Verkenning Energietransitie AI

Page 1

AI als versneller van de Energietransitie In Zuid-Holland 1 november 2021


EXECUTIVE SUMMARY

Om met AI de energietransitie in Zuid-Holland te versnellen is het belangrijk om te werken met centrale challenges, de regionale hub te versterken en het scouten naar oplossingen te faciliteren 1. FOCUS OP KEY CHALLENGES

2. VERSTERKEN REGIONALE HUB

3. SCOUTEN VAN OPLOSSINGEN

Hoe kunnen we bepalen welke uitdagingen in Zuid-Holland centraal staan die versneld kunnen worden met AI?

Hoe kunnen we in Zuid-Holland een sterke AI Hub opzetten die zich richt op de energietransitie?

Hoe kunnen we externe oplossingen aantrekken om regionale problemen op te lossen?

Er zijn 8 challenges die zowel door spelers in de energieketen gezien worden als grote problemen, als door AI spelers als grote kansen

Huidige AI spelers in Zuid-Holland die inspelen op de energietransitie, richten zich voornamelijk op Strategische Besluitvorming voor aangeslotenen

Een regionale hub zal nooit alle regionale challenges in de energietransitie kunnen oplossen, hiervoor zijn externe oplossingen nodig

Door deze thema’s centraal te stellen, zal de kans op het versnellen van de energietransitie met behulp van AI worden vergroot

Om de regionale hub te versterken, moet er een keuze gemaakt worden tussen het richten op strengths, gaps of regionale challenges

Innovation Quarter kan in dit proces ondersteunen door losse challenges uit te zetten waar de spelers in Zuid-Holland tegenaan lopen

Hierbij is het van belang om losse challenges uit te vragen bij AI spelers, en tegelijkertijd rekening te houden met de intra-afhankelijkheid van challenges

De grootste uitdagingen voor regionale spelers zitten niet op inhoud, maar op het proces, waarbij ondersteuning op pilots en cultuur nodig is

Daarnaast moet er met regionale spelers gekeken worden naar overkoepelende programma’s om oplossingen te scouten, testen en ontwikkelen


EXECUTIVE SUMMARY

1

2

3

1/2 Er zijn 8 key challenges door probleemhouders aangewezen als grote obstakels zonder oplossing en door opossingshouders als zeer relevant voor AI: deze thema’s verdienen aandacht

Bij welke spelers speelt dit probleem voornamelijk Overkoepelende challenge

• • • •

Enkele voorbeelden van uitdagingen daarbinnen

3

KETENPARTIJEN – ALLE DRAGERS

KETENPARTIJEN – ALLE DRAGERS

KETENPARTIJEN – ALLE DRAGERS

KETENPARTIJEN – ELEKTRICITEIT

KETENPARTIJEN – ELEKTRICITEIT

Demand forecasting

Production Forecasting

Asset management

Optimaliseren netbeheer

Real-time inzicht in netwerk

Voorspellen (fluctuaties in) vraag (korte + lange termijn) Koppelen vraag aan beschikbaar aanbod (KT&LT) Omgang met vraagclusters zoals datacenters en tuinders Sturen vraag door inzetten op energiebesparing of peak shaving

• • •

Omgang met aanbodclusters zoals bv via diepe aanlanding windparken op zee Voorspellen productie groene stroom voor inkoop grijze Inzet van overschot, bijv.. voor productie groene waterstof, opslag of peak pushing

waar in de keten speelt dit probleem voornamelijk

• • • •

Real-time controle/monitoring Schaarste monteurs vraagt om efficiënt/autonoom onderhoud Complexere assets vraagt om meer kennis en inzicht Complexe business case voor investeringen nieuwe net en amoveren oude

• • •

Managen infrastructuur voor prosumers Inrichten systeemflexibiliteit Voorkomen knelpunten door (tijdig) verzwaren van het net

• • • •

Herkennen van fluctuaties en herkennen knelpunten Herkennen van storingen en uitval richting onderhoud In kaart brengen huidige toestand en beschikbare capaciteit (LS) Real time verwerkingen slimme meterdata


EXECUTIVE SUMMARY

1

2

3

2/2 Er zijn 8 key challenges door probleemhouders aangewezen als grote obstakels zonder oplossing en door opossingshouders als zeer relevant voor AI: deze thema’s verdienen aandacht

Specifieke focus voor de regio Zuid-Holland

• • •

4

AANGESLOTENEN – INDUSTRIE

AANGESLOTENEN - INDUSTRIE

KETENPARTIJEN – WATERSTOF

(Maximaliseren van) eigen productie

Optimaliseren van onderhoud

Waterstof

Verkoop of (her)gebruik van opgewekte energie en warmte (WKK / geothermie / restwarmte / CO2) Micro-trading energie (i.p.v. standaard teruglevering) Eigen productie balanceren met energieprijzen real-time/short term production en demand forecasting

• •

Inzicht in levensduur en houdbaarheid assets vs. vervanging Detectie anomalies (e.g. stroom/warmtelek, verminderde opwek) Detectie en verwerkingstijd van storingen

• •

Op dit moment nog weinig tot geen specifieke toepassingen In toekomst (5+ jaar) vooral in Zuid-Holland relevant kunnen worden (hier ligt een kans) Bv herkomst traceren via blockchain, balanceren tussen energiedragers, on demand productie


EXECUTIVE SUMMARY

1

2

3

Om de AI x Energietransitie Hub in Zuid-Holland te versterken moet er gekeken worden naar wat er al is, waar we de focus willen leggen en welke behoeften AI-spelers hebben

5

WAT IS ER AL?

WAAR LEGGEN WE DE FOCUS?

HOE KUNNEN WE ONDERSTEUNEN?

Welke AI partijen die zich richten op de energietransitie zijn op dit moment al actief in Zuid-Holland?

Wat bedoelen we met een AI x Energietransitie Hub in Zuid-Holland?

Welke behoeften hebben startups waarmee wij hen kunnen ondersteunen om impact te maken?

Er zijn 19 spelers in kaart gebracht die op dit moment vanuit Zuid-Holland AI ontwikkelen om de energietransitie te versnellen

Zuid-Holland kan de focus leggen op waar nu het zwaartepunt van AI partijen ligt, waar juist nog een gat ligt, of waar de problemen in de regio spelen

AI spelers geven aan dat problemen om impact te maken in de energietransitie vooral liggen op procesniveau

Deze lijst is waarschijnlijk niet volledig: hier missen nog nieuwe partijen of partijen die aan de grens van de energietransitie opereren

Het advies is om wat extra aandacht te geven aan regionale problemen: daarmee maak je de grootste impact op de energietransitie in de regio

Hierin staan 3 thema’s centraal: klanten die zelf proberen te ontwikkelen, het bereiken van klanten, en het omgaan met ondersteunende partijen

Er ligt een zwaartepunt bij spelers die op Strategische Besluitvorming ondersteunen, met name voor aangeslotenen

Daarnaast zet je Zuid-Holland neer als voorbeeldregio: lokaal ontwikkelde AI-oplossingen kunnen geëxporteerd worden naar vergelijkbare regio’s

IQ kan vooral waarde toevoegen door versimpelen van het huidige ondersteuningsaanbod en contacten leggen met beleidsmakers

nlmtd


EXECUTIVE SUMMARY

1

2

3

Niet alle oplossingen kunnen regionaal ontwikkeld worden, dus kan het faciliteren van scouting challenges en inrichten van een overkoepelend programma zorgen voor een versnelde transitie

6

SCOUTING CHALLENGES

ACCELERATOR PROGRAM

Losse scoutingprojecten om AI oplossingen te vinden voor bestaande uitdagingen

Een overkoepelend programma om probleem- en oplossingshouders aan elkaar te verbinden

Samen met hoofdrolspelers in de energietransitie worden de grootste uitdagingen in kaart gebracht waar een AI oplossing voor gezocht wordt

Net als bij losse scouting challenges, wordt er een gedeelde uitdaging opgesteld waarvoor extern oplossing worden gezocht

Vanuit Innovation Quarter wordt een scouting challenge gecoördineerd die inhoudelijk wordt belegd bij een externe scouting partner

In plaats van het leveren van de oplossing, wordt er ook gekeken naar een verdere samenwerking met deze oplossingshouders voor regionale problemen

Hiermee worden wereldwijd oplossingen gescout voor de grootste problemen in de regionale energietransitie, en ben je automatisch in contact met klanten

Innovation Quarter kan hier een link zijn naar bestaande accelerators, mogelijke investeringen, huisvesting of een regionale divisie voor de gevonden startup

Na het vinden van oplossingen, kunnen de startups gemotiveerd worden om naar Z-H te verhuizen, maar het hoofddoel is het vinden en testen van oplossingen

Regionale en gescoute externe startups worden zo onderdeel van een ecosysteem, waarin zij advies en ondersteuning krijgen om hun impact te vergroten

nlmtd


1. Focus op key challenges


EXECUTIVE SUMMARY

1

2

3

Er staan komende jaren 8 challenges centraal in de regionale energietransitie in Zuid-Holland waarin AI-partijen een (deel van de) oplossing zouden kunnen versnellen 1. FOCUS OP KEY CHALLENGES

2. VERSTERKEN REGIONALE HUB

3. SCOUTEN VAN OPLOSSINGEN

Hoe kunnen we bepalen welke uitdagingen in Zuid-Holland centraal staan die versneld kunnen worden met AI?

Hoe kunnen we in Zuid-Holland een sterke AI Hub opzetten die zich richt op de energietransitie?

Hoe kunnen we externe oplossingen aantrekken om regionale problemen op te lossen?

