Champa Holidays

Page 1

c h a m pa h o l i days # 2 3

Champa Holidays Lao airlines inflight Magazine #23

www.champamag.com

www.L aoAirLines.com |

w w w . C h a m pa H o l i d ay s . c o m

|

w w w . C h a m pa M a g . c o m


LIMITED EDITION Tissot T-Touch II 17th Asian Games TAC TIL E TECHNOLOGY

TissoT bouTiQuE & sErvicE cEnTrE no : 6 sihom commerce Building # 1a/03 souphanovong road, chanthabouly, Vientiane, laos pdr. Tel : + 856-21-250856 e-mail : tissotvientiane@jkalexinternational.com

oFFiciaL rETaiLEr : TaiFa Time TradErs 132 # 62/3 nongbone street, Ban nongchan sisattanak district, Vientiane, laos pdr. Tel : + 856-21-215268 #01-10, 11, 12, first  oor Talat sao shopping mall (ii), lane Xang avenue, chanthabouly district, Vientiane, laos pdr. Tel : + 856-21-285028

4 / pyofu8hvoIa[ /

Welcome on Board

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

“Welcome on Board” ຍັງອີກບໍ່ດົນເທົ່າໃດ ສປປ ລາວ ເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ກ້າວເຂົ້າເປັນວົງສາ

ຄະນາຍາດຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ຫຼື AEC ແລ້ວ ນັ້ ນ ກໍ ໝ າ ຍ ຄ ວ າ ມ ວ່ າ ລັ ດ ວິ ສ າ ຫ ະ ກິ ດ ກ າ ນ ບິ ນ ລ າ ວ ຕ້ ອ ງ ໄ ດ້

ຍົ ກ ລະດັ ບ ຄວາມອາດສາມາດຂອງຕົ ນ ເພື່ ອ ຈະແຂ່ ງ ຂັ ນ ກັ ບ

ບັ ນ ດ າ ປ ະ ເ ທ ດ ອ າ ຊ ຽ ນ ດ້ ວ ຍ ກັ ນ ເ ຊີ່ ງ ມີ ປ ະ ຊ າ ກ ອ ນ ລ ວ ມ ເຂົ້າກັນແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 600 ລ້ານຄົນ. ດ້ານບຸກຄະລາກອນ

ກົນລະຍຸດການຕະຫຼາດ ຄຸນນະພາບການໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າ, ການຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງບິນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງເຮືອບິນຈະ ຕ້ອງໄດ້ຍົກລະດັບຂຶ້ນ

ເຖິງຈະບໍ່ເທົ່າທຽມກັນກັບບັນດາປະເທດ

ອາຊຽນຢ່ າ ງໜ້ ອ ຍກໍ ໃ ຫ້ ຢູ່ ໃ ນລະດັ ບ ໃກ້ ຄ ຽງກັ ນ ເພື່ ອ ບໍ່ ໃ ຫ້ ມີ ການແຕກໂຕນກັນຫຼາຍໂພດ. ແລະ

ນັກທຸລະກິດ

ນອກຈາກນີ້ກໍແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວ

ທີ່ຈະມາໃຊ້ບໍລິການຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມພະ

ຍາຍາມຂຶ້ ນ ຕື່ ມ ເພື່ ອ ຍາດແຍ່ ງ ການບໍ ລິ ກ ານລູ ກ ຄ້ າ ໂດຍອຳ

ນວຍຄວາມສະດວກວ່ອງໄວທັນໃຈແກ່ເຂົ້າເຈົ້າ ແລະ ປະຕິທິນ

ຕາຕະລາງບິ ນ ໃຫ້ ຖື ກ ຕ້ ອ ງຕາມທີ່ ໄ ດ້ ລ ະບຸ ໄ ວ້ ໃ ນຕາຕະລາງ ບິນ

ໂດຍການປະສານສົມທົບງານ

ກັບກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ

ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອທ່ຽວ ສະຖາບັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເອື້ອອາທອນແຫ່ງຊາດລາວ (Lao National Institute

We are about to join the ASEAN Economic Community (AEC) and this means that Lao Airlines will have to increase its capacity and upgrade its services in order to compete better with other ASEAN airlines as we all seek a greater market share in a region with 600 million people. Human resources, marketing strategies, customer services, route expansion and aircraft quality will all have to be improved to achieve this. We shall strive to provide faster and more reliable inflight and ground services to all passengers using the national carrier. We will also work closely with the Ministry of Information, Culture and Tourism and the Lao National Institute of Tourism and Hospitality (LANITH), which won the prestigious World Travel and Tourism Council (WTTC), Tourism for Tomorrow’s People’s award in Hainan, China on 24 April 2014.

ສຳລັ ບ ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວໃນອານາຄົ ດ ທີ່ ມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມຂອງປະຊາຊົ ນ

These are honorable missions assigned by the Party and the Government to Lao Airlines in order that it might contribute better towards the implementation of the National Socio-Economic Development Plan.

row People) ເມື່ອວັນທີ 24 ເມສາ 2014 ຜ່ານມານີ້ທີ່ໄຮນານ

Sabaidee

of Tourism & Hospitality LANITH) ເຊີ່ງຫາກໍໄດ້ຮັບລາງ ວັນທີ່ມີຊື່ສຽງຈາກສະພາການເດີນທາງ

ແລະ

ທ່ອງທ່ຽວໂລກ

(Word Travel & Tourism Council’s Tourism for tomor-

ນັ້ນກໍຄືພາລະຫນ້າທີອັນມີກຽດ ແລະ ໜັກໜ່ວງທີ່ພັກລັດໄດ້ມອບ ໝາຍໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ

ເປັນຜູ້ປະຕິບັດຕາມທິດ

ທາງພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຂອງລັດຖະບານ. ສະບາຍດີ.

Dr. Somphone Doungdara President of Lao Airlines

ການຫລີ້ນເຕະບານທີ່ຫາດຊາຍໃນ ປະເທດບຣາຊີວ Cover photo: Futbol on the beach A Brazilian obsession

lao airlines inflight magazine6 / 9kd[aookmydko / Champa

23

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍ

“Dear Reader”

60ປີກ່ອນໜ້ານີ້ ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງລາວ ໄດ້ ຮັ ບ ແຮງຜັ ກ ດັ ນ ທີ່ ຫ ຍິ່ ງ ໃຫ່ ຍ ໃນເມື່ ອ ຈັ ກ ກະພັ ດ ຜູ້ ຮຸ ກ ຮານປະ ລາໄຊໃນບັ້ນຮົບອັນອົງອາດກ້າຫານ ທີ່ດຽນບຽນຟູ. ສະນັ້ນໃນ ສ ະ ບັ ບ ນີ້ ພ ວ ກ ເ ຮົ າ ຈ ະ ນ ຳ ສ ະ ເ ໜີ ບົ ດ ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ກ າ ນ ແ ຂ່ ງ ຂັ ນ ລົດໄລຍະໄກ ຫຼືເອີ່ນກັນວ່າ “Mekong Rally 2014” ເຊິ່ງ ຈັ ດ ຂຶ້ ນ ເ ພື່ ອ ລ ຳ ລື ກ ເ ຖິ ງ ເ ຫ ດ ກ າ ນ ປ ະ ຫ ວັ ດ ສ າ ດ ໃ ນ ຄັ້ ງ ນັ້ ນ . ໃນສະບັບກ່ອນໜ້ານີ້ ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບ ແວດລ້ອມການດຳລົງຊີວິດຂອງເສືອ, ແຕ່ໃນສະບັບນີ້ ໂດຍໄດ້ ຮັ ບ ການຮ່ ວ ມມື ກັ ບ ບໍ ລິ ສັ ດ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວແມ່ ຂ ອງເຊິ່ ງ ເປັ ນ ຜູ້ ຈັ ດ ການ ແຂ່ງຂັນແຣນລີ ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບສັດໃກ້ສູນພັນອີກປະເພດ ໜຶ່ງນັ້ນຄືໝີ. ການຕໍ່ສູ້ທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຫຼາຍກ່ວາແມ່ນຈະ ເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ ແລະ ກໍລະກົດ. ບັນດາທ່ານຜູ້ທີ່ມັກ ກິລາເຕະບານ ຈະພົບກັບຄວາມປະທັບໃຈສູງສຸດເມື່ອໜຶ່ງທີມລະ ດັບໂລກຈາກ 32 ປະເທດ ຈະຖືກຈາລືກໄວ້ໃນໜ້າປະຫວັດສາດ ດ້ ວ ຍການຍາດເອົ າ ຂັ ນ ລາງວັ ນ ແຊມເຕະບານໂລກຂອງຟີ ຟ າ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ອັດທະລົດດັ່ງກ່າວຈະມີບ່ອນໃດເໝາະສົມໄປກວ່າດີນ ແດນຕົ້ນຕຳລັບກິລາບານເຕະ ຄືກັບຢູ ສະໜາມກິລາມາຣາການາ ຂອງເມືອງ ລີໂອ ເດີເຈັນເນໂຣ ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີສາມຕົວ ເມືອງທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາຍອດນິຍົມປະເພດນີ້. ແຕ່ ກໍ່ ບໍ່ ໝ າຍຄວາມວ່ າ ຄວາມເບີ ກ ບານມ່ ວ ນຊື່ ນ ຈະເກີ ດ ຂຶ້ ນ ໃນປະເທດເບຣຊີນເທົ່ານັ້ນ. ຢູ່ໃນເຂດຄອງຕົນເອງ ຕິເບດທີ່ ເມືອງດີກີງ ປະເທດຈີນກໍ່ຈະມີມະຫະກຳແຂ່ງຂັນກິລາຂີ່ມ້າ ຊັງ ກຣີລາ ເຊິ່ງຈະດຶງດູດຜູ້ຊົມຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ຈະເດີນທາງ ໄປທ່ ຽ ວຊົ ມ ໂຊການບັ ງ ຄັ ບ ມາ,ແຂ່ ງ ຂັ ນ ຂີ່ ມ າຕະຫຼ ອ ດໄລຍະສາມ ວັນ. ສ່ວນໜ້າທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຈະໄດ້ນຳສະເໜີໃຫ້ ຮູ້ຈັກກັບສະຫະກອນສົ່ງເສີມການຄ້າແບບຍຸຕິທຳ (CPC) ເຊິ່ງ ໄດ້ ອຸ ທິ ດ ການດຳເນີ ນ ງານໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານປັ ບ ປຸ ງ ຊີ ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່ ຊາວກະສິກອນຜູ້ປູກໝາກາເຟຂະໜາດນ້ອຍໃນລາວ. ການເພີ່ມ ກາລະໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກໍ່ປຽບສະເໝືອນການເພີ່ມທາງເລືອກ ໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິໂພກ. ຊາວໂລກຮັບຮູ້ກ່ຽວວັນນະຄະດີລາວ ເມືອນັກຂຽນ ແດນຈຳປາໄດ້ ຮັບລາງວັນລະດັບສາກົນ ເຊິ່ງພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ ຈະນຳສະເໜີ ທ່ານ ບຸນທະນອງ ຊົມໄຊຜົນ ນັກຂຽນກາບກອນ ແລະ ບົດປະພັນຕ່າງໆລະດັບລາງວັນສາກົນ.

lao airlines inflight magazine

Sixty years ago Laos’ own struggle for independence received a big boost when the colonial power was militarily routed by our valiant neighbour in Dien Bien Phu. Our cover story features the Mekong Rally 2014 which was held to commemorate that historic event. Our previous issue reported on the plight of tigers. In this edition we join with Mekong Expeditions, organisers of the rally, to focus on another endangered animal; the bear. A different and more welcome battle will take place in June and July. Football fever will be at its highest when 32 countries try to enter the history books by lifting the FIFA World Cup. And, what better place to do so, than at the cathedral of soccer-Rio de Janeiro’s Maracanã Stadium? We take a look at three host cities. But not all the fun is taking place in Brazil. In China’s Yunnan province the Shangri-La Horse Race will draw thousands of spectators to three days of horsemanship and general horsing around. Our business section covers CPC, a Fairtrade cooperative dedicated to improving the lives of small coffee growers in Laos. Increased opportunities for them means increased choices for the consumer. The world learns about Lao literature when local writers win international plaudits. Here we profile award-winning poet and story-teller Bounthanong Xomxayphol.

Lao AIrlines InFlight Magazine EXECUTIVE ADVISERS: Mr. Soukaseum Phothisane Dr. Somphone Douangdara Mr. Somsanouk Mixay Mr. Chanthy Deuansavanh Editor-in-Chief: Mr. Soukhee Norasilp Executive Editor: MS. Phitsamai Chanthaboury Lao Proof editor: Mr. Somsouk Souksavath English Editor: Mr. Percy Aaron Design and content executive adviser: Ms. Rebekka Lea Larsen transLation: Mr. Anousa Kounnavong Ms. Viengdalat Somphet Mr. Kahane Soutthavilay Photo journalist Fabien Vuillerey, Fabworld Melody Kemp Pongpat Sensouphone AccountS-Finance: Ms. Khounkham Chanthaboury produced & PublisheD by: insmai Creative Communication under license from Lao Airlines Tel/Fax: +856-21 223590, 020 22464321 info@champamag.com www.champamag.com www.insmai.com Printed by: Unit Print Laos

Soukhee Norasilp Editor-in-Chief

Lao Airlines Head Office: Wattay International Airport Souphanouvong Avenue Vientiane Capital, Lao P.D.R P.O Box: 6441 Tel: (856-21) 513 150 Fax: (856 -21) 512 004 info@laoairlines.com www.laoairlines.com8 / lk]t[ko / Contents

44

Lao Airlines destinations Horsemanship in Heaven

16

zt]yf.o]k;

20

fyocfocsj'dkog8Aoc-,[k c]t [kog8t

28

dtf6dvkg,]ydk l6j w2|5j,

34

sqomk'zjkovyof69uo

40

.dh9tl6orao

14 z6h-totdkoxtd;frk[4jkp.o;k]tlko9exk 44

]u]kdko0uj,hk[qolts;ao

52

7;k,s^kds^kpmujg,nv';a';P'

58

'ko8ts^kfoafltstdvoz6hzt]yfdkg2

58

28 lao airlines inflight magazine

40


Contents / lk]t[ko

16

34

/9

Made in laos

20 time for soccer and samba

Mekong rally 2014 Passage through Indochina

28 A MAN OF HIS WORDS 34

MEKONG RALLY 2014

40 BEARLY THERE;'s];'oEmk 44 HORSEMANSHIP IN HEAVEN 52 VANG VIENG VARIETY 58 CPC FAIRTRADE 14 WINNER: photo contest le];f7;k,rn'r=.90v']6d7hk

62 Lao Airlines Questionnaire

9exkcot rkmjP;rkp.o

xkpmk'muj16oko

44 Destination Yunnan

52

62 Champa guide - Laos travelguide

20

Brazil Time for Soccer and Samba


10 / gmfltdko.oxtgmfvk-Po / Events

8-11 June

20-22 June

Nha Trang Sea Festival – Vietnam A colourful and dynamic festival honouring the natural beauty of Nha Trang. Special events include the Truong Sa Picture Exhibition, Khmer Cultural Exhibition, Kite Flying Festival, floating lanterns on the Cai River, human chess, and the traditional Fish Worshipping Festival.

Hua Hin Jazz Festival - Thailand This festival is regarded as one of the most established and best-known jazz festivals in Thailand, attracting more than 15,000 music enthusiasts from all over. Not to be missed.

12 October

registration opened: luang prabang half marathon

May-June

11-21 July

Registrations have started for the Luang Prabang Half Marathon. Funds raised are for Peuan Mit or Friends-International, an award winning NGO, for their upcoming project in the city.

Candle Festival Ubon Ratchathani Khao Phansa marks the beginning of the rainy season spiritual retreat. For three months, monks will not leave their temples. Candles are displayed in Thung Si Muang Park and then carried around town the next morning in a procession.

11-20 July

Singapore Arts Festival A festival that celebrates dance, music and theatre from the city-state and around the world. A chance to see, hear and experience today’s and tomorrow’s stars.

lao airlines inflight magazine

Singapore Food Festival During this gastronomic festival, demonstrations by renowned restaurants, cooking classes and themed tours will take place over a month. This is the perfect opportunity to tickle taste buds.
Briefly /

ດອກສະກຸຣະແຂວງຫົວພັນ

ອີງໃສ່ສະພາບອາກາດໃກ້ຄຽງກັນ, ແຂວງຫົວພັນທົດ ລອງປູກຕົ້ນສະກຸຣະຍີ່ປຸ່ນໃນໂອກາດ ຄົບຮອບ 60 ປີ ສາຍພົວພັນ ລາວ - ຍີ່ປຸ່ນໃນປີ 2015.

Sakura to take root in Huaphan Due to climate similarities, Japanese sakura trees will be cultivated in Huaphan Province as part of the 60th Anniversary celebrations of Lao-Japanese diplomatic relations.

ລາງວັນອັນຊົງຄຸນຄ່າ

ນັກປະພັນລາວ 5 ທ່ານໄດ້ຮັບລາງວັນ ”ວັນນະກຳແມ່ ນ້ຳຂອງ” ທີ່ກຳປູເຈຍປີ 2014 ໃນທ້າຍ ເດືອນມີນາຜ່ານ ມາ, ຮູ້ຈັກໜື່ງໃນນັ້ນ ທ່ານ ບຸນທະນອງ ຊົມໄຊຜົນ (ອ່ານເພີ່ມດ້ານໃນ)

Glory for wordsmiths Five Lao poets and writers were awarded the Mekong River Literature Prize 2014 at a ceremony in Siem Riep in March this year. (See inside story)

ມຽນມ້າຕັ້ງເປົ້າຮັບນັກທ່ອງ ທ່ຽວຄູນສອງ

ປະທານປະເທດມຽນມ້ າ ຕັ້ ງ ເປົ້ າ ໝາຍຮັ ບ ນັ ກ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ 5 ລ້ານກວ່າຄົນໃນປີ 2015, ພາຍຫຼັງສະຖິຕິນັກທ່ອງ ທ່ຽວເຂົ້າມຽນມ້າປີ 2013 ເພີ່ມເປັນ ~2 ລ້ານຄົນ

ຈີນເລັ່ງກໍ່ສ້າງຕຶກຄອນໂດ

ນັກລົງທຶນຈີນເລີ່ມກໍ່ສ້າງ 10 ຕຶກຄອນໂດ 18 ຊັ້ນ, ເຊິ່ງ ແມ່ ນ ສ່ ວ ນໜຶ່ ງ ໃນການພັ ດ ທະນາເຂດເສດຖະກິ ດ ບຶ ງ ທາດຫຼວງມູນຄ່າ 1.6 ຕື້ໂດລາ

0jk;lAo / 13

ຄົ້ນພົບພຣະພຸດທະຮູບເກົ່າ

ພົບພຣະພຸດທະຮູບເກົ່າແກ່ (ຄຳ 60 ອົງ, ເງິນ 20 ອົງ) ທີ່ຖ້ຳປາກະເຕົາ ມ.ມະຫາໄຊ ຂ.ຄຳມ່ວນ.

That Luang marshlands – rising high Chinese investors have started building ten 18-floor condominiums as part of the US$ 1.6 billion development project of the That Luang marshlands Special Economic Zone.

ຄ ວ າ ມ ຫ ຍຸ້ ງ ຍ າ ກ ໃ ນ ກ າ ນ ກ ະ ກຽມເຂົ້າ AEC ໃນປີ 2015 ບັນດາທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍຍັງພົບຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກໃນການກະກຽມເຂົ້າ AEC ປີ 2015 ເນື່ອງ ຈາກ ຂາດແຄນເງິນທຶນໄລຍະຍາວ

SMEs expect cash crunch from 2015 Small and medium enterprises are expected to face difficulties due to the lack of long-term financial resources when Laos joins the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015

Golden Buddhas Sixty golden and twenty silver Buddha statues were discovered in Tham Pakatao Cave in Mahaxay District, Khammouane Province.

ງກັບເຂື່ອນໄຟ້າໃກ້ຈິງ ລັ ດ ຖະບານເຂັ້ ມ ງວດການຄ້ າ ຄວາມຫວັ ຄາດເສດຖະກິ ດ ລາວຈະກັ ບ ມາຂະຫຍາຍຕົ ວ ອີ ກ ໃນປີ ຕໍ່ ໄປເນື່ ອ ງຈາກຈະມີ ຫຼ າ ຍເຂື່ ອ ນໄຟຟ້ າ ເລີ່ ມ ຜະລິ ດ ໄຟຟ້ າ ໄມ້ຜິດກົດໝາຍ ສ ະ ມ າ ຄົ ມ ເ ຟີ ນິ ເ ຈີ ລ າ ວ ຂໍ ຮ້ ອ ງ ໃ ຫ້ ລັ ດ ຖ ະ ບ າ ນ ປົ ກ ປ້ ອ ງອຸ ດ ສະຫະກຳເຟີ ນິ ເ ຈີ ໂ ດຍກວດກາເຂັ້ ມ ງວດ ການຄ້ າ ໄມ້ ແ ບບຜິ ດ ກົ ດ ໝາຍເນື່ ອ ງຈາກມີ ກ ານຂາດ ແຄນໄມ້ຢ່າງໜັກ ຜ່ານມາ

ສົ່ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

Timber association wants Govt. crackdown on smuggling Red carpet for tourists The President of Myanmar has set a target of 5 million tourist arrivals by 2015; more than double the 2 million visitors in 2013.

The Lao Furniture Association has urged the government to protect their industry by curbing the widespread illegal timber trade which is depriving them of scarce raw materials.

Good times ahead for Lao economy Laos’ economic growth is expected to be higher from 2015 when many hydropower dams start generating revenues from electricity export.


