Champa Holidays

Page 1

C H A M PA H O L I DAYS # 2 1 L AO AIRLINES INFLIGHT MAGAZINE

#21 | FEBRUARY

vksko]k;.oxt95[ao ,qoltg|jcsj'rt,hk

WWW.CHAMPAMAG.COM

LAOS FOOD TODAYTHE MAGIC OF MYANMAR W W W . L A O A I R L I N E S . C O M | W W W . C H A M PA H O L I D AY S . C O M | W W W . C H A M PA M A G . C O M

Cover_CH20-2.indd 1

1/21/14 8:17 PM


Rest assured with 3 years or 100,000 km warranty For all vehicles purchased from Toyota Authorized Dealer only.

For more information please visit Toyota authorized dealers or click

Cover_CH20-2.indd 2

www.toyotalaos.com

1/21/14 8:20 PMຍິນດີຕ້ອນຮັບ

“Welcome on Board” ສະບາຍດີ ທ່ານ ຜູ້ອຸປະກາລະຄຸນທັງຫຼາຍທີ່ໄດ້ເລືອກໃຊ້ບໍລິ ການ ການບິນລາວ!

Sabaidee to all valuable customers of Lao Airlines! We hope the New Year has started well for all of you.

ພວກເຮົາຫວັງວ່າປີໃຫ່ມນີ້ຈະເປັນຈຸດໝາຍທີ່ດີໃນການເລີ່ມຕົ້ນ ສີ່ງໃຫ່ມໆສຳລັບທຸກທ່ານ ການບິນລາວພູມໃຈທີ່ເຫັນລູກຄ້າທັງ ຫລາຍຂອງພວກເຮົ າ ຄົ ງ ໄວ້ ວ າງໃຈບໍ ລິ ກ ານຂອງພວກເຮົ າ ທີ່ ຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄັ້ງຄາວຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ບາງປະການກໍດີ. ບໍ ລິ ສັ ດ ລັ ດ ວິ ສ າຫະກິ ດ ການບິ ນລາວມີ ຂ່ າ ວດີ ແ ຈ້ ງ ໃຫ້ ທ່ າ ນຊາບ ວ່າ ຈຳນວນນັກທ່ອງທຽ່ວທີ່ເຂົ້າມານະຄອນຫລວງຫລາຍມີຈຳ ນວນຫລາຍຂຶ້ນ ໃນປີ 2013 ທຽບໃສ່ປີກາຍ. ດັ່ງນັ້ນການບິນລາວ ແມ່ນໄດ້ເລັ່ງເຫັນທ່າຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຕົວເລກຂອງນັກທ່ອງ ທ່ ຽ ວທີ່ ຈ ະເພີ່ ມ ຂຶ້ ນ ໃນອະນາຄົ ດ ຕື່ ມ ອີ ກ ເມື່ ອ ປະເທດໄດ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໃນວົ ງ ສາຂະນາຍາດແຫ່ ງ ປະຊາຄົ ມ ເສດຖະກິ ດ ອາຊຽນ (AEC) ໃນທ້າຍປີ 2014 ນີ້. ຫວັງວ່າການບິນລາວຈະມີໂອກາດ ໄດ້ຮັບໃຊ້ທ່ານ ເໝືອນເດີມ. ພ້ອມກັນນີ້ພວກເຮົາກໍສັ່ງຊື້ເຮືອ ບິນ ATR 72-600 ອີກສອງລຳໃນປີໜ້າເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ໂດຍ ສານທີ່ມີການ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມເມື່ອ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ (AEC) ຕໍ່ໄປ.

We are very proud to see that many of our customers remain trustful of our services despite some difficult moments in the past year. The news is good for the tourism and hospitality sector in the Lao PDR. The number of visitors to this country continues to grow substantially and we anticipate that when this country joins the ASEAN Economic Community (AEC) at the end of 2014, tourism arrivals will further surge. In preparation for this, Lao Airlines is putting emphasis on enhancing ground and onboard services while exploring the possibility of opening new international routes. We are augmenting our fleet and have ordered two new ATR 72-600 aircraft for next year. This will further improve our passenger capacity. We will be prepared for the day when the Laos PDR is further integrated into the ASEAN community.

ຫວັງວ່າການບິນລາວຈະໄດ້ມີໂອກາດຮັບໃຊ້ທ່ານຄັ້ງຕໍ່ໄປ. Exciting times are ahead. Come fly with us!

Dr.Somphone DOUANGDARA President of Lao Airlines

champa holidays lao airlines inflight magazineບ.ກ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍ

© Eeva Nyyssonen

“Dear Reader”

ຈຳປາໂຮລີເດ ສະບັບນີ້ ແມ່ນສະບັບທີ 21 (ກຸມພາ/ມີນາ) ຊຶ່ງ ເຕັມໄປດ້ວຍເທດສະການທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງສາສະໜາ ແລະ ວັດທະນາທຳຂອງຫລາຍແຂວງ ຕັ້ງແຕ່ເໜືອເຖີງໃຕ້ເຊັ່ນ ງານບຸນ ຊ້າງທີ່ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ບຸນນະມັດສະການພຣະທາດສີໂຄດຕະ ບອງ, ເມືອງ ທ່າແຂກ ແລະ ບຸນຜາສາດຫີນ ວັດພູຈຳປາສັກ.

Welcome to Issue 21 of Champa Holidays.

Lao AIrlines InFlight Magazine

The early months of the year are sprinkled with a number of events that have religious and cultural significance for the people of Laos. We focus on three of the most popular ones.

EXECUTIVE ADVISERS: Mr. Soukaseum Phothisane Dr. Somphone Douangdara Mr. Somsanouk Mixay Mr. Chanthy Deuansavanh

ໃນສະບັ ບ ນີ້ ພ ວກເຮົ າ ຈະຂໍ ກ່ າ ວເຖິ່ ງ ວັ ດ ທະນາທຳການກິ ນ ອາ ຫານລາວແບບດັ້ງເດີມທີ່ເສີບດ້ວຍພາຫວາຍທີ່ນັບມື້ນັບເຫັນໄດ້ ຍາກໃນຮ້ານອາຫານ, ການແນະນຳຮ້ານອາຫານຊື່ດັງພ້ອມໃຫ້ສູດ ເດັດ, ຈານເດັດທີ່ທາ ່ ນບໍ່ຄວນພາດທີ່ຈະໄປຊິມລອງ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນ ຮູ້ກ່ຽວກັບແມງໄມ້. ເຈາະເລີກກ່ຽວກັບພໍ່ຄົວຄົນລາວທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ດີໃນກຸ່ມຊາວຕ່າງປະເທດຜູ້ເປັນຄູສອນການປຸງແຕ່ງອາຫານລາວ.

Our cover story is on traditional Lao food. We feature a number of restaurants where fine dining isn’t always a foreign concept. An accompanying article is on the insects that often make a mouth-watering snack. World food and health bodies are trying to popularize these many-legged creatures as a cheap, sustainable and environmentally-friendly source of nutrition. So, were our Lao ancestors ahead of their time in things culinary? We also profile a multifaceted, multilingual chef, proud of his roots and committed to raising awareness of Lao culture and cuisine amongst the people of this country, and the world.

ນອກນັ້ ນ ພວກເຮົ າ ຈະພາທ່ າ ນໄປທ່ ຽ ວປະເທດເພື່ ອ ນບ້ າ ນທີ່ ຕິ ດ ຈອດກັບສອງແຂວງພາກເໜືອເຮົາ ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຫຼວງນ້ຳທາ. ປະເທດມຽນມ້າໃນລະຫວ່າງການຈັດງານ ສີ່ເກມ ຄັ້ງທີ 27 ຢ່າງ ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ເປັນປາຍທາງຂອງສາຍການບິນລາວໃນອານາຄົດ. ອີກສິ່ງໜຶ່ງທ່ານບໍ່ຄວນພາດເລື່ອງລາວ ຂອງນັກສ້າງຮູບເງົາລາວ ທີ ມີ ຄ ວາມຜູ ກ ພັ ນ ຈາກວຽກງານການຜະລິ ດ ຜ້ າ ຝ້ າ ຍທີ່ ມີ ຊື່ ສ ຽງ ຂອງ ບໍລິສັດ ”ທົ່ງລະຫາສິລປ໌” ຄວາມເປັນມາ ແລະ ເຫດຜົນທີ່ ທ່ານ ບຸນທົງ ຍົດໝັ້ນຄົງ ໄດ້ລົງມືລົງແຮງບັນຈົງລົງແຜ່ນຟີມເພື່ອສື່ ໃຫ້ຜູ້ຊົມ ໄດ້ສຳພັດກັບຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງຄາມຈົນເຮັດໃຫ້ ຊາວອາທິດອຸໄທໄດ້ຫຼົງໄຫຼກິ່ນອາຍຂອງຜ້າຝ້າຍລາວ ທີ່ຍອດສົ່ງ ອອກສູງທີສຸດໃນປະເທດ. ຮູບເງົາເລື່ອງ “ຂ້ອຍຮັກສະຫວັນ” ໄດ້ ເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມບຸ ນ ມະໂຫລານຮູ ບ ເງົ າ ຫຼ ວ ງພຣະບາງໃນເດື ອ ນທັ ນ ວາ 2013 ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກຜູ້ຊົມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍ ສົມຄວນຈົນໄດ້ສາຍຄືນເປັນຮອບທີ 2.

ສະບາຍດີ ພົບກັນໃໝ່ໃນສະບັບໜ້າ

Myanmar hosted the recently concluded 27th SEA Games. With the increasing popularity of that country amongst tourists, and a future Lao Airlines destination, Champa Holidays takes a fresh look at our northwestern neighbor, offering ideas away from all the clichés. Our Inside Laos features a businessman-cum-film maker. We can be proud that his “Made in Laos” label is competing with the best, in some of the world’s toughest markets. We celebrate those who took part in the U.N’s photography competition by publishing some of the submissions. From the next issue we will be holding our very own photo competition with an attractive prize for the winner. Sabaidee and see you in the next issue Soukhee Norasilp Editor-in-Chief

champa holidays lao airlines inflight magazine

Editor-in-Chief: Mr. Soukhee Norasilp Lao Proof editor: Mr. Somsouk Souksavath English Editor: Mr. Percy Aaron Executive Editor: MS. Phitsamai Chanthaboury Design and content adviser: Ms. Rebekka Lea Larsen transLation: Mr. Anousa KOUNNAVONG Photo journalist Marion le Roux AccountS-Finance: Ms. Khounkham Chanthaboury produced & PublisheD by: insmai Creative Communication under license from Lao Airlines Tel/Fax: +856-21 223590, 020 22464321 info@champamag.com www.champamag.com www.insmai.com Printed by: Mactron media intermedialaos2008@gmail.com Lao Airlines Head Office: Wattay International Airport Souphanouvong Avenue Vientiane Capital, Lao P.D.R P.O Box: 6441 Tel: (856-21) 513 150 Fax: (856 -21) 512 004 info@laoairlines.com www.laoairlines.com30

38

Laos Food today

10 c0j'0aork[4jkple]apz6hvjko

38 vksko]k;.oxt95[ao -50 Lao Food today:

10 reader photo contest ,qoltg|jcsj'rt,hk

30 the magic of myanmar

vksko]k;gmy'rkg0Qk

95fl5,]k;

22 LAOS IN FOCUS

38 LAO FOOD on a platter r+7q;9aofik z6hmuj8yfraoda[czjofuoc,j

shv';k'ltcf'lu]txt8kc,;

luj0k s^n s^kpd;jkoAo

[5omq' pqf\Ao7q'

28 I:CAT GALLERY 46 CHEF CHANDRA - IN TOUCH WITH HIS ROOTS's];'oEmk 50 4 LEGS OR MORE gmfltdko8jk'M

16 Champa guide - Festivals

54 BOUNTHONG NHOTMANHKONG gsuo2hkwxmqj;]k;

60 Champa guide - Flying around Laos

20

cotoedkogfuomk'mjv'mjP;.o]k;

68 Champa guide - Laos travelguide

16

54to ho

co

t es t n

p

ແບ່ງປັນປະສົບການຂອງ ທ່ານເພື່ອຊິງລາງວັນ ທ່ານມັກການເດີນທາງຄືກັບພວກເຮົາບໍ ? ນັບແຕ່ສະບັບໜ້າເປັນຕົ້ນໄປພວກເຮົາຈະເປີດພື້ນທີ່ສຳລັບຮູບ ພາບຈາກທ່ານຜູ້ອ່ານວາລະສານ, ເຊິ່ງຈະເປັນການເປີດໂອກາດ ໃຫ້ທ່ານແບ່ງປັນໄລຍະເວລາອັນພິເສດໃນການເດີນທາງຂອງ ທ່ານກັບພວກເຮົາແລະບັນດານທ່ານຜູ້ອ່ານວາລະສານຈຳປາ ໂຮລີເດ ຄົນອື່ນໆ ເພື່ອຊິງລາງວັນປີ້ເຮືອບິນເພື່ອທ່ອງທ່ຽວ. ໃນທຸ ກ ສະບັ ບ ພວກເຮົ າ ຈະເອົ າ ຮູ ບ ທີ່ ສົ່ ງ ເຂົ້ າ ແຂ່ ງ ຂັ ນ ລົ ງ ໃນ ວາລະສານເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານຮີບຮ້ອນໃນການສົ່ງຮູບ, ຄວາມສຸກ, ສ້າງຮອຍຍີ້ມ, ສຽງຫົວ ທັງນຳ້ຕາ ຫຼື ແມ່ນກະທັ້ງເຮັດ ໃຫ້ ບັ ນ ດາທ່ າ ນຄິ ດ ຢາກຈະສົ່ ງ ຮູ ບ ຂອງທ່ າ ນເຂົ້ າ ແຂ່ ງ ຂັ ນ ເຊັ່ ນ ກັນໃນເມື່ອມີໂອກາດເດີນທາງ. ໜ້າສົນໃຈບໍ ? ສົ່ງຮູບຂອງທ່ານເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ແລະ ມີສິດລຸ້ນໄດ້ຮັບລາງວັນເປັນ ປີ້ເຮືອບິນຂອງສາຍການບິນລາວເພື່ອທ່ອງທ່ຽວໃນຕ່າງແດນ, ພາຍໃນ ແລະ ລາງວັນອື່ນໆ. ເຂົ້າອ່ານລາຍລະອຽດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການສົ່ງຮູບພາບເຂົ້າແຂ່ງຂັນໄດ້ທີ່:

www.champamag.com/photocompetition

champa holidays lao airlines inflight magazine

Share your world with us, and win Do you share our passion, - TRAVEL? From the next issue we are introducing a new Reader Photologue, that gives you the opportunity to share your special travel moments with readers of CHAMPA Holidays, and have the chance to win Laos Airlines tickets. The winning photo will be published in Champa Holidays for thousands of readers all over the world. In every issue we will publish a submitted photo, that might give readers a rush; make them shed a tear, smile, laugh or even make them think twice wherever they might be.

Come on shutterbugs, start clicking!

Submission guidelines on: www.champamag.com/photocompetition


© Marion Le Roux

Disclaimer By entering this competition, you agree to all of the terms and conditions relating to this contest and you are responsible for understanding your rights. www.champamag.com/photocompetition

ໝາຍເຫດ ໂດຍການຕັດສີນໃຈເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ, ທ່ານຕົກລົງຍອມຮັບທຸກຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນນີ້ ແລະ ທ່ານຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບຮູ້ສິດ ຂອງທ່ານໄດ້ທີ່:www.champamag.com/photocompetition


March-May

Boun Khoun Khao or Khoun Lan (Rice Ceremony) At this harvest festival a baci is performed to give thanks to the land .

April 14-16th

February 13 – 16 March 6 - 9

Yoga Retreats at mandala Ou Resort, Nong Khiaw Step away from the usual holiday routine and take yourself on a unique exploration of yoga and meditation. Set against a dramatic backdrop of slate and green ragged mountains, interrupted by the undulating Nam Ou River, Nong Khiaw’s soothing atmosphere makes it an ideal place to nurture your yoga practice.

May 30th

Events ”Boun Pi Mai”

FebruaryMay

Lao New Year Pimai Lao or Lao New Year is one of the most important dates in the Lao calendar. A celebration of endless fun, this holiday has become synonymous with the Lao identity, the reinforcement of family bonds and an opportunity to reflect on the year ahead.

Boun Phavet A three-day ceremony where people try to peek into their futures from pieces of paper.

May 9th

May 30th

May 30th

Boun Visakhaboucha Candlelit processions are held during the sixth full moon of the lunar calendar to celebrate the Buddha’s birthday

champa holidays lao airlines inflight magazine

europe day (schuman day)

Europe Day also called Schuman Day, after former French foreign minister, Robert Schuman, architect of the European Union. It celebrates peace and unity on that continent.

Rocket festival (Boun Bang Fai)

The festival is a call for rain and a celebration of fertility. Different communities compete for the best decorated and the highest-shooting rocket. Men disguised as women perform vaudeville acts to anger the gods and extract revenge from them in the form of thunderstorms.
ສະຫລຸບໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບການບິນ

Briefing on the fly ຈີນເປີດກົງສຸນໃຫຍ່ປະຈຳ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ

ແຂວງທີ່ 17 ແຂວງໄຊສົມບູນ

ວາຜ່ າ ນມາເພື່ ອ ອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງການພົ ວ ພັ ນ ຂອງ

ຂອງລາວຢ່າງເປັນທາງການໂດຍມີ 5 ເມືອງ ຂຶ້ນກັບ, ໃນນັ້ນ

ຈີນເປີດກົງສຸນໃຫຍ່ປະຈຳ ແຂວງ ຫຼວງພຣະບາງ ວັນທີ 25 ທັນ ບັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ

China opens consulate in LP China opened a Consulate-General in Luang Prabang on 25 December 2013 to further strengthen its relations and cooperation with Laos’ northern provinces.

ນຳ້ຕົກຕາດນຳ້ກັດ ແຂວງອຸດົມໄຊ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວລາວແລະຈີນຈະຮ່ວມມືກັນພັດທະນາເຂດນ້ຳ ຕົກ (ນ້ຳກັດ) ແຂວງອຸດົມໄຊໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະ ຊາດ, ໂດຍມີການເຊັນສັນຍາອາທິດຜ່ານມາ

Let the water fall Tour companies from Laos and China will cooperate in developing the Namkad Waterfall areas in Oudomxay Province in order to make it a provincial attraction. An agreement was signed last week.

ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງໃຫ້ເປັນ

ຂ່າວດີສຳລັບນັກທຸລະກິດ ແຂວງທີ

17

ແບ່ງອອກຈາກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 1 ເມືອງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ 1 ເມືອງ, ສ້າງຕັ້ງໃໝ່ 3 ເມືອງ ໂດຍມີປະຊາຊົນປະມານ ແປດໝື່ນກວ່າຄົນ. ຄະນະປົກຄອງ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ໄດ້ຖືກ ປະກາດແຕ່ງຕັ້ງເປັນທາງການໃນວັນທີ 31/12/13 ຜ່ານມາ, ທ່ານ ດຣ ສົມບັດ ເຢຽລີເຮີ ເປັນເຈົ້າແຂວງ. ທຸກໆປີຈະມີການ ຈັ ດ ງ າ ນ ບຸ ນ ສ ະ ເ ຫຼີ ມ ສ ະ ຫຼ ອ ງ ນ ະ ມັ ດ ສ ະ ກ າ ນ ພ ຣ ະ ທ າ ດ ສີໂຄດຕະບອງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-17 ກຸມພາ 2014 ພ້ອມໆ ກັ ນ ກັ ບ ພຣະທາດພະນົ ມ ແລະປະສາດຫີ ນ ວັ ດ ພູ ຈ ຳປາສັ ກ (ຂໍ້ມູນປະຫວັດອານາຈັກສີໂຄດຕະບອງບູຮານ).

A Province is born Xaysomboun has been officially declared the 17th province of Laos. This was necessary to determine areas for improvement and development purposes. The official announcement was made recently in the presence of the Prime Minister H.E. Mr Thongsing Thammavong and Mr Sombath Yialeeher, the governor.

ຫໍວັດທະນາທຳ ໄກສອນ ພົມວິຫານ

ຫໍ ວັ ດ ທະນະທຳໄກສອນພົ ມ ວິ ຫ ານຢູ່ ຂ .ສະຫວັ ນ ນະເຂດ, ມູນຄ່າ 8.5 ລ້ານໂດລາ ໂດຍຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ,

ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງແລ້ວພາຍຫຼັງເລີ່ມມາແຕ່

ປີ 2011

ສະພາແຫ່ ງ ຊາດຜ່ າ ນກົ ດ ໝາຍປັ ບ ປຸ ງ ຂັ້ ນ ຕອນການລົ ງ ທຶ ນ ດ້ າ ນອຸ ດ ສະຫະກຳຊຶ່ ງ ຈະເຮັ ດ ໃຫ້ ນັ ກ ລົ ງ ທຶ ນ ສາມາດສ້ າ ງຕັ້ ງ ບໍລິສັດ-ໂຮງງານໃນລາວໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

Biz friendly The National Assembly approved the amended law on Industrial Processing,

aimed at facilitating investors wishing to establish new companies and factories in Laos. ນັກທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນ 1.4 ລ້ານຄົນ

ປີຜ່ານມາ, ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມານະຄອນຫຼວງຫຼາຍກ ວ່າ1.4 ລ້ານຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບຫຼາຍກວ່າ100 ຕື້ກີບ, ຂໍ້ມູນນະຄອນຫຼວງ.

1.4 MILLON

KIP

100 BILLION

Savannaket honours Kaysone 1.4 m & counting The construction of the Kaysone Phomvihane Monument in Savannaket Province has been completed. The project, which received a grant of USD 8.5 million from Vietnamese Government, was started in 2011.

According to sources in the Vientiane administration, last year the number of foreign tourists visiting Vientiane was 1.4 million, generating revenue of more than 100 billion kip.


16 [qoglAomk'vaodaofko / champa guide - festivals

Wat Phou Festival

ບຸນວັດພູ

12-14 ເດືອນ ກຸມພາ 2014 ແຂວງ ຈຳປາສັກ

12-14 February 2014, Champasak

ງານບຸນນະມັດສະການວັດພູແມ່ນບຸນປະເພນີປະຈຳປີຈັດຂຶ້ນໃນມື້ເພັງ 15 ຄ່ຳ ເດືອນ 3 ຕາມປະຕິທິນລາວ ໃນບໍລິເວນເດີ່ນວັດພູຈຳປາສັກ ເຊິ່ງເປັນວັດຮີນດູທີ່ມີສື່ສຽງທີ່ສຸດໃນ ລາວ ສ້າງຂຶ້ນໃນສະໄໝອານາຈັກຂະເໝນ. ນັບແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ສາສະໜາພຸດໄດ້ຖື ວັດພູເປັນສະຖານທີ່ສຳຄັນທາງສາສະໜາ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ອຳນາດການປົກຄອງ ທ້ອງຖີ່ນຮ່ວມກັບ ຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ນ ຈັດງານຄົບງັນດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ເພື່ ອ ເປັ ນ ການລຳລື ກ ເຖິ ງ ຜູ້ ທີ່ ມີ ຄຸ ນ ງາມຄວາມດີ ປ ະກອບສ່ ວ ນເຂົ້ າ ໃນການກໍ່ ສ້ າ ງສະ ຖານທີ່ອັນໜ້າມະຫັດສະຈັນ ແລະ ເກົ່າແກ່ແຫ່ງນີ້. ອິງຕາມຮິດປະຕິບັດຂອງຊາວພຸດ, ບຸນດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາສາມວັນສາມຄືນ. ການຄົບງັນໃນສອງມື້ທຳອິດແມ່ນມີ ການແຂ່ງຂັນກິລາພື້ນເມືອງການເດີນສວນສະໜາມ, ການສະແດງສຽງສີແສງ, ແລະ ງານວາງສະແດງສີນຄ້າເພື່ອຂາຍສີນຄ້າຫັດຖະກຳທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມາຈາກ ທົ່ວໂຂງເຂດໃກ້ຄຽງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ພິທີຕັກບາດຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນມື້ທີສາມຂອງ ງານພ້ອມກັບການວຽນທຽນ ແລະ ການໃຕ້ໄຟ 4000 ດວງເທິງວັດພູໃນຍາມອາທິດໃກ້ ອັດສະດົງ.

The Wat Phou Festival is held annually during the full moon in the third month of the lunar calendar on the grounds of Wat Phou, Champassak. This Hindu temple complex, built during the Khmer Empire, is a World Heritage Site. Ever since Buddhism recognized Wat Phou as a site of religious and cultural importance, the local authorities, together with several other organisations have organized this event to commemorate those who contributed to this wonder of ancient architecture. Based on traditional Buddhist practices, the festival is held over three days and nights. The first two days of the festival will see a traditional sports competition with parades, a sound-and-light show and a trade fair selling local and regional handicrafts. The traditional alms giving ceremony will be held in the morning of the third day, with a candlelit procession and lighting of 4,000 lamps in Wat Phou early in the evening.

ຈະເດີນທາງຈາກປາກເຊໄປວັດພູໄດ້ຄືແນວໃດ:

Getting there (from Pakse)

ຂີ່ລົດສອງແຖວຈາກສະຖານີລົດເມສາຍໃຕ້ປາກເຊ. ອອກເດີນທາງແຕ່ເວລາ 9.00-11.00 (20,000 ກີບ)

Songthaew from Southern Bus Station: 09.00 to 11.00 – 20,000 kip

ຂີ່ເຮືອຈາກທ່າເຮືອປາກເຊໂດຍການຈອງລ່ວງໜ້າກັບບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ. ເດີນທາງດ້ວຍລົດຈັກ ດ້ວຍການເຊົ່າລົດຈັກທີ່ເມືອງປາກເຊ. ຂີ່ລົດຂ້າມຂົວມິດຕະ ພາບລາວຢິປຸ່ນ ແລ້ວຂີ່ລົດຕາມເສັ້ນທາງໃໝ່ຫາກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄປຍັງເມືອງຈຳປາ ສັກ ແລະ ເສັ້ນທາງໄລຍະສຸດທ້າຍກໍ່ຄືການຂີ່ເຮືອຂ້າມແມ່ນ້ຳໄປເມືອງຈຳປາສັກ.

