Onderzoek scale-ups Zuid-Holland 2016

Page 1


De provincie Zuid-Holland kent 648 snelgroeiende bedrijven; 23 procent van het totaal aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland. Snelgroeiende bedrijven zijn geclusterd binnen de stedelijke gebieden in Zuid-Holland. Rondom Rotterdam en Delft/Den Haag bevinden zich de meeste snelgroeiende bedrijven. Snelgroeiende bedrijven in Zuid-Holland zijn voornamelijk actief binnen de groot- en detailhandel. High-tech systemen, Agri & Food en Logistiek zijn de topsectoren binnen Zuid-Holland met relatief de meeste snelgroeiende bedrijven. Het hoogste groeitempo wordt gerealiseerd door bedrijven binnen de (top)sectoren Water, Zakelijke dienstverlening en Life Sciences & Health. Deze bedrijven zijn in staat om gedurende een driejarige periode met bijna 130 procent te groeien. Bijna 60 procent van de snelgroeiende bedrijven in Zuid-Holland hebben tussen de 10 en 50 medewerkers in dienst. De grootste bedrijven met snelle groei bevinden zich in de groot- en detailhandel en de Zakelijke dienstverlening. Zuid-Holland is een van de provincies met de hoogste aantallen snelgroeiende bedrijven. Opvallend daarbij is de opkomst van de snelgroeiende bedrijven binnen de sector High-tech systemen.


Het aantal snelgroeiende bedrijven, oftewel scale-ups, is een belangrijke graadmeter voor de dynamiek en het aanpassingsvermogen van nationale en regionale economieĂŤn. Lange tijd is er veel aandacht geweest voor innovatie en vernieuwing bij grote bedrijven en de invloed van grotere bedrijven voor de vitaliteit van de economie. Veelal ingegeven door de beschikking die deze bedrijven hebben over grote R&D budgetten. Maar de afgelopen decennia hebben aangetoond dat juist relatief kleinere bedrijven vaak sneller innoveren in nieuwe en bestaande bedrijfstakken. Ze weten daarmee nieuwe groeimarkten aan te boren en sneller te groeien. Deze snelgroeiende bedrijven zorgen voor nieuwe werkgelegenheid en een stijging van de arbeidsproductiviteit in een land. En de producten of diensten die snelgroeiende bedrijven aanbieden kunnen oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken zoals gezondheidszorg en vergrijzing.


Een snelgroeiend bedrijf heeft over een periode van 3 jaar:

1.

Gemiddeld 20% omzetgroei per jaar

Minstens €5 mln aan omzet aan het begin van de periode EN/OF

2.

Gemiddeld 20% werknemersgroei per jaar

Minstens 10 werknemers aan het begin van de periode

Snelgroeiende bedrijven zijn bedrijven die gedurende een periode van 3 jaar een groei van meer dan 20% per jaar gerealiseerd hebben in werknemers en/of omzet. Aan het begin van de periode moet een bedrijf 10 of meer medewerkers hebben en/of een omzet van minstens €5 mln. Daarmee zijn snelgroeiende bedrijven de startup fase ontgroeid. Het zijn veelal volwassen organisaties die in staat zijn gebleken om nieuwe groeimarkten te identificeren en klanten op een vernieuwende manier te bedienen. Daarmee kunnen zij versnelde groei realiseren die beduidend hoger ligt dan de doorsnee organisaties in Nederland. Uit eerder onderzoek blijkt het grootste gedeelte van de snelgroeiende bedrijven in Nederland zich bevinden in de grooten detailhandel. Het zijn dus niet alleen de hoog technologische bedrijven die snelle groei waarmaken. Naast technologische ontwikkelingen blijkt meerwaarde geschept te kunnen worden door het ontwikkelen en introduceren van nieuwe verdienmodellen.

Snelgroeiende bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Ze genereren beduidend meer omzet en creëren nieuwe banen. Gedurende de periode 2011-2014 hebben deze bedrijven een gemiddelde omzetgroei gerealiseerd van 119 procent en is de werkgelegenheid bij deze bedrijven toegenomen met 125 procent. Gemiddeld is een snelgroeiend bedrijf in de afgelopen drie jaar gegroeid van 20 naar 45 full-time medewerkers. Gedurende de periode 2011-2014 blijken de 2800 snelgroeiende bedrijven in ruim 70.000 nieuwe banen te hebben gecreëerd. En dat in een periode waarin binnen Nederland juist bijna 150.000 banen verloren zijn gegaan. Een unieke prestatie dus!


Uit eerder onderzoek blijkt dat 5.4 procent van Nederlandse bedrijven met meer dan 10 medewerkers een snelgroeiend bedrijf is. Dat percentage ligt ruim boven het percentage snelgroeiende bedrijven dat zich in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland of Frankrijk bevindt, juist die landen die de afgelopen jaren zijn genoemd als de scale-up naties van Europa. Ondanks deze goede uitgangspositie is het alarmerend om te moeten constateren dat het percentage snelgroeiende bedrijven in Nederland gedurende de afgelopen zeven jaar is gehalveerd: van 11 procent tot 5.4 procent.

% Scale ups in NL 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% 2008

2011

2014

De provincie Zuid-Holland kent 648 snelgroeiende bedrijven. Dat is bijna 23 procent van alle snelgroeiende bedrijven in Nederland

De economische teruggang gedurende de afgelopen jaren vormt een van de belangrijke oorzaken voor de teruggang in het aandeel snelgroeiende bedrijven. Ondanks positieve signalen over de concurrentiekracht van Nederland blijkt het voor Nederlandse bedrijven nog steeds erg moeilijk om nieuwe groeimarkten te betreden en meer waarde te creëren dan voorheen. Nederlandse bedrijven houden zich hoofdzakelijk bezig met het doorvoeren van kostenverlagingen, consolidaties en het verbeteren van de productiviteit. Hoewel deze strategie heeft geholpen bij het overleven in crisistijd en tevens de bedrijfsresultaten langzaam heeft verbeterd, blijkt snelle groei voornamelijk behaald te worden door het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, het betreden van nieuwe afzetmarkten en het innoveren van de producten en diensten.

In de provincie Zuid-Holland zijn in totaal 648 snelgroeiende bedrijven. Dat is ongeveer 23 procent van het totaal aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland. Deze bedrijven hebben gedurende de periode 2011-2014 een groei in omzet en/of medewerkers gerealiseerd van meer dan 20 procent per jaar. Al met al is 5.9 procent van de bedrijven in Zuid-Holland aan te merken als een snelgroeiend bedrijf –meer dan het landelijke percentage van 5.4 procent. De 648 snelgroeiende bedrijven in Zuid-Holland hebben gedurende de periode 2011-2014 15.200 banen gecreëerd

De snelgroeiende bedrijven in Zuid-Holland hebben gedurende de periode 20112014 15.200 nieuwe banen gecreëerd.


Snelgroeiende bedrijven zitten geclusterd rondom Rotterdam en Delft/DenHaag

In de regio Rotterdam bevindt zich meer dan een derde van het totaal aantal snelgroeiende bedrijven in Zuid-Holland

Snelgroeiende bedrijven blijken zich in en rond de stedelijke gebieden in Zuid-Holland te bevinden. Alhoewel er een redelijke spreiding is in het aantal snelgroeiende bedrijven, blijkt ruim een eenderde, dus bijna 220 snelgroeiende bedrijven, zich rondom Rotterdam te bevinden. Succesvolle regio’s en clusters trekken mensen, technologie en investeringen aan. Regionale clustervorming helpt snelgroeiende bedrijven dan ook om sneller in contact te komen met andere organisaties, klanten te bedienen en externe financiering op te halen. Ook kan een snelgroeiend bedrijf profiteren van de werknemers in een gebied met een specifieke kennis. Doordat deze werknemers zo nu en dan van bedrijf wisselen ontstaat er een dynamiek van innovatie en kennisuitwisseling die cruciaal is voor het ontwikkelen en implementeren van vernieuwingen. Naast Rotterdam is er een duidelijke concentratie van snelgroeiende bedrijven in Delft/Den Haag en bevinden zich kleinere clusters van snelgroeiende bedrijven zich rondom Dordrecht, Gorinchem, Gouda en Leiden. .

1-10 10-20 20-30 30-40 40-60 >60


Als de sectorverdeling in de twee grote regio’s verder uitgelicht wordt, blijkt dat er duidelijke verschillen zijn tussen de twee. In de regio Rotterdam is bijna een kwart van de snelgroeiende bedrijven actief in de Groot- en Detailhandel. Deze snelgroeiende bedrijven maken veelal gebruik van nieuwe mogelijkheden om consumenten direct te bedienen. Ze focussen zich op een bepaald productsegment en gebruiken internet om groei te realiseren. Voorbeelden van deze snelgroeiende bedrijven zijn Nederlandse Energie Maatschappij en Coolblue. In de regio Delft/ Den Haag is niet een eenduidige sector aan te wijzen als de grootste maar blijken verschillende sectoren ongeveer 10 tot 15% van de snelgroeiende bedrijven te huisvesten. Wat verder opvalt, is dat Logistiek een plek in de top 5 inneemt binnen de stadsregio Rotterdam maar niet in Den Haag/ Delft. Groot- en Detailhandel Hightech Systemen

Rotterdam kent een relatief groot aantal snelgroeiende bedrijven binnen de detail- en groothandel..

Zakelijke Dienstverlening Logistiek

Agri en Food

Water

Tuinbouw

Overige Sectoren

..binnen de regio Delft / Den Haag bevinden de snelgroeiende bedrijven zich voornamelijk binnen de high-tech systemen, Zakelijke dienstverlening en Agri & Food.


Het topsectorenbeleid is in 2010 geĂŻnitieerd en is bedoeld om een negental sectoren waarin Nederland wil excelleren een extra boost te geven. De analyses in dit rapport kunnen ook toegepast worden op de (top)sectoren. Hiermee kan een beeld geschetst worden van de stand van zaken van snelgroeiende bedrijven in de topsectoren. De figuur hiernaast geef de snelgroeiende bedrijven in (top)sectoren weer in Nederland en Zuid-Holland respectievelijk. In heel Nederland behoort 41% van de snelgroeiende bedrijven tot een topsector, in Zuid-Holland ligt dit percentage op 46%. Snelgroeiende bedrijven bevinden zich binnen de provincie ZuidHolland binnen name binnen de High-tech systemen, Groot- en detailhandel en Zakelijke dienstverlening. Als er wordt gekeken naar de topsectoren binnen Zuid-Holland, dan scoren de sectoren Hightech Systemen, Agri & Food en Logistiek relatief goed. De bijdrage van de sector Hightech systemen is binnen Zuid-Holland wel bijna 3% hoger dan binnen Nederland als geheel. Agri&Food Creatieve industrie Hightech systemen Logistiek Water Zakelijke Dienstverlening Gezondheidszorg en Welzijn

Chemie Energie Life sciences & Health Tuinbouw Groot- en Detailhandel Bouwnijverheid Divers

Zuid-Holland kent een relatief groot aantal snelle groeiers binnen de High-tech systemen, Groot- en detailhandel en Zakelijke dienstverlening Naast de huidige snelgroeiende bedrijven hebben we ook onderzocht welke bedrijven zich komend jaar kunnen kwalificeren als snelgroeiend bedrijf. Dit zijn bedrijven die op dit moment niet tot de snelgroeiende bedrijven behoren maar in 2013 en 2014 wel met gemiddeld 20% per jaar gegroeid zijn en mogelijk volgend jaar tot de categorie van snelgroeiende bedrijven behoren. Het gaat hierbij om een groep van 184 potentiele snelgroeiende bedrijven. Van de potentiele snelgroeiende bedrijven bevinden zich de meeste binnen de groot- en detailhandel. Uit de figuur blijkt ook dat 39% van de potentiele snelgroeiende bedrijven behoren tot een van de topsectoren. Het grootste deel van de potentieel snelgroeiende bedrijven bevindt zich binnen de drie topsectoren Hightech Systemen (12%), Agri&Food (10%) en Logistiek (8%).


