Page 1

การเชื่อมต่อ Relay Rover กับชุดเฟืองขับมอเตอร์ของ Tamiya 1 2

1. เตรียมอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นได้แก่ (1) ชุดควบคุม Relay Rover (2) ชุดเฟืองขับมอเตอร์ (3) สายไฟขนาดเล็ก 2 ชุด (1ชุดมี 2 เส้น) อาจใช้สายคู่ที่มี ขายตามท้องตลาดก็ได้ โดยให้มีความยามตามที่กติกาก�ำหนด

3

2. ปอกสายไฟยาวประมาณ 1 ถึง 2 ซม. ร้อยเข้าไปในรูของขั้ว มอเตอร์แล้วพันให้แน่น ท�ำเช่นเดียวกันทั้ง 2 ตัว

3. เพื่อความแน่นหนาของสายไฟจึงควรบัดกรีสายไฟที่พันไว้กับขั้ว มอเตอร์ดังรูป


4. ใช้ไขควงขันปลายสายอีกด้านของมอเตอร์เข้ากับเทอร์มินอลบล็อก ของแผงวงจรรีเลย์

5. น�ำชุดเฟืองขับมอเตอร์ติดตั้งบนโครงหุ่นยนต์ที่เราสร้างไว้

6. น�ำแผงวงจรสวิตช์ควบคุมซ้อนบนแผงวงจรรีเลย์ด้วยเสารองโลหะ

7. ทดลองบังคับ หากหุ่นยนต์ไม่เคลื่อนที่ในทิศทางที่ต้องการให้สลับ สายมอเตอร์ที่เทอร์มินอลบล็อกที่ต่อไว้ในขั้นตอนที่ 4 จนกว่าหุ่นยนต์ จะเคลื่อนที่ในทิศทางที่ถูกต้อง

RelayRover-mod  
Advertisement