__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


รายงานพิเศษ

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ฮับสุขภาพ – ลุ่มน�้ำโขง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ รับการพูดถึงอย่างมากทังเกี ้ ่ยวกับความ สวยงามและจากการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะเมือ่ ครัง้ ครบรอบ สถาปนามหาวิทยาลัยในปี ที่ 21 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานกรรมการอ�ำนวยการ ศูนย์การแพทย์ มฟล. และรศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ประกาศขับเคลื่อน ศูนย์การแพทย์ มฟล.เป็ นศูนย์กลางการแพทย์ หรื อ Medical Education Hub และ Medical Service Hub ของอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น� ้ำโขง อันประกอบด้ วย ไทย เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีนตอนใต้ โดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ประกอบด้ วยโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น� ้ำโขง อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า “เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องหลักที่ต้องด�ำเนินการต่อไป คือการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ซึง่ อยูใ่ นช่วงของการเจริ ญ เติ บ โตที่ จ ะต้ องขั บ เคลื่ อ นให้ ถึ ง สมรรถนะให้ บริ ก ารการดู แ ลสุ ข ภาพและ สาธารณสุขของระดับประเทศไทยครบทุกด้ านซึง่ ต้ องใช้ สรรพก�ำลังและทรัพยากร จ�ำนวนมาก สิง่ นี ้เป็ นแนวทางส�ำคัญส�ำหรับการเดินทางมุง่ หน้ าของมหาวิทยาลัย แม่ฟา้ หลวงต่อไป” ทัง้ นีศ้ ูนย์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีโรงพยาบาลศูนย์ การแพทย์ มฟล. ซึ่งให้ บริ การรั กษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง ช่วยส่งเสริ ม สุขภาพชุมชน เป็ นแหล่งฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาที่เกี่ยวข้ อง เป็ นแหล่ ง ศึ ก ษาวิ จั ย ทางการแพทย์ มี ศู น ย์ ค วามเป็ นเลิ ศ ทางการแพทย์ มีโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี ส่วนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็ นแหล่งฝึ กปฏิบตั ิด้าน การแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative Medicine) รวมถึงการบริ การตรวจรักษา ด้ วยแพทย์ แผนไทยและบริ การตรวจรั กษาด้ วยแพทย์ แผนจีน กายภาพบ�ำบัด แบบองค์รวม รศ.ดร.วันชัย ได้ อธิบายถึงจุดเด่นของศูนย์การแพทย์วา่ เป็ นศูนย์บริการ สุขภาพแบบครบวงจรฯ ช่วยส่งเสริมให้ ความรู้ด้านสุขภาพ (Promotion) ป้องกันการ เกิดโรค (Prevention) บริการตรวจสุขภาพเบื ้องต้นเพือ่ การคัดกรอง (Prediction) รวมถึง การดูแลสุขภาพด้ วยศาสตร์ ชะลอวัย พร้ อมกับการฟื น้ ฟูสขุ ภาพหลังการเจ็บป่ วย “ถ้ าเราท�ำครบ 3 P จะท�ำให้ สขุ ภาพดีทกุ ช่วงวัย ไม่เจ็บป่ วย ลดค่า รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ลดค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลและการบ�ำบัด

