Page 1

naturbarnehage


Årsplan Fjellhulen barnehage 2012 - 2013

2

Visjonen vår:

I Fjellhulen barnehage møtes undring og nysgjerrighet med glede, tid og åpenhet. Vi lytter, leker og skaper- hver dag!


K

jære alle foreldre og foresatte. Det er med stor glede og ydmyk­ het vi møter barna deres til et nytt barnehageår. I løpet av dette året skal vi sammen glede og undre oss, og spille på lag med hverandre. I Fjellhulen naturbarnehage jobber vi med Rammeplanens fagområder gjennom hele året. Utover i års­ planen er det skrevet litt om disse under tema. Hvert fagområde har sin plass i årshjulet. Det vil si at hvert fagområde blir satt mer fokus på enn andre gitte tider på året. Nå er det en gang sånn at man utelukker aldri et fagområde fra et annet, og vi har alltid barnas interesse som styrings­ instans på alle prosjektene vi setter i gang, og hvor lenge vi holder på med prosjektene våre. Ofte er det også barnas undring som er grobunn for større prosjekter vi holder på med. Barna er engasjerte og lærevillige, og tenner fort på ideer som barn eller voksne undrer seg over.

Vi gleder oss til igjen å gå på tur i det flotte nærområdet vårt som blant annet Blåbærstoppen, Eventyrskauen og fotballbanen for å nevne noen av stedene vi er blitt så glade i. Før sommeren gjorde foreldre igjen hyttene våre rene og innbydende. Så nå klør det i fingrene etter å innta snekkerhytta, førskolehytta og sam­ lingshytta. Alle kjærkomne små rom som gir oss ly for regn og vind eller inspirasjon til å skape. Ideer, undring eller fuglehus. Vi gleder oss stort til dette barne­ hageåret som kommer.

Åpningstider:

Eier

Styrer:

Daglig leder

Mandag – fredag 07:00 – 16:30 Kjernetid: 09:00 – 14:00 Frokost: 07:15 – 08:30 Jorunn A. Hansen – 47 46 25 02 jahansen@kreativebarnehager.no

Jorunn A. Hansen – 47 46 25 02 jahansen@kreativebarnehager.no

Kommunikasjon Teamledere: Ekorn og Hare: Berit Lilleholdt Skuggestøl blskuggestol@kreativebarnehager.no

Beste hilsen

Mette Valle mvalle@kreativebarnehager.no

Kreativ medarbeider og styrer i Fjellhulen naturbarnehage

Linda Løken – 95 03 00 29 linda.loken@kreativebarnehager.no

Administrasjon

Med ønske om samspill, glede og undring.

Jorunn A. Hansen

Klaus Inge Torp – 47 46 25 00 klaus.inge.torp@kreativebarnehager. no

Rev, Rådyr og Elg: Anne Grete Skrettingland anne.grete.skrettingland@ kreativebarnehager.no

”Plan for organisering av hver måned” og ”Månedsbrev” blir lagt ut på barnehagens hjemmesider www. kreativebarnehager.no hver måned. Det oppfordres til at foreldre gjør seg kjent med hjemmesiden og dokumen­ tene som blir lagt ut her, da dette danner utgangspunkt for positivt samspill. Påminnelser vil bli sendt ut ved spesielle anledninger på SMS via www.enkelsms.no. Vi henger også opp informasjon i garderoben eller legger brev i barnas hyller. Foreldrefakturaer sendes elektronisk om ikke annet er avtalt. Ta kontakt med administrasjonen om du ønsker faktura i barnets hylle.

Maria Byvold mbyvold@kreativebarnehager.no

naturbarnehage Sliperikleiva 2 4909 SONGE www.kreativebarnehager.no

3


Årsplan Fjellhulen barnehage 2012 - 2013

4

Våre verdier: Undring:

Et spørsmål fører gjerne til et annet, som igjen fører til et tredje… Det å stille et spørsmål til det som omgir oss, gir mulighet til refleksjon og videre undring. Undring er porten til innsikt, erfaring og visdom. Barna skal få undre seg sammen med hverandre og med voksne.

Samspill: ”Jag gør så att blommorna blommar”

(Tekst: Astrid Lindgren Melodi: Georg Riedel 1971) Du ska inte tro det blir sommar, ifall inte nån sättar fart på sommarn och gör lite somrigt, då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar, jag gör hela kohagen grön, och nu så har sommaren kommit, för jag har just tagit bort snön. Jag gör mycket vatten i bäcken, så där så det hoppar och far. Jag gör fullt med svalor som flyger och myggor som svalorna tar. Jag gör löven nye på träden och små fågelbon här och där, Jag gör himlen vacker om kvällen, för jag gör den alldeles skär. Och smultron det gör jag åt barna, för det tycker jag dom kan få, och andra små roliga saker som passar när barnen är små. Och jag gör så rolige ställen, där barnen kan springa omkring, då blir barna fulla med sommar och bena blir fulla med spring

Glede

Glede er noe vi opplever hver dag i barnehagen. Glede over å se hverandre. Glede over å leke sammen. Glede av å skape noe sammen. Glede er en naturlig del av en barnehagehverdag. Vi har spurt barna hva glede er for dem, her er noen av svara de kom med: ”Når noen hjelper oss når vi begynner å blø”, ”når noen gir meg blomster”, ”når noen har bursdag og vi får vafler”, ”når noen hjel­ per meg, eller jeg hjelper noen”, ”når jeg leker”, ”når noen tørker tårene mine når jeg gråter”, ”når noen spør om jeg vil leke med de”, ”når de voksne tøyser med oss”, når bestevennen min kommer”, ”når noen sier noe fint til meg”, ”når vi tøyser sammen”, ”når vi er mye ute”, ”når noen smiler til meg med øynene”, ”når jeg får gjøre det jeg liker aller best”.


