Page 1

INKLUZIJA extra Časopis Udruge za promicanje inkluzije - Podružnice Šibenik • Broj 2 • Godina 2007. Izdavanje Časopisa sufinancirala je INA d.d.

Tema broja: ZAPOŠLJAVANJE UZ PODRŠKU


Zaposlenici Udruge za promicanje inkluzije , Podru탑nica Zagreb


UVODNIK

Dragi čitatelji!

P

red Vama je i drugi broj časopisa Udruge za promicanje inkluzije Podružnice Šibenik, a zahvaljujući donaciji INE d.d. Na natječaj kojeg je krajem 2006. godine raspisala INA, poslali smo svoj projekt pod nazivom Senzibilizacija javnosti - drugi broj časopisa Inkluzija extra i dobili donaciju. Ovaj smo broj posvetili jednoj temi, je­dnom području života, koje je gotovo najvažnije u životu svakog čovjeka. To je zapošljavanje. Raditi i imati posao ne predstavlja svima isto. Nekima je ono nužno zlo, nekima zau­ zima najvažniji dio života, a neki pronalaze ravnotežu između rada i slobodnog vremena. Isto je i s osobama s teškoćama. Nezahvalno je i nemoguće govoriti u ime osoba s intelek­ tualnim teškoćama, a ne poznavajući osobnu povijest svakog pojedinca, ne poznavajući in­ dividualne karakteristike, obitelj, ali i zajedni­ cu u kojoj živi.

Udruga za promicanje inkluzije Podružnica Šibenik Ivana Gundulića 7, 22000 Šibenik tel./fax: 022/312-171 e-mail: inkluzija.sibenik@si.t-com.hr www.inkluzija-sibenik.hr Radom se dolazi do financijskih sredstava čime se osigurava egzistencija onog koji radi i onih o kojima on skrbi. On omogućava komu­ nikaciju s drugim ljudima. Izvor je društvenog statusa i prestiža pa status nekog pojedinca ovisi o tome radi li i radi li u svom zanimanju. Rad doprinosi stvaranju pozitivne slike o sebi i slike o vlastitim vrijednostima, izvor je samopoštovanja i preduvjet za samoaktuali­ zaciju. Jednom rječju - važno je biti zaposlen! Zato u ovom broju govorimo o zapo­šlja­ vanju. Ali, ne govorimo o radu u dnevnom centru ili nekoj kreativnoj radionici u kojoj radi nekoliko osoba sa sličnim teškoćama, već o pravom poslu u redovnim radnim uvjetima. Način na koji se osobe s teškoćama mogu zaposliti u redovnim radnim uvjetima zove se ZAPOŠLJAVANJE UZ PODRŠKU. To je plaćeni rad koji obavlja osoba s teškoćama u redovnoj radnoj sredini uz kon­ tinuirano praćenje i podršku. Podršku pružaju radni asistenti.

Članovi UPI Šibenik INKLUZIJA extra

Mi smo u Šibeniku tek krenuli, tek prohoda­ li u tom smislu; još učimo i moramo puno toga 


UVODNIK

SADRŽAJ UVODNIK . ..............................................................3 ČLANOVI INKLUZIJE: ANTE, IVANA, JOSIP, ZLATKA (uredila Zlatka Belamarić) .................................5 TEMA BROJA: ZAPOŠLJAVANJE UZ PODRŠKU (Daniela Bratković) . .............................................8

Zaposlenici uz podršku UPI Zagrebu naučiti. U tome nam je potrebna i Vaša pomoć kao budućih poslodavaca ili suradnika. Iako smo mi tek u početku, u Hrvatskoj već postoje sjajna iskustva ljudi koji su se zapo­ slili zahvaljujući ovom načinu zapošljavanja. Naša matična Udruga u Zagrebu provodi zapošljavanje uz podršku već sedam godina, a o tome možete više saznati u rubrici PRED­ STAVLJAMO. Međutim, ovaj oblik zapošljavanja još uvijek nije u potpunosti našao svoje mjesto u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Institut radnog asi­ stenta postoji, ali je nejasan i nepovoljan za poslodavce. Stoga se mi trudimo i nadamo promjenama u tom zakonu. Tako bismo mogli osnovati i službu koja bi profesionalno pružala uslugu zapošljavanja uz podršku. U rubrici MOJA PRAVA pročitajte o olakšicama koja mogu ostvariti poslodavci i osobe s invaliditetom. Do sljedećeg broja srdačan pozdrav! Marija Alfirev, predsjednica UPI Podružnice Šibenik 

PREDSTAVLJAMO: UDRUGA ZA PROMICANJE INKLUZIJE PODRUŽNICA ZAGREB (Marijana Janković) . ......................................... 12 NAŠI PRIJATELJI: ŽUPA PRESVETOG SRCA ISUSOVA (Radojka Jurin, Tina Zorčić) ............................ 16 AKTIVNOSTI . ..................................................... 18 MOJA PRAVA: PRAVA IZ PODRUČJA ZAPOŠLJAVANJA (uredila Zlatka Belamarić) .............................. 23

Nakladnik: Udruga za promicanje inkluzije Podružnica Šibenik Za nakladnika: mr. sc. Marija Alfirev Uredništvo: Marija Alfirev Zlatka Belamarić Ante Čuklin Grafička priprema: Merla d.o.o. Šibenik Naklada: 400 Izdavanje časopisa sufinancirala je INA d.d. u okviru projekta “Senzibilizacija javnosti – drugi broj časopisa Inkluzija extra” INKLUZIJA extra


ČLANOVI INKLUZIJE ANTE

Antin dnevnik 02.07.2007. Prošli tjedan smo dogoni­ li grma iz ograde za janjce i stavili jin isti i piti. Ja sam nekidan čistio kuću i dvorište oko kuće i dao beštijan isti i piti. Prošlu sedmicu smo ziđali zid kraj štale i očistili štalu.

Nekidan san napravio vrata kod ograde i stavio beštijan isti i piti. 09.07.2007. Nekidan smo dogonili drva iz ograde i složili kraj kuće. Prošli tjedan smo u polju vezali loze i skupili travu i dogonili kući. Nekidan san kopao sikal­ nu na njivi i dao beštijan isti piti. INKLUZIJA extra

Prošlu sedmicu san slagao drva iza kuće i stavio beštijan isti i piti. Ja san neki­ dan čistio sobe i dvorište pred kućon spremio i dao beštijan isti piti. Jutros san očistio štalu i složio grane na drva i stavio janjcin isti i piti. Jučer smo bili u Petkovića kod moje sestre na ručku , Danas sam došao u udru­ gu i družin se sa prijateljin svojin. 16. 07.2007. Prošli tjedan smo salivali kraj alatice i pravili krov. Ja sam nekidan ziđao zid u ogradi i očistio guvno po­ kraj štale. Ja sam nekidan očistio sobe i kuću i predvečer do­ gonio grma za janjce i stavio jin isti piti. Jutros sam donio

grma za janjce i stavijo jin isti i piti Danas sam došao udru­ gu i družim se sa prijateljin svojin . 30.07.2007. Prošli tjedan smo dogoni­ li vodu od stare kuće sa gu­ sterne za vrta i za beštije , Ja sam nekidan priveo vode s karivolon u 2 damlja­ ne od stare kuće sa gusterne za beštije. Nekidan san do­ gonio grma za beštije i sta­ vio jin isti i piti i zalio vrta. Prošli tjedan smo stavljali krov na baraku i očistili oko kuće. Jutros sam očistio štalu i stavio beštijan isti i piti i očistio dvorište oko kuće. Danas sam došao u udrugu i družin se s prija­ teljin. 


ČLANOVI INKLUZIJE

IVANA Ja sam Ivana i živim u Šibenku. Imam dva kućna ljubimca, a zovu se Berto (mačak) i Andy (pas). Imam dvije sestre. Upoznala sam jednu prijateljicu, ona se zove Darija. Pričamo o tajnama i volimo se družiti u Udruzi.

JESEN Dani, Dosadni Stvarni Ulice, Mokre Lišće, Žuto Večer, Tiha ... HLADNI DANI Hladni vjetar puše, kiša pada, noć se spušta. Svijeće u daljini, izmaglica i tama, dalekoga grada.INKLUZIJA extra


ČLANOVI INKLUZIJE JOSIP Ja sam Josip. Imam 22 go­ dine. Živim sa mamom i se­ strom u Šibeniku. Sam dolazim u Udrugu. Volim se družiti sa ostalim članovima Udruge, slušati glazbu, gledati nogometne utakmice,... Volim i životinje, najviše mačke.

ZLATKA Ja sam Zlatka Belamarić. Diplomirani sam radni te­ rapeut, a u Udruzi radim kao radni asistent u sklopu projekta “Zapošljavanje uz podršku”. Veseli me što osobno mogu doprinijeti u socija­ lizaciji i integraciji osoba s poteškoćama u život zajed­ nice. Smatram da nas njiho­ vo društvo može obogatiti novim spoznajama i izvući ono najbolje što imamo u sebi. INKLUZIJA extra
TEMA BROJA

Zapošljavanje uz podršku ŠTO JE ZAPOŠLJAVANJE UZ PODRŠKU? Zapošljavanje uz podršku predstavlja plaćeni rad koji obavlja osoba s intelekualnim teškoćama u redovnoj radnoj sredini uz kontinuirano praćenje i podršku. Podršku pružaju radni asistenti, a u kasnijem tijeku osobe iz radne sredine.

TKO SU KORISNICI USLUGA ZAPOŠLJAVANJA UZ PODRŠKU? Korisnici mogu biti: • osobe s intelektualnim teškoćama koje imaju poslovnu sposobnost i tada sklapaju ugovor o radu s poslodavcem,

• osobe s intelektualnim teškoćama koje su lišene poslovne sposobnosti i tada se s poslodavcem sklapa ugovor o radnoj aktivnosti.

KOJI SU RAZLOZI ZA ZAPOŠLJAVANJE UZ PODRŠKU? Osobe s intelektualnim teškoćama spremne su i sposobne raditi, obavljati određene zadatke u redovnoj radnoj sredini. Mnogim je osobama potrebna dugotrajna ili stalna podrška da bi se uspješno osposobile za rad i zaposlile. Mnogim osobama s teškoćama koje su sposobne ispuniti zahtjeve određenog rad-

Zaposlenici uz podršku UPI Zagreb na radnom mjestu u TOZ-u 

INKLUZIJA extra


TEMA BROJA KOJE SU OSNOVNE ZNAČAJKE ZAPOŠLJAVANJA UZ PODRŠKU? Glavna značajke su: • interakcija s osobama bez teškoća, • osoba prima novčanu naknadu i koristi druge povlastice kao što su bolovanje, godišnji odmor, dodatna edukacija i osposobljavanje, • osoba se najprije smješta u radnu sredinu i potom joj se pruža obuka za konkretan posao, • svatko može biti uključen u zapošljavanje uz podršku bez obzira na opseg teškoća,

Zaposlenik uz podršku UPI Zagreb u dm-u

• podrška je fleksibilna; prilagođava se potrebama konkretne osobe,

uz podršku s obzirom na način smještanja osobe u radnu sredinu:

• pruža se kontinuirana podrška kako bi osoba zadržala željeni posao ili pronašla novi, • osobe s teškoćama odlučuju gdje i pod kojim uvjetima žele raditi. nog mjesta potrebni su drugi oblici podrške indirektno povezani s poslom (dolazak i odlazak na posao, raspolaganje novcem). Osobe s intelektualnim teškoćama najbolje uče u prirodnim situacijama pa im je najlakše naučiti obavljati poslove na konkretnim radnim mjestima u redovnim radnim uvjetima.

KOJI SU MODELI ZAPOŠLJAVANJA UZ PODRŠKU? Postoje 4 različita modela zapošljavanja INKLUZIJA extra

Model individualnog zapošljavanja podrazumijeva pronalaženje odgovarajućih poslova u zajednici za pojedine osobe. Usklađuju se zahtjevi posla i zaposlenikovi interesi i sposobnosti. Ovakav individualizirani pristup je ključan za uspješno zapošljavanje osoba s najvećim teškoćama. Skupni model (enklava) – ovaj model može se definirati kao skupina osoba s teškoćama koja radi zajedno uz stalnu podršku radnog asistenta Model mobilnih skupina – mobilna skupina uključuje obično 3-8 osoba s teškoćama i jednog ili dva radna asiatenta. Ova skupina kreće se lokalnom zajednicom nudeći razne usluge. 


TEMA BROJA Mala poduzeća – Osobe s teškoćama udružuju se sa svojim obiteljima i prijateljima i osnivaju mala poduzeća.

KOJA JE ULOGA RADNOG ASISTENTA? Uloga je radnog asistenta (job-coacha) pružanje individualno prilagođene podrške osobi s intelektualnim teškoćama u redovnoj radnoj sredini. Radni asistent potiče i podržava socijalnu integraciju, ostvarivanje radne efikasnosti i kvalitete radnog života i zadržavanje radnog mjesta.

Podrška radnog asistenta se postupno smanjuje i ukida. Kod nekih zaposlenika ostaje trajna i opsežna. Podrška se nadopunjuje ili u potpunosti zamjenjuje prirodnom podrškom od strane drugih radnika, kolega. Funkcija i uloga radnog asistenta je posebno svestrana. Radni asistent preuzima ulogu posrednika, savjetnika i središnjeg partnera u razgovoru između poslodavca i ostalih zaposlenika. Od radnih se asistenata očekuje vrlo visoki stupanj osobne odgovornosti. Za razliku od radnog osposobljavanja u grupi u sklopu dnevnih centara ili zaštićenih radionica ovdje je pristup puno osobniji i stoga od radnog asistenta iziskuje dodatne napore.

