Page 1

CENTRUM INTEGRACJI SPOナ・CZNEJ W TYCHACH Grzegorz Grzonka Fundacja Internationaler Bund Polska


1

PODSTAWA PRAWNA


TYSKIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ JEST JEDNĄ Z OKOŁO 60 DZIAŁAJĄCYCH W KRAJU PLACÓWEK TEGO TYPU. CIS DZIAŁA ZGODNIE Z USTAWĄ O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM Z DNIA 13 CZERWCA 2003 R. (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz.). DECYZJĄ WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA 1 GRUDNIA 2008 R. FUNDACJA INTERNATIONALER BUND POLSKA OTRZYMAŁA STATUS CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TYCHACH. CENTRUM ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ W DNIU 1 KWIETNIA 2009 R. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TYCHACH REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ PRACĘ Z 40 UCZESTNIKAMI W RAMACH : -

umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej wykonującego reintegrację zawodową i społeczną mieszkańców Miasta Tychy” (20 uczestniczek/uczestników);

-

projektu „Centrum Integracji Społecznej w Tychach – szansą na nowy początek” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 (20 uczestniczek/uczestników).


2

CENTRUM INTEGRACJI SPOナ・CZNEJ - CELE


REINTEGRACJA Reintegracja społeczna – działania o charakterze pomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Reintegracja zawodowa - działania mające na celu nabycie umiejętności, wiedzy i kompetencji poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia w ramach reintegracji zawodowej z uwagi na charakter edukacji nieformalnej i kształcenia ustawicznego są oceniane zgodnie z ZALECENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/C 111/01/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie


FILARY PRACY Z UCZESTNIKIEM

reintegracja społeczna:

reintegracja zawodowa:

• warsztaty i konsultacje z • warsztat krawiecki, ogólnobudowlany, porządkowy i psychologiem utrzymania terenów zielonych • zajęcia z doradcą • praktyki u pracodawców zawodowym • zajęcia edukacyjne • kursy zawodowe w firmach zewnętrznych

6 godzin dziennie

12 miesięcy – max. 18 miesięcy


BENEFICJENCI Osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych.  Osoby długotrwale bezrobotne, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu - czyli były bezrobotne przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat;  Osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;  Osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;  pozostałe kategorie są wymienione w art. 1 pkt 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.


BENEFICJENCI CIS TYCHY WYKSZTAナ,ENIE


PRZYCZYNY TRUDNEJ SYTUACJI BENEFICJENTÓW CIS

Beneficjenci CIS Tychy – problemy Marginalizacja społeczna

Uzależnienie od pomocy społecznej

Depresja, przygnębienie

DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE/ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Czynniki egzystencjalnobytowe

Niska motywacja

Brak umiejętności pracy

Niskie kwalifikacje zawodowe w tym brak kwalifikacji kluczowych

Brak wiedzy o rynku pracy


KADRA CIS KADRĘ CIS TWORZĄ:  Kierownik CIS

 Starszy pracownik socjalny  Psycholog

 Doradca zawodowy  Pracownik administracyjny  Instruktorzy zawodu na warsztatach: ogólnobudowlanym, krawieckim, porządkowym i utrzymania terenów zielonych, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych oraz gospodarstw domowego

 Specjalista ds. pozyskiwania rynków zbytu


REINTEGRACJA ZAWODOWA – GRUPA OGÓLNOBUDOWLANA  Uczestnicy CIS mają zapewnione wstępne badania lekarskie, szkolenie BHP oraz biorą udział w zajęciach praktycznych, którym towarzyszy instruktarz teoretyczny instruktora zawodowego.  Grupa realizowała zajęcia zgodnie z zatwierdzonym przez kierownika CIS planem zajęć, który obejmował między innymi:  kładzenie tynków,  kładzenie gładzi szpachlowych,  przygotowanie do malowania,  malowanie,  instalowanie płyt kartonowo-gipsowych, montaż drzwi,

 układanie płytek podłogowych, układanie wykładziny biurowej. W ciągu roku odbywa się około 1100 godzin zajęć reintegracji zawodowej.