Våre pedagogiske satsningsområder:

Matglede Naturglede Lekeglede

Barns medvirkning

Å oppdra barn til demokrati handler om å spørre barna dersom du har til hensikt å lytte til svarene. Men, det å være med å bestemme betyr ikke at man alltid får det som man vil. Barn skal få oppleve at vi som voksne tar hensyn til deres synspunkter. Barne­ hagen skal på denne måte oppmuntre og legge til rette for medvirkning.

Barns interesser blir tatt hensyn til når vi planlegger barne— hagehverdagen i Fjellhulen.

Matglede

I Fjellhulen Naturbarnehage ønsker vi å skape grunnlaget for et vari­ ert og sunt kosthold som gir barna energi til å leke og utforske gjennom hele dagen. Vi serverer frokost, lunsj og ettermiddagsmat. I det daglige serverer vi brød og knekkebrød med variert pålegg, frukt og grønt. Vi tilbereder varmmat to ganger i uka som barna er med på. Da varierer vi mellom kjøtt, fisk, kylling, ulike supper og retter med grønnsaker og ulikt tilbehør. Like viktig som den sunne, gode maten er ”den gode samtalen” og stemningen rundt bordet. Her lærer barna også å sende til hverandre og å bli selvstendige.

Lekeglede: Naturglede

Det å bli knyttet til naturen føler vi er viktig å jobbe for. For å få barn til å bli glad i naturen er det viktig å benytte oss mye av naturen. Prate om den, og leke i den. Naturen er den beste lekeplassen, og det er bare fantasien som kan stanse oss i alt som kan gjøres. En pinne kan bli et romskip, mose kan bli en god og myk seng. Barn har en utrolig fantasi og vi kan fort glemme oss bort fra tid og sted. Vi gleder oss over naturen, og lærer å ta vare på den.

Lek er gøy! …men også mye mer en det. ”Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.” (Bar­ nehageloven §2) I barnehagen har leken en sentral plass. Barna skal få mulighet til å danne relasjoner med hverandre og med voksne gjennom lek. Dette bidrar til utvikling av den sosiale kompetansen og ikke minst læring. Ved å la barna kunne utfolde seg i leken, innenfor rimelighetens grenser, bidrar dette til at gleden av å kunne leke blir svært stor.

I løpet av barnehagedagen ønsker vi at barna selv skal være med å bestemme litt av hva som skal skje. Derfor ser vi viktigheten av fri lek. Det er barnas tid til å velge og å velge bort. Barna velger da en aktivitet og bestemmer selv når de vil bytte aktivitet og hvem de ønsker å gjøre aktiviteten sammen med. Det er også slik at vi i Fjellhulen ønsker å kunne ta opp temaer som barna er opptatt av og lage et prosjekt av det. Dette krever fleksibilitet og utfordrer oss voksne som ønsker å ha alt planlagt på forhånd. En god utfordring for å gjøre barna medvirkende i engen hverdag.

5


Årsplan Fjellhulen barnehage 2012 - 2013

6

Teamdag

Åpningstid: Mandag – fredag: 07:00 - 16:30 Kjernetid: 09:00 - 14:00 Frokost: 07:15 - 08:30

En teamdag er en dag hvor hvert team holder på med en aktivitet alene. Det kan være alt fra matlaging, formingsaktiviteter, samlingsstunder til fellesleker.

Varmmat serveres to ganger i uken.

Tilværelsen på tur og ute i barnehagen

Naturen byr på utfordringer og fine opplevelser for alle, uansett alder, utviklingsnivå og ferdigheter. I na­ turen finnes det alltid noe barna kan bryne seg på, som de selv oppdager gjennom aktiv undersøkelse og ut­ fordring. Naturlige grenser, naturlige mestringsopplevelser – helt fritt for prestasjonskrav! Vi er opptatt av å undre oss sammen med barna, og å stimulere barna til selv å undre seg. Nysgjerrighet, åpenhet og god tid skaper gode øyeblikk av undring. Barna skal også få anledning til å oppdage, utforske og leke alene i skogen. Aktivitet, opplevelse, selvbestemmelse og samspill er sentrale metodiske elementer som ivaretar barnas behov for mestringsopplevelser og gir dem en indre trygghet om egne evner og muligheter.

Elg, rådyr og rev går på tur tre ganger

i uken. Ekorn og hare går på tur en gang i

uken. Elg har førskoledag tirsdag.

LG

For best mulig utvikling av barneha­ gen, er det viktig å kunne dokumen­ tere, reflektere og vurdere barneha­ gens arbeid. Når planer blir lagt er det viktig å sette mål for hva barna, barnehagen og de ansatte skal få ut av det. Alle prosjekter i barnehagen starter med et tankekart. På tanke­ kartet trekkes det ut ideer som fan­ ger barnas og de voksnes interesse. I ettertid blir det stilt spørsmål til om noen av målene er nådd, hvorfor/ hvorfor ikke!? På denne måten kan vi styrke barnehagens pedagogiske tilbud, barns læring og de ansattes kompetanse.


Foreldresamarbeid Det er foreldrene som har ansvar for barns oppdragelse og danning, men barnehagen er et kompletterende miljø til hjemmet. For barna er det viktig at barnehagen og foreldre har en god dialog og et godt samarbeid. Dersom foreldre er trygge på barne­ hagens arbeid fører dette lettere til at barn trives og er trygge. I løpet av barnehageåret blir det satt opp to foreldresamtaler. En obligatorisk samtale på høsten og en frivillig samtale på våren. Gjennom disse samtalene har vi mulighet til å gi dere en tilbakemelding på barnas utvikling og trivsel. Vi er opptatt av å ha en daglig dialog ved hente- og bringesituasjonen, der vi kan kort gi en tilbakemelding på hvordan dagen har vært, eller om dere har noen beskjeder å gi. Dersom det skulle være noe utover dette er det bare å henvende seg til personalet. Vi har også to foreldremøter i løpet av barnehageåret, der foreldrene har mulighet til å få innsikt i barneha­ gens hverdag og bli bedre kjent med personalet. Dugnad er heller ikke til å komme unna. Vi har 2 sosiale dugnadskvel­ der i løpet av et barnehageår. De ansatte og foreldrene møter opp for å bidra til litt vedlikehold av barnehagen, eventuelt opprydding av turområder.

Foreldrerådet og samarbeidsutvalget Barnehageloven har i § 4 regler for foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av samtlige foreldre i barnehagen, mens samar­ beidsutvalget har representanter for foreldre, ansatte og eventuelt eier. Bestemmelsen om foreldreråd og samarbeidsutvalg må ses i sammen­ heng med gjeldende §1, som fastslår at ”barn skal gis gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem”. Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse ordnin­ gene skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen

på en aktiv måte. Foreldreråd og samarbeidsutvalg har hele tiden vært viktige arenaer for brukermedvirk­ ning. ”I nær forståelse og samar­ beid”, menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kon­ takt der informasjon og begrunnelser utveksles. I Fjellhulen er rutinene for foreldres medvirkning blant annet brukerun­ dersøkelsen. SU, foreldresamtaler, foreldrerådet (som får egentid i forbindelse med foreldremøter) og samtaler med personalet i barneha­ gen når foreldrene måtte ønske det og tar initiativ til det.

7


Årsplan Fjellhulen barnehage 2012 - 2013

8

Svingende feber, rennende nese og harkende hoste - når kan barna sendes tilbake til barnehagen?

God håndhygiene kan begrense smitte! Vi er derfor takknemlige for om dere foreldre hjelper barna med å vaske hender når dere kommer til barnehagen om morgenen.

M

ange foreldre har erfart at det første halvåret i barnehagen ofte betyr dager og uker med snørrete, hostende og febersykt barn. Mange barn og nye omgivelser serverer et stort spekter av smitte­ stoffer som ikke eksisterer hjemme. Å sende barnet for tidlig tilbake til barnehagen kan føre til at barnet er mer mottakelig for ny smitte, og dermed rykker familien tilbake til start.

Det er to hovedpunkter som avgjør om barnet kan gå i barnehagen etter sykdom. For det første må man se på barnets almenntilstand. Så lenge ­barnet har feber eller ikke er friskt nok, må det holdes hjemme. Barnet må ha minst én feberfri dag før det sendes tilbake til barnehagen. For det andre er det enkelte sykdommer som krever forskjellige smittevern­ tiltak. Da er det viktig å hindre smitte av de andre i barnehagen selv om allmenntilstanden er god.


Retningslinjene fra kommunelegen ved oppkast og diaré:

Barn bør holdes hjemme 48 timer etter symptomfrihet. Med symptomfrihet menes: god almenntilstand, feberfrie, ikke oppkast og uten diaré.

Barn skal kunne være aktivt med i en aktiv barnehagehverdag.

Om infeksjon blant sped- og småbarn Se tabell side 10 og 11 9


Årsplan Fjellhulen barnehage 2012 - 2013

10

Sykdom

Inkubasjons­ tid

Symptomer

Smitter hvor lenge

Smittefare

Kan få den flere ganger

Forholdsregler hos syke Andre barn i barn hjemmet

Forholdsregler i barnehage

Brennkopper

1-3 dager

Væskende og/eller skorpebelagte sår – oftest i ansikt/hender

1-3 dager etter behandling er startet

Nokså stor

Ja

Holdes hjemme til smittefri

Ingen

Diarre Omgangssyke

0-3 dager

Gjentatte suppetynne avføringer

Avhengig av smit­ testoff

Nokså stor

Ja

Holdes hjemme til avfø­ Ved tvil, kfr. ringen er normal helsesøster

Ved tvil, styrer ktr.

Falsk krupp

Få dager

Besvær når barnet puster inn

Avhengig av smit­ testoff

Oftest liten

Ja

Holdes hjemme etter legens anvisning

Ingen hensyn

Ingen

Fjerde barne­ sykdom, 3 dagers feber

Ca 10 dager

Oftest høy feber i 3 dager, utslett når feberfri

10-15 dager

Meget liten

Nei

Holdes hjemme til feberfri og utslett er bleknet

Ingen hensyn

Kan gå i barnehage ved god allmenntilstand uavhengig av utslett

Forkjølelse

1-7 dager

Snue – hoste – press over bihule

Noen dager

Nokså stor de første dagene

Ja

Holdes hjemme ved feber og/eller rikelig materie i nesten etter styrers skjønn

Ingen hensyn

Avhengig av styrers skjønn

Gulsott 1 Epidemisk

15-50 dager

Gul i øyne, senere hud. Mørk urin

Noen dager før gulfargen kom­ mer og få dager senere

Relativ liten

Nei

Holdes hjemme etter Ingen hensyn legens anvisning – Obs. god hygiene

Hvis flere tilfeller – styrer ktr. helsesøster/ lege. Vurdere gammaglo­ bulin til voksne

Halsesyke

2-3 dager

Feber – svelgsmerter hos større barn

Avhengig av smit­ testoff

Moderat

Ja

Holdes hjemme til feberfri

Ingen

Hjernehinne­ betennelse2

1 – 10 dager

Høy feber – oppkast – medtatt – fjern – nak­ kestiv – ofte småprik­ ket utslett

1-2 døgn etter behandling har startet

Liten

Meget liten

Snarest til lege/­sykehus Lege vil gi beskjed

Styrer kontakter lege/ helsesøster

Influensa

1-3 dager

Feber – snue – press over bihule - mus­ kelsmerter

Kort tid før feber og de første syk­ domsdager

Stor

Ja

Hjemme hvis feber, utilpass

Ingen

Ingen

Kikhoste

10-14 dager

Første dagene bare hoste – senere anfall – særlig om natta m/ brekninger, ikke alltid kiking hvis vaksinert

I uke før hoste og 3-4 uker fortsatt

Stor

Nei

Holdes hjemme etter legens anvisning

Kan være smit­ tet. Obs. Barn under 1 år og er vaksinert

Styrer ktr ved tvil med lege/helsesøster

Kusma

2-3 uker

Feber – hevelse en eller begge sider av halsen

Fire dager før. 3-9 dager etter det er kommet hevelse

Nokså stor

Nei

Holdes hjemme til feberfri og hevelse er borte

Ingen hensyn

Barn med sikker diag­ nose kan gå i barnehage 9 dager etter første tegn til hevelse

1

En annen type gulsott smitter via blod, f. eks via urene sprøyter (meget sjelden hos sped- og småbarn)

2

Smittet?

Ingen hensyn

Sykdommen kan arte se som en blodforgiftning uten nakkestivhet


Meslinger

8-13 dager

Høy feber- hoste ”røde øyne” – tydelig utslett og fortsatt feber

1 uke før og minst 4 dager etter utslett observert

Stor

Nei Obs. Ørebeten­ nelse og lungebeten­ nelse. Frisk etter 1 uke feberfri

Obs. Smittet. Neppe hvis vaksinert

Barn med sik­ ker diagnose kan gå i barne­ hage 4 dager etter utbrudd av utslett.

Ktr kommune­ helsetjenesten vedr. uvaksinerte ned til 9 mnd

Røde hunder

2-3 uker

Moderat feber, ble­ krøde pletter utover kroppen

1 uke før og inntil 4 dager etter utslett observert

Nokså stor

Nei

Ingen spes. Hindre kontakt med gravide. Hjemme til utslett blekner

Ingen hensyn

Ingen Obs. gravide Vak­ sinasjon av personalet. Barn med sikker diag­ nose kan gå i barnehage 1 uke etter at utbruddet av utslett

Skarlagensfeber -5 dager

Inntil behandling Feber, halssyke, utslett som skaller av i andre uke, spesielt på hender og føtter

Stor

Nei

Bør legebehandles Hjemme til utslettet blekner

Smittet?

Obs. andre barn Hvis flere tilfeller, styrer ktr helsesøster/lege. Kan gå i barnehage etter at behandling er startet

Urinveis­ infeksjon (Blærekatarr)

Uvisst

De minste barna; Ofte Smitter ikke kun feber – utilpass Større barn: Hyppig og smertefull vannlating

Ingen

Ja

Må legebehandles Kan senere være i barne­ hage

Ingen hensyn

Ingen Almenntilstand avgjør

Vannkopper

2-3 uker

Feber, små væskefylte blærer – særlig kropp og hode

1 uke før utslett og 6 dager etter siste vannkopp­ frembrudd

Stor

Nei

Hjemme til siste vann­ kopp tørret inn

Ingen

Kan gå i barnehage når utslettet har begynt å tørke inn. Dersom barn/søsken til barn i bhg har kreft el. immunsvikt, skal disse foreldrene og kommune­ helsetjenesten umiddelbart informeres ved mistanke

Ørebetennelse

Uvisst

Feber – ev. øresmer­ ter, natteskrik – verk i ørene

Smitter ikke

Ingen

Ja

Bør legebehandles, men møte i bhg hvis feberfri

Ingen hensyn

Ingen

Øyekatarr

1-2 dager

Materie – røde øyne

Avhengig av smit­ testoff

Nokså stor

JA

Ev. lege

Ingen hensyn

Ingen Hvis flere tilfeller stryer ktr helsesøster. Kan gå i bhg dagen etter at behandling er startet

Lus (hodelus)

1-2 uker

Kløe og luseegg i hodet

Inntil behandling

Nokså stor

Ja

Kjøp reseptfri medisin på apotek

Kontrolleres av foresatte

Kontroll ved bhg personalet. Styrer ktr ev med helsesøste

Skabb

Dager eller uker

Kløe på kroppen – armer/ben, særlig i sengen

Inntil behandling

Nokså stor

Ja

Søke lege – ellers ingen Hjemme til behandlet

Smittet? Obs. andre barn Kan gå i bhg ved god allmenntilstand 11


Årsplan Fjellhulen barnehage 2012 - 2013

12

Bursdag i barnehagen

Dette trenger barnet ditt i barnehagen

Den dagen barnet har bursdag, feirer vi i utgangpunket med eget team, men noen ganger sammen med andre team. Vi flagger og henger opp bursdagsplakat med bilde av bursdags­barnet. Barnet får også krone, selvvalgt lek og vi koser oss med litt ekstra.

Skiftetøy: Undertøy, strømpebukse, sokker, bukse, genser.

Planleggingsdager

Oppstartsinfo:

Varmt tøy: Ullbukse, ullgenser, ullsokker, vinterdress, lue, hals, votter.

Vi har totalt fem planleggingsda­ ger i året. Disse blir satt opp med forbehold om endringer. To av planleggings­dagene er ikke dato­ bestemt.

Regntøy: Regnbukse, regnjakke, gummistøvler. Skotøy: Vintersko, gummistøvler, joggesko, tøfler/innesko. Tursekk som inneholder: Tynn ullgenser, ullstillongs, ullsokker, truse, mellomlag (tynn fleece eller ull), (alle klærne må ligge i pose) en vannflaske med vann. Solkrem/kuldekrem. Barnas garderober må tømmes siste fredag i måneden og før ferier.

Forventninger vi har til dere foreldre: • Det er viktig at dere leser måneds­ brev, månedsplan og informasjon som blir lagt i hyllene, sendt på e-post eller sms. Vi forventer også at dere følger med og bryr dere om det som skjer og skal skje i barnas hverdag • At dere deltar på dugnader og tilstelninger • Følger med på om barna har det tøyet de trenger, nok ekstraskift, og tøy tilpasset sesong og vær.

• At dere gir beskjed når barna er syke, har fri, kommer senere/ hentes tidligere, eller blir hentet av andre enn foreldrene.

• Alle foreldre må gi beskjed til personalet når de kommer med barna og når de henter dem. • Vi ber dere om ikke å ta med private leker i barnehagen. Koseklut, smokk eventuelt bamse til soving er lov å ha med. Husk å merke med navn!

• Vått og skittent tøy må tas med hjem til vask og eller tørk.

• Det er viktig at dere deltar på foreldremøter for viktig samspill og på den måten kan bidra i foreldrerådet.

• Porter, grinder og dører må lukkes av sikkerhetshensyn til ditt og andres barn. • Barna må ikke klatre på gjerdet.


Uke

Mandag

Tirsdag

31

32

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

6

7

Planleggingsdag

Oppstart

33

13

14

15

16

17

18

19

34

20

21

22

23

24

25

26

35

27

28

29

30

31

a for lus

– sjekk barn

Personalmøte

13


Årsplan Fjellhulen barnehage 2012 - 2013

Vått og skittent tøy Det hender ofte at klærne blir våte og skitne. De blir da lagt i poser og hengt på barnas plass. Pass alltid på å ha skiftetøy på hylla. Når høsten kommer kan det være en tid med regnfulle og kaldere dager. Da er det viktig at dere har varmt tøy, regntøy og støvler på plassen. Husk å merke dette med navn!

Tema Tema for september og oktober er kommunikasjon, språk og tekst. Vår hverdag i barnehagen er full av kommunikasjon gjennom språk, lek, adferd og kroppsspråk. Vi ønsker å lære barna en god måte å kommu­ nisere med hverandre på, og å vise hensyn til hverandre. Barna vil få oppleve tekster og språk gjennom fortellinger, eventyr, rim, regler og sanger. Kanskje også noen vil skape sine egne tekster?

14


Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

35

Lørdag

Søndag

1

2

36

3

4

5

6

7

8

9

37

10

11

12

13

14

15

16

Foreldremøte

38

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

Nasjonal brannvernuke

39

24

Personalmøte

15


Årsplan Fjellhulen barnehage 2012 - 2013

16

Skoleforberedelser: Foreldresamtaler: Foreldresamtaler begynner denne måneden. Samarbeidet mellom barnehagen og foreldre er viktig for at vi i barnehagen skal kunne gi et best mulig tilbud til hvert enkelt barn. I disse samtalene forteller vi hvordan vi opplever barnet ditt. Du tar opp det DU synes er viktig. Hvert team jobber kontinuerlig med observasjoner av barna. Alle observasjoner blir ført inn i vårt observasjonsverktøy: ”Alle med”. ”Alle med” er et skjema hvor alle observasjoner vedrørende ett barn settes sammen. Dette gjør at vi lettere får et helhetlig bilde av barnet.

”Barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barn kan møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte og glede seg til å begynne på skolen, og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole.” (rammeplanen s.53)

I Fjellhulen barnehage vil alle barn som skal begynne på skolen, være med i førskolegruppa. Den starter i august/september, og avsluttes i juni. Førskoletiden skal bære preg av lekende læring og lærende lek. Vi skal skape undring og glede rundt begrepet læring. I førskolegruppa øn­ sker vi å gi barna en god selvfølelse og selvtillit som de kan ha med seg i ”ryggsekken” når de skal begynne på skolen. I førskolegruppa har vi fokus på å lytte, å konsentrere seg om noe som skjer et annet sted enn seg selv, å vente på tur, å vise respekt for hver­ andre og hverandres forskjellighet. Å være høflig og å vise respekt for hverandre, er viktige verdier som det jobbes med hele tiden. Underveis har vi litt lek med bokstaver, lek med lyd, lytting av bokstavlyder, lek med tall og mengder.

Barnehagen skal i samarbeid med hjem og skole tilrettelegge for barnets skolegang. I samarbeid med alle barnehagene i Tvedestrand, har vi jobbet oss fram til noen områder som opplegget for førskolegruppa skal ha utgangspunkt i. Dette er: sosial kompetanse, systematisk begrepsinnlæring, språkstimulering og språktrening. Pedagogisk leder inviterer til forel­ dresamtale på våren. Her snakker vi om barnets utvikling og barnets tanker rundt skolestart. Det er viktig at vi får sikret en god overgang fra barnehage til skole for alle barna. Hver vår, med foresattes tillatelse, har pedagogisk leder for førskole­ barna i Fjellhulen og rektor på Songe skole en overgangssamtale i forhold til hvert enkelt barn.


Uke

Mandag

39 Fore l

dres

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

27

28

amt

aler

40 aler

amt

dres

l Fore

41 Foreldresamtaler

Planleggingsdag

42

23

24

25

26

aler

amt

dres

l Fore

22

Personalmøte

43

29

30

31

Foreldresamtaler

1717


Årsplan Fjellhulen barnehage 2012 - 2013

18

Snakkepakken Tema I november og desember vil vi ha tema etikk, religion og filosofi som vi kobler sammen med tema kunst, kultur og kreativitet. Vi vil lære barna om julehøytiden og tradisjonene rundt feiringen. Og la barna få ut­ folde seg kreativt gjennom formings­ aktiviteter.

Barna må ha ull-/ fleecetøy, regntøy, varme sko, votter, hals og luer i barnehagen. Hver dag! Husk å merke tøyet.

Er et språkverktøy for bruk i skole og barnehage. Den har til hensikt å hjelpe alle barn uansett språkferdig­ het. Det er et verktøy vi bruker for å synliggjøre språket. I Rammeplanen sies det at ”Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som

kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenking og som uttrykk for egne tanker og følelser”. Med snakkepak­ ken gjør vi ord synlige, vi får fram barnekulturens skatter som eventyr, regler, sanger, dikt og leker. Barna får felles opplevelse og aktiviteter som gir unik mulighet for kommunikasjon mellom barna.


- skal leveres av alle! Klipp ut og legg i postkassen Frist 23. november 2012

- forslag - tips

Klipp ut og levér i postkassen (anonymt)

Vi ønsker å få en oversikt over hvor mange barn som skal være i barnehagen i julen. Skriv F for Fri og K for kommer!

Hva liker du best med barnehagen:

Julaften Barnehagen stengt

1.juledag Barnehagen stengt

2.juledag Barnehagen stengt

27.des

28.des

31. Barnehagen stengt

1. nyttårsdag Barnehagen stengt

Plandag Barnehagen stengt

3.jan

4.jan

Hva kan vi gjøre mer av: Andre fridager i forbindelse med juleferie: Barnets navn: Gruppe: Foresattes underskrift:

Hva bør vi gjøre mindre av/endre:

Husk å ta med deg klær og utstyr før ferielukking

19


Frist for ĂĽ levere juleferielappen er 23. november Lever pĂĽmeldingsslippen

naturbarnehage

og brukerundersøkelsen i postkassen.

Klipp her!


Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

44

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

45

5

6

7

8

9

10

11

46

12

13

14

15

16

17

18

47

19

20

21

22

23

24

25

Husk å levere ­påmeldingsslipp og brukerundersøkelse

48

26

27

28

29

30

Personalmøte

21


Årsplan Fjellhulen barnehage 2012 - 2013

Dette er tiden da barna skal få oppleve glede og forventning knyttet til juletradisjonene vi har. De skal få oppleve stemning og forventning gjennom koselige adventssamlinger, juletradisjoner, sanger og baking.

Luciafeiring og nissefest I Fjellhulen Naturbarnehage velger vi å slå sammen disse to til en fest. Elgebarna opptrer som luciatog for foreldrene. De andre kler seg som nisser denne dagen, hvis de ønsker.

Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys Sankta Lucia, Sankta Lucia!

22

O jul med din glede og barnlige lyst vi ønsker deg alle velkommen; vi hilser deg alle med jublende røst titusende gange velkommen! Vi klapper i hendene, vi synger og vi ler, så glad er vi, så glad er vi. Vi svinger oss i kretsen og neier, og bukker.


Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

48

Lørdag

Søndag

1

2

49

3

4

5

6

7

8

9

50

10

11

12

13

14

15

16

Personalmøte

Lucia og nissefest

51

17

18

19

20

21

22

23

52

24

25

26

27

28

29

30

Julaften

1. juledag. Barnehagen er stengt

2. juledag. Barnehagen er stengt

1

31 Nyttårsaften

23


Årsplan Fjellhulen barnehage 2012 - 2013

Tema I januar og februar skal vi ha tema antall, rom og form. Vi vil gjennom lek lære barna om antall, former, plassering i forhold til andre gjen­ stander og farger. I hverdagsaktiviteter, samtaler og lek gir barna uttrykk for matematisk interesse. De voksne vil da være lyt­ tende og oppmerksomme i forhold til hva barna formidler.

24 24


Uke

Mandag

1

Tirsdag 1

Onsdag 2

1. nyttårsdag

Planleggingsdag

Torsdag 3

Fredag 4

Lørdag

Søndag

5

6

2

7

8

9

10

11

12

13

3

14

15

16

17

18

19

20

4

21

22

23

24

25

26

27

Personalmøte

5

28

29

30

31

25


Årsplan Fjellhulen barnehage 2012 - 2013

26

Steg for steg Steg for steg er et pedagogisk opplegg som legger vekt på å utvikle barnas evne til å kommunisere sine følelser. Vi snakker blant annet om å være sint, lei seg, glad og overrasket. Steg for steg er med på å gi barna ord og tanker om hvordan man ser ut ved de forskjellige følelsene og hvordan man kan takle dem. Det er også viktig for oss at barna opplever at det er greit å ha disse følelsene og å prate med noen om det.

Går det bra med deg?


27

Klipp her!

Husk å levere påskeferielappen før 25. februar Levér påmeldingsslippen og brukerundersøkelsen i postkassen (anonymt)

naturbarnehage


- skal leveres av alle! Klipp ut og levér postkassen. Frist 25. februar 2013 Vi ønsker en oversikt over hvor mange barn som skal være i barnehagen i påsken. På denne måten kan vi lettere legge til rette for både små og store.

- forslag - tips Klipp ut og levér i postkassen (anonymt)

Hva liker du best med barnehagen:

Skriv F for Fri og K for kommer!

Man 2. april

Tirs 3. april

Onsdag 4.april (til kl 12.00)

Hva kan vi gjøre mer av:

Andre fridager i vår: Barnets navn: Hva bør vi gjøre mindre av/endre: Gruppe: Foresattes underskrift: Husk å ta med deg klær og utstyr før ferielukking

28


Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

5

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

6

4

5

6

7

8

9

10

7

11

12

13

14

15

16

17

8

18

19

20

21

22

23

24

9

25

26

27

28

Påmeldingsslipp påskeferien

Personalmøte

29


Årsplan Fjellhulen barnehage 2012 - 2013

At leken er en av de viktigste aktivi­ tetene i barnas hverdag er det lett å være enig om. Barn lærer gjennom lek, og det kan derfor være lett å bruke leken som et instrument for læring. Hvordan forholder vi oss til barns lek? Å skape rom for lek er en av barne­ hagens viktigste oppgaver. Vi undrer oss over i hvilken grad vi lar leken få være en aktivitet som får utvikle seg på barnas premisser? Det første avsnittet om lek i rammeplanen, understreker lekens betydning på denne måten:

”Leken skal ha en framtreden plass i barnas liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom.”

30

Det at vi vet et det skjer mye læring gjennom lek bidrar til at vi ofte bruker leken som verktøy for å oppnå læring for barna. I stedet kunne vi kanskje i større grad la leken være barnas egen uttrykksform.

Tema I mars og april har vi valgt å sette fokus på nærmiljø og samfunn. I Fjellhulen skal vi legge til rette for at barna skal møte verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet.

