__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


เรื่องจากปก

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

จัดพิธพ ี ระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุน ่ ที่ 17 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัย แม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย จ�ำนวน 2,571 คน ปี นี ้มีบณ ั ฑิตแพทยศาสตร์ รุ่นแรก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) - รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ เข้ ารับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบณ ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ , การพัฒนาระหว่างประเทศ ตามล�ำดับ

เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจ�ำปี การศึกษา 2561 ณ หอประชุม สมเด็จย่า เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทาน ปริ ญญาบัตรแก่ ผ้ ูส�ำเร็ จการศึกษา ทัง้ ระดับบัณฑิ ต มหาบัณฑิ ต และ

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 33 มกราคม - มีนาคม 2563

3


คนเก่ง มฟล.

สร้ างอุปกรณ์พนั ตอขาระดับใต้ เข่าชนิดควบคุมระบบความดัน” (Design and fabrication of below knee stump bandage instrument using pressure control) โดยผลงานดังกล่าวได้ รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานสิ่ง ประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020) กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ จาก ส�ำนักงานการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) ซึง่ ประกาศผลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 รายชื่อนักศึกษาที่ได้ รับรางวัล นางสาวธิดาเทพ หมื่นวิเศษ ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ นายชมชน คล่องการเขียน ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวทัตพิชา พีรกิตติกลุ ส�ำนักวิชาการแพทย์บรู ณาการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา มฟล. นางสาวอาวีณา สุขเหลือง ส�ำนักวิชาการจัดการ คว้ารางวัลเหรียญเงินในงาน นายเกริ กเกียรติ สมศรี ส�ำนักวิชาการจัดการ I-New Gen Award 2020 นายศักย์ศรณ์ จันทรส ส�ำนักวิชาการจัดการ กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ โดยมี อาจารย์ นายแพทย์อานนท์ จ�ำลองกุล, อาจารย์ นายแพทย์ ขอแสดงความยินดีกบั นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ริเริ่ ม กิ ต ติ ศัก ดิ์ ฐิ ติ ปั ญ ญา อาจารย์ ป ระจ� ำ ส� ำ นั ก วิ ช าแพทยศาสตร์ และ ออกแบบและสร้ างอุปกรณ์ ทางการแพทย์ เพื่ อช่วยผู้ป่วยที่ สูญเสียแขน ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วัฒ นศิ ริ เ วช อาจารย์ ป ระจ� ำ ส� ำ นั ก วิ ช า และขา หลัง การผ่ า ตัด รั ก ษาโรคหรื อ อุบัติ เ หตุเ พื่ อ ลดอาการบวมและ วิทยาศาสตร์ มฟล. เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษา การเสียรูปของตอขาก่อนการใส่อปุ กรณ์เทียม ในผลงาน “การออกแบบและ

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าสอบ ประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม (NL 2) ผ่าน 100% ของผู้เข้าสอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ ประเมินและรั บรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชี พทันตกรรม (ศ.ป.ท.) ประกาศผล การสอบเพื่อประเมินความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และทันตแพทย์ พื ้นฐาน (National Licence (NL) Part 1) และความรู้ ภาควิทยาคลินิก ทันตกรรม ( NL Part 2) ครัง้ ที่ 1/2563 ซึง่ ได้ ท�ำการสอบไปเมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2563 โดยนักศึกษาทันตแพทย์ ชัน้ ปี ที่ 6 ที่มีสิทธิ์เข้ าสอบ ประเมินความรู้ ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม (NL 2) จ�ำนวน 26 คน สอบผ่ านทุกคนคิดเป็ น 100% ของผู้เข้ าสอบ ทั ง้ นี เ้ มื่ อ นั ก ศึ ก ษาทั น ตแพทย์ ส อบผ่ า น NL 2 แล้ วทาง ทัน ตแพทยสภาจะออกใบประกอบวิ ช าชี พ ให้ เ พื่ อ สามารถท� ำ งานเป็ น ทันตแพทย์ได้ เมื่อศึกษาจบปริ ญญาทันตแพทยศาสตร์

