Champa Holidays #22

Page 1

c h a m pa h o l i days # 2 2

Lao airlines inflight Magazine #22

www.champamag.com www.L aoAirLines.com |

w w w . C h a m pa H o l i d ay s . c o m

|

w w w . C h a m pa M a g . c o m


T i s s oT T- C o m p l i C aT i o n s q u e l e T T e r e v e a ls i t s i n n e r m o s t s e c r e t s w i t h a h a n d - wo u n d m e c h a n i c a l m ov e m e n t e x c l u s i v e to t i s s ot a n d a s c r at c h - r e s i s ta n t d o m e d s a p p h i r e c r ys ta l w i t h d o u b l e a n t i r e f l e c t i v e c oat i n g . i n n ovaT o r s by T r a d i T i o n .

T i s s o T. C h TissoT bouTique & serviCe CenTre no : 6 sihom commerce building # 1a/03 souphanovong road, chanthabouly, vientiane, laos pdr. tel : + 856-21-250856 e-mail : tissotvientiane@jkalexinternational.com

oFFiCial reTailer : TaiFa Time Traders 132 # 62/3 nongbone street, ban nongchan sisattanak district, vientiane, laos pdr. tel : + 856-21-215268

#01-10, 11, 12, first floor talat sao shopping mall (ii) lane xang avenue, chanthabouly district vientiane, laos pdr. tel : + 856-21-285028ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

“Welcome on Board” ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ໂດຍສານທັງຫຼາຍທີ່ທ່ານກະລຸນາໃຫ້ຄວາມໄວ້ ວາງໃຈໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງການບິນລາວດ້ວຍດີສະ ເໝີມາ. ຈຳປາໂຮເດ ສະບັບ 22 ນີ້ພໍດີບັນຈົບກັບວາລະແຫ່ງການສະ ເຫຼ ີ ມ ສະຫຼ ອ ງບຸ ນ ປີ ໃ ຫມ່ ລ າວ ພຸ ດ ສັ ກ ກະລາດ 2557 ປີອາຊາ ຍະໄນຄຳ (ປີມະເມັຍ) ຕາມມາດຕະເກນຂອງໂຫລາ ສາດເຊິ່ງ ກົງກັບປະຕິທິນສາກົນ ວັນທີ 14 -15 ແລະ 16 ເມສາ 2014 ປີນີ້ກໍຄືປີໃໝ່ລາວຂອງທຸກໆປີ ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ຂ ອ ງ ພ ວ ກ ເ ຮົ າ ແ ມ່ ນ ກ ຽ ມ ພ້ ອ ມ ຕ ອ ບ ສ ະ ໜ ອ ງ ເ ພີ່ ມ ຖ້ ຽ ວ ບິ ນ ໃຫ້ພຽງພໍຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ ຫລຸດລາຄາພິເສດໃນໄລຍະ ປີໃຫ່ມ ເພື່ອນຳພາທ່ານໄປເຂົ້າຮ່ວມງານສະເຫຼີມສະຫຼອງປະເພ ນີບຸນປີໃໝ່ຫລາຍບ່ອນ ຫລາຍແຂວງໂດຍສະເພາະທີ່ ເມືອງ ມໍລະດົກໂລກ ທີ່ຕື່ນຕາຕື່ນໃຈກັບປະເພນີແຫ່ວໍ, ແຫ່ນາງສັງຂານ, ປະກວດນາງສັງຂານ, ການຕົບປະທາດຢູ່ຫາດຊາຍໄຊມຸງຄຸນ ກາງແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ກິດຈະກຳປະເພນີ ຕ່າງໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ. ແລະ ເພື່ອມອບກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້ າ ພວກເຮົ າ ໄດ້ ອອກ ບັ ດຈຳປາ ເມືອງລາວ ບັດສະມາຊິກພິເສດເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ສະສົມຄະແນນ ຫລື ມາຍການເດີນທາງ ເພື່ອແລກເອົາຂອງລາງວັນເຊັ່ນ: ປີ້ເຮືອບິນ, ຂອງຂວັນຕ່າງໆເຊີ່ ງ ທ່ າ ນສາມາດເຂົ້ າ ສະໝັ ກບັ ດນີ້ ໄ ດ້ ຜ່ າ ນເວັ ບ ໄຊ້ www.cml.laoairlines.com ເພື່ອເປັນສະມາຊິກ. ນອກນັ້ ນ ພວກເຮົ າ ຂໍ ສ ະແດງຄວາມຍິ ນ ດີ ກັ ບ ບໍ ລິ ສັ ດ ໂຕແທນ ຂາຍປີ້ເຮືອບິນ 10 ອັນດັບ ດີເດັ່ນຂອງປີ ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການແກ່ ລູກຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຜູ້ມີຍອດຂາຍທີ່ສູງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດ. ດັ່ ງ ນັ້ ນ ເນື່ ອ ງໃນໂອກາດອັ ນ ສະຫງ່ າ ລາສີ ແ ຫ່ ງ ປີ ມ ະເມັ ຍ ນີ້ ທ າງ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ການບິນລາວ ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະ ເສີ ດ ມາຍັ ງ ບັ ນ ດາທ່ າ ນຜູ້ ມີ ອຸ ປ ະກາລະຄຸ ນ ທັ ງ ຫຼ າ ຍຈົ່ ງ ປະສົ ບ ແຕ່ໂຊກໄຊອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍ ອາຍຸ ວັນນະ ສຸຂະ ພະລະ ຕະຫຼອດປີນີ້ເຖີ້ນ.

Sabaidee all passengers and let me thank you for your continued trust and confidence in Lao Airlines. This edition of Champa Holiday coincides with the annual celebration of Lao New Year 2557 BE – the Year of Horse according to Buddhist Calendar, which will be from 14-16 April 2014. Similar to the past years, Lao Airlines has increased the number of flights to cope with the expected increase in passengers during this festive season. Our domestic flights will take you to different places to enjoy the water festival, particularly to the World Heritage Town of Luang Prabang, where the annual Miss Lao New Year Contest and other traditional and colourful activities such as sand stupamaking are staged. Recently Lao Airlines launched its frequent flyer program, Champa Muang Lao. This will allow passengers, who fly with us, to accumulate mileage points and redeem them for various services and souvenirs. You can submit your membership application via www.cml. laoairlines.com. Let me also take this opportunity to congratulate our ten best ticket sales agencies and express our gratitude to them. On the auspicious occasion of Lao New Year my deepest wishes for great success, health and prosperity over the coming year. Sabaidee Pi Mai Dr. Somphone DOUANGDARA

ສະບາຍດີປີໃຫມ່.

President of Lao Airlines

ຮູບຕົ້ນບາວບັບ, ມາດາກາດສກາ Cover photo: Baobab trees, Madagascar, By Fabworld champa holidays lao airlines inflight magazineສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍ

“Dear Reader”

ຍິນດີຕອ ້ ນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ ວາລະສານ ຈໍາປາ ໂຮລິເດ ສະບັບທີ 22, ຈໍາປາ ໂຮລິເດ ແມ່ນວາລະສານທີ່ໃສ່ໃຈກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ດັ່ງນັ້ນ ມັນແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະ ຕ້ອງນໍາສະເໜີ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈຸດດີຈຸດງາມໃນທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຜົນກະທົບອັນໜ້າຢ້ານ ທີ່ເກີດຈາກຄວາມບໍ່ໃສ່ໃຈ ແລະ ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຂອງມະນຸດເຊັ່ນກັນ. ເພາະສະນັ້ນ, ເລື່ອງເດັ່ນໃນ ສະບັບນີ້ຈະກ່າວເຖິງເສືອ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຊັ້ນນໍາສອງທ່ານຈະມາບອກ |ພວກເຮົາວ່າ ເປັນຫຍັງເສືອສ່ຽງຕໍ່ ການສູນພັນຢ່າງແທ້ຈິງ. ເຖິງວ່າ ອະນາຄົດຂອງເສືອເບິ່ງຄືຈະມືດມົວ, ແຕ່ຄວາມຫວັງກໍຍັງ ມີຢູ່. ພວກເຮົາຈະນໍາສະເໜີອົງການໜຶ່ງ ທີ່ພະຍາຍາມປົກປ້ອງ ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າທຸກຊະນິດ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກ ເຮົາຈະກ່າວເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ທີ່ສັດອັນງົດງາມຊະນິດນີ້ ມີຕໍ່ສັດພື້ນ ເມືອງ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງປະເທດລາວ. ສີໄມ້ລາຍມືຂອງຄົນລາວໃນການຕໍ່າຫູກທໍຜ້າ ແລະ ສິລະປະຫັດ ຖະກໍາພື້ນເມືອງ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຢ່າງດີ. ແຕ່ມີຈັກຄົນ ທີ່ຈະຮູ້ຈັກຊ່າງ ຕີຄໍາຢູ່ຕະຫຼາດເຊົ້າ ທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນການຫຼໍ່ຫຼອມໂລຫະ ອັນມີຄ່ານີ້ ເພື່ອເຂົາເຈົ້າຈະເອົາມາສ້າງ ແລະ ອອກແບບເປັນວັດຖຸ ທີ່ມລ ີ ວດລາຍອັນສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ຕາມຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ ? ວາລະສານ ຈໍາປາ ໂຮລິເດ ຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບ ທ້າວ ພຸດທະວົງ ສີສະແຫວງສຸກ, ຊາຍໜຸ່ມຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈອັນເຂັ້ມແຂງ ໂດຍທີ່ອຸປະສັກກໍເອົາຊະນະລາວບໍ່ໄດ້. ລາວເປັນໂລກໂປລີໂອຕັ້ງ ແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍ ແຕ່ວ່າ ລາວປະຕິເສດທີ່ຈະຍອມຜ່າຍແພ້ ແລະ ນັ່ງສົງສານໂຕເອງ. ຄວາມເດັດດ່ຽວໃນການໄລ່ຕາມຄວາມຝັນຂອງ ລາວ ເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບລາງວັນຫຼຽນເງິນ ໃນການແຂ່ງຂັນກິລາ ອາຊຽນພາຣາເກມ ຄັ້ງທີ 7 ທີ່ປະເທດມຽນມ້າໃນຕົ້ນປີນີ້. ລາວໄດ້ ເຮັດໃຫ້ໂຕເອງ ແລະ ປະເທດຂອງລາວມີຄວາມພາກພູມໃຈ. ຍ້ອນວ່າ ປະຊາຊົນລາວເລີ່ມພາກັນທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ຊອກຫາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວອັນໃໝ່ໆ, ພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ ພວກເຮົາຈະບອກທ່ານກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໄກຈາກພູມີ ພາກນີ້. ສະຫວັນບົນໂລກທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍແຫ່ງນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງການກຽມກະເປົ໋າ ແລະ ອອກເດີນທາງທັນ ທີທັນໃດໂລດ. ສຸດທ້າຍນີ້, ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວທີ່ຈະມາເຖິງ, ວາລະ ສານ ຈໍາປາ ໂຮລິເດ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທ່ານຈົ່ງພົບພໍ້ແຕ່ຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມສໍາເລັດ ໃນອະນາຄົດ. ໂຊກດີປີໃໝ່ !

champa holidays lao airlines inflight magazine

As a socially and environmentally conscious magazine, it is our duty not only to show you the glossy side of human nature but also the dark consequences of mankind’s selfishness and thoughtlessness. Consequently, the cover story of this issue features the Tiger. Two leading experts tell us why the threat of extinction is a real one. Despite the pessimism, there is some hope. An accompanying feature tells us of one organisation’s attempts to protect the habitat of all wildlife, while another reminds us just how integral to Lao culture and folklore is this magnificent creature. Lao craftsmanship is well known in weaving and other traditional handicrafts. But how many know of the skilled goldsmiths of Talat Sao who melt and smelt the precious metal as they create and recreate intricate designs on a customer’s whim? Champa Holidays salutes Phouthavong Sisavengsouk, a young man of indomitable spirit. Polio-stricken in childhood, he refused to lie down and feel sorry for himself. His determination to chase his dream earned him silver at the 7th ASEAN Para Games in Myanmar earlier this year. He did himself and his country proud. As Lao people begin to travel more and more, exploring new destinations, we decided we’d tell you about a place away from this region. This paradise in the Indian Ocean will make you want to pack your bags immediately. We are also delighted with the response that we got to our first photo contest. It was indeed difficult for us to choose a winner from the excellent entries received. Finally, with Lao New Year round the corner, Champa Holidays would like to wish you Happiness and Success for the Future. Sokdii Pi Mai! Soukhee Norasilp Editor-in-Chief

Lao AIrlines InFlight Magazine EXECUTIVE ADVISERS: Mr. Soukaseum Phothisane Dr. Somphone Douangdara Mr. Somsanouk Mixay Mr. Chanthy Deuansavanh Editor-in-Chief: Mr. Soukhee Norasilp Executive Editor: MS. Phitsamai Chanthaboury Lao Proof editor: Mr. Somsouk Souksavath English Editor: Mr. Percy Aaron Design and content executive adviser: Ms. Rebekka Lea Larsen transLation: Mr. Anousa Kounnavong Ms. Sithida Nhongvongsithi Photo journalist Fabien Vuillerey, Fabworld Melody Kemp Lou Sengsouphone AccountS-Finance: Ms. Khounkham Chanthaboury produced & PublisheD by: insmai Creative Communication under license from Lao Airlines Tel/Fax: +856-21 223590, 020 22464321 info@champamag.com www.champamag.com www.insmai.com Printed by: Mactron media Lao Airlines Head Office: Wattay International Airport Souphanouvong Avenue Vientiane Capital, Lao P.D.R P.O Box: 6441 Tel: (856-21) 513 150 Fax: (856 -21) 512 004 info@laoairlines.com www.laoairlines.com20

35

c0j'0aork[4jkple]a[z6hvjko

12 WINNER: Readers photo contest

34 g]njv'0v'glnv -46 tiger tales:

,kfkdkldk lts;aomk'me,t-kf

20 MADAGASCAR - BEYOND NATURE

wr75d7k,0v'glnv

-jk'8u7e0v'8ts]kfg-Qk

28 THE GOLDSMITHS OF TALAT SAO

35 TIGERS UNDER THREAT ]jv'oEgouo-q,lafxjk.opk,]k8iu

40 NAM NERN NIGHT SAFARI's];'oEmk g]njv'g]qjk0kodjP;da[glnv

46 MEASURING A TIGER BY the TALE zt]yf.o]k;

xkpmk'mujskf-kp

62 Destination Beach!

16 Made in Laos

28

onj',Nvhv,cvh,ot7vos];'

50 DAYTRIPS - VIENTIANE OUTSKIRTS .9gduoIhvp

56 AGAINST ALL ODDS 9exkrkmjP;

68 Champa guide - Laos travelguide

56

62April 13th May 12th

June 12-14th

Hoi An Full Moon Festival (vietnam) The old town of Hoi An switches off its lights and closes down motorised traffic as it is transformed by flickering candles, multi-colored lanterns and hordes of visitors.

May 13th

Horse Racing Festival, Shangri-La, Yunnan Shangri-La in northwest Yunnan province stages Tibetan-style horse racing during the Dragon Boat Festival. The best time to travel to Shangri-La and an event not to be missed.

April 14-16th

Events

AprilVisakha Bochea June Day (cambodia) Also known as Buddha Day, this national holiday is the most important in the annual lunar calendar. It commemorates the birth, enlightenment and passing of the revered Lord Buddha. Cambodians visit pagodas, make offerings and perform acts of charity that benefit their local communities.

June

”Boun Pi Mai”

Lao New Year Pimai Lao or Lao New Year is one of the most important dates in the Lao calendar. A celebration of endless fun, this holiday has become synonymous with the Lao identity, the reinforcement of family bonds and an opportunity to reflect on the year ahead.

April 27th May 8th

Mekong Expeditions – Rally 2014 (Vietnam, Cambodia, Laos)

A grueling 2,400 km, 12-day rally from Ho Chi Minh City to Dien Bien Phu to raise funds for three environmental causes: Com Co Thit - Vietnam, Irrawaddy Dolphins – Cambodia, Free the Bears - Laos champa holidays lao airlines inflight magazine

Bun Luang and Phi Ta Khon Festival (Thailand) A ghost festival to celebrate the return of Prince Vessadorn, believed to be Buddha’s successor. Young men wear huge masks made from carved coconut tree trunks, and parade a Buddha image wikth lots of music and dancing. On the second day villagers gather at Wat Ponchai to listen to the 13 sermons of Prince Vessandorn recited by the local monks.
ສະຫລຸບໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບການບິນ

Briefing on the fly ເປີດແລ້ວດ່ານສາກົນລາວ-ຈີນ

ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລາວ ກຳປູເຈຍ

ໄດ້ເປີດເປັນທາງການແລ້ວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການທ່ອງທ່ຽວ.

ແລະ ສຽມລຽບ (ກຳປູເຈຍ) ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ

ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຈະເປີດກົງສູນຢູ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ (ລາວ)

ດ່ານສາກົນລາວ-ຈີນ, ເຊື່ອມຕໍ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ແລະ ຢູນນານ,

Easing cross-border flows between Laos and China A new Lantui Kham international checkpoint linking Phongsaly province and Puer in Yunnan province was opened on 28 December 2013. This will promote trade, transportation and tourism between the two countries.

ກ້າວໃຫ່ມຂອງຂົວມິດຕະພາບ

ການລົງທຶນຂອງ 2 ປະເທດ.

ເຂດອຸດສະຫະກຳໃໝ່

Good neighbours

ໄວໆນີ້, ຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ້ປະຊາຊົນ

Laos and Cambodia have agreed to open consular offices in Champassak and Siem Reap Provinces,

ແຂວງ ວຽງຈັນ ມີແຜນສ້າງເຂດອຸດສະຫະກຳ ຢູ່ ເມືອງ ໂພນ ໂຮງ ໃນທ້ອງຖິ່ນ.

respectively, to More jobs in trade, Vientiane Province? promote tourism, and inVientiane Province has unveiled plans to build an industrial zone in Phonhong District to create more employment for local residents.

ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ 1 (ວຽງຈັນ-ໜອງຄາຍ) ຈະປັບປຸງບໍ ລິການຕ່າງໆດ້ວຍລະບົບທັນສະໄໝ ເພື່ອກຽມເຂົ້າປະຊາຄົມ ເສດຖະກິດອາຊຽນ ປີໜ້າ.

Gearing up for 2015 The Lao-Thai Friendship Bridge 1 international checkpoint between Vientiane and Nongkhai is upgrading its systems in preparation for the increased services expected with the integration of the ASEAN Economic Community next year.

ໂຄງການໃຫ່ຍ ທາງ4ເລນ

vestment between two countries ເຄັ່ງຄັດລະບຽບການນຳເຂົ້າ

ລັ ດ ຖະບານຈະເຄັ່ ງ ຄັ ດ ລະບຽບກວດກາການນຳເຂົ້ າ ເພື່ ອ ປິ ດ

ລັ ດ ຖະບານເລີ່ ມ ສຳຫຼ ວ ດເພື່ ອ ປັ ບ ປຸ ງ ບາງໄລຍະຂອງທາງເລກ

ຊ່ອງຫວ່າງ ບັນດາໂຄງການ ຍົກເວັ້ນພາສີນຳເຂົ້າອຸປະກອນ

13 ເໜືອ ແລະ ໃຕ້ ເພື່ອຂະຫຍາຍເປັນທາງ 4 ເລນ ຮອງຮັບການ

ການຜະລິດ, ໂດຍສະເພາະນ້ຳມັນ.

ຈໍລະຈອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

Four lanes for National Route No. 13 The government has started survey work on the country’s most important road, in order to upgrade it to a four-lane highway to accommodate the increased traffic.

Plugging loopholes in customs duty collections The Government will tighten regulations on imports of duty- free materials by development projects, particularly petrol, to control leakage in revenue collection.


w

in

r ai

ti

e ck

ts

ຜູ້ຊະນະເລີດໃນການສົ່ງຮູບເຂົ້າມາປະກວດ, ສະບັບທີ່22

ຊິມ ຄອມພຸດ

ຮູບພາບພະອາທິດຂື້ນທີ່ປ່ອງພູເຂົາໄຟໂບຣໂມ ຈາກາຕ້າ, ອີນໂດເນເຊຍ

ແບ່ງປັນປະສົບການຂອງທ່ານເພື່ອຊິງລາງວັນ ການສົ່ງຮູບພາບເຂົ້າແຂ່ງຂັນໄດ້ທີ່:

www.champamag.com/photocontest

champa holidays lao airlines inflight magazine

Winner of our Photo Contest, Issue 22: Sim Compout Sunrise on the Bromo volcano Java, Indonesia

Share your world with us, and win Submission guidelines on: www.champamag.com/photocontest
ບໍລິສັດຂອງທ່ານພ້ອມແລ້ວບໍ ສໍາລັບປີ 2015 ແລະ ຜົນກະທົບກັບການເປີດເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນ ຫຼື AFTA ?

Is your company ready for 2015 and what comes AFTA? ບໍລິສັດ ຂອງທ່ານມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ເພື່ອທີ່ຈະໄປແຂ່ງຂັນກັບບໍລິສັດອັນດັບ ໜຶ່ງ ທີ່ມີຢູ່ ໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ບໍ ? ກັບການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກັບກຸ່ມປະເທດ ອາຊຽນ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ຂອງທ່ານ ຈະເອົາຊະນະຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ບໍ ? ທ່ານ ພ້ອມແລ້ວບໍ ທີ່ຈະສົ່ງສິນຄ້າອອກສູ່ຕະຫຼາດສາກົນ ທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງ ? ທຶນສົມທົບເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດ (ທສທ) ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຮັບມືກັບການແຂ່ງຂັນໄດ້. ທຶນສົມທົບເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດ (ທສທ) ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງ ການພັດທະນາການຄ້າໄລຍະ 2 (TDF-2), ເຊິ່ງແມ່ນກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກຫຼາຍຝ່າຍ ເຊັ່ນ: ປະເທດອົດສະຕາລີ, ສະຫະພາບເອີລົບ, ປະເທດເຢຍລະມັນ, ປະເທດໄອແລນ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໂດຍແມ່ນກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງ ທສທ ແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນບັນດາບໍລິສັດສ່ວນບຸກຄົນໃນການ ເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດ ແຂ່ງຂັນທັງໃນປະເທດ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ. ຈຸດປະສົງແມ່ນບໍ່ພຽງ ແຕ່ ຈ ະຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ ບໍ ລິ ສັ ດ ຂອງປະເທດລາວໃຫ້ ສົ່ ງ ອອກໄດ້ ຫຼ າ ຍກວ່ າ ເກົ່ າ ເທົ່ າ ນັ້ ນ , ແຕ່ກໍຍັງຈະຊ່ວຍກຽມໂຕເຂົາເຈົ້າໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ຫຼັງຈາກທີ່ການ ຍົກເວັ້ນພາສີ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ້ອງກັນທາງດ້ານການຄ້າອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ພາຍໃນ 2-3 ປີຂ້າງໜ້າ. ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະຊົນໃດກໍ່ຕາມ, ທີ່ຈ້າງແຮງງານຄົນສັນຊາດລາວ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ແມ່ນມີສິດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການກໍ່ສ້າງຄວາມສາມາດຈາກ ທສທ. ຖ້າທາງໂຄງການພົບວ່າ ບາງບໍລິສັດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍກັບອໍານາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະຖືກແນະນໍາໃຫ້ ໄປຈົດທະບຽນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ ທສທ ຈະ (1) ໃຫ້ບໍລິການຄໍາປຶກສາ ໂດຍກົ ງ ໃຫ້ ແ ກ່ ບໍ ລິ ສັ ດ ສ່ ວ ນບຸ ກ ຄົ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ແຜນການຂະຫຍາຍຕົ ວ ຂອງທຸ ລ ະກິ ດ ; ແລະ (2) ມອບທຶນສົມທົບໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າທາງ ດ້ານການເງິນໃນການຈັດຊື້ການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນການຂະຫຍາຍຕົວ. ໂຄງການນີ້ສາມາດໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນ ໄດ້ເຖິງ 50% ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດທີ່ນໍາ ເຂົ້າໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ, ສໍາລັບ ບໍລິສັດພາກເອກະຊົນເຊັ່ນ: ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ, ແຕ່ມີເງື່ອນໄຂວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງຢູ່ໃນແຜນການຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງ ທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້. ການໃຫ້ທຶນສົມທົບຈາກ ທສທ ຈະມີຄວາມວ່ອງໄວຖ້າວ່າ ກິດຈະກໍາຂອງທຸລະກິດທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ເໝາະສົມກັບບໍລິສັດຂອງທ່ານ ແລະ ດໍາເນີນ ໄປດ້ວຍດີ, ແລະ ສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມການຂາຍ ແລະ ກໍາໄລ ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ໂຄງການນີ້ ມີ ຄ ວາມໜ້ າ ສົ ນ ໃຈຢູ່ ບ່ ອ ນວ່ າ ບັ ນ ດາບໍ ລິ ສັ ດ ທີ່ ບໍ່ ຂໍ ທຶ ນ ສົ ມ ທົ ບ ກໍ ສ າມາດ ໄປຂໍຄໍາປຶກສາຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາແລ້ວ ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ, ກະລຸນາໄປທີ່ www.baflao.com

Is your company ready for 2015 and what comes AFTA? Does your company have the capacity and the skills to compete with the best of Southeast Asia? With ASEAN economic integration round the corner will your products and services survive against foreign imports? Are you ready to export to competitive international markets? The Business Assistance Facility (BAF) is here to help you face the competition. The Lao PDR Business Assistance Facility (BAF) is a part of the Second Trade Development Facility Project (TDF-2), a multi-donor fund co-financed by Australia, the European Union, Germany, Ireland, USA, and the World Bank and executed by the Ministry of Industry and Commerce. The primary objective of the BAF is to support individual firms in building their skills and capacity, so that they become more competitive, domestically and internationally. The aim is to help Lao companies not only to export more, but also to prepare them to compete better against imports when the expected loss of tariff and other protection takes place over the next 2-3 years. Any private business entity, providing work to Lao PDR nationals within Lao PDR, will be eligible for BAF capacity-building assistance. The scheme will recognize that some firms are not yet officially registered with the appropriate business registration authorities, and they will be encouraged to do so. BAF will also offer (i) direct consulting services, advise individual firms on business growth plans; and (ii) match grants to assist individual firms financially in purchasing specialized business development services in support of growth plans. This program could include support for up to 50% of business expansion and training costs, for private sector enterprises such as hotels and restaurants, provided these costs form part of an agreed business growth plan. BAF grant processing moves quickly if the planned business activities are appropriate for your company, and can clearly help increase sales and profitability. An interesting aspect of this scheme is that even companies that are not applying for grants can, in full confidence, seek expert advice from trained professionals. For more information visit: www.baflao.com


16 zt]yf.o]k; / made in laos

ຜະລິດໃນລາວ

Made in Laos

While not an endorsement (anyone with a health issue or already on medication should seek medical advice before using plant-based remedies), moringa which makes a bitter tea, is recommended for anaemia, ໝາກຕູມ Beal fruit arthritis and other joint pains, diarrhoea, stomach pain, ulcers, intestinal spasms, headaches, heart problems, diabetes, fluid retention and infections. Everyone should have some under the bed. ເຖິງວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຮອງຮັບ (ທຸກທ່ານທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບ ຫຼື ກຳລັງຮັບ Some claim that moringa boosts the the immune system, increases ການຮັກສາດ້ວຍຢາຄວນປຶກສາແພດກ່ອນການໃຊ້ຢາພືດສະໝຸນໄພ) ຜັກ libido, while at the same time preventing pregnancy. ອີ່ ຮຸ ມ ທີ່ ໃ ຊ້ ເ ຮັ ດ ເປັ ນ ຊາຂົ ມ ກໍ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ການແນະນຳວ່ າ ສາມາດປິ່ ນ ປົ ວ ໂລກ ເລືອດຈາງ, ຕັບແຂງ, ຂໍ່ເສື່ອມ ແລະ ປວດຂໍ້ຕ່າງໆ, ອາການຖອກທ້ອງ, ເຈັບກະເພາະ, ແຜອັກເສບ, ເປັນກະເພາະລໍາໄສ້, ເຈັບຫົວ, ບັນຫາຫົວໃຈ, ພະຍາດເບົາຫວານ, ພະຍາດບວມ ແລະ ພະຍາດຊຶມເຊື້ອ. ທຸກຄົນຕ້ອງ ມີໄວ້ໃກ້ຕົວ. ຫຼາຍທ່ານຍັງບອກວ່າຜັກອີ່ຮຸມຊ່ວຍເພີ່ມສະມັດຕະພາບທາງເພດ, ໃນຂະນະ ດຽວກກັນຊ່ວຍປ້ອງກັນການມີລູກ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມລະບົບຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງ ກາຍໄດ້. ຄົນລາວຫຼາຍທ່ານໃຊ້ພືດຊະນິດນີ້ເປັນອາຫານເສີມ ແລະ ຢາຊູ ກຳລັງ. ທ່ານເຊື່ອ ຫຼື ບໍ່ ?

