Page 1

TYCHY

www.ib-polska.pl

EXPRESS MIEJSKI PARTNERSTWO NA RZECZ PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO

Fundacja Internationaler Bund Polska kolejny raz była inicjatorem spotkania w Tychach osób i organizacji zaangażowanych w realizację projektu „Akademia Aktywności Społecznej”, który zrealizowano w ramach Programu „Młodzież w działaniu” www.mlodziez.org.pl W Tychach cyklicznie odbywają się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób z terenu Tychów, Rudy Śląskiej, Katowic i Gliwic zaangażowanych w projekt „Akademia Aktywności Społecznej”. O projekcie rozmawiamy z koordynatorem projektu Piotrem Mazurkiem. Bogusława Iglar: Skąd pomysł na projekt młodzieżowy o tematyce demokratycznej? W tej Akcji Programu Młodzież w Działaniu w całym roku 2009 zrealizowano zaledwie 5 projektów, a kolejne 5 wniosków odrzucono.

Piotr Mazurek: Pomysł narodził się podczas mojej współpracy w Rudzie Śląskiej ze Stowarzyszeniem ‚Morela’ na Rzecz Osób Wymagających Wsparcia i Pomocy Psychologicznej, nakreśliliśmy wtedy główne założenia. Chcieliśmy pokazać młodzieży, iż demokracja to nasza aktywność lokalna, a nie polityka i politycy. Ponownie wniosek składała już Fundacja Internationaler Bund Polska, w której obecnie pracuję. Tak mało pomysłów na dotarcie do młodzieży z pomysłem na wciągnięcie jej do działań - edukacji o demokracji wynikać może z braku promocji dobrych przykładów w Akcji 1.3 i braku pomysłów na ciekawe przedstawienie tematu. My ten pomysł znaleźliśmy. B. I.: Kto wchodzi w skład partnerstwa i dlaczego projekt jest oparty na tak szerokiej współpracy? P. M.: Fundacja Internationaler Bund Polska prowadząca w Centrum Integracji Społecznej w Tychach zaprosiła do projektu organizacje pozarządowe, instytucje pozarządowe, instytucję publiczną oraz dwóch partnerów z Niemiec, są to: •

Stowarzyszenie MORELA z Rudy Śląskiej,

Stowarzyszenie Młodzi z Rudy Śląskiej,

Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska,

Europy

Studenckie Koło Naukowe Linuksa i Wolnego Oprogramowania Centrum Upowszechniania Technologii Informatycznych działającą w Rybniku i Gliwicach,

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej,

Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach,

Jugendmigrationsdienst (Młodzieżowe Centrum Migracyjne z Erfurtu),

Gesellschaft für Beschäftigung, Bildung und soziale Dienste des Internationalen Bundes Erfurt (Przedsiębiorstwo pożytku publicznego Centrum Edukacyjne z Erfurtu).

Przy dyskusjach związanych z przygotowaniem projektu pojawiła się myśl, żeby zaprosić do tego partnerów, którzy mają doświadczenia w obszarze szeroko pojętych działań edukacyjnych. Chcieliśmy również zaprezentować w projekcie działania o charakterze innowacyjnym stąd zaproszenie Koła Naukowego, którego członkowie udzielą nam wsparcia przy uruchomieniu platformy e-learningowej na potrzeby projektu, która działa pod adresem https://nauka.ib-polska.pl/ AAS/ B. I.: Jak duży jest stopień trudności tworzenia i realizacji projektu w oparciu o takie partnerstwo w projekcie młodzieżowym? P. M.: Partnerstwo udało nam się utworzyć z organizacjami pozarządowymi, które w większości poznaliśmy już podczas wcześniejszej współpracy. Jedynie Studenckie Koło Naukowe Linuksa i Wolnego Oprogramowania i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach to nowi partnerzy naszych działań, którzy wnieśli do projektu duży potencjał i nowe pomysły na edukację nieformalną młodzieży o demokracji. B. I.: Dziękuję za rozmowę.


Krzysztof Rochowski - animator projektu „Akademia Aktywności Społecznej” Społeczeństwo obywatelskie potrzebuje świadomej swych praw i aktywnej w społeczeństwie młodzieży. To założenie realizuje partnerstwo 8 organizacji pozarządowych oraz instytucji z Polski i Niemiec, które uruchamiają „Miejski Ekspress”

Tworzenie gazety wydawanej w formie drukowanej i wersji elektronicznej, pokazy filmów, obrazujących walkę o demokrację, platforma e-learningową oraz coachingiem to tylko wybrane z całego zestawu działania skierowane do młodzieżowych liderów z miast Górnośląskiego Związku Metropolitarnego. Tak bogatą ofertę szkoleń, promocji pozytywnych działań młodzieży i wsparcia w ponadrocznym projekcie współfinansuje Komisja Europejska poprzez Program „Młodzież w działaniu” w Akcji 1.3 Młodzież w demokracji, a realizuje projekt szerokie partnerstwo Polskich i Niemieckich organizacji i instytucji m.in: Stowarzyszenie Młodzi Europy. W ramach „Miejskiego Ekspressu” będzie można poznać na własnej skórze jak się sprawdza telepraca oraz poczuć

KRYZYS WOLONTARIATU

W ciągu ostatniej dekady rekordowym pod względem aktywności młodzieży w organizacjach pozarządowych był rok 2005. Według badań Stowarzyszenia Klon/ Jawor w danym roku 23,2% osób powyżej 15 roku życia działało jako wolontariusze. Jednakże z roku na rok coraz mniej osób interesowało się tematem wolontariatu i znacznie zmalała liczba osób angażujących się w akcje społeczne. Zastanówmy się kim jest wolontariusz? Przeważnie są to uczniowie i studenci, którzy oprócz obowiązków szkolnych poświęcają swój czas na działalność w organizacjach pozarządowych. W grudniu 2010 roku kilkadziesiąt osób w wieku od 15-25 lat odpowiedziało na kilka pytań dotyczących ich aktywności w ramach wolontariatu. Tylko 15% osób zadeklarowało, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy brało udział w akcjach społecznych (oczywiście nie

odpowiedzialność za wydany numer, który pierwszy raz powinien pojawić się w formie drukowanej już w listopadzie. Mimo planowanych zaledwie 4 wydań drukowanych gazety tworzący się zespół wierzy, iż wkład pracy jaki wniosą w tę dziennikarską pracę pozwoli im na trafienie do młodzieży, która podejmie wyzwanie i zostanie edukatorem rówieśniczym. Zespół koordynujący projekt przyznaje, iż chce wzbudzić ten uśpiony kapitał ludzki jakim jest młodzież i przyciągnąć do budowania społeczeństwa obywatelskiego w ramach organizacji pozarządowych. Gazeta ma zawierać artykuły, felietony, wywiady, fotoreportaże przeprowadzane z młodzieżą od 13 do 30 roku życia, która daje pozytywne przykłady aktywności społecznej i działań w trzecim sektorze.

