Page 1

1

NEWSLETTER•2017

ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

DIVISION OF PLACEMENT AND CO-OPERATIVE EDUCATION MAE FAH LUANG UNIVERSITY

NEWSLETTER 2

0

1

7

Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


NEWSLETTER•2017

เตรียมพร้อมบัณฑิต พิชิตตลาดแรงงาน สู่การพัฒนาประเทศ กว่า 12 ปี ทีส่ ว่ นจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา ได้ด�ำ เนินงานสนับสนุนงานวิชาการ ผ่านการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพือ่ ให้ได้บณ ั ฑิตทีม่ คี ณ ุ ภาพมีความพร้อมในการทำ�งาน เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงาน ในอนาคต ส่วนจัดหางานฯ จึงขอนำ�บทสัมภาษณ์ 2 บัณฑิต ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานมาแบ่งปัน ประสบการณ์ดีๆ จากการฝึกปฏิบัติงานซึ่งมีส่วนทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จในชีวิต การทำ�งาน ณ ปัจจุบัน

Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


3

NEWSLETTER•2017

จิณณ์ณิตา บุดดี (ไดร์) Miss Thailand World 2016 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์ Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


4

NEWSLETTER•2017

ตอนเรียนไดร์ฝึกปฏิบัติงานทางด้านโรงแรมค่ะ เลือกฝึกปฏิบัติงานอยู่ชั้น Exclusive lounge เพราะไดร์อยากฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มและส่วนใหญ่ชั้นนี้จะมีแต่แขกต่างชาติค่ะ พอเริม่ ฝึกปฏิบตั งิ านจริง ผลปรากฏว่างานค่อนข้างหนักพอสมควร แต่ไม่เกินกำ�ลังค่ะ เพราะโดยส่วนตัวชอบงานบริการอยู่แล้ว พอได้ทำ�งานที่เราชอบแม้เหนื่อยแค่ไหน ก็สู้ไหวเลยผ่านการฝึกปฏิบัติงานมาด้วยดีค่ะ สิ่งที่ไดร์ ได้จากการฝึกปฏิบัติงาน คือ การทำ�งานเป็นทีม การทำ�งานร่วมกับผู้ใหญ่ ความรับผิดชอบ และการเผชิญหน้า กับสถานการณ์ที่เราไม่คุ้นเคยและต้องตัดสินใจอย่างเฉียบขาดในการแก้ปัญหา ปัจจุบนั ไดร์เป็น Miss Thailand World 2016 ทำ�งานอยูท่ ี่ BEC Tero Entertainment ช่อง 3 ค่ะ การทำ�งานจริงแตกต่างจากการฝึกปฏิบตั งิ านมาก เพราะตอนฝึกปฏิบตั งิ าน เราไปในฐานะนักศึกษา แต่พอทำ�งานจริงมันคือตัวเราเอง สถานประกอบการต้องเห็น ศักยภาพของเรามากพอจึงจะรับเข้าทำ�งาน ฉะนัน้ ความรับผิดชอบและทักษะการติดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ควรมาเป็นอันดับหนึง่ ส่วนตัวไดร์เองสิง่ ทีไ่ ด้มาจากการฝึกปฏิบตั งิ านและ ได้ใช้มาตลอดเลย คือ ภาษาอังกฤษค่ะ และสิ่งนี้ส่งผลให้ติด Top 20 Miss World 2016 และใช้ในการทำ�งานในปัจจุบัน Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


5

NEWSLETTER•2017

ธนัยรัตน์ ปัญญาคง (โมจิ) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินเอมิเรตส์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์

Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


6

NEWSLETTER•2017

โมจิเรียนภาษาอังกฤษค่ะ เลยเลือกฝึกปฏิบัติงานด้านสายการบิน เพื่อจะได้ใช้สิ่งที่เรา เรียนมา ตอนฝึกปฏิบตั งิ านทำ�ให้โมจิรรู้ ะบบการทำ�งานในส่วนของลูกเรือ ทัง้ ด้านปฏิบตั งิ าน และด้านเอกสาร และได้รบั การถ่ายทอดประสบการณ์การทำ�งานโดยตรงจากพีๆ่ ทีท่ �ำ งาน เช่น เวลาทำ�งานเจอเหตุการณ์อะไรบ้าง การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ และวิธีรับมือกับ เหตุการณ์ฉกุ เฉินทีไ่ ม่คาดคิด หลังจากโมจิได้รบั โอกาสเป็นลูกเรือจริงๆ จึงทำ�ให้ปจั จุบนั โมจิมีความมั่นใจในการทำ�งานมากขึ้น เพราะเราได้รับการสอนมาตอนที่เราฝึกปฏิบัติ งานแล้ว โมจิคดิ ว่าการฝึกปฏิบตั งิ านในช่วงทีโ่ มจิเรียน ช่วยให้โมจิมโี อกาสประสบความ สำ�เร็จในการทำ�งานวันนี้ค่ะ

“ความรู้ดี ภาษาเด่น มีความเป็นผู้นำ� ทำ�งานข้ามวัฒนธรรมได้” Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


NEWSLETTER•2017

MFU Hall of Fame จากการให้ความสำ�คัญด้านการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและมุ่งพัฒนานักศึกษา ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัลอย่างมากมาย ในปี พ.ศ. 2559

Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


8

NEWSLETTER•2017

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ รางวัลสถานศึกษาดำ�เนินการสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลสถานศึกษาดำ�เนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำ�ปี 2559 ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง รับรางวัลจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงเป็น 1 ใน 14 มหาวิทยาลัยนำ�ร่องทีด่ �ำ เนินงาน สหกิจศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ตามแนวนโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


9

NEWSLETTER•2017

รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โดย นางสาวรภัสสา สมุดความ

เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางสาวรภัสสา สมุดความ เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน ส่วนจัดหางาน และฝึกงานของนักศึกษา คว้ารางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน จากการเป็นผู้ดำ�เนินงานสหกิจศึกษา ติดตาม ดูแล ให้ค�ำ ปรึกษาแก่นกั ศึกษา เป็นผูป้ ระสานงานหลักในการส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวด ในระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน และระดับชาติ Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


NEWSLETTER•2017

MFU Interns Award 2016-2017

Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


11

NEWSLETTER•2017

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน นวัตกรรมสหกิจศึกษา ประจำ�ปี 2559

เรื่ อ ง: ระบบจัด การข้อ มู ลอาคารสถานที่และแผนที่เชิงโต้ตอบสำ�หรั บการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย: นายกันตชัย โชติกกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตำ�แหน่ง นักคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการ ทำ�ระบบจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ให้ง่ายต่อการติดตาม ช่วยประหยัดงบประมาณ และลดความเสีย่ งต่อการสูญหาย โดยระบุขอ้ มูลผูร้ บั ผิดชอบ ผู้ใช้งาน และรายละเอียดสำ�คัญต่างๆ ไว้ด้วยกัน และนำ�แผนที่ของ Google Maps มาสร้างเป็นรูปทรงและขอบเขตอาคารสถานที่ ออกแบบโปรแกรมการจัดการครุภัณฑ์ ภายในองค์กรขึ้น พร้อมทั้งจัดทำ�คู่มือการติดตั้งและคู่มือการใช้งานให้กับการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


12

NEWSLETTER•2017

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ�ปี 2559

เรื่อง: ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรภายในบริษัท (Data Analytic of ISD, Internal Project) โดย: นางสาวธนาภรณ์ ไววิธี นางสาวสุจริ า ประสานพันธ์ และนางสาวอริสา ปงกันคำ� สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี่ จำ�กัด แผนก Application Management พัฒนาระบบ Business Intelligent (ระบบ BI) ด้วย IBM Cognos Software ซึ่งช่วยลดการนำ�เสนอข้อมูลที่มีความซับซ้อน ให้อยู่ ในรูปแบบของรายงาน ตาราง กราฟ หรือแผนที่ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น

Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


13

NEWSLETTER•2017

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน นวัตกรรมสหกิจศึกษา ประจำ�ปี 2560

