Page 1

FREMOVER SAMMEN SØRVESTBANEN MAGASINET 01

Klimaopprørerne krever fortgang i jernbaneutbygging Side 5


Innhold 5 7

Opp med farta! Unge om jernbanen Genistreken 6 mil som forandrer alt

9 11

Flyskam og togferie Kristian Skjellum Aas PĂĽ sporet av klimakutt Status for godstrafikk

Sammen for miljøet Sammen for framtiden Sammen for utvikling Sammenkobling Genistreken kobler sammen halve landets befolkning og tar oss fremover sammen Side 7 >


- jernbaneforum sør -

-Fornyingen går for sent. Vi kjører på 100 år gammel infrastruktur. Jon–Olav Strand

Leder Jon–Olav Strand Jernbaneforum Sør

Fornyingen av jernbaneinfrastrukturen i Norge går for sent. Vi kjører på 100 år gammel infrastruktur. Sørvestbanen er et stort og kostbart prosjekt, men et prosjekt som vil lønne seg på sikt. Om banen bygges raskt, opprettholder vi konkurransekraften, utvikler landsdelen og ikke minst så ivaretar vi klimamålsettingene. Det blir stadig viktigere fram mot 2030. I Jernbaneforum Sør forstår vi at det vil ta mer enn én NTP-periode å ferdigstille Sørvestbanen. Men det er ingen grunn til å redusere innsatsen. Vi har behov for en ny jernbane langs kysten fra Oslo til Stavanger. Dette er en effektiv og miljøvennlig måte å forflytte oss på - både med intercitytog som stopper flere steder, og ekspresstog med få stoppesteder. Da blir jernbanen konkurransekraftig. Ingen andre banestrekninger i Norge har et større potensial for å utvide arbeidsmarkedet og utviklingen i regionen enn Sørvestbanen.

Sammen med nåværende Sørlandsbane, blir en ny bane en spesielt robust korridor for godstransport. Høyhastighetsutredningen foreslo nettopp denne banen som den første som burde bygges ut i Norge, nettopp på grunn av det store markedspotensialet. Vi har store forventninger til lovnaden som ligger fast i den nye regjeringserklæringen. - Vi trenger et helt nytt reisetilbud som ikke bare er miljøvennlig, men som vil gi en positiv vekst når vi knytter sammen en hel region som ett felles bo – og arbeidsmarked. Banen bygger videre på dobbeltsporsatsningen i Intercity-området, når Vestfoldbanen er ferdig med dobbeltspor fra Oslo til Porsgrunn i 2027. Å koble de ekstra kilometerne til Brokelandsheia vil gjøre en stor forskjell for regionen - ja for hele Sør-Norge.

4


Opp med -Det haster! Andreas Randøy er en av mange unge klimaopprørere som er utålmodige med å få gjort mer for å kutte utslipp.


- ung drivkraft -

6

farta! Andreas Randøy Sentralstyremedlem Natur og Ungdom

Andreas Randøy er sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, og som sørlending med base i Oslo føler han at dagens jernbane er avleggs. - All transport krever energi, og all energiproduksjon har miljøkonsekvenser. Jernbanen er likevel det mest miljøvennlige transportmiddelet vi har. Toget bruker nemlig veldig lite energi. Dette er fordi toget frakter mye i forhold til størrelsen på kjøretøyet, og fordi toget i liten grad trenger å forholde seg til andre trafikanter, og dermed kan holde en jevnt høy fart, sier Andreas. For å frakte én person en kilometer, bruker toget 1/7 av energien som et fly ville brukt, og 1/3 av energien en bil ville brukt. Og mens buss, fly, båt og andre transportmidler hovedsaklig bruker fossil energi, drives 80 % av togtrafikken i Norge av elektrisk energi. En person som kjører alene mellom Oslo og Bergen slipper ut like mye CO2 som 45 togpassasjerer på samme strekning.

- Jernbanen er det mest miljøvennlige transportmiddelet vi har. For at en jernbanesatsing skal bli så vellykket som mulig og føre til en nedgang i klimagassutslipp, er den helt nødvendig å prioritere. I dag er det flere politikere som ønsker å bygge ut motorvei parallelt med jernbanen. Dette er en dårlig prioritering! All forskning og tidligere erfaring viser at dersom man gjør det enklere for folk å kjøre, for eksempel ved å bygge nye veier, vil flere velge bilen over de mer miljøvennlige alternativene. Hvis man bygger store motorveier ved siden av jernbanen, vil dermed trafikkveksten på veien spise opp miljøgevinsten man får ved å bygge jernbane, sier en engasjert klimakriger. - Det er også på tide at Norge begynner å tenke mer langsiktig når man legger planer for jernbanen. Dersom toget skal bli konkurransedyktig mot fly, må man kutte i reisetiden. Det burde være helt unødvendig å ta flyet i SørNorge.


Genistreken Anders Langeland Forsker, Universitetet i Stavanger

6 mil som forandrer alt - Sørlandsbanen står i fare om det ikke gjøres raske grep, sier forsker Anders Langeland ved Universitetet i Stavanger til Stavanger Aftenblad.

Det er også gitt sterke politiske signaler fra mange hold om å fremskynde utbyggingen og ikke vente til 2035.

- Nye motorveier skaper store utfordringer for konkurransekraften til jernbanen. Den store muligheten som gjør Sørlandsbanen mer attraktiv og som knytter regioner sammen, er sammenkoblingen med Vestfoldbanen. -Det er en grunn til at den kalles «genistreken», sier han.

– Det er en milepæl og veldig gledelig at genistreken ligger inne, men vi synes det er lenge å vente. Vårt mål i Jernbaneforum Sør, er å få prosjektet realisert i 2027, samtidig med Intercityforbindelsen til Larvik, forteller leder i Jernbaneforum Sør, Aust-Agders fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand.

Reisetiden mellom Stavanger og Oslo reduseres med over en time, og antall reisende vil øke betraktelig ved at banen får 300.000 nye, potensielle passasjerer. – En ny firefelts motorvei mellom Stavanger og Oslo vil helt klart være svært utfordrende for Sørlandsbanen, og det er samtidig helt klart at en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er avgjørende for at Sørlandsbanen skal overleve.

Det er en grunn til at det kalles "genistreken" Forsker Anders Langeland


- genistreken -

Kortere reisetider

Studier og kompetansedeling

Miljøvennlig for fremtiden

Større bo- og arbeidsmarked.

Frem i tid med en genistrek Koblingen omtales som “Genistreken” fordi den representerer et viktig bindeledd mellom mennesker og muligheter som vil gi vekst og næring til Norges mest folkerike region. 5 nye byregioner dannes, og småbyer vil blomstre i et mer balansert land. Raskere reisetider gir oss frihet til å jobbe, studere og bo på helt nye måter. Se reisetider på sorvestbanen.no

8


Flyskam og togferie Intervju med initiativtaker bak "togferie" Kristian Skjellum Aas

Hvorfor velger stadig flere toget? - Folk flest ønsker seg et bedre togtilbud. Det handler ikke om å bygge luftslott, men om å bruke det vi har enda bedre - og ikke minst gjennomføre det vi vet fungerer. Gruppen «Togferie» på Facebook har i skrivende stund passert 26.000 medlemmer. Her deler man gode tips til hvordan en kan reise enklest mulig med tog i Norge og utlandet. - Det har blitt en kjempestor interesse rundt det å erstatte bil og fly med tog. Dessverre er det vanskelig å orientere seg, og for Norges del har vi dessverre et tilbud som ikke er godt nok, og som ikke møter det økende behovet. Mens strekningen Stockholm - Göteborg har tre timers reisetid og 26 daglige avganger, har Oslo - Trondheim syv timers reisetid og fire avganger. Det går for seint og det går for sjeldent, fortsetter han.

Skjellum Aas skjeler til Sverige, hvor gruppa «Togsemester» har blitt en gedigen suksess og satt dagsorden og gitt politiske utslag. - Toget er jo helt fantastisk! Det er effektivt for å frakte mange fort på en miljøvennlig måte og det går gjennom mange punkter - ikke bare fra ett til et annet.Kristian Skjellum Aas er utålmodig, men forventer ikke høyhastighetslinjer med det første. - I Norge har vi spart oss til fant i 60 år, med knapt noen utvikling på jernbane. Kongsvingerbanen går i samme trasé som i 1860. Hadde det samme vært tilfellet med E6 ville det vært en nasjonal skandale. Vi må rette ut våre eksisterende traséer, vi må gjøre noe med skinnegangen, og vi må gjennomføre de prosjektene som ligger klare. Det er det viktigste for å bedre tilbudet.


- flyskam og togferie -

Så du har ikke noe tro på større, nye prosjekter som f.eks. Grenlandsbanen og kystnær jernbane? - Jo, men først må vi gjennomføre prosjektene som ligger klare i skuffen. Grenlandsbanen er ett av disse, og det er en lavthengende frukt som er enkel å plukke ned. - Skal jeg peke ut en strekning hvor jeg tror det vil bli nye spor og høyhastighet først, så er det Vestfoldbanen og sammenkoblingen mellom den og Sørlandsbanen. - Sørlandsbanen skulle selvfølgelig lagt på kysten med spor tettere på byene, men det er krevende med beslag av verdifull natur tett på folk. Det aller viktigste er å få et langt bedre tilbud enn i dag.

Og hva bringer fremtiden? - Folk reiser mer, og ser at raske tog med hyppige avganger er vanlig i nesten alle land. Forventningene øker og presset på de som bestemmer vil bli større. Norge er i en internasjonal særstilling når det gjelder innenriks luftfart, men vi vet at tog fungerer. - Få prosjektene som er klare ut av skuffen, og gjennomfør dem, avslutter Kristian Skjellum Aas.

- Toget er jo helt fantastisk! Det er effektivt for å frakte mange fort på en miljøvennlig måte

10


På sporet av klimakutt Status for godstrafikk og nye tiltak. Godstransport på jernbane må prioriteres!

På forsommeren møtte de ulike jernbaneforaene jernbanedirektør Kirsti Slotsvik. Budskapet var klart: prioriter godstransporten. Regjeringens og Stortingets mål om å flytte godstransport fra vei til bane og sjø blir ikke nådd, om dette ikke prioriteres høyere gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) og de årlige budsjettene. Forslaget i revidert nasjonalbudsjett om en støtteordning på 60 millioner kroner til transportørene, og 90 millioner kroner de to neste årene, er et positivt bidrag, men ikke nok til å sikre en positiv utvikling i et langsiktig perspektiv.

Jernbaneforaene ber om at det raskt gjennomføres investeringer i infrastruktur på jernbanen som gjør at varetransporten kommer raskt, kostnadseffektivt og sikkert fram. Trailertrafikken på veinettet må reduseres. - Toget løser miljø- og klimautfordringene - Togets sterkeste kort er miljø! Det må stilles resultatkrav innen godstransport på bane, vi må ha krysningsspor som fungerer, vi må øke fremkommeligheten og korte reisetiden, sier kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord, Ole Andreas Hagen.


- tog og klima -

Det stilles krav, særlig av barn og unge, til miljøtiltak og bærekraftige løsninger. Her spiller toget en viktig rolle. Ole Andreas Hagen

Jernbaneforum Sør inviterer hvert år transport- og kommunikasjonskomiteen og stortingspolitikere fra fylkene Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold til et møte hvor Jernbaneforum Sør adresserer sine fanesaker. Hagen fra PostNord holdt et innlegg om markedet for gods på bane, hvor han tegnet de store linjene og uttrykte tydelig at jernbane er langsiktig satsning. - Verden er i enorm endring når det gjelder forbruksvaner, hvilke krav forbrukerne setter til rask levering og digitaliseringen har gjort store fremskritt for hvordan vi kjøper varer og tjenester.

Samtidig settes det krav, særlig av barn og unge, til miljøtiltak og bærekraftige løsninger. Her spiller toget en viktig rolle, sa Hagen. Et engasjert publikum fikk også uttrykt sine bekymringer rundt framdriften av sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, samt den kritiske situasjonen for godstransport på jernbane.

12


Jernbaneforum Sør Jernbaneforum Sør ble etablert i 1992 og er et regionalpolitisk samarbeid mellom fylkeskommunene i Rogaland, Vest-/Aust-Agder, Telemark og Vestfold. Jernbaneforum skal arbeide for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i regionen. Målet er å forsere utbyggingen av en moderne jernbane på hele strekningen Oslo - Stavanger, inkludert en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Årlig arrangeres konferansen jernbaneforum. jernbaneforum.no

Sorvestbanen.no Følg oss på Facebook Innoventi.no / Illustrasjonsbilder: Unsplash

Profile for Innoventi

FREMOVER SAMMEN – SØRVESTBANEN MAGASINET 01  

FREMOVER SAMMEN – SØRVESTBANEN MAGASINET 01  

Profile for innoventi
Advertisement