Page 1

จดหมายข่าวชาและกาแฟ (Online)
ไปจนถึ​ึง กระบวนการทางการตลาด ด้​้วยการบู​ูรณาการ ความร่​่วมมื​ือกั​ับหน่​่วยงานภาครั​ัฐต่​่างๆ ประสานความร่​่วมมื​ือ แบบบู​ูรณาการกั​ับส่​่วนราชการที่​่�เกี่​่�ยวข้​้อง ตลอดจนส่​่งเสริ​ิม ให้​้ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์อาหาร (ชา) ได้​้คุ​ุณภาพมาตรฐานตามที่​่�กฎหมาย กำำ�หนด โดยในส่​่วนภาคี​ีเครื​ือข่​่ายต้​้นน้ำำ��ทั้​้�งในภาคการผลิ​ิต การคั​ัดเลื​ือกวั​ัตถุ​ุดิ​ิบ รวมไปจนถึ​ึงเทคโนโลยี​ีในการเก็​็บเกี่​่�ยว และการผลิ​ิตได้​้รั​ับความร่​่วมมื​ือจากสถาบั​ันชาและกาแฟแห่​่ง มหาวิ​ิทยาลั​ัยแม่​่ฟ้​้าหลวงเป็​็นหน่​่วยงานพี่​่�เลี้​้�ยงในการให้​้ความรู้​้� แก่​่ผู้​้�ประกอบการ ในส่​่วนขององค์​์ความรู้​้�คู่​่�ธุ​ุรกิ​ิจ รวมไปถึ​ึงการ บริ​ิหารจั​ัดการเงิ​ินทุ​ุน ได้​้รั​ับความร่​่วมมื​ือจากธนาคารพั​ัฒนา วิ​ิสาหกิ​ิจขนาดกลางและขนาดย่​่อมแห่​่งประเทศไทยในเบื้​้�องต้​้น ในการขั​ับเคลื่​่�อนองค์​์ความรู้​้�ที่​่�เกี่​่�ยวข้​้องกั​ับแหล่​่งเงิ​ินทุ​ุนสำำ�หรั​ับ ผู้​้�ประกอบการ นอกจากนี้​้�ภาคี​ีเครื​ือข่​่ายที่​่�มาช่​่วยขั​ับเคลื่​่�อน ปลายน้ำำ�� ทาง อย.ได้​้รั​ับความร่​่วมมื​ือจากบริ​ิษั​ัท ไปรษณี​ีย์​์ไทย จำำ�กั​ัด ทั้​้�งในด้​้านการเพิ่​่�มช่​่องทางทางการตลาดเพื่​่�อจำำ�หน่​่าย สู่​่�ผู้​้�บริ​ิโภค เพื่​่�อให้​้เกิ​ิดการขั​ับเคลื่​่�อนชาไทยครบวงจร

2. หลั​ั ก เกณฑ์​์ แ ละวิ​ิ ธี​ี การที่​่� ดี​ี ในการผลิ​ิ ต อาหารตาม มาตรฐาน GMP การขออนุ​ุญาตสถานที่​่ผ� ลิ​ิตและผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์และ การจั​ัดทำำ�ฉลาก โดยสำำ�นั​ักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในปี​ี 2563 กองอาหารได้​้มี​ีการลงพื้​้�นที่​่�สถานประกอบ การนำำ�ร่​่อง ณ สถานประกอบการวิ​ิสาหกิ​ิจชุ​ุมชนผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ ชาใบบั​ัว กว๊​๊านพะเยา จั​ังหวั​ัดพะเยา ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ชาใบบั​ัว และ สถานประกอบการนาบั​ัวปาร์​์ค ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ชาบั​ัวแดง จั​ังหวั​ัด อุ​ุดรธานี​ี เพื่​่�อหารื​ือแนวทางการพั​ัฒนาสถานที่​่�ผลิ​ิตและชี้​้�แจง แผนการดำำ�เนิ​ินงานในการจั​ัดทำำ�โครงการพั​ัฒนาชาไทยสู่​่�ชาโลก

ทั้​้ง� นี้​้สำ� ำ�นั​ักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย กองอาหาร จะมี​ีการดำำ�เนิ​ินงานส่​่งเสริ​ิมให้​้ผู้​้ป� ระกอบการสามารถ รั​ังสรรค์​์ผลิติ ภัณ ั ฑ์​์อาหาร (ชา) ที่​่�หลากหลาย จะมุ่​่ง� เน้​้นการดำำ�เนิ​ิน งานในการพั​ัฒนาสถานที่​่�ผลิ​ิตอาหารในกลุ่​่ม� วิ​ิสาหกิ​ิจขนาดกลาง และขนาดย่​่อม (Small and Medium Enterprises = SMEs) ซึ่​่�งเป็​็ นธุ​ุ รกิ​ิจที่​่�ยั​ังคงต้​้องการการสนั​ับสนุ​ุนจากภาครั​ัฐในการ พั​ัฒนาศั​ักยภาพทั้​้ง� ในด้​้านของมาตรฐานทั้​้ง� สถานที่​่�ผลิ​ิตและ ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์เข้​้าสู่​่�มาตรฐานที่​่�เกี่​่�ยวข้​้อง โดยมี​ีแผนการดำำ�เนิ​ินงาน ในการพั​ั ฒ นาแผนการจั​ัดการด้​้ าน ความปลอดภั​ั ย อาหาร จนสามารถผลั​ักดั​ันให้​้เกิ​ิดต้​้นแบบในระดั​ับเขต ถื​ือเป็​็นการผลั​ักดั​ัน อุ​ุตสาหกรรมอาหารในภาคการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรและ กลุ่​่�มวิ​ิสาหกิ​ิจชุ​ุมชนและผู้​้�ประกอบการที่​่�สนใจ ถื​ือเป็​็นการช่​่ วย ส่​่งเสริ​ิมเศรษฐกิ​ิจฐานรากให้​้มี​ีความยั่​่�งยื​ืน เกิ​ิดศั​ักยภาพและ สร้​้างการกระจายรายได้​้ถึ​ึงชุ​ุมชนท้​้องถิ่​่�น ก่​่อให้​้เกิ​ิดมู​ูลค่​่าเพิ่​่�ม ทางเศรษฐกิ​ิจในระดั​ับครั​ัวเรื​ือนอี​ีกด้​้วย

3. สินเชื่อและองค์ความรู้ทางธุรกิจส�ำหรับผู้ประกอบ การ โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย 4. การเพิ่มช่องทางทางการตลาด โดย บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ�ำกัด • เสริมสร้างองค์ความรู้เชิงลึกโดยการอบรมเชิงปฏิบัติ การเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดและ อ�ำเภอ รวมถึงผู้ประกอบการผลิตอาหารกลุ่มเป้าหมาย โดย จัดการอบรม 3 ภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง)

• ลงพื้นที่พัฒนาสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย/ ติดตามการพัฒนาสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายโดยเจ้า การดำำ�เนิ​ินงานในการสนั​ับสนุ​ุนผู้​้ป� ระกอบการภายใต้​้โครงการ หน้าที่จากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และส�ำนักงานคณะ พั​ัฒนาชาไทยสู่​่�ชาโลก กรรมการอาหารและยา

สำำ� หรั​ั บ การดำำ� เนิ​ิ น งานในปี​ี 2564 สำำ�นั​ั ก งานคณะ กรรมการอาหารและยาได้​้ดำำ�เนิ​ินการคั​ัดเลื​ือกสถานประกอบ การผลิ​ิตชา/เครื่​่�องดื่​่�มที่​่�มี​ีการบริ​ิโภคคล้​้ายชาเพื่​่�อเป็​็นตั​ัวแทน จั​ังหวั​ัดเข้​้าร่​่วมโครงการ จำำ�นวน 75 แห่​่งทั่​่�วประเทศ โดยมี​ีเป้​้า หมายเพื่​่�อผลั​ักดั​ันและส่​่งเสริ​ิมให้​้สถานประกอบการสามารถ รั​ังสรรค์​์ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์อาหาร (ชา)/ เครื่​่�องดื่​่�มที่​่มี​ี� ความหลากหลาย ทั้​้�งในส่​่วนของสถานที่​่ผ� ลิ​ิตและผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ให้​้ได้​้คุณ ุ ภาพมาตรฐาน เป็​็นไปตามเกณฑ์​์ที่​่�กฎหมายกำำ�หนด โดยมี​ีกิ​ิจกรรมหลั​ักใน โครงการดั​ังนี้​้� • จัดท�ำหลักสูตรส�ำหรับผู้ประกอบการ ได้แก่ 1. ชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาโดยเทคโนโลยกี ารผลิต โดยสถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 8