Ph

o

to

Co

e nt

st

ກະຕິກາການສົ່ງຮູບເຂົ້າປະກວດ: ຄົ້ນຫາສຸດຍອດປາຍທາງໄປກັບການບິນລາວ ເປັນຮູບທີ່ມີຄວາມລະອຽດ (150dpi ຫລື 5MB) ຂຶ້ນໄປ, ສົ່ງມາທີ່ photocontest@champamag.com

ຮູບທຸກໃບແມ່ນສັບສິນຂອງຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ອ່ານເພີ່ມເຕີມທີ່ www.champamag.com/photocontest

ການປະກວດ ພາບຖ່າຍ

Photo contest Competition guidelines Photographs should be: Taken in a Lao Airlines destination country. High resolution. (150dpi – 5MB above) submit photocontest@champamag.com Exclusive property of the entrant. More information on www.champamag.com/photocontest


ຜູຊ້ ະນະເລີດ Winner ແຊນຣາຍ

ຂ້ອຍໄດ້ຖ່າຍຮູບນີ້ທີ່ຫວຽດນາມ, ແຂວງຫາກຽງ ໃນພາກເໜືອ. ແມ່ຍີງສອງຄົນຈາກຊົນເຜົ່າ ພາເທີນ. ຂ້ອຍຮູ້ສືກມັກໃບໜ້າຂອງພວກເຂົາ

Sandrine Ha Giang Province, Vietnam I took this picture in Vietnam, in Ha Giang province in the north of the country. The two women are Pa Then ethnic minority. I love their expression

www.champamag.com/photocontest


16 / zt]yf.o]k; /

Made in Laos

, ລາບ ຫອມ າວ ແລະ ນ ໝາກ ີນ ີ້ຈ ລ ສາ on,

t, lem

apple

min

ຕອດ ໝາກ ່ວງ ມ ກ t ໝາ nfrui

io pass o g man

ໂດ ວກາ ອາໂ ້ວຍ ກ ໜາກ o

ad avoc na a ban

lao airlines inflight magazine


Briefly / dkomjv'mPj; / 17

ສີສັນ & ສົດຊື່ນ

Cool & Colourful Slurp your way through the sweltering summers with a range of mix-n-match smoothies. Beat the sweat As you treat yourself, To banana and avocado, Or passion fruit and mango The range is limitless If you want to beat 40° Celsius

ໝາກ

ລຳມ

ຸດ

dilla

sapa

ລະ ີດາ ແ

ສາລ

ີ້ຈີນ

a guav ese pear Chin

້ວງ ອນມ ເງາະ ມັງກ າ ໝ ກ ruit ແລະ gonf

ra red d utan b ram
ດິ ນແດນແຫ່ງການເຕັ້ນ Samba ແລະ ບານເຕະ ອຸນຫະພູມທີ່ກຳລັງຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ເຖິງເດືອນ ກໍລະກົດນີ້ຕົ້ນເຫດບໍ່ແມ່ນຍ້ອນ ການປ່ຽນແປງ ຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແຕ່ເລີ່ມຈາກວັນທີ່ 12 ມິຖຸນາ ເຖິງວັນທີ່ 13 ເດືອນ ກໍລະກົດນີ້ແມ່ນການເປີດລະດູການການແຂ່ງຂັນບານເຕະໂລກ FIFA World Cup ເຊິ່ງຈັດ ຂຶ້ນທຸກໆສີ່ປີ ແລະ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະຖືກຈັດຂຶ້ນທີ່ ປະເທດເບຼຊິນ (Brazil), ສະຖານທີ່ທີ່ ບານເຕະ ບໍ່ ແ ມ່ ນ ພຽງແຕ່ ກິ ລ າທີ່ ມີ ຄ ວາມຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການດໍ າ ລົ ງ ຊີ ວິ ດ ແຕ່ ກິ ລ າບານເຕະມີ ຄ ວາມສໍ າ ຄັ ນ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

ການແຂ່ງຂັນໄດ້ກັບມາສູ່ສະໜາມ Brazil ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາ 64 ປີ ອັນຍາວນານ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ Brazil ນັ້ນພິເສດ ແລະ ມະຫັດສະຈັນແທ້? ມັນແມ່ນຍ້ອນກິລາເຕະບານ ? ແສງຕາເວັນ, ການເຕັ້ນ Samba ແລະ ຫາດຊາຍ? ຫຼື ມັນແມ່ນຍ້ອນລົດຊາດອາຫານ, ວັດທະນະທໍາ, ສຽງເພງ? ແນ່ນອນ ທຸກຢ່າງທີ່ກາ່ ວມາລ້ວນແຕ່ມີ ບົດບາດອັນສໍາຄັນ ແລະ ຍັງລວມທັງຄວາມເປັນກັນເອງຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ. ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງແກ່ Brazil ແລະ ກິລາທີ່ມີຄວາມໂດ່ງດັງທີ່ສຸດໃນໂລກ, Champa Holidays ຈະນໍາພາທ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບສາມເມືອງທີ່ຟົດຟື້ນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສຽງເພງ Samba, ສຽງກອງອັນສະນັ່ນຫວັ່ນໄຫວເຊີ່ງ ຈະກາຍເປັນຖິ່ນເຈົ້າພາບຈັດການແຂ່ງຂັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້.


time for occer and amba

Temperatures will soar in June and July and not because of the weather. From 12 June to 13 July, the quadrennial sporting extravaganza that is the FIFA World Cup will take place in Brazil, a country where “football isn’t just a matter of life and death. It’s more important than that”. So as the competition comes back to Brazil after 64 years, we ask what makes Brazil so special, so amazing? Is it the futbol? Absolutely. Is it the sun, the samba and the beaches? Of course. The food, the culture, the music? Yes, yes, yes, everything. And the people too. To celebrate Brazil, and the world’s most popular sport, Champa Holidays takes a brief look at three vibrant cities, which to the sound of samba, drums and chants will host some of the matches. by Fabworld

© Marion Le Roux


22 dkogfuomk' / travelogue GUYANA

ATLANTIC OCEAN

SURINAME FRENCH GUIANA

COLOMBIA

BRAZIL PERU BOLIVIA

PARAGUAY CHILE

PACIFIC OCEAN ARGENTINA URUGUAY

Salvador do Bahia

Rio de Janeiro Sao Paulo ATLANTIC OCEAN

ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານສູ່ Cidade Maravilhosa, ເມືອງອັນໜ້າພິດສະວົງ, ທີ່ຕັ້ງຂອງສະໜາມ ກິລາ Maracana Stadium, ໝາກຫົວໃຈອັນສໍາຄັນຂອງຊາວ Brazil ທີ່ຫຼົງໄຫຼກັບກິລາ ບານເຕະ, ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າ ພາບການແຂ່ງຂັນເຖິງເຈັດຄັ້ງ, ລວມທັງຮອບຊິງ ຊະນະເລີດ. ຄ້າຍກັນກັບງານຄານີວາ, ລັກສະນະພູມມິພາກ ອັນໜ້າອັດສະຈັນ ເຊັ່ນ ພູ Sugar Loaf Mountain ແລະ ທິວທັດຂອງ Christthe Redeemer ເທິງຍອດພູ Corcovado Mountain, ເມຶອງ Rio ຍັງເປັນເມືອງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາອັນລືຊື່, ຫໍພິພິທະພັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ ລົດຊາດອາຫານທ້ອງຖິ່ນ. ສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະສາມາດພົບກັບຄົນທ້ອງຖິ່ນຊາວ Carioca, ເຊິ່ງເອີ້ນຕາມພາສາ ພື້ນເມືອງຂອງ Rio ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ຫາດຊາຍແຄມທະເລ 23 sun-kissed, ເປັນສະຖານ ທີ່ ທີ່ ພ ວກເຂົ າ ສາມາດສະແດງຄວາມເປັ ນ ເອກະລັ ກ ອອກມາສູ່ ສ າຍຕານັ ກ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ. ຊາຍຫາດ Copacabana ແມ່ນສະຖານທີ່ແນະນໍາແຫ່ງຫນຶ່ງອັນໂດດເດັ່ນ ເຊິ່ງເປັນເດີ່ນ ຊາຍຫາດໂຄ້ງຢາວຢ້ຽດຕິດຈອດກັນຂອງສອງແຜ່ນດິນ. ເຖິງແມ່ນ ວ່າຈະທັນສະໄໝນ້ອຍ ກວ່າເມື່ອທຽບກັບ ຫາດຊາຍ Ipanema, ຫາດຊາຍ Copacabana ເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງການຊຸມນຸມພົບປະກັນທັງໄວລຸ້ນ ແລະ ຜູ້ມີອາຍຸ, ທັງຜູ້ລໍ້າລວຍ ແລະ ທຸກຍາກລ້ວນແຕ່ສະແດງຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງພວກເຂົາ. ຊິມລົດຊາດເຄື່ອງດື່ມ

lao airlines inflight magazine

www.fansshare.com/

ເມືອງຣີໂອ

joaojorgeolodum.blogspot.com/

Watching over Rio from Corcovado Mountain

Caiprinha (ນໍ້າປະສົມໝາກໄມ້ຈາກເຫຼົ້ານໍ້າອ້ອຍ, ນໍ້າຕານ ແລະ ນໍ້າໝາກນາວ) ແລະ ຮ່ວມວົງສົນທະນາກັບຄົນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຮ່ວມຫຼີ້ນ ເກມຕະຫຼອດມື້ຈົນເຖິງຕອນຄໍ່າ ແລະ ແນ່ນອນກິລາບານເຕະເທິງ ຫາດຊາຍແມ່ນໜຶ່ງໃນກິດຈະກໍາການຫຼີ້ນ. ສະຖານ ທີ່ທ່ອງທ່ຽວອີກແຫ່ງໜຶ່ງອັນດຶງດູດໃຈແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຊາຍຫາດ Copacabana ຕາມເນີນພູ ໃກ້ກັບເຂດເພື່ອນບ້ານເຂດ Santa Teresa, ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄະລຶຫາດ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນໄລະຍະສະຕະວັດທີ່ 19 ແລະ ທີ່ມີລັກສະນະເອກະລັກສິລະປະຂອງ Bohemian ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອີກດ້ານໜຶ່ງທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ເມື່ອເລາະໄປຕາມ ທາງຍ່າງແຄບປູດ້ວຍກ້ອນຫີນຈະນໍາໄປສູ່ການຄົ້ນພົບສິ່ງປູກສ້າງໃນສະໄໝຫົວເມືອງ ຂຶ້ນທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້, ຫ້ອງວາງສະແດງສີລະປະ, ຮ້ານຄ້າຊື່ດັງ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມສ້າງ ສັນພ້ອມກັບການສະແດງດົນຕີສົດ. ນັກທ່ອງທ່ຽວລາຕີອາດຈະສົນໃຈເຂດໃກ້ຄຽງ Lapa, ບໍ່ຫ່າງໄກຈາກເຂດ Santa Teresa, ເຊິ່ງເຂດນີ້ເປັນສະຖານທີ່ີທີ່ມີຄວາມຄຶກຄື້ນ ແລະ ລາກຫຼາຍດ້ວຍຈິນຕະນາການອັນໂດດເດັ່ນ ແລະ ເມື່ອຕົກຄໍ່າກໍຍັງເປັນສະຖານ ທີ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນເຖິງຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ເປັນເຂດທີ່ໂດ່ງດັ່ງທີ່ສຸດຂອງເມືອງ Rio ອີກດ້ວຍ.

joaojorgeolodum.blogspot.com/

VENEZUELA


aztux.com

www.hdwallpaperscool.com

io de Janeiro Welcome to cidade maravilhosa, the marvelous city, home to the Maracanã Stadium, the pulsating heart of Brazilian soccer, host to seven matches, including the final. Synonymous with Carnival, the girl from Ipanema, spectacular geographical features such as Sugar Loaf Mountain and dramatic views from Christ the Redeemer atop Corcovado Mountain, Rio is also a city of stunning architecture, abundant museums, and mouthwatering food. The best place to meet the Carioca, as the natives of Rio are called, is on its 23 sun-kissed beaches, where they express best their unbridled hedonism. I’d recommend Copacabana for its stunning setting, a wide gently curving stretch of sand between two headlands. Less posh than Ipanema, Copacabana is a great place to mingle. It’s where the young and the old, the rich and the poor, and the scantily clad strut their stuff. Grab a caipirinha (cocktail of sugarcane alcohol, sugar and lime) and chat with locals or join their games throughout the day into the early evening, including obviously beach soccer. A no less captivating setting is just above

Copacabana in the hillside neighbourhood of Santa Teresa, where 19thcentury mansions and a bohemian spirit offer a very different take on the cidade maravilhosa. Wander through the narrow cobbled streets to discover preserved neo-colonial buildings, artists’ studios, trendy shops, and small bars with live music. Nightbirds will love Lapa, close to Santa Teresa, a neighbourhood that is as vibrant and varied as the imagination can get. It’s one of the most thrilling places to be in Rio after dark with its streets and bars full of people.


pic leahinbrazil.wordpress.com

Capoeira-combining art, athleticsm and aggression

AO PAULO

ເມື່ອສັງເກດເບິ່ງຄັ້ງທໍາອິດ ເມືອງໃຫ່ຍ ເຊົາເປົາໂລ ຂອງ ອາເມລິກາໃຕ້ ກໍເປັນເມືອງໃຫ່ຍ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມ ພິເສດຫຍັງຫຼາຍ. ແຕ່ໂຊກດີທີ່ຂ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດພົບກັບຊາວ Paulistas, ຄົນທ້ອງຖິ່ນ ຈາກ Sao Paulo ທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ານຄວາມມານະຫ້າວຫັນເຊີ່ງແຕກຕ່າງຈາກ ຄົນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງຊາວ Cariocas, ແລະ ຈະເປັນທໍາມະດາຫາກໄດ້ຍິນຄໍາກ່າວວ່າປະ ຊາຊົນ ເມືອງ Sao Paula ຈະເຮັດວຽກຢ່າງແຂງຂັນໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນເຂດອື່ນໃນ Brazil ແມ່ນມີການພັກຜ່ອນ. ແຕ່ເມື່ອປະຊາຊົນຊາວ Paulistas ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກງານໃດໆ, ພວກ ເຂົາຖືກຂະໜານນາມວ່າແມ່ນນັກທ່ຽວລາຕີ. ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວການສະເລີມສະຫຼອງພົບ ປະກັນແມ່ນກິດຈະກໍາທີ່ເກີດຂຶ້ນຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ເມືອງແຫ່ງນີ້ມີຍັງເຕັມໄປ ດ້ວຍກິດຈະກໍາອື່ນໆອັນຫຼາກຫຼາຍທີ່ຍາກຈະນັບໄດ້. ເມືອງ Sao Paulo ຍັງເຕັມໄປ ດ້ວຍຫໍພີພິທະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ແຕ່ວ່າຫໍພີພິດຕະພັນທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ໂດ່ງດັ່ງທີ່ສຸດ ແມ່ນ the Museu de Arte de Sao Paulo ເຊີ່ງເປັນສະຖານທີ່ທີ່ຮວມໄປດ້ວຍ ສີລະປະສະສົມ ຈາກ Latin America ແລະ ຍັງເປັນສະຖານທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານວາງສະແດງຕ່າງໆ ອີກດ້ວຍ. ຖ້າຫາກທ່ານໃດຢາກປ່ຽນບັນຍາກາດຈາກຕົວເມືອງສູ່ທໍາມະຊາດ, ທີ່ສວນທໍາ ມະຊາດ Ibirapuera Park, ແມ່ນໜຶ່ງໃນສວນທໍາມະຊາດໃຈກາງ ເມືອງທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນ Latine America.

lao airlines inflight magazine

At first glance South America’s biggest metropolis is no great beauty. Thankfully, I had the chance to meet Paulistas, citizens of Sao Paulo, who unlike the Cariocas, have a reputation for being hard-working. It is common to hear that Sao Paulo works while the rest of Brazil relaxes. But when Paulistas are not working, they are clubbing. In fact, partying is a serious 24-hour activity. If you can recover from the socialising, the city has countless things to do. São Paulo has many great museums, but the best is the Museu de Arte de São Paulo. It houses the finest collection of art in Latin America and hosts fantastic exhibitions. If you want to escape the concrete jungle, go to Ibirapuera Park, one of the largest city parks in Latin America. There is plenty to do there - biking, walking, people-watching, museums and more. If you are a karaoke addict in need of a dose of decibels, know that Sao Paulo is home to the largest Japanese population outside of Japan.

wallsave.com

leahinbrazil.wordpress.com

24 dkomjv'mPj; / travelogue


Pelorinho - the cradle of Afro-Brazilian culture

alvador do Bahia ອ້າ!! Salvador, ແມ່ນເມືອງ Brazil ທີ່ຂ້ອຍມັກ! ໄດ້ຊື່ວ່າເປັນເມືອງອັນເປັນຈິດວິນ ຍານຂອງ Brazil, ເປັນທີ່ກໍາເນີດຂອງວັດທະນະທໍາ Afro-Brazilian ແລະ ຍັງເປັນ ເມືອງທີ່ມີປະຫວັດສາດຂອງຊາວຂ້າທາດ Africa ທີ່ສາມາດປົກປັກຮັກສາປະເພນີທາງ ດ້ານສຽງເພງ ແລະ ສາສະໜາ, ລົດຊາດອາຫານ, ບົດຟ້ອນ ແລະ ການສູ້ຮົບແບບພື້ນ ເມືອງຂອງພວກເຂົາ. ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ສັກສິດ, ມະຫັດສະຈັນ ແລະ ເປັນ ສຽງຂອງກອງທີ່ດັງກັງວານ, ທ່ານສາມາດສໍາພັດເຖິງວັດທະນະທໍາຂອງເມືອງໄດ້ໂດຍ ການຢ້ຽມຢາມເຂດເພື່ອນບ້ານຂອງ Pelourinho, ສະຖານທີ່ອັນຂຶ້ນຊື່ ແລະ ເປັນເຂດ ມໍລະດົກໂລກ, ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນຂອງຕຶກອາຄານໃນສະໄໝທີ່ຕົກເປັນ ຫົວເມືອງຂຶ້ນ ແລະ ໂບດທີ່ງົດງາມ. ທຸກຄືນຂອງວັນຄານ ແລະ ພະຫັດ, ທ່ານຈະໄດ້ຍິນ ສຽງຕີກອງສົດອອ້ມເຂດ Pelourinho ຢ່າງທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນໂດຍກຸ່ມນັກຕີກອງ Olodum ທີ່ມຊ ີ ສ ື່ ຽງ, ສຽງຈັງຫວະຂອງກອງນັ້ນຈະສະນັ່ນຫວັ່ນໄຫວ. ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງມີການ ສະແດງຂອງນັກສະແດງຜາດໂຜນ ແລະ ວິຊາປ້ອງກັນຕົວ. ນອກນັ້ນເມືອງນີ້ມີຊື່ສຽງວ່າ ເປັນເມືອງທີ່ສະຫງົບ, ບໍ່ຮີບຮ້ອນ ແລະ ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ມ່ວນຊື່ນໃນ Brazil ອີກດ້ວຍ

Ah Salvador, my favourite Brazilian city! It is the soul of Brazil, the birthplace of Afro-Brazilian culture, where descendants of African slaves have preserved their heritage in rhythm and religion, food and dance and martial arts traditions. This is the land of saints, magic, the drums. To feel the energy visit the neighbourhood of Pelourinho, a UNESCO World Heritage Site, with its colourful colonial buildings and magnificent churches. On Tuesday and Thursday evenings, Olodum, Salvador’s best-known percussion group performs live around the Pelourinho. It is rhythm for the senses and the soul. The beat stays with you long after the show is over. And capoeira – a stunning dance and martial arts routine. Salvador has a reputation for being easygoing and fun-loving, even by Brazilian standards.

25

panoramio.com

dkomjv'mPj;

jpykr.blogspot.com

telelistas.net

travelogue /
28 rkp.oxtgmf / Inside Laos

ະດູກອາເມລິກາສູ່ໄຟໜຸ່ມ

A Man of his Words

lao airlines inflight magazine


Inside Laos / rkp.oxtgmf

ທ່ານຖືກຮັບຮູ້ເປັນສີນລະປີນ ດີເດັ່ນຂອງຊາດ

Recognition at last for a man of letters

by percy aaron PHOTOS BY Pongpat Sensouphone

/ ພົງພັດ ແສນສຸພອນ

“ ເຈົ້າແມ່ນບຸເຣງນອງບໍ່? ” ຄົນກ້າມກຶດໃນເຄື່ອງນຸ່ງພົນລະເຮືອນຖາມຊື່ຂ້ອຍຕາມ ນາມປາກກາທີ່ໃສ່ຢູ່ໜ້າປົກປຶ້ມ. “ ບໍ່ແມ່ນ ” ຂ້ອຍຕົວະເຂົາ. ເຂົາຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າຂ້ອຍຢ້ານກົວ. ເຂົາຈົກເອົາປຶ້ມບາງໆຫົວໜຶ່ງຊຶ່ງຂ້ອຍເປັນຄົນຂຽນ ອອກມາຈາກຖົງເສື້ອແລ້ວກໍເສືອກຕາໃສ່ຮູບຖ່າຍຂອງຂ້ອຍທີ່ຢູ່ຫຼັງປຶ້ມນັ້ນກ່ອນຈະ ກະຊິບວ່າ “ຈົ່ງເລືອກເອົາລະຫວ່າງຊີວິດຫຼືການຂຽນຂອງມຶງ”. ເພື່ອນເຂົາຄົນໜຶ່ງຢືນ ຢູ່ທາງຫຼັງເຂົາບໍ່ພໍເທົ່າໃດກ້າວ. ເວລາທີ່ເຂົາຫັນຫຼັງກັບອອກໄປ,ເຂົາຮື້ເສື້ອຂຶ້ນພາໃຫ້ ຂ້ອຍແນມເຫັນດ້າມປືນຫັນລີປ່ອນອອກມາຈາກສາຍແອວຂອງເຂົາ.

“Are you Burenang?” the burly plainclothesman asked, referring to me by my pen name. “No,” I lied. He sensed my fear. From his pocket he pulled a pamphlet I had written and stared at my picture below the text. “You choose,” he hissed, “your life or your writing.” A few feet behind stood his partner. Under his loose shirt, I could see the outline of the gun in his waistband.

ບຸນທະນອງ ຊົມໄຊຜົນ ຜະເຊີນກັບການຂົ່ມຂູ່ເອົາຊີວິດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ນອກເຄື່ອງແບບ ຂອງຣາຊະອານາຈັກແຕ່ຕອນເຂົາມີອາຍຸໄດ້ 20 ປີ. ແນ່ນອນເຂົາຫວາດຫວັ່ນເກງກົວແຕ່ ກໍບໍ່ເຖິງຂັ້ນປ່ຽນໃຈ ຫຼື ອ່ອນກຳລັງໃຈ. ເຂົາຍັງສືບຕໍ່ຂຽນ,ປ່ຽນນາມປາກກາ ແລະ ຍົກຍ້າຍປ່ຽນ ທີ່ຢູ່ອາໄສເລື້ອຍໆ ເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າໄພຈະມາເຖິງຕົວ ຫຼື ບໍ່ກໍມີຜູ້ຫວັງດີທີ່ເປັນເຈົ້າ ໜ້າທີ່ຣາຊະ ການໄດ້ແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ. ຍາມນັ້ນ, ສົງຄາມພວມດຳເນີນໄປຢ່າງເປັນຜົນ ຮ້າຍຕໍ່ຝ່າຍ ລັດຖະບານຣາຊະອານາຈັກ ສະນັ້ນການຂົ່ມຂູ່ປາບປາມຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຈຶ່ງມີ ຢູ່ໂດຍທົ່ວໄປ ໂດຍສະເພາະຄືນັກຂຽນຢ່າງເຂົາຍ່ອມຕົກເປັນເປົ້າໝາຍ.

Bounthanong Xomxayphol’s first brush with royalist authorities came when he was only 20. He was certainly intimidated, but not deterred. He continued to write, changing his pen name or moving from house to house whenever he sensed danger, or a sympathizer in the police tipped him off. The war was going badly for the royalist government and though the pressure eased, he was always a target.

ເມືອງວຽງຈັນໃນຊຸມປີ 60 ແລະ 70 ກາຍເປັນເມືອງຊາຍແດນຂອງສົງຄາມແລ້ວ. ສົງຄາມ ຊຶ່ ງ ດຳເນີ ນ ໂດຍສະຫະລັ ດ ອະເມຣິ ກ າບໍ່ ສ ະເພາະແຕ່ ຢູ່ ໃ ນປະເທດຫວຽດນາມແຕ່ ຫ າກ ໄດ້ແຜ່ລາມມາເຖິງປະເທດລາວ ເພາະສະນັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈຶ່ງອັ່ງລົ້ນໄປດ້ວຍທະ ຫານ, ພໍ່ຄ້າເຖື່ອນ ແລະ ພວກທະຫານເລວຮັບຈ້າງ ຊຶ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນລະບອບຣາຊະ ອານາ ຈັກຄຽງຄູ່ກັບນັກລ່າຫົວເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງເສດ. ຄວາມປ່າເຖື່ອນມີໃຫ້ເຫັນໂດຍທົ່ວໄປ ບໍ່ວ່າຈະໃນຮູບຂອງການໃຊ້ອາວຸດ, ໂສເພນີ ແລະ ຢາເສບຕິດ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງລະທົມ ທົນທຸກຢູ່ກັບສະພາບຜູ້ກິນໆພໍຮາກຜູ້ຢາກໆພໍຕາຍ ແລະ ການຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງເອົາປຽບ.

The Vientiane of the 60’s and 70’s was a frontier town.The American War on Vietnam flooded across Lao borders and the capital filled with foreign soldiers, merchants and mercenaries, who played alongside the French colonials and their local supporters. Anything and everything was for sale, especially guns, girls and drugs.The majority remained mired in deprivation and exploitation.

ບຸນທະນອງມີຄວາມສຸກຢູກ ່ ບ ັ ການອ່ານ ແລະ ການຂຽນ ສະນັ້ນແລ້ວການຕັດສິນໃຈເປັນ ນັກ ຂຽນຈຶ່ງຫຼີກລຽງບໍ່ໄດ້. ມັນເປັນຫົນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບເຂົາໃນການທີ່ບັນທຶກເລື່ອງລາວ ແຫ່ງຄວາມອະຍຸຕິທຳທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງອັ່ງອໍຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວເຂົາ. ບຸນທະນອງ ບອກໃຫ້ວາລະສານຈຳປາຮໍລິເດຮູ້ວ່າ ເຂົາເປັນພຽງນັກຂຽນບໍ່ເທົ່າໃດຄົນຊຶ່ງ ມັກອ່ານ, ສະສົມປຶ້ມອ່ານ, ມີຫ້ອງສະໝຸດສ່ວນຕົວແຕ່ຄາວຍັງຮຽນຢູ່ຊັ້ນປະຖົມ. ການທີ່ ໄດ້ເປັນນັກອ່ານແຕ່ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍມີສ່ວນສຳຄັນໃນການທີ່ຈະເປັນນັກຂຽນ. ຈາກການ ອ່ານຜົນງານຂອງບັນດານັກຂຽນເຊັ່ນ ແລງ ພູຜາເງິນ (ອຸທິນ ບຸນຍາວົງ), ປາໄນ (ປາກຽນ ວິຣະວົງ), ກີ ເດິ ໂມປັສຊອງ, ວິກຕໍ ຮູຸຍໂກ, ໂອ.ເຮັນຣີ…ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ແຮງບັນດານໃຈໃຫຍ່ ຫຼວງໃນການທີ່ຈະຈະເລີນຮອຍຕາມ.

Bounthanong was passionate about books and words came easily to him. So the decision to become a writer was inevitable. It was the best way he felt, to catalogue the injustices he saw all around him. He told Champa Holidays that he was probably one of the few Lao, who as a child had his own library at home. An avid reader from an early age, he was profoundly influenced by the works of the short story writer, Outhin Bounyavong and the poet Panay (Pakhien Viravong). Later, it was Guy de Maupassant, Victor Hugo and O. Henry.

29


30 rkp.oxtgmf / Inside Laos

ນັກຂຽນມີເອກະລັກສະເພາະໂຕໂດຍ ທຳມະຊາດ ແຕກຕ່າງກັບບຸກຄົນພາຍ ນອກ, ການເປັນນັກຂຽນຕ້ອງຮູ້ຊ່າງ ສັງເກດ ດືງສີ່ງແວດລ້ອມຮອບໂຕ ມາເປັນວັດຖຸດິບໃນການຂຽນ ແລະ ຊອກຫາວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດໄດ້.

