Page 1

Co należy wiedzieć o Programie ,,Rodzina 3+” w Knurowie ?

Najczęściej zadawane pytania


Pyt 1. Do kogo skierowany jest Program ? Do rodzin zamieszkałych w Knurowie, posiadających co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat, a gdy dziecko nadal uczy się lub studiuje- do 26 roku życia

Pyt 2. Od kiedy rusza Program i kto jest jego organizatorem? Program rusza od 2 stycznia 2014 roku, a jego organizatorem jest Urząd Miasta Knurów

Pyt 3. Co daje udział w Programie ? Możliwość skorzystania ze zniżek przy zakupie produktów i usług oznaczonych logo Programu ,,Rodzina 3+” w Knurowie. Wszystkie instytucje lub firmy, które oferują zniżki dla posiadaczy kart, będą specjalnie oznaczone. Jeśli w witrynie będzie przyklejona naklejka Programu, oznacza to, że na pewno w tym miejscu oferowana jest zniżka.

Pyt 4. Kto udziela zniżek i gdzie można znaleźć informacje na ten temat ? Zniżki udzielane będą przez jednostki miejskie Gminy Knurów (MOSiR Knurów oraz Centrum Kultury), jak również przez Partnerów Programu, do których zaliczamy lokalne firmy, instytucje, stowarzyszenia i kluby pod warunkiem złożenia przez nich akcesu do Programu. Aktualny wykaz miejsc oraz wysokość zniżek publikowany jest na stronie www.knurow.pl w zakładce poświęconej Programowi ,,Rodzina 3+” w Knurowie.


Pyt 5. Co trzeba zrobić by przystąpić do Programu? Należy uzyskać imienną Kartę ,,Rodzina 3+ „ w Knurowie.

Pyt 6. Jak uzyskać Kartę ,,Rodzina 3+”w Knurowie ? krok pierwszy: - należy zapoznać się Regulaminem Programu oraz pobrać wniosek o wydanie Karty ,,Rodzina 3+” w Knurowie. Oba dokumenty dostępne są w Biurze Obsługi Klienta UM Knurów przy ul. dr. F.Ogana 5 oraz na stronie www.knurow.pl (w zakładce poświęconej Programowi). krok drugi: należy uważnie wypełnić wniosek. To zadanie wykonuje rodzic lub opiekun prawny, który musi wypisać we wniosku dane wszystkich członków rodziny, którzy mają otrzymać Kartę. krok trzeci: wypełniony wniosek należy złożyć w pokoju nr 112 na I piętrze w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM Knurów przy ul.dr F.Ogana 5. krok czwarty: odebrać Kartę w pokoju nr 09 (niski parter) w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Knurów przy ul.dr F.Ogana 5. Pyt 7. Ile czeka się na wydanie Karty i czy związane są z tym jakieś opłaty ? Karty wydawane są w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku w Urzędzie. Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny


wskazanym we wniosku. Kartę będzie mógł odebrać pełnoletni członek rodziny wskazany we wniosku. Wydanie Karty jest bezpłatne. Pyt 8. Czy uzyskanie Karty uzależnione jest od wysokości dochodów w rodzinie? Nie Pyt 9. Na jaki okres wydawana jest Karta? Na okres 3 lat. W przypadku jeśli przed upływem tego okresu dziecko uzyska pełnoletność – Karta wydawana jest na okres do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia. Pozostali członkowie rodziny zachowują uprawnienia do pełnego okresu 3 letniego.

Pyt 10. Czy dziecko które ukończy 18 lat definitywnie straci prawo do korzystania z Karty? Nie, pod warunkiem, że kontynuuje naukę. Wówczas kartę – na wniosek uprawnionego - wydaje się na kolejny okres, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia przez niego 26 roku życia.

Pyt 11. Czy po upływie 3 lat można przedłużyć ważność Karty dla pozostałych członków rodziny? Tak. W tym celu należy złożyć wniosek o przedłużenie karty nie później niż miesiąc przed upływem ważności dotychczasowej Karty. Wydanie nowej karty odbywa się na zasadach analogicznych jak przy wyrobieniu pierwszej Karty.


Pyt 12. Jak korzystać z Karty ? Kartę należy okazać bezpośrednio przy zakupie towaru lub usługi. Karta Rodzina 3+ w Knurowie jest ważna tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem

potwierdzającym

tożsamość.

Dla

dzieci

uczących

się

takim

dokumentem może być legitymacja szkolna. Dzieci do 7 roku życia nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać ze zniżek na podstawie własnej Karty wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna lub innego uprawnionego do korzystania ze zniżek członka rodziny, który posiada przy sobie dokument tożsamości i własną Kartę.

Pyt 13. Co zrobić w przypadku zgubienia/utracenia Karty ? Niezwłocznie zgłosić ten fakt w Urzędzie Miasta Knurów oraz złożyć wniosek o wydanie duplikatu. Duplikat wydaje się na zasadach analogicznych jak dla pierwszej Karty. Duplikat wydawany jest bezpłatnie, jednakże w przypadku kolejnej utraty, od następnego duplikatu pobierana będzie opłata w wysokości 10 PLN.

Pyt 14. Czy Kartą można posługiwać się poza Programem ? Nie. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

☺ Dodatkowych informacji w sprawach dot. złożenia wniosku o wydanie/przedłużenie Karty ,,Rodzina 3+” w Knurowie udziela: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM Knurów tel: 32 339 22 79 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

☺☺ W pozostałych sprawach związanych z funkcjonowaniem Programu ,,Rodzina 3+” w Knurowie należy kontaktować się z: Biurem ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Knurów tel. 32 339 22 93, e-mail: magdalenacz@knurow.pl

FAQ-www.pdf