Industrielinqs Catalogus 2022

Page 1

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22

Gids voor de industriële delta ∙ www.industrielinqs.nl IlinqsCAT2022 omslag los.indd 1

26-01-2022 16:32 12:21 25-01-2022


Ons Onsmulti-disciplinair multi-disciplinair Energy Energy&&Utilities UtilitiesTeam Team bestaat bestaatuit uitspecialisten specialisten met metjarenlange jarenlangeervaring ervaring in inde deinternationale internationale energiemarkt. energiemarkt.

Het Het team team heeft heeft excellente excellente marktkennis marktkennis opgebouwd opgebouwd wat wat zich zich vertaalt vertaalt inin een een pragmatische pragmatische aanpak aanpak bijbij het het realiseren realiseren van van uwuw projecten. projecten. Wat Wat kunnen kunnen wewe voor voor u doen: u doen: • • structurering structurering en en ontwikkeling ontwikkeling vanvan zonneparken, zonneparken, onshore onshore en en offshore offshore windparken, windparken, opslagprojecten opslagprojecten en en energiemanagement energiemanagement oplossingen oplossingen • • commerciële commerciële contracten, contracten, EPC, EPC, O&M O&M overeenkomsten overeenkomsten en en grondcontracten grondcontracten

• • (corporate) (corporate) PPAs PPAs en en overige overige afnameovereenkomsten afnameovereenkomsten • • M&A, M&A, JVsJVs en en herstructurering herstructurering • • projectfinanciering projectfinanciering • • (contractuele) (contractuele) geschillen geschillen • • regelgeving, regelgeving, vergunningen vergunningen en en subsidies subsidies

WijWij adviseren adviseren ontwikkelaars, ontwikkelaars, grondeigenaren, grondeigenaren, EPC EPC en en O&M O&M partijen, partijen, afnemers, afnemers, banken banken en en investeerders. investeerders.

Sophie Sophie Dingenen Dingenen

Roger Roger vanvan Buuren Buuren

René René Rieter Rieter

+31+31 6 5160 6 5160 71 29 71 29 sophie.dingenen@twobirds.com sophie.dingenen@twobirds.com

+31+31 6 4177 6 4177 73 16 73 16 roger.van.buuren@twobirds.com roger.van.buuren@twobirds.com

+31+31 6 2222 6 2222 03 44 03 44 rene.rieter@twobirds.com rene.rieter@twobirds.com

Partner, Partner, Corporate Corporate & Projects & Projects

Partner, Partner, Banking Banking & Finance & Finance

Notaris Notaris

twobirds.com twobirds.com AbuAbu Dhabi Dhabi & Amsterdam & Amsterdam & Beijing & Beijing & Bratislava & Bratislava & Brussels & Brussels & Budapest & Budapest & Copenhagen & Copenhagen & Dubai & Dubai & Dusseldorf & Dusseldorf & Frankfurt & Frankfurt & The & The Hague Hague & Hamburg & Hamburg & Helsinki & Helsinki & Hong & Hong KongKong & London & London & Luxembourg & Luxembourg & Lyon & Lyon & Madrid & Madrid & Milan & Milan & Munich & Munich & Paris & Paris & Prague & Prague & Rome & Rome & San & San Francisco Francisco & Shanghai & Shanghai & Singapore & Singapore & Stockholm & Stockholm & Sydney & Sydney & Warsaw & Warsaw Satellite Satellite Office: Office: Casablanca Casablanca

22 AIlinqsCAT2022 22 cover.indd A cover.indd 2 omslag 2 los.indd 2

26-01-2022 12:21

M E


Vind vandaag uw leverancier voor morgen Industrielinqs pers en platform levert als kennispartner voor de industrie

05 HET GROTERE BEELD

een bijdrage aan een duurzame industrie. Dat doen we het hele jaar

De industrie kent momenteel een verzameling van uitdagingen, die

door met journalistieke producties en bijeenkomsten, zoals onze

elkaar ook nog beïnvloeden. De energie- en grondstoffentransitie heb-

magazines Industrielinqs en Petrochem, verschillende nieuwssites, online

ben een lange looptijd. Datzelfde geldt ook voor digitalisering.

talkshows, congressen, films en natuurlijk via social media.

06 2022 WORDT HET JAAR VAN... Eén maal per jaar maken we de Industrielinqs Catalogus. Dit naslagwerk

In enkele artikelen delen we ontwikkelingen die komend jaar uitvoerig

biedt al jaren een compleet overzicht van honderden leveranciers, oplei-

worden behandeld in onze magazines Industrielinqs en Petrochem, op

ders, kennispartners en dienstverleners. Ook voor 2022 is dit complete

de internetsites en tijdens diverse bijeenkomsten. Hierbij leggen we de

naslagwerk uw gids voor de industriële delta.

focus op thema's als energietransitie, de arbeidsmarkt en digitalisering.

We geven u bovendien een journalistieke blik op de toekomst dankzij

21 BEDRIJFSPROFIELEN

een aantal artikelen over in het oog springende industriële trends. Een belangrijke functie van deze catalogus is om uw gids te zijn voor

34 MATRIX

de industriële delta. Daarvoor staat in deze editie van de catalogus de

Een alfabetisch overzicht van leveranciers, diensten en industrieën. U

matrix van leveranciers, diensten en industrieën. U kunt overzichtelijk

kunt overzichtelijk zoeken op zowel de dienstverlening als de sector

zoeken op zowel de dienstverlening als de sector waarin u actief bent.

waarin u actief bent.

Honderden bedrijven en opleidingscentra presenteren zich in dit overzicht, zowel gedrukt als op de website van de gids. Het overzicht van

72 BRANCHEORGANISATIES

relevante brancheorganisaties maakt deze uitgave als actueel naslag-

Een overzicht van brancheorganisaties die een belangrijke rol spelen

werk compleet.

in de industrie.

De crossmediale aanpak van deze uitgave zorgt dat u in één oogopslag

HOE KAN IK...

de juiste partij vindt voor uw vraagstuk. Daarnaast kunt u aanvullende

Een vermelding regelen in de Industrielinqs Catalogus:

informatie vinden op onze website.

www.industrielinqs.nl of breg@industrielinqs.nl

Meer details van alle vermeldingen in deze catalogus vindt u op www.industrielinqs.nl

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 B inhoud.indd 3

3

25-01-2022 16:33


Perslucht, stroom of stikstof nodig?

Atlas Copco Rental, uw 24/7 verhuurpartner Voor geplande activiteiten, storingen of noodsituaties. Onze verhuurvloot biedt voor elke toepassing in uw bedrijf een energiezuinige en efficiënte oplossing. +31 (0)10 23 10 110 www.atlascopcorental.nl

ATLAS COPCO adv NL 22 Advertenties.indd 4 Industrielinqs.indd 1

06/12/2019 10:41 25-01-2022 16:34


Het grotere beeld De industrie kent momenteel een verzameling van uitdagingen, die elkaar ook nog beïnvloeden. De energie- en grondstoffen­transitie hebben een lange looptijd. Datzelfde geldt voor digitalisering. Hoewel heel veel slimme oplossingen al beschikbaar zijn, gaat de implementatie niet over een nacht ijs. Uiteindelijk vraagt industry 4.0 om andere zienswijzen, nieuwe manieren van denken en er ontstaan ook andere functies. Dat heeft allemaal tijd nodig. En het is al zo druk.

nog nijpender probleem: het tekort aan arbeid. Die conclusie wordt ondersteund door de vacature-indicator van het CBS. Nog nooit was het aantal vacatures in de industrie zo hoog. Datzelfde geldt voor de verwachting van het aantal nieuwe vacatures. Het is allemaal onderdeel van een grotere puzzel, waarbij niemand alle puzzelstukjes in handen heeft. Samen moeten we de stukjes bij elkaar brengen en die puzzel gaan leggen. Hopelijk krijgen we de komende jaren steeds meer zicht op het grotere beeld.

Want de huidige installaties opereren kost al veel menskracht. Zeker onder het huidige gesternte. In een recente enquête analyseert de Europese Commissie dat industriële bedrijven zich momenteel het meest zorgen maken over de hoge grondstofprijzen en de problemen in de aanvoerlijnen. Alleen in Nederland heeft de industrie een

Wim Raaijen, founder/centraal hoofdredacteur Industrielinqs wim@industrielinqs.nl

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 D intro.indd 5

5

25-01-2022 16:36


ENERGIETRANSITIE

Energietransitie versnelt in 2022 Op de valreep van 2021 werd duidelijk dat de industrie een nog prominentere rol krijgt in de transitie naar een CO2-emissieloos energiesysteem. Daarmee lijken veel projecten die al in de steigers stonden, nu definitief op hun plaats te vallen. Tel daarbij absurd hoge gas- en CO2-prijzen op en het mag duidelijk zijn dat 2022 een scharnierpunt wordt voor de energie­transitie.

David van Baarle

De ambities liegen er niet om. In het onlangs ondertekende regeerakkoord reserveert kabinet Rutte IV een bedrag van 35 miljard euro voor de komende vier jaar om 55 procent CO2-reductie te kunnen halen in 2030. Een belangrijk deel van dit bedrag, 22 miljard euro, zal richting industrie gaan. Het geld komt bovenop bestaande subsidieregelingen en al aangekondigde investeringen. De kersverse minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten, die het geld mag uitgeven en het bijgaande beleid zal vormgeven, staat al te popelen om aan de slag te gaan. Hij wil daarbij ook bindende afspraken maken met de top twintig grootste CO2-uitstotende bedrijven in met name de staalindustrie, de chemie en de energiesector. Als tegenprestatie belooft het kabinet te investeren in de nodige infrastructuur om bijvoorbeeld elektrificatie mogelijk te maken. Hiervoor krijgen de TSO’s en DSO’s zeven miljard euro. De rijksoverheid wil dan wel garanties krijgen dat de bedrijven in Nederland blijven investeren. De rest van het geld, zo’n vijftien miljard euro, is met name bedoeld voor het opbouwen van kennis en investeringen in innovatie voor nieuwe energiebronnen en dragers zoals groene waterstof. Het kabinet maakt ook duidelijke keuzes wat betreft de energiemix. Zo worden subsidies voor houtachtige biomassa voor energieproductie afgebouwd en kijkt men vooral naar cascadering van biomassa. Daarbij krijgt de hoogste toegevoegde waarde voorrang. Bovendien kiest het kabinet voor langere openstelling van kerncentrale Borssele en wil men stappen zetten om de bouw van twee nieuwe kerncentrales mogelijk te maken. Nieuwe energiemix De kabinetsplannen komen natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. De versnelde afbouw van het Groninger gasveld maakt Nederland immers afhan-

6

kelijk van gasimporten uit met name Rusland en de Verenigde Staten. Inmiddels zijn de eerste gevolgen daarvan al te voelen. Eind 2021 tikten de gasprijzen even de 160 euro per megawattuur aan. Een combinatie van een koude winter, energietekorten in China en handelaren die garen sponnen bij een overspannen gasmarkt dreef de Title Transfer Facility (TTF) Future prijs tot niet eerder geziene hoogte. Inmiddels lijkt de rust in de markt wel terug te keren. De eerste LNG-schepen uit de Verenigde Staten zijn begin 2022 onderweg naar Europa, terwijl Poetin er alles aan doet om de tweede North Stream gasleiding in gebruik te nemen. Of dit laatste ook daadwerkelijk gebeurt, is met name afhankelijk van de ontwikkelingen in de Oekraïne. De signalen uit de markt maken duidelijk dat het Europese energieportfolio moet verbreden. De afhankelijkheid van aardgas leidt niet alleen tot economische maar ook geopolitieke onrust. Daar komt nog bovenop dat aardgas nog steeds voor CO2-emissies zorgt en de ETS-prijs inmiddels, begin 2022, ruim tachtig euro per kiloton is. Het Europese ‘Fit for 55’-pakket maakt een duidelijke koers zichtbaar richting 55 procent emissiereductie in 2030, waarbij alle duurzame energiebronnen moeten worden aangesproken. De alternatieven zijn inmiddels ook wel duidelijk. De komende negen jaar groeit het aandeel windvermogen alleen in Nederland al van 2,5 naar 21 gigawatt in 2030. Ook zonnestroom neemt gestaag toe en speelt een steeds prominentere rol in de energiemix. Decarbonisatie en recarbonisatie Het doel van de Europese unie is duidelijk: de Europese uitstoot van broeikasgassen terugdringen naar nul in 2050. Tijdens de internationale klimaatconferentie in Glasgow tekenden ook landen

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 E Artikel1.indd 6

25-01-2022 16:37


FOTO: ADOBESTOCK

ENERGIETRANSITIE

buiten Europa voor het terugdringen van het gebruik van steenkool en voorkomen van methaanemissies. Of dit genoeg is om klimaatverandering tegen te gaan, zal de toekomst leren. Nu zijn er meerdere wegen naar decarbonisatie of, zoals een aantal bedrijven voor ogen heeft, recarbonisatie. Energiebesparing is daarbij de meest voor de hand liggende oplossing, alhoewel in de praktijk niet altijd eenvoudig. Tweede keuze is het vervangen van fossiele brandstoffen voor duurzame of hernieuwbare varianten als groene stroom, ook wel elektrificatie genoemd, of groen gas. En waar de alternatieven niet of niet in voldoende mate voorhanden zijn, kan schoon fossiel een oplossing bieden. Ofwel, de toepassing van fossiele brandstoffen zonder emissies naar de atmosfeer. In de praktijk betekent dat CO2 afvangen aan de schoorsteen (post combustion) of het scheiden van fossiele gassen in de twee hoofdelementen waterstof en kooldioxide. De afgevangen kooldioxide kan ver-

volgens ondergronds worden opgeslagen. In Noorwegen slaat men al jarenlang CO2 op in een ondergrondse, waterhoudende laag. Inmiddels is Porthos, de joint venture tussen Gasunie, EBN en Havenbedrijf Rotterdam, het verst met diens plannen. Onlangs tekenden Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell de definitieve contracten voor het transporteren en opslaan van hun CO2. Eenzelfde plan voor CCS in de buurt van Tata Steel staat op losse schroeven nu Tata plannen ontvouwde voor het gebruik van groene waterstof. Toch is het Athos-project nog niet definitief afgeschreven. In de tussentijd onderzoeken TotalEnergies, Shell Nederland, EBN en Gasunie de mogelijkheid voor een derde CCS-route genaamd Aramis. De initiatiefnemers onderzoeken de haalbaarheid van een nieuwe CO₂-inzamelingshub op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven. Potentiële klanten kunnen CO₂ naar de hub vervoeren per schip en via landlei-

dingen. De CO₂-inzamelingshub omvat een compressorstation, een terminal om schepen aan te leggen en opslagtanks die de vloeibare CO₂ van de schepen tijdelijk kunnen opslaan. In de tussentijd onderzoeken grote uitstoters zoals de staal-, beton-, en chemische industrie de mogelijkheid om CO2 als grondstof in te zetten. Helemaal nieuw is dat niet. Shell Pernis en Alco in Rotterdam leveren immers al een aantal jaren CO2 aan de glastuinbouw. Maar die CO2 komt uiteindelijk wel weer in de atmosfeer terecht. Door CO2 vast te leggen in chemische producten of bijvoorbeeld beton, blijft het voor jaren opgeslagen. Voorbeelden zijn er inmiddels genoeg, al bevinden ze zich vaak nog in de onderzoeks- of pilotfase. Zo onderzoeken Tata Steel, ArcelorMittal en Dow Terneuzen in het Steel2Chemicalsproject of ze met hun restgassen petrochemische producten zoals nafta kunnen produceren. Heidelberg Cement experimenteert met betonrecycling. Door INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 E Artikel1.indd 7

7

25-01-2022 16:37


ENERGIETRANSITIE

gerecycled calciumhydroxide te laten reageren met CO2, ontstaat een product dat met water kan uitharden en sterkte kan leveren. Een ander traject is CO2-opslag in zogenaamde precast betonelementen. Door de elementen in conditioneringskamers aan het broeikasgas bloot te stellen, nemen ze CO2 op, wat gunstig is voor de sterkte van het beton.

Load balancing Een belangrijke bijvangst van elektrificatie is dat de industrie de energiesector kan ondersteunen bij de optimale inzet

FOTO: AIR LIQUIDE

Elektrificatie Een manier om de industriële emissies terug te dringen is het elektrificeren van processen. Momenteel gebruikt het merendeel van de industrie fossiele brandstoffen voor de productie van warmte, doorgaans via stoom. Elektriciteit wordt voornamelijk ingezet als draaistroom voor pompen, ventilatoren en compressoren en voor verlichting. Met name lage temperatuurwarmte kan ook via elektrische boilers of soms zelfs elektrische warmtepompen worden geproduceerd. Inmiddels onderzoeken steeds meer bedrijven de mogelijkheden van elektrificatie. Zo verving Shell onlangs een stoomaandrijving voor een elektrisch exemplaar. Andere bedrijven deden inmiddels ook ervaring op met elektrificatie. Zo investeerde Dow in elektrische stoomrecompressie, deed papierproducent Smurfit Kappa proeven met een dertig megawatt elektrodenboiler en 2,5 megawatt industriële warmtepomp,

terwijl FrieslandCampina een elektrische luchtkanaalverhitter uittestte. Nu is de impact van de redelijk kleine installaties iets anders dan de volgende stap die Shell, Dow en vele andere chemiebedrijven overwegen: het vervangen van stoomkrakers voor elektrische varianten. BASF, Borealis, BP, LyondellBasell, Sabic en Total richtten onlangs hiervoor nog het ‘Cracker of the Future’ consortium op. Iets concreter overwegen BASF, Sabic en Linde de bouw van een multi-megawatt demonstratie-installatie bij BASF in Ludwigshafen die naar verwachting al in 2023 kan worden opgestart. Het Finse Coolbrook beidt wat dat aangaat een interessant alternatief met de roto dynamic reactor (RDR) die warmte opwekt door elektrisch aangedreven rotorbladen op hoge snelheid te laten draaien. Een veelbelovende elektrificatiestap is de inzet van plasmatechnologie. Plasma bestaat uit geïoniseerde atomen en moleculen. Brightlands bekijkt de mogelijkheden van deze technologie voor de omzetting van aardgas naar waterstof en etheen.

Pilot site van Air Liquide voor de productie van emissieloos waterstof in Denemarken.

8

van wind- en zonne-energie. Vanwege het intermitterende karakter van de duurzame bronnen is het namelijk lastig productie en consumptie op elkaar af te stemmen. Als het hard waait terwijl er geen afname is, moeten windturbines soms worden stilgezet (curtailment). Terwijl in het andere geval, als de stroomvraag de productie overschrijdt, er gascentrales moeten worden ingeschakeld. Nu is het aandeel duurzaam vermogen met 2,5 gigawatt offshore wind nog niet erg groot, maar zoals het er nu naar uitziet neemt het offshore windvermogen in 2030 toe tot elf gigawatt. Schommelingen in de productie kunnen dan een groter probleem opleveren in het energie­ systeem. Door processen flexibel in te richten, kan de industriële energieconsumptie meeveren met de wispelturige energieproductie en zo productiepieken en dalen afvlakken. Een aantal grote elektriciteitsgebruikers werkt al samen met energiebedrijven. Zo produceert ESD-Sic al jarenlang silicium­carbide door spanning te zetten op een grafietkern in een mengsel van zand en petroleumcokes. In 2017 tekende het bedrijf een contract met Engie, dat mag ingrijpen in de energiehuishouding. Redelijk uniek aan dit proces is dat de productie binnen twee minuten aan en uit kan worden gezet, zonder gevolgen voor de assets en productkwaliteit. Bij dreigende stroomtekorten zet Engie de productie tijdelijk stil en vormt zo een virtuele batterij. Ook de reductie van aluminiumoxide tot aluminium is een elektrochemisch proces. Aldel investeert in aanpassing van zijn assets om eveneens flexibiliteit te kunnen leveren. Chloorchemiebedrijf Nobian is eveneens van oudsher een grote stroomverbruiker vanwege het elektrochemische productieproces. Sinds 2018 werkt het bedrijf in de Rotterdamse fabriek met een geautomatiseerd flexibiliteitsproces (e-flex). Deze software gebruikt data-analyse tools en algoritmes om de chloorproductie af te stemmen op de elektriciteitsmarkten. Waterstof Ook waterstof krijgt steeds meer belangstelling van zowel de industrie als de energiesector. De raffinagesector gebruikt het gas al jarenlang in diens processen en ook de kunstmestindus-

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 E Artikel1.indd 8

25-01-2022 16:37


FOTO: ADOBESTOCK

ENERGIETRANSITIE

trie heeft waterstof nodig om ureum te produceren. Het totale jaarverbruik in Nederland bedraagt zo’n 800.000 ton of 100 petajoule, grotendeels uit aardgas gemaakte grijze waterstof. Tot nog toe verdwijnt de CO2 die overblijft na het scheidingsproces in de atmosfeer. De industrie heeft meerdere keuzes om het waterstofgebruik te decarboniseren. Meest voor de hand liggende oplossing is om de CO2 af te vangen en op te slaan of als grondstof in te zetten. De tweede route is waterstofproductie via elektrolyse. Wanneer de elektrolyzers op groene stroom draaien, leveren ze groene waterstof. Uitdaging daarbij is wel dat de investeringen voor een elektrolyzer nog vrij hoog zijn, terwijl het aanbod groene stroom nog te klein is om ze volcontinu te kunnen laten draaien. Toch voorziet zowel de EU als de IEA een grote rol voor de energiedrager en grondstof. Vandaar dat Europa en zijn lidstaten veel subsidiegeld stoppen in onderzoek en ontwikkeling. Men hoopt dat met opschaling en innovatie de productiekosten van groene waterstof dalen. Als dan tegelijkertijd het aandeel groene

stroom toeneemt, kan het emissievrije gas een rol spelen in het energiesysteem van de toekomst. De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld om in 2024 zes gigawatt aan elektrolysecapaciteit in Europa te installeren en in 2030 moet dit zijn opgeschaald naar veertig gigawatt. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn investeringen van tientallen miljarden nodig. Een derde route is de productie van waterstof uit organisch afval. RWE is van plan op het Chemelot-terrein een

zogenaamde Furec-installatie te bouwen. Basis voor de waterstofproductie is huishoudelijk afval, ontdaan van vocht, zand, glas, keramiek en metalen en geperst tot pellets. De installatie zet het afval om in waterstof, zuivere CO2 en fijn grind. De zuivere waterstof zal aan OCI Nitrogen worden geleverd, die daardoor minder aardgas nodig heeft. De installatie zou bovendien nog andere reststromen kunnen verwerken, zoals zuiveringsslib van afvalwaterzuiveringsinstallaties of resten uit de papierindustrie. ■

GROENE WATERSTOF IN NEDERLAND Provincie Groningen Groningen Groningen Noord-Holland Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland

Project North2 Djewels HyNetherlands H2Ermes Hemweg Hub Amsterdam Conversiepark Tweede Maasvlakte Hydrogen Delta

Totaal

Capaciteit in 2030 4000 megawatt 60 megawatt 100 megawatt 100 megawatt 100 megawatt 2000 megawatt 3000 megawatt

9360 megawatt capaciteit

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 E Artikel1.indd 9

9

25-01-2022 16:37


ARBEIDSMARKT

War for talent

Het is haast cynisch. De sectoren die tijdens corona-lockdowns als cruciaal worden gezien, kampen het meest met personeelstekorten. Denk aan de zorg, het onderwijs, maar niet te vergeten ook de industrie. Al decennialang klaagt de industrie over een dreigende krapte op de technische arbeidsmarkt. Vaak boden automatisering en efficiëntieslagen de nodige verlichting. Zal dat nu ook voldoende zijn?

