Page 1

For private circulation only

kXy-h-N-\-Øns‚ Imtem-NnX ka¿∏-Ww {_Z-d¨ {InkvXy≥ N¿®kv s^tem-jn∏v {]kn-≤o-I-cWw

]pkvXIw 1, e°w 4, 2011 BKÃv 20

Fkv. _n. Fkv. P\-d¬ Iymºv:

cmP-ÿm≥ {_Z-d¨ kwKaw HIvtSm-_¿ 6 \v

Ãoh≥k≥ Koh¿Kokv DZvLm-S-I≥ z

6 h¿j-Øn-\p-ti-jw z 1000-˛¬ A[nIw Ip´n-Iƒ ]s¶-Sp-°pw z t]c‚ vkv tU sk]v‰w. 8\v

G{_lmw tXmakv ]pØ≥Im- h v : kphn- t i- j - I ≥ _me-kw-L-Øns‚ Npa-X-e-bn¬ c≠p- h ¿j- Ø n¬ Hcn- ° ¬ \SØp∂ P\-d¬ Iymºv sk]v‰w-_¿ 6 apX¬ 10 hsc ]pØ≥Imhv _me-kwLw Iymºv sk‚-dn¬ \S-°pw. sk]v‰w-_¿ 6 sNm∆ sshIp-t∂cw 6:30\v {_Z¿ Ão-h≥k-≥ Koh¿Kokv Iymºv DZv-Lm-S\w sNøpw Fkv. _n. Fkv. {]kn-U‚ v s{]m^. ]n. ]n. kvIdnb A≤y£X hln-°pw. {_Z¿ h¿Kokv Ipcy≥ apJy-k-tµiw \evIpw. 5 apX¬ 16 hb- p-h-sc-bp≈ hnZym¿∞n-Iƒ°v ]s¶-Sp°mw. sk‚¿ sk{I-´d - n-am¿ hgn BKÃv 30\v apºmbn t]cv cPn-ÿ sNtø≠-Xm-W.v 1000e[nIw t]¿°v CØhW-sØ Iymºn¬ ]s¶-Sp-°m\p≈ {Iao-Ic - Ww sNbvXn-´p-≠v. Hcmƒ-°v 800 cq]-tbmfw sNehv {]Xo-£n-°p-s∂-¶nepw 150 cp]m am{Xw Bbn-cn°pw Iymºv ^okv. DØ-ch - m-Zn-Øs - ∏´ ktlm-Zc - ok-tlm-Zc - ∑ - m-cpsS Npa-Xe - b - n¬ B¨Ip-´n-Iƒ°pw s]¨Ip-´n-I-ƒ°pw {]tXyI Xma-k-ku-Icyw {Iao-Ic - n-®n-´p-≠.v kwKo-Xw, IY, thZ-hn-⁄m-\w, thZ-]c - n-Nb - w, I-hn-X, {]kwKw F∂n-hb - n¬ \mep-{Kq-∏pIƒ°pw \n_-‘\ - I - ƒ°v hn-t[-bambn a’cw D≠m-bn-cn-°pw. ssZh-Øns‚ \njvI-f-¶-a-°fm-bn-cn-∏o≥ (^n-en. 2: 14) F∂ Nn¥m-hn-j-bsØ ASn-ÿm-\-am°n-bp≈ ]T-\-ßfpw ktµ-i-ßfpw {]K-¤c - mb ssZh-Zm-k∑ - m¿ \evIpw. Nm≠-∏n≈ ^nen-∏v, h¿Kokv Ipcy≥, B¬t_¿´v kp\n¬, tPmbv tPm¨, tUm. tPm¨ G-{_-lmw, s{]m^. amXyqkv G{_-lmw, tUm. tPm¨k≥ kn. ^n-en-∏v, sI. hn. amXyp, G{_lmw tXmakv ]p√m-Sv, Nmƒkv tPm-¨ XpS-ßnb \nc-h[n {]h¿Ø-I¿ t\XrXzw \evIpw. amXm]n-Xm-°ƒ°mbn 8 hymgw cmhnse hnti-jm¬ ktΩ-f\w D≠m-bn-cn°pw. kam-]\k-tΩ-f\w 9 sh≈n sshIp-t∂cw 6\v \S-°pw. 1953¬ Bcw-`n® kphn-ti-j-

I≥ _me-kwLw 57 kpZo¿L h¿j-߃ ]n∂n-Sp-Ib - m-Wv. Bbnc- ° - W - ° n\v Ip™p- ß ƒ°v Bflo-b-am¿§-\n¿t±iw \evIphm≥ CXn-t\m-SIw _me-kw-LØn\v Ign- ™ n- ´ p- ≠ v . Ht´sd

Bflob {]h¿Ø-Isc kΩm-\n°p- h m\pw Cu apt∂- ‰ - Ø n\v km[n-®n-´p-≠v. {]h¿Ø-\-ß-fpsS hnP-b-I-c-amb \S-Øn-∏n\v ssZhP-\-Øns‚ {]m¿∞-\bpw kl-Ic-Whpw A\n-hm-cy-am-Wv.

‰n.-sP. tPmk^v A¬h¿. cmP-ÿm\nse {_Z-d¨ hnizm-kn-If - psS \mep Znh-kw \o≠p \nev°p∂ BfloI kwKaw HIvtSm-_¿ 6 apX¬ 9 hsc A-¬h-dn¬ \S-°pw. A≥]Xp h¿jw ]n∂n-Sp∂ kwÿm-\sØ {_-Zd - ¨ hniz-ka - p-t∂-‰sØ Ncn{X- Ø ns‚ `mK- a m- ° p- I - b mWv ktΩ-f-\-Øn-eq-sS. 33 ÿewk`-Ifpw A{X-tØmfw kphn-ti-j-{]-h¿Ø-Icpw kwÿm-\-Øp-≠v. Xt±-io-bcpw tIcf-Øn¬\n∂v h∂p ]m¿-°p-∂hcpamb hnizm-kn-I-fpsS hen-b Hcp kaqlw cmP-ÿm-\n-ep-≠v. Bbn-ct- Ømfw hnizm-kn-Isf NXp¿Zn\ ktΩ-f-\-Øn¬ {]Xo£n-°p-∂p. I¿Xr-Zm-k-∑m-cmb tPm-bv tPm¨, tUm. tImin amXyq-kv, cmP≥ tXma-kv, _nt\mbv kmap-th¬, jmPn amXyq-kv F∂nh¿ {][m\ ktµ-i-߃ \evIpw. Ip´n-Iƒ°pw bphm-°ƒ°pw hnti-jm¬ tbmK-ßfpw {Iao-Ic - n-®n´p-≠v. FUzn≥ t]mfns‚ t\XrXz-Øn-emWv Km\m-em-]\ - w. tkmZco-k-am-P-Øn¬ Nn∂Ω t__n, tacn-°p-´n, F¬kn, tagvkn F∂n-

h¿ {ipip-jn-°pw. cmP-ÿm-\n¬\n∂p aSßnb hnizm-kn-Iƒ°v Iymºn¬ ]s¶Sp-°mw. HIvtSm-_¿ 8 i\n \S°p∂ s]mXp-k-tΩ-f-\-Øn¬ 50 h-¿jw ]n∂n-Sp∂ cmP-ÿm≥ {]h¿Ø-\-ß-fpsS kphn-\odpw {]Im-i\w sNøpw. Zm\n-tb¬ ss__n-fns‚ lnµn˛Cw•ojv ]cn-`mjbpw {]Im-i\w sNøpw. IqSp-X¬ hnh-cß - ƒ°v: 09413066102 E-mail: rbabc2011@gmail.com

‰n.Fw .Fw .¬ kuP\y ‰n.Fw.Fw .Fw.¬ t\gvknwKv ]T\w Xncp- h - √ : saUn- ° ¬ anj\nse 66˛maXv P\-d¬ t\gvknwKv _m®n-te°v \n_-‘-\Iƒ°v hnt[-b-ambn kuP\y ]T-\w. ]T-\t- ijw tPmen \evIpw. 3 1/2 h¿j tImgvkn-te°v +2 40% am¿t°m-Sp-IqSn hnP-bn® hnZym¿∞n-\n-Iƒ°v kp-h¿Æm-h-k-cw. DS-≥ _‘-s∏-Sp-I. 04692626433, 9447701106

hN-\-Øns‚ s]mcpƒ Xncn-bv°pI: Fw.Fw. kJ-dnb I√n-t»cn: hN-\-k-Xy-ß-fpsS s]mcpƒ Xncn®p \¬Ip-I-bmWv thZ-]-T-\-im-e-I-fn-eqsS \S-∏n-emtI-≠-Xv. hN\ hn`-P\ Imcy-Øn¬ h∂ h≥ hogvN-bmWv C{X-am{Xw Zpcp-]-tZ-i-߃ BtKm-f-X-eØn¬ hf-cp-hm≥ Imc-W-am-b-Xv. kXy-h-N-\sØ icn-bmbn hn`-Pn®p \¬In-b-Xn-eq-sS-bmWv tIc-fØn¬ {_Z-d¨ {]ÿm\w F√mh- c p- s Sbpw {i≤ BI¿jn- ° phm≥ Imc-W-am-b-Xv. {_Z¿ Fw. Fw. kJ-dnb A\p-kva-cn-∏n-®p. I√n-t»-cn-bn¬ ]pXp-Xmbn Bcw-`n® {_Z-d¨ Xntbm-f-Pn-°-¬ tImtfPv DZv L m- S \w sNbv X p kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±lw. BKÃv 7 Rmb¿ sshIpt∂cw _n. _n. kn. HmUn-t‰m-dnb-Øn¬ \S∂ hn]p-e-amb ktΩ- {_Z-d¨ Xntbm-f-Pn-°¬ tImtfPv {_Z¿ Fw.-Fw. kJ-dnb DZvLm-S\w sNøp-∂p. f-\-Øn¬ _n. ‰n. knbpsS {]kn- A[y-£-\m-bn-cp-∂p. ]ptØØv bpsS aI≥ F.kn. tXmakv \n¿U-‚ v s{]m^. tP°_v tXmakv b»- i - c o- c - \ mb Nmt°m tXma- Ωn®v Bflob {]h¿Ø-\-߃-

°m-bn ka¿∏n®n´p≈ \mep-\ne sI´n-S-amWv tImtf-Pn-\p-th-≠n Ct∏mƒ D]-tbm-K-s∏-Sp-∂-Xv. ]pXnb thZ-]-T-\-im-e-bpsS XpS-°Ø - n\v apJm-¥c - a - mb kmlN-cy-ßsf c£m-[n-Imcn IqSn-bmb {_Z¿ ^nen∏v G{_lmw kZ- n\v ]¶p-h® - p. {_Z¿ G{_lmw sNtºme apJy-k-tµiw \¬In. Ãm≥en tP°-_v, ]n. sF. ]p-∂qkv, sI.sI. Nmt°m, ]n.‰n. G{_lmw, AeIvkv tXma-kv, Ipcp-hnf tXma-kv, kn. ]n. A\n-b≥ F∂nh¿ ]pXnb kwcw-`-Øn-\mbv ssZh-Øn\v kvtXm{Xw sNbvXp. tPm¨ hn. G{_lmw, kn.-‰n. tPmWn-°p´n, Zm\n-tb¬ tXma-kv, {Klmw h¿Ko-kv, Pb≥ tXmakv F∂n-h¿ Biw-km-{]-kw-K-߃ sN-bvXp. tPm¨k¨ kn. ^nen∏pw k\ojv sNdn-bm\pw cNn® tijw t]Pv 6¬

Hm¿Ω-bpsS Xncn-®p-h-c-hn¬ BÀm-Z-Øns‚ Bcm-[\

tP°_v amXyphpw IpSpw-_hpw

kn. ‰n. tPmWn-°p´n ]p-Xp-∏≈n: s\_p-°-Zvt\-k¿ Ggp h¿jw h\m-¥m-c-ß-fn¬ arK߃s°m∏w Ign™p ssZhw aS°n \evInb Hm¿Ω-I-fn¬ kzKrl-Øn-te-°v. At\z-j-W-Øn-s\mSp-hn¬ CS-b≥ BSns\ tXmfn-te‰n B\-µ-\rØw Nhp´n. {Zlva Is≠-Ønb kv{XobpsS kt¥m-jhpw hnh-cn-°m-\m-bn-√. aIs\ aS°n In´nb ]nXmhv Hcp-°nb hmZy-tLm-jhpw hncp∂pw \mSn-s‚ D’-hhpw C∂pw Ncn-{X-ambn XpScp-∂p.

aq∂p h¿jw apºv ssIhn-´pt]mb Hm¿Ω-I-fpsS \n[n-ti-Jcw XncnsI e`n® kt¥m-jØ - n\v kvXpXn A¿∏n-°p-I-bmWv ktlmZcn kqk-Ω. kphn. tP°_v amXyphpw a°-fmb PÃn≥, Pdn≥, Pqen F∂n-hcpw IÆo-cn¬ IpXn¿∂ {]m¿∞-\Iƒ°v e`n® adp-]-Snbn¬ BÀm-Z-Øn-em-Wv. I≠≥t]-cq¿ imtew {_Z-d¨ k`mw-K-amb I∏-amw-aq-´n¬ ktlm. tP°_v amXyp FS-°-c-bn¬ tPmen- t bm- S - \ p- _ - ‘ n®mWv Xma-k-am-°n-b-Xv. tP°_v amXyp

I\dm _m¶nepw kqkΩ FS-°c Kh. lb¿ sk°-≠dn kv-Iqfn¬ A≤ym-]n-Ibpw Bbn-cp-∂p. 1982 ¬ hnhm-ln-X-cmb Ch¿ FS°c {_Z-d¨ k`-bpsSbpw ae∏p-dw Pn√-bnse kphn-ti-j- {]h¿Ø-\-ß-fp-sSbpw FS-°c {Iptk-Un-s‚bpw hnP-bØ - n-\mbv F√mw ad∂v A≤zm-\n® kphn-tij-Ip-Spw-_a - m-bn-cp∂p. AXnYn k¬°m- c - Ø nepw hn\- b - Ø nepw ku-ay-`m-hß - f - nepw kqkΩ So®¿ Gsd amXr-I-bm-bn-cp-∂p. tijw t]Pv 6¬


kXy- h - N \w

kmtlm- Z - c yw

kzmX{¥yw

kl- h ¿ØnXzw

2011 BKÃv

2

kXy-h-N-\-Øns‚ Imtem-NnX ka¿∏-Ww

FUn-t‰m-dn-b¬

[ym\w

ap≥K-W-\-Iƒ \n¿Æ-bn-°pI... \ne-\n-ev]n\pw sI´p-dp-∏n\pw A®-S°w IqSntb Xocp. `uXnI-cw-KØpw Bflo-b-cw-KØpw hy‡-amb \nb-a-߃°pw \nb{¥-W-߃°pw \mw hnt[-b-cm-tI-≠-Xp-≠v. cmjv{S-\n¿ΩmW {]{In-b-I-fn¬ k¿°m-cp-Iƒ ]≤-Xn-Iƒ Bkq-{XWw sNøpI ]Xn-hm-Wv. Cu ]≤-Xn-I-fn¬ ]e-Xn\pw ap≥K-W\ \evIm-dp-≠v. AXymh-iy-am-bXv BZyw sNøpIbpw A√m-Øh ASpØ L´Øn-te°v am‰n hbv°p-Ibpw sNøpw. hy‡n-Po-hn-X-Ønepw IpSpw-_-Po-hn-X-Ønepw \n›-b-ambpw ap≥K-W\ \evtI≠ At\I hnj-b-߃ D≠v. hnP-b-I-c-amb {InkvXob PohnXw \bn-°p-∂-Xn\v ]men-t°≠ Nne ap≥K-W\-Iƒ Xncp-hN - \ - Ø - n¬ ]cm-a¿in-®n-´p-≠v. Ah A\p-kc - n-t°≠Xv ssZh-a-°-fpsS Npa-X-e-bm-Wv. 1. ap≥KW\bn¬ {]Y-a-ÿm\w {]m¿∞-\-bv°m-Wv. hnizmkn-bpsS Pohn-X-w Bcw-`n-t°-≠Xp {]m¿∞-\-tbmsS Bbn-cn-°Ww. Xnc-°p-Ifpw _≤-∏m-Sp-Ifpw \nd™ Cu Ime-L-´-Øn¬ ]ecpw Hgn-hm-°p-∂Xpw {]m¿∞-\bm-Wv. I¿Ømhv Xs‚ Znhk߃ sNdnb hnj-b-ßBcw-`n-®Xv {]m¿∞-\-tbmsS Bbnfn¬ ssZh-tØmSv cp-∂p. a¿t°mkv 1: 35¬ I¿Ømhv AXn-Im-eØv Ccp-t´msS Fgp-t∂‰v Btem-N\ tNmZn°msX kzbw Xocp- {]m¿-∞n-®-Xmbn hmbn-°p-∂p. `‡I-hn- C{]Imcw ]mSp-∂p. Zn\-a-Xn≥ am-\w FSp-°p-∂-hXpS- -Øn¬ a\p-th-en≥ apJmwcmWv an°-hcpw. _pPw Z¿in® \c-s\mcp Zpcn-Xhpw hcn- I n- √ . Znh- k - Ø ns‚ {]mcw` CXv ssZh-Øn\v kabw I¿Øm-hn-t\m-sSm∏w \ap°v ln-X-I-c-a-√. A\psNe-h-gn-°mw. {K-l-Øn\v XS- 2. BgvN-bpsS BZy-Zn-hkw I¿amWp-Xm\pw. F√m Øm-hn\v Ah-Im-i-s∏-´-Xm-Wv. AXncp-am-\-ß-fnepw t∏m. {]h¿Øn-Iƒ 20: 7 ¬ t{Xmhmkn¬ Ggp- Z n- h kw ]m¿Øv ]uI¿Øm-hns‚ semkv Bgv®h - ´- Ø - ns‚ H∂mw ZnhlnXhpw Btem-Nkw A∏w \pdp-°n-bX - mbn hmbn-°p\bpw am{Xta \mw ∂p. Bcm-[\ apSßpw F∂-Xn-\mkzoI-cn-°mhq. ¬ Ah≥ CSbv°v bm{X sNbvXn√. ]usemkpw kl-{]-h-¿-Ø-Icpw Bgv®-h-´-Øns‚ H∂mw Znh-k-Øn¬ A∏w \pdp°n Bcm-[n-°p∂-Xn\p AXn-{]m-[m\yw sImSp-Øn-cp∂p. k`mtbm-K-ßsf Dt]£-bmbn hnNm-cn-°-cp-Xv. hN-\-Øns‚ {]t_m-[-\-amWv. bm{Xm kuI-cy-an-√m-Xn-cp∂ ImeØv \ΩpsS ]nXm-°-∑m¿ t¢i-bm{X sNbvXp Bcm-[-\bv°v t]mbn-cp∂p F∂Xv \ap°v Adn-bm-a-t√m. B-gv®-bn¬ Ggp-Zn-h-khpw tbmK-߃ \S-Øp∂ Nne-bn-S-߃ C∂p≠v CXv DNn-Xtam F∂v Nn¥nt°≠n-bn-cn°p-∂p. 3. ap≥K-W\ - b - n¬ AXn-{]-[m-\a - mb H∂mWv kmº-ØnI hnjb-ßfn¬ Iq´mbva ImWn-°pI F∂-Xv. kZr. 3: 9¬ \ns‚ hcpam-\-Øns‚ BZy-`mKw ssZh-Øn\v sImSpØv Ahs\ _lp-am\n-°pI F∂m-Wv Iev]n-®n-cn-°p-∂X - v. ssZhw \sΩ [mcm-fw A\p{K-ln-®n-cn-°p-∂p. ssZhw I\n-™p- \evInb A\p-{K-l-ß-fpsS Hcp `mKw kphn-ti-j-Øns‚ A`n-hr-≤n°pw sRcp°w A\p-`hn-°p∂ kl-Po-hn-I-fpsS Bh-iy-߃°mbpw sImSp-°-Ww. \¬Inb-Xneq-sS e`n® A\p-{K-l-ß-fpsS hnh-c-W-߃ Xncp-hN-\-Øn-ep-S-\ofw \mw ImWp-∂p. 4. \mw FSp-°p∂ F√m Xocp-am-\-ß-fnepw ssZh-tØmSv Btem-N\ tNmZn-t°-≠Xv Bh-iy-am-Wv. kZr 3: 6 \ns‚ F√m hgn-I-fnepw I¿Øm-hn-t\mSv Btem-N\ tNmZn-®m¬ ]mX-Isf \nc-∏m°n Xcpw F∂p hmKvZØw sNbvXn-cn-°p-∂p. AXn{][m\w F∂p hnNm-cn-°p∂ hnj-b-ß-fn¬ ssZh-tØmSv \mw BtemN\ tNmZn-°p-∂p-≠m-bn-cn-°mw. F∂m¬ sNdnb hnj-b-ß-fn¬ ssZh-tØmSv Btem-N\ tNmZn-°msX kzbw Xocp-am-\w FSp-°p-∂h - c - mWv an°-hcpw. CXv ssZh-Øn\v lnX-I-c-a-√. A\p-{K-l-Øn\v XS- -amWpXm\pw. F√m Xncp-am-\-ß-fnepw I¿Øm-hns‚ lnXhpw Btem-N-\bpw am{Xta \mw kzoI-cn-°mhq. 5. sImsem. 1: 18¬ I¿Øm-hn\p sImSp-t°≠ AXpey ÿm\sØ-∏‰n ]usemkv {]t_m-[n-∏n-°p-∂p. ""kI-eØ - nepw I¿Ømhv apº\m-IWw'' {]Ya ÿm\w I¿Øm-hn-\m-bn-cn-°-Ww. ka-b-w, Ir]m-h-c-߃, Xme-¥p-Iƒ, ChbpsS hn\n-tbm-K-Øn¬ I¿Ømhn\p A¿ln-°p∂ ÿm\w \evI-Ww. Ch-bn¬ \mw hniz-kvXX ImWn-®m¬ ssZh-Øns‚ Bflmhv kt¥m-jn°pw. \mw A\p-{K-ln-°s - ∏-Spw. A{][m-\- Im-cy-߃°v sImSp-°p∂ ap≥K-W\ \ap°v Ah-km-\n-∏n-°mw. ssZhlnXw Xncn-®-dn™v A\p-{K-l-I-c-amb PohnXw \bn-°p-∂-Xn\v Bhiy-amb _p≤nbpw hnth-Ihpw \ap°v e`n-°p-am-dm-I-s´. ]n.C. kmwIp´n