KOJE SU TEŠKOĆE I BARIJERE U RAZVOJU ZAPOŠLJAVANJA UZ PODRŠKU U REPUBLICI HRVATSKOJ? U razvoju zapošljavanja uz podršku u Hrvatskoj nailazimo na brojne teškoće: • visoku stopu nezaposlenosti u društvu čime je otežano pronalaženje radnih mjesta, • nedostatak poticajnih mjera za zapošljavanje osoba s teškoćama (za poslodavce ili porezne olakšice),

Zaposlenica UPI Zagreb na radu u dm-u uz podršku radnog asistenta 10

• nemogućnost djelomičnog zapošljavanja osoba s većim teškoćama bez gubitka povlastica iz sustava socijalne skrbi (zarada im ne bi mogla pokriti životne troškove). INKLUZIJA extra


TEMA BROJA RAZVOJ ZAPOŠLJAVANJA UZ PODRŠKU Zapošljavanje uz podršku prvi put se pojavljuje ranih osamdesetih u SAD-u kada su državne agencije za pomoć osobama s teškoćama počele pružati potporu u zapošljavanju i radu radnicima s intelektualnim teškoćama. Sredinom i krajem osamdesetih značajne federalne, državne, lokalne i korisničke inicijative dovele su u SAD-u do primjene zapošljavanja uz podršku u svaki rehabilitacijski sustav u zemlji. Već 1984. ovaj model je i formalno utemeljen u Federalnom Registru, a njegovo financiranje regulirano je u “Rehabilitation Act”-u 1986. Još do 1990. preko 72.000 Amerikanaca obuhvaćeno je agencijama za zapošljavanje uz podršku kroz preko 2.600 programa. Zapošljavanje uz podršku sve se više razvija i u zemljama Europske unije. Svaka zemlja razvija programe koji su prilagođeni postojećem socijalnom i ekonomskom kontekstu. Krajem dvadesetog stoljeća u većini zemalja Europske unije prevladavala je visoka stopa nezaposlenosti osoba s teškoćama. Unatoč i/ili zbog toga pojavile su se značajne tendencije u socijalnoj politici usmjerene k unaprijeđenju zapošljavanja ovih osoba. Prva tendencija, koja se danas smatra ključnom odrednicom socijalne politike Europske unije jest socijalna inkluzija – koja jamči svim građanima jednake mogućnosti punog sudjelovanja u svim aspektima društva. Vladine politike smatraju se efikasnima samo ako potiču uključivanje u zajednicu marginaliziranih skupina društva kao što su trajnije nezaposlene osobe ili osobe s teškoćama. Druga INKLUZIJA extra

Zaposlenik uz podršku UPI Zagreb u dm-u socijalna tendencija je promicanje ljudskih prava svih građana zajednice. Europska unija prihvatila je suvremeni model u rehabilitaciji koji više ne gleda na osobe s teškoćama kao one kojima treba cjeloživotna skrb ili socijalno zbrinjavanje izvan redovnog ekonomskog života zajednice. Umjesto toga, postojeća socijalna politika prepoznaje osnovna ljudska prava osoba s teškoćama i promiče njihovu realizaciju kroz izjednačavanje mogućnosti. Za odrasle osobe zapošljavanje je osnovno pravo zbog toga što omogućuje prihode, unaprijeđuje kvalitetu života i dostojanstvo. Zbog svega toga socijalna politika Europske unije određuje da svaka članica u okviru redovne nacionalne politike treba uvažavati potrebe za zapošljavanjem osoba s teškoćama. Svaka zemlja mora izgraditi strategiju zapošljavanja osoba s teškoćama putem nacionalnog Plana Akcije za Zapošljavanje. Napisala: Daniela Bratković 11


PREDSTAVLJAMO

Udruga za promicanje inkluzije Podružnica Zagreb RAZVOJ PROGRAMA ZAPOŠLJAVANJA UZ PODRŠKU

dnicima Udruge) i uz podršku relevantnih međunarodnih organizacija.

Udruga za promicanje inkluzije započela je 2000. godine s programom zapošljavanja uz podršku u Republici Hrvatskoj.

Financira se dijelom iz sredstava Ministarstva, a dijelom iz projekata i donacija.

Program se provodi u suradnji s Ministarstvom nadležnim za socijalnu skrb, ostalim javnim ustanovama, državnim i privatnim tvrtkama, stručnjacima i znanstvenim ustanovama, državnim i privatnim tvrtkama, stručnjacima i znanstvenicima s Edukacijskorehabilitacijskog fakulteta (vanjskim sura-

12

CILJ PROGRAMA Krajnji cilj razvoja programa je potaknuti promjene zakonske regulative za njegovu cjelovitu primjenu i formalno uvođenje u sustav socijalne skrbi putem agencija za zapošljavanje uz podršku.

INKLUZIJA extra


PREDSTAVLJAMO KORISNICI Korisnici usluga programa zapošljavanja uz podršku su osobe s intelektualnim teškoćama koje imaju poslovnu sposobnost i koje se mogu zaposliti na ugovor o radu i osobe s intelektualnim teškoćama koje su lišene poslovne sposobnosti i koje se zapošljavaju na ugovor o radnim aktivnostima. Do sada je u program zapošljavanja uz podršku Udruge za promicanje inkluzije uključeno oko 50 osoba s intelektualnim teškoćama od kojih su većina korisnici programa stanovanja uz podršku ili programa prevencije institucionalizacije. U zadnjih par mjeseci sve je više mladih ljudi s intelektualnim teškoćama koji su čuli za ovaj program putem medija ili međusobno razmjenjuju informacije te dolaze u Udrugu s namjerom da se informiraju o programu i potraže pomoć u pronalasku zaposlenja.

PROGRAM Model zapošljavanja uz podršku kojeg razvija i provodi Udruga za promicanje inkluzije utemeljen je na općim načelima i značajkama provedbe takvih programa u svijetu, ali uz prilagodbu potrebama i mogućnostima u postojećim uvjetima života u Hrvatskoj. On obuhvaća sljedeće elemente provedbe: - opću procjenu u funkciji zapošljavanja; INKLUZIJA extra

utvrđivanje korisnikovih interesa i potreba, kao i sposobnosti za obavljanje određene vrste posla, - kontaktiranje potencijalnih poslodavaca, pronalaženje odgovarajućeg radnog mjesta i pripremu poslodavca, - analizu i prilagodbu radnog mjesta, - individualni program podrške na radnom mjestu, - pružanje direktne podrške korisniku na radnom mjestu pri obučavanju i uvježbavanju izvođenja radnih zadataka (toliko dugo i u onoj mjeri u kojoj je potrebno da bi se posao kvalitetno obavio, što je preduvjet trajnog zadržavanja radnog mjesta i garancija za poslodavca), - pružanje podrške korisniku u stjecanju i podržavanju socijalne kompetencije i socijalnih odnosa u radnoj sredini, - pružanje podrške korisniku u životnim situacijama indirektno povezanim sa zapošljavanjem, u samozaštiti i traženju 13


PREDSTAVLJAMO pomoći, odnosno zaštiti njegovih prava, - trajno praćenje korisnika u obavljanju posla i nakon njegova osamostaljivanja (obilasci i komunikacija s korisnikom i poslodavcem, pružanje dodatne podrške prema potrebi, interveniranje u eventualnim problemskim i kriznim situacijama), - evaluaciju radne efikasnosti i kvalitete radnog življenja.

RADNI ASISTENTI Poseban naglasak je na podršci radnog asistenta koju korisnik programa dobiva prilikom smještaja u radnu sredinu kako bi se osposobio za rad. Podrška radnog asistenta osigurava se korisniku koliko je to potrebno a kod većine korisnika programa s vremenom se smanjuje do potpunog prestanka potrebe za podrškom. U ovom trenutku u Udruzi je zaposleno 5 radnih asistenata.

ISKUSTVA I DOSADAŠNJA RADNA MJESTA Osigurali smo različite poslove u redovnim radnim uvjetima: - rad u skladištima distributivnih trgovačkih centara (deklariranje, sortiranje i pakiranje proizvoda namijenjenih prodaji), - poslove čišćenja i održavanja trgovačkih, 14

skladišnih i sportsko-rekreativnih prostora te stambenih objekata, - pomoćne poslove u trgovinama (popunjavanje polica robom iz skladišta, slaganje i povlačenje artikala prema naprijed, čišćenje proizvoda), - pomoćne poslove u gradskoj knjižnici (razvrstavanje i poravnavanje knjiga na policama, brisanje prašine), - rad na dostavi dokumenata (interna i vanjska dostava), - pomoćni poslovi u automehaničarskoj radionici (dodavanje alata, poliranje automobila, čišćenje dijelova automobila i prostora radionice), - pomoćni poslovi u dječjem vrtiću (rad na održavanju rublja, pomoć pri dijeljenju obroka, uređivanje okoliša, asistiranje odgajateljicama u igri s djecom na igralištu), - rad u catering tvrtki na dostavi hrane, - raznošenje i dijeljenje reklamnih materijala INKLUZIJA extra


PREDSTAVLJAMO (letaka i brošura), - sezonski poslovi u poljoprivredi i na seoskim gospodarstvima, - održavanje vrtova i rasadnika, - čišćenje i održavanje zelenih površina i okoliša, - rad u tvornici olovaka na poslovima slaganja i pakiranja, - čišćenje i održavanje prostora, - priprema napitaka i kuhanje kave na aparatu, nabava prehrambenih artikala za kafeteriju, - radna mjesta u Udruzi za samozastupanje.

REZULTATI Do sada je ovaj model osposobljavanja za rad i zapošljavanja pokazao dobre rezultate: - sve osobe koje su zaposlene uz podršku dobivaju primjerenu naknadu za svoj rad, - razvija se socijalna inkluzija i odnosi između

radnika uz podršku i njihovih kolega bez teškoća, - radnici su u velikoj mjeri zadovoljni i radnim aktivnostima i socijalnim odnosima na radnom mjestu te koristima od zapošljavanja u svakodnevnom životu, - poslodavci i redovni radnici mijenjaju negativne stavove i pokazuju zadovoljstvo modelom zapošljavanja, ulogom radnih asistenata i radom radnika uz podršku, - obitelji osoba s teškoćama su zadovoljnije, - osobe koje su prihvaćene u zajednici ostvaruju i bolju kvalitetu življenja i u drugim područjima.

BUDUĆNOST PROGRAMA Udruga je osigurala sredstva za daljnji razvoj ovog programa kroz projekt CARDS 2004.; „Pristup zapošljavanju: Socijalna inkluzija osoba s intelektualnim teškoćama”, a planiramo zaposliti najmanje 10 osoba na ugovor o radu i najmanje 30 osoba na ugovor o radnoj aktivnosti. Udruga poduzima i brojne aktivnosti s ciljem informiranja javnosti o našem programu i mogućnostima koje on nudi. Organiziramo okrugle stolove, seminare, edukacije drugih ustanova i udruga, konferencije za novinare… Udruga za promicanje inkluzije Podružnica Zagreb izdala je brošuru o Zapošljavanju uz podršku prvu o toj temi u Hrvatskoj. Napisala: Marijana Janković

INKLUZIJA extra

15


NAŠI PRIJATELJI

Susret sa župnikom u župi Presvetog srca Isusova

N

aša Udruga se nalazi u prostorima župe Srca Isusova gdje je župnik don Tomislav koji nas pri svakom susretu pozdravi s puno srdačnosti i topline. U ovu župu je došao prošlu godinu iz župe Ražine tako da ga naša Tina dobro poznaje pa je željela popričati sa svojim bivšim duhovnikom. Evo kako je tekao taj razgovor: TINA: Hvaljen Isus don Tome. Kako ste? Don TOMISLAV: Na vijeke budi Tina. Do16

bro sam i sretan što vidim tebe, moju dragu župljanku i tvoje prijatelje, ovdje u mojoj župi. Vi ste znak da Bog voli ovu ze­mlju i ovo mjesto. Bog vas neizmjerno voli. Vi ste anđeli. Ja vas duboko poštujem. TINA: Kako Vam je u ovoj župi? Da li Vam nedostaju Ražine? Don TOMISLAV: Nemam vremena o tome razmišljati. Ovo je najveća župa u gradu. Ima INKLUZIJA extra


NAŠI PRIJATELJI puno posla. I ovdje ima ljudi kojima trebam, a moj poziv je služiti čovjeku gdje god je potrebno. TINA: Kakav je svećenički posao? Don TOMISLAV: Poseban! Sveće­nik je posvećen da Kristovom sna­gom, dijeljenjem sakramenata i navješći­va­njem radosne vijesti služi posvećivanju drugih ljudi. Postoji i dio posla koji nije strogo svećenički, a to je upravljanje župom i crkvenom imovinom u čemu mi dakako pomažu župljani, čla­novi ekonomskog vijeća. Nemam određe­nog radnog vremena kao u drugim profesijama nego sam uvijek na raspo­laganju svojim župljanima. TINA: Što Vas najviše raduje u poslu? Don TOMISLAV: Najdraže mi je govoriti o Isusu Kristu i Radosnoj vijesti koju je On donio, a to je da Bog neizmjerno voli svakog čovjeka i da mu je pripremio Raj u koji ćeš ti Tina sigurno doći. TINA: Kako ste se snašli u ovoj župi? Don TOMISLAV: Dobro. Zadovoljan sam. A kako si ti Tina? Što tebe najviše raduje? TINA: Dobro sam. Volim ići u Udrugu i družiti se s prijateljima. Don TOMISLAV: A što te najviše ljuti? TINA: Ljuti me kad mi padne šećer. Onda sam nervozna. Don TOMISLAV: Što voliš raditi? INKLUZIJA extra

TINA: Volim crtati i pisati. Pomažem mami u kući. Serviram stol i pospremam suđe. Don TOMISLAV: Pozivam tebe i tvoje društvo na kavu drugi put kad dođete u Udrugu. TINA: Hvala don TOMISLAVE, doći će mo sigurno. Hvala Vam što ste imali vremena za razgovor s nama. Don TOMISLAV: Kako ne bih Tina, ovo mi je najdraži intervju koji sam ikada dao, a ti si mi najdraža novinarka. Razgovor vodila: Tina Zorčić Tekst uredila: Radojka Jurin 17


AKTIVNOSTI WEB ZA SVAKOGA Ovaj je projekt trajao od 1. srpnja 2006. do 31. listopada 2007., a njime smo nastojali utjecati na javnost s područja naše županije na prihvaćanje osoba s intelektualnim teškoćama, na prihvaćanje njihovih sposobnosti, ali i aktivno sudjelovanje u rušenju barijera koje otežavaju uključivanje u život zajednice. Cilj je bio objaviti web stranicu koja će biti izvor informacija o aktualnim problemima, zakonima i aktivnostima vezanim za osobe s intelektualnim teškoćama. Željeli smo da naša web stranica bude izvor informacija o potrebama osoba s intelektualnim teškoćama. Željeli smo potaknuti i druge da prilagode svoje web stranice ili druge važne informacije kako bi bile razumljive i osobama s intelektualnim teškoćama (odabir veličine slova, prijevod na jednostavan jezik, audio zapis). Nadamo se da smo u tome i uspjeli!

U oblikovanju web stranica i časopisa sudjelovali su članovi grupe za samozastupanje, izvoditelji projekta i mnogi volonteri. Hvala svima, a posebno našoj mladoj volonterki Mariji Juras!

Ante i Darija na stranici Udruge 18

INKLUZIJA extra


AKTIVNOSTI ZAPOŠLJAVANJE UZ PODRŠKU U ŠIBENIKU EDUKACIJA U okviru projekta “Razvoj zapošljavanja uz podršku u Šibeniku”, 9. i 10. srpnja 2007. godine održan je prvi dio edukacije “Zapošljavanje uz podršku”. Edukaciju su provele Vinka Barišić - Valić, voditeljica stručno razvojne službe Udruge za promicanje inkluzije i Marijana Janković, voditeljica programa zapošljavanja uz podršku. U edukaciji su sudjelovali predstavnici Udruge za promicanje inkluzije Podružnice Šibenik, Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Šibensko-kninske županije i Centra za odgoj i obrazovanje Šubićevac.

Na edukaciji smo se upoznali s principima inkluzije i zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama, zapošljavanjem uz podršku, metodama procjenjivanja, načinima pronalaženja radnih mjesta, kontaktiranja s poslodavcima te ulogom radnog asistenta. Drugi dio edukacije održat ćemo u studenom kada ćemo prezentirati naša iskustva i upoznati se s metodama evaluiranja rada i kvalitete radnog života.

INKLUZIJA extra

BUDUĆI ZAPOSLENICI NADA Nada Štamberger je rođena 1953. u Zagrebu. Smještena je u podružnici Centra za odgoj i obrazovanje Maslina. Uključena je u veziljsko galanterijsku radionicu unutar podružnice gdje ima trajni smještaj.

Najviše voli čistiti, mesti, brisati, peglati, prati ... te sudjeluje u održavanju čistoće svoje sobe, odjeće, obuće. Slobodno vrijeme provodi u druženju sa ostalim korisnicima, najviše sa prijateljicom Brankom. Zajedno gledaju TV, slušaju glazbu... Uživa odlaziti u grad i posjećivati njoj drage ljude. U projekt zapošljavanja uz podršku uključena je od rujna 2007.

MARIJA Zovem se Marija Bogdanović. Rođena sam 1983. u Šibeniku. Srednju školu sam završila u Šibeniku u Centru za odgoj i obrazovanje Šubićevac, za zanimanje pomoćni krojač. Živim s mamom, sestrom i moje dvoje 19


AKTIVNOSTI

malodobne djece s čijim ocem sam stalno u kontaktu.. Član sam Udruge gluhih i nagluhih Šibensko-kninske županije. Slobodno vrijeme provodim u igri s dje-

com, šetnji gradom s partnerom i djecom, druženju sa prijateljima,… U projekt zapošljavanja uz podršku uključena sam od rujna 2007.

DAVOR Zovem se Davor Modun. Rođen sam 1987. u Šibeniku. Srednju školu sam završio u Zagrebu u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava za zanimanje urar. Živim s roditeljima i starijim bratom u Šibeniku, gdje sam se vratio odmah nakon završenog školovanja. Član sam kreativne radionice Kamenčići gdje uz kreativne radove vrijeme provodim i u druženju sa ostalim polaznicima. Slobodno vrijeme volim provoditi uz kompjuter, u slušanju glazbe ... U projekt zapošljavanja uz podršku uključen sam od kolovoza 2007. 20

INKLUZIJA extra


AKTIVNOSTI 3. Stručni skup pod nazivom AKTUALNOSTI I PERSPEKTIVE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM U DUHU UN KONVENCIJE O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM.

S

udjelovali smo na ovom Stručnom skupu koji je održan 13. i 14. rujna 2007. godine u Zadru u organizaciji Udruge OSVIT i URIHA i uz potporu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Na dvodnevnom skupu okupilo se više od 150 sudionika. Stručnjaci iz Austrije, Slovenije i Njemačke iznijeli su pozitivne primjere iz prakse i ukazali na zakonodavnu regulativu koja regulira zapošljavanje osoba s invaliditetom u njihovim zemljama. Za nas je posebno interesantno bilo izlaganje Angelike Thielicke iz Njemačke, predsjednice BAG UB (Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung - Savezne organizacije za zapošljavanje uz podršku) sa sjedištem u Hamburgu. Ona je u svom radu naglasila značaj

zapošljavanja uz podršku za osobe s intelektualnim teškoćama i razvoj tog oblika zapošljavanja u Njemačkoj. Više o radu ove organizacije može se naći na njihovoj internet stranici www.bag-ub.de Iz izlaganja Angelike Thielicke “Osnove zapošljavanja uz podršku - jedan od izlaza i alternativno rješenje umjesto radionica za osobe s invaliditetom” (Zbornik radova): “... BAG UB je udruženje stručnih službi za integraciju organizacija, inicijativa i pojedinaca na području cijele Savezne Republike Njemačke s približno 300 članova, a cilj joj je, bez obzira na vrstu i težinu invaliditeta, ponuditi alternative radu u radionicama za osobe s invaliditetom. Zapošljavanje uz podršku je plaćeni rad u nekoj običnoj tvrtki s otvorenog tržišta rada uz za to potrebnu podršku - ali to ne znači da osoba s invaliditetom istovremeno mora biti redovni zaposlenik te tvrtke ...” Već godinama u mnogim mjestima u Saveznoj Republici Njemačkoj postoje suradnički odnosi između radionica za osobe s invaliditetom i stručnih službi. “Ambulantna izobrazba za posao”, hamburške službe za pomoć pri zapošljavanju, bila je

INKLUZIJA extra

21


AKTIVNOSTI 3. SAJAM U SREDNJOVJEKOVNOM ŠIBENIKU Prisustvovali smo otvaranju 3. srednjovjekovnog sajma u Šibeniku. Sve smo vidjeli, sve smo “kušali”, osjetili dašak prošlosti na ulicama suvremenog Šibenika, družili se s našim prijateljima iz kreativne radionice Kamenčići…

početkom devedesetih godina jedna od prvih ambulantnih službi koja je dosljedno provodila metodu zapošljavanja u podršku. U međuvremenu se ona provodi u sklopu programa za stručnu izobrazbu u tvrtkama na više mjesta u cijeloj zemlji. Ponudom stručne izobrazbe u tvrtkama konkretizira se pravo na želje i odabir osoba koje imaju pravo na naknadu iz osiguranja prema članku 9 Socijalnog zakonika (SGB IX). Proširenje mogućnosti izbora važan je element za realizaciju samoodređenja i sudjelovanja. Čovjek s invaliditetom sam donosi odluku koji će oblik podrške koristiti na temelju svoga osobno postavljenog cilja. Preduvjet za to je postojanje mnoštva mogućnosti za sudjelovanje. Izbor na području stjecanja kvalifikacija i radne aktivnosti prije svega obuhvaća: • odabir mjesta za stjecanje kvalifikacije, • odabir službe za podrške i • odabir zanimanja i s tim povezanih zahtjeva. Važan temelj za osiguranje mogućnosti odabira može biti korištenje osobnog budžeta prema članku 17 Socijalnog zakonika (SGB IX). I na kraju vrijedi pravilo da se za pojedince pronađe najbolje rješenje... 22

INKLUZIJA extra


MOJA PRAVA

Ostvarivanje prava na olakšice i poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

P

rema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, 33/05- u daljnjem tekstu Zakon) utvrđeno je da “poslodavac koji zapošljava osobe s invaliditetom ima pravo na olakšice predviđene poreznim propisima, pravo na novčani poticaj i na poticaje predviđene posebnim ugovorom o zapošljavanju osobe s invaliditetom sklopljenim s Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu Fond), Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, nadležnom službom socijalne skrbi, jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave ili s drugim poslodavcem”(čl. 29.- Zakona). Unutar Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 141/05, 72/07- u daljnjem tekstu Odluka) utvrđeni su uvjeti i načini ostvarivanja prava na poticaje koji pripadaju poslodavcu pri zapošljavanju osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu poslodavac), neovisno da li je osoba vođena u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a, i osobi s invaliditetom koja se samozapošljava (u daljnjem tekstu osoba koja se samozapošljava). Zahtjevi za ostvarivanje prava na poticaj prema uputama u Odluci prosljeđuju se Fondu koji utvrđuje da li su uvjeti za stjecanje istog zadovoljeni i koji nadalje financira i nadzire ostvarena prava. INKLUZIJA extra

VRSTE POTICAJA “Poslodavac i osoba koja se samoza­ pošljava imaju pravo na: 1. novčane poticaje 2. poticaje predviđene posebnim ugovorom o zapošljavanju osobe s invaliditetom sklopljenim s Fondom” (čl. 2.- Odluke) 1. Novčani poticaji Određuju se ovisno o visini uplaćenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje (sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja) i doprinosa za zapošljavanje koji uplaćuje poslodavac. Preduvjeti za ostvarivanje prava su da osoba mora biti neprekidno zaposlena ili samozaposlena najmanje 12 mjeseci te za traženo razdoblje mora biti isplaćena i neto plaća. Zahtjev se podnosi Fondu u pisanom obliku po isteku tromjesečja u kojem su doprinosi uplaćeni. Poticaj se isplaćuje na žiro računu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. 2. Poticaji predviđeni posebnim ugovorom o zapošljavanju osobe s invaliditetom sklopljenim s Fondom • Jednokratna materijalna davanja (poticaj za obrazovanje zaposlenih osoba s invaliditetom i obrazovanje nezaposlenih osoba s invaliditetom u cilju zapošljavanja) Isplaćuje se 60% od iznosa troškova obrazovanja u trajanju od 6 mjeseci, iznimno 12 mjeseci. 23


MOJA PRAVA Uvjeti: - za već zaposlenu osobu ugovor se ne smije otkazati prije proteka 12 mjeseci od dana završetka školovanja - s nezaposlenom osobom poslodavac je dužan sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme u roku od 60 dana - invalidna osoba koja se samozapošljava mora u roku od 90 dana pokrenuti vlastitu djelatnost • Sredstva za prilagodbu radnog mjesta i uvjeta rada Trošak prilagodbe nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 100 najnižih mjesečnih osnovica za obračun doprinosa obveznih osiguranja. Uvjeti: - osoba mora biti zaposlena na ugovor o radu 24 mjeseca od dana kada su sredstva odobrena - u slučaju otkazivanja ugovora, poslodavac treba u roku od 3 mjeseca zaposliti novu osobu s invaliditetom • Kreditna sredstva po povoljnijim uvjetima namijenjena kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s invaliditetom Kamate se subvencioniraju u punom iznosu, ali najviše do kamatne stope od 7% godišnje. Subvencioniranje traje do isplate kredita, do prestanka radnog odnosa invalidne osobe ili do prestanka obavljanja registrirane djelatnosti kod samozaposlene osobe. Uvjet: - na kupljenom stroju, opremi, alatu ili priboru mora raditi osoba s invaliditetom tj. osoba koja se samozapošljava 24

• Naknada razlike zbog smanjenog radnog učinka Poslodavcu se nadoknađuje razlika do punog iznosa plaće koju bi osoba s invaliditetom imala da može količinski obavljati opseg posla kao zdravi radnik, ali najviše do 50% od plaće zaposlene osobe. Zahtjev se dostavlja mjesečno. • Sufinanciranje troškova osobnog asistenta (pomagača u radu) i radnog terapeuta osobe s invaliditetom u tijeku rada Poslodavcu se sufinanciraju troškovi za osobnog asistenta ili radnog terapeuta prema stvarno utrošenom radnom vremenu, najviše do 50% mjesečne plaće osobe s invaliditetom kojoj se pomaže. Zahtjev se dostavlja mjesečno. Svi zahtjevi za poticaj predviđeni posebnim ugovorom, podnose se Fondu u pisanom obliku, a odobrava ga Upravno vijeće Fonda. Poticaj se isplaćuje po zaključenju posebnog ugovora na osnovu dokaza o izvršenim obvezama. FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM - osnovala Vlada Republike Hrvatske 2003. godine radi pomoći osobama s invaliditetom - djeluje kao javna ustanova kojom rukovodi Upravno vijeće koje imenuje i razrješava Vlada - Upravno vijeće ima 7 članova predstavnika poslodavaca, sindikata, HZZ-a, HZMO-a, Udruga osoba s invaliditetom, ministarstava - Fond se financira iz državnog proračuna i namjenskih darova - pravo na novčani poticaj ostvaruje se od 2005.

INKLUZIJA extra


MOJA PRAVA DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI ZAHTJEVIMA ZA OSTVARIVANJE POTICAJA (Majsec-Sobota V., Lukačić lj., Benc D. i Orlić L. (2007.): “Propisi o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom” (str. 49.-53.), OSVIT, Zagreb ) NOVČANI POTICAJI 1. Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom PRVI ZAHTJEV

SVAKI SLIJEDEĆI ZAHTJEV

UGOVOR O RADU DOKAZ O PRIJAVI NA OBVEZNO MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (PRIJAVA- M1P I TISKANICA T-2) DOKAZ O INVALIDITETU (RJEŠENJE NADLEŽNOG TIJELA KOJE UTVRĐUJE INVALIDITET) PODACI O OSOBI S INVALIDITETOM

PODACI O OSOBI S INVALIDITETOM

OBRAČUN NOVČANOG POTICAJA (POTREBNO ISKAZATI BRUTO PLAĆU KAO OSNOVICU I OBRAČUN DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OBRAČUNATOG PRI ISPLATI PLAĆE OSOBE S INVALIDITETOM U TROMJESEČJU ZA KOJI SE TRAŽI POVRAT)

OBRAČUN NOVČANOG POTICAJA (POTREBNO ISKAZATI BRUTO PLAĆU KAO OSNOVICU I OBRAČUN DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OBRAČUNATOG PRI ISPLATI PLAĆE OSOBE S INVALIDITETOM U TROMJESEČJU ZA KOJI SE TRAŽI POVRAT)

DOKAZ DA SU ZA SVE RADNIKE UPLAĆENI DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA (IZVODI SA ŽIRO RAČUNA GDJE SE VIDI SVOTA UPLAĆENOG DOPRINOSA)

DOKAZ DA SU ZA SVE RADNIKE UPLAĆENI DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA (IZVODI SA ŽIRO RAČUNA GDJE SE VIDI SVOTA UPLAĆENOG IZNOSA)

DOKAZ DA JE OSOBI S INVALIDITETOM ISPLAĆENA PLAĆA (NETO PLAĆA SA DOPRINOSIMA, PRIREZOM I POREZOM) S PRIPADAJUĆOM OBRAČUNSKOM LISTOM (POTPISANE PLATNE LISTE)

DOKAZ DA JE OSOBI S INVALIDITETOM ISPLAĆENA PLAĆA (NETO PLAĆA SA DOPRINOSIMA, PRIREZOM I POREZOM) S PRIPADAJUĆOM OBRAČUNSKOM LISTOM (POTPISANE PLATNE LISTE)

2. Samozaposlena osoba s invaliditetom PRVI ZAHTJEV

SVAKI SLIJEDEĆI ZAHTJEV

DOKAZ O PRIJAVI NA OBVEZNO MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (PRIJAVA- M1P I TISKANICA T-2) DOKAZ O INVALIDITETU (RJEŠENJE NADLEŽNOG TIJELA KOJE UTVRĐUJE INVALIDITET) OSOBNI PODACI

OSOBNI PODACI

OBRAČUN NOVČANOG POTICAJA (POTREBNO JE ISKAZATI OSNOVICU ZA OBRAČUN DOPRINOSA TE SVOTU UPLAĆENIH DOPRINOSA ZA KOJE SE TRAŽI POVRAT)

OBRAČUN NOVČANOG POTICAJA (POTREBNO JE ISKAZATI OSNOVICU ZA OBRAČUN DOPRINOSA TE SVOTU UPLAĆENIH DOPRINOSA ZA KOJE SE TRAŽI POVRAT)

DOKAZ DA SU UPLAĆENI DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA (IZVOD SA ŽIRO RAČUNA GDJE SE VIDI SVOTA UPLAĆENOG DOPRINOSA)

DOKAZ DA SU UPLAĆENI DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA (IZVOD SA ŽIRO RAČUNA GDJE SE VIDI SVOTA UPLAĆENOG DOPRINOSA)

POTICAJI PREDVIĐENI POSEBNIM UGOVOROM O ZAPOŠLJAVANJU OSOBE S INVALIDITETOM SKLOPLJENIM S FONDOM 1. Jednokratna materijalna davanja a) Obrazovanje zaposlene osobe s invaliditetom POSLODAVAC

SAMOZAPOSLENA OSOBA S INVALIDITETOM

TROŠKOVNIK OBRAZOVANJA (TROŠKOVI INSTRUKTORA, PUTNI TROŠKOVI INSTRUKTORA I OSOBE KOJA SE ŠKOLUJE, OSTALI TEKUĆI TROŠKOVI I TROŠKOVI SAVJETOVANJA U VEZI S POSTUPKOM OBRAZOVANJA)

TROŠKOVNIK OBRAZOVANJA (TROŠKOVI INSTRUKTORA, PUTNI TROŠKOVI INSTRUKTORA I OSOBE KOJA SE ŠKOLUJE, OSTALI TEKUĆI TROŠKOVI I TROŠKOVI SAVJETOVANJA U VEZI S POSTUPKOM OBRAZOVANJA)

PROGRAM OBRAZOVANJA

PROGRAM OBRAZOVANJA

DOKAZ O UPISU U OBRAZOVNU USTANOVU (UGOVOR SKLOPLJEN S OBRAZOVNOM USTANOVOM, POTVRDA O UPISU)

DOKAZ O UPISU U OBRAZOVNU USTANOVU (UGOVOR SKLOPLJEN S OBRAZOVNOM USTANOVOM, POTVRDA O UPISU)

UGOVOR O RADU ZA OSOBU S INVALIDITETOM DOKAZ O PRIJAVI NA OBVEZNO MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (PRIJAVA- M1P I TISKANICA T-2)

DOKAZ O PRIJAVI NA OBVEZNO MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (PRIJAVA- M1P I TISKANICA T-2)

DOKAZ O INVALIDITETU (RJEŠENJE NADLEŽNOG TIJELA KOJE UTVRĐUJE INVALIDITET)

DOKAZ O INVALIDITETU (RJEŠENJE NADLEŽNOG TIJELA KOJE UTVRĐUJE INVALIDITET)

DOKAZ O TEHNIČKOJ, KADROVSKOJ I STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI AKO SAM PROVODI OBRAZOVANJE (CERTIFIKAT O STRUČNOJ NAOBRAZBI)

b) Obrazovanje nezaposlenih osoba s invaliditetom POSLODAVAC // OSOBA S INVALIDITETOM KOJA SE SAMOZAPOŠLJAVA TROŠKOVNIK OBRAZOVANJA (TROŠKOVI INSTRUKTORA, PUTNI TROŠKOVI INSTRUKTORA I OSOBE KOJA SE ŠKOLUJE, OSTALI TEKUĆI TROŠKOVI I TROŠKOVI SAVJETOVANJA U VEZI S POSTUPKOM OBRAZOVANJA) PROGRAM OBRAZOVANJA DOKAZ O UPISU (UGOVOR SKLOPLJEN S OBRAZOVNOM USTANOVOM, POTVRDA O UPISU) DOKAZ O INVALIDITETU (RJEŠENJE NADLEŽNOG TIJELA KOJE UTVRĐUJE INVALIDITET)

INKLUZIJA extra

25


MOJA PRAVA 2. Sredstva za prilagodbu radnog mjesta i uvjeta rada POSLODAVAC // OSOBA S INVALIDITETOM KOJA SE SAMOZAPOŠLJAVA TROŠKOVNIK S PREDRAČUNOM PODACI O INVALIDITETU (RJEŠENJE NADLEŽNOG TIJELA KOJE UTVRĐUJE INVALIDITET) PODACI O SADAŠNJEM STANJU RADNOG MJESTA PODACI O BARIJERAMA

3. Kreditna sredstva po povoljnijim uvjetima namijenjena kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s invaliditetom POSLODAVAC

SAMOZAPOSLENA OSOBA S INVALIDITETOM

ODLUKA O ODOBRENOM NAMJENSKOM KREDITU POSLOVNE BANKE

ODLUKA O ODOBRENOM NAMJENSKOM KREDITU POSLOVNE BANKE

DINAMIKA OTPLATE KREDITA (POTVRDA DOBIVENA OD BANKE KOJA JE ODOBRILA KREDIT)

DINAMIKA OTPLATE KREDITA (POTVRDA DOBIVENA OD BANKE KOJA JE ODOBRILA KREDIT)

DOKAZ O NAMJENSKI UTROŠENIM KREDITNIM SREDSTVIMA

DOKAZ O NAMJENSKI UTROŠENIM KREDITNIM SREDSTVIMA

DOKAZ O INVALIDITETU (RJEŠENJE NADLEŽNOG TIJELA KOJE UTVRĐUJE INVALIDITET)

DOKAZ O INVALIDITETU (RJEŠENJE NADLEŽNOG TIJELA KOJE UTVRĐUJE INVALIDITET)

UGOVOR O RADU S OSOBOM S INVALIDITETOM

DOKAZ O REGISTRIRANOJ DJELATNOSTI

DOKAZ O PRIJAVI NA OBVEZNO MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (PRIJAVA- M1P I TISKANICA T-2)

DOKAZ O PRIJAVI NA OBVEZNO MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (PRIJAVA- M1P I TISKANICA T-2)

4. Naknada razlike zbog smanjenog radnog učinka POSLODAVAC PRVI ZAHTJEV

SVAKI SLIJEDEĆI ZAHTJEV

STRUČNA ANALIZA RADNOG MJESTA (ANALIZU UTVRĐUJU SAMI POSLODAVCI) NORMATIV ZA KONKRETNO RADNO MJESTO KOJI JE UTEMELJEN NA STVARNOM POSTIGNUĆU ZDRAVIH RADNIKA (TEMELJEM NA PROCJENI POSLODAVCA) SUSTAV DVOJNIH NORMI ZA OSOBE S INVALIDITETOM DETALJNI PODACI O INVALIDITETU (RJEŠENJE NADLEŽNOG TIJELA KOJE UTVRĐUJE INVALIDITET) ANALIZA IZVRŠENJA RADNE NORME U TRAJANJU OD NAJMANJE 6 MJESECI PRILAGOĐENO RADNO MJESTO I SREDSTVA ZA RAD PUNA ZAPOSLENOST SVIH RADNIKA NA KONKRETNOM RADNOM MJESTU DOKAZ DA JE OSOBI S INVALIDITETOM ISPLAĆENA PUNA PLAĆA I DA SU PLAĆENI DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE (IZVOD ŽIRO RAČUNA)

DOKAZ DA JE OSOBI S INVALIDITETOM ISPLAĆENA PUNA PLAĆA I DA SU PLAĆENI DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE (IZVOD ŽIRO RAČUNA)

5. Sufinanciranje troškova osobnog asistenta (pomagača u radu) i radnog terapeuta osobe s invaliditetom u tijeku rada POSLODAVAC SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OSOBNOG ASISTENTA

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNOG TERAPEUTA

UGOVOR O RADU SKLOPLJEN S OSOBOM S INVALIDITETOM

UGOVOR O RADU SKLOPLJEN S OSOBOM S INVALIDITETOM

DOKAZ O INVALIDITETU (RJEŠENJE NADLEŽNOG TIJELA KOJE UTVRĐUJE INVALIDITET)

DOKAZ O INVALIDITETU (RJEŠENJE NADLEŽNOG TIJELA KOJE UTVRĐUJE INVALIDITET)

DETALJAN OPIS RADNOG MJESTA S ISKAZANIM PODATKOM O TOME KOLIKI POSTOTAK RADNOG VREMENA SE ODNOSI NA AKTIVNOST KOJU OSOBA S INVALIDITETOM NE MOŽE SAMOSTALNO OBAVLJATI ZBOG VRSTE I STUPNJA INVALIDITETA

DETALJAN OPIS RADNOG MJESTA S ISKAZANIM PODATKOM O TOME U KOLIKOM JE POSTOTKU RADNOG VREMENA OSOBI S INVALIDITETOM POTREBNA POMOĆ I PODRŠKA ZA OBAVLJANJE RADNIH AKTIVNOSTI

OBRAČUN PLAĆE OSOBE S INVALIDITETOM

OBRAČUN PLAĆE OSOBE S INVALIDITETOM

Zahtjevi za sve navedene poticaje se podnose u pisanom obliku Fondu na slijedeću adresu: FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM, Zaharova 5, 10 000 ZAGREB Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: (01) 6040495, telefax: (01) 6184994, URL: www.fond.hr

Uredila: Zlatka Belamarić Korisne adrese: 1. Udruga za promicanje inkluzije: www.inkluzija.hr 2. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi: www.mzss.hr 3. Grad Šibenik: www.sibenik.hr 4. Šibensko-kninska županija: www.sibensko-kninska-zupanija.hr 5. Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik: www.knjiznica-sibenik.hr 6. Samozastupanje: www.samozastupanje.hr 26

INKLUZIJA extra


NAŠE SLOBODNO VRIJEME - Članovi udruge za promicanje inkluzije - Podružnica Šibenik


ÄŒlanovi Udruge: Darija, Ivana, Ozren, Ante i Josip

INKLUZIJA EXTRA 1  

Časopis INKLUZIJA EXTRA br. 2