่ 696 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552 Top 20 by value

หน้า 15

ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

หน้า 20

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

หน้า 22

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 263 ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552 ปฏิทินกิจกรรม ประจำวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2552

หน้า 27

06.30

ธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 อาคารสำนักงานใหญ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

08.00

สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคม ธนาคารไทย จัดการประชุมเรื่อง A New Stage of Strategic Partnership: Accelerating Regional Economic Integration The Oriental Hotel

09.00

เกียรติธนาขนสง เสนอขอมูลบริษัทจดทะเบียนประจำไตรมาส 3/2552 ในงาน Opportunity Day ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

10.00

ธนาสิริ กรุป แถลงขาว และพิธีลงนามในสัญญาแตงตั้งผูจัดการการจัดจำหนาย และรับประกันการจำหนาย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

10.30

อารเอส จัดสัมภาษณพิเศษ ‘อารเอส เดินหนาถายทอดซีเกมสลาว ครั้งที่ 25 ไร กังวล !!!!!’ อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 3 ชั้น 7

10.30

ธนาคาร กสิ ก รไทย จั ด ให มี ก ารพบปะพู ด คุ ย กั บ ผู บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ ผลการ ดำเนิ น งานด า นกลุ ม ลู ก ค า ธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี ใ นป 2552 และเป า หมายพร อ ม ยุทธศาสตรในการทำธุรกิจในป 2553 อาคารจามจุรีสแควร

10.45

เนาวรัตนพัฒนาการ เสนอขอมูลบริษัทจดทะเบียนประจำไตรมาส 3/2552 ใน งาน Opportunity Day ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

13.00

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพยฯ (CSRI) จัดงานแถลงขาว ‘โครงการ ประกวดแผนธุรกิจกิจการเพื่อสังคม’ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

13.00

เพอรนอต ริคารด จัดสัมภาษณพิเศษผูบริหาร ประเด็นเปด ‘จาคอบส ครีก ไวน การเดนท’ อาคารเพรสิเดนท ทาวเวอร

13.00

ไอที ซิ ตี้ เสนอข อ มู ล บริ ษั ท จดทะเบี ย นประจำไตรมาส 3/2552 ในงาน Opportunity Day ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

--ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

14.45

สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี เสนอขอมูลบริษัทจดทะเบียนประจำไตรมาส 3/2552 ในงาน Opportunity Day ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สนใจติดตอโฆษณา

16.00

ศรีไทยซุปเปอรแวร เสนอขอมูลบริษัทจดทะเบียนประจำไตรมาส 3/2552 ในงาน Opportunity Day ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

16.00

ไทยยามาฮา มอเตอร จัดงานแถลงขาว ‘Everyday is Sunday with Fino’ ดิจิตอล เกตเวย เซ็นเตอรพอยท

16.00

เอ็ ม อาร สุ ขุ ม วิ ท จั ด งานแถลงข า วความสำเร็ จ ของโครงการ มิ ล เลนเนี ย ม เรสซิเดนซ สุขุมวิท คอนโดมิเนียมระดับทอปเอนด อาคาร เอ็กซเชนจ ทาวเวอร

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 1 ธ.ค. 2552  
Investor_station 1 ธ.ค. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Advertisement