Pipp Pipp sa de søte små Som i egget lå og de banket på Pipp, pipp du kan nok forstå At de vill ut å gå Da skallet sprakk, det vesle hodet fram det stakk Det ble ett snakk. Gakk, gakk, gakk, gakk, gakk, gakk Og de hinket og de haltet Og de diltet og de daltet Og hønemor hun forran vraltet Gakk, gakk, gakk, gakk, gakk


Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

9

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

10

4

5

6

7

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

12

18

19

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

Barnehagen stenger kl 12.00

Skjærtorsdag

Langfredag

Personalmøte

13

25

26

1. påskedag

31


Årsplan Fjellhulen barnehage 2012 - 2013

Sosial kompetanse er mer enn atferd Det hevdes at ban kan lære seg en bestemt sosial atferd, men de er ikke sosialt kompetente før de har evne til å forstå andres tanker og følelser, og viser vilje til å handle på en positiv måte…

32 ”Sosial kompetanse” har vært et pop begrep de siste årene. Men hva legger man egentlig i begrepet? Hva skjer når barn utvikler – eller ikke uvikler sosial kompetanse? Det handler kanskje ikke om hvordan barn etter hvert oppfører seg mer sosialt og medfølende overfor andre? Kanskje handler det om hvordan barn intellektuelt utvikler seg med tanke på å forstå at andre mennesker tenker og mener noe? Handler det om empati? Kan barna utvikle kompe­ tanse til å handle ut fra at andre har andre behov enn dem selv?

Det hevdes at sosial kompetanse, innebærer mer enn å ha en bestemt sosial adferd. Det innebærer at bar­ net både kan forestille seg hva andre mener, tenker og ønsker og at barnet kan gjøre noe i forhold til hva det mener den andre trenger. Hvis den andre er lei seg, trøster barnet. Hvis den andre tar feil, kan barnet hjelpe. Det er altså ikke nok at barnet forstår? Dersom vi skal si at barnet innehar en sosial kompetanse, må det også vise positiv vilje til å handle i en bestemt retning.

Husk solkrem!


Uke 13

Mandag 1

Tirsdag

Onsdag

2

3

Torsdag 4

Fredag

Lørdag

Søndag

5

6

7

2. påskedag

14

8

9

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

19

20

21

16

22

23

24

25

26

27

28

Personalmøte

17

29

30

33


Årsplan Fjellhulen barnehage 2012 - 2013

Denne måneden begynner foreldre­ samtalene. Invitasjon til samtale vil bli hengt opp i barnehagen. Vi forteller hvordan vi opplever bar­ net deres og hører gjerne hva dere synes er viktig. Dere kjenner barnet best – det har vi stor respekt for.

Husk å undersøke barna for flått! Vi ferdes mye i skog og mark. Det kan være lurt å ta en daglig sjekk.

Tema Denne måneden skal vi arbeide med natur, miljø og teknikk samt kropp, bevegelse og helse. Siden naturen er den beste plassen å få beveget seg på flest måter, slår vi sammen disse temaene. Naturen er jo en stor gymsal, vi kan huske i tau i trærne, balansere på stokker og forsøke og ikke falle ned. Vi kan løpe i ulent terreng, og klatre i fjellvegger. Vi får beveget oss på alle slags måter. Vi kan også lage god og sunn mat ute i naturen. Finne mat i naturens eget spiskammer.

34

Her kommer vi Her kommer vi Her kommer vi fra Fjellhulen Her kommer ungene med futt i Her kommer vi fra Fjellhulen

Fjellhulen barnehage HEI HEI HEI Ingen barnehage er som deg Vi leiker og vi synger og vi har det så bra HURRA


Uke

Mandag

Tirsdag

17

Onsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

2

3

4

5

8

9

10

11

12

Frigjøringsdagen

Kristi Himmelfart Barnehagen er stengt

15

16

17. Mai!

18

19

1

Torsdag

Offentlig høytidsdag Barnehagen er stengt

18

19

6

13

7

14

Grunnlovsdagen

20

20

21

22

23

24

28

29

30

31

Pinsedag

25

26

2. Pinsedag

21

27

Personalmøte

35 35


Årsplan Fjellhulen barnehage 2012 - 2013

Husk sommertøy og solhatt! Smør barna før de kommer i barnehagen på solfylte dager, og ha en solkrem i hylla deres!

36


Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

22

1

2

3

23

8

9

10

24

15

16

25

22

23

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

5

6

7

11

12

13

14

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

4

Personalmøte

26

29

30

31

37


Årsplan Fjellhulen barnehage 2012 - 2013

Hva er den deiligste tid vi vet? Jo, det er sommer, jo, det er sommer! Sola er brennende, varm og het, Ja, da er sommeren her! Plaske i vannet, løpe rundt omkring Alle har på seg nesten ingenting Deilig å sprike med bare tær Når sommeren endelig er her! Hva er den våteste tid vi vet? Jo, det er sommer, jo, det er sommer Regnet det øser og pøser ned, Ja, da er sommeren her! Plaske i vannet, løpe rundt omkring Alle har på seg nesten ingenting Deilig å sprike med bare tær Når sommeren endelig er her

38


Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

27

1

2

3

28

8

9

10

29

15

16

30

22

31

29

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

5

6

7

11

12

13

14

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

30

31

4

39


Barn lærer hele tiden. Og den viktigste tiden for læring skjer før skolestart. Derfor ønsker vi å gi barna en ­meningsfull barnehage der de kan bygge ­ferdigheter, kunnskap og holdninger som er nødvendig for livslang læring.

40 20 60 60

naturbarnehage

Fjellhulen Årsplan 2012 / 2013  

Årsplan for Fjellhulen 2012 / 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you