't Aksentje sept 2023-jan 2024

Page 1

t’Aksentje

sem 2023- jai 2024

t’Aksentjeseptember2023-januari2024

Bestechirovrienden

Het nieuwe jaar gaat van start met een nieuw programma en vol leuke activiteiten.Uiteraardbetekentditdaterookeennieuweleidingsploegzalzijndit jaar We verwelkomen onze nieuwe leider en leidsters: Rube, Kaat-Fee, Margo, Marie en Julie. We kunnen niet wachten om er met onze nieuwe leidingsploeg voortezorgendatjullieonvergetelijkechirozondagengaanbelevenditjaar!

Jammer genoeg betekent een nieuw chirojaar ook dat we afscheid nemen van eenaantalleiding.DankjewelIrene,Britt,Lisa,LotteV.,LotteB.,Hanne,Robbe,Robin enWoutvoorjullieinzetenalleleukemomenten Dechirogaatjulliemissen!

Uiteraard ook een hele dikke dankjewel aan Mieke, wie ook jarenlang trouw chirolidengeëngageerdechiroleidsterwas.Vooronsbenjenogsteedsdeelvan de chiro,indeleidingsploegendaarbuiten,zoalshethoordetezijn.Wegaanjou missenditjaar,Mike.

De rol van groepsleiding wordt doorgegeven van Britt, Irene en Ineke aan Lars, Lyse en Ina Bedankt aan de oude groepsleiding voor al jullie werk het voorbije jaar,datwerdenormgeapprecieerd.

Ook nemen we afscheid van onze volwassen begeleidster Lobke Dikke merci Lobkevooraljouwhulpdevoorbijejaren!EnwelkomWiet!HijzalLobkeopvolgen.

Dit jaar is het jaarthema Daar zit muziek in. Muziek is meer dan een blad met noten op, net als de Chiro. De Chiro bestaat uit enorm veel aspecten maar het is het gevoel van al die dingen samen dat voor onze Chirosymfonie zorgt Chiro is meer dan de som der delen, ’t is synergie! In een groep zingen we allemaal andersmaarsamenklinkenwealséénstem.Datischiro!

Wij zijn er klaar voor omermetonsallenopnieuweenmegaplezantjaarvante maken!Jullieook?

Totopzondag, De leglo va Chi Aket

2

Website

Chiro Aksent vind je ook terug op het internet! We hebben onze eigen webiste: w.ciket.be Hier vind je heel wat informatie terug zoals contactgegevens vandeleiding,desemesterplanningeninschrijvingenvoorevenementenzoalsde Brunch en breugel Het is zeker aan te raden om er af en toe eens een kijkje te nemen!

FacebookenInstagram

Naast de website hebben wij ook een eigen facebookpagina, Chiro Aksent Bonheiden. Op deze pagina vind je ook heelwatinformatieterug!Voordefoto’s van zondagen, weekends en kamp hebben we een gesloten groep, Foto’s Chiro AksentBonheiden,stuurzekereenverzoekomlidteworden,dankrijgjetoegang totaldefoto’s!

WehebbenookeeneigenInstagrampagina, Chi Aket Bonen Hierposten weopzondagen,weekendsenkampstories,volgonszekeromnikstemissen.

Veiligheid

Deleidingstaatelkezondagalsgemachtigdopzichteraanhetzebrapadvoorde chiro VanafTito’slatenwehettoeomalleennaarhuistefiesten Zitjekindbijde Rakwi’sofeenjongeregroep,laatdanevenwetenofzij/hijtoestemmingheeftom alleennaardechirotekomen

Heeftjekindallergiëen,ziektesofdingenwaaropwemoetenletten,laatditzeker wetenaandenieuweleidingvanjekind!

Weekend

Dit jaar gaan alle afdelingen op hetzelfde moment op weekend. Namelijk van vrijdag 1 t.e.m. zondag 3 maart. Dan gaan leden en leidingmetdegansegroep overnachten, eten en ravotten op verplaatsing. Dit ismeestalinlokalenvaneen anderejeugdbeweging.

VoordeRibbelsisditnogwatanders Zijovernachtenmetz’nallenéénnachtjeop de chiro. Je kan onderling met de andere ouders afspreken om te carpoolen.

t’Aksentjeseptember2023-januari2024 Algemeneinfo
3

Moest je toch een probleem ondervinden, stuur dan zekereenberichtjenaarde leiding. Meerinfooverjeweekendvolgtlaternog!

