Page 1

NR REJ. 4/P/2009

ELEKTROBUDOWA SA

ELEKTROBUDOWA SA

Rozdzielnice dwusystemowe œredniego napiêcia typu D-12-2S D-17-2S

Medium voltage switchgears

Type D-12-2S, D-17-2S


ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA

ISO 9001 ISO 14001 AQAP 2110

PRZEZNACZENIE

ZALETY

Dwusystemowa rozdzielnica D-12-2S, D-17-2S z izolacj¹ powietrzn¹ przeznaczona jest do rozdzia³u energii elektrycznej w sieciach pr¹du przemiennego o czêstotliwoœci 50/60 Hz i napiêciu znamionowym do 17,5kV. Znajduje zastosowanie w energetyce i w przemyœle. Jest polecana do GPZ, w których wymagana jest du¿a pewnoœæ zasilania.

Podstawowe walory rozdzielnicy D-12-2S, D-17-2S to: wyj¹tkowo ma³e gabaryty wœród rozdzielnic dwusystemowych na napiêcie do 17,5kV, zwiêkszenie bezpieczeñstwa obs³ugi poprzez system dekompresji wewnêtrznej (przy minimum dwóch polach), dokonywanie czynnoœci ³¹czeniowych przy zamkniêtych drzwiach z zachowaniem IP4X, nieskomplikowana obs³uga, gwarancja poprawnej kolejnoœci czynnoœci ³¹czeniowych dziêki kompleksowemu systemowi blokad, bezpieczeñstwo osób znajduj¹cych siê w pobli¿u przy ewentualnym zwarciu ³ukowym, mo¿liwoœæ wykonywania prac eksploatacyjnoremontowych w obrêbie celki bez koniecznoœci wy³¹czenia napiêcia szyn zbiorczych rozdzielnicy, mo¿liwoœæ szybkiej wymiany wy³¹czników, dogodny dostêp do kabli i aparatów, sygnalizacja obecnoœci napiêcia w ka¿dej celce, przejrzystoœæ projektowania, wywa¿ona cena w stosunku do jakoœci produktu, wieloletnia trwa³oœæ, minimalne wymogi przegl¹dów i konserwacji, eksploatacja przyjazna dla œrodowiska, fachowy serwis producenta.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA D-12-2S, D-17-2S nale¿y do wnêtrzowych wolnostoj¹cych rozdzielnic przedzia³owych o przegrodach metalowych “metalclad”. Sk³ada siê z wydzielonych pól po³¹czonych podwójnym systemem szyn zbiorczych. Posiada szereg blokad zapewniaj¹cych bezpieczn¹ obs³ugê. Mo¿e byæ wyposa¿ona w system wczesnego wykrywania i wy³¹czania zwarcia ³ukowego. Produkowana jest w wersjach: standardowej z napêdami rêcznymi, zdalnej, przystosowanej do pracy w bezobs³ugowych stacjach energetycznych, z napêdami silnikowymi (manewrowanie od³¹cznikami i uziemnikiem oraz przesuwanie cz³onu wysuwnego z po³o¿enia próby do p³o¿enia pracy). Wspó³pracuje z dowolnym cyfrowym systemem sterowania i nadzoru, mieszan¹ (napêdy elektryczne od³¹czników, pozosta³e napêdy rêczne).

ZGODNOŒÆ Z NORMAMI Rozdzielnica spe³nia wymagania norm PN-EN 62271-200:2007 oraz PN-EN 60694:2004 (zast¹piona przez PN-EN 622711:2009) równie¿ w zakresie odpornoœci w warunkach ³uku wewnêtrznego, co potwierdza atest Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

POLE Z WY£¥CZNIKIEM

POLE £¥CZNIKA SZYN z cz³onem od³¹cznikowym

SYSTEM I

SYSTEM I

SYSTEM II

B

MegaMUZ

cz³on wysuwny od³¹cznikowy

UZIEMNIK

A

C

SYSTEM II

£¥CZNIK SZYN POPRZECZNY SYSTEM I

SYSTEM II


I

I

II

II M

M

M

M

M

P2

3

M

M

M

M

M

M

P1 P2

P2

3

P2

3

P2

3

P2

3

3

3 P1

P1 3

P1

P1 3

Pole odbiorcze

Celka z cz³onem od³¹cznikowym

Celka z wy³¹cznikiem

M

Pole zasilaj¹ce

£¹cznik szyn pod³u¿ny

P1

M

Wykonanie 2

Pole Pole odbiorcze pomiarowe

£¹cznik szyn poprzeczny

Pole odbiorcze

Rozdzielnica D-12-2S, D-17-2S - przyk³adowy schemat ideowy (fragment) Wersja standardowa z napêdami rêcznymi

Pole odbiorcze

Wersja zdalna przystosowana do pracy w bezobs³ugowych stacjach energetycznych

Przedzia³ szyn zbiorczych Przedzia³ od³¹cznika szynowego Przedzia³ cz³onu wysuwnego Przedzia³ przy³¹czowy Przedzia³ obwodów pomocniczych Kana³ dekompresyjny £¹cznik krañcowy Cz³on wysuwny z wy³¹cznikiem w po³o¿eniu próby

Klapa bezpieczeñstwa

Niezawodny system blokad

Napêd silnikowy od³¹cznika

pomiar II

POMIAR I (POMIAR II) wykonanie 1

SYSTEM I

MegaMUZ

3

3

UZIEMNIK

SYSTEM II

POLE POMIAROWE systemów I i II wykonanie 2

SYSTEM I

SYSTEM II


Przedzia³y od³¹cznikowe

Pierwsza polska zdalnie sterowana rozdzielnica przedzia³owa dwusystemowa na napiêcie znamionowe do 17,5kV

Przedzia³y obwodów pomocniczych

Dane techniczne Napiêcie znamionowe

napiêcie probiercze 1-minutowe napiêcie probiercze udarowe

Znamionowy poziom izolacji

ci¹g³y

Pr¹d znamionowy szyn zbiorczych

D-12-2S

D-17-2S

kV

12

17,5

kV kV

28 / 32 75 / 85

38 / 45 95 / 110

A

do 1250

1600

krótkotrwa³y wytrzymywany kA/s szczytowy wytrzymywany

Czêstotliwoœæ

80

Hz

50/60 IP 4X

kA/s

25/1; 31,5/0,1 podwójny, p³aski

Uk³ad szyn zbiorczych kg

840

870

930

850

880

mm mm

650 2690

800

1100 2690

650

wysokoϾ

2690

800 2690

g³êbokoœæ

mm

Œrednia obliczeniowa masa pola

szerokoϾ Wymiary pola

1600

25/3; 31,5/1

kV

Stopieñ ochrony Odpornoœæ na skutki ³uku elektrycznego

do 1250

2500*

2690

1790

Klasa odpornoœci na ³uk wewnêtrzny

AFLR

Klasa rodzaju przegród

PM

Klasa dostêpnoœci do przedzia³ów Zgodnoœæ z normami

LSC2B PN-EN 62271-200:2007, PN-EN 60694:2004 (zast¹piona przez PN-EN 62271-1:2009)

* wykonanie po uzgodnieniu z producentem

Rozdzielnica posiada ATEST wydany przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie po przeprowadzeniu pe³nych badañ typu.

Producent: Oddzia³ Spó³ki Rynek Dystrybucji Energii 62-505 Konin, ul. Przemys³owa 156 tel. +48 63 24 66 200, fax +48 63 24 27 292 e-mail: dystrybucja@elbudowa.com.pl

ELEKTROBUDOWA SA 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12 tel. +48 32 25 90 100, fax +48 32 25 90 216 e-mail: elbudowa@elbudowa.com.pl

ELEKTROBUDOWA SA STOSUJE SYSTEM ZARZ¥DZANIA ZGODNY Z ISO 9001, ISO 14001, AQAP-2110 ELEKTROBUDOWA SA HAS IMPLEMENTED THE MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001, ISO 14001, AQAP-2110

BIURA MARKETINGU I SPRZEDA¯Y URZ¥DZEÑ / MARKETING OFFICES Region Pó³nocny 62-505 Konin, ul. Przemys³owa 156 tel. +48 63 24 66 214, fax +48 63 24 27 162 e-mail: dystrybucja.marketing@elbudowa.com.pl

Region Po³udniowy 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12 tel. +48 32 25 90 167/315, fax +48 32 25 90 340 e-mail: dystrybucja.poludnie@elbudowa.com.pl

Region Zachodni 53-009 Wroc³aw, ul. O¿ynowa 32 tel. +48 71 39 06 154/155, fax +48 71 36 08 934 e-mail: dystrybucja.zachod@elbudowa.com.pl

Overseas Market 62-505 Konin, ul. Przemys³owa 156 tel. +48 63 24 66 371/348, fax +48 63 24 66 304 e-mail: dystrybucja.expzachod@elbudowa.com.pl

Rozdzielnice dwusystemowe średniego napięcia typu D-12-2S D-17-2S  
Rozdzielnice dwusystemowe średniego napięcia typu D-12-2S D-17-2S