Moringa

champa holidays lao airlines inflight magazine


ສວນພຶກສາສາດຜາຕາດແຂ້ ທີ່ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ (www.pha-tad-ke.com) ມີສວນພືດສະໝຸນໄພສະເພາະດ້ານຫຼາຍປະເພດ ໃນນັ້ນປະກອບມີສວນພືດສະໝູນ ໄພເພື່ອໃຊ້ເຮັດຢາປົວຄົນ ແລະ ສວນສະໝູນໄພສຳລັບສັດ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນ ເພື່ອປົວຊ້າງ. ສວນດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດບໍລິການສຳລັບຄົນທົ່ວໄປແຕ່ໄດ້ຈັດທັດ ສະນະສຶກສາສຳລັບຄົນລາວ ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດຈັດທັດສະນະສຶກສາ ແບບ ຄ້າຍຄືກັນສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທຸກທ່ານ. ໂປດຕິດຕາມມື້ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ກຽມ ພ້ອມພົບກັບຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ພະນັກງານພາຍໃນສວນຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຂຸມຊັບ ທາງດ້ານພຶກສາສາດອັນອຸດົມຮັ່ງມີທີ່ເປັນຂອງລາວໄດ້. ເຫັນບໍ່ວ່າທ່ານມີຫຼາຍຢ່າງທີດີໆກ່ວາຮ້ານຂ້າຍຢາຂະໜາດໃຫ່ຍອີກ !

The Pha Tad Ke Botanical Gardens in Luang Prabang has a series of specialist gardens including both a human medicinal plot and one for medicinal veterinary plants. The latter is mainly for elephants. The gardens are not yet open to the public, but conduct educational tours for Lao. Later, it will do the same for other travellers. Keep an eye out for opening dates and enjoy the enthusiasm that the staff have for sharing the rich botanical treasure trove that is Laos. So eat your heart out, big pharma. www.pha-tad-ke.com
© Marion Le Roux


ມາດາກາສກາ

ສະຫວັນທາງທຳມະຊາດ

madagascar beyond nature

© Marion Le Roux


22 dkomjv'mPj; / travelogue

By fabworld

ພາຍຫຼັງທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ມາດາກາສກາໄລຍະໜຶ່ງກໍ່ມີໂອກາດກັບມາຍັງອາຊີ,

ຂ້າພະເຈົ້າແປກໃຈຫຼາຍທີ່ຜູ້ຄົນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ຄິດເຖິງໜັງກາຕຸນຕະຫຼົກ

ເມື່ອກ່າວເຖິງປະເທດນີ້. ແຕ່ບໍ່ແມ່ນດອກ ມາດາກາສກາເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີ

ໂຮງສ້າງຮູບເງົາກາຕຸນ ແລະ ກໍ່ເປັນປະເພດຮູບເງົາທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບຜົນສຳ

ເລັດ. ເກາະດອນອັນກ້ວາງ ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສີ່ຂອງໂລກແຫ່ງນີ້ແມ່ນໜຶ່ງ ໃນດີນແດນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດ້ານນິເວດຫຼາຍທີ່ສຸດ; ມີພັນພືດ ແລະ

ສັດປະເພດຕ່າງໆ ກວມເຖິງ 5% ຂອງໂລກ, ໃນນັ້ນ 80% ແມ່ນມີສະເພາະ ແຕ່ມາດາກາສກາເທົ່ານັ້ນ.

ນອກນີ້ດິນແດນອັນໜ້າອັດສະຈັນໃຈແຫ່ງນີ້

ຍັງມີພູມມີປະເທດ ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄວາມລຶກລັບ. ມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ພໍຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບບັນດາທ່ານທີ່ມັກກິດຈະກຳ ນອກສະຖານທີ່.

ມາກັບຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອຊອກຮູ້ຫົກສິ່ງກ່ຽວກັບດິນແດນ

ແຫ່ງນີ້ທີ່ທ່ານອາດບໍ່ຮູ້ວ່າມັນມີຢູ່ຈິງ.

champa holidays lao airlines inflight magazine

Back in Asia after living in Madagascar for a while, I was very surprised that a lot of people think about animated comedy when talking about this country. No, Madagascar is not a DreamWorks animation, not a box office success. The fourth largest island in the world is first of all home to one of the richest ecosystems on earth 5% of the world’s plant and animal species 80% of which are unique to Madagascar. Marvel also at the diverse landscape and cultures of this enigmatic ‘island-continent’. There’s enough to amaze any outdoor aficionado. Come with me to discover six things about a ‘continent’ you probably never knew existed!


ການຜະຈົນໄພ

Adventure

ຝັ່ງທະເລ

Coastline

ມາດາກາສກາເປັ ນ ປາຍທາງລະດັ ບ ຕົ້ ນ ສຳລັ ບ ນັ ກ ເດີ ນ ທາງທີ່ ມັ ກ ການຜະຈົ ນ ໄພ. ນອກຈາກປ່າຝົນເຂດຮ້ອນ, ດີນແດນເຄິ່ງແຫ້ງແລ້ງ ລວມເຖິງສາຍພູຫີນອັນສູງຊັນ, ຖື ໄດ້ວ່າດອນແດງແຫ່ງນີ້ສະໜອງໂອກາດແກ່ຫຼາຍກິດຈະກຳເຊັ່ນ: ການຍ່າງປ່າ, ທ່ອງ ທ່ຽວຕາມສາຍຮ່ອມພູ, ຂີ່ເຮືອລ່ອງແກ້ງ, ຂີ່ເຮືອທ່ອງທ່ຽວເຂດສອກຫຼີກຂອງແມ່ນ້ຳ, ປີນ ຜາ ແລະ ອື່ນໆ. ການຜະຈົນໄພທີ່ໜ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດຂອງຂ້ອຍແມ່ນການຂີ່ເຮືອໄປກັບ ຄົນຫາປາເປັນເວລາແປດວັນແຕ່ ທູເລັຍໄປເຖິງໂມຣອນໂດວາ ໄປຕາມຄອງໂມຊຳບິກ. ເສັ້ນທາງນ້ຳທີ່ເກົ່າແກ່ມີຊື່ສຽງແຫ່ງນີ້ເປັນເສັ້ນທາງອັນໜຶ່ງດຽວໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິ ຖີຊີວິດຂອງເຜົ່າເວໂຊ, ຄົນທະເລແລະເບິ່ງປາສະຫຼາມວານ.

ເນື່ອງຈາກວ່າມີຝັ່ງທະເລຍາວເຖິງ 5000 ກິໂລແມັດແລະເກາະດອນນ້ອຍໃຫ່ຍເຖິງ 250 ແຫ່ງ ອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ກດ ິ ຈະກຳກາງແຈ້ງ ແລະ ດຳນ້ຳອັນໜ້າອັດສະຈັນໃຈເພື່ອ ທ່ຽວຊົມແນວປະກາລັງທີ່ຍັງມີຄວາມສົມບູນ, ສະນັ້ນຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ມາເຖິງມາ ດາກາສກາຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາເຖິງສອງສາມວັນທ່ຽວຊົມເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ ຂອງດອນແຫ່ງນີ້. ຈາກແຄມທະເລຂອງແດນສະຫວັນແຫ່ງນີ້ ທ່ານສາມາດຊົມຝູງປາວານ ຫຼັງກົ່ງພວມອົບພະຍົບຈາກມະຫາສະໝຸດແອນຕາກຕິກ.

Madagascar is an ideal destination for the adventure traveller. From tropical rainforests to semi-arid lands, to jagged limestone pinnacles, the Red Island offers various possibilities for trekking, exploring canyons, white water rafting, remote river expeditions, rock climbing, etc. My most memorable adventure was sailing with local fishermen on a pirogue for eight days from Tulear to Morondova on the Mozambique Canal. This mythical passage is a unique opportunity to experience life amongst the Vezo, the sea gypsies, and to spot whale sharks.

With more than 5,000 km of stunning coastlines and 250 islands that offer wonderful snorkelling among pristine coral reefs, no stay in Madagascar would be complete without a few days on the island’s shores. I would recommend Sainte Marie Island on the east coast between July and September. From the waters of this paradise island watch humpback whales migrate from the Antarctic


24 dkomjv'mPj; / travelogue

ສັດປ່າ

WILDLIFE

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

National Park

ເອກະລັກສະເພາະຂອງດອນແຫ່ງນີ້, ໂຕລິງເລເມີມາດາສກາມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກ. ເນື່ອງຈາກວ່າມີຄວາມສວຍງາມປະຈັກຕາ ແລະ ເປັນສັດທີ່ມັກຊອກຮູ້ຊອກເຫັນອັນມີ ສະເໜ່, ສະນັ້ນສັດປະເພດນີ້ທີ່ມີເຖິງ 35 ສາຍພັນ ຈຶ່ງເປັນຕາໜ້າທ່ຽວຊົມເພື່ອຈະ ໄດ້ໃກ້ຊິດກັບພວກມັນ. ຜູ້ທີ່ມັກລິງເລເມີເດີນທາງຂ້າມໂລກເພື່ອມາຊົມ ລິງໜູເລເມີ ໂຕນ້ອຍຄ້າຍກັບ ສັດໃນນະວະນິຍາຍ. ຍ້ອນມີການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ຄວາມ ເ ຊື່ ອ ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ເ ລື່ ອ ງ ອ າ ຖັ ນ ໃ ນ ທ້ ອ ງ ຖີ່ ນ ວ່ າ ມັ ນ ເ ປັ ນ ສັ ນ ຍ າ ນ ແ ຫ່ ງ ຄ ວ າ ມ ຕ າ ຍ ເຮັດໃຫ້ສັດປະເພດນີ້ຖືກຄຸກຄາມ ແລະ ຈັດໃນປະເພດສັດໃກ້ສູນພັນ.

ດ ອ ນ ແ ຫ່ ງ ນີ້ ເ ຕັ ມ ໄ ປ ດ້ ວ ຍ ເ ຂ ດ ປ່ າ ສ ະ ຫ ງ ວ ນ ແ ຫ່ ງ ຊ າ ດ ທີ່ ສ ວ ຍ ງ າ ມ ຫຼ າ ຍ ແ ຫ່ ງ ແລະ ບັນດາ ເຂດສະຫງວນພິເສດທີ່ສ້າງສັນແລວທັດສະນີຍະພາບ ແລະ ສັດປ່າ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ແຕ່ປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຈັດແຫ່ງໄດ້ຖືກຂຶ້ນ ບັນຊີເປັນສະຖານທີ່ມໍລະດົກໂລກຂອງອົງການຍູແນສໂກ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ບີມາຣາຫາ ແມ່ນມີຊື່ສຽງສຳລັບຜາຫີນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ມີຮູບຊົງຄ້າຍກັບໂບດ ເຊິ່ງຖື ວ່າເປັນພູມສັນຖານທາງທຳ ມະຊາດທີ່ຖືກເສກສັນຂຶ້ນໄດ້ຍ່າງໜ້າຫຼົງໄຫຼທີ່ສຸດເທິງ ດອນແຫ່ງນີ້, ແລະ ບາງເທື່ອກໍ່ອາດ ແມ່ນໃນໂລກກໍ່ເປັນໄດ້.

ທຳມະຊາດ

ເກາະແຫ່ງນີ້ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນພິພິທະພັນທີ່ມີຊີວິດ. ປະມານ 80% ຂອງພືດ ແລະ ສັດ ທີ່ຫາຍາກໜ້າສົນໃຈທີ່ບໍ່ມີໃນເຂດອື່ນໃນໂລກ. ສອງຕົວຢ່າງທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານ ເຊື່ອກ່ຽວກັບຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີນີ້ຄື; ມາດາກາສກາເປັນດີນທີ່ມີຕົ້ນບາວບັບກວມເຖິງ ຫົກຊະນິດໃນຈຳນວນແປດຊະນິດ ແລະ ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະຊາກອນສາຍພັນກະປອມ ປ່ຽນສີ ໃນທົ່ວໂລກ. ຍັງມີ່ສິ່ງອື່ນຕື່ມອີກບໍ?

champa holidays lao airlines inflight magazine

Unique to the island, Madagascar is world-famous for its lemurs. Strikingly beautiful and wonderfully inquisitive, the 35 species are a treat to watch and be near. Lemur fans cross the world to see the aye aye, a tiny mouse lemur that looks like a gremlin. Deforestation and the native superstition that it is an omen of death have resulted in it being classified as a near- threatened species.

The island is filled with many stunning national parks and special reserves that boast an interesting array of scenery and wildlife. Since 2007, seven of them have been classified as UNESCO World Heritage Sites. Bemaraha National Park is famous for its Tsingy, a veritable cathedral of limestone, that offers one of the most spectacular natural landscapes on the island, and maybe even in the world.

Nature The island can be described as a living museum. Around 80% of its rare and intriguing flora and fauna exist nowhere else on earth! Two examples to convince you of this extraordinary richness; Madagascar is home to six of the eight species of baobab in the world and half the world’s species of chameleon. Anything else?


Around 80% of its rare and intriguing flora and fauna exist nowhere else on earth! Madagascar is also home to six of the eight species of baobab exists and half the world’s species of chameleon. Anything else?S O A L e r o Expl y a w O A L thecause you care! Be

Trekking, Biking, Kayaking, Rock Climbing, Zip Lining & Elephant Adventures

w w w. g r e e n d i s c o v e r y l a o s . c o m


28 sq;.9s]ad0v'7e / the goldsmiths of talat sao

ຫົວໃຈຫລັກຂອງຄຳ

The Goldsmiths of Talat Sao

champa holidays lao airlines inflight magazine


by melody kemP

ຊາຍຄົ ນ ໜຶ່ ງ ນັ່ ງ ປະເຊີ ນ ໜ້ າ ກັ ບ ເຄື່ ອ ງປະດັ ບ ທີ່ ເ ຮັ ດ ດ້ ວ ຍ ຄຳເຫຼື້ອມເປັນປະກາຍ, ກ່ອນ ຈະຈູດໄຟເປົ່າ. ຂ້າພະເຈົ້າຕາ ຄ້າງໃນຂະນະທີ່ຊາຍຄົນນັ້ນຈຸ່ມສ້ອຍຄໍ, ປະຫຼັກແຂນ ແລະ ແຫວນເຂົ້າໃນແປວໄຟທີ່ເປັນສີຟ້າ. ຂາຂອງລາວໂຍກຍ້າຍ ໄປມາໃນເວລາທີ່ລາວພວມເຮັດໃຫ້ປະກາຍໄຟຮ້ອນ. ພໍເມື່ອວັດຖຸເລົ່ານັ້ນຮ້ອນດີແລ້ວ, ເພີ່ນກໍ່ເປີດຝາຖ້ວຍກ່ອນທີ່ຈະເອົາຄຳຈຸ່ມລົງໃນນ້ຳກົດ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປະດັບເປັ່ງປະກາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າມີປະຫຼັກແຂນເງິນ ແລະ ໄຂ່ມຸກທີ່ເພື່ອນຄົນໜຶ່ງເອົາໃຫ້ ເຊິ່ງຖືວ່າມີຄຸນຄ່າທາງ ຈິດໃຈສູງ, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດໃສ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກວ່າມັນສັ້ນໂພດ ແລະ ຂາດ. ລູກສາວຄົນ ລາວຂອງຂ້າພະເຈົ້າແນະນຳວ່າໃຫ້ໄປແປງຢູ່ຮ້ານຕີເຄື່ອງປະດັບຫຼັງຕະຫຼາດເຊົ້າ. ນະຈຸດນັ້ນ, ຊາຍປະມານ 30 ກ່ວາຄົນນັ່ງເປັນແຖວໃນຮ້ານນ້ອຍໆ ຂອງໃຜລາວ ສາດ ຄວາມຮ້ອນໃສ່ເຄື່ອງປະດັບປະເພດຕ່າງໆເພື່ອແປຮູບເປັນເຄື່ອງປະດັບຮູບແບບໃໝ່ຕາມ ລູກຄ້າສັ່ງ ແລະ ລູກຄ້າເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ຢືນລໍຖ້າຢ່າງຈົດຈໍ່. ຂ້າພະເຈົ້າຈຳຕ້ອງຍອມຮັບວ່າຮູ້ ສຶກປະຫຼາດໃຈຕໍ່ກັບປະລິມານຄຳເຖິງ 18 ແລະ 22 ກະລັດຄຳຖືກນຳມາປ່ຽນສະພາບ. ມີຫຼາຍຄົນຄົງຈະຫາເງິນໄດ້ດີ. ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ຂ້ອນຂ້າງມືດແຕ່ຊ້ຳພັດແອອັດ. ໄຟທີ່ໃຊ້ຈູດເປົ່າວັດຖຸມີຄ່ານັ້ນໄດ້ປະ ສົມປະສານກັນກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນອົບເອົ້າ. ຄັວນໄຟຈາກການເຜົາໄໝ້ຂອງກົດປິວ ຂຶ້ນອາກາດ ແລະ ຖືກກະຈາຍຢ່າງບໍ່ຖືກວິທີດ້ວຍພັດລົມ. ທ່ານ ເຮັງ ປະກອບອາຊີບຕີຄຳມາເປັນເວລາຫຼາຍກ່ວາ 20 ປີ. ລາວບອກກັບວາລະສານ ຈຳປາໂຮລີເດໃນຂະນະທີ່ພວມສູມໃສ່ວຽກຂອງເພີ່ນວ່າ: “ນີ້ແມ່ນວຽກຜູ້ຊາຍ ແລະ ກໍ່ເປັນ ອາຊີບໜຶ່ງດຽວຂອງຂ້ອຍ” ຂ້າພະເຈົ້າຫຼຽວເບິ່ງບໍລິເວນນັ້ນ ກໍ່ເຫັນວ່າມີແມ່ຍິງຈຳນວນ ໜຶ່ງທີ່ພວມເຮັດວຽກເຊັ່ນກັນແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຖິງກັບວ່ານັ່ງຄຸມເຕົ້າເປົ່າ, ເຂົາເຈົ້າເຮັດໜ້າທີ່ສັ່ງ

The man sat over a pile of shining gold jewellery, then lit a blowtorch. I gasped as he bathed the collection of necklaces, bangles and rings in the bluestreaked heat. His leg jiggled as he agitated the bellows to keep the flame alive. When he judged the pile to be really hot, he opened a dish and dropped the gold into the acrid solution, “Acid,” he smiled as the fumes singed my nose. “To make them bright.” I had a silver and pearl bracelet given to me by a friend which held great personal value, but had been unable to wear it, as the clasp was too short and broken. My Lao daughter suggested we go to the small workshop behind Talat Sao Mall. There, in a make-do shelter, around 30 men sit applying heat to jewellery and remaking it into other things as customers stand by impassively. I must admit to surprise at the amount of 18 and 22- carat gold being transformed. Somebody is making a lot of money. It’s a dark but intense place. The many blowtorches in action contribute to the heat. The acid fumes hang in the air inadequately dispersed by fans. Mr. Heng has been doing the job for over 20 years. “It’s a man’s job and my only job,” he told Champa Holidays as he concentrated on some gold in front of him. I looked around. Women were in evidence but not wielding blowtorches. Rather, they were weighing, measuring and polishing. They looked around shyly as they washed and polished the gold or bashed at rings slid onto mandrills. “Yes, sometimes we have accidents, but it’s no big deal,” he smiled somewhat grimly. “We use three types of acid and plain water. Silver and gold need different types of acid. I use hydrochloric.”


30 sq;.9s]ad0v'7e / the goldsmiths of talat sao

ນໍ້າໜັກ, ວັດແທກ ແລະ ຂັດເງົາ. ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກອາຍພໍເມື່ອມີຄົນເບິ່ງເຂົາເຈົ້າພວມຂັດ ເງົາຄຳ ຫຼື ພວມຕີ ແລະ ຕົກແຕ່ງລວດລາຍແຫວນ. ນາຍຊ່າງຄົນເດີມກ່າວດ້ວຍຮ້ອຍຍີ້ມອັນໜັກແໜ້ນຕື່ມວ່າ: “ແມ່ນແລ້ວ ບາງຄັ້ງກໍ່ອາດ ເກີດອຸບັດຕິເຫດໄດ້ແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃຫຍ່” “ພວກເຮົານຳໃຊ້ນໍ້າກົດ ແລະ ນໍ້າກັ່ນ ສາມປະເພດເນື່ອງຈາກວ່າເງິນ ແລະ ຄຳຈຳຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ນຳ້ກົດປະເພດຕ່າງກັນ ສ່ວນຂ້າ ພະເຈົ້າແລ້ວແມ່ນໃຊ້ນໍ້າກົດໄຮໂດຣໂຄລຣິກ.” ຫຼັງຈາກນັ້ນຊາຍຄົນໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ເອົາມືຂອງລາວໃຫ້ເບິ່ງ ເຊິ່ງເປັນຮອຍແປ້ວດຳເທິງນິ້ວມື ຍ້ອນການເຜົາໄໝ້ຈາກຄວາມຮ້ອນ ແລະ ທາດເຄມີ. ລາວຍອມຮັບຕື່ມວ່າ: “ບາງຄັ້ງກໍ່ຫຼົງ ຈັບໂລຫະທີ່ພວມຮ້ອນຢູ່” ໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວຫົວຂັວນ ແລະ ກໍ່ຍອມຮັບເຊັ່ນດຽວກັນ ພ້ອມທັງເອົາແປ້ວຂອງເຂົາອອກມາອວດໃຫ້ເບິ່ງ. ຂ້າພະເຈົ້າສົງໄສວ່າຄຳນີ້ເປັນຂອງໃຜ ແລະ ເຂົາເຈົ້າເອົາມາເຮັດຫຍັງຢູ່ທີ່ນີ້. “ບາງສ່ວນ ກໍ່ເປັນຂອງຄົນເຖົ້າຄົນແກ່. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນຮູບແບບເກົ່າຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈຶ່ງຕັດສີນໃຈເອົາມາຫຼອມໃໝ່ເມື່ອຄົນເຫຼົ່ານັ້ນເສຍຊີວິດ” ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍີນຕື່ມອີກວ່າຄຳ ບາງສ່ວນມາຈາກ ພວກຂີ້ລັກ ທີ່ລັກເງິນ ແລະ ຄຳແລ້ວນຳມາປ່ຽນຮູບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ຄົນຈື່ບໍ່ໄດ້. ແນ່ນອນຈະບໍ່ມີໃຜດອກທີ່ຈະຍອມຮັບວ່າຕົນລັກວັດຖຸເລົ່ານັ້ນມາ. ຫຼັງຈາກທີ່ພົບເພື່ອນເກົ່າຂອງລາວຢູ່ຮ້ານໜຶ່ງ, ລູກສາວຂ້າພະເຈົ້າອະທິບາຍວ່າ: “ບາງ ຄົນຊື້ຢູ່ເທິງຊັ້ນສອງຂອງຕະຫຼາດຂາຍຄຳ ແລະ ຕໍ່ມາຖ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່ມັກແບບກໍ່ນຳມາເຮັດ ແບບໃໝ່” “ລູກຄ້າສັ່ງແບບທີ່ຕົນມັກ. ຖ້ານັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່ມັກການອອກແບບເກົ່າ ແລະ champa holidays lao airlines inflight magazine

Later a man showed me his hands, the pads of the fingers black with burns from heat and chemicals. “Sometimes I pick up a piece that is still hot,” he admitted. His friends laughed and nodded showing me their scars. So who owns this gold and what is it doing here I wondered.

“Yes, sometimes we have accidents, but it’s no big deal,” he smiled somewhat grimly. “Some of it belonged to the old people. Since it was old-fashioned their families had it melted down when they died.” I had heard that some it of came from petty thieves who having nicked silver or gold, brought it here to be recycled and made unrecognisable. Understandably nobody would own up to that. “People buy it upstairs at the gold market. Later they may decide they don’t like the design so they bring it in here to make it different,” my daughter explained after she had found an old friend working in one stall. “They take orders. If travellers tire of the same old thing and see a design they like in an inflight duty free magazine they could come here and have a replica made at much less cost.”


ເຫັນແບບທີ່ເຂົາເຈົ້າ ມັກໃນວາລະສານເທິງຍົນ ເຂົາເຈົ້າກໍ່ສາມາດເອົາແບບມາໃຫ້ຊ່າງ ຕີໃໝ່ໃນລາຄາທີ່ຍ່ອມເຍົາກ່ວາ” ທ່ານ ຄູ ເວົ້າວ່າ: “ແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານຕ້ອງເອົາຮູບແບບມາໃຫ້ເບິ່ງ” ລາວພວມຕີຄຳທີ່ມີ ນໍ້າໜັກ 18 ກະລັດເພື່ອເຮັດຂອບພະ. ລາວໃສ່ສາຍຄໍຄຳເສັ້ນຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ເຊິ່ງໝາຍ ວ່າລາຍຮັບຈາກການຕີຄຳນັ້ນຕ້ອງດີພໍສົມຄວນ. ທ່ານ ອານຸ ຊ່າງຕີເງີນທ່ານໜຶ່ງທີ່ຕົກລົງແປງປະຫລັກແຂນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວລູກຄ້ານຳເຄື່ອງປະດັບມາທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ຂັດເງົາ ”ມືຂອງລາວ ຖືກຮຳດ້ວຍຜ້າພັນແຜ ແຕ່ລາວກໍ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່ານີ້ແມ່ນເປັນຍ້ອນການເຕະບານເພາະ ລາວເປັນຫົວໜ້າທີມແຕ່ວ່າບໍ່ຊະນະຄູ່ແຂ່ງ. ລາວດຶງລວດເງິນ ກ່ອນທີ່ຈະຫຼອມດ້ວຍໄຟ ຮ້ອນກ່ອນທີ່ຈະເຮັດເປັນຂໍຕໍ່ເຂົ້າກັນໃຫ້ເປັນປະຫລັກແຂນ. ທ່ານ ອານຸ ຊ່າງຕີເງິນທີ່ ສືບທອດຈາກພໍ່ ແລະ ພໍ່ເຖົ້າຂອງລາວ ເຮັດອາຊີບນີ້ມາເປັນເວລາ 14 ປີ ແລ້ວ. ບູລຸດອີກທ່ານໜຶ່ງກໍ່ພວມໃຈຈົດຈໍ່ກັບ ຄຳເສັ້ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ຂ້ອຍເຄີຍເຫັນ ຂ້າພະເຈົ້າ ຖາມວ່າ: “ເຈົ້າບໍ່ຢາກໄດ້ເປັນຂອງຕົນເອງບໍ ? ” “ຖ້າເລືອກໄດ້ລະຫວ່າງເສລີພາບ ແລະ ຄຸກສຳລັບຜົນຂອງການລັກຂອງຄົນອື່ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເລືອກເສລີພາບ,” ລາວກ່າວພ້ອມ ທັງຫົວ. “ບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍຸແຍ່” ອີກມຸມໜຶ່ງຂອງຕະຫຼາດແຫ່ງນີ້, ບັນດາຜູ້ຊາຍກໍ່ພວມສ້ອມແປງໂທລະທັດ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ ໄຟຟ້າປະເພດອື່ນໆ. ແນ່ນອນມັນເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກປະທັບໃຈ ທີ່ເຫັນຜູ້ຄົນມີວຽກເຮັດງານທຳ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສ້ອມແປງຫຼືປ່ຽນອາໄລ່ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ. ບັນດານາຍຊ່າງຫັດຖະກຳຍີ້ມ ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າພວມຊື່ນຊົມປະຫຼັກແຂນທີ່ສ້ອມ ແປງໃໝ່. ວຽກທຸກຢ່າງ ແລະ ທັກສະທີ່ໃຊ້ໃນການສ້ອມແປງ ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຈ່າຍ ພຽງ 80,000 ກີບ ເທົ່ານັ້ນ.

“Yes, all you have to do is bring us a photo,” said Khou. He was working on strips of 18-carat gold for the edging on amulets of the Buddha. Around his neck was a rather impressive gold chain. So returns on labour must be OK. “Mostly they bring it in to clean and polish,” said Anou, a silversmith who agreed to fix my bracelet. His hand was wrapped in a bandage, which he assured me ruefully was from a football accident. “I am the captain, and no, we didn’t win.”

“If it’s a choice between freedom and prison for theft, I would choose freedom,” he laughed. “No I am not tempted.” He pulled on a strip of silver wire, melting it in about 20 seconds until it was a mere blob. He then attached it to another piece to form a T-shape, and then carefully made silver circlets into a chain which he then attached to the bracelet. He learned from his father and grandfather and has been doing this on his own for 14 years. Another guy sat nonchalantly over the biggest pile of gold I had ever seen. “Don’t you wish it was yours?” I asked. “If it’s a choice between freedom and prison for theft, I would choose freedom,” he laughed. “No I am not tempted.” In another corner, men repaired TV’s and other electrical appliances. In a throwaway age of quick redundancy it was a delight to see men with soldering irons fixing circuitry, replacing boards and cathode tubes. The artisans smiled, as I left admiring my newly repaired bracelet. All that work and skill cost me just USD20.
34 g]njv'0v'glnv / tiger tales

ເລື່ອງຂອງເສືອ

Tiger Tales

champa holidays lao airlines inflight magazine


by melody kemp PHOTOS courtesy of Chris slappendel, Tigertrails.com

ໄພຄຸກຄາມ ຂອງເສືອ

Tigers Under Threat

ເມື່ອຂ້ອຍເບິ່ງ ແລະ ສຳພັດຮູບພາບຂອງເສືອ ທີ່ຂ້ອຍໄດ້ພົບຢູ່ຂົງເຂດປ່າ ທີ ໄ ຣ ໃນທາງພາກຕາເວັ ນຕົ ກຂອງປະເທດເນປານ ຂ້ ອຍມີຄວາມສຸກ ຫຼ າ ຍ. ມັນໂດດອອກມາຈາກປ່ າ ດ້ ວຍຄວາມວ່ ອງໄວ, ຍ່ າ ງຜ່າ ນໜ້າ ລົດ ບັນທຸກຂອງພວກເຮົາ, ແລ້ວກໍຍ່າງເຂົ້າປ່າຫຍ້າທີ່ຢູ່ອີກຟາກທາງຖະໜົນ ໂດຍທີ່ມັນບໍ່ສົນໃຈແນມເບິ່ງພວກເຮົາເລີຍ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍປະຫຼາດໃຈ ທີ່ ສຸ ດ ແມ່ ນ ເວລາທີ່ ຂ້ ອ ຍສັ ງ ເກດເຫັ ນ ວ່ າ ດັ ງ ຂອງມັ ນ ໄດ້ ໝົ້ ນ ເຂົ້ າ ໄປໃນປ່ າ ແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ຫາງຂອງມັນ ຍັງບໍ່ທັນມົ້ມປ່າຊ້ຳ. ເສືອໂຕນີ້ໃຫຍ່ຫຼາຍອີ່ຫຼີ.

I am glad that I can hug to my chest the image of a tiger I encountered in the Terai in western Nepal. With loping insouciance, it boogied out from the forest in front of our truck, and without a sideways glance, crossed into the opposite scrub. What struck me was that its nose had entered the saplings even while its tail was still emerging from the forest. That was one big tiger.

ຂ້ອຍມີຄວາມປາດຖະໜາວ່າ ພວກຫຼານໆ ຂອງຂ້ອຍຈະໄດ້ພົບພໍ້ກັບປະສົບການນີ້, ໃນ ອະນາຄົດ ເວລາທີ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງອ້ອມຂ້າງຕົວເຮົາຢຸດເໜັງ ເຫຼືອໄວ້ພຽງແຕ່ລາຍແຊກ ສີດໍາເຫຼືອງ ທີ່ເໜັງຕີງຢ່າງໜ້າອອນຊອນຢູໃ ່ ນໂຕເສືອ. ຂ້ອຍຢາກຈະແບ່ງປັນຄວາມ ຮູສ ້ ກ ຶ ນີ້ກັບເຂົາເຈົ້າ ເວລາທີ່ພວກເຮົາຢຸດຫາຍໃຈ ຍ້ອນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຄວາມອັດສະຈັນ.

I would wish such an experience on my grandchildren; that moment when the air solidifies, while all attention is focussed on the rippling stripes. I would love them to share that same halted breathing, that tingle of wonder.


36 g]njv'0v'glnv / tiger tales from left top: YOUNG circus tiger the endangered sumatran tiger

corbett national park, a poacher who changed his mind

The Himalayas: Once the abode of gods and tigers

ແຕ່ວ່າ ໂອກາດຍັງເຫຼືອໜ້ອຍຫຼາຍ. ເວົ້າລວມ ແລ້ວ, ເສືອ, ກໍ່ຢູ່ໃນກໍລະນີດຽວກັນກັບຊ້າງ, ແຮດ, ລີງອຸລັງອຸຕັງ ແລະ ລີງກໍລີລາ, ກໍາລັງຖືກຄຸກຄາມຢ່າງເປັນຕາຕົກໃຈ. ບາງຄົນ ຄາດຄະເນວ່າ ສັດບາງຊະນິດໃນຈໍານວນນີ້ ຈະສູນພັນໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຍັງມີຊີວິດຢູ່. ອີງຕາມບົດລາຍງານ ເສືອອາດຈະຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ 30 ໂຕເທົ່ານັ້ນ ທີ່ອາໄສໃນປ່າຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງພັນທຸກໍາກໍລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ລັດ ຖະບານລາວຈິ່ງຕັ້ງໃຈລົງມືປົກປ້ອງສັດເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບາງອົງ ການສາກົນ. (ກະລຸນາອ່ານເລື່ອງທີ່ມາພ້ອມກັບບົດນີ້) ເມື່ອ 100 ປີທີ່ຜ່ານມາ, 3 ໃນ 9 ຂອງສາຍພັນຍ່ອຍຂອງເສືອ ໄດ້ສູນຫາຍໄປຈາກໂລກນີ້. ເສືອແກສປຽນ, ເສືອບາຫລີ ແລະ ເສືອຊາວາ ໄດ້ສູນພັນແລ້ວໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ກໍມີ ຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບເສືອຈີນໃຕ້ ທີ່ບໍ່ມີໃຜໄດ້ພົບເຫັນໃນປ່າຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນທົດສະວັດ 1990. ແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຈໍານວນ ປະຊາກອນຂອງເສືອກໍຍັງຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອນັກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວເມືອງລາວ ແລະ ຫວັງທີ່ຈະເຫັນເສືອ, ພວກເຂົາ ເຈົ້າອາດຈະບໍ່ໄດ້ເຫັນຊ້ຳ, ແລະ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຮູ້ຄວາມຈິງ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຄົງຈະບໍ່ຫຼົງ ເຊື່ອບາງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເອົາເສືອມາລໍ້ເປັນຂໍ້ອ້າງໃນການຂາຍ. ວາລະສານ ຈໍາປາ ໂຮລິເດ ໄດ້ໄປສົນທະນາກັບຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ມີໃຈຮັກໃນ ການອະນຸຮັກເສືອ ສອງທ່ານຄື : ທ່ານ Chris Slappendel (chris@tigertrail.org) ແລະ ທ່ານ Nirmal Ghosh (www.indianjungles.com) ທີ່ຈະມາບອກພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງເສືອຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ສິ່ງທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອ ຊ່ວຍປົກປ້ອງເສືອ. champa holidays lao airlines inflight magazine

But the chances are slim. Globally, tigers, like elephants, rhinos, orangutans, and gorillas are taking devastating hits. Some are predicting extinction of some of these species in our life time. Reports indicate that maybe 30 tigers survive in the wild in the Lao PDR and the gene pool is in danger of drying up. This is why the Lao government, with help from some international organisations, is working hard to protect these numbers. (See accompanying story) In the past 100 years, the world has already lost 3 of the 9 subspecies. The Caspian, Bali and the Java tiger are now extinct and great concern has been expressed about the South China tiger which has not been seen in the wild since the early ‘90s. But it seems we have not learned and tiger numbers are still falling fast. So while travellers to Laos may wish to see tigers, chances are they will not, nor if the truth be known should they be seduced by companies tempting them with promises of seeing tigers. Champa Holidays talked to ardent tiger advocates Chris Slappendel (www. tigertrail.org) and Nirmal Ghosh (www.indianjungles.com) about the state of the world’s tigers and what travellers can do to assist.


from left top:

ຈໍາປາ : ພວກທ່ານອະທິບາຍໄດ້ບໍວ່າ ເປັນຫຍັງຈໍານວນເສືອ ຈິ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເມື່ອບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ?

CS: ເຫດຜົນຫຼັກ ແມ່ນການສູນເສຍທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດ.

young farm tiger begging for food genetically modified

ຢູທ ່ ຸກແຫ່ງໃນທະວີບເອເຊຍ ການພັດທະນາໄດ້ຍາດເອົາທີ່ຢອ ູ່ າໄສຂອງເສືອ. ຍົກຕົວຢ່າງ

ແຕ່ກ່ອນເສືອສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນປະເທດອີຣານ, ປະເທດຈໍເຈຍ, ປະເທດກາຊັກສະ ຖານ ແລະ ປະເທດອັຟການິດສະຖານ, ແຕ່ວ່າ ພວກມັນໄດ້ຖືກຂ້າ ເພາະຈຳນວນປະຊາ ກອນເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາ. ໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເສືອຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ 7 ສ່ວນຮ້ອຍ

ເທົ່ານັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ໃນອະດີດ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນດິນປູກຝັງ, ເຂດອຸດສາ

ຫະກໍາ ແລະ ບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຄົນ, ເຊິ່ງມັນເຮັດໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຢູ່ໃກ້ກັບເສືອຫຼາຍກ່ວາ ເກົ່າເຊັ່ນກັນ. ພວກຄົນຢ້ານເສືອ ແລະ ກໍໃຈຮ້າຍ ແລະ ກໍໄລ່ຂ້າພວກມັນ ເມື່ອພວກມັນ

ໄດ້ຂ້າສັດລ້ຽງເພື່ອເປັນອາຫານ. ຄົນຮັ່ງຈ່າຍເງິນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເພື່ອທີ່ຈະລ່າເສືອ ແລະ ເອົາພວກມັນໄປເກັບໄວ້ໃນສວນສັດສ່ວນຕົວ. ຂ້ອຍໄດ້ເຄີຍອ່ານມາວ່າ ເສືອ ເປັນພັນໆ ໂຕ ຖືກຂັງໄວ້ໃນສວນສັດສ່ວນຕົວ ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ. NG:ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ

ເຫດຜົນຫຼັກແມ່ນການຂ້າເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ

ກະດູກ ແລະ ພາກສ່ວນຮ່າງກາຍຂອງເສືອ, ຕົ້ນຕໍໃນປະເທດຈີນ, ແຕ່ກໍຍ້ອນວ່າທີ່ຢູ່

Champa: Can you explain why tiger numbers have dropped so drastically over the past few years? CS: The main reason is loss of habitat and economic development. All over Asia development has taken the habitats of tigers. Tigers were found in Iran, Georgia, Kazakhstan and Afghanistan, to name a few, but have been killed because human populations are growing so rapidly. Only 7 per cent of their original habitat, now exists, the rest has been taken for

agricultural land, industry and housing, which also brings humans closer to tigers. People fear tigers and get angry and hunt them when they kill livestock for food. Rich people pay lots of money to hunt tigers and collect them for private zoos. I have read that thousands of tigers are kept in private gardens in the Unites States.

ອາໄສຂອງພວກມັນໄດ້ຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ. ດຽວນີ້ ເສືອແຍກເປັນກຸ່ມປະຊາກອນນ້ອຍໆ ຫຼື

ຢູ່ກັນແບບເປັນ “ໝູ່” ໂດຍມີອາຫານໃນຈໍານວນຈໍາກັດ. ຍ້ອນວ່າ ຈໍານວນເສືອຫຼຸດລົງ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານພັນທຸກໍາກໍຫຼຸດລົງ ແລະ ສັກກະຍະພາບໃນການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງປະຊາກອນເສືອກໍມີຂີດຈໍາກັດ.

ຈໍາປາ : ຮູບແບບການທ່ອງທ່ຽວຊະນິດໃດ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຜົນດີແກ່ເສືອ ? ທ່ານມີຕົວຢ່າງບໍ ໃນສິ່ງທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນ ?

NG: ຕາມທິດສະດີແລ້ວ, ຮູບແບບການທ່ອງທ່ຽວມີຜົນດີຕໍ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ

ແລະ ອ້ອມຂ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເສືອ, ສະນັ້ນ ຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີ້ ເຊິ່ງບາງເທື່ອກໍບໍ່ສາມາດ

ຫາຜົນຜະລິດຈາກປ່າໄດ້ອີກແລ້ວ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ການອະນຸຮັກເປັນອັນດັບໜຶ່ງ. ແຕ່ວ່າໃນພາກປະຕິບັດ ອັນນີ້ມັນກໍຂຶ້ນກັບການບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຕ້ອງມີຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີຈັນຍາບັນ ໂດຍເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບຕໍ່ທໍາມະຊາດ ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ມີຕົວຢ່າງລັກສະນະນີ້ ໃນປະເທດອິນເດຍ ເຊັ່ນ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງ ຊາດລານທາມພໍ, ແຕ່ວ່າ ມັນປະສົບຄວາມສໍາເລັດຫຼາຍໂພດ ແລະ ກໍເລີ່ມເປັນໄພຕໍ່ທີ່ຢູ່

ອາໄສຂອງເສືອ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ມັນຍາກທີ່ຈະບອກໄດ້ວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ການອະນຸຮັກໂດຍກົງ ຫຼື ບໍ່. ການທ່ອງທ່ຽວມີຜົນກະທົບທີ່ອັນຕະລາຍ ເມື່ອກິດຈະກໍາ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ ເຊັ່ນ ຖະໜົນ ແລະ ທີ່ພັກເຊົາ ທໍາລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ

ຂອບເຂດຫາກິນຂອງເສືອ ຫຼຸດລົງຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ. ຝູງຊົນ ແລະ ຍານພາຫະນະທີ່ແອອັດ ຈະລົບກວນເສືອ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ມັນເປັນຕາເສຍດາຍ ຢູ່ບ່ອນວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອໄປເບິ່ງເສືອ ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ມີການບໍລິຫານຈັດການ ທີ່ດີ ເພາະບໍ່ມີຂໍ້ຍັບຍັ້ງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການປຸກສ້າງຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະ ກໍບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈ ທີ່

ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວປະພຶດແບບມີຈັນຍາບັນ. ດັ່ງນັ້ນ ຂ້ອຍຂໍແນະນໍານັກທ່ອງ ທ່ຽວບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ບໍລິການເຂົາເຈົ້າ.

NG: The major reason in recent years has been the killing to satisfy the demand for tiger bones and body parts, mostly in China, but also their habitat has shrunk. Tigers now exist in small isolated populations or ‘’islands’’ with limited prey. As the number diminishes the shrinking gene pool offers only limited potential for population growth.

Champa: What models of tourism have proved to be beneficial to tigers? Have you examples of what to avoid? NG: Theoretically, models of tourism benefit local communities in and around tiger habitats, so those communities, many of whom may have

lost their rights to forest produce, don’t see conservation as an elite priority. But in practice this also depends on tourism operations being ethical and environmentally responsible by ensuring minimal impact. There are examples of this in India (Ranthambhore National Park for example - but that is becoming too successful and threatens habitat. However it is difficult to draw a direct causal link between tourism and conservation. Tourism is harmful when activities and establishments like lodgings and roads further destroy and isolate habitat and tiger roaming ranges. Crowds of people and vehicles become dense, harass tigers, and cause environmental damage. Regrettably tiger tourism where it is practised, is not well managed as there are no disincentives for over-developing infrastructure, and no incentive for private operators to abide by codes of conduct. So I would recommend that travellers do not sign up.


38 g]njv'0v'glnv / tiger tales

Nirmal Ghosh, 50, is the Thailand correspondent of the Straits Times and a trustee of the Corbett Foundation. The author of a number of books on wildlife, he spends much of his time in the field working on these issues. He is a part-time musician and a founder/member of the band Ind-Tranzit. For more information visit: www.indianjungles.com

Chris Slappendel, 46, is a businessman who has travelled through 24 countries raising awareness about the desperate situation of tigers; in the wild and in captivity. His campaign has been reported on by media throughout Asia and has reached an estimated 250 million people. Now back in his native Holland, he is busy writing a book, giving lectures and creating opportunities for businesses to get involved in the conservation of nature. For more information visit: www.tigertrail.org

CS: ປ່າສະຫງວນລານທາມພໍ “ໜາແໜ້ນ” ຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຈິ່ງຄິດຢາກຈະ ຍ້າຍເສືອໄປໄວ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງອື່ນ.

CS: Ranthambhore is “full” so they are thinking of relocating tigers to other reserves.

ຈໍາປາ : ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດເຮັດຫຍັງດີໆ ໄດ້ແດ່ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ສາຍພັນເສືອຄົງຢູ່ ແລະ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ? CS: ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດສະໜັບສະໜຸນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການອະນຸ ຮັກທໍາມະຊາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮ່ວມມືເຮັດວຽກນໍາກັນ. ສື່ສັງຄົມ ກໍສາມາດກ່າວ ເຖິງບໍລິສັດ ແລະ ການປະພຶດປະຕິບັດການຕ່າງໆ ທີ່ທໍາລາຍທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເສືອ. ພວກບໍລິສັດພາກັນເວົ້າເຖິງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງສັງຄົມຂອງບໍລິສັດຊື່ໆ ແຕ່ໃນ ຕົວຈິງ ໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ຈະພາກັນລົງມືຮັກສາທໍາມະຊາດ. ສະຖານະການນີ້ອາດຈະປ່ຽນແປງ ໃນ ອະນາຄົດ ເມື່ອຜູ້ຖືຮຸ້ນເຂົ້າໃຈວ່າ ທໍາມະຊາດຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ແຕ່ວ່າ “ອະນາຄົດ” ມາຮອດຊ້າຫຼາຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງພາກັນລົງມືປະຕິບັດດຽວນີ້ໂລກ. ຂ້ອຍ ເຮັດທຸລະກິດເປັນອາຊີບ ແລະ ຂ້ອຍກໍເຊື່ອວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຕ້ອງວາງນະໂຍບາຍແບ່ງ ປັນ ກໍາໄລໃຫ້ແກ່ທໍາມະຊາດ.

Champa: What steps can travellers take to positively advocate for tiger longevity?

NG: ສືບຕໍ່ກົດດັນ ພ້ອມກັບການສະໜັບສະໜຸນອໍານາດການປົກຄອງຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ, ເພື່ອໃຫ້ການປົກປ້ອງສັດປ່າມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ (ສັດປ່າທຸກຊະນິດ ລວມເຖິງ ແລະ ຕົ້ນຕໍແມ່ນພວກສັດທີ່ເປັນອາຫານ) ແລະ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສູນເສຍທີ່ຢູ່ ອາໄສອີກ. ການທ່ອງທ່ຽວສາມາດສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ມີການອະນຸຮັກບາງຂົງເຂດໂດຍ ສະເພາະ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

NG: Maintain pressure on - and also support - authorities at local and federal level, to ensure optimum protection (of all wildlife including and especially the prey base) and ensure no more loss of habitat. Tourism ideally can contribute to a pool of advocates for conservation of particular areas.

ຈໍາປາ : ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຈະມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ກັບເສືອ ? NG: ເສືອສາມາດປັບຕົວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ແຕ່ວ່າການປ່ຽນແປງທາງດິນຟ້າອາກາດຈະ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍ ເພາະວ່າ ປະຊາກອນເສືອຫຼາຍກຸ່ມຕິດຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ ທີ່ມີ ຄວາມຄັບແຄບ ແລະ ບໍ່ໝັ້ນຄົງ. ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ຂາດນໍ້າ ອາດເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ, ເຊິ່ງມັນອາດຈະເພີ່ມທະວີຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງ ເສືອທີ່ຕ້ອງການນໍ້າ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງ ຖິ່ນທີ່ໝົດຫວັງ ທີ່ຕ້ອງການປົກປ້ອງງົວຄວາຍຈໍານວນຫຼາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນບາງກໍລະນີ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານພູມີສາດ ເຊັ່ນ : ແມ່ນໍ້າທີ່ແຫ້ງຂອດລົງຍ້ອນມີການສ້າງເຂື່ອນໄຟ ຟ້າ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເສືອຕ້ອງຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປເລື້ອຍໆ, ຖ້າຍັງມີຖິ່ນໃຫ້ຍ້າຍເຫຼືອຢູ່. ຖ້າບໍ່ມີ, ພວກມັນກໍຈະແຕກແຍກເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆຫຼົງຝູງ ເຂົ້າໄປຕື່ມອີກ. ແລະ ອັນຕະລາຍ ຈາກການລ່າສັດແບບຜິດກົດໝາຍ ກໍຈະສືບຕໍ່ ບໍ່ວ່າສະພາບອາກາດຈະປ່ຽນແປງ ຫຼື ບໍ.

Champa: What effects will climate change have on tigers?

champa holidays lao airlines inflight magazine

CS: Travelers can support nature organizations and encourage them to work together as one. Social media can reveal which companies and practices are destroying tiger habitats. Companies merely talk about corporate social responsibility but very few are really acting to save nature. This may change in the future as shareholders realize that nature needs help. But “the future” is not fast enough. The time to act is NOW. I am a businessman and believe that companies should add a nature dividend to their policies.

NG: Tigers are remarkably adaptable, yet climate change will challenge them because many populations are stuck in relatively small and vulnerable habitats. Arid habitats may become drier, increasing the likelihood of conflicts between thirsty tigers and desperate local communities with large numbers of cattle. In some cases topographic changes like dams shrinking rivers, may force tigers to gradually shift - if there is habitat to shift to. If not, again they will become more isolated. And poaching pressure will continue regardless of climate change.


from left top: Waiting for traffic to pass

CS: ມັນຮ້າຍແຮງໄປກ່ວານັ້ນ. ເສືອ, ແລະ ສັດປ່າຊະນິດອື່ນໆ, ແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍໂດຍ ກົງຈາກການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ (ເພື່ອປູກຕົ້ນປາມ, ເອົາໄມ້, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ກໍແມ່ນສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ສະພາບອາກາດມີການປ່ຽນ ແປງ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກສັດປ່າຈິ່ງຖືກຄຸກຄາມສອງເທົ່າ. ຈໍາປາ : ພວກທ່ານຄິດວ່າ ມີຄວາມຫວັງບໍ ? CS: ຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອໃນຄວາມຫວັງ, ຂ້ອຍເຊື່ອໃນການກະທໍາ. ມັນແມ່ນການຕໍ່ສູ້ທີ່ຍາກ ລໍາບາກ ແລະ ການອະນຸຮັກເສືອກໍກໍາລັງຈະໝົດຫວັງໃນສະໜາມຮົບນີ້ ເພາະຂາດເງິນ ທຶນທີ່ສໍາຄັນ. ພວກເຮົາພະຍາຍາມປ່ຽນແປງແນວຄິດຂອງບັນດາບໍລິສັດກ່ຽວກັບທໍາມະ ຊາດ ໂດຍເຮັດໃຫ້ທໍາມະຊາດ ກາຍເປັນສ່ວນຮ່ວມໜຶ່ງ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງເຂົາ ເຈົ້າ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຄວາມຕັ້ງໃຈນີ້ຈະປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ຄົນ ແລະ ຈະ ຊ່ວຍຊອກທຶນມາສູ້ກັບພວກບໍລິສັດທີ່ທໍາລາຍທໍາມະຊາດ.

trucks and Tigers: Sharing the same road

CS: It’s even worse. Tigers, and other wildlife, are direct victims of deforestation (for palm oil, timber, mining, etc.) and deforestation is the biggest cause of climate change. So, the animals suffer twice.

Champa: Where do you see hope? NG: ຍັງມີພື້ນທີ່ປ່າທີ່ກ້ວາງໃຫຍ່ເຫຼືອຢູ່ບາງບ່ອນ ເຖິງວ່າ ພວກມັນຈະບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ ກັນກໍຕາມ. ມັນອາດຈະເປັນໂອກາດທີ່ດີ ສໍາລັບການຢູ່ລອດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ການ ຟື້ນຟູຈໍານວນປະຊາກອນກໍເປັນໄດ້. ແຕ່ວ່າ ມັນຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ເສືອ, ແລະ ສັດປ່າໂດຍລວມ, ຖືກປົກປ້ອງຮັກສາຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍມືອາຊີບ. ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ກຕ ໍ ເໍ່ ມື່ອມີການຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດດ່ຽວທາງການເມືອງ. ທ່ານ Chris Slappendel, ອາຍຸ 46 ປີ, ແມ່ນນັກທຸລະກິດທີ່ໄດ້ທ່ອງທ່ຽວໄປເຖິງ 24 ປະເທດ ເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກແກ່ປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບທີ່ໜ້າເປັນ ຫ່ວງ ຂອງເສືອ, ບໍ່ວ່າພວກມັນຈະຢູ່ໃນປ່າ ຫຼື ຖືກກັກຂັງໄວ້. ວຽກງານຂອງລາວໄດ້ຖືກນໍາ ສະເໜີໂດຍສື່ມວນຊົນທົ່ວທະວີບເອເຊຍ ແລະ ກໍໄດ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ຄົນເປັນຈໍານວນ ປະມານ 250 ລ້ານຄົນ. ໃນປະຈຸບັນ ລາວໄດ້ກັບໄປໃຊ້ຊີວິດທີ່ບ້ານເກີດຂອງລາວໃນປະເທດ ຮອນແລນ, ແລະ ລາວກໍໃຊ້ຊີວິດໃນການຂຽນປື້ມ, ການສອນ ແລະ ການສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸຮັກທໍາມະຊາດ. ເພື່ອຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາໄປທີ່ : www.tigertrail.org ທ່ານ Nirmal Ghosh, ອາຍຸ 50 ປີ, ແມ່ນຜູ້ສື່ຂ່າວຢູ່ປະເທດໄທ ຂອງໜັງສືພິມ ສະເທຣດ ທາມ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຂອງມູນນິທິ ຄໍເບດ. ລາວໄດ້ຂຽນປື້ມກ່ຽວກັບສັດປ່າໄວ້ຈໍານວນ ໜຶ່ງ ແລະ ລາວກໍໃຊ້ຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ພາກສະໜາມ ພະຍາຍາມຈະແກ້ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້. ລາວໃຊ້ເວລາອີກສ່ວນໜຶ່ງເປັນນັກດົນຕີຼ ແລະ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ/ສະມາຊິກ ຂອງວົງດົນຕີຼ ອິນທຣານຊິດ. ເພື່ອຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາໄປທີ່ : www.indianjungles.com

CS: I don’t believe in hope, I believe in action. It’s a grim battle and tiger conservation is losing this battle right now because essential funds are lacking. We’re trying to change the way companies view nature by

making nature a stakeholder in them. This ensures that commitment will change the attitudes of people and will raise money to fight the corporations that destroy nature. NG: There are still some large forest tracts left even though they are not contiguous. These offer good prospects for long-term survival and even recovery of populations. But that can only happen if the habitat and the tigers - and wildlife in general - are adequately and professionally protected. And in turn, that can only happen if there is political commitment.

www.tigertrail.org www.indianjungles.com www.champamag.com


40 g]njv'0v'glnv / tiger tales

]jv'oEgouo-q,lafxjk.opk,]k8iu

Nam nern Nam Nern night safari

night safari

ທ່ານຈະໂຊກດີຖ້າທ່ານກຳລັງເດີນທາງມາລາວ ເນື່ອງຈາກ ວ່າປະຈຸບັນເປັນພຽງສະຖານທີ່ໜຶ່ງດຽວໃນ ອີນໂດຈີນ ທີ່ ເສືອສາມາດໃຊ້ຊີວິດໃນທຳມະຊາດ ຂະຫຍາຍພັນນອກ ສວນສັດໄດ້. ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດພູເລີຍ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທາງທຳມະຊາດຂອງທ້ອງຖີ່ນ ສາກົນ ເນື່ອງຈາກວ່າຍັງມີເສືອສາຍພັນອາຊີແຜ່ພັນຕາມວິຖີທາງ ທຳມະຊາດຫຼົງເຫຼືອຢູ່ນອກປະເທດໄທ. champa holidays lao airlines inflight magazine

You are lucky if you’re heading for Laos, as currently it’s the only place in Indochina where tigers can naturally survive and breed outside zoos. The Nam Et-Phou Louey National Protected Area (NPA) is of local and global biological significance as it contains the last confirmed breeding population of Indochinese tigers outside Thailand.


From the ecolodge you take a boat trip upstream; then as night falls and the forest takes on the shadows and safety of the night, the boat drifts slowly and noiselessly down the river.

ເສືອບໍ່ເປັນພຽງສັດທີ່ຖືກລ່າ, ນອກນີ້ສັດທີ່ເປັນວົງຈອນອາຫານຂອງມັນກໍ່ຖືກລ່າເຊັ່ນ ກັນ, ປະຈຸບັນສະພາບແມ່ນມີຄວາມຮຸນແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ. ແຜນງານປົກປ້ອງເສືອຂອງລາວ ສຳລັບຄົນຮັກເສືອທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ) http://www.globaltigerforum.com/ country/laopdr.pdf ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດພູເລີຍ ເຊິ່ງ ເປັນພຽງເຂດດຽວທີ່ຍັງພໍມີເສືອຫຼົງເຫຼືອຢູ່ໃນລາວ ແລະ ກໍ່ອາດມີອາຫານພຽງພໍສະເພາະ ແຕ່ລ້ຽງຊີບເສືອ 25 ໂຕໃຫ້ຢູ່ລອດໄດ້ເທົ່ານັ້ນ, ກໍ່ອາດເປັນປັດໄຈເຮັດໃຫ້ແມວໃຫຍ່ເລົ່າ ນີ້ຈຳຕ້ອງອອກຈາກປ່າມາຫາກີນໃນເຂດທີ່ ພວກມັນອາດມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຜະເຊີນໜ້າ ກັບຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງສັດ ສ່ຽງທີ່ຈະຖືກນາຍພານຍິງ. ການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າທຸກ ຊະນິດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ. ສະນັ້ນໂຄງການນີ້ ຂອງອົງການອະນຸຮັກສັດປ່າໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກກະ ຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ສິງແວດລ້ອມ ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນ ຮ່ວມໃນການຮັກສາ ປົກປ້ອງສັດທີ່ມີຄວາມເປັນພິເສດຊະນິດນີ້. ປະສົບການຜ່ານມາໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນທ້ອງຖີ່ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະ ກິດ ໂດຍການໃຫ້ຄຸນຄ່າ ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກດ້ານສັດປ່າໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສະນັ້ນຖ້າທ່ານເປັນຫ່ວງເສືອ ສັດປ່າທຸກປະເພດ, ທ່ານສາມາດເດີນທາງໄປແຂວງຫົວ ພັນເພື່ອຊອກຫາປະສົບການລ່ອງນໍ້າໃນຍາມລາຕີເພື່ອຊົມສັດປ່າ ເຊິ່ງເປັນການທ່ອງທ່ຽວ ທາງທຳມະຊາດໃນເຂດນໍ້າແອດພູເລີຍ (www.namet.org/namnern.html). ໃນປີ2013, ກ່ານທ່ອງທ່ຽວລ່ອງເຮືອຊົມສັດປ່າໃນຍາມລາຕີ ໄດ້ຮັບລາງວັນສາກົນອັນຊົງ ຄຸ ນ ຄ່ າ ສຳລັ ບ ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວຊົ ມ ສັ ດ ປ່ າ ທີ່ ມີ ຄ ວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບເຊິ່ ງ ເປັ ນ ລາງວັ ນ ດ້ າ ນ ການທ່ອງທ່ຽວສູງສຸດທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງດ້ານທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ ເຄີຍໄດ້ຮັບ. ມັນ ເປັນສິ່ງທີ່ດີເລີດ. ຈາກຣີສອດທ່ານຈຳຕ້ອງໄດ້ຂີ່ເຮືອຂຶ້ນຕາມສາຍນ້ຳຈົນເຖິງເວລາພະອາທິດອັດສະດົງ ໃນຍາມກາງຄືນ ແລະ ກໍ່ແນມເຫັນປ່າໄມ້ພໍເປັນເງົາເຊິ່ງສະແດງອອກເຖິງຄວາມປອດ ໄພໃນຍາມລາຕີ ໃນຂະນະທີ່ເຮືອກໍ່ຖືກປ່ອຍໄຫຼລົງຕາມສາຍນໍ້າຢ່າງຊ້າໆ ແລະ ງຽບ ສະຫງົບ. ໃນເວລານີ້ເອງນັກທ່ອງທ່ຽວມີໂອກາດດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໄດ້ຊົມກວາງໃຫ່ຍອາຊີ ແລະ ເຫງັນຫຼາຍປະເພດ. ບາງທີກໍ່ອາດເຫັນກວາງຫອນ, ນາກນ້ຳ, ເສືອຄຳອາຊີ, ໝາປ່າ, ໝີຕາເວັນ,ງູເຫຼືອມ, ລິງລົມ, ເຍືອງ, ໜູໃຫຍ່, ເໝັ້ນ, ເຫງັນລາຍ, ໝູປ່າ ແລະ ລິງຂາແດງ. ບັນດາທ່ານທີ່ໂຊກດີອາດໄດ້ເຫັນຮອຍເສືອທີ່ຫາຍາກ. ບາງທີນີ້ອາດເປັນສະຖານທີ່ພຽງ ແຫ່ງດຽວພາຍໃນປະເທດທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດຊົມສັດເລົ່ານີ້ໃນປ່າໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົບ ກວນວິຖີຊີວິດຂອງພວກມັນ. ກິດຈະກຳຍາມກາງເວັນປະກອບມີການຊົມນົກ, ຍ່າງຊົມ ຮອຍສັດ, ຍ່າງປ່າ,ຮຽນຮູ້ພຶດທີ່ໃຊ້ເປັນຢາພື້ນເມືອງ.

by melody kemp

For tigers, whose prey is also being preyed upon by poachers, the scene is increasingly grim. Laos’ Tiger Action Plan (http://www.globaltigerforum.com/country/laopdr.pdf for tigerphiles wanting to know more) noted that in the Nam Et-Phou Louey National Protected Area, which represents Lao tigers’ last stand, there may be only enough prey to adequately support 25 tigers, forcing the big cats to roam out of the park to look for food, where they risk coming into conflict with farmers, and of course, into the welcoming rifle sights of poachers. Maintaining all wildlife is vital. Hence, this project by the Wildlife Conservation Service (WCS), with support from the Lao Ministry of Natural Resources and Environment, seeks to involve villagers as stakeholders in the care and protection of these magnificent creatures. Experience has shown that when local people benefit economically, they value and preserve, their nation’s wildlife treasures. So, if you care about tigers and all things wild, head to Huaphan to the totally cool Nam Nern Night Safari, an ecotour based in the Nam EtPhou Louey NPA. (http://www.namet.org/namnern.html). In 2013, the Night Safari received the prestigious World Responsible Tourism Award for Best Responsible Wildlife Experience, the highest award ever won by a tourism organisation in the Lao PDR. It’s that good. From the ecolodge you take a boat trip upstream; then as night falls and the forest takes on the shadows and safety of the night, the boat drifts slowly and noiselessly down the river. During this time visitors have a good chance of spotting Sambar deer and various species of civets. Maybe a barking deer, otter, Asian golden cat, dhole, sun bears,


42 g]njv'0v'glnv / tiger tales

WCS is careful to say that you are unlikely to see a tiger in the wild as these normally secretive cats have sensibly retreated to the higher inaccessible forested mountains.

14 ໝູ່ບ້ານທີ່ຢູ່ໃນເຂດນໍ້າເນີນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກເຂດດັ່ງກ່າວຈາກຄ່າບໍ ລິການທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຊ້ຈ່າຍໃນການພັກເຊົາ ທ່ຽວຊົມ. ນັກທ່ອງທ່ຽວຈ່າຍເຂົ້າໃນກອງ ທຶນພັດທະນາບ້ານ ຈາກຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊອົງການອະນຸຮັກສັດປ່າໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ‘ຈຳນວນເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍຊາວບ້ານແມ່ນຂຶ້ນກັບຈຳນວນສັດທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເຫັນ ເຊິ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຂຽນຟອມຕິດຕາມສັດປ່າພາຍຫຼັງທີ່ເຂົາເຈົ້າກັບຈາກການລ່ອງເຮືອຊົມສັດ ປ່າ. ເງິນຈາກກອງທຶນພັດທະນາບ້ານແມ່ນຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳພັດທະນາບ້ານ ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ແຕ່ລະບ້ານເປັນຜູ້ເລືອກ ແທນທີ່ການຈ່າຍເປັນເງິນສົດ. ຈຳນວນເງິນທີ່ ຈ່າຍເຂົ້າກອງທຶນຈະຕ້ອງຖືກຕັດຫາກວ່າປະຊາຊົນຄົນໃດໜຶ່ງພາຍໃນບ້ານລະເມີດກົດ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຂດນໍ້າແອດພູເລີຍ. ທຸກຄອບຄົວພາຍໃນບ້ານເຫັນດີກ່ຽວ ກັບການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດນີ້ໂດຍໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາຢ່າງທາງການ.’ ແຜນບໍລິຫານຈັດການທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນຍ່າງດີນັ້ນ ຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ ຈະສະໜອງລາຍຮັບສ່ວນໃຫ່ຍແກ່ຊາວບ້ານ, ສະໜອງສິ່ງຈູງໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເພື່ອປົກປັກ ຮັກສາ ຄຸ້ມຄອງປ່າໃນເຂດນັ້ນ, ແຕ່ນອກເໜືອຈາກນັ້ນກໍ່ແມ່ນທຸກຄອບຄົວກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ ປະໂຫຍດຍ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ດີຫຼືບໍ່ ? ແນ່ນອນດີແລ້ວ.

champa holidays lao airlines inflight magazine

python, loris, Chinese serow, hog badgers, porcupines, a spotted linsang, wild pigs, and macaques. The lucky ones will see rare tiger tracks. This is perhaps the only place in the country where tourists can see these animals in the wild without disturbing their habitat. Daytime activities include bird watching, tracking, hiking and discovering medicinal plants. Be prepared to be amazed. The fourteen villages in the Nam Nern area all benefit from the fees paid by travellers to stay and see. Visitors pay the village development fund and to quote from the WCS website, “The amount of money received by the villages depends on the numbers of wildlife seen by the tourists, who are required to fill out a wildlife monitoring form at the end of the trip. The money from the village development fund is used to support smallscale village development activities chosen by each village, rather than cash payments. The amount of money in the fund can be reduced in the event that a villager breaks the laws of the NPA. Every family from each village has agreed to this benefit-sharing system by signing a contract”.


ວາລະສານທ່ອງທ່ຽວລອນດອນລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວຊົມສັດປ່າ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດີທີ່ສຸດປະຈຳປີ 2013 ລາງວັນຜູ້ຊະນະເລີດການທ່ອງທ່ຽວລ່ອງນ້ຳເນີນຊົມສັດປ່າ ໃນຍາມລາຕີການທ່ອງທ່ຽວໂລກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

London Travel Mart Best Responsible Wildlife Experience Award 2013 Winner

Nam Nern Night Safari World Responsible Tourism


44 g]njv'0v'glnv / tiger tales

This is perhaps the only place in the country where tourists can see these animals in the wild without disturbing their habitat.

ອົງການອະນຸຮັກສັດປ່າຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າທ່ານອາດຈະບໍ່ເຫັນເສືອໃນປ່າໄດ້ເນື່ອງ ຈາກວ່ າ ສັ ດ ປະເພດນີ້ ມັ ກ ຢູ່ ຢ່ າ ງສັ ນ ໂດດຫ່ າ ງໄກຈາກຜູ້ ຄົ ນ ໃນປ່ າ ເທິ ງ ພູ ທີ່ ບໍ່ ອ າດເຂົ້ າ ເຖິງໄດ້. ເຂົາເຈົ້າກ່າວຕື່ມອີກວ່າ, ’’ຍັງຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີກິດຈະກຳພາກສະໜາມເພື່ອປົກປ້ອງ ສັດປ່າສັດທີ່ໃກ້ສູນພັນປະເພດອື່ນ.ແຕ່ວ່າທຸກກິດຈະກຳລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນ, ເຊິ່ງ ກວມເອົາການສຶກສາກ່ຽວກັບການສະຫງວນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງວ່າເປັນຫຍັງ ຈຶ່ງຈຳເປັນຮັກສາປ່າແລະເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ. ແນ່ນອນ ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກການເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນກິດຈະກຳທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸຮັກ.’’ ໃນອະດີດສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍ່ປຽບເໝືອນປາກັບນ້ຳ. ແຕ່ປະຈຸບັນສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ປ່ຽນແປງ. ’’ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງໄດ້ກ ະຕຸກຊຸກຢູ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກ້າເລືອກບໍລິການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນການສຶກສາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າຫຼືບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນ.’’ ທ່ານພໍເອັສຊູ ຫົວຫ້າທີມງານການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸຮັກຂອງອົງການອະນຸຮັກສັດປ່າ ໄດ້ບອກໃຫ້ວາລະສານຈຳປາໂຮລິເດຮູ້ວ່າ: ’’ຂ້າພະເຈົ້າມັກຈະມີແຮງຈູງໃຈຢູ່ສະເໝີພໍໄດ້ ເຫັນສັດຢູ່ໃນປ່າ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນລາວຫຼືປະເທດອື່ນໆ. ມັນເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກດີໃຈເມື່ອເຫັນຊາວ ບ້ານທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໂຕທີ່ເຫັນວ່າເຂົາ ເຈົ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ແລະ ກໍ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າພວມດຳເນີນຢູ່. ມັນງ່າຍຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບໍ່ດີກ່ຽວກັບດ້ານລົບທີ່ພວກເຮົາເຫັນ, ໄດ້ອ່ານຫຼືໄດ້ຟັງ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ວາງແຜນໄລຍະຍາວ ໂດຍສືບຕໍ່ຈຸດດີ ເຖິງວ່າຈະນ້ອຍຫຼືໃຫຍ່ຊ່ຳໃດກໍ່ຕາມ.’’

The carefully thought out management plan ensures that not only does most of the money go to the villagers; providing them with an incentive to protect and manage the animals in the area, but also that all families benefit equitably. Sounds good? It is good. WCS is careful to say that you are unlikely to see a tiger in the wild as these normally secretive cats have sensibly retreated to the higher inaccessible forested mountains. They add, “More boots on the ground are needed to protect tigers, and other endangered species. But all activities are important, including conservation education bringing understanding of why we need to keep forests and wild areas. Of course it’s vital to ensure that villagers benefit directly by getting them involved in ecotourism activities.” In the past wildlife and forests were like wallpaper. Now that has changed. “We would encourage travellers to challenge themselves a bit by taking tours that involve wildlife or habitat exploration.” Paul Eshoo, head of the WCS ecotourism team, told Champa Holidays, “I am regularly inspired when I see animals in the wild, whether it be here in Laos or other countries. It’s great when I see villagers who I work with, or during my own personal travels, who seem to really get it and are enthusiastic about what they are doing. It’s too easy to get dragged down by the negative things we see, read or hear about. I think it’s best to commit to a long-term strategy, taking positive steps forward, no matter how small.”

www.namet.org

champa holidays lao airlines inflight magazine46 g]njv'g]qjk0kodjP;da[glnv / Measuring a Tiger by the Tale

ພັນລະນາເລື່ອງເສືອດ້ວຍບົດກະວີ

I am a Tiger

ຂ້ອຍເປັນເສືອລາຍພາດໂຕໜຶ່ງ

I am a tiger. I come from the mountain ranges of Laos; Where opium poppies and dirt road villages dot the mountainside, Where people rise up to the sound of roosters, Where roosters crow because they are not locked up in multi-complex hen houses where day and night are controlled by a hand switch, Where grandma’s and grandpa’s watch the children because they are too old to work in the fields, Where children roast grasshoppers and beetles for snacks, Where men carry axes and rifles and theirs wives carry baskets and hoes, Where people fear the dark and strange growls in the night, Where men talk of tiger sightings and tiger attacks but of which, none have seen.

ຂ້ອຍມາຈາກພູຜາປ່າດົງອັນກ້ວາງໃຫຍ່ຂອງລາວ

ສະຖານທີ່ໆ ດອກຝີ່ນ ແລະ ຖະໜົນເປື້ອນຝຸ່ນເປັນເສັ້ນແບ່ງສັນພູ, ສູງຊັນ ສະຖານທີ່ໆ ຜູ້ຄົນຕື່ນນອນຍ້ອນສຽງໄກ່ຂັນ,

ສະຖານທີ່ໆ ໄກ່ຜູ້ໂອກກໍ່ປຽບເໝືອນນົກທົ່ວໄປ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ໄດ້ຖືກຂັງໃນລົກໄກ່ອັນ ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ,

ສະຖານທີ່ໆ ກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນຖືກຄວບຄຸມດ້ວຍການໃຊ້ມືປິດເປີດໄລກອນ

ສະຖານທີ່ໆ ພໍ່ເຖົ້າ-ແມ່ເຖົ້າ ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍ ເນື່ອງຈາກວ່າເຂົາເຈົ້າອາຍຸສູງເກີນໄປທີ່ ຈະເຮັດວຽກນຳທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ,

ສະຖານທີ່ໆ ບັນດາເດັກນ້ອຍຂົ້ວຕັກກະແຕນ ແລະ ດ້ວງເປັນອາຫານຫວ່າງ,

ສະຖານທີ່ໆ ຜູ້ຊາຍຖືຂວານ, ປືນແກັບ ແລະ ພັນລະຍາຂອງເຂົາເຈົ້າຖື ສຽມ ແລະ ກະຕ່າ

ສະຖານທີ່ໆ ຜູ້ຄົນຢ້ານຄວາມມືດ ແລະ ສິ່ງລີ້ລັບເຜີຍແຜ່ໃນຍາມກາງຄືນ ອັນໜ້າຍ້ານກົວ

ສະຖານທີ່ໆ ຜູ້ຊາຍເລົ່າກ່ຽວກັບການເຫັນເສືອ ແລະ ເສືອໄລ່ທຳຮ້າຍ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີໃຜເຄີຍເຫັນມັນເລີຍ. Koobphong Lee

ເມື່ອໄດ້ລົມກັບຊາວບ້ານກ່ຽວກັບການລ່ອງເຮືອຊົມສັດປ່າຕາມສາຍນ້ຳເນີນ, ທ່ານຈະສາ ມາດຮູ້ສຶກໄດ້ເລີຍວ່າ ສັດປ່າໂດຍສະເພາະເສືອ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນມໍລະດົກວັດທະນະ ທຳຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ນ. ເສືອເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມມີພະລັງແຮງ ແລະ ຄວາມ ເປັນອິດສະຫຼະ, ມີນະວະນິຍາຍ ແລະ ນິທານພື້ນເມືອງຂອງລາວຫຼາຍເລື່ອງທີ່ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນວ່າສັດຊະນິດນີ້ມີຄວາມສະຫຼາດ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການສະແດງອອກ ຢ່າງສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ. ມັນຖືກຂະໜານນາມວ່າເປັນຜູ້ປົກປ້ອງປ່າ ແລະ ໃນສາດດ້ານ ຄວາມເຊື່ອຕໍ່ເທວະດາຂອງລາວກໍ່ມີຫຼາຍເລື່ອງເລົ່າ ທີ່ເສືອຖືກເຊື່ອຖືວ່າມີອຳນາດວິເສດ ທີ່ສາມາດເນລະມິດທຸກສິ່ງໄດ້ ນັບແຕ່ການຕໍ່ສູ້ກັບມັງກອນເພື່ອເນລະມິດຝົນ, ປົກປ້ອງ ເດັກນ້ອຍໃຫ້ປອດໄພຈາກຝັນຮ້າຍ ແລະ ເນລະມິດຢາວິເສດ. ນິທານພື້ນບ້ານເລົ່ານີ້ຖືກເລົ່າປາກຕໍ່ມາປາກມາຫຼາຍເຊັ່ນຄົນແລ້ວ. ເວລາລົມກັບຄົນ ທ້ອງຖີ່ນເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມພາກພູມໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ດຳລົງຊີວິດໃກ້ຊິດກັບ ສັດທີ່ພິເສດຊະນິດນີ້. ແຕ່ລະບ້ານແມ່ນມີເລື່ອງເລົ່າກ່ຽວກັບເສືອ ແລະ ຖ້າວ່າເສືອຊື່ໃນ ເລື່ອງເລົ່າຂອງບ້ານນັ້ນ ເປັນຕົວລະຄອນເອກທີ່ມີຄວາມພິລາດອາດຫານຫຼາຍຊ່ຳໃດ ແຫ່ງເຮັດໃຫ້ບ້ານແຫ່ງນັ້ນມີຊື່ສຽງຍິ່ງຂຶ້ນ. ໃນງານແຕ່ງດອງ ຫຼື ພິທີກຳອື່ນໆ, ຖືວ່າເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ຈະໄດ້ຟັງນິທານອັນມ່ວນຊື່ ນຈາກຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ຂອງບ້ານ. ຖ້າວ່າຜູ້ເລົ່າກິນເຫຼົ້າໄຫຫຼາຍຊ່ຳໃດ, ບົດບາດຂອງເສືອໃນ ເລື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າຍິ່ງ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຍິ່ງໃຫ່ຍ ແລະ ໂຫດຮ້າຍຫຼາຍຂຶ້ນນຳ. ຖ້າຫາກວ່າ ໃນວັນໜຶ່ງເສືອກາຍເປັນສັດທີ່ສູນພັນ, ແນ່ນອນມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ ສ່ວນນີ້ຂອງບ້ານຄົງຈະສູນຫາຍໄປຢ່າງໜ້າເສຍດາຍ.

champa holidays lao airlines inflight magazine

Koobphong Lee

When you talk to villagers on the Nam Nern night safari trail, you can feel how wild animals, and especially the tiger, are part of the cultural heritage of the local people. The tiger is a symbol of power and freedom and many Lao folktales and myths portray this animal as clever and capable of displaying great ingenuity. It is revered as the protector of the forest and Lao mythology has several stories where the tiger is believed to have magical powers to do anything: from fighting dragons to creating rain, keeping children safe from nightmares, and having healing properties. These folktales have been passed down orally from generation to generation. Talking to the locals, it is apparent how proud they are to live close to this magnificent creature. Each village has a story to tell about tigers - the more heroic the character in the story, the greater the reputation of the village. At weddings and other ceremonies, it can be amusing listening to the tales of village patriarchs. The more lao hai (rice alcohol), they consume, the bigger and fiercer the tiger becomes in their stories. If one day the tiger should become extinct, then this part of the cultural heritage of a village will also disappear.