Financieelverantwoordelijke

Peter Dehaes (Pepi) is onze financieel verantwoordelijke Je kan mailen naar, setici@ic.co,voormutualiteit,verzekering,fiscaleattesten.Heelwat i i alen een deel van het kampgeld en lidgeld terug. Meer info emutualiteitkrijgen BezorgPepihetformuliervanjemutualiteit dan zet hij er een stempel op en bezorgen we het aan de

lijkeledenbeheer

Ledenbeheer neemt Ineke voor haar rekening. Zij zal vooral achter de schermen werken voor onder andere (her)inschrijvingen, lidgeld, wachtlijst beheren, kampinschrijvingenenopvolgingaanwezigheden.Inekeheeft zelf geen afdeling, maar je zult haar zeker zien op onze evenementen! Bij vragen over Ledenbeheer kan je mailen naar ciket@hol

co ofbellenop 0479785503.

egingtrachtenwedekostenvoorelkeactiviteitzolaagmogelijk ervoorniemandeenfinanciëledrempelhoeftteontstaan.Toch steedseenzekerekostprijsdienietaltijdvooriedereengelegen den bieden we vanaf dit jaar een sociaal tarief aan voor het lidgeld Indien u denkt in aanmerking te komen voor dit tarief kan u bij het (her)inschrijven van uw kind een vakje aanvinken. Wij brengen u dan op de hoogte van de vermindering in kosten Als uw kind al ingeschreven is en toch gebruik wil makenvandeoptiesociaaltarief,kanuzekercontactopnemenmet onzeverantwoordelijkeledenbeheer,Ineke!

Indienernogandereactiviteiten,aankopen,…i.v.m.dechiroeendrempelvormen voor u, neem dan zeker contact met ons op zodat we samen een oplossing kunnenvinden

t’Aksentjeseptember2023-januari2024
4

Chirouniform

Net zoals de meeste Chiro’s hebben ook wij ons eigen uniform Het uniform versterkt ons groepsgevoel en zo zijn we altijd en overal herkenbaar. Bovendien

zijnonzeChiroklerenechtespeelklerenenkunnenzetegeneenstootje

Een uniform is bij ons verplicht vanaf de Rakwi’s, maar Ribbels en Speelclub houdenwezekerniettegenomditookaltedragen

HetuniformbestaatuitonzeeigenblauweChirotrui,eenChiroT-shirtoftopjeen eenChiroshort,-rokof–broekrok

De trui, T-shirt en het topje kan je bestellen via de website. Als we de betaling goed ontvangen hebben zal er een pakketje klaarliggen op het einde van de volgendeChiro-zondag.Pasjelieverhetuniformalvorensjebesteltofkoopjehet liever tochnietonline,dankanjenaiedereChiro-zondagiemandvandeleiding aanspreken.

Je chiro rok of shortkoopjeindeBanier,dechirowinkelinde

O.L.Vrouwstraat te Mechelen. Hierkanjeonderandereookde

kentekentjes halen Je vindt er ook andere leuke attributen

zoals een Chirohemd, sokken en schoenen. Deze maken echtergeendeeluitvanhetverplichteuniform

Schrijf ook zeker je naam in je uniform, zo kunnen wijermeeoverwakendatde uniformenmetdejuistepersoonhuiswaartskeren

t’Aksentjeseptember2023-januari2024
5

t’Aksentjeseptember2023-januari2024

DeBanier

Hebben jullie al gehoord van dé chirowinkel? De Banier bevindt zich in de Onze-Lieve-VrouwenstraatinMechelen.Hierkunnenjulliealleskunnenvindenwat jullie nodig hebben voor de chiro! Of het nu gaat om een onderdelen van het uniform, die perfect zittende rok, of allerlei leuke extra's zoals chiroschoenen, chirosokkenenchiropetten(dezezijnuiteraardnietverplicht) Ookvindjehieralle ledentekentjesenjaartekentjesvooropjechirorokof-short.

Gazekereenspiepen!

6

Vrijdag20oktober-Dagvandejeugdbeweging

Dedagvandejeugdbewegingisdefeestdagvan alle jeugdbewegingen in Vlaanderen. Vandaag mogenjullieallemaalinjullieperfectchirouniform naarschoolgaan,zodatjeaaniedereentrotskan showendatjeindechirozit!

Vrijdag27oktober-DionysosenKidsParty&Oudercafé

Het is weertijdvooreenspetterendfeestje!VoorDeLo wordt ingenomen door de ouderen onder ons. Is het

18u30 tot 20u30 aan diegene die nog net iets te jong voorDionysos,omtebewijzendatzijookwetenhoeje goed feestje moet bouwen! Trek je dansbenen dus m aan en neem al je vrienden mee voor een spettere

editie van KIDS PARTY!Ookniet-chiroledenzijnwelkom inkomprijs bedraagt €5 en hierbij is een gratisdrankje

hamburger inbegrepen Heb je daarna nog dorst, dan drankjekopen((kraantjes)waterisgratis).

Naast de KIDS PARTY is er ookeenoudercafé!Deinkomprijsvoorvolwassenenis gratis.Erisdemogelijkheidomdrankenetentekopenaandebar.

Zaterdag25november-Christuskoning

Christus koning, joehoe! We verwachten jullie om 14.00uop chiro, voor een geweldig groepsspel Nahetspelenhebben een lekkere maaltijd voor jullie klaar staan. Nadatonzebuik gevuldzijn,gaanweom1900uallemaalsamennaareenech chiro-misindekerkvanBonheiden.Alleouderszijnhierookv harte welkom Om 2000u zijn we terug op de chiroenkunn

jullie nog even blijven babbelen aan een gezellig vuurtje en genieten van een warmechocomelkofeenjenever

t’Aksentjeseptember2023-januari2024 Agenda
7

t’Aksentjeseptember2023-januari2024

Zondag3december-Sinterklaas

Hij komt, hij komt! En speciaal voor jullie helemaal naardechiro!

Zondag3decemberkomtdeSinttijdensdechironamiddaglangs, omeenstezienwieerallemaalbraafisgeweest.Maakmaarflink julliehuiswerk,helpafentoejeouderseensmetwatklusjesenga op tijd slapen de komende weken, wie weet worden jullie wel beloondmetietslekkers…

Zondag10december-Feestbrunch

Wijnodigenjullieallemaaluit,omonsjubileumvan70jaarbestaan met ons af te sluiten op een onvergetelijke brunch-editie, een feestbrunch! Er zal weer een heerlijk buffet en boordevol sfeer aanwezigzijn.Meerinfovolgt!

CinemaAksent

g wordt het lokaal omgetoverd in een echte cinema. emaal een dekentje eneenkussenmee,zodatwehet kunnen maken. Zoals het hoort in een echte cinema meerderefilmstezienzijn Iedereenkanduszelfkiezen m hij of zij wil zien. De films starten om 19u en om 21u en

Zondag25februari-Schaatsen

Metz’nallennaardeijspiste!Wiekanerdemooistepirouette? Alle leden zijn welkom op de schaatsbaan inMechelen,onder begeleidingvandeleiding.Vergeetzekergeenhandschoentjes enwarmekleding.Meerinfovolgt!

8

t’Aksentjeseptember2023-januari2024

Maandag12t.e.m.zondag18februari-Wafelenbak

Zoals ieder jaar gaan de leiding en leden een weekje overheerlijke parochiewafels bakken Niet alleen is dat méga gezellig, ze zijn gewoon kei lekker. Iedereen in Bonheiden kent ze!Alleledenvanafdetito’szijnwelkomomeenweekjemeete komenbakkenopdechiro.

Vrijdag19april-Quiz

Nahetsuccesvanonzequizvorigjaar,hebbenweervoorgekozen om er dit jaar opnieuw eentjeteorganiseren Iedereeniswelkom omtequizzenmeteenhapjeeneendrankje.Wijzijnbenieuwdwie deAlbertEinsteinvanonzechirois!EnPS erzijnprijzentewinnen!

Zaterdag20april-Breugel

Zoals ieder jaar is het breugel de eerste zaterdag na de paasvakantie. De kookploeg zorgt voor onze bekende stoofvlees & friet,deleidingzorgtvoordedrankjesenwijrekenenopjullievoorde sfeer! Tijdens de breugel vindt ook het infomoment over het kamp plaats Meerinfovolgt!

Vrijdag19julit.e.m.maandag29juli-Kamp

Hetkampisnogveraf,maaromdatwejullieergraagallemaal bij hebben, vermelden we nu toch al even de datum Traditiegetrouw gaat het kamp voor iedereen vanaf de speelclubdoorvan19tot29julienvoorderibbelsvan23julitot 29 juli . Mogen wij vragen om de kampdata te respecteren? Vroeger vertrekken of later toekomen, komt de sfeer immers niet ten goede Meer info over de inschrijvingen, de locatie, het kampthema, volgtlaternog.

9

Groepsleiding

De rol van groepsleiding communicatie wordt overgenomen door Lyse en Ina. Zijn er vragen of opmerkingen,dankunnenjulliesteedsbijonsterecht! Wij staan elke zondag aan de poort als aanspreekpunt, je kan ons ook bereiken via de hoofdmail, ciket@hol.co ofonsbellenofeen sms’je sturen, Lyse: 0468 28 66 62 & Ina: 0498 69 40 54. De mailtjes die jullie ontvangen met informatie of overbelangrijkstechiro-evenementenen-activiteiten krijgenjullievanons.

Zoals al eerder vermeld willen we in onze jeugdbeweging de kosten voor elke activiteit zo laag mogelijk houden, zodat jeugdbeweging voor niemand een financiële drempel hoeft te zijn. Toch heeft de chiro nog steeds een zekere kostprijs die niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend is. Indien er ondanks het sociaal tarief nog andere activiteiten, aankopen, … i.v.m. de chiro een drempel vormen voor u, neem dan zeker contact met ons op zodat we samen een oplossingkunnenvinden

Lars is de nieuwe groepsleiding kamp Hij regelt alle dingen omtrent ons chirokampzoalsdetenten,dekampterreinen,…enkrijgthierbijhulpvanBavoen

Tuur Jekanhembijdringendepraktischevragenbereikenop 0493 45 04 65

t’Aksentjeseptember2023-januari2024
10

Werkploeg

Wie?

Onzewerkploegbestaatuiteenaantalmensen(enthousiasteouders,oud-leiding of sympathisanten) die gezamenlijk de handenuitdemouwenstekenopéénof meerdereactiviteiten Dewerkploegisdusvaakeengrotehulpvoordeleidingop activiteiten als Dionysos, de brunch en de breugel maar hebben ook een grote meerwaardealshetaankomtopklusjesenpraktischezaken!

Vanaf dit jaar zullen Kasper en Leen samen de drijvende kracht achter de werkploeg zijn. Zij zullen de communicatie met de leiding doen en er voor een groot deel mee voor zorgen dat al onzeactiviteitengoedgeorganiseerdzijn.

Wat?

Inhetbeginvanhetjaarsturenweeenmailtjemetdedatavanonzeactiviteiten Indienjeéénofmeerderedagenkuntvrijhoudenomtekomenhelpen,laatjedit weten Indien we niks horen, geen probleem! Dichter naar de datum van de activiteit toe sturen we een shiftenlijst door, waar je jezelf op één of meerdere shiftenkanzetten Opdezemanierkanjejeinzettenvoordechiro,aangepastaan jeeigenplanningenindematediejijzelfzietzitten!

t’Aksentjeseptember2023-januari2024
11
t’Aksentjeseptember2023-januari2024 12

Volwassenbegeleiders

Wat?

Een volwassen begeleider is iemand die zich inzet voor de chiro, de leiding adviseertenhenbepaaldeaspectendoordeogenvandeouderslaatbekijken.

Wie?

Sofi Cras - 0487 62 59 95

In de 6 jaar dat ik VB ben heb ik heel wat fijne, enthousiaste leiding mogen ondersteunen in hun beslissingen Tewetendatdaardooreengrootdeelvande Bonheidse jeugd een toffe zondagnamiddag en spetterend kamp kunnen beleven,vindikheelfijn Ondertussengaanonzedrie dochterszelfooknaardechiro.Zetellenelkeweekaf naarzondagomtegaanspelenenravotten

Samenmetdeleidingendewerkploegzorgenweelk jaarweervooreenspetterendetijdvoordekinderen!

Wit Van de Vel - 0498 68 00 55

IkbenWiet,papavanCocoenStorm Alsindsmijn6

jaar ben ik een echte chiro-jongen. Ik ben niet opgegroeid in Bonheiden, maar in de chiro van Melsbroek.Daarhebiknamijnvelejarenalslid,nog6 jaarleiding,lidvanhetgewestenhetverbondopmijnpalmaresgezet Ikgadaar dusnietflauwoverdoen,ikwasheelblijtoenmijneigenkinderen(eindelijk)groot genoeg waren omzelfnaardechirotekomen Hoewelikgetrouwdbenmeteen scouts-vrouw,ishettochdeChirodieookbijonsthuiskwambovendrijven. Hopelijkkanikonzegemotiveerdejongeleidingsploegondersteunenmetraaden daad. WijgaanersamenvooromhetverhaalvanjouwkindinChiroAksenteen tikkeltjemooiermaken!

t’Aksentjeseptember2023-januari2024
13

Lyse Peytier

Geboortedatum: 2 april 2004

Studierichting: internationaal ondernemen

Favoriet chiro...

... eten: stoofvlees met frietjes

... spel: zangstonde

... lied: Jef zat in de keuken met Tina

Wist je dat ik dit jaar op stage ga naar Zuid-Afrika?

Geboortedatum: 20 oktober 2004

Studierichting: rechten

Favoriet chiro...

... eten: Pasta met spekjes en tomaten

... spel: jachtseizoen en dropping

... lied: kannibalen van Robinson

Wist je dat ik in Barcelona geboren ben en wel een woordje Spaans spreek?

Geboortedatum: 18 november 2005

Studierichting: leerkracht lager onderwijs

Favoriet chiro...

... eten: nasi goreng

... spel: vlaggenroof

... lied: kannibalen van Robinson

Marie Vangenechten

Wist je dat ik al vanaf het derde leerjaar in de chiro zit?

Ribbels
Luna Sanchez Lopez
Leer de leiding kennen

Geboortedatum: 1 november

2004

Studierichting: verpleegkunde

Favoriet chiro...

... eten: stoofvlees met frieten

... spel: stratego in het bos

... lied: het bivaklied

Wist je dat ik graag boeken lees?

Geboortedatum: 25 oktober 2005

Studierichting: politieke wetenschappen

Favoriet chiro...

... eten: nasi goreng

... spel: bijtje zoem zoem

... lied: het bivaklied

Wist je dat ik ooit eens uit een vliegtuig

ben gesprongen?

Geboortedatum: 5 september 2005

Studierichting: sociaal-economische wetenschappen

Favoriet chiro...

... eten: nasi goreng

... spel: ik zit in’t groen

... lied: het bivaklied

Wist je dat dit mijn 13de jaar in de chiro is?

Geboortedatum: 13 november

2004

Studierichting: communicatie

Favoriet chiro...

... eten: nasi goreng

... spel: zangstonde

... lied: het bivaklied

Wist je dat mijn bijnaam Betsy is?

Emma Geybels
Speelclub
Margo Jansen Julie Vanderhaeghe
de leiding kennen
Marie Van Bets Leer

Rube Verreth

Geboortedatum: 21 maart 2005

Studierichting:

Communicatiewetenschappen

Favoriet chiro...

... eten: nasi goreng

... spel: kruisvlaggenroof

... lied: Rosse Bomma

Wist je dat ik altijd als enige jongen in mijn groep zat?

Geboortedatum: 12 september 2005

Studierichting: LO en bewegingsrecreatie

Favoriet chiro...

... eten: spaghetti

... spel: verboden driehoek

... lied: aviva Mexico!

Wist je dat ik al 13 jaar turnster ben?

Kaat-Fee Mathys

Geboortedatum: 10 augustus 2004

Studierichting: biomedische wetenschappen

Favoriet chiro...

... eten: stoofvlees met frietjes

... spel: geurilla dropping

... lied: het avondlied

Lander Van Bets

Wist je dat ik een abonnement heb op de zoo?

Rakwi's
Leer de leiding kennen

Lars Busschots

Geboortedatum: 19 mei 2004

Studierichting: pedagogische wetenschappen

Favoriet chiro...

... eten: stoofvlees met frietjes

... spel: nachtspel en dropping

... lied: de boom staat op den berg

Wist je dat ik graag techno luister?

Geboortedatum: 12 mei 2005

Studierichting: geschiedenis

Favoriet chiro...

... eten: burger

... spel: verboden driehoek

... lied: de boom staat op den berg

Wist je dat ik de grootste leiding ben?

Tito's
Henri De Groof
Leer
de leiding kennen

Geboortedatum: 26 maart 2004

Studierichting: interieurarchitectuur

Favoriet chiro...

... eten: pasta met tomaten en spekjes

... spel: geurilla dropping

... lied: theepot

Lucca Degraeve

Wist je dat ik goed Duits kan spreken?

Geboortedatum: 8 oktober 2004

Tippers

Studierichting: politieke wetenschappen

Favoriet chiro...

... eten: nasi goreng

... spel: raffa raffa

... lied: ik blijf in chiro geloven

Wist je dat ik een grote hondenvriend ben?

Ina Keuppens

Leer
de leiding kennen

Tuur Vernimme

Geboortedatum: 12 juni 2004

Studierichting: LO en bewegingsrecreatie Favoriet chiro...

... eten: kip met appelmoes en pattatjes

... spel: rechtdoortocht, dropping en het bestekspel

... lied: aan de oevers van de Dijle

Wist je dat ik nog nooit een bot gebroken heb?

Geboortedatum: 17 oktober 2000

Studierichting: industrieel ingenieur elektromechanica Favoriet chiro...

... eten: tweedaagsepasta

... spel: guerrilla dropping

... lied: kannibalen van Robbinson

Wist je dat ik DJ ben?

Bavo Verbiest

Tiptiens
Leer
de leiding kennen

Geboortedatum: 27 oktober 2004

Studierichting: economische

wetenschappen

Favoriet chiro...

... eten: nasi goreng

... spel: geurilla dropping en raffa raffa

... lied: het bivaklied

Wist je dat ik elk liedje van Beyonce met volle borst mee zing?

Geboortedatum: 17 februari 2004

Werk: Torfs Mechelen

Favoriet chiro...

... eten: nasi goreng

... spel: geurilla dropping

... lied: eviva Mexico!

Wist je dat ik verslaafd ben aan Nalu?

Marie Jansen
Keti's
Merel Duplessis
Leer
de leiding kennen

Geboortedatum: 18 augustus 2004

Studierichting: handelswetenschappen

Favoriet chiro...

... eten: wentelteefjes

... spel: dropping

... lied: tuimeling

Wist je dat ik niet meer vegi eet? ;)

Geboortedatum: 1 december 2003

Studierichting: muziektherapie

Favoriet chiro...

... eten: gehaktballen met appelmoes

... spel: zangstonde

... lied: het bivak lied

Wist je dat ik vier instrumenten speel?

Yasmin Vanormelingen

Geboortedatum: 10 februari 2002

Studierichting: rechten

Favoriet chiro...

... eten: stoofvlees met frietjes

... spel: verboden driehoek

... lied: het bivak lied

Kato Kerckhofs

Wist je dat het mijn droom is om de wereld te zien?

Helena Morrens
Aspi's
Leer de leiding kennen

Heey liefste ribbeltjes, zijn jullie klaar voor het nieuwe, leukste, coolste chirojaar?? Jullie leiding heeft er alvast heel veel zin in!!

01/10 Vandaag leren jullie je nieuwe chirovriendjes kennen.

08/10 We trekken vandaag naar het bos.

15/10 Vandaag spelen we het grote prinsen en prinsessenspel. Kom verkleed als een echte prins of prinses.

20/10 Dag van de jeugdbeweging. Schitter vandaag met je chirokleren op de speelplaats op school.

22/10 Vandaag draait alles om de ruimte.

27/10 Party Aksent, woehoeew!! Kom allen naar het leukste feestje van het jaar!! Meer info volgt nog.

29/10 We zijn allemaal nog wat moe van het dansen. Geen chiro.

05/11 Wieltjesdag. Neem allemaal een voertuig op wieltjes mee.

12/11 Vandaag spelen we het grote balspel.

19/11 A hoi piraatjes!!!! Kom verkleed als een stoere piraat.

25/11 Vandaag vieren we Christus Koning en eten we lekkere balletjes met krieken!

26/11 Geen chiro. Onze buikjes zijn nog goed gevuld van gisteren.

03/12 Hij komt, hij komt, de lieve goede...

10/12 Vandaag is het de bekende Chiro Aksent brunch. Meer info volgt nog.

16/12 Kerstfeestje joepiee!! Meer info volgt nog.

24/12 Geen chiro. Geniet van jullie kerstvakantie :)

31/12 Geen chiro. Gelukkig nieuwjaar!!!

07/01 Geen chiro. De leiding heeft examens :(

14/01 Geen chiro. De leiding heeft nog steeds examens :(

19/01 Cinema Aksent. Neem een dekentje en kussentje mee! Meer info volgt nog.

21/01 Geen chiro. We zijn nog aan het nagenieten van de leuke film.

28/01 Vandaag nemen onze Aspi’s het over. Braaf zijn hé ;)

04/02 Geen chiro. De leiding is aan het bekomen van de examens.

11/02 Vandaag spelen we een spel met de hele chiro.

18/02 Vandaag verkopen we de lekkerste wafels van het land.

25/02 Schaatsen!! Vergeet geen handschoenen mee te nemen. Meer info volgt nog.

Groetjes van jullie leiding xx

Lyse Luna Marie 0468 28 66 62 0474 68 41 92 0468 43 92 02

Heeeeeeey liefste speelclubbers, Hebben jullie ook zoveel zin een geweldig, geel, geniaal, grappig, gestoord, gaaf chirojaar? De leiding kan alvast niet wachten!!! Hieronder kunnen jullie de planning terugvinden van het knotsgekke semester Houd zeker de mail in de gaten voor eventuele wijzigingen

1/10:Wieoohwieslaagterindesleutelnaarmuzieklandtevinden?

8/10:Wieoohwieisdebestedetective?

15/10:Wieoohwiewordtdeoudstespeelclubber?

22/10:Wieoohwiewordtdeopperheks?Komallemaalverkleedinjulliebesteheks/tovenaars outfit

27/10:Wieoohwieheeftdebestedansmoves?

29/10:Wieoohwiehaddebestedansmovesenisnogeenbeetjemoe?(Geenchiro)

5/11: Wieoohwieklimthethoogstopdeladder?

12/11:Wieoohwiewordt‘Missspeelclub’?

19/11:Wieoohwiekanerwinnentegendeleiding?

25/11:Wieoohwieeetermeedelekkersteballetjesmetkriekjes,hmmmmdeleidingheefter alzinin (Christuskoning)

26/11:Wieoohwiezijnbuikjeziternogtevolmethetheerlijkeetenvandekookploeg?(Geen chiro)

3/12:Wieoohwieisditjaarbraafgeweest?(BezoekjevandeSint)

10/12:Wieoohwieheefterzineenoverheerlijk,uitgebreid,fantastischontbijt?(Feestbrunch)

17/12:Wieoohwieheeftdekerstkriebelsaltepakken?(Datumvoorkerstfeestjekomtnog)

24/12totenmet14/01:Wieoohwiebrandteenkaarsjevoordeleidinghunexamens?(Geen chiro)

19/01:Wieoohwieheeftzinineengezelligefilmavond?(CinemaAksent)

21/01:Wieoohwiekannietstoppenmetfilmskijkenenblijftnogeendagjethuis?(Geen chiro)

28/01:Wieoohwiemistonsal?Wijjulliewelhoor! �� (Aspileiding)

4/02: Wieoohwieheefterzinomdeleidingvolgendeweekterugtezien?(Geenchiro)

11/02:Wieoohwieisdebestegroepvandechiro?(Gemeenschappelijkspel)

18/02:Wieoohwieverkooptdemeestewafels?(Wafelverkoop)

25/02:WieoohwieisBambiophetijs?(Schaatsen)

Heelveelgroetjesvandeleiding!

Moestjeonswillencontacterenkanditzekerviaonderstaandenummer

Margo Jansen: 04 92 45 75 65

Julie Vanderhaeghe: 04 97 20 32 39

Marie Van Bets: 04 92 39 25 84

Emma Geybels: 04 68 28 62 70

LEIDING

RAKWIKALENDER

DAG LIEVE RAKWI’S, ZIJN JULLIE BENIEUWD NAAR WAT WE DIT JAAR

GAAN DOEN? WIJ KIJKEN ER ALVAST NAAR UIT OM VAN DIT JAAR

EEN TOP JAAR TE MAKEN!

1 OKTOBER: KEN JIJ MIJ?

8 OKTOBER: WIE WORDT DE RAKWI KAMPIOEN?

15 OKTOBER: OP VERKENNING IN HET BOS

22 OKTOBER: RECHTDOORTOCHT

27 OKTOBER: CHIROFUIF

29 OKTOBER: GEEN CHIRO

5 NOVEMBER: WIE WINT DE STRIJD?

12 NOVEMBER: QUIZ

19 NOVEMBER: MASTER CHEF

25 NOVEMBER: CHRISTUS KONING

26 NOVEMBER: GEEN CHIRO

3 DECEMBER: DE SINT KOMT OP BEZOEK

10 DECEMBER: FEESTBRUNCH

16 DECEMBER: KERST FEESTJE

17 DECEMBER: GEEN CHIRO

24 DECEMBER: GEEN CHIRO, KERSTVAKANTIE

31 DECEMBER: GEEN CHIRO, KERSTVAKANTIE

7 JANUARI: GEEN CHIRO, KERSTVAKANTIE

14 JANUARI: GEEN CHIRO, LEIDING STUDEREN

21 JANUARI: GEEN CHIRO, NOG STEEDS AAN HET STUDEREN

28 JANUARI; ASPI LEIDING

4 FEBRUARI: GEEN CHIRO

11 FEBRUARI: GEMEENSCHAPPELIJK SPEL

18 FEBRUARI: WAFELENBAK

25 FEBRUARI: SCHAATSEN

RAKWI LEIDING:

LANDER VAN BETS: 0495/66.16.67

RUBE VERRETH: 0468/30.43.18

KAAT-FEE MATHYS: 0479/11.60.81

OKT DEC
NOV
JAN
FEB

I T O ’ S 2 3 / 2 4

Hey Tito’s, we hebben heel veel

zin om aan jullie leiding te geven. We gaan er een onvergetelijk jaar van maken.

Zondag 1/10: Chiro

Zondag 8/10: Chiro

Zondag 15/10: Chiro

Vrijdag 20/10: Dag van de jeugdbeweging (meer info volgt nog)

Zondag 22/10: Chiro

Vrijdag 27/10: Kinderfuif + Dionysos

Zondag 29/10: Geen chiro

Zondag 5/11: Chiro

Zondag 12/11: Chiro

Zaterdag 18/11 Croque tito!!!!!!!!!(meer info volgt nog)

Zondag 19/11: Geen chiro

Zaterdag 25/11: Christus koning

Zondag 26/11: Geen chiro

Zondag 3/12: Sinterklaas

Zondag 10/12: Brunch (meer info volgt nog)

Vrijdag 15/12: Kerstfeestje

17/12 tot 18/1: Geen chiro (VAKANTIE!!!!!!)

Vrijdag 19/1: Cinema Aksent

Zondag 21/1: Geen chiro

Zondag 28/1: Aspi leiding (Aspis nemen het over)

Zondag 4/2: Geen chiro

Zondag 11/2: Chiro

Leiding

Lars: 0493 45 04 65

Henri: 0475 35 31 38

Bij problemen mag je ons altijd contacteren.

T

CHIRO AKSENT PRESENTS

Jow tiptiens, zijn jullie klaar voor een banger van een jaar?! Wij alvast wel!! Hieronder vinden jullie de timetable van de eerste wave.

1/10 : Kennismaking party

8/10 : Fête locale

15/10 : Oktoberfest

20/10 : Nacht Van De Jeugdbeweging ( en dag)

22/10 : 台湾光复节

27/10 : Dionysos + kids party

29/10 : NO PARTY

5/11 : Festa Ognissanti

12/11 : Todos los Santos

19/11 : NO PARTY

25/11 : Christus Koning

26/11 : NO PARTY

3/12 : Sinterklaas show

10/12 : Chirobrunch party ( not every party has to be in the evening)

17/12 : More info coming soon...

17/12-18/1 : NO PARTY, Winterbreak

19/1 : Movie night by Cinema aksent

21/1 : NO PARTY

28/1 : Aspi leiding ( also party)

4/2 : NO PARTY

11/2 : Snow party

NO PARTY = GEEN CHIRO

CHIRO = PARTY

Voor meer liefdesbrieven, kan je ons bereiken via MARIE ROSS: 0468 25 70

8/10 AKWARD 15/10 ROS BLOED...... 22/10 NO GIRLS ALLOWED UNLESS DEBORAH LEEMANS 27/10 DIONYROS + MARIE HAAR VERJAARDAG ZE VERWACHT CADEAUS !!!!!!!!!!!!!!!!! 29/10 GEEN CHIRO: BEETJE ROST #WELLDESERVED
ALLEN NAAR DE TORFS 11/11 SLIPKNOTTTT #BESTEPKPACT#ALLESKAPOT 18/11 VERASSING MEER INFO VOLGT 25/11 CHRISTUS KONING #PASTOORJAN#KING 26/11 GEEN CHIRO WANT HOSTIES OVERLOAD 3/12 WIE IN ZAK? 10/12 FEESTBRUNCH #BOEFEEEEEE
THE BIGGER THE HOOPS THE BIGGER THE HO HO HO
GEEN CHIRO #BUSSY MET DE OVENHAPJES 31/12 GELUKKIG OUDJAAR 3 DIKKE KUSSEN 7/01 GEEN CHIRO #GEENTIJD#ZOEKENDENAARBOON 19/01 CINEMAKE DOEN 21/01 GEEN CHIRO #TEVEELPOPCORNGEGETEN 28/01 ASPILEIDING VOLGEND JAAR IST AAN JULLIE 4/02 GEEN CHIROS: EINDELIJK WEG UIT BONHEIDEN WOEHOOO 11/02 MINI MEREL EN MINI MARIE #OHNO 18/02 CHIRO MEREL WAS GISTEREN JARIG ZE VERWACHT TAART !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 25/02 SCHAATSEN NIKS BREKEN HE AUB 14/01 MEREL SOLO DEBUUT #YEAH
5/11
16/12
24/12
Dag dames, Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij! Hieronder alvast een voorproefje :)
12 MEREL ROSS: 0472 18 87 25

Lieve Aspi’s,

Hopelijk zijn jullie even excited als wij om Samen aan jullie aspi avontuur te beginnen!

Maar voor we echt kunnen beginnen vinden jullie hier al een klein overzichtje voor wat het eerste semester voor jullie in petto heeft...

ASPI’S

tot snel! xxx Yasmin, Helena en Kato

15 Oktober 2023 - Who’s ready to explore the secrets of the forrest?

20 Oktober 2023 - Vandaag vieren we de Dag van de jeugdbeweging

22 Oktober 2023 - wie o wie zou nu jouw perfecte match zijn?

27 Oktober 2023 - Time to party op DIONYSOS!!!!

5 november 2023 - vandaag trekken we meer de stad in

12 november 2023 - de slimste aspi ter wereld?

19 november 2023 -Time to get some candy

25 november 2023 - Christus Koning

3 december 2023 - Staan jullie schoentjes al klaar?

10 december 2023 - Onze fantastische feestbrunch is weer terug

18 december 2023 - examenchiro!

24 december 2023 tot 14 januari 2024 - GEEN Chiro

19 januari 2024 - Cinema Aksent

28 januari 2024 - Vandaag nemen jullie onze rol als leiding over

4 februari 2024 - GEEN chiro

11 februari 2024 - #teambuilding # gemeenschappelijk spel

12 februari 2024 - 17 februari 2024 - wafelenbak

18 februari 2024 - wafelverkoop

25 februari 2024 - schaatsen

Vanormelingen +32489956660
+32460956717 Kato Kerckhofs +32496246524
Yasmin
Helena Morrens

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.