วั​ัตถุ​ุดิ​ิบ เช่​่น หากวั​ัตถุ​ุดิ​ิบเป็​็นใบชาที่​่มี​ี� กลิ่​่�นคั่​่�วแรง จะเหมาะกั​ับ กลิ่​่�นที่​่�เป็​็นแนวหวานมากกว่​่าเปรี้​้�ยวหรื​ือเขี​ียว เช่​่น หากจะแต่​่ง กลิ่​่น� มะลิ​ิ อาจจะเลื​ือกกลิ่​่น� มะลิ​ิที่มี​ี่� กลิ่​่น� ออกแนวหวาน มากกว่​่า กลิ่​่� น มะลิ​ิ ที่​่� อ อกแนวสดเขี​ียว เป็​็ น ต้​้ น ด้​้ ว ยเหตุ​ุ นี้​้� ก ารเข้​้ า ใจ ธรรมชาติ​ิกลิ่​่�นรสของวั​ัตถุ​ุดิ​ิบจึ​ึงเป็​็นอี​ีกหนึ่​่�งเรื่​่�องที่​่สำ� ำ�คั​ัญในการ คำำ�ตอบของคำำ�ถามเหล่​่านี้​้�จะเป็​็นแนวทางในการระบุ​ุ เลื​ือกคั​ัดเลื​ือกกลิ่​่�น วิ​ิ ธี​ี การคั​ั ด เลื​ื อ กกลิ่​่� น เบื้​้� อ งต้​้ น อาจเริ่​่� ม จากการดมเพื่​่� อ และตั​ัดเลื​ือกกลิ่​่น� ที่​่เ� หมาะสมได้​้อย่​่างชั​ัดเจนขึ้​้น� เช่​่น หากจะแต่​่ง กลิ่​่น� ผลไม้​้สักั 1 ชนิ​ิดในชาดำำ�ที่มี​ี่� กลิ่​่น� ชาค่​่อนข้​้างชั​ัด มี​ีความหนั​ัก คั​ัดเลื​ือกเบื้​้�องต้​้น โดยดมเปรี​ียบเที​ียบกลิ่​่น� แต่​่ละแบบเพื่​่�ออธิ​ิบาย และมี​ีความอั​ับเล็​็กน้​้อย ควรเลื​ือกใช้​้กลิ่​่�นผลไม้​้ที่​่�มี​ีกลิ่​่�นมี​ี Top ความแตกต่​่างของกลิ่​่�น (Notes) ต่​่างๆ ที่​่�เป็​็นองค์​์ประกอบ note ค่​่อนข้​้างแรง และมี​ี Last note ที่​่�ยาวและสดชื่​่�น เป็​็นต้​้น แต่​่วิ​ิธี​ีการคั​ัดเลื​ือกโดยการดมจะเป็​็นเพี​ียงการคั​ัดเลื​ือกเบื้​้�องต้​้น ซึ่​่�งจะทำำ�ให้​้การคั​ัดเลื​ือกกลิ่​่�นในขั้​้�นตอนถั​ัดไปทำำ�ได้​้ง่​่ายขึ้​้�นด้​้วย เพื่​่�อความสะดวกและลดจำำ�นวนตั​ัวอย่​่างที่​่�ต้​้องทำำ�การทดลอง มาถึ​ึงขั้​้�นตอนสำำ�คั​ัญก็​็คื​ือ การคั​ัดเลื​ือกกลิ่​่�นให้​้เหมาะกั​ับ เท่​่านั้​้�น เพราะยั​ังมี​ีปั​ัจจั​ัยอื่​่น� ที่​่ส่� ง่ ผลต่​่อกลิ่​่น� เช่​่น กระบวนการผลิ​ิต ใบชาและตรงกั​ั บ โจทย์​์ ที่​่� ต้​้ อ งการ ซึ่​่� ง เรื่​่� อ งที่​่� ต้​้ อ งทำำ� ความ และวั​ัตถุ​ุดิ​ิบ ซึ่​่�งกลิ่​่�นที่​่�ได้​้เมื่​่�อลงในผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์จริ​ิงอาจแตกต่​่าง เข้​้าใจเป็​็นอย่​่างแรก ก็​็คื​ือ ธรรมชาติ​ิของกลิ่​่�นแต่​่ละตั​ัวว่​่ามี​ี ไปจากกลิ่​่�นที่​่�ได้​้จากการดมไปบ้​้าง ซึ่​่�งการคั​ัดเลื​ือกจากการชิ​ิม “คุ​ุณลั​ักษณะเฉพาะของกลิ่​่�น (Flavour Profiles)” อย่​่างไรบ้​้าง ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์จริ​ิงจะแม่​่นยำำ�กว่​่าการดมเพี​ียงอย่​่างเดี​ียว ดั​ังนั้​้�น ยกตั​ัวอย่​่าง เช่​่น ในกลิ่​่น� มะลิ​ิจะประกอบไปด้​้วยกลิ่​่น� หลั​ัก (Notes) จึ​ึงแนะนำำ�ให้​้ใช้​้วิ​ิธี​ีการคั​ัดเลื​ือก 2 ขั้​้�นตอนเพื่​่�อความสะดวก คื​ือ การคั​ัดเลื​ือกกลิ่​่�นที่​่�พอใกล้​้เคี​ียงกั​ับโจทย์​์มาจำำ�นวนหนึ่​่�งด้​้วยวิ​ิธี​ี หลายกลิ่​่�นที่​่�พบมากในมะลิ​ิแต่​่ละส่​่วน ดั​ังรู​ูป การดม และนำำ�มาทดลองต่​่อในผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์จริ​ิงแล้​้วทดสอบกลิ่​่�น รสจากการการชิ​ิมผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์เพื่​่�อเลื​ือกกลิ่​่�นที่​่�ดี​ีที่​่�สุ​ุด กลิ่​่�นชานมไต้​้หวั​ันฯ หรื​ือ แต่​่งกลิ่​่�นตาม mood & tone หรื​ือ เรื่​่�องราวสิ​ินค้​้าที่​่�ต้​้องการจะสื่​่�อสารกั​ับผู้​้�บริ​ิโภค เช่​่น กลิ่​่�นแนว ดอกไม้​้สี​ีขาวที่​่�สดชื่​่�นและหวานเล็​็กน้​้อย หรื​ือกลิ่​่�นที่​่�สื่​่�อถึ​ึงเสน่​่ห์​์ ของค่ำำ��คื​ืนอั​ันมื​ืดมิ​ิด ซึ่​่�งในส่​่วนนี้​้�ควรลงรายละเอี​ียดที่​่�สำำ�คั​ัญให้​้ ครบถ้​้วนเพื่​่�อใช้​้เป็​็นข้​้อมู​ูลในการคั​ัดเลื​ือกกลิ่​่�นต่​่อไป

นอกจาก Flavour Profiles แล้​้ว ยั​ังมี​ีรายละเอี​ียดอื่​่�น ๆ ที่​่�จะช่​่ วยให้​้คั​ัดเลื​ือกกลิ่​่�นได้​้ดี​ียิ่​่�งขึ้​้�น เช่​่ น การทำำ�ความเข้​้าใจ เรื่​่�องTop note หรื​ือ Last note ของกลิ่​่�นที่​่�ใช้​้ก็​็จะทำำ�ให้​้ สามารถแต่​่งกลิ่​่�นรสของผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ให้​้มี​ีมิ​ิติ​ิและมี​ีความซั​ับซ้​้อน มากขึ้​้�น โดยเฉพาะอย่​่างยิ่​่�งในกรณี​ีที่​่�ต้​้องการแต่​่งกลิ่​่�นให้​้ชา มี​ีองค์​์ประกอบหลายกลิ่​่�น โดยให้​้ผู้​้บ� ริ​ิโภคสามารถรั​ับรู้​้แ� ต่​่ละกลิ่​่�น นอกจากการเลื​ือกกลิ่​่�นที่​่�มี​ีคุ​ุณลั​ักษณะเฉพาะที่​่�ตรงตาม ตามลำำ�ดั​ับตามที่​่�ออกแบบไว้​้

โดยกลิ่​่� น มะลิ​ิ แ ต่​่ ล ะแบบอาจจะมี​ีสั​ั ด ส่​่ ว นแต่​่ ล ะกลิ่​่� น (Notes) ที่​่ไ� ม่​่เท่​่ากั​ัน และไม่​่จำำ�เป็​็นจะต้​้องมี​ีครบทุ​ุกกลิ่​่น� (Notes) ดั​ังนั้​้�น กลิ่​่�นมะลิ​ิบางแบบอาจจะมี​ีกลิ่​่�น Floral และ Sweet ที่​่ชั� ดั ซึ่​่ง� เหมาะกั​ับกลิ่​่น� มะลิ​ิที่ห่� อมหวานแบบขนม และกลิ่​่น� มะลิ​ิ บางแบบอาจจะมี​ีลั​ักษณะเป็​็นดอกไม้​้ที่​่�สดชื่​่�นและมี​ีกลิ่​่�นเขี​ียว เล็​็กน้​้อย ซึ่​่�งจะให้​้ความรู้​้�สึ​ึกถึ​ึงดอกมะลิ​ิสดมากขึ้​้�น โจทย์​์แล้​้ว อี​ีกเรื่​่อ� งที่​่ต้� อ้ งคำำ�นึงึ ถึ​ึงก็​็คือื การเลื​ือกกลิ่​่น� ให้​้เหมาะกั​ับ 12


Café Around อาจารย์​์พงศกร อารี​ีศิ​ิริ​ิไพศาล

เวลาเปิ​ิด-ปิ​ิด อั​ังคาร - อาทิ​ิตย์​์ : 09:00 - 17:00 น. ปิ​ิดทุ​ุกวั​ันจั​ันทร์​์ 206/17 หนองปึ๋​๋�ง ซ.9/5 ต.รอบเวี​ียง อ.เมื​ือง จ.เชี​ียงราย 57000 09-8242-3979 gagagreencafe @ga.gagreen

เมนู​ูแนะนำำ�

GA GA Green จากครอบครั​ัวที่​่�หลงใหลในกาแฟจนเกิ​ิดเป็​็นร้​้านกาแฟ

Signature Menu

กาแฟนมสุ​ุดฮิ​ิตจากประเทศญี่​่�ปุ่​่�น ที่​่�เป็​็นเมนู​ูโปรดของบาริ​ิสต้​้าและยั​ัง เป็​็น Signature ของทางร้​้านอี​ีกด้​้วย โดยเราจะมี​ี dirty ทั้​้�งหมด 6 แบบ ที่​่�แตกต่​่างกั​ันออกไป Filter Drip

กาแฟดริ​ิ ป ที่​่� เ สิ​ิ ร์​์ ฟ พร้​้ อ มกั​ั น 3 แก้​้ ว 3 อารมณ์​์ 3 รสชาติ​ิโดยสามารถเลื​ือก ได้​้ว่​่าจะร้​้อนหรื​ือเย็​็น Pinky Pop

นมชมพู​ูสู​ูตรพิ​ิเศษที่​่�ซ่​่อนกลิ่​่�นป๊​๊อบ คอร์​์นเอาไว้​้ ทำำ�ให้​้รสชาติ​ิและกลิ่​่น� ที่​่� เป็​็น เอกลั​ักษณ์​์ ไม่​่เหมื​ือนใคร

“กา กา กรี​ีน”

เมื่​่�อจั​ังหวะและโอกาสมาถึ​ึง...พ่​่อกั​ับแม่​่ซึ่​่�งมี​ีที่​่�อยู่​่�ผื​ืนหนึ่​่�ง ที่​่�จั​ังหวั​ัดเชี​ียงราย และตั้​้�งใจว่​่าจะมาใช้​้ชี​ีวิ​ิตหลั​ังเกษี​ียณที่​่�นี่​่� เราคิ​ิดกั​ันว่​่าจะพั​ัฒนาที่​่ดิ� นิ ผื​ืนนี้​้�อย่​่างไรให้​้ดี​ีที่สุ่� ดุ ในแบบของเรา และ ร้​้านกาแฟคื​ือคำำ�ตอบที่​่�ดี​ีที่​่�สุ​ุด กาแฟ การ์​์เด้​้น กรี​ีน หรื​ือ “ร้​้านกาแฟในสวนสี​ีเขี​ียว”

คื​ือ ความตั้​้�งใจแรกที่​่�พวกเรายึ​ึดเป็​็นหลั​ักในการออกแบบ ร้​้าน ให้​้มี​ีความร่​่มรื่​่�น เขี​ียวขจี​ี ปลอดโปร่​่ง โล่​่งสบาย เพราะเรา อยากให้​้เป็​็นร้​้านที่​่ทุ� ุกคน ทุ​ุกวั​ัยสามารถมาทานได้​้ ในส่​่วนของเมล็​็ดกาแฟเราได้​้คั​ัดสรรกาแฟคุ​ุณภาพจาก จั​ังหวั​ัดน่​่านมาเป็​็นตั​ัวหลั​ักของทางร้​้าน และนอกจากนี้​้�ยั​ังมี​ี เมล็​็ดพิ​ิเศษ คุ​ุณภาพเยี่​่�ยมจากอี​ีกหลายๆ แหล่​่ง สลั​ับหมุ​ุนเวี​ียน กั​ันไป เพื่​่�อแสดงให้​้เห็​็นว่​่า กาแฟแต่​่ละที่​่มี​ี� เอกลั​ักษณ์​์เฉพาะตั​ัว ที่​่�ไม่​่เหมื​ือนกั​ัน 13


เวลาเปิ​ิด-ปิ​ิด จั​ันทร์​์ - ศุ​ุกร์​์ 07.30 - 18.00 น.

1055 brewing at corner 1055brewing_at_corner

1055 ถ.สนามบิ​ิน ต.รอบเวี​ียง อ.เมื​ือง จ.เชี​ียงราย 57000

1055 Brewing at corner ความเป็​็นมาโดยสั​ังเขปคื​ือร้​้านนี้​้�เริ่​่�มต้​้นจากสามพี่​่�น้​้องที่​่�มี​ีความชอบ ในการดื่​่�มกาแฟแตกต่​่างกั​ันและเริ่​่�มมี​ีข้​้อถกเถี​ียงกั​ันว่​่าทำำ�ไมคนเราถึ​ึงมี​ี ความเห็​็นต่​่อร้​้านกาแฟหนึ่​่�งร้​้านไม่​่เหมื​ือนกั​ัน เช่​่น บางคนว่​่ากาแฟร้​้านนี้​้�เข้​้ม บางคนว่​่าอ่​่อน จึ​ึงเกิ​ิดไอเดี​ียที่​่อ� ยากจะเปิ​ิดร้​้านกาแฟภายใต้​้คอนเซปดาร์​์คๆ แต่​่ยั​ังคงอยากให้​้ร้​้านนี้​้�เป็​็นแหล่​่งรวมตั​ัวของผู้​้�คนที่​่�ชื่​่�นชอบกาแฟได้​้มา พั​ักผ่​่อนกั​ันอย่​่างสบายๆ ในบรรยากาศที่​่�เป็​็นกั​ันเองเข้​้าถึ​ึงง่​่ายทุ​ุกเพศวั​ัย โดยทางร้​้านจะเน้​้นให้​้มี​ีกาแฟที่​่ห� ลากหลายที่​่ส� ามารถให้​้ลูกู ค้​้าได้​้มาเลื​ือกนำำ� มาชงได้​้ทั้​้�งในรู​ูปแบบของเครื่​่�องเอสเพรสโซและแบบฟิ​ิลเตอร์​์ซึ่​่�งมี​ีเมล็​็ด จากแหล่​่งปลู​ูกหลากหลายประเทศไม่​่ว่า่ จะเป็​็น เอธิ​ิโอเปี​ีย โคลั​ัมเบี​ีย บราซิ​ิล รวมไปถึ​ึงเมล็​็ดกาแฟไทยด้​้วย โดยทางร้​้านมี​ีความคิ​ิดว่​่าอยากให้​้ร้​้านกาแฟ นั้​้�นเป็​็นเหมื​ือนร้​้านอาหารตามสั่​่ง� ที่​่ลู� กู ค้​้าสามารถเข้​้ามาสั่​่ง� ได้​้ตามที่​่ต้� อ้ งการ ว่​่าต้​้องการเผ็​็ด หวาน เค็​็ม จื​ืด กาแฟก็​็เช่​่นกั​ัน เช่​่น อยากได้​้กาแฟเปรี้​้�ยว หวาน ขม เข้​้ม อ่​่อน บอดี้​้�หนั​ัก เบา นอกจากนี้​้�ทางร้​้านยั​ังพยายามที่​่�จะนำำ� กาแฟต่​่างๆ มาทำำ�เป็​็นเมนู​ู hybrid ซึ่​่�งเล็​็งเห็​็นว่​่าเป็​็นเทรนด์​์กาแฟที่​่�กำำ�ลั​ัง นิ​ิยมกั​ันในปั​ัจจุ​ุบั​ัน 14

เมนู​ูแนะนำำ� เป็​็นเมนู​ู ที่​่� ผ สมผสานระหว่​่ า งชาพี​ีช และกาแฟให้​้ความรู้​้�สึ​ึกสดชื่​่�น เหมาะสำำ�หรั​ับคนที่​่ไ� ม่​่ชอบทาน กาแฟแบบเพี​ียวๆ to fast to sleep

pink slip เป็​็นการนำำ�น้ำำ��ฝรั่​่�ง

และสตรอเบอร์​์ รี่​่� ม าผสมกั​ั น และราดด้​้วยชอตเอสเพรสโซ เป็​็นการนำำ�แป้​้งเนื้​้�อ ครั​ัวซองค์​์มาเสริ​ิฟในรู​ูปแบบ วาฟเฟิ​ิลซึ่​่�งทางร้​้านมี​ีให้​้เลื​ือก ถึ​ึง 6 หน้​้าด้​้วยกั​ัน

croffle

evergreen latte เป็​็นเมนู​ูร้อ้ น

ที่​่ผ� สมผสานระหว่​่างมั​ัจฉะและ กาแฟลาเต้​้ทำำ�ให้​้ได้​้เครื่​่�องดื่​่�ม ร้​้ อ นที่​่� ห อมกลมกล่​่ อ มและ ละมุ​ุนมาก


ASO Coffee Roaster เป็​็นร้​้านกาแฟในบรรยากาศเงี​ียบสงบท่​่ามกลางรี​ีสอร์​์ทในขุ​ุนเขา อยู่​่�ภายใน Canary Cafe&Restaurant ซึ่​่�งมี​ีไร่​่กาแฟเป็​็นของตั​ัวเอง คั่​่�วกาแฟเองใช้​้ภายในร้​้าน ซึ่​่�งทางร้​้านมี​ีให้​้ลองหลากหลายเมนู​ู โดยเมนู​ูแนะนำำ�ได้​้แก่​่ Coffee Tonic, Coffee Cube และ Apple Cold Brew

เมนู​ูแนะนำำ� Coffee Tonic

เวลาเปิ​ิด-ปิ​ิด เปิ​ิดทุ​ุกวั​ัน 07.30 - 17.00 น. ต.แม่​่กรณ์​์ อ.เมื​ือง จ.เชี​ียงราย 57000

Coffee Cube

06-2578-9979 Aso Coffee Roasters asocoffeeroasters Apple Cold Brew

15


เมนู​ูแนะนำำ� Special Drip coffee hot/ice

เมล็​็ดกาแฟจากแหล่​่งธรรมชาติ​ิใน จ.เชี​ียงราย ปางขอน, ดอยช้​้าง, แม่​่จั​ันใต้​้ Dry process , Honey process, Peaberry, Winey

ทุ​ุกตั​ัวทางร้​้านจะคั่​่�วกาแฟเอง เพื่​่�อความสดใหม่​่ รายการจะ สลั​ับสั​ับเปลี่​่�ยนทุ​ุกสั​ัปดาห์​์ขึ้​้�นอยู่​่�กั​ับแหล่​่งวั​ัตถุ​ุดิ​ิบที่​่�นำำ�มาคั่​่�ว โปรไฟล์​์หลั​ักๆ จะเป็​็นคั่​่�วอ่​่อนหรื​ือ soft roast ทุ​ุกตั​ัวเพื่​่�อที่​่� จะดึ​ึงเอกลั​ักษณ์​์ความเป็​็นผลไม้​้ในกาแฟ แล้​้วความหอม หวาน บาลานซ์​์ ดื่​่�มง่​่าย ✓

ZION Drip Coffee เวลาเปิ​ิด-ปิ​ิด อั​ังคาร-อาทิ​ิตย์​์ : 09:00 -17:00 น. ปิ​ิดทุ​ุกวั​ันจั​ันทร์​์ 165 ม.5 ต.แม่​่ยาว อ.เมื​ือง จ.เชี​ียงราย 57000 16

08-1716-2559

เมนู​ูใหม่​่แนะนำำ�อี​ีก1รายการ

ชาเขี​ียว moka pot รสชาติ​ิที่​่�เข้​้มข้​้น หอมละมุ​ุนกลิ่​่�นมลิ​ิ

เมนู​ู แนะนำำ�อี​ีก 2 รายการ

เมนู​ูที่​่�ทางร้​้านที่​่�ลู​ูกค้​้าชอบมากอี​ีก 1 รายการ

Zion Drip Coffee ✓

น้ำำ��อ้​้อยอเมริ​ิกาโน่​่ ส้​้มอเมริ​ิกาโน่​่ น้ำำ��อ้​้อยอิ​ินทรี​ีย์​์สดๆ ผสมกาแฟตั​ัวกลาง หวานธรรมชาติ​ิ สดชื่​่�น รสชาติ​ิกาแฟออกโทน คาราเมล, ชอคโกแลต อ่​่อนๆ คื​ือเค้​้ก บู​ูลชี​ีสพาย, เจเปนนิ​ิสชี​ีสเค้​้ก ทานคู่​่�กั​ับ ลาเต้​้ร้​้อน ฯลฯ ทางร้​้านยั​ังมี​ีอาหารง่​่ายๆ บริ​ิการ

เมนู​ูอาหารเช้​้า ไข่​่กะทะ แซนวิ​ิสแฮมชี​ีส, ครั​ัวซองแฮมชี​ีส ของทานเล่​่น ชี​ีสเฟรนฟราย, ปอเปี๊​๊�ยะทอด, เกี๊​๊�ยวซ่​่า


กิจกรรมบริการวิชาการ โดย ทวิพิชญ์ อายะนันท์

สถาบั น ชาและกาแฟ ร่ ว มต้ อ นรั บ คณะอาจารย์ แ ละ นักศึกษาจาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 63) จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเข้าศึกษา ดูงาน โดยส่วนประชาสัมพันธ์ ได้เชิญหน่วยงานสถาบันชาและกาแฟ ร่วมจัดแสดงการชงชาและกาแฟเพือ่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม เชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ ส�ำนักงานอธิการบดี

สถาบั น ชาและกาแฟ ร่ ว มกั บ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรม Tea & Coffee Workshop ครัง้ ที่ 1 หัวข้อ Tea & Coffee Shoot ถ่ายแก้วเก๋ เป๊ะทุกรูป เมื่ อ วั น ที่ 28 มกราคม 2564 สถาบั น ชาและกาแฟ ร่ ว มกั บ การท่องเทยี่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานเชยี งราย ได้รว่ มจัดกิจกรรม Tea & Coffee Workshop ครั้งที่ 1 หัวข้อ Tea & Coffee Shoot ถ่ายแก้ว เก๋ เป๊ะทุกรูป โดยวิทยากร อาจารย์พงศกร อารีศริ ไิ พศาล อาจารย์พเิ ศษด้าน การถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เจ้าของร้าย LOCAL COFFEE ได้อธิบาย หลักการการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ การสร้าง Movement ให้ภาพ และการใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ ส�ำหรับกล้องถ่ายภาพและโทรศัพท์ มือถือ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในการถ่ายภาพ เพื่อโฆษณา และปัจจัยต่างๆ และได้มีกิจกรรม Workshop ให้ผู้ประกอบ การได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้การถ่ายภาพ เพื่อน�ำไปสู่เส้นทางเป็นผู้ประกอบ การในธุรกิจชาและกาแฟต่อไปในอนาคต โดยจัดกิจกรรม ณ ห้อง Food makerspace (MI 405) ชั้น 4 อาคาร Innovation Park กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 17


สถาบั​ันชาและกาแฟร่​่วมเป็​็นวิ​ิทยากรในโครงการส่​่งเสริ​ิม และพั​ัฒนาอาชี​ีพทางการเกษตร ในหั​ัวข้​้อกิ​ิจกรรม พั​ัฒนา เกษตรกร หลั​ักสู​ูตร การผลิ​ิตชาคุ​ุณภาพ เมื่​่�อวั​ันที่​่� 28-29 มกราคม 2564 สถาบั​ันชาและกาแฟ มหาวิ​ิทยาลั​ัย แม่​่ฟ้​้าหลวงได้​้รั​ับเชิ​ิญจากศู​ูนย์​์ ส่​่งเสริ​ิมและพั​ัฒนาอาชี​ีพการเกษตรจั​ังหวั​ัด เชี​ียงราย (เกษตรที่​่�สู​ูง) ร่​่วมเป็​็นวิ​ิทยากร ในกิ​ิจกรรมพั​ัฒนาเกษตรกร หลั​ักสู​ูตร การผลิ​ิตชาคุ​ุณภาพ จำำ�นวน 30 คน ภายใต้​้โครงการส่​่งเสริ​ิมและพั​ัฒนาอาชี​ีพทางการเกษตร ประจำำ�ปี​ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้​้ดำำ�เนิ​ินการ จั​ัดฝึ​ึกอบรมให้​้แก่​่เกษตรกรในพื้​้�นที่​่� บ้​้านบุ​ุญเรื​ือง ตำำ�บลบุ​ุญเรื​ือง อำำ�เภอเชี​ียงของ และบ้​้านโป่​่งน้ำำ��ร้​้อน ตำำ�บลดอยฮาง อำำ�เภอเมื​ือง จั​ังหวั​ัดเชี​ียงราย ซึ่​่�งได้​้บรรยายและสาธิ​ิตให้​้ความรู้​้�แก่​่เกษตรกรในเรื่​่�องโรค แมลงศั​ัตรู​ูพื​ืช การป้​้องกั​ันกำำ�จั​ัดแมลงในแปลงชา การเก็​็บเกี่​่�ยวชา และการจั​ัดการ หลังการเก็บเกี่ยวชา ร่วมถึง การบันทึกข้อมูล การแปรรูปชา และด้านการตลาดใบชา เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการดูแลจัดการ แปลงชา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สามารถพัฒนาอาชีพเกษตรกร และยกระดับรายได้ให้เกิดความมั่นคง อีกทั้งยังท�ำให้ชุมชนสามารถ ท�ำการเกษตรที่ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สถาบันชาและกาแฟ ร่วมหารือความร่วมมือ กับมูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัย แม่ฟา้ หลวง ได้รว่ มหารือกับคณะจากมูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการพัฒนาดอยตุง ณ ห้อง Food Makerspace (MI 405) ชั้น 4 อาคาร In novation Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ ให้การต้อนรับ โดยได้หารือในเรือ่ งการปรับกระบวนการ การแปรรูปชา การพัฒนาบรรจุภณ ั ฑ์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการพั ฒ นามาตรฐานคุ ณ ภาพชาให้ กั บ กลุ ่ ม เกษตรกร บ้านปา่ ยาง ในพืน้ ทโี่ ครงการพัฒนาดอยตุง ต�ำบลแม่ฟา้ หลวง อ�ำเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจในกระบวนการผลิตชาให้มี คุ ณ ภาพ รวมถึ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตลอดจนส่ ง เสริ ม ความเป็ น ผู้ประกอบการของคนในชุมชนต่อไป

18


สถาบั​ันชาและกาแฟร่​่วมหารื​ือกั​ับคณะมู​ูลนิ​ิธิต้ิ น้ ซี​ีดาร์​์ เมื่​่�อวั​ันที่​่� 9 มี​ีนาคม 2564 สถาบั​ันชาและกาแฟ แห่​่งมหาวิ​ิทยาลั​ัย แม่​่ฟ้า้ หลวง ได้​้ร่ว่ มหารื​ือกั​ับคณะมู​ูลนิ​ิธิต้ิ น้ ซี​ีดาร์​์ ซึ่ง่� เป็​็นองค์​์กรที่​่ส� นั​ับสนุ​ุน ผู้​้�ประกอบการรุ่​่�นใหม่​่ ในการสร้​้างธุ​ุรกิ​ิจที่​่ยั่​่� ง� ยื​ืนเพื่​่�อสั​ังคม ได้​้นำำ�ผู้​้�ประกอบ การกาแฟดอยปางขอน ร่​่วมหารื​ือ ณ ห้​้อง Food Makerspace (MI 405) ชั้​้�น 4 อาคาร Innovation Park มหาวิ​ิทยาลั​ัยแม่​่ฟ้​้าหลวง โดยมี​ี อาจารย์​์ ดร.อมร โอวาทวรกิ​ิจ หั​ัวหน้​้ากลุ่​่�มงานกาแฟ สถาบั​ันชาและกาแฟ ให้​้การ ต้​้อนรั​ับ โดยได้​้หารื​ือในเรื่​่อ� ง การพั​ัฒนาวิ​ิธี​ีการปลู​ูก และกระบวนการผลิ​ิต และการเก็​็บเกี่​่�ยวให้​้มี​ีคุ​ุณภาพ ตลอดจนส่​่งเสริ​ิมความเป็​็นผู้​้�ประกอบการ รุ่​่�นใหม่​่ ในการสร้​้างธุ​ุรกิ​ิจที่​่ยั่​่� �งยื​ืนเพื่​่�อสั​ังคมต่​่อไป

สถาบั​ันชาและกาแฟร่​่วมจั​ัดกิ​ิจกรรมอบรมการพั​ัฒนา ศั​ักยภาพของเกษตร ผู้​้�ผลิ​ิตเพื่​่�อพั​ัฒนาคุ​ุณภาพกาแฟ ให้​้เป็​็นไปตามคุ​ุณภาพมาตรฐานที่​่�ตลาดต้​้องการ เมื่​่�อวั​ันที่​่� 13 มี​ีนาคม 2564 สถาบั​ันชาและกาแฟ มหาวิ​ิทยาลั​ัย แม่​่ฟ้า้ หลวง ร่​่วมกั​ับสำำ�นักั งานส่​่งเสริ​ิมการจั​ัดการประชุ​ุมและนิ​ิทรรศการ (องค์​์การมหาชน) จั​ัดกิ​ิจกรรมอบรมการพั​ัฒนาศั​ักยภาพของเกษตร ผู้​้�ผลิ​ิตเพื่​่�อพั​ัฒนาคุ​ุณภาพ ชาและกาแฟ ให้​้เป็​็นไปตามคุ​ุณภาพมาตรฐาน ที่​่�ตลาดต้​้องการ ภายใต้​้โครงการพั​ัฒนาต่​่อยอดอุ​ุตสาหกรรมสร้​้างสรรค์​์ และสิ​ินค้​้าชุ​ุมชน “World Tea and Coffee Expo” โดยในภาคเช้​้า ได้​้เชิ​ิญวิ​ิทยากร นายจั​ักราช สาอุ​ุดร สถานี​ีวิ​ิจั​ัยโครงการหลวงแม่​่หลอด จั​ังหวั​ัดเชี​ียงใหม่​่ บรรยายในเรื่​่�อง สายพั​ันธุ์​์�กาแฟที่​่�ปลู​ูกในประเทศไทย และการจั​ัดการแปลงปลู​ูกกาแฟ อาจารย์​์ ดร.อมร โอวาทวรกิ​ิจ หั​ัวหน้​้า กลุ่​่�มงานกาแฟ เป็​็นวิ​ิทยากรบรรยายให้​้ความรู้​้�เรื่​่�อง การแปรรู​ูปกาแฟ ที่​่�ได้​้มาตรฐาน และอาจารย์​์ ดร.ณั​ัฏฐ์​์สรั​ัล สายชนะ อาจารย์​์สำำ�นั​ักวิ​ิชา วิ​ิทยาศาสตร์​์ บรรยายให้​้ความรู้​้�เรื่​่อ� ง จุ​ุลินิ ทรี​ีย์​์ที่เ่� กี่​่ย� วข้​้องในกระบวนการ หมั​ักกาแฟ และการใช้​้ประโยชน์​์เพื่​่�อเพิ่​่�มมู​ูลค่​่า ซึ่​่�งกิ​ิจกรรมในภาคบ่​่าย เป็​็ น กิ​ิ จ กรรม Workshop ในเรื่​่� อ งกาแฟ ได้​้ เชิ​ิ ญ วิ​ิ ท ยากรอาจารย์​์ ดร.สิ​ิริรุิ งุ วงศ์​์สกุ​ุล อาจารย์​์ประจำำ�สำำ�นักั วิ​ิชาอุ​ุตสาหกรรมเกษตร ให้​้ผู้​้�ร่ว่ ม กิ​ิจกรรมทดสอบรสและกลิ่​่�นในกาแฟ และอาจารย์​์ ดร.กิ​ิติ​ิพงษ์​์ คงพิ​ินิ​ิจ บรรจง อาจารย์​์ประจำำ�สำำ�นักั วิ​ิชาวิ​ิทยาศาสตร์​์ เป็​็นวิ​ิทยากรบรรยายสาธิ​ิต ในกิ​ิจกรรม Coffee Cupping ณ โรงแรม เดอะ เฮอริ​ิเทจ เชี​ียงราย

19


สถาบั​ันชาและกาแฟ จั​ัดกิ​ิจกรรมอบรมการพั​ัฒนา ศั​ักยภาพของเกษตร ผู้​้�ผลิ​ิตเพื่​่�อพั​ัฒนาคุ​ุณภาพชาให้​้ เป็​็นไปตามคุ​ุณภาพมาตรฐานที่​่�ตลาดต้​้องการ เมื่​่อ� วั​ันที่​่� 17 มี​ีนาคม 2564 สถาบั​ันชาและกาแฟ ร่​่วมกั​ับสำำ�นักั งาน ส่​่งเสริ​ิมการจั​ัดการประชุ​ุมและนิ​ิทรรศการ (สสปน.) จั​ัดกิ​ิจกรรมอบรม การพั​ัฒนาศั​ักยภาพของเกษตร ผู้​้�ผลิ​ิตเพื่​่�อพั​ัฒนาคุ​ุณภาพ ชาและกาแฟ ให้​้เป็​็นไปตามคุ​ุณภาพมาตรฐานที่​่�ตลาดต้​้องการ ภายใต้​้โครงการพั​ัฒนา ต่​่อยอดอุ​ุตสาหกรรมสร้​้างสรรค์​์และสิ​ินค้​้าชุ​ุมชน “World Tea and Coffee Expo” โดยมี​ีผู้​้�ช่​่วยศาสตราจารย์​์ ดร.ปิ​ิยาภรณ์​์ เชื่​่�อมชั​ัยตระกู​ูล หั​ัวหน้​้าสถาบั​ันชาและกาแฟ แห่​่งมหาวิ​ิทยาลั​ัยแม่​่ฟ้​้าหลวง เป็​็นวิ​ิทยากร บรรยายให้​้ความรู้​้�เรื่​่�อง การผลิ​ิตชาดี​ีมี​ีคุ​ุณภาพ ตามที่​่�ตลาดต้​้องการ ดร.กฤษณ์​์ จงสฤษดิ์​์� กรรมการผู้​้�จั​ั ด การบริ​ิ ษั​ั ท โมบิ​ิ ลิ​ิ ส ออโตมาต้​้ า เป็​็นวิ​ิทยากรบรรยายให้​้ความรู้​้�ในเรื่​่อ� ง การใช้​้จมู​ูกอิ​ิเล็​็กทรอนิ​ิกส์​์ควบคุ​ุม คุ​ุณภาพผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ชา และได้​้เชิ​ิญคุ​ุณเอมมิ​ิกา กำำ�จาย บริ​ิษัทั KH Roberts (Thailand) เป็​็นวิ​ิทยากรบรรยายในเรื่​่�อง กลิ่​่�นเพื่​่�อการสร้​้างสรรค์​์ ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ชา ณ โรงแรม เดอะ เฮอริ​ิเทจ เชี​ียงราย

20


กิ​ิจกรรมสร้​้างเครื​ือข่​่ายกั​ับหน่​่วยงานภายนอก สถาบั​ันชาและกาแฟเข้​้าร่​่วมประชุ​ุมหารื​ือความร่​่วมมื​ือ ในการดำำ�เนิ​ินโครงการ World Tea & Coffee Expo เมื่​่�อวั​ันที่​่� 23 พฤศจิ​ิกายน 2563 สถาบั​ันชาและกาแฟ มหาวิ​ิทยาลั​ัย แม่​่ฟ้​้าหลวง ได้​้เข้​้าร่​่วมประชุ​ุมกั​ับคณะผู้​้�บริ​ิหาร สำำ�นั​ักงานส่​่งเสริ​ิมการจั​ัด ประชุ​ุมและนิ​ิทรรศการ (สสปน) ณ ห้​้องรั​ับรอง อาคารวั​ันชั​ัย ศิ​ิริ​ิชนะ มหาวิ​ิทยาลั​ัยแม่​่ฟ้​้าหลวง โดยมี​ี ศาสตราจารย์​์ ดร.สุ​ุจิ​ิตรา วงศ์​์เกษมจิ​ิตต์​์ รองอธิ​ิการบดี​ี ให้​้การต้​้อนรั​ับ พร้​้อมด้​้วย ผู้​้�ช่​่วยศาสตราจารย์​์ ดร.ปิ​ิยาภรณ์​์ เชื่​่�อมชั​ัยตระกู​ูล หั​ัวหน้​้าสถาบั​ันชาและกาแฟ และ อาจารย์​์ ดร.อมร โอวาทวรกิ​ิจ หั​ัวหน้​้ากลุ่​่�มงานกาแฟ เข้​้าร่​่วมหารื​ือเกี่​่�ยวกั​ับความร่​่วมมื​ือ ในการบู​ูรณาการปฏิ​ิบั​ัติ​ิงานร่​่วมกั​ันระหว่​่างสำำ�นั​ักงานส่​่งเสริ​ิมการจั​ัด ประชุ​ุมและนิ​ิทรรศการ (สสปน)และมหาวิ​ิทยาลั​ัยแม่​่ฟ้​้าหลวงสำำ�หรั​ับ ปี​ีงบประมาณ 2564 ในการนำำ�กิ​ิจกรรมไมซ์​์มาเป็​็นเครื่​่�องมื​ือในการ ส่​่งเสริ​ิม สร้​้างจั​ังหวั​ัดเชี​ียงรายให้​้เป็​็นจุ​ุดหมายปลายทางที่​่�สามารถรองรั​ับ ความต้​้องการของนั​ักเดิ​ินทางกลุ่​่�มไมซ์​์ได้​้อย่​่างยั่​่ง� ยื​ืน นอกจากนี้​้�ยังั ได้​้หารื​ือ ความร่​่วมมื​ือในการดำำ�เนิ​ินโครงการ World Tea & Coffee Expo ที่​่�จะเกิ​ิดขึ้​้�นในปี​ีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่​่�งเป็​็นกิ​ิจกรรมที่​่�สถาบั​ันชา และกาแฟและสำำ�นั​ักงานส่​่งเสริ​ิมการจั​ัดประชุ​ุมและนิ​ิทรรศการ (สสปน) ร่​่วมพั​ัฒนาข้​้อเสนอโครงการ ขอรั​ับงบประมาณสนั​ับสนุ​ุนจากแผนบู​ูรณา การภาค ในการส่​่งเสริ​ิมและขั​ับเคลื่​่�อนอุ​ุตสาหกรรมชาและกาแฟในพื้​้�นที่​่� ภาคเหนื​ือ

สถาบั​ันชาและกาแฟ ต้​้อนรั​ับคณะศึ​ึกษาดู​ูงานจากสถาบั​ัน มาตรวิ​ิทยาแห่​่งชาติ​ิ เมื่​่�อวั​ันที่​่� 4 ธั​ันวาคม 2563 อาจารย์​์ ดร.กาญจนา วั​ัดละเอี​ียด อาจารย์​์ ดร.ประจั​ักร์​์ อิ่​่น� แก้​้วอาจารย์​์ประจำำ�สำำ�นักั วิ​ิชาวิ​ิทยาศาสตร์​์ มหาวิ​ิทยาลั​ัยแม่​่ฟ้า้ หลวง และเจ้​้ า หน้​้ า ที่​่� ส ถาบั​ั น ชาและกาแฟได้​้ ร่​่ ว มต้​้ อ นรั​ั บ คณะเจ้​้ า หน้​้ า ที่​่� จ ากสถาบั​ั น มาตรวิ​ิทยาแห่​่งชาติ​ิ จำำ�นวน 4 คน เข้​้าเยี่​่�ยมชมหน่​่วยงานสถาบั​ันชาและกาแฟ มหาวิ​ิทยาลั​ัยแม่​่ฟ้​้าหลวง ซึ่​่�งสถาบั​ันชาและกาแฟ ได้​้นำำ�เสนอข้​้อมู​ูลต่​่าง ๆ เกี่​่ย� วกั​ับชาและกาแฟ อาทิ​ิ เช่​่น ข้​้อมู​ูลการปลู​ูกชา กาแฟ สายพั​ันธุ์​์�ที่​่�เหมาะ ในการปลู​ูกบนพื้​้�นที่​่�สู​ูง นอกจากนี้​้�ยั​ังได้​้ปรึ​ึกษา หารื​ื อ ด้​้ า นการวั​ั ด คุ​ุ ณ ภาพเมล็​็ ด กาแฟ เทคนิ​ิ ค การดู​ูแลการเก็​็บรั​ักษาเมล็​็ดกาแฟกะลา การวิ​ิจั​ัย และพั​ัฒนาในด้​้านชาและกาแฟ เป็​็นต้​้น ณ อาคาร ปฏิ​ิบัติั กิ ารศู​ูนย์​์เครื่​่อ� งมื​ือวิ​ิทยาศาสตร์​์และเทคโนโลยี​ี 2 (S2) มหาวิ​ิทยาลั​ัยแม่​่ฟฟ้​้าหลวง 21


สถาบันชาและกาแฟ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถาน ประกอบการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทาง ภูมศิ าสตร์ (GI) “ชาเชียงราย” เมื่อวันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2563 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เป็นคณะกรรมการคณะท�ำงานร่วม กับส�ำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด เชียงราย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ส�ำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชพี การเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ลงพื้นที่ตรวจสถาน ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ส่ิงบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ (GI) “ชาเชียงราย” (เพื่อต่ออายุ) และตรวจสถาน ประกอบการที่ยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ชาเชียงราย” (รายใหม่) ในพื้นที่อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง อ�ำเภอแม่สรวย อ�ำเภอแม่ลาว และอ�ำเภอเวียงป่าเป้า

สถาบั​ั น ชาและกาแฟ เข้​้ า ร่​่ ว มกั​ั บ ประชุ​ุ ม คณะทำำ�งานเพื่​่�อพิ​ิ จ ารณาคำำ�ขอ ตรวจสอบ คุ​ุณภาพและแหล่​่งที่​่�มาสิ่​่�งบ่​่งชี้​้�ทางภู​ูมิ​ิศาสตร์​์ “ชาเชี​ียงราย” ครั้​้�งที่​่� 1/2564 เมื่ อ วั น ที่ 13 มกราคม 2564 สถาบั น ชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมประชุมคณะท�ำงานเพื่อ พิจารณาค�ำขอ ตรวจสอบคุณภาพและแหล่งที่มาสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย” ครั้งที่ 1/2564 โดย นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน การประชุมคณะท�ำงาน ณ ห้องประชุมส�ำนักงานเกษตรจังหวัด เชียงราย ซึง่ ในการประชุมครัง้ นี้เป็นการสรุปผลการลงพืน้ ที่ตรวจ สอบคุณภาพมาตรฐานเพือ่ ต่ออายุหนังสือผูท้ ไี่ ด้รบั อนุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ชาเชียงราย” และ พิจารณาผลการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการ (รายใหม่) ที่ย่ืนขอใช้ตราสัญลักษณ์ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ชาเชยี งราย ประจ�ำปี 2563 และการประชุมแผนการท�ำงานของ คณะท�ำงาน ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 22


สถาบั​ันชาและกาแฟ ร่​่วมหารื​ือความร่​่วมมื​ือกั​ับสถาบั​ัน พั​ัฒนาฝี​ีมือื แรงงานนานาชาติ​ิ (เชี​ียงแสน) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมหารือกับคณะจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ (เชยี งแสน) ณ ห้อง Food Makerspace (MI 405) ชัน้ 4 อาคาร In novation Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โดยได้ร่วมหารือความร่วมมือในการบูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ และสถาบันชาและ กาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2564

สถาบันชาและกาแฟร่วมด�ำเนินการตอบรับเจตจ�ำนง สุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (Mae Fah Luang University Integrity and Transparency Assessment: MFU ITA) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันชาและกาแฟ ได้จัดประชุม บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้พนักงานและ นักศึกษาทราบ เพือ่ ให้เกิดการรับรูอ้ ย่างทัว่ ถึง การประเมิณคุณธรรมและ ความโปร่งใส่ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลัย แม่ฟา้ หลวง (Mae Fah Luang University Integrity and Transparency Assessment: MFU ITA) เพื่อให้การรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสเป็นไปอย่างถูกต้อง สถาบันชาและกาแฟ จึงได้เรียนเชิญ ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี อ าจารย์ ดร.พฤทธ์ พุ ฒ จร มาชี้ แจงแนวทางการ ประชาสัมพันธ์การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ค�ำแนะน�ำแก่บุคลากร ในหน่วยงานสถาบันชาและกาแฟ ณ ห้องประชุมสถาบันชาและกาแฟ ชั้น 3 ห้อง 317 อาคารปฏิบัติการ 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