1-6 Days Mahout Course (Mahout Training School)

All you can experience Mahout Training School Elephant Training/ Riding/Bathing Outdoor Adventures Trekking/Biking Kayaking/River Trip Elephant Riding Mahout Resort E lephant L ovely guide E xcellent food P roper good elephant H appy beasts A mazing views N naughty baby elephants T ill next time!!!

SHUTTLE BUS SCHEDULE Depart From Office in town

Depart From Elephant Camp

08:00 AM, 11:00AM 10:00AM, 13:00PM 14:00 PM, 17:00PM 16:00PM, 19:00PM 20:00 PM 21:00PM 15-25 Minutes Travel Times

All Lao Elephant Camp

Tel: +856-71-253522, +856-71-254547 Fax: +865-71-253523 E: info@alllaoservice.com | Tour@alllaoservice.com E: info@mahoutlodge.com

www.alllaoservice.com | www.mahoutlodge.com

Mahout Lodge LUANG PRABANG
50 cotoecs]j'mjv'mjP; / TrAvel guide

;aoradzjvovhv,cvh,ot7vos^;';P'9ao

day trips to the outskirts of vientiane

ທ່ າ ນກຳລັ ງ ຊອກຫາສະຖານທີ່ ພັ ກ ຜ່ ອ ນແບບມິ ດ ໆແຕ່ ວ່ າ ບໍ່ ຕ້ ອ ງການ ເດີນທາງໄປໄກຈາກຕົວເມືອງແມ່ນບໍ່? ລອງພະຍາຍາມຫາສະຖານທີ່ ທີ່ພວກເຮົາແນະນຳໝຶ່ງໃນສາມແຫ່ງນີ້:

champa holidays lao airlines inflight magazine

Looking for some peace and quiet but don’t want to travel too far from the city? Try one of these suggestions.


[hko-62hk

Ban Sufa Garden Wat Pha Nathom

2 Km Tane mixay Market

Ban Sufa Garden

Ban Nathom school

Dong Dpk University Road 13 south

ສວນຣິສອດບ້ານຊູຟ້າແມ່ນເປັນບ່ອນພັກແບບໜ້າປະທັບໃຈຕັ້ງຢູ່ປະມານ 12 Km ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຊິ່ງອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ໃບໜາ ແລະ ເຕັມໄປ ດ້ວຍທົ່ງນາ ແລະ ຕົ້ນເຂົ້າ. ສວນຣິສອດແຫ່ງນີ້ແມ່ນສຸດແສນງຽບສະຫງົບເໝາະ ສົມທີ່ສຸດສຳລັບຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນຫລືຄູ່ຮັກ. ດ້ວຍການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ຣິສອດແຫ່ງນີ້ໄດ້ກໍ່ສ້າງແບບປະສົມປະ ສານລະຫວ່າງຊົງລາວ ແລະ ຝລັ່ງ. ແຕ່ລະຫ້ອງແມ່ນມີເຄື່ອງເຟີນິເຈີຄົບຊຸດ, ພື້ນໄມ້, ຫ້ອງນໍ້າສ່ວນຕົວ ແລະ ມີລະບຽງສຳລັບພັກຜ່ອນ ແລະ ມີຄວາມສຸກໄປກັບຄວາມ ສັນຕິສຸກ ແລະ ອ້ອມ ຮອບໄປດ້ວຍຄວາມງຽບສະຫງົບ. ເຈົ້າຂອງຣິສອດ ທ່ານຟາຟາ ແລະ ພໍ່ຄົວຊູຊານ ຈະເອົາໃຈທ່ານໄປກັບລາຍການອາຫານແບບພື້ນເມືອງຂອງຝລັ່ງ. ສະຫຼັດ ແລະ ເຄື່ອງປຸງແຕ່ງທີ່ນຳມາຈາກສວນ, ຜັກຫົມ ແລະ ຈີ໋ດແບບປອດສານພິດ (Quiche), ທູນ່າຄາປາຊີໂອ (Carpaccio) ແລະ ເມັດຖົ່ວແບບລົດຊາດຫຼາກຫຼາຍ ຊະນິດທີ່ບໍລິການໄປພ້ອມສະຫຼັດທີ່ນຳມາຈາກສວນແຫ່ງນີ້. ສິ່ງທີ່ພິເສດທີ່ສຸດຄືການ ກິນເຂົ້າປ່າ. ທ່ານສາມາດສະໜຸກສະໜານໄປກັບສະລອຍນໍ້າແບບທໍາມະຊາດທີ່ຢູ່ ໃຕ້ກ້ອງ ຕົ້ນໄມ້, ຍ່າງໄປຕາມທົ່ງນາ ຫລື ວ່າຫຼີ້ນເປຕັງ. ວັນທ້າຍອາທິດແມ່ນມີມ້າ ນ້ອຍສຳລັບເດັກນ້ອຍພາຂີ່ຫຼີ້ນ.

ແຜນທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານ ເພື່ອຄວາມສະດວກທ່ານ: ຄວນຈອງລ່ວງໜ້າ ທີ່ຢູ່: ບ້ານນໍ້າທອນ. ເດີນທາງຜ່ານມະຫາວິທະຍາໄລດົງໂດກ ແລະ ລ້ຽວ ຂວາຫລັງຈາກຜ່ານຕະຫຼາດຕານມີໄຊໄປປະມານ 2 ກິໂລແມັດ ຈາກນັ້ນລ້ຽວ ຊ້າຍທີ່ວັດພານາທົ່ມ ແລະ ລ້ຽວອີກ. ທ່ານສາມາດຈອງລົດຕຸກຕຸກກັບ ທ່ານ ຟາຟາ ລາຄາແມ່ນ 80,000 ກີບຕໍ່ ນື່ງຖ້ຽວເຊິ່ງຈະໄດ້ໄປຮັບເອົາທີ່ຮ້ານອາຫານຂອບໃຈເດີ. ລົດລີມູຊິນແມ່ນ (100,000 ກີບຕໍ່ນື່ງຖ້ຽວ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

www.bansufagarden.com ໂທ: 856-21-770612 | ມືຖື: 856-20-55716203

Don Noun

The Ban Sufa Garden Resort is an idyllic retreat located about 12 km from the city centre. Situated in a lush park surrounded by rice fields the resort is an oasis of tranquility; a perfect getaway for family, friends or couples. Maintaining a fine balance between nature and comfort, the resort offers spacious colonial Lao-French style wooden cottages in an exclusive setting. Rooms are well furnished, with wooden floors, private bathrooms and verandas where you can relax and enjoy the peace and quiet of the bucolic surroundings. Owner Fafa and chef Suzan will pamper you with some inventive seasonal French cuisine. Salads and herbs from the garden, spinach and organic goat cheese quiche, tuna carpaccio and pan fried sea bream with spices are some of the delicacies served in the private salas scattered throughout the garden. A perfect spot for a picnic. You can chill out in the swimming pool amidst a rural setting, doze under the shade of palmtrees, take a walk along the rice fields or play pétanque. On weekends there are pony rides for the children. Weekends: From 10.30 onwards. Call Fafa to book lunch. Weekdays: lunch on reservation (booking in the morning) dinner on reservation (booking advised the night before). Getting there: Ban Sufa is located in Ban Nathom Village. Go past Dong Dok University and turn right after Tane Mixay Market. Go straight on for 2 km then turn left at Wat Pha Natom and right again. You can also book a tuktuk with Fafa (fare 80,000 kip each way with the pickup in front of Khop Chai Deu restaurant). A limousine service (100,000 kip each way) is also available within Vientiane. www.bansufagarden.com Tel: 856-21-770612 | 856-20-55716203


52 cotoecs]j'mjv'mjP; / TrAvel guide

.-hg;]k|bj'7nomuj8kfg]ud

Spend the night in Tad Leuk !

ANG NAM NGUM

Nam Mung Ang Nam Leuk

Phou Sang

Nam Leuk Tad Phou Khao Khouay

Ban Napheng

Road 13 north

Road 10 north

Tad Xay & Ban Pha Xay Hatkhai Ban Hatkhai Tad Leuk

Nam Lo

Phou Ho

Pha Xet

Phou Khao Khouay

Ban Thabok

Ban Na

Nam Ngum Road 13 south Vientiane Mekong Frienship Bridge

ພູເຂົາຄວາຍທີ່ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນໄດ້ເປີດຫຼາຍໂອກາດສຳລັບການທ່ອງ

ທ່ຽວຫຼືມື້ທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ. ຈຸດດຶງດູດໃຈໃນເຂດນີ້ແມ່ນເຂດເມືອງທ່າພະບາດ ເຊິ່ງເປັນເມືອງທີ່ນິຍົມແຕ່ວ່າບໍ່ມີຄົນຫຼາຍປານໃດ.

ມັນແມ່ນເມືອງທີ່ເໝາະສົມກັບການ

ພັກຜ່ອນ, ການລອຍນໍ້າ ແລະ ຕັ້ງແຄັມຫລືເປັນຈຸດສຳລັບການຍ່າງເດີນປ່າຕ່າງໆ. ສຳລັບນອນຄ້າງຄືນແມ່ນມີແຄັມ ແລະ ຜ້າເຕັ້ນ, ມຸ້ງ, ຖົງນອນ ແລະ ເສື່ອໄວ້ຄອຍບໍລິ ການເພື່ອໃຫ້ເຊົ່າຢູ່ທີສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕ້ອງການ. ພາບອາກາດ,

ທ່ານສາມາດນອນຄ້ າ ງຄື ນທີ ່ ຮ ້ າ ນອາຫານຂອງ

ເຊິ່ງຂ້າມແມ່ນໍ້າ

ຫລື

ແລ້ວແຕ່ສະ

ທ່ າ ນ

ຂື້ນໄປນອນທີ່ພູກ້ອນຫີນເພື່ອປ່ຽນບັນຍາກາດ.

ສະໄຫວ

ຈຸດທ່ອງທ່ຽວ

ແມ່ນເລີ່ມຈາກ 1,5 Km ຫ້ວຍບອນທຳມະຊາດ’ ຖ້າຫາກທ່ານມີເວລາກໍ່ຢຸດເຊົາພັກຜ່ອນ ຈັກໜ້ອຍຢູ່ທີ່ຕາດຊ້າງເຊິ່ງເປັນຕາດນໍ້າຕົກທີ່ສວຍສົດງົດງາມ. ພັກຜ່ອນປະມານ 2 ຫາ 3 ຊົ່ວໂມງເອົາກິ່ນກະແສນໍ້າຈາກຕາດເລິກ.

ທ່ານສາມາດຄົ້ນພົບຕາດຊ້າງດ້ວຍຕົວ

ທ່ານ ເອງແຕ່ວ່າການຄົ້ນພົບແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສັບສົນ ແລະ Google Map ກໍ່ບໍ່ໄດ້ແນະນຳ ດີແທ້ໃຊ້ບິລິການຂອງທ່ານສະໄຫວ ຄິດທີ່ດີຫຼາຍ.

ຜູ້ແນະນໍາທົວຂອງເມືອງທ່າພະບາດຈະເປັນແນວ

ທ່ານສະໄຫວຈະແນະນຳທ່ານໄປກັບທົວຂອງເມືອງທ່າພະບາດທີ່ໄດ້ກະ

ກຽມໄວ້. ບໍ່ນໍ້າທີ່ຕາດຊ້າງແມ່ນຈຸດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການລອຍນໍ້າແບບສົດຊື່ນ.

ການເດີນທາງ: ເມືອງທ່າພະບາດແມ່ນໄປໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດດ້ວຍລົດໃຫ່ຍ ຫລື ລົດຈັກ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງ No: 13 ໃຕ້. ລ້ຽວຊ້າຍໄປທີ່ Km 90, ໄປໜ້ອຍນື່ງກ່ອນໄປຮອດທ່າບົກ ແລະ ສືບຕໍ່ໄປທີ່ບ້ານຫ້ວຍຫລັກ 5 Km ຕິດຕາມປ້າຍ ແລະ ລ້ຽວຂວາ 1 Km ຫລັງຈາກໝູ່ບ້ານນີ້ຂ້າມຂົວເຫຼັກໄປເຖິງຕາດ ເລິກ. ຫລັງຈາກນັ້ນປະມານ 5 Km ທ່ານຈະມາຮອດເຂດທາງເຂົ້າ ແລະ ທ່ານຕ້ອງ ຈ່າຍຄ່າຜ່ານປະຕູເລັກນ້ອຍ. ລ້ຽວຊ້າຍ 3 Km ສືບຕໍ່ໄປອີກກໍ່ຈະເຫັນຕາດເລິກ (ປ້າຍນ້ອຍໆ) ແລະ ຕໍ່ໄປອີກ 4 Km. ຫົນທາງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໄປ ເຖິງແມ່ນແລ້ວແຕ່ລະດູການ. (ທ່ານສາມາດແວະເບີ່ງຫ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ເມືອງທ່າພະບາດ ເພື່ອລາຍລະອຽດ)

ທ່ານສາມາດແວະເບີ່ງຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເມືອງທ່າດພະບາດ

champa holidays lao airlines inflight magazine

Phou Khao Khouay, or Buffalo Horn Mountain, offers great opportunities for day trips or multiple day tours close to Vientiane. In the heart of this area is Tad Leuk a popular though not crowded destination. It is ideal for relaxing, swimming and camping, or as a starting point for trekking in the surrounding forests. Tad Leuk is a waterfall within the Nam Leuk, one of the three major rivers of the reserve. For overnight stays there is a campsite with tents, mosquito nets, sleeping bags and mattresses available on rent at the Visitor Information Centre. Depending on the weather, you can sleep on the deck of Mr Savay’s restaurant overlooking the river, or on the sandstone plateau itself. The Visitor Centre is also the start of the 1.5 km Houey Bone Nature Trail. If you have time, set off for Tad Xang, another beautiful waterfall about 2-3 hours upstream from Tad Leuk. You could try finding Tad Xang on your own but the trails can be confusing, so hiring Mr. Savay, who is also the supervisor of Tad Leuk as your guide, could be a good idea. He will introduce you to the flora and fauna of the nature reserve. The large pool at Tad Xang is a perfect spot for a refreshing swim. Getting there: Tad Leuk is relatively accessible by car or motorbike from Vientiane via National Road No. 13 (South). Turn left at Km 90, shortly before Thabok and head for Ban Houay Leuk (5 km). Follow the signs and turn right 1 km after this village and cross an iron bridge over the Nam Leuk. After another 5 km you will reach the park boundary where you pay a small entrance fee. Turn left 3 km ahead at Tad Leuk (small signboard) and proceed another 4 km. The roads can be a little difficult to navigate depending on the season. www.tourism-laos.org/bolikhamxay


Ihkovksko[hkomjkok7]a[ e fr to th

hip br

iens

idge

Clock tower Roundabout

Ban Thana Club restaurant

100 m

Thadeua Road

Ban Thana Club Restaurant

2 Km

Soy 10

Ban Thana school

Wat Thana Mekong

ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງວັນພັກຜ່ອນຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ສະດວກສະບາຍທີ່ຈະເດີນທາງ, ຮ້ານອາຫານບ້ານທ່ານາຄລັບແມ່ນສະຫວັນແຫ່ງຄວາມມິດງຽບ ແລະ ເປັນແບບສ່ວນ ຕົວເຊິ່ງອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍສວນກ້ວຍ, ສວນໜາກພ້າວ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ນາໆພັນ. ຣິສອດ ແຫ່ ງ ນີ້ ປ ຽບສະເໝື ອ ນວ່ າ ໂລກໄດ້ ເ ຄື່ ອ ນຍ້ າ ຍຕົ ວ ຂອງທ່ າ ນອອກຈາກຄວາມສັ ບ ສົ ນ ວຸ້ນວາຍຂອງລົດລາງ, ກຸ່ມຄົນ ແລະ ຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍຂອງຊີວິດໃນຕົວເມືອງ. ຢູ່ ໃ ນລະຫວ່ າ ງກາງຄວາມຂຽວສະຫວາດຂອງຣິ ສ ອດແຫ່ ງ ນີ້ ໄ ດ້ ມີ ສ ະລອຍນໍ້ າ ເກື ອ ແຮ່ 20 ແມັດ ສະຄູຊິ ແລະ ສະລອຍນໍ້າສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ເໜືອນກັບວ່າມີບໍ່ນໍ້າຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາງຂອງຜືນປ່າ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີສະຖານທີ່ ບ່ອນຫຼີ້ນກາງແຈ້ງ. ຈາກຊີວິດໃນການທ່ອງທ່ຽວຮອບໂລກໄດ້ເຮັດໃຫ້ ທ່ານ ພີລິບເປ ມີ ຄ ວາມຮູ້ ໃ ນການບໍ າ ລຸ ງ ປຸ ງ ແຕ່ ງ ອາຫານທີ່ ດີ ພ້ ອ ມກັ ບ ພັ ນ ລະຍາຂອງເພີ່ ນ ຊື່ ວ່ າ ທ່ າ ນນາງກຣີ ດ ຕິ ນ ໄດ້ ສ້ າ ງແນວຄວາມຄິ ດ ໃນການຈັ ດ ງານລ້ ຽ ງອາຫານຄໍ່ າ ທີ່ ເ ປັ ນ ຄວາມຊົງຈໍາທີ່ດີ ແລະ ຈັດລາຍການວັນຢຸດພັກຜ່ອນປະຈຳທ້າຍອາທິດ. ລາຍ ການອາຫານທີ່ທ່ານພີລິບເປໄດ້ສະເໜີ ແລະ ແນະນຳເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີສີ່ລາຍ ການເຊັ່ນ: ອາຫານເອເຊຍ, ອາຫານຝະລັ່ງ, ອາຫານເລບານ໋ອນ ແລະ ອາຫານ ນໍດິກ. ເຂົ້າຈີ່ແບບສົດໆ, ແຮມລົດຊາດແບບເຜັດກອບ, ກະແລັມ ແລະ ເຂົ້າໜົມຫວານ ປະເພດອົບຕ່າງໆທີ່ເພີ່ນເຮັດເອົາເອງຈາກເຮືອນຄົວຂອງເພີ່ນ ແລະ ພິເສດໄປກວ່ານີ້ ຍັງມີໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກທີ່ເພີ່ນໄດ້ປູກເອົາເອງຈາກສ່ວນຜັກປອດສານພິດ. ທີ່ບ້ານ ທ່ານາອາຫານບາງລາຍການທ່ານອາດຈະຢາກທີ່ເຄີຍໄດ້ທົດລອງເຊັ່ນວ່າ: ອາຫານ ເມຊາ (mezzes), ໜາກໄມ້ທີ່ສົດ ແລະ ໜາກມ່ວງອົບ, ປາຊາມອນອົບຄວັນ ແລະ ງົວເຜົາສຸມາຕຣາ. ທ່ານອາດຈະຕັດສິນໃຈຍາກວ່າຈະສັ່ງອາຫານແບບໃດທີ່ ຈະດີ, ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຄືທ່ານມາຫຼາຍໆຄັ້ງ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ທົດລອງໝົດທຸກໆ ລົດຊາດອາຫານ.

Despite being close to the hustle and bustle of the city, Ban Thana Club Restaurant is a haven of tranquility and seclusion. Set in a tropical garden amidst banana, coconut and other fruit trees, the resort seems a world removed from traffic, crowds and all the hassles of modern-day city life. In the middle of all this greenery, is a salt-purified 20-metre swimming pool, a Jacuzzi and a children’s pool. There is also an indoor playing area. A life spent travelling the world has given Philippe many culinary skills. Together with his wife Christiane they make ideal hosts for a memorable dinner or a relaxing weekend. The menu on offer reflects Philippe’s foreign postings. Broadly, there are four themed menus; Asian; French; Lebanese and Nordic. The freshly-baked bread, Quebec-style spicy ham, ice creams and pastries are all homemade and the bulk of the fruit and vegetables are grown in the in resort’s organic garden. Some of the dishes you might want to sample are the mezzes, passion fruit tilapia with roasted mango, smoked salmon and Rembang beef from Sumatra. You might find it hard to decide on what to order so it’s best that you come back again and again until you have tried them all!

ລາຍການອາຫານສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ຈາກ 120,000 ກີບ, ສຳລັບເດັກນ້ອຍຈາກ 70,000 ກີບ.

Adult set menu from 120,000kip, kids menu from 70,000 kip. Book a day in advance for set menus.

ເສົາ-ອາທິດ: 11:00 ຫາ 21:00 ຈັນ-ສຸກ: ອາຫານແລງຈາກ 17:00 ຂື້ນໄປ (ສຳລັບການຈັບຈອງເທົ່ານັ້ນ)

Weekends: 11.00 – 21.00

ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນທ່າເດື່ອວົງວຽນຈີ່ນາຍໂມ້ລ້ຽວຂວາ ແລະ ໄປຕາມຖະໜົນ ແມ່ຂອງລ້ຽວຊ້າຍໄປທີ່ຊອຍ 10.

ໂທ: 020 77449781 (ພາສາຝລັ່ງ ແລະ ອັງກິດ)

Weekdays: dinner from 17.00 onwards (on reservations only) Getting there: Turn right at the Thadeua Road – Chi Naimo clock roundabout and follow the Mekong road. Turn left on Soi 10.

Tel: 020-7744 9781 (French and English) http://www.vientiane-banthana-restaurant.com


Vientiane’s Only Historical Luxury Hotel

www.setthapalace.com E-mail: reservations@setthapalace.com 6 Pang Kham Street, Vientiane, Lao PDR Tel: (856) 21-217581/2 • Fax: (856) 21-217583 A Belmont International Hotel

Peace In World Heritage Site

SADA HOTEL LUANG PRABANG

Phouvao Road, Ban Mano, Luang Prabang, Laos Tel: +856 71 213314 Fax: +865 71 213 313 E: info@sada-hotel.com www.sada-hotel.com56 .9gduoIhvp/ against all odds

.9gduoIhvp

against all odds champa holidays lao airlines inflight magazine


“ຂ້ອຍເຄີຍໄຫ້ ເພາະຂ້ອຍບໍ່ມີເກີບ ແລະ ຂ້ອຍກໍເຊົາໄຫ້ ເມື່ອ ຂ້ອຍເຫັນຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ມີຂາ” ສຸພາສິດເກົ່າແກ່ລັດເຊຍ

“I cried because I had no shoes until I saw a man who had no feet” - Old Russian Proverb

“ຂ້ອຍເຫັນຊື່ຂ້ອຍ, ຊື່ປະເທດຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຄະແນນຂອງຂ້ອຍ ປາກົດຢູ່ເທິງປ້າຍ ຄະແນນອີເລກໂທຣນິກ ແລ້ວຂ້ອຍກໍກະພິບຕາຫຼາຍເທື່ອ. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບລາງວັນຫຼຽນເງິນ, ເພື່ອຕົວຂ້ອຍເອງ ແລະ ປະເທດຊາດຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດແລ້ວ ແລະ ຂ້ອຍ ກໍບໍ່ເຊື່ອຕາຂອງຕົວເອງ. ຄວາມຝັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຂ້ອຍໄດ້ ກາຍເປັນຈິງ ແລະ ນໍ້າຕາ ມັນກໍເລີ່ມໄຫຼອອກມາ. ແຕ່ບໍ່ພໍເທົ່າໃດ ຄວາມສຸກຂອງຂ້ອຍ ນັ້ນມັນກໍເລີ່ມເຈືອປົນກັບ ຄວາມໂສກເສົ້າຍ້ອນຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ, ໝູ່ຄູ່ຂອງຂ້ອຍ, ຄູຝຶກຂອງຂ້ອຍ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ນີ້ ເພື່ອຈະແບ່ງປັນວັນເວລາອັນສໍາຄັນໃນຊີວິດນີ້ກັບຂ້ອຍ. ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໃຫ້ ພວກທ່ານຟັງໄດ້ວ່າ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວເທົ່າໃດ, ເພາະພວກຄົນທີ່ຂ້ອຍຮັກທີ່ສຸດ ບໍ່ໄດ້ ຢູ່ທີ່ນີ້. ຫຼຽນເງິນທີ່ຫ້ອຍຄໍຂອງຂ້ອຍ ຄົງຊິມີຄ່າຫຼາຍກ່ວາຫຼຽນຄໍາ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ມາ ຢູ່ທີ່ແຫ່ງນີ້.” ເມື່ອທ້າວ ພຸດທະວົງ ສີສະແຫວງສຸກ (ປີ່ມ) ຊະນະຫຼຽນເງິນດ້ວຍການຍົກນໍ້າໜັກ 151 ກິໂລ ໃນການແຂ່ງຂັນກິລາອາຊຽນພາລາເກມ ຄັ້ງທີ 7, ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ປະເທດມຽນມາ ໃນປີ 2014, ລາວໄດ້ເອົາຊະນະຄວາມຜິດຫວັງທີ່ລາວໄດ້ຮູ້ສຶກ ໃນການແຂ່ງຂັນກິລາ ຄັ້ງກ່ອນ ທີ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ໃນປີ 2011. ໃນຕອນນັ້ນ ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດລະຫວ່າງ ກໍາມະການ ແລະ ຄູຝຶກຂອງລາວ ເຊິ່ງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວໝົດສິດໃນການແຂ່ງຂັນ ຍ້ອນຄວາມຜິດພາດເລັກນ້ອຍທາງດ້ານເຕັກນິກ. ຄວາມສໍາເລັດໃກ້ເຖິງຂະໜາດນັ້ນ ແຕ່ກໍຍັງເອົາມັນຢູ່ໄວ້ບໍ່ໄດ້. ຂ້ອຍເຄີຍກະດູກຫັກ ແລະ ກໍເຄີຍໃສ່ປອກຂາມາຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ. ຂ້ອຍຈື່ໄດ້ວ່າ ຂ້ອຍ ຮູ້ສຶກໝົດຄວາມສາມາດທີ່ສຸດ ແລະ ກໍເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈອັນທໍລະມານ ເມື່ອຂ້ອຍບໍ່ສາ ມາດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຄົນຢູ່ອ້ອມຂ້າງຂ້ອຍເຮັດແບບປົກກະຕິ. ປີ່ມເປັນພິການຍ້ອນໂລກໂປ ລີໂອມາຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍຫຼຽວເບິ່ງລາວໝຸນລໍ້ຍູ້ຂອງລາວໄປເອົາ ຈານນໍ້າໜັກ 5 ກິໂລມາໃສ່ເຄື່ອງຍົກນໍ້າໜັກຂອງລາວນັ້ນ, ຮອຍຍິ້ມອັນແຈ່ມໃສ ແລະ ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນຂອງລາວ ເຕືອນສະຕິຂ້ອຍວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໃຈດີ ຫຼື ອົດທົນເລີຍ ຕອນທີ່ຂ້ອຍແຂນຂາຫັກ. ຂ້ອຍຫາຍໃຈຢ່າງແຮງດ້ວຍຄວາມໂລ່ງໃຈ ເພາະຂ້ອຍຮູ້ ສືກເຈັບເທົ່ານັ້ນ.

“I see my name, country and score flashing on the electronic board and I blink many times. I have won silver for my country and myself. I have done it and can’t believe my eyes. My wildest dreams have come true and the tears start flowing. A short while later my happiness is tinged with sadness: my family, my friends, my coach aren’t here to share this moment of a lifetime with me. I cannot explain to you how alone I feel, that the people I care for the most are not here with me. The silver round my neck would have been worth more than gold had they been here.” When Phouthavong Sisavengsouk (Pim) lifted 151 kg to win silver at the 7th ASEAN Para Games, Myanmar 2014, he put to rest the disappointment he had felt at the previous games in Indonesia 2011. A miscommunication between his coach and the judges had seen him disqualified on a technicality. So near and yet so far. I’m no stranger to broken bones and have had my leg in a cast a few times. I remember the feeling of utter inadequacy and the extreme frustration at not being able to do the things that came so naturally to people around me. Watching Pim, polio-stricken as a child, swivel his wheelchair to load a five-kilogram plate on the barbell, his ready smile and his general cheerfulness reminded me that I had not been a very patient or pleasant person when I had had broken limbs. I heaved a sigh of relief that I had got away so lightly. The disappointment in Indonesia was hard to take and despite the regular visits to the gym, he became increasingly dispirited. Two years ago he met American Sam Hollrah, working out at the same gym and they


58 l6hgduoIhvp / against all odds ຕ້ອງການຜູ້ອຸປະຖໍາ ເພື່ອໄປເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາ ເອຊຽນພາລາເກມ ທີ່ເມືອງອິນຈອນ ໃນປີ 2014 ທ້າວ ພຸດທະວົງ ສີສະແຫວງສຸກ Facebook: PimTsbd

Looking for sponsors: Phouthavong Sisavengsouk Facebook: PimTsbd Contact Champa Holidays info@champamag.com

ລາວເສຍໃຈກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍໃນຄັ້ງນັ້ນຫຼາຍ ແລະ ເຖິງວ່າລາວ ຈະໄປຝຶກຫັດຢູ່ໂຮງຍິມເລື້ອຍໆ, ລາວກໍນັບມື້ນັບໝົດກໍາລັງໃຈ. ສອງປີກ່ອນ ລາວໄດ້ ພົບກັບຄົນສັນຊາດອາເມລິກາ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ແຊມ ໂຮຣາ, ທີ່ໄປໂຮງຍິມບ່ອນດຽວກັນກັບລາວ ແລະ ອີກບໍ່ດົນພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ກາຍເປັນໝູ່ກັນ. ແຊມ ເຄີຍເປັນນັກຍົກນໍ້າໜັກ ຕອນທີ່ລາວເຄີຍຢູ່ບ້ານເກີດຂອງລາວ ທີ່ເມືອງເທັກຊັດ ແລະ ລາວກໍໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະ ນໍາກ່ຽວກັບເຕັກນິກການຍົກນໍ້າໜັກແກ່ປີ່ມ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນໄປກ່ວານັ້ນ ແຊມເນັ້ນໄປທີ່ ອະນາຄົດຂອງປີ່ມ ບໍ່ແມ່ນອາດີດຂອງລາວ. “ຂ້ອຍບອກໃຫ້ລາວສູ້. ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ ລາວນັ່ງອີ່ດູຕົນສົງສານໂຕເອງ. ຖ້າລາວເຮັດບາງຢ່າງຕົກພື້ນ, ລາວຕ້ອງເກັບມັນຂຶ້ນມາ ດ້ວຍຕົວຂອງລາວເອງ”, ແຊມໄດ້ເລົ່າໃຫ້ ວາລະສານ ຈໍາປາ ໂຮລິເດ ຟັງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໂອກາດຄັ້ງໃຫຍ່ກໍມາເຖິງ ແລະ ລາວກໍໄດ້ມີເວລາສອງເດືອນ ເພື່ອກຽມ ໂຕໄປແຂ່ງຂັນກິລາອາຊຽນພາລາເກມ ຄັ້ງທີ 7 ໃນປະເທດມຽນມາ. ທຸກໆແລງ ລາວ ໃຊ້ເວລາຍົກນຳ້ໜັກມື້ລະສອງຊົ່ວໂມງທີ່ໂຮງຍິມເພື່ອຝຶກຫັດ. ລາວຝຶກກ້າມກົກແຂນ ແລະ ບ່າຂອງລາວເປັນພິເສດ. ແຊມແນະນໍາໃຫ້ລາວຫຼຸດນໍ້າໜັກ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ ເຂົ້າໄປແຂ່ງໃນໝວດນໍ້າໜັກທີ່ເບົາກ່ວາ. ລາວບໍ່ແຕະຕ້ອງນໍ້າຕານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີ ເຫຼົ້າ ແລ້ວລາວກໍກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ການກະກຽມນັ້ນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເງິນ ຈໍານວນຫຼາຍ ແຕ່ຄອບຄົວຂອງລາວມີທຶນຮອນຈໍາກັດ. ປີ່ມໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄະ ນະກໍາມະການພາລາລິມປິກປະເທດລາວ ແຕ່ວ່າມັນກໍບໍ່ພຽງພໍ. ລາວຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບ ເງິນລາງວັນຍ້ອງຍໍຈໍານວນ 10 ລ້ານກີບ (1250 ໂດລາ)ທີ່ເພິ່ນໄດ້ສັນຍາໄວ້ວ່າຈະມອບ ໃຫ້ລາວ ໃນໄວໆ ນີ້. ວາລະສານ ຈໍາປາ ໂຮລິເດ ໄດ້ຖາມປີ່ມວ່າ ລາວເຮັດຫຍັງແດ່ ເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ໄປຝຶກຫັດ, ລາວມີຄວາມສົນໃຈໃນເລື່ອງອື່ນບໍ ? ລາວເຄີຍຫຼິ້ນໂຍນບານບ້ວງ ແຕ່ວ່າ ມັນຫຍຸ້ງ ຍາກໂພດສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງໄດ້ນັ່ງລໍ້ຄືລາວ. ລາວກໍມັກເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ຄົນດຽວເຊັ່ນກັນ. ເມື່ອລາວມີເວລາ ລາວຈະແຕ້ມຮູບ ແລະ ປະດິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາຈາກກະໂປະໝາກພ້າວ ແຫ້ງ. ລາວເປັນຫຍັງແທ້ ນັກສິລະປິນ ຫຼືວ່າ ນັກຍົກນໍ້າໜັກ ? ລາວຍົກຫຼຽນເງິນຂອງ ລາວຂຶ້ນມາພ້ອມທັງຫົວຮຶໆ. ແຕ່ວ່າ ລາວຈະບໍ່ຢຸດພຽງແຕ່ເທົ່ານີ້. ເປົ້າໝາຍຕໍ່ໄປຂອງລາວ ແມ່ນການໄປແຂ່ງຂັນກິລາ ເອຊຽນພາລາເກມ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງ ອິນຈອນ ໃນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນເດືອນຕຸລາ ຂອງປີນີ້, ແຕ່ມັນຂຶ້ນກັບວ່າ ລາວຈະຫາຜູ້ອຸປະຖໍາໄດ້ບໍ. ແລະ ການແຂ່ງຂັນທີ່ເມືອງລີໂຢ ໃນປີ 2016 ເດ? ຄໍາຖາມເຮັດໃຫ້ລາວຍິ້ມ ຢ່າງບໍ່ແປກໃຈເລີຍ. ປີ່ມຄິດຢາກຈະຢຸດຍົກນໍ້າໜັກມື້ໃດມື້ໜຶ່ງບໍ ? ລາວຕອບວ່າ ບໍ່, ແຕ່ໃນອະນາຄົດ ລາວຢາກຈະເປັນຄູຝຶກ ແລະ ລາວກໍຢາກຈະເຮັດວຽກກັບຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະການ ດຽວກັບລາວ. ມີຄໍາແນະນໍາຊິຝາກໃຫ້ຊາວໜຸ່ມລາວບໍ ? ລາວໃຊ້ເວລາຄິດໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລ້ວກໍຕອບວ່າ : “ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງຫຼາຍແທ້ໆ, ເຈົ້າຕ້ອງສູ້ຊົນເພື່ອຍາດ ມັນມາໃຫ້ໄດ້”. ລາວຫຼຽວເບິ່ງແຊມ, ຍິ້ມ, ແລ້ວກໍເວົ້າຕື່ມອີກວ່າ : “ແລະ ຕ້ອງຟັງແຕ່ ຄົນທີ່ບອກເຈົ້າວ່າ ເຈົ້າສາມາດເຮັດມັນໄດ້”.

champa holidays lao airlines inflight magazine

soon became gym buddies. Sam, a powerlifter back in his native Texas, gave Pim tips on improving his technique. More importantly Sam focused on the future not on Pim’s past. “I pushed him. I didn’t let him feel sorry for himself. If he dropped something, he had to pick it up himself,” Sam told Champa Holidays. Then the big chance came and he was given two months to prepare for the 7th ASEAN Para Games in Myanmar. He went to another gym in the evenings for a further two hours of weight training. He worked harder on his triceps and shoulders. Sam advised him to lose weight so that he could enter in a lower category. He stayed away from sugar and alcohol and increased his intake of fruit and vegetables. The preparation cost a lot of money stretching his family’s limited resources. Pim received a small allowance from the Lao Paralympic Committee but it was inadequate. The cash award of 10 million kip ($1,250) promised to him for winning the silver medal will be welcome when it finally arrives.

“If you want something really badly, you have to work for it.” Then looking at Sam, he adds with a smile, “and only listen to people who tell you, you can do it.” Champa Holidays asked Pim what he did when he wasn’t working out, did he have any other interests? He used to play basketball but that was too difficult from a wheelchair. Also, he preferred working alone. He draws when he has time and makes handicrafts from dried coconut shells. So was he an artist or a powerlifter? He held up his silver medal with a chuckle. But he is not resting on that success. His immediate goal is to take part in the Asian Para Games in Incheon, South Korea in October this year but that all depends on his finding sponsorship. And Rio 2016? Pim rolls his eyes and his face fills with a big smile. Does Pim ever see himself retiring? No, he says, but in the future he’d like to become a trainer, working especially with people like himself. So, does he have any message for young Lao people today? He thinks for a while, then answers, “If you want something really badly, you have to work for it.” Then looking at Sam, he adds with a smile, “and only listen to people who tell you, you can do it.”


Riverside Boutique Resort, Vang Vieng - the charm of tradition on the bank of the Nam Song

12 Khouvieng Rd, Vientiane Capital, Lao PDR Phone: +856 21 26 4097 Fax: +856 21 26 3064 Email : info@greenparkvientiane.com www.greenparkvientiane.com

Ban Viengkeo, Vang Vieng Vientiane Province, Lao PDR Phone: +856 (0)23 511 726-8 Fax: +856 (0)23 511 729 Email: info@riversidevangvieng.com www.riversidevangvieng.com

Green Park Boutique Hotel - elegance and timeless comfort in the heart of Vientiane
62 9exkrkmjP; / destinations

ON S DESTINAT E ID S T U O INES LAO AIRL

! h c a e B n Destinງaທtiີo່ຫາດຊາຍໄປກັບການບິນລາວ ປາຍທາ

some the cornaerbeach d n u ro i a ith Pi M ncying ການ W o u m ig h t b e fa d o f w a ll -t o ນອາດຕ້ອງ y re າ ່ f ທ ti o ງ າ e ບ y o u ’r ື່ອ n d tr in ມາເຖິງແລ້ວ ທ່ານຮູ້ສຶກເບ b re a k . If a th e rs , to u ts a o li d a y s ກ າ ຫ າ ້ ປີໃໝ່ໃກ້ຈະ ຖ . H nb ມຫາດຊາຍ ສະເໜີຂາຍ w a ll s u rs , le t C h a m p a le s s e rພັກຜ່ອນຕາ d e , ພະນັກງານ n d ດ a a ດ ແ tr າ ບ te t າ ວ ້ o e ອ ຫ k ວ ໃ g m ຽ ່ e , ທ r ງ ກ ຶ ອ ່ ລ e ທ ະ ື່ອງທີ່ລ ກັບນັກ ig h b o u ri n l som ຄ ມ r e v e a b e a c h e s in n e c a s ta w a y ມ່ຄ້າຂ່າຍເຄ ແ ແ ຍ າ ະ ຊ ລ ແ ດ າ ສິນຄ້າ known ນ ຳ ສ ະ ເໜີ ຫ ese e e l li ke a ປ າ ໂ ຮ ລິ ເ ດ ັນທີ່ຮັບຮູ້ໃນ c o u n tr ie s . F s e c lu s io n o f th ເປ ຍ ອ ່ ຄ ໍ່ ລະສານຈຳ ບ ະ t ລ c ແ ນ ົ ີ fe r ຄ ້ ູ ມ . e ຜ ໆ ີ່ s p ກ ທ ຈາ on ະຖານ in the ທະເລທີ່ຢູ່ໄກ t destinati ົດປ່ອຍໃນສ . ຮູ້ສຶກປ າງທີ່ບໍ່ y e t u n s p o il ທ ຽງ ຍ ຄ ້ າ ່ ກ ປ ໃ ນ ັ ດ ປະເທ ະ ຍັງເປ ລ ່ວນຕົວສູງ ແ ຄວາມເປັນສ . ວຫຼາຍເທື່ອ ມີຄົນມາທ່ຽ

champa holidays lao airlines inflight magazine


destinations

ມ າ ນ ດ ຽ ຫວ ປະເທດ laos airlines

Vietnam

ຣີສອດເກາະປາວານ - ຍາຈາງ ປະເທດຫວຽດນາມ

Whale Island Resort Nha Trang, Vietnam

ຕັ້ງຢູ່ທາງຕອນເໜືອຫ່າງຈາກ ແຂວງ ຍາຈາງ 80 ກິໂລແມັດ ເທິງປາຍແຫຼມຂອງ ຣີສອດເກາະປາວານ ເຊິ່ງເປັນສະຫວັນທີ່ແທ້ຈິງ ທ່ານຈະພົບກັບຫາດຊາຍທີ່ມີຄວາມເປັນ ສ່ວນຕົວ ພາຍໃນເກາະທີ່ຫ່າງໄກຈາກທຸກສິ່ງຢ່າງ.

Located 80 km north of Nha Trang, on the tip of an archipelago, Whale Island Resort is an absolute paradise; your own desert island where you can get away from it all.

ຣີສອດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍເປັນທີ່ຮັບຮູ້ແຫ່ງນີ້ ທ່າມກາງສວນໝາກ ພ້າວ ແລະ ຫາດຊາຍທີ່ສົມບູນແບບເຮັດໃຫ້ທ່ານຫວນຄືນສູ່ທຳມະຊາດໄດ້ຢ່າງແທ້ ຈິງ, ພ້ອມທັງພັກຜ່ອນໃນບັງກາໂລຫຼັງຄາໄມ້ໄຜ່ ປີ່ນໜ້າໃສ່ຫາດຊາຍ ຫຼື ສວນໄມ້ເຂດ ຮ້ອນຊຸ່ມອັນຂຽວສົດຊື່ນ. ເຖິງວ່າຈະມີພຽງຫ້ອງອາບນໍ້າດ້ວຍຝັກບົວດຽວ ແລະ ພັດລົມກໍ່ ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າໃຊ້ຊີວິດແບບລຽບງ່າຍທີ່ດີສຸດ. ຣີສອດເກາະປາວານເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເປັນຍ່າງດີ ແລະ ເຮັດທຸກສິ່ງເພື່ອເປັນ ການປົກປັກຮັກສາຄວາມງາມຂອງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ. ບໍ່ຄວນພາດໂອກາດໃນການຊົມ ຝູງກວາງປ່າ, ສັດເລືອຄານປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ນົກຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ນົກແກ້ວ, ນົກອີນຊີກິນປາ ແລະ ນົກປະເພດອື່ນໆອີກຫຼາຍຊະນິດ. ນອກນີ້ທ່ານສາມາດຊົມລະບົບ ນິເວດທາງທະເລທີ່ໜ້າຫຼົງໄຫຼອີກນຳ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວາການພັກຜ່ອນ ແລະ ຜ່ອນຄາຍ ທ່ານສາມາດເຊົ່າເຮືອກາໂນ, ກາຢັກ ແລະ ເຮືອແພເພື່ອທ່ຽວຊົມຄວາມງາມຂອງຫາດຊາຍ. ທ່ານສາມາດເລືອກໄປມຸດນໍ້າ ຫຼື ວ່າຍ່າງປ່າເທິງພູເຂົາເພື່ອຊົມທິວທັດ 360 ອົງສາຂອງ ອ່າວວານຟົງ. ໃນຍາມຄ້າຍແລງ ທ່ານກໍ່ສາມາດເພີດເພີນກັບເຄື່ອງດື່ມປະເພດຄ໋ອກເທວໃນລານບາ ພ້ອມທັງຊື່ນຊົມອາທິດອັດສະດົງຂອງອ່າວວານຟົງ. ສຳລັບທ່ານຜູອ ້ າ ່ ນວາລະສານຈຳປາໂຮລິເດທ່ານຈະໄດ້ຮບ ັ ສ່ວນຫຼຸດຄ່າຫ້ອງນອນ10%. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່: www.anislandinvietnam.com

This low-key, intimate eco-friendly resort, amidst swaying coconut palms and a pristine sandy beach offers back-to-nature, thatched-roof bamboo bungalows, set on the beach, or in tropical gardens. With a shower-only bathroom and fan it is simple living at its best. Whale Island Resort pays careful consideration to the environment and does its best to preserve the beauty of the site. Don’t miss the opportunity to spot some wild deer, various reptiles, and birds galore, parrots, coucals, Java lapwings, fishing eagles, etc. Also, discover a fascinating marine ecosystem. If you want a little more than rest and relaxation, rent a canoe, kayak, or catamaran and explore the shoreline. Go on a diving trip, or trek into the hills for amazing 360-degree views of Van Phong Bay. At the end of the day enjoy cocktails on the terrace bar while admiring the sunset over the cordillera. More info on: www.anislandinvietnam.com


64 9exkrkmjP; / destinations

laos airlines

destinations

ປະເທດໄທ

Thailand

ຈັງຫວັດຊຸມພອນ ປະເທດໄທ ທ່ານຈະເຊື່ອ ຫຼື ບໍ່ຖ້າຫາກພວກເຮົາບອກວ່າຍັງມີຫາດຊາຍສວຍງາມຫຼາຍກິໂລແມັດທີ່ ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ໃນປະເທດໄທ ? ແມ່ນແລ້ວຍັງມີ, ຢູ່ຈັງຫວັດຊຸມພອນ ໃນຈຸດໃຈກາງ ເທິງອ່າວທາງຕອນໃຕ້ຂອງປະເທດໄທ.

ເຂດນີ້ຍັງຖືວ່າມີຄວາມສວຍງາມທາງທຳມະ

ຊາດສູງ ເຊິ່ງຖືວ່າຍັງບໍ່ທັນມີນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຢູ່ ແລະ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນເສື່ອມໂຊມຕາມການ ເວລາ. ມີຫາດຊາຍສວຍງາມເປັນພິເສດຍາວກວ່າ 200 ກິໂລແມັດ ເຊັ່ນຫາດຊາຍ (Thung Wua Laen) ແລະ ນອກນີ້ຍັງມີເກາະດອນທີ່ໜ້າສົນໃຈອີກຫຼາຍແຫ່ງ. ຊຸມພອນເປັນປາຍທາງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການຄວາມສະຫງົບ, ທໍາມະຊາດ, ແລະ ການຍ່າງໄລຍະໄກເທິງຫາດຊາຍ. ນອກນີ້ຍັງມີຫຼາຍກິດຈະກໍາທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນ ການຊົມທິວທັດ, ຂີ່ເຮືອກາໂນ, ໂດດ ແລະ ມຸດນໍ້າຊົມທິວທັດທ້ອງທະເລ. ທ່ຽວຊົມຖ້ຳ, ປ່າຊາຍເລັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ເຊົ່າລົດຈັກຂີ່ຊົມວິວຕາມຖະໜົນແຄມຫາດ ຊາຍ ແລະ ທ່ຽວຊົມຊາຍທະເລທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໜ້າປະທັບໃຈ. ປີນເຂົາຊີ້ຟ້າເພື່ອ ຊົມທິວທັດອັນສວຍສົດງົດງາມຂອງທຳມະຊາດ. ເມືອງ ຊຸມພອນ, ເມືອງຫຼວງຂອງຈັງຫວັດຊຸມພອນ ເປັນປະຕູສູ່ພາກໃຕ້ຂອງໄທ ແລະ ເກາະດອນອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວັນອ່າວໄທ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເກາະເຕົ່າ, ເກາະສະໝຸຍ ແລະ ເກາະພັງງາ.

champa holidays lao airlines inflight magazine

Chumphon Province Thailand Would you believe us if we told you that there are still kilometres of undiscovered fine sandy beaches in Thailand? Yes there are, in Chumphon Province on the central gulf coast of southern Thailand. This area still has a natural beauty largely untouched by tourism and unspoilt by time. There are more than 200 km of spectacular beaches like Thung Wua Laen and scores of attractive offshore islands. Chumphon is the ideal destination for those seeking peace, nature and long walks on the beach. There are plenty of opportunities for sightseeing, canoeing, diving and snorkelling. Explore the caves, mangrove forests and national parks. Rent a scooter for a ride along the scenic coastline road and discover more amazing beaches. Climb Khao Fa Chi hill for some spectacular scenery. Chumphon city, the capital of Chumphon province, is the gateway to Thailand’s southern provinces, and other islands in the Gulf of Thailand, particularly Koh Tao, Koh Samui and Koh Phangan.66 9exkrkmjP; / destinations

destinations

ຍ ຈ ເ ູ ປ ຳ ກ ດ ທ ປະເ

laos airlines

a i d o b m a C

ເກາະຣອງ - ປະເທດກໍາປູເຈຍ ຫາດຊາຍໃນກຳປູ ເ ຈຍມັ ກ ຈະບໍ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຄວາມນິ ຍົ ມ ຄື ກັ ບ ຫາດຊາຍໃນປະເທດໄທ ແຕ່ວ່າເກາະຣອງ

ທີ່ມີຄວາມສວຍງາມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຊາຍຂາວແວວປະກາຍ

ຄ່ອຍໆເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຂອງບັນດາຜູ້ທີມັກຫາດຊາຍ ໃນທົ່ວໂລກຢ່າງໜຽວແໜ້ນ.

ກຳລັງ

ເກາະແຫ່ງນີ້ຂ້ອນຂ້າງຢູ່ໃກ້ກັບຝັ່ງທະເລ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ, ສະ ຫວັນອັນແສນສວຍງາມໃນເຂດຮ້ອນແຫ່ງນີ້ ງາມທີ່ສຸດໃນອ່າວໄທ

ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາເກາະທີ່ມີຄວາມສວຍ

ເປັນສະຖານທີ່ອັນສົມບູນແບບສຳລັບການລ່ອງເຮືອທ່ອງທ່ຽວ.

ເນື່ອງຈາກສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສວຍງາມ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດ ທະນາ ເກາະຣອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກປົດປ່ອຍ. ໄຟຟ້າ, ຖະໜົນ ແລະ ການສັນຈອນ ຍັງມີຂອດຈຳກັດ. ຍ່າງຊົມວິວໃນປ່າໄມ້ທີ່ປົກຫຸ້ມດ້ວຍຕົ້ນໝາກພ້າວຫຼາຍພັນຕົ້ນ ແລະ ນໍ້າຕົກຕາດອັນສວຍງາມຢ່າງໜ້າອັດສະຈັນໃຈໄຫຼລົງສູ່ທະເລສີຂຽວມໍລະກົດ.

ອ່າວເຈັດແຫ່ງເທິງເກາະແຫ່ງນີ້ບວກກັບຊີວິດໃນທ້ອງທະເລ ເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ນີ້ດີເລີດ ສຳລັບການມຸດນໍ້າ. ນັກມຸດນ້ຳສາມາດຊົມສັດນໍ້າທີ່ມີສີສັນ, ປາປະເພດຕ່າງໆຮວມທັງ ປານົກແກ້ວ.

ປະຈຸບັນ ນັກພັດທະນາ, ບັນດາຄວາມສວຍງາມ ແລະ ທຳມະຊາດ ພວມຂັບເຄື​ື່ອນເຂົ້າ

ມາເກາະແຫ່ງນີ້, ສະນັ້ນທ່ານບໍ່ຄວນລໍຊ້າທີ່ຈະໄປກ່ອນທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນຫຼາຍຈະ ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າສູ່ສະຫວັນເທິງແຜ່ນດິນແຫ່ງນີ້.

ທ່ານສາມາດຂີ່ລົດຕູ້ຈາກພະນົມເປັນໄປ ເມືອງ ສີຫານຸ ເພື່ອໄປເກາະນີ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານ ສາມາດຂີ່ເຮືອຈາກ ເມືອງ ສີຫານຸ ໄປຍັງເກາະຣອງໄດ້.

champa holidays lao airlines inflight magazine

Koh Rong - Cambodia Cambodia’s beaches are often neglected in favour of Thailand’s. But slowly and surely, the idyllic island of Koh Rong with its shimmering white sands is becoming known to beach lovers the world over. Relatively close to the coast and easy to reach, this dreamy tropical paradise, on one of the loveliest islands in the Gulf of Thailand, is the perfect place to do a Robinson Crusoe. Pristine, and still undeveloped, Koh Rong will soothe the senses. Electricity, roads and traffic are all limited. Walk along beaten tracks into amazingly lush jungles with thousands of coconut palms and waterfalls that tumble into the turquoise sea. The seven bays on the island teem with marine life, making it great for diving. Snorkelers can watch schools of colourful rabbit, sergeant and parrot fish. Developers, the scourge of beauty and nature, are moving in, so visit before the hordes arrive! To get there take a minibus from Phnom Penh to Sihanoukville. From there daily boats are available to Koh Rong.T

ve ra

de 68 ui

lg

PHONGSALI PROVINCE

Don’t miss

VIETNAM

Tham Kang Muang Ngoi

Nong Khiaw

Pha Kuang

To Oudom Xai & Luang Namtha

Pha Tok

OUDOM XAI PROVINCE

HOUA PHAN PROVINCE

Nam Ou

Nam Xeng

Kuang Si Waterfalls A steep mountain climb takes you to the top of these magnificent waterfalls which cascade from jagged limestone cliffs into turquoise pools. A little away is a fenced sanctuary with Lao black bears.

Pak Xeng

Nam Xeng

Pak Ou

To Xam Neua

LUANG PRABANG PROVINCE

Tham Ting

Xieng Maen

LUANG PRABANG Tad Xe Long Lao

XIENG KHOUANG PROVINCE

Xieng Ngeun

Kuang Si

1

Provincial Highlights Vat

Nam Khan

Cave

XAYABOURY PROVINCE

Waterfall Hot Springs

Nam Ming Muang Nan To Xieng Khouang

To Xayaboury

i

Visitor Information Center

To Vientiane

VIENTIANE PROVINCE

ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ

Luang Prabang Province Vat Visoun

Luang Prabang is the jewel in the crown of Lao tourism. This World Heritage Site and former royal capital teems with natural and historical wonders. Despite its popularity with tourists, the place is surprisingly serene. The town, and indeed the rest of the province, will give you plenty to see and do: culture; shopping; ecotourism. Come lose your heart in Luang Prabang.

By Air

Lao Airlines daily Tel: +856-21-212 051 www.laoairlines.com

Ancient Luang Prabang Cafe Tel: +856-71-212 264 www.ancientluangprabang.com

By Bus

Daily from Northern Bus Terminal Vientiane-Luang Prabang (8+ hours)

By car

AVIS Vehicle Rental Tel: +856-21-223 867 www.avrlaos.com

Originally built in 1515, it is the oldest temple in town. The unique feature is the large watermelonshaped stupa designed by King Visounarat’s wife. Now, the Museum of Religious Arts.

Nam Ou Riverside Resort

Vat Xieng Thong Built circa 1560 by King Setthathirat. Embedded in a rear wall is the Tree of Life, with its tiny pieces of multicoloured glass. The mosaic work in the Red Chapel depictsBuddhist concepts.

www.namouriverside.com +856-20-2235 0157

Ban Xang Khong Upriver from Luang Prabang is a crafts village; paper is made from the bark of mulberry trees, silk weavers use traditional looms and nearby is a silkworm farm. Accessible by longboat and tuktuk.

Sada Hotel Viewpoint Café/Restaurant

+856-71-213 314/312 www.sada-hotel.com

Mekong River View Hotel Tel: +856-71- 254 900 www.mekongriverview.com

Mahout Lodge Tel: +856-71-254 547 www.mahoutlodge.com

Dyen Sabai Restaurant & Bar Across the Nam Khan River Tel: +856-20-5510 4817

champa holidays lao airlines inflight magazine

Pak Ou Caves About 25 km from Luang Prabang, the caves house some 4,000 statues, some with the gilt still intact. A steep staircase from the river’s edge adds a thrill to the visit.e

Don’t miss

Xay

Xieng Khaeng Japhouton

Chamai Viewpoint

Muang Sing

Þ

i Nong Bua Nam Day

Houy Tu Mai

am

a

M

17B

i

Boten

Pha Yueng Waterfall

ng

hu mT

Xieng Tung Stupa Nam Keo Waterfall 17A

Potem Kao Sa Kao

ha mT

Na

a Are

Nam Long Waterfall

Xieng Kok

4

Luang Namtha Loop

Prasat Cave

Vieng Phouka

Bor Kung Nature Park

3

Phoum Pouk Stupa

7

i

Nateuy Nam Dee Village Luang Namtha Night Market

6

Nam Ha NPA

to Oudomxay

Chalaeunsouk 3A

Ha Nam

Nam Ha

Ban Eng

9

i

Nam Dee Waterfall

Luang Namtha Stupa

Luang Namtha

8 1

Long

Na

r Rive

R i ver

5

Boten border crossing

Muetokao Xieng Khaeng

am

Tha

N

t

N

Phoum Phouk Stupa A 17th century stupa once demarcated the Lane Xang and Lanna kingdoms. Destroyed in the war, it was rebuilt in 2003. Some great views of the Luang Namtha valley.

Ha National Prote cte Nam d

av

id

Mekong

Tr

gu el

Hat Naleng Kao Rao Cave

Vat Mahapot Ruins

4

The Tea Caraven Trail

ÞNam Phae Viewpoint

Nalae

to Houei Xay/Thailand

2

Nam Tha River Experience Old Nalae

Khone Khame

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

Houey Lao

Luang Namtha Province Luang Namtha Loop

Luang Namtha is a dream come true for the eco-adventurer and the anthropologist. Mountains, rivers and rainforests are in the very soul of this magical land. Different elevations in the province result in a varied flora. This habitat of rare animals and birds is also the home to diverse and colourful ethnic groups.

BY AIR

The Boat Landing Guesthouse

Lao Airlines daily flight Tel: +856-21 212 051 www.laoairlines.com

Tel: +856-86 312 425 www.theboatlanding.com

BY BUS Daily bus from the Northern Bus Terminal Vientiane-Luang Namtha (22+ hours)

Phou Iu III Bungalows Tel: +856-86 260 015

Some of the most daunting dirt tracks for those on wheels. A 1,800-metre high outpost offers stunning views of the Mekong and Myanmar’s endless forests.

Nam Ha NPA This diverse landscape is the habitat of elephants, tigers, leopards and some 300 bird species. Primary forests offer some of the best trekking trails anywhere in the world.

www.luangnamtha-oasis-resort.com

Luang Namtha Night Market At the south end of the town’s main street is an evening gathering point for eating, shopping and socialising. On sale is a wide range of traditional foods and handicrafts.

AVR Vehicle Rental Tel: +856-21 223 867 www.avrlaos.com

Stupa Mountain Lodge (Muang Sing) Tel: +856-20 5568 6555 stupamtn@laotel.com

Banana Restaurant Lao and Thai cuisine. Tel: +856-86 5571 8026

Huean Lao Lao cuisine. Tel: +856-86 211 111

champa holidays lao airlines inflight magazine

Tai Dam Guesthouse

Nam Tha River Experience

www.tai-dam-guesthouse.com

Ethnic village life along the Nam Tha is an experience not to be missed. Take a boat over the rapids or trek through lush vegetation, living off the land.


Don’t miss Phou Khao Khouay and Waterfalls Commune with nature. Visit a waterway plunging 40 metres into a forested chasm or follow a winding trail down4B to the gorge’s cool and Nam Gniafor p bracing waters a reVIENTIANE PROVINCE freshing swim.

XIENG KHOUANG PROVINCE

1217

to Muang Khoun

Mouan Nam

1762

Pha Muang Cave

1252

mX an

1521

Na

Viengthong g an

Tad Vang Fong 1514

Provincial Highlights

1287

Thabak

8

Na m

Viang Kham

Th

eu 1E

Nak

n

Waterfall Hot Springs

i

Sala Viewpoint

Kaeng Laeng Rapids

Cave to Vientiane

1450

6 Tad Thone

Vat

PA

1

Hot Springs Nang Or Village Visitor Information Pha Nangkong Mountain Center i Dragon’s Cave 7 Lak Xao

am

4 Vat Tha Phonsane

13

The un N

THAILAND

i

g am Y eun

Elephant Tower

1311

ai N

Pakxan

3 Vat Prabath

1 Ban Na

Nam Phao - Ca Treo border crossing

Na

i Visitor Information Center

Hat Kai Thabok

2 Yang Kheua

nou

1D

N

Tad Leuk

Vat Dan Soung

1127

Nam Kading NPA

mG

Nampa Waterfall

Tad Xai

Su n

Tad Yong

Phou Khao Khouay NPA

Thong Yai

Na m

5

VIETNAM

Visitor Information Center

KHAMMOUANE PROVINCE to Thakaek

ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

Bolikhamxay Province Thone Waterfall An exciting trek through rice fields, forests, and ravine crossings ends where water plunges 100 meters. At the base, past an avalanche of massive boulders, is an ideal picnic spot.

The province’s proximity to Vientiane makes it a perfect weekend getaway. Home to three National Protected Areas the province has steep mountains and river canyons, dense forests and bare sandstone flats. Four of Laos’ main rivers run through a province full of leisure activities for the intrepid and the indolent.

By Bus or sawngtaew (pickup) Hongsaykham Hotel

Ban Na Try a homestay in Ban Na village. The forest tower that overlooks the saltlick and stream attracts wildlife in the evenings and you might be lucky to spot an elephant.

Daily from the Southern Bus Terminal Vientiane – Pakxan from 6:00 to 16:00 (2+ hours)

Hongxay Village Tel: +856-20-55553054

By car

Anousonexay Guest House

AVIS Vehicle Rental Tel: +856-21-223 867 www.avrlaos.com

Anousonexay Village Tel: +856-20-55326744

Lak Xao Watch ethnic Tai Teng in the full process of silk-making. View the mountains and even the distant peaks in Vietnam. Trek through forests and past lotus ponds and relax in the hot springs.

Huaisiat Resort Bounxou Restaurant South 13 Rd, Pakkading Neua Tel: +856-54-680046

Elephant Observation Tower Only One Restaurant

Yang Kheua Trek alongside rapids to a natural waterslide and later visit the ethnic Meui community. Watch women weaving baskets and take in an overnight stay at the riverside lodge.

Houysiat Village Tel: +856-20-55653036

8B Road, Nongphong Village Tel: +856-54-341 034

Ban Na Village Tel: +856 20 2220 8286 www.sada-hotel.com

Yangkheua Village Eco-lodges Saikhong Restaurant South 13 Rd, Houaisiat Village Tel: +856-20-22102555

Thaphabath District Tel: +856 20 22035743


Nahin

Nam

Sala Viewpoint

Limestone Fore st

The un

1E

Nakhok Tha Lang

7 Konglor Cave

m Na

13

The N a

un bo Hin

Tin Mines

Nakai

Hinboun Muang Phone Stupa Khon Keo Rapids Kong Leng Lake

6

kai Pl

Nam Theun 2 Dam

Naphao - Chalo border crossing

4 Nam Don Resurgence Pa Chan Cave

2 Buddha Cave

10 Lao-Thai Friendship Bridge

i

eun

eu ata

9 Phou Hin Phoun NPA

Mek ong

9 Nakai Nam Theun NPA

Natan

Konglor

Cave Alley

i

Gnommalat

Nam

Nang Xang Cave 3 Xieng Liab Cave Aen Cave

i

Thakaek

On

12

Pa Xaem Cave Tha Falang Pha Nya In Cave

Giant Wall

Nam Don Resurgence A lagoon near the mouth of a cave offers a sanctuary for a swim or a picnic. Explore the cave by boat, or in the dry season, on foot.

Lak Xao

Nam T h

T he

i

8

Sala Viewpoint

m Xot

i

Viengkham

Don’t miss

Karst Corridor

8 Nam Saman Waterfall

Na

av Tr

de ui g elto Pakxan

Nam Xebangfai

9 Hin Nam No NPA

Mahaxay

5

1 Sikhottabong Stupa

Xebangfai Cave

Boulapha Xaybouathongy Xebangfai

Nongbok

to Savannakhet

ແຂວງຄຳມ່ວນ

Khammouane Province Konglor Cave

Khammouane has some of the most stunning limestone karsts ranges to be found anywhere in the world. Great adventures in rock climbing, caving, cycling, trekking and kayaking await the intrepid traveller. Dotted through the province one can still see decaying remnants of the French colonial era.

BY BUS

Inthira Thakhek, Thakhek

Daily bus from Southern Bus Terminal Vientiane-Thakhek (5-6 hours) Morning/Evening

Tel: +856-51 251 237 www.inthira.com

AVR Vehicle Rental Tel: +856-21 223 867 www.avrlaos.com

Hotel Riviera, Thakhek Tel: +856-51 250 000 www.hotelriveriathakhek.com

On its journey through one of the longest underground caves in the world, the long- tail boat passes through immense caverns, sandy beaches and limestone walls.

Buddha Cave The cave contains scores of ancient Buddha statues that were discovered in 2004. It is now a place of pilgrimage for the faithful.

Enter from Thailand Nakhon Phanom province via the Friendship Bridge. (visa on arrival)

National Protected Areas Witness the various colours and especially the shades of green in the province’s three NPA’s. These areas are also home to a magnificent variety of flora and fauna.

Green Climbers Zone M: +856-20 5966 7539 www.greenclimbershome.com

Inthira Restaurant Lao, Thai and European cuisine. Tel: +856-51 251 237 Thakhek Travel Lodge www.inthira.com Tel: +856-30 530 0154 www.facebook.com/thakhek.travellodge

Smile Barge Restaurant

Floating Restaurant, Lao cuisine. Tel: +856-30 212150

champa holidays lao airlines inflight magazine

Xebangfai Cave It is believed to be one of the largest river caves in the world. The towering ceiling gives some indication of the vastness of this underground wonder.


Lao Airlines Offices LAOS

ABROAD

GSAs

Vientiane Head Office Souphanouvong Road, Sikhotabong District, Lao Airlines building No2, Wattay Airport, P.o. Box 6441, Vientaine Laos PDR Tel: +856-21-513150 Fax: +856-21-512004 www.laoairlines.com

CAMBODIA 1. Phnompenh 58 B Sihanouk Avenue Phnompenh Tel : (855-23) 222956 Tel / Fax : (855-23) 216 563 Email : laoairlines.qvpnh@online.com.kh

AUSTRALIA c/o APG/ WorldReps Pty Limited GPO Box 4216 3 Spring St GPO Box 4216 Sydney NSW 2000 Australia Tel: (61) 2 9327 1060 Fax: (61) 2 9235 1511 Email : laoairlines@woulddreps.com.au

Downtown Office 02 Pangkham Street, P.O. Box 6441 Tel : (856-21) 212057 Fax : (856-21) 212065 Cargo Dept Cargo terminal, Wattat Airport Vientaine Laos PDR Tel: +856-21-512000, Fax +856-21-512197 Email : sichaleun@laoairlines.com / soulasak@laoairlines.com / airtam@laoairlines.com Ticketing and Reservations Tel : (856-21) 212051-54 Fax : (856-21) 212056 Email : reservation@laoairlines.com / onlinebooking@laoairlines.com / ticketing@laoairlines.com Airport Offices - Wattay International Airport Tel : 856-21 513146 - Wattay Domestic Airport Tel : 856-21 513032 1. Luang Prabang (LPQ) - Town Office Tel : (856-71) 212172 Fax : (856-71) 212406 E-mail : addy@laoairlines.com - Airport Office Tel : (856-71) 212173 Fax : (856-71) 252264 E-mail : lpq@laoairlines.com

2. Siem Reap 114 Sala Khanseng Village, road no 6 Svay Dongkhom Commune, District, Siem Reap Province Tel : (855-63) 963 169 Tel / Fax : (855-63) 963 283 Email : qvrep@laoairlines.com / qvreptkt@laoairlines.com CHINA 3. Kunming No52 East Dong Feng Rd, Kunming Yunnan China Phone No 0086-871-63125748 Mobile No 0086-13987182913 Mr Bounteum 00-86-13708401515 Ms Mana E-mail : KUNMING@laoairlines.com 4. Guangzhou Room 1401, Asia International Hotel, No326 Huashi Dong Road, Guangzhou, China Tel: (8620) 838 840 85 Fax: (8620) 838 840 75 E-mail: chanthala@laoairlines.com 5. Jing hong Branch Ground Floor King Land Hotel 6 Jing de road Jing Hong Xishuangbanan Yunnan , China. Tel : (86-692 )12199515 Fax : ( 86-692) 12199515 Mobile : (0086) 13988136962 Mr. Airtam (0086) 15608812842 Mr. Davine E-mail : qvjhg@laoairlines.com

6. SINGAPORE B16-01 Changi Airport Terminal 2 P.O. Box 1083 2. Xiengkhouang (XKH) Singapore 819643 Tel : (856-61) 312027 Tel: (65) 621 488 29 Fax : (856-61) 312487 Fax: (65) 621 488 16 Email : xiengkhouang@laoairlines.com Email : changiairport@laoairlines.com (Airport) Tel: (856-61) 312177 THAILAND 3. Luang Namtha (LXG) 7. Bangkok - (Town office) Luangnamtha rd. 491/17 ground Fl, Silom plaza Nongbouavieng village, Silom road , Bangkok 10500 Luangnamtha Province. Tel : (66-2) 236 9822, 2369823, 237 8044 Tel: (856-86) 212072 / 212186 Fax : (66-2) 236 9821 Fax : (856-86) 212073 Email : bkkrrqv@ksc.th.com Email : lxg@laoairlines.com (Airport) Tel : (856-86) 312180, 312053 8. Bangkok - (Suvarnabhumi Airport) 2nd Floor of AOB buiding 4. Oudomsay (ODY) Room No. Z010 Tel : (856-81) 312047, 312146 Tel: (662) 134 2006 to 2008 Fax : (856-81) 212229 Fax: (662) 134 2009 Email : ody@laoairlines.com 9. Chiangmai 5. Houeisay (HOE) 2/107 Rajchapuak, Huaykew Road Tel : (856-84) 211026 Amper muang Chaiangmai 50300 Fax : (856-84) 211471 Tel: (66-53) 223 401 Tel : (856-84) 211494 (Airport) Fax: (66-53) 223 400 Email : hoe@laoairlines.com Email: qvcnx@loxinfo.co.th 6. Savannakhet (ZVK) Dongdamdouan village, Khaysonephomvihane district Savannakhet province Tel : (856-41) 212140 / 252198 Fax : (856-41) 251060 Email : zvk@laoairlines.com

VIETNAM 10. Hanoi 03 lieu Giai str, Hanoi Vietnam Tel: (84-4)394 25362 Fax: (84-4)39425363 Email: laoairlines.han@fpt.vn / qvhan@laoairlines.com

7. Pakse (PKZ) 11 Road, Phatthana Lakmueng Village, Pakse District, Champasak Province. Tel : (856-31) 212152 Fax : (856-31) 212751 E-mail : pkz@laoairlines.com

11. Ho Chi Minh Branch 11A Song Da, Dist Tan Binh, Ho Chi Minh City Tel HP: +84 0912 070 045 E-mail: qvsgn@laoairlines.com Republic of KOREA 12. Incheon Incheon International Air port Passager Terminal, Unseo-dong, Jung-gu, Incheon 400-715 Tel: (82) 10-95398877, (82) 10-59443599 Email: khamsamone@laoairlines.com

BELGIUM c/o APG/Air Agencies Belgium Bosstraat, 13 1930 Zaventem Belgium Tel: (32) 2 712 64 26 Fax: (32) 2 721 45 85 E- Mail: laoairlines@airagencies.be CANADA c/o APG 1. Montreal 620 rue St Jacques, suite 300 H3C 1C4 Montreal Canada Tel: (1) 514 393 9888 Fax: (1) 514 393 1990 2. Toronto 18 King Street M5C 1C4 Toronto Canada Tel: (1) 416 640 0157 Fax: (1) 905 637 4307 3. Vancouver 70 Granville, suite 408 V6C 1V5 Vancouver Canada Tel: (1) 604 632 9997 Fax: (1) 604 632 9998 cannada@apg-ga.com EAST EUROPE (Hungary/Czech/Poland/Austria) c/o AVIATION BT Co Nagymező utca 47 1065 Budapest Hungary Tel: (36) 30 820 42 90 Fax : ( 36) 1354-1848 E-mail : aviationgsa@t-online.hu Contact Person : Mr Sárdi Rezső FRANCE c/o APG 66 avenue des Champs Elysées 75008 Paris France Tel: (33) 1 53 77 13 13/ (33) 1 53 77 13 45 Fax: (33) 1 53 77 13 05 Email : laoairlines@apg.fr GERMANY c/o APG Leonhardstrasse 22 D-61169 Friedberg Germany Tel: (49) 6031-737630 Fax: +49 6031-725081 Email : laoairlines@apg-ga.de HOLLAND (THE NETHERLANDS) c/o APG/Air Agencies Holland Flamingoweg 8 (room 280) 1118 EE Schiphol The Netherlands Tel: (31)20-3161952. Fax: (31) 20-3161999. Email : laoairlines@airagencies.nl INDONESIA c/o APG Mezzanine Floor, Menara Imperium, Jalan HR Rasuna Said Kav. 1 Kuningan Jakarta 12980 Indonesia Tel: (62) 21 835 6215 Fax: (62) 21 835 3937 Email : laoairlines@apg-id.com

PSAs ISRAEL c/o Euromart 29 Ben Yehuda ST, Tel Aviv Israel Tel : (972) 3 795 21 27 Fax : ( 972) 3 6005919 E-mail : euromart@netvision.net.it JAPAN c/o ATB., Ltd 6F Wanami Bldg, 6F Nihombashi Kayaba-Cho, Chuo-Ku, Tokyo Japan 103-0025 Tel : ( 81) 3 5623 3858 Fax : ( 81) 3 5623 3859 E-mail : qv@lao-airlines.jp KOREA c/o Global Air System Rm 902, Kwang Hwa Mun Bldg, 211, Sejongno Chongno-Ku, Seoul Korea Tel :(822) 3708 8524 Fax : (822) 3708 8520 MALAYSIA c/o Maple Aviation Pte, Ltd CP57 Suite 1705 17th floor Central Plaza Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Malaysia Tel : ( 60) 321443101 / 3077 Fax : (60) 321429392 E-mail : maple_kl@tm.net.my SCANDINAVIA (Denmark, Sweden and Norway) c/o APG Vester Farimagsgade 3 DK1606 Copenhaguen V Denmark Tel: (45) 333 303 44 Email : laoairlines@apg-nordic.com SPAIN c/o APG/BCN Air Gran Via Corts Catalanes 617 08009 Barcelona Spain Tel : (34) 933 188 443 Fax : (34) 934 813 833 E-mail : laoairlines@bcnair.com SWITZERLAND Lao Airlines/APG Schaffhauserstrasse 115, Airport City CH-8302 Kloten Switzerland Tel : (41) 44 220 19 26 E-mail : laoairlines@apg-ga.ch TAIWAN c/o Taiwan Orchid Express Inc 11F, No25, Chang An E Rd, Sec 1, Taipei Taiwan Tel : ( 886) 2 25682121 Fax : ( 886) 2 2521-3991 E-mail : laoairlines@toe.com.tw UK c/o APG Axis House 242 Bath Road Heathrow UB3 5AY England Tel: (44) 844 482 1670 Fax: (44) 844 482 1668 Email : laoairlines@apg-ga.co.uk USA c/o APG USA 420 Lexington Ave (Graybar Building), Suite 2523 New York, NY 10170 email: LaoAirlines@apg-usa.us telephone: 877 989 5677

CAMBODIA Phnom Penh P.L.A. Airservice #1A, St.396, Sangkat Boeung Keng Kong 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia Tel: (855) 23 22 48 72 Fax: (855) 23 22 36 74 Email: p.l.a@camnet.com.kh Siem Reap World Express Travel Tours 002, GROUP 6 Siem Reap, Cambodia Tel/Fax: (855) 63 963 600 SWEDEN c/o Lao Airlines Europe Kungsholmsgatan 10 Stockholm 10422, Sweden Tel: (46) 8 545 91 668 Fax: (46) 8 612 05 92 THAILAND Chiang Mai P.T AIR CARGO 2nd Floor International Terminal Chiang Mai 50200, Thailand Tel: (66) 53 282 930 Fax: (66) 53 282 931 Udon Thani Ms Jurairath Jomking 1 Floor Udon Thani International Airport, 224 Soi Bannadee M.1 Thambol Makkheang Ampher Muang Udon Thani Tel/Fax: (66) 42 931 559 USA Good Luck Tour And Travel 2021 The Alanmeda Suite 199 San Jose CA 95126 Tel : (1) 408-243 7628 Fax : (1)408-243 8168 Email : nancy@goodlucktouk.com Excel Travel 4885E, Kings canyon, Fresno CA 93727, USA Tel : (1) 559 455 19159 Fex : (1) 559) 455 1965 Email : exceltravelus@yahoo.com UNIVERSAL TRAVEL 4400 47TH AVE SACRAMENTO CA 95824 Tel : (1) 916-429-2711 Fax : (1)916-429-1910 Email : reservations@universaltravel.com US GATEWAY TRAVEL 4100 Spring Valley Rd Dallas, TX 75244 Tel : (1) 972 503 7888 Fax : (1) 972 934 4612 US GATEWAY TRAVEL (GTT International) 1300 Godward St, N.E. Mineapolis, MN55413 Tel : (1) 612 872 4931 Fax : (1) 872 4932 VIETNAM Vietnam Youth Center For Tourism 93 Pasteur Road, Distric 1, Hochiminh City, Vietnam Tel : (84-8) 8234 789 Fax : (84-8) 8229 789 E-mail : vyuct@hcm.vnn.vn CHINA c/o Sun Holiday Room 1401, Asia International Hotel, No326 Huashi Dong Road, Guangzhou China Tel: (8620) 838 840 80 Fax: (8620) 838 840 75


SUMMER TIME TABLE 2014 Valid from 30 Mar to 25 Oct 2014 INTERNATIONAL ROUTES

Departure Day

Dep

Daily 123467 5 Daily Daily

Transfer Point

Arr Flight No Dep From VIENTIANE - BANGKOK

AC

S

Day

Dep

07:35 18:20 18:40 13:40 21:35

08:35 QV441 19:40 QV445 19:40 QV445 14:45 QV4571 22:40 QV4575 From VIENTIANE - HANOI

320 AT7 320 734 734

0 0 0 0 0

Daily 123467 5 Daily Daily

Daily Daily

14:40 20:00

15:50 QV311 21:00 QV920 From VIENTIANE - PHNOMPENH

320 321

0 0

Daily

11:50

13:15 QV921 From VIENTIANE - SINGAPORE

321

357

9:50

13:30 QV535 From VIENTIANE - INCHEON

1345 23:40

Arr

Arrival

Transfer Point

Arr Flight No Dep From BANGKOK - VIENTIANE

AC

S

09:35 20:30 20:30 11:40 19:40

10:35 QV442 21:50 QV446 21:30 QV446 12:50 QV4570 20:50 QV4574 From HANOI - VIENTIANE

320 AT7 320 734 734

0 0 0 0 0

Daily Daily

16:40 10:00

17:50 QV312 11:05 QV921 From PHNOMPENH - VIENTIANE

320 321

0 0

0

Daily

17:50

19:15 QV920 From SINGAPORE - VIENTIANE

321

0

320

0

357

14:20

16:00 QV536 From INCHEON - VIENTIANE

320

0

6:25 QV911 From VIENTIANE - KUNMING

320

0

2456 10:40

13:50 QV912 From KUNMING - VIENTIANE

320

0

Arr

Daily

7:20

9:50 QV817 From VIENTIANE - GUANGZHOU

320

0

Daily

10:50

11:20 QV818 From GUANGZHOU - VIENTIANE

320

0

246

13:10

16:10 QV881 From LUANGPRABANG - CHIANGMAI

320

0

246

17:10

18:40 QV882 From CHIANGMAI - LUANGPRABANG

320

0

Daily

13:50

14:50 QV635 From LUANGPRABANG - BANGKOK

AT7

0

Daily

15:30

16:30 QV636 From BANGKOK - LUANGPRABANG

AT7

0

Daily 247

7:40 15:35

9:20 QV633 17:15 QV631 From LUANGPRABANG - HANOI

AT7 AT7

0 0

Daily 247

10:25 18:00

12:05 QV634 19:40 QV632 From HANOI - LUANGPRABANG

AT7 AT7

0 0

Daily Daily

17:10 19:35

18:10 QV313 20:45 QV930 From LUANGPRABANG - JINGHONG

AT7 AT7

0 0

Daily Daily

18:50 12:10

19:50 QV314 13:30 QV931 From JINGHONG - LUANGPRABANG

AT7 AT7

0 0

47

11:20

13:20 QV811 From PAKSE - SIEMREAP

AT7

0

47

14:20

14:20 QV812 From SIEMREAP - PAKSE

AT7

0

2467 8:25 1356 13:10

9:25 QV517 14:10 QV513 From PAKSE - HOCHIMINH

AT7 AT7

0 0

2467 10:05 1356 14:50

11:05 QV518 15:50 QV514 From HOCHIMINH - PAKSE

AT7 AT7

0 0

AT7

0

AT7

0

135

8:20

9:55 QV515 From SAVANNAKHET - BANGKOK

AT7

0

135

10:35

Daily

10:30

12:00 QV223 From VIENTIANE - SIEMREAP

AT7

0

Daily

12:40

2467 6:30 7:45 PKZ 8:25 9:25 QV517 AT7 56 11:20 12:10 PKZ 13:10 14:10 QV303/QV513 320/AT7 From LUANGPRABANG - SIEMREAP

0 0

2467 10:05 11:50 PKZ 13:00 13:50 QV518/QV304 AT7/320 1356 14:50 15:50 PKZ 16:40 17:55 QV514/QV224 AT7 From SIEMREAP - LUANGPRABANG

0 0

1356 10:40 12:20 PKZ 13:10 14:10 QV513 Daily 14:10 16:10 QV931 From PAKSE - BANGKOK

AT7 AT7

0 0

1356 14:50 15:50 PKZ 16:30 18:10 QV514 Daily 16:55 18:55 QV930 From BANGKOK - PAKSE

AT7 AT7

0 0

13567 9:20

AT7

0

13567 12:40 14:10 ZVK 14:50 15:20 QV224 From HOCHIMINH - VIENTIANE

AT7

0

AT7

0

13 5

10:35 12:10 PKZ 12:50 14:05 QV516 AT7 10:35 12:10 PKZ 13:00 13:50 QV516/QV304 AT7/320 From SINGAPORE - LUANGPRABANG

0 0

0

357

14:20 16:00 VTE 17:00 17:45 QV536/QV103 From INCHEON - LUANGPRABANG

0

0

2456 10:40 13:50 VTE 17:00 17:45 QV912/QV103 320 From CHIANGMAI - VIENTIANE Daily 15:30 16:30 LPQ 18:35 19:20 QV636/QV104 AT7/A320

9:50 ZVK 10:30 12:00 QV223 From VIENTIANE - HOCHIMINH

135

6:30

7:45 PKZ 8:20

9:55

357

7:30

8:20 VTE 9:50 13:30 QV112/QV535 AT7/320 From LUANGPRABANG - INCHEON

QV515

From LUANGPRABANG - SINGAPORE

1345 18:35 19:20 VTE 23:40 6:25 QV104/QV911 From VIENTIANE - CHIANGMAI Daily

320

12:10 12:55 LPQ 13:50 14:50 QV101/QV635 A320/AT7

0

12:10 QV516 From BANGKOK - SAVANNAKHET 14:10 QV224 From SIEMREAP - VIENTIANE

Remarks: All times are local times

1=Monday, 2=Tuesday, 3=Wednesday, 4=Thursday, 5=Friday, 6=Saturday, 7=Sunday

*QV4570/QV4571/QV4574/QV4575 Operated by THAI AIRWAYS * QV920/ QV921/ QV930/ QV931 Operated by VIETNAM AIRLINES : IMPORTANT NOTICE All schedules/types of aircraft and informations are subject to change without prior notice and to government approval. For more information, please contact any Lao Airlines reservation office.

reservation@laoairlines.com

320

0 0


SUMMER TIME TABLE 2014 Valid from 30 Mar to 25 Oct 2014 DOMESTIC ROUTES

Day

Dep

Daily Daily Daily

9:10 12:10 17:00

1356 10:40 13567 12:00 24 12:00 13567 9:00 24 9:00 123467 15:10 5 15:10 Daily

11:10

135 6:30 2467 6:30 24567 11:20 12345 12345 135 67

6:00 13:40 6:30 6:30

13567 9:20

Departure Transfer Point Arr Flight No Arr Dep From VIENTIANE -LUANGPRABANG 10:00 QV111 12:55 QV101 17:45 QV103 From LUANGPRABANG - PAKSE 12:20 QV513 From VIENTIANE - HOUEISAY 12:55 QV901 12:55 QV901 From VIENTIANE - OUDOMXAY 9:50 QV501 9:50 QV501 From VIENTIANE - LUANGNAMTHA 16:05 QV601 16:05 QV601 From VIENTIANE - XIENGKHUANG 11:40 QV401 From VIENTIANE - PAKSE 7:45 QV515 7:45 QV517 12:10 QV303 From VIENTIANE - SAVANNAKHET 7:00 QV203 14:40 QV205 7:45 PKZ 9:20 9:50 QV515/QV223 7:45 PKZ 9:20 9:50 QV517/QV223 From PAKSE - SAVANNAKHET 9:50 QV223

AC

S

Day

Dep

AT7 320 320

0 0 0

Daily Daily Daily

7:30 13:45 18:35

AT7

0

1356 16:30

MA60 AT7

0 0

13567 13:35 24 13:35

MA60 AT7

0 0

13567 10:30 24 10:30

AT7 MA60

0 0

123467 16:45 5 16:45

AT7

0

Daily

AT7 AT7 320

0 0 0

13 12:50 13567 16:40 24567 13:00

AT7 AT7 AT7 AT7

0 0 0 0

12345 9:30 12345 17:30

AT7

0

13567 14:50

Remarks: All times are local times

IMPORTANT NOTICE : All schedules/types of aircraft and informations are subject to change without prior notice and to government approval. For more information, please contact any Lao Airlines reservation office.

reservation@laoairlines.com

AC

S

AT7 320 320

0 0 0

AT7

0

MA60 AT7

0 0

MA60 AT7

0 0

AT7 MA60

0 0

AT7

0

AT7 AT7 320

0 0 0

AT7 AT7

0 0

QV224

AT7

0

From SAVANNAKHET - PAKSE 15:20 QV224

AT7

0

13567 14:50 15:20 PKZ 16:40 17:55

1=Monday, 2=Tuesday, 3=Wednesday, 4=Thursday, 5=Friday, 6=Saturday, 7=Sunday

*QV4570/QV4571/QV4574/QV4575 Operated by THAI AIRWAYS * QV920/ QV921/ QV930/ QV931 Operated by VIETNAM AIRLINES

12:20

Arrival Transfer Point Arr Flight No Arr Dep From LUANGPRABANG - VIENTIANE 8:20 QV112 14:30 QV102 19:20 QV104 From PAKSE - LUANGPRABANG 18:10 QV514 From HOUEISAY - VIENTIANE 14:30 QV902 14:30 QV902 From OUDOMXAY - VIENTIANE 11:20 QV502 11:20 QV502 From LUANGNAMTHA - VIENTIANE 17:40 QV602 17:40 QV602 From XIENGKHUANG - VIENTIANE 12:50 QV402 From PAKSE - VIENTIANE 14:05 QV516 17:55 QV224 13:50 QV304 From SAVANNAKHET - VIENTIANE 10:30 QV204 18:30 QV206


76 0jk;lkodko[yo]k; / lao airlines

ນຳລາວສູ່ເວທີໂລກ

Taking Laos to the World ໄອບີທີເບີລີນ (IBT Berlin), ງານວາງສະແດງທ່ອງທ່ຽວໃຫ່ຍທີ່ສຸດລະດັບໂລກຖືກຈັດ ຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 5-9 ມີນາ 2014 ທີ່ນະຄອນຫຼວງປະເທດເຍັຍລະມັນ.

ITB Berlin, the world’s largest tourism trade fair was held from 5-9 March, 2014 in the German capital.

ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງອົງການບໍລິຫານທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ, 6 ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວຂອງ ລາວເຊິ່ງປະກອບມີ: ກຣີນດີສໂຄເວຣີ, ທ່ອງທ່ຽວລາວແອັງແຕກ, ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວອາຊີ, ທ່ອງທ່ຽວນາກຄະລາດ, ທ່ອງທ່ຽວລາວນິສສີນ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວສາຍໄໝທອງ. ຜູ້ຕາງໜ້າ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງຈຳປາສັກກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ການບີນລາວ ເຊິ່ງເປັນສາຍການບີນແຫ່ງ ຊາດກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຖານະຜູ້ວາງສະແດງ.

Under the auspices of the Lao National Tourism Administration (LNTA) six Lao travel companies took part: Green Discovery, Inter Lao Tourism, Visit Asia Travel, Nakarath Travel, Lao Nisshin Travel and Saymaithong Travel. A representative from Champassak Tourism was also present. The national carrier, Lao Airlines, was also one of the exhibitors. According to the organisers, 1,047 exhibitors from 189 countries took part and conducted business worth USD 9.01 billion. The five-day fair also drew more than 170,000 visitors, of which 110,000 were industry professionals, an increase of 4 percent compared to last year. The official partner country was Mexico, while next year’s will be Mongolia. The Lao Association of Travel Agents (LATA) launched two new booklets at ITB Berlin: the LATA Directory of Members 2009/2010 and New Responsible Tourism Products (NRTP) in Laos. The NRTP in Laos picked up on ITB’s 2009 theme of corporate social responsibility (CSR). The booklet featured a selection of new attractions, tours, destinations, cookery and craft courses and ‘voluntourism’ opportunities.

ຕາມການລາຍງານຂອງຄະນະຜູ້ຈັດ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງເຖິງ 1,047 ພາກສ່ວນ ຈາກ 189 ປະເທດແລະໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດມູນຄ່າເຖິງ 9.01 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ນອກນີ້ ງານວາງສະແດງໄລຍະຫ້າວັນນີ້ ມີຜູ້ເຂົ້າຊົມເຖິງ 170,000 ຄົນ ເຊິ່ງໃນນີ້ ຈຳນວນ 110,000 ແມ່ນມາຈາກອຸດສະຫະກຳທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນ 4% ຖ້າທຽບໃສ່ປີ ຜ່ານມາ. ປະເທດຄູ່ຮ່ວມທາງການແມ່ນເມັກຊິກໂກໃນຂະນະທີ່ປີໜ້າກໍ່ຈະແມ່ນປະເທດ ມົງໂກເລຍ. ສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວລາວໄດ້ເປີດໂຕປຶ້ມສອງເຫຼັ້ມທີ່ງານວາງສະ ແດງທ່ອງທ່ຽວ IBT Berlin ຄືລາຍຊື່ສະມາຊິກສະມາຄົມ 2009/2010 ແລະ ປຶ້ມນຳ ສະເໜີຜະລິດ ຕະພັນໃໝ່ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລາວ (NRTP). ນອກນີ້ ປຶ້ມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ນຳສະເໜີສະຖານທີ່ໆໜ້ສົນໃຈໃໝ່ໆອີກຫຼາຍແຫ່ງ, ການທ່ອງ ທ່ຽວ, ປາຍທາງໃໝ່ໆ, ການສອນປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຮັດເຄື່ອງຫັດຖະກຳທີ່ລະນຶກ, ແລະໂອກາດດ້ານທ່ອງທ່ຽວອາສາ. ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນລາວ, ທ່ານ ຈະເລີນ ວະລິນທະລາສັກ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກ່າວວ່າ: ‘’ລາວຍັງມີທຳມະ ຊາດອັນ ອຸດົມສົມບູນ, ຮັ່ງມີໄປດ້ວຍມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຜູ້ຄົນທີ່ມີ ອັດທະຍາໄສດີ. ດ້ວຍນະໂຍບາຍການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ, ພວກເຮົາ ພວມສູມໃສ່ ເຮັດໃຫ້ລາວເປັນທາງເລືອກທີ່ຖືວ່າສົມບູນ ແລະ ສວຍງາມສຳລັບນັກ ທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕ້ອງການພັກຜ່ອນ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິງໃນອີນດູຈີນ.’’ ບັນດາແຂກທີ່ມາຢ້ຽມຊົມຮ້ານວາງສະແດງຂອງລາວກໍ່ເບີກບານໄປກັບການຫຼີ້ນດົນຕີ ພື້ນເມືອງລາວຄຽງຄູ່ກັບການຊີມເບຍແລະອາຫານລາວ ແລະ ກໍ່ຮ່ວມຟ້ອນລຳວົງ. ທ່ານ ອີນທີ ເດືອນສະຫວັນ ອຳນວຍການກຣີນດີສໂຄເວຣີກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:’’ງານວາງສະແດງ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຄ້າ ITB ຖືວ່າເປັນງານໃຫ່ຍລະດັບໂລກ ແລະ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ເປັນທີ່ຮບ ັ ຮູຫຼ ້ າຍທີ່ສດ ຸ .’’ ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ:’’ບໍລສ ິ ດ ັ ລາວຄວນເຂົ້າຮ່ວມງານນີ້ໃຫ້ຫຼາຍ ຕື່ມອີກເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກລາວເພີ່ມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. ພວກເຮົາບໍ່ ຄວນພາດໂອກາດງານທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນນີ້ໄດ້.’’ ວາລະສານຈຳປາຮໍ ລິ ເ ດຂອງພວກເຮົ າ ກໍ່ ໄ ດ້ ຖ າມທ່ າ ນອີ ນ ທີ ເ ຊັ່ ນ ກັ ນ :’’ປີ ນີ້ ປ ະເທດຄູ່ ຮ່ວມທາງການໃນງານວາງສະແດງທ່ອງທ່ຽວITBແມ່ນເມັກຊິກໂກແລະປີໜ້າກໍ່ຈະແມ່ນ ປະເທດ ມົງໂກເລຍ. ທ່ານຄິດວ່າສປປລາວກໍ່ຈະມີໂອກາດໄດ້ຮັບບົດບາດເຊັ່ນດຽວກັນ ນີ້ບໍໃນອະນາຄົດ?’’ ທ່ານກ່າວຕອບວ່າ:’’ຍັງຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ, ແຕ່ມັນກໍ່ບໍ່ແນ່ດອກ. ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນຜົນປະ ໂຫຍດແກ່ການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວຈະມະຫາສານ.’’

champa holidays lao airlines inflight magazine

”Laos has unspoilt nature, a rich cultural heritage and welcoming people. With our sustainable tourism development policy, we are working to keep Laos a pristine and beautiful destination for travellers to relax and experience the real Indochina,” said the leader of the Lao delegation, Mr Chaleune Valinthalasak, Vice Minister, Ministry of Information, Culture and Tourism.” Visitors to the Lao stall witnessed musicians playing on traditional instruments, sipped Beerlao, sampled some of the country’s cuisine, and even danced the lamvong. “The ITB is the world’s largest travel and trade fair, and the exposure one gets is immense,” said Inthi Deuansavanh, Director of Green Discovery. “More companies need to take part so that we can increase the size of Lao participation in the future. We cannot afford to ignore the potential of this very important event,” he added. “This year Mexico was the partner country at ITB and next year it will be Mongolia. So could we see the Lao PDR in that role, sometime in the future?” Champa Holidays asked Inthi. “It’s some time away, but why not?” he replied. “The benefits to tourism in Laos would be just tremendous.”


ມາແລ້ວ! ຍິ່ງບິນຫຼາຍຍິ່ງມີໂອກາດຫຼາຍ ກັບບັດຈຳປາເມືອງລາວ

Lao Airlines launches Frequent Flyer Program ການບິນລາວ ສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ ດ້ວຍການເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທີ່ມີຊື່ວ່າ: ບັດຈຳປາເມືອງລາວ ຍິ່ງບິນຫຼາຍຍິ່ງມີໂອກາດຫຼາຍເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການຂາຍ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ໃນອີກລະດັບເຊິ່ງ ພິທີເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອຕອນຄ່ຳ ຂອງວັນທີ່ 3 ມີນາ 2014 ທີ່ຫ້ອງການລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ສະໜາມບິນວັດໄຕ ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ດຣ ສົມພອນ ດວງດາລາ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວກ່າວ ວ່າ: ການເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຢ່າງເປັນທາງການຂອງພວກເຮົາແມ່ນອີງໃສ່ການ ເຕີບໂຕຂອງລັດວິສາຫະກິດເອງ ທັງເປັນການສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ທີ່ເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ກັບການຂາຍຂອງພວກເຮົານຳອີກ ເພາະບັດໃໝ່ນີ້ນອກຈາກຈະ ສາມາດເດີນທາງໄປຍັງປາຍທາງທີ່ລູກຄ້າຈະໄປເຖິງແລ້ວ ຍັງເປັນການສະສົມຄະແນນ ແລ້ວນຳມາແລກລາງວັນການເດີນທາງໄດ້ ບັດຈຳປາເມືອງລາວ ແມ່ນບັດສະມາຊິກຂອງການບິນລາວ ທີ່ມອບກຳໄລໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ພ້ອມສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນການມາໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ເດີນທາງດ້ວຍການ ບິນລາວ ດ້ວຍສິດທິພິເສດທີ່ທ່ານສາມາດຮັບຂອງລາງວັນໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຜ່ານຄະແນນທີ່ ສະ ສົມໄດ້ນັ້ນມາແລກຂອງສົມມະນາຄຸນ ຈົນໄປເຖິງການແລກປີ້ເຮືອບິນ ສຳລັບຕົວທ່ານ ເອງການເດີນທາງໂດຍສາຍການບິນລາວ ຄື “ຍິ່ງບິນຫຼາຍຍິ່ງມີສິດທິພິເສດຫຼາຍ” ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານສາມາດເຂົ້າສະໝັກໄດ້ຝຣີຜ່ານເວັບໄຊ້ www.cml.laoairlines.com ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ກັບ 10 ບໍລິສັດ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍປີ້ຍົນທີ່ມີ ຍອດຂາຍດີເດັ່ນນຳອີກດ້ວຍ ໄດ້ແກ່ບໍລິສັດ: Lao Indochina, Lee Go Air Service, Asia Holiday, Trans Express, All Time Travel, Joy Travel company, Lao Air service, Thai’s Express, Oudomsin Travel Service, Lao American

Lao Airlines Co., Ltd unveiled its frequent flyer program with the launch of its Champa Muang Lao gold and silver membership cards. Based on the theme, More Miles, More Privileges it is an attempt to boost passenger numbers on the national carrier. ”The official launch of this new product is part of Lao Airlines’ business expansion and is to provide all possible facilities to our valuable customers, who would in return bring us more revenues. With this new frequent flying program, all passengers can accumulate points, which could be converted into many privileges while using our services,” said Mr Somphone Duangdala, Lao Airlines President at the launching ceremony.

Champa Muang Lao’s frequent flyer program will offer customers many benefits and significant conveniences. When flying with Lao Airlines’ program partners, miles will be credited to customer’s accounts and can easily be exchanged for awards, upgrades and free air tickets. At the same ceremony, Lao Airlines awarded ten ticket sales agencies certificates of acknowledgement for best sales performances. The Top sales are: Lao Indochina, Lee Go Air Service, Asia Holiday, Trans Express, All Time Travel, Joy Travel company, Lao Air service, Thai’s Express, Oudomsin Travel Service, Lao American


ເອັມ-ພອຍມາກ

9t16j[jvoouh DDDDD mujgIqkrq[dao

Will Be There.....Where We Meet Lao Convenience Store


®ðìò¦ñ© 1 ²ô©¦½²¾ ¡ë÷® ¥¿¡ñ©°øû©¼¸ FIRST MAY GROUP SOLE CO.,LTD

KM 10, THADEUA ROAD, P.O.BOX 3515, VIENTIANE CAPITAL, LAO P.D.R TEL : ( 856-Œ21 ) 314890-Œ1, FAX : ( 856-Œ21 ) 313418 E-ŒMAIL : FIRSTMAYGROUP@GMAIL.COM

0-5

7vodiuf muruwv

°½ìò© Áì½ ¥¿Îú¾¨Â©¨ : ,vdD213-2520 TPT CONCRETE ®ðìò¦ñ© 1 ²ô©¦½²¾ ¡ë÷® ¥¿¡ñ©°øû©¼¸ Âê : 020 2323-7878

ISO 14001

£ºນ¡ëó©£÷ນນ½²¾®¦ø¤ °½ìò©¥¾¡¹óນ²øÀ¢ö¾¦½Ä¡ High quality concrete made from Sakai stone

TIS 18001 TIS 9001:2000

19-25

5-12

12-19

0-37

40-60

ນº¡¥¾¡ນີ້ 꾤®ðìò¦ñ©¨ñ¤»ñ®°½ìò©ຫີນຕາມເຕັກນິກ

ແລະ ມີຄຸນນະພາບê÷¡¢½Î¾©Ä©ûª¾´£¸¾´ªûº¤ການ

Our company also produce various sizes of stone with high quality on customer needs Hot line : 020 2323-5858T i s s oT T- C o m p l i C aT i o n s q u e l e T T e r e v e a ls i t s i n n e r m o s t s e c r e t s w i t h a h a n d - wo u n d m e c h a n i c a l m ov e m e n t e x c l u s i v e to t i s s ot a n d a s c r at c h - r e s i s ta n t d o m e d s a p p h i r e c r ys ta l w i t h d o u b l e a n t i r e f l e c t i v e c oat i n g . i n n ovaT o r s by T r a d i T i o n .

T i s s o T. C h TissoT bouTique & serviCe CenTre no : 6 sihom commerce building # 1a/03 souphanovong road, chanthabouly, vientiane, laos pdr. tel : + 856-21-250856 e-mail : tissotvientiane@jkalexinternational.com

oFFiCial reTailer : TaiFa Time Traders 132 # 62/3 nongbone street, ban nongchan sisattanak district, vientiane, laos pdr. tel : + 856-21-215268

#01-10, 11, 12, first floor talat sao shopping mall (ii) lane xang avenue, chanthabouly district vientiane, laos pdr. tel : + 856-21-285028


c h a m pa h o l i days # 2 2

Lao airlines inflight Magazine #22

www.champamag.com www.L aoAirLines.com |

w w w . C h a m pa H o l i d ay s . c o m

|

w w w . C h a m pa M a g . c o m