Er zijn 8 challenges die zowel door spelers in de energieketen gezien worden als grote problemen, als door AI spelers als grote kansen

Huidige AI spelers in Zuid-Holland die inspelen op de energietransitie, richten zich voornamelijk op Strategische Besluitvorming voor aangeslotenen

Een regionale hub zal nooit alle regionale challenges in de energietransitie kunnen oplossen, hiervoor zijn externe oplossingen nodig

Door deze thema’s centraal te stellen, zal de kans op het versnellen van de energietransitie met behulp van AI worden vergroot

Om de regionale hub te versterken, moet er een keuze gemaakt worden tussen het richten op strengths, gaps of regionale challenges

Innovation Quarter kan in dit proces ondersteunen door losse challenges uit te zetten waar de spelers in Zuid-Holland tegenaan lopen

Hierbij is het van belang om losse challenges uit te vragen bij AI-spelers en tegelijkertijd rekening te houden met intra-afhankelijkheid van onderwerpen

De grootste uitdagingen voor regionale spelers zitten niet op inhoud, maar op het proces, waarbij ondersteuning op pilots en cultuur nodig is

Daarnaast moet er met regionale spelers gekeken worden naar overkoepelende programma’s om oplossingen te scouten, testen en ontwikkelen


Zowel de probleemkant en oplossingenkant zijn belangrijk voor het versnellen van de energietransitie met AI PROBLEEMHOUDERS

OPLOSSINGHOUDERS

Hoofdrolspelers in de Zuid-Hollandse energietransitie die tegen uitdagingen aanlopen om hun rol in het nieuwe systeem op de juiste manier te vervullen

Organisaties die AI en smart data solutions leveren om uitdagingen beter te begrijpen, analyseren, concretiseren, organiseren of automatiseren

Energy AI

General AI

Regionale spelers die actief betrokken zijn bij het inrichten en uitvoeren van de Energy Hub: een centrale plek voor grootschalige opwerk, conversie en doorvoer van duurzame energie

Startups, bedrijven en kennisorganisaties die zelf AI en smart data solutions ontwikkelen die specifiek gericht zijn op de energietransitie en de problemen die probleemhouders kenbaar maken

Regionale spelers die actief betrokken zijn bij het inrichten en uitvoeren van de regionale Deltagrid: een duurzaam, slim en efficiënt energiesysteem dat gebruikmaakt van de lokale dichtbevolktheid, industrie, en tuinbouw

Startups, bedrijven en kennisorganisaties die zelf AI en smart data solutions ontwikkelen die niet gericht zijn op de energietransitie, maar die qua functionaliteit aansluiten bij de behoeften van probleemhouders


De energietransitie wordt gedragen door vier groepen hoofdrolspelers, met ieder hun eigen behoeften en verantwoordelijkheden

HOOFDROLSPELERS ENERGIETRANSITIE KLANTGEDREVEN WAARDEKETEN

MAATSCHAPPELIJK GEDREVEN TRANSITIE

CENTRAAL ENERGIESYSTEEM

AANGESLOTENEN

NETWERKEN

MARKT

MAATSCHAPPIJ

wil voorspelbare aanvoer van energie die voorziet in behoeften tegen minimale (transitie)kosten en -inspanning

wil een betrouwbaar en goed functionerend energiesysteem leveren dat vraag en aanbod fysiek samenbrengt

wil een eerlijke en transparante markt zijn die vraag en aanbod van energie virtueel samenbrengt

wil veranderingen doorvoeren om de energietransitie te versnellen op een manier die de samenleving dient

is nodig

daarvoor is nodig

moet totale energieverbruik en afhankelijkheid van het centrale net terugdringen

10

nlmtd

daarvoor is nodig

moet veranderingen doorvoeren om de verschuivende vraag, bronnen en energiedragers op te vangen

daarvoor is nodig

moet veranderingen doorvoeren om verschuivingen en sterke fluctuaties in het virtuele systeem op te vangen

daarvoor

moet de energietransitie aansturen met wet- en regelgeving voor markt, netwerken en aangeslotenen


Binnen de vier hoofdgroepen zijn verschillende spelers te identificeren, op basis waarvan de kernuitdagingen in kaart zijn gebracht waar AI mogelijk een (versnellende) rol kan spelen

Energiedrager

Meest relevante spelers in Energy Hub*

Meest relevante spelers in Delta Grid*

1. NETWERKEN

2. AANGESLOTENEN

ELEKTRICITEIT

BRANDSTOF PRODUCTIE

TRANSPORT

OPSLAG

DISTRIBUTIE

GEBOUWEIGENAAR

WARMTE

3. MARKT

4. MAATSCHAPPIJ

SYSTEEM TRADING & RETAIL

11

OVERHEDEN

* Geen zuivere tweedeling tussen Energy Hub en Delta Grid, maar specifiek in Zuid-Holland een waardevol onderscheid om te maken

INDUSTRIE


Samen met de probleemhouders zijn 40 uitdagingen gedefinieerd die komende jaren centraal staan in de energietransitie, die vervolgens geprioriteerd zijn op basis van urgentie

12

BEPALING

PRIORITERING

Welke challenges staan voor probleemhouders centraal?

Welke challenges zijn het meest urgent op zoek naar een oplossing?

Samen met hoofdrolspelers en experts in de energietransitie de grootste challenges bepaald, waarbij altijd de probleemhouder aangewezen is (wie voelt de pijn, niet wie veroorzaakt het): toename in EV bij huishoudens ligt dus bij de ketenspelers

Overkoepelende uitdagingen zijn altijd uitgesplitst tot werkbaar niveau: balanceren van het net is overkoepelend, daaronder liggen 5 uitdagingen voor de netbeheerder

nlmtd

Inhoudelijke prioritering met input door vertegenwoordigers van Eneco, Tennet, Stedin, TU Delft, Innovation Quarter, Havenbedrijf Rotterdam, en Vopak

Uitdagingen die op de x-as de grootste uitdaging vormen en waarvoor op de y-as nog geen goede oplossing beschikbaar is belanden in het vak rechtsboven: de meest urgente problemen waar we de komende 5 jaar AI waarde zou kunnen toevoegen


1/2 De probleemhouders geven tien kernuitdagingen aan die komende vijf jaar centraal staan én waar nog geen duidelijke oplossingen voorhanden is

Bij welke spelers speelt dit probleem voornamelijk Overkoepelende challenge

• • • •

NETWERK – ALLE DRAGERS

NETWERK – ALLE DRAGERS

NETWERK – ALLE DRAGERS

NETWERK – ALLE DRAGERS

NETWERK - ELEKTRICITEIT

Demand forecasting

Production Forecasting

Asset management

Optimalisatie systeemontwerp

Real-time inzicht in netwerk

Voorspellen (fluctuaties in) vraag (korte + lange termijn) Koppelen vraag aan beschikbaar aanbod (KT&LT) Omgang met vraagclusters zoals datacenters en tuinders Sturen vraag door inzetten op energiebesparing of peak shaving

• • •

Omgang met aanbodclusters zoals bv via diepe aanlanding windparken op zee Voorspellen productie groene stroom voor inkoop grijze Inzet van overschot, bijv.. voor productie groene waterstof, opslag of peak pushing

Enkele voorbeelden van toepassingen waar in de keten speelt dit probleem voornamelijk

13

Voor de volledige lijst met 40 challenges, zie Appendix

• • • •

Real-time controle/monitoring Schaarste monteurs vraagt om efficiënt/autonoom onderhoud Complexere assets vraagt om meer kennis en inzicht Complexe business case voor investeringen nieuwe net en amoveren oude

• • •

Vergroting opbrengst van wind & solarparken door middel van design Verbeteren en/of verkorten transport Ontwerp en operatie van micro-grids

• • • •

Herkennen van fluctuaties en herkennen knelpunten Herkennen van storingen en uitval richting onderhoud In kaart brengen huidige toestand en beschikbare capaciteit (LS) Real time verwerkingen slimme meterdata


2/2 De probleemhouders geven tien kernuitdagingen aan die komende vijf jaar centraal staan én waar nog geen duidelijke oplossingen voorhanden is

Specifieke focus voor de regio Zuid-Holland

• •

NETWERK - ELEKTRICITEIT

NETWERK - ELEKTRICITEIT

Real-time reageren

Optimalisatie opslag/drager

Plaatsgebonden flexibiliteit inrichten Systeemflexibiliteit inrichten via bv systeembatterijen bij koppelstations om kortdurende schommelingen op te vangen

• •

Bepalen wanneer welke vorm van opslag rendabel is Overvloedige aanlandende energie afvoeren naar landelijk koppelnetwerk

• • •

14

Voor de volledige lijst met 40 challenges, zie Appendix

AANGESLOTENEN - INDUSTRIE

AANGESLOTENEN - INDUSTRIE

NETWERK – ALLE DRAGERS

(Maximaliseren van) eigen productie

Optimaliseren van onderhoud

Waterstof

Verkoop of (her)gebruik van opgewekte energie en warmte (WKK / geothermie / restwarmte / CO2) Micro-trading energie (i.p.v. standaard teruglevering) Eigen productie balanceren met energieprijzen real-time/short term production en demand forecasting

• •

Inzicht in levensduur en houdbaarheid assets vs. vervanging Detectie anomalies (e.g. stroom/warmtelek, verminderde opwek) Detectie en verwerkingstijd van storingen

• •

Op dit moment nog weinig tot geen specifieke toepassingen In toekomst (5+ jaar) vooral in Zuid-Holland relevant kunnen worden (hier ligt een kans) Bv herkomst tracken, balanceren tussen energiedragers


Om te bepalen welke challenges binnen de energietransitie relevant zijn om met AI op te lossen, is zowel naar de probleemkant als naar de oplossingskant gekeken PROBLEEMHOUDERS

OPLOSSINGHOUDERS

Hoofdrolspelers in de Zuid-Hollandse energietransitie die tegen uitdagingen aanlopen om hun rol in het nieuwe systeem op de juiste manier te vervullen

Organisaties die AI en smart data solutions leveren om uitdagingen beter te begrijpen, analyseren, concretiseren, organiseren of automatiseren

Energy AI

General AI

Regionale spelers die actief betrokken zijn bij het inrichten en uitvoeren van de Energy Hub: een centrale plek voor grootschalige opwerk, conversie en doorvoer van duurzame energie

Startups, bedrijven en kennisorganisaties die zelf AI en smart data solutions ontwikkelen die specifiek gericht zijn op de energietransitie en de problemen die probleemhouders kenbaar maken

Regionale spelers die actief betrokken zijn bij het inrichten en uitvoeren van de regionale Deltagrid: een duurzaam, slim en efficiënt energiesysteem dat gebruikmaakt van de lokale dichtbevolktheid, industrie, en tuinbouw

Startups, bedrijven en kennisorganisaties die zelf AI en smart data solutions ontwikkelen die niet gericht zijn op de energietransitie, maar die qua functionaliteit aansluiten bij de behoeften van probleemhouders


Op basis van het document “AI kansen voor een CO2-vrij energiesysteem” zijn er vier mogelijke richtingen waarin AI een rol kan spelen als basis genomen om oplossingen te categoriseren

Vier oplossingsrichtingen waarin AI de energietransitie kan versnellen

16

STRATEGISCHE BESLUITVORMING

OPERATIONALE OPTIMALISATIE

WISSELWERKING BINNEN SYSTEEM

MAINTENANCE

Afwegingsmodellen en beslissingsondersteuning

Real-time monitoring en voorspelling

Verhogen van energieflexibiliteit industrie

Predictive maintenance

Data-ontsluiting en datadeling

Real-time optimalisatie

Slimme energiediensten en flexibiliseren huizen & gebouwen

Onderhoud op afstand

Voorspellen interactie van energiesysteem en omgeving

Coördinatie losse spelers en deelsystemen

Sociaal-maatschappelijke principes

Data-analyse en ondersteuning voor ontwerpverbetering

AI kansen voor een CO2-vrij energiesysteem - werkgroep NLAIC Energie en Duurzaamheid (september 2021) is te downloaden op: https://nlaic.com/wp-content/uploads/2021/09/Position_paper_AI_as_an_accelerator_for_the_energy_transition.pdf


Samen met de oplossingshouders zijn dezelfde 40 uitdagingen gevalideerd en geprioriteerd op basis van de mogelijke impact die AI kan hebben om het probleem op te lossen

17

BEPALING

PRIORITERING

Voor welke challenges zou AI een oplossing kunnen bieden?

Voor welke oplossingen is AI nu de meest logische oplossing?

Samen AI spelers en experts bepaald welke challenges relevant zijn wanneer het gaat om AI oplossingen. Hierbij is gekeken naar AI technieken die waarde kunnen toevoegen wanneer het om de door probleemhouders gedefinieerde toepassing gaat

Uitdagingen waarbij AI geen enkele rol kan spelen zijn niet meegenomen in het vervolg van deze landscape: daar zullen andere oplossingen gevonden moeten worden

nlmtd

Inhoudelijke prioritering met input door vertegenwoordigers van Technolution, Blockbax, LinkIT en TU Delft

Uitdagingen waar op de x-as AI essentieel is en op de y-as deze techniek ook al compleet als oplossing beschikbaar is belanden in het vak rechtsboven: de meest logische uitdagingen waar AI de komende 5 jaar waarde zou kunnen toevoegen


1/2 De oplossingshouders geven negen kernuitdagingen aan die komende vijf uitstekend op te lossen zijn met behulp van AI oplossingen Demand forecasting Voorspellen (fluctuaties in) vraag (zowel korte als lange termijn) Koppelen vraag aan beschikbaar aanbod (zowel KT als LT) Omgang met vraagclusters zoals datacenters en tuinders Demand shaping door inzetten op energiebesparing of peak shaving

• • • RELEVANTE UITDAGING

BEKENDE TOEPASSINGEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

18

Predictive modeling (op basis van gebruik, weer, social media sentiment, events,…) Demand anomaly insights

Production Forecasting • • •

• • •

Asset management

Omgang met aanbodclusters zoals bv via diepe aanlanding windparken op zee Voorspellen productie groene stroom voor inkoop grijze Inzet van overschot voor productie groene waterstof

• •

Predictive modeling (op basis van assets, weer, uptime, …) Production site simulaties Geographic balancing

• • •

• •

SB

OO

WB

MA

SB

OO

WB

Voor de volledige lijst met 40 challenges, zie Appendix

MA

Signaleren anomalies

Real-time controle/monitoring Schaarste monteurs vraagt om efficiënt/autonoom onderhoud Complexere assets vraagt om meer kennis en inzicht Complexe business case voor investeringen nieuwe net en amoveren oude

Forecasting/virtual networks Digital Twins Incident anticipation and prediction (DC brain) Predictive analysis voor environmental disruptions

SB

OO

WB

MA

Lokaliseren en oplossen van lekken in systeem Detectie onverwachte wijzigingen (e.g. wietplantage)

Optimaliseren netbeheer • • • •

Automatische detectie en herkenning van patroonafwijkingen

SB

OO

WB

MA

• •

Managen infrastructuur voor prosumers Inrichten systeemflexibiliteit Voorkomen knelpunten door (tijdig) verzwaren van het net Koppelen projecten aan inzicht in netwerk

Cable pooling Flexibele piek- en back-up centrales

SB

OO

WB

MA


2/2 De oplossingshouders geven negen kernuitdagingen aan die komende vijf uitstekend op te lossen zijn met behulp van AI oplossingen Vooraf inzicht in kosten en (Maximaliseren van) eigen impact transitie productie effectiviteit Bij welke spelers speelt dit •

RELEVANTE UITDAGING

probleem voornamelijk

Volledige doorrekening business case van energiebesparende maatregelen (zoals isolatie/ productie) Production en demand forecasting lange termijn

• • • • •

Voorspellende modellen voor impact veranderingen op systeeminteractie

BEKENDE TOEPASSINGEN

• • •

(Maximaliseren van) eigen productie

Optimalisatie gebruik van zelf opgewekte energie (in plaats van teruglevering) Tailormade advies bij plaatsing en werking PV Interne demand/ production forecasting Teruglopende prijzen voor teruglevering Ontkoppeling middels opslag of conversie

Balanceren opslag in batterij versus teruglevering en eigen verbruik (na afbouw salderingsregelingen) Virtual energy pooling/ virtual power plants (cVVP) Micro-grids Small-scale Peer2Peer trading

• • •

• •

Verkoop of (her)gebruik van opgewekte energie en warmte (WKK / geothermie / restwarmte / CO2) Micro-trading energie (i.p.v. standaard teruglevering) Eigen productie balanceren met energieprijzen Real-time/korte termijn production en demand forecasting Balanceren opslag in batterij versus teruglevering versus eigen verbruik Inrichting Micro-grids / lokale smart grids Behind-the-meter energy management

Optimaliseren van onderhoud • •

• • • •

Inzicht in levensduur en houdbaarheid assets vs. vervanging Detectie anomalies (e.g. stroom/warmtelek, verminderde opwek) Detectie en verwerkingstijd van storingen

Real-time storingsmonitoring Automated drone inspections Prescriptive analytics Digital twins

waar in de keten speelt dit probleem voornamelijk

TOEPASSINGSGEBIEDEN

19

SB

OO

WB

MA

SB

OO

WB

MA

Voor de volledige lijst met 40 challenges, zie Appendix

SB

OO

WB

MA

SB

OO

WB

MA


De grootste kansen voor versnellen van de energietransitie met AI zijn de uitdagingen die prioriteit krijgen van zowel probleemhouders als oplossingshouders (ingedeeld in het vak rechtsboven) PROBLEEMHOUDERS

OPLOSSINGHOUDERS

• Dit betekent niet dat de overige 32 uitdagingen minder relevant zijn in de transitie of niet ondersteund moeten worden: ook hier liggen concrete uitdagingen • Zo hebben gebouweigenaren met hun grote aandeel in de uitstoot een significante rol in de transitie, maar hier zijn ook al meer AI-˙oplossingen beschikbaar • Relevant om te overwegen in vraag/aanbod is dat bijv. de markt voor gebouweigenaren vaak aantrekkelijker is (groot, makkelijk benaderbaar) dan die van netbeheerders


1/2 Probleemhouders en oplossingshouders wijzen acht key challenges aan als grote obstakels zonder oplossing en grote kansen voor AI: deze thema’s verdienen aandacht

• • •

BEKENDE AI TOEPASSINGEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN *

21

KETENPARTIJEN – ALLE DRAGERS

KETENPARTIJEN – ALLE DRAGERS

KETENPARTIJEN – ELEKTRICITEIT

KETENPARTIJEN – ELEKTRICITEIT

Demand forecasting

Production Forecasting

Asset management

Optimaliseren netbeheer

Real-time inzicht in netwerk

Voorspellen (fluctuaties in) vraag (zowel korte als lange termijn) Koppelen vraag aan beschikbaar aanbod (zowel KT als LT) Omgang met vraagclusters zoals datacenters, tuinders, laadpleinen Demand shaping door inzetten op energiebesparing of peak shaving

RELEVANTE UITDAGING

KETENPARTIJEN – ALLE DRAGERS

Predictive modeling (op basis van gebruik, weer, social media sentiment, events,…) Demand anomaly insights

• • •

• • •

Omgang met aanbodclusters zoals bv via diepe aanlanding windparken op zee Voorspellen productie groene stroom voor inkoop grijze Inzet van overschot voor productie groene waterstof

Predictive modeling (op basis van assets, weer, uptime, …) Production site simulaties Geographic balancing

• • • •

• • • •

SB

OO

WB

MA

SB

OO

WB

Voor de volledige lijst met 40 challenges, zie Appendix

MA

Real-time controle/monitoring Schaarste monteurs vraagt om efficiënt/autonoom onderhoud Complexere assets vraagt om meer kennis en inzicht Complexe business case voor investeringen nieuwe net en amoveren oude

Forecasting/virtual networks Digital Twins Incident anticipation and prediction (DC brain) Predictive analysis voor environmental disruptions

• •

SB

OO

WB

MA

• •

Managen infrastructuur voor prosumers Inrichten systeemflexibiliteit Voorkomen knelpunten door (tijdig) verzwaren van het net

• • • •

Cable pooling Flexibele piek- en back up centrales

SB

OO

WB

MA

• •

Herkennen van fluctuaties en herkennen knelpunten Herkennen van storingen en uitval richting onderhoud In kaart brengen huidige toestand en beschikbare capaciteit (LS) Real time verwerkingen slimme meterdata

Koppeling van datapunten om storingen te lokaliseren Real time verwerking van slimme meter data + sensoren

SB

OO

WB

MA


2/2 Probleemhouders en oplossingshouders wijzen acht key challenges aan als grote obstakels zonder oplossing en grote kansen voor AI: deze thema’s verdienen aandacht

RELEVANTE UITDAGING

• •

• BEKENDE AI TOEPASSINGEN

• •

TOEPASSINGSGEBIEDEN

22

AANGESLOTENEN – INDUSTRIE

AANGESLOTENEN – INDUSTRIE

KETENPARTIJEN - WATERSTOF

(Maximaliseren van) eigen productie

Optimaliseren van onderhoud

Waterstof

Verkoop of (her)gebruik van opgewekte energie en warmte (WKK / geothermie / restwarmte / CO2) Micro-trading energie (ipv standaard teruglevering) Eigen productie balanceren met energieprijzen reail-time/korte termijn production en demand forecasting Balanceren opslag in batterij versus teruglevering versus eigen verbruik Inrichting Microgrids / lokale smart grids Behind-the-meter energy management

SB

OO

WB

MA

• •

• • • •

Inzicht in levensduur en houdbaarheid assets vs. vervanging Detectie anomalies (e.g. stroom/warmtelek, verminderde opwek) Detectie en verwerkingstijd van storingen

Real-time storingsmonitoring Automated drone inspections Prescriptive analytics Digital twins

SB

OO

WB

Voor de volledige lijst met 40 challenges, zie Appendix

MA

Specifieke challenges voor ZH worden in de toekomst (5+ jaar) gericht op waterstof E.g. herkomst traceren via blockchain, balanceren tussen energiedragers, on demand productie

Gebeurt nu nog relatief weinig mee, maar hier zal een nieuwe vraag-aanbod markt ontstaan

SB

OO

WB

MA


2. Versterken van de regionale AI hub


EXECUTIVE SUMMARY

1

2

3

De regionale AI-spelers die zich richten op de energietransitie zoeken voornamelijk ondersteuning op procesniveau: het vinden van klanten, het opzetten van pilots en het matchen van culturen 1. FOCUS OP KEY CHALLENGES

2. VERSTERKEN REGIONALE HUB

3. SCOUTEN VAN OPLOSSINGEN

Hoe kunnen we bepalen welke uitdagingen in Zuid-Holland centraal staan die versneld kunnen worden met AI?

Hoe kunnen we in Zuid-Holland een sterke AI Hub opzetten die zich richt op de energietransitie?

Hoe kunnen we externe oplossingen aantrekken om regionale problemen op te lossen?

Er zijn 8 challenges die zowel door spelers in de energieketen gezien worden als grote problemen, als door AI spelers als grote kansen

Huidige AI spelers in Zuid-Holland die inspelen op de energietransitie, richten zich voornamelijk op Strategische Besluitvorming voor aangeslotenen

Een regionale hub zal nooit alle regionale challenges in de energietransitie kunnen oplossen, hiervoor zijn externe oplossingen nodig

Door deze thema’s centraal te stellen, zal de kans op het versnellen van de energietransitie met behulp van AI worden vergroot

Om de regionale hub te versterken, moet er een keuze gemaakt worden tussen het richten op strengths, gaps of regionale challenges

Innovation Quarter kan in dit proces ondersteunen door losse challenges uit te zetten waar de spelers in Zuid-Holland tegenaan lopen

Hierbij is het van belang om losse challenges uit te vragen bij AI spelers, en tegelijkertijd rekening te houden met de intra-afhankelijkheid van challenges

De grootste uitdagingen voor regionale spelers zitten niet op inhoud, maar op het proces, waarbij ondersteuning op pilots en cultuur nodig is

Daarnaast moet er met regionale spelers gekeken worden naar overkoepelende programma’s om oplossingen te scouten, testen en ontwikkelen


Om de AI x Energietransitie Hub in Zuid-Holland te versterken moet gekeken worden naar wat er al is, waar we de focus willen leggen en welke behoeften er zijn bij AI-spelers WAT IS ER AL?

WAAR LEGGEN WE DE FOCUS?

HOE KUNNEN WE ONDERSTEUNEN?

Welke AI-partijen die zich richten op de energietransitie zijn op dit moment al actief in Zuid-Holland?

Wat bedoelen we met een AI x Energietransitie Hub in Zuid-Holland?

Welke behoeften hebben startups waarmee wij hen kunnen ondersteunen om impact te maken?

25

Er zijn 18 spelers in kaart gebracht die op dit moment vanuit Zuid-Holland AI ontwikkelen om de energietransitie te versnellen

Zuid-Holland kan de focus leggen op waar nu het zwaartepunt van AI partijen ligt, waar juist nog een gat ligt, of waar de problemen in de regio spelen

AI spelers geven aan dat problemen om impact te maken in de energietransitie vooral liggen op procesniveau

Deze lijst is waarschijnlijk niet volledig: hier missen nog nieuwe partijen of partijen die aan de grens van de energietransitie opereren

Het advies is om wat extra aandacht te geven aan regionale problemen: daarmee maak je de grootste impact op de energietransitie in de regio

Hierin zijn 3 thema’s centraal gezet: klanten die zelf proberen te ontwikkelen, het bereiken van klanten, en het omgaan met ondersteunende partijen

Er ligt een zwaartepunt bij spelers die op Strategische Besluitvorming ondersteunen, met name voor aangeslotenen

Daarnaast zet je Zuid-Holland neer als voorbeeldregio: regionaal ontwikkelde AI oplossingen kunnen geëxporteerd worden naar vergelijkbare regio’s

IQ kan hier de grootste waarde toevoegen door het huidige aanbod aan ondersteuning te versimpelen en contact te leggen met beleidsmakers

nlmtd


In het overzicht van bestaande spelers is specifiek gekeken naar AI startups die in Zuid-Holland actief zijn en zich richten op de energietransitie – deze lijst is echter niet uitputtend

26

Mist er een AI startup? Neem contact op met Innovation Quarter


OVERVIEW – SELECTIE VAN ZUID-HOLLANDSE AI STARTUPS DIE ACTIEF ZIJN IN DE ENERGIETRANSITIE

Voor welke probleemhouders is dit bedrijf relevant?

• •

NETWERK – ALLE DRAGERS

NETWERK – ALLE DRAGERS

NETWERK – ALLE DRAGERS

NETWERK – ELEKTRICITEIT

STARTUP

STARTUP

STARTUP

STARTUP

Develops cutting-edge computing technology to produce ultra fine scale weather forecasts

Develops smart business applications and helps customers in the petro-chemical industry to implement new inspection methods

Develops cutting-edge computing technology to produce ultra fine scale weather forecasts

Cutting edge image analysis SaaS for visual inspections of PV panels

CHALLENGES

CHALLENGES

CHALLENGES

CHALLENGES

Demand forecasting Production forecasting

Asset management

• • • • •

Welke challenges in de energietransitie richt deze partij zich op TECHNIEKEN

TECHNIEKEN

• Computer vision • Deep learning • 3d visualisation • Predictive analytics • Image recognition Welke AI-technieken gebruikt deze partij?

• • • •

OO

WB

SB

OPMERKINGEN

OO

WB

Wat is er verder nog relevant aan deze partij?

Asset management

TECHNIEKEN

Machine learning Recognition technology

• • • • •

Analytics Big data Computer vision Deep learning Predictive analytics

TOEPASSINGSGEBIEDEN

MA

SB

OPMERKINGEN

27

• •

TOEPASSINGSGEBIEDEN

MA

TECHNIEKEN

Analytics Big Data Data analytics Forecasting / Predictive Analytics

TOEPASSINGSGEBIEDEN

SB

Demand forecasting production forecasting Groeiende hoeveelheid data Optimalisatie systeemontwerp Real-time reageren

Op papier een focus op petro-chemische industrie, maar inspecteren bijv. ook windturbines

OO

WB

Image recognition Machine learning Visualization

TOEPASSINGSGEBIEDEN

MA

SB

OPMERKINGEN

• • •

OO

WB

MA

OPMERKINGEN

Vooral actief in de keten voor producenten met grotere zonneparken


OVERVIEW – SELECTIE VAN ZUID-HOLLANDSE AI STARTUPS DIE ACTIEF ZIJN IN DE ENERGIETRANSITIE

• • •

NETWERK – WARMTE

AANGESLOTENEN – GEBOUWEIGENAREN & INDUSTRIE

AANGESLOTENEN – INDUSTRIE

AANGESLOTENEN – INDUSTRIE

STARTUP

STARTUP

STARTUP

STARTUP

Optimizing district energy networks with our Artificial Intelligence cloud platform

We stimulate self-organization by increasing the speed, frequency, and quality of interaction between people and their environment

Cutting edge image analysis SaaS for visual inspections of PV panels

Algorithm based solutions for greenhouses worldwide

CHALLENGES

CHALLENGES

CHALLENGES

CHALLENGES

Balanceren warmtenet Optimalisatie systeemontwerp Optimalisatie piekbronnen

• • •

Terugbrengen van energieverbruik Maximaliseren productie effectiviteit Vooraf inzicht in kosten en impact

TECHNIEKEN

• • •

• •

WB

SB

OPMERKINGEN

• • • • •

Analytics Big data Computer vision Deep learning Predictive analytics

Momenteel alleen actief op warmtenetwerken

OO

WB

SB

MA

• • •

TECHNIEKEN

Image recognition Machine learning Visualization

Machine learning

Breed portfolio aan AI oplossingen

OO

WB

TOEPASSINGSGEBIEDEN

MA

SB

OPMERKINGEN

OPMERKINGEN

Terugbrengen energieverbruik

TOEPASSINGSGEBIEDEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

MA

TECHNIEKEN

Machine learning Recognition technology

TOEPASSINGSGEBIEDEN

OO

Optimalisatie onderhoud

TECHNIEKEN

Big data Data analytics Forecasting / Predictive analytics

SB

Vooral actief in de keten voor producenten met grotere zonneparken

OO

WB

OPMERKINGEN

Specifieke focus op agri

MA


OVERVIEW – SELECTIE VAN ZUID-HOLLANDSE AI STARTUPS DIE ACTIEF ZIJN IN DE ENERGIETRANSITIE

• • •

AANGESLOTENEN – GEBOUWEIGENAREN

AANGESLOTENEN – GEBOUWEIGENAREN

AANGESLOTENEN – GEBOUWEIGENAREN

AANGESLOTENEN – GEBOUWEIGENAREN

STARTUP

STARTUP

STARTUP

STARTUP

One stop online shop for home improvement

Output prediction and monitoring of PV systems

Analysing remote sensing data to create sustainable solutions for all

Solar lead and opportunity software. Create your leads, deals and insights super efficient and easy with Quickr

UITDAGINGEN

UITDAGINGEN

UITDAGINGEN

UITDAGINGEN

Vooraf inzicht in kosten en impact transitie Terugbrengen van energieverbruik Maximaliseren eigen productie-effectiviteit

• •

Vooraf inzicht in kosten en impact transitie Maximaliseren eigen productie-effectiviteit

Machine learning

• • • •

OO

WB

SB

KANSEN

Actief bij bedrijven en woningen

OO

WB

Ook actief bij bedrijven

• • • •

Big Data Machine learning Deep learning Recognition

TOEPASSINGSGEBIEDEN

MA

SB

KANSEN

Vooraf inzicht in kosten en impact transitie Maximaliseren eigen productie-effectiviteit

TECHNIEKEN

Deep learning

TOEPASSINGSGEBIEDEN

MA

• •

TECHNIEKEN

Analytics Big Data Data analytics Forecasting / Predictive Analytics

TOEPASSINGSGEBIEDEN

SB

Vooraf inzicht in kosten en impact transitie Terugbrengen van energieverbruik

TECHNIEKEN

TECHNIEKEN

• •

OO

WB

TOEPASSINGSGEBIEDEN

MA

SB

KANSEN

Ook actief bij bedrijven

OO

WB

KANSEN

Ook actief bij bedrijven

MA


OVERVIEW – SELECTIE VAN ZUID-HOLLANDSE AI STARTUPS DIE ACTIEF ZIJN IN DE ENERGIETRANSITIE AANGESLOTENEN – GEBOUWEIGENAREN

AANGESLOTENEN – GEBOUWEIGENAREN

AANGESLOTENEN – GEBOUWEIGENAREN

AANGESLOTENEN – GEBOUWEIGENAREN

STARTUP

STARTUP

STARTUP

STARTUP

Wattie monitors energy consumption of your Home appliances to reduce energy wastage

Inspect every building without leaving your desk

Wij ontsluiten energiegegevens en helpen verhuurders en serviceaanbieders om helder inzicht te krijgen én te geven

Make any socket and any ceiling light smart by adding a small building block, a Crownstone!

UITDAGINGEN

UITDAGINGEN

UITDAGINGEN

UITDAGINGEN

Terugbrengen energieverbruik

• • •

Vooraf inzicht in kosten en impact transitie Terugbrengen energieverbruik Doorvoeren veranderingen

TECHNIEKEN

• •

• •

WB

SB

KANSEN

OO

WB

• •

Machine learning Pattern recognition

TOEPASSINGSGEBIEDEN

SB

MA

Generiek bezig met onderhoud van gebouwen, met focus op woningcorporaties

OO

WB

TOEPASSINGSGEBIEDEN

MA

SB

KANSEN

KANSEN

Verduurzamen van energieverbruik

TECHNIEKEN

Machine learning

TOEPASSINGSGEBIEDEN

MA

TECHNIEKEN

Pattern recognition Recognition technology

TOEPASSINGSGEBIEDEN

OO

Vooraf inzicht in kosten en impact transitie Terugbrengen van energieverbruik Maximaliseren eigen productie-effectiviteit

TECHNIEKEN

Big data Machine learning

SB

• • •

Geregistreerd als ODA

OO

WB

MA

KANSEN

Is van plan in de toekomst meer AI functionaliteit toe te voegen


OVERVIEW – SELECTIE VAN ZUID-HOLLANDSE AI STARTUPS DIE ACTIEF ZIJN IN DE ENERGIETRANSITIE AANGESLOTENEN – GEBOUWEIGENAREN

MARKT

MAATSCHAPPIJ

STARTUP

STARTUP

STARTUP

Intelligent meter readout assistant that digitises gas, electricity and water meters from photos: digital, expert assistance to collect meter readings

The digital link between physical gas flows and gas trading

Analysing remote sensing data to create sustainable solutions for all

UITDAGINGEN

UITDAGINGEN

UITDAGINGEN

Vooraf inzicht kosten en impact transitie

• •

Smart Trading Real-time prijsbepaling

Image recognition Pattern recognition

• •

OO

WB

Deep learning

TOEPASSINGSGEBIEDEN

SB

MA

OO

WB

TOEPASSINGSGEBIEDEN

MA

SB

KANSEN

KANSEN

TECHNIEKEN

Big data Data analytics

TOEPASSINGSGEBIEDEN

SB

Draagvlak Publieke ruimte Allocatie budget & subsidie

TECHNIEKEN

TECHNIEKEN

• •

• • •

Uitsluitend actief op gas trading

OO

WB

MA

KANSEN

Ook actief bij consumenten en bedrijven


OVERVIEW – LANDSCAPE VAN ZUID-HOLLANDSE AI SPELERS OP DE OPGESTELDE CHALLENGES x TOEPASSINGSGEBIEDEN


Om de AI x Energietransitie Hub in Zuid-Holland te versterken moet er gekeken worden naar wat er al is, waar we de focus willen leggen en welke behoeften AI-spelers hebben WAT IS ER AL?

WAAR LEGGEN WE DE FOCUS?

HOE KUNNEN WE ONDERSTEUNEN?

Welke AI partijen die zich richten op de energietransitie zijn op dit moment al actief in Zuid-Holland?

Wat bedoelen we met een AI x Energietransitie Hub in Zuid-Holland?

Welke behoeften hebben startups waarmee wij hen kunnen ondersteunen om impact te maken?

33

Er zijn 18 spelers in kaart gebracht die op dit moment vanuit Zuid-Holland AI ontwikkelen om de energietransitie te versnellen

Zuid-Holland kan de focus leggen op waar nu het zwaartepunt van AI partijen ligt, waar juist nog een gat ligt, of waar de problemen in de regio spelen

AI spelers geven aan dat problemen om impact te maken in de energietransitie vooral liggen op procesniveau

Deze lijst is waarschijnlijk niet volledig: hier missen nog nieuwe partijen of partijen die aan de grens van de energietransitie opereren

Het advies is om wat extra aandacht te geven aan regionale problemen: daarmee maak je de grootste impact op de energietransitie in de regio

Hierin staan 3 thema’s centraal: klanten die zelf proberen te ontwikkelen, het bereiken van klanten, en het omgaan met ondersteunende partijen

Er ligt een zwaartepunt bij spelers die op Strategische Besluitvorming ondersteunen, met name voor aangeslotenen

Daarnaast zet je Zuid-Holland neer als voorbeeldregio: lokaal ontwikkelde AI-oplossingen kunnen geëxporteerd worden naar vergelijkbare regio’s

IQ kan vooral waarde toevoegen door versimpelen van het huidige ondersteuningsaanbod en contacten leggen met beleidsmakers

nlmtd


Om het imago van de AI x Energietransitie Hub in Zuid-Holland te versterken is het waardevol om een focusgebied te bepalen, waarbij het advies is om in te richten op regionale challenges FOCUS OP STRENGTHS

FOCUS OP REGIONALE CHALLENGES

FOCUS OP WHITE SPOTS

Uitbouwen op de onderwerpen waar in Zuid-Holland al een basis is gelegd

Invullen van onderwerpen die regionaal centraal staan (specifiek voor Zuid-Holland

Invullen van onderwerpen waar Zuid-Holland nog geen regionale oplossingshouders heeft

ADVIES

Kan leiden tot herkenbaarheid: als ik iets wil met het congestieprobleem, moet ik schakelen met de startups die in Zuid-Holland zitten

Leidt tot de grootste impact op het achterliggende doel van de AI Hub: het versnellen van de energietransitie in Zuid-Holland

Dit zijn uitdagingen waarvoor we wel een AIoplossing voorzien, maar waarvoor er regionaal nog geen spelers (gevonden) zijn

De strengths zitten op dit moment op uitdagingen van aangeslotenen, maar dit is ook wereldwijd de grootste concurrentiemarkt

Kan resulteren in oplossingen voor uitdagingen die minder voorkomend zijn in de rest van de wereld, en waar dus moeilijk op gescout kan worden

Om het veld compleet te maken, zou je juist deze spelers willen stimuleren en aantrekken: op die manier bedienen we de uitdagingen in de breedte

Strength op toepassingsgebied ligt op Strategische Besluitvorming, maar deze onderwerpen zijn weer te breed om van specialisatie te kunnen spreken

Geeft AI-partijen ook een duidelijke reden om zich in Zuid-Holland te willen vestigen: daar speelt het probleem, dus daar zitten mijn klanten

Hierdoor ontstaat echter het risico je huidige spelers uit het oog te verliezen en teveel te gaan verbreden: we hoeven niet alles regionaal te doen

In alle gevallen is het niet de insteek om andere partijen minder ondersteuning te gaan bieden: elke AI-partij in Zuid-Holland is onderdeel van de hub. Het gaat hier om extra aandacht voor het aantrekken en stimuleren van nieuwe partijen op deze thema’s: niet om exclusieve focus.

34

nlmtd


Om de AI x Energietransitie Hub in Zuid-Holland te versterken moet er gekeken worden naar wat er al is, waar we de focus willen leggen, en welk behoeften AI-spelers hebben WAT IS ER AL?

WAAR LEGGEN WE DE FOCUS?

HOE KUNNEN WE ONDERSTEUNEN?

Welke AI partijen die zich richten op de energietransitie zijn op dit moment al actief in Zuid-Holland?

Wat bedoelen we met een AI x Energietransitie Hub in Zuid-Holland?

Welke behoeften hebben startups waarmee wij hen kunnen ondersteunen om impact te maken?

35

Er zijn 19 spelers in kaart gebracht die op dit moment vanuit Zuid-Holland AI ontwikkelen om de energietransitie te versnellen

Zuid-Holland kan de focus leggen op waar nu het zwaartepunt van AI partijen ligt, waar juist nog een gat ligt, of waar de problemen in de regio spelen

AI spelers geven aan dat problemen om impact te maken in de energietransitie vooral liggen op procesniveau

Deze lijst is waarschijnlijk niet volledig: hier missen nog nieuwe partijen of partijen die aan de grens van de energietransitie opereren

Het advies is om wat extra aandacht te geven aan regionale problemen: daarmee maak je de grootste impact op de energietransitie in de regio

Hierin staan 3 thema’s centraal: klanten die zelf proberen te ontwikkelen, het bereiken van klanten, en het omgaan met ondersteunende partijen

Er ligt een zwaartepunt bij spelers die op Strategische Besluitvorming ondersteunen, met name voor aangeslotenen

Daarnaast zet je Zuid-Holland neer als voorbeeldregio: lokaal ontwikkelde AI-oplossingen kunnen geëxporteerd worden naar vergelijkbare regio’s

IQ kan vooral waarde toevoegen door versimpelen van het huidige ondersteuningsaanbod en contacten leggen met beleidsmakers

nlmtd


AI-spelers geven aan veel waarde te hechten aan de beschikbare ondersteuning vanuit verschillende kanalen in Zuid-Holland, maar daar zit ook meteen een van de grootste uitdagingen GROOTSTE VOORDELEN ZUID-HOLLAND

GROOTSTE OBSTAKELS ZUID-HOLLAND

“Kijk goed naar wat er al is en hoe we met die partijen kunnen samenwerken. Waar kunnen we krachten bundelen om schaal te vergroten? Hoe kunnen we startups helpen in dat proces?”

“Zeer professionele support vanuit Innovation Quarter, inclusief hun netwerk en de MIT regeling”

“Goede regionale talentontwikkeling kennishouders vanuit de TU Delft & TNO”

“Er is te veel. Er zijn meer partijen die willen dat wij aansluiten in hun ecosysteem dan waar wij tijd voor hebben. Pas op met wat je daar weer naast zetten: we hoeven niet per se meer”

“YesDelft biedt (vooral in het begin) uitstekende begeleiding + een goed netwerk”

“Soms onduidelijk wat de verstandhouding met kennisorganisaties zoals TU Delft en TNO is: werken we samen, ondersteunen zij ons of zijn we eigenlijk gewoon concurrenten? Er wordt heel veel gepraat zonder duidelijke insteek”

“Goed netwerk en ecosysteem tussen startups, bijvoorbeeld door samenwerking in het Groothandelsgebouw”

36

WAAR VALT WINST TE BEHALEN?

Citaten en parafraseringen geselecteerd uit werksessie met AI startups

“Ondersteun in de samenwerking tussen partijen als TNO/TU delft: wanneer werken we samen en wanneer zijn we ‘concurrenten’? Hoe kunnen we het hoofddoel energietransitie centraal zetten?”

“Ontwikkel metrics om te bepalen welke impact je als Hub wil hebben op regionale startups. Dan kunnen startups kiezen of die metrics relevant zijn, en kan er objectief geëvalueerd worden”


Daarnaast benadrukken AI-spelers nog drie kernthema’s die zij ervaren als obstakels in het proces om met hun product meer impact te maken in de (regionale) energietransitie ZELF-ONTWIKKELENDE KLANTEN

DUIDELIJK AANSPREEKPUNT KLANT

CONCRETE BELEIDSMAKERS

ISSUE

ISSUE

ISSUE

Zakelijke klanten (met name ketenpartijen) zetten vaak in op het ontwikkelen van eigen oplossingen, in plaats van gebruik te maken van marktpartijen

Een eerste gesprek krijgen is vaak goed te doen, maar wanneer je al startup verder wil praten wordt het lastig: er is geen duidelijk aanspreekpunt

Ook veel beleidsmakers hebben beperkt zicht op de transitie of durven geen knopen door te hakken, zeker wanneer het gaat om AI toepassing

Hier halen zij ook regelmatig subsidies voor binnen, terwijl die ten kosten gaat van subsidies voor echt nieuwe ontwikkelingen

Kennis over AI is beperkt en schrikt af, dus noemen de AI spelers het vaak ook niet meer zo: het is gewoon een ‘slimme oplossing’

Als beleid niet concreet wordt, komen er geen subsidies vrij, en durven klanten ook nog niet te investeren in AI oplossingen

OPLOSSINGSRICHTING

37

OPLOSSINGSRICHTING

OPLOSSINGSRICHTING

Hoe kunnen we deze partijen laten inzien dat zelf ontwikkelen minder efficiënt is en meer geld kost?

Hoe kunnen we als AI spelers een voet tussen de deur krijgen bij grotere klanten?

Hoe kunnen we druk uitoefenen om vanuit beleid een concreter transitieprogramma op te zetten

Hoe kunnen we gebruik maken van bestaande wet- en regelgeving om dit te voorkomen?

Hoe kunnen we als AI spelers schaal bereiken (ook internationaal) met klanten met gelijke behoeften?

Hoe kunnen we betrokken stakeholders betrekken bij te vormen beleid: waar moeten we naartoe?

Hoe kunnen we het ‘Not Invented Here Syndrome’ weghalen bij deze partijen

Hoe kunnen we eerste contacten makkelijker omzetten in pilots om te laten zien dat het werkt?

Hoe kunnen we zorgen dat subsidieregelingen worden ingezet op een manier die past bij beleid

nlmtd


3. Scouten van AI-oplossingen


EXECUTIVE SUMMARY

1

2

3

Alles regionaal ontwikkelen is niet haalbaar, dus kan het faciliteren van scouting challenges en het inrichten van een overkoepelend programma de transitie verder versnellen 1. FOCUS OP KEY CHALLENGES

2. VERSTERKEN REGIONALE HUB

3. SCOUTEN VAN OPLOSSINGEN

Hoe kunnen we bepalen welke uitdagingen in Zuid-Holland centraal staan die versneld kunnen worden met AI?

Hoe kunnen we in Zuid-Holland een sterke AI Hub opzetten die zich richt op de energietransitie?

Hoe kunnen we externe oplossingen aantrekken om regionale problemen op te lossen?

Er zijn 8 challenges die zowel door spelers in de energieketen gezien worden als grote problemen, als door AI spelers als grote kansen

Huidige AI spelers in Zuid-Holland die inspelen op de energietransitie, richten zich voornamelijk op Strategische Besluitvorming voor aangeslotenen

Een regionale hub zal nooit alle regionale challenges in de energietransitie kunnen oplossen, hiervoor zijn externe oplossingen nodig

Door deze thema’s centraal te stellen, zal de kans op het versnellen van de energietransitie met behulp van AI worden vergroot

Om de regionale hub te versterken, moet er een keuze gemaakt worden tussen het richten op strengths, gaps of regionale challenges

Innovation Quarter kan in dit proces ondersteunen door losse challenges uit te zetten waar de spelers in Zuid-Holland tegenaan lopen

Hierbij is het van belang om losse challenges uit te vragen bij AI spelers, en tegelijkertijd rekening te houden met de intra-afhankelijkheid van challenges

De grootste uitdagingen voor regionale spelers zitten niet op inhoud, maar op het proces, waarbij ondersteuning op pilots en cultuur nodig is

Daarnaast moet er met regionale spelers gekeken worden naar overkoepelende programma’s om oplossingen te scouten, testen en ontwikkelen


In plaats van alleen lokale AI-spelers te ondersteunen, kan scouten naar bestaande externe oplossingen voor regionale transitiechallenges tijd en geld besparen

PRODUCTONTWIKKELING *

ambition shaping

challenge shaping

ideation

development

PRODUCT SCOUTING

solution scouting

40

* Visualisatie gebaseerd op Rethinking Energy

prototyping

piloting

scaling


Bij het scouten naar oplossingen zijn er twee manieren waarin dit gefaciliteerd zou kunnen worden: met individuele challenges, of via een overkoepelend programma

41

SCOUTING CHALLENGES

ACCELERATOR PROGRAM

Losse scouting projecten om AI oplossingen te vinden voor bestaande uitdagingen

Een overkoepelend programma om probleem- en oplossingshouders aan elkaar te verbinden

Samen met hoofdrolspelers in de energietransitie worden de grootste uitdagingen in kaart gebracht waar een AI oplossing voor gezocht wordt

Net als bij losse scouting challenges, wordt er een gedeelde uitdaging opgesteld waarvoor extern oplossing worden gezocht

Vanuit Innovation Quarter wordt een scouting challenge gecoördineerd die inhoudelijk wordt belegd bij een externe scouting partner

In plaats van het leveren van de oplossing, wordt er ook gekeken naar een verdere samenwerking met deze oplossingshouders voor regionale problemen

Hiermee worden wereldwijd oplossingen gescout voor de grootste problemen in de regionale energietransitie, en ben je automatisch in contact met klanten

Innovation Quarter kan hier een link zijn naar bestaande accelerators, mogelijke investeringen, huisvesting of een regionaal kantoor voor de gevonden startup

Na het vinden van oplossingen, kunnen de startups gemotiveerd worden om naar Z-H te verhuizen, maar het hoofddoel is het vinden en testen van oplossingen

Regionale en gescoute externe startups worden zo onderdeel van een ecosysteem, waarin zij advies en ondersteuning krijgen om hun impact te vergroten

nlmtd


Showcase: Rethinking Energy is een solution scouting initiatief dat zich specifiek richt op het ophalen, scouten en piloten van oplossingen voor uitdagingen bij energiebedrijven Voorbeeld challenge: Samenwerking tussen Netbeheerders

Samenvatting 2020 www.rethinking-energy.org Ontwikkeld om energiepartijen sneller te laten innoveren, en onderdeel te laten worden van elkaars uitdagingen en oplossingen

Grootste voordelen Gedeelde innovatiekosten voor (in dit geval) netbeheerders

Vaak mogelijkheden om inleg te verdubbelen met behulp van subsidies

Voor startups / oplossingshouders direct een klant met pilot-afspraken

Begeleidende rol voor uitrol startups met energietransitieopossingen in Nederland

42

Ambitie vastgesteld met de drie netbeheerders: “We are looking for solutions that can help simulate grid load based on customer profiles and predictions on short (0-3 yr), mid (4-9 yr) and long (>10 yr) term”

Rethinking Energy wereldwijd heeft 30 – 40 potentiële oplossingen gevonden, waarna een shortlist van 10-15 startups is geëvalueerd met de netbeheerders

Pilot momenteel bezig bij 1 van de 3 netbeheerders, met betrokkenheid van de andere 2. Rethinking Energy begeleidt de pilot waar nodig.

Bij succesvolle pilot opschalen naar andere 2 netbeheerders


Showcase: Impact Nation richt zich op uitdagingen van MKB’ers en corporates om te verduurzamen, door te scouten naar (inter)nationale oplossingen en het begeleiden van pilots Overzicht proces: Four Steps to Impact

Samenvatting 2020 https://www.impactnation.nl/ Ontwikkeld om MKB’ers en corporates te ondersteunen in het praktisch maken van verduurzaming en circulariteit door de samen te laten werken met startups

Grootste voordelen U wordt geholpen met het vaststellen én concreet toewerken naar een oplossing

U wordt meegenomen in de communicatie over Impact Nation

Een netwerk met andere ondernemers die met duurzaamheid aan de slag gaan

Uw medewerkers enthousiasmeren en meekrijgen naar verduurzaming

43


Bij het scouten naar oplossingen zijn er twee manieren waarin dit gefaciliteerd zou kunnen worden: met individuele challenges, of via een overkoepelend programma

44

SCOUTING CHALLENGES

ACCELERATOR PROGRAM

Losse scouting projecten om AI oplossingen te vinden voor bestaande uitdagingen

Een overkoepelend programma om probleem- en oplossingshouders aan elkaar te verbinden

Samen met hoofdrolspelers in de energietransitie worden de grootste uitdagingen in kaart gebracht waar een AI oplossing voor gezocht wordt

Net als bij losse scouting challenges, wordt er een gedeelde uitdaging opgesteld waarvoor extern oplossing worden gezocht

Vanuit Innovation Quarter wordt een scouting challenge gecoördineerd die inhoudelijk wordt belegd bij een externe scouting partner

In plaats van het leveren van de oplossing, wordt er ook gekeken naar een verdere samenwerking met deze oplossingshouders voor regionale problemen

Hiermee worden wereldwijd oplossingen gescout voor de grootste problemen in de regionale energietransitie, en ben je automatisch in contact

Innovation Quarter kan hier een link zijn naar bestaande accelerators, mogelijke investeringen, huisvesting of een regionaal kantoor voor de gevonden startup

Na het vinden van oplossingen, kunnen de startups gemotiveerd worden om naar Z-H te verhuizen, maar het hoofddoel is het vinden en testen van oplossingen

Regionale en gescoute externe startups worden zo onderdeel van een ecosysteem, waarin zij advies en ondersteuning krijgen om hun impact te vergroten

nlmtd


Een accelerator kan een waardevolle ondersteuning zijn voor startups, maar er moet gebruik worden gemaakt van bestaande faciliteiten en rekening gehouden worden met 8 succesfactoren 8 succesfactoren voor een AI / Energietransitie accelerator*

45

BESTAANDE INITIATIEVEN

TRANSPARANTIE

KLANTFOCUS

CHALLENGES

Geef het samenbrengen van bestaande initiatieven prioriteit boven toevoegen van nieuwe om complexiteit te beperken

Zorg voor duidelijk inzicht in de doelen en prestaties van (bestaande) accelerators voor alle betrokkenen

Focus op het verbinden van startups met mogelijke probleemhouders als belangrijke drijver voor succes

Verbind startups op overkoepelende challenges om zo breder(re) oplossingen te bieden aan de markt

AMBITION SHAPING

SCHALEN

BETER BEGRIP

ZICHTBAAR SUCCES

Help de probleemhouders met formuleren van ambities waar startups een oplossing voor kunnen bieden

Ondersteun (internationaal/ cross-sector) opschalen van bestaande oplossingen (incl. weten regelgeving)

Draag bij aan betere kennis en communicatie over AI (zowel vanuit probleem- als oplossingshouders)

Highlight succesverhalen van AI startups om te voorkomen dat probleemhouders zelf gaan ontwikkelen

* Zoals genoemd door startups tijdens twee werksessies


edfdf

nlmtd.com

Tom Maes

Nick Mastenbroek

Jasper Kroese

tom@nlmtd.com

nick@nlmtd.com

jasper@nlmtd.com


We helpen organisaties met:

• •

47

STRATEGIE

INNOVATIE

INSPIRATIE

Bepalen en halen van strategische doelen

Inspringen op veranderingen zoals de energietransitie en digitalisering

Ontwikkelen van benodigde kennis en kunde

Strategieontwikkeling voor grotere corporates en overheden - met een expertise in de energietransitie Bepalen richting, mentoring en coaching van startups in alle sectoren

• •

Open innovatie programma’s waarin op startups te scouten, piloten en mogelijke investeringen te vinden Product en venture building bij bestaande organisaties

• •

Trainingen en masterclasses over realiseren van wendbare en zelflerende organisaties Events met de laatste relevante ontwikkelingen voor jouw organisatie


Totaaloverzicht challenges energietransitie


NETWERK

MARKT

AANGESLOTENEN

MAATSCHAPPIJ

Binnen het gehele energienetwerk, staan uitdagingen op het gebied van operationele optimalisatie en strategische besluitvorming centraal – met name demand en production forecasting Demand forecasting Voorspellen (fluctuaties in) vraag (zowel korte als lange termijn) Koppelen vraag aan beschikbaar aanbod (zowel KT als LT) Omgang met vraagclusters zoals datacenters en tuinders Demand shaping door inzetten op energiebesparing of peak shaving

• • • RELEVANTE UITDAGING

BEKENDE TOEPASSINGEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Predictive modeling (op basis van gebruik, weer, social media sentiment, events,…) Demand anomaly insights

Production Forecasting • • •

• • •

Asset management

Omgang met aanbodclusters zoals bv via diepe aanlanding windparken op zee Voorspellen productie groene stroom voor inkoop grijze Inzet van overschot voor productie groene waterstof

• •

Predictive modeling (op basis van assets, weer, uptime, …) Production site simulaties Geographic balancing

• • •

• •

SB

OO

WB

MA

SB

OO

WB

MA

Signaleren anomalies

Real-time controle/monitoring Schaarste monteurs vraagt om efficiënt/autonoom onderhoud Complexere assets vraagt om meer kennis en inzicht Complexe business case voor investeringen nieuwe net en amoveren oude

Forecasting/virtual networks Digital Twins Incident anticipation and prediction (DC brain) Predictive analysis voor environmental disruptions

SB

OO

WB

MA

Reconciliatie en allocatie

Lokaliseren en oplossen van lekken in systeem Detectie onverwachte wijzigingen (e.g. wietplantage)

Automatische detectie en herkenning van patroonafwijkingen

SB

OO

WB

MA

Verkleinen verschillen tussen allocatie en reconciliatie Real-time automatische metingen koppelen met delayed handmatige checks voor facturatie

Self-learning demand forecasting op klantniveau Automated reconciliation

SB

OO

WB

MA


NETWERK

MARKT

AANGESLOTENEN

MAATSCHAPPIJ

Daarnaast is binnen het gehele netwerk een toenemende druk op het juiste gebruik van data en het optimaliseren van systemen en processen

• • RELEVANTE UITDAGING

• • BEKENDE TOEPASSINGEN

• •

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Groeiende hoeveelheid data

Operationele optimalisatie/ procesautomatisering

Steeds meer data beschikbaar (bij klanten) maar onduidelijk hoe dit gebruikt kan worden corrigeren van datapunten voor incidenten (e.g. weer) Dataverrijking- & standaardisering

Interpretatie en visualisatie van slimme meter data Automatische verrijking en koppeling van databronnen Automatische correctie op basis van gekoppelde databronnen Blockchain smart contracts om gevoelige data te delen

SB

OO

WB

MA

• •

Optimalisatie systeemontwerp

Groeiende belasting van callcenters en customer care Groeiende complexiteit netwerk en assets vergt kennis van customer care Bereiken van de juiste (potentiele) klanten

Social media audience & mood analyses Chatbots Automated wizards

• •

• • •

SB

OO

WB

MA

Vergroting opbrengst van wind & solarparken door middel van design Verbeteren en/of verkorten transport Ontwerp en operatie van microgrids

Performance analytics met actionable insights Self-learning en zelfsturende systeemonderdelen Design analytics (e.g. virtual wind tunnels) Virtual energy sites

• • •

SB

OO

WB

MA

Schaarste technisch personeel

(Cyber)security

• •

Veilig gebruik van data (AVG & cybersecurity) Preventie en detectie security threats op digitale systemen Inrichting back-up systemen bij uitval of aanval

Data anonimisering Cybersecurity protocols Cybersecurity monitoring en real time response

• • •

SB

OO

WB

MA

• •

Terugdringen noodzaak monteurs Opleiden en trainen van monteurspool Recruiten en omscholen monteurs

Personalized learning Digital tutors On-the-job virtual coaching / wizards

SB

OO

WB

MA


NETWERK

MARKT

AANGESLOTENEN

MAATSCHAPPIJ

Elektriciteit kent het meest complexe netwerk, met in- en uitstroom van stroom en sterke fluctuaties wat real-time reactie vereist om het netwerk stabiel te houden Real-time inzicht in netwerk • • RELEVANTE UITDAGING

• • BEKENDE TOEPASSINGEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Herkennen van fluctuaties en herkennen knelpunten Herkennen van storingen en uitval richting onderhoud In kaart brengen huidige toestand en beschikbare capactiteit (LS)

Koppeling van datapunten om storingen te lokaliseren Real time verwerking van slimme meter data + sensoren

SB

OO

WB

MA

Optimalisatie opslag/drager

Real-time reageren

• •

Plaatsgebonden flexibiliteit inrichten Systeemflexibiliteit inrichten via bv systeembatterijen bij koppelstations om kortdurende schommelingen op te vangen

Smart balancing / Vehicle to Grid Virtual Eenrgy Sites (Economic) Curtailment

SB

OO

WB

MA

Optimaliseren netbeheer

Bepalen wanneer welke vorm van opslag rendabel is Overvloedige aanlandende energie afvoeren naar landelijk koppelnetwerk

• • • •

Sturen van flexibel energieverbruik Gebruik energieoverschotten voor electrolyse (groene waterstof)

SB

OO

WB

MA

• •

Managen infrastructuur voor prosumers Inrichten systeemflexibiliteit Voorkomen knelpunten door (tijdig) verzwaren van het net Koppelen projecten aan inzicht in netwerk

Cable pooling Flexibele piek- en backup centrales

SB

OO

WB

MA

SB

OO

WB

MA


NETWERK

MARKT

AANGESLOTENEN

MAATSCHAPPIJ

Brandstofgebruik zal door grootschalige elektrificatie verder afnemen, maar de opwek en het gebruik van waterstof zal komende 5 jaar nog beperkt blijven Gebruik als opslag (Power to Gas)

Productie waterstof •

RELEVANTE UITDAGING

Optimalisatie inzet van overschot elektriciteit voor productie groene waterstof (systeemniveau) Maximaliseren efficiëntie grijze waterstof door inzet CO2 in glastuinbouw

Momenteel nog nauwelijks gebruikt

• •

• BEKENDE TOEPASSINGEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

SB

OO

WB

MA

Transitie gasnetwerk

Opslag overtollige energie (e.g. PV) voor gebruik in de winter Waterstof al buffer om het net te balanceren Eenvoudigere transport en import van energie

Energy management systems (automatische afweging tussen opslag en inzet hydrogen) op basis van forecasting Momenteel nog nauwelijks gebruikt

SB

OO

WB

MA

Bepalen haalbaarheid waterstof of warmte als vervanging van gas Ombouw en amoveren van gasnet voor overgang naar waterstof

Virtual prototypes van netwerken (warmte vs. waterstof) in steden/wijken/ gebouwen Momenteel nog nauwelijks gebruikt

SB

OO

WB

MA


NETWERK

MARKT

AANGESLOTENEN

MAATSCHAPPIJ

Warmte zal in dichtbevolkte gebieden met veel geothermie of restwarmte verschuiven van decentrale opwek en meer centraal gereguleerde deelsystemen Aansluiten productie op warmtenet • • RELEVANTE UITDAGING

• •

Open supplier warmtenetten reguleren voor constante aanvoertemperatuur Real-time prijsbepaling inkoop op basis van marktbehoeften (vooral bij open supplier)

Predictive (price) modeling Supply/demand balancing

• • •

Optimalisatie inkoop piekbronnen Forecasting en real-time opvang met behulp van piekbronnen

• •

Supply/demand forecasting Automated interventions Automated trading

• •

Inzet overtollige warmte

Bepaling flow op basis van voorspelde input en output Corosieproblemen bij LT warmtenetten (PH en zuurstofbalans) Monitoring en sturing bacteriologische activiteit

Optimalisatie verkoop vs opslag overschot warmte/stoom

Real-time anomaly monitoring Automated interventions (e.g. drukregeling, zuurregeling)

Supply/demand forecasting in relatie tot price forecasting

BEKENDE TOEPASSINGEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Balanceren net: warmte, flow, etc

Optimalisatie piekbronnen

SB

OO

WB

MA

SB

OO

WB

MA

SB

OO

WB

MA

SB

OO

WB

MA


NETWERK

MARKT

AANGESLOTENEN

MAATSCHAPPIJ

Gebouweigenaren zijn op zoek naar manieren om hun energieverbruik (en de kosten) terug te dringen, maar weten vaak niet waar de kansen liggen en hoe deze het best benut kunnen worden Vooraf inzicht in kosten en impact transitie •

RELEVANTE UITDAGING

• •

Volledige doorrekening business case van energiebesparende maatregelen (zoals isolatie/ warmtepomp) Inzicht energetische toestand woning Production forecasting

Verduurzamen van energieverbruik • •

• •

BEKENDE TOEPASSINGEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Woning-/gebouwscans (op basis van video, foto en omgevingsdata) Thermografische scans van gebouwen met actionable insights Gedragsmonitoring

SB

OO

WB

MA

• • •

(Maximaliseren van) eigen productie effectiviteit

Geen inzicht in (onnodig) energieverbruik van apparaten Onvoldoende inzicht in mogelijke besparingen & business case erachter Pricing/availability based gebruik van apparaten (smart balancing) Optimalisatie bijverwarmen dmv warmtepomp / booster obv omstandigheden

Leveranciers signaleren obv slimme meter data het ontwerp + gedrag van gebruikers Real-time energy insights en adviezen Smart energy monitoring / electronic signatures (wat verbruiken mijn apparaten) & load disaggregation algorithms

SB

OO

WB

MA

• • • •

• • •

Optimalisatie gebruik van zelf opgewekte energie (in plaats van teruglevering) Tailormade advies bij plaatsing en werking PV Interne demand/ production forecasting Teruglopende prijzen voor teruglevering Ontkoppeling middels opslag of conversie Balanceren opslag in batterij versus teruglevering en eigen verbruik (na afbouw salderingsregelingen) Virtual energy pooling/ virtual power plants (cVVP) Microgrids Small-scale Peer2Peer trading

SB

OO

WB

MA

Optimaliseren van onderhoud • •

• •

Doorvoeren van veranderingen

Inzicht in levensduur en houdbaarheid apparaten vs. vervanging Detectie anomalies (e.g. stroom/warmtelek, verminderde opwek) Detectie en verwerkingstijd van storingen

Real-time storingsmonitoring Automated drone inspections

SB

OO

WB

MA

Afhankelijkheden mogelijke interventies vaak onvoldoende in kaart Moeite met plannen opeenvolgende acties als onderdeel integrale planning Combineren van onderhoud en doorvoeren veranderingen

Analyse van afhankelijkheden en samenwerking nieuwe systemen Predictive analyses voor toekomstig verbruik o.b.v. peers AI-gedreven inspectie gebouw

SB

OO

WB

MA


NETWERK

MARKT

AANGESLOTENEN

MAATSCHAPPIJ

Industrie en tuinders zijn actiever bezig met energie management om hun opwek en gebruik voor productie te optimaliseren, en spelen daarmee een grotere rol in het balanceren van het net Vooraf inzicht in kosten en impact transitie •

RELEVANTE UITDAGING

Volledige doorrekening business case van energiebesparende maatregelen (zoals isolatie/ productie) Production en demand forecasting lange termijn

Voorspellende modellen voor impact veranderingen op systeeminteractie

Verduurzamen van energieverbruik • • • •

• •

BEKENDE TOEPASSINGEN • • •

TOEPASSINGSGEBIEDEN

SB

OO

WB

MA

(Maximaliseren van) eigen productie

Inzicht in (onnodig) energieverbruik van apparaten Inzicht in mogelijke besparingen & business case Pricing/availability based gebruik van apparaten (smart balancing) Optimalisatie bijverwarmen dmv warmtepomp / booster obv omstandigheden

Real-time energy insights en adviezen Automated shifting (energieverbruik koppelen aan pricing) Plant satelite analysis Actionable insights op basis van slimme meterdata Follow the energy-approach

SB

OO

WB

MA

• • •

• •

Verkoop of (her)gebruik van opgewekte energie en warmte (WKK / geothermie / restwarmte / CO2) micro-trading energie (ipv standaard teruglevering) Eigen productie balanceren met energieprijzen reail-time/korte termijn production en demand forecasting Balanceren opslag in batterij versus teruglevering versus eigen verbruik Inrichting Microgrids / lokale smart grids Behind-the-meter energy management

SB

OO

WB

MA

Optimaliseren van onderhoud • •

• • • •

Doorvoeren van veranderingen

Inzicht in levensduur en houdbaarheid assets vs. vervanging Detectie anomalies (e.g. stroom/warmtelek, verminderde opwek) Detectie en verwerkingstijd van storingen

Real-time storingsmonitoring Automated drone inspections Prescriptive analytics Digital twins

SB

OO

WB

MA

Interne en externe afhankelijkheden mogelijke interventies in kaart brengen Plannen van opeenvolgende acties als onderdeel van integrale planning

Analyse van afhankelijkheden en samenwerking nieuwe systemen Predictive analyses voor toekomstig verbruik o.b.v. peers

SB

OO

WB

MA


NETWERK

MARKT

AANGESLOTENEN

MAATSCHAPPIJ

De markt moet op systeemniveau voorspellingen gaan doen over verbruik en opwek van (groene) energie om effectiever en sneller te kunnen handelen Demand Forecasting (systeemniveau) •

RELEVANTE UITDAGING

• BEKENDE TOEPASSINGEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Production Forecasting (systeemniveau)

Markt inrichten waar vraag naar flexibiliteit netbeheerders en aanbod door marktpartijen elkaar kunnen vinden zoals onbalansmarkt van TenneT en GOPACS

Virtual power plant aggregator for distributed generators and variable loads Predictive modeling (op basis van gebruik, weer, social media sentiment, events,…)

SB

OO

WB

MA

Forecasting van volledige energiemarkt en juiste inzet renewables (voorkomen van overproductie non-renewables)

Self-learning forecasting op basis van externe databronnen Predictive modeling (op basis van gebruik, weer, social media, PV sales, …)

SB

OO

WB

MA

Advanced Trading •

• •

Real-Time Prijsbepaling

Snellere reactie op schommelingen in energy trading (in tijd, prijs en volumes) Meenemen van forecasts om algoritmes te optimaliseren

Algorithmic trading Automated flash trading

• •

SB

OO

WB

MA

• •

Real-time prijsbepaling op basis van balans tussen vraag en aanbod (groene energie) Automatisch versturen van prijstriggers naar klanten Sturen van vraag op basis van beschikbare aanbod door middel van pricing

Near-time pricing analysis Predictive pricing analysis

SB

OO

WB

MA


NETWERK

MARKT

AANGESLOTENEN

MAATSCHAPPIJ

Overheidsorganen zijn op zoek naar een manier om de transitie draagbaar te maken, waarbij veranderingen niet ten koste gaan van de leefbaarheid in een gemeente, provincie of het land Draagvlak • • RELEVANTE UITDAGING

Peiling draagvlak onder bewoners Interpreteren gedrag en beslissingen van bewoners Visualisatie en virtualisatie toekomstige energieketen + impact op bewoners

• • • BEKENDE TOEPASSINGEN

Social media analytics Gedragsanalyses (Hawk-eye, verkeersmonitoring)

• •

TOEPASSINGSGEBIEDEN

SB

OO

WB

Allocatie budget en subsidies

(Publieke) ruimte

MA

Predictive modeling voor impact van invulling publieke ruimte op • leefbaarheid • ondergrond/water • flora • fauna Beslissingsondersteuning voor ontwerp van collectieve warmtenetten Inrichting micro-grids

Automatische monitoring flora en fauna (zoals patronen van trekvogels en groei van bebossing) met Hawkeye, Drones en Satelite imagery Virtual microgrids Patroonherkenning

SB

OO

WB

MA

• •

Afwegingsmodellen die inzichtelijk maken welke oplossing passend is in een specifieke situatie Validatie en evaluatie afgeronde en lopende projecten Predictive modeling voor het uitgeven van gegarandeerde subsidies of afname

Predictive modeling om kansrijke buurten of groepen in kaart te brengen (e.g. PV)

Planning • •

SB

OO

WB

MA

Controle & communicatie

Afweging planning en prioritering projecten Samenwerking tussen lopende (nationale) energieprojecten om overlap of tekorten te voorkomen

Analyseren en voorspellen van veranderingen in de totale CO2 uitstoot van een regio (carbonara) Scenario tooling om verschillende energieprofielen in kaart te brengen

SB

OO

WB

MA

Ontwikkeling coördinatie- en aansturing voor lokale energiesystemen Ontwikkeling wetgeving voor audits op kwaliteit, data management, meting, facturering, …

Blockchain smart contracts om bedrijven in staat te stellen gevoelige informatie veilig te delen

SB

OO

WB

MA


Full-size startup canvas


Techologie

Totaal

Netwerk

Demand forecasting

Geen categorie

Prod forecasting

Asset management

Anomolies

Reconciliatie & allocatie

Groeiende hoeveelheid data

Operationele optimalisatie procesautom.

Optimalisatie systeemontwerp

(Cyber)Security

Schaarste technisch personeel

Real-​time reageren

Real-​time inzicht netwerk

Optimalisatie opslag/drager

Optimaliseren netbeheer

Productie waterstof

Gebruik als opslag

Transitie gasnetwerk

Aansluiten productie op warmtenet

Optimalisatie piekbronnen

Balanceren net

Inzet overtollige warmte

Strategische besluitvorming

Operationele optimalisatie

Maintenance

Wisselwerking

Techologie Geen categorie

Energiespecifiek

Aangeslotenen Gebouwde omgeving Vooraf inzicht in kosten en impact transitie

Markt

Industrie Terugbrengen energieverbruk

Maximaliseren van eigen productie-​ effectiviteit

Optimaliseren van onderhoud

Doorvoeren van verandering

Vooraf inzicht in kosten en impact transitie

Terugbrengen energieverbruk

Maximaliseren van eigen productie-​ effectiviteit

Optimaliseren van onderhoud

Doorvoeren van verandering

Demand forecastting systeemniveau

Maatschappij Productie forecasting systeemniveau

Strategische besluitvorming

Operationele optimalisatie

Maintenance

Wisselwerking

New table

Partijen in Zuid-​Holland buiten AI Energietransitie startup ecosysteem Strategische besluitvorming

Operationele optimalisatie

Maintenance

Wisselwerking

Advanced trading

Real-​time prijsbepaling

Draagvlak

Publieke ruimte

Allocatie budget & subsidies

Planning

Verantwoordelijk heid / communicatie


COMPLETE OPLOSSING BESCHIKBAAR

Eventueel robotics en automatisch afhandelen storingen

Alleen predictive maintenance

smart sensors smart sensors predictive maintenance edge computing platform

Rekenen flexibiliteit is lastig

1 en 3 zit in software, netrekensoftware

active curtailment

Ecovat: voral thermodynamisch

Demand en prod foerecasting vooral, rest voorwaardelijk

AI ESSENTIEEL

AI NICE-​TO-​HAVE

Hoe opperationeler hoe hoger

Patroonherke nning, geen bolts die erui slaan

Hoogspanning hoog, laagspanning nog heel weinig

smart sensors predictive maintenance

digital twin

Terugdringen van de monteurs

Opleiden beetje

Deze was erg onduidelijk

Corrigeren wel

Vooral open supplier ingewikkeld

OPLOSSING IN CONCEPTFASE

Warmte vanuit zon: integraal systemisch

Data science meer dan AI


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.