14

นศ.แพทย์แผนไทยประยุกต์คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” “รองชนะเลิศอันดับ 1” และ “รองชนะเลิศอันดับ 2” รวม 6 ประเภท จาก “ฮักแพงเกมส์” นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ส�ำนักวิชาการแพทย์ บูรณาการ ได้ รับรางวัล “ชนะเลิ ศ” “รองชนะเลิ ศอันดับ 1” และ “รองชนะเลิ ศ อันดับ 2” รวม 6 ประเภท ได้ แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้ าน หัตถเวชกรรมแผนไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้ านเวชกรรม แผนไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้ านเภสัชกรรมแผนไทย รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 การประกวด “หมอหลวงแผนไทย นางในลูกประคบ” รางวัลชนะเลิศการแข่ งขันกีฬาฟุตซอล และรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่ งขันสันทนาการ จากการเข้ าร่ วมการ แข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬาสานสมาพันธ์ นิสิตนักศึกษาแพทย์แผน ไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 12 “ฮักแพงเกมส์” (11 สถาบัน) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีอาจารย์ ดร.อัญญาชุลี กนกพิชญไกร อาจารย์ฤทธิชยั พิมปา และ ครูแพทย์แผนไทยธีรโชติ อุน่ อก น�ำนักศึกษาเข้ าร่วมการแข่งขันดังกล่าว


มฟล. เพื่อชุมชน

MFU PR Network ส่งน�้ำใจถึงศูนย์ศึกษา และส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสภูมิภูสลอง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ดร.พฤทธิ พุฒจร ผู้ช่วยอธิ การบดี น�ำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มฟล. มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ของเล่น และขนม แก่ศนู ย์ศึกษาและส่งเสริ มเด็กด้ อยโอกาสหรื อบ้ านเด็กก�ำพร้ าภูมิภูสลอง ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย ที่มีครูช�ำนาญ เยอส่อ เป็ นผู้จดั การ โดยสิ่ ง ของที่ น� ำ มามอบให้ ส่ ว นหนึ่ ง จะได้ น� ำ ไปใช้ ใ นกิ จ กรรมวัน เด็ ก ที่ทางศูนย์ศกึ ษาฯ เตรี ยมจัดขึ ้นในวันที่ 4 มกราคม 2563 ให้ แก่เด็กในความ ดูแลของศูนย์จ�ำนวน 20 คน และเด็กในชุมชนรวมจ�ำนวน 200 คน มฟล. น�ำคณะ กทปส. และสื่อมวลชนเยี่ยมชม โรงเรียนเครือข่าย e-School ภายใต้โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบท ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 มฟล. ให้ การต้ อนรับคณะเจ้ าหน้ าที่ กองทุน กทปส. และสื่อมวลชนที่เข้ าศึกษาดูงานการใช้ ระบบ Digital Administration (E-School) และการประยุก ต์ ใช้ Digitals Tools ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงเรี ยนเม็งรายมหาราชวิทยาคม และ โรงเรี ยนด�ำรงราษฎร์ สงเคราะห์ อาจารย์ ดร.พฤทธิ พุฒจร ผู้ชว่ ยอธิการบดี กล่าวว่า มฟล. ได้ รับ งบประมาณสนับสนุนการวิจยั จาก กองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) มาตังแต่ ้ ปีงบประมาณ 2551 จนถึงปั จจุบนั เพื่อด�ำเนินงานวิจยั ด้ านเทคโนโลยีและน�ำองค์ความรู้ จากงานวิจยั และพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาของโรงเรียนในพื ้นทีช่ นบทของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้ เคียง ให้ ส ามารถยกระดับ การเรี ย นการสอนและการบริ ห ารจัด การศึก ษา สถานศึกษาได้ ประสบความส�ำเร็ จและมีผลส�ำเร็ จด้ วยดี นับเป็ นโอกาส อันดีที่ มฟล. จะได้ นำ� เสนอผลงานวิจยั ทีไ่ ด้ รับทุนจาก กทปส. แก่เจ้ าหน้ าที่ และคณะสื่ อ มวลชน ได้ รั บ ทราบถึ ง ความมุ่ ง หวั ง และตั ง้ ใจของ มหาวิทยาลัยที่จะร่วมมือพัฒนาทรัพยากรสื่อสารและการใช้ องค์ความรู้ ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาชุมชน ด้ าน ผศ.นอ.ดร.ธงชัย อยูญ ่ าติวงศ์ อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. ในฐานะหัวหน้ าโครงการวิจัย กล่าวว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื ้นที่ชนบทด้ วยการใช้ เทคโนโลยี ดิจิทลั เพื่อยกระดับการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการสถานศึกษา เป็ นโครงการฯ ที่ มีความเชื่ อมโยงกับโครงการต้ นแบบศูนย์ ทางไกล เพื่ อ การศึ ก ษาและพัฒ นาชนบทเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 อันเป็ นโครงการความร่ วมมือระหว่าง มฟล. และส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึง่ ได้ ด�ำเนินการร่ วมกันมาตังแต่ ้ ปี 2550 มี วัต ถุป ระสงค์ มุ่ง เน้ น การพัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศ (ICT Infrastructure) และสื่อดิจิทลั เพื่อการเรี ยนการสอนให้ กับโรงเรี ยนในพื ้นที่ชนบท โดยใช้ จงั หวัดเชียงรายเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการ พัฒนาและการให้ บริ การชุมชน