6

โรคต่างๆ ท�ำให้ เกิดการชะลอวัยอย่างมีความสุข โดยศูนย์บริ การสุขภาพครบวงจร ได้ แ ยกตัว ออกมาจากโรงพยาบาล เพราะต้ อ งการให้ คนที่ ไ ม่เ จ็ บ ป่ วยเข้ า มา ตรวจสอบและรับบริ การด้ านสุขภาพ เมื่อพบโรค จึงส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาล ศูนย์ การแพทย์ มฟล. หรื อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามอาการ โดยรูปแบบการให้ บริการแบบนี ้ตอบสนองความต้ องการและรองรับอนาคตได้ เป็ น อย่างดี คนทีไ่ ม่อยากป่ วย อยากมีสขุ ภาพดีทกุ ช่วงวัย เริ่มตังแต่ ้ อยูใ่ นท้ อง ไปจนถึง วัยเรี ยน วัยท�ำงาน และสูงวัย” ทังนี ้ ้เมื่อรับบริ การจากศูนย์บริ การสุขภาพแบบครบวงจรฯ เพื่อตรวจ สอบหรื อป้องกันโรค แต่เมื่อพบว่าเกิดโรคขึ ้นแล้ วก็เข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ มฟล. หรือโรงพยาบาล มฟล. ส�ำหรับโรงพยาบาล มฟล. นันมี ้ พเิ ศษ คือเป็ นแหล่งปฏิบตั ิด้านการแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative Medicine) รวม ศาสตร์ ทงแพทย์ ั้ แผนไทยและแผนจีนไว้ ด้วยกัน เนื่องจากบางคนบางโรคอาจจะ ตอบสนองกับวิธีรักษาในแบบที่แตกต่างกันไป ส� ำ หรั บ โรงพยาบาลศู น ย์ ก ารแพทย์ มฟล. มี จุ ด เด่ น ในเรื่ อง การรั กษาโดยเฉพาะด้ านกระดูก สูตินรี แพทย์ และโดยเฉพาะด้ านหัวใจ ที่มี เครื่ องมือและบุคลากรพร้ อมอย่างยิ่ง ส่วนโดยภาพรวมแม้ วนั นี ้ยังไม่ได้ สมบูรณ์ แบบร้ อยเปอร์ เซ็นต์ เนื่องจากยังมีบุคลากรทางการแพทย์ เพียง 50 คนเท่านัน้ แต่ในปี 2565 โครงสร้ างศูนย์การแพทย์ มฟล.จะสมบูรณ์พร้ อมแน่นอน “ปี 2565 ศูน ย์ ก ารแพทย์ จ ะพร้ อมสมบูร ณ์ แ น่ น อน ทัง้ บุค ลากร และเครื่ องมือ การดูแลรั กษาจะพร้ อมทัง้ ให้ บริ การด้ านสุขภาพและพร้ อมเป็ น ศูนย์ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ ของ มฟล. อย่างไรก็ตามเนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ สนับสนุนมากนัก ท� ำให้ ศูนย์ การแพทย์ นีต้ ้ องใช้ เงิ นจากมหาวิ ทยาลัยเข้ ามา ช่วยเหลือ หากรัฐบาลให้ ความส�ำคัญ เชื่อว่าศูนย์การแพทย์แห่งนีจ้ ะสามารถ ช่วยคนยากจนได้ มากกว่านี ้ ทัง้ ในพืน้ ที่ภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้ านด้ วย คุณภาพการรักษาที่ไม่ตา่ งจากโรงพยาบาลชันน� ้ ำทัว่ ไป” รศ.ดร.วันชัย กล่าว ทังนี ้ ้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เปิ ดบริ การ คลินิกเฉพาะทางแล้ วหลายรายการตังแต่ ้ 2562 ไม่วา่ จะเป็ น ศัลยกรรม(ทัว่ ไป/ ตกแต่ง), สูตนิ รี เวช, จักษุ, นิตเิ วช, กุมารเวชกรรม. จิตเวช. โรคหัวใจ. ออร์ โธปิ ดกิ ส์ (กระดูกและข้ อ) และในปี นี ้ (2563) เปิ ดเพิ่มอีก 2 คลินิก ได้ แก่ ต่อมไร้ ท่อ : โรคที่เกี่ยวข้ องกับฮอร์ โมน เช่น เบาหวาน, ไทรอยด์, ต่อมหมวกไต เป็ นต้ น และ โลหิตวิทยา, มะเร็ งวิทยา โดยวันเวลาส�ำหรับให้ บริ การ ตามตารางต่อไปนี ้


New Different Better

มฟล. เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญา ปั้นนักวิทยาศาสตร์ พร้อมบริหารจัดการโลจิสติกส์ ผลผลิตเกษตร