เรื่อง: เครื่องป้องกันอันตรายต่อกล้อง all sky (Housing for all sky camera) โดย: นายศุภณัฐ แก่นบุบผา สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา ณ สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ทำ�เครื่องป้องกันอันตรายต่อกล้อง all sky (Housing for all sky camera) สามารถป้องกันนํ้า ฝ้า และรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อตัวกล้อง ช่วยปรับอุณหภูมิ ให้เหมาะสมต่อการทำ�งาน กล้อง all sky ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สภาพอากาศ บริเวณรอบๆ เนือ่ งจากสภาพอากาศ มีความสำ�คัญต่อการเปิด-ปิดชัตเตอร์ ของกล้องดูดาวทีใ่ ช้ในการบันทึกภาพ อุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กและสามารถ ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ป ระมาณ 50,000 บาท อี ก ทั้ ง สะดวกต่ อ การติดตั้ง การใช้งานและการบำ�รุง รักษา Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


14

NEWSLETTER•2017

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ�ปี 2560 เรื่อง: ลดปัญหาการระงับโหลด และการตีคืนสินค้าถุงแตกชำ�รุด โดย: นางสาวพรชนก แสนสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง จำ�กัด ศึกษาแก้ไขปัญหาถุงแตกชำ�รุดระหว่างขนถ่ายสินค้าของบริษัทที่ทำ�ให้เกิดการสูญเสีย สินค้า คิดเป็นเงินมูลค่า 143,495 บาทต่อปี ด้วยวิธวี เิ คราะห์ “Why Why Analysis” และนำ�ผลการศึกษาไปปรับเปลี่ยนขั้นตอนการบรรจุและวิธีการจัดเรียงถุงลงในถังใหม่ ทำ�ให้ช่วยลดปัญหาการแตกชำ�รุดของบรรจุภัณฑ์ ลดโอกาสการสูญเสียต้นทุนของ สถานประกอบการได้ถึง 100% Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


NEWSLETTER•2017

MFU Interns’ Expectations เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของการฝึกปฏิบัติงาน เราจึงได้ยินตำ�แหน่ง “นักศึกษาสหกิจ” ในสถานประกอบการ ราวกับเป็นบทพิสจู น์วา่ สิง่ ทีน่ กั ศึกษาได้ศกึ ษาเล่าเรียนมา สามารถ กลั่นกรองออกมาเป็นศักยภาพแท้จริงได้มากน้อยขนาดไหน แล้วนักศึกษาเหล่านี้ คาดหวังอะไรจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาบ้าง ตัวแทนนักศึกษาได้ให้คำ�ตอบ ดังนี้

Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


16

NEWSLETTER•2017

ธนกร เชื้อเมืองพาน (กิม) เทคโนโลยีสารสนเทศ

“ผมอยากใช้วิชาความรู้ที่เรียนมา ตลอด 4 ปี ให้เป็นประโยชน์ ต่อสถานประกอบการที่ผมไปทำ� สหกิจศึกษา ได้รับประสบการณ์ ในการทำ�งานร่วมกับคนต่างวัย เพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในการทำ�งาน”

Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


17

NEWSLETTER•2017

ณัฐภัทร โรจนกิจ (หนึ่ง) บริหารธุรกิจ

“ผมชอบการทำ�ธุรกิจ ผมหวังว่า ผมจะได้รับประสบการณ์จริง ในด้านที่ผมสนใจ ได้รู้จักคนใหม่ๆ ในทีท่ �ำ งาน ได้ทกั ษะในการดูแลลูกค้า การฝึกปฏิบตั งิ านจึงเป็นเหมือนประตู ที่จะพาผมไปยังจุดหมายที่ผมตั้งไว้”

Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


18

NEWSLETTER•2017

หทัยชัช วัฒนากีบตุ ร (รถโฟล์ก) การจัดการธุรกิจการบิน “หนูอยากได้รับประสบการณ์ ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน หนูอยาก ทำ�จริง เผชิญโลกกว้างด้วยตัวเอง อยากเป็นคนทำ�งานจริงๆ เมื่อไปสหกิจศึกษาค่ะ”

Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


19

NEWSLETTER•2017

ธีรานุวัฒน์ วังเมือง (พีซี)

เทคโนโลยีสารสนเทศ “ผมหวังว่าการทำ�สหกิจจะทำ�ให้ผม ทำ�งานเป็น รู้จักตัวเองมากขึ้น ผ่านการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น ได้รู้ว่าต้องปรับปรุงในเรื่องใด เพื่อผมจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การทำ�งาน”

Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


20

NEWSLETTER•2017

อนวัฒน์ สุขสวัสดิ์ (ซีอิ้ว)

เคมีประยุกต์ “ผมอยากได้ประสบการณ์ ในการทำ�งาน เพื่อต่อยอดความฝัน และเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ และเพื่อผม จะสามารถก้าวเข้าสู่การทำ�งานจริง หลังจบการศึกษาได้อย่างมี คุณภาพ”

Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


21

NEWSLETTER•2017

ทิพเนตร มงคลการุณกิ ์ (เอิรท์ ) เคมีประยุกต์ “ผมอยากเรียนรู้บรรยากาศ การทำ�งานจริง อยากเข้าใจระบบ การทำ�งานของโรงงาน และอยาก พบเจอสิ่งใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผม พัฒนาความสามารถของตนเอง ได้มากขึ้น”

Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


NEWSLETTER•2017

เหตุผลดีๆ ที่สถานประกอบการควรมี “นักศึกษาสหกิจศึกษา” ในยุคทีแ่ รงงานเคลือ่ นทีไ่ ด้อย่างเสรี ผูค้ นเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างง่ายดาย จึงปฏิเสธ ไม่ได้ว่าสถานประกอบการในยุค Thailand 4.0 ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนย้าย หรือการเปลี่ยนงานของกลุ่มคนทำ�งานอยู่ไม่น้อย หลายสถานประกอบการปรับตัว ด้วยการเปิดตำ�แหน่ง “นักศึกษาสหกิจศึกษา” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรต่อไป ซึ่งการรับ นักศึกษาสหกิจศึกษาเข้ามาทำ�งานในองค์กรมีข้อดี ดังนี้

Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


23

NEWSLETTER•2017

1. ได้องค์ความรู้และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

การมีนักศึกษาสหกิจศึกษาอยู่ในองค์กรจะทำ�ให้ได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆ ที่อาจ ไม่เคยรู้หรือไม่ถนัดมาก่อน ซึ่งวิธีที่จะทำ�ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้นั้น สถานประกอบการ ต้องไม่ลมื ทีจ่ ะให้นกั ศึกษาสหกิจศึกษามีสว่ นร่วมในการเข้าประชุมหรือวางแผนงานต่างๆ และเปิดโอกาสให้เขาได้พูดและแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม

2. ได้ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

เมื่อสถานประกอบการต้องมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคม การรับนักศึกษา สหกิจศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เนื่องจากเป็น การส่งเสริมสนันสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ

3. องค์กรอาจได้พนักงานที่มีศักยภาพ

การให้โอกาสแก่นักศึกษาได้มีเวทีฝึกฝนวิชาที่เรียนมาเป็นวิธีการช่วยคัดเลือก นักศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจำ�ในอนาคตได้โดยไม่จำ�เป็นต้องมีการทดลองงานก่อน เพราะช่วงที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเปรียบเสมือนช่วงทดลองงาน และหากนักศึกษา สามารถทำ�งานได้ดี สถานประกอบการสามารถพูดคุยและเสนอให้นักศึกษาเข้ามา ทำ�งานหลังจบการศึกษาได้ทันที

4. สามารถนำ�ไปลดหย่อนภาษีได้

สิทธิประโยชน์ของผูป้ ระกอบการในการรับนักเรียน นิสติ และนักศึกษา ปฏิบตั งิ าน สหกิจศึกษา จะได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 เป็นต้นมา เนื่องจากภาครัฐมองว่าการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าทำ�งาน จะทำ�ให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ และยัง เป็นการเตรียมพร้อมเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY


24

NEWSLETTER•2017

ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

DIVISION OF PLACEMENT AND CO-OPERATIVE EDUCATION MAE FAH LUANG UNIVERSITY

Room 101-104, 1st Floor AS Building Tel. +66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439 E-mail: internship@mfu.ac.th Website: www.mfu.ac.th/division/placement/ Facebook: www.facebook.com/internship.mfu

Division of Placement and Co-Operative Education MAE FAH LUANG UNIVERSITY

Mfu placement newsletters2017  
Mfu placement newsletters2017