REINTEGRACJA ZAWODOWA – GRUPA KRAWIECKA Grupa realizowała zajęcia zgodnie z zatwierdzonym przez kierownika CIS planem zajęć, który obejmował między innymi:  przygotowanie wykrojów,  szycie pościeli,  szycie prostych strojów kobiecych i męskich, patchworków,

szycie zasłon, pościeli, toreb płóciennych - reklamowych, drobne przeróbki krawieckie.

Grupa pracuje w pracowni krawieckiej oddanej do użytku przez Fundację Internationaler Bund Polska w 2007 r. na potrzeby realizowanego przyuczenia do wykonywania określonej pracy dla młodzieży OHP oraz kursów zawodowych dla osób bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. Do odwiedzenia warsztatów zapraszamy w piątek ;-)


REINTEGRACJA ZAWODOWA – GRUPA PORZĄDKOWA I UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH Grupa realizowała zajęcia zgodnie z zatwierdzonym przez kierownika CIS planem zajęć, który obejmował między innymi:  rozpoznawanie roślin drzewiastych i krzewów,  podstawy kompostowania,  podstawy projektowania – projektowanie małego ogrodu, podstawowe informacje o świerku i żywopłotach, prace w szkółce roślin ozdobnych.

Warsztat mógł powstać dzięki projektowi „Centrum Integracji Społecznej w Tychach – szansą na nowy początek”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1.


REINTEGRACJA ZAWODOWA – GRUPA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Grupa realizowała zajęcia zgodnie z zatwierdzonym przez kierownika CIS planem zajęć, który obejmował między innymi:  psychologiczne aspekty pracy opiekuńczej,  psychoterapeutyczny aspekt pracy opiekuńczej,  trening umiejętności i kompetencji społecznych, wsparcie społecznej i środowiskowe w opiece nad przewlekle chorymi, podstawy opieki i komunikacji z osobami w podeszłym wieku.

Warsztat mógł powstać dzięki projektowi „Centrum Integracji Społecznej w Tychach – szansą na nowy początek”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1. Grupa funkcjonowała w CIS od 1 listopada 2010r. do 31 października 2011r.


BAZA LOKALOWA Baza lokalowa Centrum została wyremontowana i doposażona dzięki środkom pozyskanym z: Urzędu Miasta Tychy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz dzięki środkom własnym Fundacji Internationaler Bund Polska. W skład pomieszczeń CIS wchodzą między innymi:  warsztat krawiecki o powierzchni 100 m² - 14 stanowisk szwalniczych,  pomieszczenia administracyjno-biurowe wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy,  sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt audiowizualny (telewizor, rzutnik multimedialny),  sala komputerowa wyposażona w sześć stanowisk komputerowych,  pomieszczenia socjalne,  łaźnia, wyposażona w prysznice i sprzęt pralniczy. Łączna powierzchnia użytkowanych pomieszczeń: około 500 m².


BAZA LOKALOWA – PRZED REMONTEM


BAZA LOKALOWA – PO REMONCIE (1)


BAZA LOKALOWA – PO REMONCIE (2)


W CZASIE ZAJĘĆ

19


Działalność Centrum Integracji Społecznej jest finansowana ze środków: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta w Tychach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach w ramach projektu „Wszyscy Razem” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, środków Funduszu Pracy przekazywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach i środków własnych Fundacji Internationaler Bund Polska, a także w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Tychach – szansą na nowy początek” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Tychach Tychy 43-100, ul. Edukacji 11 Tel./fax 32 219-10-10 e-mail: cistychy@gmail.com www.ib-polska.pl

Centrum Integracji Społecznej w Tychach prowadzone przez Fundację Internationaler Bund Polska  

Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 1 grudnia 2008 r. Fundacja Internationaler Bund Polska otrzymała status Centrum Integracji Społecznej w Ty...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you