การบูรณาการระหว่างศาสตร์ เป็ นสิง่ จ�ำเป็ น และทวีความส�ำคัญ มากต่อ การพัฒ นาธุร กิ จ และเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย มหาวิ ท ยาลัย แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส�ำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร จึงได้ ร่วมกับ ส�ำนักวิชาการจัดการ สร้ างหลักสูตรร่ วมกัน ระหว่างวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ ยวและโลจิสติกส์ และบริ หารธุรกิ จ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน ภายใต้ โครงการควบ 2 ปริญญา (วิทยาศาสตรบัณฑิต-บริหารธุรกิจบัณฑิต) เพือ่ สร้ างนักวิทยาศาสตร์ ที่ มี ค วามสามารถด้ า นบริ ห ารจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ ข องผลิ ต ผลการเกษตร โดยสามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และการจัดการโลจิสติกส์ เช่น ห้ องเย็น การขนส่ง การกระจายสินค้ าให้ ถึงมือผู้บริ โภคอย่างรวดเร็ ว โดยยังคงรักษาความสดใหม่รวมถึงคงคุณภาพและความปลอดภัย โดยหลักสูตรควบ 2 ปริ ญญานี ้ มีแผนการศึกษาในระยะเวลา 4 ปี เมื่อเก็บหน่วยกิตครบถ้ วนตามมาตรฐานของ 2 หลักสูตร จะได้ รับปริ ญญา วิทยาศาสตรบัณฑิตและปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระหว่างเรี ยนมีโอกาส

8

เดินทางไปแลกเปลี่ ย นต่ า งประเทศไม่ เ กิ น 2 เดื อ นในภาคฤดูร้ อน หรื อ ฝึ ก งานต่างประเทศ 4 เดือน กับสถาบันการศึกษาทีส่ ำ� นักวิชามีความร่วมมือ เช่น ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ เกาหลี ญี่ปนุ่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็ นต้ น เมื่ อ จบการศึ ก ษาแล้ ว สามารถเข้ า ท� ำ งานในหน่ ว ยงานและ องค์กรทีเ่ กีย่ วกับโซ่อปุ ทานเกษตรและอาหาร ทังภาครั ้ ฐและเอกชน อย่างเช่น ฝ่ ายจั ด ซื อ้ ฝ่ ายผลิ ต ฝ่ ายควบคุ ม คุ ณ ภาพ ฝ่ ายโลจิ ส ติ ก ส์ ฯลฯ ทัง้ ยัง สามารถเป็ น ผู้ป ระกอบการที่ มี อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโนโลยีด้านบริ หารจัดการธุรกิจ หรื อเป็ นนักวิชาการ นักวิจยั ตลอดจน อาจารย์ในสถาบันการศึกษา เป็ นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและ พัฒนาประเทศ ให้ สามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก โดยผู้สนใจเข้ าศึกษา สามารถสมั ค รผ่ านระบบที แ คส 63 (TCAS63) เช่ นเดี ย วกั บ หลักสูตรทั่วไป สอบถามข้ อมูลเพิ่มได้ ท่ ี ส�ำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง โทร.0-5391-6738


