Page 1

สวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

DIVISION OF PLACEMENT AND CO-OPERATIVE EDUCATION MAE FAH LUANG UNIVERSITY

2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

1


2

2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง — จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2547

เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น งานวิ ช าการ ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาผ่ า นทั ก ษะและประสบการณ์ จากการทำางานจริงด้วยการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นหน่วยงานสนับสนุน การดำาเนินงานการฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่กระบวนการก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน การเตรียมนักศึกษา ผ่านกิจกรรมเตรียมความพร้อมต่างๆ กระบวนการติดตามดูแลนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบตั งิ าน โดยประสานงาน กับสำานักวิชาและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง และการนำาเสนอผลงานหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน ตลอดจนอบรมทักษะต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการทำางานของนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงภายใต้การประสานงานของส่วนจัดหางานและฝึกงาน ของนักศึกษา รวม 9 สำานักวิชา ประกอบด้วย 24 สาขาวิชา ได้แก่ ด้านสังคมศาสตร์ 10 สาขาวิชา และด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 14 สาขาวิชา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักวิชาวิทยาศาสตร์ 1. เคมีประยุกต์ 2. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 6. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 7. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8. วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 9. เทคโนโลยีการอาหาร 10. เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและบรรจุ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง 11. วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง 12. เทคโนโลยีความงาม สำานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 14. อนามัยสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคมศาสตร์ สำานักวิชาศิลปศาสตร์ 1. ภาษาอังกฤษ สำานักวิชาการจัดการ 2. การบัญชี 3. เศรษฐศาสตร์ 4. บริหารธุรกิจ 5. การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 6. การจัดการการท่องเที่ยว 7. การจัดการธุรกิจการบิน 8. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำานักวิชาจีนวิทยา 9. ภาษาจีนธุรกิจ สำานักวิชานวัตกรรมสังคม 10. การพัฒนาระหว่างประเทศ


จำ า นวนนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านมี จำ า นวน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2558 มีจำานวน 1,719 คน แบ่งเป็นนักศึกษาไทย จำานวน 1,680 คน และนักศึกษาต่างชาติ จำ า นวน 39 คน และปี ก ารศึ ก ษา 2559 คาดว่าจะมีนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน 2,288 คน แบ่งเป็นนักศึกษาไทย จำานวน 2,203 คน และนักศึกษาต่างชาติ จำานวน 85 คน

จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาเขารับการฝกปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2548-2558 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2548

นักศึกษาไทย

2549

2550

2551

นักศึกษาตางชาติ

2552 2553 ปการศึกษา

2554

รวม

2555

2556

2557

2558

จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาไดรับการนิเทศ ณ สถานประกอบการ ปการศึกษา 2548-2557 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2548

จำนวนนักศึกษาออกฝกปฏิบัติงาน

2549

2550

2551

จำนวนนักศึกษาไดรับการนิเทศ ณ สถานประกอบการ

2552 2553 ปการศึกษา

2554

2555

2556

2557

การนิเทศนักศึกษา ฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาฝึกปฏิบตั งิ าน ณ สถานประกอบการ ทุ ก ค น จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ หากเกิ ด ปั ญ หาระหว่ า งการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน ณ สถานประกอบการ และได้รับการติดตาม ผลการฝึกปฏิบัติงาน ผ่านกระบวนการนิเทศ โดยคณาจารย์ นิ เ ทศ แต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา นักศึกษาฝึกปฏิบตั งิ านจะได้รบั การนิเทศทุกคน โดยได้รับการนิเทศ ณ สถานประกอบการ ประมาณร้อยละ 75 และนิเทศทางโทรศัพท์ ประมาณร้อยละ 25 งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรเพิ่มขึ้นตามจำานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง

2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

3


2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

4

ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ก่ อ น ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ส่ ว น จั ด ห า ง า น แ ล ะ ฝึ ก ง า น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า จั ด กิ จ ก ร ร ม “เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการ ฝึกปฏิบัติงาน” ให้กับนักศึกษา ทุกคนทั้งไทยและต่างชาติ โดยมี เนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ต่อการ ประยุกต์ ใช้เมื่อนักศึกษาออกไป ปฏิบัติงานทุกปีการศึกษา และมี การปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ทันสมัย และเหมาะกั บ สถานการณ์ ทุ ก ปี อาทิ ความฉลาดทางอารมณ์ การสร้างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงานและศึกษาต่อ การปรับทัศนคติ เข้าสู่โลกการทำางาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม รวมถึง การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาไทย โดยวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายอาชีพ อาทิ • ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด • ดร.เสรี วงศ์สมฤดี ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ • พ.ต.ท.หญิ ง แพทย์ ห ญิ ง อั ญ ชุ ลี ธี ร ะวงศ์ ไ พศาล รองโฆษก สำ า นั ก งานตำ า รวจแห่ ง ชาติ และแพทย์ ป ระจำ า กลุ่ ม งานจิ ต เวช และยาเสพติด โรงพยาบาลตำารวจ • นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล หัวหน้าหน่วยจิตเวช โรงพยาบาลพญาไท 2

• คุณเพชรพริ้ง สารสิน ผู้อำานวยการใหญ่ ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสาร องค์กร บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) • คุ ณ ธาดา เศวตศิ ล า ผู้ อำา นวยการกลุ่ ม ลู ก ค้ า สถาบั น การศึ ก ษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) • คุณธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย กรรมการรายการโทรทัศน์ SME ตีแตก • คุณวุฒิชัย ตั้งเมตตาจิตตกุล ผู้จัดการแผนกการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด • คุณสาธิดา แก้วขาว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) • คุ ณ สุ ธ นี บิ ณ ฑสั น ต์ รองผู้ อำ า นวยการ สถาบั น อนาคตศึ ก ษา เพื่อการพัฒนา • คุณธีระ เหลืองอักษร ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมรายาวดี กระบี่ • ดร.นที ทองศิริ อาจารย์ประจำาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


5

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลและได้รับพิจารณาคัดเลือก ให้เข้าฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการที่มีคุณภาพและเปิดโอกาส ให้นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ได้พบกับสถานประกอบการ โดยตรงในงาน MFU Internship Fair ในงานมีกิจกรรมออกบูธแสดง นิทรรศการของสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ

MFU Job Fair

อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก า ร จั ด กิจกรรม MFU Job Fair อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ตั้ ง แ ต่ ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 4 7 เ ป็ น ต้ น ม า เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาและ สถานประกอบการมีโอกาสได้พบปะกัน นักศึกษาสามารถสมัครงาน และสั ม ภาษณ์ ง านโดยตรงกั บ สถานประกอบการที่ ม าร่ ว มงาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาที่กำาลังจะสำาเร็จการศึกษาได้มีโอกาส เข้าทำางานกับสถานประกอบการที่มีคุณภาพ

2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

MFU Internship Fair


2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

6

ความร่วมมือการฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างสถานประกอบการ และมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง (MOU)

ส่ ว นจั ด หางานและฝึ ก งานของนั ก ศึ ก ษา เล็ ง เห็ น ความสำ า คั ญ ของ การสร้างความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ เพื่ อ รองรั บ จำ า นวนนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ มี จำ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการที่ มี คุณภาพและได้ปฏิบัติงานจริงตรงตามสาขาวิชา จึงได้จัดทำาบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการฝึกปฏิบัติงานและการทำางาน กับสถานประกอบการคุณภาพหลายแห่ง อาทิ


กิจกรรมสร้างเครือข่าย การรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน กับสถานประกอบการ ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ สถานประกอบการทัว่ ทุกภาคอย่างต่อเนือ่ ง ทำาให้จาำ นวนสถานประกอบการ ในการรับนักศึกษาฝึกปฏิบตั งิ านมีจาำ นวนเพิม่ ขึน้ ทุกปี โดยตลอดระยะเวลา ที่ได้สร้างเครือข่ายการรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและการทำางานกับ สถานประกอบการ ทำาให้มีจำานวนสถานประกอบการคุณภาพที่พร้อม รองรั บ และให้ ป ระสบการณ์ ใ นการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านแก่ นั ก ศึ ก ษาและ รับเข้าทำางานมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อนักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตคุณภาพ ที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานต่อไป

2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

7


8

2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาเก่า กิจกรรมอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก – ส่วนจัดหางานและ

ฝึกงานของนักศึกษาจัดกิจกรรมอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพให้นักศึกษาเก่า และนักศึกษาที่กำาลังจะสำาเร็จการศึกษา ที่สนใจทำางานเป็นข้าราชการ ได้ผา่ นการสอบบรรจุขา้ ราชการของสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (สำานักงาน ก.พ.) โดยมุง่ เน้นทักษะทีเ่ กีย่ วข้องในการทำาข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป (การคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผล และภาษาไทย) และ วิชาภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเพื่อเพิ่ม โอกาสในการสอบ ก.พ. ภาค ก

กิจกรรมอบรมการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ –

การพัฒนาทักษะทางภาษาซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการสมัครงานของ ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษาจึงได้ จัดกิจกรรมอบรมการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ให้กบั นักศึกษาเก่า และนักศึกษาที่กำาลังจะสำาเร็จการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ ภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ การใช้ภาษาอังกฤษสำาหรับการสัมภาษณ์งาน เทคนิคการตอบคำาถาม ในการสัมภาษณ์ เป็นต้น


9

จากผลการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ ทำาให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อย่างต่อเนื่องทุกปี

รางวัลด้านสถาบัน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดั บ เครื อ ข่ า ย ระดั บ เครื อ ข่ า ย 2553 ภาคเหนือตอนบน 2555 ภาคเหนือตอนบน 2557 ระดับชาติ รางวัลสถานศึกษา รางวัลสถานศึกษา รางวัลสถานศึกษา ดำาเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ดำาเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ดำาเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง มหาวิทยาลัยนำาร่องการดำาเนินงานสหกิจศึกษา ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2546 โดยมี ส่ ว นจั ด หางาน และฝึกงานของนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลาง ประสานงานระหว่ า ง สถานศึ ก ษา สถาน ประกอบการ มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ได้ จั ด สรร งบประมาณในการดำ า เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษา เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี ประสิทธิภาพสูงสุด

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการดำาเนินงาน และพั ฒ นางานสหกิ จ ศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา ดูแลนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่กระบวนการ เตรี ย มนั ก ศึ ก ษา จนกระทั่ ง นั ก ศึ ก ษา ฝึกปฏิบัติงานเสร็จสิ้น และมีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมนักศึกษาและคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการฝึ ก ปฏิบัติงานสูงสุด

มหาวิทยาลัยให้ความสำาคัญกับการส่งเสริม โครงการสหกิจศึกษา ทั้งในด้านการพัฒนา หลักสูตร รายวิชา กิจกรรมเตรียมความพร้อม นั ก ศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสมาคม สหกิจศึกษาไทย อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณ เพือ่ พัฒนาบุคลากร สิง่ อำานวยความสะดวกอืน่ ๆ เพื่อให้สหกิจศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการ ผลั ก ดั น นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ในสาขาวิ ช าชี พ ของตนและมี คุ ณ ลั ก ษณะ ตรงตามที่สถานประกอบการพึงประสงค์

2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

12 ปี รางวัลแห่งความ ภาคภูมิใจ


2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

10

รางวัลด้านผู้ปฏิบัติงาน 2558

รางวัลผู้ปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาดีเด่น ในสถานศึกษา ระดับชาติ

โดย : อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย เข้ารับตำาแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้า ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา ในปี พ.ศ. 2556 ได้บริหารจัดการงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างเป็นระบบ กำาหนดให้มีระเบียบกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่ ชั ด เจน ตามหลั ก PDCA ทำ า ให้ ส่ ง ผลดี การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แก่ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวงที่ ปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ


11

รางวัลด้านนักศึกษา เรื่อง : การพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อดิจิตอลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจอำาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ณ สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ โดย : นายวทัญญู ทนันชัย • นายภาณุพล มะโณเรศ • นายฤทธิ์วิสุทธิ์ ตั้งเกษมศักดิ์ • นายอาทิตย์ ศิริ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดำาเนินโครงการร่วมกับ สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) สาขาเชียงใหม่ และเทศบาลตำาบลเวียงเชียงแสน ในการสร้างสื่อดิจิตอลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ อำาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

2553

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ

ปฏิบตั งิ านตำาแหน่ง Media and Communications Office แผนก Information and Knowledge Management Unit ณ UNESCO BANGKOK โดย : นายบวรพงษ์ วัฒนาธนากุล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำานักวิชาศิลปศาสตร์ ดำาเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและบำารุงรักษา สื่อต่างๆ ของเหตุการณ์ ในประเทศและต่างประเทศ โดยการเป็นช่างถ่ายภาพ ช่างถ่ายวีดิทัศน์ จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา และสื่อสิ่งพิมพ์ สำาหรับเผยแพร่ข้อมูลนิทรรศการ

2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

2553

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


12

2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

รางวัลด้านนักศึกษา

2555

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลระดับชาติ โครงงาน Automatic Student Allocation System for Cooperative Education

โดย : นายอดิศร วงศ์วาลย์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการวิจยั เพือ่ จัดทำาระบบจัดสรร นักศึกษาอัตโนมัตเิ พือ่ สหกิจศึกษา เป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ห ลั ก ก า ร ผ ส ม ผ ส า น ร ะ บ บ ผู้เชี่ยวชาญ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ Rule Based System และระบบ Fuzzy Inference System เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ตั ว กลั่ น กรองฐานข้ อ มู ล สถานประกอบการที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ศึ ก ษา และเพื่อใช้อนุมานค่าข้อมูลที่มีความคลุมเครือ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มีความ ใกล้เคียงกับผลลัพธ์จริงในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรนักศึกษา สหกิจศึกษา

2555

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โครงงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เรื่อง : Lean Sigma Project ณ บริษัท คลาเรียนท์ มาสเตอร์แบทช์ (ประเทศไทย) จำากัด โดย : นางสาวนุชฎา สุทธิ์เตนันท์ นักศึกษาสาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์ นักศึกษาปฏิบัติงานในตำาแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการ Lean Sigma Project เก็บข้อมูลและสังเกตการผลิตเม็ดสีตัวอย่างเข้มข้นสำาหรับ พลาสติก และช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางการแก้ไข ผลงานได้ถูก นำามาปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำางานในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง ก่อนการผลิต ส่งผลให้ขนั้ ตอนการทำางานโดยรวมมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 28.57


13

2557

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

2557

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

เรื่อง : สื่อภาพการ์ตูนเพื่อการอบรมพนักงานในบริษัท ณ Grand Hyatt Seoul Hotel, Seoul, Korea โดย : Miss Eunkil Shin นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม การบริการ

เรื่อง : การศึกษาตลาดการค้าในอินเดีย ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองมุมไบ โดย : นางสาวตัณฑิตา สุโขบล • นางสาวปารณีย์ ศักดิ์ธนาชานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำานักวิชาการจัดการ

นักศึกษาปฏิบัติงานในตำาแหน่งผู้ช่วยฝ่ายจัดงาน Event (Assistant to Event Producer) ทำาหน้าที่ติดตามและประสานงานลูกค้าที่จองงาน Event ของโรงแรมและได้รับมอบหมายให้จัดทำาโครงงานสื่อภาพการ์ตูน เพื่อการอบรมพนักงานในบริษัท ในหัวข้อ “การบริหารงาน Event และ การสื่อสารกับลูกค้า”

นักศึกษาปฏิบัติงาน โดยรับผิดชอบงานสรุปข่าวเด่นประจำาสัปดาห์ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการค้าในประเทศอินเดีย เพือ่ นำาไปเผยแพร่ตอ่ ผูป้ ระกอบการ ชาวไทยหรือผูท้ ไี่ ด้รบั ประโยชน์จากรายงาน ทัง้ นี้ นักศึกษาได้เรียนรูห้ น้าที่ การทำางานและการประสานงานกับพนักงานชาวอินเดีย เพื่อหาแนวทาง ในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ คณะผู้แทนจากประเทศไทย

2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

รางวัลด้านนักศึกษา


14

2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

รางวัลด้านนักศึกษา

2558 2558

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โครงงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เรือ่ ง : เครือ่ งวัดเมฆ (Beagle-Sky) ณ สถาบั น วิ จั ย ดาราศาสตร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย : นางสาวพูนสิริ ใจลังการ์ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม คอมพิวเตอร์ สำานักวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ

โครงงานเครื่องวัดเมฆ (Beagle-sky) เป็นการสร้างอุปกรณ์รายงาน ข้อมูลการก่อตัวของเมฆแบบต่อเนื่อง เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ ในการ วิ เ คราะห์ ส ภาพอากาศบริ เ วณรอบๆ เครื่ อ ง และมี ก ารรายงานผล แบบ Real Time ทำาให้สามารถวิเคราะห์สภาพอากาศได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบันและรวดเร็วขึ้น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โครงงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เรื่อง : การพัฒนาเว็บไซต์ระบบ ซื้อขายและประมูลสินค้าออนไลน์ (SBSEA.com) เพื่อเชื่อมต่อกับ ระบบหลักของบริษัท (ระบบ STR Account Online) ณ บริษัท เอสทีอาร์ ซอฟท์แวร์ จำากัด โดย : นางสาวอัฒฑ์ศยา มูลสายวานิชย์ • นายธีรพงศ์ ทะจะกัน นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาเว็บไซต์ E-Commerce ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับระบบหลัก ของบริษัท ซึ่งระบบดังกล่าวเปรียบเสมือนหน้าร้าน และระบบ STR Account Online เปรียบเสมือนระบบบัญชีหลังร้าน โดยเริม่ ตัง้ แต่การรับ Requirement จากทางบริษัท แล้วทำาการ Analysis Requirement วางแผนการปฏิบัติงาน ออกแบบฐานข้อมูลหน้าจอของระบบ ทำาการ พัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงแก้ไข


บริษัทชั้นนำาของประเทศไทยจัดกิจกรรม Road Show รับสมัครงาน และฝึกปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บริษัท เอส จี เซนเตอร์ จำากัด – ผู้ดำาเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและร้านขายของ บริษทั ปูนซิเมนต์ ไทย จำากัด (มหาชน) ที่ ร ะลึ ก แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น จั ด กิ จ กรรมแนะนำ า สถานประกอบการและรั บ สมั ค รงาน – จั ด กิ จ กรรมบรรยายและรั บ สมั ค รงาน กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ณ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวง ได้ รั บ ความ สนใจจากนักศึกษา สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขา วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน เข้าร่วม กิจกรรมอย่างคับคั่ง

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด –

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกปฏิบตั งิ าน “Singha Biz Course ปีที่ 7” ณ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง โดยเปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ (กลุ่มประเทศ GMS) เข้าร่วมโครงการ

2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

15


16

บริ ษั ท กรุ ง เทพโปรดิ้ ว ส จำ า กั ด (มหาชน) – สถานประกอบการดำาเนิน

2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

ธุรกิจด้านเนื้อไก่แปรรูป จัดกิจกรรมแนะนำา องค์กรและรับสมัครงานนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อรองรับการ ขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

โรงแรมอั น นั น ตรา ภู เ ก็ ต วิ ล ล่ า ส์ – จั ด กิ จ กรรมแนะนำ า สถานประกอบการ

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้สมัครงานและฝึกปฏิบตั งิ านกับทาง โรงแรม เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์การทำางาน และความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

บริ ษั ท มาซาร์ ส (ประเทศไทย) จำ า กั ด – จั ด กิ จ กรรรมรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา สาขาวิ ช าการบั ญ ชี เ ข้ า ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ประสบการณ์ การทำ า งานบั ญ ชี โ ดยตรงจากเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ และรุ่ น พี่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ซึ่ ง ได้ รั บ ความสนใจ จากนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเป็นอย่างมาก


17

บริษัท แมริออท วาเคชั่นคลับ เอเชีย แปซิ ฟิ ก – จั ด กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์

บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป๊ จำากัด (มหาชน) – จัดกิจกรรมแนะนำาองค์กร

แก่ ค ณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาสำ า นั ก วิ ช าการ จั ด การ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา ฝึกปฏิบัติงานตลอดทั้งปี

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำากัด –

จัดกิจกรรมแนะนำาองค์กรพร้อมกับออกบูธ รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบตั งิ านและรับสมัครงาน กับนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่มีความสนใจงาน ด้านการเงินและสินเชื่อ โดยได้รับความสนใจ จากนักศึกษาหลายสาขาวิชา

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำากัด – ผู้ดำาเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าชั้นนำาของไทย

เข้ า พบคณาจารย์ ส าขาวิ ช าภาษาจี น ธุ ร กิ จ สำ า นั ก วิ ช าจี น วิ ท ยา เพื่ อ รั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า ภาษาจีนธุรกิจเข้าฝึกปฏิบัติงานกับทางบริษัท ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษาในการเสนอข้อคิดเห็นเป็นอย่างดี

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด –

จัดกิจกรรมออกบูธรับสมัครงาน กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจ สมัครงานกับทางบริษัทฯ และรับประสบการณ์การทำางาน ตลอดจนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

องค์กรเกีย่ วกับธุรกิจไทม์แชร์ ณ มหาวิทยาลัย แม่ ฟ้ า หลวง พร้ อ มกั บ รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา ทีก่ าำ ลังจะสำาเร็จการศึกษาเข้าทำางาน เพือ่ ขยาย การรองรับธุรกิจในอนาคต


2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

18

กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา วัน

คณะศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน

5 กันยายน 2557

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำาโดย ดร.ปิยะวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ

การดำาเนินงานสหกิจศึกษา

15 มกราคม 2558

มหาวิทยาลัยพะเยา นำาโดย ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

การดำาเนินงานภาพรวมของส่วนจัดหางาน และฝึกงานของนักศึกษา

28 มกราคม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำาโดย อ.สารัลย์ กระจง ผู้อำานวยการสำานักสหกิจศึกษา

การดำาเนินงานภาพรวมของส่วนจัดหางาน และฝึกงานของนักศึกษา

29 เมษายน 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำาโดย ผศ.เสาวณี ใจรักษ์ ผู้อำานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ศึกษาดูงานด้านรูปแบบการบริหารจัดการ การศึกษาในระบบ WIL และรูปแบบการจัดการศึกษา ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานและสหกิจศึกษา

6 มกราคม 2559

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นำาโดย อ.ณัฐวุฒิ วิเศษ หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ

เข้ารับฟังการบรรยาย “การพัฒนาโครงงาน สหกิจศึกษาให้มีประสิทธิผล” ทั้งเยี่ยมชมและศึกษา การจัดการระบบและกระบวนการสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


มฟล. ได้รับเกียรติ เป็นสถาบันเจ้าภาพ จัดการประชุมสัญจร UNCEN ครั้งที่ 1/2559 มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวงได้ รั บ เกี ย รติ เป็ น สถาบั น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม สั ญ จร คณะทำางานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ภาคเหนื อ ตอนบน (UNCEN) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเยี่ยมชมสถาบันสมาชิก แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีของ การดำาเนินงานสหกิจศึกษาจากสถาบันอื่นๆ ที่มีประสบการณ์การดำาเนินงานสหกิจศึกษา และรั บ ทราบความก้ า วหน้ า การดำ า เนิ น งาน สหกิ จ ศึ ก ษาของสถาบั น สมาชิ ก รวมถึ ง แผนการดำ า เนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การดำาเนินงานสหกิจศึกษาของ สถาบันสมาชิกมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

19


2 5 4 7 -2 5 58, 1 2 t h D I V I S I O N O F P L A C E M E N T A N D C O - O P E R AT I V E E D U C AT I O N

20

สวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

DIVISION OF PLACEMENT AND CO-OPERATIVE EDUCATION MAE FAH LUANG UNIVERSITY

Room 101-104 1st Floor AS Building Tel. +66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439 E-mail: internship@mfu.ac.th Website: www.mfu.ac.th/division/placement/ Facebook: www.facebook.com/internship.mfu

Mfu placement newsletters2016  
Mfu placement newsletters2016