wliczam w to odpowiedzi, jakoby wolontariatem były datki na cele charytatywne; znalazło się kilka młodych osób, które uważały, że być wolontariuszem, to wrzucanie pieniędzy do „puszek na cele charytatywne”). Mimo tego, że 15% nie wydaje się być zatrważającą liczbą ludzi aktywnych społecznie, to powinna zacząć nas martwić liczba godzin, które te kilkanaście osób poświęca w ciągu miesiąca na prace społeczne. Przeważnie liczba tych godzin wynosiła „0”, gdyż młodzież brała udział w jednorazowych akcjach, np. czapka św. Mikołaja, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcje organizowane przez szkołę, np. zbiórka żywności dla ubogich mieszkańców miasta… Jednak, aby nie było tak pesymistycznie – wśród tego tłumu znalazło się kilka osób zaangażowanych w poważnie akcje, np. w Młodzieżową Radę Miasta. Dla większości ankietowanych wolon-

tariat jest stratą czasu, gdyż trzeba pracować i marnować swój czas za darmo. Przede wszystkim właśnie „brak zapłaty” kojarzy się młodzieży z działalnością w organizacjach pozarządowych. Tylko kilka osób znało minimum dwie strony poświęcone takim akcjom czy organizacjom (www.mlodziez.org.pl lub www.ngo.pl). Dlaczego tak mało młodzi ludzie wiedzą o wolontariacie? Dlaczego tak nie wielu z nich angażuje się w akcje charytatywne, które są tak bardzo ważne we współczesnym świecie? Podstawowym problemem dla młodego pokolenia jest brak czasu (50%), chociaż wolontariat nie zajmuje zbyt wiele godzin w ciągu roku. Inne przyczyny braku aktywności młodzieży to: • brak wiedzy na ten temat gdzie znaleźć informacje na temat wolontariatu i jak rozpocząć działalność w tego typu organizacjach – 32%; • brak zapłaty za wykowywaną pracę – 15,5%; Jednak Ci, którzy biorą udział w organizacjach pozarządowych, robią to dla chęci poprawy otaczającego ich świata (5%), aby pomóc tym najbardziej potrzebującym (12,5%), aby zdobyć doświadczenie, które może się przydać w przyszłości (20%). Miejmy nadzieję, że promowanie akcji i organizacji pozarządowych pozwoli zapełnić tę lukę nowymi i chętnymi do współpracy wolontariuszami. Malwina Kępka

Miejski Ekspres jest wydany w ramach projektu "Akademia Aktywności Społecznej". Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych

w nim informacji. Tłumaczenie z języka polskiego na niemiecki: w ramach wolontariatu wykonała Magdalena Górczak Skład i druk: Ancora Studio Grafiki i Uszlachetniani Druku Rafał Matuszczyk www.agencja-ancora.pl


www.ib-polska.pl

INFORMACJE O FUNDACJI

INTERNATIONALER BUND POLSKA Fundacja Internationaler Bund (IB) Polska z siedzibą w Krakowie została założona przez stowarzyszenie Internationaler Bund Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Zarejestrowana została w 2005 roku. Fundacja stara się budować symboliczne ?pomosty? pomiędzy polskimi i niemieckimi organizacjami i instytucjami, bazując przy tym w dużej mierze na wieloletnich doświadczeniach fundatora. Stowarzyszenie Internationaler Bund (IB) w Niemczech jest jedną z największych organizacji pozarządowych działających w sektorze oświatowym i socjalnym. Działa od 1949 roku w celu wspierania najsłabszych grup społecznych. IB posiada na terenie całych Niemiec 700 ośrodków, pomaga ponad 300.000 osobom i realizuje wspólne projekty z ponad 20 krajami na całym świecie. We współpracy z partnerem niemieckim Fundacja Internationaler Bund Polska przygotowuje projekty w zakresie edukacji młodzieży i dorosłych, kształcenia zawodowego i wymiany międzynarodowej, których beneficjentami są zarówno młodzi ludzie: uczniowie, bezrobotni absolwenci, jak i osoby dorosłe: czynne zawodowo, pogłębiające swoją wiedzę i doświadczenie oraz osoby, szukające możliwości powrotu na rynek pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji. Fundacja Internationaler Bund Polska od kilku lat realizuje różnego rodzaju projekty we współpracy między innymi z tyskimi instytucjami i organizacjami. Projekty

te mają na celu integrację zawodową młodzieży i dorosłych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w instytucjach rynku pracy i odpowiedzialnych za edukację zawodową.

Misja Poprzez swoje działania fundacja stara się budować symboliczne „pomosty” pomiędzy polskimi i niemieckimi organizacjami, instytucjami, bazuje przy tym w dużej mierze na wieloletnich doświadczeniach fundatora. We współpracy z nim przygotowywanych jest również kilka aktualnych projektów i propozycji programowych. Głównym celem Fundacji jest pomoc ludziom, aby mogli rozwijać się w pokoju, samodzielnie planować swoje życie, integrować się w środowisku, przejmować odpowiedzialność za siebie i czynnie uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa. Fundacja powinna pobudzać do działania na rzecz jednostki i społeczeństwa oraz popierać i urzeczywistniać porozumienie i współpracę międzynarodową. Prowadzone działania Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając: •

programy mające dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych, w zakresie oświaty, kultury, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej, programy i przedsięwzięcia o charakterze oświatowym, kulturalnym, z zakresu ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony

zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej, programy współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju demokracji, rynku, nauki, kultury, sztuki, oświaty i wymiany informacji, służące zbliżeniu narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej, programy szkolenia specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się instytucji rynku, demokracji i samorządu lokalnego, programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, instytucji demokracji, praw obywatelskich, a także na propagowaniu postawy obywatelskiej oraz ekonomicznej samodzielności i inicjatywy.

Cele statutowe realizowane są w ramach projektów z zakresu kształcenia zawodowego i obywatelskiego, działalności społecznej, organizowania czasu wolnego i wymiany międzynarodowej, promowania nauki języków obcych i zawodu, opieki zdrowotnej i społecznej. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami, których cele są zbieżne z celami Fundacji. Współpraca ta polega na udzielaniu wsparcia organizacyjnego, merytorycznego bądź na pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i


zagraniczne, o podobnych kierunkach działania. Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając: •

programy mające dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych, w zakresie oświaty, kultury, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej, programy i przedsięwzięcia o charakterze oświatowym, kulturalnym, z zakresu ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej, programy współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju demokracji, rynku, nauki, kultury, sztuki, oświaty i wymiany informacji, służące zbliżeniu narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej, programy szkolenia specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się instytucji rynku, demokracji i samorządu lokalnego, programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, instytucji demokracji, praw obywatelskich, a także na propagowaniu postawy obywatelskiej oraz ekonomicznej samodzielności i inicjatywy.

Cele statutowe realizowane są w ramach projektów z zakresu kształcenia zawodowego i obywatelskiego, działalności społecznej, organizowania czasu wolnego i wymiany międzynarodowej, promowania nauki języków obcych i zawodu, opieki zdrowotnej i społecznej. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami, których cele są zbieżne z celami Fundacji. Współpraca ta polega na udzielaniu wsparcia organizacyjnego, merytorycznego bądź na pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o podobnych kierunkach działania. Fundacja Internationaler Bund Polska Tel. / Fax: + 48 12 6332573 www.ib-polska.pl

INTERNATIONALER BUND (IB)

POLEN

Stiftung, mit dem Sitz in Krakau, wurde vom Internationalen Bund Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. mit dem Sitz in Frankfurt am Mein gegründet. Sie wurde im Jahr 2005 registriert. Die Stiftung bemüht sich darum symbolische Brücken zwischen polnischen und deutschen Organisationen und Institutionen zu bauen und beruht stark auf den langjährigen Erfahrungen des Gründers. Der Internationale Bund (IB) e.V. in Deutschland ist eine der größten Nichtregierungsorganisationen, die im Bildungs- und Sozialsektor aktiv ist. Seit 1949 setzt sie sich für die Belange der schwächsten Gruppen ein und unterstützt diese. IB hat mehr als 700 Zentren in ganz Deutschland, hilft mehr als 300.000 Personen und realisiert gemeinsame Projekte mit mehr als 20 Ländern weltweit. In Zusammenarbeit mit dem deutschen Partner, Stiftung Internationaler Bund Polen, werden Projekte im Bereich der Jugend- und Erwachsenenbildung, der beruflichen Bildung und des internationalen Austauschs vorbereitet. Ihre Teilnehmer sind sowohl junge Menschen, Studenten, arbeitslose Absolventen, als auch Erwachsene, Berufstätige oder Menschen, die ihre Kenntnisse und Erfahrung vertiefen wollen und nach einer Möglichkeit suchen ihre Qualifikationen zu verbessern, um auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Seit einigen Jahren realisiert die Stiftung IB Polen Projekte mit den Institutionen und Organisationen aus Tychy. Die Ziele dieser Projekte sind berufliche Integration von Jugendlichen und Erwachsenen, sowie die Fortbildung von Mitarbeitern des Arbeitsamtes, die ebenfalls für berufliche Weiterbildung verantwortlich sind. In Zusammenarbeit

mit dem Gründer, werden viele aktuelle Projekte und Programmvorschläge vorbereitet. Der Hauptzweck der Stiftung ist, Menschen zu helfen, sich Schritt für Schritt weiterentwickeln zu können, selbständig ihr Leben zu planen, sich in der Gesellschaft zu integrieren, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und aktiv an der Entwicklung der Gesellschaft teilzunehmen. Die Stiftung soll für den Einzelnen und in der Gesellschaft Impulse setzen, die zu einer besseren Verständigung und einer internationalen Zusammenarbeit führen. Die Stiftung realisiert ihre satzungsgemäßen Ziele


DLACZEGO WARTO DZIAŁAĆ W ORGANIZACJACH TRZECIEGO SEKTORA?

durch die Initiierung und Unterstützung von Projekte, die sowohl über gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Phänomene informieren als auch Programme und Projekte in den Bereichen Bildung, Kultur, Umweltschutz, Wohltätigkeit, Gesundheitshilfe, Sozialhilfe, Berufsrehabilitation, Sozialrehabilitation. Ebenso werden Projekte der internationalen Zusammenarbeit realisiert, die zur Stärkung der Demokratie, des freien Marktes, der Wissenschaft, der Kultur, der Kunst, der Bildung und des Informationsaustausch, der Annäherung der Mittel- und Osteuropäischen Staaten und Länder dienen. Des weiteren werden Programme realisiert, deren Inhalt die Schulung von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen für entstehende und existierende Institutionen für den freien Markt, von Demokratie und kommunaler Selbstverwaltung zum Ziel haben, sowie Informationsveranstaltungen um Wissen über Marktmechanismen, sowie über demokratische Institutionen und Bürgerrechte als auch über bürgerliches Engagement und wirtschaftliche Selbstständigkeit bzw. Initiativen zu fördern. Neben der Realisierung eigener Projekte arbeitet die Stiftung auch mit anderen Institutionen und Organisationen zusammen, die die satzungsgemäßen Ziele teilen. Die Zusammenarbeit besteht darin, organisatorische oder mentorische Unterstützung zu geben und Hilfe zu leisten, um nötige Finanzmittel von anderen Stellen zu erhalten. Wenn Sie ein Prozent ihrer Steuer für den Internationalen Bund Polen Nr KRS 0000231494 spenden, helfen Sie jungen Mädchen beim Studium und der Erlangung beruflicher Qualifikationen, Sie unterstützen die Arbeit und den Erhalt des sozialen Integrationszentrum in Tychy, das Menschen hilft, die von sozialer Ausgrenzung gefährdet sind. Außerdem helfen Sie beim Ausbau des Europäischen

Freiwilligen Dienstes und weiteren Aktionen für junge Menschen im Rahmen informeller Bildung. Der Internationale Bund Polen hat seit 2006 den Status einer gemeinnützigen Organisation. Das ermöglicht, ein Prozent der Steuer zugunsten der Stiftung zu spenden. Wenn man der gemeinnützigen Organisation ein Prozent der Steuer übergibt, trägt man keine zusätzlichen Kosten. Anstatt dem Fiskus einhundert Prozent der Steuer zu zahlen, zahlen Sie neunundneunzig Prozent und dieses eine Prozent der Steuer können Sie uns schenken. Diese Einzahlung ist keine Steuerermäßigung, sie ermöglicht Ihnen nur die Wahl, für welches Ziel dieser Betrag verwendet wird. Die Einzahlung kann bis Ende April ohne zusätzliche Kosten auf jedem Postamt vorgenommen werden. In Übereinstimmung mit Artikel 27d des Einkommenssteuergesetz von Individuen und dem Beschluss vom 24. April 2003 über öffentlichen Nutzen und Volontariate (GBl. 2003. Nr. 96, Pos. 873, in der geänderten Fassung) kann jeder Steuerzahler bei einer jährlichen Verrechnung den Betrag der geschuldeten Steuer um den Betrag, der zugunsten einer gemeinnützigen Organisation geht, bis zu einer Höhe von ein Prozent verringern. Im Dezember 2008 wurde der Stiftung der Status eines Zentrum Für Soziale Integration in Tychy gewährt (Beschluss vom Woiwoden von Schliesien Nr. PS/ IXa/9051/2/08). Von 1. April 2009r. hat das Zentrum Für Soziale Integration in Tychy seine Geschäftsaktivitäten im Bereich der sozialen und beruflichen Wiedereingliederung begonnen. Internationaler Bund Polen Stiftung Tel. / Fax: + 48 12 6332573 www.ib-polska.pl

Na początku należy postawić tezę, że w stowarzyszeniach warto jednak działać. Sam osobiście jestem o tym w 100% przekonany, ponieważ zajmuję się pracą społeczną od 16. roku życia. Wiele razy spotkałem się z opiniami ludzi, którzy mówili mi: „Bez sensu jest to, co robisz. Chłopie przecież nie dość, że nie zarabiasz na tym, to często jeszcze dokładasz swoje pieniądze.” Niby tak… lecz ja zawsze wtedy odpowiadam, że możliwość działania z ludźmi, którzy mają jakiś konkretny cel, do którego dążą, jest bezcenna. Takie współdziałanie uczy wielu rzeczy, takich jak: praca pod presją, zarządzanie zasobami ludzkimi, znajdowanie kompromisów, motywowanie zespołu. W NGO (organizacje pozarządowe) motywowanie ludzi to dużo trudniejsza sprawa niż ten sam proces przeprowadzany w firmie, gdzie ma się narzędzia finansowe. Myślę, że aktywność społeczna uczy postawy społeczeństwa obywatelskiego. Taka działalność pozwala pobierać od starszych i doświadczonych kolegów wiedzę, która później nieraz się przydaje i którą możemy przekazywać kolejnym młodym ludziom. Współpraca z młodymi wolontariuszami pozwala ludziom z trzeciego sektora zrozumieć świat, który z punktu widzenia nastolatków wygląda całkiem inaczej. Moim zdaniem czas poświęcony dla stowarzyszenia procentuje także później, np. w czasie szukania pracy oraz w tzw. „sytuacjach podbramkowych”. Nieraz przekonałem się, że w trudnej sytuacji mogę zadzwonić do kolegi z organizacji i na pewno uzyskam pomoc od takiej osoby. W czasie pracy stowarzyszenia jak i realizacji poszczególnych projektów nauczyłem się: jak funkcjonują procedury w urzędach, jak pozyskiwać sponsorów do konkretnych celów. Najmilsze chwile jednak według mnie to takie, w których dowiaduję się, że człowiek, który przyszedł do stowarzyszenia bez sprecyzowanego celu w życiu, dzięki działalności odnalazł go. Wtedy wiem, że moja praca społeczna została dobrze wykonana, w takiej sytuacji nie ma znaczenia nagroda przyznawana przez urzędy, instytucje; liczy się człowiek, który znalazł właściwą drogę. ...


ANKIETA 1.

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy poświęciłaś/-eś czas na pracę w wolontariacie?

ZAGRANICZNA WYMIANA STUDENTÓW – CO ZROBIĆ I CZY WARTO POJECHAĆ?

TAK/NIE 2.

Ile godzin w ciągu miesiąca poświęcasz na pracę społeczną? ...................................

3.

W jakich organizacjach działałaś/-eś jako woluntariusz? ....................................................... ....................................................... ....................................................... .......................................................

4.

Czym jest dla Ciebie wolontariat? ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... .......................................................

5.

6.

7.

8.

Dlaczego angażujesz/ nie angażujesz się w działalność społeczną (3 powody)? ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... Jak sobie wyobrażasz pracę wolontariusza? ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... Co robisz w wolnym czasie? ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... Jakie znasz programy i organizacje pozarządowe? ....................................................... ....................................................... .......................................................

Jednym z programów umożliwiających wymianę studentów na część studiów lub praktykę jest program Erasmus, w którym Polska bierze udział od 1998 roku. Najpierw był on częścią programu Sokrates (do roku 2006), a następnie wszedł w skład programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme). Jest on przeznaczony dla szkół wyższych, natomiast program Comenius adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Można wyjechać do 27 krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, istnieje również możliwość studiowania lub odbywania praktyk w takich krajach, jak: Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz Turcja. Minimalny czas wyjazdu to trzy miesiące, a maksymalny to jeden rok akademicki, najczęściej jednak studenci wyjeżdżają na jeden lub dwa semestry, aby nie mieć problemów z zaliczeniem sesji na uniwersytecie w Polsce. Co należy zrobić, aby wyjechać? Przede wszystkim trzeba wejść na stronę internetową własnej uczelni i sprawdzić, jakie są zasady rekrutacji. Potem należy wybrać uczelnię, do której chce się jechać i złożyć na polskim uniwersytecie wymagane dokumenty. Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna i decyzja o zakwalifikowaniu na wyjazd lub nie. Jeśli zostaliśmy zakwalifikowani to przed wyjazdem czeka nas jeszcze trochę formalności. Student musi wykupić sobie ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie zdrowotne (podstawowy zakres świadczeń lekarskich zapewnia karta EKUZ, która jest bezpłatnie wydawana przez NFZ). Potem należy ro-

zejrzeć się za osobnym mieszkaniem lub akademikiem – internet pomoże Wam w znalezieniu odpowiedniego lokum. Przed planowanym wyjazdem można sprawdzić na stronie internetowej uczelni, na której zamierzamy studiować, czy proponują może jakieś kursy językowe przed rozpoczęciem zajęć. Przeważnie każda uczelnia proponuje kilkutygodniowe kursy, zanim rozpocznie się kolejny semestr. Są one płatne, jednak warto skorzystać z takiej możliwości i zapoznać się z miastem, podszlifować znajomość języka i zdobyć nowych przyjaciół. Studenci z wymian młodzieżowych sami wybierają sobie zajęcia, w których chcą uczestniczyć. W razie jakichkolwiek problemów zawsze mogą liczyć na pomoc studentów lub wykładowców z uczelni, do której przyjechali. Różne miasta dają różne możliwości. W wielu z nich mamy szansę niesamowitego rozwoju: tysiące dodatkowych kursów językowych czy zajęć sportowych. Wystarczy tylko chcieć… Dla studentów organizowane są różnego rodzaju imprezy, np. na rozpoczęcie i zakończenie semestru, Mikołajki, karnawał, wspólne wyjścia do pubów oraz liczne wycieczki, które umożliwiają poznanie kraju. Warto zdecydować się na taką przygodę, gdyż pozwala ona na nawiązanie kontaktów z ludźmi z całego świata oraz uzmysłowienie sobie jak ważne są różnice kulturowe. Jest to czas, kiedy można się oderwać od czasami szarej i monotonnej rzeczywistości, choć na chwilę spróbować żyć inaczej… Malwina Kępka


BYĆ POLAKIEM – WSTYD CZY DUMA? Jakieś półtora roku temu siedziałam w nowoczesnej sali Uniwersytetu w Lipsku. Wyposażenia sal ćwiczeniowych można Niemcom pozazdrościć… Jednak nie o to chodzi. Byłam studentką, która przyjechała do Lipska w ramach programu wymiany młodzieży. Razem z koleżanką uczestniczyłyśmy w bloku zajęć poświęconych wiedzy o Polsce, Czechach i Słowacji (tzw. Westslawistik). Był upalny wtorek i wszyscy studenci w ciszy czekali na kolejne zajęcia z kulturoznawstwa. Tym razem jednak mieliśmy mieć gościa z Polski i miał być poruszony temat stereotypów polsko - niemieckich. Część studentów na Westslawistyce to Polacy, którzy jako małe dzieci wyjechali wraz z rodzicami w połowie lat 80 do Niemiec, część to pół Polacy i pół Niemcy, a pozostała część, to Ci, którzy chcieli bezinteresownie uczyć się języka polskiego (i szło im naprawdę świetnie). Więc ogólnie nie było problemu, aby te zajęcia wyjątkowo poprowadzić w języku polskim (zwłaszcza, że gość dnia nie posługiwał się zbyt dobrze językiem niemieckim). Zaczęło się od referatów, a skończyło na pytaniu, czy czujemy się Polakami czy Niemcami (oczywiście studenci z wymiany nie przystępowali do odpowiedzi na to pytanie, gdyż po 4 miesiącach nie można zmienić swojej mentalności). Pierwszy odpowiedział na to pytanie Darek. Opowieść była dość przygnębiająca, bo okazało się, że nigdzie nie czuje się on „u siebie”. Wybitnie polskie imię i nazwisko nie pozwalało mu do końca stać się Niemcem, już od najmłodszych lat dzieci orientowały się, że nie jest jednym z nich i nigdy nie pozwoliły mu się poczuć jak w domu. Natomiast kiedy przyjeżdżał do rodziny do Polski, nowo poznani znajomi traktowali go jak Niemca. Nie można powiedzieć, że w 100% był Polakiem, gdyż 20 lat mieszkania w innym kraju wpłynęły na jego mentalność. Ale lubił Polskę i nie wstydził się okazywać, że jest Polakiem, chociaż i tu nie traktowano go „jak w domu”. Kolejna była opowieść Karoliny. Tylko jakie było zdziwienie, kiedy zaczęła swą historię w języku niemieckim (polskim posługiwała się równie biegle jak ja). Ona miała to szczęście, że posiadał uniwersalne imię (dla niej było to szczęście) i nie wyróżniało się ono spośród innych typowych niemieckich

imion. Karolina nie chciała być Polką, nie uważała tego za zaszczyt, kiedy ktoś zorientował się, skąd tak naprawdę pochodzi. Dlatego na polskie pytania wykładowcy odpowiadała po niemiecku, nawet do tego nie potrafiła się zmusić, aby na forum tylu ludzi użyć swego ojczystego języka. Czy naprawdę to taki wstyd być Polakiem? Chyba nie, bo okazało się wielokrotnie na tych zajęciach, że oczywiście wielu rzeczy powinniśmy się wstydzić (jak każdy naród!), ale z wielu osiągnięć i z wielu postaci możemy (a nawet musimy) być dumni! Nie zapomnijmy o tym, aby kiedyś nie spotkało nas rozczarowanie, jakie musiało zagościć w sercu Karoliny, kiedy po pierwszych zajęciach na uniwersytecie moja koleżanka słysząc, że Karolina rozmawia z kimś po polsku, podeszła do niej i powiedziała: „Odkąd Cię tylko ujrzałam, wiedziałam, że jesteś Polską!”. Bo to nie miała być obraza, to miał być komplement… Malwina Kępka

Młodzież w działaniu „Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi ludzie w wieku 13-30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Program adresowany jest również do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć swoje działania czy nawiązać współpracę międzynarodową. Program wspiera finansowo i merytorycznie działania podejmowane poza szkołą i poza uczelnią, czyli edukację pozaformalną. Projekty zgłaszane do programu są przygotowane i realizowane przez młodzież lub też planowane z myślą o niej. Angażują młodych ludzi od pierwszego pomysłu do zamknięcia wszystkich związanych z nimi formalności . „Młodzież w działaniu” zachęca do podejmowania przeróżnych wyzwań, począwszy od międzynarodowej wymiany młodzieży, wyjazdu na wolontariat europejski poprzez organizację inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, szkoleń, seminariów aż po spotkania i debaty z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową. W programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną itp. Szczególny nacisk położony jest na uczestnictwo młodzieży z mniejszymi szansami, czyli tej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych czy ekonomicznych ma utrudniony dostęp do informacji, edukacji i kultury. Cele programu to: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej. „Młodzież w działaniu” wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz nabywaniu nowych umiejętności. Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” funkcjonująca w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Program „Młodzież w działaniu”: • 5 Akcji, w których zrealizujecie projekty na podstawie własnych pomysłów. Zapoznacie się z nimi na kolejnych stronach. • 4 priorytety: obywatelstwo europejskie, uczestnictwo młodzieży, włączanie młodzieży z mniejszymi szansami i różnorodność kulturowa.