Cu amk-tØ-°v....

e£yw H∂p Rm≥ sNøp∂p: ]nºn-ep-≈Xv ad∂pw apºn-ep-≈X - n\p B™pw-sIm≠v {InkvXp-tb-ip-hn¬ ssZh-Øns‚ ]c-ah - n-fnbpsS hncp-Xn-\mbn em°n-te°v HmSp-∂p. ^nen-∏y¿. 3: 14

kndn-b°v tPmk^v ]S-hn¬

"Prayer is Power"F∂ Ãn°¿ H´n® ap≥hm-Xn¬ IS∂p AIØp-≈ tkm^m-bn¬ Ccp-∂p. ap∂nse `nØn-bn¬ ASpØ hm-NIw Nn√n- ´ n- c n- ° p- ∂ p, "Prayer Heals". {]m¿∞-\bv°p AXn¬

i‡n {]m¿∞-\bvt°m, ssZh-Ønt\m? S-ß-fp-sa√mw ssZhm-\p-cq-]-ambn cq]m-¥c - s - ∏-Sp-tØ-≠X - m-Wv. AXn\p a\- n-√msX ssZh-{]o-Xn-°mbn {]m¿∞-\m-b-⁄-ß-fn¬ G¿s∏-Sp-∂Xv BNm-c-ß-tfm-Sp≈ am\-kn-I-amb Hc-Sn-aØw Ct∏m-gpw \ne-\n¬°p-∂-Xp-sIm-≠m-Wv. AXp-sIm-≠mWv th¿s]-´-h¿ F∂v th¿s]-´-h¿ shfn-®-∏m-Sns\ t∏mse tÃPv Ipep°n ssZh-sØ t]Sn-∏n-°p-∂-Xv. a‰p Nne¿ D]-hm-

cn®p hbv°p-∂-XmWv {]m¿∞-\. \ΩpsS AS™ Pohn-XsØ ssZh-ap-ºmsI ae¿s° Xpd∂p hbv°p-∂-XmWv {]m¿∞-\. kzb-Øm¬ \nd-™n-cn-°p∂ \ΩpsS PohnX-Øn-se Hmtcm Xe-ßf - n-epw ssZh-Øn\p CSw \evIp∂ {]{In-bbmWv {]m¿∞-\. \ap°p H∂n-\pw sIev∏n-√, F∂m¬ Ahn-Sp-tØ°v kIehpw km≤y-amWv F-∂p kΩ-Xn-°p-∂-XmWv {]m¿-∞-\.

ssZh-Øns‚ lnXw ssZh-h-N\-Øn-eqsS Xncn-®-dn-bp-tºmƒ \-ΩpsS Pohn-Xhpw Nn¥-Ifpw Cjv-S-ß-fp-sa√mw ssZhm-\p-cq]-ambn cq]m-¥-c-s∏-Sp-tØ-≠Xm-Wv. AXn-\p a\- n-√msX ssZh-{]o-Xn-°mbn {]m¿∞-\mb-⁄-ß-fn¬ G¿s∏-Sp-∂Xv BNm-c-ß-tfm-Sp≈ am\-kn-Iamb Hc-Sn-aØw Ct∏mgpw \ne\n¬°p-∂-Xp-sIm-≠m-Wv. Xs∂ F¥v i‡nbmWp≈Xv? i‡-\mb ssZh-as√ i‡n \evIp∂Xv? {]m¿∞\ tIƒ°p∂ ssZh-at√ kuJyw Xcp-∂Xv? a\p-jy-{]-IrXn Ft∏mgpw Aß-s\-bm-Wv. ZmXm-hn-t\-°mƒ {]nbw Zm\-tØm-Sm-Wv. e£y-tØ°m-ƒ D∂¬ am¿§-Øn-\mWv; F∂p h®v GXp hgn-bp-am-I-sa-∂-√, hgn-bn¬ Xs∂ \n∂p t]mI-cpXv F∂p am{Xw. ho£-W-Øns‚ sshI-ey-amWv. sImXp-Ins\ Acn-s®-Sp-°p∂ Xntbm-f-Pn-I-fpsS \qem-am-e-I-ƒ°n-S-bn-eqsS tbip F∂ H´Iw tNm¿∂p-t]m-Ip-∂Xp t]mse-bp≈ Hc-]-I-Sw. ssZh-Øns‚ lnXw ssZh-hN-\Ø - n-eqsS Xncn-®d - n-bp-tºmƒ \ΩpsS Pohn-Xhpw Nn¥-Ifpw Cjv-

IØp-Iƒ {]Xn-I-c-W-߃ Ipº-\m-´p-\n∂pw ]{Xm-[n-]-¿°v, kXy-h-N\w ae-bm-f-°-c-bn¬ Ipº-\m-´p-\n-∂p-am-Wt√m s]m´n]p-ds - ∏-´X - v. kXy-hN - \ - w, kmtlmZ-cyw, kzmX{¥yw, kl-h¿ØnXzw F∂o Nn¥-I-tfmsS Bcw-`n®n-´p≈ C¥y≥ {_Z-d¨ amknI-bpw hmb-\-°m¿°v {]tNm-Z-\hpw {]tbm-P-\-hp-am-Is´ F∂v Biw-kn-°p-∂p.

k-˛a - p-gp-cm-{Xn-˛N - ß - e {]m-¿∞-\b - ⁄-ß-fn-eqsS Ahn-SpsØ {]tem-`n-∏n-°p-hm≥ {ian-°p-Ibpw Bcm-[-\-I-fn-eqsS Bhm-ln-°phm≥ X{X-s∏-Sp-Ibpw sNøp-∂p. A\p-jvTm\ßtfm-Sp≈ A`n\n-thiw PU-Øn¬ A¥¿eo-\ambnInS-°p-∂-Xp-sIm-≠mWv D]tZ-i] - c - a - mbn icn-bmb Imcy-ßf - msW-¶nepw {]tbm-K-Øn¬ BNmc-]c - a - mb ]co-iX - z-ambn amdp-∂X - v. ^etam? {InkvXp-hns\ Adn-bpI, {InkvXp-hns\ a‰p-≈-h-cn¬ Dcp-hm-°pI F∂o {]Jym-]nX e£y- ß - f n- t e°v \bn- ° m- \ mbn \mw Xs∂ k¶¬∏n-®p-≠m-°n-bncn-°p∂ kzm{ib \ho-I-cW b⁄-ßf - n¬ IpSp-ßn-°n-S° - p-∂X - v. \ΩpsS kºq¿Æ {i≤bpw `qan-bn¬ \n∂v kz¿§-Øn-te°v Xn-

""hm°p-Iƒ ]mdn \S-°p∂p; Nn¥-Iƒ Xmsg `pan-bn¬ Xs∂ IpSn-sIm-≈p-∂p. a\ p tNcmØ hm°p-Iƒ Fßs\ kz¿§-Øn-se-Øm≥?'' F∂p alm- I hn Fgp- X n- b Xn¬ IY-bn-√m-Xn-√. Fs‚ cmPyw sFln-I-amWv F∂ a´n¬ a-\- n-s\bpw PohnX- s Ø- b pw `qan F∂ dnb¬ FtÃ-‰n¬ Dd∏n-®-h¿°v kz¿§-ÿ-\mbhs‚ [¿Ωw ChnsS \nh¿Øn-°m-\mhptam, F{X {]m¿∞n-®mepw?

°p-hm≥ Ign-™X - n¬ kt¥m-jw. Fgp-Øp-Iƒ F°m-ehpw Pohn°p-∂p. BtKm-f-X-e-Ønse {_Zd¨ hm¿Ø-Iƒ kXy-k‘ - a - mbn Adn-bn-°m≥ CS-bm-°p-∂Xv ssNX-\yw \¬Ip-∂p. ssZhw klmbn-°-s´,

EDITORIAL BOARD

kn.hn. h¿§okv, ]qh≥Nn-d, Xr»q¿

\nehmcw \ne-\nev°s´

amknI I≠p, hmbn®p, sIm≈mw. \ΩpsS k`m-at[y t]mc-Sn°p∂ amkn-I-Ifpw hmcn-I-Ifpw Akqb aqØv [mcW]ni-Ip-Iƒ am{Xw s]mXp-P-\-߃°v \¬Iptºmƒ BWv C¥y≥ {_Z-d¨ e`n-®-Xv. \mem-fp-I-fpsS ap≥]n¬ ]n.Fkv. [¿Ω-cm-P≥, Xr»q¿ Xpd∂p hmbn-°p-hm≥ sIm≈mhyXy-kvX-ssien hp∂ H∂mbn Xs∂ XpS¿∂pw \ne-\n-ev°-s´, Biw-k-Iƒ. ]{Xm-[n-]-¿°v, Fkv. amΩq-S≥, `oa-\Sn C≥Uy≥ {_Z-d¨ e`n-®p. H‰ t\m´-Øn¬ Xs∂ amknI kpµsh∂n-s°mSn c≥ Xs∂. Bflob cmjv{Sobw amkn-I-bpsS BZy-e°w XIe¿Øn ]S®v Cd-°p∂ am[y-a- s∂ R߃°v Gsd CjvS-am-bn. ß-fn¬ \n∂pw hyXy-kvXw. CtX {_Z-d¨ kaq-l-Øns‚ sh∂n\ne-hm-cØ - n¬ apt∂-dp-I. {]¿∞- s°m-Sn-bmbn C¥y≥ {_Z-d¨ ]m\-tbmsS, dn-]-d-°-s´, {]m¿∞-\bpw BiwNmt°m tPm¿÷v, CS-t»-cn-ae k-Ifpw

ssZh-lnXw

sI.-kn. amXyq, Kb, _olm¿

amknI e`n®p. {_Z-d¨ kaqBZ-cn-°-s∏Spw l-Øn\v Bh-iyhpw A`n-am-\-I- ]{Xm-[n-]-¿°v hµ-\w, c-hp-amb Hcp {]kn-≤o-I-c-Ww. hfsc hyXy-kvX-X-I-tfmsSXpS¿®-bmbn Ab-®p-X-∂m-epw. bmWv C¥y-≥ {_Z-d¨ I≠-Xv. {]m¿∞-\-tbm-sS, \njv]-jhpw kXy-k‘hpwamb ‰n. F¬. tPmk-^v, KpP-dm-Øv. \ne-]mSv X-s∂ XpS-cpI. \ΩpsS ssNX\yw \evIp∂p kaq-lw Cu Ip™ns\ BZ-cn°pw cN-\-Ifpw t{ijvTw. sI´pw ]{Xm-[n-]-¿°v, {]kn-≤o-I-c-W-Øns‚ ssii- a´pw anI-hp-‰Xv Biw-k-Iƒ. t_m_≥ tPmkv akvI‰v. h L´-Øn¬ Xs∂ anI-hp-‰-Xm-

P. E. Samkutty (Chief Editor) C. T. Johnykutty (Editor, Malayalam Division) Dr. Johnson C. Philip (Editor, English Division) Lijo Angamaly V. M. John Varkey George (Treasurer)

ADVISORY BOARD

M. M. Zachariah Prof. P. P. Skariah Chandapilla Philip M. A. Joy M. M. Andrews K. A. Phillip K. P. George Thomas Chandy Prof. Jacob Thomas V. K. Mathew P. P. Mathew M. P. Godly Silas C. Nair V. Kuriakose P. P. George A. O. Thomas C. P. Aniyan REPRESENTATIVES James Cherian, Abudhabi K. Philipkutty, Deira Mathew Vairamon USA Samuel Thomas, Abu Dhabi M.V. Sunny, Dubai Tiji Thomas, Sharjah


kXy- h - N \w

kmtlm- Z - c yw

kzmX{¥yw

2011 BKÃv

kl- h ¿ØnXzw

3

kXy-h-N-\-Øns‚ Imtem-NnX ka¿∏-Ww

hn.-Fw. tPm¨ a-[y-Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dns‚ Ing°≥ ae-tbmc taJ-ebnse kphnti-jo-I-c-W-b-⁄-Øns‚ kmcYn-I-fn¬ Hcm-fm-bn-cp-∂p tNØbv°¬ h≈n-bn¬ hn.-‰n. aØm-bn. At±-l-Øns‚ \m¬∏-Øn-b©v h¿jsØ I¿Xr-ip-{iq-j-bpsS B-th-i-I-c-amb Ncn-{X-w C∂pw Hm¿Ωn-°-s∏Sp∂p. 1975 sk]v‰w_¿ 10 \v alXz-Øn-te°v tN¿°-s∏´ B kphn-ti-j-Is\ C∂pw A\p-kva-cn-°p∂ Gsd-t∏¿ Cu {]tZ-i-ß-fn-ep-≠v. Bfl-\n-dhpw hN-\-\n-›-bhpw ssIap-X-em-bn-cp∂ At±-lØns‚ ss__nƒ ¢m p-Ifpw {]`m-j-W-ßfpw At\-I-cn¬ Bflob Dƒ°mgvNbv°v apJm-¥-cam-bn. Km\m-em-]-\-Øn\v Akmam-\y hcw e`n® At±lw almIhn sI.-hn. sskas‚ `‡n-Km\-ßfpw thZ-hn-lm-chpw at\m-lc-ambn Be-]n-°p-am-bn-cp-∂p. Bkv]{Xn kµ¿i-\hpw `h-\-k-µ¿i-\hpw At±-l-Øns‚ ip{iqjm aWvU-e-ß-fm-bn-cp-∂p. \·]mZ\mbn ImSpw aebpw Xm≠n ssaep-Iƒ ]n∂n´v Dƒ{]-tZ-i-ß-fn¬ FØn IjvShpw ]´n-Wnbpw kln-®v \njvIm-a-_p-≤n-tbm-Sp-IqSn kXykphn-ti-j-Øns‚ km£nbmbn. ]p\-eq¿, ap°q-´p-X-d,-sh-®q®n-d,-]m-d-tØm-Sv, aS-¥-a¨, tXmºn-°≠ - w, ]p≈n-°√ - v,A - ® - S- n-∏m-d,N-°n-´mw-s]m-bvI, I\-I-∏-ew, Np¶-∏m-d, ap°-S, tXmWn-°-S-hv, I≠≥-t]-cq¿, Icn-bw-πm-hv, hrµmh-\w, Ihp-ßpw-{]-bm¿, D≈m-bw, hmgq¿, Aco-∏-d-ºv, ]p∂-th-en, ap≠-°-bw, Ie-™q¿, Ge-∏m-d,sl-en-s_-dn-b, as¶m-ºv F∂n {]tZ-i-߃ Ah-bn¬ Nne-Xm-Wv. h¿jØn¬ Hcn- ° ¬ kphntij the-tbm-Sp≈ _‘-Øn¬ ktlm-Z-c≥am-sc Iq´n Bep-hm, Xriq¿, ]´n-°m-Sv,- ]q-\m,-In¿°n, a{Zm-kv, t_mws_ F∂o ÿe-ßfn¬ {]h¿Øn-®n-´p-≠v. 1955 Un-kw_¿ 10\v a{Zm-kn-¬ \n∂pw ]q-\bv°v kphn. ]n.-‰n. tIminbpw tN¿∂p t]mbncp∂-Xmbpw ]q\-bn¬ A∂p-≠m-bn-cp∂ hnizm-kn-Iƒ BWv B henb tI{µ-Øn-s‚ A\p-{K-l-sa∂pw Ahn-sS-bp-≈ hnizm-kn-Iƒ ]c-am¿∞n-Ifpw I¿Øm-hns‚ the-bn¬ Xmev]-cy-ap≈-hcpw the-°msc ip{iq-jn-°phm\pw klm-bn-°p-hm\pw hcw e`n®hcp-am-sW∂v hn.-‰n. aØm-bn®s‚ Ub-dn-°p-dn-∏n¬ ImWp-∂p. ]c-ky-tbm-K-ß-fn¬ {]kw-Kn°p-∂Xv At±-l-Øns‚ {]tXyI Ign-hn¬ s]´n-cp-∂p. Xncp-h√m saUn-°¬ anj≥ aµ-a-cpXn Bkv]-{Xn Xs‚ Hcp {][m\ {]-h¿Ø-\th-Zn-bm-bn-cp-∂p. hnhn[ ip{iq-j-I-fn-eqsS At\-Isc {InkvXp-hn-te°v \bn-°p-hm≥ aØm-bn®\v Ign-™n-´p-≠v. ]p√mSv h≈n-bn¬ tXma v ˛ adnb Zº-Xn-I-fpsS aq∂m-asØ aI-\mbn 1907¬ aØmbn P\n-®p. "Ip™p aØmbn' F∂v Ip-Spw_mw-Kß - ƒ At±-lsØ kvt\l]q¿∆w hnfn-®n-cp-∂p. tXm´-∏p-gt- »cn¬ \n∂pw ]p√mSv IpSn-tbdn ]m¿Ø-h-cmWv Ip™p-a-Øm-bnbpsS amXm-]n-Xm-°ƒ. a¿tØmΩ k`m-_-‘-Øn-em-bn-cp-∂p. ]nXmhv tXma v ]n∂oSv s]¥-t°mkvXp {]ÿm-\-hp-ambn _‘-s∏-´p. XpS¿∂p alm-Ihn sskas‚ ""hntbm-PnX'' {]ÿm-\-Øn-se kPoh AwK-am-bn. hntbm-PnX {]ÿm\w {_Z-d¨ k`-I-fp-ambn ebn®-tXmsS tXma v {_Z-d¨-Im-c\m-bn. I¿j-I-\mb tXma v dm∂n-°-SpØv tNØ-bv°¬ F∂ ÿe- t Ø°v 1921˛¬ Xmakw am‰n. sXmgn-en-t\m-sSm∏w kphnti-j the-bnepw At±lw hym]r-X-\m-bn-cp-∂p. tNØbv°¬ Xma-k-amb Ime-Øv aµ-a-cpXn a¿tØmΩm CS-

ae-ap-If- n¬ apg-ßnb ssZh-i_vZw {]Xn-[z-\n-°p∂p h-Imw-K-sa∂ \ne-bn-emWv Ip™p aØmbn \n∂-Xv. B ImeØv tNØ-bv°¬ amtf-°-a-Æn¬ Ip´n-b® - s‚ `h-\m-¶W - Ø - n¬ \S∂ I¨h≥j-\n¬ ]mÿ sI.C. G{_-lm-ans‚ {]kwKw tI´v Ip™p aØmbn tbip-{In-kvXphns\ kz¥w c£n-Xm-hmbn kzoI-cn-®p. CXv 1101 CShw 17˛mw XobXn-bm-bn-cp-∂p. Ip™p-aØ - m-bn-bpsS kv\m\-sØ-∏‰n alm-Ih - n sI.hn. sskas‚ {][m-\-in-jy≥amcn¬ Hcm-fmb Ipc-h-bv°-¬ sI.-

°v, t\mb¬, t^mIvkv, ^u-≠≥, tUho-kv, ]mÿ sI.-C. G{_lmw XpS-ßnb tIc-f-Ønse \ho-I-cW I¿Øm-°-fp-ambn kl-I-cn-°p-hm\pw Ah-cn¬ \n∂pw ]Tn-°p-hm\pw At±-l-Øn\v Ign™n-´p-≠v. A°m-eØv dm∂n-bnse kphn-ti-j-I≥am-cm-bn-cp∂ ssZh-Zmk≥amcpsS kl-I-c-Whpw t{]m’m-l\ - hpw At±-lØ - n\v e`n-®p. Fw.-]n. tPm¨ ]p\-eq¿, sIm®p-sIm-in, ]d-°p-fsØ D-

sSm-cpan®v {]h¿Ø-\-Øn¬ kPoh-ambn kl-I-cn-®n-cp-∂p. ap°q-´p-Xd ]pØ≥]p-c-bv°¬ ]m∏-®s‚ Hm¿Ω-bn¬ \n∂v h≈nbn¬ aØm-bn-®-s\-°p-dn®v ]d-bp-∂-Xn-ß-s\. ""1967 sk]v‰w_¿ amkw dm∂n {]mtZ-inI k`I-fnse kphn-tij {]nb-cmb ktlm- Z - c ≥am¿ Hcp kphn- t ij Iym-ºv ap°q-´p-Xd - b - n¬ \S-Øp-hm≥ B{K-ln-®p. A∂v bmt°m-_mb k`-bn-em-bn-cp∂ Rm≥ Fs‚

‰n. aØm-bn-®s‚ 1921 \pw 1936 \pw CS-°p≈ Ub-dn-°p-dn-∏n¬ \n∂pw ""1099 Nnßw 9˛mw Xo-b-Xn i-\n dm∂n k`m-a-µn-c-Øn¬ {]m¿∞-\-tbmKw \S-∂p. ]Øp-a-WntbmsS hnizm-kn-Iƒ tN¿∂v s]cp-º-g-°-S-hn¬ sN∂p. A©p-t]¿ kv\m\-s∏-´p. h≈n-bn¬ hn.-‰n. Nm-t°m, h≈n-bn¬ aØmbn (Ip™p aØm-bn) Ip∂pw-]pd-Øp adn-bm-Ω, sIm√-cn-°¬ Gen-bmΩ, ssX∏d-ºn¬ timimΩ F∂nh-c-W-h¿. ]mÿ sI.-C. G{_lm-am-bn-cp∂p kv\m]-I≥.'' Aßs\ Ip™p-a-Ømbn tNØ-bv°¬ s]¥-t°mkvXv k`mwK-am-bn. Irjnbpw Xø-ep-am-bn-cp∂p Pohn-X-am¿§w. ]nXm-hns‚ t{]-m’m-l\w \nanØw ]-sØm≥-]-Xm-asØ hb- n¬ apf-°pg N¿®v Hm^v tKmUv ss__nƒ kvIq-fn¬ tN¿∂p th-Z-]-T\w ]q¿Øn-bm-°n-b-tijw \m´n¬Xn-cns®-Ønb aØm-bn-®≥ D]-tZi kw_-‘-amb Imc-W-Øm¬ s]¥-t°mkvXv k` hn´v tNØ-bv°¬ {_Z-d¨ k`-tbmSp tN¿∂p. XpS¿∂p ac-W-]-cy¥w {_Z-d¨ k`-bnse Hcp t{ijvT k`m-ip-{iqjI\mbn hnh[ \ne-I-fn¬ Hm´°-f-Øn¬ ÿnc-X-tbm-Sp-IqSn HmSn. Ip™p-a-Ømbn \nc-]-hm-Zy\pw a°-sfbpw kz¥-Ip-Spw-_sØ-bpw \∂mbn `cn-°p-∂-h\pw Bbn-cp-∂p. IpSpw_ {]m¿∞\ Hcn-°epw apS°p-I-bn-√m-bn-cp∂p F∂p am{X-a√ {]m¿∞n-°p-∂Xn\p apºmbn hN-\-Øn¬ \n∂pw [ym\-Nn-¥-Iƒ \nXyw ]d™p-sIm-Sp-°pIbpw ]Xn-hm-bn-cp∂p. Aßs\ \S∂ IpSpw-_-{]m¿∞\-bn¬ h®v c≠p a°ƒ (hn.Fw. G{_lmw tImgn-t°m-Spw hn.Fw. Gen-bmΩ Ipº-\m-Spw) I¿Øm-hns\ c£n-Xm-hmbn kzoIcn-∏m≥ CS-bm-b-n. ]n∂oSv Ah¿ Cc-p-hcpw kz¥-]n-Xm-hns‚ Iøm¬ Xs∂ I¿Øm-hns\ Pe-Øn¬ km£n-°pIbpw sNbvXp. dm∂nbnse ]cn-kc {]tZ-iß-fn-ep≈ {_Z-d¨ k`-I-fnse s]mXp ip{iq-j-I-fn¬ hn.-‰n. aØm-bn-®\v {it≤-b-amb ]¶v hln-°p-hm-\p-≠m-bn-cp-∂p. dh. Ip-

]-tZ-in, Cu∏≥ km¿, s\√n-°me tXmam- m-dv, I√q-∏md D]-tZ-in, s]mbvIb - n¬ tPmk-^v, ]qh≥ae tPm¨, Nqc-°pgn tPmk-^v, ssIX-aw-Ke - Øv Koh¿§o-kv, IÆw-Ic hdp-Ko-kv, apt°m-en¬ ]t{Xm-kv, sh´n-Ød tPm¨ XpS-ßnb ssZhZ-m-k-∑m¿ kl-{]-h¿Ø-I-cm-bncp-∂p. At±-l-Øns‚ ss__nƒ ¢m n¬ h®v c£n-°-s∏´ tXm´p¶¬ ‰n.sP. aØmbn ]n∂oSv hnizm-k-kv\m\w kzoI-cn®v am¿tØm-Ω k`-bnse kphn-ti-j-I\mbn Xo¿∂p. ‰n.-sP. aØmbn tNØ-bv°¬ D≠mb BfloI DW¿∆ns\ Ipdn®v Hm¿°p-∂p. ""113-˛¬ ChnsS Hcp \ho-I-cWw D≠m-bn. _w•m-hnse tPm¨ amXyq, h≈nbnse D]-tZin, tX°m-´nse GenbmΩ F∂n-h-cmWv AXn\v t\XrXzw sImSp-ØX - v. {]m¿∞-\bpw D]-hmkhpw `h-\-k-µ¿i-\hpw aqew [mcmfw Bfp-Iƒ A°m-eØv c£n-°-s∏´v th¿s]´p h-∂p. A∂sØ BfloI Xojv W X C∂n-√.'' A°m-eØv Ip™p-a-Ømbn; C.-]n. h¿Ko-kv, ssh. F -°n-tb¬, sI.-Pn. Ipcn-b≥, hn.-‰n.a-Ømbn tIm´bw, sI.-Pn. tXma v, Fw.C. sNdn-bm≥ , ‰n.-sI. imap-th¬ F∂o I¿Xr-Zm-k-∑m-cp-ambn ASpØ _‘w ]pe¿Øn Ah-tcm-

`h\w Xpd-∂p-sIm-Sp-Øp. {io. hn.‰n. aØm-bn-®\pw Iymºn¬ D≠mbn-cp-∂p. A°m-eØv NmØ≥Xd-bn¬\n∂p aq∂pw ap´-∏-≈n-bn¬ \n∂v H∂pw Aßs\ \mep hnizmk`h-\-߃ am{Xta D≠mbncp-∂p-≈p. C∂v Rm≥ A\p-`-hn°p∂ Bflo-I-Po-hn-X-Øns‚ ASn-ÿm\w B Iymºm-bn-cp-∂p. XpS-¿∂v 1975 hsc Bcm-[\ Fs‚ `h-\Ø - n-em-bn-cp-∂p \S-∂X - v. ÿewk`bpsS ip{iq-j-I-\mbn {]h¿Øn® h≈n-bn¬ aØm-bn-®s‚ Cu {]tZ-isØ {]h¿Ø\w F°m-eØpw Ahnkva-c-Wo-b-amWv. Fs‚ c≠m-asØ aI≥ kphn-ti-j-I≥ ]n.-sI. tXma- v B cpNn-cm-i-bs‚ {]h¿Ø\w apJm¥cw I¿Øm-hns\ c£n-Xm-hmbn kzoI-cn-®-h-\m-Wv.'' Hcp Rmb-dmgvN {]kwK at≤y X\n°v Hcp lr-Z-bm-Lm-X-ap-≠m-bn. At±-lsØ hnizm-kn-Iƒ aµ-a-cpXn Bip-]-{Xn-bn¬ sIm≠p-sN-∂m-°n. he-Xp-hiw Xf¿∂v Nne h¿j߃ InS-∏nem-bn. I¿Øm-hv Xs‚ Zmks\ `h-\-Øn-te°v hnfn°p-Ibpw sNbvXp. D]-tZin Xs‚ ip{iqj XnI®v imiz-X-`-h-\-Ønte°p t]mbn. Imem-h-km-\-Øn¶¬ Xs‚ Hmlcn {]m]n-∏m≥ Fgp-t∂‰p hcpw F∂ {]Xymi klhnizm-kn-Iƒ°p-≠v.

hn.-‰n. aØmbn 1925-em-bn-cp∂p At±-l-Øns‚ hnhmlw. aµ-a-cpXn a¿tØmΩm ]≈n-bn¬h®v \S-∂p. h[p aµ-a-cp-Xn-bn¬ Icpw-Ip-‰n-bn¬ aØm-bn-˛-a-dn-bmΩ Zº-Xn-I-fpsS aI-ƒ A∂-Ω. kphn-ti-j-th-e-bn¬ B I¿Xr-Zmkn X°- Xp-W-bmbn-cp-∂p. B alXn 1973˛¬ 55˛mw hb- n¬ \ncym-X-bm-bn. hn.-‰n.-aØm-bn-®\v Ggp-a-°ƒ D≠v. Ip™Ω hen-b-Xm-g-bn¬ DXn-aq-Sv, hn.-Fw. tPm¨ kphn-ti-j-I≥ tNØ-bv°¬, hn.-Fw. G{_lmw tImgn-t°m-Sv, Gen-bmΩ t]c-ßm´v Ipº- \ mSv , hn.- F w. tXma v dm∂n 1979-˛¬ A¥-cn-®p. hn.-Fw. tPm¿÷p-Ip´n dm∂n, tP°_v hn. amXyq tNØ-bv°¬ F∂n-h-cmWv A-h¿. F√m-hcpw BfloI kt¥m-j-a-\p-`-hn-°p-∂-hcpw amXm-]n-Xm-°-fpsS BfloIhgn ]n≥]-‰p-∂-hcpw kphn-ti-j-Øns‚ A`n-hr-≤n-°p-th≠n bXv\n-°p-∂h-cp-am-Wv. 1975 sk]v‰w-_¿ amkw 8˛mw Xo-bXn sh≈n-bmgvN cm{Xn aqØ-a-Isf hnfn®v ""Rm≥ Rmb-dmgvN D®°v Hcp aWn°v acn-°pw'' ac-Wm-\¥cw sNtø≠ F√m Imcy-ßfpw ]d-t™¬∏n-®p. ]d-™Xp-t]mse Xt∂ 1975 sk]v‰w_-¿ ]Ømw-Xo-bXn Rmb-dmgvN D®-°v Xm≥ {]nbw h® Nn¬]pcp-js‚ k∂n-[n-bn-te°v tN¿°s∏-´p. Ah-km\\nanjw Xs‚ InS-°b - psS kao]w IqSn-\n∂ hnizm-kn-I-tfm-Smbn ""Fs‚ {]n-bs‚ apJw ImWpw Rm≥'' F∂ ]m-´v ]mSp-hm≥ Bh-iy-s∏-´p. Np‰pw \n∂ k`mw-K-߃ B ]m´v ]mSn-s°m-≠n-cp∂ t\cØv Xs‚ apJw {]Im-in-®p. at\m-l-c-amb Hcp A¥y-am-bn-cp∂ AXv. At±lw Ibdn Cd-ßnb Ing-°≥ ae-tbmctaJ-e-I-fnse {_Z-d¨ k`-Iƒ C∂pw kPo-h-ambn \ne\n¬°p-∂p. k¿t∆m-]cn `‡-P\ Nn¥ma-Wn-bm-bn, ]c-a-Im-cp-Wn-I-\mbn k¿∆-tem-I-Øn-t‚bpw \nXy-ap‡n-°p-th≠n kz-Po-hs\ _enbmbn ka¿∏n® {InkvXp-\mYs‚ ]mZm-c-hn-µ-ß-fn¬ PohnXw ka¿∏n® B \√ a\p-jy≥ \√ am¿§w Xe-ap-dbv°p ssIamdn ssZhØm¬ hmKvZØw sNbvX \m´n¬ tN- ¿ ∂p. {]Xn- ^ ew \ev I p∂ \mfn-¬ Inco-S-ß-tfmsS \ap°v ho≠pw ImWmw.

kphn-tij {]h¿ØI klmb ^≠v kn.]n. A\n-b≥ sX≈n-bq¿: a[y-Xn-cp-hnXmwIqdn¬ tIm´bw, ]Ø\w-Xn´ Pn√-If - nse ZfnXv hn`m-KØ - n-ep≈ \mev]Xv kphn-ti-j-I-∑mcpw 39 ÿewk`-Ifpw AS-ßp∂ {]h¿Ø-\-amWv Fkv. ]n. Fkv. ^≠v. t\mb¬ kmbv ] p XpS- ß n- h ® {]h¿Ø- \ - ß ƒ C∂pw XpS¿∂pt]m-cp-hm≥ I¿Ømhv klm-bn-°p-∂p. {Kma-{]-tZ-i-ßfpw tImf-\n-Ifpw tI{µo-I-cn®v Zcn-{Z-tcmSv kphn-tijw Adn-bn-°p∂ Fkv. ]n. Fkv. F∂ Bflo-b-kw-cw`w 52 h¿jw ]n∂n-´n-cn°p-∂p, ^≠n¬ Dƒs∏´ kphn-ti-j-I-∑m¿ F√m amkhpw apS-ßmsX \memw i\n-bmgv® i_-cn-am¶¬ t\mb¬ kvIqfn¬ IqSn-h∂v {]h¿Ø-\-߃ hne-bn-cp-Øp-∂p. km£yhpw {]t_m-[-\hpw hN\-ip-{iq-jbpw Ign™v Imcym-tem-N\ - bpw \S-°pw, ^≠n\v e`n-®n-´p≈ kmº-ØnI Iq´m-bva-I-fpsS hnhcw {]kvXm-hn-°pIbpw ZmXm°ƒ°p-th≠n {]m¿∞n-°p-Ibpw sNøp-∂p. ÿew k`-I-fpsS kl-I-c-W-Øn¬ h¿j-

Øn¬ \mev GI-Zn-\-k-tΩ-f-\-߃ \S-°p-∂p-≠v. `h-\-k-µ¿i-\-ßfpw ]c-ky-tbm-K-ßfpw \nc-h[n XhW \S-Øpw. sX≈n-bq¿ k`m-lm-fn\v ap∂n¬ h¿jw tXmdpw hm¿jnI I¨h≥j≥ \S-°p-∂p. kphn-ti-j-I≥ _me-kw-Lw, ssh.Fw.C.F^v, tkmZ-co-k-am-Pw, amk-tbmKw F∂o s]mXp-IqSn hc-hp-Ifpw kPo-ha - m-Wv. Ign™ kmº-ØnIh¿jØn¬ 5,21,915 (A©p e£Øn Ccp-]Øn Hmcm-bncØn sXm≈m-bn-cØn ]Xn-\©v) cq]-bpsS klmb kl-I-c-W-߃ th¿-s∏-´ ssZh-P-\-Øns‚ Iq´m-bva-bmbn e`n-®p. 7 t]¿ AS-ßp∂ Hcp IΩ‰n Cu ^≠n¬ {]h-¿Øn-°p-∂p. tÉv _m¶v Hm^v {Smh≥Iq-dns‚ XSn-bq¿ imJbn¬ 67040120551˛mw \º-cmbn Fkv. ]n. Fkn\v Hcp A°u≠v D≠v. ssZh-P\ - Ø - ns‚ Bflm¿∞-amb {]m¿∞-\bpw kl-I-c-Whpw Cu {]h¿Ø-\-߃°v A`y¿∞n°p-∂p. IØn-S-]m-Sp-Iƒ: kn.]n. A\n-b≥, sNcf-tØm-en¬, sXfn-bq¿ ]n.-H. ]Ø-\w-Xn´ 689544, Mob : 9446686051


kXy- h - N \w

kmtlm- Z - c yw

kzmX{¥yw

kl- h ¿ØnXzw

2011 BKÃv

4

kXy-h-N-\-Øns‚ Imtem-NnX ka¿∏-Ww

ssZhizmkob Xncp-sh-gpØv

am[y-a-cw-KsØ

{`qW-l-Xy-Iƒ sI.-]n.-tPm¿÷v ssae{] {`qW-lXy F∂v tIƒ°p-tºmƒ Xs∂ Hcp {`aw tXm∂pw. Btem-Nn®v Dd-∏n®v sNøp∂ Hcp sIme-]m-X-I-am-Wv CXv. Hcp Ip™ns\ K¿`-Øn¬Øs∂ \in-∏n-®p-I-f-bp-hm-\p≈ {]h-W-X-bmWn-Xv. {`qW-lXy hfsc h¿≤n-®p-h-cp∂ Hcp Ime-L-´-am-Wn-Xv. ssZhw a\p-jys\ krjvSn®v Ahsc A\p-{K-ln®v ]d-bp-∂Xv ""\n߃ k¥m\-]p-jvSn-bp-≈-h-cmbn s]cpIn `qanbn¬ \nd™v AXns\ AS°n kap-{Z-Ønse a’y-Ønt∑epw BIm-i-Ønse ]d-h-Pm-Xn-bn-t∑epw kIe `qN-c-P-¥p-hn-t∑epw hmgp-ho≥'' 1.28. Pe-{]-f-b-tijw t\ml-tbmSv ssZhw ]d-bp-∂Xv ""\n߬ k¥m\-]p-jvSn-bp-≈-h-cmbn s]cpIn `qan-bn¬ \nd-bp-hn≥.''F∂p-am-Wv. ssZhw F¥p I¬∏n-°p-∂pthm AXnse ewLn-°p-hm≥ ]≤Xn Xøm-dm-°p-Ib - mWv i{Xp-hmb kmØm≥. kmØms‚ Bbp-[ß-fmbn lnwk \S-Øp-hm≥ a\p-jy¿°v aSn-bn-√. {Iqc-amb Cu \c-lXy ITn-\] - m-]a - m-Wv. ssZh-P\ - w- F∂v A`n-am-\n-°p-∂h - c - psS CS-bnepw Cu ]m]w sNøp-∂h - c - p-≠v. ssZh-‡nsb tIhew I®h-Sa - m-°n-bn-´p-≈h - ¿ a\ Xg-ºn-®h - cpw kzm¿∞-e£ - y-Øn-\p-th≠n F¥pw sNøp-hm≥ aSn-°m-Ø-h-cp-am-bn-Øo-cp-∂Xv Zp:JI-c-am-Wv. {`qW-l-Xym-{i-a-߃ am[y-a-cw-KØpw \S-∏n-em-°p-hm≥ {ian°p-∂s - h-∂p-≈Xv ASp-ØI - m-eØv I≠ {]tXy-IX - b - m-Wv. {InkvXob-tem-IØv D≈-Xnepw A[nIw ]{X-ßfpw amkn-I-Ifpw at‰-sX¶nepw kaq-l-ß-fn-ep-t≠m-sb∂v kwi-bn-°p-∂p. {_Zvd¨Im-cpsS a≤y-Øn¬ hy‡n-Iƒ BWv Cß-s\-bp≈ kwcw-`-߃ XpS-ßp-∂-Xv. Nne-sXms° IpSpw-_-kz-Ømbn IW°m-°-s∏-Sp-∂p. e£y-߃ F¥m-sW∂v Ah¿°p am{Xta Adnbp-. ]eXpw ]e Imc-W-ß-fm¬ \n∂p t]mbn. ]pXn-bXv ]eXpw D≠m-bn-´pap-≠v. ""Hcn-SØv acWw Hcn-SØv P\\w'' F∂p ]d-™Xp-t]m-se. C≥Uy-bpsS ]e-`m-K-ß-fnepw \ΩpsS ktlm-Z-c-h¿§-Øn\v ]e sshj-ay-߃ D≠m-Ip-Ibpw tImS-Xn-I-fn¬ \n∂pw A[n-IIm-cn-I-fn¬ \n∂pw th≠-Xp-t]mse kwc-£Ww e`n-°msX hcnIbpw sNbvXt- ∏mƒ ]e ktlm-Zc - ∑ - mcpw Nn¥m-[o-\c - m-bn-Øo¿∂p. ktlm.-tdmbn ‰n. Um\n-tb¬ Cu hnjbw {]m¿∞-\bv°pw hnNn¥-\-Øn\pw Nne -k-Z- p-I-fn¬ Ah-X-cn-∏n-®p. At±-l-Øns‚ Dt±i-ip-≤nsb tNmZywsNbvXp F∂pw tI´n-´p-≠v. F¶nepw Nne¿ Nn¥m-Ip-e-cm-bn-cp-∂p. imkvXmw-tIm-´-bn¬ kphn-ti-j-I-∑msc D]-{Z-hn-°p-Ibpw t]meo-kn¬ G¬∏n-°p-Ibpw Pbn-en-e-S-bv°-p-Ibpw sNbvX-t∏mƒ Nne ktlm-Z-c-∑m¿ CS-s]-´n-√m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ Xpdp-¶n-e-S-bv°s∏-´-h-cpsS Ahÿ F¥m-Ip-am-bn-cp-∂p- Btem-Nn®p t\m°p-I. H-∂mw \q‰m-≠nse ssZh-w C∂pw Pohn-°p∂p F∂p-≈Xv kXyw BWv. Cß-s\-bp≈ L´-ß-fn¬ F¥p sNbvXp-sh∂v B ssZhw \tΩmSv tNmZn-°-bn-√tbm? btlm-h- Im-bn-t\mSv: \ns‚ A\p-P\m-b lmt_¬ FhnsS F∂p tNmZn-®p Dev]- 4:9. B tNmZyw C∂pw {]k-‡-a-t√ ?. Nn¥n-°p-I. ssZhw Xs‚ {]h¿Øn\n¿∆ln-°p-hm≥ Npa-X-e-s∏-´-h¿ B tPmen Gs‰-Sp-°t≠? Aßs\ Npa-Xemt_m[w tXm∂nb ktlm-Z-c-∑m¿ IqSn-bm-tem-Nn®Xns‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ IqSn h∂- Bbn-c-Øn-e-[nIw t]cpw Hcp {IaoI-c-W-ap-≠m-Ip-∂-Xns\ kzmKXw sNøp-I-bm-bn-cp-∂p. X¬^-e-ap≠mb kanXn°p k`-Isf `cn-°m-sa∂v h∂m¬ AXv {_Zvd¨Im¿ kΩ-Xn-°ptam? "`cWw' F∂ hm°v {]tbm-Kn®v A⁄m-\n-I-fmb-hsc Bscbpw sX‰n-≤-cn-∏n-°-cp-Xv. Bh-iy-L-´-ß-fn¬ apºpw Cß-s\-bp≈ s]mXp-tbm-K-߃ \ΩpsS at≤y IqSn-bn-´p-≠v. Ct∏m-gsØ IqSnhc-hns‚ ^e-ambn _n.-kn.-kn.-F^ - v. apJ-]{- X-ambn C≥Uy≥ {_Zvd¨ amkn-Ibpw ]nd∂p. hfsc thZ-\-Iƒ kln®ti-j-amWv CXv P\n-®-Xv. Ct∏mƒ Cu inip kpµ-c≥ F∂v F√m-hcpw ]d-bp-∂p. Cu inip C≥Uybnse {_Z-d¨Im-cpsS Hcp \√ aI-\m-bn-hfcs´-sb∂v {]m¿∞n°p-∂p. ssZh-Ir-]-bnepw ]cn-⁄m-\-Ønepw XnI™ Hcp-h-gn-Im´n-bm-bn-Øo-c-s´. aØmbn 25:35-˛40 ]cn-tim-[n-°p-I. 40˛mw hmIyw D≤-cn®v \ndpØp-∂p. cmPmhv Ah-tcmSp: Fs‚ Cu G‰hpw sNdnb ktlm-Z-c∑m-cn¬ Hcp-Ø\p \n߃ sNbvtX-S-tØmfw F√mw F\n°p sNbvXp X∂p Rm≥ kXy-am-bn´p \nß-tfmSp ]d-bp-∂p. F∂v AcpfnsNøpw.

tUm. tPm¨k¨ kn. ^nen∏v a\p-jy≥ Hcp kmap-ly-Po-hnbm-Wv. AXp-sIm≠v IpSpw-_-_‘-ßfpw kmaq-ly-_-‘-ßfpw Du´n-bp-d-∏n-°p∂ Nne {]am-W߃ Ahs‚ a\-km-£n-bn-ep-≠v. IpSpw-_-Øn¬ Fßs\ s]cp-amd-W-sa-∂-Xn\p Aen-Jn-X-ß-fmb Nne {]am-W-߃ IpSpw-_-_-‘ß-fn¬ \mw I≠p-h-cp-∂p. Cu {]am-Wß - ƒ°v hnt[-bs - ∏´v Pohn°p-tºm-gmWv IpSpw-_-Øn¬ kt¥mjhpw kam-[m-\hpw D≠m-Ip∂-Xv. kaq-lØ - n¬ CS-tN¿∂p Pohn-°p-∂-Xn\p kmaq-ln-I-amb Nne s]cp-am-‰N - ´- ß - ƒ D≠v. Ch-tbmSp Iqdp-]-pe¿Øn Pohn-°p-tºm-gmWv Pohn-XØ - n¬ kt¥m-ja - p-≠mIpI. AXp-t]mseXs∂ Hcp hy‡n-bpsS hnizm-ksØ \bn-°p∂Xpw \ne-\n¿Øp-∂Xpw Nne

ss__nƒ \nkv X p- e y- a mbn cNn-°-s∏-´n-cn-°p-∂p. Nne sXfnhp-Iƒ... 1. ssZhw blq-Z-∑m-cn-eqsS am{X-amWv ]g-b-\n-b-a-Im-eØv Acp-fn-sN-bvXn-´p-≈-Xv. k¶n. 147: 19,20¬ \mw Cßs\ hmbn-°p∂p; ""Ah≥ bmt°m-_n\p Xs‚ hN\hpw bn{km-tb-en\p Xs‚ N´ß-fpw hn[n-Ifpw shfn-s∏-Sp-Øp∂p. Aßs\ bmsXmcp PmXn°pw Ah≥ sNbvXn-´n√; Ahs‚ hn[n-Isf Ah¿ Adn-™n-´p-an-√. btlm-hsb kvXpXn-∏n≥.'' 2. ]pXn-b-\n-b-a-Im-eØv k` apJm-¥cw AYhm {InkvXo-b-hnizm-kn-Iƒ apJm-¥-c-amWv Acp-f∏m-Sp-Iƒ AYhm ssZh-h-N\w \evI-s∏-´-Xv (F-s^. 3: 11). 3. ss__n- f n\p shfn- b n¬ ssZhoI shfn-∏m-Sp-Iƒ e`y-a-√.

°v a\-kn-em-°m-\p≈ Ign-h√ ssZh-hN - \ - Ø - ns‚ B[n-Im-cn-IX - bv ° p≈ am\- Z Wv U w F∂Xp {]tXyIw Hm¿°-Ww. a\p-jys‚ ]m]-kz-`mhw F°m-eØpw ssZh-tØmSv a’-cn°p-∂X - m-Wv. ssZh-Øn¬\n-∂p-≈sX∂p ]d-bp∂ F¥pw a\p-jys‚ ]m]-kz-`m-h-Øn\v A\n-jvSam-Wv. {]tXy-In®pw ss__nƒ A_-≤-c-ln-Xhpw A{]-am-Zn-Xz-ap≈-Xp-am-sW∂ Imcyw. X∑qew ss__n- f ns‚ hnizm- k y- X sb tNm-Zyw sNøm-\p≈ {]h-WX tem-I-hym-]-I-ambn. ChnsS {]iv\w ss__n-fn-\-√, ssZh-Øn-s\Xnsc a’-cn-°p∂ a\p-jy-kz-`mh-Øn-\m-Wv. F∂n-cp-∂mepw ssZh-izm-kob-X, A[n-Im-cw, A{]-am-Zn-Xzw, A_-≤-cm-lnXyw XpS-ßnb hnj-

hnPm-Xo- b¿°v ]cn-ip-≤mfl \nizkn-Xa - mb CØcw shfn-∏m-Sp-Is - f°p-dn-®-dn-hn-√. Ah-cpsS {KŸ-ßfn¬ ]cn-ip-≤mfl \niz-knX hN\- ß ƒ e`y- h p- a - √ . BI-bm¬ CXc aX-{K-Ÿß - t- f-°mƒ khn-tij-XI - ƒ ]cn-ip-≤m-fl \niz-kX v X ss__n-fn-\p≠v. 1. ss__nƒ A_-≤c - l - n-Xa - mWv. ss__n-fn¬ sX‰n√ F∂¿∞w. imkv{Xo-btam Ncn-{X-]c - tam Bb sX‰p-Iƒ ss__n-fn¬ C√. 2. ss__nƒ A{]-am-Zn-Xz-ap-≈Xm-Wv. ss__n-fnse ]cm-a¿i-ßsf√mw tNmZyw sNø-s∏-Sm-\m-hmØ-{X IrXy-Xb - p-≈X - m-W.v Ah iX-iX - a - m-\hpw IrXyhpw B¿-°pw am‰w hcp-Øm\mhm-ØX - p-am-Wv. 3. hnizm-kn-I-fpsS Pohn-X-Øn\pw hnizm-k-Øn-\p-ap≈ BXy¥n-Ihpw A[n-Im-cn-I-hp-amb DdhnSw ss__nƒ am{X-am-Wv. \ap°v {Kln-°m-hp-∂Xpw Dƒs°m-≈m-hp-∂Xpw BsW-¶nepw As√¶nepw \mw hN\w A\p-k-cnt® a-Xn-bm-Ip. Ahsb a\-kn-em-°m≥ \mw {ian-°-Ww. F∂m¬ \ap-

b-ß-fn¬ bmsXmcp hne-t]-i-en\pw hN\w CS \evIp-∂n-√. ss__n-fns‚ Cu {]tXy-I-X-Iƒ ]q¿Æ-ambpw AwKo-I-cn-°m-\m-hmØ Hcp hy‡n°v kXy-{In-kvXym\n-bm-bn-cn-∏m≥ km[n-°n-√. Hcp ]s£, B hy‡n ho≠pw P\\w {]m]n-®-h≥ Bbn-cn-°mw. F∂m¬ hN-\-tØm-Sp≈ Xs‚ kao]\w kºq¿Æ ka¿∏-W-ap-≈XmtWm F∂p ]cn-tim-[n-t°-≠nbn-cn-°p-∂p. Xs‚ Imgv®-∏m-SpIsf Xncp-sh-gp-Øns‚ A[n-Im-cØn\p Iogn¬ Xm≥ F{Xbpw thKw ka¿∏n-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. ssZh-h-N-\-Øns‚ hnizm-kyXsb tNmZyw sNøp∂ Hcmsf I≠n-´pt≠m? Xs‚ Pohn-XØ - n¬ GtXm Xe-Øn¬ Xm≥ ssZhtØmSp a’- c n- ° p- ∂ - h - \ m- W v . {InkvXob Pohn-X-Øn\pw hnizmk-Øn\pw B[m-c-amb H∂mWv ss__n- f ns‚ \nkv X p- e y- a mb ssZh-izm-ko-b-X. Cu D]-tZ-isØ ]q¿Æ-ambn AwKo-I-cn-°mØ-h\p kXy-{In-kvXym-\n-bm-bn-cn∏m≥ km[y-a-√.

a\p-jys‚ ]m]-kz`mhw F°m-eØpw ssZh-tØmSv a’-cn°p-∂-Xm-Wv. ssZhØn¬\n-∂p-≈-sX∂p ]d-bp∂ F¥pw a\pjys‚ ]m]-kz-`m-hØn\v A\n-jvS-am-Wv. {]tXy-In®pw ss__nƒ A_-≤-cln-Xhpw A{]-am-Zn-Xzap-≈-Xp-am-sW∂ Imcyw. {]am-Wß - ƒ BWv. {InkvXob hnizm-ksØ ]cn-t]m-jn-∏n-°p-∂Xpw \ne-\n¿Øp-∂-Xp-w ss__nƒ BWv. a\p-jy-Po-hn-X-hp-ambn _‘s∏´ GXp {]am-W-ß-tf-°mfpw khn-ti-jX - I - ƒ Gsd-bp≈ H∂mWv ss__nƒ. AXv ssZh-izm-kob-amWv F∂Xp Xs∂-bmWv AXn-s‚ {]tXy-I-X. {KŸ-߃°v a\p-jy-\n¬ kzm[o\w sNep-Øm≥ Ign-bp-∂p-s≠-¶nepw ss__nfn-\p-am-{X-amWv a\p-jy\p am\-km¥-chpw acWm-\-¥cPohn-X-sØ°p-dn-®p≈ {]Xym-ibpw Dd∏pw \evIp-hm≥ Ign-bp-I-bp-≈p. ss__n-fns‚ ssZh-izm-ko-bX-sb-°p-dn®v C{]-Imcw hmbn-°p∂p. ""F√m Xncp-sh-gpØpw ssZhizm-ko-b-am-I-bm¬ ssZh-Øns‚ a\p-jy≥ kIe k¬{]-h¿Øn°pw hI {]m]n®p XnI-™-h≥ B-tI-≠X - n\p D]-tZ-iØ - n\pw imk-\-Øn\pw KpWo-I-c-W-Øn-\pw \oXn-bnse A`ym-k-Øn\pw {]tbm-P-\-ap-≈Xv BIp∂p'' (2 Xnsam. 3:16). Fgp-Øp-Im-cn¬ ssZ-hw \niz-kn-®Xv Ah¿ Aß-s\ Xs∂ FgpXn F∂¿∞w. F∂m-¬ A-Xv bm{¥n-I-I-amb FgpØv Bbn-cp-∂n-√. ssZhw \niz-kn®v \evInb hN-\-߃ Ah-cpsS `mK-ambn. X∑qew Ah-cpsS Fgp-Øp-Iƒ Ah-cpsS A¥-cm-flm-hn¬-\n∂pw _ln¿K-an-®h - b - m-Wv. kz¥w `mjm-ssi-en-bn¬ B hN-\-߃ Fgp-Xn-bt- ∏mƒ \ap°v Gh¿°pw a\-kn-em-Ip∂ `mj-bmbn AXp A-hX - c - n-∏n-°s - ∏-´p. Ah¿ ]q¿Æambpw ]cn-ip-≤mfl \nb-{¥-WØn-emWv Ah Fgp-Xn-b-Xv.

Xmeq°v kphn-ti-jo-I-cWw ap≠-°bw: ]ocp-taSv Xmeq°v kphn-ti-jo-Ic - W - ip{iq-jb - psS `mK-ambn Pqsse 22 \v s]cp-h¥m-\-Øn\p kao]ap≈ tatemcØv `h-\-k-µ¿i-\hpw ]c-kytbm-Kß - fpw \S-∂p. Fw. sI. kÆn, AtimIv Ipam¿ , kmap-th¬ Sn ^nen∏v F∂n-h¿ ktµ-i߃ \¬In. ‰n.hn. amXyp, k-enwIp-am¿, sI.Fw. t__n F-∂n-h¿ t\XrXzw \¬In.- ]Xn-\©v kp-

hn-ti-jI - ∑ - m¿ Cu ip{iq-jb - n¬ kl-Ic - n-®p. Soans‚ Npa-Xe - b - n¬ tIm´bw, CSp°n Pn√-If - psS Ing°≥ taJe-I-fn¬ k`-I-fpsS kl-I-c-W-Øn¬ Iym-ºp-Ifpw GI-Zn\ {]h¿Ø-\ß - f - pw \S-∂ph-cp-∂p. A\p-[m-h\ {]-h¿Ø-\ßfpw apS- ß msX \S- ° p- ∂ p. {]m¿∞\ A`y¿∞n-°p-∂p. sI. Fw. t__n Mob : 9495026263


kXy- h - N \w

kmtlm- Z - c yw

kzmX{¥yw

2011 BKÃv

kl- h ¿ØnXzw

5

kXy-h-N-\-Øns‚ Imtem-NnX ka¿∏-Ww

sI. tXmakv amXyp Xncp-h-√.

ap∂qdn-e-[nIw {Kma-߃. {]IrXn at\m-lc - w. kwkvImc kº∂w. hyXykvX BNm-cA - \ - p-jvTm\-߃. ITn-\m-≤zm-\n-I-fmb a\pjy¿. F¶nepw `mc-XØns‚ B[p-\nI kmº-ØnIm`n-hr≤n Bkz-Zn-°m≥ Ig-nbm-Øh - ¿. CXmWv NØn-kvKUv kwÿm-\sØ tKm{Xh¿§ taJ-e-bmb Im¶n¿ Pn√bnse ]°m-t©m¿. _w•m-tZiv A`-bm¿∞n-Ifpw {]mtZ-inI NØn-kvK-Un-Ifpw BZn-hmkn tKm{X-ßfpw tN¿∂ c≠p-e-£-Øn-e[nIw hcp∂ P\-hn-`m-KØ - n\v icnbmb saUn-°¬ kuI-cy-ßf - n√ F∂Xv hnizm-kn-I-fmb \ΩpsS IÆp-Iƒ Xpd-∏n-°m≥ aXn-bmb bmYm¿∞y-am-Wv. tZiob BtcmKy-]c - n-]m-e\ kqNnI A\p-kc - n®v 1 e£w Bfp-Iƒ°v 48 tUm-IvS¿ - am¿ D≠v. ]t£ ]°m-t©mdn\p as‰mcp Ncn-{X-amWv ]d-bm-\p-≈X - .v 3 aWn-°q¿ bm{X sNbvXv 3000 cq] sNehp sNbvXm¬ am{Xta Bh-iy-ap≈ {]mY-anI saUn-°¬ kuI-cy-ß-sf-¶nepw Cu P\Xbv°v e`n-°p. th≠ ka-bØv ip{iqj e`n-°m-ØX - p-aqew \nkmc tcmK-ßfpw amc-I-ambn Xocp∂p. km[m-cW {]khw t]mepw AΩ- b p- s Sbpw Ip™n- s ‚bpw Poh\v `oj-Wn-bm-Wv. Cu kml-Nc - y-Øn-emWv `nembv k`-bn¬ \n∂v Hcp Iq´w hnizmkn-Iƒ NØn-kvK-Un¬ \n∂p≈ Hcp anj-Wdn tUmIvS-dpsS klmb-Øm¬ 1997¬ {]Xn-hmc ¢n\nIv ]°m-t©m-dn¬ Bcw-`n-®-Xv. ]¶mt©m-dnse Bi-b‰ P\-Xbv°v CXv {]Xo-£-bpsS Hcp Inc-W-ambn-cp-∂p. "Bim-In-c¨' NnIn-’mebw 100 Intem-ao-‰¿ Np‰-f-hn¬ e`n-°p∂ GI saUn-°¬ kuIcy-am-bn-cp-∂p. 1998 ¬ tIc-fØ - n¬

C≥Uy-bnepw hntZ-i-Øp-ap≈ hnizm-kn-I-fmb tUmIvS¿amcpw saUn-°¬ s{]m^-j-W-en-Ãp-Ifpw Xß-fpsS Bbp- ns‚ Hcp h¿jw ]°m-t©m-dn-\p-th≠n \¬In-bn-cp-s∂-¶n¬!

saUn-°¬ cwKsØ ka¿∏n-Xsc ImØv ]°m-t©m¿

\n∂p≈ anj-Wdn tUmIvS-dpsS km∂n≤yw hmSI--s°-´n-S-Øn¬ GXm≠v ]q¿Æ-amb Bip-]-{Xnbm-°n- am-‰n. imco-cnI kuJyw am{X-am-bn-cp-∂n√ Bim-In-c¨ e£y-an-´-Xv. P\-ß-fpsS BfloI kuJyØn-\mbn hnhn[ {]h¿-Ø\-ßfpw H∏w \S-∂p. 2000 ¬ Nne {]tXyI Imc- W - ß - f m¬ Cu tUm-IvS¿°p aS-ßn-t∏m-tI≠n h∂- X n- \ m¬ Bip- ] {Xn {]h¿Ø\w \n¿Øn hbvt°≠n h∂p. CXn-t\m-SIw 3 G°¿ ÿew Bip-]-{Xn-°mbn hmßm≥ ssZhw CS-bm°n. 2001 ¬ at\m-l-c-amb sI´n-S-߃ ]Wn ]q¿Øn-bm-bn. A∂p apX¬ ]°m-t©m¿ {]Xymi-bpsS Inc-W-Øn-\mbn ho≠pw ImØn-cp∏p XpS-cp-∂p. Ct∏mƒ

]q¿-Æ tXmXn¬ {]h¿Øn-°p∂ Hcp sU‚¬ ¢n\n°v am{Xta Bip-]-{Xn-bpsS `mK-am-bp-≈p. \√ Hcp {]mtZ-inI k` ]°m-t©m-dnep-≠v. Ign™ h¿jw ¢mkv 3 hsc-bp≈ CBSE kvIqfpw B-cw-`n®p. ASpØ h¿j-ß-fn¬ a‰v ¢m p-Ifpw Bcw-`n-°m≥ {Iao-Ic - W - ߃ sNøp-∂p. \ΩpsS I¿Øm-hmb tbip{In-kv-Xp P\sØ kuJy-am-°m\pw ]m]-tam-N\w \¬Im-\p-ambn h∂p. \q‰m-≠p-If - n-eqsS At\-I¿ Xs‚ Im¬®p-hSp ]n¥p-S¿∂v Adn-b-s∏-SmØ taJ-e-I-fn¬ kzta[bm Xß-sf-Øs∂ ka¿∏n-®p. At\-I¿ \nXy-amb Poh\pw kvt\-lhpw Is≠-Øp-∂-Xn\v \nkzm¿∞-ambn Ah-cpsS PohnXw

s° BXym-hi - y-am-Wv. G‰hpw {][m\w tUmIvS¿am-cm-Wv. t\gv-kpam-cpƒ∏sS Npcp°w t]¿ Xß-fpsS k∂-≤X Adn-bn-®p-sIm-≠n-cn°p-∂p. C≥Uy-bnepw hntZ-i-Øpap≈ hnizm-kn-I-fmb tUmIv-S¿am¿ Xß-fpsS Bbp- ns‚ Hcp h-¿-jw ]°m-t©m-dn-\p-th≠n \¬-In-bn-cp-s∂-¶n¬! Bim-In-c¨ anj≥ Bip-]{- Xn-°p-th≠n ]¶mfnØw hln-°m≥ CXp hm-bn-°p∂ Xm¶ƒ°pw CS-bm-Is´ F∂p {]m¿∞n-°p-∂p. Bip-]{Xn {]h¿-Ø\w GtIm-]n-∏n-°m≥ tIc-fØn¬ \n∂v ktlm-Z-c≥ tSman h¿Kokv G‰p-am-\q¿, Npa-Xe G¬-°p-Ibpw IpSpw-_-ambn Bip]{Xn hf-∏n¬ Xma-k-am-°p-Ibpw sNbvXn-´p-≠v. `mcy tj¿en, a°ƒ {]nkvI, Heohnb. tUmIvS¿am¿, t\-gvkp-am¿, em_v sSIv\o-jy≥, πw_¿, Ce-Iv{So-j≥, ss{Uh¿ XpS-ßnb F√m-X-c-Øn-ep-≈-hsc Bh-iy-ap-≠v. ssZh-a-°-fpsS {]m¿∞-\bpw ]¶m-fn-Øhpw A-`y¿∞n-°p-∂p. Xm¶ƒ Hcp tUm-IvStdm, t\gvtkm, ]mcm-sa-Un-°¬ Ãmt^m As√-¶n¬ \nXy-Xb - v°pth≠n Fs¥-¶nepw sNe-hn-Sp-hm≥ Xøm-dp≈ Hcp hnizm-kntbm B-sW-¶n¬ GsX-¶nepw \ne-bn¬ Cu \√ {]hrØnsb klmbn-∏m≥ ]cn-ip-≤m-flmhv t{]cn-∏n°p∂p F¶n¬ Zb-hmbn _‘s∏-Sp-I.

ka¿∏n-®p. sh√q¿, ep[n-bm-\, {InkvXy≥ saUn-°¬ tImtf-Pp-Iƒ, ‰n.-Fw.-Fw. F∂nh AXn¬ NneXp am{X-am-Wv. icn-bmb sshZy ip{iq-j-bn√msX ]°m-t©m¿ ImØn-cn-°p∂p. Bip-]{Xn {]h¿Ø\w ]p\cm-cw-`n-°m≥ tIc-f-Øn¬ \n∂p≈ Hcp Iq´w hnizm-kn-Iƒ {]m¿Asha Kiran Mission Hospital ∞-\-tbmsS aptºm´p h∂n-´p-≠v. Pakhanjore, Kanker Dist, sIb¿ skmssk-‰n-bn¬ \n∂v 30 Chattisgarh. Pin: 494776, h¿jsØ ]m´ Icm-dn¬ Bip-]in Chattisgarh +91 7587207583, {Xn Gs‰-SpØv {]h¿Ø-\-am-cw-`n9425551248 °p-I-bmWv e£yw. Email: Bw_p-e≥kv, FIvk-td, Apakhanjorehospital@gmail.com ƒ{Sm-ku≠v D]-I-c-W-߃, em- contact tel in Kerala +91 9447360417 _n-\p-th≠ Imcy-߃ Ch-sbmIhnX

hnizmk bm{X

ÿnc-Xt- bmsS HmSpI... {InkvXob PohnXw Hcp Hm´-am-Wv. tbip-{In-kvXp-hns\ kzoI-cn® Hmtcm {InkvXym-\n-bpw Hm´-°-f-Øn-em-Wv. \nan-j-ß-ƒ°p≈n¬ e£yÿ-m\sØØn hn{i-an-°m-hp∂ Hm´-a-√n-Xv. ]e-cpIqSn ]q¿Æ-am-°m-hp∂ dnte Hm´-co-Xn-bp-a-√. \nXy-Po-h-¶-te-°p≈ Hm´-am-Wn-Xv. Hm´-°m¿ Hmtcmcp-Øcpw X\n-®m-Wv. Fs‚ Hm´w Rm≥Xs∂ HmSn Xo¿t°-≠-Xp≠v. c£bv°v th≠n-bp≈ Hm´a-√ CXv. ip{iq-j-bpsS `mK-amWv. Fs‚ Hm´w Fs‚ Pohn-Xam-Wv. HmSp-∂-h¿ \nb-a-ßfpw \n¿t±-i-ßfpw ]men-®n-cn-t°-≠Xv Bh-iy-am-Wv. AXm-bn-cn-°Ww {Sm°v. {Sm°v sX‰n HmSn-bm¬ IncoSw {]m]n-°m≥ km[y-a-√. {]Xn-^-e-߃ \ΩpsS apºn¬ Gsd-bm-Wv. H∏w {]Xn-Iq-e-ßfpw. {]Xn-_-‘-ßsf AXn-Po-hn®v HmSphm≥ \mw {]Xn-⁄m-_≤ - c - mI-Ww. km£n-If - psS hen-sbm-cp kaqlw \ap°v Np‰p-ap-≠v. ChnsS CS-th-f-I-fn-√. Xf-cmsX HmSp∂-h¿°v Poh≥ am{X-a-√, kar≤-amb Poh≥ Ah-cn-ep-≠m-Ipw. Hm´-°-f-Øn¬ HmSp-∂-h¿°v ]u-tem-kns‚ Pohn-Xw amXr-Ibmbn \n¬°p-∂p. ]utemkv ]d-bp-∂p. ""H∂p Rm≥ sNøp-∂p. ]nºn-ep-≈-Xv ad∂pw apºn-ep-≈Xn∂p B™p-wsIm≠v {InkvXphn¬ ssZh-Øns‚ ]c-a-hn-fn-bpsS hncp-Xn-\m-bn- em-°n-te°v HmSp-∂p (^nen 3:14). Cu Hm´-Øn\v Hcp e£y-ap-≠v. Bflob ImgvN∏m- S p- ≠ v . \s√mcp at\m- ` m- h ap≠v. {]Xn-Iq-e-ßsf AXn-Po-hn°m-\p≈ Ir]bpw apt∂m´v HmSphm-\p≈ IcpØpw Cu hm°pI-fn-ep-≠v.

HmSp∂-h¿ FhnsS HmSp∂p F∂Xv {it≤-b-am-Wv. Gsd t]cpw {Sm°n\v ]pd-ØmWv HmSp-∂Xv. Ah-c-h¿ sh´n-sØ-fn® ]m-Xbn-eqsS HmSn-bm¬ e£yÿm-\Øv FØp-I-bn-√. hgn-bmb {InkvXp-hn¬ Bb hy‡n-Iƒt° CØ-c-Øn¬ icn-bmb hgntb HmSp-hm≥ km[n-°p-I-bp-≈p. HmSp-∂-h¿ ]men-t°≠ {][m\-amb Imcy-amWv hniz-kvX-X. Hm´-Øn¬ \mw Ahn-iz-kvX-cm-bn-

sdIvkv t{SmU≥ ]m]-Øn¬ A[n-jvTn-Xa - m-Wv. I¿Øm-hmb tbi-p-{InkvXp apJm¥-cta \ap°v hnPbw hcn-°m≥ km[n-°p-I-bp-≈p. hnizkvXX Krl-hn-Nm-c-I-∑mcn¬ Ah≥ At\z-jn-°p-∂p. Aev]Ø - n¬ hnizkvX-cm-bn-cp-∂m¬ \sΩ A[nIØn\v hnNm-c-I-cm-°pw. klnjv W XtbmsS HmSphm≥ km[n-°-Ww. IjvSX kln-jvWXtbbpw kln-jvWX kn≤- X - t bbpw Df- h m- ° p- ∂ p. IjvS-X-I-fpw tcmK--ß-fp-sams° Cu Hm´-Øn\p Gsd IcpØp ]I-cm≥ Imc-W-am-Imw. \ΩpsS ]q¿∆n-I¿ Gsd IjvSw kln®mWv HmSn-b-Xv. ]pXnb Xocp-am-\-tØmsS \ΩpsS apºn¬ h®n-cn-°p∂ Hm´w Xo¿°mw. Xncp-h-N-\-Øn-te°v \ap°v aSßn hcmw. ssZh-hmKvZm\w \Ωnepw \nd-thdpw. ""btlm-hsb ImØn-cn-°p-∂h¿ i‡nsb ]pXp-°pw. Ah¿ Igp-I∑m-sc-t∏mse NndIv ASn®v Ibcp-∂m¬ AXv ]cm-Pb - Ø - n\v Imc- d-pw. Ah¿ Xf¿∂v t]mIm-sX W-am-bn-Øo-cpw. Fs‚ PU-Øn-¬ HmSp-Ibpw £oWn®p t]m-ImsX \∑ hkn-°p-∂n-√. \∑ sNøm≥ \S-°p-Ibpw sNøpw (sbi 40:31) Xm-ev]cyw F\n-°p-≠v. F∂m¬ kuØv shÃv tIm¨^-d≥kn¬ C—n-°mØ Xn∑-bt{X {]h¿Øn- \¬Inb DZvLm-S\ ktµiw : Xøm°p-∂-Xv (tdma 7:18,19). Cu PUw dm-°n-bXv jn_p tP°-_v, Umfkv

tPm¿÷v ]o‰¿ hnizmk bm{X XpS-cs´ Rms\s‚ hnizmk \mYs\ ImWpw-hsc hn{i-a-an-√msX Hm´w Rmt\m-S-s´, hn{ia \m´n¬ sNs∂-Øp-thm-fw. hnizm-k-tØm-Wn-bn-tedn Rm≥ t]mI-s´, imiz-Xm-sas‚ hoSp-t\m-°n. NnØw-Ießn-Ø-f¿∂p t]mIm-sXs‚ I¿Øm-hn-\m-ebw tXSn-Ss´ ""kp\man'' t]mtemtcm h≥ Xnc-am-e-sb≥ bm\-\u-I-sb- Ip-ep-°p-Inepw bm{X XpScpw kpK-a-ambv {]nbs\ am{X-sa-∂p-≈-Øn¬ [ym\n®p Rm≥ a∂nse bm{X-Xn-I®p Rms\Øpw X≥ k∂n-[n-X-∂n-e-[n-Ip-XpIw ]ns∂-∏n-cn-bm-sX≥ Im¥-\p-sam-Øp-Rm≥ hnÆn¬ hkn-°p-a-\-¥-bp-Kw.

{]tam-Z-ambv hmgpw (Fs‚ I¿Ømhpsa≥ssZ-hhpta F∂-coXn) kphn-. F.sI. hn’≥, ]p∆≥Nnd ]mSpw Rm≥ \nXyhpw tbip-hn-\mbv ]mSp-I-tf-s‰s∂ ho≠-Xn-\mbv ]m]n-bm-sa-s∂ -ip-≤-\m-°m≥ ]m]-Øn¬ in£- h-ln-®-h-\mbv ]m]-Øn≥tLmc h≥Ip-gn-bn¬ ]mcw he-™p -Rm≥ tIWn-Sp-tºmƒ ]mcn-Xn¬ h∂p-Xm≥ tNmc-Nn¥n ]mh\\m°n hgn- \-SØn A∫m -]n-Xm-sh-sb-t∂m-Xn-Sp-hm≥ Aev]hpw A¿l-X-bn-√mØ Rm≥ B al¬ tNmc-bm¬ ip≤-\mbn A∫m ]nXm-sh-sb-t∂m-Xn-Sp∂p h∂nSpw ZqX-cp-am-bn-\n- Xm≥ hnÆn¬ X≥ip≤sc tN¿∂n-Sp-hm≥ hnÆn¬ X≥ k∂n[n tN¿ØnSpw Rm≥ ho´n¬ {]tam-Z-ambv hmWoSpw Rm≥

ssh.Fw.C.F^v. Iymºv tImt´- ° pfw: ]me- ° mSv bqWn‰v ssh. Fw. C. F^ns‚ Npa-X-e-bn¬ \mep-Zn-hkw- \o≠p\nev°p∂ ss__nƒ Iymºv sk]vXw_¿ 7 apX¬ 10 hsc \S°pw. {_Z¿ tP¿÷v ]o‰¿ Iymºv DZvLm-S\w sNøpw. tPm¿÷v am-Xyp (apss_), tdmbn- ‰n. Zm-\n-tb¬ (_mw•q¿), ]n. Fw. cmPp (tImX-aw-Kew)F∂n-h¿ ¢m p-Iƒ FSp°pw tehym-bm-K-߃, injy-Xzw, {InkvXp-imkv{Xw F-∂-o hnj-b-߃ ]T-\-hnt[-b-am-Ipw, cm{Xn-tbm-K-ßfpw D≠m-bn-cn°pw. Ip™p߃°mbn {]tXyI ]cn-]mSn-Iƒ \S-Ø-s∏-Spw. Iymºn\v 60000 cq]-tbmfw sNehv {]Xo-£n°p∂p. ssZh-P-\Øns‚ kl-I-cWw tXSp∂p. _‘-s∏-Sp-I. kmap-th¬ ]n. G{_lmw (sk{I-´dn) 9495448947

bp.F.C. hn._n-.Fkv kam]n®p jm¿Pm: Zp_m-bv, jm¿Pm, APvam≥, dmkv A¬ ssJa XpS- ß nb ÿe- ß - f nse Ip- ™ p- ß - f psS hn._n. Fkv. BKÃv 22 apX-¬ 26 hsc jm¿Pm bqWn-b≥ N¿®n¬ A\p- { K- l - a mbn \S-∂p. {_Z¿ kmap-th¬ _n. tXmakv (a-Xp-c) {][m\ AXnYn Bbn-cp-∂p. at\m-l-c-ß-fmb Km\-ßfpw IY-Ifpw ]mTy-]-≤-Xbn¬ Dƒs∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. A-™q-dn-e-[nIw Ip´n-Iƒ ]s¶-Sp-Øp. Xocp-am-\-sa--SpØ Ip´n-If - psS \ne-\n-ev∏n\mbn {]m¿∞n-®m-epw.


kXy- h - N \w

kmtlm- Z - c yw

kzmX{¥yw

kl- h ¿ØnXzw

2011 BKÃv

6

kXy-h-N-\-Øns‚ Imtem-NnX ka¿∏-Ww

Ncn-{X-Øns‚ GSp-I-fn¬ \n∂v

{InkvXp

C√mØ ih-°p-gnbn-te°p s]mbvs°m-≠n-cn-°p∂ Ac-£nX e£-ßt- fmSv kphn-tijw Adn-bn-t°-≠Xns‚ Bh-iyIX a\- n-em°n, Aß-s\-bp≈ ÿ-eß - f - n¬ t]mbn kphn-tijw Adn-bn-°Ww F∂v B{K-ln-°pIbpw {]m¿∞n-°p-Ibpw ^e-ambn Ipº-\m´v k`-bn¬\n∂pw, ktlm-Zc - ≥am-cmb Fw. kn. tPm¨, ]n. sP.F{_-lmw, sI. kn. tXmakv, hn.-‰n. F{_-lmw, ]n. sP. sNdnbm≥, F∂o ktlm-Z-c-∑m¿ 1959 sabv 5˛mw XobXn ap∂p-a-Wn°v Ipºm-\m´p \n∂pw bm{X-Xn-cn-®p. tIm´bw hgn 6˛mwXobXn Xriqcn-¬ FØn. A∂p B ]´-W-Øn¬ Hcp henb P\-°q-´-tØmSv kphn-tijw Adn-bn-∏m≥ kuI-cyw e`n-®p. cm{Xn {_Z¿. ‰n. Fw. tPmWn-t\m-Sp-IqsS Xma-kn-°p-Ibpw ]nt‰∂p cmhnse s{Sbn≥ Ibdn sXt° ae-_m-dn-ep≈ \ne-ºq¿ tÃj-\n¬ Cd-ßn, _ v am¿§w 12 ssatemfw AI-e-ap≈ aWnaqfn-bn¬ FØn-t®-cp-Ibpw sNbvXp. AhnsS I¿Øm-hns‚ the sNbvXp-sIm-≠n-cn-°p∂ {_Z¿. ]n.Fw. amXyp(-Ip-™v)h - ns‚ ho´n¬ hn{i- a n- ® - t ijw, A∂v k‘y°p Ahn-sS-bp≈ Hcp Ih-ebn¬ ]c-ky-the \SØn. ASpØ Zohkw aWn-aq-fn- bn-ep≈- At\Iw `h-\ß - ƒ kµ¿in-°p-Ibpw Bfmw-{-]Xn the-Iƒ \SØp-Ibpw sNbvXp. cm{Xn-tbm-K-ßfpw D≠mbn-cp-∂p. 9˛mw XobXn i\n-bmgvN R߃ c≠p _m®mbn ]ncn-™p. Hcp kwLw aWn-aq-fn, FS-°c Cu ÿe-ß-fnepw as‰ kwLw ]p√-t©cn F∂ ÿeØpw theIƒ \S-Øn. ]p√-t©-cn¬ tPm¨ k-tlm-Z-cs‚ ho´n¬h-®pw, aWnaq-fn-bn¬ {_: ]n. Fw. amXyp-hns‚ Xma-kÿ - e - Ø - p-sh®pw \S-∂- Bcm-[\mtbmK-ß-fn¬ kw_-‘n-®tijw, Icp-fmbn F∂sXcp-hn¬ sshIn´p ]c-ky-tbmKw \S-Øn. Cu ÿe-ß-fn-se√mw hnhn-[-a-Xÿ-cmb hen-b-Iq´w {i≤-tbm-SpIqSn hN\w tIƒ°p∂p≠m-bn-cp∂p. 11˛mw Xob-Xn- R߃ c≠p k-wLhpw sN´n AßmSn F∂ ]-´-W-Øn¬ H∂n®p IqSp-Ibpw AhnsS {]kw-Kn-°p-Ibpw sN-bvXp. cm{Xn 8 aWn-tbm-Sp-IqSn Xrss°-IqØv F∂ ÿe-Øp≈ Hcp ktlm-Z-cs‚ `h-\-Øn-te°p t]m-bn. NqSns‚ B[nIyw aqehpw, ssI®p-a-Sp-ambn hf-sc-Zqcw \S-∂-Xp-sIm≠pw imco-cn-I-£oWw hfsc A[nIw D≠m-bn-cp-∂p. F¶nepw ss[cy-k-taXw al-Xzam¿∂ kphn-tijw tLmjn-∏m≥ I¿Ømhp Ir] X∂p. Rß-tfmSp-IqSn ]n. Fw. amXyp ktlm-Z-c\pw, ]p√t©cn¬ \n∂pw aØmbn ktlm-Zc - \pw, tXmakv ktlmZ-c\pw the-bn¬ kl-I-cn-®n-cp∂p. 12˛mw XobXn \ne-ºq¿ \n-

khn-ti-j-samsbmcp kphn-ti-j-bm{X ∂pw bm{X-Xn-cn®v Aßm-Sn-∏pdw, \-t√∏≈n F∂ ÿ-eØp h∂ptN¿∂p Ahn-sS-bp≈ kphn-tijm-e-b-Øn¬ Aev]w hn{i-an-®tijw N¥ ÿeØv {]kwKw \S-Øn. DtZym-Km¿∞w h∂p-Xm-akn-°p∂ aq∂p-\mev `h-\-߃ Hgn®v {InkvXym-\n-I-fmbn Bcpw Xs∂ B ]´-W-Øn¬ C√. {]kw-Kw tIƒ°p∂Xn\v sslµ-hcpw ap…o-a-ß-fp-ambn [mcmfw Bfp-Iƒ Xnßn-°q-Sn-bn-cp-∂p. A∂p cm{Xn R߃ kphn-ti-jm-e-b-

sIm¶≥ tKmkv]¬ Hu´v do®v

GI-Zn\ ktΩ-f\w Øn¬ hn{i-an-®p. ASpØ Znhkw cmhnse Ahn-sS \n∂pw 4 ssa¬ Zqcw Im¬\-S-bmbn k©-cn®v `h\-߃tXmdpw Ib-dnbpw Bfmw{]-Xn-bmbpw kphn-tijw Adn-bn®p-sIm≠v sImgn-™mw-]md F∂ ÿeØv sN∂p tN¿∂p. At\Im-bncw Ass{I-kvX-h-tcmSv B ]´-W-Ønepw kphn-tijw Adnbn-®p. A∂p cm{Xn Xs∂ bm{X-Xncn®v 10 aWn-tbm-Sp-IqSn Nn‰q¿ ]´W-Øn¬ FØn. \ΩpsS ktlmZ-c≥ ‰n. Fkv. \mb-cpsS `h-\Ø - nemWv hn{i-an-®-Xv. B henb ]´W-Øn¬ \tΩm-Sp≈ _‘-Øn¬ Cu Hcp `h\w am{Xtabp≈p. {_Z¿. ‰n. F v. \mb¿ DtZym-Km¿∞w ]q\-bnepw, ktlm-Z-cnbpw a°fpw Nn‰qcp Xma-kn-°p-∂p. tcmK-Øm¬ IjvS-s∏-Sp∂ B ktlm-Z-cn-bpsS imco-coI kuJyØn-\p-th-≠nbpw Bflo-bm-`n-hr≤n-°mbpw hnizm-kn-Iƒ Ghcpw {]m¿∞nt°≠-Xm-Wv. al-Xz-Ønte- ° p IS∂p t]mb \ΩpsS {]nb-s∏´ ktlm-Zc - ≥ aoJm-tbens‚ Npcp-ßnb ImesØ {]h¿Ø-\w Nn‰q-cnepw kao] {]tZ-iß-fnepw hfsc {]tbm-P-\-{]-Z-ambn-cp∂p F∂v R߃°v {Kln°m≥ Ign-™n-´p-≠.v {]nb k-tlmZ- c ≥ {]h¿Øn®psIm≠n- c p∂ cwKØv I¿Øm-hn-\p-th-≠n- {]h¿Øn∏m≥ Hcmƒ ap≥t]m´phtc≠-Xn\v {]tXyIw {]m¿∞n∏m≥ At]-£. Ign™ Hcp amk-°mt__n, F.hn. G{_-lmw XpS-ßnb-h¿ hnhn[ ip{iq-jI - ƒ \n¿∆-ln®p. 11 hnZym¿∞n-Iƒ ]T-\Ø - n-\mbn {]th-i\w t\Sn. \√ Iq´w hnizm-kn-Iƒ ]s¶-Sp-Øp. kmap-th¬ ‰n. ^nen-∏ns‚ t\Xr-Xz-Øn-¬ Km\hn-cp∂pw kwL-Sn-∏n-®n-cp-∂p.

Fkv._n.Fkv kvs]jy¬ Iymºv 8˛mw t]Pns‚ XpS¿® G{_lmw tXmakv (]p-√m-Sv), _n\p kmap-th¬ F∂n-h¿ t\Xr-Xzw \evIn. Iymºn¬ Ip´n-It- fm-sSm-∏w \nc-h[n amXm-]n-Xm-°ƒ-°pw ]s¶Sp-°p-hm≥ Ah-kc - a - p-≠mbn. a’c-hn-Pb - n-If - mb hn-Zym¿-∞n-Iƒ°v kΩm\߃ hnX-cWw sNbvXp. Iymºn-s\-∏‰n am-Xm-]n-Xm°-fpsS hne-bn-cp-Øe - p-Iƒ - Bth-iI - c - a - m-

Ipº-\mSv: Bfl-{]-Im-in\n amknI- b psS Npa- X - e - b n¬ {]h- N \ ktΩ-f\w Ipº-\m´v {_Z-d¨ k`m- l m- f n¬ sk]v ‰ w- _ ¿ 26 apX¬ 28 hsc \S-°pw. {InkvXp-hns‚ Hen-hp-ae {]kwKw, {]h-N\ kw`-h-ß-fpsS Ime-{Iaw shfn-∏mSp ]pkvX-I ]T\w, {]h-N\ - h - ym-Jym\w F∂o hnj-b-ß-fn¬ bYm-{Iaw {_Z¿ cmP≥ tXma-kv, tUm. H.Fw. kmap-th¬, tUm.tImin amXyp, tUm.

cXv\-Kncn: alm-cm-jv{S-bnse cXv\-Kncn _tY¬ {InÃy≥ Akwªn {]h¿Ø-Ic - mb kphn-ti-jI - ∑m¿ hn≥k≥ sI. tPm¿÷pw jn_p sk_m-Ãy\pw sIm¶≥ tKmkv]¬ Hu´v do®v {]h¿Ø\w \SØp∂p. Ign™ 6 h¿j-ambn \S°p∂ Cu ip{iqj Ht´sd {Kmaß-fn¬ ssZh-h-N\w Adn-bn-®p. A\p-[m-h\ {]h¿Ø-\-ß-ƒ \S∂p hcp-∂p. amk-Øn¬ HcmgvN hoXw \S-°p∂ kphn-ti-jo-I-cW-Øn¬ t_mwt_-bn¬ \n∂p≈ ]tØmfw ktlm-Z-c-∑m¿ ]s¶-Sp°p-∂p, {]m¿∞\bpw kl-Ic - W - hpw tXSp-∂p. sSe-t^m¨: 02352 ˛ 270864

hN-\-Øns‚ s]mcpƒ Xncn-bv°pI 1˛mw t]Pns‚ XpS¿® th¿]mSv F∂ eLp-{KŸw {_Z¿ ]n.C. kmwIp´n Ae-Ivkm-≠¿ tImin°p \¬In {]Im-i\w sNbvXp. G{_lmw tXma-kv, F.kn. tXma-kv, _nPp amXyp, tXmakv

e-ambn ktlm-Z-cn-k-tlm-Z-c≥amcn¬ Hcmsf F¶nepw ImWp-∂X - n\v BImw-£t- bmSv an n v. ‰n. F v. \mb¿ Ccn-°p-tºm-gmWv Rß-ƒ AhnsS sN∂Xv. Rßsf I-≠Xv ktlm-Zc - n°pw Ip™p-߃-°pw- h-enb B\-µhpw Bizmk-hp-am-bn-cp-∂p. Hcp Znhkw Nn‰q¿ Xma-kn-®t- ijw 14˛mw XobXn bm{X-Xn-cn-®p. A∂p Xs∂ tIm´bØv FØn-cm{Xn hn{i-an-®n´v 15˛mw XobXn D®-tbmSp IqSn Ipº\m´v FØn-t®¿∂p. bm{X-bn¬

Bfl-{]-Im-in\n ktΩ-f\w Ipº-\m-´v

bn-cp-∂p. CØ-cØ - n-ep≈ IymºpIƒ \ΩpsS k-aq-lØ - n¬ Gsd {]tbm-P\w sN-øp-sa∂v \nc-h[n t]¿ A`n-{]m-bs - ∏-´p. ]T-\h - n-jb - ߃ Ip´n-Iƒ-°p-am-{X-a√ amXm-]nXm-°ƒ°pw KpW-I-c-am-Ip-sa∂v knÿ sa¿-en≥ tdmbn amXypkv (tZm-lm) ]d-™p. Iymºn¬ ]s¶Sp-°p-∂X - n-\p-am-{X-ambn hntZ-ic - mPy-ßf - n-¬\n∂v Nne Ip™p-߃ FØn-bn-cp-∂p.

Bbn-c-I-W-°n\v eLp-te-J-Iƒ hnX-cWw sNøp∂Xn\pw kphnti-j-{]-Xn-Iƒ ]e¿°pw sImSp°p-∂-Xn\p km[n-®p. hninjym R-ß-fpsS ssIhiw D≠m-bn-cp∂ hmIyw Fgp-Xnb c≠v t_m¿Uv the-tbm-Sp≈ _‘-Øn¬ hfsc {]tbm-P-\-{]-Z-am-bn-cp-∂p. I-Æn-tcm-Sp-IqsS hnX® hnØp-Iƒ B¿t∏msS sImømw F∂p-≈ {]Xymi R߃°p≠v. R-ß-fpsS Cu bm{X-bpsS ^e-ambn 5 ¬ A[nIw Bfp-Iƒ {]Xy-£-ambn I¿Øm-hns\km£n-°p-∂Xp ImWp-hm≥ ssZhw CS-bm-°n-sb∂p≈ hnhcw ssZh-\m-a-a-l-XzØn-\mbn Adn-bn-®p-sIm-≈p-∂p. IqSmsX Cu the-If - psS ^eambn At\Iw Bflm-°ƒ \nXyX-bn¬ ImWp-hm≥ \Ωp°p {]m¿∞n°mw. \∑ kphn-ti-jn-∏n-°p-∂-hcpsS Im¬ F{X at\m-lcw. (teJ-I≥ ]tc-X-\mb Fw.kn. tPm¨, tae-tØ-Xn¬)

]p√mSv: F_-t\-k¿ {_Z-d¨ N¿®ns‚ GI-Zn\ IpSpw-_-kw-Kaw BKÃv 15\v \S-∂p. cmhnse 8. 30\v Bcw-`n® ktΩ-f\w 4. 30\v ]-cy-h-km-\n-®p. Ip´n-I-fp-sSbpw apXn¿∂-hc - p-sSbpw hnhn[ ]cn-]mSn-Iƒ s]m-Xp-{]-tbm-P-\-Øn-\mbv \S-Øs - ∏-´p. kphn. kn. ‰n. tPmWn°p´n kam-]\ ktµiw \¬In. {_Z¿ G{_lmw tXma-kv, C. ‰n. ^nen∏v F∂n- h ¿ t\XrXzw \¬In.

]pXnb {]h¿Ø\w Nme-°pSn : tamN\w samss_¬ tKmkv]¬ Soans‚ Npa-X-e-bn¬ Nme-°p-Sn°p Ing°p `mK-Ømbn amcmwtImSn¬ ÿew-k-`m- ÿm]-\- e-£y-Øn¬ `h-\-k-µ¿i\hpw CXc {]h¿Ø- \ - ß fpw Bcw-`n-®n-cn-°p-∂p. ktlm : iin C©- ° p- ≠ ns‚ t\Xr- X z- Ø nemWv {]h¿Ø-\-߃. {]m¿∞\bpw kl-I-c-Whpw Bh-iy-ap≠v, iin C©-°p≠v 9495196732

sI.kn. tPm¨k¨ F∂n-h¿ ¢m p-Iƒ \bn-°pw. Xn¶ƒ, sN∆m, _p[≥ Znh-k-ß-fn¬ cm-hnse 9.30 apX¬ 4 hsc ]I¬ ¢m- pI-fpw 6.30 apX¬ cm{Xn-tbm-K-ßfpw \S°pw. `£-W{- I-ao-Ic - W - ß - ƒ Bh-iy-ap-≈-Xp-sIm≠v ]I¬ tbmK-ß-fn¬ ]s¶-Sp-°m-\m-{K-ln°p-∂h¿ ap≥Iq´n cPn-ÿ sNtø≠-Xm-Wv. kn.F. tP-¿÷v 0469 2664314, 9447265500

]pXnb {]h¿Ø\w s\√n-bmw-]Xn: ae-ºpg k`mwKhpw kphn. tPm¨ h¿Ko-kns‚ aI-\pamb kmap-th¬ h¿§okv ]q¿Æ- k - a b {]h¿Ø- \ - Ø n¬ s\√nbm-º-Xn-bn¬ IpSpw-_-ambn Xma-kn-°p-∂p. tXm´w sXmgn-emfn-I-fmb Xan-gcpw ae-bm-fn-Ifpw Xnßn-∏m¿°p∂ ÿe-am-Wn-Xv. `mcybpw c≠v a°-fp-ap-≠v. ChnsS Hcp ÿew k`-bmWv Xs‚ e£yhpw {]¿∞-\bpw. ssZh-P-\Øns‚ t{]m’m-l\ - hpw {]m¿∞\bpw Bhiy-ap≠v. Samuel Varghese, Suvartha Bhavan, Nelliampathy, Padagiri P.O., Palakkad 678 508

s\Sp-ºm-t»-cn-bnse {]h¿Ø-\-߃ s\Sp-ºm-t»cn: kphn. Pbnwkv Fw. tXmakv ÿew-k`m cq]o-IcW e£y-Øn¬ ÿeØv {]h¿Øn-®p-hc - p-∂p. apt∂m´p h∂-h¿°mbv ss__nƒ ¢m pw k¨tU kvIqfpw \S-°p-∂p. F. Pn. t]m-ƒ, kmPq, Ãm≥en F∂o ktlm-Z-c-∑m¿ {]h¿Ø-\-ß-fn¬ kl-I-cn-°p-∂p. {]m¿∞\ Bhiy-s∏-Sp-∂p. jamesm, thomas@yahoo.in 9567625652.

KpUv ss‰UnwKvkv A_p-Zm_n: A_p-Zm_n {_Zd¨ Akw-ªn-bpsS B`n-ap-JyØn¬ Cu h¿jsØ I¨h-≥j≥ KpUv ss‰UnwKvkv 2011 sk]v‰w-_¿ 20 apX¬ 22 hsc A_pZm_n Chm- © - e n- ° ¬ N¿®v sk‚-dn¬ \S-Øpw. tPm¨ ]n. tXmakv ssZh-h-N\w ip{iq-jn°pw. I¨h≥js‚ A\p-{K-lØn-\mbn {]m¿∞n-®mepw kmwIp´n tPm¿÷v, sU∂okv amXyqkv

Hm¿Ω-bpsS Xncn-®p-h-c-hn¬ BÀm-Z-Øns‚ Bcm-[\ 1˛mw t]Pns‚ XpS¿® 2008 am¿®n¬ s]s´-s∂m-cp\mƒ bm{Xm at≤y Ipg-™p-hoW ktlm-Zcn tcmK-ß-fn-te°v hgpXn \oßp-∂Xv `h-\mw-K-߃ {i≤n-®p. adhn tcmKw kqk-ΩbpsS Xe-t®m-dns\ ]nSn-®-S-°n. \n wK-`m-h-tØm-sS, H∂n-t\mSpw {]XnI-cn-°m-\m-hmsX Hcp inip-hns‚ Ah-ÿm-hn-ti-jØ - n-seØn \nev°p∂ `mcytbbpw AΩ-tbbpw ssZ\y-`m-h-tØmsS Ah¿ t\m°n-\n-∂p. temI-sa-ºm-Sp-ap≈ ssZh-a° - fpsS {]m¿∞-\m-t]-£I - ƒ kz¿§Øn-te°v CS-ap-dn-bmsX ka¿∏n°-s∏-´p. X_o-Y-sb-°p-dn-®p≈ km£yw kqkΩbv°pw kz¥-ambn-cp-∂p. NnIn-’-Iƒ H∂n\p ]ndsI as‰m-∂mbn XpS¿∂p. {io Nn{Xm saUn-°¬ sk‚-dn¬ \SØnb NnIn-’-Iƒ aS-ßn-h-chv Akm≤yw F∂ hn[ntb \evInbp-≈p. ap´nb hmXn-ep-Isf√mw AS- ™ - t ∏mƒ \ncm- i - t bmsS Ah¿ aS-ßn. CXn-\nsS ]nXm-hns‚ ac-Whpw kw`-hn-®p. kz¥w ]nXm-hns‚ arX-i-co-c-Øn\p ap≥]n¬ D‰-h¿

ssI]n-Sn®v Ccp-Øp-tºmƒ Hcp Xp≈n IÆo¿ Hgp-°m-\m-hmsX ]cn-k-c-ß-fn-te°v {i≤ Xncn® B aIsf t\m°n IqSn-\n-∂- HØn-cn-t∏¿ IÆo¿ ho-gvØn. HSp-hn¬ sh√q¿ {InkvXy≥ sa-Un-°¬ tImtf-Pn-te°v `mcybpsS Iøpw]nSn®v tP°_v amXyp h≠n Ib-dp-tºmƒ HSp-hn-esØ ]cn-{i-a-߃°v ssZhw XpW-bmI-Wta F∂ {]m¿∞-\tb IqsSbp-≠m-bn-cp-∂p-≈p. 2 amksØ NnIn-’-Iƒ°v HSp-hn¬ ]pXp-∏≈n tXm≠p-I-≠Øn¬ `h-\Ø - n-se-Øp-tºmƒ hcth¬°p-hm≥ ImØp-\n∂ a°sf t]cp-sNm√n hnfn-°p∂ AΩbp-sS ap∂n¬ ssZh-tØm-Sp≈ kvt\l-Øns‚ IÆo¿ s]mgn-®mWv Ip™p-߃ aΩnsb Bt«-jn®Xv. hnkvar-Xn-bn-em-≠p-t]mb aq∂p- h ¿j- Ø ns‚ \jv S - t _m- [ sØ-°mƒ XncnsI In´nb Hm¿ΩbpsS kº-Øn¬ kz¿§-tØm-fs - aØp∂ tImth-Wn-bn¬ Ib-dnbpw Cd-ßnbpw kvtXm{Xm¿∏Ww \SØp-I am{Xta IpSpw-_mw-K-߃°v sNøp-hm≥ Ign-™p-≈p. ]pXp-bp-K-Øn≥ ]pØ≥]p-e-

cn `h-\sØ hncp-∂p- ho-Smbn cq]m¥-c-s∏-Sp-Øn. \mep-]m-Sp-\n∂pw kvt\l-{]-hm-l-Øns‚ IpsØmgp-°v `h-\s-Ø kvt\l-°-S-em°n. {]m¿∞n-®-hcpw k¶-S-s∏-´-hcpw s\S-pho¿∏n-´h - cpw F√mw k¿∆-i‡ - s‚ Ic-kv]¿i-Øn¬ hn\bm-\zn-Xc - mbn kvtXm{Xw sNbvX - p. BKÃv 14 Rmb¿ sshIp-t∂cw 6\v ]pXp-∏-≈n-bnse `h-\-Øn¬ k`-bpsS Npa-X-e-bn¬ \S∂ kvt- Xm{X-tbm-KØ - n¬ ktlm. kqk-Ωb - psS km£y-hm-°p-Iƒ a\pjys‚ H∂p-an-√m-bvasb ho≠pw Dd-∏n-°p-∂h - b - m-bn. IpSpw-_w-Kß - ƒ F√m-hcpw Akm-≤y-amb Imcy-ßsf km[y-am-°p∂ k¿-∆i‡-\n¬ ho≠pw hnizmkw A-¿∏n°p∂ km£y-߃ {]kvXm-hn-®p. ktlm. tPm¨ Ipcy≥ Bkm-^ns‚ Pohn-Xm-\p-`-h-ß-fn¬\n∂v ]Tn-t°≠ ]mT-t`-Z-߃ ]¶p-h-®p. Hcp ssZhw Pohn-°p∂p F∂ icn-bmb t_m[y-tØmsS hnizm-kn-Ifpw _‘p-an-{Xm-Zn-Ifpw kqkΩ So®¿°v hµ\w ]d™p aS-ßn. \memw bma-Ønepw AhnSp∂v hcpw. HSp-hn-esØ sXfnhpw tbip I¿Ømhv ImWn-°p-∂p. kqkΩ So®-dneqsS...


kXy- h - N \w

kmtlm- Z - c yw

kzmX{¥yw

kl- h ¿ØnXzw

2011 BKÃv

7

kXy-h-N-\-Øns‚ Imtem-NnX ka¿∏-Ww

Our Marriages: How Legal Are They It is common in our marriage ceremonies for the preacher, who conducts the marriage, to announce something like the following: “I am happy to announce now that Mrs. X and Mr. X are now a legally wedded couple as per the Scriptures and also as per the laws of the land. They now have all the privileges of a legally wedded couple”. Biblically speaking, they are married and the preachers are right. However, the statement that they are legally wedded as per “the laws of the land” is a fallacy. It is a false statement. A preacher or pastor can conduct a “legally valid” marriage as per the “the laws of the land” only and only if they have received a marriage license from a competent government authority. Unfortunately, not even a handful of our evangelists or elders have such a license, although dozens of them have been heard making this statement. Laws have been changing in our land. Unfortunately, a good number of our people have not kept in touch with these changes. They continue to live in the preindependent India where many of these present laws did not exist. As

per the current laws, a couple who gets married in a spiritual congregation (or a temple) do not have the status of a legally married couple, unless the person who conducts the marriage service has a license — directly or through ecclesiastic transfer of authority. Many of them discover this when there is a legal problem, or when they try to get a passport for the wife. This is the reason why many Brethren couples these days go the registrar and get their marriages registered the way births and deaths are registered these days. Only thing, registering a Christian marriage is much more difficult, more time-consuming, and more involved than registering a birth or a death. Things are not going to be any more easy in the coming day. Thus evangelists and Church leaders among us who are invited to officiate marriages should immediately get in touch with competent lawyers or similar people and file papers to secure marriage licenses. It takes several months or longer to get such a license, and thus the sooner they try the better it would be.

TIME TO TRAIN LOCAL BELIEVERS The fifties and sixties motivated a large number of brothers from Kerala to go to states outside, and this resulted in the establishment of hundreds of assembly testimonies from Kanyakumari up to Kashmir and from Gujarat up to Bengal. However, the socio-cultural situation has been changing practically everywhere, and the assemblies need to seriously think about the needs of the presentday India. It has become clear over the years that while evangelists from other states can minister in larger towns, access to villages is highly restricted. There are barriers of language, culture, and customs which are difficult for people from other backgrounds to overcome. While Hindi is fairly common in many states, villagers often speak a dialect of Hindi which is not easy for outsiders to understand. Since a large number of brothers and sisters from these regions have come to the Lord in the past few decades, we now need to encourage and support them so that they might get trained in witnessing, Bible teaching, and disciple-making. Once such trained believers go back to their own people and culture, they can communicate more easily with the target population. Only this will eventually make the ministries self-sustaining. SBS India is one ministry that has realized the importance of training local believers in ministry. The results have been gratifying. Bible schools, other ministries, and evangelists need to adopt the same approach. Else the situation will one day be similar to that of ministries run by foreign missionaries who did not train local believers to take over these ministries. As a result, thousands of churches and hundreds of organizations run by them have shut down. The same thing can happen if we do not train local believers to manage their churches and allied ministries.

Brethren Theological College, Inauguration Close to 250 believers gathered in the BBC Auditorium, Kallisseri, on 7 August 2011 for the inauguration of the Brethren Theological College. In his introductory speech, Evangelist Philip Abraham, the Patron, explained how the idea of BTC came into the minds of certain believers in Kallisseri. Prof Jacob Thomas, the Chairman of BTC Trust, invited believers to be a part of the BTC ministry. Brother Abraham Chempola, director of GTC Perumbavoor, brought the keynote address and brother MM Zacharia formally inaugurated the program. Brother Abraham

Thomas, Kochi, brought the message from Faculty Members of BTC. A large number of brothers participated in dedicatory prayers and felicitations. BTC has eleven students in its first batch, who will Lord willing graduate in 2014. BTC also has a faculty of close to 30 spiritually dedicated brothers with high training in biblical and secular subjects. The Principal is Dr. Johnson C. Philip. Dr. Saneesh Cherian serves as the Academic Dean and Brother Biju Mathew serves as the Resident Director. Biju Mathew is working as an external student on his doctoral

REHOBOTH THEOLOGICAL INSTITUTE Dr. Saneesh Cherian RTI is a well-known Bible School run by believers from the assemblies. Situated in the compound of Rehoboth Girl’s Orphanage Trust at Trichur, it started functioning in 2002. The initiation came from brothers James Williams, CJ Mathai, and VM John. When they shared this vision with Miss PN Treasure, she said that Rehoboth already had the same vision and therefore she and brother MP Godly started praying for a Bible school along with these 3 brothers. After years of prayer, they invited Dr. Johnson C. Philip for several sessions as a consultant and this consultation culminated with an invitation to him to become the first principal. Thus he became the Founder Principal along with Dr. Saneesh Cherian as the Founder Academic Dean. Together they donated several thousand books from their personal libraries to meet the reading needs of students. RTI started in an old building which a believing family generously allowed them to use. By second year they moved the classes to a thatched building in Rehoboth compound, and by third year all students moved to the Rehoboth compound. Two batches of students were there at this time and the new building and an older building built at the time

of V Nagal provided ample space for living, classrooms, and library. The buildings were built and expanded each year, so that now there is a very large multi-story building at the center of activities. A large campus has been planned, and will be built in the coming years as the Lord leads. Recently Dr. PC Abraham (Ex Bahrain) joined as the next principal. The Registrar, Jiju Ninan — a first batch graduate — ably looks after the day-today management. Miss PN Treasure and Rehoboth look after the over-all management of Rehoboth ministries including RTI. RTI is a unique co-educational Bible school, and it is the only assembly institution where girls can study for a degree in theology. Girls and boys have their own hostels and are supervised by able and mature wardens. RTI also has a superb library which has been enriched in the subsequent years with the addition of a very large number of contemporary theological works. The professional administration, spiritual environment, rich library, and the multiple acres of land available coupled with the vision of its founders, trustees, and management has made RTI a unique co-educational Bible School in India. [For Information: 0487-2425334, info@RehobothIndia.Com]

jm¿Pm _neo-thgvkv kphn-tij Iymºv ASn-®n-∏p-g-bn¬ kam-]n®p

h¿Kokv tXmakv ASn-®n-∏pg (dm-∂n): aZy-Øn\pw ab-°p-a-cp-∂p-Iƒ°pw ASn-a-Ifmbpw Nqj-W-Øn\v hnt[-b-cmbpw Ign-™n-cp∂ ae-th-S¿ BZnhmkn tImf-\n-I-fn¬ ssZh-kvt\l-Øns‚ tLmj-kzcw Db-cp-∂p. Ign™ A©p-h¿jsØ ITn-\amb ka¿∏-W-Øn-s‚bpw XymK\n¿`c ip{iq-j-bp-sSbpw hne-a-Xn°m-\m-hmØ kΩm-\-amWv 11 IpSpw-_-ß-fn¬ sXfn-™ BfloI Xncn-\mfw. Fgp-a‰ - q¿ imtew {_Zvd¨ N¿®v Aw-K-ß-fm-bn-cp∂ ktlm-Zcn tPmkven tXma-kv, BZn-hmkn hn`mKØn¬ \n∂v {InkvXp-hn-izmk- Ø n- t e°v h∂ kpPm- X bpw

ASn-®n-∏p-gb - n¬ kphn-tij tLmj- W - Ø n- \ mbn {]mcw- ` - k - a bw Gsd A≤zm\w Ign-®-h-cm-Wv. dm∂n kotbm≥Ip∂v k`mw-Kamb {_Z¿ h¿Kokv tXmakpw kl-{]-h¿Ø-Icpw \S-Ønb ITn-\amb BfloI t]mcm-´ß - f - n¬ {InkvXp-hn\pw kphn-ti-j-Øn\pw A-Sn-b-dhp ]d-™Xv tImS-Xn-bpsS-bpw t]meo-kn-s‚bpw in£-bpsSbpw ap∂n¬ Xe- Ip\n-°m™ ]e-cpam-Wv. IpSpw-_k - a - m-[m\w \jvS-s∏-´-hcpw hymP-hm-‰nepw ASn]nSn A{I-a-ß-fnepw t]cptI´-hcp-amb BZn-hm-kn-Iƒ C∂v Xncph-N\w Iøn-te¥n kphn-ti-jØn-s‚ km£n-I-fm-bn-cn-°p-∂p.

\nXy-X-bn¬ kphn-. Un. tPm¨ Ip¿¥p¬: B{‘m-{]-tZ-inse B-Zy-Ime kphnti-j{- ]-h¿Ø-Icn-¬ {]aq-J\ - m-bncp∂ Un. tPm¨ 80-˛mw hb- n¬ \nXy-X-bn¬ {]th-in-®p. Pqsse 22\v shfp-∏n\v A-¥-cn® Xs‚ arX-tZlw ]nt‰-∂v \qdp-IW - ° - n\p hnizm-kn-If - psS km∂n-≤y-Øn¬ kwkvIc - n-®p. 25˛mw hb- n¬ I¿Øm-hns\ c£-I\pw \mY-\p-ambn AwKo-Icn® tPm¨ 34˛mw hb- n¬ I¿Xrhn- f n- b psS A\p- k - c - W m¿∞w ]q¿Æ-ka - b - i - p-{iq-jI - \ - mbn amdn.

80˛mw hb- nepw ip{iq-jbn¬ Gsd {]tbm-P-\-s∏-´p. B{‘-bn-¬ Ip¿∂q¬, apl-_q-_v \K¿, A\¥-c-∏q¿, {]Imiw XpS-ßnb CSß-fn¬ Ht´sd ÿew k`-Iƒ Xs‚ {]h¿Ø\w aqew cq]-s∏-´p. D÷z-e\ - mb {]`m-jI - \ - m-bn-cp∂p. ]c-ky-tbm-K{- ]-`m-jW - Ø - n\v {]tXyI kn≤n e`n-®n-cp-∂p. \nc¥cw ssk°n-fn¬ k©-cn-®mWv Cu henb the Xm≥ XpS¿∂-Xv. I¿Ømhv \evInb c≠p B¨-a-°fpw kphn-ti-j-{]-h¿Ø-Icm-Wv. Un. tPm¨ tamk pw Un. tPm¨ tPmjzmbpw aIƒ A∂Ωbpw acp-a-I≥ tamk pw kphnti- j - { ]- h ¿Ø- I - c m- W v . B{‘bnse kphn- t i- j - { ]- h ¿Ø- \ ßsf {]m¿∞-\-bn¬ Hm¿°p-I.

studies with the Scofield Seminary which is based in the USA. Dr. Johnson has agreed to remain as principal only for three years, till the first graduation service, after which brother Biju Mathew will take over as the next Principal. Once the administrative duties are relinquished, Dr. Johnson would devote more time to teaching at BTC. He has strongly urged that good spiritual management principles require that Bible School faculty members should relinquish administration before they are 60, exactly the way one sees in the secular teaching institutions worldwide.

-tPm¿÷v Ipcys‚ amXmhv

kphn-. amXyp sImSn-tØm´w

Umf-kv: tNØbv°-¬ shÆn-b∏md ]tc-X-\mb hn.sI. tPm¿-÷ns‚ `mcy adn-bmΩ (86) BKÃv 9\v Umf-kn¬ \ncym- X - b m- b n. Icmƒ´- ≥ {_- Z v d ¨ Akwªn ip{iq-j-I\pw Fgp-Øp-Im-c-\p-amb tPm-¿÷v Ipcy≥, Beokv ]mdbn¬, eoemΩ tXma-kv, tPm-¨k≥, tPm¿÷v tP-°-_v F∂n-hcmWv a°ƒ. Icm-ƒ´≥ Akw-ªnbpsS Npa-X-e-bn¬ B-KÃv 12 \v kwkvI-cn-®p. ZpxJØn-en-cn-°p∂ hsc {]m¿∞-\-bn¬ Hm¿Øm-epw.

tIm´- b w: ]ø∏m-Sn-bn¬ I¿Xrip-{iq-j-bnembncp∂ kphn. amXyp sImSntØm´w HmKÃv 6\v Xm≥ Bi h®n-cp∂ al-XzØn-te°v {]thin-®p. ih-kw-kvImcw At\I ssZh-a° - f - psS _‘p-an-{Xm-Zn-If - psSbpw km∂n-≤y-Øn¬ ]qX-°pgn {_Z-d¨ Akwªn skan-tØ-cnbn¬ HmKÃv 8\v \S-∂p. ZpxJØnen-cn-°p∂ {]nb-s∏-´h - sc {]m¿∞\-bn¬ Hm¿Øm-epw. 12345678901234567890123456

12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456 12345678901234567890123456

ASn-®n-∏pg BZn-hmkn Ducn¬\n∂pw Aº-e-∏-d-ºn¬ IrjvW≥Ip´n Ipº-\mSv _Y\n ss__nƒ kvIqfn¬ hN-\-]-cn-io-e\w t\Sn. I¿Xr-ip-{iq-j-bpsS `mK-hpambn amdn-bn-cn-°p-∂p. Pqsse 28,29,30 Xob-Xn-I-fn¬ jm¿Pm _neo-thgvkv Akwªn ASn-®n-∏pg tI{µ-am°n kphn-tij-Iymºv \S-∂p. Icn-Ip-fw, sNm≈-\m-h-b¬ F∂o tImf-\n-I-fnepw `h-\-k-µ¿i-\hpw ASn-®n∏pg PwKvj-\n¬ {XnZn\ I¨-h≥j\pw \S-∂p. ktlm-Z-c-∑m-cmb sI. hn. amXyp, Nmƒkv tPm¨, tUm. sI. kn. tPm¨k≥ F∂n-h¿ {]kwKn®p. ]I¬ \S-∂ ss__nƒ¢m p-I-fn¬ Nmƒkv tPm¨, kmapth¬ G{_lmw, kn. ‰n. tPmWn°p´n F∂n-h¿ hN\w ]¶p-h®p. tPm¨en Nmƒkpw _m_p HmS\m- h - ´ hpw Km\- i p- { iqjbv ° v t\XrXzw \evIn. ]Ø-\w-Xn´ _n. _n. sFbn¬\n-∂p≈ Sow aq∂p Znh-khpw ip{iq-j-I-fn¬ kl-Icn-®p. C´n-b-∏m-d, It®-cn-Ø-Sw, AØn-°-bw, s]cn-\m-Sv XpS-ßnb ÿe-ß-fn¬ ]c-ky-tbm-K-߃ \S-∂p. ktlm-Z-c-∑m-cmb kmw ^n-en-∏v, jn_p amXyp, kn. Un. tXm-ak - v, tdm_n≥ tXma-kv, ^nen∏v sI. amXyp, tPm¿÷v ]n. kmapth¬, tkma≥ F∂n-h¿ t\Xr-Xzw \evIn. dm∂n-bnepw ]cn-k-c-ßfnepw D≈ kphn-ti-j-I-∑mcpw kphn-ti-jX - e - v]c - cpw {]h¿Ø-\ß-fn¬ kl-Ic - n-®p. hnX-bv°s - ∏´ hnØv ^e-aW - n-bp-hm≥ Bflm°-fpsS DS-bh - t- \mSv {]m¿∞n-°mw.