16

จากผลการด�ำเนินงานของโครงการ ได้ รับการยอมรับในวงกว้ าง จากวงการศึกษาทังในระดั ้ บประเทศและต่างประเทศ ทังในเรื ้ ่ องของการ พัฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน การพัฒ นาศัก ยภาพครู โ ดยการใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือ การส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ การสร้ าง ความเชื่ อ มั่น ในการใช้ ภ าษาอัง กฤษ การพัฒ นาระบบโปรแกรมด้ า น คอมพิ ว เตอร์ อี ก ทั ง้ ยั ง เป็ นศู น ย์ ก ลางในการประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ สนับ สนุน ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ระหว่ า ง โรงเรี ย นและชุม ชน และนอกจากนัน้ การจัด ท� ำ โครงสร้ างพื น้ ฐานและ ห้ องศูนย์ทางไกล ยังเป็ นต้ นแบบในการจัดท�ำศูนย์ ICT ชุมชน (USO Net) ให้กบั ส�ำนักงาน กสทช. เพือ่ ขยายผลองค์ความรู้แก่ประชาชนในทุกเขตภูมภิ าค ของประเทศ


มฟล. เพื่อชุมชน

มฟล.ร่วม เอไอเอส ติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ใน จ.เชียงราย ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านปั ญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีก่อก�ำเนิด (AIE) ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. ร่วมกับ AIS พัฒนานวัตกรรม ตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 รับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์ ฝนควั ุ่ น จัง หวัด เชี ย งราย เนื่ อ งจากสถานการณ์ ห มอกควัน ในพื น้ ที่ ภ าคเหนื อ ในบางช่วงเวลา มีคา่ ฝุ่ น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ซึง่ มีผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่ ง แวดล้ อ ม และเศรษฐกิ จ ในพื น้ ที่ ด้ ว ยความห่ ว งใยต่ อ สถานการณ์ ดังกล่าว จึงเกิ ดความร่ วมมือด้ านเทคโนโลยี เพื่อร่ วมพัฒนานวัตกรรม อุปกรณ์ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ (M-Care) โดยใช้ เทคโนโลยี NB-IoT ด้ วยอุปกรณ์ DEVIO NB- SHIELD I มีการน�ำร่ องติดตังอุ ้ ปกรณ์ในพื ้นที่ เทศบาลต�ำบลท่าสุด จ�ำนวน 11 จุด พร้ อมทังจั ้ ดอบรมการเตรียมความพร้ อม รั บ มื อ และเฝ้ า ระวัง ปั ญ หาหมอกควัน ให้ แก่ เ ครื อ ข่ า ยในชุ ม ชน อาทิ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทังกลุ ้ ม่ เยาวชน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ณ มฟล. เพื่อเตรี ยมการเฝ้าระวัง ติดตามคุณภาพอากาศ และสามารถ อัปเดตข้ อมูลแบบเรี ยลไทม์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.datascience.mfu. ac.th/m-care ในการป้องกันตนเองและแจ้ งข่าวสารแก่ชมุ ชนในการรับมือ สถานการณ์ฝนุ่ ควัน