Writers, by the very nature of their profession, are outsiders and if they wish to remain objective, they must stand aloof from the society they chronicle

ພາຍຫຼັງເສັງໄດ້ໃບປະກາດມັດທະຍົມສຶກສາ, ບຸນທະນອງໄດ້ສອບເສັງເອົາທຶນເຂົ້າຮຽນຕໍ່ ທີ່ສະຖາບັນກົດໝາຍ ແລະ ການປົກຄອງ ແລະ ກໍໄດ້ກາຍເປັນສະມາຊິກທີ່ຫ້າວຫັນຄົນໜຶ່ງ ໃນສະມາຄົມນັກທັມມະສາດສຶກສາ. ໃນວາລະສານຂອງນັກສຶກສາ, ເຂົາໄດ້ຂຽນບົດຄວາມ ຫຼວງຫຼາຍສະແດງເຖິງຄວາມຮັກຊາດ, ເຜີຍໂສມໜ້າຫຼ່ຽມເລ່ເພທຸບາຍຂອງ ຊີ.ໄອ.ເອ ໃນອິນດູຈີນ. ໃນປີ 1973, ເຂົາໄດ້ພິມປຶ້ມໂຮມເລື່ອງສັ້ນ ແລະ ບົດຄວາມຊື່ວ່າ “ ຂ້າງແຈ້ງ ຂອງຄວາມມືດ ” ດ້ວຍຈຳນວນພິມ 1.000 ເຫຼັ້ມ ຊຶ່ງເຂົາຈະເອົາໃສ່ຖົງຍ່າງເລາະຂາຍຕາມ ໜ້າໂຮງຮູບເງົາ ແລະ ເອົາຝາກຂາຍຕາມສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ. ຜົນຕອບແທນທີ່ໄດ້ ມາກໍຄຄ ື ຳຂົ່ມຂູຂ ່ ອງຕຳຫຼວດນອກເຄື່ອງແບບ-ໃຫ້ເລືອກເອົາວ່າຈະມີຊວ ີ ດ ິ ຫຼື ຈະເປັນນັກ ຂຽນ. ຂ້ ອ ຍບໍ່ ແ ມ່ ນ ແມງວັ ນ ຂຽວທີ່ ຈ ະທ່ ຽ ວໄປເກັ ບ ຂ່ າ ວເກັ ບ ເລື່ ອ ງເກັ ບ ລາວຂອງຄົ ນ ອື່ ນ ໄປລາຍງານ ເຈົ້າອຳນາດວາດສະໜາເພື່ອຫວັງຫຼຽນໄຊໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນຂ້ອຍ ກໍບໍ່ຕ້ອງການ ໃຫ້ຜືນແຜ່ນດິນມີຄົນຂີ້ຢ້ານໄປຫຼາຍກວ່ານີ້. - ຮ້ານເຫຼົ້າແຄມປ່າຊ້າ ນະໂຍບາຍການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງ ກອກບາຊອບ ໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວສະຫະພາບໂຊວຽດ ແລະ ນັ້ນກໍເປັນການຜ່ອນຜັນຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆດ້ານເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າຂີດຂຽນ. ແນວ ໃດກໍຕາມ, ອາດມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງປ່ຽນແປງໄປ ພ້ອມດຽວກັນກໍມີຫຼາຍສິ່ງຍັງຄົງຢູ່ ເໝືອນເດີມ. ໂດຍສະເພາະກັບນັກຂຽນແລ້ວ, ດ້ວຍທາດແທ້ຂອງວິຊາຊີບນີ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ ເລືອກຂ້າງ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍສ່ວນຕົວມາແລ້ວ ນັ້ນວ່າມັນສອດຄ່ອງເໝາະສົມກັບການປ່ຽນ ແປງໃໝ່ ຫຼື ມັນຍັງຄົງຮັກສາເດີມ-ນັ້ນລະຄືບັນຫາທີ່ຈະຜະເຊີນ. ມະນຸດເອີຍ! ຊີວິດນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ເປັນພິດເປັນໄພແກ່ໃຜ ຂໍຢູ່ຮ່ວມໂລກດ້ວຍເຖີດ ! - ມະນຸດເອີຍ! ຂ້າຜູ້ນ້ອຍຂໍຫາຍໃຈນຳແດ່

lao airlines inflight magazine

After high school he went to the Royal Institute of Law and Administration, becoming an active member in the Lao Progressive Students Association. He wrote a series of articles in the student newspaper denouncing CIA activities in Indochina. In 1973 he printed 1,000 copies of The Bright Side of Darkness, his first collection of political articles, essays and short stories and sold them outside schools and theatres. This resulted in that visit from the secret police with the warning to choose between his art and his life.

I am not a fly that travels around collecting news of other people to report to the powerful in the hope of collecting a reward. ………“I have no wish for this land to have any more cowards than it already has.” - A Bar at the Edge of a Cemetery Gorbachev’s glasnost sent ripples beyond the Soviet Union and this eased some restrictions.But the more things changed, the more they remained the same. Writers, by the very nature of their profession, are outsiders and if they wish to remain objective, they must stand aloof from the society they chronicle.This brings on its own problems; and to avoid these some collaborate, others adapt or allegorize.

“Oh you men! What a life a poor bird has! I harmed no one. All I wanted was for to live.” - Oh! Men…May I Breathe


Inside Laos / rkp.oxtgmf ໃນປີ 2011, ບຸນທະນອງ ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດສິລະປິນດີເດັ່ນຈາກລັດຖະບານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສາມເດືອນຕໍ່ມາ, ເຂົາກໍໄດ້ຮັບລາງວັນວັນນະກຳຍອດຢ້ຽມຂອງອາຊຽນ ດ້ວຍເລື່ອງສັ້ນ “ກະດູກອະເມຣິກາ” ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງລາວແຫ່ງການຕໍ່ຕ້ານສົງຄາມຂອງທະຫານລາວທີ່ປະ ກອບຢູໃ ່ ນຄະນະຂຸດຄົ້ນຫາກະດູກຂອງທະຫານອະເມຣິກາທີ່ຫາຍສາບສູນໃນປາງສົງຄາມ. ຄວາມແຄ້ນທີ່ເປັນພະຍາດຊຳເຮື້ອໃນແນວຄິດຄົງບໍ່ມີຢາໃດຮັກສາໄດ້. ແຕ່ສຸດທ້າຍ ມື້ນີ້ ແລະ ຫຼາຍມື້ຜ່ານມາແລ້ວທີ່ເຂົາຕ້ອງອົດທົນຂຸດດິນ, ຮ່ອນດິນບໍ່ແມ່ນຮ່ອນຫາຄຳແຕ່ຫາ ກະດູກທະຫານອະເມຣິກາຜູ້ມາເຂັ່ນຂ້າພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາເມື່ອສິບປີກ່ອນໜ້ານີ້. - ກະດູກອະເມຣິກາ ມາຮອດຕົ້ນປີນີ້, ບຸນທະນອງໄດ້ຮັບຮາງວັນໜຶ່ງອີກຄືຮາງວັນວັນນະກຳແມ່ນ້ຳຂອງດ້ວຍ ນະວະນິຍາຍທີ່ຊື່ວ່າ “ໄຟໜຸ່ມ” (Fai Noom= Young Fighter). ລາງວັນວັນນະກຳແມ່ນ້ຳ ຂອງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2007 ໂດຍສະມາຄົມນັກປະພັນລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ, ມາຮອດປັດຈຸບັນມີສະມາຊິກທັງໝົດ 6 ປະເທດລຽບແມ່ນ້ຳຂອງ. ສະມາຊິກເຂົ້າໃໝ່ຄື ໄທ, ມຽນມາ ແລະ ຈີນ. ວາລະສານຈຳປາຮໍລິເດໄດ້ຖາມເຖິງຕາຕະລາງໃນການເຮັດວຽກຂຽນໜັງສືຂອງເຂົາ, ເຖິງ ແມ່ນຈະໄດ້ຂຽນເລື່ອງສັ້ນແລ້ວປະມານ 150 ບົດ, ກະວີ 100 ກວ່າບົດ ແລະ ນະວະນິຍາຍ 4 ເລື່ອງ, ເຂົາບໍ່ເຄີຍວາງຕາຕະລາງສຳລັບການຂຽນ. ນອກຈາກການອ່ານແລ້ວ ເຂົາຈະລົງ ມືຂຽນກໍພາຍຫຼັງທີ່ມີຄວາມຄິດ ຫຼື ຄົ້ນພົບເລື່ອງທີ່ຈະຂຽນແລ້ວເທົ່ານັ້ນ. ຫວ່າງຈາກການ ອ່ານການຂຽນເຂົາກໍຈະດູດດື່ມຕໍ່ການເດີນທາງຕາມແບບສະບັບນັກຂຽນທີ່ຕ້ອງສັງເກດ, ສຶກສາຊີວິດ, ສັງຄົມ ສະສົມຂໍ້ມູນເພື່ອບົດຂຽນຕໍ່ໆໄປ.

In 2011, Bounthanong received the Lao Top Artist Award from the government. Three months later he won the SEA Write Award for his short story American Bones, a powerful anti-war narrative of a Lao-American team searching for the remains of U.S. servicemen missing in action.

“There was no medicine that could ever cure his anger which had remained a lingering disease in his mind. During the past few days, however, he had been forced to suffer the imaginable. Here he stood digging up and sifting through dirt, not in search of gold, but rather the bones of American soldiers, the same people who only ten years earlier had arrived in Laos to murder his own parents and relatives.” - American Bones Earlier his year Bounthanong earned another laurel when he won the Mekong River Literature Award (MERLA) for his novel Young Flighter Fai Noom . Champa Holidays asked Bounthanong about his writing schedules. Despite having written about 150 short stories, over 100 poems and 4 novels he has no fixed routine. He reads a lot and writes only when he has an idea. Otherwise, he spends his time sipping freshly brewed coffee, puffing on strong cigarettes and observing, in the way writers do.

31S O A L e r o Expl y a w O A L thecause you care! Be

Trekking, Biking, Kayaking, Rock Climbing, Zip Lining & Elephant Adventures

w w w. g r e e n d i s c o v e r y l a o s . c o m


34 sqomk'zjkovyof69uo / Mekong Rally 2014

ຫົນທາງຜ່ານອິນໂດຈີນ

The Mekong Rally – A Passage Through Indochina Words and photos by Barry John Atkinson

lao airlines inflight magazine

ພາບໂດຍທ່ານ ອິນທີ ເດືອນສະຫວັນ (Green Discovery Laos)


day 1 day 2 “ຊີວິດບໍ່ມີຂອບເຂດ, ມັນຄືການເດີນທາງ” – ປະຈົນ ໄພໄປກັບຂະບວນລົດແຣຣີ ແມ່ຂອງ ປະຈໍາປີ 2014! ທັງໝົດ ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນ ໃນທ້າຍໆປີ 2013 ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ປະເທດຫວຽດນາມ. ພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຈັດຂະບວນລົດແຣຣີ ໄປຜ່ານປະເທດຕ່າງໆ ໃນອີນດູຈີນ ເປັນຄັ້ງ ທໍາອິດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບວັນຄົບຮອບ 60 ປີ ຂອງບັ້ນຮົບປະຫວັດສາດ ດຽນບຽນຟູ ໃນພາກເໜືອຂອງຫວຽດນາມ. ມີຄວາມທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການຈັດຫາ ລົດ, ຈັດທີມງານສໍາລັບຂະບວນລົດ, ການຊອກຫາຜູ້ອຸປະຖໍາ ແລະ ສື່ຕ່າງໆ ທີ່ຈະເດີນ ທາງໄປຜ່ານເຂດແດນຕ່າງໆ ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ມີຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນໃນການຂໍໃບ ອະນຸຍາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເດີນທາງນີ້ ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ຢ່າງລາບລືນ. ການວາງແຜນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພວກເຮົາ ມີການລົ້ມລຸກຄຸກຄາມ. ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ, ໂດຍຜ່ານຮ້ອນ ແລະ ໜາວ, ພວກເຮົາ ກໍສາມາດ ເອົາຊະນະ ສີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໄດ້. ພວກເຮົາ ໄດ້ອອກເດີນທາງ ໂດຍເລີ່ມຈາກອາຄານທີ່ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງຄວາມສາມັກ ຄີ ໃນນະຄອນໂຮ່ຈີມີນ ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 27 ເມສາ 2014. ລົດຈໍານວນ 10 ຄັນ ພ້ອມດ້ວຍນັກເດີນທາງທີ່ກ້າຫານ 32 ຄົນ ໄດ້ແລ່ນອອກຈາກປະຕູໂຂງ, ເຊີ່ງວ່າ ແຕ່ລະຄັນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນນາມສ່ວນຕົວ ເພື່ອການຜະຈົນໄພ. ແຕ່ບາງຄັນ ກໍບໍ່ສາມາດເຂົ້າ ຮ່ວມຈົນຈົບ ໄດ້ ເນື່ອງຈາກໃຊ້ເວລາ 12 ວັນ ໄລຍະທາງ 2,400 ກິໂລ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ.

It all started in late 2013 in Ho Chi Minh City, Vietnam. We’d decided to stage the first ever cross-country car rally through Indochina, to coincide with the 60th anniversary of the historic battle of Dien Bien Phu in Northwest Vietnam. Little did we know the monumental challenges of getting cars, rally teams, sponsors and media safely across borders and the labyrinth of permits, paperwork and permission to make it happen. Like a military campaign, our planning and operations were two steps forward and often three back. But in the end, like the causes we celebrated and commemorated, we were triumphant.

Dien Bien Phu

“Life is not a destination, it’s the journey” – live The Mekong Rally 2014!

Vangvieng Vientiane

Thakhek

Pakse

Kratie


36 sqomk'zjkovyof69uo / Mekong Rally 2014

day 3

day 4

ຫວຽດນາມ

ໃນແຕ່ລະມື້, ການເດີນທາງ ເລີ່ມຕົ້ນ 6.00 ເຊົ້າ. ສະພາບຂອງຖະໜົນ ບາງບ່ອນກໍດີ, ບາງບ່ອນກໍບໍ່ດີ ແລະ ບາງຄັ້ງ ກໍຜະເຊີນກັບຖະໜົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເລື້ອງເລີຍ. ສໍາລັບຄົນຂັບລົດ ແລະ ຜູ້ນໍາທາງ ໃນການເດີນທາງແບບນີ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີສະມາທິ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ຕະຫຼອດທາງ; ສໍາລັບການຜ່ານເຂດແດນ, ຂົວ, ແມ່ນໍ້າ ແລະ ພູຜາ, ມັນມີ “ຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະພາດໄດ້” ຢ່າງແນ່ນອນ. ການລ້ຽວພາດຄັ້ງດຽວ ອາດຈະເກີດ ຄວາມ ຫາຍານະໄດ້. ນະວະນິຍາຍທີ່ມີຄຸນນະພາບເລື່ອງໜື່ງ ຂອງ ທ່ານ ອີເອັມ ຟອດສະເຕີ (EM Forster) ຊື່ວ່າ ຫົນທາງໄປສູ່ອີນເດຍ ໄດ້ອະທິບາຍ “ຄວາມຮ້ອນ” ວ່າເປັນສະເໝືອນ ຜ້າສາກທີ່ ປາກົດຂື້ນມາເລື້ອຍໆ, ໝາຍເຖີງຄວາມອິດເມື່ອຍ, ຄວາມອຶດອັດ - ການຕັດກໍາລັງ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ຫົນທາງຜ່ານອິນໂດຈີນ ຂອງພວກເຮົາ ອາກາດກໍຮ້ອນ ແລະ ປຽກຊຸ່ມ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເດີນທາງ ຕະຫຼອດໄລຍະທ້າຍໆ ຂອງລະດູແລ້ງ ໂດຍມີຄວາມ ປຽກຊຸ່ມແຕ່ລະວັນ ເກີນກວ່າ 90%. ຄົນຂັບລົດ ທີ່ມີຫຼາຍລະດັບ ນັບຕັ້ງແຕ່ຜູ້ມີປະສົບການ ໄປຫາຜູ້ຫັດຂັບມືໃໝ່, ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແກ່ ໄປຫາຜູ້ທີ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຄະນະທີມງານ ທີ່ມີວັດທະນະທໍາອັນຫຼາກຫຼາຍ. ຂະບວນລົດແຣຣີ ແມ່ຂອງ ປະຈໍາປີ 2014 ປະກອບດ້ວຍທີມງານທີ່ເປັນຄົນຫວຽດນາມ, ຄົນຣັດເຊຍ, ຄົນອັງກິດ ແລະ ຄົນອົດສະຕາລີ. ຄົນຂັບລົດແທັກຊີຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ບໍ່ຈັກ ຢ້ານກົວໄດ້ຂັບລົດແລ່ນຜ່ານພວກເຮົາ ດ້ວຍຄວາມໄວ, ມີທັງແລ່ນຜ່ານມາທາງໜ້າທາງຫຼັງ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສຽງບີບແກຢູ່ໃກ້ໆ ໂດຍບໍ່ສາມາດນັບໄດ້ວ່າມີຈັກຄົນບີບ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາ ເຈົ້າຟ້າວຂີ່ລົດໄວ ເພື່ອໃຫ້ ໄປທັນເວລາ ແລະ ຈຸດໝາຍຂອງຕົນ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຄໍານືງເຖີງ ກົດລະບຽບ ແລະ ສະພາບ ຂອງຖະໜົນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຄິດເຫັນ ໃຈຂະບວນລົດແຣຣີ ຂອງ ພວກເຮົາທີ່ເຄື່ອນຕົວໄປຢ່າງຊ້າໆເລີຍ. ແຕ່ກໍຍັງໂຊກດີ, ເພາະຕໍາຫຼວດທີ່ຄອຍຮັກສາ ເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງງ່າຍສໍາລັບພວກເຮົາ ທີ່ສາມາດຜ່ານຜ່າຄົນຂັບລົດທີ່ບໍ່ມີມາລະຍາດ ແລະ ບໍ່ຢ້ານກົວຫຍັງ.

lao airlines inflight magazine

Vietnam We departed from the iconic Unification Palace in Ho Chi Minh City on the morning of 27 April 2014. Ten cars and thirty-two intrepid travellers drove through the gates, each on their personal quest for adventure. Some didn’t make it, as the 2,400 km in 12 days took its toll. Each day was a 6.00 am start. Road conditions were good, bad and sometimes very ugly. For drivers and navigators alike, concentration throughout was intense. Crossing borders, bridges, rivers and mountain passes, certainly had its share of ‘near misses’. One wrong turn would have been disastrous. EM Forster’s classic novel Passage To India describes “the heat” as a recurring theme; exhausting, oppressive - energy sapping. Likewise our Passage Through Indochina was hot and humid as we journeyed through the end of the dry season with daily humidity over 90%. Drivers ranged from the experienced to novices, young and old, in an eclectic multi-cultural ensemble. The Mekong Rally 2014 comprised Vietnamese, Russian, English and Australian teams. Crazed mini-cab drivers sped past us from all directions. There were countless close calls as they accelerated to meet their deadlines and destinations, regardless of road rules and conditions, and without consideration for our convoy of slow moving rally cars. Fortunately, our ever protective police escort eased things for us through the mayhem.

ພາບໂດຍທ່ານ ອິນທີ ເດືອນສະຫວັນ (Green Discovery Laos)


day 6

day 5

ການຂ້າມຊາຍແດນແຕ່ລະຄັ້ງ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກົດດັນ. ທັງໆທີພວກເຮົາໄດ້ປະຕິ ບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການຢູ່ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດຄາດ ການໄດ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ຊາຍແດນຈະເປັນຄົນແນວໃດ ແລະ ເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນປະເພດເຈົ້າກີ້ ເຈົ້າການ. ຫຼັງຈາກທີ່ເຂົາເຈົ້າຈໍ້າກາໃຫ້ຄົນໃດໜື່ງແລ້ວ, ເຂົາເຈົ້າກໍຈະເລີ່ມສອບຖາມ. ຖາມຫາບໍລິສັດຕົວແທນນໍາທ່ຽວ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຈະບອກທ່ານວ່າ ການນໍາໃຊ້ລົດສ່ວນຕົວ ທີ່ມີປ້າຍຕ່າງປະເທດ ຂ້າມຊາຍແດນ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ “ທ່ານ ແບຣີ, ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ເດີ. ທ່ານ ຈະຕ້ອງໄດ້ໄປທາງຍົນເດີ”. ຫຼາຍເດືອນຕໍ່ມາ, ດ້ວຍຄວາມຜ່າຟັນ ແລະ ຄວາມອົດທົນ, ໃນທີ່ສຸດ ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບອະ ນຸຍາດ ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ລາວ. ຂອບໃຈເດີ! ມີເອກະສານໜື່ງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຍື່ນ ໃນຕອນສຸດທ້າຍ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດໄວ້ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ ພວກເຮົາ ກໍສາມາດຜ່ານຊາຍແດນ ແຕ່ລະບ່ອນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເກີດຂື້ນ. ໃນວັນທີ 30 ເມສາ, ພວກເຮົາ ໄດ້ສະຫຼອງວັນລວມປະເທດ, ເຊີ່ງເປັນວັນພັກແຫ່ງຊາດ ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ເພື່ອລະລຶກ ເຖີງການສີ້ນສຸດ ຂອງສົງຄາມອາເມຣິກາ (ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ສົງຄາມຫວຽດນາມ ຖ້າຫາກທ່ານເປັນຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ). ມັນເປັນວັນທີ ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ 90 ລ້ານຄົນ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບ ຕໍ່ວິລະບູລຸດ ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດ ໃນສົງຄາມ ແລະ ລະລືກເຖີງປະຫວັດສາດອັນຍືດເຍື້ອຍາວນານ ຂອງຕົນ.

ກຳປູເຈຍ ພວກເຮົາ ໄດ້ພັກຄ້າງຄືນ ຢູ່ທີ່ເມືອງກະແຈະ (Katrie) ເຊີ່ງເປັນເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມແມ່ນໍ້າ ແຫ່ງໜື່ງ ຂອງປະເທດກໍາປູເຈຍ. ຢູ່ບ່ອນນີ້ເອງ ທີ່ສາມາດພົບເຫັນປາໂລມານໍ້າຈືດອີຣາວາ ຣີ ເຊີ່ງ ເປັນຊະນິດ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ແລະ ທັງເປັນສັດປະເພດຫວງຫ້າມ. ພວກເຮົາໄດ້ຂີ່ເຮືອ ລ່ອງຕາມກາງແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ໄດ້ພົບກັບຂ້າລາດຊະການທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອປືກສາຫາລືກັນ ວ່າ ພວກເຮົາຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມໄດ້ແນວໃດ. ຄົນຫາປາທ້ອງຖີ່ນ ໄດ້ປາໂລມານໍ້າຈືດຕິດມອງ ເລື້ອຍໆ. ບາງຄັ້ງ ເຮືອ ກໍເຮັດ ໃຫ້ສັດລ້ຽງລູກ ດ້ວຍນົມຊະນິດ ທີ່ຫາຍາກເຫຼົ່ານີ້ ຕາຍ ຫຼື ບາງເທື່ອກໍບາດເຈັບ ຍ້ອນໃບພັດເຮືອ. ປັດຈຸບັນນີ້, ພວກເຮົາກໍາ ລັງຊອກຫາສີ່ງປ້ອງກັນໃບພັດເຮືອເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດໃຫ້ປາດັ່ງກ່າວເສຍ ຊີວິດຕື່ມອີກໃນຕໍ່ໜ້າ. (ໃຫ້ເຂົ້າໄປເບີ່ງໃນເວັບໄຊ: www.wwf.com )

There was last minute unexpected paperwork to submit but we eventually passed through each border without incident. Each border crossing was nail-biting. We’d completed formalities back in our headquarters but border guards are unpredictable and typically officious. Give a man a rubber stamp and he turns into a dictator. Ask any travel agent and they’ll tell you taking private cars with foreign number plates across borders in Southeast Asia is a no no. “Mr Barry, it cannot be done. You will have to fly,” they said. Following months of persistence and patience, we finally got the green light from the Vietnam, Cambodia and Laos authorities. Thank you! There was last minute unexpected paperwork to submit but we eventually passed through each border without incident. On the 30th April we celebrated Unification Day, Vietnam’s national holiday to mark the end of the American War (the Vietnam War if you were on the other side). It’s the day when 90 million Vietnamese pay respects to their fallen heroes and contemplate their turbulent history.

Cambodia We overnighted at the Cambodian riverside town of Kratie. It’s here where the gravely endangered Irrawaddy dolphins can be seen. We took a boat mid-stream on the Mekong River and met with local officials to discuss how we could offer environmental support.

We are now looking at providing propeller guards for these boats to reduce further carnage. (visit: www.wwf.com ) Quite often local fishermen catch these dolphins in their nets. Sometimes, the river boats also kill or injure these rare mammals with their exposed propellers. We are now looking at providing propeller guards for these boats to reduce further carnage.


38 sqomk'zjkovyof69uo / Mekong Rally 2014

day 7 day 8 ລາວ ເມື່ອສືບຕໍ່ການເດີນທາງ, ພວກເຮົາກໍມາຮອດປະເທດລາວ ແລະ ກໍເດີນທາງຕໍ່ໄປສູ່ວຽງ ຈັນ ແລະ ວັງວຽງ. ໜື່ງໃນຈໍານວນການຂັບຂີ່ທີ່ຮູ້ຈັກໜ້ອຍທີສຸດ ແຕ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນປະທັບໃຈ ທີ່ສຸດ ແມ່ນໄລຍະການຂັບຂີ່ ທີ່ໃຊ້ເວລາ 7 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ວັງວຽງ ໄປຫາມໍລະດົກໂລກ ເມືອງຫຼວງພຣະບາງ. ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຊາວພູດອຍ ດໍາລົງຊີວິດ ຢູ່ຕາມຂ້າງທາງ; ມັນກໍຄ້າຍຄືກັນກັບການຫວນເວລາກັບຄືນຫາອະດີດ. ປະສົບການທີ່ລໍ້າຄ່າທີ່ສຸດ ແມ່ນການໃຊ້ເວລາ ກັບໂຄງການໃຫ້ຄວາມອິດສະຫຼະແກ່ໝີ, ເຊີ່ງໂຄງການ ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ ເປັນໄລຍະທາງ 30 ກິໂລແມັດ ໃນປ່າໄມ້ເຂດ ຮ້ອນຊຸ່ມທີ່ຂຽວງາມ. ໝີ ທີ່ຖືກຊ່ວຍຊີວິດ ໄດ້ຖືກດູແລເບີ່ງແຍງ ເພື່ອປ່ອຍເຂົ້າສູ່ເຂດ ອະນຸລັກ ໂດຍ ທ່ານ ໄມ ບຼອກເຄຼີເຮີດ ແລະ ທີມງານຂອງລາວ ເຊີ່ງເປັນຜູ້ທີ່ອຸທິດຕົນ; ມັນເປັນວຽກທີ່ບໍ່ມີສີ່ງຕອບແທນ ແລະ ບໍ່ເຄີຍສີ້ນສຸດ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສັດອັນສູງສົ່ງຈາກ ສີ່ງນາບຂູ່ຫຼາຍຢ່າງ (ໃຫ້ເບີ່ງເລື່ອງປະກອບ) ທີ່ມງານ ເເມ່ຂອງ ເອັກສ໌ປີດີເຊີນ ພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ບໍລິຈາກເງີນທືນ ເພື່ອລ້ຽງໝີ ເປັນເວລາໜື່ງປີ ແລະ ພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບປາກ ທີ່ຈະປະຕິບັດແບບນີ້ອີກ ໃນການເດີນທາງທຸກໆຄັ້ງໃນຕໍ່ໜ້າ. (ໃຫ້ເຂົ້າໄປເບີ່ງເວັບໄຊ: www.freethebears.com.au)

day 9

Laos Continuing on our way, we arrived in Laos and journeyed to Vientiane and on to Vang Vieng. One of the world’s least known and most spectacular drives is the seven-hour trek from Vang Vieng to the UNESCO World Heritage site of Luang Prabang. Ethnic minorities and mountain tribes live on the roadside; it’s like stepping back in time.

Our most confronting experience was spent with Free The Bears, a project located 30km out of town in a lush tropical rain forest. Our most confronting experience was spent with Free The Bears, a project located 30km out of town in a lush tropical rain forest. Rescued bears are cared for in this sanctuary by Mike Brocklehurst and his dedicated team; a thankless and never-ending task to protect these magnificent animals from a variety of threats. (See accompanying story) Mekong Expeditions was proud to donate funds to feed a bear for a year and we have pledged to do so, on all future expeditions. In Luang Prabang, at sunrise each day Buddhist monks collect alms. This is a symbiotic occasion, where locals give food in return for blessings. Sadly it’s become rather touristy. Street vendors lay out dozens of mats with offerings to sell to tour groups that arrive by the bus loads; a sad reminder of how an innocent and ancient tradition can turn into a commercial enterprise.

lao airlines inflight magazine

ພາບໂດຍທ່ານ ອິນທີ ເດືອນສະຫວັນ (Green Discovery Laos)


39 day 10

ຢູ່ຫຼວງພຣະບາງ, ເມື່ອພະອາທິດຂື້ນ, ພຣະສົງ ກໍຈະມາບິນທະບາດ. ອັນນີ້ ກໍເປັນເຫດການ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກອັນໜື່ງ ເມື່ອຄົນທ້ອງຖີ່ນ ຖະຫວາຍຂອງທານ ແລະ ຮັບພອນຈາກພຣະສົງ. ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍ, ສີ່ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນລັກສະນະສໍາລັບການ ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼາຍກວ່າ. ແມ່ຄ້າຕາມຖະໜົນ ໄດ້ວາງຂາຍສາດຫຼາຍສີບຝືນ ແລະ ເຂົ້າໜົມ ເພື່ອຈ່າວຂາຍໃຫ້ກຸ່ມທ່ອງທ່ຽວຂອງພວກເຮົາ; ເຊີ່ງເປັນຂໍ້ສັງເກດ ທີ່ໜ້າເສຍດາຍວ່າ ປະເພນີອັນບໍລິສຸດ ແລະ ເກົ່າແກ່ ສາມາດປ່ຽນມາເປັນທຸລະກິດການຄ້າໄປໄດ້ແນວໃດ.

ຫວຽດນາມ

ຫຼັງຈາກການເດີນທາງອັນແສນລໍາບາກ ແລະ ອິດເມື່ອຍ ເປັນໄລຍະທາງ 2,400 ກິໂລແມັດ, ໃນທີ່ສຸດ ພວກເຮົາກໍກັບມາເຖີງປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ເມືອງປະຫວັດສາດ ດຽນບຽນພູ. ວັນທີ 7 ພຶດສະພາ ແມ່ນວັນຄົບຮອບ 60 ປີ ຂອງການຕໍ່ສູ້ທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານ ເມື່ອກອງ ກໍາລັງຝຣັ່ງ ໄດ້ຖືກຕີແຕກ, ເຊີ່ງເປັນການໃຫ້ສັນຍານການສີ້ນສຸດອານານິຄົມເຂດອິນໂດ ຈີນ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລັດຖະບານ ແລະ ບຸກຄົນສໍາຄັນທັງໝົດ ພ້ອມກັນຊົມ ການເດີນສວນສະໜາມ ຂອງ ກອງທະຫານ ຈໍານວນ 15,000 ຄົນ. ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າເອງ, ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນ ຈຸດເດັ່ນທີ່ສຸດຕັ້ງແຕ່ທີ່ຫວຽດນາມເປັນເວລາສາມປີ. ຈັ່ງແມ່ນປະທັບໃຈແທ້ເດ! ການຈົດຈໍາເຖິງການລົ້ມລຸກ ແລະ ການເຫັນຄວາມພາກພູມໃຈ ຢູ່ບົນໃບໜ້າ ຂອງຄົນຮຸ່ນ ໃໝ່ຂອງຫວຽດນາມ ເປັນສີ່ງໜຶ່ງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ. ການສວນສະໜາມ ຂອງຊາຍໜຸ່ມ ແລະ ຍິງໜຸ່ມ ຜ່ານຖະໜົນຕ່າງໆເປັນປະສົບການທີ່ໜ້າສະອື້ນ ສໍາລັບຜູ້ຊົມຫຼາຍພັນ ຄົນທີ່ຢືນຢູ່ແຄມທາງ. ໃນໄລຍະການສວນສະໜາມເປັນເວລາສອງຊົ່ວໂມງ, ສີໜ້າຂອງ ເຂົາເຈົ້າແມ່ນເດັດດຽວ ແລະ ອົດທົນ. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າເດີນໄປຮອດຈຸດສຸດທ້າຍ, ເຂົາເຈົ້າກໍ ແຕກແຖວດ້ວຍການຮ້ອງເພງ, ແກ່ງໝວກ ແລະ ຊໍ່ດອກໄມ້ຂຶ້ນເທີງຟ້າ. ຄ້າຍໆ ຄືກັບງານ ສັງສັນຂອງຜູທ ້ ມ ີ່ ອ ີ າຍຸຕາ່ ງກັນ, ເຊີ່ງວ່າ ຄົນໜຸມ ່ ແລະ ຄົນເຖົ້າກໍສະເຫຼີມສະຫຼອງນໍາກັນໄດ້. ທ່ານ ດັງ ບາວ ຮຽວ, ປະທານ, ກຸ່ມໂຟກາດ ອິນເວັດສ໌ເມີນ (Focus Investment) ແລະ ທັງເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແມ່ຂອງ ເອັກສ໌ປີດີເຊີນ (Mekong Expeditions) ໄດ້ເວົ້າວ່າ ”ນີ້ແມ່ນ ຂະບວນລົດແຣຣີ ທໍາອິດຂອງຈໍານວນຂະບວນລົດແຣຣີຂ້າມປະເທດ ທີ່ພວກເຮົາ ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນໄປຜ່ານບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກຊ່ຽງໃຕ້”. ເພີ່ນໄດ້ ເວົ້າເພີ່ມອີກວ່າ “ພວກເຮົາ ຮູ້ສືກ ຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ພໍໃຈ ກັບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຂໍຂອບໃຈ ບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສື່ທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ. ປີໜ້າ, ພວກເຮົາຈະກັບ ມາເດີນທາງເສັ້ນເກົ່ານີ້ອີກຄັ້ງ ແລະ ຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຂະບວນລົດແຣຣີ ຄັ້ງທີສອງ, ໂດຍຈະໄປຜ່ານເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ໃນພາກເໜືອຂອງລາວ, ໄທ ແລະ ມຽນມ້າ”.

Recrossing into Vietnam final destinaiton After an arduous and exhausting journey of 2,400 kms we finally arrived back into Vietnam and the historic town of Dien Bien Phu. The 7th May was the 60th anniversary of an epic battle when French forces were routed, signaling the end of their Indochina empire. The entire government and foreign dignitaries witnessed 15,000 troops on parade. For me personally, this was the highlight of three years living and travelling in Vietnam. What a spectacle! Remembering the fallen and witnessing the pride on the faces of the next generation of Vietnamese, was a sight to behold. The marching of young men and women through the streets was an emotional experience for the thousands of spectators along the way. During the two-hour parade their expressions were staunch and stoic. As they turned the final corner and then disbanded, they broke out into song, tossing their hats and bunches of flowers into the air. Like a coming of age party, young and old celebrated as one.

Remembering the fallen and witnessing the pride on the faces of the next generation of Vietnamese, was a sight to behold. “This was the first of many cross-country rallies we’ll be staging through Southeast Asia,” said Mr Dang Bao Hieu, Chairman, Focus Investment and Founder Mekong Expeditions. “We are thrilled at its success and sincerely thank all our corporate and media sponsors. Next year we’ll repeat this route and are exploring a second rally, through the Golden Triangle in northern Laos, Thailand and Myanmar,” he added.

ບົດຂຽນ ແລະ ຮູບພາບ ໂດຍ ທ່ານ ແບຣີ ເຈ ແອັດຄີນເຊີນ www.mekongrally.com www.freethebears.org


40 .dh9tl6orao / Bearly there

ໂຄງການຮັກສາສັດປ່າ Free the Bears, ແມ່ນອົງກອນທີ່ເປີດ ກ້ວາງໄປທົ່ວໂລກໃນການຕໍ່ສູ້ຮັກສາສັດປ່າ. ທີ່ສວນທໍາມະຊາດ

ຕາດກວາງຊີ ເຂດສະຫງວນຂອງແຂວງຫຼວງພຣະບາງ, ທ່ານ

Mike Brocklehurst ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງການ ແລະ ພ້ອມກັ

ບຄະນະທີມງານທ້ອງຖິ່ນແມ່ນໄດ້ອຸທິດຄວາມພະຍາຍາມໃນການ by melody kemP

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໝີໃນປະເທດລາວ.

Photos courtesy of Phoebe Morley/ Free the Bears

ໃກ້ຈະສູນພັນ

ບີໝີເປັນໜຶ່ງໃນສູດຫຼັກຂອງຢາພື້ນເມືອງຈີນ ເຊີ່ງຖືກນໍາໃຊ້ຄັ້ງທຳອິດໃນ Tang Ban Cao ປະມານປີ ພ.ສ 659 ເຊິ່ງການກະທໍາດັ່ງກ່າວນີ້ປຽບເໝືອນກັບການຂີດເສັ້ນຕາຍຂອງ ສັດປ່າ ແລະ ໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ຜິດກົດໝາຍ. ບີໝີສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປິ່ນ ປົວພະຍາດຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ພະຍາດທີ່ກ່ຽວກັບຕັບ. ເຊິ່ງຈຳນວນລົດລົງ ຂອງປະຊາກອນໝີນັ້ນສາເຫດຍ້ອນນັກລ່າສັດປ່າ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໄດ້ມີການຂ້າ ຫຼື ກັກຂັງໝີເພື່ອຂາຍຕໍ່ໃຫ້ຕະຫຼາດ ແລະ ຄອກລ້ຽງໝີ. ໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ຂອງອາຊີຕາເວັນອອກ ການຄ້າຂາຍບີໝີແຫ້ງຍັງປາກົດໃຫ້ເຫັນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ແປກໄປກ່ວານັ້ນບີໝີຍັງ ຖືກນໍາມາໃຊ້ໂດຍການລະລາຍໃນເຫຼົ້າເພື່ອປົວພະຍາດຕັບເຊີ່ງມີສາເຫດຫຼັກຈາກການ ດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍເກີນຂະໜາດ, ແລະ ມີຄວາມເຊື່ອວ່າບີໝຈ ີ ະສາມາດຮັກສາພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້. ການເປີດເຜີຍຮູບພາບອັນໜ້າເສົ້າຂອງໝີທຖ ີ່ ກ ື ລ່າມດ້ວຍໂສ້ ແລະ ຢູໃ ່ ນລັກສະນະທີ່ມຄ ີ ວາມ ເຈັດປວດໃນຂະນະທີ່ນ້ຳບີກຳລັງຖືກສະກັດຈາກຕ່ອມບີຂອງມັນຢ່າງໂຫດຮ້າຍ ທັງຖືກ ກັກຂັງໃນກົງທີ່ນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນເໜັງໄດ້, ອາຍຸໄຂຂອງໝີຍິ່ງລົດລົງໄປຕື່ມອີກ, ການສະກັດນ້ຳບີນັ້ນແມ່ນເຮັດໂດຍການແທງທໍ່ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງໝີເຊີ່ງສ້າງຄວາມເຈັບ ປວດຢ່າງແສນສາຫັດ. ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີການສ້າງສານທົດແທນບີໝີທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໂດຍການນຳໃຊ້ສານເຄມີ ທົດແທນປະສົມຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ສິນຄ້າອື່ນໆຈາກຕະຫຼາດ ເຊັ່ນຈາກຕະຫຼາດຄ້າສັດ ແລະ ສະໝຸນໄພຈາກທຳມະຊາດ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າດັ່ງກ່າວມີລາຄາທີ່ຖືກລົງ ແລະ ປອດ ໄພຫຼາຍກວ່າບີໝີອີກດ້ວຍ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການລ້ຽງຕາມຄອກລ້ຽງໝີ ແລະ ການຂ້າໝີຍັງຖືວ່າເປັນລັກສະນະ ປະຕິບັດພື້ນບ້ານ, ແລະ ຈຳນວນຜູ້ປະກອບການທີ່ຫາເງິນຈາກການຄ້າດັ່ງກ່າວຍັງເຊື່ອວ່າ ສີນຄ້າຈາກໝີມີຄຸນນະພາບທີ່ດີກວ່າ. ຄອກລ້ຽງໝີເຖື່ອນຫຼາຍແຫ່ງຍັງເວົ້າວ່າຖົງບີໝີ ໂດຍ

lao airlines inflight magazine

ສະເພາະຈາກໝີທີ່ຕາຍແລ້ວນັ້ນຍິງມີຄຸນນະພາບດີກວ່າການສະກັດຈາກໝີທີ່ມີຊີວິດຢູ່, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງຂ່າວລືດັ່ງກ່າວຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳນວນປະຊາກອນໝີລົດລົງຫຼາຍເທົ່າໂຕ ໝໍຈີນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຢາພື້ນເມືອງໄດ້ມີການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈໃນການຊອກຫາສານ ທົດແທນໂດຍນຳໃຊ້ສະໝຸນໄພທຳມະຊາດຫຼາຍຊະນິດ. ພວກເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ບີ ໝີໃນເມື່ອພວກເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ສານທົດແທນຈາກສະໝຸນໄພ ກ່າວໂດຍ Dr. Sun Ji Xian ຈາກສູນວິໄຈປັກກິ່ງຂອງສະມາຄົມການແພດປົກປ້ອງສັດຂອງຈີນ. ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ຕ່າງອອກໄປ, ມັນແມ່ນເຄື່ອງໝາຍທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມລໍ້າລວຍມີຖານະ ຫຼາຍກວ່າການຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເປັນສາເຫດຊຸກຍູກ ້ ານຊື້ຂາຍຜະລິດຕະພັນຈາກໝີ. ໂຄງການຮັກສາສັດປ່າ Free the Bears, ແມ່ນອົງກອນທີ່ເປີດກ້ວາງໄປທົ່ວໂລກໃນການ ຕໍ່ສູ້ຮັກສາສັດປ່າ. ທີ່ສວນທໍາມະຊາດຕາດກວາງຊີ ເຂດສະຫງວນຂອງແຂວງ 30 ກິໂລແມັດ ຈາກຕົວເມືອງຫຼວງພຣະບາງ, Mike Brocklehurst ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງການ ແລະ ພ້ອມກັບຄະນະທີມງານທ້ອງຖິ່ນແມ່ນໄດ້ອຸທິດຄວາມພະຍາຍາມໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໝີໃນປະເທດລາວ. ລາວໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດກັບ Champa Holidays ວ່າ “ໃນປະຈຸບັນປະຊາກອນໝີທີ່ອາໄສໃນປະເທດລາວແມ່ນຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງ ສາເຫດຍ້ອນ ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າໄດ້ ຖືກທໍາລາຍຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ສາເຫດຫຼັກກໍ່ແມ່ນຍ້ອນການລ່າ ສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າເປັນສ່ວນປະກອບຂອງຢາຈີນພື້ນເມືອງ ແລະ ມັນກໍ່ ເປັນສິ່ງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບລັດຖະບານເຊິ່ງມີກໍາລັງໜ້ອຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫານີ້...” ບີໝີ ແລະ ຕີນໝີແມ່ນມີການສົ່ງອອກໂດຍກົງຈາກຕະຫຼາດຄອກລ້ຽງໝີສູ່ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງປະເທດຈີນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ເກົາຫລີ ເຊີ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພົບຕາມຮ້ານອາຫານ. “ຫົນທາງດຽວທີ່ສາມາດແກ້ບັນຫານີ້ໄດ້ແມ່ນຕ້ອງຢຸດແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນໃນການຊື້ຂາຍ ”Mike ຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ“ ນັກເດີນທາງທ່ານໃດຫາກຖືກເຊີນຊວນຊຸກຍູ້ຊື້ຂາຍຜະລິດ ຕະພັນທີ່ເຮັດມາຈາກໝີ ທ່ານຄວນຈະປະຕິເສດທັນທີ ແລະ ຖ້າຫາກທ່ານໃດສົນໃຈໃນ ການຊ່ວຍເຫຼືອໝີສາມາດຕິດຕໍ່ສູນຊ່ວຍເຫຼືອ FTB ທີ່ຫຼວງພະບາງໄດ້ ຫຼື ເຂົ້າເບິ່ງ ເວບ ໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ www.ftb.org.au ເຊິ່ງທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮັກສາສັດປ່າພ້ອມທັງວິທີທີ່ທ່ານສາມາດມີສວນຮ່ວມໄດ້”.


Bearly there / .dh9tl6orao

Free the Bears, a wildlife organisation, is battling worldwide to save th bears. In That Kuang Si Park, a Provincial Protected Area 30 km from Luang Prabang, Mike Brocklehurst, Project Manager, and his team of dedicated Lao staff are in the forefront of efforts to save bears in Laos.

Bearly there Bear bile as an ingredient in traditional Chinese medicine (TCM) was first recorded in Tang Ban Cao around 659 A.D. This was tantamount to signing a death warrant for these animals.

by herbs,” insists Dr. Sun Ji Xian from the Beijing chapter of the Chinese Association of Preventative Medicine. For some strange reason it’s still a sign of affluence rather than irresponsibility to buy bear- based products.

Used for treating a variety of kidney and liver ailments their gall bladders became much sought after. Their numbers dropped as poachers and hunters killed, or trapped them for bile farms. In many parts of East Asia one still finds dried gall bladders on sale. Ironically it’s also dissolved in the bottles of alcohol that contribute to the very liver complaints - like the cirrhosis, the bile is supposed to fix.

Free the Bears, a wildlife organisation, is battling worldwide to save these animals. In That Kuang Si Park, a Provincial Protected Area 30 km from Luang Prabang, Mike Brocklehurst, Project Manager, and his team of dedicated Lao staff are in the forefront of efforts to save bears in Laos. He told Champa Holidays, “It appears that bear populations across Laos are decreasing rapidly due to habitat loss, the pet trade but mostly due to hunting for TCM. It’s hard for the government to make enforcement effective as they have few staff .”

Piteous photographs appeared of bears shackled and in great pain as bile was extracted from their gall bladders. Kept in cages so small they couldn’t move, their life expectancy was shortened. The daily bile extraction carried out via catheter is extremely painful. But bear bile has been successfully synthesized, combining commercially and naturally available products such as bile from abattoirs and herbs making such products cheaper and much safer than bear bile. But no, bears continue to be farmed and killed as traditionalists, and those middle men making money, insist that the natural product is better. Many even eschew farmed bears, insisting the bladders from dead bears are more efficacious. The war of words and evidence goes on; so do the number of dead bears. Chinese doctors and TCM Universities have endorsed several herbal substitutes. ”We definitely do not have to use bear bile as it can be replace

Bear bile and paws are exported directly from the farms or traders to countries like China, Vietnam and Korea where they appear in restaurants. “The only way to stop this is to turn the money tap off,” Mike continued. “Travelers offered bear based products should protest and refuse. Many tourists see an animal in a market and buy it believing they are saving its life. Never do this, as it drives the trade and creates a market. Bears can live for more than 30 years in captivity, so even if we were able to end the trade tomorrow, we would need to provide for them for a long time. If you really want to help bears please visit the FTB sanctuary in LP or our website at www.ftb.org.au. Here you will learn about our work and discover ways you can contribute.”

www.FREETHEBEARS.ORG www.ftb.org.au

41


Vientiane’s Only Historical Luxury Hotel

www.setthapalace.com E-mail: reservations@setthapalace.com 6 Pang Kham Street, Vientiane, Lao PDR Tel: (856) 21-217581/2 • Fax: (856) 21-217583 A Belmont International Hotel

Peace In World Heritage Site

SADA HOTEL LUANG PRABANG

Phouvao Road, Ban Mano, Luang Prabang, Laos Tel: +856 71 213314 Fax: +865 71 213 313 E: info@sada-hotel.com www.sada-hotel.com44 l5fpvfxkpmk'wxda[dko[yo]k; / Lao Airlines destinations

ລີລາການຂີ່ມ້າ

ບົນສະຫວັນ lao airlines inflight magazine


Horsemanship in Heaven By Wang Yuanchang


46 l5fpvfxkpmk'wxda[dko[yo]k; / Lao Airlines destinations

Wondrous Mount Wufeng

ໃນຮູບຂວາສຸດທ່ານ ຈະເຫັນຄົນກຳລັງໝູນ ລະຄັງ ເຊີ່ງຈະມັກ ພົບເຫັນໄດ້ໃນວັດ ໃນຢູນານ

ນັບຕັ້ງແຕ່ອະດີດ, ມະນຸດຝັນຢາກມີສະຖານທີ່ ທີ່ງົດງາມ ເຊີ່ງເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມງາມອັນໂດດເດັ່ນເຊີງ່ຫ່າງໃກຈາກຄວາມກົດ ດັນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ຄວາມຝັນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຈີງເມື່ອທ່ານ ເຈມ ຮີວເຕີນ ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນນິຍາຍສະບັບປີ 1933 ຂອງລາວທີ່ມີຊື່ວ່າ ລອດສ໌ ຮໍຣີເຊິນ (Lost Horizon), ໄດ້ມີການພັນລະນາເຖີງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ເຊີ່ງຮຽກວ່າ ຈັງງີ - ລາ (Shangri-La). ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ຄູ່ຮັກຕ່າງໆກໍໄດ້ສ້າງຝັນໃຫ້ກາຍ ເປັນຄວາມຈີງໃນສະຖານທີ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ດີຄີງ, ເຊີ່ງເປັນເຂດປົກຄອງຕົນເອງທີ່ມີຊື່ ວ່າທິເບດຢູ່ທາງຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ໃນແຂວງຢູນານຂອງຈີນ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຄິດແນວໃດກໍຕາມ ຕໍ່ກັບນິຍາຍ ຂອງ ທ່ານຮີວເຕີນ, ແຕ່ທ່ານ ຈະເຫັນດີເໝືອນກັນວ່າສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ຂ້ອນຂ້າງປຽບສະເໝືອນສະຫວັນ ບົນດິນ. ພູເຂົາທີ່ປົກຫຸ້ມໄປດ້ວຍເປືອກນໍ້າແຂງດຸດດັ່ງຜ້າສາກທີ່ມີແມ່ນໍ້າລໍາ ທານໄຫຼຜ່ານຄົດລ້ຽວໄປຕາມທົ່ງຫຍ້າທີ່ມີທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ, ວັດວາອາ ຣາມ ແລະ ໝູ່ບ້ານຕ່າງໆທີ່ເປັນລັກສະນະດັ້ງເດີມລຽງລາຍເປັນຈຸດໆ.

lao airlines inflight magazine

ແຕ່ເດືອນພຶດສະພາຂື້ນໄປ ແມ່ນເປັນໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ສໍາລັບ ການມາຢ້ຽມຢາມສະຫວັນບົນດິນແຫ່ງນີ້, ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຍ້ອນເຫດຜົນ ທີ່ມີທັດສະນິຍະພາບທີ່ສວຍງາມ ແຕ່ກໍຍັງຍ້ອນມີງານບຸນປະເພນີແຂ່ງມ້າ ຈັງງີ-ລາມະ ອັນມະໂຫລານ. ງານບຸນປະເພນີທີ່ດໍາເນີນໄປສາມວັນນີ້ ຈັດຂື້ນ ໃນວັນທີຫ້າ, ເດືອນທີ່ຫ້າຕາມປະຕິທິນຈີນ ແລະ ບາງທີ ນີ້ອາດຈະແມ່ນງານ ງານບຸນພະລັງມ້າທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດຂອງຄົນຕີເບດ. ກໍເຊັ່ນດຽວກັບຄົນພະເນຈອນຫຼາຍໆຄົນ, ຄົນຕີເບດມີສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ກັ ບ ມ້ າ ເຊີ່ ງ ປະຕິ ບັ ດ ກັ ບ ມ້ າ ສະເໝື ອ ນມັ ນ ເປັ ນ ສະມາຊິ ກ ຄົ ນ ໜື່ ງ ຂອງ ຄອບຄົວ. ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງລະດູການເກັບກ່ຽວ ແລະ ທັງເປັນ ການຂອບໃຈຕໍ່ຝືນແຜ່ນດິນ ແລະ ພູເຂົາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຫີມມະ, ປະຊາຊົນ ຈັດການແຂ່ງມ້າເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອໃຊ້ໂອກາດສະແດງໃຫ້ເຫັນສິນລະປະໃນການຂີ່ ມ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ.


47

ມ້າ ແລະ ຄົນຂີ່ມ້າ ກາຍເປັນໜຶ່ງດຽວ ຄົນຕີເບດພາກັນ ນຸ່ງຊຸດປະຈະຊາດ ເພື່ອເປັນສັນຍາລັກ ຂອງງານບຸນນີ້

From top: Horse and Man become one Festival Finery

Since ancient times man has dreamed of an idyllic land of exceptional beauty and tranquility far away from the stresses of daily life. Imaginations were fired when James Hilton in his 1933 novel Lost Horizon, depicted such a place and called it Shangri-La. Since then romantics have taken fiction for fact and located it in Diqing, Tibetan Autonomous Prefecture, in China’s southwest province of Yunnan. Whatever your opinion of the Hilton novel, you’ll have to agree

that this place comes pretty close to heaven on earth. Snowcapped mountains provide a perfect backdrop for rivers and streams that meander through meadows dotted with traditional Tibetan farmsteads, remote temples and scattered villages. May onwards is the best time to visit this earthly paradise, not only because of its beautiful landscape but also because of the fascinating Shangri-La Horse Racing Festival. This three-day festival falls on the fifth day of the fifth month of the Chinese lunar calendar and is probably the most adrenaline-fueled horse festival amongst Tibetans.


48 l5fpvfxkpmk'wxda[dko[yo]k; / Lao Airlines destinations

ທ່າຜາດໂຜນຂອງນັກ ຂີ່ມ້າຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ລະທຶກໃຈໃນຂະນະທີ່ ໃກ້ຈະໄປເຖີງແພເຊີ່ງ ໝາຍເຖີງໄຊຊະນະ

From Top: Steed Speed Picking up the hada

ໃນທົ່ວທົ່ງຫຍ້າ ທີ່ເບີ່ງຄ້າຍຄືກັນກັບກະແລັມສີຂຽວຖອກລົງມາໃສ່ ແລະ ກໍປົກຫຸ້ມ ໄປດ້ວຍດອກໄມ້ ອາຊາເລຍ (azaleas), ມະນຸດ ແລະ ສັດປ່າ ແຂງຂັນກັນຢ່າງຄຶກຄະນອງ ໃນຫຼາຍໆງານ. ໃນຕອນເຊົ້າໆ, ຊົນເຜົ່າຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາໃນທົ່ງຫຍ້າ ແພຼຣີ (prairie) ໂດຍມີພູເຂົາ ວູເຟັງ (Wufeng) ທີ່ສູງ 3,288 ແມັດ ເປັນສະ ເໝືອນຜ້າສາກ. ໜື່ງໃນບັນດາອາຫານຊະນິດຕ່າງໆທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາມາ ແມ່ນອາຫານທີ່ມີຊື່ວ່າ ແຊນບາ (zanba) (ເຊີ່ງເປັນອາຫານຂອງຕີເບດທີ່ເປັນ ຂະໜົມອົບແປ້ງເຂົ້າບາເລ ຄີງເຄ (qingke)) ພ້ອມນັ້ນກໍມີທັງເຫຼົ້າແວງທີ່ມາ ຈາກເຂດສູງ. ເຂົາເຈົ້າຕັ້ງເຕັ້ນ ແລະ ຫ້າງຫາກະກຽມ ສໍາລັບງານສັງສັນທີ່ຈະ ດໍາເນີນໄປໂດຍບໍ່ຢຸດ ເປັນເລລາສາມວັນ. ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ການເຕັ້ນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ກູຊວງ (guozhuang), ເຊີ່ງເປັນປະເພດການເຕັ້ນທີ່ຜູ້ເຕັ້ນໃສ່ຊຸດປະເພນີ. ບໍ່ພໍ ເທົ່າໃດ ກໍຕາມດ້ວຍການແຂ່ງຂັນຂີ່ມ້າ, ມວຍປໍ້າ ແລະ ຍີງທະນູ, ເຊີ່ງເປັນ ການແຂງຂັນທີ່ຈັດຖັດໆກັນໄປ. ຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍຂີ່ມ້າທີ່ມີອານນັ່ງ ແລະ ເຊື້ອກ ດຶງມ້າທີ່ຖືກຕົກແຕ່ງເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອພະຍາຍາມດືງດູດຜູ້ສາວໄວລຸ້ນທີ່ແຕ່ງ ໂຕມາໃນຊຸດແຕ່ງກາຍຕາມປະເພນີຂອງຕີເບດຢ່າງສວຍສົດງົດງາມ. ນັກຂີ່ມ້າ ແລະ ຜູ້ສະແດງແມ່ນມາຈາກເຂດທົ່ງຫຍ້າ ແລະ ມາຈາກເຂດ ແຄ້ວນທີ່ຢູ່ໃກ້ໆ, ເຊີ່ງມີອາຍຸນັບຕັ້ງແຕ່ 13 ຫາ 55 ປີ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຜູ້ທີ່ ໜຸ່ມນ້ອຍຈະແຂ່ງຂັນມ້າເປັນໄລຍະທາງໄກ ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າມີນໍາ້ໜັກເບົາສ່ວນ ນັກສະແດງຂີ່ມ້າປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີທັກສະ. ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ, ສີ່ງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດຂອງງານຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການ ສະແດງຈັບເອົາແພ ຮາດາ (hada) (ເຊີ່ງເປັນຜ້າພັນຄໍທີ່ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງ ໂຊກລາບຂອງຄົນຕີເບດ). ໃນການທົດສອບ ການປະສານງານຂອງນັກຂີ່ມ້າ, ນັ ກ ຂີ່ ມ້ າ ຈະຂີ່ ໃ ນຄວາມໄວສູ ງ ສຸ ດ ສ່ ວ ນຕີ ນ ຂອງຜູ້ ກ່ ຽ ວກໍ ຢ ຽບແປ້ ນ ຢຽບທີ່

lao airlines inflight magazine

ຕິດໃນໂຕມ້າໃຫ້ໝັ້ນ, ແລ້ວກໍດຶງເອົາແພ ຮາດາ (hada) ຈາກພື້ນ ດິນໂດຍ ທີ່ບໍ່ຕົກຈາກມ້າ. ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນທັກສະຂອງຕົນ, ນັກຂີ່ມ້າບາງຄົນ ກໍສະແດງແບບຜາດໂຜນ ໃນຂະນະທີ່ໃກ້ຈະໄປເຖີງ ແພ ຮາດາ ດ້ວຍການນອນ ຫງາຍຢຽດຊື່ຫຼືຢືນເທີງຫຼັງມ້າ. ຜູ້ຊົມບາງຄົນກໍລຸ້ນລະທຶກໃຈໃນຂະນະຄົນ ອື່ ນ ໆກໍ ເ ຊຍນັ ກ ສະແດງເອກຂອງຕົ ນ ເອງດ້ ວ ຍສຽງດັ ງ ໂຮແຊວ. ຜູ້ ຊ ະນະ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ແລ່ນໄປດີໃຈໃນທະເລ ຮາດາ (hada) ສໍາລັບກຽດ ແລະ ຊື່ສຽງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາກັບສູ່ບ້ານຂອງຕົນ. ເມື່ອຕົກເຖີງຍາມຄໍ່າຈະມີກອງໄຟໃຕ້ລຽງລາຍໄປຕາມສັນພູ ແລະ ຢູ່ຕາມ ທົ່ ງ ຫ ຍ້ າ ເ ໜື ອ ນ ກັ ບ ແ ມ ງ ໄ ມ້ ທີ່ ມີ ແ ສ ງ ສ ະ ທ້ ອ ນ ນັ ບ ພັ ນ ອ ອ ກ ຈ າ ກ ເ ງົ າ ມືດ. ດ້ວຍສຽງຮ້ອງສຽງລໍາ, ການເຕັ້ນ, ການສະຫຼອງໄຊຊະນະ ແລະ ການຊຸມແຊວ, ຜູ້ຊະນະຂອງວັນນັ້ນ ຈະຖືກລ້ຽງ ແລະ ການຊຸມແຊວນີ້ ກໍຈະດໍາເນີນໄປຈົນແຈ້ງ.

ສີ່ງທີ່ຄວນຮູ້:

1. ເທດສະການແຂ່ງມ້າ ຈັງງີ-ລາ ຈະຖືກຈັດຂື້ນແຕ່ວັນທີ 2 - 4 ມິຖຸນາ 2014. 2. ໃຫ້ຈອງຫ້ອງໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສະຖານທີ່ພັກເຊົາໃນໄລຍະລະດູ ການທ່ອງທ່ຽວຈະເຕັມຕະຫຼອດ. 3. ໃຫ້ຖືຄັນຮົ່ມ ແລະ ເສື້ອກັນຝົນໄປນໍາ ແລະ ສ່ວນທີ່ຄວນລະວັງເພີ່ມເຕີມ ແມ່ນໃຫ້ຖືຢາດີໃຂ້ໄປນໍາ.


Lao Airlines destinations / l5fpvfxkpmk'wxda[dko[yo]k;

Come dusk and flaming bonfires light up the hillsides and prairies like thousands of firethies suspended in the dark. With much singing and dancing, wining and dining, the winners of the day are feted and parties go on until dawn.

Like many nomadic people, the Tibetans have a special affinity for the horse which is treated like a member of the family. To celebrate the harvest and give thanks to the Earth and Snow Mountain, the people race these animals taking this as an opportunity to showcase their horsemanship. Over grasslands that look like green ice-cream has been poured over them and then covered with a blanket of azaleas, man and beast boisterously compete in a variety of events. From the early morning hundreds of ethnic minorities stream onto the prairie with the 3,288 m high Wufeng Mountain as a backdrop. They bring, among other things, zanba (a Tibetan dish of roasted qingke barley flour) and highland wine. There they pitch their tents and prepare for three days of non-stop revelry.

The celebration starts in earnest with guozhuang, a kind of dance with people in traditional dress. Soon there are equestrian, wrestling and archery competitions, one after the other. Young men ride horses with finely adorned saddles and reins, trying to impress the damsels, who are dressed in beautiful traditional Tibetan costumes. Riders and performers come from the local grasslands as well as the adjacent counties, in ages ranging from 13 to 55. Teenagers generally compete in the long-distance horse races because of their lighter weight, while equestrian performers are usually skilled adults.

For me, the most exciting of all these events is the picking up the hada (a white silk scarf symbolizing good luck for Tibetans). In a test of rider-horse coordination, the horseman will ride at top speed, and with his feet firmly in the stirrups, pick up the hada from the ground without falling off. To show off their skills some riders perform stunts while racing towards the hada; lying supine on the animal’s back or standing on it. Some spectators hold their breath while others cheer their heroes lustily.Winners earn prizes and are submerged in a sea of hadas for the glory they have brought their village.

“Like many nomadic people, the Tibetans have a special affinity for the horse which is treated like a member of the family. To celebrate the harvest and give thanks to the Earth and Snow Mountain, the people race these animals taking this as an op� Come dusk and flaming bonfires light up the hillsides and prairies like thousands of fireflies suspended in the dark. With much singing and dancing, wining and dining, the winners of the day are feted and parties go on until dawn.

www.laoairlines.com

Tents glitter at sundown and the revelry continues till sunrise

49
52 7;k,s]kds]kpmujg,nv';a';P' / Vang Vieng variety

travel vang vieng

7;k,s^kds^kpmujg,nv';a';P'

vang vieng VARIETY ພາຍໃນແຜ່ນດິນໃນໂລກ ຫຼື ເທິງຟ້າ? ຖຳ້ທີ່ໃນດິນ ຫຼື ອູ່ລອຍຟ້າ? ຫຼື ຖ້າວ່າທ່ານມັກບາງສິ່ງບາງຈາກທໍາມະ ຊາດແບບປອດສານພິດ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການກ່ຽວກັບ ການເຮັດສວນຜັກອິນຊີ ແລະ ວຽກງານອາສາສະໝັກ? ບົດຂຽນນີ້ຈະນຳພາທ່ານໄປຮູ້ວັງວຽງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

lao airlines inflight magazine

Inside the earth or high above it? Caving or ballooning? Or if you prefer something more back-to-nature try organic farming and volunteering.


ອູ່ລອຍຟ້າຊົມວິວສະຫວັນເມືອງວັງວຽງ ພາບທິວທັດອັນເຫຼືອເຊື່ອຂອງເມືອງວັງວຽງບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກທົ່ວໂລກຜິດ ຫວັງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທັດສະນີຍະພາບທີ່ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຈາກເທິງໜ້າດິນ ແລະ ການຊົມ ວີວເມືອງວັງວຽງຈາກຂ້າງເທິງກໍ່ມີຄວາມງາມບໍ່ທຳມະດາ. ຫຼົງໄຫຼໄປກັບຈິນຕະນາການໃນ ຂະນະທີ່ທ່ານນັ່ງອູ່ລອຍຟ້າ ແລະ ຄ່ອຍໆເຄື່ອນໂຕໄປຊ້າໆຊົມທີວທັດພູມພາບທຳມະຊາດ ອັນອັດສະຈັນ. ສຳຜັດປະສົບການລອຍຂື້ນສູ່ກາງອາກາດຜ່ານແນວພູອັນຍາວຢຽດຂອງພູຫີນປູນ ແລະ ເດີ່ນທົ່ງນາອັນກ້ວາງຂວາງ ປຽບດັ່ງນົກທີ່ບິນໃນອາກາດ ແລະ ສຳພັດກັບວີວຂອງເມືອງ ຈະພາໃຫ້ທ່ານຄົ້ນພົບກັບປະສົບການໃໝ່ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ແລະ ມັນ ຈະກາຍເປັນພາບຄວາມຊົງຈຳທີ່ທ່ານຍາກຈະລືມໄດ້. ກິດຈະກຳຂື້ນຂີ່ອູ່ລອຍຟ້າແມ່ນເລີ່ມ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍຂື້ນໃນເມືອງວັງວຽງ ແລະ ໂຮງແຮມຕ່າງໆ ຫຼື ບໍລິສັດຕົວແທນທ່ອງ ທ່ ຽ ວສາມາດຊ່ ວ ຍທ່ າ ນຈອງປີ້ ເ ພື່ ອ ສຳຜັ ດ ກັ ບ ປະສົ ບ ການເທິ ງ ຟ້ າ ໄດ້ ໃ ນລາຄາພຽງແຕ່ 80 ໂດລາ ເທົ່ານັ້ນ ລາຄາພຽງໜື່ງໃນສາມເມືອທຽບກັບລາຄາບໍລິການແຫ່ງອື່ນໆ. ພ້ອມ ກັນນັ້ນ ການໃຫ້ບໍລິການກໍ່ຍັງຄົບຊຸດ, ທັງຄວາມເປັນມິດ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຮັບຮອງ ວ່າຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງທ່ານຈະເລີ່ມຂື້ນນັບແຕ່ວິນາທີທີ່ອູ່ກຽມພ້ອມທະຍານສູ່ອາກາດ. ທຳອິດແມ່ນເລີ່ມ ດ້ວຍສຽງອັນດັງກ້ອງຂອງເຄື່ອງພົ່ນໄຟ ແລ້ວຕາມດ້ວຍການລອຍຂື້ນສູ່ ກາງອາກາດ ຢ່າງນີ້ມນວນ. ອູ່ລອຍຟ້າຈະລອຍຂື້ນຢ່າງຊ້າໆໃນຕອນເຊົ້າເຊິ່ງເປັນໄລຍະ ເວລາທີ່ແສງຕາເວັນຄ່ອຍໆທໍແສງສູ່ພື້ນດິນ, ຖ້າຫາກສະພາບອາກາດມີຄວາມເໝາະສົມ ລາຍການຂື້ນຂີ່ອູ່ຊົມວີວ ເມືອງວັງວຽງ ຈະມີທຸກໆເຊົ້າ ແລະ ຕອນແລງຂອງທຸກມື້, ສ່ວນ ທີ່ຍາກທີ່ສຸດແມ່ນ ທ່ານຈະເລືອກ ຂື້ນຂີ່ຕອນໃດຂອງມື້ - ເບີ່ງຕາເວັນຂື້ນຍາມເຊົ້າ ຫຼື ຊົມ ຕາເວັນຄ້ອຍຄ່ຳຍາມແລງ.

Hot air balloon The stunning Vang Vieng landscape never ceases to enchant visitors from around the world. It’s impressive enough from the ground, but nothing can prepare you for its spectacular proportions when seen from above. Can you imagine yourself in a hot air balloon drifting slowly over these natural geographical wonders? Experience the unrivalled grandeur of the limestone range and the patchwork plots of rice fields by floating effortlessly over them. The experience of soaring like a bird above these sights will give you a unique perspective and lifelong memories. Ballooning is becoming an increasingly popular activity in Vang Vieng. Your hotel, or any travel agency, can arrange this bird’s eye view experience for only $80, a third of what you would pay elsewhere. The ballooning team is friendly and professional and your excitement will mount from the time you watch the balloon being inflated. First, the burners roar and then with lift-off, silence. Gently, the balloon lifts into the early morning breeze while the sun appears timidly. You are on a high, in many senses of the word. Balloon rides are scheduled every morning and evening when the weather conditions are optimal. The hardest part will be deciding when to go, sunrise or sunset.

www.vangvieng.biz www.champamag.com


54 7;k,s]kds]kpmujg,nv';a';P' / Vang Vieng variety

Tham Pou Kham Tham Chang

Tham None Tham Xang

To Kasi, Phoukhoun, Luang Prabang and Xieng Khouang

ທ່ຽວຖ້ຳ ເລາະທ່ຽວຊົມຖ້ຳທີ່ເມືອງວັງວຽງຈະເຮັດໃຫ້ການພັກຜ່ອນຂອງທ່ານເຕັມໄປດ້ວຍການຜະ ຈົນໄພ ແລະ ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ສະຖານທີ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜາຫີນປູນເປັນແຖວຍາວຢຽດຕາມ ລ່ອງແມ່ນ້ຳຊອງກາຍເປັນພາບສາກຫຼັງອັນປະທັບໃຈຂອງຖ້ຳຫຼາຍແຫ່ງໃນເມືອງນີ້. ເຊິ່ງຖ້ຳ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ດ້ວຍລົດຈັກ ແລະ ບາງແຫ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ດ້ວຍ ການຍ່າງ ຂໍ້ແນະນໍາແກ່ທ່ານໃດທີ່ຈະໄປທ່ຽວຖ້ຳຄວນຈະຖືແຜນທີ່ ແລະ ໄຟສາຍ. ຂໍ້ແນະ ນໍາອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນທ່ານຄວນຈະຈ້າງຜູ້ນຳທາງໄປພ້ອມເພາະຖ້ຳບາງແຫ່ງແມ່ນມືດ ແລະ ຍາກທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຂ້າງໃນໄດ້.

Caving The caving opportunities around Vang Vieng will fill your day with adventure and thrills. The rows of limestone karsts along the Song River (Nam Song) provide a stunning backdrop for some impressive caves. Many of them are within biking distance and some are easy to reach on foot. Pack a handy kit, a map and a torch (which can be bought cheaply at the market) and go. It’s advisable to take a guide, as some of the caves are dark and difficult to navigate.

ຖ້ຳປູຄຳ ໃກ້ຄຽງກັບສະຖານທີ່ຫຼີ້ນນ້ຳ ບຣູລາກູນ. ພາຍໃນຖ້ຳດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງ ພະພຸດທະຮູບອັນສັກສິດ. ຕອນສວາຍຄ້າຍແລງແມ່ນເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການທ່ຽວຊົມຖ້ຳ ນີ້ເຊິ່ງເປັນໄລຍະເວລາທີ່ແສງຕາເວັນຈະສ່ອງຜ່ານປ່ອງຮູນ້ອຍເຂົ້າສູ່ພາຍໃນຖໍ້າ.

Tham Phou Kham

ຖ້ຳຊ້າງ ເປັນໜຶ່ງໃນຖ້ຳທີ່ໜ້າທ່ຽວຊົມ, ຖ້ຳດັ່ງກ່າວມີລັກສະນະຂອງຫີນປູນກໍ່ຕົວຂື້ນ ແລະ ຄ້າຍກັບ ຮູບປັ້ນໂຕຊ້າງ ພາຍໃນຍັງມີພຣະພຸດທະຮູບຈຳນວນໜຶ່ງລວມເຖິງຮອຍພຣະບາດຂອງ ພຣະພຸດທະເຈົ້າອີກດ້ວຍ.

Tham Xang

ຖ້ຳຈັງ ທາງເຂົ້ າ ຫຼັ ກ ຂອງຖ້ ຳ ແມ່ ນ ເຂົ້ າ ດ້ ວ ຍການຍ່ າ ງຜ່ າ ນຂື້ ນ ຂັ້ ນ ໄດເຊີ່ ງ ຈະນຳໄປສູ່ ທ າງເປີ ດ ຂອງໜ້າຜາ ແລະ ເປັນສະຖານທີ່ຊົມທີວທັດອັນສວຍງາມຂອງເມືອງວັງວຽງ ຖ້ຳຈັງເປັນ ຖ້ຳທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ຍັງມີຄຳກ່າວວ່າຖ້ຳແຫ່ງນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ຫລົບລີ້ຂອງກອງປຸ້ນຈີນໃນ ລະຫວ່າງສະຕະວັດທີ 19.

Tham Chang

ຖ້ຳນອນ ຖ້ ຳ ແຫ່ ງ ນີ້ ເ ປັ ນ ຖ້ ຳ ທີ່ ໃ ຫ່ ຍ ທີ່ ສຸ ດ ໃນເມື ອ ງວັ ງ ວຽງ ແລະ ເປັ ນ ທີ່ ຮູ້ ຈັ ກ ຕາມຊື່ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ ວ່ າ “ຖ້ຳນອນ”. ໃນເມື່ອກ່ອນປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເຂົ້າມາລີ້ໄພໃນໄລຍະສົງຄາມ ອາເມຣິກາ (ສົງຄາມຫວຽດນາມ). ພາຍໃນຖ້ຳມີລັກສະນະເປັນຫີນປູນ ແລະຫີນຍ້ອຍ, ທັງ ຍັງມີຫີນອັນສວຍງາມລືຊື່ຂອງວັງວຽງທີ່ມີລັກສະນະສະທ້ອນແສງໄດ້, ພາຍໃນຍັງເຕັມໄປ ດ້ວຍໂຕເຈຍທີ່ເກາະຕາມເພດານມືດຂອງຖ້ຳເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ນອກຈາກຈຳນວນຖ້ຳທີ່ກ່າວມານັ້ນຍັງມີຖ້ຳພື້ນນ້ຳ ເຊິ່ງເກີດຈາກສາຍນ້ຳຫຼາຍສາຍທີ່ໄຫຼ ເຊາະຜ່ານກ້ອງພູ, ມີບໍລິສັດນຳທ່ຽວຫຼາຍບໍລິສັດໃນຕົວເມືອງທີ່ສາມາດໃຫ້ການບໍລິການ ນໍາພາທ່ານທ່ຽວໂດຍການ ພາຍເຮືອຄາຍັກຊົມຖໍ້າຕ່າງໆໄດ້.

lao airlines inflight magazine

Close to the Blue Lagoon, this cave shelters a reclining golden Buddha. The best time to visit is the late afternoon when the sun is in the right position to shine through a small opening in the cave.

Also known as the ’Elephant Cave’, it is well worth a visit to see some unusual rock formations that have created an elephant sculpture. There are also a few Buddha images including a ’Buddha footprint’.

The main cave is accessed by some steps and leads out onto the cliff face with fantastic views all around. It is the most renowned of all the caves and is said to have been a refuge from Chinese Haw bandits in the 19th century.

Tham None This is one of the biggest caves in Vang Vieng and is known as the Sleeping Cave to the locals. Villagers took shelter here during the American (Vietnam) War. It is dotted with stalagmites and stalactites, including the ’magic stone of Vang Vieng’, which reflects light. Lots of bats reside in the grotto. There are also many underwater caves, a network of rivers running through the mountainside. Organized tours can be arranged in town to reach them by kayak.


ສວນຜັ ກ ປອດສານພິ ດ Organic ໄລຍະທາງສີ່ຫຼັກໄປທາງເໜືອຂອງເມືອງວັງວຽງຕາມລ່ອງແມ່ນໍ້າຊອງໃກ້ກັບຜາຫີນປູນ ແມ່ນສະຖານທີ່ຕັ້ງ ອັນສະຫງົບງຽບຂອງບ້ານພູດິນແດງ. ທີ່ໝູ່ບ້ານແຫ່ງນີ້ທ່ານຈະພົບກັບ ສວນຜັກປອດສານພິດຂອງເມືອງວັງວຽງ, ເຊິ່ງເປັນໂຄງການພັດທະນາແບບຢັ້ງຢືນ ກໍ່ຕັ້ງ ໂດຍ ທ່ານ ທະນົງສີ ສໍລັງຄຸນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນເອງ. ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງເພິ່ນແມ່ນ ເພື່ອແນະນໍາຄວາມຮູ້ວິທີການເຮັດສວນປາສະຈາກສານພິດໃຫ້ກັບຊຸມຊົນໂດຍສະເພາະ ເຂດທີ່ເຄີຍມີການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ ການຖາງປ່າທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ຖືກທໍາລາຍ. ການເປັນຕົວຢ່າງຂອງເພິ່ນແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງການ ເຮັດສວນປູກຜັກປອດສານພິດ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການທໍາມາຫາ ກິນລ້ຽງຊີບໄດ້ ພ້ອມທັງໃຫ້ປະໂຫຍດທາງດ້ານສຸຂະພາບອີກ. ສວນຜັກປອດສານພິດແຫ່ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມ ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການປູກພືດຈໍາພວກໝາກໄມ້, ຜັກສົດ ແລະ ໝາກມອນ. ໝາກມອນທີ່ ກ່າວມານີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ເຂົ້າ ໃນການຜະລິດຊາ ແລະ ລ້ຽງໂຕມ້ອນເພື່ອຜະລິດເສັ້ນໄໝ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ກິດຈະການການຜະລິດ ແພໄໝໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຖ້າຫາກທ່ານໃດສົນ ໃຈທ່ານສາມາດເຂົ້າຢ້ຽມຊົມຂັ້ນຕອນການຜະລິດຜ້າໄໝນັບຕັ້ງ ແຕ່ການລ້ຽງໂຕມ້ອນ ເຖິງ ຂັ້ນຕອນການຢ້ອມສີ ແລະ ຕໍ່າຜ້າໄໝຈົນກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ນໍາໃຊ້ໄດ້.

ນອກຈາກນັ້ນເປົ້າໝາຍໃນໄລຍະຍາວແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງນົມດື່ມ ແລະ ເນຍແຂງຈາກ ແບ້ໃຫ້ກັບຊາວສວນ ແລະ ເພື່ອຝຶກຫັດວິທີການລ້ຽງສັດປະເພດນີ້ໃຫ້ກັບຊາວສວນທ້ອງຖີ່ນ ອີກດ້ວຍ. ຫາກທ່ານໃດມີໂອກາດມາຢ້ຽມຊົມສວນຜັກປອດສານພິດນີ້ທ່ານຈະໄດ້ລອງຊີມ ລົດຊາດອາຫານທີ່ຜະລິດຈາກທໍາມະຊາດທີ່ ຮ້ານອາຫານແຄມນໍ້າ, ສວນຜັກປອດສານພິດ ຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດສໍາລັບແຂກ ແລະ ອາສາສະໝັກໃນການມີສ່ວນຮ່ວມກິດ ຈະກໍາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການເຮັດສວນ, ສອນພາສາອັງກິດ, ວິຊາຊີບສໍາລັບໄວໜຸ່ມ ແລະ ກິດຈະກໍາອື່ນໆ. ພ້ອມກັນນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ ຄວາມ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າມົ້ງ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ຂະມຸ ທີ່ສໍາຄັນໄປກ່ວານັ້ນທ່ານຈະມີໂອກາດຊຸກຍູ້ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຊີ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ.

Farm

Four km north of Vang Vieng, in the picturesque Nam Song Valley, beneath towering limestone mountains, lies the peaceful village of Phoudindaeng. Here you will find the Vang Vieng Organic Farm, a sustainable development project begun by Thanongsi Sorangkoun (“Mr. T.”) and his family. Their goal was to introduce organic farming methods to an area where chemicals and deforestation were ruining the land. Leading by example, their aim is to show that organic farming methods can be profitable, as well as healthy. The farm specialises in the cultivation of organic fruit, vegetables and mulberry. The latter is used for making tea and feeding the silk worms that are reared on the farm to support the local silk weaving industry. You can observe the full process of silk production from the raising of worms to dyeing and weaving. Another long-term goal is also to distribute milk and cheese-producing goats to local farmers and train them in raising this type of animal. During your visit you will have the chance to sample the delicious organic produce served in the restaurant overlooking the river. The farm also coordinates visitors and volunteers for various community projects: farming, teaching English, vocational courses for young people, etc. This will allow you to learn more about the local Hmong and Khmu communities. More importantly, you will get the chance to contribute to improving the livelihood of these villagers.

www.laofarm.org


ເອັມ-ພອຍມາກ

9t16j[jvoouh DDDDD mujgIqkrq[dao

Will Be There.....Where We Meet Lao Convenience Store


Be a Child Safe Traveller Children living and working in tourist areas are especially vulnerable to physical, emotional and sexual abuse. Your small actions can make a big difference to create a safer tourism environment and help prevent child abuse and exploitation. ACTION 1

ACTION 4

Child sexual abuse is against the law. Never engage in any sexual activity with a person under the age of 18 years. ACTION 2

Instead of giving money directly to children begging or selling food or souvenirs, purchase from local businesses and social enterprises that support families and communities, or donate to reputable children’s charities.

Always ask permission before taking photos of children and never take them anywhere without the supervision and permission of their parents or guardians. ACTION 5

Spread the word about Child Safe Tourism. Share this information with your friends and family while you travel and when you return home. ACTION 6

ACTION 3

Please don’t support ‘orphanage tourism’. Visiting and volunteering with children in institutional care can be detrimental to their emotional and physical wellbeing. Instead support organisations and initiatives that enable children to be cared for within a family.

If you see or suspect child abuse tell your hotel, tour guide or someone who can take action to protect the child. Contact numbers for Cambodia, Lao PDR, Thailand and Vietnam, as well as international agencies, are listed on www.childsafetourism.org

To learn more about what you can do to help protect children in South East Asia, visit www.childsafetourism.org


58 rkp.oxtgmf / Inside Laos

ງານຕະຫຼາດນັດ

ສະຫະກອນຜູ້ ຜະລິດກາເຟ

– ອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ ສໍາລັບຊາວ ສວນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາເຟ ລາວ by David Fairhurst Photos by Micka Perrier

CPC Fairtrade – A better future for smallholders and for Lao coffee lao airlines inflight magazine

ອີງຕາມປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ກາເຟ ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບ ທໍາອິດ ໃນສະຕະວັດທີ 9 ເມື່ອຄົນລ້ຽງແບ້ ເອທິໂອປີ ຜູ້ໜຶ່ງ ໄດ້ສັງເກດເຫັນແບ້ຂອງຕົນມີພຶດຕິກໍາອັນມຶນເມົາຫຼັງຈາກ ທີ່ພວກມັນໄດ້ກິນເມັດພືດຈໍານວນໜື່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນເມັດ ຫຍັງ. ເຖີງແມ່ນວ່າຄວາມເປັນຈິງ ຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ, ກາເຟ ໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງ ໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາທີ່ ມີການຊື້ຂາຍຫຼາຍ ທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊີ່ງໄດ້ມີການປະເມີນວ່າ ໃນປະຈຸບັນນີ້ ການສົ່ງອອກກາເຟ ແມ່ນມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 16 ຕື້ໂດລາ. ເມື່ອວັດທະນະທໍາການດື່ມກາເຟ ທີ່ມີຄວາມ ສະຫຼັ ບ ສັ ບ ຊ້ ອ ນຂຶ້ ນ ກວ່ າ ເກົ່ າ ໄດ້ ປ າກົ ດ ຂຶ້ ນ ມາ, ເຮັ ດ ໃຫ້ ເກີດມີໂອກາດໃໝ່ໆແກ່ຜູ້ປູກກາເຟ. ຢູ່ປະເທດລາວ ມີປະເພນີການດື່ມກາເຟ ເປັນເວລາຍາວ ນານ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນແຕ່ລະເຊົ້າຢູ່ ຕາມຮ້ານກາເຟນ້ອຍໆຫຼາຍໆຮ້ານຕາມແຄມທາງທີ່ຂາຍ ໂອລ່ຽງ ແລະ ກາເຟນົມ ເຊີ່ງເປັນບ່ອນທີ່ສ່ວນຫຼາຍຈະ ມີ ຄົ ນ ເຖົ້ າ ຄົ ນ ແກ່ ມ ານັ ງ ລົ ມ ກັ ນ ໃນແຕ່ ລ ະວັ ນ ໄປພ້ ອ ມໆ ກັບການດື່ມເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ມີສານກາເຟອິນ. ແຕ່ວ່າ ທຸກມື້ນີ້, ມີ ຄົນລາວທີ່ດື່ມກາເຟໄດ້ຫັນປ່ຽນໄປດື່ມກາເຟ ທີ່ມີລົດຊາດ ແລະ ມີການບັນຈຸຫຸ້ມຫໍ່ ແບບສາກົນ ເພີ່ມຂື້ນ. ຊື່ເກົ່າຂອງສະຫະກອນ ແມ່ນສະມາຄົມ ເອຈີພີຊີ (AGPC) ເຊີ່ງປະຈຸບັນປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ຊີພີຊີ (CPC) - ກໍຄືສະຫະກອນ ຜູ້ຜະລິດກາເຟເຂດພູພຽງບໍລິເວນ ເຊີ່ງເປັນກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ກາເຟ ທີ່ຂ້ອນຂ້າງໃໝ່ ທີ່ກໍາລັງຊອກສວຍໃຊ້ໂອກາດ ຈາກ ການປ່ ຽ ນແປງລົ ດ ນິ ຍົ ມ ຂອງຜູ້ ບໍ ລິ ໂ ພກພາຍໃນດ້ ວ ຍ

According to legend coffee was first discovered when a 9th century Ethiopian goatherd observed crazy behavior in his animals after they had consumed some mysterious beans. Whatever the truth, coffee has become one of the world’s most widely traded agricultural products with current exports estimated to be over $16 billion. With the emergence of an ever more sophisticated coffee drinking culture new opportunities are arising for coffee growers. In Laos there is a long tradition of coffee drinking. This can be seen in the plethora of small stalls each morning offering strong roasted coffee, sweetened with condensed milk, where mostly older men chat as they receive their daily caffeine hit. But these days Lao coffee drinkers are being increasingly drawn to a more international style of coffee in terms of flavor and packaging. CPC* (formerly AGPC) - Bolaven Plateau Coffee Producers Cooperative ((Facebook: AGPC / YouTube: AGPCbolovens)), a relatively new group of coffee producers is seeking to cash in on the


Inside Laos /

ການສະເໜີ ຂ າຍຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ່ ຫຼ າ ກຫຼ າ ຍຕາມຄວາມ ຕ້ອງ ການ. ໃນນາມ ເປັນກຸ່ມທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 2007 ຜ່ານທາງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທືນຈາກປະເທດຝຣັ່ງ ແລະ ໄດ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານລາວ, ສະຫະ ກອນນີ້ ແມ່ນເປັນຂອງປະຊາຊົນ 1,796 ຄອບຄົວ ທີ່ກວມ ເອົາ 15-20% ຂອງຈໍານວນຊາວສວນກາເຟຂະ ໜາດນ້ອຍ ໃນເຂດ ພູພຽງບໍລິເວນ. ຢູ່ໃນໂລກທີ່ມີຈໍານວນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ທີ່ມັກ ເລືອກຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ດີຕໍ່ສຸຂະ ພາບ, ງານຕະຫຼາດນັດຂອງສະຫະກອນຜູ້ຜະລິດກາເຟ ແລະ ການຢັ້ງຢືນການປອດສານພິດກໍາລັງນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດ ດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າມາສູ່ ຊາວສວນກາ ເຟຂະໜາດນ້ອຍ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບລາ ຄາສູງຂື້ນ ຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຜະລິດ. ມາດຖານດ້ານຄຸນນະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດ ຂອງສະຫະກອນຜູ້ ຜະລິດກາເຟ ແລະ ການຢັ້ງຢືນການປອດ ສານພິດໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍສາມາດຂາຍເມັດກາເຟ ຂຽວ ໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂົ້ວກາເຟທີ່ຢູ່ແດນໄກ ຄື: ປະເທດ ຝຣັ່ງ, ຊູແອັດ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົ່າຫຼີໃຕ້ ແລະ ນີວຊີແລນ. ໃນປີ 2013, ໄດ້ສົ່ງອອກກາເຟ ຈໍານວນ 965 ໂຕນ, ເຊີ່ງເປັນການເພີ່ມ ຂຶ້ນຢ່າງໄວວ່າ ເຖີງ 60% ຕະຫຼອດ ໃນໄລຍະປີຜ່ານມາ. ເມື່ ອ ພວກເຂົ າ ຄື ສ າກຫຼັ ງ ແຫ່ ງ ຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ໃນການສົ່ ງ ອອກ, ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ສະຫະ ກອນຜູ້ ປູ ກ ກາເຟໄດ້ ຕີ ເ ຂົ້ າ ຕະຫຼ າ ດທ້ ອ ງຖິ່ ນ ຢ່ າ ງຕັ້ ງ ໜ້ າ . ສະຫະກອນໄດ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ວ່າ ຈໍາປີ (Champee), ເຊິ່ງເປັນຍີຫໍ້ກາເຟຂົ້ວທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນຖົງສູນຍາກາດເພື່ອຮັກ ສາຄວາມສົດ ແລະ ລົດຊາດໄວ້. ຍ້ອນຍຸດທະສາດດ້ານ ການຕະຫຼາດແບບເອົາຈີງເອົາຈັງ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ ຮ້ານສະດວກ ຊື້, ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານລະດັບສູງ, ເຫັນໄດ້ວ່າ ການຂາຍໄດ້ເພີ່ມຂື້ນສີ່ເທົ່າ ຈາກ 736 ກິໂລກຼາມ ໃນປີ 2010 ມາເປັນຫຼາຍກວ່າ 4,000 ກິໂລກຼາມ ໃນປີ 2012.

rkp.oxtgmf

changing tastes of domestic consumers by offering much needed variety. Created in 2007 through a French-funded project, with the support of the Lao government, it is owned by 1,796 families that represent 15-20 percent of small coffee farmers on the plateau. In a world where consumers are increasingly making ethical and healthy choices, CPC’s Fairtrade and Organic certifications are bringing wider economic benefits to small coffee growers enabling them to earn higher prices for their produce. CPC’s strict quality specifications, and its organic certification, have seen the small farmer selling green coffee beans directly to roasters as far afield as France, Sweden, Japan, South Korea and New Zealand. In 2013, 965 tons were exported, a whopping increase of 60% over the previous year. Riding on the back of its export successes, CPC has over the last few years been steadily making inroads into the local market. It introduced Champee, its own brand of specially roasted coffee in vacuum packed bags to preserve freshness and flavour. A careful marketing strategy that focuses on minimarts and high-end hotels and restaurants saw sales more than quadruple, from 736 kg in 2010 to over 4,000 kg in 2012.

59


60 rkp.oxtgmf /

Inside Laos

At a glance 2012-2013 turnover: US$ 4 million Export sales since inception: 2,646 tons Domestic sales since 2010: 5,880 kg Laos Best Coffee Exporter 2012 Award - for quality and price.

ດັ່ງນັ້ນ, ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ ສະຫະກອນຜູ້ຜະ ລິດກາເຟ ມີອານາຄົດທີ່ສົດໃສ? ໂດຍການໃຫ້ ກໍ າ ມະສິ ດ 100%ແກ່ ຊ າວສວນກາເຟ, ອົ ງ ການສະຫະກອນຜູ້ຜະລິດກາເຟ ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ແມ່ນກະທັງຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍສຸດກໍຍັງສາມາດເປັນ ຜູ້ ທີ່ ມີ ສ່ ວ ນໄດ້ ເ ສຍຕໍ່ ກັ ບ ຜົ ນ ປະໂຫຍດຈາກຜົ ນ ສໍ າ ເລັ ດ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ. ມັນຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ການຜະລິດຂອງສະມາຊິກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ກໍຍັງໃຫ້ຫຼ່າຍໆຢ່າງແກ່ເຂົາເຈົ້າໃນລັກສະນະໃຫ້ການ ຊ່ວຍ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງີນ ແລະ ເປັນເຈົ້າ ການໃນກິດຈະກໍາການສ້າງຄວາມອາດສາມາດອື່ນໆ. ສີ່ງ ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນວ່າລາຍຮັບທີ່ສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ສະຫະກອນຜູ້ ຜະລິດ ກາເຟ ສາມາດລົງທຶນໃສ່ອະນາຄົດຂອງສະມາຊີກ ຂອງຕົນໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ໃນຂະນະທີ່ວັດທະນະທໍາ ກາເຟ ມີການຂະຫຍາຍໂຕໄປເລື້ອຍໆ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການລົງມືລິເລີ່ມ ເຊັ່ນການລົງມືຂອງສະຫະ ກອນຜູ້ຜະລິດກາເຟໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຜະລິດກາເຟ ລາວແມ່ນຢູ່ໃນຈຸດຢືນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ທີ່ຈະເພີ່ມສ່ວນແບ່ງຂອງ ເຂົາເຈົ້າໃນຕະຫຼາດໂລກໄປພ້ອມໆກັບການຮັບປະກັນຜົນ ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຄົນທໍາມະດາ.

lao airlines inflight magazine

So what makes CPC tick? By giving 100% ownership to the coffee grower, CPC ensures that even the smallest farmer is a stakeholder with a vested interest in seeing that the organisation thrives. It not only promotes and markets the produce of its members but also offers them much more in the way of technical and financial support and a host of other capacity building activities. Importantly, the higher income enables CPC to invest in the future of its members; in local health, education and infrastructure activities. As the coffee culture continues to grow, domestically and internationally, initiatives like CPC show that Lao coffee producers are in a strong position to increase their share of the world market, while at the same time ensuring that the little man benefits.

www.agpc-laos.org Facebook: AGPC YouTube: AGPCbolovense To S on L a ( Vietnam)

VIETNAM

BA

NG

id

PRA

Nam

To S on L a & Hanoi ( Vietnam)

Pe u

M. Sopbao

NG Don’t miss

HOUAPHANH

t

Nam E

Namnoua Waterfall

Viangkham

Nam Ham

Na

Si m

Nam Xa m

Nameuang Hot Springs

6A

M. Viengxay m

X am Neu a N a m E t - P h o u Xam Neua Attractions LoueyN PA

Viengxay Caves

1

Viengthong Hot Springs

Heo

Phonxay-saleuy Waterfall

M. Houameuang To Luang Prabang & Oudomxay

To Thanh Hoa & Hanoi ( Vietnam)

6 Nam

Nam Xam NPA

Hintang Archaeological Park

6

M. Viengthong Na

Nam

un Ne

Main market - is stocked predominantly with Chinese and Vietnamese consumer goods. However, some cloth stalls still stock regional textiles and jewellers sell antique coins and silverware used in tribal headgear.

M. Xiangkho

M. Et

LUA

T

v ra

gu el

P n m eu

Xam Tai Textiles M. Xam Tai

1

XIENG KHOUANG To Phonsavanh, Xieng Khouang

ແຂວງຫົວພັນ

M. Kham

To Vietnam

Houaphan Province Nam Noua Waterfall - Just off the road between Sam Neua and Vieng Xai is this spectacular waterfall gushing from 80 meters above through a rocky, tree - lined trough, plunging in a mist over two tiers until it lands at the rocky bottom.

Houaphan’s rugged landscape and its hundreds of caves made it the ideal base in the Pathet Lao’s war against American air power during the Indochina War years. Famous for its limestone mountains and caverns, it is also the home of the Nam Et-Phou Louey National Protected Area, an ecotourism project to protect endangered species like the tiger and other wildlife.

BY BUS

Phonechalern Guesthouse

Daily from Northern Bus Terminal Vientiane, Luang Prabang and Phonsavanh.

Riverside Street Tel: +856-64-312 195

AVIS Rental

Chittavanh Guesthouse

Tel: +856-21 223 867 www.avrlaos.com

Riverside Street Tel: +856-64-312 265

Entry from Vietnam via Nam SoiNa Meo border crossing (visa on arrival)

Naxay 2 Guesthouse

In Sam Neua there are many small Lao restaurants around the market areas and the main guest houses near the river. In Vieng Xai there are some restaurants in the main street.

Hintang – The archeological site is about 60 km from the provincial capital of Sam Neua. The roads are in a very poor condition and so only the most intrepid of travellers make it there. The menhir (stand-alone rocks) still have archaeologists debating their origin. Stonehenge on a smaller scale?

Vieng Xay Village (Across from Caves Visitor Centre)

Vieng Xai Caves - Explore the subterranean living quarters and command centre of the war-time Lao revolutionary leaders Joining a truly fascinating 18-point tour is the only way to see Vieng Xai’s seven most important cave complexes, along with several 1970s postwar buildings associated with major liberation heroes. All are set in beautiful yet very natural gardens and backed by fabulous karst scenery.

Nam Nern Night Safari – award-winning tour of the Nam Et-Phou Louey NPA. The safari, the only one of its kind in the country provides opportunities to view rare wildlife. All movement around the NPA is done at night in traditional long-tail boats. The trip is designed to support alternative livelihoods for local people and generate community support for wildlife conservation.


Riverside Boutique Resort, Vang Vieng - the charm of tradition on the bank of the Nam Song

12 Khouvieng Rd, Vientiane Capital, Lao PDR Phone: +856 21 26 4097 Fax: +856 21 26 3064 Email : info@greenparkvientiane.com www.greenparkvientiane.com

Ban Viengkeo, Vang Vieng Vientiane Province, Lao PDR Phone: +856 (0)23 511 726-8 Fax: +856 (0)23 511 729 Email: info@riversidevangvieng.com www.riversidevangvieng.com

Green Park Boutique Hotel - elegance and timeless comfort in the heart of Vientiane


Tr

av

gu el

id

e

Don’t miss French colonial architecture – Fine though crumbling legacies of the colonial period churches and other public buildings can be found all over Savannakhet.

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

Savannakhet Province Savannakhet Province offers a variety of natural, cultural and historical experiences, many organized by the Savannakhet Provincial Tourism Department. The town of Savannakhet will surprise you with its old French colonial architecture and the friendly, sleepy atmosphere which preserves many aspects of Lao traditional culture.

BY AIR

Sala Savan Guesthouse

Daily from/to Vientiane and Pakse.

Kanthabuly Road near the Central Plaza Tel: +856-41-212 445, 252 097 www.salalao.com

BY BUS Daily from Southern Bus Terminal Vientiane. Dinosaur Museum – Exhibits dinosaur fossils or ’big lizard bones’ as known in Lao. Three kinds of dinosaur bones were excavated in Xonbouly District: pode, iguanodon and sauropoda. A staff member will show you around and explain the exhibits to you.

That Ing Hang Stupa – Located 13 km northeast of Savannakhet, this 16th century stupa is one of the most revered in Laos. Every December, Buddhists travel to this holy site for the annual boun pha ceremony.

Dong Natad Forest – A Provincial Protected Area (PPA) extending over an area of 8,300 hectares. It includes two tribal villages said to be over 400 years old. There is a beautiful lake called Nong Lom in the centre of the forest where you can observe wild birds like teal, butterflies and rare plants. The entrance to the forest is near That Ing Hang stupa.

Saint Theresa Church and Talat Yen Plaza – This Catholic church was built in the 1920s during the French occupation and is still used today. The plaza is more a meeting place after sunset and is virtually deserted by day.

AVIS Rental Tel: +856-21 223 867 www.avrlaos.com Entry from Thailand via the Second Lao-Thai Friendship Bridge across the Mekong from Mukdahan (visa on arrival) Entry from Vietnam via Lao Bao border (visa on arrival)

Daosavanh Resort Thahea Road along the Mekong Tel: +856-41- 252 188 email: info@daosavanhhtl.com www.daosavanhhtl.com

Savan Vegas Hotel & Casino Route 9, Ban Nongderm (7 km from city centre) Tel: +856 41 252 200-4, +856 41 252 141 www.savanvegas.com

Savansai Market Southern Lao-style food Near bus station

Lin’s Café Savan Lao Derm Restauran Asian Thahea Road, Mekong River

Asian, international, vegetarian, coffee shop Latsaphanit Rd Tel: +856-20-9988 1630.


To Savannakhet & Vientiane

Phou Khong

Don’t miss

To Udon Ratchthani & Thailand

Chong Mek

To Salavan

P h o u X i e n g 13 8 Sanasomboune Thong N PA Boungkha Nakeo Tai Don 9 Kho Island

Vang Tao

Phontong

Don Khong - The largest island in the Si Phan Don area with its chilled-out atmosphere is almost entirely given over to rice cultivation.

To Sekong

Pha Suam Waterfall

Xone Phark Dong Lankham Saphai 10

7

Bachiangchalernsouk Tham Pha

Pakse

Tad Fane Waterfall

Phou Salao Vat Phou Ngoi

23

6

Pakxong

Bolaven Plateau

Pakbong

Lak 24 D o n g H o u a

Songkhon

Sao N PA Lak 30 Meuang 2 Lak 40 Don Pathoumphone

Champasak Vat Phou 1 World Heritage Site

Daeng Island

Thang Beng

Dontalat

Kiat Ngong 3

Phou Asa

Nathongsomlong

CHAMPASAK ME

K ONG

Sukhuma

THAILAND

Elephant Camp

18

Taong

Xe Pian N PA

13 Houayxai Pakson

Mounlapamok Saphang

ແຂວງຈຳປາສັກ

Vin-Tai

Khiam

Taseum Paling

Champassak Province

Kanluang

CAMBODIA

Khong

Wat Phou - a ruined Khmer temple complex located at the base of Mount Phu Kao, some 6 km from the Mekong River in Champassak. A 5th century temple once existed here though surviving structures date to the 11th and 13th centuries. The temple has a unique structure, in which the elements lead to a shrine where a lingam is bathed from a mountain spring. The site later became a centre of Theravada Buddhist worship. It is now a World Heritage Site.

Khone Phapheng - The largest waterfalls in Southeast Asia. Unrestrained geographical aggression as every second millions of cubic litres of water crash over the rocks into Cambodia.

Nakasang

Somphamit Waterfall

5

Napakiap

Khonephapheng Waterfall

Veun Kham

Champassak Province has a number of cultural and historical sites and a variety of ecotourism activities. There are numerous waterfalls and in the calmer waters of the lower Mekong fresh water dolphins can be spotted. Wat Muang Kang - The oldest active temple in Champassak combines elements of French colonial and Lao Buddhist architecture. The haw tai’s three-tiered roof has coloured mosaic at the corners, and a small box with coloured crystal windows at the centre of the top roof ridge.

Hat Xai Khoun

4000 4 islands

Dong Calor To Strung Treng & Cambodia

BY AIR Scheduled flights to Pakse from Vientiane, Savannakhet, Siem Reap, Bangkok, and Ho Chi Minh City.

BY BUS Daily from Southern Bus Terminal Vientiane/Thakhek/ Savannakhet.

Athena Hotel Route 13 South Tel: +856-31 214 888 www.athena-hotel-laos.com

AVIS Rental Tel: +856-21 223 867 www.avrlaos.com Entry from Thailand via Ubon Ratchathani (visa on arrival).

Xe Pian National Protected Area (NPA) - is considered the second most important biodiversity conservation area in Laos. Visitors can stay overnight in Kiet Ngong’s community-operated bungalows, which overlook an expansive wetland that is excellent for bird watching.

Entry from Cambodia via Phnom Penh, Stung Treng, Kratie and Siem Reap (visa on arrival).

Champassak Grand Hotel Lao Nippon Bridge, Mekong Riverside Road Tel: +856-31- 255 111 www.champasakgrand.com

The River Resort Ban Phaphinnoy, 14A Rd Tel: +856-20-5685 0198 www.theriverresortlaos.com

Jasmine Restaurant Indian Route 13 Tel: +856-031-251-002

Dok Mai Italian, vegetarian Rue 24 Tel: +856-20-9800 8652

Mekong Lanxang Lao Thanon 11, Mekong Riverfront Tel: +856-31-254 411

To Attapeu


"g "" g ngn o sesoo sn ee v v v o o o l l l r r r e e e t t t inin "W ັງ"ັງW ດ ີ ີດ ີລ ີລີລ ຊຊຊ ຍຍຍ ອອອ ຮຮຮ

າາາ ິ,ຕ ິ,ິ,ຕຕ າາມາມມ ະນນ າະາາະນ ກ �ຽວ �ຽວເກເເກ ທທ ນນນ ລລລ ີແີແີແ ເເວເວວ ເເອອ ເອ ຸກຸກຸກ ະະນ ະນນ ສສສ ນນ ນ ວວ ສສ ີລີລີລີ ີ �ເ�ເບບ �ເບ ະະຕ ະຕຕ ສສສ ນ ວວນນ ສສ

ee e yy E kkkEEy ic ric TTr Tric ນ ັ ນ ັ ນ ັ ພ ພ ພ ະ ະ ະ ຕ ິ ຕ ິ ຕ ິ ພ ິ ພ ິ ພ ພ � � ພ ຫຫ ົງົງ ົງ ດດດ ຽຽມ ຽມມ ມມມ ຼາຼາດຼາດດ �າງຕ �າໆງ�າໆງໆ ຕ ະະຫ ະຫຫ �ຽທ �ຽວວ �ຽຕວ ິ້ງິ້ງຕຕ ິ້ງຕ ທ ທ ປປປ ງ ງ ງ ອ � ອ � ອ � �ອ�ອບບບ ທ ່ ີ ທ ່ ີ ທ ່ ີ ຊຊ ທ ທ ທ ນ ນ ນ າ າ າ ຖ ຖ ຖ ະະ ະ ະສສະສ ແະລ er e"rແ"ລ ww w o o o T T T l l l u u u o o o e e e S S S """ ໂໂຊ ໂຊຊ ຍຍຍ ອອອ ຄ ຫຫ�ຄ�ຄ ຼີ ຼີ ົາຫົາຫ ງເງກເກ ອອ ຂ ຂ ຂ ວ ວ ວ າ າ າ ດ ດ ດ 3 3 3 ມ ມ ມ ຮ ຮ ຮ ງງແແ ງແ ໂໂຮຮ ໂຮ ກ ພພັກັກ

ພິພິເເສດ ສດ

6,000,000 6,000,000 6,000,000

ກີ ກີບ ກີ ບບ

ສອບຖາມຂ� ເພີ ເຕີ ສອບຖາມຂ� ສອບຖາມຂ� ້ມ້ມູນູນເພີ ເພີ ່ມ່ມ ່ມ ເຕີ ເຕີ ມມມ :::

//ຄົ ນ ຄົ /ຄົ ນນ

TEL 856-21) 212 051-54, Hot line 55521465 TEL TEL : (::856-21) (( 856-21) 212 212 051-54, 051-54, Hot Hot line line ::020 :020 020 55521465 55521465 Email tour@laoairlines.com,champaholidays1@laoairlines.com champaholidays1@laoairlines.com Email Email : tour@laoairlines.com, :: tour@laoairlines.com, champaholidays1@laoairlines.com

ເດີ ທາງວັ ນນ ທີນ ່ 15 ດພຶ ສະພາ ເດີນ ເດີ ນ ນ ທາງວັ ທາງວັ ທີ ທີ ່ 15 ່ ພຶ 15ພຶ ດດ ສະພາ ສະພາ ຈົຈົ ນຈົ ເຖິ ງເຖິ ກັນ ຍາ 2014 ນ ນ ເຖິ ງ30 ງ3030 ກັກັ ນນ ຍາ ຍາ2014 2014


1-6 Days Mahout Course (Mahout Training School)

All you can experience Mahout Training School Elephant Training/ Riding/Bathing Outdoor Adventures Trekking/Biking Kayaking/River Trip Elephant Riding Mahout Resort E lephant L ovely guide E xcellent food P roper good elephant H appy beasts A mazing views N naughty baby elephants T ill next time!!!

SHUTTLE BUS SCHEDULE Depart From Office in town

Depart From Elephant Camp

08:00 AM, 11:00AM 10:00AM, 13:00PM 14:00 PM, 17:00PM 16:00PM, 19:00PM 20:00 PM 21:00PM 15-25 Minutes Travel Times

All Lao Elephant Camp

Tel: +856-71-253522, +856-71-254547 Fax: +865-71-253523 E: info@alllaoservice.com | Tour@alllaoservice.com E: info@mahoutlodge.com

www.alllaoservice.com | www.mahoutlodge.com

Mahout Lodge LUANG PRABANG


68 0jk;lkodko[yo]k; / lao airlines

ການລົງທຶນ ມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ 2013

ຈຳນວນເຮືອບິນເພີ່ມຂຶ້ນ 2014

ຈຳນວນພະນັກງານເພີ່ມຂຶ້ນ 2013

20062006

2006 2 ລຳ

15 ລຳ

400 ຕື້ກ400 ີບ ຄົນ

875 ຄົນ 2,000 ຕື້ກີບ

25 ປີ ແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການບິນລາວ

Lao Airlines: 25 years of a continued growth ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຊິ່ງແຍກອອກຈາກກົມການບິນ ພົນລະເຮືອນ ມາດຳເນີນທຸລະກິດແບບເອກະລາດທາງ ດ້ານການເງິນ, ຕະຫລອດໄລ ຍະ 25 ປີ ການບິນລາວໄດ້ມີການປັບປຸງພັດທະນາໂດຍຜ່ານ 3 ໄລຍະຄື:

Lao Airlines is an organization independent of the Civil Aviation Department, financially and operationally. Over the past 25 years, it has undertaken business improvement and development through three main phases:

ໄລຍະທີ I ແຕ່ປີ 1989 - 2005 ເຊິ່ງ ໃນໄລຍະນີ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຕອນ ຄື ຕອນທີໜຶ່ງແຕ່ປີ 1989 - 2001 ເລັ່ງໃສ່ຍົກລະດັບການບໍລິການສາຍການບິນພາຍໃນ ປະເທດເປັນຕົ້ນຕໍໂດຍ ການເປີດເສັ້ນທາງບິນທະລຸຫາຫລາຍໆແຂວງພາຍໃນປະເທດ. ສ່ ວ ນສາຍການບິ ນ ຕ່ າ ງປະເທດແມ່ ນ ຕ່ າ ງປະເທດເປັ ນ ຜູ້ ສ ຳປະທານໃນຕອນທີ ສ ອງ ແຕ່ປີ 2002 - 2005 ເປັນໄລຍະປັບປຸງແຜນທຸລະກິດໃໝ່, ລັດຖະບານໄດ້ຕົກລົງວ່າຈ້າງ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຈາກ AIR France Consulting ຊ່ວຍສ້າງແຜນທຸລະກິດເລີ່ມດຳເນີນ ທຸລະກິດດ້ວຍການເຊົ່າເຮືອບິນ A320 ບໍລິການຖ້ຽວການບິນຕ່າງປະເທດສ້າງແຜນບິນ ໂດຍເລີ່ ມ ຈາກຄວາມຕ້ ອ ງການຂອງຕະຫລາດການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວໂດຍເອົ າ ຫລວງພຣະບາງ ເປັນຈຸດດຶງດູດ.

1) The first phase covered two different stages. The first one covered the years 1989-2011. During this period the focus was on the domestic sector and building a network of routes to different provinces in the country, while leaving international routes to foreign airlines. The second stage was from 2002-2005 when the company decided to improve its business and Air France Consulting Company was brought in to establish a more competitive business plan. An A320 aircraft was rented for international routes to service the increasing demand from visitors travelling to the main tourism attraction of Luang Prabang;

ໄລຍະທີ II ແຕ່ປີ 2006 - 2010 ເປັນໄລຍະຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນປັບໂຄງສ້າງລັດ ວິສາຫະກິດການບິນ ລາວໃຫ້ເຂົ້າສູ່ວຽກງານຫັນມາຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນທຸລະກິດໄລຍະ ຍາວຮອດປີ 2020 ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຮືອບິນທີ່ທັນສະໄໝ, ເປີດເສັ້ນທາງບິນໄລຍະກາງ ເພື່ ອ ເຊື່ ອ ມຕ່ໍ ກັ ບ ບັ ນ ດາປະເທດອາຊີ ແ ນໃສ່ ອ ຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານ ທ່ອງທ່ຽວການລົງທຶນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ໄລຍະທີ III ແຕ່ປີ 2011 ເຖິງປັດຈຸບັນ ແມ່ນໄລຍະຫັນເປັນມາດຕະຖານເຊື່ອມໂຍງ ເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືດ້ານທຸລະກິດກັບສາຍການບິນຕ່າງປະເທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຜ່ານໄລຍະການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ 25 ປີ ສາມາດສ້າງຜົນງານຫລາຍດ້ານເຮັດໃຫ້ ທຸລະກິດຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນແຕ່ລະດ້ານຄື ການລົງທຶນ ມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 400 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2006 ມາເປັນ 2.000 ຕື້ກີບໃນປີ 2013, ຈຳນວນເຮືອບິນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2 ລຳໃນປີ 2006 ມາເປັນ 15 ລຳໃນປີ 2014, ໃນນັ້ນມີ A320 ຈຳນວນ 4 ລຳ, ຈຳນວນພະນັກງານເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 400 ຄົນໃນປີ 2006 ມາເປັນ 875 ຄົນໃນປີ 2013, ຈຸບິນເພີ່ມຂຶ້ນ 6 ເທົ່າ, ຕົວແທນການຂາຍປີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 360 ຕົວແທນ, ມີການຮ່ວມມືກັບສາຍການບິນ ຕ່າງປະເທດ 25 ສາຍການບິນ ສັງກັດຢູ່ 23 ປະເທດໃນໂລກ. ການບໍລິການຜູ້ໂດຍສານຈາກ 275.000 ເທື່ອ ຄົນໃນປີ 2006 ມາເປັນ 743.000 ເທື່ອຄົນໃນປີ 2013, ລາຍຮັບມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 199 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2006 ມາເປັນ 926 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2013. ມາຮອດວັນທີ 9 ເມສາ 2014 ນີ້ ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວໄດ້ຈັດພິທີສະເຫລີມສະ ຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງ (23 /5/ 1989 - 23 /5/ 2014) ຄົບຮອບ 25 ປີໂອກາດດຽວກັນນີ້ກໍ ມີ ກ ານຕັ້ ງ ກອງບຸ ນ ຖວາຍເຄື່ ອ ງສັ ງ ຄະທານບາສີ ສູ່ ຂ ວັ ນ ເພື່ ອ ເປັ ນ ສິ ຣິ ມົ ງ ຄຸ ນ ຕ້ ອ ນຮັ ບ ປີ ໃໝ່ລາວ 2014 ທີ່ສະໂມສອນສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ໂດຍມີ ທ່ານ ລັດຕະນະມະນີ ຄູນນີວົງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງໂຍທາທິການຂົນສົ່ງ, ທ່ານ ດຣ.ສົມພອນ ດວງດາລາ ຜູ້ອຳນວຍການລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ, ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຫົວໜ່ວຍທຸ​ຸລະກິດ, ພະນັກງານອາວຸໂສບຳນານ, ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

2) The second phase covered the period 2006-2010 and the implementation of Lao Airlines restructuring and reform plans. This was built on to a long-term strategy till 2020 when more modern aircraft would be acquired and used to build up regional links with countries in Asia; 3) The final phase which has been from 2011 till the present is to focus integration with other international airlines to expand business cooperation. Throughout the business improvement and development of the last 25 years, Lao Airlines has reached significant milestones and achievements. This is reflected in many remarkable statistics. For instance, investment into the company increased from 400 billion kip in to 2,000 billion kip in 2013; aircraft numbers jumped from 2 in 2006 to 15 in 2014, including four Airbus A-320. Staff doubled from 400 in 2006 to 875 in 2013, while crew members saw a six-fold increase. Up to 360 business representatives and partners are now doing business with Lao Airlines. There is cooperation with 25 foreign airlines in 23 countries. The number of passengers increased from 275,000 in 2006 to 743,000 in 2013 and revenues climbed 199 billion kip in 2006 to 926 billion kip in 2013. On 9 April 2014, Lao Airlines organized its 25th Anniversary celebrations. On this auspicious occasion, an alms-giving ceremony and baci were held in the hall of Wattay Airport. It was attended by HE. Mr Lattanamay Khounnivong, Vice Minister of Public Works and Transport, Dr Somphone Duangdara, President of Lao Airlines and representatives from lines ministries, business communities, senior and retired officials and other invited guests.


ປະກັນໄພລາວ ຈັບມືການບິນລາວ ສະເຫນີປະກັນໄພການເດີນທາງ ເມື່ອວັນທີ 21 ເມສາ 2014 ນີ້ ທ່ານ ດຣ. ສົມພອນ ດວງດາລາ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດ ການບິນລາວ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບ ທ່ານ ກີ ອາໂປວີ ຜູ້ອຳນວຍ ການໃຫຍ່ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ສະເຫນີຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພການເດີນ ທາງ ເພື່ອສ້າງທາງເລືອກໃໝ່ ແລະ ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ຊື້ປີ້ ເຮືອບິນຂອງສາຍການບິນລາວ ສາມາດເລືອກຊື້ປະກັນໄພການເດີນທາງກັບ ບປລໄດ້. ຄວາມຮ່ວມມືຂອງທັງສອງບໍລິສັດຄັ້ງນີ້ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ລູກຄ້າ, ພັດທະນາຄຸນນະພາບການບໍລິການຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ທົ່ວເຖິງທຸກພາກສ່ວນຢ່າງບໍ່ ຢຸດຢັ້ງ; ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັນຫາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການ ບໍລິການທີ່ອົບອຸ່ນ, ສ້າງຄວາມພໍໃຈໃຫ້ທຸກທ່ານ, ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວຈຶ່ງຮ່ວມ ມືກັບ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ເພື່ອສະໜອງການຂາຍປະກັນໄພການເດີນ ທາງແກ່ບັນດາລູກຄ້າ ກໍ່ຄືຜູ້ໂດຍສານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສາມາດຊື້ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພ້ອມກັບການຈອງປີ້ຜ່ານການບິນລາວອີກດ້ວຍ. ການຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ທັງເປັນການເພີ່ມສິນຄ້າໃໝ່ເຂົ້າ ໃນເວບໄຊ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສະດວກໃນການເລືອກຊື້ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນການບິນລາວຈະ ຂາຍໃນລະບົບອອນລາຍຮ່ວມກັບປີ້ຍົນ ພ້ອມກັນນີ້ກໍຈະເລັ່ງຂະຫຍາຍການຂາຍຕາມ ບັນດາຕົວແທນຈຳໜ່າຍປີ້ເຮືອບິນຕ່າງໆໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ. ສຳລັບການຂາຍປະກັນ ໄພດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຂາຍຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ເມສາ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.

AGL joins hands with Lao Airlines to provide travel insurance service Dr Somphon Duangdara, President of Lao Airlines and Mr Guy Apovy, President of Allianz General Laos (AGL) signed a service agreement on 21 April 2014 to provide more options for passengers wishing to buy travel insurance while flying with Lao Airlines. Under the framework of this agreement, Lao Airlines will make it possible for its customers to buy travel insurance along with their flight tickets and to develop a general quality of service that will be accessible and satisfactory to all. This cooperation with AGL will allow Lao Airlines to add one more service to its online product catalogue. This service will be expanded and made available through all Lao Airlines’ business representatives and sales agencies in near future. The travel insurance service has been operational since April 2014.

ການບິ ນ ລາວແຂ່ ງ ຂັ ນ ກ໊ ອ ຟສະຫລອງ ຄົບຮອບ 25 ປີ ລັ ດ ວິ ສ າຫະກິ ດ ການບິ ນ ລາວຈັ ດ ກິ ດ ຈະກຳແຂ່ ງ ຂັ ນ ກ໊ ອ ຟເນື່ ອ ງໃນໂອກາດສະຫຼ ອ ງລັ ດ ວິສາຫະກິດການບິນລາວຄົບຮອບ 25 ປີ ທີ່ສະຫນາມກ໊ອຟ ລາວ ຄັນທຣີ ຄລັບ ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ, ຊີໄອທີ ແລະ ບໍລິສັດ ພີທີ ແອຣ໌ຄາ ໂກ ຈຳກັດ. ພິທີຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2014 ຜ່ານມາ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ຮອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານເສດຖະກິດ ພ້ອມດ້ວຍການນຳ ຂອງແຕ່ລະກະຊວງ,ທະນາຄານ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມ. ການແຂ່ງທັງຫມົດມີ 27 ທີມ, ໃນນີ້ທີມການນຳ 6 ທີມ ເຊິ່ງເລີ່ມເປີດສາກການແຂ່ງ ຂັນນັບແຕ່ເວລາ 06:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປຈົນຮອດຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ ຈຶ່ງມີພິທີ ມອບລາງວັນຕ່າງໆໃຫ້ທີມທີ່ຊະນະການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຮັບເຄື່ອງທີ່ລະນຶກຈາກການບິນ ລາວອີກດ້ວຍ.

Golf tournament to celebrate 25th anniversary Lao Airlines organized a golf tournament at the Lao Country Club in Vientiane to celebrate the 25th Anniversary of its founding. The competition which was held on 17 May 2014 was organized jointly with ICT Lao Co. Ltd and PT Air Cargo Co. Ltd. It was attended by HE Mr Bounyang Vorachit, Vice President of the Lao PDR, HE Mr Somsavath Lengsavad, Deputy Prime Minister and leaders from various ministries, banks and the private sector. The tournament which consisted of 27 teams, including 6 leader teams, started at 06:00 am and finished in the afternoon. Prizes and souvenirs were awarded respectively to winners and participants.


wxg-Qk - c]'da[ ONE DAY TRIP

ເປີດຈອງບ�ອນໄດ�ແລ�ວຕັ້ງແຕ�ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງ 30 ກັນຍາ 2014

ວຽງຈັນ - ບາງກອກ - ວຽງຈັນ

1 200 000 1200000 ,

,

ກີບ

ລາຄານີ້ລວມພາສີແລ�ວ

ກ�ານົດການເດີນທາງຕັ​ັ້ງແຕ�ວັນທີ 15 ມີຖຸນາ ເຖິງ 30 ກັນຍາ ນີ້ເທົ່ານັ້ັນ

ສອບຖາມໄດ�ທີ່: ຫ�ອງການຂາຍປີ້ ແລະ ຕົວແທນຂາຍປີ້ເຮືອບິນຂອງການບິນລາວທຸກສາຂາ ຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: (856 21) 212 051 - 54

www.laoairlines.com ; www.facebook.com/LaoAirlinesofficial Email: ticketing@laoairlines.com ; reservation@laoairlines.comSUMMER TIME TABLE 2014 Valid from 30 Mar to 25 Oct 2014 INTERNATIONAL ROUTES

Departure Transfer Point

Arr Flight No Dep From VIENTIANE - BANGKOK

AC

S

Day

Dep

07:35 18:20 18:40 13:40 21:35

08:35 QV441 19:40 QV445 19:40 QV445 14:45 QV4571 22:40 QV4575 From VIENTIANE - HANOI

320 AT7 320 734 734

0 0 0 0 0

Daily 1234 567 Daily Daily

Daily Daily

14:40 20:00

15:50 QV311 21:00 QV920 From VIENTIANE - PHNOMPENH

320 321

0 0

Daily

11:50

13:15 QV921 From VIENTIANE - SINGAPORE

321

357

9:50

13:30 QV535 From VIENTIANE - INCHEON

1345 23:40

Day

Dep

Daily 1234 567 Daily Daily

Arr

Arrival

Transfer Point

Arr Flight No Dep From BANGKOK - VIENTIANE

AC

S

09:35 20:30 20:30 11:40 19:40

10:35 QV442 21:50 QV446 21:30 QV446 12:50 QV4570 20:50 QV4574 From HANOI - VIENTIANE

320 AT7 320 734 734

0 0 0 0 0

Daily Daily

16:40 10:00

17:50 QV312 11:05 QV921 From PHNOMPENH - VIENTIANE

320 321

0 0

0

Daily

17:50

19:15 QV920 From SINGAPORE - VIENTIANE

321

0

320

0

357

14:20

16:00 QV536 From INCHEON - VIENTIANE

320

0

6:25 QV911 From VIENTIANE - KUNMING

320

0

2456 10:40

13:50 QV912 From KUNMING - VIENTIANE

320

0

Arr

Daily

7:20

9:50 QV817 From VIENTIANE - GUANGZHOU

320

0

Daily

10:50

11:20 QV818 From GUANGZHOU - VIENTIANE

320

0

246

13:10

16:10 QV881 From LUANGPRABANG - CHIANGMAI

320

0

246

17:10

18:40 QV882 From CHIANGMAI - LUANGPRABANG

320

0

Daily

13:50

14:50 QV635 From LUANGPRABANG - BANGKOK

AT7

0

Daily

15:30

16:30 QV636 From BANGKOK - LUANGPRABANG

AT7

0

Daily

7:40

9:20 QV633 From LUANGPRABANG - HANOI

AT7

0

Daily

10:25

12:05 QV634 From HANOI - LUANGPRABANG

AT7

0

Daily Daily

17:10 19:35

18:10 QV313 20:45 QV930 From LUANGPRABANG - JINGHONG

AT7 AT7

0 0

Daily Daily

18:50 12:10

19:50 QV314 13:30 QV931 From JINGHONG - LUANGPRABANG

AT7 AT7

0 0

47

11:20

13:20 QV811 From PAKSE - SIEMREAP

AT7

0

47

14:20

14:20 QV812 From SIEMREAP - PAKSE

AT7

0

2467 8:25 1356 13:10

9:25 QV517 14:10 QV513 From PAKSE - HOCHIMINH

AT7 AT7

0 0

2467 10:05 1356 14:50

11:05 QV518 15:40 QV514 From HOCHIMINH - PAKSE

AT7 AT7

0 0

9:55 QV515 From SAVANNAKHET - BANGKOK

AT7

0

135

AT7

0

12:00 QV223 From VIENTIANE - SIEMREAP

AT7

0

13567 12:40

AT7

0

QV517 AT7 2467 6:30 7:45 PKZ 8:25 9:25 56 11:20 12:10 PKZ 13:10 14:10 QV303/QV513 320/AT7 From LUANGPRABANG - SIEMREAP

0 0

2467 10:05 11:50 PKZ 13:00 13:50 QV518/QV304 AT7/320 1356 14:50 15:40 PKZ 16:40 17:55 QV514/QV224 AT7 From SIEMREAP - LUANGPRABANG

0 0

1356 10:40 12:20 PKZ 13:10 14:10 QV513 Daily 14:10 16:10 QV931 From PAKSE - BANGKOK

AT7 AT7

0 0

1356 14:50 15:40 PKZ 16:30 18:10 QV514 Daily 16:55 18:55 QV930 From BANGKOK - PAKSE

AT7 AT7

0 0

13567 9:20

AT7

0

13567 12:40 14:10 ZVK 14:50 15:20 QV224 From HOCHIMINH - VIENTIANE

AT7

0

AT7

0

13 5

10:35 12:10 PKZ 12:50 14:05 QV516 AT7 10:35 12:10 PKZ 13:00 13:50 QV516/QV304 AT7/320 From SINGAPORE - LUANGPRABANG

0

357

14:20 16:00 VTE 17:00 17:45 QV536/QV103 From INCHEON - LUANGPRABANG

0

2456 10:40 13:50 VTE 17:00 17:45 QV912/QV103 320 From CHIANGMAI - VIENTIANE Daily 15:30 16:30 LPQ 18:35 19:20 QV636/QV104 AT7/A320

135

8:20

13567 10:30

9:50 ZVK 10:30 12:00 QV223 From VIENTIANE - HOCHIMINH

135

6:30

7:45 PKZ 8:20

9:55

QV515

357

7:30

8:20 VTE 9:50 13:30 QV112/QV535 AT7/320 From LUANGPRABANG - INCHEON

From LUANGPRABANG - SINGAPORE

1345 18:35 19:20 VTE 23:40 6:25 QV104/QV911 From VIENTIANE - CHIANGMAI Daily

320

12:10 12:55 LPQ 13:50 14:50 QV101/QV635 A320/AT7

0

10:35

12:10 QV516 From BANGKOK - SAVANNAKHET 14:10 QV224 From SIEMREAP - VIENTIANE

Remarks: All times are local times

1=Monday, 2=Tuesday, 3=Wednesday, 4=Thursday, 5=Friday, 6=Saturday, 7=Sunday

*QV4570/QV4571/QV4574/QV4575 Operated by THAI AIRWAYS * QV920/ QV921/ QV930/ QV931 Operated by VIETNAM AIRLINES : IMPORTANT NOTICE All schedules/types of aircraft and informations are subject to change without prior notice and to government approval. For more information, please contact any Lao Airlines reservation office.

reservation@laoairlines.com

320

0 0 0 0 0


SUMMER TIME TABLE 2014 Valid from 30 Mar to 25 Oct 2014 DOMESTIC ROUTES

Day

Dep

Daily Daily Daily

9:10 12:10 17:00

1356 10:40 13567 12:00 24 12:00 13567 9:00 24 9:00 123467 15:10 5 15:10 Daily

11:10

135 6:30 2467 6:30 24567 11:20 12345 12345 135 67

6:00 13:40 6:30 6:30

13567 9:20

Departure Transfer Point Arr Flight No Arr Dep From VIENTIANE -LUANGPRABANG 10:00 QV111 12:55 QV101 17:45 QV103 From LUANGPRABANG - PAKSE 12:20 QV513 From VIENTIANE - HOUEISAY 12:55 QV901 12:55 QV901 From VIENTIANE - OUDOMXAY 9:50 QV501 9:50 QV501 From VIENTIANE - LUANGNAMTHA 16:05 QV601 16:05 QV601 From VIENTIANE - XIENGKHUANG 11:40 QV401 From VIENTIANE - PAKSE 7:45 QV515 7:45 QV517 12:10 QV303 From VIENTIANE - SAVANNAKHET 7:00 QV203 14:40 QV205 7:45 PKZ 9:20 9:50 QV515/QV223 7:45 PKZ 9:20 9:50 QV517/QV223 From PAKSE - SAVANNAKHET 9:50 QV223

AC

S

Day

Dep

AT7 320 320

0 0 0

Daily Daily Daily

7:30 13:45 18:35

AT7

0

1356 16:30

MA60 AT7

0 0

13567 13:35 24 13:35

MA60 AT7

0 0

13567 10:30 24 10:30

AT7 MA60

0 0

123467 16:45 5 16:45

AT7

0

Daily

AT7 AT7 320

0 0 0

13 12:50 13567 16:40 24567 13:00

AT7 AT7 AT7 AT7

0 0 0 0

12345 9:30 12345 17:30

AT7

0

13567 14:50

Remarks: All times are local times

IMPORTANT NOTICE : All schedules/types of aircraft and informations are subject to change without prior notice and to government approval. For more information, please contact any Lao Airlines reservation office.

reservation@laoairlines.com

AC

S

AT7 320 320

0 0 0

AT7

0

MA60 AT7

0 0

MA60 AT7

0 0

AT7 MA60

0 0

AT7

0

AT7 AT7 320

0 0 0

AT7 AT7

0 0

QV224

AT7

0

From SAVANNAKHET - PAKSE 15:20 QV224

AT7

0

13567 14:50 15:20 PKZ 16:40 17:55

1=Monday, 2=Tuesday, 3=Wednesday, 4=Thursday, 5=Friday, 6=Saturday, 7=Sunday

*QV4570/QV4571/QV4574/QV4575 Operated by THAI AIRWAYS * QV920/ QV921/ QV930/ QV931 Operated by VIETNAM AIRLINES

12:20

Arrival Transfer Point Flight No Arr Arr Dep From LUANGPRABANG - VIENTIANE 8:20 QV112 14:30 QV102 19:20 QV104 From PAKSE - LUANGPRABANG 18:10 QV514 From HOUEISAY - VIENTIANE 14:30 QV902 14:30 QV902 From OUDOMXAY - VIENTIANE 11:20 QV502 11:20 QV502 From LUANGNAMTHA - VIENTIANE 17:40 QV602 17:40 QV602 From XIENGKHUANG - VIENTIANE 12:50 QV402 From PAKSE - VIENTIANE 14:05 QV516 17:55 QV224 13:50 QV304 From SAVANNAKHET - VIENTIANE 10:30 QV204 18:30 QV206


[yolt[kp Package

ວຽງຈັ​ັນ - ບາງກອກ - ວຽງຈັນ

ຄຸ�ມສຸດຄຸ�ມ

ໃຫ�ທ�ານປະຢັດຫຼາຍກວ�າເກົາ່ [y olt[kp Binsabai

1

Package

[y olt[kp Binsabai

2

Package

3

Binsabai [y o lt[kp Binsabai Binsabai

Package

4,000,000 LAK 6,000,000 LAK 11,600,000 LAK ກີບ

ກີບ

ທ�ານຈະໄດ�ຮັບປີ້ເຮືອບິນໄປກັບ

ທ�ານຈະໄດ�ຮັບປີ້ເຮືອບິນໄປກັບ

ວຽງຈັນ - ບາງກອກ - ວຽງຈັນ ຈ�ານວນ 3 ປີ້

ວຽງຈັນ - ບາງກອກ - ວຽງຈັນ ຈ�ານວນ 5 ປີ້

ເຊິ່ງມີອາຍຸການນ�າໃຊ� 1 ເດືອນ ຫຼັງຈາກມື້ອອກປີ້.

ເຊິ່ງມີອາຍຸການນ�າໃຊ� 3 ເດືອນ ຫຼັງຈາກມື້ອອກປີ້.

ໝາຍເຫດ:

ໝາຍເຫດ:

- ກ�ານົດການເດີນທາງເຖິງ 31 ທັນວາ ນີ້ເທົ່ານັ້ນ.

- ກ�ານົດການເດີນທາງເຖິງ 31 ທັນວາ ນີ້ເທົ່ານັ້ນ.

- ລາຄານີ້ລວມພາສີແລ�ວ

- ລາຄານີ້ລວມພາສີແລ�ວ

- ລາຄາພິເສດນີ້ອອກຊື່ໄດ�ພຽງຜູ�ດຽວເທົ່ານັ້ນ

- ລາຄາພິເສດນີ້ອອກຊື່ໄດ�ພຽງຜູ�ດຽວເທົ່ານັ້ນ

Consists of 3 round-trip tickets VTE-BKK-VTE Consists of 5 round-trip tickets VTE-BKK-VTE which is valid for 1 Month starting from

which is valid for 3 Months starting from

the date of tickets issued.

the date of tickets issued.

Note :

Note :

-The travel must be completed

-The travel must be completed

on/before 31/12/2014

on/before 31/12/2014

- All taxes and YQ are included

- All taxes and YQ are included

- The special package fare holder must be

- The special package fare holder must be

the same name

the same name

ກີບ

ທ�ານຈະໄດ�ຮັບປີ້ເຮືອບິນໄປກັບ ວຽງຈັນ - ບາງກອກ - ວຽງຈັນ ຈ�ານວນ 10 ປີ້ ແຖມຟຣີ 1 ປີ້

ເຊິ່ງມີອາຍຸການນ�າໃຊ� 6 ເດືອນ ຫຼັງຈາກມື້ອອກປີ້. ໝາຍເຫດ: - ກ�ານົດການເດີນທາງເຖິງ 31 ທັນວາ ນີ້ເທົ່ານັ້ນ. - ລາຄານີ້ລວມພາສີແລ�ວ - ລາຄາພິເສດນີ້ອອກຊື່ໄດ�ພຽງຜູ�ດຽວເທົ່ານັ້ນ Consists of 10 round-trip tickets +1 free of change VTE-BKK-VTE which is valid for 6 Months starting from the date of tickets issued. Note : -The travel must be completed on/before 31/12/2014 - All taxes and YQ are included - The special package fare holder must be the same name

ກ�ານົດການເດີນທາງຕັ້ງແຕ�ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ ເຖິງ 31 ທັນວາ 2014 Valid for travel commencing on/before 15 June - 31 Decembe 2014

ສອບຖາມໄດ�ທີ່: ຫ�ອງການຂາຍປີ້ ແລະ ຕົວແທນຂາຍປີ້ເຮືອບິນຂອງການບິນລາວທຸກສາຂາ ຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: (856 21) 212 051 - 54

www.laoairlines.com ; www.facebook.com/LaoAirlinesofficial Email: ticketing@laoairlines.com ; reservation@laoairlines.com

i ba sa

Bin p k t[ y l [o

ບັດ BIN ແຖມຟ SABA I BIN ຣີ 1 ປີ້ ເຊິ່ງ 3 ປະກອບມ SA ີ ເີ້ ຮືອ round BAI 3 ມີອາຍຸການນ ປ ບິນໄປກ con �າໃຊ� sists ບ ັ startin trip tick of 10 200 ວັນ ວຽງຈັນ g from et VT round- ຫຼັງຈາກອ - ບາງກອ E-B the ກtrip 3 ປີ້ ອກປີ date KK-VT ວຽງຈັ .້ ນັ ets of tick E wh ງຈtick ນ 10 ich +1 ets ປີ້ is issued - ວຽ valid .free of້ ປີ cha ອກ . TE fored200 su ຈັນ 5day nge ງກ -V -isວຽງ s - ບາ ts KK ກອກ ນັ ke - ບາງ ງຈ ຈັນ -B tic E ວຽ ບ ັ ວຽງVTE of KK-VT issued. te ກບິບັ ນໄປກ ts .ີ້ da VTE-B tickets ໄປອ ີ ເີ້ ຮື ປ ອກປticke tick e ets ອບມບິນ າກອ of ປີ້. ກ p trip th date ຮືອຫຼັງຈ I 2 ປະກ ເີ້ ນ m ອອ tri d-nd-fro from the SABA ໃຊ� 90ມປີ ວັ ຈາກ 5 rou g g ບັດ BIN ານນ�າ ກອບsistຫsງຼັ of rounstatinrtin າຍຸກ ີ ອ 3 s ar ເຊິ່ງມ BAI12ປະcon ວັນ90ofday st SA I d� 30for ts BIN BisA vali is days ໃຊ ich SA ານນ�າ cons 30 wh r BIN າຍກຸ I 1 fo ບັດ ງິ່ ມອີ BA lid ເຊ SA is va BIN ch whi

ai Binsab

kp y lt[ [o nes

Lao

Airlines

Airli

[o y lt[Binsabai kp

2

3

Lao

Lao

1

Airlines
Lao Airlines Offices LAOS

ABROAD

GSAs

Vientiane Head Office Souphanouvong Road, Sikhotabong District, Lao Airlines building No2, Wattay Airport, P.o. Box 6441, Vientaine Laos PDR Tel: +856-21-513150 Fax: +856-21-512004 www.laoairlines.com

CAMBODIA 1. Phnompenh 58 B Sihanouk Avenue Phnompenh Tel : (855-23) 222956 Tel / Fax : (855-23) 216 563 Email : laoairlines.qvpnh@online.com.kh

AUSTRALIA c/o APG/ WorldReps Pty Limited GPO Box 4216 3 Spring St GPO Box 4216 Sydney NSW 2000 Australia Tel: (61) 2 9327 1060 Fax: (61) 2 9235 1511 Email : laoairlines@woulddreps.com.au

Downtown Office 02 Pangkham Street, P.O. Box 6441 Tel : (856-21) 212057 Fax : (856-21) 212065 Cargo Dept Cargo terminal, Wattat Airport Vientaine Laos PDR Tel: +856-21-512000, Fax +856-21-512197 Email : sichaleun@laoairlines.com / soulasak@laoairlines.com / airtam@laoairlines.com Ticketing and Reservations Tel : (856-21) 212051-54 Fax : (856-21) 212056 Email : reservation@laoairlines.com / onlinebooking@laoairlines.com / ticketing@laoairlines.com Airport Offices - Wattay International Airport Tel : 856-21 513146 - Wattay Domestic Airport Tel : 856-21 513032 1. Luang Prabang (LPQ) - Town Office Tel : (856-71) 212172 Fax : (856-71) 212406 E-mail : addy@laoairlines.com - Airport Office Tel : (856-71) 212173 Fax : (856-71) 252264 E-mail : lpq@laoairlines.com

2. Siem Reap 114 Sala Khanseng Village, road no 6 Svay Dongkhom Commune, District, Siem Reap Province Tel : (855-63) 963 169 Tel / Fax : (855-63) 963 283 Email : qvrep@laoairlines.com / qvreptkt@laoairlines.com CHINA 3. Kunming No52 East Dong Feng Rd, Kunming Yunnan China Phone No 0086-871-63125748 Mobile No 0086-13987182913 Mr Bounteum 00-86-13708401515 Ms Mana E-mail : KUNMING@laoairlines.com 4. Guangzhou Room 1401, Asia International Hotel, No326 Huashi Dong Road, Guangzhou, China Tel: (8620) 838 840 85 Fax: (8620) 838 840 75 E-mail: chanthala@laoairlines.com 5. Jing hong Branch Ground Floor King Land Hotel 6 Jing de road Jing Hong Xishuangbanan Yunnan , China. Tel : (86-692 )12199515 Fax : ( 86-692) 12199515 Mobile : (0086) 13988136962 Mr. Airtam (0086) 15608812842 Mr. Davine E-mail : qvjhg@laoairlines.com

6. SINGAPORE B16-01 Changi Airport Terminal 2 P.O. Box 1083 Singapore 819643 2. Xiengkhouang (XKH) Tel: (65) 621 488 29 Tel : (856-61) 312027 Fax: (65) 621 488 16 Fax : (856-61) 312487 Email : xiengkhouang@laoairlines.com Email : changiairport@laoairlines.com (Airport) Tel: (856-61) 312177 THAILAND 7. Bangkok - (Town office) 3. Luang Namtha (LXG) 491/17 ground Fl, Silom plaza Luangnamtha rd. Silom road , Bangkok 10500 Nongbouavieng village, Tel : (66-2) 236 9822, 2369823, 237 8044 Luangnamtha Province. Fax : (66-2) 236 9821 Tel: (856-86) 212072 / 212186 Email : bkkrrqv@ksc.th.com Fax : (856-86) 212073 Email : lxg@laoairlines.com (Airport) Tel : (856-86) 312180, 312053 8. Bangkok - (Suvarnabhumi Airport) 2nd Floor of AOB buiding Room No. Z010 4. Oudomsay (ODY) Tel: (662) 134 2006 to 2008 Tel : (856-81) 312047, 312146 Fax: (662) 134 2009 Fax : (856-81) 212229 Email : ody@laoairlines.com 9. Chiangmai 2/107 Rajchapuak, Huaykew Road 5. Houeisay (HOE) Amper muang Chaiangmai 50300 Tel : (856-84) 211026 Tel: (66-53) 223 401 Fax : (856-84) 211471 Fax: (66-53) 223 400 Tel : (856-84) 211494 (Airport) Email: qvcnx@loxinfo.co.th Email : hoe@laoairlines.com 6. Savannakhet (ZVK) Dongdamdouan village, Khaysonephomvihane district Savannakhet province Tel : (856-41) 212140 / 252198 Fax : (856-41) 251060 Email : zvk@laoairlines.com

VIETNAM 10. Hanoi 03 lieu Giai str, Hanoi Vietnam Tel: (84-4)394 25362 Fax: (84-4)39425363 Email: laoairlines.han@fpt.vn / qvhan@laoairlines.com

7. Pakse (PKZ) 11 Road, Phatthana Lakmueng Village, Pakse District, Champasak Province. Tel : (856-31) 212152 Fax : (856-31) 212751 E-mail : pkz@laoairlines.com

11. Ho Chi Minh Branch 11A Song Da, Dist Tan Binh, Ho Chi Minh City Tel HP: +84 0912 070 045 E-mail: qvsgn@laoairlines.com Republic of KOREA 12. Incheon Incheon International Air port Passager Terminal, Unseo-dong, Jung-gu, Incheon 400-715 Tel: (82) 10-95398877, (82) 10-59443599 Email: khamsamone@laoairlines.com

BELGIUM c/o APG/Air Agencies Belgium Bosstraat, 13 1930 Zaventem Belgium Tel: (32) 2 712 64 26 Fax: (32) 2 721 45 85 E- Mail: laoairlines@airagencies.be CANADA c/o APG 1. Montreal 620 rue St Jacques, suite 300 H3C 1C4 Montreal Canada Tel: (1) 514 393 9888 Fax: (1) 514 393 1990 2. Toronto 18 King Street M5C 1C4 Toronto Canada Tel: (1) 416 640 0157 Fax: (1) 905 637 4307 3. Vancouver 70 Granville, suite 408 V6C 1V5 Vancouver Canada Tel: (1) 604 632 9997 Fax: (1) 604 632 9998 cannada@apg-ga.com EAST EUROPE (Hungary/Czech/Poland/Austria) c/o AVIATION BT Co Nagymező utca 47 1065 Budapest Hungary Tel: (36) 30 820 42 90 Fax : ( 36) 1354-1848 E-mail : aviationgsa@t-online.hu Contact Person : Mr Sárdi Rezső FRANCE c/o APG 66 avenue des Champs Elysées 75008 Paris France Tel: (33) 1 53 77 13 13/ (33) 1 53 77 13 45 Fax: (33) 1 53 77 13 05 Email : laoairlines@apg.fr GERMANY c/o APG Leonhardstrasse 22 D-61169 Friedberg Germany Tel: (49) 6031-737630 Fax: +49 6031-725081 Email : laoairlines@apg-ga.de HOLLAND (THE NETHERLANDS) c/o APG/Air Agencies Holland Flamingoweg 8 (room 280) 1118 EE Schiphol The Netherlands Tel: (31)20-3161952. Fax: (31) 20-3161999. Email : laoairlines@airagencies.nl INDONESIA c/o APG Mezzanine Floor, Menara Imperium, Jalan HR Rasuna Said Kav. 1 Kuningan Jakarta 12980 Indonesia Tel: (62) 21 835 6215 Fax: (62) 21 835 3937 Email : laoairlines@apg-id.com

PSAs ISRAEL c/o Euromart 29 Ben Yehuda ST, Tel Aviv Israel Tel : (972) 3 795 21 27 Fax : ( 972) 3 6005919 E-mail : euromart@netvision.net.it JAPAN c/o ATB., Ltd 6F Wanami Bldg, 6F Nihombashi Kayaba-Cho, Chuo-Ku, Tokyo Japan 103-0025 Tel : ( 81) 3 5623 3858 Fax : ( 81) 3 5623 3859 E-mail : qv@lao-airlines.jp KOREA c/o Global Air System Rm 902, Kwang Hwa Mun Bldg, 211, Sejongno Chongno-Ku, Seoul Korea Tel :(822) 3708 8524 Fax : (822) 3708 8520 MALAYSIA c/o Maple Aviation Pte, Ltd CP57 Suite 1705 17th floor Central Plaza Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Malaysia Tel : ( 60) 321443101 / 3077 Fax : (60) 321429392 E-mail : maple_kl@tm.net.my SCANDINAVIA (Denmark, Sweden and Norway) c/o APG Vester Farimagsgade 3 DK1606 Copenhaguen V Denmark Tel: (45) 333 303 44 Email : laoairlines@apg-nordic.com SPAIN c/o APG/BCN Air Gran Via Corts Catalanes 617 08009 Barcelona Spain Tel : (34) 933 188 443 Fax : (34) 934 813 833 E-mail : laoairlines@bcnair.com SWITZERLAND Lao Airlines/APG Schaffhauserstrasse 115, Airport City CH-8302 Kloten Switzerland Tel : (41) 44 220 19 26 E-mail : laoairlines@apg-ga.ch TAIWAN c/o Taiwan Orchid Express Inc 11F, No25, Chang An E Rd, Sec 1, Taipei Taiwan Tel : ( 886) 2 25682121 Fax : ( 886) 2 2521-3991 E-mail : laoairlines@toe.com.tw UK c/o APG Axis House 242 Bath Road Heathrow UB3 5AY England Tel: (44) 844 482 1670 Fax: (44) 844 482 1668 Email : laoairlines@apg-ga.co.uk USA c/o APG USA 420 Lexington Ave (Graybar Building), Suite 2523 New York, NY 10170 email: LaoAirlines@apg-usa.us telephone: 877 989 5677

CAMBODIA Phnom Penh P.L.A. Airservice #1A, St.396, Sangkat Boeung Keng Kong 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia Tel: (855) 23 22 48 72 Fax: (855) 23 22 36 74 Email: p.l.a@camnet.com.kh Siem Reap World Express Travel Tours 002, GROUP 6 Siem Reap, Cambodia Tel/Fax: (855) 63 963 600 SWEDEN c/o Lao Airlines Europe Kungsholmsgatan 10 Stockholm 10422, Sweden Tel: (46) 8 545 91 668 Fax: (46) 8 612 05 92 THAILAND Chiang Mai P.T AIR CARGO 2nd Floor International Terminal Chiang Mai 50200, Thailand Tel: (66) 53 282 930 Fax: (66) 53 282 931 Udon Thani Ms Jurairath Jomking 1 Floor Udon Thani International Airport, 224 Soi Bannadee M.1 Thambol Makkheang Ampher Muang Udon Thani Tel/Fax: (66) 42 931 559 USA Good Luck Tour And Travel 2021 The Alanmeda Suite 199 San Jose CA 95126 Tel : (1) 408-243 7628 Fax : (1)408-243 8168 Email : nancy@goodlucktouk.com Excel Travel 4885E, Kings canyon, Fresno CA 93727, USA Tel : (1) 559 455 19159 Fex : (1) 559) 455 1965 Email : exceltravelus@yahoo.com UNIVERSAL TRAVEL 4400 47TH AVE SACRAMENTO CA 95824 Tel : (1) 916-429-2711 Fax : (1)916-429-1910 Email : reservations@universaltravel.com US GATEWAY TRAVEL 4100 Spring Valley Rd Dallas, TX 75244 Tel : (1) 972 503 7888 Fax : (1) 972 934 4612 US GATEWAY TRAVEL (GTT International) 1300 Godward St, N.E. Mineapolis, MN55413 Tel : (1) 612 872 4931 Fax : (1) 872 4932 VIETNAM Vietnam Youth Center For Tourism 93 Pasteur Road, Distric 1, Hochiminh City, Vietnam Tel : (84-8) 8234 789 Fax : (84-8) 8229 789 E-mail : vyuct@hcm.vnn.vn CHINA c/o Sun Holiday Room 1401, Asia International Hotel, No326 Huashi Dong Road, Guangzhou China Tel: (8620) 838 840 80 Fax: (8620) 838 840 75

LIMITED EDITION Tissot T-Touch II 17th Asian Games TAC TIL E TECHNOLOGY

TissoT bouTiQuE & sErvicE cEnTrE no : 6 sihom commerce Building # 1a/03 souphanovong road, chanthabouly, Vientiane, laos pdr. Tel : + 856-21-250856 e-mail : tissotvientiane@jkalexinternational.com

oFFiciaL rETaiLEr : TaiFa Time TradErs 132 # 62/3 nongbone street, Ban nongchan sisattanak district, Vientiane, laos pdr. Tel : + 856-21-215268 #01-10, 11, 12, first  oor Talat sao shopping mall (ii), lane Xang avenue, chanthabouly district, Vientiane, laos pdr. Tel : + 856-21-285028


c h a m pa h o l i days # 2 3

Champa Holidays Lao airlines inflight Magazine #23

www.champamag.com

www.L aoAirLines.com |

w w w . C h a m pa H o l i d ay s . c o m

|

w w w . C h a m pa M a g . c o m