• 54 kraje, z którymi możecie współpracować w ramach programu. Około 600 dofinansowanych projektów młodzieżowych rocznie. Ponad 11 000 uczestników projektów programu „Młodzież w działaniu”. Kilkadziesiąt bezpłatnych szkoleń i spotkań przygotowanych i organizowanych przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu” oraz ośrodki szkolące, dzięki którym możecie zdobyć informacje o programie, zasadach realizacji projektów, nawiązać współpracę zagraniczną i zdobyć nowe, przydatne umiejętności. Zapraszamy do zapoznania się z programem! Wejdźcie na naszą stronę www.mlodziez.org.pl w zakładkę: Akcja 1. Znajdziecie tam zasady formalne obowiązujące w tej Akcji i przykłady zrealizowanych wymian. Zobaczcie, co udało się zorganizować Waszym rówieśnikom w całej Polsce. Akcja 1.1. Wymiana młodzieży - dla tych, którzy chcą: spotkać się z rówieśnikami z innych krajów i poznać ich kulturę, rozwijać wspólne pasje i zainteresowania, ciekawie spędzić czas, zdobyć nowe umiejętności... dla tych, którzy lubią: jak coś się dzieje, inspirujące międzykulturowe spotkania z ludźmi, ciekawe wydarzenia, podróże... Akcja 1.2. Inicjatywy młodzieżowe - dla tych, którzy chcą: zmieniać otaczającą rzeczywistość, skończyć z nudą, zerwać z rutyną, spróbować własnych sił, zrealizować marzenia, zorganizować coś ciekawego dla mieszkańców swojego osiedla, wsi, miejscowości, miasta... dla tych, którzy lubią: dzielić się pasją i umiejętnościami, pracować z ludźmi, uczyć się poprzez praktykę... Akcja 1.3. Młodzież w demokracji – czyli jak aktywnie uczestniczyć w demokracji? Co zrobić, żeby głos młodych ludzi był obecny w publicznych debatach? Jakie prawa przysługują młodym? Jeśli kiedyś zadawaliście sobie takie pytania – ta Akcja jest zdecydowanie dla Was. Dzięki Młodzieży w Demokracji możecie czerpać z doświadczeń swoich rówieśników z innych krajów i tworzyć sieci współpracy. A wszystko po to, by być bardziej świadomymi obywatelami! Akcja 2. Wolontariat Europejski (EVS) dla tych, którzy chcą: pomagać, pracować jako wolontariusze za granicą, nauczyć się obcego języka, współpracować z wolontariuszem z zagranicy, wysyłać lub gościć wolontariuszy na przygotowanym przez siebie projekcie... dla tych, którzy lubią: wolontariat, wyzwania, podróże, spotkania z ludźmi, poznawanie innych kultur, zdobywanie nowych umiejętności... Akcja 3. Młodzież w świecie - dla tych, którzy chcą: poznać kulturę krajów spoza Unii Europejskiej (Sąsiedzkich Krajów Partnerskich), zorganizować z rówieśnikami z tych krajów wymianę młodzieży lub szkolenie, ciekawie spędzić czas, zdobyć nowe umiejętności... dla tych, którzy lubią: wyzwania, spotkania z ludźmi z różnych kręgów kulturowych, ciekawe wydarzenia, podróże do regionów leżących poza UE... Akcja 4.3. Szkolenie i tworzenie sieci - dla tych, którzy są: animatorami zajęć dla młodzieży, liderami młodzieżowymi, trenerami, koordynatorami projektów młodzieżowych, mentorami i osobami wspierającymi młodych ludzi (coach) oraz dla wszystkich zainteresowanych edukacją pozaformalną i zaangażowanych w sprawy młodzieży... dla tych, którzy chcą: zdobyć nowe umiejętności, podnieść kwalifi kacje, rozwinąć kompetencję, nawiązać współpracę międzynarodową, znaleźć inspirację, nauczyć się realizować dobre jakościowo projekty… Akcja 5.1. Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową - dla tych, którzy chcą: zabrać głos w sprawach związanych z młodzieżą, rozpocząć dyskusję na tematy ważne dla młodych ludzi, umożliwić młodzieży wkład w europejskie debaty i w tworzenie polityki młodzieżowej na poziomie krajowym i europejskim, stymulować współpracę między młodymi ludźmi, organizacjami młodzieżowymi, osobami pracującymi z młodzieżą w różnych krajach UE a osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową, tak aby działania skierowane do młodzieży jak najlepiej odpowiadały jej potrzebom. W razie wątpliwości, pytań i trudności – dzwońcie, piszcie, umawiajcie się na konsultacje, zgłaszajcie się na szkolenia organizowane przez Agencję lub organizacje, które realizują projekty dofinansowane przez Program „Młodzież w działaniu”, czytajcie przygotowane specjalnie dla Was publikacje. Adresy, e-maile i telefony, zaproszenia na szkolenia oraz wskazówki, które pomogą Wam przejść od wstępnego pomysłu do złożenia wniosku znajdziecie na stronie www.mlodziez.org.pl Zapraszamy.


SFORA Stowarzyszenie Sfora powstało na początku tego roku. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społeczno-użytecznej w zakresie ochrony zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Ponadto prowadzi działalność związaną ze sportem, rozrywką i rekreacją.

Polska organizują grę miejską na terenie miasta Tychy. Ponadto Sfora została zaproszona do uczestnictwa w Dniu Nauki, który odbędzie się 16 września w Zabrzu.

O tym co było… Działalność Stowarzyszenia zapoczątkowało nawiązanie współpracy z tyskim Inkubatorem Społecznej Przedsiębiorczości. Z pomocą Inkubatora zawiązało się Forum Tyskich Organizacji Pozarządowych, na którego czele stanął Sebastian Bałajewicz – wiceprezes stowarzyszenia. Z inicjatywy Forum w czerwcu odbył się festiwal Anty-Nudy, którego koordynatorem była Sfora. Kolejnym milowym krokiem w działalności stowarzyszenia było uczestnictwo w tyskich obchodach Święta Wojska Polskiego. Wtedy też można było po raz pierwszy zobaczyć Sekcję Miłośników ASG. Na stanowisku można było zapoznać się z ekspozycją replik broni, mundurami, oporządzeniem, sprzętem z zakresu obrony cywilnej. Sekcja Miłośników ASG powstała w lipcu tego roku i skupia młodzież z tyskiego środowiska ASG. Każdy z członków sekcji posiada własną replikę i mundur. Dzięki różnorodności umundurowania i wyposażenia posiadanego przez członków , mieszkańcy miasta Tychy mają możliwość zapoznania się z uzbrojeniem i wyposażeniem wojsk różnych krajów oraz różnych okresów. Wydarzeniami, w których uczestniczyła sekcja, a tym samym stowarzyszenie były: I Tyskie Międzynarodowe Zawody Psów w Weight Pulling-u, Gminne Dożynki w Bojszowach, obchody 60-lecia WKU Rybnik. O tym co będzie… 10 września Stowarzyszenie Sfora wraz z Fundacją Internationaler Bund

Relację z wydarzeń, w których uczestniczyła Sfora można znaleźć na stronie www.sfora-tychy.blogspot.com . Znajduję się tam również zapowiedzi wydarzeń, w których stowarzyszenie dopiero będzie uczestniczyć. Stowarzyszenie Sfora jest organizacją pożytku publicznego o numerze KSR 0000225039.

DER VEREIN „SFORA” Der Verein „Sfora” wurde Anfang dieses Jahres gegründet und beschäftigt sich mit der gesellschaftlich-gemeinnützigen Tätigkeit in folgenden Bereichen: Gesundheitspflege, Behindertenfürsorge, Wissenschaft, Bildung und Erziehung. Außerdem umfasst seine Aktivität Sport, Unterhaltung und Erholung. Darüber, was schon war….. Die Tätigkeit des Vereins begann, als er die Zusammenarbeit mit dem „Inkubator der gesellschaftlichen Aktivität“ in Tychy aufnahm. Dank dem Inkubator ist das Forum der Nichtregierungsorganisationen in Tychy entstanden. Sein Haupt ist Sebastian Balajewicz – der stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Das Forum organisierte das Festival „Gegen-

Langeweile“, dessen Koordinator der Verein „Sfora“ war. Der nächste große Schritt in der Tätigkeit des Vereins war die Teilnahme an dem Fest des Polnischen Militärs, während dessen man zum ersten Mal die Sektion der Liebhaber von ASG (air soft gun) in Tychy sehen konnte. Am Stand gab es eine Ausstellung von Waffenrepliken, Uniformen, Militärausstattung und Ausrüstung der Zivilverteidigung. Die Sektion der Liebhaber von ASG entstand im Juli dieses Jahres und umfasst die Jugend aus dem ASG-Milieu in Tychy. Jedes Mitglied besitzt seine eigene Waffenreplik und eine Uniform. Da die Uniformen und Ausrüstung der Mitglieder so verschieden sind, können die Einwohner von Tychy die Bewaffnung und Ausrüstung verschiedener Armeen aus verschiedenen Ländern und Epochen kennenlernen. Die Sektion und somit auch der Verein nahmen an folgenden Ereignissen teil: Der I. Internationale Hundewettbewerb in „Weight Pulling“ in Tychy, Gemeindeerntefest in Bojoszowice, das 60. Jubiläum der Wehrersatzbehörde in Rybnik. Darüber, was noch kommt….. Am 10. September organisieren der Verein „Sfora“ und die Stiftung „Internationaler Bund Polska“ ein Stadtspiel in Tychy. Außerdem wurde „Sfora“ zur Teilnahme am „Wissenschaftstag“, der am 16. September in Zabrze stattfindet, eingeladen. Berichte über diejenigen Ereignisse, an denen „Sfora“ teilgenommen hatte, kann man unter der Adresse www. sfora-tychy.blogspot.com finden. Dort gibt es auch Ankündigungen der Veranstaltungen, an denen der Verein erst teilnehmen wird. Der Verein „Sfora“ ist eine gemeinnützige Organisation. (KRS 0000225039 – die Nummer im Polnischen Gerichtsregister).


POLSKA RUGĄ HISZPANIĄ Dnia 19 października w Auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbyła się debata kandydatów na radnych sejmiku województwa śląskiego. Poza obietnicami i „kiełbasą wyborczą” warto wspomnieć o ważnym i trochę dziwnym wniosku wypływającym z tego spotkania. Okazało się, że każdy z kandydatów, w mniejszym lub w większym stopniu, jest za autonomią Śląska, czy też bardziej umiarkowaną wersją tej idei, czyli stworzenia aglomeracji śląskiej. Ciekawym komentarzem (chociaż ironicznym) przewodniczącego Ruchu Autonomii Śląska była propozycja skierowana do regionalnych polityków proponująca wstąpienie do Ruchu. Kiedyś Polska miała być drugą Japonią, w poprzednich wyborach parlamentarnych miała być drugą Irlandią. Po debacie w Auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego możemy dojść do nowego porównania. Polska drugą Hiszpanią! Tym bardziej fakt ten dziwi, że jak do tej pory, politycy nie wyrażali chęci decentralizacji naszego kraju. Co więcej, nie odznaczali się znaczącą aktywność w tej dziedzinie.

Jak to bywa przed wyborami, politycy nie zawsze wiedzą, co mówią, a ich celem jest zdobycie głosów. Tak więc należy zwrócić uwagę na kilka czynników, które nawet przy dobrych chęciach i ogromnej pracy, nie do końca mogą okazać się sukcesem w kwestii śląskiej autonomii. W Hiszpanii samorząd jest bardzo silny, a autonomie mają dużo kompetencji w wielu zakresach życia codziennego. Jednak w Hiszpanii jest to swoistego rodzaju skutek pewnego procesu, a nie jego początek. Przez wiele wieków nie istniało jednolite państwo, którego zasięg obejmował cały Półwysep Iberyjski. Istnienie wielu mniejszych państe-

wek i królestw było jednym z powodów silniejszego poczucia przynależności do regionu, a nie do całego kraju. Poczucie regionalnej przynależności w Hiszpanii jest również związane z silnym czynnikiem narodowotwórczym, jakim jest język. Jeśli zatem śląscy politycy chcą doprowadzić do niezależności i autonomii musieliby zatem zacząć od początku, a nie od końca, jak to często w polskiej polityce bywa. Niech najpierw usystematyzują i ustanowią prawnie język śląski jako język mniejszości, aby poczucie przynależności do regionu śląskiego miało wreszcie pewny realny wydźwięk. Następnie, niech zaczną budować w społeczeństwie poczucie przynależności do województwa śląskiego i regionalizm, który nie będzie już folklorem, ani cepelią. W społeczności można zauważyć rozdwojenie. Ludność w wieku poprodukcyjnym i zbliżająca się do tego wieku czuje śląską tożsamość. Młodzi ludzie, studenci w większości tego poczucia nie mają. Aby dzieci i młodzież oprócz obywatelstwa polskiego mogli z dumą przyznać się do obywatelstwa śląskiego. Wybory coraz bliżej, a świadomość polityków co do sposobu wprowadzenia autonomii lub aglomeracji, niewielka. I najprawdopodobniej nic do czasów wyborów się nie zmieni. Po wyborach politycy będą mieli już ważniejsze rzeczy do załatwiania. Piotr Dyrda


CZY WARTO POMAGAĆ INNYM? Czy warto pomagać innym? Pewnie, że tak. Współcześnie otacza nas obojętność na los drugiego człowieka, a wystarczy zrobić tak niewiele, aby pomóc komuś. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich do zrobienia choćby tylko najmniejszego kroczku, aby podać rękę osobie potrzebującej. Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma tylko (tymi najbardziej znanymi) akcjach, a raczej do uświadomienia sobie, jak ważne są te akcje przeprowadzane w naszych miejscowościach. Po pierwsze już pod koniec listopada rozpoczyna akcja „Czapka św. Mikołaja”. Polega ona na tym, iż wolontariusze (oczywiście w czapce świętego Mikołaja) stoją w holu supermarketów i zbierają (najczęściej) dary materialne dla potrzebujących. Dary te w postaci paczek są roznoszone przez ochotników do najbiedniejszych rodzin w mieście. Celem jest dzielenie się nie tylko rzeczami materialnymi, ale przede wszystkim dzielenie się radością z powodu nadchodzących świąt z drugim człowiekiem, który pewnie często myśli, że jest już zapomniany i nie ma powodu do radości. Na początku stycznia odbędzie się finał XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dochód z organizowanych w ten dzień koncertów oraz współtowarzyszące mu zbiórki pieniędzy są przeznaczone na cele Fundacji, np. zakup sprzętu medycznego dla szpitali w całej Polsce, pomp insulinowych dla dzieci czy różnego rodzaju przeprowadzone badania. Oczywiście istotną rolę odgrywają tutaj datki dla fundacji Jurka Owsiaka, jednak bardzo ważna jest również pomoc wolontariuszy przy tym przedsięwzięciu. To oni, nie jednokrotnie podczas typowo zimowej pogody, w mrozie, zawiejach śnieżnych stoją, zbierają datki i nie dają się pokonać pogodzie. Warto chociaż raz spróbować swoich sił i zachwycić się niezwykłą atmosferą tej akcji. Ostatnia akcja, o której chciałabym wspomnieć, to Wampiriada. Krew jest nieodłącznym elementem życia każdego z nas, bez niej przestajemy funkcjonować. A apele szpi-

tali kończących się zapasach krwi i możliwości odwołania operacji mogących ratować ludzkie życie jest przerażająca. Celem akcji jest zbiórka krwi i przekazywanie jej do szpitali, aby ratowała ludzkie istnienia. Wiadomo, że oddanie krwi wiąże się ze strachem, ale czy nie warto przełamać swój strach, aby oddać cząstkę siebie dla ratowania drugiego człowieka. Malwina Kępka

przykre, że zwierzęta często traktowane są jak zabawki. Dopóki się nam nie znudzą, to się nimi „opiekujemy”, natomiast kiedy potrzeba im więcej uwagi, właściciele dochodzą do wniosku, że nie tego oczekiwali i wyrzucają swojego dotychczasowego towarzysza na ulicę. Ludzi często wzrusza los tych zwierząt i pragną pomóc schronisku, o czym może świadczyć przekazywanie 1% podatku na rzecz schronisk i różnych fundacji zajmujących się prawami zwierząt oraz

ZAPOMNIANE CZWORONOGI „Pies określany przez wielu jako najlepszy przyjaciel człowieka, ale co my tak naprawdę o nim wiemy?” Tymi słowami rozpoczyna się jedna z bajek o psach super agentach ratujących ludzkość. Zdajemy sobie jednak sprawę, że to tylko wymyślona fabuła, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Psiaki to tylko niewinne stworzenia w pełni zależne od ludzi. To one bezgranicznie oddają nam się, ufają nam, często stają w naszej obronie. Niektórzy odpłacają im się za tę niewyobrażalną wierność, złym traktowaniem, zmuszaniem do walk, a co najgorsze zostawianiem ich na pastwę losu – co w ostatnich latach staje się coraz częstsze. Jedynym ratunkiem dla tych biednych zwierząt są schroniska oraz ludzie o wielkich sercach, którzy nie mogą bezczynnie przyglądać się ich cierpieniu. Są to wolontariusze pracujący w owych miejscach, a także ludzie, którzy zabierają do domów tak okrutnie potraktowane przez los zwierzaki tworząc im ciepłą, rodzinną atmosferę, dzięki której mogą znów poczuć się kochane, mogą po raz kolejny zaufać. Jedna z wolontariuszek pracująca kilka lat temu w schronisku w Rudzie Śląskiej była wstrząśnięta tym, co zobaczyła. Tyle biednych zwierząt przebywających na tak małym terenie. ”Cały czas było coś do roboty, nie mieliśmy prawie żadnych przerw. Często nie wiedzieliśmy w co ręce włożyć” – opowiada. To jest naprawdę

uczestniczenie w zbiórkach na rzecz schronisk. Potrzeby są o wiele większe. Karma, legowiska, wizyty u weterynarza to wszystko kosztuje, schroniska z własnego budżetu nie są w stanie zapewnić wszystkim zwierzętom przebywającym na ich terenie dobrych warunków życia. Niedobór również odczuwany jest wśród wolontariuszy, którzy

Pomóżmy zwierzętom nie tylko w zimie. Przekażmy chociaż 1% podatku na rzecz schronisk i różnych fundacji zajmujących się prawami zwierząt

mogliby pomagać w schroniskach. Ludzie powinni więcej czasu spędzać nad przemyśleniem zakupu zwierząt domowych, ponieważ to są żywe istoty, którym potrzebna jest uwaga i czas, aby mogły zostać naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Magdalena Kryjewska


Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie w formie darowizn pieniężnych dla fundacji Internationaler Bund Polska. Nasza fundacja działa od 2005 roku. Dzięki Państwu ofiarności możemy pomagać realizować nasze cele służące wspieraniu projektów dla młodzieży, wolontariuszy i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nasi wolontariusze pracują w świetlicach środowiskowych, a Centrum Integracji Społecznej w Tychach stwarza szansę na „pracę zamiast zasiłku”. Darowiznę na rzecz naszej Fundacji możecie Państwo dokonać wyłącznie przelewając z konta, lub wpłacając (na poczcie lub w banku) dowolna kwotę pieniężną na nasz rachunek bankowy z dopiskiem „Na realizację celów statutowych”. Nasze konto: 41124046501111000051601681 PKO SA oddział w Krakowie, Rynek Główny 47, 30-960 Kraków Internationaler Bund Polska Wrocławską 37a/320 30-011 Kraków

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Fundacji www.ib-polska.pl


AKADEMIA

AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

Miejski Ekspres - Tychy  

Gazeta młodzieżowa wydana w ramach projektu "Akademia Aktywności Społecznej" . Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you