อาชีวอนามัย น�ำนักศึกษาลงพื้นที่ ซ้อมอพยพหนีภัย รับเหตุแผ่นดินไหวให้นักเรียน เมื่ อ วัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ 2563 สาขาวิ ช าอาชี ว อนามัย และ ความปลอดภัย ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ น�ำนักศึกษาร่วมสนับสนุน การซ้ อมอพยพหนีภยั รับเหตุแผ่นดินไหว ให้ กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านปางสา อ�ำเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็ นความร่ วมมือกับศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย และ บริ ษัท Plan International เพือ่ เตรียมพร้ อมรับเหตุแผ่นดินไหวทีอ่ าจจะเกิดขึ ้นได้ ในแนวรอยเลือ่ นแม่จนั และสร้ างประสบการณ์ จริ งในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงานภายนอก ให้ กบั นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มฟล.ออกหน่วยแพทย์อาสาบรมราชกุมารี บริการ ด้านสุขภาพประชาชนพื้นที่ห่างไกล มฟล. และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ ออกหน่วยแพทย์ ในโครงการแพทย์ อาสาบรมราชกุมารี ที่บ้านไร่ ส้ม อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นพ.สมปรารถน์ หมัน่ จิต หัวหน้ าโครง การฯ และแพทย์ประจ�ำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ และ ดร.อมรรัตน์ อนุวฒ ั น์นนทเขตต์ อาจารย์สำ� นักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ เป็ นผู้รับผิดชอบ กิ จ กรรม ซึ่ ง ได้ จัด กิ จ กรรมนี ต้ ่ อ เนื่ อ งในปี 2562 เป็ น จ� ำ นวน 4 ครั ง้ ในพื ้นที่จงั หวัดเชียงรายและภาคเหนือตอนบน มีประชาชนเข้ าร่วมกิจกรรม กว่า 1,000 คน ทังนี ้ ้ โครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี ก่อตังเมื ้ ่อปี 2560 เพื่อรองรับภารกิจในการให้ บริ การสุขภาพแก่ประชาชน ด้ วยมหาวิทยาลัย มีการผลิตบัณฑิตในวิชาชีพด้ านสุขภาพ ทังแพทย์ ้ ทันตแพทย์ แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย พยาบาล กายภาพบ�ำบัด สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และอนามัยสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น ซึง่ การให้ บริ การด้ าน สุขภาพ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริ มการดูแสุขภาพ ป้องกันโรค แก่ประชาชน ทุกกลุม่ เพื่อให้ มีสขุ ภาพดีทกุ ช่วงวัย รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 33 มกราคม - มีนาคม 2563

17


ection: First Section/นที่: พุธ 22 มกราคม 2563 ปีที่: 70 ฉบับที่: 24206 หน้า: 9(ซ้าย) ol.Inch: 14.14 Ad Value: 12,019 PRValue (x3): 36,057 ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: 'มฟล.' ประชุมวิชาการระดับชาติ

Khao Sod Khao Sod 950,000 Circulation: Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100 Ad Rate: 1,100

คลิป: ขาว-ดำ

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ Section: /การศึกษา/ราชภั วันที่: จันบัทร์นเทิ 6 งมกราคม 2563 ฏ วัปีนททีี่: ่:29 จันทร์ 6 มกราคม ฉบับ2563 ที่: 10631 ปีCol.Inch: ที่: 29 12.31 Ad ฉบับValue: ที่: 10631 13,541 Col.Inch: 12.31 Ad Value: 13,541 ภาพข่าว: แนะแนว ภาพข่าว: แนะแนว

หน้า: 19(ซ้าย) หน้ า: 19(ซ้ าย): 40,623 PRValue (x3) PRValue (x3): 40,623

คลิป: ขาว-ดำ คลิป: ขาว-ดำ

รหัสข่าว: C-200229004034(29 ก.พ. 63/02:08)

Poo Jadkarn Daily 360 Degree Circulation: 850,000 Ad Rate: 1,200

หน้า: 1/1

Section: First Section/วันที่: พุธ 1 มกราคม 2563 ปีที่: 12 ฉบับที่: 3074 หน้า: 11(ล่างซ้าย) Col.Inch: 38.74 Ad Value: 46,488 PRValue (x3): 139,464 คลิป: ขาว-ดำ หัวข้อข่าว: แห่งเดียวในไทย! โรงพยาบาลม.แม่ฟ้าหลวง บริการแพทย์แผนจีนเต็มระบบ-วิจัยตำรับยา...

Matichon (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

Section: ประชาชื่น/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม วันที่: อังคาร 14 มกราคม 2563 ปีที่: 43 ฉบับที่: 15283 หน้า: 21(กลาง) Col.Inch: 11.54 Ad Value: 12,694 PRValue (x3): 38,082 ภาพข่าว: วิจัยด้านอาหาร

รหัสข่าว: C-200106012122(6 ม.ค. 63/03:25) รหัสข่าว: C-200106012122(6 ม.ค. 63/03:25)

29(22 ม.ค. 63/02:32)

รหัสข่าว: C-200101040051(1 ม.ค. 63/06:09)