Wim Raaijen

10

Een recente enquête van de Europese Commissie concludeert dat industriële bedrijven in Europa zich momenteel het meest zorgen maken over de hoge grond­ stofprijzen en de problemen in de aan­ voerlijnen. Alleen in Nederland heeft de industrie een nog nijpender probleem: het tekort aan arbeid. Die conclusie wordt ondersteund door de vacature­ indicator van het CBS. Nog nooit was het aantal vacatures in de industrie zo hoog. Datzelfde geldt voor de verwach­ ting van het aantal nieuwe vacatures. Klimaat Er zou zich zomaar een perfecte storm kunnen aandienen. Een zeldzame com­ binatie van factoren kan de druk op de industriële arbeidsmarkt enorm verster­ ken. Door de vergrijzing van het perso­ neelsbestand lijkt veel kennis en ervaring in de meeste industriële bedrijven op de korte en middellanger termijn verloren

te gaan. Tegelijkertijd staat de industrie voor enorme uitdagingen. Niet alleen moeten de huidige fabrieken en energie­ centrales draaiende worden gehouden, ook staat de industrie voor enorme uit­ dagingen, met name op het gebied van het klimaat. Ook de energie- en grond­ stoffentransitie vraagt om deskundige en getalenteerde mensen. Aantrekingskracht Trekken we dat breder dan alleen de industrie dan is er nu al een enorm gebrek aan goede arbeidskrachten in de duurzame energiesector. En dan moet het belangrijkste deel van de transitie nog komen. Om 49 procent CO2-uit­ stoot te reduceren in 2030 is een enorme versnelling nodig. Adviesbureau Ecosys berekende dat voor het realiseren van die extra inspanning 23.000 tot 28.000 extra werknemers nodig zijn. ‘We hebben het dan over voltijdbanen. Die mensen

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 I Artikel2.indd 10

25-01-2022 16:38


FOTO’S: ADOBESTOCK

ARBEIDSMARKT

zijn er niet. Dat betekent dat er actie moet worden genomen, en wel direct’, stelde Olof van der Gaag directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) afgelopen jaar in het magazine Industrielinqs. Op zich heeft transitie en verduurzaming zeker aantrekkingskracht op de jongere generaties, ziet ook Van der Gaag. Met name hoogopgeleiden. ‘Op de univer­ siteiten zijn relevante studierichtingen populair. Ook onder vrouwelijke studen­ ten. Daar lijken decennialange inspan­ ningen, zoals ‘Thea kiest voor techniek’ en latere campagnes, daadwerkelijk effect te hebben’, denkt hij. ‘De populariteit van tech-bedrijven als Apple en Tesla zorgt er ook voor dat veel studenten op de universiteit bezig zijn met het klimaat. Maar daar zijn we er niet mee. Voor hbo-studenten geldt die aantrek­ kingskracht al minder. En nog minder

voor mbo-ers en vmbo-ers. Terwijl we juist een bulk aan technici op middel­ baar niveau nodig hebben.’ Het grotere systeem Er lijkt zich ook een war for talent aan te dienen. Bedrijven die het gemakkelijkst mensen aan zich weten te binden, lijken daarbij een voordeel te hebben. Een interessant gesprek daarover ontstond tijdens de European Industry & Energy Summit 2021, begin december. ‘Waar halen jullie de mensen vandaan?’, vroeg Yolande Verbeek van energiebedrijf Uni­ per aan Luc Graré van het groene water­ stofbedrijf Lhyfe. In een jaar tijd groeide het nieuwe Franse bedrijf van vijftien naar tachtig medewerkers en momenteel worden vijf tot zeven nieuwe mensen per week aangenomen. Graré beantwoordde de vraag gretig: ‘Er is geen headhunter aan te pas gekomen’, stelde hij met enige

trots. ‘Het gaat eigenlijk alleen maar via social media. Veel jonge, goed opgeleide mensen met een paar jaar werkervaring zoeken ons zelf op. Ze zeggen dat ze niet langer voor het oude systeem willen wer­ ken. Er zijn interessante vacatures in de olie- en gassector, maar veel jonge men­ sen, anders dan mijn generatie, zetten een hoog salaris en een auto van de zaak niet meer op één.’ Ze willen deel uitma­ ken van de transitie en verwachten dat ze meer impact hebben binnen nieuwe, ambitieuze bedrijven. Verbeek herkent het uit haar gesprekken met jonge mensen en zelfs haar eigen kinderen. Tegelijk stelt ze dat bedrijven als Uniper ook in transitie willen en moe­ ten gaan. En daar zijn voldoende mensen voor nodig. Nog steeds is het bestaande systeem doorslaggevend voor bijvoor­ beeld de betrouwbaarheid en de leve­ ringszekerheid van energie. Volgens haar INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 I Artikel2.indd 11

11

25-01-2022 16:38


ARBEIDSMARKT

zijn beide partijen nodig, de oude partij­ en die moeten veranderen en de nieuwe bedrijven die zonder erfenis en verant­ woordelijkheid om nu te leveren kunnen ondernemen. Daarmee geeft Yolande Verbeek, afgelopen jaar gekozen tot Plant Manager of the Year, misschien wel de kern van het probleem van het grotere systeem aan. De energie- en grondstof­ fentransitie kost decennia en onderwijl moet de industrie en de energievoorzie­ ning blijven draaien. Dat vraagt om veel goed opgeleide en ervaren mensen. Een minuut Er is ook een andere transitie gaande: digitalisering. Onder de vlaggen van Industry 4.0, Smart Industry, Advanced Analytics, Internet of Things, lijkt een nieuwe generatie oplossingen een extra dimensie te geven aan de huidige trans­ formatie van de industrie. Op het eerste oog lijkt digitalisering jook oplossingen te bieden door processen minder arbeids­ intensief te maken. Zoals automatisering

12

in het verleden ook dreigende tekorten op de arbeidsmarkt opving. Maar is dat nu ook de verwachting? Afgelopen jaar publiceerde Industrielinqs magazine daarover een interessant interview met Mark Denys van Tata Steel. Door Advanced Analytics zijn veel tijdrovende klussen bij Tata Steel verleden tijd. Het staalbedrijf produceert in IJmuiden een grote variatie van staal­ producten verschillende eigenschappen. Denk aan combinaties van lasbaarheid en buigzaamheid; wat de klant maar nodig heeft. ‘Om een goede analyse te maken van één eigenschap van een product, was in het verleden zes weken nodig’, vertelt hij. ‘In totaal kostte het zes maanden om een verbetering van een product door te voeren. Meteen met de komst van advanced analytics kon die analyse in een paar minuten. En niet alleen voor één eigenschap, maar voor alle eigenschappen tegelijk. Inmiddels kunnen we in een minuut alle eigenschappen van al onze producten analyseren.’

Vereenvoudigde modellen Het betekent echter niet meteen dat er veel minder mensen nodig zijn. Denys: ‘De bottleneck nu is de snelheid waarmee we veranderingen in de fabriek kunnen doorvoeren. Dat blijft mensenwerk.’ Het is niet zo dat computers met panklare oplossingen komen. Het is een interatief proces waarbij mensen de resultaten inter­ preteren. ‘Het is mensenwerk om com­ plexe algoritmes te vereenvoudigen. Zeg maar, van honderden variabelen terug naar tien. Die simpele algoritmes worden dan in de software voor procesbesturing of productie scheduling opgenomen.’ Inmiddels lopen meer dan tweehonderd data-analisten rond bij Tata Steel in IJmuiden en een nog grotere groep heeft kennisgemaakt met de basisbegrippen. Het overgrote deel heeft Tata zelf opge­ leid. Denys: ‘Het is namelijk ondoenlijk om data-analisten te vinden die verstand hebben van metallurgie. Het is veel gemakkelijker om metallurgen kennis bij te brengen op het gebied van data-

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 I Artikel2.indd 12

25-01-2022 16:38


ARBEIDSMARKT

analyse.’ Het geeft meteen aan dat tech­ nische expertise van doorslaggevend belang is en blijft om de juiste analyses te maken en vereenvoudigde modellen op te stellen. Implementatie De meeste bedrijven die met verregaande digitalisering aan de slag gaan, merken dat er technisch wellicht al heel veel mogelijk is, maar dat implementatie tijd kost. Er is eerder sprake van een evolutie dan de vierde industriële revolutie. Net als bij de energie- en grondstoffentransi­ tie heeft digitalisering tijd nodig. Uiteindelijk zullen de mogelijkheden op het gebied van Smart Industry tot extra efficiëntieslagen leiden. Uiteindelijk zullen er minder mensen nodig zijn om fabrieken te opereren en te onderhou­ den, maar zover is het bij de meeste bedrijven nog niet. Bovendien zullen tij­ dens de implementatie van nieuwe tech­ nieken, eerder meer dan minder mensen nodig zijn.

Bijsluiter De verwachting is dat er nieuwe func­ ties ontstaan, die mogelijk aantrekkelijk zijn voor een grotere groep mensen. De trend dat de industrie en energiesector bijvoorbeeld aantrekkelijker wordt voor vrouwen, door de impact die ze kunnen hebben op verduurzaaming, lijkt ook te gelden voor digitalisering. In sectoren waar data-analyse al langer voet aan de grond heeft, denk aan banken en ver­ zekeraars, is het overgrote deel van deel van de analisten vrouw. Wellicht dat die trend kan worden doorgetrokken. Hoewel de bijsluiter van Denys ook voor andere sectoren lijkt te gelden. Het lijkt gemakkelijker om van mensen met kennis van productieprocessen data-ana­ listen te maken, dan andersom. Meeste zorgen Al met al lijkt de war for talent vooral tussen sectoren en afzonderlijke bedrij­ ven te gaan. Wellicht worden de indus­ trie en energiesector interessanter voor

een grotere groep mensen, doordat een deel van de werkzaamheden verandert en aantrekkelijker wordt. Ook willen jongere mensen meer impact. Dat kan zeker in de industrie, maar ook in de zorg en het onderwijs. En gaat het om technische banen dan lijken andere sec­ toren, zoals de utiliteitsbouw, vooralsnog een beter imago te hebben. Dat terwijl in de industrie op de korte en middel­ lange termijn vaak grotere stappen zijn te zetten in bijvoorbeeld CO2-reductie. De industrie moet zich dus nadrukkelijker laten zien. Dat geldt uiteraard ook voor de bedrij­ ven. Traditionele bedrijven moeten nog meer laten zien dat ze serieus bezig zijn met transitie. Het liefst met eerlijke en aantrekkelijke voorbeelden. Slagen ze daar niet in, dan kunnen ze zomaar de strijd om talentvolle medewerkers verliezen, met mogelijk desastreuze gevolgen. Terecht als ze zich daar op het moment dus de meeste zorgen om maken. ■ INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 I Artikel2.indd 13

13

25-01-2022 16:38


ADVERTORIAL

Samen sterk: Milieuvriendelijke smeermiddelen PANOLIN en Van Meeuwen Lubrication zijn de samenwerking gestart voor een bredere inzet van biologisch afbreekbare smeermiddelen voor het beheer van een gezonde natuur en een schoon milieu. De markt van biologische afbreekbare smeermiddelen is volop in beweging en speelt een bijzondere rol bij de nationale en Europese doelstellingen om het milieu minder te belasten.

Zorg voor het milieu is van zeer groot belang en de regelgeving wordt steeds strenger. Daarom is er in veel industrieën steeds meer vraag naar biologisch afbreekbare smeermiddelen die goede prestaties bieden. Met als gevolg een duidelijk waarneembare stijgende lijn in het gebruik van high-performance- en biologisch afbreekbare smeermiddelen. Zeker omdat er nu milieuvriendelijke producten zijn die beter presteren dan gangbare smeermiddelen. Een hoofdrolspeler in deze innovatieve markt is het familiebedrijf Van Meeuwen Lubrication uit Weesp, dat in tal van industrieën belangrijke waarde toevoegt met high-performance smeermiddelen. High performance, betrouwbare assets, economisch competitief en milieutechnisch verantwoord zijn maatgevende begrippen voor Van Meeuwen. Onlangs heeft Van Meeuwen haar aanbod aan smeermiddelen verder verbreed door de samenwerking aan

Advertorial Van Meeuwen voor catalogus.indd 14

te gaan met het Zwitserse familiebedrijf PANOLIN als distributeur van kwalitatief hoogwaardige biologische afbreekbare smeermiddelen voor Nederland en Vlaanderen. Om klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het essentieel om een betrouwbare lokale partner te hebben. Dat is één van de redenen waarom PANOLIN en Van Meeuwen Lubrication met trots aankondigen dat ze zijn gaan samenwerken op de Nederlandse en Vlaamse markt. Voordeel van PANOLIN is dat er veel OEM-goedkeuringen aan de producten zijn verbonden. En PANOLIN is al ruim 35 jaar actief in onder andere de commerciële scheepvaart, de offshore en de baggerindustrie, maar ook onshore in de bouw, de landbouw en het natuurbeheer. Het is wereldwijd één van de meest bekende merken voor bio-smeermiddelen. In PANOLIN vond Van Meeuwen dus de perfecte partner om klanten in Nederland en Vlaanderen

duurzame oplossingen te bieden. ‘In de Benelux is een grote vraag naar high-performance biologisch afbreekbare smeermiddelen’, zegt Tim Lämmle, CEO van PANOLIN International. ‘De markt groeit snel en we verwachten dat dit doorzet vanwege de ervaring die men nu opbouwt en de regelgeving die wordt aangescherpt. We zochten een partner die een smeermiddelenspecialist is in de industrie. Een expert, zoals wij zelf ook zijn. Het bedrijf vond die expert in het Nederlandse Van Meeuwen Lubrication.’

Tim Lämmle: ‘Je hoeft geen genoegen te nemen met een mindere performance om daarmee het milieu te beschermen.’

25-01-2022 16:39


ADVERTORIAL

Rogier van Meeuwen: ‘De meest uiteen­ lopende equipment kunnen met high performance bio-smeermiddelen worden onder­ houden.’

Rogier van Meeuwen, Managing Director van Van Meeuwen: ‘We willen meer impact maken als bedrijf met onze kennis en het productportfolio dat wij klanten bieden. In dat portfolio misten we nog een sterk internationaal smeermiddelenmerk met een brede lijn hoge kwaliteit biologisch afbreekbare oliën en vetten.’ Taco Mets is Technical Director bij Van Meeuwen en vertelt enthousiast over deze markt: ‘Ons doel is om de beste smeertechnische oplossing voor elke specifieke situatie te kunnen bieden. Er is in deze tak bijzonder veel geïnnoveerd om te komen tot deze biologisch afbreekbare topproducten. Daarmee kun je niet alleen de conventionele smeermiddelen vervangen, maar ga je als bedrijf ook een stap verder in economisch en milieutechnisch opzicht voor de langere termijn.’ Mets vervolgt: ‘Onze boodschap is dat bedrijven zich bewust zijn van de mogelijkheden van high-performance- en biologisch afbreekbare smeermiddelen. De smeermiddelen zijn beschikbaar, we kunnen er echt kwaliteitsverbetering mee doorvoeren en men is er op termijn voordeliger mee uit. We moeten af van producten van minerale oorsprong. We zijn al te lang bezig om de aarde volledig uit te putten. Ik vind het belangrijk dat we daarvoor oog hebben en met z’n allen nu gaan voor duurzaamheid.’

Van Meeuwen Lubrication en PANOLIN International Van Meeuwen Lubrication is in 1934 opgericht en is gespecialiseerd in (op maat gemaakte) smeeroplossingen die assets betrouwbaarder maken. De focus van het Nederlandse familiebedrijf ligt op Nederland en Vlaanderen, waar het dé partner is voor asset owners, onderhoudsbedrijven en OEM’s die hun betrouwbaarheid naar een hoger niveau willen tillen via smering. Van Meeuwen levert naast oliën en vetten alles op het gebied van smering. Of het nu gaat om het ontwerpen en installeren van automatische smeersystemen, smeertechnische trainingen in theorie of praktijk, smeergereedschappen of het inrichten van voorraadruimtes. En niet te vergeten de modernste software met app om het smeertechnisch onderhoud te structureren en te optimaliseren. De PANOLIN Group is een familiebedrijf met het hoofdkantoor en de productiefaciliteiten in Zwitserland. Het bedrijf is in 1949 opgericht en is een full-range-aanbieder van smeermiddelen. De belangrijkste troef van PANOLIN zijn sinds 1983 de high performance biologisch afbreekbare smeermiddelen (EAL’s: Environmentally Acceptable Lubricants).

Wil je meer weten over de samenwerking tussen PANOLIN en Van Meeuwen Lubrication of ben je op zoek naar biologisch afbreekbare, milieuvriendelijke smeermiddelen van topkwaliteit? Scan dan deze QR-code.

Advertorial Van Meeuwen voor catalogus.indd 15

25-01-2022 16:39


DIGITALISERING

In zes stappen naar autonome fabrieken Voor velen is het niet de vraag of er autonome fabrieken komen, maar meer wanneer. De technische vooruitgang gaat zo snel, dat steeds meer werk uit handen wordt genomen door digitale systemen. Zes trends maken de autonome fabriek mogelijk en het grootste deel is al begonnen.

FOTO: ADOBESTOCK

David van Baarle

16

De energie- en grondstoffentransitie verlengt noodgedwongen de industriële keten. Dankzij elektrificatie kunnen energiegrootverbruikers energiebedrijven ondersteunen bij het in balans houden van vraag en aanbod. Ook de overgang naar biogene grondstoffen maakt de keten complexer. Energie, agro en chemie moeten dan ook intensiever samenwerken, ook op systeemniveau. Tegelijkertijd neemt de druk op de arbeidsmarkt toe. Gelukkig kan digitalisering een hoop van de uitdagingen onder­vangen. De digitale communicatietechnologie heeft de laatste jaren zo’n vlucht genomen dat het verzamelen, delen en analyseren van data geheel automatisch kan plaatsvinden. Daardoor beginnen fabrieken steeds meer op neurale netwerken te lijken, vergelijkbaar met de mens. Zo’n systeem voelt via sensoren afwijkingen, communiceert via draadloze technologie met het centrale systeem, terwijl het bij nood direct kan ingrijpen. Voorlopig blijft de mens nog wel een belangrijke factor in het beslisproces, maar de autonome fabriek is zeker geen sciencefiction.

Stap 1: Cybersecurity Hoewel deze stap op het eerste gezicht voor de hand liggend lijkt, is het wel de meest belangrijke stap op weg naar autonome fabrieken. Dankzij de ver gaande automatiseringsgraad van bedrijven, krijgen ook cybercriminelen of zelfs cyberterroristen interesse in industriële systemen. De eerste om er geld aan te verdienen, de tweede om landen en bedrijven te ontwrichten. Steeds meer bedrijven hebben hun industriële controlesystemen en operationele techniek verbonden met het internet. Dat maakt ze kwetsbaar voor hackers die kunnen rondspeuren, systemen kunnen gijzelen of soms zelfs besturen. In het onlangs verschenen jaarrapport ‘Cybersecuritybeeld Nederland’ wijst de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid opnieuw op de kwetsbaarheid van de Nederlandse digitale infrastructuur. Alhoewel gerichte aanvallen op de vitale processen nog niet in Nederland zijn waargenomen, komen deze in het buitenland reeds voor. In 2020 werd melding gemaakt van ransomware-aanvallen op industriële controlesystemen die worden gebruikt voor bijvoorbeeld de drinkwater- en energievoorziening. Het afgelopen jaar zijn opnieuw wereldwijd vitale processen in de sectoren elektriciteit, water, olie en gas, chemie, voedsel, transport en de zorg doelwit geweest van digitale aanvallen door criminele groepen. Uit verschillende rapporten blijkt dat de weerbaarheid in vitale processen in Nederland soms tekortschiet. De Cyber Security Raad concludeerde dat ook bij organisaties die onderdeel zijn van vitale processen de basis ICT- en beveiligingshygiëne regelmatig niet op orde zijn, waardoor basale dreigingen tegen hun processen niet kunnen worden gepareerd of gedetecteerd. Tot slot blijkt uit onderzoek naar aanleiding van een hack bij een watervoor-

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 L Artikel3.indd 16

25-01-2022 16:40


FOTO: ADOBESTOCK

DIGITALISERING

zieningsbedrijf in de Verenigde Staten, dat veel industriële controlesystemen in Nederland eenvoudig toegankelijk zijn. De onderzoekers troffen via relatief eenvoudige Google-zoekopdrachten veel systemen aan in de vitale infrastructuur die niet of nauwelijks waren beveiligd. Stap 2: Datacollectie en datacommunicatie Een grote aanjager van vergaande automatisering is de snelle ontwikkelingen in datacommunicatie. Waar bedrijven voorheen afhankelijk waren van bedrade systemen, kunnen ze nu vaak terugvallen op draadloze varianten. Nieuwe communicatietechnologieën zoals 5G, narrow band Internet of things (NB-IoT) en LoRa (long range) kunnen data draadloos ontsluiten. Welke technologie men toepast, is met namelijk afhankelijk van de gewenste reactietijd en hoeveelheid te versturen data. Zo kan 5G zeer snel grote hoeveelheden data tegelijkertijd sturen. Wie bijvoorbeeld augmented reality wil toepassen, heeft snel en veel informatie nodig. Maar ook kritische industriële systemen zouden op den duur draadloos kunnen worden ontsloten via 5G.

LoRa en BB-IoT zijn juist weer beter in datacommunicatie op zeer moeilijk bereikbare plekken. Bovendien hebben de lokale netwerken geen wifi of 3G-netwerk nodig. De standaarden zijn met name interessant voor minder kritische systemen. Zo gebruikt BASF draadloze LoRa-technologie om treinsporen te monitoren omdat de wissels wel eens voor problemen zorgden. Het voordeel van LoRa is dat het een draadloze standaard is die redelijk goedkoop is en die heel weinig energie verbruikt. Helaas blijkt de levensduur van de batterij in de industriële praktijk nog wel eens tegen te vallen. Gelukkig staat die laatste beperking op het netvlies van innovatieve bedrijven die onderzoeken of ze energie kunnen halen uit het medium dat moet worden gemeten. Het is namelijk mogelijk om energie op te wekken via trillingen of door temperatuurverschillen. Waar sensoren nog niet kunnen worden ingezet, kunnen andere hulpmiddelen de nodige informatie verzamelen. Zo zijn drone-inspecties, ook in besloten ruimtes, inmiddels toegevoegd aan de vaste inspectiemethoden. De drones kunnen worden uitgerust met infrarood sensoren

of visuele camera’s en kunnen binnenkort zelfs autonoom röntgeninspecties uitvoeren. Maar inmiddels is ook een keur aan inspectierobots te vinden die autonoom de dagelijkse rondes lopen. Zo zijn er al diverse robots die tanks kunnen inspecteren terwijl ze tegen de wand op lopen. Ingu Solutions gaat nog een stapje verder en ontwikkelde sensoren ter grootte van een pingpongbal die op eigen kracht door pijpleidingen kunnen bewegen en informatie verzamelen. Stap 3: Risk based inspections en maintenance Risk-based inspections (RBI) hebben hernieuwde belangstelling dankzij de snelle ontwikkelingen in de ICT-omgeving. Bedrijven genereren al jarenlang bewust of onbewust data, maar bij veel partijen ontbreekt de kennis en kunde om die data te verzamelen en te ontsluiten. Inmiddels is er steeds meer software met algoritmes beschikbaar die uit die brei van assetdata waardevolle informatie kunnen filteren ter ondersteuning van veilig assetmanagement. Bijvoorbeeld over wanneer assets kritische grenzen voor veiINDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 L Artikel3.indd 17

17

25-01-2022 16:40


FOTO: ADOBESTOCK

DIGITALISERING

ligheid en integriteit bereiken. Waar meer informatie gewenst is, kunnen aanvullende sensoren het proces monitoren. De continue informatievoorziening zorgt voor sprongen vooruit in de conditiemonitoring van fabrieken en assets. Waar bedrijven in het verleden ééns in het kwartaal trillingsmetingen uitvoerden aan motoren, gebeurt dat nu één keer per uur met behulp van slimme sensoren. Voor drives was de frequentie één keer per jaar, terwijl er nu een continue datastroom wordt verzameld in de cloud. Bedrijven analyseren deze data aan de hand van machine learning, anomalie­ detectie en statistische tools in combinatie met historische kennis en modellen, waardoor ze steeds nauwkeurigere conclusies kunnen trekken. Daardoor kan een maintenance engineer al aan de hand van de beschikbare data concluderen dat bijvoorbeeld de lager aan de aandrijfzijde van een motor binnen afzienbare tijd moet worden vervangen. Stap 4: Visualisering en digital twins Covid-19 vergrootte de behoefte aan een digitale omgeving. Bedrijven die een turn­around moesten uitvoeren of die 18

kleinere onderhoudswerkzaamheden wilden uitvoeren, konden niet altijd de juiste mensen op de site toelaten. Wie een pomp of een complexe installatie wilde vervangen, moest creatief omgaan met de Covid-beperkingen. Normaal gesproken willen aanbieders de situatie ter plekke bekijken en assets inmeten. Iedere discipline heeft zijn eigen vragen en wil het liefst foto’s maken. Dat kon vaak niet fysiek, maar virtueel natuurlijk wel. Maar ook buiten de pandemie om heeft virtualisatie voordelen. Bedrijven zien een optische schouw als last omdat ze soms machines buiten bedrijf moeten stellen en veiligheidsmaatregelen moeten nemen om de schouwer te beschermen. Steeds meer bedrijven visualiseerden dan ook de fabrieksomgeving en koppelen de visuele informatie aan hun onderhoudsbeheersystemen. Hoewel de meeste opnames nog via laserscanning gebeuren, is er ook een alternatief voorhanden met een speciale 3D-fotocamera. De camera krijgt en stuk sneller een goed beeld waardoor een 3D-model binnen een dag is opgebouwd. En net als bij een laserscan is het mogelijk ook tags te hangen aan de objecten in de ruimte. Daardoor kan een pomp worden voorzien van een

gebruikshandleiding of kan de status van de smeerroutines worden bijgehouden. Een aantal bedrijven is zelfs een stapje verder en zet de digitale data in om operators of monteurs te ondersteunen bij hun werk. Zo kunnen in sommige gevallen engineers met augmented reality-brillen door een fabriek lopen en zien ze waarschuwingen opduiken zodra ze bij een machine komen die onderhoud nodig heeft. De monteur of operator kan via diens tablet meer informatie over de betreffende asset via de cloud opvragen en kan collega-engineers vragen virtueel over de schouder mee te kijken. Dit beeld werd in het verleden al eens uitgetest, maar dit wordt binnenkort bij veel meer bedrijven realiteit. De nieuwste generatie brillen zijn namelijk in combinatie met 5G en software­ ontwikkeling eenvoudiger te dragen en veel intuïtiever. Hoe handig deze systemen ook zijn, een digital twin zijn ze pas als ze worden gekoppeld aan de echte wereld. Dat kan door het model via sensoren en actuatoren actief te verbinden met het fysieke systeem. Anders dan een cybersysteem kan een digital twin dus de werkelijkheid beïnvloeden. Met de toenemende

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 L Artikel3.indd 18

25-01-2022 16:40


DIGITALISERING

Stap 5: Kunstmatige intelligentie Kunstmatige intelligentie verslaat op een aantal vlakken al de mens. Zo trainden datawetenschappers van MIT intelligente modellen die daarna borstkanker sneller opspoorden dan oncologen. Ook Google zag dat algoritmes de mens kunnen verslaan. Toen het bedrijf een wifi-netwerk wilde opzetten met door kunstmatige intelligente aangestuurde ballonnen, ontwikkelde het systeem een patroon dat men nooit had verwacht. Het bleek dat het systeem de ballonnen op de wind liet kruisen zodat ze veel minder energie nodig hadden. De meest bekende toepassing van artificial intelligence is de zelfrijdende auto. Die blijkt nog niet superieur aan de mens. Maar dat lijkt vooral aan het feit te liggen dat er ook nog ‘gewone’ bestuurders op de weg rijden die wispelturiger zijn dan machines. Misschien nog wel de grootste uitdaging voor de zelfrijdende auto van Tesla is het feit dat het systeem ruimte nodig heeft om fouten te maken om er van te kunnen leren. Diezelfde algoritmes kunnen de industrie helpen processen efficiënter te maken en continu te verbeteren. Aan de data ligt het niet, die is voldoende aanwezig. De complexiteit van de data en de onderlinge afhankelijkheden gaan echter het menselijke bevattingsvermogen te boven. Dat zag ook innovatiecentrum Brightsite, dat op chemiepark Chemelot de mogelijkheden onderzoekt om data te gebruiken om incidenten te voorspellen met behulp van kunstmatige intelligentie. De bedrijven hebben al data van van inspecties, numerieke gegevens van installaties en verslagen van shifts en incidenten. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Met behulp van kunstmatige intelligentie en machine learning, slaagden de onderzoekers er inmiddels al in om zwakke signalen op te vangen en verborgen patronen te herkennen, gebaseerd op slechts twee historische databronnen.

FOTO: EXROBOTICS

complexiteit van industriële processen, krijgen ook dit soort systemen een steeds prominentere rol. Daarmee is de stap van een pilotinstallatie naar een fullscale­ installatie veel eenvoudiger te maken. Het digitale model kan namelijk de data uit de pilotinstallatie gebruiken om virtueel op te schalen.

Verder praktijk onderzoek leidde al direct tot resultaat. De onderzoekers konden aan de hand van historische data uit 2019 incidenten voorspellen die daadwerkelijk in dat jaar hadden plaatsgevonden. Gegevens die een halve of zelfs een hele week van tevoren bekend waren. Als operators die informatie hadden gehad, waren ze veel bewuster geweest van de situatie en hadden ze mogelijk het incident zelfs kunnen voorkomen. Maar kunstmatige intelligentie kan ook de onderhoudsafdeling ondersteunen. Zo experimenteerde de melkindustrie al met een zelfregelend systeem dat cavitatie opmerkt, ingrijpt en daarvan leert. Als het systeem cavitatie opmerkt, brengt deze het toerental gedurende een vooraf ingestelde periode naar beneden. Na die periode van afschaling geeft het systeem het setpunt terug aan het bovenliggende controlesysteem. Stap 6: autonome fabrieken Alle digitale ontwikkelingen komen samen in autonome fabrieken. De discrete industrie is op dat vlak al een stuk verder. Met name in de automobielindustrie zijn er inmiddels meer robots te vinden dan personeel. Daar denkt men al na over onderhoudsrobots die de productierobots in conditie houden. De procesindustrie is wat terughoudender,

met name ook vanwege de risico’s die gepaard gaan met chemische processen. Toch is bijvoorbeeld BASF al redelijk ver in de automatiseringsstrategie in Antwerpen. Onder de vaste procescondities kan de stoomkraker op het terrein al min of meer autonoom produceren. Dankzij advanced process control berekent het systeem op basis van de input en de orders de ideale procescondities om zoveel mogelijk te produceren tegen de laagste kosten. Ook standaard afwijkende procedures, zoals een opstart of bijvoorbeeld een productwisseling, kan het systeem autonoom uitvoeren. Toch wil dit niet zeggen dat BASF daar geen operators meer nodig heeft. Want helaas kunnen de omstandigheden nog altijd wisselen, waardoor de kennis en ervaring van de operator zo nu en dan wel nodig is om het proces te bewaken en waar nodig bij te sturen. Een volgende stap die BASF wil zetten, is om die data nog meer in te zetten in de besluitvorming. De menselijke intuïtie maakt langzaam plaats voor data driven decission making (DDD). Algoritmes kunnen trends in die data analyseren en zo anomalieën in de productie of producten detecteren en herleiden tot de oorzaak. Maar DDD kan bijvoorbeeld ook predictief of prescriptief onderhoud mogelijk maken. ■ INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 L Artikel3.indd 19

19

25-01-2022 16:40


basis advertentie A4 NL contouren.indd 1 22 Advertenties.indd 20

26-08-20 10:30 25-01-2022 16:34


BEDRIJFSPROFIELEN EN MATRIX

22 M.indd 21

25-01-2022 16:48


Alfa Laval Benelux

Alfa Laval Benelux BV Baarschot 2 4817 ZZ Breda The Netherlands

Alfa Laval Benelux NV­SA Bazellaan 5 1140 Brussels Belgium

T F E W

T F E W

+31(0)76 579 12 00 +31(0)76 579 12 11 benelux.info@alfalaval.com www.alfalaval.nl

+32(0)2 728 38 11 +32(0)2 728 38 03 benelux.info@alfalaval.com www.alfalaval.nl

Alfa Laval is active in the areas of Energy, Marine, and Food & Water, offering its expertise, products, and service to a wide range of industries in some 100 countries. The company is committed to optimizing processes, creating responsible growth, and driving progress – always going the extra mile to support customers in achieving their business goals and sustainability targets. Alfa Laval’s innovative technologies are dedicated to purifying, refining, and reusing materials, promoting more responsible use of natural resources. They contribute to improved energy efficiency and heat recovery, better water treatment, and reduced emissions. Thereby, Alfa Laval is not only accelerating success for its customers, but also for people and the planet. Making the world better, every day. It’s all about Advancing better™.

Services for your success When you turn to Alfa Laval for services and parts, you experience readiness and reliability that save your time and money ­ while making a responsible choice for safety and environment. Combined with our unparalleled product and application knowledge, this is why so many choose Alfa Laval as their service partner. Our experts are your asset, working tirelessly to bring you performance and peace of mind.

Amniflex

Abraham van Stolkweg 118 3041 JA Rotterdam Nederland T +31 (0)10 298 21 21 E amniflex@plastiflex.com W www.amniflex.com

Amniflex BV (former Amnitec BV) is operating from their locati­ on in Rotterdam, Netherlands, since 1985. Already more than 35 years we are specialized in the manufacturing of high­grade flexi­ ble connectors such as corrugated stainless steel hoses, composite hoses, rubber bellows and stainless steel expansion joints. These products absorb (thermal) expansion, vibrations and misalignment. Additionally they serve as temporarily connections and are used for loading and unloading of fluids and gases. Amniflex BV is committed for the highest customer satisfaction by ensuring fast, reliable and quality products delivery approach “Right First Time”. We resolve expansion, alignment, vibration and loading/ unloading problems for a wide sector of industries by providing innovative solutions for their applications.

The products from Amniflex BV are used in markets such as: ­ ­ ­ ­ ­

Petrochemical Heating, Ventilation, Airconditioning and Cooling (HVAC) Tank Terminals Shipping Transportation

Since the beginning of 2021 Amniflex BV is part of the Plastiflex group, with the head office in Belgium, a company with more than 1000 employees and 6 factories all over the world and specialist in flexible hose solutions in a wide range of markets like healthcare, floor maintenance and industrial applications.

Amniflex BV realizes that added value is the key to any business needs. Our team of enthusiastic, professional and experienced employees is ready to fulfil our customers’ demands. As we have our own assembly and manufacturing facility in Rotterdam, we can deliver our products easily all over the world.

22

22 M.indd 22

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

25-01-2022 16:48


Atlas Copco Rental

Merwedeweg 7 Biesven 15 5595 DD Leende 3336 LG Zwijndrecht Nederland Nederland

T (24/7) +31 (0)10 23 10 110 E verhuur@atlascopco.com W www.atlascopcorental.nl

T (24/7) +31 (0)40 20 62 068 E verhuurzuid@atlascopco.com

Home of industrial ideas Als onderdeel van de Atlas Copco Groep kunt u samen met ons de wereldwijde nieuwe ontwikkelingen en ideeën ervaren van pers­ lucht, stroomvoorzieningen en stikstofgeneratoren. Making agility count Met onze uitgebreide vloot van persluchtcompressoren, stroom­ aggregaten en stikstofgeneratoren zoeken wij samen met u een zo optimaal mogelijke oplossing voor uw toepassingen. Een uitgebreid team staat 24/7 voor u klaar. Of het nu om een gepland project gaat, een back-up installatie of een noodsituatie, laat u verrassen door onze totaaloplossing. Onze aandacht gaat hierbij niet enkel uit naar de machines. Een opstellingsontwerp, de levering, installatie en opvolging vormen de basis van ons Total Solution Concept.

een tijdelijke installatie van perslucht, stroom of stikstof naar onze oplossing. U heeft bij ons de power to choose. Veiligheid - kwaliteit Wij zijn gecertificeerd voor Kwaliteit, Milieu, Arbo & Veiligheidsbeheer en VCA Petrochemie. Daarnaast zijn wij door Lloyd’s geaccrediteerd om samenbouw van persluchtinstallaties conform PED te installeren en te certificeren.

Meer weten? Benieuwd naar onze oplossing? Onze specialisten helpen u graag verder. Wij zijn 24/7 bereikbaar +31 (0) 10 23 10 110.

Power to choose Van diesel naar elektrisch aangedreven waar het kan, van vervuilen­ de dieseltechnologie naar de strengste Stage V-normering, van energieverslindend naar energiezuinig, van uw zoektocht naar

AVK Industrial Nederland BV

Schorsweg 1 8171 ME Vaassen Nederland

T +31 (0)578 560 602 E info@avkindustrial.nl W www.avkindustrial.nl

Industriële afsluiters en appendages AVK Industrial Nederland is leverancier van afsluiters voor de indus­ triële markt in Nederland. Het is een dochteronderneming van AVK Nederland en onderdeel van de AVK Groep, een wereldwijd gere­ nommeerde fabrikant van hoogkwalitatieve afsluiters, brandkranen en accessoires voor het water- en gasdistributienetwerk, afvalwater­ behandeling, brandbestrijding en industriële toepassingen. We bieden een product- en oplossingenportfolio voor de industri­ ële en openbare sectoren dat tot het meest uitgebreide ter wereld behoort. Met de gecombineerde expertise binnen de AVK Groep kunnen we geïntegreerde oplossingen bieden vanuit één bron.

Expect…AVK AVK Industrial Nederland is uw Competence Center voor industriële afsluiters, fittingen en afsluiteraccessoires passend bij uw specifie­ ke wensen en eisen. Speciaal voor de industriële markt levert AVK Industrial Nederland producten die voldoen aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid. Van AVK kunt u kwaliteit, innovatie, betrouwbaarheid, duurzaamheid en een lange levensduur verwachten. Onze ambitie is om de eisen en verwach­ tingen van onze klanten te overtreffen. "Expect... AVK" betekent streven naar meer voordelen voor de klant!

Duurzame oplossingen voor veeleisende toepassingen en projecten AVK heeft sterke merken opgebouwd die afsluiters en appendages leveren voor industriële waterbehandeling, brandbestrijding, chemi­ sche verwerking, scheepvaart, voedingsmiddelen, HVAC en andere industriële sectoren. Door onze jarenlange ervaring in het ontwer­ pen en produceren van duurzame afsluiters kunnen we oplossin­ gen bieden voor de meest veeleisende toepassingen en projecten. Ingenieurs, project- en maintenance managers in de industriële en openbare sector vertrouwen op hoogwaardige AVK-afsluiters.

Ons pakket producten en merken Ons assortiment omvat vlinderkleppen, plaatafsluiters, schuifafslui­ ters, brandkranen, terugslagkleppen, regelafsluiters, kogelkranen, naaldafsluiters, rioolspindelschuiven, koppelingen voor verschillende type leidingsystemen en accessoires. U wordt optimaal ondersteund door ons team voor toepassings­ advies en hoogwaardige producten van AVK merken zoals Interapp, TEC Artec, Repico®, AVK Rewag, AC.MO, CYL, Glenfield, I.C. Valves, Orbinox, OMV-INDOIL en Wouter Witzel.

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 M.indd 23

23

25-01-2022 16:48


Bureau Veritas

Plotterweg 38 3821 BB Amersfoort Nederland

Mechelsesteenweg 128-136 B-2018 Antwerpen België

T +31 (0)88 450 55 00 W www.benelux.bureauveritas.com

T +32 (0)3 247 95 34 W www.benelux.bureauveritas.com

Bureau Veritas: TIC business partner Bureau Veritas is een veelzijdige business partner op het gebied van zakelijke dienstverlening rondom kwaliteit, risicomanagement, gezondheid & veiligheid, milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en - vanuit het perspectief van energietransitie - her­ nieuwbare energie, overgang naar waterstof en CO2 reductie.

Met het oog op conventionele industriële sectoren neemt Bureau Veritas een toonaangevende positie in op het gebied van PED, PGS29, IVG, ATEX, SCIOS, HAZOP en andere gevarenstudies, brand­ veiligheid en elektrische veiligheid. Ook in sectoren zoals offshore wind en in projecten op het gebied van circulaire economie en waterstof is Bureau Veritas actief.

De core business van Bureau Veritas draait om TIC services: testen, inspecteren en certificeren. Bureau Veritas biedt ondersteuning om bedrijfsprestaties te helpen verbeteren. Daarin speelt de beoorde­ ling van conformiteit van bedrijfsmiddelen, producten en processen aan specificaties en eisen van opdrachtgevers, (inter)nationale nor­ men en (inter)nationale wetgeving een centrale rol.

Over Bureau Veritas Bureau Veritas werd opgericht in 1828 in Antwerpen en is met ruim 78.000 medewerkers wereldwijd actief in meer dan 140 landen via een uitgebreid netwerk van 1.600 kantoren en laboratoria. In Nederland en België opereren we vanuit vestigingen in o.a. Rotterdam en de Botlek, Amersfoort en Antwerpen.

Breed en gevarieerd service portfolio Onze dienstverlening omvat o.a. onafhankelijke beoordeling van bedrijfsrisico’s, operationeel-technisch advies, inventarisatie en beoordeling van het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance), metingen, testen en inspecties, certificering en training.

Cable Partners

Klerkenveld 22 4704 SV Roosendaal Nederland T +31(0)165 523 000 E cable@cablepartners.nl W www.cablepartners.nl

Cable Partners levert kabels met een ijzersterke service. Ons professionele team staat voor een persoonlijke aanpak, werkt graag met u samen, denkt met u mee en ontzorgt u. Wij zijn flexibel in elke oplossing, daar kunt u op rekenen! Altijd de juiste kabel Cable Partners is opgericht in 1995 vanuit de gedachte om een partnerschap aan te gaan met afnemers, leveranciers en medewer­ kers. Al bij onze oprichting stelden wij richtlijnen op waaraan onze dienstverlening moet voldoen. Het resultaat is het kwaliteitskeur­ merk ISO 9001:2015. Daarnaast zijn wij sinds 2014 gecertificeerd volgens de norm CO2-Bewust certificaat niveau 3. Wij leveren elk type elektriciteitskabel zodat klanten uit ieder marktsegment, op elk gewenst moment, beschikken over de juiste kabel.

24

22 M.indd 24

Daarnaast bespaart u op logistiek en voorraad dankzij onze uitste­ kende dienstverlening. In deze flexibele dienstverlening spelen onze enthousiaste medewerkers een belangrijke rol. Door te luisteren naar en in te spelen op uw wensen, zijn wij uitgegroeid tot een gerespecteerde kabelleverancier met een warme betrokkenheid bij elke klant. Wij zien het als onze taak om u te ontzorgen. Dat is onze kracht. Daarom snijden wij kabel desgewenst op maat. Daarom leveren wij just-in-time. Daarom kiest de industriële markt voor ons. Private label Dynamic Cable Wij leveren een groot aantal kabeltypen onder het private label Dynamic Cable. Kabels die voldoen aan door ons gestelde kwali­ teitseisen en aan voorgeschreven IEC-normen. Bovendien leveren wij een aanzienlijk deel van de Dynamic-kabellijn met KEMA-keur. Met Dynamic Cable bieden wij kwaliteit tot in de kern!

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

25-01-2022 16:48


Croonwolter&dros

Marten Meesweg 25 3068 AV Rotterdam Nederland T +31(0)88 923 33 44 E industry@croonwolterendros.nl W www.croonwolterendros.nl

Innovatie staat nooit stil Veiligheid, duurzaamheid, automatisering, systeemintegratie… Industriële bedrijven hebben op tal van gebieden te maken met uitdagingen waar zij steeds sneller antwoorden op moeten zien te vinden. De industriële markt is voortdurend in beweging. Door gebruik te maken van de nieuwste technologische ontwikkelingen is men beter in staat om efficiënter, kwalitatief beter en op maat te produceren. Innovatiekracht is noodzakelijk om de concurrentiepositie van industriële bedrijven te verbeteren.

Brede technische dienstverlener De industrie is breed en het spectrum aan mogelijke toepassingen breidt zich alleen maar uit. Croonwolter&dros is thuis in verschillen­ de industriële markten: petrochemie, oil & gas, food & fijnchemie, op- en overslag en energie. Uiteenlopende markten, met elk hun eigen uitdagingen en wensen die wij als brede technische dienstver­ lener en systeemintegrator als geen ander herkennen. Voor organi­ saties in al deze segmenten streven wij ernaar de beste en veiligste partner op het gebied van system integration te zijn.

Verbeteren in complexe systemen Het streven om voortdurend te verbeteren is als schaken op meerde­ re borden tegelijk. Overal dient rekening mee gehouden te worden, zeker omdat systemen in steeds grotere mate geïntegreerd zijn. Slimme automatisering brengt grote voordelen met zich mee, maar vraagt ook specialistische kennis. Van ontwerp tot realisatie, imple­ mentatie, inspecties en onderhoud.

DUMAG

Am Kanal 8-10 2352 Gumpoldskirchen Oostenrijk T +43 1 712 41 05 E office@dumag.com W www.dumag.com

DUMAG supplies tailor-made burner solutions, modular combustion systems and incineration plants for the treatment of exhaust air, waste gas, waste liquids and other waste streams originating from a wide range of applications in chemical, petrochemical, pharmaceuti­ cal and waste management industry. The name DUMAG stands for competence in all matters of combus­ tion technology. Our customers associate the positive image of the brand DUMAG with technical sophistication, reliability and durabili­ ty. Our systems are used worldwide and are known for a stable and safe operation.

Learn more about our systems: • Thermal oxidizer Our masterpiece for liquids and waste gases • Waste incinerator The most suitable solution for treating liquid and gaseous waste • Regenerative thermal oxidizer Our unique solution for big air flows • Boilers & heat recovery Stand-alone utility supply or part of a process solution • NOx limiting technologies Applying a multilevel NOx control strategy for reliable results

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 M.indd 25

25

25-01-2022 16:48


Elsto Drives & Controls

Loosterweg 7 2215 TL Voorhout Nederland T +31(0)88 786 52 00 E info@elsto.eu W www.elsto.eu

Aandrijf- & Besturingsspecialist ELSTO Drives & Controls produceert en levert zowel standaard als klantspecifieke aandrijf­ en besturingsoplossingen. Dankzij de ruime voorraad zijn de levertijden meestal kort. Als standaard niet vol­ doet, ontwikkelt en produceert ELSTO met eigen productiefacilitei­ ten uw maatwerkoplossing. Vijftig jaar deskundigheid maakt ELSTO de ideale co­engineering partner. Onze ISO 9001 certificering zorgt ervoor dat onze ervaring en inzet ook meetbaar zijn. Drives ELSTO is in staat om met haar aandrijfprogramma de meest geschik­ te combinaties samen te stellen. Meestal met korte levertijd uit eigen voorraad. Controls ELSTO levert, ontwikkelt en bouwt besturingen. Naast losse compo­ nenten zijn compleet geteste en ingeregelde sub assemblies lever­ baar. Specials Als een standaard oplossing niet voldoet, treft u ELSTO op haar

best. In overleg met u ontwikkelen wij nieuwe constructies of pas­ sen bestaande aan. Engineering De engineeringafdeling kan voor vrijwel ieder probleem een passen­ de en verantwoorde oplossing realiseren. Services ELSTO Services zorgt met diverse onderhoudsprogramma’s en nieuw­ leveringen voor de continuïteit van machines en productieprocessen. Lifting ELSTO Lifting levert liften, tilhulpen en gereedschappen voor alle­ daagse en bijzondere ‘Lifting en Handling’ activiteiten. Stokvis Group De Elsto organisatie maakt deel uit van de Stokvis Holding, een organisatie met activiteiten op het gebied van aandrijf­ en bestu­ ringstechniek, lieren, lifttechniek, handling, waterbehandeling, marine services, hoogwaardige machinebouw en transportuitrusting.

