Page 1

PODSTAWOWE PARAMETRY ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY Parametr

J.m

Wartość

Napięcie znamionowe

kV

123/(145)

Częstotliowść znamionowa

Hz

50

Prąd znamionowy

A

2000/2500/3150

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Ik)

kA

31,5; 40

Czas trwania zwarcia (tk)

s

3

Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany (Ip)

kA

80 ; 100 230 (między ziemią a fazą)

Znamionowe napięcie wytrzymywane krótkotrwałe

kV

o częstotliwości sieciowej (Ud)

265 (wzdłuż przerwy izolacyjnej) 109

Napięcie wytrzymywane przy zerowym ciśnieniu (5min)

kV

Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe (Up) (1,2/50uS)

kV

Poziom wyładowań niezupełnych

pC

<=5

%/rok

<=0,5

m

min. 0,8

550 (między fazą a ziemią)

Roczny ubytek gazu Szerokość zestawu (pola)

630 (przez otwarte styki)

Zaprojektowano i wykonano zgodnie z normą PN-EN 62271-203

CAŁA POLSKA

BIURO MARKETINGU PÓŁNOC

BIURO MARKETINGU POŁUDNIE

BIURO MARKETINGU ZACHÓD

BIURO MARKETINGU RYNEK TRAKCJI UL. PORCELANOWA 12, 40-246 KATOWICE

REGION PÓŁNOCNY UL. PRZEMYSŁOWA 156, 62-505 KONIN

REGION POŁUDNIOWY UL. PORCELANOWA 12, 40-246 KATOWICE

REGION ZACHODNI UL. OŁTASZYŃSKA 92 C/3, 53-009 WROCŁAW

TEL.: (32) 25 90 322,

TEL.: (63) 24 66 214,

TEL.: (32) 25 90 167/315,

TEL.: (71) 39 06 154/155,

FAX: (32) 25 90 318

FAX: (63) 24 27 162

FAX: (32) 25 90 340

FAX: (71) 36 08 934

JOANNA.JANUS@ELBUDOWA.COM.PL

DYSTRYBUCJA.POLNOC@ELBUDOWA.COM.PL

DYSTRYBUCJA.POLUDNIE@ELBUDOWA.COM.PL

DYSTRYBUCJA.ZACHOD@ELBUDOWA.COM.PL

Gdańsk Słupsk Koszalin Elbląg Szczecin

Olsztyn

ZEDO (Nowe Czarnowo)

Bydgoszcz

Białystok

Toruń

Gorzów Wlk.

Ostrołęka Płock

Konin

Poznań

Zielona Góra

Warszawa Łódź

Kalisz

Legnica

Serwis rozdzielnicy

Kozienice

Wrocław

Radom Lublin

Bełchatów

Turów Jelenia Góra

Opole

tel.: 691 145 145

o

Częstochowa

Zamość

Katowice

Gliwice

Rzeszów

Kraków

Bielsko-Biała

Tarnów

optima145@elbudowa.com.pl

KONIN – ZAKŁAD PRODUKCYJNY ELEKTROBUDOWA SA ODDZIAŁ SPÓŁKI RYNEK DYSTRYBUCJI ENERGII TEL.: (63) 24 66 200, FAX: (63) 24 27 292; E-MAIL: DYSTRYBUCJA@ELBUDOWA.COM.PL

WWW.ELBUDOWA.COM.PL

Rozdzielnica z izolacją gazową w osłonie metalowej (GIS)


ZASTOSOWANIE

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE PÓL

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w miastach, centrach przemysłowych oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej wymaga instalowania małogabarytowych rozdzielnic o wysokich parametrach niezawodnościowych.

POLE LINIOWE Z PRZYŁĄCZEM KABLOWYM

Rozdzielnice OPTIMA 145 przeznaczone są do pracy w sieciach rozdzielczych energii elektrycznej o częstotliwości 50 Hz i napięciach znamionowych do 145 kV. Dzięki optymalnym gabarytom rozdzielnice OPTIMA mogą być instalowane w obiektach energetycznych nowych i modernizowanych. Rozdzielnica OPTIMA to rozdzielnica: wnętrzowa, przedziałowa, w aluminiowej osłonie wykonanej jako odlew, z izolacją gazową SF6, z wyłącznikiem z komorą samosprężną, z pojedynczym lub podwójnym systemem szyn zbiorczych.

POLE LINIOWE Z PRZYŁĄCZEM NAPOWIETRZNYM

B UD OWA ROZDZIELNICY

Przekładnik prądowy

Odłącznik przekładnika

Napęd wyłącznika

Przekładnik napięciowy

Wyłącznik gazowy

Uziemnik szybki

Napęd odłącznika i uziemnika szyn

Napęd uziemnika szybkiego

Szyny zbiorcze

Łącznik trójpozycyjny

POLE SPRZĘGŁOWE

Napęd łącznika trójpoz. Przyłącze kablowe

Izolator – bariera ciśnieniowa

Pokrywa zamykająca

Rama posadowcza

ZALETY ROZDZIELNIC OPTIMA

Budowa

1 Wysokie bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu: rozwiązań konstrukcyjnych chroniących przed skutkami łuku wewnętrznego, zastosowaniu blokad między odłącznikami i uziemnikami, które uniemożliwiają wykonanie nieprawidłowych czynności łączeniowych, zastosowaniu wyłącznika wysokiego napięcia o nowoczesnej konstrukcji zapewniającej skuteczne działanie w każdych warunkach eksploatacji, nowoczesnego systemu pomiaru gęstości gazu umożliwiającego precyzyjną kontrolę stanu izolacji.

POLE SPRZĘGŁOWE Z POMIAREM

2 Ograniczenie do minimum czynności konserwacyjnych i serwisowych w trakcie eksploatacji rozdzielnicy. 3 Stosowanie nowoczesnych aparatów łączeniowych. 4 Możliwość zastosowania przekładników napięciowych i prądowych różnych producentów. Przedst a wi on e pol a m ogą być wykon a n e w wa ri a n ci e z dwom a system a m i sz yn z bi orcz ych . Przedstawione pola nale ży traktować jako i n form a cję tech n i cz n ą o ch a ra kterze pogl ą dowym . Wyposa żen i e i wykon a n i e pól będz i e ka żdora zowo uzgadniane w zale żności od specyfi cz n ych wym a ga ń projekt u .

Optima 145  
Optima 145