มฟล. เพื่อชุมชน

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในประเทศและในภูมิภาค มฟล. จัดการประชุมคณะกรรมการประสานการด�ำเนินการแก้ ไข ปั ญหาการเกิดไฟป่ าและหมอกควันในประเทศและในภูมภิ าค ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผ้ กู อ่ ตัง้ มฟล. เป็ นประธาน พร้ อมทัง้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี และผู้บริ หาร คณาจารย์ เข้ าประชุมร่ วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจากจังหวัด เชียงราย ไม่วา่ จะเป็ นส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเชียงราย สาธารณสุขจังหวัด กองทัพ ภาคที่ 3 เป็ นต้ น โดยที่ประชุมได้ สอบถามถึงแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันบรรเทา ไฟป่ าและหมอกควันของแต่ละหน่วยงาน ทังนี ้ ้อธิการบดีผ้ กู อ่ ตัง้ ให้ ข้อสังเกต ว่าการแก้ ปัญหาไฟป่ าและหมอกควันควรจะมีแนวทางในการจัดการปั ญหา แบบระยะยาว และควรออกแบบจากท้ องถิ่นหรื อผู้ได้ รับผลกระทบจึงจะ ยัง่ ยืน และในฐานะมหาวิทยาลัยในพื ้นที่ สามารถช่วยประสานความร่วมมือ เพื่อให้ เกิดการท�ำงานแบบบูรณาการ เพื่อประโยชน์ของประชาชน และเป็ น ไปตามเป้าหมายของทุกภาคส่วน มฟล. ร่ ว ม กองทั พ อากาศ และภาคี เ ครื อ ข่ า ย ทดสอบอากาศยานไร้คนขับแก้ไฟป่า-หมอกควัน มฟล. โดย ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ าน Artificial Intelligence & Emerging Technologies (AIE) ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองทั พ อากาศ และภาคี เ ครื อ ข่ า ย ทดสอบอากาศยานไร้ คนขั บ หรื อ UAV พร้ อมอุป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ บ ริ เ วณฝูง บิ น 416 อ.เมื อ ง จ.เชียงราย ช่วงวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 เพื่อทดสอบภารกิจการบิน และถ่ายภาพทางอากาศในพื ้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่ า โดยจะน�ำภาพถ่ายมา สร้ างแผนที่ อันจะเป็ นข้ อมูลส�ำคัญในภารกิจดับไฟป่ าในระยะถัดไป พร้ อมทังวิ ้ เคราะห์องค์ประกอบต่างๆ โดยเฉพาะเชื ้อเพลิงสะสมที่เป็ น ตัวแปรต่อความรุ นแรงของไฟ ผลการปฏิบตั ิจะน�ำสูก่ ารวางแผนการใช้ ระบบ UAV ในภารกิจส�ำรวจและดับไฟป่ าได้ ตอ่ ไป

โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มฟล. ออกหน่วยให้บริการเด็กพิเศษ โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มฟล. ได้ จัดกิ จกรรมส่งเสริ ม ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรี ยน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรี ย นเชี ย งรายปั ญ ญานุกูล จ.เชี ย งราย ซึ่ง เป็ น โรงเรี ย น ผู้มีความพิการและนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อให้ บริ การ รั ก ษาและส่ ง เสริ ม ทางทัน ตกรรมกับ นัก เรี ย นที่ ต้ อ งการได้ รั บ การดูแ ล เป็ นพิเศษ ซึง่ ได้ ด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 แล้ ว

14


รอบรั้วนักศึกษา

นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนการศึกษา พบรองอธิการบดี นัก ศึก ษาชาวต่ า งชาติ ที่ ไ ด้ รั บ ทุน การศึก ษาเพื่ อ ศึก ษาในสาขา วิชาต่างๆ ของ มฟล. ได้ เข้ าพบกับรองอธิการบดี รศ.ดร.นันทนา คชเสนี ซึ่งเป็ นผู้แทนอธิ การบดีในกิ จกรรม Meet the President เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ในปี การศึกษานี ้มีนกั ศึกษาทุน จ�ำนวน 17 คน จากภูฏาน จีน แกมเบีย อินโดนีเซีย ลาว และเมียนมา เป็ นต้ น นอกจากได้ พบกับ ผู้บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย อย่ า งเป็ น ทางการแล้ ว ยัง เป็ น โอกาสได้ พ บปะ แลกเปลีย่ นกับเพือ่ นจากส�ำนักวิชาและประเทศอืน่ ๆ ด้ วย ทังนี ้ ้ตังแต่ ้ ปี 2548 มฟล. ได้ มอบทุนการศึกษาให้ แก่นกั ศึกษาจากประเทศต่างๆ กว่า 140 คน ซึง่ ส�ำเร็ จการศึกษาไปแล้ วมากกว่า 90 คน