ERIKS

Toermalijnstraat 5 1812 RL Alkmaar Nederland T +31 (0)88 855 85 58 E info@eriks.nl W www.eriks.nl

ERIKS Nederland is een gespecialiseerde industriële dienstverlener met één missie: bedrijven beter en efficiënter maken. Met onze technologische kennis en vaardigheden ontwikkelen zo'n 1.150 medewerkers in Nederland en 6.500 medewerkers wereldwijd oplos­ singen om de industrie toekomstbestendig te maken. Kostenbesparingen realiseren en productieprocessen optimaliseren. Dáár gaan wij voor. Samen maken wij bedrijven succesvoller door onze kennis en vaardigheden in te zetten en onszelf en onze klan­ ten voortdurend uit te dagen.

Bij ERIKS staan we voor goed zaken doen. Wij hechten waarde aan langdurige relaties met al onze stakeholders en dragen bij aan een betere en duurzamere samenleving. ERIKS ziet waterstof als een belangrijke duurzame energiedrager voor de nabije toekomst. Heb je een technische uitdaging? Neem vandaag nog contact met ons op.

ERIKS heeft diepgaande kennis op het gebied van afdichtingen en rubbertechniek, industriële kunststoffen, stromingstechniek, indus­ triële en hydraulische slangen, flensafdichtingen, aandrijftechniek en gereedschappen, onderhoud en veiligheidsproducten. Daarnaast hebben we onze eigen afdelingen voor engineering, clean manufac­ turing, assemblage, condition monitoring, inspectie en field service engineers.

26

22 M.indd 26

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

25-01-2022 16:48


IPPN Measurements & Controls

Weteringstraat 13b 7041 GW 's-Heerenberg Nederland T F E W

+31(0)314 66 77 48 +31(0)314 66 86 26 info@ippn.nl www.ippnmc.nl

IPPN verkoop - verhuur – kalibratie meetinstrumenten IPPN Measurements & Controls begon meer dan 15 jaar geleden als eerste met het aanbieden van meetinstrumenten aan diverse contractors en service gerelateerde bedrijven. Al snel daarna werd het programma uitgebreid om deze verhuur instrumenten aan vrijwel al onze klanten te kunnen aanbieden, voor zowel korte als lange periodes. IPPN biedt instrumenten voor bedrijven in de industrie, petro­ chemie, offshore, scheepsbouw, defensie, bouw en wegenbouw, agrarisch, medisch en laboratoria. We hebben hiervoor een zeer uitgebreid programma meetinstru­ menten beschikbaar die alle minimaal zijn voorzien van een recent herleidbaar kalibratie certificaat. Dit geeft u de zekerheid dat het gehuurde instrument(en) voldoet aan de eisen en nauwkeurigheid.

Meriam MFC5150 Hart Communicator Naast verhuur hebben wij deze instrumenten voor de verkoop beschikbaar en kunt u bij ons terecht voor uw jaarlijkse kalibraties. Wij verkopen en/of verhuren instrumenten van de meest gerenom­ meerde merken zoals: • Ahlborn Almemo • Beamex • Ametek • Jofra • Crystal Engeneering • Presys Instruments • Montwill Displays • Meriam Hart Communicators • Druck • Time Electronics • Techne Calibration • Bibby Scientific • Cole Parmer en vele andere.

Klippon Engineering

Weidmüller Benelux Franciscusweg 221 1216 SE Hilversum Nederland T +31 035 6 261 261 E benelux@weidmueller.com W www.klippon-engineering.com

Klippon Engineering – Expertise & Experience for the future of the process industry Klippon Engineering is the Internationally renowned partner of the Weidmüller Group, bringing together over 60 years of experience, knowledge and engineering competences from our specialists as well as people and partnerships from within the process industry. The global network focuses on the development and supply of pro­ ducts, solutions and systems that can extend asset lifecycles, increase production cost efficiencies, reduce capital expenditure costs and increase safety in line with the latest international recognised certifi­ cation and standards.

First Beginning with connection and protection products and systems in the field of power and signal. To now providing communicati­ on, retrofit and migration, automation, translation, IoT and data acquisition/analysis solutions and technology. Klippon Engineering is equipped to offer you an individually engineered system or solution to meet your industry or application need. As always connectivity is the key, therefore our “best in market” solutions under the well-known Klippon® brand come with a close connection to all areas of the process industry like; oil and gas, che­ mical and pharmaceutical, water treatment, heavy industry, glass and paper. Klippon Engineering is a Weidmüller brand

In the Klippon Engineering head office in Leicester, United Kingdom, more than 60 years ago, the first terminal blocks and enclosures car­ rying certification where produced.

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 M.indd 27

27

25-01-2022 16:48


Mainnovation

Johan de Wittstraat 2 3311 KJ Dordrecht Nederland T +31(0)78 614 67 24 E info@mainnovation.com W www.mainnovation.com

Omgaan met een nieuwe realiteit

Waarde toevoegen met VDMXL

Meer of minder produceren? Wel of niet investeren in digitalise­ ring? Focussen op uptime of op kostenbeheersing? De komst van corona heeft alle zekerheden overhoop gegooid. Een nieuwe reali­ teit vraagt om duidelijkheid, wendbaarheid en een nieuwe visie op de toekomst. Hoe vindt u het nieuwe evenwicht?

Onze VDMXL methodologie heeft zich bewezen als een crisis-besten­ dige, integrale verbeteraanpak waarmee de onderhoudsorganisatie goed onderbouwde keuzes kan maken om meerwaarde te creëren. We zijn wendbaar en bewegen mee om het nieuwe evenwicht en daarmee het beste economisch optimum te vinden tussen technische beschikbaarheid, onderhoudskosten, investeringen en veiligheid.

Professionaliseren van maintenance Mainnovation is een toonaangevend adviesbureau gespecialiseerd in maintenance en asset management. We zijn grondlegger van VDMXL, een wereldwijd erkende methodologie voor Value Driven Maintenance & Asset Management. We bieden onafhankelijk advies, persoonlijke ondersteuning en praktische tools waarmee we bedrij­ ven in de industrie, fleet en infra helpen met het professionaliseren van de onderhoudsafdeling.

Met behulp van een economisch besturingsmodel, best practice werkprocessen, moderne IT-systemen en real time KPI-sturing veran­ dert de technische dienst van een kostenpost in een bedrijfsfunctie die continu waarde toevoegt aan het bedrijfsresultaat. VDMXL helpt met het maken van de juiste keuzes. Voor nu en voor de lange ter­ mijn. Let’s join forces and maximize your asset value!

Mechempro Surface Solutions

Coenecoop 585 2741PT Waddinxveen Nederland T +31 (0)17 258 71 59 E info@mechempro.eu W www.mechempro.eu

Mechempro Surface Solutions houdt zich bezig met het beschermen, repareren, verbeteren en verfraaien van een oppervlak. Vanuit onze expertise leveren wij sinds jaar en dag een oplossing voor onze klanten met: Coatings Wij leveren speciale coatings en metaalpasta’s voor het repareren van onder andere metalen onderdelen, slijtage, erosie-corrosie, iso­ latie en veiligheid, corrosie onder isolatie, chemische bescherming, vloeren, wanden en metalen daken. We leveren ook anti-graffiti coatings, nanocoatings en peelable coatings voor tijdelijke bescher­ ming van bijvoorbeeld glazen ramen tijdens de bouw of transport. Naast het leveren van de coatings kunnen wij ook de applicatie verzorgen.

28

22 M.indd 28

Reinigingsmiddelen Industriële reinigingsmiddelen, huishoudelijke reinigingsmiddelen. Reinigingsmiddelen met een speciale toepassing. Wij leveren reeds bestaande producten vanuit de markt, maar kunnen ook het juiste product voor u ontwikkelen Metaalbewerkingsvloeistoffen Vanuit diverse leveranciers betrekken wij onze producten om een zo goed mogelijk product voor u te kunnen leveren, dat voldoet aan de laatste stand van eisen vanuit de overheid; Elektrolytisch polijsten Voor de firma Packo uit België verzorgen wij het traject om uw rvs-product elektrolytisch te laten polijsten. Een van de laatste ont­ wikkelingen binnen het bedrijf is een bacterie-werende finish.

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

25-01-2022 16:48


MODELEC

Galvanistraat 38 6716 AE Ede Nederland T +31 (0)318 636 262 W www.modelec.nl

Er bestaat helaas veelal een verkeerd beeld van een distributeur. Dit kan namelijk simpelweg het doorzetten van goederen zijn, maar ook veel meer dan dat. In ons geval omvat het distributeurschap naast het leveren en het technische ondersteunen van goederen ook het samenwerken met onze relaties aan oplossingen door elkaars kennis samen te voegen. Wij weten te verbinden De kennis van MODELEC omvat het gehele spectrum van de industriële netwerktechnologie en industriële computeroplossingen. Denk hierbij aan 19” en DIN-rail netwerkswitches, mediaconverters, I/O over Ethernet, veldbus Gateways, LTE-routers en IIoT-computers. Meedenken over oplossingen, of deze nu bedraad, over glasvezel of draadloos moeten gaan communiceren, onze experts weten uit een jarenlange ervaring te vertellen hoe. Solution provider Wij zijn professionals die voortdurend nadenken over hoe wij onze partners kunnen helpen, kijkend naar ons portfolio en de behoeften vanuit verschillende markten: maritiem, verkeer en vervoer, energie,

water en proces automatisering. Dit doen wij door als solution provider naast onze partners te staan richting de eindklant. Volgens ons is dit essentieel in de keten om gezamenlijk successen te behalen. Kernwaardes Samen met Moxa, Westermo en Robustel delen wij de kernwaardes betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid. Hierdoor zijn wij in staat om de beste industriële oplossingen te leveren met de aanwezige kennis van ons en onze partners. Samenwerking Connectiviteit inspireert ons. Met behulp van onze netwerkoplossingen zorgen wij voor connectiviteit, samenwerking en communicatie van systemen, processen en mensen. Wij bij MODELEC halen onze voldoening uit het feit dat wij geloven dat onze oplossingen een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving voor nu en in de toekomst!

OMV GAS Marketing Trading & Finance B.V

Prof.W.H. Keesomlaan 1 1183 DJ Amstelveen Nederland T +31 (0)20 280 7700 E omv-gas-sales.nl@omv.com W www.omv-gas.nl

Energieoplossingen op maat Aardgas is een veelbesproken woord de afgelopen jaren. Hoe ziet u de toekomst voor u waarbij de invulling van de energiebehoefte van uw bedrijf duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar wordt ingevuld? Bij OMV GAS gaan flexibiliteit en exceptionele service samen met de internationale kennis en financiële kracht van de OMV Group. Wij leveren energieoplossingen op maat aan grote Europese klanten en distributeurs. Onze flexibele prijs- en leveringsconcepten evenals gedetailleerde kennis van de markt zorgen ervoor dat onze produc­ ten perfect aansluiten op uw specifieke behoeften. Als geïntegreerde Europese energieleverancier hebben we elk aspect van de gaswaardeketen in handen. De diversiteit van onze bronnen en onze diensten in combinatie met meer dan 60 jaar ervaring zorgen voor de continuïteit die onze klanten voor ogen hebben. We kijken verder dan aardgas Wij geloven in gas als energiedrager richting een duurzame samen­ leving. Gas vindt u in verschillende vormen waaronder; waterstof, biogas, aardgas en synthetische methaan. Er zijn vele voordelen

verbonden aan gasvormige energiedragers zoals energiedichtheid, beperkte aanpassing van installaties als wel de kosten van transport en opslag. We kijken verder dan aardgas en zien in de energietransitie een rol weggelegd voor gasvormige energiedragers. Wij bieden: • • • • • • • •

Flexibele prijs- en leveringsvoorwaarden Energieoplossingen op maat Persoonlijk contact met uw OMV GAS Key Account Manager Pan-Europese multi-site contracten Klantenportaal Duidelijke en nauwkeurige facturatie Toegang tot verbruiksgegevens Directe toegang tot de markt

Neem contact op voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 M.indd 29

29

25-01-2022 16:48


QUALM

Aannemingsbedrijf QUALM bv Oranjelaan 43 3181 HK Rozenburg T +31 (0)181 212 822 E info@qualm.org W www.qualm.org

Expert in blussystemen QUALM is al 85 jaar expert in het ontwerpen, realiseren, controle­ ren, repareren en onderhouden van blussystemen. Het liefst zijn we in een vroeg stadium betrokken bij de komst van een systeem. Dat biedt ons de kans om in het ontwerp rekening te houden met de mogelijkheden voor efficiënt onderhoud, iets dat erg belangrijk is. Naast blussystemen verzorgt QUALM ook leidingwerk voor onder meer drinkwater en gas. Ook voeren we alle voorkomende GWWwerkzaamheden uit.

Eigen storingsdienst Om onze opdrachtgevers optimaal te ondersteunen, beschikt QUALM over een eigen storingsdienst. Deze is 24/7 beschikbaar en staat altijd voor u klaar. Of het nu is om een lekkage te verhelpen, een aangereden hydrant te repareren of andere acute storingen in uw blus- of drinkwaternet op te lossen.

Onderhoud en testen Onderhoud van blussystemen is essentieel, maar toch verliezen bedrijven dat soms uit het oog. De risico’s van te weinig onderhoud zijn echter groot. Blussystemen moeten werken op het moment dat het ertoe doet, met de juiste watercapaciteit en druk. Daarvoor moeten bluswaterleidingen altijd in orde zijn. Het is dan ook zaak om de werking van systemen regelmatig te controleren. Met onder­ houd en testen door QUALM weet u zeker dat het goed zit.

Siemens Energy

Stadhouderslaan 900 2382 BL Zoeterwoude Nederland T +31 (0)71 579 2444 / +31 (0)592 266 400 E solutions.nl@siemens-energy.com​ W www.siemens-energy.com

With more than 500 dedicated employees, Siemens Energy B.V. is part of is a global team of more than 91,000 employees. Together, we're responsible for meeting the growing energy demand while ensuring our climate is protected. To achieve our mission, we provi­ de solutions to our customers across the entire energy value chain. We help decarbonizing of existing power generation by increasing efficiency of existing assets or by converting into H2 (co-)fired powerplants and providing wind power technologies. We partner with our customers to build and operate efficient grid infrastructures for transport and storage of electrical energy. We extend lifecycles and reduce cost of industrial applications through digitalization and electrification, for example by electrifica­ tion of steam turbines or autonomous operation of offshore instal­ lations, powered by green energy.

30

22 M.indd 30

Last but not least we invest in new technologies to shape the green hydrogen economy. We keep the best of our 150-year legacy and push the boundaries of what is possible. We strive for sustainability in our decarbonization journey, innovation centered on future technologies, and transfor­ mation among future focused offerings, portfolio and mindset. Together as one team we are dedicated to deliver what we promise. From our offices in Zoeterwoude, Amersfoort and Assen, we are always close to our customer for a trustworthy relationship. We are committed to making sustainable, reliable and affordable energy possible. This is how we shape the energy of tomorrow.

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

25-01-2022 16:48


Smulders

Hoge Mauw 200 2370 Arendonk België T +32 14 672 281 E info@smulders.com W www.smulders.com

Smulders is een internationaal staalconstructiebedrijf met meer dan 1.000 werknemers, verspreid over vestigingen in België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. We hebben een jarenlange ervaring in de engineering, productie, levering en montage van voornamelijk zware en technisch complexe staalconstructies. We zijn actief in 3 markten: Civil & Industry, Offshore Oil & Gas en Offshore Wind. Het wereldwijd realiseren van zware, technisch complexe civiele en industriële staalconstructies vereist een speciale aanpak, één die Smulders zich eigen heeft gemaakt. De ontwerpen zijn complex, er zijn meer verregaande vereisten en de projecten zijn vaak groots opgezet. Kortom, technisch uitdagende projecten die Smulders graag met beide handen aanpakt.

Smulders heeft een jarenlange ervaring in de (petro)chemische sec­ tor met als voornaamste activiteiten het ontwerpen en produceren van (petro)chemische installaties, conventionele (klassieke) en kern­ centrales, kranen en andere zware industriële constructies. Maar ook bij de huidige energietransitie zijn we betrokken en leveren we dus legio creaties vanuit een eigen engineeringafdeling voor de uit­ eenlopende, opgelegde eisen. Dankzij de uitgebreide ervaring die door de jaren heen is opgedaan, heeft Smulders een wereldwijd leidende positie als het gaat om het oplossen van zeer complexe problemen en het bieden van gegaran­ deerde kwaliteit, in overeenstemming met de meest recente normen en veiligheidseisen.

Sofis

J. Keplerweg 14 2408 AC Alphen a/d Rijn Nederland T +31 (0)172 471 339 E marketing@sofisglobal.com W www.sofisglobal.com

Smart valve solutions for critical valve operation processes Sofis is the leader in creating smart valve solutions for critical valve operation processes in energy, chemical, power and water industries. Controlled, safe and compliant valve operations As safety expert Sofis provides a variety of solutions for controlled, safe and compliant valve operations that improve process and operator safety, to protect people and the planet. We are a manufacturer and supplier of valve operation systems such as mechanical valve interlocks, portable actuators, and valve positi­ on indicators in combination with specialized services such as asset health checks and operator training (asset integrity program), and project support (installation, commissioning, turnaround support, project management). More than 375,000 units installed around the globe We are the world’s largest interlock manufacturer, with the leading interlock brands Smith Flow Control interlocks and Netherlocks

interlocks. We are proud to say that we have installed over 375,000 units at 800 different sites in 90 different countries around the world and this number is growing every day! Enforce safe valve operation Valve interlocks, Sequence control, Valve lockout, Key management Monitor manual valve positions Position indication for multi­turn valves, Valve interlocks Operate manual valves quickly Easy opening and closing of valves, Flexible operation Operate manual valves remotely Remote operation up to 30 meters away, through walls, under water Ensure integrity of critical safety systems Asset health checks, LOPA/HAZOP, Training, Compliance regulations

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 M.indd 31

31

25-01-2022 16:48


Thermopol

Thermopol Kunststoftechniek BV Postbus 343 4600 AH Bergen op Zoom Nederland T +31(0)164 245 446 E info@thermopol.nl W www.thermopol.nl

Thermopol Kunststoftechniek NV Rijmakerlaan 43 2910 Essen België T +32(0)3 690 03 40 E info@thermopol.be W www.thermopol.be

Thermopol Kunststoftechniek – met een rijke ervaring van 30 jaar – produceert, prefabriceert, levert, monteert en onderhoud met succes kunststofleidingsystemen en is uw partner voor maatwerkoplossingen in kunststof. Op basis van de toepassing, uitvoering en specificaties kunnen wij onze klanten de juiste oplossing bieden. Wij leveren uw projecten op met toegevoegde waarde door sterk in te zetten op: • Kwaliteit & Veiligheid; beide zijn geborgd in onze bedrijfsvoering middels ISO­9001 en VCA Petrochemie. • Teamwork & Flexibiliteit; twee bouwstenen voor onze duurzame en lange termijn klantenrelaties. • Werkvoorbereiding & Project Management; elk project krijgt onze volle aandacht zodat we onze gemaakte afspraken nakomen. Materialen Wij denken in oplossingen en construeren met kunststof. Voor Thermopol is kunststof de verzamelnaam voor Thermoplasten (PVC, PE, PP, PVDF, ECTFE, PFA), GVK (glasvezelversterkte kunststof), Dual laminaat (gelined GVK) en GRE (glasvezelversterkte epoxy). Kunststoffen bieden ten opzichte van staal diverse voordelen: licht van gewicht, uitstekende chemische bestendigheid, kunststoffen

behoeven geen conservering en zijn dus onderhoudsarm. Installatie & Service Naast het installeren van een hoogwaardig product biedt Thermopol de volgende service: • Periodieke inspecties & preventief onderhoud • Reparaties & aanpassingen • Montage tijdens Shutdowns & Turnarounds Van alle markten thuis • Chemie & Petrochemie • Drinkwater­ & Afvalwatersector • Afvalverbranding & Energiecentrales • Biotechnologie & Farmaceutische industrie • Staalindustrie & Metallurgie • Voedingsmiddelenindustrie • Bouw­ & Civiele industrie Thermopol maakt deel uit van de Plasticon Composites groep en is wereldwijd gespecialiseerd in de opslag, behandeling en transport van corrosieve vloeistoffen en gassen (www.plasticoncomposites.com).

Toxic

Maanweg 174 2516 AB Den Haag T +31(0)70 378 01 62 E toxic@sdu.nl W www.toxic.nl

Openingstijden: 8:30 ­ 17:00

Het Toxic-team: Wij werken aan een wereld waarin werk geen leven meer kost Onze organisatie is veelzijdig. Via Toxic Safety Solution kunnen wij uw wettelijk verplichte stoffenregister onderhouden met bij­ behorende communicatie van de werkplekinstructiekaarten naar de werkvloer of specifieke werkplek, maar geven ook advies, doen blootstellingsmetingen en de nieuwe Toxic Bloostellingsmodule berekent voor u de blootstelling. Daarnaast zorgen wij dat de werkvloer en verantwoordelijke pro­ fessionals het juiste kennisniveau hebben om de gezondheidsrisico’s uit te sluiten of te beperken. Alle verplichte stappen van het i­SZW kunnen wij voor u verzorgen. Zo heeft u zelf meer tijd over om u te richten op het nemen van maatregelen voor de werkvloer. Daar maakt u het verschil. Toxic heeft met Toxic Safety Solution als enige een wettelijk stof­ fenregistratiesysteem (blootstellingsregister) dat naast de REACH

32

22 M.indd 32

classificatie en de CMR­lijst van het SZW, ook de VOS, SVHC, (p­)ZZS stoffen en Chemiekaarten van enkelvoudige stoffen in beeld brengt en voor u bijhoudt. Dit voor een ongelimiteerd aantal gebruikers. Met de Toxic blootstellingsberekeningen heeft u een tool in huis die volgens de nieuwste digitale standaarden en inzichten is ontwik­ keld. Hierdoor is deze module zeer gebruiksvriendelijk en door elke organisatie te gebruiken. Het ECETOC­Tra tier 1 model van REACH is gebruikersvriendelijk gemaakt. Elke organisatie is anders en zit in een andere fase qua bewust­ wording en professionalisering op het gebied van veiligheid. Dat begrijpen wij. Bel daarom gerust vrijblijvend voor een vraag of bij een onduidelijkheid. Inspectie­SZW en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn bekend met de diensten en applicaties van Toxic. Toxic, veilig werken met chemische producten.

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

25-01-2022 16:48


Unica Fire Safety

De Beek 18 3871 MS Hoevelaken Nederland T +31(0)33 247 80 80 E firesafety@unica.nl W www.unica.nl/fire-safety

Integrale brandveiligheidsoplossingen door Unica Fire Safety Als één van de grootste spelers op het gebied van brandveiligheids­ voorzieningen in Nederland, heeft het cluster Unica Fire Safety een duidelijke missie: op duurzame wijze bijdragen aan een brandveilige werk- en leefomgeving. Om dit doel te bereiken biedt het cluster een totaalpakket aan brandbeveiligingsoplossingen aan, zowel installatietechnisch als bouwkundig. Het cluster bestaat uit een netwerk van vier bedrijven die elkaar versterken en elk hun specialisme hebben op het gebied van brand­ veiligheid. De diensten van Unica Fire Safety omvatten het complete spectrum op het gebied van installatietechnische brandbeveiliging, zoals o.a. sprinkler-, watermist, - brandmeld- en ontruimingsalarmen. Boele Fire Protection levert, onderhoud en vervangt sprinklerpom­ pen, sprinklertanks en complete prefab watervoorzieningen voor brandveiligheidsinstallaties. Gerco en Applicom verzorgen de bouw­ kundige brandbeveiliging en maken gebouwen brandwerend. De dienstverlening van het cluster is op de gehele levenscyclus van

brandveiligheidssystemen gericht; van advies, ontwerp, installatie en realisatie tot en met het beheer en onderhoud en modificaties. Voor ieder project kan het cluster met haar integrale dienstverle­ ning een totaalpakket aan maatwerk gecertificeerde brandbevei­ ligingsoplossingen voor bestaande gebouwen en nieuwbouw aan­ bieden. Hiermee wordt u volledig ontzorgt en kunt u ervan uitgaan dat uw bedrijfspand optimaal is beveiligd. Naast de inzet van integrale brandveiligheidsoplossingen ontwikkelt het cluster Unica Fire Safety ook diverse innovaties op het gebied van brandveiligheid. Met slimme technologische oplossingen kun­ nen we brandbeveiliging steeds beter, effectiever en duurzamer maken, maar ook onze klanten nog meer ontzorgen en bedrijfsover­ last op locatie beperken. De Sprinkler Integrity Test (SIT) en Battery Power Supply (BPS) zijn enkele voorbeelden van zelfontwikkelde innovaties. Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Of bent u benieuwd naar wat Unica Fire Safety als cluster voor u kan betekenen? Bekijk onze website of neem vrijblijvend contact met ons op.

Van Meeuwen Lubrication

Leeuwenveldseweg 5a 1382 LV Weesp Nederland T F E W

+31(0)294 49 44 94 +31(0)294 49 44 90 info@vanmeeuwen.com www.vanmeeuwen.com

In de industrie zijn er altijd uitdagingen om de Total Cost of Ownership structureel te verlagen en de efficiency, de machinebeschikbaarheid en de productie-output te verhogen.

Met verbetervoorstellen die zijn gericht op techniek, milieu, hygiëne en (voedsel-)veiligheid. Om optimaal resultaat te behalen uit machines, mensen en producten.

Vanuit het specialisme smeertechnisch onderhoud draagt Van Meeuwen bij aan deze doelen. Met hoogwaardige smeermidde­ len, automatische smeersystemen, digitale smeerschema’s en smeer­ technische opleidingen.

Blijven verbeteren, betekent blijven vernieuwen. Daarom ontwikkelt Van Meeuwen steeds weer nieuwe oplossingen die helpen om kosten en risico’s te verlagen, de levensduur van machines te verlengen en de opbrengst ervan te vergroten.

Bovendien kunnen bedrijven ervoor kiezen om het smeertechnisch onderhoud geheel of modulair uit te besteden aan de technische specialisten van Van Meeuwen. Zodat deze bedrijven zich volledig kunnen concentreren op hun kerntaken.

Voor meer informatie: zie pagina's 14 en 15.

In ruim acht decennia is het familiebedrijf Van Meeuwen uitgegroeid tot een internationale dienstverlener in tal van industrieën. Van voedingsmiddelen tot energie en van offshore tot rails.

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 M.indd 33

33

25-01-2022 16:48


ABB B.V. www.abb.com/benelux

• •

• •

Abird Rotterdam www.abird.nl

A-B-T B.V. www.a-b-t.nl

• • •

• • •

• • •

Acquion B.V. www.acquion.nl

ACS Filtertechniek B.V. www.afprofilters.com

• •

• • •

• •

• • •

Act-in International B.V. www.act-in.com

• •

AD Chemicals B.V. www.adinternationalbv.com/services

AD Productions bv www.adinternationalbv.com/services

Adaptherm www.adaptherm.nl

• •

• • •

Advantech Europe www.advantech.eu

AE Sensors B.V. www.aesensors.nl

Aerotherm B.V. www.aerotherm.nl

Aertssen Kranen N.V. www.aertssen.be

AERZEN Nederland BV aerzen.com

Aggreko België-Luxemburg nv www.aggreko.be

Aggreko International (Ned.) B.V. www.aggreko.com

30

• •

• • • •

22 O.indd 34

Actemium www.actemium.com

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

• •

34

Acoustair B.V. www.acoustair.com

Air Liquide Industrie bv www.airliquide.com

Agidens BV www.agidens.com

• •

• •

ACIN Instrumenten B.V. www.acin.nl

Acobal S.A.S www.acobal.com

• •

Acal BFi www.acalbfi.com/nl

ACO B.V. www.aco.nl

• •

• •

Verticaal transport

• • •

Meer informatie op pagina:

AAVOS International bvba www.aavos.be

Veiligheid, gezondheid milieu

ABB S.A./N.V. www.abb.com

Aannemingsbedrijf QUALM bv www.qualm.org

• •

Transport

AAFM Facilitair Management www.aa-fm.com

Rotary equipment

Process control

A. Hak Industrie Botlek bv www.a-hak.nl

Opslag

Piping appendages

A. Hak Industrial Services www.a-hak-is.com

Onderhoud

Opleidingen

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

3S Nederland www.3snederland.nl

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

12hoist4u 12hoist4u.com

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

Offshore services equipment

A

• •

• •

• •

• •

• •

• • • • •

• •

• • •

• • • • •

• •

• •

• •

• •

• •

• • Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

25-01-2022 16:41


• •

• •

• • • • •

• •

• •

• • •

Albers Alligator www.albersalligator.com

Alewijnse Panelenbouw B.V. www.alewijnse.nl

• • •

• •

Alaxa Products B.V. www.alaxa.nl

Alfa Laval Benelux BV www.alfalaval.nl

• •

• •

Alfa Laval Benelux NV-SA www.alfalaval.com

• •

• •

Alfons Markert + Co (marsoflex®) GmbH www.markert.eu

Alimak Group Benelux BV www.alimakgroup.com

• •

All in Plast www.allinplast.nl

All Risk B.V. www.valbeveiliging.nl

AllinPlast www.allinplast.nl

Almeco www.almeco.be

Almeco Nederland bv www.almeco.nl

Amniflex b.v. www.plastiflex.com/amniflex/

AMW-Marine www.amw.nl •

Anixter www.anixter.nl

Anlag International BV www.anlag.nl

Antwerp Lion Oil Works N.V. www.lionoil.be Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

• •

• •

• • • • • •

• • •

• • •

• •

• • • • •

• •

• •

22

• •

• •

• • • • •

• •

Anamet Europe B.V. www.anameteurope.com

22 O.indd 35

Analytical Solutions and Products B.V. www.asap.nl

Antea Group www.anteagroup.nl

• •

• •

• •

Americol B.V. www.americol.nl

• •

• •

• •

• • • •

Alteco Europe B.V. www.alteco.nl

ALUP GrassAir www.alupgrassair.nl

• •

Altrex B.V. www.altrex.nl

• • •

22, 76

Almo Products B.V. www.almoproducts.nl/nl/industrie

Altena Group www.altena.com

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

AKOS bv www.akos.nl

• •

Veiligheid, gezondheid milieu

Akatherm Kunststof Leidingsystemen www.akatherm.nl

Transport

Rotary equipment

Air-Parts BV www.air-parts.com

Process control

Opslag

Airconveyors International B.V. www.airconveyors.nl

Piping appendages

Onderhoud

Airco-Fin B.V. www.aircofin.com

Opleidingen

Logistiek

Offshore services equipment

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

6

Energielevering

5

Engineering contracting

4

Consultancy

3

Elektrotechniek

2

Automatisering

1

Auditing

Air Products Nederland bv www.airproducts.nl

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

A

• INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

35

25-01-2022 16:41


Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Rotary equipment

Process control

Opslag

Piping appendages

Applicom Brandpreventie Systemen bv www.applicom.nl

Onderhoud

Opleidingen

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

6

Energielevering

5

Engineering contracting

4

Consultancy

3

Elektrotechniek

2

Automatisering

1

Auditing

Applicatietechniek van der Wal B.V. www.applicatietechniekvanderwal.nl

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

Offshore services equipment

A

Applus RTD b.v. www.applus.com/nl ARBO Support B.V. www.arbosupport.nl Arbochim N.V. www.arbochim.com

Arbode B.V. www.arbode.nl

Arcadis Nederland bv www.arcadis.com/nl/nederland

Arepa Maintenance ervices www.arepa.nl

Arkema Rotterdam B.V. www.arkema.com

Asotep N.V. www.asotep.com AssetPouwer www.assetpouwer.nl

ASTRO-Controls B.V. www.astro.nl

Asystance www.alis.nl

ATB Benelux B.V. www.atb-motors.nl

ATHEX Industrial Suppliers www.athex.eu

Atlas Copco Compressors Nederland bv www.atlascopco.com/nl-nl

• • •

• • •

• • •

• •

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• • •

• • •

• • • • •

• •

AVA Alms Valve Agency B.V. www.ava-alms.de

Avans+ www.avansplus.nl

AVEVA www.aveva.com

AVK Industrial Nederland BV www.avkindustrial.nl

AxFlow bv www.axflow.nl

Axis Stuifmeel B.V. www.axis-stuifmeel.nl

AYOP www.ayop.com

4, 23

• • • • •

• •

• •

• •

Auxill Nederland www.auxill.nl

22 O.indd 36

• •

ATM www.atm.nl

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

Atlas Copco Gas Process www.atlascopco-gap.com

36

• •

• •

ATS Applied Tech Systems B.V. www.ats-global.com

Astava B.V. www.astava.com

Atlas Copco Rental www.atlascopcorental.nl

Armstrong International S.A. www.armstrong.be ASCO CONTROLS BV www.emerson.com/en-us/automation/ asco

• • •

• •

• •

• •

• • • • • •

• •

• • •

• •

• •

23

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

25-01-2022 16:41


Bakker CO. B.V. bakker-co.com

Bakker Sliedrecht bv www.bakkersliedrecht.com

Ballast Nedam Industriebouw www.industriebouw.ballast-nedam.nl

BAM Industrie www.bamindustrie.nl

BAM infra bv www.baminfra.nl

Bartec www.bartec.de/nl

BASF www.basf.com/nl/nl.html

• • •

• • •

• •

• •

Batenburg techniek www.batenburg.nl

Batt Cables PLC www.batt.co.uk/netherlands

• • •

Baumüller Benelux bv www.baumueller-services.com/nl

Bea Nederland B.V. www.beagroup.com

Bedu Pompen B.V. www.bedu.nl

BEGE Aandrijftechniek B.V. www.bege.nl

• •

Bender International B.V. www.benderinternational.nl

BERMAD Water Control Solutions www.bermad.nl

Bienfait B.V. www.bienfait.nl

• •

• •

• •

Belzona Perspect Benelux B.V. www.belzona.nl

• •

• •

• • •

• •

• •

Bierens www.bierens.com

• •

Bijl de Jong Raamsdonkveer B.V. www.bijldejong.nl

Bilfinger Industrial Services www.is-bnl.bilfinger.com

Bilfinger ROB www.robmontage.be

• •

Binder Engineering B.V. www.binder-engineering.com

Bijl de Jong Emmeloord B.V. www.bijldejong.nl

Bilfinger Tebodin www.tebodin.bilfinger.com

• •

• •

• • • •

• • •

• • •

Bird & Bird www.twobirds.com Bis Both Industrial Services B.V. www.bisboth.nl

2 •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

22 O.indd 37

B

• • •

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

BA2C Europe / Latin America ba2c.com

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Rotary equipment

• • •

B.V. Twentsche Kabelfabriek (TKF) www.tkf.nl

Beldick Automation B.V. www.beldick.com

Process control

Opslag

B.V. Haan Techniek www.haantechniek.nl

Piping appendages

• • • • •

Onderhoud

BG Hekwerk bv www.bghekwerk.nl

Opleidingen

Logistiek

Offshore services equipment

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

6

Energielevering

5

Engineering contracting

4

Consultancy

3

Elektrotechniek

2

Automatisering

1

Auditing

AZ Benelux Special Valves B.V. www.azbenelux.nl

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

A

• INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

37

25-01-2022 16:41


• •

• •

• •

Bronkhorst Nederland b.v. www.bronkhorst.nl

Bronswerk Heat Transfer www.bronswerk.com

BronzGreen Intelligence www.bronzgreenintelligence.com

• • • • •

• •

• •

• • • • •

Brooks Instrument B.V. www.brooksinstrument.com

BUCHEN-ICS B.V. www.buchen-ics.com • •

• • •

• •

• •

• •

Bürkert bv www.burkert.nl

• • •

• • • •

Burkert www.burkert.nl

• •

• •

• • •

Brush HMA B.V. www.brush.eu

Bureau Veritas www.bureauveritas.nl

• • •

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

• •

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Busch B.V. www.buschvacuum.com

Brenntag Nederland bv www.brenntag.com

Burckhardt Compression www.burckhardtcompression.com

Rotary equipment

Bredenoord www.bredenoord.com/nl

BTE terminal engineering bv www.bte-uden.nl

Process control

BP Chembel NV www.bp.com/nl/bp-geel.html

Brown valve automation systems B.V. www.brownvas.com

Bosch Rexroth B.V. www.boschrexroth.com

Bray Controls Benelux B.V. www.bray.com

• •

Boplan Nederland www.boplan.com

Box Coating boxcoating.com

Opslag

Piping appendages

Bolidt www.bolidt.com/en/home

Onderhoud

Opleidingen

Logistiek

Bohr Instrument Service B.V. www.bohrbv.com

Offshore services equipment

Installatiebouw

Boa Group www.boagroup.com/home.html

Industrieel water

Fluid Control

6

Industrieel gas

5

Energielevering

4

Engineering contracting

3

Consultancy

2

Elektrotechniek

1

Automatisering

Blomsma Signs Safety www.blomsma-safety.com

Auditing

C

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

B

• •

• •

• • •

• • • • •

• • •

C.C. Jensen Benelux B.V. www.ccjensen.nl

Cable Partners b.v. www.cablepartners.nl

• • •

24

• • • • • •

48

• •

• •

• •

Bytech www.bytech.nl

CAE www.cae.nl

Caesar Oil Services www.caesaroil.nl

Calderys The Netherlands www.calderys.nl Caldic Nederland BV www.caldic.com/locations/caldicnederland

38

22 O.indd 38

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

• •

• •

• • •

24, 48

• •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

25-01-2022 16:41


Carya Automatisering www.carya.nl

CaTeC www.catec.nl

CB I LummusOnline www.lummusonline.com •

• •

• •

• •

Chubb Fire Security www.chubbfs.nl

CimPro B.V. www.cimpro.com

Colt International www.coltinfo.nl

Compressor Consultancy Holland www.compressorconsultancyholland. com

Condor Technology www.condortechnology.nl

Connector B.V. www.connector.nl

Conovalve www.conovalve.com

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

• •

• • •

• • •

• •

• •

• • • • •

• • • • • • • • •

Controls Europe bv www.controls-europe.com

• •

ControlOffice controloffice.nl

Contracto B.V. www.contracto.nl

COGEN Vlaanderen www.cogenvlaanderen.be

Comdes Componenten B.V. www.comdes.nl

• •

• •

Chalmit www.chalmit.com

22 O.indd 39

• •

Centrica www.centricabusinesssolutions.nl

conXP www.conxp.nl

• •

• •

CF Techniek.nl www.cftechniek.nl

Central Mudplant and Fluid Services B.V. www.cmfservices.nl

Clayton www.clayton.nl

• •

CEA Systems B.V. www.cea-int.com

Ch.O.A. van der Valk b.v. h/o Het Touwhuis touwhuis.nl

• • •

Cegelec N.V. www.cegelec.be

C

Carlton Oasis Hotel www.carlton.nl/oasis

CCS Netherlands, Amsterdam office www.ccsia.com

Verticaal transport

Carl Schenck Machines www.schenck.nl

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, gezondheid milieu

Cards PLM Solutions www.cardsplmsolutions.com

Transport

Rotary equipment

Process control

Opslag

Piping appendages

Onderhoud

• •

Opleidingen

Capgemini www.nl.capgemini.com

Logistiek

Offshore services equipment

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Caldic Process Water Chemicals www.caldic.com

Auditing

1

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• • •

• •

• •

• • • • • • • • • • • •

• • •

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

39

25-01-2022 16:41


MAGAZINES ONLINE TALKSHOWS BEREIK NETWERK EVENEMENTEN KENNIS DELEN BRANDED CONTENT NIEUWS

Industrielinqs pers en platform is een moderne uitgeverij en netwerk voor de industrie. Binnen onze platforms bouwen wij samen met partners, leden en experts aan uitgebreide kennisnetwerken. Kwaliteit van informatie en sterke onderlinge relaties hebben onze prioriteit. Verschillende media, die nauw met elkaar zijn verbonden, zorgen voor een transparante en inspirerende informatievoorziening. De journalistieke aanpak en de samenstelling van de platforms waarborgt de objectiviteit en zorgt voor een verregaande integratie in de doelgroep.

Meer informatie? Janet Robben +31(0)20 31 22 085 janet@industrielinqs.nl

www.industrielinqs.nl Industrielinqs advertentie40nieuw.indd 1 22 Advertenties.indd

2-11-2021 08:48:56 25-01-2022 16:34


Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

D

• •

Rotary equipment

Process control

C

• •

Opslag

Crawford Company (Nederland) B.V. www.crawco.nl

Piping appendages

Onderhoud

Opleidingen

Cothink www.cothink.nl

Logistiek

Offshore services equipment

Installatiebouw

Cost Engineering Software bv www.costengineering.eu

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

CoSo Softec www.coso.nl

Energielevering

6

Engineering contracting

Coppa Consultancy www.coppa.nl

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Coperion N.V. www.coperion.com

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• •

Creon www.creon.nl Crone B.V. Ketel- en Apparatenfabriek www.crone.nl Croonwolter&dros www.croonwolterendros.nl

Crowcon Detection Instruments www.crowcon.com

C-Services Holland B.V. www.csh4u.nl

CTS cooling tower service bv www.coolingtowerservice.nl CTS Netherlands B.V. www.cts.global

Cytec - Solvay Group www.cytec.com/

• •

Daikin Airconditioning Netherlands B.V. www.daikin.nl

Datawatt B.V. www.datawatt.nl

DBR B.V. www.dbr-bv.nl de Boer Heeg BV deboerheeg.nl

• •

De Gidts & Feldman B.V. www.dgfg.nl

De Groot Instruments degrootinstruments.nl

De Jongh Pipesystems B.V. www.dejonghpipesystems.nl

• •

• •

• • •

• •

• • •

• •

• •

• • •

• • •

• •

• •

• •

De Veiligheidskundige www.deveiligheidskundige.nl

• •

25

• •

Delta Controls www.deltacontrols.nl

• •

• •

22 O.indd 41

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

De Pree Techniek www.depreetechniek.nl

Delta Marine Consultants B.V. www.dmc.nl

• •

De Meeuw www.demeeuw.com

Delta Heat Services B.V. www.delta-heat-services.nl

De Boer Plastik B.V. www.deboerplastik.nl

• • •

De Graaf Aandrijvingen BV www.degraaf-aandrijvingen.nl

CurTec Nederland B.V. www.curtec.com

D F Consulting B.V. www.denf.nl

• •

• •

• •

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

41

25-01-2022 16:42


• • • •

Derc Adviesgroep dercadviesgroep.nl

Derustit Oppervlaktetechniek www.derustit.nl

DESMI bv www.desmi.com

DGI Doedijns www.doedijns.nl

Dhatec www.dhatec.nl

• • •

• • •

• •

• •

Dewetron www.dewetron.nl Dexter www.dexter.eu

• •

• •

DHTC B.V. www.dhtc.nl

Dial Liquid Technics B.V. www.dialbv.nl

• •

Distrilab B.V. www.distrilab.nl

DNV GL - Business Assurance www.dnvgl.nl

Drehmo GmbH www.drehmo.com

DriveRight www.driveright.cc

• •

• • • •

• •

• •

• • • •

• •

• • •

• •

• •

• •

• • • •

• •

Distrimex Pompen & Service B.V. www.distrimex.nl

Dovianus B.V. www.dopak.com

• •

• •

Doornbos Equipment B.V. www.doornbosequipment.com

• •

DIRAC Industries www.diracindustries.com

• • •

Dimensys www.dimensys.nl

• •

• •

• •

• •

DERC Advies www.derc.nl

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Rotary equipment

Den Holder www.denholder.com

DERC Salotech salotech.nl

Process control

Opslag

Piping appendages

Onderhoud

Opleidingen

Logistiek

Offshore services equipment

Installatiebouw

Delta-Tech B.V. delta-tech.net

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Deltares www.deltares.nl

6

Energielevering

5

Engineering contracting

4

Consultancy

3

Elektrotechniek

2

Automatisering

1

Deltalinqs Training Services www.deltalinqstraining.nl

Auditing

D

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• • • •

Drost Technical Management bv www.drostadvice.nl D-tech www.d-tech.nl Duijvelaar Pompen B.V. www.dp.nl DUMAG GmbH www.dumag.com

Dumeta Handwheels BV www.handwheels-components.com

Dupa Veiligheidstechniek B.V. www.dupa.nl

DuPont Sustainable Solutions www.dupontnederland.nl

42

22 O.indd 42

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

• • • •

25

• •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

25-01-2022 16:42


• •

EagleBurgmann Netherlands B.V. www.eagleburgmann.nl

D E

• •

Verticaal transport

• •

Meer informatie op pagina:

• •

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Rotary equipment

Process control

Opslag

Piping appendages

Onderhoud

Opleidingen

Logistiek

Offshore services equipment

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

E & R B.V. Vlaardingen www.eandr.nl Eager.one B.V. www.eager.one

Dyka B.V. www.dyka.com Dylan Steel Solutions www.dylangroup.com

Energielevering

Dutramex B.V. www.dutramex.com

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Dutch Industrial Safety Consultants (DISC) www.disc.eu

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• •

• • •

• • • •

EAO Benelux bv www.eao.nl EasyFairs Netherlands B.V. www.easyfairs.com

Eaton Industries www.eaton.nl

EAZZ Moving www.eazz.nl

Ebele B.V. Rotterdam www.ebele.nl Ebora Process Automation www.ebora.nl

• •

• •

• •

• •

• • • •

Ecorus ecorus.com

Egberts Rubber B.V. www.egberts-rubber.nl

Eiger Torrance Nederland www.eiger-torrance.com

EKB Groep www.ekb.nl ELCO Burners bv www.elco.nl

Electromach B.V. www.electromach.com

Elsto Drives & Controls elsto.eu

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

• •

• •

• •

• •

• • •

• •

Ellimetal www.ellimetal.com

22 O.indd 43

Eekels Technology B.V. www.eekels.com

Eltacon Engineering B.V. www.eltacon.com

• • •

• •

Eekels Pompoplossingen www.eekels.eu

Elspec bv www.elspec.nl

EDO PUMPS nv www.edopumps.be

• • •

Ecotax Filtertechniek B.V. ecotaxfiltertechniek.nl

• • •

• •

• • •

• •

ECN Energieonderzoek Centrum Nederland www.ecn.nl Ecom Bellux N.V. www.ecom-ex.com

Ebro Armaturen Advies B.V. www.ebro-armaturen.com EBT Plus B.V. www.ebt.nl

• • •

• •

26

• INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

43

25-01-2022 16:42


Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Rotary equipment

Process control

Opslag

Piping appendages

Onderhoud

Opleidingen

Logistiek

Offshore services equipment

Installatiebouw

• •

Industrieel water

Endenburg Elektrotechniek bv www.endenburg.nl •

Fluid Control

• •

Industrieel gas

Emerson Process Management B.V. www.emersonprocess.nl

Endress+Hauser bv www.nl.endress.com

• •

Energielevering

Eluxis bv www.eluxis.com Emerson Automation Solutions www.emerson.com

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

E

2

Auditing

1

eL-Tec Elektrotechnologie bv www.el-tec.nl

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• •

Eneco Energie Business to Business www.eneco.nl Energy Circle B.V. www.energycircle.nl

Energy Technology Services www.energy-technology-services.nl

Energy21 www.energy21.com

Energyst Rental Solutions bv www.energyst.com

Enerjoy www.ener-joy.nl

Enerpac www.enerpac.com

Engie Fabricom www.engie-fabricom.com

ENGIE Services Nederland www.engie-services.nl

• • •

Escher Process Modules B.V. www.escher.nl

• • • • • •

Esmat Engineering B.V. www.esmat.net

• • •

• • •

• •

• •

• • • •

Estin engineering B.V. www.estin.nl

Eteha Slangtechniek www.slangtechniek.nl

Etteplan www.etteplan.com

EUPEN - Kabelfabriek Eupen AG www.eupen.com

• • •

• • •

26

• • •

EST Group bv www.cw-estgroup.com

• •

• •

• •

Esco Aandrijvingen B.V. www.esco-aandrijvingen.nl

• • •

EPLAN Software & Services bv www.eplan.nl

ERIKS Nederland www.eriks.nl

22 O.indd 44

• •

EnviroChemie bv www.envirochemie.com

Equflow B.V. www.equflow.com

Ensival - Moret www.ensival-moret.com

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

44

• •

Engiplast www.engiplast.com

ESG Staffing www.europeantalents.eu

Engicon nv (Geldof) www.geldof.be

Enterprise Ireland www.enterprise-ireland.com/en

• • •

• •

• •

• •

• •

• Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

25-01-2022 16:42


• •

• •

• • •

• • • •

Fabory Nederland www.fabory.com

• •

• •

• • •

FHI, federatie van technologiebranches www.fhi.nl

• • • • •

• •

• •

• •

• •

• • •

• •

Festo bv www.festo.com

Expense Reduction Analysts Nederland nl.expensereduction.com

FairPlay Engineering www.fairplayengineering.nl

• •

Fabory Petrochemical www.fabory.com/nl/group/marketspecific_expertise/petrochemical

F

Ex-Machinery Explosion Proof Equipment B.V. ex-machinery.nl

Verticaal transport

Exact Software Nederland B.V. www.exact.nl

E

• •

Evides Industriewater www.evidesindustriewater.nl •

Meer informatie op pagina:

• •

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Everest Interim BV. www.everest-interim.nl

Rotary equipment

Process control

Eurowater B.V. www.eurowater.nl

Opslag

Piping appendages

Eurotronic B.V. www.eurotronic.nl

Onderhoud

• •

Opleidingen

Eurotainer Netherlands www.eurotainer.com

Logistiek

• •

Offshore services equipment

Installatiebouw

Eurostrut Support Systems & Solutions BV eurostrut.com

Industrieel water

Fluid Control

Eurol B.V. www.eurol.com

Industrieel gas

Energielevering

EURO-INDEX bv www.euro-index.nl

eVision Industry Software www.evision-software.com

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Eurofins www.eurofins.nl/nl/milieu

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

Fiber Filtration www.v-tfiltergroup.com

• •

Fieldbus Foundation Nederland www.fieldbus.nl FieldConnect portofonie www.fieldconnect.nl

Fieldlab Industrial Electrifciation www.flie.nl

• • •

Fike Europe B.V.B.A. www.fike.com

Fiktech bv www.fiktech.nl

Filoform B.V. www.filoform.com

Filtration cv www.filtration.be

• • • •

• •

• •

Fixturlaser Benelux bv www.fixturlaser.nl

Flexim Instruments Benelux B.V. www.flexim.com

FlexxCon B.V. www.flexxcon.com

Flir Commercial Systems www.flir.com Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

22 O.indd 45

• • • • • • •

• •

• • •

• •

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

45

25-01-2022 16:42


Friand Elektrotechniek B.V. www.friand.nl

Frijns Industrial Group www.frijnsgroup.com

Fristam B.V. www.fristam.com

Furmanite B.V. - The Netherlands www.furmanite.com

Future Pipe Industries B.V. www.futurepipe.com

G.M.S. Instruments B.V. www.gms-instruments.nl

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

• • •

• • •

• •

• •

GHM Meettechniek BV www.ghm-nl.com

• •

Globe Benelux B.V. www.globe-benelux.nl

• • •

• •

• •

• •

Gilde Main B.V. www.gildemain.nl

• •

• •

• •

22 O.indd 46

• •

GEVEKE Persluchttechniek www.geveke-persluchttechniek.nl

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

• •

46

• •

Georg Fischer N.V. www.georgfischer.nl

Gielissen Technische Bedrijven www.gielissenbv.nl

• •

GEA Nederland www.gea.com/nl

Geveke Pompen www.geveke-pompen.nl

• •

GASCARE B.V. www.gascare.nl

GEFA Procestechniek Nederland www.gefa.nl

Gabriels gehoorbescherming www.gabriels-gehoorbescherming.nl

GE Water & Process Technologies www.gewater.com

Gaasbeek B.V. www.thmgaasbeek.nl

G.T.D. Bernoulli www.gtdbernoulli.nl

GAPTEC B.V. www.gaptec.com

G4S Fire & Safety BV www.g4ssafetysolutions.com/nl

• •

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Frames www.frames-group.com

• •

• •

Veiligheid, gezondheid milieu

Foamglas / Pittsburgh Corning Nederland bv www.foamglas.nl

Transport

• •

Rotary equipment

Fluor Consultants B.V. www.fluordaniel.nl

• •

Process control

Opslag

Fluor B.V. www.fluor.com

Piping appendages

Onderhoud

Flowserve Flow Control Benelux bv www.valve-flowserve.nl

Opleidingen

Logistiek

Flowserve B.V. Pump Division www.flowserve.com

Offshore services equipment

Installatiebouw

Flowserve B.V. www.flowserve.com

• •

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Flottweg Nederland bv flottweg.nl

Energielevering

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

G

2

Auditing

F

1

Flopac B.V. www.flopac.com

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• •

• •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

25-01-2022 16:42


Verticaal transport

• •

G

GPS Perimeter Systems B.V. www.gps-perimeter.nl Graco N.V. www.graco.be

GrassAir Compressoren B.V. www.grassair.nl

• •

GRATEQ bv www.grateq.nl

• •

Grundfos Nederland B.V. www.grundfos.nl

Gunco Verhuur B.V. www.gunco.nl

Gunneman Group IMO gunneman-imo.nl

GustoMSC nov.com/gustomsc

H & H Level www.hhlevel.com

• • •

Hach nl.hach.com

• • • • •

• •

• • • •

• • • • • •

Hanwel B.V. www.hanwel.com

Harmonize It www.harmonize-it.be

• •

• •

• •

• •

• •

Hatenboer Elektro www.hatenboer.com

• •

HaVeP Bedrijfskleding www.havep.com

• •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

• •

• •

• •

• • • • • •

• •

• • • •

• •

HB Koeltechniek B.V. www.hb-almelo.nl

• •

Hart B.V. www.hartbv.nl

22 O.indd 47

• •

• •

HDConsulting www.hd-consulting.nl

Hanko Handelmaatschappij B.V. www.hanko.nl

HaVeP Workwear/Protective wear www.havep.com

Hagacom Ulstrasoons www.hagacom.nl

Hatenboer-Water B.V. www.hatenboer-water.com

• • •

Habasit Netherlands B.V. www.habasit.com

H.P. Well Screen www.hpwellscreen.com

Harsveld Apparatenbouw BV Harsveld.com

Gronfa Procestechniek B.V. www.gronfa.com

Ham-Let Benelux www.ham-let.com

Groep Van Roey nv www.vanroey.pro

Hacousto Holland www.hacousto.com

H

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, gezondheid milieu

• • •

• •

Transport

Rotary equipment

Process control

• • •

Opslag

• •

Piping appendages

Gordian Logistic Experts bv www.gordian.nl Gouda Holland B.V. www.goudaholland.com

Onderhoud

Gommer B.V., Ingenieursburo www.gommer.nl

Opleidingen

Logistiek

Offshore services equipment

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

6

Energielevering

5

Engineering contracting

4

Consultancy

3

Elektrotechniek

2

Automatisering

1

Auditing

GMC - Instruments Nederland B.V. gmc-instruments.info

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

47

25-01-2022 16:42


Any weather, any catalyst, any time

Dense Phase Conveying System − Your benefits  No crane use during catalyst loading  No downtime during high winds or rain  Material conveyance with nitrogen or compressed air  Flexible transport in 20’ containers  Simple fast on-site installation Talk to us about your requirements, we will develop the right and safe solution for you. Catalyst handling and reactor services BUCHEN-ICS is highly-specialized in all catalyst handling activities and reactor services in normal and inert atmosphere. We work world-wide on all types of catalysis reactors in the oil and (petro-)chemical industries. BUCHEN-ICS B.V.. Reeweg 20 // 3088 KA Rotterdam The Netherlands // T +31 10 283 14 14 info@buchen-ics.nl // buchen-ics.com A company of the REMONDIS Group

flexibel in elke oplossing

Maatwerk, service en betrokkenheid. De huidige tijd vraagt om partners die begrijpen wat de behoeften zijn om een project of onderhoud tot een succes te maken. Cable Partners is ingericht om aan uw eisen en wensen te voldoen. Daarbij denken wij in oplossingen die, zeker in de industrie, tot kostenbesparing leiden. Of het nu gaat om installatie-, instrumentatie- of signaal/bus- en offshore kabel, Cable Partners heeft een zeer brede voorraad in vele segmenten van het totale kabel aanbod. Door onze ervaring met het projectmatig uitleveren van elektriciteitskabels zijn wij in staat om maatwerk in kabellengte, levermoment en/of afleverplaats te bieden. Kortom, wij zijn flexibel in elke oplossing!

www.cablepartners.nl

22 Advertenties.indd 48

25-01-2022 16:35


Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Rotary equipment

Height Specialists heightspecialists.nl

HEGO Stainless Steel & Aluminium www.hego.nl

Process control

Opslag

Piping appendages

HEGO bvba www.lonvil.com

Onderhoud

Opleidingen

Logistiek

Offshore services equipment

Heeren Kraanverhuurbedrijf B.V. www.heeren-roosendaal.nl

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

HeatMatrix Group heatmatrixgroup.com

Energielevering

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

HDM Pipelines BV www.hdm-pipelines.com

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• • •

• • • •

• •

H

Heijmans Industrieservice bv heijmansindustrieservice.nl HEK Manufacturing B.V. www.hek.com

• •

HellermannTyton bv www.hellermanntyton.nl Hemmis N.V. www.hemmis.be

HEMPEL (The Netherlands) B.V. www.hempel.com

Hertel bv www.hertel.com

Hertel Industrial Services N.V. www.hertel.be

HEYDAY Facility Management www.heydayfm.nl

• • •

HIM Nederland www.him.nl

Hitard Engineering www.hitard.nl

HITMA Filtratie B.V. www.hitma-filtratie.nl •

HITMA UltraPure B.V. www.hitma-ultrapure.nl

• •

Hoginox www.hoginox.nl

Holland Air Pumps B.V. www.hollandairpumps.nl

Holmatro Industrial Equipment www.holmatro.com

• • • • • •

• •

• • •

• •

• • • •

HOFCON Technologies bv www.hofcon.nl •

• •

Hobrand B.V. www.hobrand.nl

Hogeschool Utrecht Institute for Design & Engineering: for Professionals www.engineering.hu.nl

• •

Hilti Nederland B.V. www.hilti.com

Hitma Groep B.V. www.hitma.nl

• •

• • •

HETHON www.hethon.nl

Hi-Force Nederland B.V. www.hi-force.com

• • • •

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

Hommema Kathodische Bescherming B.V. www.hommema.com

Honeywell Analytics bvba www.honeywellanalytics.com

• •

Honeywell Building Solutions www.honeywell-buildingsolutions.nl

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

22 O.indd 49

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

49

25-01-2022 16:42


Hydro-Carbon Filtration & Separation www.hydro-carbon.nl •

HyGear B.V. www.hygear.nl

Hy-Lok Europe B.V. www.hy-lok.nl

Hytorc Nederland B.V. www.hytorc.nl

I.M.W. (International Metal Works) N.V. www.imw.be •

Icarus Chilling B.V. www.icaruschilling.com

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• • •

• • •

• •

• •

• • • • •

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

• • •

• • •

• • •

Inducast www.inducast.nl

Indulux Nederland B.V. www.indulux.nl

22 O.indd 50

Imbema-Denso B.V. www.imbemadenso.nl

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

IJssel Technologie Perspectief bv www.ijsseltechnologie.nl

50

• •

IIR www.iir.nl

• • •

• • • • •

• • •

• •

• • •

Igus kabelrupssystemen www.igus.de

InAxtion Groep www.inaxtion.com

ICS Cool Energy www.icscoolenergy.com/nl

IMBEMA Controls B.V. www.imbemacontrols.nl

ICH BV www.shop.pneumatiek.nl

IHB International www.ihbinternational.nl

I-care Reliability www.icareweb.com/nl-be

IGE + XAO B.V. www.ige-xao.nl

• • • •

HYDRATIGHT www.hydratight.com

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Rotary equipment

Huvec Klimaatbeheersing B.V. www.huvec.nl

Hydroflex Hydraulics B.V. www.hydroflex-hydraulics.com

Hubert Stavoren B.V. www.hubert.nl

• • •

Process control

Opslag

Piping appendages

Onderhoud

HTT Industrial Systems B.V. www.httindustrial.com

Opleidingen

Logistiek

Offshore services equipment

Installatiebouw

HP Valves B.V. www.hpvalves.com

Industrieel water

Fluid Control

HP Petroleum Engineering Services www.esplatform.nl

• •

Industrieel gas

Energielevering

• •

Engineering contracting

Howden Thomassen Compressors BV www.howden.com

Huikeshoven bv www.huikeshoven.nl

6

Consultancy

I

5

Houweling Veiligheid www.houweling.nl

H

4

Elektrotechniek

HONOR Safety & Consultancy bv www.honor-safety.nl

3

Automatisering

2

Auditing

1

Honeywell bv www.honeywell.nl

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

25-01-2022 16:42


INSPECTRON camera inspections bv www.inspectron.nl

• •

• • •

Intersafe Netherlands B.V. www.intersafe.eu

Inventech Benelux B.V. www.inventech.nl

Isolectra B.V. www.isolectra.nl

Isotherm B.V. www.isotherm.nl Istimewa Elektro www.istimewa.nl

• •

• •

• •

• •

• • •

27

• • • •

• • • • • • • • •

• • •

• •

• •

• • • •

• •

• •

J. de Jonge Verladingstechnieken N.V. www.jdejonge.be

• •

• •

22 O.indd 51

J. de Jonge Flowsystems GmbH www.jdejonge.nl

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

• •

• • •

• •

Iv-Offshore & Energy www.iv-one.nl Ivy Global B.V. www.ivyglobal.eu

Iv-Industrie B.V. www.iv-industrie.nl IVLO Instituut voor Leiderschapsopvolging & Ontwikkeling ivlo.nl

• •

• •

• •

IV Water iv-groep.nl/nl/markten/water •

iTanks www.itanks.eu

Iv-Groep b.v. www.iv-groep.nl

I

• •

• • •

IPPN Measurements & Controls www.ippnmc.nl

• •

IPAR Industrial Partners B.V. www.ipar.nl

J

International Paint Nederland B.V. www.international-pc.com

• • • • • •

Insu-W-Rapid B.V. Thermal Insulation Products www.insu-w-rapid.nl

40, 66

Insulcon B.V. www.insulcon.com

Intergraph Benelux B.V. www.intergraph.com/global/nl/ppm

• • •

Interfilter www.interfilter.nl

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Rotary equipment

Instrurent Benelux bv www.instrurent.com

Process control

Inrada Group www.inrada.com

Institute for Sustainable Process Technology ispt.eu

Opslag

Piping appendages

Ingersoll Rand www.ingersollrand.nl

Onderhoud

• •

Opleidingen

• •

Infor www.nl.infor.com Ingenieursbureau IOB www.iob.nl

Logistiek

Offshore services equipment

Installatiebouw

• •

Industrieel water

Industrielinqs pers en platform B.V. www.industrielinqs.nl

Fluid Control

Industrial Scientific B.V. www.indsci.com/europe

Industrieel gas

6

Energielevering

5

Engineering contracting

4

Consultancy

3

Elektrotechniek

2

Automatisering

1

Auditing

Industrial Pump Group Nederland B.V. www.industrialpumps.nl

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

51

25-01-2022 16:42


Verticaal transport

• • •

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Rotary equipment

Process control

Opslag

Piping appendages

Janssen Biologics www.janssen.com/netherlands/nl

Onderhoud

• •

Opleidingen

• •

Logistiek

James Walker Benelux B.V. www.jameswalker.biz

Offshore services equipment

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

Jacobs België N.V. www.jacobs.com

3

Automatisering

2

Auditing

1

J. van den Berg & Zn. Waddinxveen B.V. www.jvdberg.com

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• • •

Jetvertising www.jetvertising.nl JOA Air Solutions www.joaairsolutions.com

Johnson Controls Systems & Service Industrial Refrigeration bv www.johnsoncontrols.nl

J K

• • •

• •

• •

J-Tec Material Handling nv www.j-tec.com

• •

Jumbo Totaal B.V. www.jumbototaal.com

Kalteren B.V. www.kalteren.nl

• •

Kemppi Benelux B.V. www.kemppi.com

KEN Group www.ken.nl

KEMA Nederland B.V. www.kema.com

Kepner-Tregoe Nederland www.kepner-tregoe.nl Keramab nv www.keramab.com

• •

• •

Kimmenade Nederland B.V. www.kimmenade.nl

Kiwa Nederland B.V. www.kiwa.nl

Kiwa Technology bv www.kiwa.com/nl

Kiwa Training www.kiwatraining.nl

52

22 O.indd 52

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

• • • • •

• • •

• •

KIM Plus Delta bv www.kimplusdelta.nl

• •

• • •

KH Engineering bv www.khe.eu

• •

• •

• •

• •

Klemko Techniek B.V. www.klemko.nl

• • •

K & H Chemicals www.khchemicals.com

Kenbri Fire Fighting B.V. www.kenbri.nl

Jumo Meet- en Regeltechniek B.V. www.jumo.nl

JSF Production www.jsfproduction.nl

Kapp Nederland B.V. www.kapp.nl

• •

JRC-consupp bv www.jrc-towerservice.com JSF Filtration Equipment www.jsffiltration.nl

Jongerius bv www.jongerius-jpg.nl Jongia Mixing Technology www.jongia.com

• •

• •

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

25-01-2022 16:42


Konutherm B.V. www.konutherm.nl

Kooiman Apparatenbouw B.V. www.kooimanbv.nl

Koopal - Compensatoren www.kc-compensatoren.com

Korthals Lakfabriek B.V. www.korthals.nl

Kreisler Import B.V. www.kreisler.nl

• •

KSB Nederland B.V. www.ksb.com/nl-nl

Kuijpers Holding (Dienstencentrum) www.kuijpers.com Kuyper graveer- en lasertechniek www.kuyper-graveertechniek.nl

KWA Bedrijfsadviseurs B.V. www.kwa.nl KWx bv www.kwx.eu

• •

Lansdowne Chemicals Europe B.V. www.lansdownechemicals.com Lanxess Rubber N.V. www.lanxess.com

Leeuwenkamp van Langen techniek www.remmenservice.nl

• •

• • •

• • •

• •

• •

L

• •

• •

• • • • •

Leviat B.V. Leviat.com | Halfen.nl

• • •

• •

Lhyfe www.lhyfe.com

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

LIFTAL Hijstechniek www.liftal.com

K

• •

• •

LGH Verhuur Hijsmaterieel B.V. www.lgh.nl

• •

Lenntech water- en luchtbehandeling B.V. www.lenntech.com

22 O.indd 53

Legrand Nederland bv www.legrand.nl

Lift Emotion www.lift-emotion.eu

LearningTour www.learningtour.nl

Lampe Technical Textiles B.V. www.lampe.nl

• •

Lamit B.V. www.lamit.nl

• •

• • •

• •

• •

Lagersmit www.lagersmit.com/nl

• •

Laco Handelsonderneming B.V. www.lacozaandam.com

Langkamp Technology B.V. Temperatuurmeettechniek www.langkamp-technology.nl

Krohne Nederland B.V. www.krohne.com

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, gezondheid milieu

Kojo Engineering www.kojo.nl

Transport

Rotary equipment

Kobold Instrumentatie B.V. www.kobold.com

Process control

Opslag

• •

Piping appendages

Onderhoud

Opleidingen

Knoll Maschinenbau www.knoll-mb.de

Logistiek

Offshore services equipment

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Klip bv www.klip.nl

Auditing

1

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• •

• • INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

53

25-01-2022 16:42


Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Rotary equipment

Linde Gas Cryoservices B.V. www.linde-healthcare.nl/cryoservices

Process control

Opslag

• •

Piping appendages

Linde Gas Benelux B.V. www.linde-gas.nl

Onderhoud

Opleidingen

Logistiek

Offshore services equipment

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

6

Energielevering

5

Engineering contracting

4

Consultancy

3

Elektrotechniek

2

Automatisering

1

Auditing

Lighthouse Europe B.V. Industriële kleuren labelprinters www.lighthouse.eu.com

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

Linisol group www.linisol.eu Liquid Filtration Systems www.lfs-filters.com

Lites & Cases www.lites.nl

Lloyd's Register Nederland B.V. www.lr.org/nl Locktech www.locktech.eu

Logic Vision B.V. www.logicvision.nl Logisticon Verhuur www.logisticon.com

L M

Lutz-Jesco Nederland bv www.lutz-jesco.nl

Machine Support B.V. www.machinesupport.com

MAGION Industrial Software Solutions B.V. www.magion.nl

Mainnovation www.mainnovation.com

Marigold Industrial www.marigold-industrial.com

Marktechnical B.V. Sensors & Controls www.marktechnical.nl

Materiaal Metingen Testgroep www.mme-group.com

Mechatest Sampling Solutions www.mechatest.com

Mechempro Surface Solutions mechempro.eu

Medir International bv www.medir.eu

54

22 O.indd 54

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

• • • • • •

• •

• •

• •

• 20, 28

• •

• •

• • • •

• •

• •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MC-S www.mc-s.nl

• •

Marechal-Electric S.A. www.marechal.com

MAN Rollo B.V. www.manrollo.nl

Majestic Products B.V. www.majestic.nl

• •

• •

Mammoet Nederland B.V. www.mammoet.com

• • •

M+P Raadgevende Ingenieurs www.mp.nl

MAN Energy Solutions Netherlands BV www.man-es.com/company

M.E.S. bvba www.mes.be

Magnetrol - AMETEK www.magnetrol.be

• • • •

Louwers Mechanical Parts B.V. www.louwers.com Lovink Enertech B.V. www.lovink-enertech.com

• • •

• •

• •

28

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

25-01-2022 16:42


Mikrocentrum www.mikrocentrum.nl

Milieutechniek Internationaal 2000 B.V. www.mti2000.nl

Mobile Water Service (Veolia Water Technologies) www.mobilewaterservices.com

MODELEC www.modelec.nl

Moespompen www.moespompen.nl

Mol Rotating Equipment Consultant www.ariemol.nl

Mostacon B.V. www.mostacon.nl Mourik Industry B.V. www.mourik.com

MOXBA B.V. www.moxba.com

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

M

• •

• •

N

29, 75

• •

• •

• •

• •

Multipomp B.V. www.multipomp.nl

MyProfs bv www.myprofs.nl

• •

• •

• •

Naaktgeboren Rotterdam bv www.naaktgeboren.nl

NATER Gas & Vloeistofsystemen B.V. www.nater.nl

Natus GmbH & Co. KG Trier www.natus.de

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) www.nen.nl

• •

• •

• •

• • • •

Multinal Group B.V. www.multinal.com

22 O.indd 55

Multi Instruments B.V. www.multi-instruments.nl

NCTI www.cini.nl/nl/ncti

• •

MTSA B.V. www.mtsa.nl Mulder Hardenberg B.V. www.mulder-hardenberg.com

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Micromeritics Instrument Corporation micromeritics.com

Veiligheid, gezondheid milieu

M-Filter B.V. www.m-filter.nl

• •

• •

Transport

Meurs Process www.meursprocess.nl

Rotary equipment

Metrohm Nederland www.metrohm.nl

Process control

Opslag

Piping appendages

Onderhoud

• •

Opleidingen

Metesco Nederland www.metesco.nl

Logistiek

Messer Nederland B.V. www.messer.nl

Offshore services equipment

Installatiebouw

Mercurius Actieve Koolstof www.actiefkool.nl

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Membraan Applicatie Centrum Twente bv www.mact.nl

Energielevering

6

Engineering contracting

5

Consultancy

Melspring Waterbehandeling bv www.watermelspring.com

Merford Noise Control www.merford.nl

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Mekano Group www.mekano-group.com

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• •

• INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

55

25-01-2022 16:42


On-site diensten

wereldwijd chemisch technisch reinigen op locatie klant en proces specifieke oplossingen voor complexe vervuilingen

Global specialist in metal surface treatment

Expert op het gebied van chemisch technisch reinigen en metaal oppervlaktebehandeling. Neem contact op met onze specialisten voor een advies op maat.