De volgende belangrijke bron van snelgroeiende bedrijven is de sector Zakelijke Dienstverlening. De meeste snelgroeiende bedrijven in deze sector zijn arbeids- en uitzendbureaus (66%). Andere dienstverleningsactiviteiten waar veel snelgroeiende bedrijven tot behoren, zijn facilitaire diensten/ landschapsverzorging (19%), verhuur/lease (7%) en beveiliging (5%). De sector Industrie omvat eveneens een breed scala aan verschillende activiteiten. Van snelgroeiende bedrijven die actief zijn binnen deze sector is 15% actief binnen de vervaardiging van gefabriceerde metaalproducten, en 12% in zowel vervaardiging van voedselproducten en vervaardiging van machines en apparaten. De overige snelgroeiende bedrijven zijn verdeeld over de resterende categorieĂŤn en zijn onder meer actief in de vervaardiging van papier, textiel, chemicaliĂŤn en elektrische apparatuur.

Groothandel

Bijna 70% van de snelgroeiende bedrijven binnen de sector Groot- en Detailhandel behoort tot de noemer Groothandel. Het soort handel dat deze snelgroeiende bedrijven is zeer uiteenlopend maar de grotere specialisaties zijn etenswaar/drank/tabak en machines en apparaten. Onder deze laatste categorie valt onder andere de groothandel in verbrandingsmotoren, emballage en scheepsbenodigdheden. Onder overige groothandel vallen onder andere groothandels in bouwmaterialen en chemische producten

Groot/Detailhandel en Reparatie van Motoren en Auto's Detailhandel Agri en Levende Dieren Etenswaren, drank en tabak Huishoudartikelen IT producten Andere machines en apparaten Overige Groothandel


De grootste subgroep van snelgroeiende bedrijven binnen de sector Advisering en Onderzoek zijn architecten en technisch ontwerp bureaus; 37% van de snelgroeiende bedrijven binnen deze sector behoort tot deze categorie. De andere subgroepen zijn adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer (25%), accountants, boekhouders en belastingconsulenten (12%) en speur- en ontwikkelingswerk (12%). Meer dan de helft van de snelgroeiende bedrijven binnen de sector Logistiek is actief in opslag en ondersteunde transport activiteiten. Verder is 30% actief in landtransport en zijn er enkele snelgroeiende bedrijven actief binnen de watertransport en koerierdiensten.

Rechtskundige Dienstverlening Accountants, Boekhouders en Belastingconsulenten Adviesbureaus op gebied van bedrijfsbeheer Architecten en Technisch Ontwerp Bureau Speur- en Ontwikkelingswerk Reclame bureaus Overig

Groei binnen sectoren Uit een verdere analyse van de verschillende sectoren blijkt dat de gemiddelde snelheid waarmee snelgroeiende bedrijven groeien gedurende de afgelopen drie jaar per sector verschilt. De sterkste groeiers bevinden zich binnen de sectoren Water, Zakelijke dienstverlening en Life Sciences & Health waar de gemiddelde snelgroeiende bedrijf een werknemersgroei van 130% gerealiseerd heeft in drie jaar. Binnen de uitgelichte sectoren is de groei van snelgroeiende bedrijven binnen de topsector Creatieve Industrie relatief het laagst met 80%.

Gezondheidszorg en Welzijn Bouwnijverheid Zakelijke Dienstverlening Groot- en Detailhandel Water Tuinbouw Logistiek Life sciences & Health Hightech systemen Energie Creatieve industrie Chemie Agri&Food Gem. Scale-ups

0%

50%

100%

150%

Het gemiddelde groeipercentage van alle snelgroeiende bedrijven in Zuid-Holland is 118%. Dit betekent dat de werknemersaantallen van de snelgroeiende bedrijven ruim verdubbeld zijn.

Het hoogste groeitempo wordt gerealiseerd door bedrijven binnen de sectoren Water, Zakelijke dienstverlening en Life Sciences & Health


Bedrijfsgrootte De grootte van de snelgroeiende bedrijven geeft een beeld van de mate waarin nieuwe banen worden gecreĂŤerd. In Zuid-Holland heeft bijna 60 procent van de snelgroeiende bedrijven tussen de 10-50 werknemers in dienst en behoort daarmee tot het kleinbedrijf. Dit komt overeen met het landelijk gemiddelde. Snelgroeiende bedrijven met meer dan 200 medewerkers in dienst behalen deze groei door het doen van overnames. Veel van deze bedrijven hebben gedurende de periode 2011-2014 een of meerdere overnames gedaan. Daarmee is de omzet en/of aantal medewerkers sterk gegroeid. Kleinere snelgroeiende bedrijven behalen groei voornamelijk door organische groei.

>200 100-200

50-100 10-50 0%

20%

40%

60%

Bijna 60 procent van de snelgroeiende bedrijven in Zuid-Holland hebben tussen de 10 en 50 medewerkers in dienst. 19% 34%

Verder is gekeken naar de sectorverdeling tussen kleine en grote snelgroeiende bedrijven. Kleinere snelgroeiende bedrijven hebben eind 2014 50 of minder werknemers hebben. Grote snelgroeiende bedrijven hebben juist meer dan 50 medewerkers in dienst.

17% 7% 10%

13%

Uit een verdere analyse blijkt dat er een aantal interessante verschillen zitten tussen de twee groepen met betrekking tot de sectoren waarin zij actief zijn.

19% 44%

De kleinere snelgroeiende bedrijven bevinden zich met name binnen de sectoren Groot- en Detailhandel en Hightech Systemen met respectievelijk 19% en 17%. Grotere snelgroeiende bedrijven zijn met name vertegenwoordigd binnen de sector Zakelijke Dienstverlening (17%), terwijl kleinere snelgroeiende bedrijven slechts 10% in deze sector valt.

15% 13% 8% 9% Groot- en Detailhandel Hightech Systemen Agri en Food Bouwnijverheid

Zakelijke Dienstverlening Logistiek Overige Sectoren


Indien we naast de grootte van een snelgroeiend bedrijf ook de leeftijd in ogenschouw nemen, is het opvallend dat de overgrote meerderheid van de snelgroeiend bedrijf in Zuid-Holland een bestaande organisatie is die al jarenlang opereert. Bijna 75 procent van de snelgroeiende bedrijven is bestaat tien jaar of langer; 25 procent bestaat korter dan 10 jaar. De grootste groep is echter tussen de 10 en 20 jaar. Deze bedrijven zijn blijkbaar in staat geweest om nieuwe groeimarkten te identificeren en de omzet te vergroten door op een vernieuwende manier de klantwaarde te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door te exporteren, een nieuw verdienmodel te lanceren of groei te realiseren door het doen van overnames

>100 90-100 80-90 70-80 60-70 50-60 40-50 30-40 20-30 10-20 4-10 0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Ongeveer 15 procent van de snelgroeiende bedrijven in Zuid-Holland is meer dan 50 jaar oud. Dat is relatief veel ten opzichte van andere provincies. Over het algemeen geldt echter dat snelle groei wordt bewerkstelligd door relatief organisaties die na een periode van stabiele groei een nieuw groeipad bewandelen.

20% 36% 16% 8% 10%

27%

11%

28%

6% 17%

9% 13%

Groot- en Detailhandel Hightech Systemen Agri en Food Bouwnijverheid

Ook op basis van leeftijd kan een sectoranalyse gemaakt worden. Jongere snelgroeiende bedrijven zijn in dit geval bedrijven die jonger dan 20 jaar zijn (60 procent van het totaal), terwijl oudere snelgroeiende bedrijven langer dan 20 jaar bestaan (40 procent van het totaal).

De snelgroeiende bedrijven die langer dan 20 jaar actief zijn bevinden zich voornamelijk in de Groot- en Detailhandel. Bij de jonge snelgroeiende bedrijven zijn de High-tech systemen en Zakelijke dienstverlening de grootste sectoren. Dit duidt erop dat het merendeel van de snelgroeiende bedrijven binnen kennisintensieve sectoren jonger zijn Daarentegen is de leeftijd van snelgroeiende bedrijven binnen de sector Groot- en detailhandel een stuk lager. Opvallend is tevens dat er relatief, wat oudere snelgroeiende bedrijven zich bevinden binnen de sector bouwnijverheid.

Zakelijke Dienstverlening Logistiek Overige Sectoren

Jonge, snelgroeiende bedrijven bevinden zich binnen de sectoren High-tech systemen en Zakelijke dienstverlening


Ontwikkeling in groeitypen Om bedrijven met elkaar te vergelijken op basis van groei in omzet/werkgelegenheid onderscheiden we de volgende drie groeitypen: Snelgroeiend (scale-up): meer dan 60% groei over een periode van 3 jaar Groeiend: 30% tot 60% groei over een periode van 3 jaar Stabiel/Krimpend: minder dan 30% groei over een periode van 3 jaar

SCALE-UP IN BEELD

Naam: MetrixLab B.V. Locatie: Rotterdam Sector: Advisering en Onderzoek

De onderstaande grafiek laat de onderlinge verhoudingen zien van deze drie groeitypen in de provincie Zuid-Holland gedurende de afgelopen zes jaar. Opvallend is dat zowel het aandeel snelgroeiende en groeiende bedrijven als afneemt van 2008 tot 2014. Het aandeel snelgroeiende bedrijven neemt in de eerste twee jaar af maar is redelijk vlak vanaf 2010. Daar waar in 2008 nog 14% van de bedrijven met meer dan 10 medewerkers onder de categorie Snelgroeiend valt, is dit in 2014 gehalveerd tot 6%. De groep Stabiele/Krimpende bedrijven heeft zich flink uitgebreid ten kosten van de Groeiende bedrijven. In 2014 is 87% van de bedrijven in Zuid-Holland een Stabiel/Krimpend bedrijf.

Werkzaamheden: Klant en markt onderzoeksbureau Periode 2011-2014 Omzetgroei: 130% Werknemersgroei: 180%

100%

Het aandeel snelgroeiende bedrijven in Zuid-Holland is sinds 2010 stabiel

80% 60% 40% 20% 0% 2008

2009

2010

Stable/Shrink

2011 Growth

2012

2013

High growth

2014


De dynamiek van groei bij bedrijven in Zuid-Holland is goed te zien in onderstaande figuur. Daarin is het relatieve percentage aan snelgroeiende bedrijven weergegeven van de sectoren waarbinnen de meeste snelgroeiende bedrijven actief zijn gedurende de periode 2008-2014.

Groot- en detailhandel laat een stabiel – en substantieel – beeld zien van snelgroeiende bedrijven.

Tijdens de gehele periode zien we een langzame verschuiving van het hoogste aandeel snelgroeiende bedrijven binnen de Groot- en detailhandel naar Hightech systemen. Vanaf de periode 2013 blijkt deze sector een substantiĂŤle groei te hebben doorgemaakt om in 2014 bijna 17 procent van de snelgroeiende bedrijven in Zuid-Holland te vertegenwoordigen. Opvallend is de teruggang van de sector Logistiek. Agri & Food is een belangrijke sector gebleven in het genereren van snelgroeiende bedrijven; snelgroeiende bedrijven binnen de zakelijke dienstverlening hebben ook een groei laten zien, alhoewel die minder stabiel is verlopen.

De sector High-tech systemen is sterk in opkomst in het genereren van snelgroeiende bedrijven; het aandeel snelgroeiende bedrijven binnen de Logistiek neemt langzaam af.

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0% 2014 2013 Hightech Systemen Agri&food

2012

2011 2010 Groot- en Detailhandel Logistiek

2009 2008 Zakelijke Dienstverlening


De volgende analyse geeft inzicht in de bijdrage die de snelgroeiende bedrijven leveren aan de provincie ZuidHolland. Er wordt hierbij gekeken naar de banencreatie en het aandeel snelgroeiende bedrijven in Zuid-Holland versus andere provincies. In de volgende analyse maken we de vergelijking met een aantal andere grote provincies; Noord-Brabant, ZuidHolland, Gelderland en Utrecht. We kijken naar het percentage snelgroeiende bedrijven ten opzichte van alle bedrijven met meer dan 10 medewerkers en/of een omzet van â‚Ź5 mln in de afgelopen 6 jaar. e

De provincie Zuid-Holland eindigt op een 3 plaats in 2014 en weet Noord-Brabant en Gelderland achter zich te houden. In 2008 was bijna 14 procent van de bedrijven in Zuid-Holland met meer dan 10 medewerkers en/of een omzet van â‚Ź5 mln een snelgroeiend bedrijf. In 2014 is dit teruggelopen tot 6 procent. Gelderland staat in 2014 op gelijke hoogte terwijl in 2008 het aantal snelgroeiende bedrijven 10 procent bedroeg. In deze provincie is de krimp dus relatief beperkt gebleven. Bij koploper NoordHolland lag dit percentage in 2008 op 16 procent en in 2014 op 8 procent.

Verschillen in aantal snelle groeiers tussen provincies nemen af.

Zuid-Holland is een van de provincies met de hoogste aantallen snelgroeiende bedrijven.

16%

14% 12% 10% 08% 06% 04% 02%

00% 2008

2009

Zuid-Holland

2010 Noord-Holland

2011 Noord-Brabant

2012

2013

Gelderland

2014 UtrechtAgri & Food Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

Rotterdam

111,64%

51,52%

PUTTERSHOEK

Spijkenisse

63,11%

VISSERIJ MIJ. W. VAN DER ZWAN & ZONEN II B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

V.O.F. VAN DER KOLK-MELKERT

VLIST

Gouda

100,00%

V.O.F. VAN DER HAM-VISSER

LEIDEN

Leiden

75,00%

V.O.F. LAAN

SCHOONHOVEN

Gouda

80,00%

V.O.F. BREEKA

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

64,71%

THIERRY'S PLACE HENGELOLAAN B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

TAKE2

NOORDWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

86,67%

STICHTING THEATER KONINGSHOF

MAASSLUIS

Schiedam / Vlaardingen

90,91%

RESTAURANT DE MERWELANDEN

DORDRECHT

Dordrecht

216,67%

RESTAURANT BURGERZAKEN

LEIDEN

Leiden

116,67%

RESTAURANT AMIGO'S ROTTERDAM B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

80,00%

PLEIN 9 A B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

86,67%

PIZZERIA LA FONTANA

LISSE

Hoofddorp

100,00%

MEESTERBAKKER ULJEE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

73,68%

L. VAN SCHAIK UITBEENBEDRIJF B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

80,00%

FIRMA BANKETBAKKERIJ VAN HELDEN

MIDDELHARNIS

Spijkenisse

61,54%

E. KEUS HODN NEW YORK PIZZA

DELFT

Delft

72,73%

DOMINO'S PIZZA OUDE HAAGWEG B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

DE RIDDERHOF V.O.F.

MAASSLUIS

Schiedam / Vlaardingen

CASTELEIJN STROOPWAFELS B.V.

BERGAMBACHT

Gouda

62,79%

BIORIGINAL EUROPE/ASIA B.V.

DEN BOMMEL

Spijkenisse

66,67%

BAKKERIJ VOORDIJK RIDDERKERK B.V.

RIDDERKERK

Capelle aan den IJssel

70,59%

Naam

Stad

Regio

PRINCES FOODS B.V.

ROTTERDAM

INTERTASTE B.V.

77,78%

114,29%

66,00% 114,29%


BAKKERIJ DE JAGER

LEERDAM

Culemborg

107,69%

"F.J." SNACKS

KATWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

STAAY-HISPA B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

114,17%

LUITEN FOOD HOLDING B.V.

LEIDSCHENDAM

Noordwijk / Leidschendam

131,88%

68,75%

GLOE & ZEITZ B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

90,92%

6,67%

B & S GLOBAL BONDED PURCHASE B.V.

DORDRECHT

Dordrecht

79,92%

29,41%

UNIVEG TRADE BENELUX B.V.

WADDINXVEEN

Zoetermeer

TERRA NATURA INTERNATIONAL B.V.

MAASDIJK

Delft

75,00%

ST. ANNY EUROPE B.V.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

86,67%

SOLINA NETHERLANDS B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

70,97%

RODOGO B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

133,33%

QUALITY PRODUCE INTERNATIONAL (Q.P.I.) B.V.

DE LIER

Delft

293,94%

N.V. DELI MAATSCHAPPIJ

ROTTERDAM

Rotterdam

INTERTUINVERS B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

HAASNOOT GROUP B.V.

KATWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

196,88%

FRUITY PACK B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

116,67%

FORTUNE HOT DRINKS B.V.

ZOETERMEER

Zoetermeer

60,00%

FEBURO GLOBAL MEAT B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

DE GROOT GROOTVERBRUIK B.V.

DEN HOORN ZH

Delft

ALLIANCE VINICOLE, SOCIETEIT VAN NEDERLANDSE WIJNVRIENDEN B.V.

SCHIEDAM

Schiedam / Vlaardingen

ACS GROOTHANDEL B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

DUYNIE B.V.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn

VOF DICK PAK

MOERKAPELLE

Zoetermeer

207,69%

VISCON B.V.

'S-GRAVENDEEL

Spijkenisse

63,64%

V.O.F. A. EN A. BOERE

POELDIJK

Delft

167,92%

SUPERMARKT W. KOSTER B.V.

REEUWIJK

Gouda

126,67%

SUPERMARKT EN SLIJTERIJ VAN GEEST

SLIEDRECHT

Dordrecht

483,33%

SNIJPUNT B.V.

DE LIER

Delft

127,27%

RED HARVEST B.V.

DE LIER

Delft

63,16%

64,29%

222,58%

-34,94%

195,11% 90,00%

14,42%

100,00% 66,67% 116,67% 90,91%

122,02%

38,46%


PLUS KOELHUIS V.O.F.

BERGSCHENHOEK

Delft

76,32%

OSKAM VERHUUR EN GRONDVERZET B.V.

MOORDRECHT

Gouda

LELY INDUSTRIES N.V.

MAASSLUIS

Schiedam / Vlaardingen

KWEKERIJ DUKKER B.V.

TINTE

Spijkenisse

KOPPERT BEHEER B.V.

BERKEL EN RODENRIJS

Delft

JUMBO BOGAARD

ZOETERMEER

Zoetermeer

96,08%

GREENCO PACKING B.V.

HONSELERSDIJK

Delft

72,22%

GEBR. VOLLEBREGT

POELDIJK

Delft

233,33%

FOODMATE B.V.

OUD-BEIJERLAND

Spijkenisse

240,00%

FA. J. HOOGENDOORN EN ZN.

WAARDER

Woerden

111,11%

DE WOLF RETAIL B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

65,52%

BASIS-E-MARKT AKPINAR B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

90,00%

AQUAFARM INTERNATIONAL B.V.

MAASLAND

Schiedam / Vlaardingen

90,00%

A. DE JONG SUPERMARKT B.V.

STRIJEN

Spijkenisse

75,86%

70,59% 29,33%

64,80% 75,00%

43,16%

79,38%


Chemie Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

Naam

Stad

Regio

KUFPEC INDONESIA (NATUNA) B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

UNISOL PANEEL B.V.

ROELOFARENDSVEEN

Leiden

66,67%

TN PLASTICS B.V.

TER AAR

Alphen aan den Rijn

83,33%

KOPPERT BEHEER B.V.

BERKEL EN RODENRIJS

Delft

KEMELING KUNSTSTOFFEN B.V.

NAALDWIJK

Delft

HEXION B.V.

PERNIS ROTTERDAM

Schiedam / Vlaardingen

-4,55%

238,00%

BIOPETROL ROTTERDAM B.V.

BOTLEK ROTTERDAM

Schiedam / Vlaardingen

-17,74%

119,35%

66,03%

43,16%

79,38% 64,29%


Creatieve Industrie Naam

Stad

Regio

Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

GRAFENIA B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

381,06%

30,43%

TICKETMASTER B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

55,94%

73,68%

NOSUCHCOMPANY B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

69,70%

Z-PRESS JUNIOR MEDIA B.V.

DORDRECHT

Dordrecht

145,45%


Energie Naam

Stad

Regio

Omzetgroei

BYD EUROPE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

169,23%

MANSOURCE B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

71,88%

GROENE ENERGIE ADMINISTRATIE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

29,58%

Werkgelegenheid groei

69,09%


Hightech Systemen Naam

Stad

Regio

Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

WORKSHIPS GROUP B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

78,66%

35,90%

ORGA B.V.

SCHIEDAM

Schiedam / Vlaardingen

73,28%

38,89%

MACHINEFABRIEK EN CONSTRUCTIEWERKPLAATS B. ZWIJNENBURG B.V. J.M. VAN DER HOEVEN B.V.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

152,22%

4,17%

DEN HOORN ZH

Delft

110,68%

-7,02%

IHC SAS B.V.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn

70,43%

29,07%

FONDEL HOLDING B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

83,06%

84,09%

ERS EQUIPMENT RENTAL & SERVICES B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

156,62%

753,85%

CALAND BOREN B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

109,75%

ALBLASSERDAM YACHTBUILDING B.V.

ALBLASSERDAM

Capelle aan den IJssel

163,81%

ZTE NETHERLANDS B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

153,85%

VISCON B.V.

'S-GRAVENDEEL

Spijkenisse

63,64%

VAN DER VELDEN MARINE SYSTEMS B.V.

KRIMPEN AAN DE LEK

Capelle aan den IJssel

VAN AALST MARINE & OFFSHORE B.V.

DORDRECHT

Dordrecht

61,54%

THE OFFSHORE PARTNERS B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

131,58%

SUBSEA 7 (VESSEL COMPANY) B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

SPAW-MAR B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

SENSOR NEDERLAND B.V.

LEIDEN

Leiden

REXNORD FLATTOP EUROPE B.V.

'S-GRAVENZANDE

Delft

QUOOKER B.V.

RIDDERKERK

Capelle aan den IJssel

71,19%

PRO NAUTAS B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

71,05%

PLUGWISE B.V.

SASSENHEIM

Hoofddorp

70,00%

ORGA AVIATION B.V.

SCHIEDAM

Schiedam / Vlaardingen

OCTATUBE SPACE STRUCTURES B.V.

DELFT

Delft

70,00%

OCTATUBE ENGINEERING B.V.

DELFT

Delft

72,00%

15,71%

100,00%

9,32%

125,00% 66,67% 640,00%

-58,36%

115,07% 113,13%

13,46%

137,50%


NMC.NL B.V.

NIEUW-LEKKERLAND

Capelle aan den IJssel

91,67%

NB CONSTRUCTION SERVICES B.V.

BOTLEK ROTTERDAM

Schiedam / Vlaardingen

72,73%

MERWELANDS JACHTBOUW ROTTERDAM B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

63,64%

MERFORD SPECIAL DOORS B.V.

GORINCHEM

Gorinchem

100,00%

MERFORD CABINS B.V.

GORINCHEM

Gorinchem

113,33%

MED REPAIR

ROTTERDAM

Rotterdam

288,89%

MACHINEFABRIEK BARTH B.V.

'S-GRAVENDEEL

Spijkenisse

90,00%

LOKA LIFTEN B.V.

DELFT

Delft

86,36%

LELY INDUSTRIES N.V.

MAASSLUIS

Schiedam / Vlaardingen

KONSTRUKTIEBEDRIJF LIBBENGA B.V.

VLAARDINGEN

Schiedam / Vlaardingen

KONI B.V.

OUD-BEIJERLAND

Spijkenisse

KONGSBERG MARITIME HOLLAND B.V.

SPIJKENISSE

Spijkenisse

62,50%

KEN REPAIR B.V.

OUD-BEIJERLAND

Spijkenisse

66,67%

INTERDAM PROJECTS B.V.

RIDDERKERK

Capelle aan den IJssel

IHC HOLLAND B.V.

KINDERDIJK

Capelle aan den IJssel

HORTILUX SCHREDER B.V.

MONSTER

Delft

H.W.I. TECHNIEK B.V.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn

86,67%

GROFSMEDERIJ NIEUWKOOP B.V.

NIEUWKOOP

Alphen aan den Rijn

75,00%

FOODMATE B.V.

OUD-BEIJERLAND

Spijkenisse

240,00%

FMJ MARINE & OFFSHORE B.V.

HEINENOORD

Spijkenisse

84,21%

FACILICOM TECHNISCHE SERVICE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

115,38%

BYD EUROPE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

169,23%

B.V. MACHINEFABRIEK HOUDIJK

VLAARDINGEN

Schiedam / Vlaardingen

ALUTECH NEDERLAND B.V.

KATWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

54,83%

70,83%

AC ANALYTICAL CONTROLS B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

14,55%

62,79%

LABO BIO-MEDICAL PRODUCTS B.V.

RIJSWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

TJADEN B.V.

HEERJANSDAM

Capelle aan den IJssel

73,15%

SOFTWARE AG NEDERLAND B.V.

'S-GRAVENHAGE

Alphen aan den Rijn

81,64%

29,33%

64,80% 75,00%

-42,55%

597,14%

64,29% -26,92%

69,92% 100,00%

94,23%

60,00% 43,59%


SEAWAY HEAVY LIFTING ENGINEERING B.V.

ZOETERMEER

Zoetermeer

76,51%

81,00%

ORTEL MOBILE HOLDING B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

69,87%

182,46%

FRAMES GROUP B.V.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn

88,05%

83,40%

BLUE OCEAN ENGINEERING B.V.

ALBLASSERDAM

Capelle aan den IJssel

237,28%

92,31%

YENLO INTERNATIONAL HOLDING B.V.

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

Leiden

140,00%

XSARUS E-DEVELOPMENT & CONSULTING B.V.

MIDDELHARNIS

Spijkenisse

100,00%

WILCHEM B.V.

PAPENDRECHT

Dordrecht

71,43%

VORTECH B.V.

DELFT

Delft

60,00%

VELIQ B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

350,00%

TIBCO SOFTWARE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

134,62%

TEMPORARY WORKS DESIGN B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

240,00%

SYSTEMS NAVIGATOR CONSULTANTS B.V.

DELFT

Delft

60,00%

SMART ENGINEERING B.V.

SCHIEDAM

Schiedam / Vlaardingen

75,00%

SHUNTER B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

PHF SERVICES B.V.

KATWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

72,73%

PETROTECHNICAL DATA SYSTEMS B.V.

RIJSWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

122,50%

NOFALAB B.V.

SCHIEDAM

Schiedam / Vlaardingen

135,29%

MSA-SERVICE B.V.

HARDINXVELD-GIESSENDAM

Dordrecht

71,43%

MINDBUS B.V.

LEIDEN

Leiden

81,82%

LUNATECH LABS B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

60,00%

LUCRASOFT SOLUTIONS B.V.

HENDRIK-IDO-AMBACHT

Dordrecht

60,00%

LUCOM BENELUX B.V.

GROOT-AMMERS

Capelle aan den IJssel

66,67%

LOCKHEED MARTIN COMMERCIAL FLIGHT TRAINING B.V.

SASSENHEIM

Hoofddorp

189,23%

LENNTECH B.V.

DELFT

Delft

100,00%

LABEL A B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

120,00%

KEMELING KUNSTSTOFFEN B.V.

NAALDWIJK

Delft

64,29%

JOA ONTWERP/ADVIES B.V.

DELFT

Delft

100,00%

INTERTEK INTERNATIONAL NEDERLAND B.V.

HOOGVLIET ROTTERDAM

Schiedam / Vlaardingen

160,00%

72,22%


INGENIEURSBUREAU BT GEOCONSULT B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

73,33%

HINTTECH B.V.

DELFT

Delft

66,67%

FRAMES GAS PROCESSING B.V.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn

62,50%

FOX-IT B.V.

DELFT

Delft

84,09%

FORMEX MEDICAL B.V.

GOUDA

Gouda

90,00%

FLIMEX FINANCE B.V.

'S-GRAVENHAGE

Alphen aan den Rijn

66,67%

FIGLO SSC B.V.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

61,76%

EERLAND MILIEUTECHNIEK (NEDERLAND) B.V.

RIDDERKERK

Capelle aan den IJssel

110,00%

DOSIGN ENGINEERING B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

DEN DEKKER PROJECT MANAGEMENT B.V.

DELFT

Delft

CORROSION & WATER-CONTROL B.V.

MOERKAPELLE

Zoetermeer

100,00%

CODEGLUE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

63,64%

CALCULUS SOFTWARE B.V.

LEIDEN

Leiden

181,82%

BURST B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

110,00%

BREIJER TECHNIEK WEST B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

176,00%

BREIJER CONTRACTONDERHOUD B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

113,64%

BITFACTORY B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

92,86%

BIRD ENGINEERING B.V.

GORINCHEM

Gorinchem

75,00%

APRO CONSULTING SERVICES B.V.

WADDINXVEEN

Zoetermeer

70,00%

AMPELMANN OPERATIONS B.V.

DELFT

Delft

ALTEN NEDERLAND B.V.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

34,28%

82,06% 90,91%

429,41% 63,87%


Life Sciences & Health Naam

Stad

Regio

Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

PHARMING GROUP NV

LEIDEN

Leiden

566,38%

-37,33%

LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.

BLEISWIJK

Delft

450,69%

-23,38%

STICHTING BIOMEDICAL PRIMATE RESEARCH CENTER

RIJSWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

92,90%

-0,82%

OCTOPLUS B.V.

LEIDEN

Leiden

TIOFARMA B.V.

OUD-BEIJERLAND

Spijkenisse

794,44%

SPARK DESIGN & INNOVATION B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

150,00%

PROXY LABORATORIES B.V.

LEIDEN

Leiden

137,14%

LABO BIO-MEDICAL PRODUCTS B.V.

RIJSWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

BOMENWACHT NEDERLAND B.V.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

BATAVIA BIOSCIENCES B.V.

LEIDEN

Leiden

111,48%

60,00% 100,00% 75,00%


Logistiek Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

277,40%

38,55%

Naam

Stad

Regio

KLEIJN TRANSPORT B.V.

ALBLASSERDAM

Capelle aan den IJssel

ERS RAILWAYS B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

V.O.F. RTC-F1

ROTTERDAM

Rotterdam

90,00%

TAXI- EN ROLSTOELVERVOER HAMEETEMAN B.V.

OUDE-TONGE

Spijkenisse

140,00%

TAXI DUIFHUIZEN B.V.

OUD-BEIJERLAND

Spijkenisse

70,83%

RURTALBAHN BENELUX B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

64,71%

R. GORISSEN

WADDINXVEEN

Zoetermeer

60,00%

PERSONENVERVOER MIDDEN NEDERLAND B.V.

GORINCHEM

Gorinchem

432,00%

MERA TRANS B.V.

WADDINXVEEN

Zoetermeer

95,83%

KEYRAIL B.V.

ZWIJNDRECHT

Dordrecht

HOOYMEIJER B.V.

VLAARDINGEN

Schiedam / Vlaardingen

HARTMAN TRANSPORT B.V.

POELDIJK

Delft

100,00%

HAGETAX B.V.

RIJSWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

146,67%

FIRMA SCHENKE

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

100,00%

DVT

VOORBURG

Noordwijk / Leidschendam

104,55%

CEVA LOGISTICS NETHERLANDS B.V.

'S-GRAVENHAGE

Alphen aan den Rijn

226,00%

BENTVELZEN LOGISTIEK B.V.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn

76,92%

A-TAX DE VRIES GROEPSVERVOER B.V.

HILLEGOM

Hoofddorp

60,87%

SCHENKER HIGH TECH LOGISTICS B.V.

RIDDERKERK

Capelle aan den IJssel

69,81%

32,89%

OLAM EUROPE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

72,17%

35,29%

NILE DUTCH HOLDING B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

69,81%

43,82%

KAHN SCHEEPVAART B.V.

SCHIEDAM

Schiedam / Vlaardingen

70,87%

3,19%

FLINTER GROEP B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

62,95%

EUROMAX TERMINAL ROTTERDAM B.V.

MAASVLAKTE ROTTERDAM

Schiedam / Vlaardingen

91,79%

76,52%

7,91%

76,67% 89,47%


EIMSKIP NEDERLAND B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

61,72%

BOSKALIS OFFSHORE SUBSEA SERVICES (EUROPE) B.V.

PAPENDRECHT

Dordrecht

122,21%

VERTOM UCS HOLDING B.V.

RHOON

Schiedam / Vlaardingen

TOP LOGISTICS B.V.

SPIJKENISSE

Spijkenisse

61,90%

T.L.R. TECHNISCH LABORATORIUM ROTTERDAM B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

100,00%

ROTTERDAM WORLD GATEWAY B.V.

Schiedam / Vlaardingen

472,73%

RHENUS LOGISTICS B.V.

MAASVLAKTE ROTTERDAM ROTTERDAM

Rotterdam

212,00%

PACORINI METALS ROTTERDAM B.V.

BOTLEK ROTTERDAM

Schiedam / Vlaardingen

88,24%

OIL MOVEMENT SERVICES B.V.

BOTLEK ROTTERDAM

Schiedam / Vlaardingen

142,86%

NEELE-VAT TRANSPORT B.V.

Schiedam / Vlaardingen

66,67%

MTC HAVENSERVICE B.V.

HOOGVLIET ROTTERDAM ROTTERDAM

Rotterdam

73,33%

MAMMOET SALVAGE B.V.

SCHIEDAM

Schiedam / Vlaardingen

MACADAM NEDERLAND B.V.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn

LEEN MENKEN FOODSERVICE LOGISTICS B.V.

ZOETERMEER

Zoetermeer

KUEHNE + NAGEL N.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

KRAMER CONTAINER REPAIRS B.V.

Schiedam / Vlaardingen

71,79%

Schiedam / Vlaardingen

76,47%

EWAREHOUSING B.V.

MAASVLAKTE ROTTERDAM MAASVLAKTE ROTTERDAM HEINENOORD

COOL FRESH INTERNATIONAL B.V.

RIDDERKERK

Capelle aan den IJssel

CONTAINERSHIPS ROTTERDAM B.V.

PERNIS ROTTERDAM

Schiedam / Vlaardingen

COMBINEX B.V.

ZUID-BEIJERLAND

Spijkenisse

111,11%

BOTLEK TANK TERMINAL B.V.

BOTLEK ROTTERDAM

Schiedam / Vlaardingen

105,88%

ALMA LOGISTICS B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

NILE DUTCH AFRICA LINE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

TARBIT TANKERS SERVICES B.V.

DORDRECHT

Dordrecht

111,59%

ROLLDOCK SHIPPING B.V.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

170,37%

KLOOSTERBOER DELTA TERMINAL B.V.

54,70%

36,18%

3,57%

330,23%

72,97% 100,00% 64,86%

32,39%

Spijkenisse

74,35%

64,29% 156,25% 91,30%

80,00% 64,10%

32,47%


MAERSK SHIP MANAGEMENT B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

FPS FAMOUS PACIFIC SHIPPING B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

-84,57%

78,21% 95,00%


Tuinbouw Naam

Stad

Regio

Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

WEBHELP NEDERLAND B.V.

ZOETERMEER

Zoetermeer

69,08%

34,82%

STAAY-HISPA B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

114,17%

EUROSHELL CARDS B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

240,26%

VAN DER PLAS FLOWERS AND PLANTS B.V.

RIJNSBURG

Noordwijk / Leidschendam

UNIVEG TRADE BENELUX B.V.

WADDINXVEEN

Zoetermeer

TERRA NATURA INTERNATIONAL B.V.

MAASDIJK

Delft

75,00%

ROB WOLFF BOEKETTERIE

BLEISWIJK

Delft

116,67%

RIJNPLANT HANDELSKWEKERIJ B.V.

DE LIER

Delft

133,33%

R. EN M. HENDRIKS B.V.

MONSTER

Delft

68,57%

QUALITY PRODUCE INTERNATIONAL (Q.P.I.) B.V.

DE LIER

Delft

293,94%

NOLINA KWEKERIJEN B.V.

WOUBRUGGE

Alphen aan den Rijn

85,37%

KOELEMAN POTPLANTEN B.V.

TER AAR

Alphen aan den Rijn

63,64%

INTERTUINVERS B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

90,00%

HOLSTEIN FLOWERS B.V.

DE LIER

Delft

68,75%

HEEMBLOEMEX DECO B.V.

RIJNSBURG

Noordwijk / Leidschendam

75,00%

GEEST ORCHIDEEEN

DE LIER

Delft

71,43%

GEDI B.V.

KATWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

76,47%

FRUITY PACK B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

116,67%

ENIGMA FLOWERS TRADING B.V.

HONSELERSDIJK

Delft

107,69%

BLOEMENHANDEL W.K. HEYL JR. B.V.

HONSELERSDIJK

Delft

70,00%

89,47% 222,58%


Water Naam

Stad

Regio

Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

WORKSHIPS GROUP B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

78,66%

35,90%

ERS EQUIPMENT RENTAL & SERVICES B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

156,62%

753,85%

CALAND BOREN B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

109,75%

B.V. SCHEEPSWERF DAMEN GORINCHEM

GORINCHEM

Gorinchem

96,24%

60,22%

ALBLASSERDAM YACHTBUILDING B.V.

ALBLASSERDAM

Capelle aan den IJssel

163,81%

15,71%

VAN DER VELDEN MARINE SYSTEMS B.V.

KRIMPEN AAN DE LEK

Capelle aan den IJssel

100,00%

THE OFFSHORE PARTNERS B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

131,58%

SUBSEA 7 (VESSEL COMPANY) B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

NMC.NL B.V.

NIEUW-LEKKERLAND

Capelle aan den IJssel

91,67%

MERWELANDS JACHTBOUW ROTTERDAM B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

63,64%

MANSOURCE B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

71,88%

IHC HOLLAND B.V.

KINDERDIJK

Capelle aan den IJssel

BOSKALIS NEDERLAND B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

ARMA INFRA B.V.

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

9,32%

125,00%

-26,92%

69,92%

43,05%

165,63% 70,00%


Naam

Stad

Regio

Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

UNIVAR B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

406,39%

-16,98%

TWISTER B.V.

RIJSWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

385,84%

-22,22%

STAINALLOY NEDERLAND B.V.

SLIEDRECHT

Dordrecht

63,08%

31,82%

SOSTA B.V.

DORDRECHT

Dordrecht

67,31%

33,33%

SLURINK B.V.

DORDRECHT

Dordrecht

101,53%

5,41%

SAMSUNG ELECTRONICS OVERSEAS B.V.

DELFT

Delft

174,25%

25,00%

PDVSA SERVICES B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

74,47%

46,81%

MERCON MONTAGE B.V.

GORINCHEM

Gorinchem

224,89%

4,00%

KISWIRE EUROPE B.V.

GORINCHEM

Gorinchem

136,46%

75,00%

JEWOMETAAL STAINLESS PROCESSING B.V.

BOTLEK ROTTERDAM

Schiedam / Vlaardingen

60,48%

1,39%

INFOTHEEK GROEP B.V.

LEIDEN

Leiden

104,77%

93,79%

DOEDIJNS GROUP INTERNATIONAL B.V.

LEIDSCHENDAM

Noordwijk / Leidschendam

83,72%

94,56%

DISCUS DENTAL EUROPE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

109,02%

-72,41%

COOLBLUE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

162,85%

144,17%

CHIESI PHARMACEUTICALS B.V.

RIJSWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

114,96%

CHG-MERIDIAN NEDERLAND B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

188,05%

28,57%

BIOMET GLOBAL SUPPLY CHAIN CENTER B.V.

DORDRECHT

Dordrecht

79,70%

171,43%

BIOMET 3I GLOBAL SUPPLY CHAIN CENTER B.V.

DORDRECHT

Dordrecht

70,14%

-71,43%

BAKER HUGHES (NEDERLAND) B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

406,17%

100,00%

ARCUS NEDERLAND B.V.

DORDRECHT

Dordrecht

63,86%

21,43%

AMAGGI EUROPE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

93,42%

0,00%

WRIST-KOOYMAN SHIP SUPPLY B.V.

ROTTERDAM-ALBRANDSWAARD

Schiedam / Vlaardingen

188,24%

WAI EUROPE B.V.

BLEISWIJK

Delft

128,57%

VITOL B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

209,09%

VIA MIO LEIDEN B.V.

WASSENAAR

Noordwijk / Leidschendam

158,33%


VENTIL TEST EQUIPMENT B.V.

RIJSWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

70,27%

VAN SCHAFTEN TRUCKS B.V.

SCHIEDAM

Schiedam / Vlaardingen

81,82%

VAN NEERBOS BOUWMARKTEN B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

118,18%

VALVECO - THE VALVE COMPANY - B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

116,67%

TRADING COMPANY P. VAN ADRIGHEM B.V.

VIERPOLDERS

Spijkenisse

TOTAL SAFETY B.V.

EUROPOORT ROTTERDAM

Schiedam / Vlaardingen

TOPBRANDS EUROPE HOLDING B.V.

OUD-BEIJERLAND

Spijkenisse

60,00%

TOPBRANDS EUROPE B.V.

OUD-BEIJERLAND

Spijkenisse

162,50%

THIO PHARMA APOTHEKEN B.V.

MAASSLUIS

Schiedam / Vlaardingen

343,75%

THE MEDICAL EXPORT GROUP B.V.

GORINCHEM

Gorinchem

92,00%

TEXTIEL RECYCLING DORDRECHT B.V.

DORDRECHT

Dordrecht

63,64%

TECH DATA NEDERLAND B.V.

BODEGRAVEN

Alphen aan den Rijn

59,13%

88,96%

TAMOIL BEHEER B.V.

RIDDERKERK

Capelle aan den IJssel

47,45%

244,44%

T.T.I. TYRE TRADING INTERNATIONAL B.V.

NUMANSDORP

Spijkenisse

63,64%

SKINPOINT B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

73,33%

SERVOMEX B.V.

ZOETERMEER

Zoetermeer

107,69%

RODOGO B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

133,33%

RIETVELD TRUCK RENDEMENT SERVICE B.V.

GIESSENBURG

Dordrecht

100,00%

PRINTABOUT B.V.

MOORDRECHT

Gouda

PRAXIS DOE-HET-ZELF CENTER B.V.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

176,47%

PETROGAS GAS-SYSTEMS B.V.

GOUDA

Gouda

127,12%

OXBOW ENERGY SOLUTIONS B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

OBSERVATOR INSTRUMENTS B.V.

RIDDERKERK

Capelle aan den IJssel

100,00%

NEW LOOK HOLLAND B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

180,77%

NEMAD HOFMAN B.V.

SCHIEDAM

Schiedam / Vlaardingen

100,00%

MODEHUIS BUIJSSE B.V.

MIDDELHARNIS

Spijkenisse

75,00%

MMS ONLINE NEDERLAND B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

164,71%

MISTRAS GROUP B.V.

SPIJKENISSE

Spijkenisse

65,22%

MAURICE VAN LEEUWEN B.V.

ZOETERMEER

Zoetermeer

60,00%

-0,47%

166,67% 193,18%

84,62%

-44,17%

68,18%


MANGO NEDERLAND B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

88,41%

LUNADO GROUP B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

69,23%

LUCKERATH B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

75,00%

LOHOMIJ B.V.

'S-GRAVENHAGE

Alphen aan den Rijn

LASPARTNERS MULTIWELD B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

KORTLEVER B.V.

MEERKERK

Gorinchem

68,75%

KEEN EUROPE OUTDOOR B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

66,67%

KAR-EL HOLDING B.V.

'S-GRAVENHAGE

Alphen aan den Rijn

121,74%

KAMSTEEG AUTO GROEP B.V.

NOORDWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

131,25%

IPS GROUP B.V.

SCHIEDAM

Schiedam / Vlaardingen

INTROS B.V.

SASSENHEIM

Hoofddorp

INFINEUM NETHERLANDS B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

HUMPY BABY- EN KINDERBOETIEK V.O.F.

NOORDWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

HOLLAND SPECIAL PUMPS B.V.

RIDDERKERK

Capelle aan den IJssel

HOLLAND SHIELDING SYSTEMS B.V.

DORDRECHT

Dordrecht

60,00%

HANDELSBEDRIJF T. STOLK B.V.

ZWIJNDRECHT

Dordrecht

80,00%

HAGERO B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

135,29%

H. LAGENDIJK BENZINESTATION B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

154,55%

FRANKLIN OFFSHORE EUROPE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

200,00%

FASHION BRAND RETAIL HOLDING B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

292,00%

E.T. EURO TRADE NEDERLAND B.V.

RHOON

Schiedam / Vlaardingen

111,11%

DYLAN STAAL NETHERLANDS B.V.

OUD-BEIJERLAND

Spijkenisse

DROGISTERIJ F.C.M. KROES

VLAARDINGEN

Schiedam / Vlaardingen

DESIGN LIJNBAAN 58 B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

81,25%

DENIOS B.V.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn

63,64%

DELTA RENT B.V.

OUDE-TONGE

Spijkenisse

65,38%

DE BOMMEL STRIJEN B.V.

STRIJEN

Spijkenisse

72,50%

DE BESTE B.V.

WOUBRUGGE

Alphen aan den Rijn

80,00%

BRUKER NEDERLAND B.V.

LEIDERDORP

Leiden

0,05%

102,00% 134,62%

95,24% 168,18% 48,04%

150,00% 90,00% 169,23%

53,76%

275,00% 100,00%

200,00%


BROEKHOF-VERPAKKINGEN B.V.

NOORDWIJKERHOUT

Noordwijk / Leidschendam

133,33%

BRENNTAG NEDERLAND B.V.

BOTLEK ROTTERDAM

Schiedam / Vlaardingen

65,71%

BREMMER SCHOENEN EN LEDERWAREN V.O.F.

WADDINXVEEN

Zoetermeer

80,00%

BOUWMARKT HOOFDDORP B.V.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn

BASELL SALES & MARKETING COMPANY B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

BALMAIN HAIR GROUP B.V.

SCHIPLUIDEN

Delft

87,10%

B.V. ROTTERDAMSE GARAGE- EN AUTOMOBIEL MAATSCHAPPIJ "ROGAM" AUTO INDUMIJ B.V.

BERGSCHENHOEK

Delft

73,74%

DORDRECHT

Dordrecht

ASOGEM NEDERLAND B.V.

ZOETERMEER

Zoetermeer

60,00%

ARLEDO B.V.

WADDINXVEEN

Zoetermeer

63,64%

APPLIED BIOSYSTEMS INTERNATIONAL, INC.

BLEISWIJK

Delft

62,65%

APOTHEKEN ALBLASSERDAM VOF

ALBLASSERDAM

Capelle aan den IJssel

100,00%

APOTHEEK KOK LEIDEN B.V.

LEIDEN

Leiden

100,00%

APOTHEEK BETJE WOLFF B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

ALTERNATE COMPUTERVERSAND NEDERLAND C.V.

RIDDERKERK

Capelle aan den IJssel

ALLIANCE VINICOLE, SOCIETEIT VAN NEDERLANDSE WIJNVRIENDEN B.V. ALCONET (ALLIED CONTAINER NETWORK) B.V.

SCHIEDAM

Schiedam / Vlaardingen

116,67%

BOTLEK ROTTERDAM

Schiedam / Vlaardingen

80,00%

AANNEMINGS- EN TRANSPORTBEDRIJF V/H GEBR. KALKMAN B.V.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

70,00%

A&C COMPUTERS EN AUTOMATISERING B.V.

ALBLASSERDAM

Capelle aan den IJssel

100,00%

270,00% -3,05%

475,86%

167,35%

60,00% 94,44%


Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

Zoetermeer

69,08%

34,82%

ZOETERMEER

Zoetermeer

465,89%

SEAWAY HEAVY LIFTING OFFSHORE CREW B.V.

ZOETERMEER

Zoetermeer

236,42%

258,33%

OBA UITZENDBUREAU B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

123,37%

-32,00%

LEGIAN PROFESSIONALS B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

135,29%

12,50%

LEGIAN CONSULTANCY ENGINEERING EN NETWORK SERVICES B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

68,07%

9,09%

IHC MERWEDE EMPLOYMENT B.V.

SLIEDRECHT

Dordrecht

355,79%

321,91%

HR VIA CARE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

104,05%

EUROSHELL CARDS B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

240,26%

EURO POOL SYSTEM INTERNATIONAL B.V.

RIJSWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

ADP INTERNATIONAL SERVICES B.V.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

303,57%

ADP GLOBALVIEW B.V.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

145,15%

WERKBEDRIJF GOEREE-OVERFLAKKEE B.V.

MIDDELHARNIS

Spijkenisse

589,66%

WEDA B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

144,44%

VSC SCHOONMAAKDIENSTEN B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

144,83%

VERENIGING MAASDIJKSE BUURTPREVENTIE

MAASDIJK

Delft

63,89%

VERBOON GROEN B.V.

'S-GRAVENHAGE

Alphen aan den Rijn

66,67%

VELDWERK UITZENDBUREAU B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

94,00%

VAN ZONDEREN EQUIPMENT B.V.

OUDE-TONGE

Spijkenisse

660,00%

VAN KOPPEN & VAN EIJK PROJECTSERVICE B.V.

'S-GRAVENHAGE

Alphen aan den Rijn

220,43%

UITZENDBURO TRADIRO B.V.

VLAARDINGEN

Schiedam / Vlaardingen

UITZENDBUREAU WORQ.NL B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

UITZENDBUREAU WATCH OUT B.V.

HONSELERSDIJK

Delft

85,57%

UITZENDBUREAU GUREL DIENSTEN B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

66,67%

STAYTEC DETACHERING B.V.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

Company name

Stad

Regio

WEBHELP NEDERLAND B.V.

ZOETERMEER

TECHNIP SHIPS (NETHERLANDS) B.V.

72,59%

129,73% 52,17%

82,62% 120,00%

226,67%


SRS PERSONEEL B.V.

BERGAMBACHT

Gouda

70,56%

SEACONTRACTORS MARITIME PERSONNEL B.V.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

SCHOONMAAKBEDRIJF JANSEN B.V.

SASSENHEIM

Hoofddorp

SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

SCHIPPERS CENTRALE ROTTERDAM

ROTTERDAM

Rotterdam

93,18%

SCHIEHAL-P B.V.

DELFT

Delft

85,71%

SAMAC EUROJOBS B.V.

HENDRIK-IDO-AMBACHT

Dordrecht

77,05%

RUIMBAAN UITZENDBUREAU 1 B.V.

GOUDA

Gouda

66,67%

ROTTERDAMS DETACHERINGS BEDRIJF B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

89,66%

ROTTERDAM STRAAL EN CLEANING B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

80,00%

RO!ENTREE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

RECO SPECIAL PRODUCTS B.V.

WADDINXVEEN

Zoetermeer

70,00%

QUADRANS CREW B.V.

DORDRECHT

Dordrecht

64,71%

PUBLIC SUPPORT GROEP B.V.

LISSE

Hoofddorp

130,00%

PRESTATIE PERSONEELSDIENSTEN B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

67,05%

PMT GROEP B.V.

GOUDA

Gouda

PEOPLESERVE DIENSTVERLENING B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

61,90%

PAYTRA B.V..

PAPENDRECHT

Dordrecht

263,64%

P4PEOPLE HRM SERVICES B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

950,68%

ORANJEFLEX B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

62,50%

OPUS UITZENDBURO B.V.

BOSKOOP

Zoetermeer

102,94%

OCTAGON PROFESSIONALS INTERNATIONAL B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

110,00%

NSG UITZENDORGANISATIE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

181,82%

NL JOBS UZB B.V.

MAASDIJK

Delft

79,57%

NIEUWE BEZEMS B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

63,64%

NEWSKOOL B.V.

WASSENAAR

Noordwijk / Leidschendam

75,00%

NAUTIC JOBS B.V.

SLIEDRECHT

Dordrecht

287,50%

MOSTERT DE WINTER B.V.

HARDINXVELD-GIESSENDAM

Dordrecht

71,43%

MONTAZA PERSONEELSDIENSTEN B.V.

SPIJKENISSE

Spijkenisse

263,64%

151,72% 63,33% 50,34%

30,00%

100,00%

65,71%

121,43%


MERWEJOBS B.V.

SLIEDRECHT

Dordrecht

135,29%

MATCHPARTNER B.V.

LEIDEN

Leiden

MAATBEVEILIGING B.V.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

LAP BEHEER B.V.

VIERPOLDERS

Spijkenisse

KSV SCHOONMAAK B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

61,11%

JARO GRONDWERKEN & KRAANVERHUUR B.V.

OUDDORP ZH

Spijkenisse

135,00%

JAQUET & DE GROOT SCHOONMAAKBEDRIJVEN B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

92,98%

HQT DETACHERING B.V.

ZOETERMEER

Zoetermeer

100,00%

HBO SERVICES B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

176,92%

HANDHAVING SUPPORT B.V.

GOUDA

Gouda

113,33%

H.T.S. AQUA B.V.

GORINCHEM

Gorinchem

108,33%

H.C.S. HAN CLEANING SERVICE B.V.

'S-GRAVENHAGE

Alphen aan den Rijn

GTS-CON B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

153,85%

GROENEWEG DIENSTEN B.V.

DORDRECHT

Dordrecht

137,50%

GLAZENWASSERIJ EN SCHOONMAAKBEDRIJF GROENEWEG B.V.

DORDRECHT

Dordrecht

72,09%

GIGA DETACHERING B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

170,00%

GENERAL AIRCRAFT TECHNICAL ENGINEERING EUROPE B.V.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn

FVH FACILITY B.V.

MOORDRECHT

Gouda

130,16%

FINTREX B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

300,00%

FAIRSTAR MARITIME SERVICES B.V.

PAPENDRECHT

Dordrecht

105,88%

FACILICOM FACILITY SOLUTIONS B.V.

SCHIEDAM

Schiedam / Vlaardingen

175,00%

EXCELLENCE SECURITY B.V.

RIDDERKERK

Capelle aan den IJssel

110,53%

EMD B.V.

ALBLASSERDAM

Capelle aan den IJssel

126,32%

EFFICIENT@WORK B.V.

NAALDWIJK

Delft

104,40%

DMJOB B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

130,30%

DESTINATION4JOB FACILITY B.V.

SCHIEDAM

Schiedam / Vlaardingen

100,00%

DEN BOER GROENPROJECTEN

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

100,00%

DELTA TEAM PERSONEELSDIENSTEN B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

89,80%

DELOITTE INNOVATION B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

79,17%

80,95% 115,05% -3,11%

112,50%

76,00%

60,98%


CODE BEVEILIGING B.V.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

73,33%

CLARUS -STERK IN REINIGEN- B.V.

ZEVENHUIZEN ZH

Zoetermeer

100,00%

C.O.A.C.H. V.O.F.

RIJSWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

140,00%

AMPHITEC SERVICES B.V.

HENDRIK-IDO-AMBACHT

Dordrecht

71,43%

AMBI PACK B.V.

HENDRIK-IDO-AMBACHT

Dordrecht

60,61%

ADITECH B.V.

GORINCHEM

Gorinchem

62,61%

A&K CLEANING

ROTTERDAM

Rotterdam

66,67%


Company name

Stad

Regio

AGRI DEVELOPMENT B.V. ADRIAAN VAN ERK BOUW B.V. WOONING AIRCONDITIONING B.V. VMB BESTURINGSTECHNIEK B.V. VEHOEC AANNEMERS B.V. VBMS B.V. VAN VULPEN MONTAGE B.V. UNICA INSTALLATIETECHNIEK B.V. STOUT TECHNISCH INSTALLATIEBURO B.V. SERVICE WEST ONDERHOUDSBEDRIJF B.V. SELECTA INFRASTRUCTUUR B.V. PROVATO TECHNIEK B.V. P. VAN 'T WOUT FUNDERINGSTECHNIEKEN B.V. NAB BLIKSEMBEVEILIGING B.V. MARCONI ORANJE B.V. JORA VISION B.V. JANSEN HUYBREGTS ONDERHOUD RENOVATIE B.V. J. JONKER EN ZONEN IMTECH FLEX B.V. ESI BENELUX B.V. ELEKTROSERVICE HOLLAND B.V. CONSOLIDATED NEDERLAND B.V. CHUBB FIRE & SECURITY B.V. BOER MEERKERK GROEN B.V. BAM INFRACONSULT B.V. ATB AANNEMINGSBEDRIJF B.V. ARMA INFRA B.V. ALKAN STEIGERBOUWBEDRIJF B.V. AIRVENTO B.V. AANNEMERSBEDRIJF DAMSTEEGT B.V. AANNEMERSBEDRIJF A. VAN ALPHEN B.V. A. DE REUS AANNEMERSBEDRIJF B.V.

ROTTERDAM BERGAMBACHT BERGSCHENHOEK HENDRIK-IDO-AMBACHT WATERINGEN PAPENDRECHT GORINCHEM ROTTERDAM HARDINXVELD-GIESSENDAM RIJSWIJK ZH ROTTERDAM ROTTERDAM WADDINXVEEN BARENDRECHT RHOON RIJNSBURG DE LIER RIJNSBURG CAPELLE AAN DEN IJSSEL 'S-GRAVENHAGE HARDINXVELD-GIESSENDAM BLEISWIJK BARENDRECHT MEERKERK GOUDA LEERBROEK OUDERKERK AAN DEN IJSSEL SCHIEDAM BERGSCHENHOEK MEERKERK HOOGVLIET ROTTERDAM VLAARDINGEN

Rotterdam Gouda Delft Dordrecht Noordwijk / Leidschendam Dordrecht Gorinchem Rotterdam Dordrecht Noordwijk / Leidschendam Rotterdam Rotterdam Zoetermeer Capelle aan den IJssel Schiedam / Vlaardingen Noordwijk / Leidschendam Delft Noordwijk / Leidschendam Capelle aan den IJssel Den Haag Dordrecht Delft Capelle aan den IJssel Gorinchem Gouda Gorinchem Capelle aan den IJssel Schiedam / Vlaardingen Delft Gorinchem Schiedam / Vlaardingen Schiedam / Vlaardingen

Omzetgroei 98,97% 376,32%

Werkgelegenheid groei -22,86% 64,29% 63,64% 85,71% 750,00% 150,00% 92,54% 66,67% 61,54% 100,00% 76,47% 63,33% 82,86% 74,79% 123,33% 207,69% 75,00% 444,44% 168,75% 61,54% 150,00% 250,00% 273,91% 615,00% 81,82% 70,00% 140,00% 80,00% 114,29% 68,18% 117,86%


Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

Rotterdam

68,93%

12,90%

ZOETERMEER

Zoetermeer

93,87%

94,74%

PSYQ GOES B.V.

ZOETERMEER

Zoetermeer

70,09%

-9,09%

LAB WEST B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

120,10%

0,37%

ZORGFAMILIE RIJNMOND B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

176,92%

ZEIN CHILD CARE GROUP B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

113,33%

YES! KINDEROPVANG ZWIJNDRECHT B.V.

ZWIJNDRECHT

Dordrecht

109,52%

YES! KINDEROPVANG HENDRIK IDO AMBACHT B.V.

ZWIJNDRECHT

Dordrecht

92,31%

TRM-ONCOLOGY B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

100,00%

TRIAS KINDEROPVANG B.V.

SASSENHEIM

Hoofddorp

61,54%

STICHTING LAURENS WONEN

ROTTERDAM

Rotterdam

STICHTING JEUGD- EN JONGERENWERK MIDDEN-HOLLAND

WADDINXVEEN

Zoetermeer

STICHTING HET BUITENHOF

GOUDA

Gouda

STICHTING GEORGANISEERDE EERSTELIJNSZORG ZOETERMEER STICHTING AGATHOS THUISZORG

ZOETERMEER

Zoetermeer

166,67%

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

434,29%

SENIOREN RESPONS

DELFT

Delft

92,31%

RIJNMOND REINTEGRATIE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

82,05%

PROTESTANTS INTERKERKELIJKE STICHTING ZORGVERLENING HENDRIK-IDO-AMBACHT PALLIA ZORGBUREAU

HENDRIK-IDO-AMBACHT

Dordrecht

195,24%

'S-GRAVENZANDE

Delft

133,33%

KOMKIDS PEUTERWERK B.V.

SCHIEDAM

Schiedam / Vlaardingen

62,50%

KINDEROPVANG ZON! B.V.

DELFT

Delft

93,33%

INZETBAAR B.V.

BODEGRAVEN

Alphen aan den Rijn

67,65%

INSTITUUT VOOR HYPERBARE GENEESKUNDE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

66,67%

I-PSY ROTTERDAM B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

85,00%

Naam

Stad

Regio

STICHTING MAASSTAD ZIEKENHUIS

ROTTERDAM

PSYQ UTRECHT B.V.

14,12%

200,00% 546,15% 81,82%


H.V.P. ZORG B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

147,06%

CLEMENTIA ZORGVERLENERS B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

147,06%

CENTRUM ORTHOPEDIE ROTTERDAM B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

64,71%

BIOS PERSONENVERVOER B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

65,88%

B.T.O. THUISZORG B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

62,86%Groot- en Detailhandel Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

Dordrecht

46,0%

21,4%

ZWIJNDRECHT

Dordrecht

41,6%

0,0%

ROTTERDAM

Rotterdam

57,0%

-14,3%

DIMENSION DATA COMMUNICATIONS NEDERLAND B.V.

'S-GRAVENHAGE

Alphen aan den Rijn

48,4%

29,2%

DE NEDERLANDSE ENERGIE MAATSCHAPPIJ B.V. ARGOS NETHERLANDS B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

53,8%

49,3%

ROTTERDAM

Rotterdam

81,4%

11,5%

ARGOS BUNKERING B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

46,8%

0,0%

ALLISON TRANSMISSION EUROPE B.V.

SLIEDRECHT

Dordrecht

40,4%

3,0%

ZOETIS B.V.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

8,9%

59,3%

WATERINGSE APOTHEEK B.V.

WATERINGEN

Noordwijk / Leidschendam

n.a.

46,7%

WARENHUIS DE BOER B.V.

NOORDWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

n.a.

47,1%

VAN NOORDENNE VERF B.V.

HARDINXVELD-GIESSENDAM

Dordrecht

n.a.

65,9%

TECHNIVO REVAMCO B.V.

HILLEGOM

Hoofddorp

n.a.

60,9%

TECHNISCH BUREAU MERFORD B.V.

GORINCHEM

Gorinchem

n.a.

81,8%

SUPERIOR MANUFACTURING GROUPEUROPE B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

n.a.

71,4%

STARWARE B.V.

REEUWIJK

Gouda

n.a.

63,6%

SORTIMO NEDERLAND B.V.

BERGAMBACHT

Gouda

n.a.

40,0%

SIMONIS VERF B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

n.a.

71,8%

ROOK CONTAINER MAINTENANCE B.V.

VLAARDINGEN

Schiedam / Vlaardingen

n.a.

46,2%

QUARTO B.V.

MOORDRECHT

Gouda

n.a.

46,7%

P. HOENDEROP B.V.

RIDDERKERK

Capelle aan den IJssel

n.a.

40,0%

ONEWAY BIKE INDUSTRY B.V.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

n.a.

42,9%

NOTENKRAAM & KAASKOERIER B.V.

HARDINXVELD-GIESSENDAM

Dordrecht

n.a.

52,9%

NEDELKO B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

n.a.

52,6%

NAUTICAL SPORTS HOLDING B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

n.a.

50,0%

Naam

Stad

Regio

WELMAR EUROPE B.V.

HENDRIK-IDO-AMBACHT

UNIVAR ZWIJNDRECHT N.V. F. BREEMAN ZUID B.V.


MULTI ENERGY B.V.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn

n.a.

49,2%

MEUBELCENTRUM LISSABON B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

n.a.

55,6%

LJS AUTOMATISERING B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

n.a.

46,2%

LISE DORDRECHT B.V.

DORDRECHT

Dordrecht

n.a.

60,0%

LASCENTRUM RIDDERKERK B.V.

ALBLASSERDAM

Capelle aan den IJssel

n.a.

42,1%

KMR STAINLESS HOLDING B.V.

DORDRECHT

Dordrecht

-16,2%

52,2%

KILINCLAR AUTOMATERIALEN B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

n.a.

41,7%

KAMPEERHAL DE VRIJBUITER GOUDA B.V. G & W LIBRA B.V.

GOUDA

Gouda

n.a.

55,6%

DORDRECHT

Dordrecht

n.a.

42,1%

EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ KENNEMERLAND B.V.

VOORBURG

Noordwijk / Leidschendam

n.a.

66,7%

EUROPEAN METAL RECYCLING B.V.

BOTLEK ROTTERDAM

Schiedam / Vlaardingen

39,8%

42,9%

DISTRUPOL B.V.

ZWIJNDRECHT

Dordrecht

-36,7%

50,0%

DE COOPERATIEVE PRODUCENTEN HANDELSVERENIGING "DE PRODUCENT" B.A. CONTROLLUX LICHTTECHNIEK B.V.

GOUDA

Gouda

n.a.

54,5%

ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn

n.a.

41,7%

CEMEX TRESCON B.V.

BLEISWIJK

Delft

BERTUS GROOTHANDEL & DISTRIBUTIE B.V. B.V. VOORNE GAS

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

VIERPOLDERS

APOTHEEK NIEUWLAND B.V.

SCHIEDAM

n.a.

52,6%

1,5%

45,5%

Spijkenisse

n.a.

42,9%

Schiedam / Vlaardingen

n.a.

160,0%


Zakelijke Dienstverlening Werkgelegenheid groei

Naam

Stad

Regio

DUN & BRADSTREET B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

WETEAM B.V.

RIDDERKERK

Capelle aan den IJssel

WANTED ZUID-HOLLAND B.V.

SPIJKENISSE

Spijkenisse

VS SCHOONMAAK B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

n.a.

450,00%

VR LEERDAM B.V.

LEERDAM

Culemborg

n.a.

55,56%

SERVICE-PLUS B.V.

SCHIEDAM

Schiedam / Vlaardingen

n.a.

46,15%

PMT DETACHERING EN OPLEIDING B.V. PAY FOR PEOPLE FLEX B.V.

GOUDA

Gouda

n.a.

43,33%

ROTTERDAM

Rotterdam

n.a.

79,41%

PAY FOR PEOPLE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

n.a.

62,38%

MODULE UITZENDORGANISATIE B.V.

SCHIEDAM

Schiedam / Vlaardingen

n.a.

52,38%

MGP UITZENDBUREAU B.V.

ZUIDLAND

Spijkenisse

n.a.

66,67%

MARO SERVICE DETACHERING B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

n.a.

41,38%

M.P.S. PERSONNEL SERVICES B.V.

HOOGVLIET ROTTERDAM

Schiedam / Vlaardingen

n.a.

59,09%

M & E UITZEND-/ ADVIESBUREAU B.V. JOBMOTION B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

n.a.

79,31%

LEIDEN

Leiden

n.a.

42,72%

HWE PROFESSIONALS B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

n.a.

84,62%

HANDELSONDERNEMING MAESSEN B.V. FLEXTRANS UITZENDBUREAU B.V.

VOORHOUT

n.a.

42,86%

n.a.

40,00%

FLEXFORCE PERSONEELSDIENSTEN B.V. DUOZORG UITZENDBUREAU B.V.

ALBLASSERDAM

Noordwijk / Leidschendam Noordwijk / Leidschendam Capelle aan den IJssel

n.a.

44,19%

SCHIEDAM

Schiedam / Vlaardingen

n.a.

57,14%

CRYPSYS DATA SECURITY B.V.

GORINCHEM

Gorinchem

n.a.

66,67%

CHEM PARTNERS B.V.

BOTLEK ROTTERDAM

Schiedam / Vlaardingen

n.a.

61,11%

BRIGHTSIGHT B.V.

DELFT

Delft

n.a.

45,71%

LEIDSCHENDAM

Omzetgroei 50,10%

-5,50%

n.a.

40,00%

n.a.

52,00%


BEETSMA EN VAN EIJK IT SERVICES B.V.

'S-GRAVENHAGE

Alphen aan den Rijn

n.a.

107,32%


Bouwnijveheid Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

Dordrecht

60,8%

11,8%

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

188,8%

-16,7%

OVG REAL ESTATE B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

78,0%

-95,5%

ONTWIKKELINGSBEDRIJF SPOORZONE DELFT B.V. VAN OUDSHOORN GLASVEZELTECHNIEK B.V. VAN DER MEER'S CULTUURTECHNISCHE WERKEN B.V. ROTTERDAMS STEIGERBOUW BEDRIJF B.V. ONDERHOUDSBEDRIJF YOUR ALLROUND PARTNER B.V. L.A.W. TOL B.V.

DELFT

Delft

55,6%

n.a.

GOUDA

Gouda

n.a.

46,2%

BENTHUIZEN

Zoetermeer

n.a.

40,0%

ROTTERDAM

Rotterdam

n.a.

128,6%

NAALDWIJK

Delft

n.a.

52,9%

PIERSHIL

Spijkenisse

n.a.

45,0%

J.J. VAN DER HOEVEN EN ZN B.V.

'S-GRAVENHAGE

Alphen aan den Rijn

n.a.

50,0%

GRONDBEWERKINGSBEDRIJF BLIJDORP B.V. BREIJER LOODGIETERS B.V.

BERGSCHENHOEK

Delft

n.a.

42,9%

ROTTERDAM

Rotterdam

n.a.

52,4%

BOUWBEDRIJF DEN TOOM-HEIKOOP B.V.

GORINCHEM

Gorinchem

n.a.

46,2%

Naam

Stad

Regio

VAN DEN HERIK KUST- EN OEVERWERKEN B.V. PROVASTGOED NEDERLAND B.V.

SLIEDRECHT


Gezondheidszorg en Welzijn Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

43,3%

545,8%

Dordrecht

n.a.

43,8%

Dordrecht

n.a.

45,0%

'S-GRAVENHAGE

Alphen aan den Rijn

n.a.

75,0%

VIERSTROOM HULP THUIS B.V.

ZOETERMEER

Zoetermeer

-11,6%

62,0%

TANDARTSENGROEPSPRAKTIJK ZUIDERTERRAS B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

n.a.

50,0%

STICHTING GEORGANISEERDE EERSTELIJNSZORG ZOETERMEER

ZOETERMEER

Zoetermeer

n.a.

50,0%

FYSIOKIDS LANSINGERLAND B.V.

BLEISWIJK

Delft

n.a.

40,0%

EQUIPE ZORGBEDRIJVEN ROTTERDAM B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

n.a.

42,9%

CRECHE DUIMELIJNTJE B.V.

LISSE

Hoofddorp

n.a.

40,0%

COOPERATIEVE HUISARTSENPOST MIDDEN-HOLLAND U.A.

GOUDA

Gouda

19,8%

213,3%

BBY ZORG

NOOTDORP

Delft

n.a.

50,0%

'T VOORTVAREND SCHEEPJE ROTTERDAM B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

n.a.

45,5%

Naam

Stad

Regio

STICHTING GEORGANISEERDE EERSTELIJNSZORG ZOETERMEER

ZOETERMEER

Zoetermeer

YES! KINDEROPVANG RIDDERKERK B.V.

ZWIJNDRECHT

YES! KINDEROPVANG B.V.

ZWIJNDRECHT

WERELD WONDER B.V.


Agri & Food Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

Zoetermeer

50,8%

-16,7%

BERGSCHENHOEK

Delft

42,0%

-8,9%

V.O.F. DE BLOCK KONINGSHOEK

MAASSLUIS

Schiedam / Vlaardingen

n.a.

56,3%

TRIAMAC B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

n.a.

66,7%

SCHMIDT ZEEVIS ROTTERDAM B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

n.a.

54,4%

ROTOWN B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

n.a.

42,5%

RESTAURANT- EN CATERINGBEDRIJF BRUNEL V.O.F. PETTERSSON V.O.F.

GOUDA

Gouda

n.a.

42,9%

LEIDEN

Leiden

n.a.

50,0%

P. DE HEUS EN ZONEN GREUP B.V.

MIJNSHEERENLAND

Spijkenisse

n.a.

41,7%

NAKOPY B.V.

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

n.a.

40,0%

KAASHANDEL NOORDHOEK V.O.F.

BODEGRAVEN

Alphen aan den Rijn

n.a.

50,0%

KAAIJ BROTHERS B.V.

DE LIER

Delft

34,1%

110,9%

JUMBO DE KORF

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

n.a.

42,4%

GEBR. TH. EN R. VAN VLIET B.V.

MAASDIJK

Delft

n.a.

69,2%

DE HEEREN VAN AMBACHT B.V.

HENDRIK-IDO-AMBACHT

Dordrecht

n.a.

40,0%

D.P. PAPENDRECHT B.V.

PAPENDRECHT

Dordrecht

n.a.

40,0%

BROOD EN BANKETBAKKERIJ H.Q. TERSTEEG V.O.F.. BON BON PARTYSERVICE B.V.

WOERDENSE VERLAAT

Maarssen / Mijdrecht

n.a.

42,9%

ALBLASSERDAM

Capelle aan den IJssel

n.a.

67,6%

BIODERIJ B.V.

SLIEDRECHT

Dordrecht

n.a.

54,2%

BANKETBAKKERIJ-PARTYSERVICE VAN DEN BERG BANKETBAKKERIJ-PARTYSERVICE VAN DEN BERG BAKKERIJ AAD KLOOTWIJK HESSEPLAATS B.V.

GOUDA

Gouda

n.a.

41,7%

WADDINXVEEN

Zoetermeer

n.a.

52,2%

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

n.a.

42,9%

Naam

Stad

Regio

N. VRIESEKOOP B.V.

ZOETERMEER

MONSANTO HOLLAND B.V.


Chemie Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

Leiden

n.a.

50,0%

Schiedam / Vlaardingen

n.a.

43,5%

Naam

Stad

Regio

PROFIBRIX B.V.

LEIDEN

CENTER FOR TESTMATERIALS (C.F.T.) B.V.

VLAARDINGEN


Creatieve Industrie Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

Rotterdam

n.a.

58,3%

HEINENOORD

Spijkenisse

n.a.

46,7%

INSTRUCT B.V.

BODEGRAVEN

Alphen aan den Rijn

n.a.

42,9%

ARCHITECTENBUREAU CEPEZED B.V.

DELFT

Delft

n.a.

44,4%

Naam

Stad

Regio

NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTEN B.V.

ROTTERDAM

J.B. PRODUCTIONS


Energie Naam

Stad

Regio

WINTERSHALL NEDERLAND B.V.

RIJSWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

193,9%

10,8%


Hightech Systemen Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

45,33%

-53,85%

Capelle aan den IJssel Gorinchem

n.a.

47,06%

n.a.

44,74%

DORDRECHT

Dordrecht

n.a.

68,75%

SKY LITE HOLLAND B.V.

MEERKERK

Gorinchem

n.a.

69,23%

MULDER MONTAGE B.V.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn

n.a.

52,17%

MERWEDE VALVES B.V.

HARDINXVELDGIESSENDAM

Dordrecht

n.a.

57,14%

ICAMAT B.V.

MOORDRECHT

Gouda

n.a.

60,87%

B.V. NEDERLANDSE ANODISING MAATSCHAPPIJ

WATERINGEN

Noordwijk / Leidschendam

n.a.

50,00%

MENTOR MEDICAL SYSTEMS B.V.

LEIDEN

Leiden

77,18%

17,82%

ICT AUTOMATISERING NEDERLAND B.V.

BARENDRECHT

72,74%

58,66%

TRIUMPH STUDIOS B.V.

DELFT

Capelle aan den IJssel Delft

n.a.

72,73%

TODAY IT B.V.

DELFT

Delft

n.a.

40,00%

THE INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

n.a.

57,14%

TCPM WEST B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

n.a.

42,86%

SWIS B.V.

LEIDEN

Leiden

n.a.

61,54%

MENDIX TECHNOLOGY B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

n.a.

55,17%

LOVELD NL B.V.

ZWIJNDRECHT

Dordrecht

n.a.

56,67%

INNOVATIVE SOLUTIONS IN MEDIA (ISM) B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

n.a.

76,92%

COST ENGINEERING CONSULTANCY B.V.

ZWIJNDRECHT

Dordrecht

n.a.

47,37%

B.V. WEBRESULT.NL

'S-GRAVENHAGE

Den Haag

n.a.

40,00%

ALLSEAS ENGINEERING B.V.

DELFT

Delft

26,53%

60,24%

AIRBORNE DEVELOPMENT B.V.

'S-GRAVENHAGE

Alphen aan den Rijn

n.a.

42,11%

Naam

Stad

Regio

GORTER CONTROLS B.V.

DELFT

Delft

ZWIJNENBURG SHIPBUILDING B.V. XSPLATFORMS B.V.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL GORINCHEM

VIKU CONSULTANCE B.V.


Lifesciences & Health Naam

Stad

Regio

GORTER CONTROLS B.V.

DELFT

Delft

PROFIBRIX B.V.

LEIDEN

MULDER MONTAGE B.V.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Omzetgroei Werkgelegenheid groei 45,3%

-53,8%

Leiden

n.a.

50,0%

Alphen aan den Rijn

n.a.

52,2%


Logistiek Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

52,6%

0,0%

Naam

Stad

Regio

TRIFOR INTERNATIONAL LOGISTICS B.V.

POORTUGAAL

Schiedam / Vlaardingen

TEAM RELOCATIONS B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

49,3%

32,3%

LEHNKERING LOGISTICS B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

101,5%

-17,9%

LEHNKERING CHEMICAL TRANSPORT B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

98,0%

0,0%

HENRY BATH B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

109,8%

23,1%

EURO TANK TERMINAL B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

122,5%

n.a.

DOCKWISE B.V.

PAPENDRECHT

Dordrecht

48,2%

25,7%

RMC TOURS B.V.

ROTTERDAM

Rotterdam

n.a.

100,0%

KAKACE (INTERNATIONAL) B.V.

DORDRECHT

Dordrecht

n.a.

50,0%

CHEMSHIP B.V.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Capelle aan den IJssel

21,5%

50,0%

CARGO TERMINAL GADERING B.V.

VONDELINGENPLAAT RT

Schiedam / Vlaardingen

n.a.

44,2%

BERKMAN FORWARDING B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

n.a.

44,8%

BEDDING LOGISTIEK & SERVICES B.V.

LISSE

Hoofddorp

n.a.

46,2%

B.V. VOORHEEN STUWADOORS- EN CONTROLEBEDRIJF VAN PELT EN SCHREIJER

RIDDERKERK

Capelle aan den IJssel

n.a.

40,0%

ACHTTAX B.V.

RIJSWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

n.a.

61,5%


Tuinbouw Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

Delft

n.a.

56,25%

RIJNSBURG

Noordwijk / Leidschendam

n.a.

58,82%

VAN NATURE B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

n.a.

60,00%

THEO DE BOER B.V.

VOORHOUT

Noordwijk / Leidschendam

n.a.

40,00%

MOVIO HOLDING B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

n.a.

52,63%

LEO LOPS SHOP SERVICE B.V.

BERGAMBACHT

Gouda

n.a.

56,25%

KWEKERIJ TON VAN DER HOORN B.V. NIEUWVEEN

Alphen aan den Rijn

n.a.

45,45%

KRAAIJEVELD GROENTE EN FRUIT B.V. G.TH. RODEWIJK EN ZN B.V.

MAASLAND

Schiedam / Vlaardingen

n.a.

47,06%

ROELOFARENDSVEEN

Leiden

n.a.

66,67%

FRUIT INDUSTRY PRODUCTION B.V.

BARENDRECHT

Capelle aan den IJssel

n.a.

40,00%

ABC LOGISTICS B.V.

POELDIJK

Delft

n.a.

42,86%

Naam

Stad

Regio

ZYON GROUP B.V.

HONSELERSDIJK

VEVECO B.V.


Water Naam

Stad

Regio

WINTERSHALL NEDERLAND B.V.

RIJSWIJK ZH

Noordwijk / Leidschendam

Omzetgroei

Werkgelegenheid groei

194%

11%Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.