]n._n. \º¿ 38 Ipº-\m-Sv tIcfw ˛ 689547 t^m¨: 9495204611

Indian Brethren MONTHLY

indianbrethrennews@gmail.com www.indianbrethren.org

kXy- h - N \w

kmtlm- Z - c yw

kzmX{¥yw

jm¿Pm k` ssltd-©n¬ _nen-thgvkv ao‰v \S-Øn

_neo-thgvkv ao‰n¬ {_Z¿ AeIvkv kmap-th¬ ktµiw \¬Ip∂p. hn.]n.- aØm-bn, h¿°n tPm¿Pv F∂n-h¿ kao]w ‰nPn tXmakv Icn-¥c - phn cl-t_mØv {_Z-d¨ Icn-¥-cphn (C-Sp-°n): Pn√-bnse N¿®n¬ \S∂ kwKaw {_Z¿ ]n. kphn-ti-jI - ∑ - m-scbpw IpSpw-_mw- C. kmwIp´n DZvLm-S\w sNbvXp. K-ß-sfbpw kao] ÿew-k-`-I- {_Z¿ Nm≠-∏n≈ ^nen∏v A≤yfn-se hnizm-kn-Is - fbpw ]s¶-Sp-∏n- £-\m-bn-cp-∂p. A≥]Øn At©mfw kphn®v jm¿Pm {_Zvd¨ Akwªn _neo-thgvkv ao‰v \S-Øn. BKÃv 24 ti-j-I-∑m¿ IpSpw-_-ßfmbn ]_p[≥ cmhnse 10 apX¬ 2 hsc s¶-Sp-Øp. kzbw ]cn-N-b-s∏-Sp-

Øp-Ibpw {]m¿∞-\m-hn-jb - ß - ƒ ]¶p-h-bv°p-Ipbw sNbvXp. CSp°n-bn¬ ASp-Ø-bnsS ÿew-k`m -ÿm]\e-£y-Øn¬ \S-Øp∂ ip{iq-j-Iƒ {]m¿∞-\-bv-°mbn {]kvXm-hn-°-s∏-´p. kphn-tij-Is‚ {]h¿Øn sNøpI F∂ Blzm-\t- ØmsS {_Z¿ AevIvkv kmap-th¬ ktµiw \evIn. ssltd-©ns‚ km[y-XI - ƒ {_Z¿ Fw. sI. Pbnwkv hy‡-am-°n. kn.‰n.tPmWn-°p-´n, h¿°n tPm¿÷v, sI.sI. kt¥mjv Ip-am-¿, hn.Fw. t]mƒ, sI.Fw. t_-_n, tZhky tXma-kv, tPm h¿Ko-kv F∂n-h¿ hnhn[ ip{iq-jI - ƒ \n¿∆ln-®p. jm¿P-bn¬ \n-s∂-Ønb hn. ]n. aØm-bn, ‰nPn tXma-kv, Pbnwkv ‰n. t]mƒ F∂n-h¿ {]m-¿∞n-®p. {_Z¿ G{_lmw tXm-a-kv kam-]\-kt- µiw \evIn. jm-¿-Pm k`bpsS Npa-X-e-bn¬ Pn-√-bn-¬ \n¿Æm-bI - a - mb Nne {]-h¿-Ø\ - ß - ƒ°p≈ km[yX Cu k-µ¿i-\Øn-eqsS I¿Ømhv Hcp-°n.

{Inkv kmap-th¬ an\n-kv{Sokv 6 amk ss__nƒ tImgvkv \S-Øp-∂p hnP-b-\-K-cw (B-{‘): tIm≠ BZn-hm-kn-I-fpsS {Kma-k-`-I-fn¬ \n∂p≈ 15 bphm-°ƒ°v {Inkv kmap-th¬ an\n-kv{Sokv 6 amkw ssZ¿Ly-ap≈ hN-\-]-cn-io-e\w \evIpw. hN-\\ - n-›b - hpw Bfl-`mc-hp-ap≈ 15 Hmfw sXep¶p k-tlmZ-c-∑m¿ hN\w A`y-kn-∏n-°pw. hnizm-k-Øns‚ the-bn¬ i‡cm-Ip-hm-\p≈ {]mtbm-KoI ]cn-ioe-\hpw hnZym¿∞n-Iƒ°v \evIpw. k`m]cn-]m-e-\w, Bfmw-{]Xn th-

e, ]c-ky-{]-h¿Ø-\ß - ƒ - , thZ-imkv{X- k-Xy-߃, ka-b-hn-\n-a-bw, Xme-¥p-I-fpsS hn\n-tbmKw, k`mip-{iq-j-Iƒ F∂n-h-bn¬ anI® ]T-\-amWv {Inkv kmap-th¬ an\nkv{Sokv Hcp-°n-bn-´p-≈-Xv. Ign™ _m®n¬ 11 tIm≠m bphm-°ƒ ]cn-io-e\w t\Sp-I-bp≠m-bn. Ah¿ {]mtZ-inI {_Z-d¨ k`-I-fnepw kao]{Kma-ß-fnepw kphn-ti-jØ - n\v km£yw hln-°p-∂p. c≠p ÿew k`-Iƒ

tImtfPv ÃpU≥kv Iymºv A¶-amen:{]mtZ-inI {_Zvd¨ k`-I-fpsS kl-I-c-W-Øn¬ \S-∂p hcp∂ tImtfPv ÃpU≥-kv Iymºv sk]v‰w-_¿ 4 ˛8 h-sc A¶amen Akokn im¥n tI{µ-bn¬

Xncp-h√ saUn-°¬ anj≥: AeIvkv h¿Kokv sNb¿am≥ Xncp-h√: saUn-°¬ anj≥ ÿm]-\-ß-fpsS s]mXptbmKw BKÃv 16\v ‰n.Fw.Fw. tIm¨^-d≥kv lmfn¬ \S-∂p. {_Z¿ Ae-Ivkv h¿Kokv sNb¿am\mbn ho≠pw sXc-s™-Sp-°-s∏-´p. tPm¨ hn. G{_-lm-amWv sshkv sNb¿am≥. tXmakv tPm¨ sk{I´-dnbpw _∂n ^nen∏v tPmbn‚ v sk{I-´-dnbpw hn¬k≥ tXmakv {Sj-dm-dp-am-bn. t\gvknwKv tImfPns‚ {]kn-U‚mbn ‰n. ‰n. tXmakv sXc-s™-Sp-°s - ∏-´p. sI. Fw. amØpÆn ]pXnb `c-Wk - a - n-Xn-bn¬ AwK-am-bn. ‰n.Fw.Fw. {]h¿-Ø\-ßsf {]m¿∞-\b - n¬ Hm¿°p-I.

h®v \S-°pw. tImf-Pv, πkv Sp, ]mc-e¬ tImf-Pv, lb¿ sk-°≥Udn, sF.Sn.sF., t\gv-knw-Kv, a‰v kmt¶-XnI hnZym-`ym-k-ÿm-]-\߃ F∂n-hn-S-ß-fn¬ ]Tn-°p∂ hnZym¿∞n-Iƒ°p ]s¶-Sp-°mw. D]-cn-]-T\ km[y-X-Ifpw Icnb¿ sXc-s™-Sp-∏pw, Iymº-knse km£y-Po-hn-Xw, ka-b-hn-\n-tbmKw, `mhn Xocp-am-\-߃, hnP-bI-c-amb {InkvXob Pohn-Xw, {Ink-vXob hf¿®, Imcy-hn-Nm-cI - X - zw, anj≥kv, At∏m-f-P-‰n-Ivkv, IqSmsX Bcm-[-\, kwKoX A`y-k\w, N¿®-Iƒ, sKbnwkv, tNmtZymØ- c - ß ƒ XpS- ß n- b h {][m\ ]cn-]m-Sn-Iƒ Bbn-cn-°pw. ktlm- Z - c - ∑ m- c mb h¿Kokv tPm-¨, Pbnwkv h¿Ko-kv, tPm¿÷v tImin, F. B¿. ]o‰¿, _m_p tPm¨, tUm. sPbvk¨, s_≥knIv andm≥Um XpS-ßn-b-h¿ ¢m p-Iƒ°v t\XrXzw \evIpw. Xm¬]-cy-ap-≈-h¿ _‘-s∏-SpI. sP¬k¨ ]n. sP. 9447233466

CXn-t\m-SIw {Kma-ß-fn¬ cq]w sIm≈p-hm≥ I¿Ømhv klm-bn®p. 30 Hmfw hnizm-kn-Iƒ Ccp k`-I-fnepw I¿Øm-hns\ Bcm-[n®p t]mcp-∂p. {Inkv kmap-th¬ an-\nkv{Sokns\ {]m¿∞-\-bn¬ Hm¿Øm-epw.

kl- h ¿ØnXzw

hm¿jnI hcn-kwJy ` 60

2011 AUGUST For private circulation only

tPm¨ tÃm´v \nXy-X-bn¬ s^_n≥ tPm¨kv e≠≥. {]kn≤ thZNn¥-I\pw {]`m-j-I\pw \n-c-h[n {KŸ-ßfpsS cN-bn-Xm-hp-amb tPm¨ tÃm´v \nXy-Xb - n¬ tN¿°-s∏-´p. Pqsse 27\v 90˛mw hb- n¬ Cw•≠nse kqssd-bn¬ Bbn-cp∂p A¥yw. ]Øp-h¿j-tØm-fw InS∏n-em-bn-cp-∂p. A¿t\mƒUv tÃm´ns‚ aI\mbn 1921 ¬ e≠\n-em-bn-cp∂p P\-\w. {Sn\n‰n tImtf-Pn¬\n-∂pw thZ-im-kv{Xhpw {^©pw ]Tn-®p. ]T-\Ø - n¬ \√ anIhp ]pe¿Øphm\pw At\Iw ]pc-kvIm-c-߃ t\Sp-hm\pw Ign-™p. temI-Ønse G‰hpw kzm[o\-i-‡n-bp≈ 100 t]cn¬ Hcmfmbn 2005¬ ssSw amK-kn≥ tPm¨ tÃm´ns\ sXc-s™-Sp-Øn-cp∂p. temIkphn-ti-jo-Ic - W - Ø - n¬ {it≤-b-amb kw`m-h-\-I-ƒ \evIn-bn-´p-≠v. t_knIv {In-Ãym-\n‰n, Zv dmUn-°¬ Unssk-∏nƒ, Zv t{Imkv Hm^v ss{IÃv Xp-S-ßn A-≥]-Xn¬]cw {KŸ-߃ cNn®n- ´ p- ≠ v . Zi- e - £ - ° - W n- ° n\v tIm∏n-Iƒ hn‰-gn-°-s∏-´-h-bmWv tÃm´ns‚ an° {KŸ-ß-fpw. tÃm´ns‚ 17˛mw hb-kn¬ sdKv_n kvIpfnse ]T-\-Im-eØv F-dnIv \mjv F∂ I¿Xr-Zm-ks‚ hN-\{- ]-tLm-jW - Ø - n¬ tbip-{In-kvXp-hn-s\ c£-I\pw \mY-\p-ambn kzoI-cn-®p. sNdp-{]mbØn¬Xs∂ {InkvXp-hns\ km-

£n-°p-∂-Xn\pw hN-\-k-Xy-߃ tcJ-bm-°p-∂-Xn\pap≈ henb hnfn At±-l-Øn¬ {]I-S-ambn-cp-∂p. ZmºXyPo-hnXw-t]mepw Ah-Wn®v ssZh-cmPy hym]v-Xn-°p-th≠n ka¿∏n-°-s∏´ [oc-\m-bn-cp∂p tPm¨ tÃm´v. 1987¬ amth-en-°c _nj∏v aq¿ tImtf-Pn¬ anj≥ tIm-¨^-d≥kn¬ apJy-{]-`m-jI - \ - mbn F-Øn. amcm-a¨ I¨h≥j-\nepw tPm¨ tÃm´v hN-\-k-tµiw \¬In-bn-´p-≠v. temI-sa-ºmSpw tPm¨ tÃm´v anj≥ {]h¿Ø-\-߃ \S-°p-∂p-≠v. hN\m`y-k-\-Øn\v anIhp ]p-e-¿Øp-∂-hsc ]T-\-Øn¬ t{]m’m--ln-∏n-°p∂ Z¿i-\hpw Cu {]h¿Ø-\-Øn-\p-≠v. At±lw ss{IkvXhtem-I-Øn\v kΩm\n® kw`m-h-\-Iƒ Hcn-°epw hnkva-cn-°mhp-∂-X-√.

]me-°mSv Pn√-bn¬ ]pXnb the-ÿ-e-߃ He-h-t°mSv: tIc-f-Ønse 14 Pn√-I-fn¬ G‰hpw Ipdhv kphn-tijw tI´n-´p≈ Pn√-bmWv ]me-°mSv. 31 {_Z-d¨ k`-Ifpw 34 kphn-ti-j-I-∑m-cpta Chn-sS-bp-≈p. {InkvtX-X-cmb P\-hn-`m-K-ß-fmWv Gsdbpw. `h-\-ß-fn¬\n∂v {]I-S-amb FXn¿∏pIƒ C√ -X-s∂. \ne-hn-ep≈ ÿew k`-I-fn¬ kztZ-in-I-fmb aX-hn-`m-K-ß-fn¬ \n∂p≈ hf-sctbsd ktlm-Zco ktlm-Z-c-∑m-cp-≠v. Pn√-bpsS hnkrXn aqew ssh. Fw. C. F^v, _me-kwLw F∂o {]h¿Ø-\-߃ aq∂p taJ-eI-fmbn Xncn-®n-cn-°p-∂p. hS-°m-t©-cn, ]me-°m-Sv, A´-∏mSn F∂n-h-bmWv Ah. ASp-Ø-bnsS Pn√-bnse A©v ]pXnb ÿeß-fn¬ k`IqSnhchv e£y-an´v {]h¿Ø\w Bcw`n-®n-´p-≠v. He-h-t°m-Sv, s\∑m-d, t]mØ-_n, s\√nbm-º-Xn, H‰-∏mew F∂n-hn-S-ß-fn-emWv bYm-{Iaw kphn-ti-j-I-∑m-cmb hn.-kn. tXma-kv, kn.-]n. tPm^n, _nPp kn. tPm¨, kmap-th¬ h¿Ko-kv, _n\ptPmkv F∂n-h¿ {]h¿Øn-°p-∂Xv. {]Xn-Iqe Iem-hÿ ]me-°m-Sns‚ {]h¿Ø\ {]Xn-k-‘n-bm-Wv. IpSn-tb‰ taJe Ipd-hm-Wv. Xt±io-b-cmb Ass{I-kvXh hn`m-K-߃ BWv A[nI-hpw. At∏mƒ Xs∂ kphn-tijw FØn-t®¿∂n´n√mØ hfsctbsd ÿe-߃ Pn√-bn¬ Ahti-jn-°p-∂p. ae-_m-dn-\p-th≠n {]m¿∞n-°p-tºmƒ ]me-°m-Sn-\p-th≠n hnti-jm¬ {]m¿∞n-°p-I. ]pXnb kphn-ti-j-Icpw {]h¿Ø-\-ÿ-e-ßfpw ÿew-k-`-Ifpw cp]-sam-Sp-°-s´. tIm´bw I™n°pgn k`-bn¬ ip{iq-j-bn¬ G¿s∏-´p-h∂ kphn-

kphn-ti-j-I≥ hn. kn. tXmakpw IpSpw-_hpw

ti-jI - ≥ hn. kn. tXmakv Ip-Spw-_a - mbn He-ht- °mSv tI{µ-am°n ]pXnb {]h-¿-Ø\w Bcw-`n-®p. `h-\k-µ¿i-\-ßfpw ss__nƒ ¢m p-Ifpw \S∂p hcp∂p. Nne¿ Xm¬]cyw ImWn-®n-´p-≠v. 2˛mw ¢m n¬ ]Tn-°p∂ aIƒ sÃ√bpw bpsIPn hnZym¿∞n Ãm≥ F∂n-hc - mWv a°ƒ. ktlmZcn Pq_n. ^≠p-Iƒ H∂pw C√m-sXbpw hnizmkw am{Xw ssIap-X-embv {]h¿Ø\ X¬]-c-\mbn hben¬ \nev°p∂ Cu kphn-tij IpSpw-_sØ {]m¿∞-\-bn¬ Hm¿Ømepw. V.C. Thomas, Vadakkemuriyil, Labour, Ezhakkadu P O, Palakkadu- 678 631. Mob: 9446686997.

Fkv._n.Fkv kvs]jy¬ Iymºn\v A\p-{K-loX kam-]\w

{]m¿∞-\-tbmsS XpS-°w... {_Z¿ hn. sF. amXyp tZml, {]m¿∞n®v Fkv. _n. Fkv. kvs]jy¬ Iymºv Bcw-`n-°p-∂p. tPm¨k≥ kn. ^nen-∏v, Fw. kn. tPm¿÷v, sI. hn. amXyp, sI. F. ^nen-∏v, ]n. C. kmwIp´n F∂n-h¿ kao-]w.

_n\p kmap-th¬ Nc¬°p∂v. Ah-[n-°m-eØv bp.Fkv.F., Kƒ^v cm-Py-ßf - n¬\n∂pw \m´n-se-Ønb Ip´nIƒ°pw amXm-]n-Xm-°ƒ-°p-ambn kphn-ti-jI≥ _me-kwLw kvs]-jy¬ Iym-ºv BKÃv 2 sNm∆ sshIn´v 4 apX-¬ 5 sh≈n 1:30 hsc Nc¬°p∂v Iymºv sk‚-dn¬ \S∂p. sNm∆mgvN 6.30 \v \S∂ s]mXpktΩ-f\w {_Z¿ sI.-F. ^nen∏v DZvLm-S\w sNbvXp. {_Z¿ ]n.-C. kmwIp´n A≤y-£-\m-bn-cp-∂p. Ip´n-Iƒ°pw amXm-]n-Xm-°ƒ°p-ambn hnhn[ skj\p- I ƒ Iymºn¬ {Iao- I - c n- ° - s ∏´p.

kwKoX A`y-k-\w, ss__nƒ ]T-\w, ]h¿ t]mbn‚ v ¢m p-Iƒ. `mc-X kphn-ti-jo-Ic - W - sØ-°p-dn-®p≈ {]tXyI skj-\p-Iƒ, B\pIm-enI Bflo-b-hn-j-b-ß-sf-°p-dn-®p≈ s]mXp N¿®-Iƒ, ss__nƒ a¬k-c-߃ XpS-ßnb ]cn-]m-Sn-Ifpw hnP-b-I-c-ambn \S-Ø-s∏-´p. ssZh-Øns‚ k¿∆m-bp-[h - ¿§w [cn-®p-sIm≈pI F∂-Xmbncp∂p Nn¥m-hn-j-bw. kphnti-j-I-∑m-cmb tPmkv amXyqkv, tPmbn tPm¨, tUm. tPm¨ G{_-lmw, F{_lmw tXmakv (sIm-®n), tUm. tPm¨k¨ kn. ^nen-∏v, tijw t]Pv 6¬

Printed, published by P.E. Samkutty on behalf of BCCF Printed at Puthethu Offset, Kallissery. For Private Circulation Only

Indian Brethren Newsletter August 2011  

A publication by Brethren Christian Churches Fellowship

Indian Brethren Newsletter August 2011  

A publication by Brethren Christian Churches Fellowship

Advertisement