The Vecom way - deskundig en

Workshop diensten

conditioneren en chemisch reinigen van roestvast staal en andere metalen meerdere locaties in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk

veilig voor mens, metaal en milieu www.vecom.nl info@vecom.nl T. +31 10 59 30 299 ON-SITE DIENSTEN

METAAL OPPERVLAKTEBEHANDELING

AFVALWATER VERWERKING

METAAL BEHANDELINGSPRODUCTEN

Petrochem

geeft nog meer waarde voor uw geld Meer nieuws dan ooit • • • • • • •

Actuele berichtgeving over de chemische industrie Alle productinnovaties overzichtelijk bij elkaar Volledig evenementenoverzicht Online catalogi met producten Multimediale bedrijfspresentaties Wekelijkse nieuwsbrief Volg de status van nieuwe projecten en uitbreidingen in de projectendatabase

Petrochem-abonnees krijgen meer • De nieuwste Petrochem staat een week voor verschijnen online • Abonnees krijgen toegang tot alle eerder verschenen artikelen • U kunt naar aanleiding van uw abonnement ook besluiten om bedrijfslid van het Petrochem platform te worden. Hierbij krijgt u onder andere voor twee personen toegang tot het jaarcongres Deltavisie. Meer weten? Kijk op www.petrochem.nl/bedrijfslidmaatschap

Ga direct naar petrochem.nl/abonneren en blijf iedereen voor PET_half_liggend.indd 1

22 Advertenties.indd 56

13-12-17 12:46

25-01-2022 16:35


Nexans Nederland B.V. www.nexans.com

NIJL Aircraft Docking bv www.nijl.nl

• •

NIVOBA www.nivoba.com

NMi Certin B.V. www.nmi.nl

NoMondai bv www.nomondai.nl

• •

• • •

• •

• •

• • • • • • •

Novotek B.V. www.novotek.nl

N

• •

• •

O

• • • •

• •

NOVUS Special Tools bv www.novus-bv.com

Noxon Stainless B.V. www.noxon.nl

Oilinmotion www.oilinmotion.com

Oiltraining bv www.oiltraining.nl

• • • • • • • •

• •

• •

• •

Omron Electronics B.V. www.industrial.omron.nl

• •

Opticon Benelux Naarden B.V. www.opticonbnl.com

• •

ONSTREAM PROJECT SERVICES B.V. www.onstreamgroup.com

• •

• • •

NoviPrint B.V. www.noviprint.nl

• •

Nooddouches.nl bv www.nooddouches.nl

OMV GAS Marketing Trading & Finance B.V www.omv-gas.nl

NMF Techniek bv www.nmf-group.com

• •

• • •

Nice2do B.V.ba www.nice2do.nl Niemeijer LMV B.V. www.niemeijer.nl

• •

• •

• •

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

NEW CONNECTION Industrial Products www.new-connection.nl

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Neville Chemical Europe B.V. www.nevchem.com

Rotary equipment

Process control

Opslag

Piping appendages

• •

• •

Onderhoud

Opleidingen

Logistiek

Offshore services equipment

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Netherlocks Safety Systems B.V. www.netherlocks.com

Next Lubricants bv www.nextlubricants.com

Nedmag B.V. www.nedmag.nl Nestinox bv www.nestinox.com

Energielevering

Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) www.nvdo.nl Nederman Nederland bv www.nederman.nl

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Nederlandse Gasunie N.V. www.gasunie.nl

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

29

• • •

Optilight by Atexindustries BV www.optilight.com

• •

Opti-Light International www.opti-light.com

• •

Orange Plastics bv www.orangeplastics.nl Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

22 O.indd 57

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

57

25-01-2022 16:42


• •

• •

• •

• •

PDM www.pdm-group.com

Peco Douwes Group douwes.nl

PECOFacet Netherlands B.V. www.pecofacet.com Pedak www.pedak.nl

Peinemann Mobilift Groep B.V. www.peinemann.nl

• •

Petrochemie Contracting & Services B.V. www.pcs-pro.nl

Peutz B.V. www.peutz.nl

• •

• • •

• •

• •

• • •

• •

• • • •

• • •

• • •

• • • • •

• • •

• •

• •

• •

• •

Petrochem platform www.petrochem.nl

22 O.indd 58

Pepperl + Fuchs B.V. www.pepperl-fuchs.nl

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

• •

58

PDB cleaning solutions www.pdbcleaning.com

Phoenix Contact B.V. www.phoenixcontact.nl

PFF bv www.pff-group.com

• •

Petrogas Gas-Systems B.V. www.petrogas.nl

PcP. www.pcpbv.nl

Pentair Fairbanks Nijhuis www.fairbanksnijhuis.com

Pat-Kruger Systems B.V. www.pat-kruger.nl Paul Meijering Metalen bv www.paulmeijering.nl

Palletcentrale B.V. www.palletcentrale.nl

PAQUES B.V. en.paques.nl

• •

Passe-Partout B.V., Ingenieursbureau www.passe-partout.nl

P

• •

Pakor Bouwchemie B.V. www.pakor.nl

PandID B.V. www.pandid.nl

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Parker Hannifin BV www.parker.com/nl www.parkerstore.nl

O

• •

Veiligheid, gezondheid milieu

• •

Transport

Ozephius www.ozephius.nl P & S Chemicals www.pschemicals.com

• •

Rotary equipment

OX Heavy BV www.oxheavy.com

• • •

Process control

Overgoor Installatietechniek www.ovi.nl

Opslag

Piping appendages

• •

Onderhoud

Outokumpu B.V. www.outokumpu.nl

• •

Opleidingen

Logistiek

Offshore services equipment

Orion Engineering www.orionengineering.nl

• • •

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Orbis B.V. www.orbisbv.com

Energielevering

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Oranjeberg B.V. www.oranjeberg.nl

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

56

• • • •

• Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

25-01-2022 16:42


Power Piping International B.V. www.powerpiping.nl

PPG Protective & Marine Coatings (voorheen Amerong) www.ppgpmc.com

Practical Solution www.practicalsolution.eu/zakelijk

Pragma Nederland nl.pragmaworld.net

• • • •

Primaplan Project Control Services B.V. www.primaplan.nl

• • •

Process & Energy Support B.V. www.pesupport.nl

Process Design Center B.V. www.process-design-center.com

ProClass bv www.proclass.nl

Profiltra B.V. profiltra.com

Project 6-25 www.6-25.nl

Project Material Control b.v www.projectmaterialcontrol.nl/contact

• •

• •

• •

• •

PromoTec BV www.promotec.nl

ProPlug bv www.proplug.nl

PRUFTECHNIK N.V. www.pruftechnik.com

• •

• •

• •

• •

• •

• P

• •

• •

• •

• •

• • •

ProMinent Verder B.V. www.prominent.nl

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

Prysmian Cables and Systems B.V. www.prysmian.nl

• •

Prodex B.V. www.prodex.nl

Proac www.proac.info

• •

• •

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

POWARE Industrial Automation BV www.poware.nl

Veiligheid, gezondheid milieu

22 O.indd 59

• •

Portconnect www.portconnect.net

Port of Rotterdam www.portofrotterdam.com •

Transport

Rotary equipment

Port of Antwerp www.portofantwerp.com

PortaCom Portofoon Services www.portacom.nl

Process control

Opslag

Pomac-Lub-Services BVBA www.pomac.be

Piping appendages

Onderhoud

Pomac Pompen www.pomacpumps.com

Opleidingen

• • •

Logistiek

PMF Mechanical BV Uithuizen www.pmfmechanical.nl

Offshore services equipment

Planlogic www.planlogic.nl •

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

Pilz Nederland www.pilz.com

Plannovation www.plannovation.com

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

Pijttersen Hogedrukpompen B.V. www.pijttersen.nl

3

Automatisering

2

Auditing

1

Phoenix Mecano B.V. www.phoenixmecano.nl

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• •

• •

• • •

• • • • • •

• • • •

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

59

25-01-2022 16:42


Q R

• •

Ralteco B.V. www.ralteco.nl

Ralton Engineering B.V. www.ralton.nl

Reaktie Safety Shops B.V. www.reaktie.net

• •

Red Point Alloys B.V. www.redpoint.nl

Red-Bag www.red-bag.com

REDstack BV www.redstack.nl

REMONDIS Maintenance & Services www.remondis-maintenance.de

REYM B.V. www.reym.nl •

• •

RI Tracing www.hertel.be

Rittal B.V. www.rittal.nl

• • •

• •

• •

• • •

• •

• •

Rhosonics Analytical B.V. www.rhosonics.nl

• •

RHD-Advies www.rhd-advies.nl

• •

• • •

• •

• •

• •

• •

Rexel Nederland www.rexel.nl

22 O.indd 60

• •

REWIN / BIOVOICE www.biovoice.nl

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

• •

Resistoflex-Xomox www.resistoflex.com

60

• •

• •

• •

RelyOn Nutec www.relyonnutec.nl

Reko Industrial Equipment B.V. www.reko.com

• • •

Rebo-Tech Installatietechniek vof www.rebo-tech.nl

• •

• •

• • • •

• •

Radolid Thiel GmbH www.radolid.de

RH Brandbeveiliging www.rhpreventie.nl

• •

RCS Consultancy www.rcs-consultancy.nl

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

R & K Techniek B.V. www.r-k.nl

Veiligheid, gezondheid milieu

Rebo B.V. Beletteringssystemen www.rebo.nl

P

• •

QuinteQ Energy quinteqenergy.com

Ravebo B.V. www.ravebo.nl

• • •

• •

Transport

Quercus Technical Services B.V. www.qts.nl

Rotary equipment

Quadropack BV www.quadropack.com

Process control

Opslag

Piping appendages

Q.E. International B.V. www.qeinternational.com

Onderhoud

Opleidingen

Q Plus B.V. www.qplus.nl

Logistiek

Offshore services equipment

PWS B.V. www.pws.nl

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

Pure Water Group purewatergroup.com

3

Automatisering

2

Auditing

1

PS Technology www.pstechnology.nl

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

25-01-2022 16:42


Rotary Trading Company B.V. www.rotarytradingcompany.nl

Royal Dahlman www.dahlman.nl

Royal HaskoningDHV www.royalhaskoningdhv.com

• • • •

Ruwac Industriezuigers www.ruwac.nl

RWE www.rwe.com

Ryzolin B.V. www.ryzolin.com

S4 Energy B.V. s4-energy.com

• •

• •

• • • • •

• •

• •

• •

R S

• •

• •

• • •

Safety.nl www.safety.nl

Safety-Lux Nederland B.V. www.safety-lux.nl

SafetyNet Consultants BV www.safetynet-nederland.nl/advies

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland bv www.sagro.nl

Saint-Gobain Isover www.isover.nl

22 O.indd 61

Safety Analyse www.safetyanalyse.nl

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

• •

• • •

• •

• • •

• • •

SAB Detachering sabdetachering.nl

Safex Control B.V. www.safex.nl

• •

RTP Elektrotechniek B.V. www.rtp.nl

• •

RS Components B.V. www.rs-online.nl

• •

Rotterdam Ahoy www.ahoy.nl

Rwb waterservices B.V. www.rwbwaterservices.nl

• •

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, gezondheid milieu

Rotary Equipment Service B.V. www.rotaryequipmentservice.nl

Rotork B.V. www.rotork.com

• • •

• •

Transport

Rotalution B.V. www.rotalution.com

Rotary equipment

Rossmark Waterbehandeling B.V. www.rossmark.nl

Process control

Opslag

Piping appendages

Rometel trade bv www.rometel.nl

Onderhoud

Opleidingen

Roestvaststaal Apparatenfabriek B.V. www.rvsa.nl

Logistiek

Rodelta Pumps International B.V. www.rodelta.com

Rope Access Group B.V. www.ropeaccessgroup.com

Offshore services equipment

• •

Rockwool Technical Insulation www.rockwool.nl

• • •

Installatiebouw

Rockwell Automation B.V. www.rockwellautomation.nl

Industrieel water

Fluid Control

Riwal Hoogwerkers bv www.riwal.com

Industrieel gas

6

Energielevering

5

Engineering contracting

4

Consultancy

3

Elektrotechniek

2

Automatisering

1

Auditing

Ritter Starkstromtechnik GmbH Front Office Benelux www.ritter-starkstromtechnik.nl/overritter

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• • • • • • •

• •

• • •

• • •

• •

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

61

25-01-2022 16:42


Schmidt Watertechniek B.V. www.schmidt.nl

Schneider Electric www.schneider-electric.nl

Schotte B.V. www.schotte.com

Sefar www.sefar.nl

Sensor Data B.V. www.sensordata.nl

SET B.V. energie & -meettechniek www.set.nl

• •

• •

• •

• •

• •

• •

Siemerink B.V. www.siemerink.nl

• • •

Sijperda Verhuur www.sijperdaverhuur.nl •

Sioen N.V. www.sioen.com

• • • • •

• •

• • •

• • •

• •

Siron Fire Protection Equipment www.siron.eu

30

• • •

• •

SIR - Stichting Industriële Reiniging www.sir-safe.nl

• •

Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl/industry

22 O.indd 62

• •

Ship Spares Logistics B.V. www.ssl.nl

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

Sew-Eurodrive bv www.sew-eurodrive.nl

62

• •

Site Service www.site-service.nl

Secure Logistics BV www.secure-logistics.nl

Sinus Jevi Electric Heating B.V. www.sinusjevi.com

• •

• • • • • •

Securitas Industry & Manufacturing www.securitas.nl

Sealjet Propco www.propco.nl

Shutdown fasteners and specials Belgium SFSB BVBA www.sfsb.be

• •

• • • • • • •

• • • • • • • • •

• •

SGS Nederland B.V. www.sgs.nl

Verticaal transport

Scaffolding Training Europe B.V. www.trainingscaffolding.com

SchuF Benelux BV schuf.de/

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, gezondheid milieu

Saybolt Nederland B.V. www.corelab.com

Transport

Rotary equipment

Savalent BV savalent.nl

Process control

• • • • • •

Opslag

Piping appendages

Saval B.V. www.saval.nl

Onderhoud

Opleidingen

Logistiek

• • • • •

Samson Rotating B.V. www.samson.nl

SBK Advies & Training www.sbkopleidingen.nl

S

Offshore services equipment

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

Samson Funderingstechniek bv www.samsonfunderingstechniek.nl Samson Regeltechniek B.V. www.samson-regeltechniek.nl

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Saint-Gobain PAM Nederland BV www.pamline.nl

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

25-01-2022 16:42


Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Rotary equipment

Process control

Opslag

Piping appendages

Onderhoud

Opleidingen

Logistiek

Offshore services equipment

Installatiebouw

Smar Europe www.smar.nl

Smart-Engineering www.smart-engineering.nl

Smartflow www.smartflowapps.com

Skilledin www.skilledin.nl

Industrieel water

SKF Belgium NV/SA www.skf.be

Fluid Control

Industrieel gas

SKF www.skf.com/benelux/nl

Energielevering

6

Engineering contracting

Skalar Analytical B.V. www.skalar.com

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Sjerp & Jongeneel www.sjerp.nl

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• •

• • •

• •

• •

Skum bv www.skum.com

• •

• • •

• •

Smelt Portofoons www.portofoons.nl Smulders Iemants www.smulders.com

SNC-Lavalin www.snclavalin.com

Sodeco Valves Nederland B.V. www.sodeco.nl

Sofis www.sofisglobal.com

Solar Nederland bv www.solarnederland.nl Solinas Benelux B.V. www.solinas.nl

SOTON B.V. www.soton.nl

31

• •

• • • • •

• •

• •

• •

SPIE www.spie-nl.com

• •

• •

SPF Europe bv www.spf-europe.nl

SpectX www.spectx.nl

31

Spectrum HSE Technology B.V. www.spectech.nl

• • •

• • •

• •

• •

• • •

• •

Spirax-Sarco Netherlands bv www.spiraxsarco.com/nl

S

SPM Instrument B.V. www.spminstrument.nl

• •

Spraybest Europe B.V. www.spraybest.nl

Spruit Transmissies BV www.spruit.nl

STAR GROUP NEDERLAND B.V. www.star-specialists.com

Stek, Fa. L. van www.vanstek.com

• •

• •

• •

• • •

• •

• •

Steon Engineering Plastics B.V. www.steon.nl

Steon Resistant Coating B.V. www.steon.nl

Stern Instruments bv www.sterninstruments.com

Stevens Engineering www.stevens.nl

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

22 O.indd 63

• •

• •

• • •

Stell Sign-Projects bv www.stell.nl

• •

• • •

• INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

63

25-01-2022 16:42


Stichting Veiligheid Voorop veiligheidvoorop.nu

Stichting Zinkinfo Benelux www.zinkinfobenelux.com

Stokvis Trading B.V. www.stokvistrading.nl Stork www.stork.com

Stratson www.stratson.eu

Stratt+ www.stratt.nl

• • • • •

• • • • •

• •

StuvEx Fire & Explosion safety www.stuvex.com

Sun Oil Company (Belgium) N.V. www.sunoco.be

• • • • • • • • • • • • • •

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Stichting USPI-NL www.uspi.nl

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Rotary equipment

Stichting NAP www.napnetwerk.nl

Process control

Opslag

Stichting DACE www.dace.nl

Piping appendages

Onderhoud

Opleidingen

Logistiek

Offshore services equipment

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• •

• •

• • • • • • • • •

• • •

• • •

• •

• • •

Suurmond B.V. www.suurmond.com

Swagelok Nederland nederland.swagelok.nl

Sweco Belgium www.swecobelgium.be

Sweco Nederland www.sweco.nl

• •

• • • • •

• •

• • • •

• • • • • • •

• • • • •

• •

SWEP International AB www.swep.net SynTherm www.syntherm.com

S T

Sysmex Netherlands www.sysmex.nl

System Floor Technics www.systemfloortechnics.nl

Tankflow B.V. www.tankflow.com

TBMA bv www.tbma.com

TC&T www.tct.nl

TCI - technical Cleaning for Industries www.tci-cleaning.com

Techni Call Mart www.technicallmart.nl

• •

Technicum Uitzendbureau www.technicum.nl

Technip Benelux B.V. www.technip.com

• • •

Technip Benelux N.V. www.technip.com

Technisch Bureau Dahlman B.V. www.dahlman.nl

22 O.indd 64

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

• • •

• •

64

• • • • •

Techni Control Int. B.V. www.teconvalves.nl

Technisch Handelsbureau Pappot bv www.t-h-p.nl

• •

• •

TDOffice tdo.nl Techmation B.V. www.techmation.nl

• •

• •

• Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

25-01-2022 16:42


Terlet www.terlet.com

Terwisga Ingenieursbureau B.V. www.terwisga.com

Testo B.V. www.testo.nl

Teuling staal B.V. www.teulingstaal.nl

• •

• •

• • •

• • •

• •

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• • • •

Thermaflex Nederland B.V. www.thermaflex.com

Verticaal transport

Thermica Service B.V. www.thermica.com

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Thermo-Electra B.V. www.thermo-electra.com

Thermografisch Adviesbureau bv www.thermografie.nl

Thermopol Kunststoftechniek NV www.thermopol.be

Thielco Staalindustrie B.V. www.thielco.nl

TMC Instruments www.tmcinstruments.nl

TNO Industrie www.tno.nl

• •

Toxic toxic.nl

• •

• • •

• •

• T

32

• • • •

32

• • • •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

22 O.indd 65

Travaini Pompen Benelux B.V. www.travaini.nl Trelleborg Sealing Solutions Netherlands bv www.trelleborg.com/nl-nl/seals

Traduco bv www.traduco.nl Tranemo Workwear www.tranemoworkwear.nl

Tradico Group of Companies www.tradico.nl

Thermopol Kunststoftechniek BV www.thermopol.nl

Tradinco Instruments tradinco.com

• •

Thermon Europe B.V. www.thermon.com

Total Nederland www.total.nl

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Rotary equipment

Ter Horst B.V. www.terhorst.com

Process control

Opslag

Tempcontrol Industrial Electronic Products B.V. www.tempcontrol.nl

• •

• • •

Piping appendages

Onderhoud

Telerex Nederland B.V. www.telerex-europe.com

Opleidingen

Logistiek

Offshore services equipment

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

Engineering contracting

6

Consultancy

Teesing B.V. www.teesing.com

Th. Wortelboer B.V. www.wortelboer.ws

5

Tecona B.V. www.tecona.nl Tecson Inspections B.V. www.camerainspectie.nl

4

Elektrotechniek

Technoforce Solutions bv www.technoforce.net

3

Automatisering

2

Auditing

1

Techno Fysica bv www.technofysica.nl

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• •

• •

• • •

• •

• • •

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

65

25-01-2022 16:42


SEPTEMBER 2020

www.industrielinqs.nl

industrie linqs

Verbindt industriële ketens Naamloos-2 1

31-07-20 14:43

www.indu strielinqs .nl www.ind ustrielinq s.nl

industrie linqs

SEPTEMBE SEPTEM 2020 BER R2020

VERBI NDT INDUS TRIËLE KETEN S Naamloos-2 1

31-07-20 14:43

Industrielinqs inspireert en verbindt met actuele berichtgeving, wekelijkse nieuwsbrieven, online talkshows en diverse evenementen. Abonnees van het magazine Industrielinqs krijgen meer: • Acht edities Industrielinqs per jaar, met onder andere de projectendatabase • Industrielinqs Catalogus in de winterperiode • Industrielinqs Project & Innovatie update in de zomerperiode • Twee digitale edities Industrielinqs • Toegang tot alle interviews, artikelen en edities op de website www.industrielinqs.nl Prorail wil terug naar hoger veiligheidsniveau

