ไม่เลือนหาย เพียงกลายร่าง - เสียงจากเวียงหนอง #11

Page 1

การขบเคลอนระบบนเวศวฒนธรรมในพนทแองเชยงแสน

โครงการวจยภมทศนของตํานาน
มหาวทยาลยแมฟาหลวง ชดการเรยนร เวยงหนองสรางสรรค สบราก สเลาขาน สบสาน ตอพลงยงยน ไ ม เ ล อ น ห า ย
ย ร า ง
เ พ ย ง ก ล า

หนาปกใน

สบราก สเลาขาน

สบสาน ตอพลงยงยน

ไ ม เ ล อ น ห า ย เ พ ย ง ก ล า ย

เรอง ดช สรชย ชมมงคล นกเรยนชน ป 5

ดช ปกรณ จนดาธรรม นกเรยนชน ป 5

สรางนวตกรรมหลกสตร นางพมพพชชา ตาคํา สงวนสทธ ผอํานวยการโรงเรยนไทยรฐวทยา 86 (บานปาสกหลวง

)นางสาว สถตาภรณ เทพสรนทร

คร โรงเรยนไทยรฐวทยา 86 (บานปาสกหลวง)

เรยบเรยง/วาดภาพ

พลวฒ ประพฒนทอง

นกวจย

โรงเรยนไทยรฐวทยา 86 (บานปาสกหลวง)

รวมกบ

โครงการวจยภมทศนของตํานาน

การขบเคลอนระบบนเวศวฒนธรรมในพนทแองเชยงแสน

มหาวทยาลยแมฟาหลวง ทนสนบสนนโดย หนวยบรหารและจดการทนดานการพฒนาระดบพนท (บพท.)

ประจําปงบประมาณ 2566

ชดการเรยนร เวยงหนองสรางสรรค
กนปลาไหลไดเมองหนอง

อยเมองหนองไดควาย

เลยงควายไดขาว

ปลกขาวไดปลา

จบปลาไดอาหาร

กนอาหารไดวฒนธรรม

สรางวฒนธรรม ฟนธรรมชาต

ธรรมชาตสรางความยงยน

มความยงยนไดกนดอยด

กนดอยดเพอแบงปน

แบงปนไดเพอน
เรามเพอนไดภมปญญา เรามประวตศาสตรไดเพราะเราสรางมน

ใหนกเรยนเขยนประวตศาสตร

ในแนวคดวา

สงนเกดขนทําใหอกสงหนงเกดเปนหวงโซทางประวตศาสตร

ปกหลงใน

ชดการเรยนร เวยงหนองสรางสรรค สบราก สเลาขาน สบสาน ตอพลงยงยน

ไมเลอนหายเพยงกลายราง

ความลบทอําพรางขยบรางในวยงหนอง ความเงยบทดงกอง ปกปองสงเสยง

เวยงอนตรธานทตองประสงค เวยงหนองมนคงวเศษลาใจแมน

แสนดอย รอยเรองเลา

พนหนอง รอยเขา หมนหวยคําลอ

รวมมอลานหลายฝายชนแดนดาว หมนโตกขาวหลากหลายอมวถ ยอนยามสร ลมฟาเฟอนคอน

จจ มะลซอน มาบานซอนดอกทายเหน

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.