Boat from Pakse jetty: Booking at local travel agencies Rental motorbike: Cross the Mekong on the Lao-Nippon Friendship Bridge

Inthira Champasak

La Folie Lodge

More information:

Ban Vat Amard Village, Champasak www.inthira.com

Dong Daeng Island www.lafolie-laos.com

www.vatphou-champassak.com

champa holidays lao airlines inflight magazine18 [qoglAomk'vaodaofko / champa guide-festival

ບຸນພຣະທາດສີໂຄດຕະບອງ

14-17 ເດືອນ ກຸມພາ 2014 ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ພຣະທາດສີໂຄດຕະບອງ ເປັນປູຊະນິຍະສະຖານເກົ່າແກ່ແຫ່ງໜຶ່ງຂອງສະໄໝອານາຈັກ ສີໂຄດຕະບອງ ຫຼື ມະລຸກຂະນະຄອນທີ່ຮຸ່ງເຮືອງແຕ່ກໍຖືກປະປ່ອຍໃຫ້ເສື່ອມໂຊມລົງໃນ ໄລຍະໜຶ່ງ. ຕາມການສັນນິຖານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າວ່າໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໃນລະຫວ່າງປີ ພສ 236-400 ໃນລັກສະນະສະຖູບຫຼືສະຖານການກາບໄຫ້ວບູຊາຕາມຄວາມເຊື່ອຖືຂອງຜູ້ ຄອງນະຄອນໃນເວລານັ້ນ.ໃນສະຕະວັດທີ 15 ຄສ 1533 ພຣະທາດສີໂຄດຕະບອງໄດ້ ຖືກປະຕິສັງຂອນຄືນໃໝ່ໂດຍເຈົ້າໄຊເຊດຖາທິຣາຊຊຶ່ງເປັນມະຫາກະສັດນັກກໍ່ສ້າງທີ່ ໂດດເດັ່ນທາງດ້ານພຸດທະປະຕິມະກຳເຊັ່ນ: ພຣະທາດຫຼວງ, ພຣະທາດພະນົມ, ພຣະ ທາດອີງຮັງ ແລະ ພຣະທາດບັງພວນ; ໂຄງສ້າງພຣະທາດສີໂຄດຕະບອງເປັນສິລະປະ ສະກຸນຊ່າງສິລະປະກໍ່ສ້າງຂອງລາວລ້ານຊ້າງຖານແຕ່ລະດ້ານຍາວ 14,33 ຊມ, ສູງ 28,89 ຊມ, ຍອດທາດປະດັບດ້ວຍເສດຕະສັດ 7 ຊັ້ນ ໃນແກນຫຼັກເສດຕະສັດເຮັດ ດ້ວຍເງິນ ແລະ ຄຳ, ຍອດເສດຕະສັດມີໂຄມແກ້ວ (ປັດຈຸບັນບໍ່ມີ) ສະເພາະເສດຕະສັດ ສູງ 2 ແມັດ ບໍລິເວນຕີນພຣະທາດກວ້າງ 25 ແມັດ ສູງ 30 ແມັດ ມີພຣະທາດນ້ອຍ ຂອງພຣະອໍລະຫັນທັງ 5 ຕັ້ງຢູ່ເດີ່ນທາງຕາເວັນຕົກ 3 ໜ່ວຍ ແລະ ຕາເວັນອອກ 2 ໜ່ວຍ

ທ່ານສາມາດເບີ່ງລາຍລະອຽດກິດຈະກຳທີ່ຫລາກຫລາຍໃນລະຫວ່າງໄປທຽ່ວບຸນນີ້ ທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນການທ່ຽວຊົມຖ້ຳ ແລະ ສະຖານທີ່ທາງທຳມະຊາດຢ່າງມະຫັດ ສະຈັນທີ່ຫນ້າ.

More info

rmation

velguide, Laos Tra page 68

More information: www.khammouanetourism.com

champa holidays lao airlines inflight magazine

Sikhottabong Festival 14-17 February 2014, Khammouane Province The Sikhottabong Festival observed since 1560 is held annually during the full moon in the third month of the Lao lunar calendar. This year it is at the same time as the Wat Phou Festival. People celebrate for three days before the full moon and give alms on the last day. There are also other religious activities along with a local trade fair. The 29-metre high Sikhottabong Stupa is located on the Mekong riverfront, about 6 km south of Thakhek, the capital of Khammouane Province. The stupa is revered as one of the most sacred Buddhist monuments in Laos. Built originally in 6 A.D. to keep the relics of Lord Buddha, it was renovated in the Hindu style by the Khmer Empire. In the 1500s, Kings Phothisarat and Saysethathirath refurbished it to its present form.

Getting there Vientiane to Thakhek: Daily bus services from Southern Bus Terminal or take any Champassak or Savanakhet-bound bus. From Thakhek, tuk tuks, jumbos, and minibuses are available.

Inthira Hotel

Mekong Hotel

Souksomboun Hotel

051-251 237 140,000-200,000 kip

051-250 777 80,000-300,000 kip

051-212 225 80,000-120,000 kip

Rivera Hotel

Mindija Hotel

Travel Lodge Guesthouse

051-250 000 320,000 – 650,000 kip

020-5555 0888 100,000-150,000 kip

020-530 0145 70,000-100,000 kip20 [qoglAomk'vaodaofko / champa guide-festivals

ເຊີນທ່ຽວບຸນຊ້າງ

17-19 ເດືອນ ກຸມພາ 2014 ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ມັນບໍ່ແປກຫຍັງດອກທີ່ດິນແດນລ້ານຊ້າງ ຈະມີງານບຸນຄົບງັນເພື່ອເປັນການສະຫຼອງ ສັດໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນນີ້. ກໍ່ເປັນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ດິນແດນທີ່ມີຈຳນວນ ປະຊາກອນຊ້າງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລາວ ເຊິ່ງຈະຈັດບຸນຊ້າງປະຈຳປີເປັນຄັ້ງທີ 7. ຄາດວ່າຈະມີ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຖິງ 80,000 ຄົນເດີນທາງໄປຊົມຊ້າງທີ່ໄດ້ຮັບການປະດັບເອ້ຢ່າງສວຍ ງາມ ເຊິ່ງຈະມີຊ້າງ ຈຳນວນ 65 ກ່ວາເຊືອກທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຊ້າງງາມປະຈຳປີ. ໃນຕະຫຼອດງານ ທ່ານຈະໄດ້ຊົມການແຫ່ຂະບວນຊ້າງ, ພິທີອາບນ້ຳຊ້າງ, ການສະແດງ ຂອງຊ້າງ, ບາສີສູ່ຂັວນຊ້າງ, ກິດຈະກຳມ່ວນຊື່ນ, ຕະຫຼາດກາງຄືນ, ການສະແດງດົນຕີ ແລະ ສີລະປະວັນນະຄະດີ. ເປົ້າໝາຍຂອງງານບຸນນີ້ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ເປັນການອຸທິດ ແກ່ສັດທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງຊາດ, ແຕ່ຫາກຍັງເປັນການຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ ໃຈເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການປົກປ້ອງຊ້າງອາຊີທີ່ໃກ້ສູນພັນ ເຊິ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນ ການດຳລົງຊີວິດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ມໍລະດົກຂອງປະຊາຊົນໃນຜືນແຜ່ນດີນແຫ່ງນີ້. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ອັດທະລົດ ແລະ ເຂົ້າເຖິງປະສົບການອັນເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ບັນດານັກ ທ່ອງທ່ຽວຄວນຈອງບ່ອນພັກເຊົາໃນເຮືອນປະຊາຊົນ. ຖ້າທ່ານໄປເຖິງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ກ່ອນມື້ບຸນ, ທ່ານກໍ່ສາມາດໄປທ່ຽວຊົມຕະຫຼາດນັດຂາຍສິນຄ້າເຊິ່ງເຄີຍຈັດເປັນປະຈຳ ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.

Elephant Festival 17-19 February 2014, Sayabouly Province It’s only natural that in the “Land of a Million Elephants” there would be a festival to honour these magnificent creatures. Once again the province of Sayabouly, home to the country’s largest pachyderm population, will host the seventh annual Elephant Festival. An estimated 80,000 visitors are expected to witness about 60 brightly caparisoned pachyderms taking part in the “Elephant of the Year” contest. The festival will feature elephant processions, ritual bathing of these massive beasts, mahout demonstrations, traditional Buddhist blessings, fun fairs, night markets and live music and dance performances. The aim of the festival is not only to pay tribute to the national symbol, but also to raise awareness of the need to protect the endangered Asian elephant, which has played such a vital role in the livelihood, culture and heritage of the people of this land. For a more authentic experience, visitors can book a village homestay. If you arrive in Sayabouly before the Elephant Festival itself, you can check out the trade fairs traditionally held in the region (8-16 February).

ການເດີນທາງ

Getting there

ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ໄປດ້ວຍລົດເມ ຫຼື ລົດຕູ້ - ອອກເດີນທາງທຸກມື້ຈາກຄິວລົດເມສາຍເໜືອ 8:00-16:00 ຄ່າບໍລິການ 110,000 ກີບ

From Vientiane: By bus/minivan: Daily from the new Southern Bus terminal - 08.00 & 16.00 - 110,000 kip

ໄປດ້ວຍລົດສ່ວນຕົວ: ໄລຍະເດີນທາງແມ່ນໄວກ່ວາກັນຫຼາຍ (ປະມານ 8 ຊົ່ວໂມງ), ເນື່ອງຈາກວ່າເສັ້ນທາງໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນຫຼາຍໃນຊຸມປີຜ່ານມາ. ຂີ່ລົດຂຶ້ນຕາມ ທາງສາຍເໜື ອ ຮອດສາມແຍກສີ ໄ ຄແລ້ ວ ຂີ່ ຊື່ ຕ າມເສັ້ ນ ທາງລຽບແຄມຂອງໄປຫາ ເມືອງ ປາກລາຍ ກ່ອນທີ່ຈະຂີ່ໄປຕາມທາງເລກ 4 ໄປໄຊຍະບູລີ.

By car: travel time is faster (about 8 hours), as the road has been considerably improved over the past few years. At the junction 2 km past Wattay Airport, instead of turning right on the Luang Prabang Road, go straight along the Mekong River

ຈາກຫຼວງພຣະບາງ: ໄປດ້ວຍລົດເມ ຫຼື ລົດຕູ້ - ອອກເດີນທາງທຸກມື້ຈາກຄິວລົດ - ອອກເດີນທາງ 8:0014:00 (4 ຊົ່ວໂມງ).

From Luang Prabang: - By bus/minivan: Daily from the bus station - 08.00 and 14.00 - 4 hours.

to Paklay and then head north on Route 4 to Sayabouly.

Loungthing Resort

Sayananh Guesthouse

More information:

Ban Thana, Muang Sayabouly Tel: 020 5597 9999

Ban Simeuang, Sayabouly Province Tel: 074-211 116

www.festival.elefantasia.org www.sayaboulytourism.com

champa holidays lao airlines inflight magazine22 95fl5,]k; / LAOS IN FoCUS

BY REBEKKA L.

ຈຸດສຸມລາວ ”ຈຸດສຸມລາວ - ເກັບພາບ MDGs” ແມ່ນຫົວຂໍ້ການແຂ່ງຂັນພາບຖ່າຍເຊິ່ງຫາກໍ່ຈັດຂຶ້ນ ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນລາວ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໂດຍໄດ້ຮັບການ ສະໜັບສະໜຸນຈາກ ບໍລິສັດ ບີລາຍ.

Laos in focus - development through the people’s eyes

National Photo Competition ”Laos in Focus - Picturing the MDGs”

ຫົວຂໍ້ການແຂ່ງຂັນແມ່ນບັນດາເກົ້າເປົ້າໝາຍແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມຕ້ອງໄດ້ສື່ໃຫ້ເຫັນສາເຫດ, ການແກ້ໄຂ ແລະ ຜົນງານທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນຂະ ແໜງການເລົ່ານີ້.

“Laos in Focus – Picturing the MDG’s” was a photo competition recently conducted by the United Nations in the Lao PDR and the Ministry of Foreign Affairs, with support from Beeline.

ການແຂ່ງຂັນນີ້ແມ່ນຈັດສຳລັບສັນຊາດລາວ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນສອງພາກສ່ວນຄື: ຊ່າງຖ່າຍພາບທົ່ວໄປ ແລະ ຊ່າງຖ່າຍພາບຮຸ່ນເຍົາວະຊົນ. ແລະ ປະເພດທີສອງແມ່ນເປີດ ສຳລັບທຸກທ່ານທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 25 ປີ ໂດຍນຳໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຖ່າຍພາບຕາມຮູບແບບ ທີ່ນຳໃຊ້ສຳລັບເວັບໄຊສັງຄົມອອນລາຍເຟັສບຸກ. ຄະນະກຳມະການຜູ້ຕັດສີນຈະຄັດເລືອກ ຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດສາມທ່ານໃນປະເພດທົ່ວໄປສ່ວນລາງວັນຖ່າຍຮູບໄວໜຸ່ມເຊິ່ງ ມອບໂດຍບີລາຍຈະຊອກຫາຜູ້ຊະນະເລີດທີ່ມີຄະແນນໂຫວດສູງສຸດຜ່ານເວັບໄຊເຟັສບຸກ. ຖືໄດ້ວ່າມີການຕອບຮັບສູງພໍສົມຄວນເນື່ອງຈາກວ່າມີຜູ້ສົ່ງຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກ່ວາ 150 ທ່ານສຳລັບທັງສອງປະເພດ. ຮູບພາບທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ບັນດາຮູບພາບອີກ ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈະຖືກວາງສະແດງຕາມສູນຕ່າງໆຕະຫຼອດປີ 2014 ນີ້.

The theme of the competition was the nine Millennium Development Goals, Laos is aiming to achieve by 2015. Participants were asked to reflect on the causes, solutions and achievements being made in these areas. The contest, open to Lao nationals only, was in two overall categories, General and Young Snapper. The latter category was open to under-25’s using mobile devices. The award, given by Beeline, went to the entry that polled the most votes on Facebook from the public. The response was enthusiastic with a total of 150 submissions received.

ວາລະສານຈຳປາຮໍລີເດຂໍຊົມເຊີຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ທຸກທ່ານທີ່ສົ່ງຜົນງານເຂົ້າ ຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ. ລຸ່ມນີ້ແມ່ນບາງຮູບພາບທີ່ສົ່ງເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ວາງສະແດງສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່: ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສຳລັບສື່ມວນຊົນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່:

champa holidays lao airlines inflight magazine

Champa Holidays congratulates the winners and all the others who took part in the competition. Here is a selection of some of the entries received.

For more information: www.facebook.com/laosinfocus, www.la.one.un.org


ເປົ້າໝາຍ 1: ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫິວ / MDG1: Eradicate extreme poverty and hunger

ທິບພະກອນ ມະນີວົງ

Thipphakone Manyvong

ເຖິງຈະມີເງິນພຽງເລັກນ້ອຍ, ເຮົາກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນອ້ອມຂ້າງມີຄວາມສຸກໄດ້. ແຂວງ ວຽງຈັນ, ກຸມພາ 2013

Even with very little money, we can make other people around us happy. Vientiane, 2013 ເປົ້າໝາຍ 5: ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ / MDG 5: Improve maternal health

ພັນທອງ ແສງນາລີ

Phanthong Sengnaly

ການເຮັດວຽກໜັກເກີນກຳລັງ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງແມ່ໄດ້. ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ທັນວາ 2012

Working too hard may impact the health of mothers. Luang Prabang, 2012


24 95fl5,]k; / LAOS IN FoCUS ເປົ້າໝາຍທີ 4: ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ / MDG 4: Reduce child mortality

ຮູບທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນທີ 1 ໃນປະເພດຊ່າງພາບທົ່ວໄປ 1st prize - general category “ການຢອດວັກແຊັງທີ່ໂຮງຫມໍແຂວງຫລວງນ້ຳທາ” ບ້ານຫົວຂົວ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ,2011

Vaccination in a Luangnumtha hospital. Luang Numtha, 2011

ສິດທິສັກ ປານອິນຫວນ Siththisak Paninhuan

ເປົ້າໝາຍ 1: ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫິວ / MDG1: Eradicate extreme poverty and hunger

ກ່າ ຊົ່ງ

Ka Xiong

ຄົນຈຳນວນຫຼາຍຍັງຄົງໃຊ້ຊີວິດແບບປະຖົມປະຖານ, ກິນຢູ່ແບບທຳມະຊາດ. ເດັກຊາຍເຫຼົ່ານີ້ ກຳລັງຄ້ອງເອົາກະປອມ ສຳລັບອາຫານທ່ຽງຂອງຄອບຄົວ. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຕຸລາ 2013.

Many people in rural areas still lead a traditional life, eating what the nature provides. These boys are catching lizards for the family’s lunch. Luang Prabang, 2013 champa holidays lao airlines inflight magazine


ເປົ້າໝາຍ 3: ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ / MDG 3 Promote gender equality and empower women

”This photo is from a mobile category” ຖ່າຍໂດຍກ້ອງໂທລະສັບມືຖື

ຊັງເກີດັດ ລັດທະຍອດ

Sankerdas Latthanhot

ຄວາມສະເໝີພາບເລີ່ມຈາກໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມ. ທັນວາ 2011

Equality begins with equal opportunity. Bokeo, 2011 ເປົ້າໝາຍ 9: ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ / MDG 9: Reduce the impact of UXO

ປັນຍາ ພິມພະຈັນ

Panha Phimphachan

ຊາກລະເບີດຈາກສົງຄາມ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວຫຼາຍຄົນ

The legacies of war have caused damage to the lives of many people in Laos


26 95fl5,]k; / LAOS IN FoCUS ເປົ້າໝາຍ 1: ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫິວ / MDG7: Ensure environmental sustainability

ຈຸດຈ່າຍນ້ຳດື່ມຢູ່ໃນບ້ານ.ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ມີນາ 2013

Drinking water distribution point in a village. Luang Namtha, 2013

ສິດທິສັກ ປານອິນຫວນ Siththisak Paninhuan

ເປົ້າໝາຍ 1: ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫິວ /MDG1: Eradicate extreme poverty and hunger

ອາວະກາດ ຜາສຸ້ຍໄຊງາມ Avakad Phasouixayngam

ເດັກຍິງ ຈັບປາ ຫຼັງຈາກເລີກໂຮງຮຽນ. ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ມັງກອນ 2012

Girls catching fish after school. Xieng Khouang, 2012 champa holidays lao airlines inflight magazine28 .o lxx ]k; / inside laos

Ms. Alexandra Bounxouei, UNDP National Goodwill Ambassador at the Opening of “Laos in Focus – development through the people’s eyes “ photo exhibition at the i:cat gallery 27/11/2013. Photo: UNDP Lao PDR/Marcos Centurion

Speech of Mr. Minh Pham, UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative at the Opening of “Laos in Focus – development through the people’s eyes “ photo exhibition at the i:cat gallery 27/11/2013. Photo: UNDP Lao PDR/Marcos Centurion © Cathrine O Brien

ຫ້ອງວາງສະແດງ ສີລະປະຕາແມວ

i:cat gallery

ສະຫວັນແຫ່ງສີລະປະທີ່ສະໝັບສະໜູນວັດທະນະທຳລາວຫ້ອງວາງ ສະແດງສີລະປະຕາແມວ ”i:cat gallery” ເປັນບ່ອນຈັດເກັບບັນດາຮູບ ພາບທີ່ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນໃນຫົວຂໍ້ ”ຈຸດສຸມລາວ - ເກັບພາບ MDGs” ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຮ່ວມກັນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະ ນາ (UNDP) ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາວ ແລະ ວາລະສານ ຈຳປາກໍ່ບໍ່ລໍຊ້າທີ່ຈະເຈາະຈີ້ມເພື່ອເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບຫ້ອງວ່າງສະແດງ ນີ້ກັບບັນດາທ່ານ.

i:cat gallery was the host of the recent ‘Laos in Focus’– Picturing the MDG’s”, an exhibition of photographs from a United Nations/Ministry of Foreign Affairs competition. Champa Holidays takes a look at a venue that is comitted to taking Lao art to the world.

”i:cat gallery”

ທ່ານໃດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສ້າງ ຫ້ອງວາງສະແດງສີລະປະຕາແມວ ”i:cat gallery”? ຂ້ອຍເອງ ແຄດເທີຣີນ ໂອໄບຣອັນ, ແຕ່ຫ້ອງວາງສະແດງນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ກໍ່ຍ້ອນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນຂອງຫຼາຍຄົນເຊັ່ນ: ບັນດານັກສີລະປິນ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ. ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຖືສຳຄັນຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມນີ້. ບັນດານັກສີລະປີນຄົນລາວທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມລ້ວນແຕ່ສຸດຍອດ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນນັກສີລະປີນ ພວກເພີ່ນຍັງເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜຸນວຽກສີລະປະໃນຕົວເມືອງອີກນຳ.

- art fairy supporting Laos culture

Who is the person behind i:cat gallery?

I, Catherine O’Brien, but this gallery has been able to exist due to the involvement and support of many people; artists and friends. I really stress this dimension of the gallery. The Lao artists I have worked with are wonderful, as are the many artists and supporters of art in this city. Why the name, i:cat gallery?

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕັ້ງຊື່ ຫ້ອງວາງສະແດງສີລະປະຕາແມວ ”i:cat gallery”? ຄຳວ່າ ”Cat” ແມ່ນພະຍາງທຳອິດຂອງຊື່ຂ້ອຍ Catherine. ແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະມາເປັນຊື່ i:cat ຂ້ອນຂ້າງຈະສັບສົນໜ້ອຍໜຶ່ງ. ໃນປີ2002, ອີຊາແບວ ດຣີມ ແລະ ໄຊມອນ ໂຄດ ຜູ້ບໍລິຫານຮ້ານຂ້າຍປຶ້ມ ”L’Etranger Bookshop” ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ແບ່ງປັນ ເນື້ອທີ່ຊັ້ນເທິງຂອງຮ້ານເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຂ້ອຍສ້າງຫ້ອງວາງສະແດງສີລະປະ. ຂ້ອຍໄດ້ນຳໃຊ້ ສັນຍາລັກຈາກອັກສອນລາວບາງໂຕ ທີ່ໝາຍເຖິງຕາ ແລະ ແມວ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງນຳໃຊ້ຄຳວ່າ ”Cat” ທີ່ຄົນອາຊີມັກຈະຫຍໍ້ຊື່ຂອງຂ້ອຍແປັນເປັນລາວແມ່ນ”ແມວ”. ແລະ ທັງສອງຍ່າງ ຮ່ ວ ມເຂົ້ າ ກັ ນ ໃນພາສາລາວກໍ່ ໝ າຍເຖິ ງ ການເລັ ງ ເຫັ ນ ຫຼື ມ ອງເຫັ ນ ໄດ້ ຢ່ າ ງເລີ ກ ແລບ. ແລະ ນັບແຕ່ນັ້ນມາກໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຊື່ ”i:cat” ແລະ i ໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງຄຳວ່າ”ຕາ”. ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຄິດຍາກເປີດ ຫ້ອງວາງສະແດງສີລະປະໃນວຽງຈັນ? ກໍ່ບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງສັບສົນດອກ. ນັກສີລະປີນແລະຜູ້ທີ່ມີແນວຄິດສ້າງສັນຍ່ອມຊອກຫາ ສະຖານທີ່ໆສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ແລະ ວາງສະແດງຜົນງານຂອງຕົນໄດ້. ພໍເມື່ອເຫັນຕຶກ ຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ໂລດວ່ານີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມແລ້ວໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນດ້ານໃນຂອງຕຶກ ດ້ວຍຊ້ຳ. ຂ້ອຍຮັບຮູ້ດີວ່າຂ້ອຍສາມາດເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ນີ້ ແລະ ແບ່ງເນື້ອທີ່ບາງ ສ່ວນສຳລັບການວາງສະແດງ.

champa holidays lao airlines inflight magazine

Cat is the beginning of my name, Catherine. How it came to be called i:cat is a little more complicated. In 2002 Isabel Drean and Simon Cote at L’Etranger bookshop in Luang Prabang gave me the space above their bookshop to create an art installation. I used some symbols from the Lao alphabet, for eye and cat. I used cat as in Asia many people shorten my name to “cat”. These came together in a visual form. From then on I began using i:cat. And the ‘i’ is short for eye. How did you get the idea of opening a gallery in Vientiane?

It was simple really. Artists and creative people are constantly looking for a place to work and exhibit. As soon as I saw the building I knew it was such a space and I had not even seen the inside! I knew I could work here, as well as share the space for exhibitions. And how did you make it happen?

In September 2009, I moved in and began using the place for creating and exhibiting. I began in a very small way. The first event was a private baci ceremony to “bless”


ແລະ ທ່ານເຮັດໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈັ່ງໃດ? ໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2009, ໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າມາ ແລະ ເລີ່ມນຳໃຊ້ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວເພື່ອສ້າງ ສັນ ແລະ ວາງສະແດງຜົນງານຂອງຕົນເອງ. ກິດຈະກຳແມ່ນເລີ່ມຈາກຈຸດນ້ອຍໆ. ງານທຳ ອິດແມ່ນບາສີເພື່ອສະຫຼອງຂຶ້ນຕືກໃໝ່. ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນມີງານສີລະປະວາງສະແດງເທືອ ໃນເວລານັ້ນ ສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຂໍຍືມຮູບແຕ້ມສອງຮູບຈາກສີລະປີນລາວ ທ່ານ ແກ້ວມະນີ ແລະ ໄດ້ແຂວນໂຊຮຽງກັບຜ້າຖັກແສ່ວຂອງເຜົ່າມົ້ງ. ຂ້ອຍຈື່ໄດ້ດີທີ່ບໍ່ໄດ້ກະກຽມຫຍັງໄວ້ ວາງສະແດງໃນງານທຳອິດຂອງຕົນ. ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ໃຜທີ່ຈະສາມາດເຮັດສິ່ງນີ້. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງສຸມໃສ່ ການບັນຈົງແຕ້ມຮູບພາບ ແລະ ປັບປຸງໂຕເອງ. ກໍ່ຄືກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າຂ້ອຍ ຫາກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ໃຊ້ເວລາດົນປານໃດແຕ່ມື້ເລີ່ມຄິດຈົນເຖິງມື້ເປີດ? ມັນເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນເປັນກ້າວໆມາໂດຍບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າມີແຜນລະອຽດ. ນັບແຕ່ເປີດຢ່າງ ເປັນທາງການພື້ນທີ່ກໍ່ເລີ່ມຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບງານດ້ານສີລະປະ ແລະ ການວາງສະແດງ ຂອງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ງານທີ່ເປີດແກ່ມະຫາຊົນງານທຳອິດກໍ່ແມ່ນພິທີເປີດໂຕ ແລະ ວາງສະແດງປຶ້ມ ”ສາວຫຼາ” ຂຽນ ແລະ ແຕ້ມໂດຍນັກຮຽນຊັ້ນປໍ 5 ຈາກໂຮງຮຽນ ພັດທະນາ. ອາຈານ ທ່ານ ແຊວເລຍ ພຣາຍ ຕ້ອງການໃຫ້ນັກຮຽນຂອງເພີ່ນວາງແຜນ ແລະ ສ້າງການວາງສະແດງໂດຍປິ່ນອ້ອມການເປີດໂຕປຶ້ມດັ່ງກ່າວ. ມັນເປັນງານທີ່ສຸດຍອດ. ນັກສີລະປິນທີ່ໂດດເດັ່ນປະຈຳຫ້ອງວາງສະແດງຕາແມວມີທ່ານໃດແດ່? ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະມີຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໂດດເດັ່ນຫຼືບໍ່. ເພາະທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີທັກສະ ອັນເປັນເລີດສະເພາະໂຕບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຊ່າງພີມ, ຊ່າງຖ່າຍຮູບ, ນັກອອກແບບເຄື່ອງນຸງ່ ຫົ່ມ ແລະ ຜູ້ສ້າງຮູບເງົາ ຈົນເຖິງສີລະປິນທັດສະນະສີນຈາກທົ່ວໂລກທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາບັນ ຈົບກັນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ແລະ ງານຂອງພວກເຮົາກໍ່ກວມເອົາ ອ່ານກາບກອນ, ອ່ານປຶ້ມ, ຮູບເງົາ, ດົນຕຣີ ແລະ ວາງສະແດງສີລະປະ. ຫ້ອງວາງສະແດງສີລະປະຕາແມວຊອກຫານັກສີລະປິນໄດ້ຄືແນວໃດ? ຕາມປົກກະຕິແລ້ວນັກສີລະປິນເປັນຜູ້ຊອກຫາຫ້ອງວາງສະແດງ”i:cat gallery”. ເຖິງວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນສີລະປະທຸກຮູບແບບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລາວ ຂ້າ ພະເຈົ້າຮູ້ດີວ່າສິ່ງໃດທີ່ສາມາດນຳສະເໜີໄດ້. ແນ່ນອນຍັງມີອີກຫຼາຍສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ວາງສະແດງ ແລະ ກະກຽມເພື່ອນຳສະເໜີ. ສະນັ້ນກໍ່ຖືໄດ້ວ່າຍັງມີໂອກາດ ແລະ ພື້ນທີ່ອີກຈຳນວນຫຼາຍສຳລັບບັນດາຫ້ອງວາງສະແດງ ແລະ ພື້ນທີ່ສຳລັບງານສີລະປະ.

the building. I did not have any art to show so I borrowed two large paintings from a Lao painter, Ms Keomany, and hung a long indigo Hmong textile. I remember not having the walls prepared for the first exhibition. I didn’t know anyone who could do this. So I did a lot of painting and improvising myself. As I said, I just began. How long did it take, from first idea till the opening?