วิทย์สุขภาพ มฟล. เจ้าภาพประชุม สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส� ำ นัก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุข ภาพ มฟล. เปิ ด บ้ า นเป็ น เจ้ าภาพ การประชุมสมาพันธ์ นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุ ข ภาพแห่ ง ประเทศไทย (สนสท.) ครั ง้ ที่ 2/2562 เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารพลเอกส�ำเภา ชูศรี โดยมีนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยที่จดั การสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ สุข ภาพ ซึ่ง เป็ น สมาชิ ก สมาพัน ธ์ จ�ำ นวน 16 สถาบัน ทั่วประเทศ เข้ าร่ วมในการประชุม อันมี วัตถุประสงค์ เพื่ อเป็ นการสร้ าง ความสัมพันธ์ อันดี ระหว่างสถาบันและผู้ร่วมวิชาชี พในอนาคต รวมทัง้ หารื อ แนวทางการด� ำ เนิ น งานและจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ของสมาพัน ธ์ ฯ ที่จะส่งเสริ มให้ เกิดประสิทธิภาพในการเรี ยนการสอน และได้ น�ำองค์ความรู้ ไปใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ สาธารณชน ทั ง้ นี ้ รศ.ดร.รั ช นี สรรเสริ ญ คณบดีส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ มฟล. กล่าวต้ อนรับและเป็ นประธาน เปิ ดการประชุม นักศึกษา มฟล. ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เยาวชนไทย – จีน นักศึกษาจาก มฟล. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ�ำนวน 20 คน เข้ าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – จีน ณ Yunnan Minzu University นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 โดยเป็ นความร่วมมือกันระหว่าง ส�ำนักงานจังหวัด เชียงราย และ Yunnan Provincial People’s Association for Friendship with Foreign Countries เพื่อส่งเสริ มความเข้ าใจและมิตรภาพระหว่าง เยาวชนของทังสองประเทศ ้ ซึ่งนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองและ ท�ำความเข้ าใจในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจกับนักศึกษา ชาวจีน รวมทังเยี ้ ่ยมชมพื ้นที่ในมณฑลยูนนานด้ วย รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 32 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

15


ในรั้ว มฟล.

12 ธันวาคม 2562

มฟล. ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชด�ำเนิน เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฯ ผศ.สุกลั กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มฟล. พร้ อมพนักงาน เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในช่ ว งพระราชพิ ธี เ สด็จ พระราชด� ำ เนิ น เลี ย บพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อร่ วมกันแสดงออกถึงความจงรั กภักดีและส�ำนึกใน พระมหากรุณาธิคณ ุ อย่างพร้ อมเพรี ยง

7 พฤศจิกายน 2562

มฟล.จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2562 ที่วัดพระเจ้าล้านทอง ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย แม่ ฟ้ า หลวง (มฟล.) ได้ รั บ พระราชทาน ผ้ าไตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้ จดั พิธีสมโภชผ้ าพระกฐิ นพระราชทาน ประจ�ำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และพิธีถวายผ้ าพระกฐิ น พระราชทาน ในวันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่วัดพระเจ้ าล้ านทอง อ.เชี ย งแสน จ.เชี ย งราย โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒ นศิ ริ อธิ ก ารบดี พร้ อมผู้บริ หาร คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ นักศึกษา และประชาชนในพืน้ ที่ เข้ าร่วมพิธีโดยพร้ อมเพรี ยงกัน เพื่อท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ในการนี ้ผู้มีจิตศรัทธา ได้ ร่วมกันสมทบปั จจัยรวมเป็ นจ�ำนวนกว่า 800,000 บาท

13 ตุลาคม 2562

มฟล. จัดพิธีบ�ำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 มฟล. จัดพิธีบำ� เพ็ญกุศลเนือ่ งในวันคล้ ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภูมิ พ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่วหิ ารพระเจ้ าล้ านทองเฉลิมพระเกรี ยรติฯ มี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็ นประธานในพิธี พร้ อมด้ วยผู้บริ การ คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา เข้ าร่ วมพิธีโดยพร้ อมเพรี ยงกัน ทังนี ้ ้ ในช่วงเช้ า ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิ การบดี น� ำเจ้ าหน้ าที่และ นักศึกษาร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์จ�ำนวน 89 รูป เพื่อบ�ำเพ็ญ พระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม ทีศ่ นู ย์ประชุมและแสดงสินค้ า นานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

16


ในรั้ว มฟล.

สมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. จัดงาน MFU RUN 2019 “วิ่งเพื่อลมหายใจที่สะอาดปราศจากหมอกควัน PM2.5”

17 พฤศจิกายน 2562

สมาคมนัก ศึก ษาเก่ า มหาวิ ท ยาลัย แม่ ฟ้ า หลวง จัด กิ จ กรรมวิ่ ง MFU RUN 2019 “วิ่งเพื่อลมหายใจที่สะอาดปราศจากหมอกควัน PM2.5” มีนกั วิ่งจากทัว่ ประเทศเข้ าร่ วมกว่า 6,000 คน ในเส้ นทางแข่งขัน 3 ระยะ คือ ฟั นรัน มินิมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน ท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงาม ของมหาวิ ท ยาลัยในสวนและอากาศเย็น สบายของต้ น ฤดูห นาว โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผ้ กู ่อตัง้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี และนายประชา รุ่ งเพ็ชรวิภาวดี นายกสมาคมฯ เข้ าร่ วมพิธีเปิ ดกิจกรรม และปล่อ ยตัว นัก วิ่ ง โดยรายได้ ส่ว นหนึ่ง น� ำ ไปสมทบกองทุน เมื อ งไทย ไร้ หมอกควัน เพื่ อ การศึก ษาวิ จัย และปฏิ บัติ ก ารลดปั ญ หาหมอกควัน ในประเทศไทย

มฟล. จัดมหกรรมหนังสือ MFU Book Fair 2019

13-18 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้ องสมุด) มฟล. จัดงานมหกรรม หนังสือประจ�ำปี 2562 หรื อ MFU Book Fair 2019 ณ อาคาร M-Square เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การอ่ า น การค้ น คว้ า ให้ กับ เยาวชนและผู้ส นใจ โดยได้ รับเกียรติจาก ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี เป็ นประธาน เปิ ดงาน และมอบรางวัล “Reader of the Year” ให้ แก่ผ้ ทู ี่มีการยืมหนังสือ มากที่ สุดในรอบปี 2562 ภายในงานมี บ้ ูทจ� ำหน่ายหนังสือราคาพิเศษ 72 บูธ จาก 47 บริ ษัท พร้ อมเปิ ดโอกาสให้ อาจารย์และนักศึกษาร่วมเสนอ ชื่อหนังสือเพื่อสัง่ ซื ้อเข้ าห้ องสมุด นอกจากนี ้ ยังได้ เชิญนักเขียนและเจ้ าของเพจชื่อดังพบปะแฟน นักอ่าน ไม่วา่ จะเป็ น ทมยันตี วรรณวรรธน์ และ ฬฬี า ปิ ดท้ ายด้ วย เต้ ย สัญชัย เจ้ าของเพจท่องเทีย่ ว “Go Went Gone ไปไม่เว้ น” ทังนี ้ ้ยังมีกิจกรรมทางด้ าน วิชาการ เช่น การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร User-Focused Interface: EDS Single Search การอบรมเพื่อสนับสนุนนักวิจยั โดยการปฏิรูปการใช้ ทรัพยากรของ มหาวิทยาลัยผ่าน Next Generation Technology และกิจกรรม Library : Care the Bear (สัญจรสูภ่ าคเหนือ) เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม แบบลดโลกร้ อน โดยสมาคมห้ องสมุดฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในงานหนังสือยังได้ เปิ ดตลาดนัด “ช้ อป ชิม ชิลล์” อิ่มหลังอ่าน

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 32 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

17


Section: ประชาชื่น/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม วันที่: อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562 ปีที่: 42 ฉบับที่: 15213 หน้า: 21(บนขวา) Col.Inch: 13.80 Ad Value: 15,180 PRValue (x3): 45,540 Siam Rath ภาพข่าว: ร่วมมือออสซี่ Circulation: 900,000

Matichon (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

Daily News (Mid-Day) Circulation: 720,000 Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/การศึกษา วันที่: จันทร์ 7 ตุลาคม 2562 ปีที่: ฉบับที่: 25561 หน้า: 22(บน) Col.Inch: 113.52 Ad Value: 238,392 PRValue (x3): 715,176 คอลัมน์: บอกกล่าว เล่าความ: 21ปี มฟล.มุ่งสู่ศูนย์กลางการแพทย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขง

Ad Rate: 850

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562 ปีที่: 70 คลิป: ขาว-ดำ ฉบับที่: 24159 หน้า: 9(บนซ้าย) Col.Inch: 14.71 Ad Value: 12,503.50 PRValue (x3): 37,510.50 ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: 'มฟล.' ร่วมเวทีนานาชาติ

คลิป: สี่สี

Section: First Section/กีฬา วันที่: อังคาร 8 ตุลาคม 2562 ปีที่: 18 ฉบับที่: 6448 Col.Inch: 13.47 Ad Value: 14,547.60 ภาพข่าว: สังคมชัดลึก: การกุศล

Khom Chad Luek Circulation: 300,000 Ad Rate: 1,080

Section: First Section/วันที่: อังคาร 15 ตุลาคม 2562 ปีที่: 70 ฉบับที่: 24135 หน้า: 9(ซ้าย) Siam Rathหน้า: 13(บนซ้าย) Col.Inch: 13.44 Ad Value: 11,424 PRValue (x3): 34,272 Circulation: 900,000 ภาพข่าว: รอบรั การศึกษา: มฟล.ประชุมมหา'ลัยเส้นทางสายไหม (x3): 43,642.80 คลิป:้วขาว-ดำ Ad Rate:PRValue 850

รหัสข่าว: C-191010004043(10 ต.ค. 62/02:13)

รหัสข่าว: C-191007035122(6 ต.ค. 62/04:35)

คลิป: ข

หน้า: 1/1

หน้า: 1/2

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: พุธ 6 พฤศจิกายน 2562 ปีที่: 70 ฉบับที่: 22569 หน้า: 12(บนซ้าย) Col.Inch: 9.78 Ad Value: 10,758 PRValue (x3): 32,274 ภาพข่าว: ทพ.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

โลกสีสวย/Section: โลกสีสวย/าทิตย์ 3 พฤศจิกายน 2562 วันที่: อาทิตย์ 3 พฤศจิกายน 2562 ฉบับที่: 25588 ปีที่: หน้า: 17(เต็ ฉบับทีม่:หน้ 25588 า), 27 หน้า: 17(เต็มหน้า), 27 Daily News Ad Value: 1,004,535 Thai (Mid-Day) : 478.35 Col.Inch: 478.35 PRValueAd(x3) Value: : 3,013,605 1,004,535 คลิ ปPRValue : สีRath ่สี (x3) : 3,013,605 คลิป: สี่สี Circulation: 720,000 : ดาวต่ างมุ2,100 ม: 'น้องฝ้าย'สาวเหนืคอลั อเสียมงใส น์: ดาวต่ รั้ว มฟล.รั างมุมก:ษ์'น้สิ่งอแวดล้ งฝ้าย'สาวเหนื อม มากความสามารถฝั อเสียงใส รัCirculation: ้ว มฟล.รั น... กษ์สิ่งแวดล้ อม มากความสามารถฝัน... 800,000 Ad Rate:

พ.ย. รหั62/02:07) สข่าว: C-191103004000(3 พ.ย. 62/02:07)

คลิป: ขาว-

Ad Rate: 1,100

คลิป: ขาว-ดำ

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

รหัสข่าว: C-191118021012(18 พ.ย. ก62/02:25) วันที่: พฤหัสบดี 14 พฤศจิ ายน 2562 Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 800,000 Ad Rate: 1,100

ปีที่: 70 ฉบับที่: 22577 Col.Inch: 9.47 Ad Value: 10,417 ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รหัสข่าว: C-191105038115(4 พ.ย. 62/06:06)

รหัสข่าว: C-191008014027(8 ต.ค. 62/03:42) หน้า: 2/5

หน้า: 1/1

หน้า: 1/1

หน้า: 2/5

รหัสข่าว: C-191015021034(15 ต.ค. 62/02:27)

หน้า: 12(กลาง) PRValue (x3): 31,251

หน คลิป: ขาว-ดำ


y) 00

Dokbia Turakij Circulation: 135,000 Ad Rate: 1,500

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: พฤหัสบดี 3 ตุลาคม 2562 ปีที่: 70 ฉบับที่: 22535 หน้า: 12(กลาง) Col.Inch: 26.36 Ad Value: 28,996 PRValue (x3): 86,988 หัวข้อข่าว: "ชยาพร"ลุยขับเคลื่อน 5 พันธกิจ มฟล.

Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 800,000 Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: พฤหัสบดี 3 ตุลาคม 2562 ปีที่: 70 ฉบับที่: 22535 หน้า: 12(กลาง) Col.Inch: 26.36 Ad Value: 28,996 PRValue (x3): 86,988 หัวข้อข่าว: "ชยาพร"ลุยขับเคลื่อน 5 พันธกิจ มฟล.

คลิป: ขาว-ดำ

Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก วันที่: จันทร์ 11 - อาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2562 ปีที่: 27 ฉบับที่: 1397 หน้า: 1(ซ้าย), 9 Col.Inch: 88.33 Ad Value: 132,495 PRValue (x3): 397,485 หัวข้อข่าว: 'แม่ฟ้าหลวง'กู้หน้าไทยอุดมศึกษาดีสุดโลก

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ วันที่: ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562 ปีที่: 29 ฉบับที่: 10614 Col.Inch: 12.52 Ad Value: 13,772 หัวข้อข่าว: 'แม่ฟ้าหลวง'ติวเข้มครูแนะแนว

Section: ประชาชื่น/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม วันที่: ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 ปีที่: 42 ฉบับที่: 15237 หน้า: 21(ล่าง) Col.Inch: 8.40 Ad Value: 9,240 PRValue (x3): 27,720 คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.จัดละครเวทีถ่ายทอดศิลปะจีน

รหัสข่าว: C-191107021032(7 พ.ย. 62/02:25)

หน้า: 1/1

คลิป:

หน้า: 19(ล่างซ้าย) PRValue (x3): 43,890

หน้า: 1/1

Naew Na Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,250

คลิป: ขาว-ดำ

รหัสข่าว: C-191111026024(11 พ.ย. 62/05:20)

Siam Rath Circulation: 900,000 Ad Rate: 850

039176(2 ต.ค. 62/04:56)

หน้า: 19(ล่างขวา) PRValue (x3): 41,316

คลิป: ขาว-ดำ

Matichon Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ วันที่: พุธ 25 ธันวาคม 2562 รหัสข่าว: C-191003039176(2 ต.ค. 62/04:56) ปีที่: 29 ฉบับที่: 10619 Col.Inch: 13.30 Ad Value: 14,630 หัวข้อข่าว: 'มฟล.-โตโยต้า'มอบทุน17จว.เหนือ

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 ปีที่: 70 ฉบับที่: 24178 หน้า: 9(กลาง) Col.Inch: 14.43 Ad Value: 12,265.50 PRValue (x3): 36,796.50 หัวข้อข่าว: นิติฯมฟล.เรียนก.ม.เคสจริงคนเชียงของกับชะตาน้ำโขง

First Section/กทม.-ภูมิภาค คลิSection: ป: ขาว-ดำ

วันที่: พุธ 27 พฤศจิกายน 2562 ปีที่: 40 ฉบับที่: 14093 หน้า: 9(บนขวา) Col.Inch: 15.12 Ad Value: 18,900 PRValue (x3): 56,700 คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: มฟล.จัดการแสดงสานวัฒนธรรมไทย-จีน

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1 รหัสข่าว: C-191220012112(20 ธ.ค. 62/03:05)

รหัสข่าว: C-191129020100(29 พ.ย. 62/02:59)

หน้า: 1/1


Profile for Mae Fah Luang University

MFU MAG #32  

Magazine of Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand Vol.8 No.32 October-December 2019

MFU MAG #32  

Magazine of Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand Vol.8 No.32 October-December 2019

Profile for imu-mfu

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded