Page 1เรื่องเด่น

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 35 กรกฎาคม - กันยายน 2563

7


เรื่องจากปก

มฟล.ประกาศค่ า นิ ย ม MFU•FIRST : มฟล. เป็ น หนึ่ ง

ดันมหาวิทยาลัยเป็น 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน 10 ปี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ประกาศ ค่านิยม (Core Value) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง โดยใช้ MFU·FIRST หรื อ มฟล. เป็ นหนึ่ง แสดงถึงวัฒนธรรมองค์ กรของมหาวิทยาลัยที่ ให้ ความสําคัญ กับองค์กรเป็ นอันดับแรกเสมอ โดยค่านิยมนี ้ได้ ผา่ นการระดม สมองจาก ตัวแทนพนักงานทุกส่วน เพื่อสะท้ อนวิถีแห่งมหาวิทยาลัยหรื อ ขุมพลังของมหาวิทยาลัยมาตลอดระยะเวลา 22 ปี และหวังให้ เป็ นกลไก ในการขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆ ส�ำเร็จตามเป้าหมาย ตามวิสยั ทัศน์และภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อก้ าวสู่มหาวิทยาลัยชันน�ำ ้ 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในระยะเวลา 10 ปี MFU·FIRST หรื อ มฟล. เป็ นหนึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยค่ า นิ ย ม 5 ประการ สอดคล้ องกับตัวอักษร 5 ตัว คือ

รับเปลี่ยน

ปรับเปลี่ยนยึดมั่น

ปลี่ยน ปรับเปลี่ยปรั น บ ยึเปลี ดมั่น่ยน

8

ยึดมั่น

ยึดมั่น

สร้างสรรค์

• F มาจากค�ำว่า Flexibility คือ ‘ปรั บเปลี่ยน’ We change for the best. มฟล. ปรับเปลี่ยนสูค่ วามเป็ นเลิศ เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้ อมปรับเปลี่ยน และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์พลิกผัน ของโลกยุคปั จจุบนั • I มาจากค�ำว่า Integrity คือ ‘ยึดมั่น’ We always do what is right. มฟล. ยึดมัน่ ความถูกต้ อง เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยึดมัน่ ในหลักความถูกต้ อง ดําเนินงานตามเจตจํานงการบริ หารงาน ด้ วยความ ซื่ อสัตย์ สุจริ ตเพื่ อให้ สมกับความเป็ นมหาวิทยาลัย ในพระนามสมเด็จ พระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี • R มาจากค�ำว่า Resourcefulness คือ ‘สร้ างสรรค์ ’ We create innovation. มฟล. สร้ างสรรค์ นวัตกรรมสู่สังคม เราชาวมหาวิทยาลัย แม่ ฟ้ า หลวง เปี่ ย มด้ ว ยความรู้ ที่ ส ามารถสร้ างสรรค์ ใ ห้ เ กิ ด นวัต กรรม เพื่อแก้ ไขปั ญหาสังคมและขับเคลื่อนไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน • S มาจากค�ำว่า SPIRIT คือ ‘ด้ วยใจ’ We work with heart. มฟล. ร่ วมทํางานต่างๆ กันด้ วยใจ ทุ่มเท และพร้ อมเสียสละ เพื่อประโยชน์ของ ส่วนรวม • T มาจากค�ำว่า TEAMWORK คือ ‘ด้ วยกัน’ We get it done together. มฟล. ทําด้ วยกัน เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื ้อกูล และพร้ อมทํางานให้ สําเร็ จไปด้ วยกัน เมื่อรวมตัวอักษร 5 ตัวเข้ าด้ วยกันแล้ วจะสามารถอ่านได้ ค�ำว่า FIRST ที่มีความหมายว่าเป็ นหนึ่ง ด้ วยองค์ประกอบที่ส�ำคัญเหล่านี ้จึงกลายเป็ น ค่านิ ยมองค์ กรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU·FIRST หรื อ มฟล. เป็ นหนึง่

สร้างสรรค์

ด้วยใจ

ยึด สร้ มัา่นงสรรค์ สร้างสรรค์สร้างสรรค์ ด้วยใจ

ด้วยใจ ด้วยกัน

ด้วยใจ

ด้วยใจ ยกัน

ด้วยก

ด้วยกัน ด้ว


มฟล. วิชาการ

มฟล. ส่ง 9 ผลงานวิจัย MFU for Community ร่วม ‘มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563’

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (มฟล.) โดย ส่วนบริหารงานวิจยั สถาบันวิจยั และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง น�ำโดย ผศ. ดร. จุฑามาศ นิวฒ ั น์ ผู้ชว่ ยอธิการบดี น�ำผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย 9 รายการ เน้ น MFU for Community เข้ าร่วม ‘มหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ 2563’ (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดย 9 ผลงานนัน้ แบ่งเป็ น 2 หัวข้ อ คือ 1. คุณภาพชีวิตผู้สงู อายุและกลุม่ ชนชาติพนั ธุ์ และ 2. สิง่ แวดล้ อม P.M 2.5 โดยชุมชนมีสว่ นร่วม ส�ำหรับหัวข้ อแรก คุณภาพชีวิตผู้สงู อายุและกลุม่ ชนชาติพนั ธุ์ ได้ แก่ 1. การพัฒนาโครงการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต ส�ำหรับผู้สงู อายุชาวไทยภูเขา ระดับท้ องถิ่น อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 2. การพัฒนาแผนการดูแล ผู้สงู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงในชุมชน โดย ผศ.ภาวดี วิมลพันธุ์ ส�ำนักวิชาพยาบาล ศาสตร์ น�ำเสนอแผนการและคูม่ ือการดูแลผู้สงู อายุที่มีภาวะพึง่ พิงในชุมชน 3. การพัฒนาและประเมินรู ปแบบระบบจุดรวมบริ การการแพทย์ฉุกเฉิน ส�ำหรับผู้ป่วยสูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดย ผศ.ดร.บุญ ญาภัท ร์ ชาติ พัฒ นานัน ท์ ส�ำนัก วิ ช าพยาบาลศาสตร์ น�ำเสนอรู ปแบบโมเดลการบริ การระบบจุดรวมบริ การการแพทย์ ฉุกเฉิ น ส�ำหรับผู้ป่วยสูงอายุ 4. ต�ำรั บ อาหารพื น้ บ้ า นในการป้ อ งกัน ภาวะโลหิ ต จางจากการ ขาดสารอาหารในผู้สงู อายุ ภาคเหนือตอนบน โดย ผศ.ปิ ยะภร ไพรสนธิ์ ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อเสริ มสร้ าง ความมัน่ คงด้ านสุขภาพแก่ผ้ สู งู อายุโรคเรื อ้ รัง โดย ผศ.ขนิษฐา พิศฉลาด ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เสนอคูม่ ือการเสริมสร้ างความมัน่ คงด้ านสุขภาพ ผู้สงู อายุโรคเรื อ้ รัง 6. 1 อ�ำเภอ 1 รพ.สต. : ต้ นแบบการดูแลผู้สงู อายุกลุม่ พึ่งพา โดย ผศ.พรทิพย์ สารี โส ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ น�ำเสนอแนว ปฏิบตั ทิ ดี่ สี กู่ ารเป็ นต้ นแบบการดูแลผู้สงู อายุกลุม่ พึง่ พาของจังหวัดเชียงราย

ส�ำหรับหัวข้ อ สิง่ แวดล้ อม P.M 2.5 โดยชุมชนมีสว่ นร่วม ประกอบด้ วย งานวิจยั ล�ำดับที่ 7. คน ผึ ้ง ป่ า : การออกแบบใหม่จากฐานภูมิปัญญา เพื่ อ เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก ารที่ มี มู ล ค่ า สู ง โดย ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์ น�ำแสนอ (1) ผลผลิตน� ้ำผึ ้ง : ผึ ้งเลี ้ยงคน คนเลี ้ยงผึ ้ง และ (2) องค์ความรู้ ส�ำหรับเป็ นแนวทางในการจัดการภูมปิ ัญญา เพื่ อ ความยั่ง ยื น ของทรั พ ยากรป่ าที่ ยั่ง ยื น 8. โครงการการพัฒ นาผู้น�ำ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในอาสาสมัค รเยาวชน โดย ดร.ปเนต มโนมัย วิ บูล ย์ ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ น�ำเสนอ เครื่ องมือและชุดกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะ อาสาสมัครเยาวชนด้ านสิ่งแวดล้ อม และ 9. เอ็ม-แคร์ : ระบบตรวจสอบ และเฝ้าระวังฝุ่ นออนไลน์ (M-Care: Online Dust Monitoring System) โดย อาจารย์สรุ พล วรภัทราทร ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ น�ำเสนอ ระบบตรวจสอบและเฝ้ า ระวัง ฝุ่ นออนไลน์ (M-Care: Online Dust Monitoring System)

รายชื่อผลงานวิจยั มฟล. เพื่อเข้ าร่ วมน�ำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจยั แห่ งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020) รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 35 กรกฎาคม - กันยายน 2563

9


มฟล. วิชาการ

ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ร่วม สสจ.เชียงราย จัดอบรมการพั ฒนา ศักยภาพผูด ้ แ ู ลระบบการดูแลผูส ้ งู อายุ มฟล. โดย หน่วยวิจยั ด้ านการดูแลผู้สงู อายุ ส�ำนักวิชาพยาบาล ศาสตร์ ร่ วมกับ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ แบบผสมผสานรื่ อง ‘การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ’ จ.เชียงราย รุ่นที่ 1 หลักสูตร 70 ชัว่ โมง ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2563 ที่ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยมี ผศ.พรทิพย์ สารี โ ส ผู้ ช่ ว ยคณบดี ส�ำนั ก วิ ช าพยาบาลศาสตร์ เป็ นวิ ท ยากรหลั ก หวังให้ ผ้ ูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้ รับการดูแลฟื ้นฟูสมรรถภาพที่ ถูกต้ อง มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ าอบรมเป็ นบุคลากรสาธารณสุขทุกต�ำบลในจังหวัด โดยผู้ดแู ลมีความรู้ มีทกั ษะ สามารถให้ การดูแลและฟื น้ ฟูสมรรถภาพได้ เชียงราย และเจ้ าหน้ าทีส่ าธารณสุขทีเ่ ป็ นบุคลากรหลักด้ านการดูแลผู้สงู อายุ อย่างถูกต้ องและมีศกั ยภาพ

่ นเชียงราย มฟล. จับมือ อพท. ขับเคลือ ไปสูเ่ มืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก มฟล. ร่ ว มกับ องค์ ก ารบริ ห ารการพัฒ นาพื น้ ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การ ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) และจังหวัดเชียงราย จัดการ ประชุมวิเคราะห์ศกั ยภาพ โอกาส ความโดดเด่น ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง การขับเคลื่อนพื น้ ที่ จังหวัดเชี ยงรายให้ เป็ นเมื องสร้ างสรรค์ ของยูเนสโก (Creative City) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่โรงแรม เลอ เมอริ เดียน จ.เชี ย งราย โดยผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย กลุ่ม ผู้ เชี่ ย วชาญ ด้ านวัฒนธรรม กลุ่มนักสร้ างสรรค์ ภาคธุรกิ จ ภาคราชการและองค์ กร ปกครองส่วนท้ องถิ่น ได้ น�ำเสนอแนวคิดวิเคราะห์ ที่เป็ นประโยชน์ในการ ด�ำเนินกิจกรรม โดยทาง มฟล. จะน�ำผลจากการประชุมไปสร้ างการรับรู้เรื่ อง เมืองสร้ างสรรค์ในพื ้นที่เชียงรายต่อไป

สถาบันชาและกาแฟ มฟล. ร่วมกิจกรรม เปิดงานเดือนชาและกาแฟ 2020 นางสาวกรุ ณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ�ำนวยการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานเชียงราย ร่วมกับสถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งน�ำโดย ดร.ปิ ยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้ าสถาบันฯ และกลุม่ คนรักกาแฟเชียงราย จัดกิจกรรม Kick Off เดือน แห่งชาและกาแฟเชียงราย 2020 (Chiangrai Tea & Coffee Month 2020) ณ ไร่ชาวังพุดตาล อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย ผ่านทางการ Live Streaming "TEA & COFFEE TALKS #3 Now and Next : ก้ าวต่อไปของอุตสาหกรรม ชาและกาแฟไทย” ภายใต้ มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตอบโจทย์การส่งเสริ มภาพลักษณ์ จังหวัดเชียงรายให้ เป็ นเมืองแห่งชาและกาแฟทีโ่ ดดเด่นล� ้ำสมัย เมือ่ วันอังคาร ที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ซึง่ กิจกรรม Kick Off ได้ จดั ขึ ้นตลอดเดือนกรกฎาคม

10

2563 เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการท่องเที่ยวมายังจังหวัดเชียงราย ในวิถีทอ่ งเที่ยว รู ปแบบใหม่หรื อ New Normal โดย ททท. ได้ รวบรวมร้ านชาและกาแฟ กว่า 40 ร้ าน ที่รังสรรค์เมนูเด็ดให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ชมและดื่มด�่ำกันอย่างจุใจ และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายเพื่อรองรับกระแสการท่องเที่ยวต่อไป


มฟล. วิชาการ

สมาชิกวุฒส ิ ภา เยือน มฟล. ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รศ.ดร.ชยาพร วัฒ นศิ ริ อธิ ก ารบดี มฟล. พร้ อมผู้บ ริ ห ารและ คณาจารย์ ต้ อนรับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน พื ้นทีจ่ งั หวัดภาคเหนือ (ตอนบน) น�ำโดย พลเอก สิงห์ศกึ สิงห์ไพร รองประธาน วุฒิสภา คนที่หนึง่ ในฐานะประธานกรรมการฯ พร้ อมด้ วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื น้ ที่ เ พื่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ มูล ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากอธิ ก ารบดี คณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์ มฟล. ในประเด็น ต่างๆ อาทิ ด้ านหมอกควัน ในส่วนของการขับเคลือ่ น พ.ร.บ.อากาศสะอาด ด้ านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษของจังหวัดเชี ยงรายในส่วนที่ เป็ นความร่ วมมื อของมหาวิทยาลัย ในการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ เป็ นต้ น เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 แม่ฟา้ หลวงกับจังหวัดเชียงราย และด้ านอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยจะมีสว่ นร่วม กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มฟล.

กลุม ่ ทรู มอบหุน ่ ยนต์อจ ั ฉริยะ 5G แก่ มฟล. เปิดโอกาสให้นก ั ศึกษาก้าวสูเ่ ส้นทาง สตาร์ทอัพ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 มฟล. โดย ดร.พนม วิญญายอง รองอธิ ก ารบดี รั บ มอบหุ่ น ยนต์ อั จ ฉริ ย ะ True5G Temi Connect Carebot ลงพื น้ ที่ ป ฏิ บัติการในมหาวิท ยาลัย แม่ฟ้า หลวง จากกลุ่มทรู โดยคุณจินดาภรณ์ มะโนวรรณา ผู้จัดการทัว่ ไป เขตภาคเหนือตอนบน และคุ ณ ธวั ช ชั ย ฤกษ์ ส�ำราญ รองผู้ อ�ำนวยการธุ ร กิ จ โมบายล์ แ ละ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรูคอร์ ปอเรชัน่ ซึง่ ได้ จดั งานแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชน โดยมี ผศ.ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีส�ำนักวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. กล่าวต้ อนรับผู้ร่วมกิจกรรม ทัง้ นี ้ ในกิ จ กรรมแถลงข่ า วได้ ร ะบุว่า พร้ อมน�ำอัจ ฉริ ย ภาพของ เทคโนโลยี 5G สูส่ ถาบันการศึกษาไทย เพื่อยกระดับสู่ Smart Education เปิ ดประสบการณ์การเรี ยนรู้และพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่นอกห้ องเรี ยน ปูทางสู่การเป็ นสตาร์ ทอัพตัวจริ ง เน้ นให้ นิสิตนักศึกษาคิดจริ ง ท�ำจริ ง

ในการพัฒนาต่อยอดไอเดีย สร้ างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงถึงภาคธุรกิจจริ งจาก หุ่นยนต์อจั ฉริ ยะ โดยนักศึกษาที่เข้ าร่ วมโครงการจะได้ รับการอบรมผ่าน แพลตฟอร์ ม ‘VLEARN’ เสริมความรู้พื ้นฐานด้ านเทคโนโลยี 5G และหุน่ ยนต์ รวมถึ ง การต่ อ ยอดไอเดี ย กระบวนการพัฒ นานวัต กรรมและเทคนิ ค การน�ำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

นศ.จีนวิทยากวาดรางวัลใหญ่ การแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์และความรูภ ้ าษาจีน ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 19 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2563 นักศึกษาส�ำนักวิชาจีนวิทยา มฟล. เข้ าร่ วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และความรู้ ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 19 รอบคัดเลือกแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ศันสนี ใจอินทร์ พัชรพร ประเสริฐสูง เดือนสกาว มังกร ซึ่ง จัด โดยฝ่ ายการศึก ษาของสถานเอกอัค รราชทูต จี น แห่ง ประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส�ำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ แห่งประเทศไทย โดยผลการแข่งขันครัง้ นีม้ ีนกั ศึกษา 6 คน ได้ ผ่านรอบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.พัชรพร ประเสริ ฐสูง ชันปี ้ ที่ 1, รางวัล คัดเลือกประเทศไทย จากผู้เข้ าแข่งขัน 105 คนทัว่ ประเทศ โดยนักศึกษา รองชนะเลิศอันดับที่ 3 น.ส.เดือนสกาว มังกร ชันปี ้ ที่ 3 และรางวัลผลโหวต มฟล. ได้ รับรางวัล ดังนี ้ รางวัลชนะเลิศ น.ส.ศันสนี ใจอินทร์ ชันปี ้ ที่ 1, จากผู้ชมสูงสุด 6,103 คะแนน น.ส.พัชรพร ประเสริ ฐสูง ชันปี ้ ที่ 1 รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 35 กรกฎาคม - กันยายน 2563

11


New Different Better Together

เปิดตัว MFU Learning Innovation Hub มฟล. โดย ส�ำนักงานส่งเสริ มและพัฒนาวิชาการ (AEDO) จัดกิจกรรม แนะน�ำโครงการ MFU Learning Innovation Hub (MLI) แก่คณาจารย์ ที่ เ ตรี ย มปรั บ การเรี ย นการสอนให้ เป็ นไปตามนโยบาย Learning Transformation เป็ นการเรี ยนการสอนแบบ Blended Learning คือการ สร้ างการเรี ย นรู้ แบบผสมผสาน ทัง้ ออนไลน์ แ ละในชัน้ เรี ย น เพื่ อ สร้ าง การเรี ยนการสอนให้ ยืดหยุ่น สร้ างสรรค์ ทันสมัยและยัง่ ยืน โดยกิจกรรม จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้ อง 326 ชัน้ 3 อาคารพลเอกส�ำเภา ชูศรี (E4) โดยมี รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เปิ ดกิจกรรม และ รศ.ดร. นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี ได้ รายงานถึงที่มาของโครงการ และ ในงานยังมีการแนะน�ำการให้ บริ การในส่วนต่างๆ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ 1. การออกแบบการศึกษาสมัยใหม่ Modern Education 2. พัฒนากระบวนการและทักษะการเรี ยนรู้ New Skill Set 3. ถ่ายทอดเทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนสมัยใหม่ Training Workshop Consultation 4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา Technology and Information

MFU Learning Space รองรับการเรียนรู้ อย่างไม่มีขีดจ�ำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ได้ จดั พิธีเปิ ดพื ้นที่ MFU Learning Space ที่อาคารศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา (ห้ องสมุด) ชัน้ 2 เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่ในการเรี ยนรู้ ติวหนังสือ ท�ำงานกลุม่ ท�ำการบ้ าน ระดมความคิด รวมทังแลกเปลี ้ ่ยนเรี ยนรู้ระหว่าง นักศึกษาและคณาจารย์ โดยในพิธีมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภา มหาวิทยาลัย เป็ นประธาน ทังยั ้ งได้ รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี พร้ อมผู้บริ หาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมพิธี MFU Learning Space ถูก ออกแบบเพื่ อ เป็ น พื น้ ที่ ส�ำหรั บ การ แลกเปลีย่ นการเรี ยนรู้ และกิจกรรมสร้ างสรรค์ส�ำหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยแบ่งเป็ นโซนต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับรูปแบบการเรี ยนรู้ เช่น โซนกิจกรรม กลุม่ โซนไอที โซนเอกเขนก ตกแต่งด้ วยเฟอร์ นิเจอร์ ที่หลากหลายรู ปแบบ ทีเ่ อื ้อต่อการใช้ งาน มีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลีย่ นได้ ตามความต้ องการ มีสญ ั ญาณ Wi-Fi ครอบคลุมพืน้ ที่ เพื่อตอบโจทย์ พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของคนรุ่นใหม่ และเพิ่มความปลอดภัยด้ วยประตูทางเข้ าระบบ RFID และ กล้ องวงจรปิ ด โดยเปิ ดให้ บริ การทุกวัน เวลา 08.00-22.00 น. และในช่วง สอบเปิ ดให้ บริ การ 24 ชัว่ โมง สามารถเข้ าใช้ บริ การโดยใช้ บตั รประจ�ำตัว นัก ศึก ษาและบัต รประจ�ำตัว พนัก งาน มฟล. สแกนผ่า นประตูท างเข้ า เปิ ดให้ บริ การตังแต่ ้ วนั ที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็ นต้ นไป

12รายงานพิเศษ

มฟล. เปิดตัวหลักสูตร ้ ‘พุ ทธศิลปกรรม’ ระยะสัน ่ ะได้เรียน โอกาสเดียวทีจ ศิลปะกับยอดศิลปิน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (มฟล.) วัดร่องขุน่ และศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน มีแนวคิดร่วมกันในการจัดให้ มีหลักสูตรระยะสัน้ โดยเป็ นการ ศึกษาทังในแง่ ้ มมุ ของศาสนาและศิลปะ เพือ่ เป็ นการส่งเสริมผู้ทมี่ คี วามสนใจ ศึกษาด้ านพุทธศิลป์ โดยเน้ นให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจด้ านสุนทรี ยศาสตร์ ทังทฤษฎี ้ และสามารถปฏิบตั ิ น�ำหลักการมาปรับใช้ ในด้ านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ สร้ างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ ผลงานพุทธศิลปกรรมให้ เป็ นที่ ประจักษ์ ตอ่ สาธารณะ ทังในระดั ้ บชาติและนานาชาติ

14

หลักสูตรระยะสัน้ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม เป็ นหลักสูตรการเรี ยน การสอนรู ปแบบใหม่ โดยเปิ ดโอกาสให้ พระภิกษุ สามเณร ประชาชนและ ผู้สนใจด้ านศิลปะ ได้ เข้ ามาศึกษาเรี ยนรู้ โดยหลักสูตรแบ่งการศึกษาออก เป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับที่ 1 พุทธศิลป์ ขันพื ้ ้นฐาน ระดับที่ 2 พุทธศิลป์ สร้ างสรรค์ และระดับที่ 3 พุทธศิลป์ สร้ างสรรค์ขนสู ั ้ ง โดยผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษา ตามแผนการเรี ยนการสอนในแต่ละระดับ จะได้ รับใบประกาศการส�ำเร็ จ การศึกษาที่รับรองโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชยั วชิรเมธี) และศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ ศิลปิ นแห่งชาติ หลักสูตรสันระดั ้ บที่ 1 พุทธศิลป์ พื ้นฐาน เน้ นสร้ างเสริ มองค์ความรู้ ด้ านสุนทรี ยศาสตร์ ให้ แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทัว่ ไปได้ ศกึ ษา ทังภาคทฤษฎี ้ และภาคปฏิบตั ิ เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการบริ หาร จัดการ การอนุรักษ์ การสร้ างสรรค์ รวมถึงการน�ำองค์ความรู้ ไปประยุกต์ ให้ เข้ ากับบริ บทสิง่ แวดล้ อม วัฒนธรรมท้ องถิ่นได้ อย่างหมาะสม ระดับที่ 2 พุทธศิลป์ สร้ างสรรค์ เน้ นสร้ างเสริ มและพัฒนาองค์ความรู้ ด้ านศิลปะ เน้ นการปฏิบตั งิ านทังด้ ้ านจิตกรรม ประติมากรรม และเทคนิคการ สร้ างสรรค์อนื่ ๆ ในการค้ นคว้ าหาแนวทางในการสร้ างสรรค์รูปแบบอัตลักษณ์ เฉพาะตน ระดับที่ 3 พุทธศิลป์ สร้ างสรรค์ขนสู ั ้ ง เน้ นคัดสรรผู้ที่สนใจที่จะศึกษา พัฒ นารู ป แบบ แนวทางการสร้ างสรรค์ ง านศิ ล ปะให้ เ กิ ด เป็ น รู ป แบบ การสร้ างสรรค์ในอัตลักษณ์เฉพาะตนมฟล. เพื่อชุมชน

มฟล. จัดกิจกรรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยสังคม ที่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 มฟล. โดย ศูนย์บริ การวิชาการ จัดกิจกรรมเยาวชนร่วมใจต้ านภัยสังคม : คืนคนดีให้ ผ้ ปู กครอง (การป้องกัน การมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร) ให้ กับกลุ่มนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ชัน้ ปี ที่ 3 และ 4 รวมจ�ำนวน 115 คน ณ โรงเรี ย นบ้ า นแซววิทยาคม อ�ำเภอเชี ย งแสน จัง หวัด เชี ย งราย โดยกิ จ กรรมจัด ขึ น้ เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจแก่ เ ยาวชนถึ ง ผลกระทบของการตัง้ ครรภ์ ก่ อ นวัย อัน ควร พร้ อมให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

กงสุลใหญ่สหรัฐฯ มอบอุปกรณ์ ป้องกัน COVID-19 ให้แก่ มฟล. น�ำมอบให้กลุ่มชาติพันธุ์ในเชียงราย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. พร้ อมด้ วยคณะผู้บริ หาร ให้ การต้ อนรับ นายฌอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่ สหรั ฐ อเมริ ก า ประจ�ำจัง หวัด เชี ย งใหม่ ที่ ไ ด้ เ ดิ น ทางมามอบวัส ดุด้ า น สาธารณสุข ชุดป้องกันไวรัส COVID-19 ส่วนบุคคล รวมมูลค่า 14,500 เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 450,000 บาท โดยทางส�ำนักวิชานวัตกรรม สังคม มฟล. จะน�ำไปมอบให้ โครงการป้องกันภัยจากโรค COVID-19 ในกลุม่ ประชากรแรงงานข้ ามชาติ และกลุม่ ชาติพนั ธ์ทุ ี่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดเชียงราย โดยวัสดุอปุ กรณ์ดงั กล่าว ได้ รับการสนับสนุนในการจัดซื ้อโดยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ประจําประเทศไทย (จัสแมกไทย)

มฟล. จับมือเครือบุญรอด จัดกิจกรรม “สิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพ” หลักสูตรเครื่องดื่มร้อน-เย็นเต็มสูตร เมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2563 มฟล. ร่วมกับ บริ ษัท บุญรอดบริ วเวอรี่ จ�ำกัด จัดกิจกรรม “สิงห์อาสาอบรมสร้ างอาชีพ” กลุม่ ทักษะวิชาชีพทางด้ าน อาหาร หลักสูตรที่ 2 เครื่ องดื่มร้ อน-เย็นเต็มสูตร เมนูอิตาเลียนโซดาและ เมนูชา ทังนี ้ ้ เป็ นความร่วมมือกับบริ ษัทในเครื อของบริ ษัทบุญรอดบริ วเวอรี่ จ�ำกัด ได้ แก่ โซดาสิงห์, ทีมบาริ สต้ า จากสิงห์ปาร์ ค คาเฟ่ โดยทีมอาจารย์ มฟล. ได้ อบรมสอนทําเบเกอรี่ อย่างง่าย พร้ อมหลักพื ้นฐานด้ านสุขภาพ อนามัยในร้ านอาหาร ให้ แก่ผ้ เู ข้ าอบรมจ�ำนวน 30 คน ที่ห้องปฏิบตั กิ ารครัว ชัน้ 4 อาคาร E-Park โดยการประสานงานจากสถาบันวิจยั และนวัตกรรม ส่วนจัดการทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและนวัตกรรม มฟล.

16


มฟล. เพื่อชุมชน

รพ.มฟล.การแพทย์บูรณาการ จับมือ Wellness Center อบรมความรู้ ด้านการดูแลตนเองเบื้องต้น ด้วยศาสตร์การแพทย์บูรณาการ เมือ่ วันที่ 8-10 กันยายน 2563 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (การแพทย์ บูรณาการ) ร่ วมกับ ศูนย์ บริ การสุขภาพแบบครบวงจรแห่ง ภาคเหนือและอนุภมู ิภาคลุ่มแม่น� ้ำโขง (MFU Wellness Center) ได้ จดั อบรมความรู้ด้านการดูแลตนเองเบื ้องต้ น ด้ วยศาสตร์ การแพทย์บรู ณาการ โดยการให้ ความรู้ ตามศาสตร์ การแพทย์บูรณาการ ได้ แก่ 1. การกดจุด ต้ านภัยร้ ายด้ วยศาสตร์ การแพทย์ จีน โดย พจ.ศิริตรา วศะพงศ์ แพทย์ แผนจีน ประจ�ำแผนกระบบประสาทและสมอง 2. การส่งเสริ มสุขภาพ เพื่ อ บ�ำรุ ง อวัย วะที่ ช่ ว ยในการหายใจ และอวัย วะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ ย่อยอาหาร ในทางการแพทย์ แผนไทย โดย พทป.วรั ญญู ศรี ประเสริ ฐ แพทย์ แผนไทยประยุกต์ ประจ�ำแผนกอายุรกรรม 3. การยืดกล้ ามเนื อ้ เพื่อบรรเทาอาการปวด โดย กภ.กรกวิณท์ อินต๊ ะเมา นักกายภาพบ�ำบัด ประจ�ำแผนกออร์ โธปิ ดกิ ส์และเวชศาสตร์ การกีฬา นอกจากที่ผ้ เู ข้ าร่วมจะได้ รับความรู้ ในกิจกรรมยังมีการมอบชาสมุนไพรจีนแช่เท้ า และคูม่ ือการดูแล สุขภาพด้ านศาสตร์ การแพทย์แผนจีน ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมได้ น�ำกลับไป ศึกษาต่อยอดด้ วยตนเองที่บ้านอีกด้ วย

มฟล. จัดอบรมท�ำหน้ากาก DIY รับมือ PM 2.5 และ COVID-19 วันที่ 15 กันยายน 2563 ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ ส�ำนักวิชา วิ ท ยาศาสตร์ โดยการสนั บ สนุ น จากกองทุ น เมื อ งไทยไร้ หมอกควั น มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “หน้ ากากผ้ า DIY ป้องกัน ภัย COVID-19 และ PM 2.5 โดยมีคณ ุ ปิ ยวรรณ แก้ วศรี ผู้เชี่ยวชาญด้ าน การท�ำหน้ ากาก DIY จากกลุ่ม DIY หน้ ากากอนามัยป้องกัน PM 2.5 เชี ย งราย มาเป็ นวิ ท ยากร พร้ อมด้ วย อาจารย์ สิ ต างค์ คงกระโทก ส�ำนัก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุข ภาพ มฟล, และ คุณ พัท ธยาพร อุ่น โรจน์ ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. ร่ วมด�ำเนินการอบรม โดยมีผ้ สู นใจเข้ าร่ วม จากบุคลากรภายใน มฟล. ประชาชนโดยรอบ กลุม่ แม่บ้าน อสม. ข้ าราชการ บ�ำนาญ และมูลนิธิบาลา รวมกว่า 100 คน

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 35 กรกฎาคม - กันยายน 2563

17


ในรั้ว มฟล.

24 ก.ค.

พิ ธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีลงนามถวายพระพร ชั ย มงคลและพิ ธี ถ วายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณ เพื่ อ เป็ นพนั ก งาน ของรั ฐ ที่ ดี แ ละพลั ง ของแผ่ น ดิ น เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็ นประธาน พร้ อมด้ วยผู้ บริ ห าร คณาจารย์ พนั ก งาน และนั ก ศึ ก ษา เข้ าร่วมกิจกรรมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน ทังนี ้ ้ อธิการบดีได้ น�ำคณะ ร่วมถ่ายบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ

11

ส.ค.

พิ ธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวง จั ด พิ ธี ล งนามถวาย พระพรชัย มงคล เนื่ อ งในวัน เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พัน ปี ห ลวง 12 สิ ง หาคม ของทุก ปี โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒ นศิ ริ อธิ ก ารบดี เ ป็ น ประธาน น�ำผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา เข้ าร่ วมพิธีที่บริ เวณโถงอเนกประสงค์ อาคารเรี ยนรวม 1 โดยในพิธีการ ประธานเปิ ดกรวยดอกไม้ บนธู ป เที ย นแพ ก่ อ นกล่ า วค�ำถวายพระพรชัย มงคล และ ร่ วมกันร้ องเพลงสรรเสริ ญพระบารมี จากนัน้ ประธานในพิธี ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร เป็ นอันเสร็ จสิ ้นพิธี

18

3

ก.ค.

พิ ธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน�้ำฝน ประจ�ำปี 2563

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและ ผ้ าอาบน� ้ำฝน ประจ�ำปี 2563 ณ วิหารพระเจ้ าล้ านทองเฉลิม พระเกียรติฯ โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็ นประธานในพิธี พร้ อมด้ วย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ผู้บริ หาร พนักงานและนักศึกษา โดยประธานในพิธีจดุ ธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พิธีกรน�ำไหว้ พระและอาราธนาศีล ประธาน สงฆ์ให้ ศีล จากนันเป็ ้ นการบรรยายธรรมเรื่ องอานิสงส์แห่งการ ถวายเทียนพรรษาและผ้ าอาบน� ้ำฝน จบแล้ วพิธีกรน�ำกล่าวค�ำ ถวายเทียนพรรษาและผ้ าอาบน� ้ำฝน ผู้บริหารถวายเทียนพรรษา และผ้ าอาบน� ้ำฝนแด่พระสงฆ์จาก 7 วัดโดยรอบมหาวิทยาลัย พร้ อมทัง้ ชุดหลอดไฟและปั จจัย พระสงฆ์อนุโมทนา เป็ นอัน เสร็ จสิ ้นพิธี


ในรั้ว มฟล.

17

ก.ค.

พิ ธีทานหาแม่ฟา้ หลวง ประจ�ำปี 2563

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจ�ำปี 2563 เพื่ อ เฉลิ ม พระบารมี แ ละด้ วยส�ำนึ ก ใน พระมหากรุ ณาธิ คณ ุ ที่มีต่อสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราช ชนนี โดยจัดให้ มีพิธีถวายเครื่ องสักการะพระราชานุสาวรี ย์ฯ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราช ชนนี จากนันเป็ ้ นพิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายสภามหาวิทยาลัย เป็ นประธานในพิธี พร้ อมทังผู ้ ้ บริ หาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา เข้ าร่วมพิธี

24 ก.ย.

พิ ธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันมหิดล

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็ นประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล ประจ�ำปี 2563 โดยได้ รับเกียรติจากหน่วยงานส่วนราชการ ศาล ทหาร ต�ำรวจ แพทย์ พยาบาล เข้ าร่วมพิธีจ�ำนวนมาก ณ ห้ องโถงอเนกประสงค์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึง่ วันที่ 24 กันยายน เป็ นวันคล้ ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลา ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้ รับการถวาย พระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทัว่ ไปว่า “พระบิดา แห่งการแพทย์แผนปั จจุบนั ของไทย”

11

ก.ย.

พิ ธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาล

ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชันปี ้ ประจ�ำปี การศึกษา 2563 ณ หอประชุมสมเด็จย่า พร้ อมทังถ่ ้ ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ให้ ผ้ ปู กครองได้ รับชม โดยก่อนเริ่ มพิธี รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้ ให้ โอวาท แก่ผ้ เู ข้ าร่ วมพิธี ความตอนหนึ่งว่า “พิธีนี ้แสดงให้ เห็นถึงความ พร้ อมของนักศึกษาพยาบาล ว่ามีความรู้ ความสามารถพร้ อม ออกไปฝึ กปฏิบัติกับผู้ป่วยจริ ง และพร้ อมเป็ นที่พึ่งให้ แก่ผ้ ูที่ ป่ วยไข้ ” ต่อมาเป็ นพิธีมอบหมวก เข็มชันปี ้ และให้ โอวาทโดย คณบดี ส�ำนัก วิ ช าพยาบาลศาสตร์ จากนัน้ ผู้รั บ มอบหมวก จุดดวงประทีปร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้ าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 35 กรกฎาคม - กันยายน 2563

19


ในรั้ว มฟล.

17

ส.ค.

มฟล.ต้อนรับเอกอัครราชทูต สหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี พร้ อมด้ ว ยคณะผู้บ ริ ห ารให้ ก ารต้ อ นรั บ H.E. Mr. Pirkka Tapiola เอกอัค รราชทูต สหภาพยุโ รปประจ�ำประเทศไทย พร้ อมภริ ยา ที่ได้ เดินทางมาเยี่ ยมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรั บ ฟั ง สถานการณ์ ช าและกาแฟของจัง หวัด เชี ย งราย โดยมี ผศ.ดร.ปิ ย าภรณ์ เชื่ อ มชัย ตระกูล หัว หน้ า สถาบัน ชาและกาแฟฯ และอาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ หัวหน้ ากลุม่ งานกาแฟ ได้ สรุ ปบทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมชาและกาแฟของประเทศไทย โดยมุง่ หวังผลักดัน ให้ จงั หวัดเชียงรายเป็ นศูนย์กลางทางการค้ า การลงทุน และการ ท่องเที่ยวด้ านชาและกาแฟของภูมิภาคอาเซียน

24 ส.ค.

กิจกรรม ‘นายกสภาฯ พบประชาคม มฟล.’

มฟล. จั ด กิ จ กรรม ‘นายกสภาฯ พบประชาคม มฟล.’ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูบ ริ ห ารและพนัก งานได้ รั บ ทราบ แนวนโยบายในการบริ หารจัดการและทิศทางในการพัฒนา มหาวิทยาลัยจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีบุคลากร มฟล. สนใจเข้ ารับฟั งจ�ำนวนมาก ทังนี ้ ้ การเข้ าร่ วมกิจกรรมเป็ นไปตามมาตรการเว้ นระยะห่าง ทางสัง คม โดยนายกสภาฯ ได้ กล่ า วถึ ง ความส�ำเร็ จ ของ มหาวิทยาลัยในด้ านต่างๆ ทีไ่ ด้ รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ด้ วยบุคลากรเป็ นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อน

20

25 ก.ย.

พิ ธีมอบทุนการศึกษา สืบสานเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส

มฟล. จัดพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ประจ�ำปี การศึกษา 2563 เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ในการเป็ น มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสมาตลอดระยะเวลา 22 ปี แห่งการ สถาปนา ตามด�ำริ ของอธิการบดีผ้ กู ่อตังว่ ้ า “นักศึกษาทุกคนที่มี ความสามารถที่จะเรี ยนได้ จะต้ องได้ เรี ยน และจะไม่มีนกั ศึกษา คนใดต้ องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี ้ เพราะความยากจน” ซึง่ พิธีมอบทุนการศึกษานี ้ เป็ นส่วนหนึง่ ของงานครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้ รับเกียรติ จาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิ การบดีผ้ ูก่อตังและนายกสภา ้ มหาวิ ท ยาลัย แม่ ฟ้ า หลวง เป็ น ประธานในพิ ธี พร้ อมด้ ว ย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และแขกผู้ทรงเกียรติร่วมเป็ นผู้มอบทุนการศึกษาให้ แก่นกั ศึกษา ทุน จ�ำนวน 956 ทุน รวมเป็ นเงินกว่า 23.53 ล้ านบาทวันที่: พฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2563 ปีที่: 43 ฉบับที่: 15474 Col.Inch: 7.29 Ad Value: 8,019 คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: มอบชุดป้องกันโควิด

Matichon Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

ai Rath (Mid-Day) culation: 800,000 Rate: 1,100

Krungthep Turakij Circulation: 160,000 Ad Rate: 1,600

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563 ปีที่: 71 ฉบับที่: 22843 หน้า: 12(บนซ้าย) Col.Inch: 9.84 Ad Value: 10,824 PRValue (x3): 32,472 ภาพข่าว: ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์

หน้า: 17(กลาง) PRValue (x3): 24,057

คลิป: ขาว-ดำ Siam Rath Circulation: 900,000 Ad Rate: 850

Section: เสาร์สวัสดี/วันที่: เสาร์ 8 สิงหาคม 2563 ปีที่: 21 ฉบับที่: 1107 หน้า: 5(ล่าง) Col.Inch: 17.67 Ad Value: 28,272 PRValue (x3): 84,816 คอลัมน์: Circular Eco.: ปลูกต้นกล้วยเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ำ

คลิป: ขาว-ดำ

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 ปีที่: 71 ฉบับที่: 24349 หน้า: 9(ล่าง) Col.Inch: 19.58 Ad Value: 16,643 PRValue (x3): 49,929 หัวข้อข่าว: 'มฟล.'ส่ง9ผลงานวิจัยมหกรรมวิจัยแห่งชาติ

คลิป: ขาว-ดำ

คลิป: สี่สี

รหัสข่าว: C-200721005051(21 ก.ค. 63/06:10)

รหัสข่าว: C-200717039087(16 ก.ค. 63/07:51) Matichon Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

Section: ประชาชื่น/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม วันที่: อังคาร 11 สิงหาคม 2563 หน้า: 1/1 ปีที่: 43 ฉบับที่: 15493 หน้า: 18(ล่างขวา) Col.Inch: 8.55 Ad Value: 9,405 PRValue (x3): 28,215 คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.ส่ง9ผลงานโชว์มหกรรมวิจัย Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 800,000 Ad Rate: 1,100

สข่าว: C-200806039135(5 ส.ค. 63/07:40)

Krungthep Turakij Circulation: 160,000 Ad Rate: 1,600

หน้า: 1/1

Section: วันอาทิตย์/@ Taste วันที่: อาทิตย์ 23 สิงหาคม 2563 ปีที่: ฉบับที่: 1255 Col.Inch: 34.53 Ad Value: 55,248 คอลัมน์: t@corner: กราโนลาบอล

รหัสข่าว: C-200808011046(8 ส.ค. 63/07:09)

หน้า: 5(ล่างซ้าย) PRValue (x3): 165,744

คลิป: ขาว-ดำ Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: เสาร์ 15 สิงหาคม 2563 ปีที่: 71 ฉบับที่: 22852 หน้า: 12(บนขวา) Col.Inch: 14.36 Ad Value: 15,796 PRValue (x3): 47,388 หัวข้อข่าว: มฟล.ต้อนรับน้องใหม่จัดกิจกรรมออนไลน์

รหัสข่าว: C-200810021011(10 ส.ค. 63/05:43)

Siam Rath Circulation: 900,000 Ad Rate: 850

คลิป: สี่สี

หน้า: 1

Section: First Section/วันที่: พุธ 26 สิงหาคม 2563 ปีที่: 71 ฉบับที่: 24361 หน้า: 9(ล่างขวา) Col.Inch: 15.59 Ad Value: 13,251.50 PRValue (x3): 39,754.50 หัวข้อข่าว: 'มฟล.'จัดทุนกว่า20ล.ช่วยนศ.ขาดแคลน-พิษโควิด

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-200723020077(23 ก.ค. 63/03:10)

หน้า: 1/1 รหัสข่าว: C-200815039127(14 ส.ค. 63/08:44)

รหัสข่าว: C-200811020109(11 ส.ค. 63/03:12) รหัสข่าว: C-200823011022(23 ส.ค. 63/06:25)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

หน้า: 1/1


ay) 000

Matichon Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,550 Matichon Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,550

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563 ปีที่: 71 ฉบับที่: 22865 หน้า: 12(บนซ้าย) Col.Inch: 9.85 Ad Value: 10,835 PRValue (x3): 32,505 ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)

Section: First Section/คอลัมน์ วันที่: ศุกร์ 25 กันยายน 2563 ปีที่: 43 ฉบับที่: 15538 หน้า: 3(ล่าง) Col.Inch: 109.47 Ad Value: 169,678.50 PRValue (x3): 509,035.50 Section: First Section/คอลัมน์ ข่าว:กันมหาวิ ยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย วันทีหั่: ศุวกข้ร์อ25 ยายน ท2563 ปีที่: 43 ฉบับที่: 15538 หน้า: 3(ล่าง) Col.Inch: 109.47 Ad Value: 169,678.50 PRValue (x3): 509,035.50 หัวข้อข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

คลิป: สี่สี

คลิป: สี่สี

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: จันทร์ 21 กันยายน 2563 ปีที่: 71 ฉบับที่: 22889 หน้า: 12(บนขวา) Col.Inch: 9.75 Ad Value: 10,725 PRValue (x3): 32,175 ภาพข่าว: ดร.พนม วิญญายอง

คลิป: ขาว-ดำ Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 800,000 Ad Rate: 1,100

รหัสข่าว: C-200925020018(25 ก.ย. 63/01:57)

หน้า: 1/3

รหัสข่าว: C-200925020018(25 ก.ย. 63/01:57)

Section: ประชาชื่น/วันที่: จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 ปีที่: 43 ฉบับที่: 15513 Col.Inch: 9.32 Ad Value: 10,252 คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.ต้อนรับน.ศ.ใหม่

51(27 ส.ค. 63/08:13)

200828039162(27 ส.ค. 63/08:08)

หน้า: 18(ขวา) PRValue (x3): 30,756

คลิป: ขาว-ดำ

Thai Rath Circulation: 800,000 Ad Rate: 1,100

คลิป: ขาว

หน้า: 1/3

รหัสข่าว: C-200918004092(18 ก.ย. 63/06:15)

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: เสาร์ 26 กันยายน 2563 ปีที่: 71 ฉบับที่: 22894 หน้า: 12(ล่าง) Col.Inch: 39.61 Ad Value: 43,571 PRValue (x3): 130,713 คอลัมน์: เจาะขุมปัญญาเยี่ยมสถานศึกษา: มฟล.มุ่งสู่ความเลิศวิชาการ-งานวิจัย

หน้า: 1/1

คลิป: ขาว-ดำ

รหัสข่าว: C-200921039053(20 ก.ย. 63/06:11)

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-200926009074(26 ก.ย. 63/02:50)

หน้า: 1/1