23


สถาบั​ันชาและกาแฟเข้​้าร่​่วมประชุ​ุมวางแผน การส่​่งเสริ​ิมและพั​ัฒนาอาชี​ีพบ้​้านปางปู​ูเลาะ บ้​้านผาแดง บ้​้านป่​่าเมี่​่�ยง อำำ�เภอแม่​่ใจ จั​ังหวั​ัด พะเยา เมื่​่�อวั​ันที่​่� 22 กุ​ุมภาพั​ันธ์​์ 2564 สถาบั​ันชาและกาแฟ มหาวิ​ิทยาลั​ัยแม่​่ฟ้​้าหลวง ได้​้รั​ับเชิ​ิญจากที่​่�ว่​่าการอำำ�เภอแม่​่ใจ เข้​้าร่​่วมประชุ​ุมคณะกรรมการส่​่งเสริ​ิมและพั​ัฒนาอาชี​ีพบ้​้าน ปางปู​ูเลาะ บ้​้านผาแดง บ้​้านป่​่าเมี่​่�ยง อำำ�เภอแม่​่ใจ จั​ังหวั​ัดพะเยา นำำ� โดย นายพี​ีรั​ั ช จั​ั น ธิ​ิ ม า ปลั​ั ด อำำ� เภอรั​ั ก ษาราชการแทน นายอำำ�เภอแม่​่ใจ เป็​็นประธานการประชุ​ุม ซึ่​่�งประกอบด้​้วยส่​่วน ราชการในท้​้องที่​่� ส่​่วนท้​้องถิ่​่�น และสถาบั​ันการศึ​ึกษาในจั​ังหวั​ัด พะเยาและจั​ังหวั​ัดเชี​ียงราย ณ ห้​้องประชุ​ุมพญาคำำ�แดง ชั้​้�น 2 ที่​่�ว่​่าการอำำ�เภอแม่​่ใจ จั​ังหวั​ัดพะเยา โดยเน้​้นกาแฟเป็​็นพื​ืชหลั​ัก มี​ีวั​ัตถุ​ุประสงค์​์เพื่​่�อให้​้เกษตรกรสามารถลดต้​้นทุ​ุนการผลิ​ิตและ เพิ่​่�มผลผลิ​ิตกาแฟให้​้มี​ีคุ​ุณภาพ มี​ีการเชื่​่�อมโยงเครื​ือข่​่ายและ ช่​่องทางการตลาดเพื่​่�อยกระดั​ับเศรษฐกิ​ิจของชุ​ุมชนให้​้มี​ีรายได้​้ เพิ่​่�มขึ้​้น� และที่​่ป� ระชุ​ุมได้​้พิจิ ารณาวางแผน โดยกำำ�หนดดำำ�เนิ​ินการ จั​ัดฝึ​ึกอบรมและศึ​ึกษาดู​ูงานในช่​่วงปลายเดื​ือนมี​ีนาคม 2564 นี้​้�

สถาบั​ันชาและกาแฟ เข้​้าร่​่วมประชุ​ุมหารื​ือ คณะกรรมการ กำำ�กั​ั บ ดู​ู แ ลและอนุ​ุ ญ าตการใช้​้ สิ่​่� งบ่​่ ง ชี้​้�ทางภู​ู มิ​ิ ศ าสตร์​์ “ชาเชี​ียงราย” เมื่​่อ� วั​ันที่​่� 9 มี​ีนาคม 2564 สถาบั​ันชาและกาแฟ มหาวิ​ิทยาลั​ัยแม่​่ฟ้า้ หลวง ได้​้เข้​้าร่​่วมประชุ​ุมหารื​ือ คณะกรรมการกำำ�กั​ับดู​ูแลและอนุ​ุญาตการใช้​้สิ่​่�งบ่​่งชี้​้� ทางภู​ูมิศิ าสตร์​์ “ชาเชี​ียงราย” ครั้​้ง� ที่​่� 1/2564 โดยมี​ี นายภาษเดช หงส์​์ลดารมภ์​์ รองผู้​้�ว่​่าราชการจั​ังหวั​ัดเชี​ียงราย เป็​็นประธานการประชุ​ุม ซึ่�ง่ ในการประชุ​ุม ครั้​้�งนี้​้�เป็​็นการพิ​ิจารณาผลการตรวจสอบคุ​ุณภาพมาตรฐานเพื่​่�อต่​่ออายุ​ุ หนั​ังสื​ือผู้​้�ขอยื่​่น� ใช้​้ตราสั​ัญลั​ักษณ์​์สิ่​่ง� บ่​่งชี้​้ท� างภู​ูมิศิ าสตร์​์ (GI) “ชาเชี​ียงราย” และ พิ​ิจารณาผลการตรวจสอบคุ​ุณสมบั​ัติ​ิสถานประกอบการ (รายใหม่​่) ที่​่�ขอยื่​่�น ใช้​้ตราสั​ัญลั​ักษณ์​์สิ่​่�งบ่​่งชี้​้�ทางภู​ูมิ​ิศาสตร์​์ GI ชาเชี​ียงราย ณ ห้​้องประชุ​ุม เวี​ียงกาหลง ชั้​้�น 3 ศาลากลางจั​ังหวั​ัดเชี​ียงราย 24


สถาบั​ันชาและกาแฟ ร่​่วมต้​้อนรั​ับคณะสมาชิ​ิวุฒิ ุ สิ ภา พบประชาชนในพื้​้�นที่​่�จั​ังหวั​ัดภาคเหนื​ือ(ตอนบน) วั​ันที่​่� 12 มี​ีนาคม 2564 ผู้​้�ช่​่วยศาสตราจารย์​์ ดร.ปิ​ิยาภรณ์​์ เชื่​่�อมชั​ัยตระกู​ูล หั​ัวหน้​้าสถาบั​ันชาและกาแฟ มหาวิ​ิทยาลั​ัยแม่​่ฟ้​้าหลวง ได้​้รั​ับเชิ​ิญจากสำำ�นั​ักงานเกษตรจั​ังหวั​ัดเชี​ียงราย เข้​้าร่​่วมต้​้อนรั​ับคณะ สมาชิ​ิกวุ​ุฒิ​ิสภา พบประชาชนในพื้​้�นที่​่�จั​ังหวั​ัดภาคเหนื​ือ (ตอนบน) โดยได้​้นำำ�เสนอข้​้อมู​ูลผลการดำำ�เนิ​ินงานโครงการที่​่ไ� ด้​้พัฒ ั นาชุ​ุมชนตำำ�บล แม่​่พริ​ิก และรั​ับฟั​ังข้​้อมู​ูลความคิ​ิดเห็​็น ข้​้อเสนอแนะ และความคื​ืบหน้​้า ในการดำำ�เนิ​ินงานประกอบการปฏิ​ิบั​ัติ​ิภารกิ​ิจด้​้านการปฏิ​ิรู​ูปประเทศ และยุ​ุทธศาสตร์​์ชาติ​ิ (ด้​้านเกษตร) ณ วิ​ิสาหกิ​ิจชุ​ุมชนกลุ่​่�มแปรรู​ูปชา บ้​้านปางต้​้นผึ้​้�ง บ้​้านปางต้​้นผึ้​้�ง หมู่​่� 5 ตำำ�บลแม่​่พริ​ิก อำำ�เภอแม่​่สรวย จั​ังหวั​ัดเชี​ียงราย

สถาบั​ันชาและกาแฟร่​่วมลงพื้​้�นที่​่�ตรวจติ​ิดตามสถาน ประกอบการที่​่�ได้​้รับั อนุ​ุญาตให้​้ใช้​้ตราสั​ัญลั​ักษณ์​์สิ่​่�งบ่​่งชี้​้� ทางภู​ูมิศิ าสตร์​์ GI “ชาเชี​ียงราย” สถาบั​ันชาและกาแฟ มหาวิ​ิทยาลั​ัยแม่​่ฟ้า้ หลวง ร่​่วมเป็​็นคณะทำำ�งาน เพื่​่�อการพิ​ิจารณาคำำ�ขอ ตรวจสอบควบคุ​ุมคุ​ุณภาพสิ่​่�งบ่​่งชี้​้�ทางภู​ูมิ​ิศาสตร์​์ “ชาเชี​ียงราย” ได้​้ลงพื้​้�นที่​่ต� รวจติ​ิดตามสถานประกอบการที่​่ไ� ด้​้รับั อนุ​ุญาต ให้​้ใช้​้ตราสั​ัญลั​ักษณ์​์สิ่​่�งบ่​่งชี้​้�ทางภู​ูมิ​ิศาสตร์​์ GI “ชาเชี​ียงราย” เพื่​่�อตรวจ สอบคุ​ุณภาพมาตรฐานสิ​ินค้​้า สถานที่​่�ผลิ​ิตและแปลงปลู​ูกชา ประจำำ�ปี​ี 2564 ของผู้​้�ผลิ​ิตและผู้​้�ประกอบการชาในระหว่​่างวั​ันที่​่� 18 -19 มี​ีนาคม 2564 ได้​้แก่​่ วั​ันที่​่� 18 มี​ีนาคม 2564 ในเขตพื้​้�นที่​่� อำำ�เภอแม่​่ฟ้​้าหลวง จำำ�นวน 4 ราย และวั​ันที่​่� 19 มี​ีนาคม 2564 ในเขตพื้​้�นที่​่� อำำ�เภอแม่​่สรวย จำำ�นวน 2 ราย

25