Industrielinqs 3, 2022

Page 24

24

BRANDED CONTENT NATIONAAL ENERGIE TRAINEESHIP

‘Transitie heeft jonge mensen nodig die grotere verbanden leggen.’ De energietransitie vraagt om goed opgeleide jonge mensen met een brede blik. Zeker in de industrie. Drie young professionals vertellen hoe zij ieder vanuit hun eigen terrein bezig zijn met de toekomst van de industrie. En hoe het netwerk van het Nationaal Energie Traineeship ze daarbij meer context geeft.

‘Ik kan best jaloers worden op wat de trainees nu al meekrijgen’, zegt Rob Kreiter, directeur van TKI Energie en Industrie. ‘Ze leggen in twee jaar tijd een brede basis. Daar heb ik zelf op eigen houtje veel langer over moeten doen.’ Binnen het Nationaal Energie Trainee­ ship komen young professionals van verschillende werkgevers bij elkaar voor trainingen, coaching, excursies en gastcolleges. Ze trainen professionele vaardigheden, werken samen aan uitda­ gende projecten en leren vooral veel van elkaar. Kreiter: ‘Dat is heel goed voor mij als opdrachtgever. Het is belangrijk om aan goed opgeleid personeel te komen. Je zou kunnen zeggen dat je ze elke vrijdag kwijt bent, maar die investering verdient zich dubbel en dwars terug.’

Grotere verbanden Als directeur van TKI Energie en Indus­ trie kijkt hij vooral breder dan dat. ‘De

trainees leren skills aan die van belang zijn voor de energietransitie. Bovendien is het netwerk heel belangrijk. Vanaf het begin wordt ze ingeprent dat ze onder­ deel zijn van een groter geheel. Een bedrijf dat een trainee in dienst heeft, heeft daarmee ook toegang tot een heel netwerk.’ Dat jonge mensen door het programma veel meer meekrijgen, is zeer bruikbaar, benadrukt Kreiter. ‘Voorheen bena­ derden we de energietransitie vooral eendimensionaal. We zien gelukkig steeds meer het grotere systeem. Mijn generatie bekijkt dat systeem echter nog steeds vooral vanuit één discipline. Daarom is het niet altijd gemakkelijk om over grenzen heen te kijken. Maar dat is wel nodig. Want er zijn ook belangrijke transities gaande op het gebied van grondstoffen en bijvoorbeeld voeding. Je hebt steeds meer mensen nodig die grotere verbanden kunnen leggen.’

Het Nationaal Energietraineeship brengt jonge talenten vanuit alle disciplines over de volle breedte van de keten bij elkaar in één groot netwerk. Gedurende het twee­ jarige traineeship werkt een trainee in wisselende groeps­samenstelling aan projec­ ten bij verschillende organisaties. De trainees leren op deze manier over grenzen kijken, grenzen van organisaties, grenzen van rollen en functies, hun eigen grenzen. Tegelijkertijd bouwen ze, door deze integrale aanpak, samen met de deelnemende organisaties aan een netwerk over de gehele keten van de energietransitie. Organi­ saties die met trainees deelnemen, worden automatisch onderdeel van het netwerk. Meer informatie: www.nationaalenergietraineeship.nl.

www.industrielinqs.nl

X2_Branded content.indd 24

andere posities terecht komen, hebben we meer context.’

Industry 4.0 De trainees zelf zien dat ook zo. Ze zijn zich ervan bewust dat ze nu en mogelijk straks nog meer in de kern van grote transities staan. ‘Nu al, maar ook later als we mogelijk op andere posities terechtkomen, hebben we meer con­ text’, is de overtuiging van trainee Dewi Mooij. ‘Het is sowieso heel leerzaam om met andere trainees op te trekken, door je ervaringen te delen.’ Dewi Mooij begeleidt bij het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) projecten op het gebied van industry 4.0. Ze moet nog wel eens uitleggen wat onderwerpen als kunstmatige intelli­ gentie, digital twins, predictive main­ tenance met energietransitie te maken

SEPTEMBER 2020

industrie linqs Naamloos-2 1

Dewi Mooij: ‘Later als we mogelijk op

03 | 2022

31-07-20 14:43

18-05-2022 09:29


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.