It was more organic than planned. As soon as I opened, the space began to be used for public and private art events/exhibitions. The first public event was an exhibition celebrating a book, Saola, written and illustrated by Grade 5 students from Pattana School. The teacher, Shelia Price, wanted the students to plan and create an exhibition around the book. It was a wonderful event. Who are typical artists at i:cat gallery?

I am not sure there is a typical artist. The range has been amazing, from Lao printmakers, photographers, dress designers and film-makers, to visual artists from around the world who have found their way to Vientiane. Events have included poetry, book readings, film, music, and installation art.

How does i:cat gallery find the artists?

Usually they find i:cat gallery. Although I’m very interested in the many forms of art happening in Laos, I know what is possible. There is more than we could ever exhibit or prepare events about. There is certainly room for more galleries and art spaces.

Upcoming exhibitions: www.facebook.com/icatgallery 230-231 Setthathirath Road, Si Muang Tel: 856-20-7783 9674


ມົນສະເໜ່ແຫ່ງພະມ້າ

the magic of myanmar

© Marion Le Roux


© Marion Le Roux


32 dkomjv'mPj; / travelogue

INDIA

CHINA

MYANMAR

LAOS

THAILAND Andaman Sea

Bogyoke Aung San market in Yangon

© Eeva Nyyssonen

© Marion Le Roux

By Percy Aaron/Melody Kemp

Bogyoke Aung San market in Yangon © Marion Le Roux

ໃນອະດິດຫຼາຍປີທີ່ພະມ້າຢູ່ຢ່າງໂດດ່ຽວນັ້ນຍິ່ງເພີ່ມຄວາມລີ້ລັບໃຫ້ກັບ ດີນແດນແຫ່ງນີ້ເໝືອນດັ່ງແວວຕາຂອງຜູ້ຍິງທີ່ຖືກເຊື່ອງຊ້ອນເບື້ອງຫຼັງ ຜ້າຄຸມໜ້າ. The years that Myanmar spent in seclusion added to its mystery, ພະມ້າຖືວ່າເປັນດີນແດນທີ່ມີຄວາມເປັນພິເສດເຊິ່ງມີເຂດແດນທີ່ເຕັມ like the eyes of a woman glimpsed behind her purdah. ໄປດ້ວຍ, ເກາະດອນ, ປາກແມ່ນ້ຳກ້ວາງໃຫຍ່ ແລະ ທິວທັດທະເລສຸດ ຊົ່ວຕາ, ແມ່ນ້ຳທີ່ໜ້າອັດສະຈັນ ແລະ ສາຍພູຫິມາລາຍາອັນກ້ວາງ Myanmar is geographically gifted, within its borders are romanຂວາງ. ທ່ານຈະລໍຖ້າຫຍັງອີກ? ຕັດສິນໃຈກຽມທ່ອງທ່ຽວໄດ້ແລ້ວບໍ! tic islands, vast deltas and seascapes, breathtaking rivers and the soaring grandiosity of the Himalayan foothills. What are you ຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ພຽງພໍແລ້ວທີ່ຈະສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຫ້ກັບທ່ານ waiting for? Get packing! ໄດ້, ນອກນີ້ ພະມ້າຍັງສະໜອງປະສົບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫຼາກຫຼາຍສຳລັບທ່ານທີ່ມັກການ ຜະຈົນໄພ ຫຼື ນັກເດີນທາງທີ່ມັກຊອກຮູ້ຊອກເຫັນ. ວາລະສານຈຳປາໂຮລີເດສະເໜີອີກທາງເລືອກໜຶ່ງສຳລັບທ່ານເພື່ອເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ, ຊົມ ແລະ ດູດດື່ມໃນພະມ້າເນື່ອງຈາກປະເທດນີ້ພວມເປີດປະຕູສູ່ໂລກພາຍນອກ.

champa holidays lao airlines inflight magazine

While the best known tourist paths are sufficient to satisfy any appetite, Myanmar offers the adventurous or curious traveller, a huge menu of experiences. Champa Holidays offers some alternative ideas for things to do, see and feel in Myanmar as it throws open its doors, and windows, to the world.


© Marion Le Roux

Shwedagon Pagoda, Yangong © Devjeet Kr. Bhuyan © Devjeet Kr. Bhuyan © Marion Le Roux

Yangong street market

ສີລະປະ

ການເປີດປະເທດກໍ່ປຽບເໜືອນການເປີດໂອກາດສຳລັບດ້ານສີລະປະວັນນະຄະດີໄປ ພ້ອມໆກັນ. ຢ້ຽມຊົມບັນດາຫ້ອງວາງສະແດງສີລະປະຂອງຢາງກຸ້ງ ແລະ ສັງເກດເບິ່ງ ວ່ານັກສີລະປີນໃນພະມ້ານຳສະເໜີຊີວິດໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຄືແນວໃດ. ເຂົ້າຊົມຄອນເສີດ ແລະ ງານສະແດງດົນຕຣີ ແລະ ສັງເກດເບິ່ງວ່າຊາວໜຸ່ມພະມ້ານຳສະເໜີວັດທະນະທຳ ເພງປ໋ອບຂອງເຂົາເຈົ້າອອກມາຄືແນວໃດ. ສຳລັບທ່ານທີ່ມັກຮັກໃນການຂິດຂຽນ, ທ່ານ ກໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫະກຳວັນນະຄະດີອີຣາວາດີປະຈຳປີເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນອີກ ໃນ ປີ 2014 (http://irrawaddylitfest.com/press-media/)

ຖ່າຍພາບວິຖີຊີວິດຕາມທ້ອງຖະໜົນ

ທ່ຽວຊົມຕະຫຼາດ, ນັ່ງຈິບເບຍເຢັນໆ ຫຼື ຊາຮ້ອນເກັບພາບສີໜ້າຜູ້ຄົນ, ຮູບຮ່າງ ແລະ ການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົວເມືອງ. ເຖິງວ່າອາກາດຈະຮ້ອນແຮງ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບາງສິ່ງທີ່ພວມເກີດ ຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ເກັບພາບ. ຮອຍຍີ້ມເຊີງຊູ້ສາວ, ພໍ່ຄ້າພວມຍູ້ລໍ້ເຄື່ອງຂາຍ, ຍິງຊະລາສີໜ້າ ອົມທຸກ, ຊາຍໜຸ່ມທີ່ມີອຸດົມການອັນແຮງກ້າຕໍ່ກັບອະນາຄົດ ຫຼື ສະຖາປັດຕະຍາກຳສະໄໝ ໂມກາມ. ບໍ່ຄວນເດີນທາງກັບຈາກພະມ້າໂດຍບໍ່ໄດ້ລອງການນັ່ງບານລູນຂັບເຄື່ອນເທິງ ອາກາດດ້ວຍອາຍຮ້ອນເທິງທ້ອງຟ້າຂອງເມືອງບາກັງ. ຮູ້ສຶກສຽວບໍ່ ? ສຽວ. ສຸດຍອດບໍ່ ? ແມ່ນແລ້ວສຸດຍອດ.

ອາຫານພະມ້າ

ອາຫານພະມ້າຮຽນຮູ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊົນເຜົ່າຂອງພະມ້າຜ່ານອາຫານຂອງເຂົາ ເຈົ້າ.ອາຫານທີ່ຫາໄດ້ຕາມແຄມທາງຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ເຂົ້າໜົມເຄັກແປ້ງເຂົ້າໜຽວແມ່ນມີ ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຫຼາກຫຼາຍໃນເຂດນີ້ ແຕ່ກໍ່ຄວນລອງຫຼາຍລົດຊາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄົດສະ ເວເປັນອາຫານທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດເບິ່ງແລ້ວກໍ່ຄ້າຍຄືແກງກະລີໄກ່ ສ່ວນຫຼາຍຈະກິນເປັນອາ ຫານເຊົ້າພ້ອມເຄື່ອງຄຽງຄູ່ອີກຫຼາຍຢ່າງ. ລອງກິນປາທີ່ໃຊ້ເວບາປຸງແຕ່ງເຖິງ24ຊົວໂມງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກ້າງລະລາຍເປັນເນື້ອດຽວກັນ. ພິເສດ ພະມ້າຖືວ່າເປັນດີນແດນແຫ່ງຝັນ ສຳລັບທ່ານທີ່ກີນເຈເນື່ອງຈາກວ່າມີອາຫານປະເພດສະຫຼັດຫຼາຍກ່ວາໝູ່ໝົດໃນອາຊີ. ທ່ານອາດສັງເກດເຫັນອິດທິພົນຂອງອາຫານໄທ, ອີນເດຍ ແລະ ຈີນໃນອາຫານຂອງ ພະມ້າບາງປະເພດເຊັ່ນແກງຖົ່ວຂຽວໃສ່ຂິງແລະສີໄຄ, ເຖິງຍ່າງໃດກໍ່ດີກໍ່ແມ່ນຊາວພະມ້າ ເອງທີ່ເລີ່ມສ້າງສັນອາຫານນີ້ຈົນກາຍເປັນປະເພນີແລະເຮັດໃຫ້ອາຫານຈານນີ້ມີຄວາມ ເປັນພິເສດຍ່າງແທ້ຈິງ.

Art With the opening of the nation came a simultaneous flowering of art and literature. Visit some of Yangon’s galleries to see how artists in Myanmar express their new lives. Attend concerts, and musical events to appreciate how Myanmar’s young are carving their own brand of pop culture. For writerly types, or those who wannabe, the annual Irrawaddy Literary Festival is on again in February 2014 (http:// irrawaddylitfest.com/press-media/)

Photography, StreetScoping Visit markets, sit with a cooling beer or even a hot tea and a long lens and capture the faces, shapes and movement of the cities. Despite the sapping heat there is always something going on. A flirtatious smile, traders with laden carts, the elders; their tough lives etched on their faces, the sassy young, optimistic about the future, or the Maugham-era, faded romance of the architecture. Don’t leave Myanmar without a hot air balloon trip over Bagan. Clichéd? Yes. Wonderful? Also yes.

Burmese Food Myanmar’s multi-ethnic diversity is best appreciated via its food. Many of the street eats such as rice flour pancakes are ubiquitous to the region but look for subtle differences in flavours. Khaut sweh is my favourite dish; a wet soupy chicken curry, usually taken for breakfast with many side dishes. Try fish cooked for 24 hours so the bones become as edible as the delectable flesh. Myanmar’s a vegetarian’s dream having the biggest array of salads in Asia. You can detect Thai, Indian and Chinese influences in dishes like chickpea soup with ginger and lemongrass, but it is the people of Myanmar who have taken these traditions, and blended them into something really special.


34 dkomjv'mPj; / travelogue

Bagan’s temples from a hot air balloon Š Eeva Nyyssonen


© Marion Le Roux

© Marion Le Roux

© Marion Le Roux

ເມືອງ ຊາເກັງ ແລະ ເມືອງ ອີນວາ ຊາເກັງຕັ້ງຢູ່ແຄມນ້ຳອີຣາວາດີຫ່າງຈາກຕົວເມືອງມັນດາເລທີ່ຮ້ອນອົບເອົ້າ ແລະ ເຕັມໄປ ດ້ວຍຝຸ່ນລະອອງປະມານ 30 ນາທີ.ເມືອງນີ້ມີຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ເປັນຮົ່ມກຳບັງ ແລະ ບັນເທົາ ຄວາມອົບເອົ້າຈຳນວນຫຼາຍ. ນອກນີ້ຍັງມີວັດວາອາຮາມ, ສະຖານທີ່ສັກກາລະບູຊາ ແລະ ບ່ອນປະຕິບັດທຳຂອງແມ່ຊີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ເວົ້າໄດ້ວ່າຈັ່ງຫວະຊີວິດແມ່ນມີ ຄວາມສັບສົນໜ້ອຍກ່ວາເມືອງມັນດາເລ ແລະ ອາກາດກໍ່ບໍລິສຸດກ່ວາ. ເທິງຈອມພູທີ່ ສູງເຖິງ 240 ແມັດ ແມ່ນບ່ອນປະດິດສະຖານວັດຮູນອູປອນເນຍຊີນ ເຊິ່ງຈາກຈຸດດັ່ງກ່າວ ທ່ານສາມາດຊົມວິວອັນສວຍສົດງົດງາມແນມເຫັນຕົວເມືອງຊາເກັງ, ນ້ຳອີຣາວາດີ, ຂົວຂ້າມສອງແຫ່ງ ແລະ ເມືອງ ມັນດາເລ ແບບໄກໆ. ຂ້າມແມ່ນຳດ້ວຍເຮືອໂດຍສານ ແລະ ຂີ່ລໍ້ມ້າຊົມເມືອງອີນວາ. ທິວທັດຂອງຊົນນະບົດ ແຫ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານອົດໃຈບໍ່ໄຫວທີ່ຈະເກັບພາບວັດວາອາຮາມທີ່ຫາບ່ອນເໝືອນບໍ່ ໄດ້ໃນໂລກນີ້.

ມັນດາເລສູ່ບາກັງ ຖ້ າ ທ່ າ ນມີ ເ ວລາຫຼ າ ຍກໍ່ ອ າດຂີ່ ເ ຮື ອ ແລ່ ນ ດ້ ວ ຍເຄື່ ອ ງຈັ ກ ຈາກເມື ອ ງມັ ນ ດາເລໄປເມື ອ ງ ບາກັງ. ເຖິງຈະມີການໂຄສະນາວ່າໃຊ້ເວລາເດີນທາງ 10 ຊົ່ວໂມງແຕ່ວ່າໃນຕົວຈິງອາດ ກີນເວລາເຖິງ 14-16 ຊົ່ວໂມງ. ແລະ ນີ້ກໍ່ແມ່ນເຮືອໄວເນື່ອງຈາກວ່າເຮືອຊ້ານັ້ນອາດ ໃຊ້ເວລາເຖິງ 2 ວັນ. ເຮືອເລີ່ມອອກເດີນທາງເວລາ 5:30 ໂມງເຊົ້າ ແລະ ພາຍຫຼັງຕາເວັນ ຕົກແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳກໍ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນ. ນີ້ແມ່ນສາຍນ້ຳທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ເປັນສາຍ ເລືອດຫຼັງທີ່ລໍ່ລ້ຽງປະເທດ. ເຮືອສິນຄ້າກໍ່ຈອດຢັ່ງຢາຍເຕັມແຄມແມ່ນ້ຳມາແຕ່ ປີ 1856. ທ່ານສາມາດລອຍໄປກັບຄວາມຝັນຄືນສູ່ອາດິດແຫ່ງການເວລາໃນຂະນະທີ່ແມ່ນ້ຳພວມ ໄຫຼບໍ່ມີວັນຢຸດ.

© Marion Le Roux

Sagaing and Inwa Across the Ayeyarwady River, Sagaing is about 30 minutes from hot and dusty Mandalay. The town’s abundance of shady trees provides relief from the heat. The area is dotted with pagodas, monasteries and nunneries and the pace of life is slower and the air cleaner than Mandalay. On top of a 240-metre-hill is the Hsoon Oo Pon Nya Shin Pagoda, from which there are breathtaking views of Sagaing, the Ayeyarwady, its two bridges, and in the distance, Mandalay. Cross the river by ferry and explore Inwa by horse cart. The countryside will have you reaching for your camera and some of the pagodas are as magnificent as any to be found in the rest of the country.

Mandalay to Bagan If you have time on your hands take the steamer from Mandalay to Bagan. It is advertised as a 10-hour journey but is more likely to be between 14 to 16 hours. And this is the fast boat; the slow one takes two days! The “voyage” starts at about 5.30 am and after sunrise the banks teem with life. This is a living river, the major artery that literally feeds the nation. Its cargo boats have been plying the river since 1856. Dream you way back to earlier times as the river slips by.S O A L e r o Expl y a w O A L thecause you care! Be

Trekking, Biking, Kayaking, Rock Climbing, Zip Lining & Elephant Adventures

w w w. g r e e n d i s c o v e r y l a o s . c o m


38 vksko]k;.oxt95[ao / LAOS FOOD TODAY

vksko]k;.oxt95[ao

LAO FOOD TODAY champa holidays lao airlines inflight magazine


by Coffee Bean PHOTOS BY Pongpat Sensouphone / ພົງພັດ ແສນສຸພອນ ART DIRECTION: REBEKKA L.

ຄວາມຫຼາກຫລາຍກັບ

Lao food

ອາຫານລາວ on a platter ເມື່ອມີໂອກາດໄດ້ໄປຫລາຍບ່ອນ, ຫລາຍປະເທດກໍ່ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຮຽນຮູ້ວັດທະນະທຳບໍ່ແມ່ນແຕ່ການເບິ່ງ ການເຫັນ ຫຼື ການໄດ້ຊົມ ສະຖານທີ່ ແຕ່ເຮົາສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ຜ່ານການກິນ ແລະ ເມື່ອເຮົາເດີນ ທາງມາຮອດແລ້ວ, ທ່ານຄົງຢາກຮູ້ວ່າບ່ອນນັ້ນເຂົາເຈົ້າມີວິທີການກິນ ອາຫານພື້ນເມືອງຄືແນວໃດ, ມີວິທີການປຸງແຕ່ງອາຫານແນວໃດ ແລະ ມີຫຼາຍຄຳຖາມຕາມມາ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະຂໍສະເໜີວັດທະນະທຳການ ກິນອາຫານລາວ, ພ້ອມແນະນຳຮ້ານທີ່ ທ່ານສາມາດກິນອາຫານລາວ ແບບເປັນພາ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ ທີ່ສຳຄັນທ່ານຈະຮູ້ເຖິງອາຫານລາວ ປະຍຸກທີ່ມີລົດຊາດເປັນເລີດທີ່ເຮັດໃຫ້ຕິດໃຈຄົນຕ່າງຊາດ ແລະ ຮູ້ຈັກ ຮ້ານອາຫານລາວທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ວັດທະນະທຳການກິນອາຫານລາວ • ສູດເດັດ • ຮ້ານດັງ

Travel can undeniably teach you about a new culture, not only by visiting new places, but also by tasting new foods. Arriving at a particular location, you would certainly wish to know what local people eat, how they prepare their food and many more questions. So let’s introduce you to Lao cuisine, and some restaurants where food is still served on traditional rattan platters.


40 vksko]k;.oxt95[ao / LAO FOOD TODAY

ອາຫານລາວ ເອກະລັກຂອງ ຮ້ານອຳພອນ.

organic

ຮ້ານອາຫານອຳພອນເປີດມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2007 ໂດຍ ທ່ານ ມຸກ ພົມມະຈັນ ໄວ 40 ປີ ເປັນເຈົ້າຂອງ, ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບມາແຕ່ອົດສະຕາລີ, ແຕ່ສົນໃຈມາ ຄຸ ກ ຄີ ກັ ບ ການເຮັ ດ ຮ້ າ ນອາຫານແທນການນັ່ ງ ເຮັ ດ ວຽກໃນຫ້ ອ ງການ, ການຕົບແຕ່ງຮ້ານ ແລະ ການຈັດຈານອາຫານຂອງເພິ່ນກໍບົ່ງບອກວ່າ ເປັນແບບເອກະລັກເມືອງນອກ. ມີການເສີບອາຫານເອີ້ນນ້ຳຍ່ອຍ, ຕໍ່ ດ້ວຍອາຫານຫຼັກ, ຂອງຫວານ, ພ້ອມວາຍຈາກອົດສະຕຼາລີທີ່ມີຫລາກ ຫລາຍໃຫ້ເລືອກ, ໂດຍເພິ່ນເປັນຜູ້ນຳເຂົ້າໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (Gecko Wines) ເຊິ່ງເປັນເຄັດລັບມັດໃຈຄົນຕ່າງຊາດ. ເມນູທີ່ຈະຂໍນຳ ສະເໜີແມ່ນຊຸບໜໍ່ໄມ້, ປີ້ງປາຄະນາບຫົວສິງໄຄ, ລາບເປັດ, ເຂົ້າໜຽວ/ ເຂົ້າກ່ຳ ແລະ ໄກ່ສິງໄຄ. ເຊິ່ງທຸກເມນູແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ໃຊ້ວັດຖຸດິບປຸງ ແຕ່ງຈາກຕະຫລາດສົດໃນລາວ, ອຸດົມໄປດ້ວຍສະໝູນໄພ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ກໍ່ແມ່ນອາຫານລາວແມ່ນອາຫານບໍ່ມີຄາລໍຣີສູງ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ຊີມແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຢາກກັບມາອີກແນ່ນອນ

Amphone

This restaurant was opened in 2007 by Mook Phommachanh, who graduated in architecture from Australia but was interested in opening his own restaurant. The interior decor and the service show an overseas influence and food is served in courses, western style. This restaurant also offers a full choice of imported Australian wines. The highlights on the menu include bamboo shoot salad, grilled fish with lemongrass, duck salad/lab, brown sticky rice and lemongrass chicken. All dishes are prepared with organic vegetables from the local fresh market, that are low in calories. You will undoubtedly return. Location: 37 Soi Wat Xieng Gneun, Setthathirath Road, Vie Open: 11.00-14.00 hrs and 18.00-22.00 hrs Tel: 856-21-212 489; 20-7785 7647

champa holidays lao airlines inflight magazine

Mook Phommachanh, Owner


Signature dishes Bamboo shoot salad (zoup nor mai), grilled fish with lemongrass (ping pa khanab huazing khai), duck salad (lab phet), brown sticky rice (kao kum) and lemongrass chicken (kai zing khai).

The Recipe

ສູດເດັດເມນູໄກ່ສິງໄຄ (ເຮັດງ່າຍກິນງ່າຍ)

lemongrass chicken ສ່ວນປະກອບ:

How to simply cook your own lemongrass chicken:

• ຊີ້ນໄກ່ບົດ 400g • ກ້ານຫົວສີງໄຄ • ເຄື່ອງປຸງ: ຊອດຫອຍ, ນ້ຳຕານ, ພິກໄທ, ເກືອ, ສະອິ້ວຂາວ,

Ingredients: • 400 gms of sliced chicken • Lemongrass stick • Oyster sauce, sugar, pepper, salt, soya sauce, and red onion leave

ຫອມບົວໃບ

ວິທີແຕ່ງ: ຄົນຊີ້ນ ໃສ່ກັບເຄື່ອງປຸງທັງໝົດ ມັກໄວ້ 20ນາທີ, ແລ້ວປັ້ນເປັນກ້ອນຄາບໃສ່ຫົວສີງໄຄ ລົງໄປຈືນໃນນຳ້ມັນທີ່ໄຟຮ້ອນ ປານກາງ. ສຸກພໍເຫລືອງ ເສີບເທີ່ງຈານ.

How to prepare: Mix chicken with all ingredients and leave for 20 minutes to soak. Add lemongrass and stir fry on a medium fire till cooked.


42 vksko]k;.oxt95[ao / LAO FOOD TODAY

Signature dish Stewed fish (Or pa), stewed vegetable with meet (Or lam), chili fish sauce (jeo) with Boiled vegetables(Jeo Pa Dae, Pak Louk), steamed fish (Mok pa), fried vegetables (Kao Phak), sling roll and Laos dessert. Special side dish: Matsutake Mushroom, Fried bird (Nok Ant) and bee (Tor) from Xiengkhoung province.

ຮ້ານ ອາຫານລາວ ດັ້ງເດີມ “ຄົວລາວ”

The Place

ເມື່ອໄດ້ຍິນຄຳວ່າ “ຄົວລາວ” ຫຼາຍຄົນຄົງຮູ້ດີວ່າເປັນຫານອາຫານດັ້ງເດີມທີ່ເປີດ ມາແຕ່ປີ 1993 ໂດຍ ທ່ານນາງ ມະໂນລາ ດາລາວົງ ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ດ້ວຍ ລົດຊາດທີ່ມີຕົ້ນຕຳລັບ ເອກະລັກສະເພາະບວກກັບສະຖານທີ່ເໝາະສົມຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງ ເມືອງໃນເຮືອນສະໄໝຝຣັ່ງທີ່ເກົ່າແກ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຫຼົງໄຫຼຢາກຈະມາລອງຊີມ ບັນຍາກາດແບບພິເສດນີ້. ພາຍໃນຫ້ອງກໍກວ້າງຂວາງສາມາດຮອງຮັບແຂກໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ມີຫ້ອງໂຖງທີ່ສາມາດຮອງຮັບງານລ້ຽງຂະໜາດນ້ອຍຕື່ມອີກ. ດ້ວຍລົດຊາດອາຫານຂອງຮ້ານເພິ່ນທີ່ຫຼາຍຄົນໄດ້ຊີມແລ້ວຕິດໃຈທັງຄົນລາວ ແລະ ຕ່າງຊາດພ້ອມກັບການບັນເລງດົນຕີພື້ນເມືອງລາວສົດທຸກຄືນ. ເມນູທີ່ຈະຂໍແນະນຳ ແມ່ນ ພາເຂົ້າລາວທີ່ປະກອບມີ: ເອາະປາ, ລາບໝູ, ໄສ້ອວ ົ່ ຫລວງພຣະບາງ, ແຈ່ວບອງ, ຜັກລວກ, ຫມົກໄກ້, ຂົ້ວຜັກ, ຢໍ່ຈືນ... ທີ່ເຫັນແລ້ວຊວນໃຫ້ຫນ້າຮັບປະທານ. ຫລື ທ່ານ ຈະສັ່ງເມນູອາຫານລາວອື່ນໆທີ່ມີຫລາຍລາຍການກໍ່ດີເຊັ່ນ: ໝ້ຽງດາງແຫ (ທີ່ໃຊ້ຊີ້ນ ໝູ ແລະ ໄຂ່ເປັນອົງປະກອບຫຼັກ) ນອກນັ້ນທາງຮ້ານເພິ່ນຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນຮັບປະ ກັນຈາກທ່ອງທ່ຽວໂລກໃນປີ 2011 ໃນການບໍລິການ ແລະ ເປັນຮ້ານອາຫານ ທີ່ດີເດັ່ນ.

Kualao The restaurant was opened in 1993 by Mrs Manola Daravong in a well-maintained colonial-era building in the city centre. With its reputation for serving authentic Lao food, in a special atmosphere, dining is always a great experience. Its spacious multipurpose interior is ideal for large functions. The excellent food is accompanied by Lao traditional music and dance. Besides the traditional pa khao platter, Kualao specialties include the much sought after matsutake (a mushroom that grows for just two months a year and must be picked wihin its seven-day cycle), fried hornets and their eggs, and martins, a little bird from the swallow famly. These three delicacies are avalable only in Xieng Khouang Province. In 2011 Khualao restaurant won an international tourism award for excellence in service. Location: 134 Samsenthai Road, Vientiane Open: 11.00-14.00 hrs and 18.30-22.00 hrs Tel: 856-21-214 813; Fax: 856-21- 215 777 reservation@kualaorestaurant.com champa holidays lao airlines inflight magazine

The traditional pa khao (rattan) platter has exactly nine different dishes: mok pa (fish and herbs steamed in a banana leaf); pork lab; Luang Prabang sausage; chili sauce; boiled vegetables; steamed chicken; fried vegetables; spring rolls


The Place

Dining and live performance in a magnificent venue

Signature dish Pha Kao Lao includes in a set: Steamed Fish (Mok pa), Grill pork stick with bean sauce, Lab Chicken (Lab Kai), Laos sausage, vegetable soup and fresh fruit.

Location: Chao Anou Road, Centre Point Vientiane Open: 19.00-23.00 hrs (Performance: 19.00-22.00 hrs)

ພາໂຕກ ຮ້ານອາຫານ ບວກກັບການສະແດງ ເປັນຮ້ານອາຫານເໝາະສົມແກ່ຜູ້ທີ່ເດີນທາງມາລາວແບບໄລຍະສັ້ນ, ແຕ່ຕ້ອງການ ສຳພັ ດ ກັ ບ ວັ ດ ທະນະທຳການຟ້ ອ ນລຳແບບລາວໆບວກກັ ບ ການຊີ ມ ລົ ດ ຊາດອາ ຫານລາວແບບເສີບເປັນພາ, ຕາມແບບເກົ່າມີພຽງທີ່ດຽວໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ນັ່ງຮາບພື້ນ ແລະ ກິນເຂົ້າເທິງພາ ເຊິ່ງບົ່ງບອກເຖິງຄວາມເປັນລາວໄດ້ ດີກໍ່ແມ່ນການປົດເກີບກ່ອນເຂົ້າໄປນັ່ງອີກດ້ວຍ. ຮ້ານອາຫານນີ້ໄດ້ເປີດມາແຕ່ປີ 2008ໂດຍນຳໃຊ້ ສ ະຖານທີ່ ເ ປັ ນ ໂຮງຮູ ບ ເງົ າ ເກົ່ າ ເຊິ່ ງ ເປັ ນ ໂຮງຮູ ບ ເງົ າ ຂອງພໍ່ (ທ່ານ ຢຸນເວັກ ປັນຍາທິບ) ທີ່ລູກສາວ ທ່ານ ນາງ ປາດຖະໜາ ປັນຍາທິບ ຜູ້ເປັນ ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານໄດ້ເປັນຜູ້ສືບທອດ.ເຊິ່ງຊັ້ນເທິງແມ່ນໃຫ້ບໍລິການເປັນໂຮງ ແຮມ (ໂຮງແຮມແສງລາວ) ແລະ ຊັ້ນລຸ່ມເປັນຮ້ານອາຫານ. ດ້ວຍເວທີໃຫຍ່, ແສງ ສີສຽງທີ່ມີຄວາມອະລັງການຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕື່ນຕາ, ຕື່ນໃຈໄປກັບການສະແດງທີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເໜືອນຢູ່ໃນເມືອງໃຫ່ຍ. ດ້ວຍບົດຟ້ອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຫຼາຍຊົນ ເຜົ່າ, ທີ່ໃຊ້ນັກສະແດງ20 ກວ່າຊີວິດ ການສະແດງອີກອັນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມເປັນພິເສດກໍ ແມ່ນ ການໃຊ້ສຽງເອີ້ນນົກ ຫຼື ການຮຽນແບບສຽງຂອງສັດຕ່າງໆ. ແຊບຊ້ອຍກັບອາ ຫານລາວທີ່ເສີບເປັນພາໃຫ້ບໍລິການເປັນເຊັດ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະບໍ່ພາດກັບເມນູເດັດ ຫຼື ສະເພາະຜູ້ທີ່ກິນເຈກໍສາມາດສັ່ງເຊັດພິເສດໄດ້. ເຊັດອາຫານທີ່ພວກເຮົາແນະນຳ ແມ່ນລວມມີ: ລາບ, ໄສ້ອົ່ວ, ຈືນກຽ້ວໝູ, ປີ້ງໝູເສີບພ້ອມແຈ້ວໝາກຖົ່ວດິນ, ໝົກປາ ທີ່ ຈ ະມີ ກິ່ ນ ຫອມຂອງໃບຕອງແລະຫອມຜັ ກ ອີ່ ຕູ່ ເ ຊີ່ ງ ເມື່ ອ ທ່ າ ນໄດ້ ຮັ ບ ປະທານ ກັບເຂົ້າໜຽວຮ້ອນໆແລ້ວຈະເພີ່ມອັດທະລົດໃຫ້ຄາບເຂົ້າຂອງທານປະທັບໃຈ.

Phatok A 1950’s theatre in the Senglao Hotel building was renovated and opened in 2008 by Mrs Padthana Payathip. An ideal place for diners who wish to have a real Lao meal in a typical Lao setting; low tables sunk into the floor with no shoes allowed inside the restaurant. As many as 20 performers take part in the traditional music and dance, a number not matched in any other restaurant. An amazing feature of the performance is the miming of animal and bird sounds.

Booking in advance required: Tel: 856-20-2845 4596; 5541 1019

Though there is a set pa khao menu, including one for vegetarians, special orders are also acepted.


44 vksko]k;.oxt95[ao / LAO FOOD TODAY

ອາຫານລາວປະຍຸກ ຮ້ານອາຫານ ຂອບໃຈເດີ ຫຼາຍຄົນຄົງຈະຄຸ້ນຫູກັບຄຳ ຄຳນີ້ ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ “Thank you” ໃນພາສາອັງກິດ ຮ້ານອາຫານເພິ່ນກໍ່ມີຊື່ສຽງກ່ຽວກັບການເສີບອາຫານລາວ ແລະ ອາຫານຕ່າງ ປະເທດ. ຮ້ານອາຫານນີ້ເປີດມາແຕ່ປີ 1998 ໂດຍຂອບຄົວ ເດືອນສະຫວັນ. ເຖິງຄົນ ສ່ວນຫຼາຍຈະມານີ້ຍ້ອນມັກໄປນັ່ງດື່ມເບຍສົດໆ, ບາງຄົນອາດຈະໄດ້ສັງເກດເຫັນເຊັດ ເມນູພາເຂົ້າທີ່ເສີບມາຄົບຊຸດເຊັ່ນ: ຊຸດອາຫານຫຼວງພຣະບາງ, ຊຸດອາຫານຈຳປາສັກ ແລະ ນອກນັ້ນທ່ານຈະເຕັມອີ່ມກັບບຸບເຟ້ອາຫານລາວທີ່ມີແຕ່ສະເພາະຕອນທ່ຽງເທົ່າ ນັ້ນ ທີ່ເສີບອາຫານລາວຫຼາຍປະເພດ, ຕຳໝາກຫຸ່ງ, ລາບ, ແກງໜໍ່ໄມ້, ແໜມເຂົ້າປາ ແລະ ຫລາຍໆຢ່າງ, ນອກນັ້ນ ຂອງຫວານ ແບບລາວໆ ພ້ອມກັບໝາກໄມ້ສົດໆ ຕາມລະດູການ ກໍ່ມີແບບບໍ່ອັ້ນ. ແຕ່ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະຂໍແນະນຳເມນູຈຳພວກຂອງແກ້ມແບບລາວໆ ທີ່ທ່ານມາຮອດ ລາວແລ້ວທ່ານບໍ່ຄວນພາດ ເຊັ່ນ: ແໜມເຂົ້າປາ, ໄສ້ອົ່ວຫຼວງພຣະບາງ, ຍຳສາມສ່ຽວ ຊົງເຄື່ອງ, ຈືນຈີ່ລໍ່ ແລະ ຝຣັ່ງກອດລາວ ຈະມາເອີ້ນນ້ຳຍ່ອຍຂອງທ່ານ, ດັ່ງນັ້ນເມື່ອໄດ້

Khop Chai Deu Well known for its Lao and international menu, this restaurant was opened in 1998 by the Deuansavanh family. A very popular beer spot for locals and visitors, the restaurant offers set meals in Luang Prabang and Champassak styles. There is also a lunch time Lao buffet offering many kinds of food, as well as desserts and seasonal fruit. Recommended are Lao style snacks such as crispy rice (nam kao pa), Luang Prabang sausage, fusion Lao snacks, bacon and sour pork (falang kod lao), and sticky rice in bamboo (kao lam). The fried crickets are particularly delicious with a chilled beer.

Signature dish Sticky rice in bamboo (kao lam), papaya salad (tum mak hung), crispy rice with fish (nam kao pa), fried crickets (mang mik) and sour pork (falang kod lao)

Location: Setthathirath Road, Vientiane Open: 10.00-23.00 hrs (Buffet: 11.30-14.00 hrs) Folk music every night Tel: 856-20-5550 2545

champa holidays lao airlines inflight magazine


The Recipe

ສູດເຮັດແໜມເຂົ້າປາ:

Rice-fish nam ມາຮອດປະເທດລາວແລ້ວກໍບໍຄວນພາດທີ່ຈະລອງ.

ສ່ວນປະກອບ: • ຈືນຊີ້ນປາລໍລີ້ 300g (ຄວນເອືອບດ້ວຍເກືອກ່ອນຈືນ) • ເຂົ້າໂຄບ 2ປຽ່ງ (Fried Sticky Rice) 300g • ຖົ່ວງອກລວກ 100g • ຫອມບົ່ວ, ຫ້ອມປ້ອມ ຊອຍ • ນ້ຳປາ ການເຮັດນ້ຳແຈ່ວ: ນ້ຳຕານ, ນ້ຳ, ນ້ຳປາ, ເກືອ, ໝາກຂາມປຽກ (ວິທີປຸງຂົ້ວນ້ຳຕານ, ໃສ່ນ້ຳຕົ້ມກັບໝາກຂາມປຽກ ພໍຝົດ 4 ນາທີ. ປຸງດ້ວຍນ້ຳປາ, ເກືອ (ລົດຊາດຂອງນ້ຳແຈ່ວຄວນມີລົດຊາດຫວານ). ເວລາເສີບ ພ້ອມຖົ່ວດິນຕຳໂຮຍຫນ້າ ແລະ ໝາກນາວ 1 ປຽ່ງ. ວິທີແຕ່ງ: ເອົາເນື້ອປາທີ່ຈືນ, ເຂົ້າໂຄບ ຄົນເຂົ້າກັນປຸງດ້ວຍນ້ຳປາ, ຕໍ່ດ້ວຍຖົ່ວງອກ ແລະ ຫອມທີ່ຊອຍໄວ້.ການເສີບແມ່ນເສີບພ້ອມ ຜັກສົດ ສະລັດ, ກະລໍ່າ, ຫອມບົ່ວ, ຫອມປ້ອມ, ໝາກປີ ຫລື ຫມາກ ນາວ 1 ປຽ່ງ ເພື່ອໃຜທີ່ຕ້ອງການມັກສົ້ມ ພ້ອມນ້ຳແຈ່ວ.

Ingredients: • 300 gms of fried fish mixed with salt • 300 gms of fried sticky rice • 100 gms of boiled soy bean shoots • Sliced onion leaves and coriander • Fish sauce Sauce preparation: • Cook sugar, water, fish sauce, salt and sour tamarind for four minutes and put lemon juice and peanuts on top. How to cook? Mix fried fish and rice and add fish sauce followed by soy bean shoots, sliced red onion leaves and coriander and stir. The dish is served with fresh vegetables, sauce and a piece of lemon, if desired.


46 vksko]k;.oxt95[ao / LAO FOOD TODAY

ພໍ່ຄົວ ຈັນດຣາ ກັບຄວາມ ຜູກພັນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

Chef Chandra - in touch with his roots

“ ການຮັ ກ ສາສິ່ ງ ແວດລ້ ອ ມແມ່ ນ ພື້ ນ ຖານທີ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ວັ ດ ທະນະທຳ

ແລະ ອາຫານລາວ”

“Respect for the environment is intrinsic to Lao culture and cuisine.”

ພໍໄດ້ພົບປະໂອ້ລົມກັບ ທ່ານ ຈັນດຣາ ວົງສາລະວັນ ກໍ່ປຽບເໝືອນການຮຽນຮູ້ວິທີເຮັດ ອາຫານ, ສິ່ງວຽດລ້ອມ, ວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ, ພາສາສາດ ແລະ ອີກຫຼາຍຢ່າງ ໄປພ້ອມໆກັນ. ແນ່ນອນເພີ່ນປຽບເໝືອນວັດຈະນະນຸກົມທີ່ຍ່າງໄດ້ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມ ຮູ້ອັນກ້ວາງຂວາງດ້ານອາຫານ. ເຖິງວ່າເພີ່ນຈະເປັນຄົນບໍ່ມັກປາກ, ແຕ່ພໍເພີ່ນເລີ່ມກໍ່ຈະ ເຫັນໄດ້ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບອາຫານລາວໃຫ້ໂລກຮັບຮູ້.

Talking to Chandra Vongsaravanh is like attending a combined lecture on gastronomy, the environment, culture, history, linguistics and more. A veritable walking encyclopaedia, we were spellbound with his wide and diverse knowledge. Despite his unassuming demeanour, once you get Chandra started, his passion for taking Lao cuisine to the world is soon apparent.

champa holidays lao airlines inflight magazine


by percy aaron

“Sticky rice or khao nio (as it is known in Lao) is the very soul of Lao food .”

ໃນເວລາທີ່ເພີ່ນພວມຮຽນວິຊາເສດຖະສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລບູດາເປັສ, ເພີ່ນກໍ່ໄດ້ເປີດ ຮ້ານອາຫານໃນເວລາພັກພາກຮຽນ. ພາຍຫຼັງທີ່ຈົບການສຶກສາ, ກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າເພີ່ນເອງມັກ ການແຕ່ງຢູ່ຄົວກີນ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກນຳໂຮງແຮມມາລີອອດໃນນະຄອນຫຼວງຂອງ ໂຮງກາຣີ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ເພີ່ນໄດ້ປຸງແຕ່ງທັງອາຫານອາຊີ, ຝຣັ່ງ ແລະ ຮົງກາຣີ. ໃນປີ 1996, ເພີ່ນໄດ້ເປີດຮ້ານອາຫານ “Signature” ແລະ ໂຮງຮຽນສອນການເຮັດອາຫານເປັນ ຂອງຕົນເອງພາຍໃນເມືອງບູດາເປັສ. ພໍເມື່ອຊື່ສຽງຂອງເພີ່ນເລີ່ມແຜ່ຫຼາຍ, ກໍ່ໄດ້ຖືກເຊີນ ຮ່ວມເວທີເສວະນາດ້ານການປຸງແຕ່ງອາຫານໃນເອີຣົບຫຼາຍຄັ້ງແລະນອກນີ້ກໍ່ຍັງເປັນຜູ້ ດຳເນີນລາຍການໂທລະພາບດ້ານອາຫານທີ່ມີຊື່ສຽງອີກນຳ. ສະຖາບັນສະມິດໂຊນຽນ ໃນວໍຊິງຕັນໄດ້ເຊີນເພີ່ນ ແລະ ພໍ່ຄົວຄົນອື່ນອີກຈຳນວນໜຶ່ງລວມທັງ ທ່ານ ເຈມີ໋ ໂອລິເວີ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການສະແດງການປຸງແຕ່ງອາຫານເຊິງກີນເວລາເຖິງເດືອນເຄິ່ງ. ເພີ່ນກັບ ຄືນມາເມືອງລາວໃນປີ 2000 ພ້ອມກັບພັນລະຍາຊາວຮົງກາຣີຂອງເພີ່ນ ແລະ ກໍ່ໄດ້ເປີດ ຮ້ານອາຫານແຫ່ງທຳອິດຂອງເພີ່ນທີ່ຫຼວງພຣະບາງໃນປີຖັດມາ ຈົນຮອດປະຈຸບັນລວມ ແລ້ວເພິ່ນໄດ້ສອນຜູ້ມາຝືກອົບຮົມ 30,000ກວ່າຄົນ. ທ່ານ ຈັນດຣາ ທີ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ ເຖິງຫົກພາສາ ຈະໄດ້ນຳສະເໜີການປຸງແຕ່ງອາຫານໃນຊ່ອງ ທີວີລາວໃນເດືອນໜ້ານີ້ ສ່ວນປື້ມກ່ຽວກັບວີທີ່ແຕ່ງກີນຂອງເພີ່ນນັ້ນຈະຖືກພີມຈຳໝາຍໃນທ້າຍປີນີ້ ນອກນັ້ນເພີ່ນ ຍັງສົນໃຈຫຼາຍຢ່າງ, ເຊີ່ງເພີ່ນໄດ້ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຮງລະຄອນ Royal Ballet, ໃນ ຫລວງ ພະບາງ, ເລື່ອງພະລັກພະລາມ. ທ່ານ ພໍ່ຄົວ ຈັນດຣາ ໄດ້ໃຫ້ເວລາທີ່ຫາຍາກຂອງເພີ່ນແກ່ວາລະສານຈຳປາຮໍລິເດ ແລະ ໄດ້ຢ້ຳໃຫ້ຮູ້ເຖິງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງອາຫານ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງລາວນັ້ນມີສີ່ປັດ ໄຈພື້ນຖານຄື: ອາກາດ, ດີນ, ໄຟ ແລະ ນ້ຳ. ປະຊາຊົນລາວເຊື່ອຖືຜີມາຍາວນານກ່ອນທີ່ສາ ສະໜາພຸດຈະເຂົ້າມາເຖິງປະເທດ ແລະ ກໍ່ແມ່ນຄວາມເຊື່ອຕໍ່ຜີປ່າຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນເອງ ທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ອາຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການປຸງແຕ່ງອາຫານຂອງຄົນລາວແມ່ນງ່າຍຫຼາຍ ແລະ ກໍ່ນຳໃຊ້ແຕ່ວັດຖຸດີບທີ່ຫາໄດ້ໃນແຕ່ລະດູນັ້ນໆ. ເພີ້ນຍ້ຳອີກວ່າ: “ບໍ່ມີຫຍັງນອກ ເໜືອຈາກສິ່ງທີ່ຈຳເປັນທີ່ຖືກເກັບມາຈາກປ່າໄມ້ຫຼືພື້ນດີນ.”

“ສິ່ງສຳຄັນໃນການປຸງອາຫານລາວແມ່ນຄວາມງ່າຍປຸງແຕ່ງດ້ວຍວັດຖຸ ດີບທີ່ຫາໄດ້ໃນລະດູການນັ້ນ” ທ່ານຈັນດຣາບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຂົ້າໝຽວຖືວ່າເປັນຂວັນໃຈຂອງອາຫານລາວ ແລະ ແມ່ນ ຄົນລາວກໍ່ບໍ່ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້. ບໍ່ມີປະເທດໃດ້ໃຫ້ໃຫ້ບົດບາດອັນສຳຄັນແກ່ເຂົ້າໜຽວຄື ກັບປະເທດລາວ. ເຂົ້າໜຽວຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຕັກບາດແກ່ພະສົງໃນຍາມເຊົ້າ, ໃນພີທີບາສີ ແຕ່ງດອງປັ້ນເຂົ້າຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງກ້ອນເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າບ່າວ ແລະ ເຈົ້າສາວປ້ອນກັນ ກີນ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງສອງກ້ອນແບ່ງເຄິ່ງຮວມເຂົ້າເປັນໜຶ່ງດຽວ, ເພີ່ນກ່າວອີກວ່າເຂົ້າໝຽວ ບໍ່ຖືວ່າຖືກຖີ້ມຈັກເທື່ອ ແຕ່ຫາກເປັນການປະໄວ້ໃຫ້ຝູງນົກກີນ. ບົດຮຽນກ່ຽວກັບວິທີ່ປຸງແຕ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນການເລົ່າກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ. “ຫຼາຍຮ້ອຍ ປີກ່ອນໜ້ານີ້ ບາງເຂດໃນພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງໄທເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລາວ. ອາຫານ ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳແມ່ນຄືກັນ” ພາຍຫຼັງສົງຄາມຫວຽດນາມ, ການ ເຄື່ອນໄຫວໃນລາວກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ແລະ ຫຼາຍຄົນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ປະເທດອື່ນ.

While studying economics at Budapest University, he ran a restaurant during term breaks. After graduating he decided he liked cooking more than counting and found himself a job with the Marriott Hotel in the Hungarian capital preparing a variety of Asian, French and Hungarian dishes. In 1996 he opened his own signature restaurant and cooking school in that city. As his reputation spread, he was invited to take part in a number of European cooking forums and even served time as a TV celebrity chef. The Smithsonian Institute in Washington D.C. invited him and a number of other international master chefs, to take part in cooking demonstrations spanning a month and a half. He returned to Laos in 2000 with his Hungarian wife and opened his first restaurant the following year in Luang Prabang. A cooking school followed, which has since seen around 30,000 enrolments. Chandra, who speaks six languages, will be presenting a cooking show on Lao TV in the coming months and a cook book will be published later this year. A man of many interests, he is also the founder of the Luang Prabang Royal Ballet Theatre, ’Phra Lak Phra Lam’. Chef Chandra, took time off his busy schedule to talk to Champa Holidays, and started by emphasising the relationship that Lao cuisine and culture has to the four basic elements; air; earth; fire and water. The Lao people were animists long before Buddhism came to this country and it is their belief in the spirits of the forests that influenced their cuisine. Lao cooking is very simple and only what is available, in season, should be used. “Nothing more than what is essential, should be taken from the trees or the earth,” he stressed.

“The essence of Lao cooking is its simplicity, making do with what is available in the forest, with what is seasonal.” Sticky rice or khao nio (as it is known in Lao) is the very soul of Lao food according to Chandra; and even Lao people are unaware of this. No other country has accorded such a central role to this rice. It, rather than steamed rice, is given to the monks in the morning tak bat. At weddings, a ball of rice divided in two and eaten by the bride and groom with arms intertwined, signifies two halves becoming a whole. Sticky rice is never thrown away, but instead left outside for the birds, he added.


48 vksko]k;.oxt95[ao / LAO FOOD TODAY

“Nothing more than what is essential, should be taken from the trees or the earth.”

ບາງຄົນກໍ່ໄດ້ເປີດອາຫານໄທເນື່ອງຈາກວ່າອາຫານລາວບໍ່ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ດີ. ໃນຂະນະທີ່ ອາຫານໄທຮັບຄວາມນິຍົມສູງ, ຜູ້ທີ່ຮັບປະທານ ກໍ່ບໍ່ສາມາດຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ ລະຫວ່າງອາຫານອີສານ ແລະ ອາຫານໄທເດີມ. ສະນັ້ນອີກໜ້າທີ່ໜຶ່ງຂອງທ່ານຈັນດຣາ ກໍ່ຄືການເຮັດໃຫ້ຄົນເຂົ້າໃຈແຈ້ງແລະຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບອາຫານລາວໃຫ້ໄດ້.

“ທຸ ກ ຍ່ າ ງທີ່ ບໍ່ ເ ປັ ນ ທຳມະຊາດລ້ ວ ນແຕ່ ຈ ະທຳລາຍລະບົ ບ ຂອງຮ່ າ ງ ກາຍ” ເນື່ອງຈາກວ່າສິ່ງແວດລ້ອມແລະອົງປະກອບຕ່າງໆລ້ວແຕ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບອາຫານ ລາວ, ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຖາມທ່ານ ຈັນດຣາ ວ່າທ່ານຄິດແນວໃດກັບການນຳໃຊ້ສານ ເຄມີເພີ່ມຂຶ້ນໃນການກະເສດ ແລະ ການທຳລາຍປ່າໄມ້ໃນທົ່ວໂລກ. ເພີ່ນກ່າວວ່າ: ”ຖ້າ ພວກເຮົາເບິ່ງບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາເຊັ່ນຈີນ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ກໍ່ຈະເຫັນ ວ່າປ່າໄມ້ຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນໝົດແລ້ວ. ແຕ່ໃນລາວເຮົາຍັງມີປ່າໄມ້ຫຼົງເຫຼືອຢູ່ ແລະ ພວກ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນອະນຸລັກປົກປັກຮັກສາເອົາໄວ້.” ເພີ່ນເຫັນດີວ່າທີ່ວ່າບັນຫາດັ່ງ ກ່າວແມ່ນມີຄວາມໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ. ການນຳ ໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການກະເສດໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກນັ້ນເຮັດໃຫ້ເພີ່ນເປັນຫ່ວງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າ, ລະບົບຊີວະນາໆພັນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນການສະໝອງຕ່ອງໂສ້ອາ ຫານ. ແລະ ແມງໄມ້ທຸກໂຕລ້ວນແຕ່ມີບົດບາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມ. ນອກນີ້ເພີ່ນຍັງເປັນຫ່ວງໃນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອາຫານຈານດ່ວນ ແລະ ອາຫານທີ່ ເຮັດໃຫ້ຄົນຕິດໄດ້ງ່າຍ ເຊິ່ງຖືວ່າແຕກຕ່າງກັບອາຫານລາວຢ່າງສີ້ນເຊິງ.

ຮ້ານອາຫານຕຳຕຳເຊັງ ຮ້ານອາການລຳໄພ່ໃບຕອງ ໂທ: Tel: +856-21-250 044 (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) +856-71-253 186 (ຫຼວງພະບາງ)

champa holidays lao airlines inflight magazine

Our lesson in gastronomy segued into history. “Hundreds of years ago large parts of northeastern Thailand, were a part of Laos. The food, language and culture were the same.” After the war on Vietnam, the Lao diaspora increased and many needed to make a living in their adopted countries. Some opened ‘Thai’ restaurants since Lao cuisine was unknown. While Thai food became increasingly popular, diners were unaware of the difference between Isan cuisine and mainstream Thai dishes. Chandra’s mission is now to rectify that misconception and see that due credit is given to Lao food.

“Anything that is not natural, destroys the organisms of the body” Since the environment and the elements are so integral to Lao cuisine, we asked Chandra what he thought of the increased use of chemicals in agriculture and galloping global deforestation. “If you look around the region, China, Vietnam, Thailand, all their forests have gone. Here in Laos, we still have some forests. We must protect them.” He agreed that this was a matter of grave concern that needed to be addressed without delay. The indiscriminate use of agrochemicals worried him, as biodiversity is critical to food supplies. Every insect plays its part in rejuvenating the environment. He is also alarmed by the rise in fast foods and additives; something that is completely alien to Lao cuisine. Tum Tum Cheng Restaurantt, Lampai ñ Bai Tong Restaurant Tel: +856-21-250 044 (Vientiane) +856-71-253 186 (Luang Prabang) ສຳລັບຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບການສອນແຕ່ງກີນເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່: Cooking Class details on: www.tumtumcheng.net50 vksko]k;.oxt95[ao / LAO FOOD TODAY

Culture about south East Asia Laos Insect

ສີ່ຂາ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ

4 legs or more An Insect Odyssey by melody kemp

ຟັງຊື່ແລ້ວກໍບໍ່ເປັນຕາຢາກກິນອາຫານພິດສະດານຂອງຕ່າງປະເທດ ແຕ່ຊຳ້ພັດເປັນສີ່ງທຳມະດາຂອງຄົນລາວ. ເປັນຫຍັງຈື່ງເປັນແນວນັ້ນ ກໍເພາະປົກກະຕິເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ເຄີຍກິນ ຫລື ບໍ່ເຄີຍເຫັນອາຫານປະເພດ ຈືນແມງໄມ້, ແກງໄຂ່ມົດສົ້ມ ເສີບໃນຮ້ານອາຫານ ຫລື ຕະຫລາດ ບ້ານເຂົາ…ດັ່ງນັ້ນເມືອຊາວຕ່າງຊາດທີ່ໄດ້ມາເຖີງເຂດອາຊີ ຫລື ລາວ ເຮົາກໍ່ຈະພາກັນເວົ້າອ້າງອວດກັນໃຫ້ມາທົດລອງຊິມລົດຊາດຂອງອາ ຫານຈານເດັດພວກນີ້. ເຊັ່ນແກງໄຂ່ມົດສົ້ມ, ສະລັດມົດສົ້ມ, ຕ່າງຊາດຫລາຍຄົນກໍຄິດຍາກທີ່ຈະຈັບບ່ວງຂຶ້ນ ມາຊົດ, ໃຜໃຈກ້າແດ່ໜ້ອຍນື່ງກໍ່ຈະລອງ ເພາະພາຍໃນແກງກໍ່ຈະຫລຽວເຫັນມົດສົ້ມໂຕ ໃຫຍ່ ໂຕອ່ອນປົນໆກັນໄປ. ແຕ່ກໍຖືກປາກຕໍ່ຜູ້ກ້າລອງເພາະຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ສືກສົ້ມໜ້ອຍ ນື່ງ ແລະ ເມື່ອຍຳ້ໄຂ່ແລ້ວແຕກພາຍໃນປາກກໍຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ສືກແຊບ ແລະ ຕິດໃຈ. ແຕ່ເບີ່ງໄປແລ້ວແມ່ນຈະຖ່າຍຮູບຫລາຍກວ່າທີ່ຈະຊົດອີກ. ອີກນື່ງຈານທີ່ມິຄວາມນິຍົມ ແລະ ເຫັນຕ່າງປະເທດມັກສັ່ງກິນກໍ່ແມ່ນຈືນຈີງຫລີດ, ຈືນຈີ່ລໍ ທີ່ສັ່ງມາກິນພ້ອມກັບເບຍ ແມ່ນແຊບຕິດໃຈ.

ສີ່ ງ ທີ່ ເ ຮົ າ ຄົ ນ ລາວເຮົ າ ຄວນຮູ້ ກັ ບ ການບໍ ລິ ໂ ພກ ແມງໄມ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການທີ່ດີ. ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ປະຈຳສປປລາວໄດ້ ສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງ ແລະ ການເກັບແມງໄມ້ແບບຍືນຍົງເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາ ການທີ່ດີ, ເພື່ອປັບປຸງການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄົວ ເຮືອນ. ການລຽ້ງແມງໄມ້ບາງຊະນິດຍັງສາມາດລ້ຽງ ແລະ ເປັນອາຫານຂອງຄົນເຮົາໄດ້ ດ້ວຍວິທີການລ້ຽງທີ່ຄ້າຍຄືກັບສັດລ້ຽງປະເພດອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ງົວ, ໝູ, ສັດປີກ) ຫລື ກຸ້ງ, ເຫັ ນ ໄດ້ ວ່ າ ປະສິ ດ ທິ ພ າບຂອງການຫັ ນ ປ່ ຽ ນໄປເປັ ນ ອາຫານຈາກສັ ດ ລ້ ຽ ງແມ່ ນ ມູ ນ ຄ່ າ ສູງຫຼາຍຖ້າປຽບທຽບກັບແມງໄມ້. ການລ້ຽງແມງໄມ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສະໜອງອາຫານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເປັນ “ອາຫານທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ”.ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຍັງຂາດສານ champa holidays lao airlines inflight magazine

They are not to everyone’s taste. I am not sure they are to mine. Too many legs and things. True in my time in Asia and the Pacific I have eaten some strange stuff. But Laos gave me my first taste of ant-egg soup, tentatively eaten with a plate of ant salad. Later I munched a few crunchy crickets and I can tell you they are delicious (yes they do taste like chicken) whereas silk worm larvae are like a nip of margarine. The ant-egg soup was also delicious and even the salad, when one got over the feeling of tiny legs catching between your teeth, was tangy, lemony and with the chilli, delightfully hot.

Over 1,000 species of insects are known to be eaten in 80% of the world’s nations. Food is culturally mediated, as any Chinese forced to endure five-star French haute cuisine will tell you. I remember eating fish head curry at 5 a.m. in the University of Khota Baru Medical School canteen prior to taking my orals. I had hoped for toast. But as climate change bites deeper, insects look to be the way of ensuring long term cheap protein and essentially dietary fat rich foods. So while entomophagy (posh for eating insects) may not be your thing, think again. And take the opportunity to pop a few crickets with your Beerlao. In fact those in the developed world are in the minority when it comes to insecteating. In most parts of the world, including the Americas, Africa, Asia, Australia and New Zealand, people routinely eat things with more than four legs. Over 1,000 species of insects are known to be eaten in 80% of the world’s nations.


Bug’it up! Take the opportunity to taste and enjoy a variety of bugs while you are in Laos. Crickets mixed with deep fried kaffir lime leaves, garlic and chilli are sold at the back of the Morning Market near the bus terminal. The Dong Makkhai insect market on the edge of Vientiane (take the left fork at the turn-off from Highway 13 South) is a good place to see them in the raw. The last time I was there I danced the quickstep with high school teachers before buying some rabbit to cook with BeerLao and French mustard.

Nutritive Values per 100 gms

Protein: 18.2 Fat: 17.0

Protein: 28.6 Fat: 8.7 Protein: 17.5 Fat: 5.5 Protein: 19.8 Fat: 8.3 Source: FAO ອາຫານອື່ນໆ ນຳອີກເຊັ່ນຂາດວິຕາມິນເອ, ທາດເຫຼັກ, ທາດໄອໂອດີນແລະວິຕາມິນ ບີ1. ອັດຕາການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ ນ ສູ ງ ທີ່ ສຸ ດ ຖ້ າ ທຽບໃສ່ ບັ ນ ດາປະເທດໃນຂົ ງ ເຂດພາກພື້ ນ ອາຊີ ຕ າເວັ ນ ອອກ ສ່ຽງໃຕ້, ເຊິ່ງມີເດັກນ້ອຍປະມານ 40% ຕົກຢູ່ໃນສະພາບຂາດສານອາຫານຊ້ຳເຮື້ອ ຫຼືເຕ້ຍຜົນຂອງການສຳຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນໃນທົ່ວປະເທດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນລາວປະມານ 95% ທີ່ບໍລິໂພກແມງໄມ້ຊື່ງແມ່ນສີ່ງທີ່ດີ.ເພາະເປັນສ່ວນໜື່ງ ທີ່ສຳຄັນຂອງອາຫານລາວແລະການບໍລິໂພກແມງໄມ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ໃນບາງຂົງເຂດທີ່ມີລາຍງານວ່າແມງໄມ້ແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງອາຫານ, ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນໃນໄລຍະເວລາທີ່ມີຄວາມຂາດເຂີນດ້ານສະບຽງອາຫານ. ດັ່ງນັ້ນຄຸນປະ ໂຫຍດຂອງແມງໄມ້ກໍມີເຫລືອຫລາຍເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍທາດໂປຼຕີນສູງ, ພ້ອມທັງວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ ສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພຊະນາການເມື່ອສົມທຽບກັບສັດ ລ້ຽງປະເພດອື່ນໆ.

Recent assessments of the potential of large-scale entomophagy have led some experts such as the U.N’s Food and Agriculture Organisation (in their reports called “Edible Insects: Future Prospects for Food and Feed Security“) to suggest that bugs make a great potential alternative protein source to animals, which, along with consuming much needed land are also responsible for considerable methane emissions. Insects, the experts tell us, are more efficient at converting their own food to that suitable for people, they use less resources and eating pests is a better way of getting rid of them than soaking the world in toxins. So it’s a win-win, or wing-wing, situation. As if to underscore that claim, a team of students from Montreal’s McGill University

Scorpions and grasshoppers can now be found on the menus of upscale French restaurants, as concernfor global food security takes hold and chefs try for more exotic offerings. won a million-dollar prize last year for producing a protein-rich flour made from insects. The prize will enable them to develop a marketable product known as Power Flour. ”We will be starting with grasshoppers,” one of them assured reporters. Most famously the Australian Aboriginal people enjoy witchetty grubs as a dietary staple. When eaten raw, the grubs taste like almonds; when cooked lightly in hot coals, the skin develops the crisp, flavourful texture of roast chicken... why do all these things taste like chicken? And the witchetty grub is chock full of oleic acid, a healthful omega-9 monounsaturated fat. But I am not sure what is good about the deep fried hairy spiders one finds being sold in Cambodia, other than scaring the hell out of your friends, when hidden in their beds. Scorpions and grasshoppers can now be found on the menus of upscale French restaurants, as concern for global food security takes hold and chefs try for more exotic offerings. In some restaurants mealworm and crickets share the billing with foie gras. To accompany your glass of vin naturel (organic wine), you can try palm weevils with beetroot and oil of truffle; water scorpion with preserved peppers and black garlic; or grasshopper with quails’ eggs. So take the opportunity to taste and enjoy a variety of bugs while you are in Laos. Crickets mixed with deep fried kaffir lime leaves, garlic and chilli are sold at the back of the Morning Market near the bus terminal. The Dong Makkhai insect market on the edge of Vientiane (take the left fork at the turn-off from Highway 13 South) is a good place to see them in the raw. The last time I was there I danced the quickstep with high school teachers before buying some rabbit to cook with Beerlao and French mustard. Happy Dining!


Vientiene’s Only Historical Luxury Hotel

www.setthapalace.com E-mail: reservations@setthapalace.com 6 Pang Kham Street, Vientiane, Lao PDR Tel: (856) 21-217581/2 • Fax: (856) 21-217583 A Belmont International Hotel

Peace In World Heritage Site

SADA HOTEL LUANG PRABANG

Phouvao Road, Ban Mano, Luang Prabang, Laos Tel: +856 71 213314 Fax: +865 71 213 313 E: info@sada-hotel.com www.sada-hotel.com54 [5omq' pqf\Ao7q' / BOUNTHONG NHOTMANHKONG

IPoI6hxtlq[dko

Learning by doing

ບຸນທົງ ຍົດໝັ້ນຄົງ / Bounthong Nhotmanhkhong ທ່ານບຸນທົງ ເປັນປະທານທີ່ປຶກສາບໍລິສັດທົ່ງລະຫາສິນ ແລະ ມັກຮັກການຖ່າຍຮູບເປັນ ຊີວິດຈິດໃຈ, ນັກສ້າງຮູບເງົາໃນລາວ ໄດ້ມີໂອກາດມາຖ່າຍທອດປະສົບການສ້າງຜະລິດ ຕະພັນທີ່ມຍ ີ ອດຂາຍ 95% ໃນການສົ່ງອອກ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຢາກເປີດເຜີຍໃຫ້ຫລາຍ ຄົນຮູ້ເຖີງວິຊາ ຄວາມລັບການຜະລິດທີ່ມີເອກະລັກ ແລະ ການໃສ່ໃຈໃນການຜະລິດດ້ວຍ ການຍ້ອມສີທຳມະຊາດເປັນສີ່ງທີ່ສຳຄັນ ໂດຍເນັ້ນໜັກມີຄວາມສາມາດພິເສດຂອງການ ຍ້ອມສີຄາມ ຊຶ່ງເປັນສີທີ່ມີຊີວິດ ມີຄວາມນິຍົມຫລາຍ ຢູ່ໃນຕະຫລາດຍີ່ປຸ່ນໃນປັດຈຸບັນ.

champa holidays lao airlines inflight magazine

Mr Bounthong, is an advisor on the board of Thonglahasinh Co. Ltd, a textile manufacturer famed for its distinctive blue fabrics, 95% of which are exported, mainly to the highly quality conscious Japanese market. In an interview to Champa Holidays, he spoke of the difficulties the business faced in the past, the current high demand for his company’s products, and the problems of sourcing adequate raw materials. Mr Bounthong, who is a keen photographer and budding film maker had his debut film, Khoy Huk Savanh screened at the recently concluded Luang Prabang Film Festival.


Movie poster, I love Savanh

More than one million bags are exportet every year

“My experience in the textile industry inspired me to make this film to reflect the beautiful culture of the Phou Thai ethnic group in the Laha area of Savannakhet Province. ”

ກ່ອນຈະເປັນເປັນທົ່ງລະຫາສິນ

Before Thonglahasinh Co. Ltd

ທົ່ງລະຫາສິນ ຫລື ຊື່ເດີມ ທົ່ງສະຫວັນໄຊ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຖືກສ້າງຕັ້ງໃນປີ 1992 ໂດຍ ທ່ານນາງ ສົງບັບດິດ ຍົດໝັ້ນຄົງ ຜູ້ທີ່ເປັນພັນລະຍາ. ການຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມເພື່ອສົ່ງອອກຝຣັ່ງ ແລະ ຢູໂຣບ ໃນຕອນທຳອິດ, ຫລັງຈາກມີການງົດ ຍົກເວັ້ນພາສີເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກຢຸດສະງັກ. ໂຮງງານກໍຕ້ອງໄດ້ຢຸດເຊົາຊົ່ວຄາວເຮັດ ໃຫ້ຊ່າງຕັດຫຍິບກຳມະກອນກໍກະແຈກກະຈາຍຕ່າງຄົນຕ່າງໄປ.

Thonglahasinh or Thongsavanhsay from Savannakhet Province was founded in 1992 by Mrs Songbandith Yodmankhong, wife of Mr Bounthong. Initially, cloth produced was exported to France and other European countries. However, with the end of the tariff preference scheme granted to least developed countries, exports encountered difficulties and finally stopped. The factory faced serious financial problems and had to close down operations resulting in the dismissal of office staff and factory workers. It could be said simply that the company went bankrupt.

ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າມູນມັງທີ່ບັນພະບູລຸດປະໄວ້ບໍ່ວ່າແຕ່ແມ່ນທາງດ້ານວັດທະນາທຳ ແຕ່ມັນສາມາດຂຸດຄົ້ນໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໄດ້ ຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີ ”ທົ່ງຫາລະສິນ”, ເຊີ່ງ ”ທົ່ງ” ມີຄວາມໝາຍ ແມ່ນຄວາມຮັ່ງມີຂອງວັດທະນາທຳຂອງສ່ວນນື່ງຂອງເຜົ່າຜູ້ໄທເຂດລະ ຫານ້ຳ, “ລະຫາສິນ” ແມ່ນເລືອກສັນ (Selection) ຊື່ງໄດ້ຖືເອົາການຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ເປັນສິ່ງສຳຄັນໂດຍເນັ້ນໜັກ ແມ່ນສີຄາມ. ປັດຈຸບັນມີໂຮງງານຕັດຫຍິບຢູ່ສອງແຫ່ງ: ແຫ່ງໜຶ່ງຮັບໃຊ້ສັງຄົມຊັ້ນສູງ ແລະ ທົ່ວໄປ. ແຫ່ງທີສອງແມ່ນສະໜອງໃຫ້ບໍລິສັດ MUJI ແລະ ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ໄທ, ຢູໂຣບ ອື່ນໆ, ມີພະນັກງານບໍ່ປະຈຳປະມານ 500 ຄອບຄົວ. ຜູ້ຕ່ຳສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ບ້ານລະຫານ້ຳ, ບ້ານມ່ວງໄຂ່ ແລະ ຄອບຄົວທະຫານ ພະນັກງານຂອງເມືອງ ໄກສອນ ພົມວິຫານ.

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກສັ່ງຊື້ຫລາຍທີ່ສຸດ ຜະລິດຕະພັນທີ່ສົ່ງອອກສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງເຮືອນ, ຕັດຫຍິບ ຕາມສັ່ງ ແລະ ສີ່ງທີ່ມີຍອດສັ່ງຊື້ຫລາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ຖົງຕ້ານໂລກຮ້ອນ. ເຊີ່ງໃນປີໜຶ່ງການ ສົ່ງອອກຕ່ຳສຸດ 1.000.000 ຖົງ ປັດຈຸບັນກຳລັງເຮັດໃຫ້ໄດ້ສິບກວ່າສີເຮັດດ້ວຍສີທຳມະ ຊາດ. ຄວາມນິຍົມຜ້າຍ້ອມສີຄາມແມ່ນຕ້ອງການຫລາຍໃນຕະຫລາດ ແລະ ພວກເຮົາ ຜະລິດ ບໍ່ທ່ວງທັນຍ້ອນ ການປູກຄາມໄດ້ໜ້ອຍໃນແຕ່ລະບ້ານ ປັດຈຸບັນສະເລ່ຍຄາມ ກ້ອນກິໂລລະ 15,000 ກີບ ການຍ້ອມຄາມແມ່ນຍາກເພາະການຍ້ອມຄາມແມ່ນສີທີ່ມີ່ ຊິວິດບໍ່ສາມາດຕົ້ມ ແຕ່ແມ່ນການປູກສານຈຸລິນຊີເພື່ອໃຫ້ຄາມມີພະລັງສູງ. ແຕ່ລະວັນ ສາມາດຍ້ອມໄດ້ພຽງແຕ່ 30 ກຼາມຕໍ່ໜຶ່ງວັນງານ. ສວນຝ້າຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນປູກຕາມຝັ່ງເຊບັງຫຽງປະສົມກັບຜັກກາດ, ຄາມ, ສາລີ ຊື່ງຜະລິດບໍ່ໄດ້ຫລາຍ; ຝ້າຍຕ້ອງຊື້ເພີ່ມຈາກແຂວງສາລະວັນ, ປາກເຊ, ຫຼວງພຣະບາງ, ໄຊຍະບູລີ.

Despite the financial turbulence, the Yodmankhong family did not give up but took the opportunity to convert their crisis into opportunity. Capitalising on the rich cultural heritage passed down from our ancestors we introduced a range of new products under the name of Thonglahasinh Co. Ltd, where Thong stands for the cultural wealth of the Phou Thai ethnic group from the Lahanam area, while Lahasinh means selection from nature, particularly blue from natural dyes. Currently, Thonglahasinh Co. Ltd has two main factories: one manufacturing products for top-end customers and the other producing exclusively for MUJI and other companies in Japan, Thailand, Europe, etc. The company employs about 500 families mainly from Lahanam and Muangkhay villages. We also employ veterans’ families from Khaysone Phomvihane District to carry out weaving tasks.

Products in high demand The products most exported include fabrics, home furnishings and other made-toorder goods. The item most in demand is cloth shopping/carry bags with at least 1 million pieces ordered annually in ten natural colours. The demand for blue textiles is currently very high, but production capacity is low due to limited raw materials for producing natural blue. Natural blue dye costs 15,000 kip/kg. Blue extracts from natural material is very difficult as we cannot just boil the trees to get the colour. Only about 30 grams/day are produced. Cotton is planted along the Xebanghieng River along with other crops: cabbage; blue tree; and maize. However, the harvest cannot meet real demand and cotton must be purchased from Saravan, Pakse, Luang Prabang and Sayabouly provinces.


56 [5omq' pqf\Ao7q' / BOUNTHONG NHOTMANHKONG

“ການສືບທອດມູນມໍລະດົກທາງວັດ”

”Textile cultural heritage is a national asset and will be always eternal.”

ເຮັດແນວໃດສີນຄ້າຈະສາມາດຕິດຕະຫລາດຍີ່ປຸ່ນໄດ້? ການອອກງານວາງສະແດງແມ່ນມີສ່ວນສຳຄັນຫລາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທັງລູກຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຮູ້ຈັກສີນຄ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ໄປວາງສະແດງຢູ່ຫລາຍປະເທດ ຊື່ງໄດ້ອາ ໄສພັກລັດເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ຄວາມສະດວກ ເພາະການໄປແຕ່ລະຄັ້ງກໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ຈະໄປຮ່ວມຄວນເລືອກສີນຄ້າໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວການ ໄປວາງສະແດງຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຫຍັງ ແລະ ນອກນັ້ນສິນຄ້າຕ້ອງມີລັກສະນະເປັນເອກະ ລັກ (ມີການອອກແບບໂດຍບໍ່ແມ່ນການຮຽນແບບຂອງຄົນອື່ນ) ຊື່ງບັນຫານີ້ເປັນບັນຫາ ໃຫຍ່ທີ່ລາວເຮົາຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລະເມີດຊັບສີນທາງປັນຍາ.

How did you manage to enter the Japanese market? Participation in trade fairs is very important because it gives us exposure and allows both domestic and international customers to become aware of your products. So far we have been able to exhibit our products in many countries thanks to the Party and the Government for their continued support as travelling abroad is very expensive. Also, you should make sure that your products are of international standards, are unique and well designed. Then you will be able to attract the attention of potential customers ensuring successful participation.

ປັດຈຸບັນ 95% ພວກເຮົາສົ່ງອອກ ແລະ ມີການຮ່ວມມືທີ່ດີກັບບໍລິສັດ Muji ທີ່ເປັນຮ້ານ ຂາຍສິນຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຍີ່ປຸນ, ມີຮ້ານຄ້າຂາຍໃນທົ່ວໂລກປະມານ 470 ກວ່າສາຂາ, ພວກເຮົາສາມາດຜະລິດຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ພຽງ 4 ຮ້ານຄ້າໃນຍີ່ປຸ່ນເທົ່ານັ້ນ. ເຊີ່ງ ເພີ່ນໄດ້ເປີດກວ້າງ ແລະ ນຳເອົາເຕັກນິກໃໝ່ໆໃນທົ່ວໂລກທີ່ກ້າວໜ້າມາຮ່ວມ ແລະໃຫ້ ໄປຖອດຖອນບົດຮຽນໃນຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳເອົາກຳມະວິທີ ແລະເຕັກນິກວິທີການດີໆ ມາສຶກສາໃຫ້ຄົນລາວໄດ້ມີການພັດທະນາ.

Now 95% of our products are exported and we have an excellent relationship with MUJI, a well-known Japanese shopping chain with 470 branches worldwide, though we are only able to supply four shops in Japan due to raw material shortages. Under this cooperation, our partner allows us to learn new production techniques and draw lessons and best practices for improving our products.

ຄວາມພໍໃຈໃນການເຮັດທຸລະກິດມີແນວໃດ? ການສືບທອດມູນມໍລະດົກທາງວັດທະນາທຳການນຸ່ງຫົ່ມແມ່ນຂອງດີຂອງຊາດທີ່ບໍ່ໝົດ ເປັນຈັກເທື່ອ ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າພູມໃຈ, ຍິ່ງມີການປະດິດສ້າງເທົ່າໃດກໍມີສິນຄ້າເພີ່ມຂື້ນ ເທົ່ານັ້ນ ລາຍຮັບປະຊາຊົນດີຂື້ນ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ “ຂ້ອຍຮັກສະຫວັນ” ຫລື ສະຫວັນຂ້ອຍຮັກເຈົ້າ ແມ່ນຜົນງານຂອງທ່ານ ແຮງບັນດານໃຈໃນສີ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕິດແທດມາຫລາຍທີ່ສຸດ ເຮັດໃຫ້ສ້າງຮູບເງົາເລື່ອງ ນີ້ຂື້ນ ເພື່ອຖ່າຍທອດວັດທະນາທຳຂອງເຜົ່າຜູ້ໄທລະຫານ້ຳ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຜູ້ຮັກ ຊາດຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ ຜ່ານການຜະລິດຜ້າ, ຍ້ອມຜ້າ ຜູ້ທີ່ອອກແຮງເຮັດສິ່ງດີໆ ໃຫ້ຊາດ ເພື່ອໃຫ້ໂລກຮູ້ວັດທະນະທຳອັນດີງາມ ຄຳວ່າ: “ລາວ”.

champa holidays lao airlines inflight magazine

Are you satisfied with your current business? Textile cultural heritage is a national asset and will be always eternal. so I am very proud to be able to use this heritage. I feel that the more creative you are, the more products you will have that will generate higher incomes for the Lao people. We know that you made ’Khoy Huk Savanh’,why this film? My experience in the textile industry inspired me to make this film to reflect the beautiful culture of the Phou Thai ethnic group in the Laha area of Savannakhet Province. The culture of these people, who always love their country, is presented through their textile production and dyeing processes and shows the world the great culture created from the good intentions of the Lao People.


1-6 Days Mahout Course (Mahout Training School)

All you can experience Mahout Training School Elephant Training/ Riding/Bathing Outdoor Adventures Trekking/Biking Kayaking/River Trip Elephant Riding Cooking Class Combination Mahout Resort

E lephant L ovely guide E xcellent food P roper good elephant H appy beasts A mazing views N naughty baby elephants T ill next time!!!

SHUTTLE BUS SCHEDULE Depart From Office in town

Depart From Elephant Camp

08:00 AM, 11:00AM 10:00AM, 13:00PM 14:00 PM, 17:00PM 16:00PM, 19:00PM 20:00 PM 21:00PM 15-25 Minutes Travel Times

All Lao Elephant Camp

Tel: +856-71-253522, +856-71-254547 Fax: +865-71-253523 E: info@alllaoservice.com | Tour@alllaoservice.com Mahout Lodge: Tel: (856) 030 5140525, 030 5140660 E: info@mahoutlodge.com

www.alllaoservice.com | www.mahoutlodge.com

Mahout Lodge LUANG PRABANG
60 gsuo2hkwxmqj;]k; / flying around laos

ບິນທ່ອງທ່ຽວທົ່ວລາວ

flying around laos ເນື່ ອ ງຈາກວ່ າ ມີ ຫຼ າ ຍຢ່ າ ງໃຫ້ ທ່ ຽ ວຊົ ມ ແລະຕ້ ອ ງໄດ້ ປ ະສົ ບ ດ້ ວ ຍຕົ ນ ເອງ, ວາລະສານຈຳປາໂຮລີເດ ມີຄວາມຍີນດີນຳສະເໜີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນ 5 ປາຍທາງຍອດນິຍມ ົ ພາຍໃນປະເທດຂອງສາຍການບິນລາວ. ເຈາະເລີກອະດີດ ນະຄອນຫຼວງພຣະບາງຂອງລາວ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ເຊິ່ງເປັນ ບ່ອນທີ່ທຳມະຊາດ ແລະ ວິທະຍາສາດບັນຈົບກັນ. ບິນຜ່ານທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ທ່ອງທ່ຽວຕາມເສັ້ນທາງປະຫວັດສາດ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເວີ່ນເວຫາໄປຍັງ ເມືອງ ປາກເຊ, ປະຕູສູ່ອັນຍະມະນີທາງຕອນໃຕ້ຂອງ ລາວ. champa holidays lao airlines inflight magazine

With so much to see and do in Laos, Champa Holidays takes a closer look at Lao Airlines’ top five domestic destinatiions. Dig deeper into the former royal capital of Luang Prabang; discover Houei Xay where nature and history meet; head beyond the Plain of Jars in Xieng Khouang; travel along the Savannakhet Historic Trail; and soar to Pakse, the gateway to the gems of southern Laos.


ns estinatio d ic t s e lines dom laos air

າງ ບ ະ ຣ ພ ງ ວ ຫຼ

g n a b a r P g Luan

ອະດີດເມືອງເອກຂອງລາວ

The former royal capital

ຍ້ອນຍັງຍຶດຖືວິຖີການດຳລົງຊີວິດແບບເກົ່າ, ໂອບອ້ອມດ້ວຍວັດວາອາຮາມເກົ່າແກ່ ແລະ ກໍ່ມີໂຮງແຮມທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຫຼວງພຣະບາງຍັງສືບຕໍ່ຄອງ ແຊ້ມເມືອງທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍທີ່ສຸດ. ວັດວາອາຮາມຍັງເປັນຈຸດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ສູງສຸດຂອງບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງມໍລະດົກໂລກແຫ່ງນີ້ ແລະ ຍັງເຄີຍເປັນ ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ. ທີ່ຂຶ້ນຊື່ແມ່ນວັດຊຽງທອງສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1560 ໂອບອ້ອມໄປ ດ້ວຍປະກາຍແກ້ວຕາມສິ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ ແມ່ນໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ສັກກະລະບູຊາທີ່ມີ ຄວາມສັກສິດທີ່ສຸດຂອງລາວ, ໃນຂະນະທີ່ວັດວິຊຸນ ເຊິ່ງເປັນວັດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງ ເມືອງ (1503) ມີຝາໄມ້ແກະສະຫຼັກຢ່າງມີສີລະປະອ່ອນຊ້ອຍ ແລະ ພຣະທາດທີ່ແປກປະ ຫຼາດ. ວັດຈອມເພັດຕັ້ງຢູເ່ ຂດຈອມພູເຊິ່ງຈາກຈຸດດັ່ງກ່າວທ່ານສາມາດຊົມວິວແມ່ນ້ຳຂອງ ໄດ້ສຸດຊົ່ວຕາ ເຊັ່ນດຽວກັບວັດພຣະທາດພູສີ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຢ່າງຂຶ້ນຂັ້ນໄດ 328 ຂັ້ນຈຶ່ງຈະ ເຖິງຈອມພູສີ ທ່ານທີ່ຂຶ້ນໄປຈອມພູນີ້ແຕ່ເຊົ້າກໍ່ຈະເຫັນພຣະສົງສຳມະເນນຍ່າງບິນທະ ບາດປະຈຳວັນໃນຕົວເມືອງ.

Laid back, loaded with ancient temples, and laden with luxury hotels, Luang Prabang continues to be the jewel in the crown of tourism destinations.

ທ່ານສາມາດຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຫຼວງພຣະບາງ, ວັດທະນະທຳ, ແລະ ຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານ ຊົນເຜົ່າທີ່ພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດໃນພຣະຣາຊະວັງເກົ່າ ແລະ ສູນ ສີລະປະວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ. ທ່ານທີ່ຕອ ້ ງການຊື້ຂອງທີ່ລະນືກຄຸນນະພາບດີທເີ່ ຮັດໂດຍ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆກໍ່ສາມາດຊອກຊື້ໄດ້ໃນຫຼາຍໆຮ້ານ ຫຼືວ່າຈະເລາະຊື້ທີ່ຕະຫຼາດກາງຄືນ ບໍ່ ວ່າຈະເປັນຜ້າໄໝ ແລະ ຝ້າຍຕ່ຳແບບບູຮານ ແລະເຄື່ອງຕົກແຕ່ງເຮືອນ, ໄມ້ແກະສະຫຼັກ, ເຄື່ອງຫັດຖະກຳໄມ້ໄຜ່ ແລະ ຫວາຍ. ສຳລັບທ່ານທີ່ປາຖະໜາລອງຊີມລົດຊາດອາຫານຕົ້ນຕຳຫຼັບຂອງລາວ, ສາມາດຊອກກິນ ໄດ້ທີ່ຮ້ານອາຫານຊັ້ນເລີດຫຼາຍແຫ່ງ ຫຼືວ່າຈະຊອກກິນແບບພື້ນບ້ານຕາມຮ້ານອາຫານ ນ້ອຍ ຫຼື ຮ້ານເຂົ້າຊອຍກໍ່ໄດ້. ນັກເດີນທາງທີ່ມັກຜະຈົນໄພກໍ່ສາມາດຂີ່ຊ້າງຍ່າງປ່າພັກຄ້າງຄືນໃນບ້ານຊົນເຜົ່າຫຼືອາດ ຈະຂີ່ເຮືອໄປພັກຜ່ອນທີ່ບ້ານເມືອງງອຍເກົ່າອັນງຽບສະຫງົບ. ໃກ້ກັບໂຕເມືອງ ທ່ານຜູ້ມັກ ຮັກໃນກິລາທາງນ້ຳ ສາມາດຂີ່ເຮືອກາຢັກລ່ອງນ້ຳຂອງ ຫຼື ນ້ຳຄານ ແລະ ສຳລັບທ່ານທີ່ ຊອກຫາກິດຈະກຳຜ່ອນຄາຍສາມາດໄປທີ່ຫຼວງພຣະບາງກອບຄລັບຫຼືຂີ່ລົດຖີບອ້ອມຕົວ ເມືອງຊົມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. ທ່ານທີ່ບໍ່ມັກການຜະຈົນໄພຫຼາຍກໍ່ສາມາດຂີ່ລົດໄປຊົມຖ້ຳປາກອູເຊິ່ງເປັນບ່ອນປະດິດ ສະຖານພະພຸດທະຮູບຫຼາຍພັນອົງ ຫຼື ໄປທີ່ຕາດກວາງຊີກໍ່ໄດ້. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວັນແຫ່ງການ ທ່ອງທ່ຽວພັກຜ່ອນສົມບູນ ທ່ານອາດໃຊ້ບໍລິການນວດແຜນບູຮານຫຼືສະປາເພື່ອຜ່ອນ ຄາຍກໍ່ໄດ້.

Temples top the attractions list in the UNESCO World Heritage city. Built in 1560, Vat Xieng Thong, with its glass murals is one of Laos’ most sacred sites, while Vat Visounarath, the town’s oldest temple (1503) boasts intricately carved wooden railings and an intriguing water melon-shaped stupa. Gaze at the Mekong from the hilltop at Vat Chomphet and after a 328-step climb, take in a panoramic view of the town from Chomsi Stupa. Early risers can observe tak baat, the daily procession of monks as they collect alms from the faithful. You can delve into Luang Prabang’s history, culture and ethnic diversity at the National Museum in the former Royal Palace and at the Traditional Arts & Ethnology Centre. Those looking to take home quality keepsakes handmade by the province’s diverse ethnic population can browse the shops and Night Market. Traditional woven silk and cotton clothing, home décor, wood carvings, bamboo and rattan crafts, will make you forget your budget. Want to savour authentic Lao food? Try the several fine restaurants or go local at one of the mom-and-pop eateries and noodle shops. Adventure hunters can mount an elephant for a jungle ride, stay overnight at an ethnic village, or take a boat to sleepy Muang Ngoi Kao village. Closer to town, paddlers can kayak on the Mekong and Khan Rivers, or take a cycling tour of the sites. Those looking for more leisurely activities can play a round at the Luang Prabang Golf Club. Soft adventure seekers can board a van to Pak Ou Caves and its thousands of Buddha statues, or Kuangsi Waterfalls hidden amongst the trees. To complete the day, relax with a traditional Lao massage or spoil yourself in a spa.


62 gsuo2hkwxmqj;]k; / flying around laos

ions destinat ic t s e m o lines d laos air

ຫ້ວຍຊາຍ

y a X i e u o H

ສະຖານທີ່ໆທຳມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດບັນຈົບກັນ ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງດ້ວຍປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງຊົນເຜົ່າ ແລະພູເຂົາທີ່ປົກຫຸ້ມໄປດ້ວຍປ່າໄມ້ອັນອຸດົມສົມບູນໃນຕົວເມືອງຫ້ວຍຊາຍ. ໃຊ້ເວລາທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງຫ້ວຍຊາຍ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການປີນຂັ້ນໄດ ໄປວັດຈອມເຂົາມະນີລັດທີ່ສ້າງດ້ວຍໄມ້ສັກ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຍ່າງໄປທາງຕາເວັນອອກຂອງ ຈອມພູຊົມວັດພຣະທາດ ເຊິ່ງເບື້ອງຕົ້ນສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1022 ໂດຍມີພຣະພຸດທະຮູບຄຳ ແປດອົງໃນປາງຕ່າງໆປະດິດສະຖານຍາວເປັນແຖວ. ແລະ ຢູ່ໃກ້ກັນນັ້ນທ່ານກໍ່ສາມາດ ທ່ຽວຊົມຄ້າຍທະຫານຝຣັ່ງເກົ່າ ຟອກກາກໂນ ເຊິ່ງເປັນຄ້າຍທາງຟາກຕາເວັນຕົກຂອງ ອີນດູຈີນ. ຄ້າຍດັ່ງກ່າວສ້າງຂຶ້ນໃນປີ ຄ.ສ 1900, ປະຕູຫຼັກຂອງຄ້າຍ, ກຳແພງຄ້າຍ ແລະ ຈຸດເຝົ້າມຸມຍາມຢູ່ແຕ່ລະມຸມແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສະພາບດີ. ແລະ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນພາດ, ທ່ານຄວນ ຍ່າງໄປທາງປ້ອມປ້ອງກັນທິດໃຕ້ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ທະຫານເຄີຍແນປືນໄປທາງປະເທດ ໄທ ແລະ ແມ່ນ້ຳຂອງ. ຈາກຫ້ວຍຊາຍກໍ່ເດີນທາງຕໍ່ໄປຍັງເຂດສາມລ່ຽມຄຳ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງເມືອງເກົ່າສຸ ວັນນະໂຄມຄຳ ເມືອງທີ່ມີຄວາມສີວິໄລ ແລະ ມີອາຍຸເຖິງ1000 ປີ. ເຖິງວ່າສະຖານທີ່ແຫ່ງ ນີ້ເບິ່ງແລ້ວຄ້າຍຄືກັບເດີ່ນເປົ່າຫວ່າງທີ່ມີພຽງພຣະພຸດທະຮູບທີ່ບໍ່ມີສຽນເທິງບ່ອນປະດິດ ສະຖານ, ແຕ່ຖ້າເບິ່ງດີໆແລ້ວທ່ານກໍ່ຈະເຫັນພຣະທາດທີ່ເຮັດດ້ວຍດີນຈີ່ສະໄໝບູຮານ ແລະ ພຣະພຸດທະຮູບສູງເຖິງ 7 ແມັດ. ຕາມເສັ້ນທາງກັບທ່ານສາມາດແວ່ຊີມເຂົ້າຊອຍລົດຊາດດີທີ່ສຸດຂອງປະເທດທີ່ຮ້ານນາງ ແປງ ບ້ານນ້ຳເກິ່ງໃໝ່. ເດີນທາງຕໍ່ໄປນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳງອນເພື່ອຄວາມສົດຊື່ນດ້ວຍການ ລອຍນ້ຳ ແລະ ຍ້ຽມຊົມຮູບແກະສະຫຼັກອົງຍິງເປັນແຜ່ນຄຳເທິງຜາຫີນທີ່ບ້ານປາກເຫງົາ. ທ່ານທີ່ມັກສະສົມເຄື່ອງຫັດຖະກຳສາມາດຂີ່ລົດໄລຍະ 70 ກິໂລແມັດຕາມເສັ້ນທາງເລກ 3 ໄປຍັງສູນນັກທ່ອງທ່ຽວດອນໃຈ ແລະ ສະຖານທີ່ວາງສະແດງເຄື່ອງຫັດຖະກຳລະດັບ ລາງວັນຊະນະເລີດຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຜ້າປັກແສ່ວດ້ວຍມືຂອງເຜົ່າມົ້ງ ເພື່ອໃຊ້ເອ້ຢ້ອງເຮືອນຊານ, ຖາດຮອງຈອກ, ສາດຕ່ຳ, ຜ້າປູໂຕະ, ຜ້າປູບ່ອນນອນຂອງ ເຜົ່າລື້. ນອກນີ້ຍັງມີກະຕ່າຈັກສານທີ່ເຮັດດວ້ຍໄມ້ໄຜ່ຫຼືຫວາຍ ແລະ ຈອກດື່ມນ້ຳທີ່ເຮັດ ດວ້ຍໝາກນ້ຳແຫ້ງ. ສຳລັບບັນດາທ່ານທີ່ ຕ້ອງການທົດລອງໃຊ້ຊີວິດເທິງຕົ້ນໄມ້, ກໍ່ສາມາດຈັບຈອງການເດີນ ທາງເພື່ອໃຊ້ຊີວິດເທິງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຫ້ອຍໂຫນລວດສະລິງເພື່ອຊົມທັດສະນີຍະພາບຂອງ ປ່າ ແລະ ສັດປ່າໂດຍສະເພາະແມ່ນລິງ. champa holidays lao airlines inflight magazine

Where nature & history meet Start your journey into Bokeo Province’s history, ethnic diversity, and pristine forested mountains at Houei Xay Town. Take time to explore Houei Xay’s easy-to-reach attractions. Begin by climbing the stairs to Vat Jom Khao Manilat, built from teak, and then, head east to hilltop Vat Pha Thad, originally built in 1022, and its eight golden Buddha images. Nearby, explore Fort Carnot, colonial France’s westernmost Indochinese citadel. Constructed in 1900, the fort’s main gate, ramparts, and corner bastions remain relatively solid. And, don’t forget to peek through the southern barricade’s slits, where riflemen once aimed at Thailand and the Mekong. From Houei Xay, take a day tour to the Golden Triangle and the remains of Souvannakhomkham, a 1,000-year-old civilisation. Though it first appears as a vast field with a giant headless Buddha at its edge, closer inspection reveals ancient brick stupas and a stranded seven-metre-tall Buddha. On the road back, stop at Nang Peng’s restaurant in Nam Keung Mai for the country’s best bowl of khao soi, a delicious noodle soup. Continue to the Nam Nyon Waterfalls for a swim, and visit the gold-plated princess, sculpted into a boulder near Pak Ngao. Handicraft hunters can drive 70 km on Route 3 to the Don Chai Visitor Centre and Bokeo Handicraft Collective’s bounty. Among the selection are Hmong embroidered wall hangings, and Tai Lue woven coasters, placemats, tablecloths, and bedspreads. You’ll also discover wicker baskets and drinking containers made from dried gourds. For those wishing to experience life in the trees, sign up for the Gibbon Experience, overnight in a tree house, and glide through the forest canopy on zip lines.


ns estinatio d ic t s e lines dom laos air

ຊຽງຂວາງ

g n a u o h K Xieng

ບິນເໜືອທ້ອງຟ້າທົ່ງໄຫຫີນ

Beyond the Plain of Jars

ໄຫຫີນໃຫຍ່ປິດສະໜາຂອງແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ດຶງດູດນັກເດີນທາງມາຫຼາຍທົດສະວັດ ແລ້ວແຕ່ຢແ ູ່ ຂວງນີ້ກບ ໍ່ ມ ໍ່ ຫຍ ີ ງັ ຫຼາຍນອກຈາກໄຫຫີນທີ່ເປັນເອກະລັກສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວ.

Xieng Khouang’s perplexing giant jars have drawn travellers for decades, but the province has so much more to explore.

ໄຫຫີນເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເຫັນ ແລະ ບ້ານນາໂອ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂຕເມືອງໂພນ ສະຫວັນເມືອງເທດສະບານແຂວງໄປທາງໃຕ້ພຽງ 8 ກິໂລແມັດ ເປັນເສັ້ນທາງໄປຍັງ ທົ່ງໄຫຫີນ1 ແລະ ນະສະຖານທີ່ອັນກ້ວາງຂວາງນີ້ກໍ່ເຕັມໄປດ້ວຍໄຫຫີນ ບາງໜ່ວຍກໍ່ສູງ ກວ່າຄົນເຮົາ. ສ່ວນທົ່ງໄຫຫີນ ທີ 2 ແລະ ທີ 3 ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກັນນັ້ນ ຍິ່ງມີໄຫຫີນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະກໍ່ມີເສັ້ນທາງນ້ອຍຜ່ານປ່າໄປຍັງນ້ຳຕົກຕາດ. ນອກນີ້ຢູ້ໃກ້ກັບທົ່ງໄຫຫີນ 2 ປະຊາ ຊົ ນ ໄທພວນທີ່ ບ້ າ ນນາເປຍກໍ່ ຜ ະລິ ດ ບ່ ວ ງຈາກເຫຼັ ກ ເສດໃນປາງສົ ງ ຄາມທີ່ ຍັ ງ ສາມາດ ເກັບໄດ້ຕາມທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາຂອງເຂົາເຈົ້າ.

The jars remain a must-see, and Ban Na O Village, just 8 km south of Phonsavanh, the provincial capital, triggers the short trail to Jar Site 1 and a field full of these ancient containers, some taller than a man. Nearby, Jar Sites 2 and 3 present more vessels and a brief forest path to a waterfall. Also near Site 2, Tai Phuan villagers at Ban Napia Village produce spoons from war scrap.

ທົ່ງໄຫຫີນເລົ່ານີ້ມາຈາກໃສ? ທ່ານສາມາດໄປເບິ່ງໄດ້ທີ່ ຈຸດຫຼໍ່ໄຫພູແຂງ, ທ່ານຈຳຕ້ອງໄດ້ ປີນຂັ້ນໄດ 1000 ຂັ້ນຜ່ານຂຸມລູກລະເບີດນ້ອຍໃຫຍ່ ແລະ ໄຫຫີນທີ່ຍັງເຮັດບໍ່ທັນແລ້ວ ໄປຍັງ ”ຖ້ຳລັບ” ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນທາງຜ່ານຫີນຜານ້ອຍໆຊອດໄປເຖິງຈອມພູ. ເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ປ ະສົ ບ ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວໃນແຂວງຊຽງຂວາງຂອງທ່ າ ນໄດ້ ອັ ດ ທະລົ ດ ຍິ່ ງ ຂຶ້ນ, ທ່ານອາດທ່ຽວຊົມວົງຈອນການຜະລິດຜ້າໄໝຈາກໂຕມ້ອນຈົນກາຍມາເປັນໂຕ ໄໝມ້ອນ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ບໍ່ໄກຈາກຕົວເມືອງໂພນສະຫວັນ, ໃນຂະນະດຽວກັນທ່ານກໍ່ສາມາດ ຊອກຮູ້ກ້ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການຖີ້ມລະເບີດຢ່າງໜັກໃນໄລຍະສົງຄາມ ປົດປ່ອຍປະເທດຊາດທີ່ສູນຂໍ້ມູນສຳລັບຜູ້ຍ້ຽມຍາມຂອງອົງການເກັບກູ້ລະເບີດອັງກິດ (MAG) ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນສູນຂໍ້ມູນນັກທ່ອງທ່ຽວ. ຖ້ າ ຫາກວ່ າ ທ່ າ ນຂີ່ ລົ ດ ອອກຈາກເມື ອ ງໂພນສະຫວັ ນ ທາງພາກເໜື ອ ກໍ່ ຈ ະໄປເຖິ ງ ອະ ດີດເມືອງເທດສະບານແຂວງ ເມືອງຄູນ ແລະ ພຣະທາດຝຸ່ນທີ່ມີອາຍຸເຖິງ 500 ປີເທິງ ຈອມພູທີ່ສາມາດແນມເຫັນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງວັດເພຍວັດຍ້ອນພິດສົງຄາມ ແລະ ພຣະພຸດ ທະຮູບໃຫຍ່, ໂຮງໝໍສະໄໝເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງ ແລະ ວັດສີພົມທີ່ສ້າງຂຶ້ນແຕ່ປີ 1390. ສືບຕໍ່ເດີນທາງຕໍ່ໄປທາງພາກເໜືອຈົນໄປເຖິງຖ້ຳປິວ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນລີ້ໄພຂອງປະຊາຊົນ ທ້ອງຖີ່ນຈາກການຖີ້ມລະເບີດທາງອາກາດ ກ່ອນທີ່ຈະປະສົບໂສກນາດຕະກຳຍ້ອນການ ຖີ້ມລະເບີດເຂົ້າໃສ່ຢາ່ ງໜັກ. ປັດຈຸບນ ັ ອະນຸເສົາວະລີ ເຊິ່ງເປັນຮູບປັ້ນຊາຍຄົນໜຶ່ງຈູງແຂນ ລູກຊາຍນ້ອຍແລ່ນໜີຕາຍໄດ້ຖກ ື ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອລຳລືກເຖິງຜູໄ້ ດ້ຮບ ັ ເຄາະຮ້າຍຄັ້ງນັ້ນ.

Where did the jars come from? Check out the Phu Kheng Jar Quarry Site, where you can climb some 1,000 steps past a mix of bomb craters and unfinished jars to the “Secret Tunnel”, a narrow rock passage chiselled through the hill’s peak. To experience more of Xieng Khouang, start at Phonsavanh. You can watch the entire silk cycle from worms to woven goods at Mulberries just outside of town, while the tourist centre houses the Mines Action Group’s Visitor Information Centre, which tells the history of the intense bombardment suffered by the province during the American (or if you were on the other side, the Vietnam) War. A short drive north of Phonsavanh leads to the old provincial capital Muang Khoun and the 500-year-old That Foun stupa on a hill overlooking the war-tattered remains of Phiavat Temple with its large Buddha, a colonial hospital, and Si Phom Temple dating to the 1390’s. Continue north and stop at Tham Piu Cave, which once sheltered locals from air raids before a catastrophic direct hit killed over 300 people. Today, Remembrance Monument, a statue of a man running with a lifeless boy, stands in memorial.


64 gsuo2hkwxmqj;]k; / flying around laos

ions destinat ic t s e m o lines d laos air

ດ ຂ ເ ະ ນ ນ ັ ສະຫວ

t e h k a n n Sava

ທ່ອງທ່ຽວຕາມເສັ້ນທາງ ປະຫວັດສາດ ສະຫວັນນະເຂດມີທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ: ຈາກປະຫວັດສາດອັນໜ້າປະທັບໃຈ ຕະຫຼອດເຖິງ ວິຖຊ ີ ວ ີ ດ ິ , ສະຖານທີ່ທາງທຳມະຊາດທີ່ໜາ ້ ສົນໃຈ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງາ ່ ຍໂດຍການ ຕິດຕາມການເດີນທາງແບບງ່າຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້. ເລີ່ມຈາກການທ່ຽວຊົມຕົວເມືອງສະຫວັນນະເຂດເຊິ່ງມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຫຼາຍກ່ວາສິບແຫ່ງ. ທ່ານສາມາດຊົມກະດູກ ແລະ ຫີນອຸກາບາດໃນພິພິທະພັນໄດໂນເສົາ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ສາມາດຢຸດທ່ຽວຊົມວັດໄຊຍະພູມທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນສະຕະວັດທີ 16 ຕັ້ງຢູ່ ແຄມຂອງ ແລະ ເບິ່ງອິດທິພົນສະໄໝເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງທີ່ມີຕໍ່ຮູບຊົງເຮືອນຂອງທ່ານໄກສອນ ພົມວິຫານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນທຳອິດຂອງລາວ, ໂບດກາໂຕລິກເຊັນເທເລຊາ ແລະ ຮ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງຕະຫຼາດເຢັນພລາຊາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານອາດໃຊ້ເວລາໜຶ່ງວັນເພື່ອທ່ຽວຊົມນອກຕົວເມືອງເລີ່ມດ້ວຍພຣະທາດ ອິງຮັງທີ່ມີອາຍຸ 1500 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຢຸດຊົມໜອງບັງວາ. ສຳລັບທ່ານທີ່ມັກສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍ່ອາດໄປທ່ຽວຕໍ່ທີ່ເຂດປ່າສະຫງວນດົງນາຕາດເພື່ອການຍ່າງປ່າໄລຍະ 3 ກິໂລແມັດ ໄປຍັງບຶງໜອງລອງພ້ອມກັບຮຽນຮູ້ຄຸນປະໂຫຍດຂອງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. ທ່ຽວຊົມສິ່ງເສດ ເຫຼືອຂອງເມືອງໂພນສີມເກົ່າແກ່ແລະບຶງທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນນັ້ນ. ໃຊ້ເວລາທ່ອງທ່ຽວອີກໜຶ່ງວັນເພື່ອເດີນທາງໄປເມືອງຈຳພອນ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ທ່ານສາ ມາດເບິ່ງລະບົບຊົນລະປະທານໜອງສຸຍທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ ກ່ອນທີ່ຈະທ່ຽວຊົມຫໍ ໄຕຣປີດົກເຊິ່ງເປັນບ່ອນປະດິດສະຖານໜັງສືໃບລານເກົ່າແກ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານອາດ ຍ່າງຜ່ານດົງລີງສັກສິດເພື່ອເບິ່ງຝູງລີງທີ່ພວມຢອກໄຍກັນຫຼີ້ນ ກ່ອນທີ່ຈະໄປໜອງປາຝາ ເພື່ອຊົມສັດເລືອດເຢັນປະເພດນີ້. ໃຊ້ເວລາອີກໜຶ່ງວັນເພື່ອທ່ຽວຊົມເມືອງໃຕ້ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຊິ່ງເຕັມໄປດ້ວຍ ຮ່ອງຮອຍຂອງຄວາມສີວໄິ ລສະໄໝເກົ່າຮວມທັງພຣະທາດໂພ່ນເຊິ່ງເປັນພຣະທາດທີ່ເກົ່າ ແກ່ທີ່ສຸດຂອງ ແຂວງ ເຊື່ອກັນວ່າພຣະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ຢຸດພັກເຊົາຢູ່ວັດນີ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ຢ້ຽມຊົມເຮືອນພັກຜ່ອນທີ່ເຮັດດ້ວຍຫີນສ້າງຂຶ້ນໂດຍຊາວຂະເໝນບູຮານໃນຂະນະທີ່ ພວມເດີນທາງມາຈາກອັງກໍວດ ັ ກ່ອນທີ່ຈະໄປຊົມການຕ່ຳຜ້າຝ້າຍຂອງບ້ານຊົນເຜົ່າຜູໄ້ ທ. ຜູ້ທີ່ມັກການຜະຈົນໄພສາມາດເດີນທາງຂຶ້ນພູທາງດ້ານຕາເວັນອອກເພື່ອຊອກຮູ້ ແລະ ທ່ຽວຊົມເສັ້ນທາງໂຮຈີມີນທີ່ຕັດຜ່ານເຂດປ່າສະຫງວນໄປຈົນເຖິງຜາຫີນຕັ້ງຂອງເມືອງວິ ລະບູລີ, ພິພິທະພັນລາວຫວຽດເພື່ອລຳລຶກເຖິງສົງຄາມ ແລະ ຂົວສະເດັດສຸພານຸວົງສ້າງ ຂຶ້ນໃນປາງສົງຄາມສະໄໝລ່າເມືອງຂຶ້ນ. champa holidays lao airlines inflight magazine

Travel along the Historic Trail Savannakhet has it all; an amazing past that comes to life and natural attractions that are easy to access by following several simple circuits. Start with a walking tour of Savannakhet town that roams past more than a dozen interesting sites. You can examine bones and meteorites at the Dinosaur Museum, stop at 16th century Mekong Riverside Xaiyaphoum Temple, and check out colonial France’s influence at Lao PDR’s first Prime Minister Kaysone Phomvihane’s home, St Theresa Catholic Church, and the shops surrounding Talat Yen Plaza. A one-day excursion just outside town ventures to the 1,500-year-old That Ing Hang Stupa with a stop at Bungva Lake on the way. For a taste of nature, continue to Dong Natad Protected Area for an easy 3-km hike along a trail to Nong Long Lake while learning about the uses for forest products. Then, hop over to inspect ancient Phonsim Town’s ruins and the nearby lake. Another one-day tour takes you to Champone District, where you can inspect Soui Lake’s unique irrigation system, and ponder the collection of ancient palm leaf manuscripts in Hotay Pidok Library. Next, take a walk through the Sacred Monkey Forest to watch mischievous simians at play, before hitting Turtle Lake and its reptilian residents. A one-day circuit south of Savannakhet town reveals the remnants of ancient civilizations, including the province’s oldest stupa, That Phonh, where Buddha is believed to have stopped. Next, visit the stone rest house built by ancient Khmers on journeys from Angkor Wat, before popping into an ethnic Phouthai cotton-weaving village. Adventurers can climb the eastern mountains to explore the famed Ho Chi Minh trail that winds through protected forests to Vilabouly’s towering Stone Pillars, the LaoViet Commemorative War Museum, and the war torn Prince Souphanouvong Bridge.


estic lines dom ir a s o a l

ions destinat

ປາກເຊ

Pakse

ປະຕູສູ່ອັນຍະມະນີຂອງ ພາກໃຕ້ລາວ ປາກເຊເປັນປະຕູສູ່ແຂວງພາກໃຕ້ຈຳປາສັກເຊິ່ງມີສະຖານທີ່ໆໄດ້ຮັບຂຶ້ນທະບຽນເປັນ ມໍລະດົກໂລກຈາກອົງການຢູເນັສໂກ, ສີ່ພັນດອນ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຕາມແບບສະໄໝ ເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງ ແລະ ເປັນບ່ອນທີ່ກາເຟຈາກພູພຽງບໍລະເວນທີ່ມຊ ີ ສ ື່ ຽງທີ່ສດ ຸ ຂອງປະເທດ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການທ່ຽວຊົມອ້ອມຕົວເມືອງປາກເຊ ເຊິ່ງມີວັດຫຼວງສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1849 ແລະ ປະຕູວິຫານຕ່າງໆທີ່ແກະສະຫຼັກດ້ວຍໄມ້ເຕັມໄປດ້ວຍສີລະປະອັນອ່ອນຊ້ອຍ, ຫໍ ສະໝຸດສຳລັບປະດິດສະຖານໜັງສືໃບລານເກົ່າແກ່ຂອງຊາວພຸດ, ແລະ ຫ້ອງສີລະປະ ທີ່ ບັນດາພະສົງສຳມະເນນຮຽນປັ້ນພຣະພຸດທະຮູບໂດຍນຳໃຊ້ວິທີແບບບູຮານ ແລະ ຮອຍ ພຣະບາດອັນສັກສິດ. ນອກນີ້ທ່ານກໍ່ຈະເຫັນສະຖາປັດຕະຍາກຳສະໄໝເມືອງຂືຶ້ນຝຣັ່ງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຫໍພິພິທະພັນຂອງແຂວງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍວັດຖຸບູຮານສະໄໝເກົ່າ. ໃຊ້ເວລາຂອງທ່ານໃນການທ່ຽວຊົມ ແລະ ຮຽນຮູ້ວັດພູຈຳປາສັກທີ່ເປັນມໍລະດົກໂລກ ແລະ ສະຖານທີ່ທາງມໍລະດົກທີ່ຢູໄກ້ຕົວເມືອງຈຳປາສັກ. ວັດພູທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນສະໄໝສະຕະວັດ ທີ 7 ຍັງຕັ້ງໂດດເດັ່ນສະຫງ່າ ໃຊ້ເວລາທ່ຽວຊົມໜອງສະນ້ຳທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ, ຮ່ອງ ຊົນລະປະທານ, ໜອງນ້ຳແລະຖະໜົນອັງກໍທີ່ເກົ່າແກ່. ດອນແດງຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງດິນແດນພູມສັນຖານທີ່ເປັນມໍລະດົກ ມີເສັ້ນທາງຂີ່ລົດຖີບໃນຮົ່ມ ໄມ້ສາມເສັ້ນທີ່ຈະນຳພາທ່ານໄປຍັງວັດພຸດທະສາສະໜາ, ພຣະທາດເກົ່າແກ່, ບ້ານຈັກ ສານກະຕ່າ ແລະ ປ່າສະຫງວນ. ທ່ານສາມາດຄ້າງຄືນນຳບ້ານປະຊາຊົນ, ໃນບ້ານພັກ ຫຼື ວ່າຈະໃຊ້ບໍລິການຂອງຣີສອດ. ຂີ່ເຮືອຕາມລຳນ້ຳຂອງໄປຍັງເມືອງດອນໂຂງເພື່ອທ່ຽວ ຊົມພິພິທະພັນຂອງເມືອງເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເຮືອນສ້າງຂຶ້ນໃນສະໄໝເມືອງຂຶ້ນ ຝຣັ່ງກ່ອນທີ່ຈະ ຂີ່ລົດອ້ອມດອນເພື່ອຊົມຂະບວນການຜະລິດນ້ຳຕານທຳມະຊາດ ແລະ ທ່ຽວຊົມວັດພຸດ ທະສາສະໜາ, ພຣະທາດ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງສະໄໝຂະເໝນທີ່ຜຸພັງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ເດີນທາງຕໍ່ໄປດອນຄອນ, ດອນເດດເພື່ອທ່ຽວຊົມລີ່ຜີ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຈາກລະບົບຂົນສົ່ງທີ່ວິສະວະກອນຊາວຝຣັ່ງສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຂ້າມຄອນພະເພງ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ປະກອບມີເສັ້ນທາງລົດໄຟເກົ່າໄລຍະ 100 ແມັດ, ຫົວລົດໄຟ, ຂົວ ແລະ ທ່າເຮືອ. ນອກນີ້ທ່ານອາດຂີ່ເຮືອຊົມປາຄ່າ ຫຼື ປາໂລມານ້ຳຈືດໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະໄປຊົມນ້ຳຕົກຕາດ ຄອນພະເພງ ເຊິ່ງເປັນນ້ຳຕົກຕາດທີ່ມີບໍລິມາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີ. ສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບການເດີນທາງທ່ຽວໃນແດນໃຕ້ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ລອງຊີມລົດຊາດກາ ເຟ ໂດຍການມຸ່ງໜ້າໄປຍັງເຂດພູພຽງບໍລະເວນອັນຊຸ່ມເຢັນ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນດີນແດນອັນ ເປັນເມືອງເອກສຳລັບການປູກກາເຟໃນລາວ. ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ກຽວກັບເຕັກນິກການ ປູກໝາກກາເຟເລີ່ມຈາກການກ້າເບ້ຍຈົນເຖິງການ ເກັບກ່ຽວໝາກກາເຟໃນສະຖານທີ່ ປູກຈິງ ແລະ ພັກຄ້າງຄືນໃນຣີສອດທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ນໝາກກາເຟສົດໆ.

The Gateway to Southern Laos’ Gems Pakse opens the door to Laos’ southernmost Champasak Province with its UNESCO World Heritage landscape, Siphandon (4,000 islands), French colonial infrastructure, and the Boloven Plateau, the country’s coffee growing area. Begin by sightseeing around Pakse town, home to Vat Luang Temple (1849) and its finely hand-carved chapel doors, a library containing ancient Buddhist manuscripts, an arts room where monks learn to create Buddha images using traditional methods, and a sacred Buddha footprint. You’ll also find plenty of French colonial architecture, and the Provincial Museum with its Khmer-era artefacts. Take time to immerse yourself in the UNESCO-listed Vat Phou emple and heritage landscape near Champasak town. The 7th Century Vat Phou temples still stand strong, and take time to ponder its distinct water baray (reservoirs), irrigation channels, quarries, and ancient Angkor road. Don Daeng Island, inside the World Heritage landscape, presents a tree-shaded bike path that takes you to Buddhist temples, an ancient forest stupa, basket weaving villages, and a protected forest. You can also rest overnight at a village homestay, guesthouse, or upscale lodge. Moving downriver, stop at Don Khong’s District Museum housed in a French colonial home, before biking around the island to watch palm sugar production and inspect Buddhist temples, stupas, and Khmer ruins. Then it’s on to Don Khone and Don Det to examine the raging Li Phi rapids and remnants of a French-engineered transportation system to bypass them, including 100-year-old railway tracks, locomotives, a bridge, and ports. You can also catch a glimpse of rare freshwater dolphins, before heading to Khone Phapheng Waterfalls, Asia’s largest by volume. To top off your visit with a great cup of coffee - head to the cool Bolaven Plateau, the coffee-growing capital of Laos. You can learn farming techniques, from planting to bean harvesting, on the plantations, and stay overnight at resorts catering to real coffee nuts. Bernie Rosenbloom
T

ve ra

de 68 ui

lg

PHONGSALI PROVINCE

Don’t miss

VIETNAM

Tham Kang Muang Ngoi

Nong Khiaw

Pha Kuang

To Oudom Xai & Luang Namtha

Pha Tok

OUDOM XAI PROVINCE

HOUA PHAN PROVINCE

Nam Ou

Kuang Si Waterfalls A steep mountain climb takes you to the top of these magnificent waterfalls which cascade from jagged limestone cliffs into turquoise pools. Close by is a fenced sanctuary with Lao black bears.

Nam Xeng

Pak Xeng

Nam Xeng

Pak Ou

To Xam Neua

LUANG PRABANG PROVINCE

Tham Ting

Xieng Maen

LUANG PRABANG Tad Xe Long Lao

XIENG KHOUANG PROVINCE

Xieng Ngeun

Kuang Si

1

Provincial Highlights Vat

Nam Khan

Cave

XAYABOURY PROVINCE

Waterfall Hot Springs

Nam Ming Muang Nan To Xieng Khouang

To Xayaboury

i

Visitor Information Center

To Vientiane

VIENTIANE PROVINCE

ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ

Luang Prabang Province Luang Prabang is the jewel in the crown of Lao tourism. This World Heritage Site and former royal capital teems with natural and historical wonders. Despite its popularity with tourists, the place is surprisingly serene. The town, and indeed the rest of the province, will give you plenty to see and do: culture; shopping; ecotourism. Come lose your heart in Luang Prabang.

By Air Lao Airlines daily Tel: +856-21-212 051 www.laoairlines.com

Ancient Luang Prabang Cafe Tel: +856-71-212 264 www.ancientluangprabang.com

By Bus Daily from Northern Bus Terminal Vientiane-Luang Prabang (8+ hours)

By car AVIS Vehicle Rental Tel: +856-21-223 867 www.avrlaos.com

Mount Phousi Atop this holy mountain sits the That Chomsi stupa. Panoramic views of the city, the confluence of the Mekong and Khan Rivers and breathtaking sunsets await you if you can make the 328step climb.

Prabang Buddha The city was named after this most revered bronze Buddha, a gift from the Khmer king to Prince Fa Ngum. It was moved here in 1489 by King Samsenthai.

Nam Ou Riverside Resort

Ban Xang Khong Upriver from Luang Prabang is a crafts village; paper is made from the bark of mulberry trees, silk weavers use traditional looms and nearby is a silkworm farm. Accessible by longboat and tuktuk.

www.namouriverside.com +856-20-2235 0157

Sada Hotel Viewpoint Café/Restaurant

+856-71-213 314/312 www.sada-hotel.com

Mekong River View Hotel Tel: +856-71- 254 900 www.mekongriverview.com

Mahout Lodge Tel: +856-71-254 547 www.mahoutlodge.com

Dyen Sabai Restaurant & Bar Across the Nam Khan River Tel: +856-20-5510 4817

champa holidays lao airlines inflight magazine

Pak Ou Caves About 25 km from Luang Prabang, the caves house some 4,000 statues, some with the gilt still intact. A steep staircase from the river’s edge adds a thrill to the visit.


Thong Laha Sinh

Savannakhet Tel: +856-41 212 398 Fax: +856-41 212 316


e

Don’t miss

Xay

Kao Rao Cave Explore the underground labyrinth in the area and stay with an ethnic Khmu family. Descend a narrow tunnel into a cavern that contains stone pools, dry formations and wet-cave pearls.

Xieng Khaeng Japhouton

Chamai Viewpoint

Þ

Boten border crossing

Muang Sing

Houy Tu Mai

N

am

a

M

17B

i

Boten

Pha Yueng Waterfall

ng

hu mT

Xieng Tung Stupa Nam Keo Waterfall 17A

Potem Kao Sa Kao

ha mT

Na

i Nong Bua Nam Day

a Are

Nam Long Waterfall

Xieng Kok

4

Luang Namtha Loop

Prasat Cave

Vieng Phouka

Bor Kung Nature Park

3

Phoum Pouk Stupa

7

i

Nateuy Nam Dee Village Luang Namtha Night Market

6

Nam Ha NPA

to Oudomxay

Chalaeunsouk 3A

Ha Nam

Nam Ha

Ban Eng

9

i

Nam Dee Waterfall

Luang Namtha Stupa

Luang Namtha

8 1

Long

Na

r Rive

R i ver

5

Muetokao Xieng Khaeng

am

Tha

N

t

Ha National Prote cte Nam d

av

id

Mekong

68

Tr

gu el

Hat Naleng Kao Rao Cave

Vat Mahapot Ruins

4

The Tea Caraven Trail

ÞNam Phae Viewpoint

Nalae

to Houei Xay/Thailand

2

Nam Tha River Experience Old Nalae

Khone Khame

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

Houey Lao

Luang Namtha Province Luang Namtha is a dream come true for the eco-adventurer and the anthropologist. Mountains, rivers and rainforests are in the very soul of this magical land. Different elevations in the province result in a varied flora. This habitat of rare animals and birds is also the home to diverse and colourful ethnic groups.

BY AIR

The Boat Landing Guesthouse

Lao Airlines daily Tel: +856-21 212 051 www.laoairlines.com

Tel: +856-86 312 425 www.theboatlanding.com

BY BUS Daily bus from the Northern Bus Terminal Vientiane-Luang Namtha (22+ hours)

Phou Iu III Bungalows

Nam Dee Village Stop overnight at a Lanten homestay for a taste of ethnic culture. Then walk the trail to a nearby water spot and take part in the activities of the villagers.

Tea Caravan Trail An ancient trade trail through forested mountains connects the Mekong to southern China. On the way discover many natural, cultural and historic attractions and activities.

Tel: +856-86 260 015 www.luangnamtha-oasis-resort.com

Ethnic Diversity Experience the age-old traditions and lifestyles of some of the provinces 15 ethnic groups: Akha; Hmong; Khmu; Lahu; Lanten; Tai Dam; Tai Lue and

AVIS Vehicle Rental Tel: +856-21 223 867 www.avrlaos.com

Stupa Mountain Lodge (Muang Sing) Tel: +856-20 5568 6555 stupamtn@laotel.com

Banana Restaurant Lao and Thai cuisine. Tel: +856-86 571 8026

Huean Lao Lao cuisine. Tel: +856-86 211 111

champa holidays lao airlines inflight magazine

Tai Dam Guesthouse www.tai-dam-guesthouse.com

Xieng Khaeng Remote and mountainous area in the northwest where Tai Lue from China first established themselves in the 15th century. Today diverse ethnic groups still live in the mountains and forests.


Don’t miss Lak Xao Watch ethnic Tai Teng in the full process of silk-making. View the mountains and even the distant peaks in Vietnam. Trek through forests and past lotus ponds4B and relax in the hot springs.

1217

to Muang Khoun

1762

Pha Muang Cave

1252 1521

mX an

Nam Gniap

Na

Viengthong g an

Tad Vang Fong 1514

Provincial Highlights

1287

Thabak

8

Na m

Viang Kham

Th

eu 1E

Nak

n

Waterfall Hot Springs

i

Sala Viewpoint

Kaeng Laeng Rapids

Cave to Vientiane

1450

6 Tad Thone

Vat

PA

1

Hot Springs Nang Or Village Visitor Information Pha Nangkong Mountain Center i Dragon’s Cave 7 Lak Xao

am

4 Vat Tha Phonsane

13

The un N

THAILAND

i

g am Y eun

Elephant Tower

1311

ai N

Pakxan

3 Vat Prabath

1 Ban Na

Nam Phao - Ca Treo border crossing

Na

i Visitor Information Center

Hat Kai Thabok

2 Yang Kheua

nou

1D

N

Tad Leuk

Vat Dan Soung

1127

Nam Kading NPA

mG

Nampa Waterfall

Tad Xai

Su n

Tad Yong

Phou Khao Khouay NPA

Thong Yai

Na m

5

VIETNAM

Mouan Nam

VIENTIANE PROVINCE

XIENG KHOUANG PROVINCE

Visitor Information Center

KHAMMOUANE PROVINCE to Thakaek

ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

Bolikhamxay Province Vat Prabath A giant 2.4 m Buddha footprint near a centuries-old stupa draws believers into making merit with various offerings. Nearby is a “wheel of luck” with 180 fortune-telling animals.

The province’s proximity to Vientiane makes it a perfect weekend getaway. Home to three National Protected Areas the province has steep mountains and river canyons, dense forests and bare sandstone flats. Four of Laos’ main rivers run through a province full of leisure activities for the intrepid and the indolent.

By bus or sawngtaew (pickup) Hongsaykham Hotel Ban Na Try a homestay in Ban Na village. The forest tower that overlooks the saltlick and stream attracts wildlife in the evenings and you might be lucky to spot an elephant. Vat Tha Phonsane A large golden Buddha statue sits atop a decorated stairway, where it is believed he once ate. Worshippers rub the nearby gong for luck. A vantage point for the annual Bang Fai Phayanak Festival.

Daily from the Southern Bus Terminal Vientiane – Pakxan from 6:00 to 16:00 (2+ hours)

Hongxay Village Tel: +856-20-55553054

By car

Anousonexay Guest House

AVIS Vehicle Rental Tel: +856-21-223 867 www.avrlaos.com

Anousonexay Village Tel: +856-20-55326744

Huaisiat Resort Bounxou Restaurant

Houysiat Village Tel: +856-20-55653036

South 13 Rd, Pakkading Neua Tel: +856-54-680046

Elephant Observation Tower Only One Restaurant Yang Kheua Trek alongside rapids to a natural waterslide and later visit the ethnic Meui community. Watch women weaving baskets and take in an overnight stay at the riverside lodge.

8B Road, Nongphong Village Tel: +856-54-341 034

Ban Na Village Tel: +856 20 2220 8286 www.sada-hotel.com

Yangkheua Village Eco-lodges Saikhong Restaurant South 13 Rd, Houaisiat Village Tel: +856-20-22102555

Thaphabath District Tel: +856 20 22035743


i

Nahin

T he

i

8

Sala Viewpoint

Nam

Sala Viewpoint

Viengkham

Don’t miss

Karst Corridor

8 Nam Saman Waterfall

Limestone Fore st

The un

1E

Nakhok

7

m Na

13

9 Nakai Nam Theun NPA

Natan

Konglor

Tha Lang

Konglor Cave

The N a

n ou

b Hin

Tin Mines

Nakai

Hinboun

Kong Leng Lake

Mek ong

6

kai Pl

Nam Theun 2 Dam

Naphao - Chalo border crossing

4 Nam Don Resurgence Pa Chan Cave

Cave Alley

2 Buddha Cave

10 Lao-Thai Friendship Bridge

i

eun

eu ata

9 Phou Hin Phoun NPA Muang Phone Stupa Khon Keo Rapids

i

Gnommalat

Nam

Nang Xang Cave 3 Xieng Liab Cave Aen Cave

i

Thakaek

On

12

Pa Xaem Cave Tha Falang Pha Nya In Cave

Giant Wall

Nam Don Resurgence A lagoon near the mouth of a cave offers a sanctuary for a swim or a picnic. Explore the cave by boat, or in the dry season, on foot.

Lak Xao

Nam T h

to Pakxan

e

m Xot

av

id

Na

Tr

gu el

Nam Xebangfai

9 Hin Nam No NPA

Mahaxay

5

1 Sikhottabong Stupa

Xebangfai Cave

Boulapha Xaybouathongy Xebangfai

Nongbok

to Savannakhet

ແຂວງຄຳມ່ວນ

Khammouane Province Nam Sanam Waterfall Follow the trail to the sandstone massif, Phou Phaman. Here, the spectacular twin waterfalls cascade onto rocks jutting out from the cliffs and into a rocky pool below.

Khammouane has some of the most stunning limestone karst ranges to be found anywhere. Great adventures in rock climbing, caving, cycling, trekking and, kayaking await the intrepid traveller. Dotted through the province, one can still see decaying remnants of the French colonial era.

BY BUS

Inthira Thakhek, Thakhek

Daily bus from Southern Bus Terminal Vientiane-Thakhek (5-6 hours) morning/evening

Tel: +856-51 251 237 www.inthira.com

AVIS Vehicle Rental Tel: +856-21 223 867 www.avrlaos.com

Hotel Riviera, Thakhek Tel: +856-51 250 000 www.hotelriveriathakhek.com

Sikhottabong Stupa The 29-metre gold tipped stupa was built in the 6th century for safekeeping Buddha relics. One of Laos’ most sacred sites it was refurbished by the Lane Xang kingdom in the 1500’s.

Entry from Thailand

Nam Theun 2 Dam Worth a visit if only to see an attempt at harnessing nature with minimum damage to the environment. An information visitor centre tries answering some, if not all your questions.

Nakhon Phanom province via the Friendship Bridge. (visa on arrival)

Green Climbers Zone M: +856-20 5966 7539 www.greenclimbershome.com

Inthira Restaurant Lao, Thai and European cuisine. Tel: +856-51 251 237 www.inthira.com

Smile Barge Restaurant Floating Restaurant, Lao cuisine. Tel: +856-30 212150

champa holidays lao airlines inflight magazine

Thakhek Travel Lodge Tel: +856-30 530 0154 www.facebook.com/thakhek.travellodge

Xieng Liab Cave The cave is naturally lit through holes in the ceiling. The 200-metre journey into the tunnel passes limestone formations at the end of which are scenic valley views.


Lao Airlines Offices LAOS

ABROAD

GSAs

Vientiane Head Office Souphanouvong Road, Sikhotabong District, Lao Airlines building No2, Wattay Airport, P.o. Box 6441, Vientaine Laos PDR Tel: +856-21-513150 Fax: +856-21-512004 www.laoairlines.com

CAMBODIA 1. Phnompenh 58 B Sihanouk Avenue Phnompenh Tel : (855-23) 222956 Tel / Fax : (855-23) 216 563 Email : laoairlines.qvpnh@online.com.kh

AUSTRALIA c/o APG/ WorldReps Pty Limited GPO Box 4216 3 Spring St GPO Box 4216 Sydney NSW 2000 Australia Tel: (61) 2 9327 1060 Fax: (61) 2 9235 1511 Email : laoairlines@woulddreps.com.au

Downtown Office 02 Pangkham Street, P.O. Box 6441 Tel : (856-21) 212057 Fax : (856-21) 212065 Cargo Dept Cargo terminal, Wattat Airport Vientaine Laos PDR Tel: +856-21-512000, Fax +856-21-512197 Email : sichaleun@laoairlines.com / soulasak@laoairlines.com / airtam@laoairlines.com Ticketing and Reservations Tel : (856-21) 212051-54 Fax : (856-21) 212056 Email : reservation@laoairlines.com / onlinebooking@laoairlines.com / ticketing@laoairlines.com Airport Offices - Wattay International Airport Tel : 856-21 513146 - Wattay Domestic Airport Tel : 856-21 513032 1. Luang Prabang (LPQ) - Town Office Tel : (856-71) 212172 Fax : (856-71) 212406 E-mail : addy@laoairlines.com - Airport Office Tel : (856-71) 212173 Fax : (856-71) 252264 E-mail : lpq@laoairlines.com

2. Siem Reap 114 Sala Khanseng Village, road no 6 Svay Dongkhom Commune, District, Siem Reap Province Tel : (855-63) 963 169 Tel / Fax : (855-63) 963 283 Email : qvrep@laoairlines.com / qvreptkt@laoairlines.com CHINA 3. Kunming No52 East Dong Feng Rd, Kunming Yunnan China Phone No 0086-871-63125748 Mobile No 0086-13987182913 Mr Bounteum 00-86-13708401515 Ms Mana E-mail : KUNMING@laoairlines.com 4. Guangzhou Room 1401, Asia International Hotel, No326 Huashi Dong Road, Guangzhou, China Tel: (8620) 838 840 85 Fax: (8620) 838 840 75 E-mail: chanthala@laoairlines.com 5. Jing hong Branch Ground Floor King Land Hotel 6 Jing de road Jing Hong Xishuangbanan Yunnan , China. Tel : (86-692 )12199515 Fax : ( 86-692) 12199515 Mobile : (0086) 13988136962 Mr. Airtam (0086) 15608812842 Mr. Davine E-mail : qvjhg@laoairlines.com

6. SINGAPORE B16-01 Changi Airport Terminal 2 P.O. Box 1083 2. Xiengkhouang (XKH) Singapore 819643 Tel : (856-61) 312027 Tel: (65) 621 488 29 Fax : (856-61) 312487 Fax: (65) 621 488 16 Email : xiengkhouang@laoairlines.com Email : changiairport@laoairlines.com (Airport) Tel: (856-61) 312177 THAILAND 3. Luang Namtha (LXG) 7. Bangkok - (Town office) Luangnamtha rd. 491/17 ground Fl, Silom plaza Nongbouavieng village, Silom road , Bangkok 10500 Luangnamtha Province. Tel : (66-2) 236 9822, 2369823, 237 8044 Tel: (856-86) 212072 / 212186 Fax : (66-2) 236 9821 Fax : (856-86) 212073 Email : bkkrrqv@ksc.th.com Email : lxg@laoairlines.com (Airport) Tel : (856-86) 312180, 312053 8. Bangkok - (Suvarnabhumi Airport) 2nd Floor of AOB buiding 4. Oudomsay (ODY) Room No. Z010 Tel : (856-81) 312047, 312146 Tel: (662) 134 2006 to 2008 Fax : (856-81) 212229 Fax: (662) 134 2009 Email : ody@laoairlines.com 9. Chiangmai 5. Houeisay (HOE) 2/107 Rajchapuak, Huaykew Road Tel : (856-84) 211026 Amper muang Chaiangmai 50300 Fax : (856-84) 211471 Tel: (66-53) 223 401 Tel : (856-84) 211494 (Airport) Fax: (66-53) 223 400 Email : hoe@laoairlines.com Email: qvcnx@loxinfo.co.th 6. Savannakhet (ZVK) Dongdamdouan village, Khaysonephomvihane district Savannakhet province Tel : (856-41) 212140 / 252198 Fax : (856-41) 251060 Email : zvk@laoairlines.com

VIETNAM 10. Hanoi 03 lieu Giai str, Hanoi Vietnam Tel: (84-4)394 25362 Fax: (84-4)39425363 Email: laoairlines.han@fpt.vn / qvhan@laoairlines.com

7. Pakse (PKZ) 11 Road, Phatthana Lakmueng Village, Pakse District, Champasak Province. Tel : (856-31) 212152 Fax : (856-31) 212751 E-mail : pkz@laoairlines.com

11. Ho Chi Minh Branch 11A Song Da, Dist Tan Binh, Ho Chi Minh City Tel HP: +84 0912 070 045 E-mail: qvsgn@laoairlines.com Republic of KOREA 12. Incheon Incheon International Air port Passager Terminal, Unseo-dong, Jung-gu, Incheon 400-715 Tel: (82) 10-95398877, (82) 10-59443599 Email: khamsamone@laoairlines.com

BELGIUM c/o APG/Air Agencies Belgium Bosstraat, 13 1930 Zaventem Belgium Tel: (32) 2 712 64 26 Fax: (32) 2 721 45 85 E- Mail: laoairlines@airagencies.be CANADA c/o APG 1. Montreal 620 rue St Jacques, suite 300 H3C 1C4 Montreal Canada Tel: (1) 514 393 9888 Fax: (1) 514 393 1990 2. Toronto 18 King Street M5C 1C4 Toronto Canada Tel: (1) 416 640 0157 Fax: (1) 905 637 4307 3. Vancouver 70 Granville, suite 408 V6C 1V5 Vancouver Canada Tel: (1) 604 632 9997 Fax: (1) 604 632 9998 cannada@apg-ga.com EAST EUROPE (Hungary/Czech/Poland/Austria) c/o AVIATION BT Co Nagymező utca 47 1065 Budapest Hungary Tel: (36) 30 820 42 90 Fax : ( 36) 1354-1848 E-mail : aviationgsa@t-online.hu Contact Person : Mr Sárdi Rezső FRANCE c/o APG 66 avenue des Champs Elysées 75008 Paris France Tel: (33) 1 53 77 13 13/ (33) 1 53 77 13 45 Fax: (33) 1 53 77 13 05 Email : laoairlines@apg.fr GERMANY c/o APG Leonhardstrasse 22 D-61169 Friedberg Germany Tel: (49) 6031-737630 Fax: +49 6031-725081 Email : laoairlines@apg-ga.de HOLLAND (THE NETHERLANDS) c/o APG/Air Agencies Holland Flamingoweg 8 (room 280) 1118 EE Schiphol The Netherlands Tel: (31)20-3161952. Fax: (31) 20-3161999. Email : laoairlines@airagencies.nl INDONESIA c/o APG Mezzanine Floor, Menara Imperium, Jalan HR Rasuna Said Kav. 1 Kuningan Jakarta 12980 Indonesia Tel: (62) 21 835 6215 Fax: (62) 21 835 3937 Email : laoairlines@apg-id.com

PSAs ISRAEL c/o Euromart 29 Ben Yehuda ST, Tel Aviv Israel Tel : (972) 3 795 21 27 Fax : ( 972) 3 6005919 E-mail : euromart@netvision.net.it JAPAN c/o ATB., Ltd 6F Wanami Bldg, 6F Nihombashi Kayaba-Cho, Chuo-Ku, Tokyo Japan 103-0025 Tel : ( 81) 3 5623 3858 Fax : ( 81) 3 5623 3859 E-mail : qv@lao-airlines.jp KOREA c/o Global Air System Rm 902, Kwang Hwa Mun Bldg, 211, Sejongno Chongno-Ku, Seoul Korea Tel :(822) 3708 8524 Fax : (822) 3708 8520 MALAYSIA c/o Maple Aviation Pte, Ltd CP57 Suite 1705 17th floor Central Plaza Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Malaysia Tel : ( 60) 321443101 / 3077 Fax : (60) 321429392 E-mail : maple_kl@tm.net.my SCANDINAVIA (Denmark, Sweden and Norway) c/o APG Vester Farimagsgade 3 DK1606 Copenhaguen V Denmark Tel: (45) 333 303 44 Email : laoairlines@apg-nordic.com SPAIN c/o APG/BCN Air Gran Via Corts Catalanes 617 08009 Barcelona Spain Tel : (34) 933 188 443 Fax : (34) 934 813 833 E-mail : laoairlines@bcnair.com SWITZERLAND Lao Airlines/APG Schaffhauserstrasse 115, Airport City CH-8302 Kloten Switzerland Tel : (41) 44 220 19 26 E-mail : laoairlines@apg-ga.ch TAIWAN c/o Taiwan Orchid Express Inc 11F, No25, Chang An E Rd, Sec 1, Taipei Taiwan Tel : ( 886) 2 25682121 Fax : ( 886) 2 2521-3991 E-mail : laoairlines@toe.com.tw UK c/o APG Axis House 242 Bath Road Heathrow UB3 5AY England Tel: (44) 844 482 1670 Fax: (44) 844 482 1668 Email : laoairlines@apg-ga.co.uk USA c/o APG USA 420 Lexington Ave (Graybar Building), Suite 2523 New York, NY 10170 email: LaoAirlines@apg-usa.us telephone: 877 989 5677

CAMBODIA Phnom Penh P.L.A. Airservice #1A, St.396, Sangkat Boeung Keng Kong 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia Tel: (855) 23 22 48 72 Fax: (855) 23 22 36 74 Email: p.l.a@camnet.com.kh Siem Reap World Express Travel Tours 002, GROUP 6 Siem Reap, Cambodia Tel/Fax: (855) 63 963 600 SWEDEN c/o Lao Airlines Europe Kungsholmsgatan 10 Stockholm 10422, Sweden Tel: (46) 8 545 91 668 Fax: (46) 8 612 05 92 THAILAND Chiang Mai P.T AIR CARGO 2nd Floor International Terminal Chiang Mai 50200, Thailand Tel: (66) 53 282 930 Fax: (66) 53 282 931 Udon Thani Ms Jurairath Jomking 1 Floor Udon Thani International Airport, 224 Soi Bannadee M.1 Thambol Makkheang Ampher Muang Udon Thani Tel/Fax: (66) 42 931 559 USA Good Luck Tour And Travel 2021 The Alanmeda Suite 199 San Jose CA 95126 Tel : (1) 408-243 7628 Fax : (1)408-243 8168 Email : nancy@goodlucktouk.com Excel Travel 4885E, Kings canyon, Fresno CA 93727, USA Tel : (1) 559 455 19159 Fex : (1) 559) 455 1965 Email : exceltravelus@yahoo.com UNIVERSAL TRAVEL 4400 47TH AVE SACRAMENTO CA 95824 Tel : (1) 916-429-2711 Fax : (1)916-429-1910 Email : reservations@universaltravel.com US GATEWAY TRAVEL 4100 Spring Valley Rd Dallas, TX 75244 Tel : (1) 972 503 7888 Fax : (1) 972 934 4612 US GATEWAY TRAVEL (GTT International) 1300 Godward St, N.E. Mineapolis, MN55413 Tel : (1) 612 872 4931 Fax : (1) 872 4932 VIETNAM Vietnam Youth Center For Tourism 93 Pasteur Road, Distric 1, Hochiminh City, Vietnam Tel : (84-8) 8234 789 Fax : (84-8) 8229 789 E-mail : vyuct@hcm.vnn.vn CHINA c/o Sun Holiday Room 1401, Asia International Hotel, No326 Huashi Dong Road, Guangzhou China Tel: (8620) 838 840 80 Fax: (8620) 838 840 75


WINTER TIMETABLE 2013 Valid from 18 Dec 2013 to 29 Mar 2014 INTERNATIONAL ROUTES

Departure Day

Dep

Daily Daily Daily Daily

Transfer Point

Arr Flight No Dep From VIENTIANE - BANGKOK

AC

S

Day

Dep

07:35 18:35 13:50 21:50

08:35 QV441 19:35 QV445 14:55 QV4571 22:55 QV4575 From VIENTIANE - HANOI

320 320 320 320

0 0 0 0

Daily Daily Daily Daily

Daily Daily

14:40 20:05

15:50 QV311 21:05 QV920 From VIENTIANE - PHNOMPENH

320 321

0 0

Daily

11:35

13:00 QV921 From VIENTIANE - SINGAPORE

321

357

9:00

12:40 QV535 From VIENTIANE - INCHEON

Daily

0:10

Daily

Arrival

Transfer Point

Flight No Arr Dep From BANGKOK - VIENTIANE

AC

S

09:35 20:25 11:45 19:55

10:35 QV442 21:25 QV446 12:55 QV4570 21:05 QV4574 From HANOI - VIENTIANE

320 320 320 320

0 0 0 0

Daily Daily

16:40 9:40

17:50 QV312 10:45 QV921 From PHNOMPENH - VIENTIANE

320 321

0 0

0

Daily

18:00

19:20 QV920 From SINGAPORE - VIENTIANE

321

0

320

0

357

13:35

15:15 QV536 From INCHEON - VIENTIANE

320

0

6:40 QV911 From VIENTIANE - KUNMING

320

0

Daily

7:45

11:10 QV912 From KUNMING - VIENTIANE

320

0

7:20

9:50 QV817 From VIENTIANE - GUANGZHOU

320

0

Daily

10:40

11:20 QV818 From GUANGZHOU - VIENTIANE

320

0

246

13:10

16:10 QV881 From LUANGPRABANG - CHIANGMAI

320

0

246

17:10

18:40 QV882 From CHIANGMAI - LUANGPRABANG

320

0

Daily

13:15

14:15 QV635 From LUANGPRABANG - BANGKOK

AT7

0

Daily

15:20

16:20 QV636 From BANGKOK - LUANGPRABANG

AT7

0

1246 357

8:00 7:40

9:20 QV633 9:20 QV633 From LUANGPRABANG - HANOI

A320 AT7

0 0

1246 10:15 357 10:15

11:35 QV634 11:55 QV634 From HANOI - LUANGPRABANG

A320 AT7

0 0

Daily Daily

17:10 19:25

18:10 QV313 20:25 QV931 From LUANGPRABANG - JINGHONG

AT7 321

0 0

Daily Daily

18:50 13:00

19:50 QV314 14:00 QV930 From JINGHONG - LUANGPRABANG

AT7 321

0 0

47

7:10

9:10 QV811 From PAKSE - SIEMREAP

AT7

0

47

9:50

9:50 QV812 From SIEMREAP - PAKSE

AT7

0

2467 8:25 Daily 13:10

9:25 QV517 14:10 QV513 From PAKSE - HOCHIMINH

AT7 AT7

0 0

2467 10:05 Daily 14:50

11:05 QV518 15:45 QV514 From HOCHIMINH - PAKSE

AT7 AT7

0 0

AT7

0

AT7

0

Arr

Arr

135

9:15

10:50 QV515 From SAVANNAKHET - BANGKOK

AT7

0

135

11:50

Daily

10:30

12:00 QV223 From VIENTIANE - SIEMREAP

AT7

0

Daily

13:05

QV517 AT7 2467 6:30 7:45 PKZ 8:25 9:25 Daily 11:20 12:10 PKZ 13:10 14:10 QV303/QV513 A320/AT7 From LUANGPRABANG - SIEMREAP

0 0

2467 10:05 11:05 PKZ 13:00 13:50 QV518/QV304 AT7/A320 Daily 14:50 15:45 PKZ 16:45 18:00 QV514/QV224 AT7 From SIEMREAP - LUANGPRABANG

0 0

Daily Daily

10:30 12:10 PKZ 13:10 14:10 QV513 14:50 16:20 QV931 From PAKSE - BANGKOK

AT7 321

0 0

Daily Daily

14:50 15:45 PKZ 16:50 18:30 QV514 17:10 18:35 QV930 From BANGKOK - PAKSE

AT7 321

0 0

Daily

9:20

AT7

0

Daily

13:05 14:35 ZVK 15:15 15:45 QV224 From HOCHIMINH - VIENTIANE

AT7

0

135

6:30

7:45 PKZ 9:15 10:50 QV515 From LUANGPRABANG - SINGAPORE

AT7

0

1356 11:50 13:25 PKZ 16:45 18:00 QV516/QV224 From SINGAPORE - LUANGPRABANG

AT7

0

357

7:20

8:10 VTE 9:00 12:40 QV106/QV535 AT7/320 From LUANGPRABANG - INCHEON

0

357

13:35 15:15 VTE 17:10 17:50 QV536/QV103 From INCHEON - LUANGPRABANG

320

0

Daily

18:40 19:30 VTE 0:10 6:40 QV104/QV911 From VIENTIANE - CHIANGMAI

320

0

Daily

1246

8:50

AT7

0

Daily

7:45 11:10 VTE 12:10 12:55 QV912/QV101 320 From CHIANGMAI - VIENTIANE 15:20 16:20 LPQ 18:40 19:30 QV636/QV104 AT7/A320

9:50 ZVK 10:30 12:00 QV223 From VIENTIANE - HOCHIMINH

9:40 LPQ 13:15 14:15 QV111/QV635

13:25 QV516 From BANGKOK - SAVANNAKHET 14:35 QV224 From SIEMREAP - VIENTIANE

Remarks: All times are local times

1=Monday, 2=Tuesday, 3=Wednesday, 4=Thursday, 5=Friday, 6=Saturday, 7=Sunday

*QV4570/QV4571/QV4574/QV4575 Operated by THAI AIRWAYS * QV920/ QV921/ QV930/ QV931 Operated by VIETNAM AIRLINES : IMPORTANT NOTICE All schedules/types of aircraft and informations are subject to change without prior notice and to government approval. For more information, please contact any Lao Airlines reservation office.

reservation@laoairlines.com

0 0


WINTER TIMETABLE 2013 Valid from 18 Dec 2013 to 29 Mar 2014 DOMESTIC ROUTES

Day

Dep

1246 8:50 357 15:20 Daily 12:10 Daily 17:10 Daily

10:30

Daily

9:00

Daily

11:50

Daily

14:30

Daily

11:10

135 6:30 2467 6:30 Daily 11:20 12345 6:00 12345 13:40 Daily 6:30 Daily

9:20

Departure Transfer Point Arr Flight No Arr Dep From VIENTIANE -LUANGPRABANG 9:40 QV111 16:05 QV105 12:55 QV101 17:40 QV103 From LUANGPRABANG - PAKSE 12:10 QV513 From VIENTIANE - HOUEISAY 9:55 QV901 From VIENTIANE - OUDOMXAY 12:40 QV501 From VIENTIANE - LUANGNAMTHA 15:25 QV601 From VIENTIANE - XIENGKHUANG 11:40 QV401 From VIENTIANE - PAKSE 7:45 QV515 7:45 QV517 12:10 QV303 From VIENTIANE - SAVANNAKHET 7:00 QV203 14:40 QV205 7:45 PKZ 9:20 9:50 QV517/QV223 From PAKSE - SAVANNAKHET 9:50 QV223

AC

S

Day

AT7 A320 320 320

0 0 0 0

1246 7:20 357 7:20 Daily 13:45 Daily 18:40

AT7

0

Daily

16:50

MA60

0

Daily

10:25

MA60

0

Daily

13:10

MA60

0

Daily

15:55

AT7

0

Daily

12:20

AT7 AT7 320

0 0 0

Daily

13:00

Daily

16:45

AT7 AT7 AT7

0 0 0

AT7

0

Remarks: All times are local times

IMPORTANT NOTICE : All schedules/types of aircraft and informations are subject to change without prior notice and to government approval. For more information, please contact any Lao Airlines reservation office.

reservation@laoairlines.com

18:00

QV224

From SAVANNAKHET - VIENTIANE 12345 9:30 10:30 QV204 12345 17:30 18:30 QV206 Daily 15:15 15:45 PKZ 16:45 18:00 QV224 From SAVANNAKHET - PAKSE Daily 15:15 15:45 QV224

1=Monday, 2=Tuesday, 3=Wednesday, 4=Thursday, 5=Friday, 6=Saturday, 7=Sunday

*QV4570/QV4571/QV4574/QV4575 Operated by THAI AIRWAYS * QV920/ QV921/ QV930/ QV931 Operated by VIETNAM AIRLINES

Dep

Arrival Transfer Point Flight No Arr Arr Dep From LUANGPRABANG - VIENTIANE 8:10 QV112 8:05 QV106 14:30 QV102 19:30 QV104 From PAKSE - LUANGPRABANG 18:30 QV514 From HOUEISAY - VIENTIANE 11:20 QV902 From OUDOMXAY - VIENTIANE 14:00 QV502 From LUANGNAMTHA - VIENTIANE 16:50 QV602 From XIENGKHUANG - VIENTIANE 12:50 QV402 From PAKSE - VIENTIANE 13:50 QV304

AC

S

AT7 A320 320 320

0 0 0 0

AT7

0

MA60

0

MA60

0

MA60

0

AT7

0

320

0

AT7

0

AT7 AT7 AT7

0 0 0

AT7

0


76 0jk;lkodko[yo]k; / lao airlines

ການບິນລາວຖືກຮັບຮອງລະບົບບໍລິຫານຄຸນນະພາບດ້ານບໍລິການພາກພື້ນດິນ

Lao Airlines awarded ISO 9001: 2008 for Quality Management Systems ພັດທະນາອີກບາດກ້າວສຳຄັນສຳລັບລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ຫຼັງໄດ້ຮັບໃບຮັບຮອງ ລະບົບບໍລິຫານຄຸນນະພາບມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9001:2008 ຈາກປະເທດອັງກິດ ພາຍຫຼັງຜ່ານການກວດສອບຜ່ານທຸກຂັ້ນຕອນ ແລະ ມອບ-ຮັບໃນວັນທີ 20 ທັນວາ 2013. ການໄດ້ ຮັ ບ ການຮັ ບ ຮອງໃນຄັ້ ງ ນີ້ ຈ ະເປັ ນ ປັ ດ ໄຈສຳຄັ ນ ໃນການຊຸ ກ ຍູ້ ທຸ ລ ະກິ ດ ການ ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງທາງອາກາດ. ທ່ານ ສຸກັນ ອຸທະໄກສອນ ຜູ້ຈັດການພະແນກບໍລິການພາກພື້ນດິນ ທັງເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ລະບົບຄຸນນະພາບກ່າວວ່າ: ຄັ້ງນີ້ຖືເປັນຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງ ພະແນກການຂອງພວກ ເຮົາໄດ້ຮັບຮອງມາດຕະຖານສາກົນ ISO 9001:2008 ສີ່ງນີ້ຈະສາມາດຄ້ຳປະກັນໃນ ການໃຫ້ບໍລິການຂອງພະແນກພວກເຮົາ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າໄວ້ວາງໃຈ ໃນການໃຊ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ. ພະແນກບໍ ລິ ກ ານພາກພື້ ນ ດິ ນ ເປັ ນ ພະແນກໜຶ່ ງ ຂອງລັ ດ ວິ ສ າຫະກິ ດ ການບິ ນ ລາວ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິການແຈ້ງປີ້-ຊັ່ງເຄື່ອງ, ບໍລິການບັນຈຸເຄື່ອງຂຶ້ນ-ລົງເຮືອບິນ, ບໍລິການ ພາກພື້ນດິນ, ອະນາໄມພາຍໃນເຮືອບິນດ້ວຍ ພະນັກງານທັງໝົດ 147 ຄົນ. ເພື່ອປະ ຕິບັດຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ແລະ ການກຽມຄວາມ ພ້ອມເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ, ການສ້າງລະບົບບໍລິຫານຄຸນນະພາບ ISO ເພື່ອຍົກສູງການບໍລິການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ພະ ແນກບໍລິການພາກພື້ນດິນເປັນພະແນກທີສອງ ຮອງຈາກພະແນກການຄ້າ ໄດ້ເລີ່ມ ສ້າງລະບົບບໍລິຫານຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານ ຄຸນນະພາບຄັ້ງທຳອິດ ວັນທີ 6 ມີຖຸນາ 2011 ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມມາເປັນ ແຕ່ລະໄລຍະເຊັ່ນ: ດ້ານການກວດການພາຍໃນ, ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ເອກະສານ, ຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິຫານຄຸນນະພາບ. ລະບົບບໍລິຫານຄຸນນະພາບ ISO 9001:2008 ເປັນລະບົບທີ່ທົ່ວໂລກໃຫ້ການຍອມຮັບ ເພື່ຶອນຳເຂົ້າບໍລິຫານຈັດການອົງກອນຂອງຕົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ, ການບໍລິການ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນດ້ານບໍລິຫານຈັດການເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມເພີ່ງພໍໃຈທີ່ສຸດ ພ້ອມ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ການຫັນເປັນມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການບໍລິການ ISO ແລະ ຄວາມປອດໄພການ ປະຕິບັດການບິນ IOSA ແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັ້ນຂອງແຜນພັດທະນາ ຂອງບໍລິສັດ, ສະນັ້ນນັບແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ວາງແຜນປັບໂຄງສ້າງຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ເລີ່ມຫັນເປັນມາດຕະຖານສາກົນເທື່ອລະກ້າວ ຈົນມາຮອດ ເດືອນ ພະຈິກ 2013 ພະແນກບໍລິການພາກພື້ນດິນ ໄດ້ຫັນເປັນມາດຕະຖານ ດ້ານການບໍລິການຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ການບໍລິການພາກພື້ນດິນ ມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານການນຳ ແລະ ພະນັກ ງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຫຼັກການ ແລະ ຫັນປ່ຽນດ້ານຈິນຕະ ນາການຈາກລະບົ ບ ການບໍ ລິ ຫ ານແບບເກົ່ າ ມາສູ່ ລ ະບົ ບ ມາດຕະຖານສາກົ ນ ຈົ ນ ສາ ມາດປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງໄດ້ ໂດຍໄດ້ຕັ້ງຄຳຂວັນໄວ້ວ່າ: “ບໍລິການດ້ວຍຄຸນນະພາບ, ມາດ ຕະຖານສາກົນ, ລູກຄ້າເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ”

champa holidays lao airlines inflight magazine

The national flagship carrier, Lao Airlines, was recently awarded the International Organisation for Standardisation (ISO 9001:2008) certificate from the United Kingdom. The handover ceremony was held on 20 December 2013. This award represents a milestone in the company’s continued advancement. Speaking at the ceremony, Mr Soukane Outhakaysone, Land Services Manager and Quality Management Supervisor said, ”This is an historic occasion for our company to receive the ISO 9001:2008 certificate and will certainly result in higher customer trust for our available services.” ISO 9001: 2008 is globally recognized. It is applied to the management of an organisation to increase production capacity, services and human resources development and customer satisfaction, thus increasing income. The Land Services Department, with a total of 147 staff, is among the different Lao Airlines departments providing passengers with baggage handling, loading, and all other ground clearing and maintenance services. In response to Lao Airlines’ strategic plan to prepare for the integration of the regional economies, by creating a quality management system to meet international standards, the Land Services Department was second only to the Commercial Department in launching required training on basic knowledge of quality concepts on 6 June 2011. Later, training in internal inspection, document management systems and other subjects were carried out. The ISO and the International Oversight Safety Audit (IOSA) are top goals in Lao Airlines’ development plan. It therefore worked step-by-step towards ISO certification and has also been improving its global structure since 2005. Thanks to the strong commitment for improvement, senior company and technical staff took part in various quality training programs that met international standards that resulted in: ”Quality service, international standards, customer satisfaction and continued advancement”. The project underwent inspection and advising on five occasions. It was also checked by SGS three times and Lao Airlines inspected itself twice. After checking procedures on each occasion, Lao Airlines and SGS consulted and shared ideas on developing work for the management standard quality systems. On 4 October 2013, SGS conducted its final inspection and agreed to provide the Land Services Department the ISO 9001:2008. ”I am confident that the ISO 9001:2008 certificate will show our commitment to best services for our passengers, who will be served by qualified staff of international standards on new and modern aircraft. We are also committed to providing best services for our customers in order to maintain our ISO 9001:2008 award forever,” added Mr Soukane.


ງານແຂ່ງຂັນກ໊ອບການກຸສົນລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມໃນທົ່ວແຂວງຈໍາປາສັກ

Golf Tournament Raises Money For Flood Victims ໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2013 ຜ່ານມາ, ທີ່ ສະໜາມກ໊ອບ ປາກເຊ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ລັ ດ ວິ ສ າຫະກິ ດ ການບິ ນ ລາວສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ງານແຂ່ ງ ຂັ ນ ກ໊ ອ ບຊິ ງ ຂັ ນ ພະນະທ່ າ ນ ພົນໂທ ດວງໃຈພິຈິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນ ປະເທດ, ທັງເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂໄພພິບັດແຫ່ງ ຊາດເພື່ ອ ເປັ ນ ການລະດົ ມ ທຶ ນ ຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ ຜູ້ ປ ະສົ ບ ໄພນໍ້ າ ຖ້ ວ ມໃນທົ່ ວ ແຂວງຈໍ າ ປາສັ ກ ພ້ອມທັງເປັນການຕ້ອນຮັບວັນຊາດທີ 02 ທັນວາຄົບຮອບ 38 ປີ ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງກອງ ທັບປະຊາຊົນລາວຄົບຮອບ 65 ປີ

Lao Airlines supported the Deputy Prime Minister’s Golf Cup Tournament on 30 November 2013 at Champasack Golf Club. This charity golf tournament was chaired by Deputy Prime Minister, Minister of National Defense and President of National Committee for Natural Disaster Prevention and Resolution Lt-General Duangchay Phichit to raise money for flood victims in Champasack Province, and also to mark the 38th Anniversary of the Lao PDR as well as the 65th Anniversary of the founding of the Lao People’s Army.

ກ໊ອບການກຸສົນເນື່ອງໃນໂອກາດພິທີອັນເຊີນພຣະບາງຂຶ້ນປະດິດສະຖານທີ່ຫໍພຣະບາງຫຼັງໃໝ່

Golf Tournament celebrates Hor Prabang statue ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວສະໜັບສະໜູນງານແຂ່ງຂັນກ໊ອບຊິງຂັນພະນະທ່ານນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທີ່ສະໜາມກ໊ອບຫຼວງພຣະບາງຄັ້ງວັນທີ 07 ທັນວາ 2013 , ເນື່ອງໃນໂອກາດພິທີອັນເຊີນພຣະບາງຂຶ້ນປະດິດສະຖານທີ່ຫໍພຣະບາງຫຼັງໃໝ່

Lao Airlines sponsored the Prime Minister’s Golf Cup Tournament held at Luang Prabang Golf Club on 7 December 2013 as part of the celebrations surrounding the relocation of the Prabang statue to the newly constructed Hor Prabang altar.

ລັ ດ ວິ ສ າຫະກິ ດ ການບິ ນ ລາວປະກອບ ສ່ ວ ນຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ ຜູ້ ປ ະສົ ບ ໄພນໍ້ າ ຖ້ ວ ມ ທົ່ວແຂວງ ຈຳປາສັກ ໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2013 ທີ່ໂຮງແຮມຈໍາປາສັກແກຣນ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວປະກອບສ່ວນ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມທົ່ວແຂວງ ຈໍາປາສັກ ສປປ ລາວ ເປັນມູນຄ່າ 100,000,000 ກີບ (ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານກີບຖ້ວນ)

Flood Relief In a fundraising event held at Grand Champasack Hotel, Lao Airlines handed over 100 million kip to support flood victims in Champassak Province.ເອັມ-ພອຍມາກ

9t16j[jvoouh DDDDD mujgIqkrq[dao

Will Be There.....Where We Meet Lao Convenience Store


®ðìò¦ñ© 1 ²ô©¦½²¾ ¡ë÷® ¥¿¡ñ©°øû©¼¸ FIRST MAY GROUP SOLE CO.,LTD

KM 10, THADEUA ROAD, P.O.BOX 3515, VIENTIANE CAPITAL, LAO P.D.R TEL : ( 856-Œ21 ) 314890-Œ1, FAX : ( 856-Œ21 ) 313418 E-ŒMAIL : FIRSTMAYGROUP@GMAIL.COM

0-5

7vodiuf muruwv

°½ìò© Áì½ ¥¿Îú¾¨Â©¨ : ,vdD213-2520 TPT CONCRETE ®ðìò¦ñ© 1 ²ô©¦½²¾ ¡ë÷® ¥¿¡ñ©°øû©¼¸ Âê : 020 2323-7878

ISO 14001

£ºນ¡ëó©£÷ນນ½²¾®¦ø¤ °½ìò©¥¾¡¹óນ²øÀ¢ö¾¦½Ä¡ High quality concrete made from Sakai stone

TIS 18001 TIS 9001:2000

19-25

5-12

12-19

0-37

40-60

ນº¡¥¾¡ນີ້ 꾤®ðìò¦ñ©¨ñ¤»ñ®°½ìò©ຫີນຕາມເຕັກນິກ

ແລະ ມີຄຸນນະພາບê÷¡¢½Î¾©Ä©ûª¾´£¸¾´ªûº¤ການ

Our company also produce various sizes of stone with high quality on customer needs Hot line : 020 2323-5858
Rest assured with 3 years or 100,000 km warranty For all vehicles purchased from Toyota Authorized Dealer only.

For more information please visit Toyota authorized dealers or click

Cover_CH20-2.indd 2

www.toyotalaos.com

1/21/14 8:20 PM


C H A M PA H O L I DAYS # 2 1 L AO AIRLINES INFLIGHT MAGAZINE

#21 | FEBRUARY

vksko]k;.oxt95[ao ,qoltg|jcsj'rt,hk

WWW.CHAMPAMAG.COM

LAOS FOOD TODAYTHE MAGIC OF MYANMAR W W W . L A O A I R L I N E S . C O M | W W W . C H A M PA H O L I D AY S . C O M | W W W . C H A M PA M A G . C O M

Cover_CH20-2.indd 1

1/21/14 8:17 PM