Energietranstie kost 52 miljard euro

Aluminiumfabriek

als spil in de energietransi Corona verscherpt discussie Prorail noodzaa wil terug naar k shutdow ns hoger

veiligheidsniveau

Samenwerking waterketens Energietranstie bespaart systeemk kost osten

52 miljard euro

tie

Zijn micro-organismen fabrieken

Gunvor van begint alsnog de toekoms t? aan uitgestelde stop

Gunvor begint alsnog aan uitgestelde stop

A_Voorplaat.indd 1 09-09-20 10:17

Ga direct naar industrielinqs.nl/abonneren en blijf anderen voor Aboadv ILINQS halve liggend.indd 1

09-09-20 10:19

EUROPEAN INDUSTRY & ENERGY SUMMIT 2022

ENERGIZING A SUSTAINABLE FUTURE

NOVEMBER 29TH & 30TH • BRIGHTLANDS CHEMELOT CAMPUS ate]

he d [Save t

www.industryandenergy.eu 22 Advertenties.indd 66

25-01-2022 16:35


Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Rotary equipment

• •

Process control

Opslag

TrustLube bv www.trustlube.com

Piping appendages

Onderhoud

Trust Engineering trustengineering.be

Opleidingen

Logistiek

• •

Tru Valves www.truvalves.nl

Offshore services equipment

Troost aandrijftechniek, scheeps- en industriebenodigdheden bv www.troost-rotterdam.nl

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

Trisoplast Mineral Liners www.trisoplast.nl

2

Auditing

1

Triqua International bv www.triqua.nl

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• •

• •

• •

TU Delft www.tudelft.nl Tubeclamps Nederland www.tubeclapmps.nl Tubi Valves Nederland BV www.tubi-valves.nl

TÜV Rheinland Sonovation www.tuv.com

• •

Twin Filter B.V. www.twinfilter.com

Tyco Fire Suppression & Building Products www.tycobuilding.com

• • • •

UNC Plus Delta www.uncplusdelta.nl

Unec Engineering N.V. www.unec.be

Unica Fire Safety www.unica.nl

Unite-X www.unite-x.com

Ursem Bouwgroep B.V. www.ursem.nl

Vactra B.V. www.vactra.com

Vaisala www.vaisala.nl

• •

• • •

33

• •

T

U

• • •

V

• •

Van Antwerpen Milieutechniek www.vambv.nl

• •

Van Andel Techniek bv www.vanandeltechniek.nl

United Career www.unitedcareer.nl

VAM WaterTech www.vam-watertech.com

• •

• • •

UE Systems Europe www.uesystems.nl

• • •

Typhoon Roertechniek B.V. www.typhoon.nl

Twentepoort Logistiek Oost-Europa www.twentepoort-logistiek.nl

Ultimo Software Solutions bv www.ultimo.com

Turck B.V. www.turck.nl

• •

Van de Water Staalbouw B.V. www.vandewaterstaalbouw.nl Van der Ende Steel Protectors Group BV www.vanderende.nl

Van der Heide www.vanderheide.nl

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

22 O.indd 67

• • • •

• •

• •

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

67

25-01-2022 16:43


Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Rotary equipment

Process control

Opslag

Piping appendages

Onderhoud

Opleidingen

Logistiek

Offshore services equipment

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6 Van der Heijden Milieu- en Installatietechniek (HMI) www.h-mi.nl Van Helsdingen Techniek www.ruwac.nl

Van Heun Consulting www.mvheun.nl

Van Leeuwen Buizen Groep www.vanleeuwen.com

Van Meeuwen Industries www.vanmeeuwen.com

Vandentempel B.V. www.vandentempel.nl

Vandeputte Safety Experts www.vdp.com

Vandotec N.V. www.vandotec.be

• •

• •

• •

Vatis BVBA www.vatis.be

• •

• • •

VEGA Grieshaber KG www.vega.com

Vega Meet- en Regeltechniek www.vega.com

Vekagesta B.V. www.vekagesta.com

Velde Industrie B.V., Op den www.opdenvelde.nl

Venko, A BrandSafway Company www.venko.nl

Ventil Valves & Controls B.V. www.ventil.nl

Verhoeve Milieu & water www.verhoevemw.com

Verholt Meetinstrumenten www.verholt.nl

Verkerk Groep www.verkerkgroep.nl

• • •

• • • • • •

• •

• • •

• •

Vermeulen Ingenieursbureau vermeuleningenieursbureau.nl

• •

Verwater Industrial Services www.verwaterindustrialservices.nl

22 O.indd 68

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

• • • • •

• • •

• •

Vertaalbureau De Goeij B.V. www.vertaalbureaudegoeij.com

68

Vermeulen Hijsmaterialen B.V. www.vermeuleneuropoort.nl

Versteden bv www.versteden.com

• •

• •

• •

Versatec Energy B.V. www.versatec.nl

• •

• •

• •

• • •

56

• • •

Vermeer Eemhaven B.V. www.vermeereemhaven.nl

Verder B.V. www.verder.nl

• •

Vecom Industrial Services bv www.vecom-group.com

14, 15, 33

• •

Veldkamp bv www.veldkamp.com

• •

• •

VAPRO www.vapro.nl

Vermeul B.V. www.vermeul.nl

VCAcursus.nl www.vcacursus.nl

V

• • •

• •

• • •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

25-01-2022 16:43


Virago Valves B.V. www.gidts-feldman.nl

Vis Staalbouw B.V. www.visstaalbouw.nl

Visser & Smit Hanab B.V. www.vshanab.nl

VNCW Consultants www.vncw-consultants.nl

Vogelsang B.V. www.vogelsang.info/nl

• •

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

Voltec B.V. www.voltec.nl

• •

• •

• •

Vulka Rem & Frictiemateriaal, Remsystemen www.vulka.nl

• •

Walco B.V. www.walco.nl

Waterkracht B.V. www.waterkracht.nl •

• •

Wavin Nederland B.V. www.nl.wavin.com

Wazutec Watertreatment B.V. www.wazutec.nl

• •

• • • • •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

• • •

V

• •

W

• •

• • • •

WEG Europe S.A. www.weg-netherlands.nl

• •

• •

Weber Kunststoftechniek B.V. www.essenpack.nl

22 O.indd 69

Watson - Marlow B.V. www.watson-marlow.com

Wegman B.V. www.wegman.eu

• • •

Walraven B.V. www.walraven.com

WATRS/WT-plus www.watrs.nl

Waldmann bv www.waldmann.com

Water Alliance wateralliance.nl

Vryhof Anchors B.V. www.vryhof.com

Vopak Nederland www.vopak.nl

Wagenborg Nedlift bv www.wagenborgnedlift.nl

• •

• • •

Voith Turbo B.V. www.nederland.voithturbo.nl

Voortman Steel Construction BV www.vsc.nl

• •

• • •

• • • •

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

• • •

Veiligheid, gezondheid milieu

Vinçotte Nederland B.V. www.vincotte.com

Transport

Vierpool B.V. www.vierpool.nl

Rotary equipment

Process control

Opslag

Vicoma Consultancy & Engineering www.vicoma.nl

Piping appendages

Onderhoud

Vicom4 Outdoor www.vicom4.com

Opleidingen

• •

Logistiek

Offshore services equipment

Vialis B.V. www.vialis.nl

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Viabuild www.viabuild.be/activiteiten/ asbestverwijdering-15-0-1

Industrieel gas

• • •

Energielevering

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

6

1

Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. www.verwaterindustrialservices.nl

Algemeen

4, 5, 3

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• • •

• • •

• •

• •

• • • INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

69

25-01-2022 16:43


Wiko Isolatietechniek & Steigerbouw B.V. www.wiko.nl

Wilten Instrumenten BENELUX www.wilten.nl

• •

Wittich & Visser B.V. www.wittich.nl

• •

Wubben Noord B.V. www.wubbennoord.nl

• •

• •

• •

• •

• • •

XDES www.xdes.nl

• •

• • •

• •

• •

• •

Yara Industrials B.V. www.yara.nl

Yokogawa Europe Solutions www.yokogawa.com/nl

Zeevenhooven Air www.zeevenhooven.nl

• •

Zincoat www.zinq.com

Zwets pumps & supplies www.zwetspompen.nl

• • •

Ystral Benelux www.ystral.nl

XSPlatforms B.V. www.xsplatforms.com

• •

• •

WW EuroValve www.wweurovalve.nl

• •

World Class Maintenance www.worldclassmaintenance.com Wouter Witzel EuroValve bv www.wouterwitzel.nl

• •

Witteveen+Bos N.V. www.witteveenbos.com/

• •

Wiltec bv www.wiltec.nl

27

Verticaal transport

• •

Meer informatie op pagina:

Westmark B.V. www.cablesafe.com

Veiligheid, gezondheid milieu

Transport

Rotary equipment

Process control

Westfalen Gassen Nederland BV www.westfalengassen.nl

Opslag

Piping appendages

Onderhoud

Opleidingen

Logistiek

Offshore services equipment

Installatiebouw

Weir Minerals Netherlands www.global.weir

Weldon Valves Manufacturing Co. Ltd. www.weldonvalves.com

W

Industrieel water

Zhimble B.V. www.zhimble.com

Fluid Control

Xervon GMBH www.xervon.be

Industrieel gas

Wonderware Benelux B.V. www.wonderware-benelux.com

Energielevering

• •

Weidmüller Benelux b.v. weidmueller.com

Wilting Hogedruk Techniek www.hogedruktechniek.nl

6

Engineering contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Wegusta Holland B.V. www.wegusta.nl

Algemeen

Sector: Olie en Gas - 1 Utilities - 2 (Petro)chemie - 3 Biotechnologie - 4 Voedingsmiddelenindustrie - 5 Overig - 6

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

X Y Z 70

22 O.indd 70

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl

25-01-2022 16:43


INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 Q Artikel4.indd 71

71

25-01-2022 16:45


BRANCHE-ORGANISATIES Agoria www.agoria.be

FlandersBio www.flandersbio.be

Agoria verenigt bijna tweeduizend technologiebedrijven uit de maakindustrie, de digitale en de telecomsector. Het is de grootste partij binnen het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Agoria heeft een eigen technologiecentrum, Sirris.

FlandersBio is de koepelorganisatie van de life sciences en biotechnologiesector in Vlaanderen.

AIChE www.aiche.nl Het American Institute of Chemical Engineers wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van chemical engineering.

FME www.fme.nl FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie: productie, handel, automatisering en onderhoud in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof.

GCA www.gca-processequipment.nl Bemas www.bemas.org De Belgian Maintenance Association is een vakvereniging voor iedereen die betrokken is bij asset management en onderhoud.

De groep Fabrieken van Apparaten voor de Chemische Industrie is een branche van de FME.

Groningen Seaports www.groningen-seaports.com BIG www.bigleidingen.eu Het Buisleidingen Industrie Gilde (BIG) is een van bedrijven, instellingen en personen die beroeps- of bedrijfsmatig betrokken zijn bij het vakgebied (ondergrondse) buisleidingen.

Groningen Seaports werkt aan de economische ontwikkeling van de Eemsdelta, dat in 2030 het belangrijkste groene haven- en industriegebied van Noord-Nederland wil zijn.

Havenbedrijf Amsterdam www.portofamsterdam.nl Cefic www.cefic.org Cefic is de Europese vereniging voor de chemische industrie.

Havenbedrijf Amsterdam zorgt voor het vestigingsklimaat in het havengebied, infrastructuur en afhandeling van het scheepvaartverkeer.

DACE www.dace.nl DACE is het netwerk en kenniscentrum voor cost engineering en value management in het Nederlandse taalgebied.

Havenbedrijf Antwerpen www.portofantwerp.be

Deltalinqs www.deltalinqs.nl

Het gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen speelt als autonome publieke onderneming en als beheerder van het havengebied een belangrijke rol in de dagelijkse werking van de haven.

Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam.

Havenbedrijf Rotterdam www.portofrotterdam.com

ENERGIA www.energiafed.be/nl ENERGIA (voorheen Belgische Petroleum Federatie) is de sectororganisatie in België van ondernemingen die energieoplossingen aanbieden voor mobiliteit en verwarming. De leden zijn actief in de raffinage, de distributie en de opslag in België van energieoplossingen voor de mobiliteit, voor de verwarming en de industrie alsook in de productie van feedstock voor de petrochemische sector.

Havenbedrijf Rotterdam zet in op duurzaamheid, digitalisering en innovatie om de haven en handelsstromen nog efficiënter te maken. Het Havenbedrijf wil zorgen voor een schonere haven en draagt bij aan een gezonde en groenere leefomgeving.

HollandBIO www.hollandbio.nl HollandBIO is de belangenvereniging voor de Nederlandse biotech industrie.

Holland Pomp Groep www.hollandpompgroep.nl Energie-Nederland www.energie-nederland.nl Energie-Nederland is de branchevereniging van energiebedrijven. De branchevereniging vertegenwoordigt bijna negentig procent van de markt voor producenten, leveranciers en handelaren van elektriciteit, gas en warmte.

De Holland Pomp Groep verenigt Nederlandse pompfabrikanten.

IRO www.iro.nl IRO is de branchevereniging voor de Nederlandse toeleveranciers in de offshore energiesector.

Essenscia www.essenscia.be

KIVI www.kivi.nl

Essenscia is een multisectoriële koepelorganisatie die de sectoren van chemie, kunststoffen en life sciences vertegenwoordigt.

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs is de Nederlandse beroepsvereniging en kennisnetwerk van en voor ingenieurs.

EuropaBio www.europabio.org

KNCV www.kncv.nl

EuropaBio is de politieke stem van de biotechnologie-industrie in Europa.

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging is de beroepsvereniging van de Nederlandse chemici en chemisch ingenieurs.

FedEC www.fedec.nl

Koninklijke Metaalunie www.metaalunie.nl

De Federatie van Energie Consultants is een beroepsvereniging van energiedeskundigen, -engineers en -adviseurs.

De Koninklijke Metaalunie is een ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal.

FHI www.fhi.nl

KVCV www.kvcv.be

De FHI is de koepelorganisatie voor aanbieders van industriële elektronica, gebouwautomatisering, industriële automatisering, laboratoriumtechnologie en medische technologie.

De Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging is de beroepsvereniging van alle Vlaamse chemici. De KVCV wil de brug slaan tussen onderwijs, industrie en maatschappij.

72

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 P Brancheorganisaties.indd 72

25-01-2022 16:44


BRANCHEORGANISATIES KVGN www.kvgn.nl

VEMW www.vemw.nl

De KVGN is een belangenvereniging voor belangrijke spelers in de gaswereld zoals producenten, leveranciers, bestuurders, managers, specialisten, politici, beleidsmakers en regelgevers.

VEMW behartigt de belangen van de industriële en zakelijke gebruikers van gas, elektriciteit en water in Nederland.

Vereniging ION vereniging-ion.nl MVO Nederland www.mvonederland.nl Overheden, kennisinstellingen, ngo’s, vakbonden zijn belangrijke stakeholders voor het realiseren van een transitie naar een duurzame wereld. De missie van MVO Nederland is partijen samen te brengen en samen verandering tot stand te brengen

NAP www.napnetwerk.nl NAP is een platform binnen de procesindustrie bestaande uit ‘owners’, ingenieursbureaus en toeleverende industrie. Zij beoogt te inspireren bij het formuleren van het te voeren beleid.

Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland is de brancheorganisatie voor de oppervlaktebehandelende industrie.

VETS www.tanksanering.nl De Vereniging van Erkende Tanksaneringsbedrijven (VETS) bevordert de economische, sociale en technische belangen van haar leden.

VIB www.isoleren.nl De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB) behartigt de belangen van de isolatiebranche.

NIBV www.nibv.nl Het Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen (NIBV) is de brancheorganisatie voor bedrijven die bodembescherming belangrijk vinden.

VIBNA www.vibna.be De Vereniging van de Industriële Bedrijven van Noord-Antwerpen is een samenwerking tussen ondernemingen uit chemie, petroleumraffinage, elektriciteitsproductie en opslag- en overslag.

Nogepa www.onsaardgas.nl OnsAardgas is een kennisplatform over de exploratie en productie van aardgas in Nederland. Het platform is een initiatief van Nederlandse olie- en gasbedrijven verenigd in NOGEPA, de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie.

VNCI www.vnci.nl De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie behartigt de collectieve belangen van de chemische industrie in Nederland.

VNO-NCW www.vno-ncw.nl North Sea Port www.northseaport.com North Sea Port is de fusie tussen het Vlaamse Havenbedrijf Gent en het Nederlandse Zeeland Seaports. Het havenbedrijf wil de positie van het haven- en industriecomplex in het gebied versterken.

NVDO www.nvdo.nl De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud biedt ondersteuning aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van beheer en onderhoud zijn betrokken.

VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat, zowel op nationaal als internationaal niveau.

VNPI www.vnpi.nl De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) vertegenwoordigt elf petroleumindustriemaatschappijen in Nederland. De leden zijn samen verantwoordelijk voor 94% van de raffinageproductie en 80% van de verkoop van aardolieproducten.

VOM www.vom.be SIR www.sir-safe.nl De Stichting Industriële Reiniging heeft tot doel het bevorderen en reguleren van veilig werken in de industriële reiniging.

De Belgische Vereniging voor oppervlaktetechnieken van materialen behartigt de belangen voor de Belgische oppervlaktebehandelende industrie.

Spill Response Group Holland www.srgh.nl

VOMI www.vomi.nl

Doel van deze branchevereniging is (inter)nationaal de Nederlandse kennis, diensten en producten op het gebied van olie- en chemicaliënbestrijding aan de man te brengen.

VOMI is de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie en behartigt collectieve belangen van haar leden op het gebied van veiligheid, kwaliteit en arbeidsmarkt.

SSVV www.vca.nl

Wetsus www.wetsus.nl

De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is een samenwerking van (branche)organisaties uit de Nederlandse industrie.

Wetsus, European centre for sustainable water technology, is een onderzoeksinstituut waarin de krachten van het bedrijfsleven en vooraanstaande kennisinstellingen zijn gebundeld.

Centrum JongerenCommunicatie Chemie www.c3.nl Centrum JongerenCommunicatie Chemie laat kinderen en jongeren kennismaken met chemie en life sciences.

STOWA www.stowa.nl De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland.

WIB www.wib.nl De International Process Automation Users’ Association (WIB) is een internationale non-profit vereniging van eindgebruikers van meet- en regelinstrumenten en automatiserings- en besturingssystemen in de procesindustrie.

World Class Maintenance www.worldclassmaintenance.com UNETO-VNI www.uneto-vni.nl UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel.

World Class Maintenance faciliteert innovatieprojecten waarbij alle spelers in de keten worden betrokken: asset owners, leveranciers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden. INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 P Brancheorganisaties.indd 73

73

25-01-2022 16:44


Adverteerdersindex Alfa Laval Benelux

22, 76

Amniflex

22

Atlas Copco Rental Nederland

Industrielinqs Catalogus 2022

4, 23

AVK

23

Bird & Bird

2

Buchen ICS

48

Bureau Veritas

24

Cable Partners

24, 48

Croonwolter&dros

25

DUMAG

25

Elsto

26

ERIKS

26

European Industry & Energy Summit 2022

66

Industrielinqs

40, 66

IPPN

27

Klippon / Weidmüller Benelux

27

KNGF

74

Mainnovation

20, 28 28

Mechempro MODELEC Data-Industrie

29, 75

OMV

29

Petrochem

56

Qualm

30

Siemens Energy

30

Smulders

31

Sofis

31

Thermopol

32

Toxic

32

Unica

33

Van Meeuwen

14, 15, 33

Vecom Group

56

ADOPTEER ADOPTEER EEN EEN PUP PUP

De Industrielinqs Catalogus 2022 is een cross­mediale uitgave van Industrielinqs pers en platform. In het gedrukte exemplaar vindt u overzichten van aanbieders van producten en diensten, en branche­ organisaties. Meer details uit deze Industrielinqs Catalogus 2022 vindt u op www.industrielinqs.nl. Ook treft u daar een overzicht aan van de verschillende platforms van uitgever Industrie­linqs pers en platform en de partners die daar bij zijn aangesloten. UITGAVE VAN

Industrielinqs pers en platform BV Gedempt Hamerkanaal 155, 1021 KP Amsterdam Tel: 020 312 20 88 E-mail: redactie@industrielinqs.nl Website: www.industrielinqs.nl

REDACTIE

Hoofdredactie: Wim Raaijen Redactie: David van Baarle Eindredactie: Miriam Rook en Liesbeth Schipper

BEELD

Cover, pagina 3, 5, 23 en 71: Wim Raaijen Voor overige beeld, zie fotocredits bij de artikelen

VORMGEVING

Bureau OMA, Wehl

ADVERTENTIE-ACQUISITIE

Jetvertising BV - Postbus 1890, 2280 DW Rijswijk Tel: 070 399 00 00 E-mail: arthur@jetvertising.nl Website: www.jetvertising.nl

TRAFFICCOÖRDINATIE

Breg Schoen 020 312 20 88

DRUKKER

PreVision Graphic Solutions © Industrielinqs pers en platform Dit naslagwerk is met de grootste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid samengesteld. De redactie en uitgever nemen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door derden verstrekte gegevens, noch voor de gevolgen van eventuele onjuistheden en zetfouten, die in handboeken met een veelheid aan gegevens, blijkens de ervaring, zelfs bij de meest nauwkeurige en zorgvuldige bewerking kunnen voorkomen. Het auteursrecht op de inhoud van dit tijdschrift wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens uitzondering door de Wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht niets uit deze uitgave verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen van kopiëren, als bedoeld in artikel 17 lid 2 van de Auteurswet van 1912 en in het Koninklijk Besluit van 20 juni 1974 (Stb. 351) ex-artikel 16b van de Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden.

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. EN EN HELP HELP ’M ’M BLINDENGELEIDEHOND BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. WORDEN.

Papier binnenwerk:

Papier omslag:

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL WWW.ADOPTEEREENPUP.NL 74

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

22 C colofon_index.indd 74

25-01-2022 16:46


Industriële Industriële Cybersecurity Cybersecurity

Wij Wij zijn zijn dédé netwerkspecialisten, netwerkspecialisten, die die IT IT enen OTOT betrouwbaar, betrouwbaar, kwalitatief kwalitatief enen veilig veilig weten weten tete verbinden. verbinden. Waarom Waarom MODELEC? MODELEC? Gedegen Gedegen advies advies enen ondersteuning ondersteuning bij:bij: • Netwerk • Netwerk ontwerpen ontwerpen • Confi • Confi gureren gureren • Afname • Afname FAT/SAT FAT/SAT • Ondersteuning • Ondersteuning opop locatie locatie • Trainingen • Trainingen

IIoT IIoT platform platform 4G4G & 5G & 5G oplossingen oplossingen

Industriële Industriële Netwerktechnologie Netwerktechnologie

Protocol Protocol Gateways Gateways && Converters Converters

MODELEC MODELEC Data-Industrie Data-Industrie B.V.B.V. Email: Email: contact@modelec.nl contact@modelec.nl

IlinqsCAT2022 omslag los.indd 75

25-01-2022 25-01-2022 16:32 26-01-2022 12:2116:32


INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2022

The ultimate problem solver Improving sustainability with spiral heat exchangers

SelfClean™

HighP™

Some problems need a serious solution. For most heat exchangers, dirty media means serious blockages. That’s why there’s Alfa Laval spiral heat exchangers.

RollWeld™

ALOnsite™

Superior cleaning and extended performance

Automated, reliable channel enclosure

A custom solution for high-pressure duties

Qualified support at your facility

As the ultimate in blockage protection, Alfa Laval spirals ensure reliable uptime – all the time. But it’s more than just equipment. Each unit is backed by a global support network from the only organization with over 80 years’ experience in spiral technology. With access to industryleading process expertise, you can count on a solution that’s perfectly tailored to your specific needs. To improve sustainability, you need an ultimate partner who can solve any problem. Contact your Alfa Laval representative or learn more at: www.alfalaval.nl/spirals

22 A cover.inddomslag 1 IlinqsCAT2022 los.indd 76

26-01-2022 12:21


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.