หน้า: 1/1 หน้า: 1/1

หน้า: 1/1

หน้า: 1/1

คลิป: ขาว-ดำ


Thai Rath Circulation: 800,000 Ad Rate: 1,100

Dokbia Turakij Circulation: 135,000 Dokbia Turakij Ad Rate: 1,500 Circulation: 135,000 Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 7.56 Ad Value: 8,316 PRValue (x3): 24 ภาพข่าว: กอสซิมริมรั้ว: ยินดีกับนักศึกษาทันตแพทย์ปี 6 ม.แม่ฟ้าหลวง

Section: First Section/หน้าแรก แรกกุมภาพันธ์ 2563 วัSection: นที่: จันFirst ทร์ 17Section/หน้ - อาทิตย์ า23 จันทร์ 17 - อาทิ กุมภาพันธ์ 2563 หน้า: 1(ซ้าย), 9 ปีวันททีี่: ่:28 ฉบัตบย์ที23 ่: 1411 Col.Inch: 117,030 PRValue ปีที่: 28 78.02 Ad ฉบับValue: ที่: 1411 หน้า: 1(ซ้(x3) าย),: 9351,090 Ad Value: หัCol.Inch: วข้อข่าว:78.02 ม.แม่ฟ้าหลวงมั ่นใจ รั117,030 บมือ 'โคโรนา' ได้ PRValue (x3): 351,090 หัวข้อข่าว: ม.แม่ฟ้าหลวงมั่นใจ รับมือ 'โคโรนา' ได้

คลิป: สี่สี คลิป: สี่สี

รหัสข่าว: C-200205012076(5 ก.พ. 63/02:34)

รหัสข่าว: C-200117004025(17 ม.ค. 63/02:13)

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม นที่: เสาร์ 8 ขกุมภาพันธ์ 2563 Section: First Section/การศึกวัษา-ศาสนา-สาธารณสุ วันที่: ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ปี ที่: 40 ฉบับที่: 14165 ปีที่: 71 ฉบับที่: 22676 หน้า: 12(กลาง) ath (Mid-Day) 14,190 PRValue (x3) คลิป: ขาว-ดำ Naew Na Col.Inch: 12.90 Ad Value:Col.Inch: 19.47 Ad: 42,570 Value: 17,523 tion: 800,000 หัวข้อข่าว: มฟล.เสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการใต้ e: 1,100Circulation: 900,000 ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: เยี่ยมชม Ad Rate: 900

ข่าว: C-200221039170(20 ก.พ. 63/07:47)

หน้า: 1/1

หน้า: 4(ล่างขวา) PRValue (x3): 52,569

คลิป: ขาว-ดำ Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 ปีที่: 71 ฉบับที่: 22690 หน้า: 12(บนขวา) Section: First Section/การศึ ข PRValue (x3): 106,161 Col.Inch: 32.17 Ad Value:กษา-ศาสนา-สาธารณสุ 35,387 ที่: ศุ"วักนร์ ชั6ยมี"นแนะทางออกวิ าคม 2563 กฤติอุดมศึกษา หัวข้อข่วันาว:

Thai Rath Circulation: 800,000 Ad Rate: 1,100

ปีที่: 71 ฉบับที่: 22690 Col.Inch: 32.17 Ad Value: 35,387 หัวข้อข่าว: "วันชัย" แนะทางออกวิกฤติอุดมศึกษา

Thai Rath Circulation: 800,000 Ad Rate: 1,100

Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

รหัสข่าว: C-200217026006(17 ก.พ. 63/05:25) รหัสข่าว: C-200217026006(17 ก.พ. 63/05:25)

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 30 มีนาคม 2563 ปีที่: 29 ฉบับที่: 10715 Col.Inch: 25.51 Ad Value: 28,061 หัวข้อข่าว: มฟล.พัฒนาสอนออนไลน์

หน้า: 5(ซ้าย) PRValue (x3): 84,183

คลิป: ขาว-ดำ คลิป: ขาว-ดำ

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2 หน้า: 1/2

รหัสข่าว: C-200209009087(9 ก.พ. 63/03:10)

รหัสข่าว: C-200306009136(6 มี.ค. 63/05:33)

รหัสข่าว: C-200306009136(6 มี.ค. 63/05:33)

หน้า: 1/1

หน้า: 12(บนขวา) PRValue (x3): 106,161

หน้า: 1/1

หน้า: 1/1


GRADUATION 2020

Profile for Mae Fah Luang University

MFU MAG #33  

Magazine of Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand Vol.9 No.33 January-March 2020

MFU MAG #33  

Magazine of Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand Vol.9 No.33 January-March 2020

Profile for imu-mfu

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded