{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

จดหมายขาวมหาวท ิ ยาลย ั แมฟ  าหลวง ปท ี ี 9 ฉบบ ั ที 32 ตล ุ าคม - ธน ั วาคม 2562

World Class University มหาวท ิ ยาลย ั แมฟ  าหลวง คณ ุ ภาพระดบ ั สากล

3

6 8

มฟล. อน ั ดบ ั 1 ของไทย จากการจด ั อน ั ดบ ั Times Higher Education (THE) รายงานพเิศษ ศน ู ยก  ารแพทยม  หาวท ิ ยาลย ั แมฟ  าหลวง ฮบ ั สข ุ ภาพ – ลม ุ นาโขง 

New Different Better มฟล. เปด ิ หลก ั สต ู รปรญ ิ ญาตรี ควบ 2 ปรญ ิ ญา ปน ั นก ั วท ิ ยาศาสตร พรอ  มบรห ิ ารจด ั การโลจส ิ ตต  ก ิ ผลผลต ิ เกษตร


การเข้ าสูก่ ารจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลกนัน้ ความหวังของมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงก็คอื ต้ องการ วัด ผลในสิ่ ง ที่ เ รามี สิ่ ง ที่ เ ราเป็ น เพื่ อ ที่ จ ะได้ ท� ำ ตัว เองให้ ดี ที่ สุด ในการสร้ างระบบการบริ ห ารจัด การให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล ซึง่ มีงานหลายด้ านที่มหาวิทยาลัยได้ ท�ำควบคูก่ บั การจัดการศึกษาไปด้ วย ก็คือ เรามุ่งเน้ นในเรื่ องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การท�ำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม พร้ อมทัง้ ตอบรับกับยุทธศาสตร์ ชาติและสิง่ ทีจ่ ะเดินหน้ าไปของประเทศไทย ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ อีกอย่างก็คอื การสร้ างเครือข่าย กับนานาอารยประเทศ ซึง่ ต้ องยอมรับว่าการได้ รับการจัดอันดับนันเป็ ้ นการสัง่ สมผลงานมาโดยตลอด 21 ปี ไม่ใช่เกิดขึ ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี ้เท่านัน้ จากนี ้ไปสิ่งส�ำคัญก็คือต้ องท�ำให้ นกั วิจยั สามารถเดินหน้ าท�ำงาน วิชาการของมหาวิทยาลัยได้ อย่างเข้ มแข็ง ด้ วยมหาวิทยาลัยมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเดินหน้ าอย่างชัดเจน ในเรื่องของ การท�ำงานตามแผนงานที่ได้ วางตังไว้ ้ แต่แรก เพื่อก้ าวไปในทศวรรษที่ 3 นี ้ ด้ วยความมัน่ คงและรอบคอบ

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

สารบัญ

3

เรื่องจากปก

6

รายงานพิเศษ

8

New Different Better

10

มฟล. วิชาการ

12

คนเก่ง มฟล.

14

มฟล. เพื่อชุมชน

15

รอบรั้วนักศึกษา

16

ในรั้ว มฟล.

18

มฟล. ในสื่อ

ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี บรรณาธิการ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ชว่ ยอธิการบดี กองบรรณาธิการ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ฝ่ ายผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ติดตามข้ อมูลมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th MFUconnect ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง MFU E-Magazine 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 0-5391-7034, 0-5391-7002 0-5391-7049 pr@mfu.ac.th

2


เรื่องจากปก

มฟล. อันดับ 1 ของไทย

จากการจัดอันดับโดย THE

ในช่ ว งปลายปี 2562 มี ก ารประกาศผลการจั ด อั น ดั บ ที่ ไ ด้ รั บ

การยอมรั บ จากทั่ ว โลกอย่ า ง Times Higher Education (THE) โดย มฟล. ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ เป็ น อั น ดั บ ที่ 1 ของประเทศไทยในด้ า น การอ้างอิงผลงานวิจัย รายได้ และภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ ส่งผลให้ มฟล. อยู่อันดับที่ 601 - 800 ของโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็น อันดับสูงสุดของประเทศจาก 16 สถาบันการศึกษาในประเทศไทย

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิบการบดี มฟล. เปิ ดเผยว่า สิง่ ที่เป็ น แรงขับ เคลื่ อ นให้ มฟล. ส่ ง ผลด� ำ เนิ น การเมื่ อ มี ห ลัก เกณฑ์ ค รบตาม ทีก่ �ำหนดคือ การอยากรู้ระดับความสามารถของตัวเองเพือ่ ทีจ่ ะน�ำมาพัฒนา ปรับปรุงตัวเองให้ ดีที่สดุ ในการจัดล�ำดับพิจารณาคะแนนใน 5 ด้ าน ได้ แก่ การเรี ยนการสอน (ร้ อยละ 30) การวิจยั (ร้ อยละ 30) การอ้ างอิงผลการวิจยั (ร้ อยละ 30) ความเป็ นนานาชาติ (ร้ อยละ 7.5) และรายได้ จากภาค อุตสาหกรรม (ร้ อยละ 2.5) สิ่งที่ท�ำให้ คะแนนการอ้ างอิงผลการวิจยั ของ 1 มฟล. ได้ รับ 74.4 คะแนน เหตุเพราะเรามีศนู ย์ความเป็ นเลิศทางด้ านการ วิจยั เชื ้อรา มีผลงานวิชการทีไ่ ด้ รับการอ้ างอิงและตีพมิ พ์เป็ นบทความวิชาการ 1 เป็ นอันดับ 1 ของโลก และจากการสร้ างผลงานวิจยั และนวัตกรรมอย่าง ต่อเนื่องจากกลุ่มวิจยั ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มวิจยั ทางการแพทย์-สุขภาพ ด้ านวิทยาศาสตร์ ด้ านวัสดุศาสตร์ ที่ช่วยผลักดันให้ เรามีคะแนนที่สงู สุด Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับ ในประเทศ มหาวิทยาลัยโลกส�ำหรับปี 2020 หรื อที่เรี ยกว่า THE World University Rankings 2020 โดยส�ำรวจจากมหาวิทยาลัยระดับโลกประมาณ 1,400 แห่ง จาก 92 ประเทศ โดยทาง THE คัดเลือกเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีการจัด การเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาตรี และมีจ�ำนวนเอกสารตีพิมพ์ลงวารสาร ในฐานข้ อมู ล SCOPUS ย้ อนหลั ง 5 ปี ไม่ น้ อยกว่ า 1,000 ชิ น้ และมีจ�ำนวนเอกสารตีพมิ พ์ไม่น้อยกว่า 150 ชิ ้นต่อปี ประกอบการพิจารณา จากคุณภาพการสอน ปริมาณ และชือ่ เสียงของงานวิจยั โดยในปี นี ้เป็ นปี แรก ที่ มฟล. มีผลงานครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ทาง THE ก�ำหนด และเมื่อการ ประกาศผลคะแนนในด้ านต่างๆ ออกมาปรากฏว่าคะแนนด้ าน การอ้ างอิง ผลการวิจยั และความเป็ นนานาชาติของ มฟล. สูงสุดในประเทศ มีคะแนน 74.4 และ 50.6 ตามล�ำดับ รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 32 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

3


เรื่องจากปก

รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผ้ กู อ่ ตัง้ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

“คะแนนด้านความเป็นนานาชาติต้องยกย่อง ท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร. วั น ชั ย ศิ ริ ช นะ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล ท่านได้วางรากฐานการเรียนการสอนให้ มฟล. ใช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น สื่ อ หลั ก ในการเรี ย นตั้ ง แต่ ก่ อ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ” รศ.ดร.ชยาพร วั ฒ นศิ ริ อธิการบดี กล่าว

ส�ำหรับคะแนนด้ านความเป็ นนานาชาติที่เราได้ รับ 50.6 คะแนน นันเพราะ ้ มฟล. มีนกั วิจยั ทีม่ ผี ลงานวิจยั เป็ นทีย่ อมรับระดับโลกจนได้ รับเลือก ให้ เป็ น ‘นักวิจัยที่ได้ รับการอ้ างอิงสูง’ (Highly Cited Researchers) ในปี 2019 นอกจากนี ต้ ้ องยกย่ อ งท่ า นอธิ ก ารบดี ผ้ ู ก่ อ ตั ง้ มฟล. รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ที่มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล ท่านได้ วางรากฐานการเรี ยน การสอนให้ มฟล. ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นสื่อหลักในการเรี ยนตัง้ แต่ก่อตัง้ มหาวิทยาลัย ยกเว้ นเพียงสาขาวิชาที่ต้องเรี ยนตามวิชาชีพ เช่น ทางด้ าน กฎหมาย ภาษาจีนหรื อพยาบาลที่เรี ยนด้ วยภาษาตามหลักสูตรที่ก�ำหนด แต่ นัก ศึก ษาทุก คนจะต้ อ งเรี ย นวิ ช าพื น้ ฐานเป็ น ภาษาอัง กฤษทัง้ หมด

4

บวกเพิ่มด้ วยภาษาจีนอีก 2 รายวิชา จุดนี ้ มฟล. มองว่าภาษาเป็ นแต้ มต่อ ที่จะท�ำให้ ไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยนหนังสือ การศึกษาหาความรู้ หรื อการท�ำงาน ผู้ที่ร้ ูภาษาสากลย่อมเป็ นที่ได้ รับการยอมรับ ด้ วยเหตุนี ้จึงท�ำให้ มฟล. มีนกั ศึกษาจากต่างชาติมาเรี ยนจ�ำนวน มาก เพราะสื่อในการเรี ยนเป็ นภาษาอังฤกษจึงไม่เป็ นอุปสรรคท�ำให้ เกิด บรรยากาศการเรียนการสอนทีเ่ ป็ นสากล ผนวกกับงานทางวิชาการของเหล่า คณาจารย์ที่จะต้ องท�ำเอกสารการสอน งานวิจยั เป็ นภาษาอังกฤษ รวมถึง ความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ นับว่าเป็ นจุดแข็งของ มฟล. ที่เราสัง่ สมมาเป็ นระยะเวลากว่า 20 ปี


เรื่องจากปก

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา กับเบื้องหลังความส�ำเร็จระดับโลก

ในช่วงปี ที่ผา่ นมา ข่าวในวงการอุดมศึกษาค่อนข้ างมีความคึกคัก เกี่ ยวกับเรื่ องการจัดอับดับทางคุณภาพของมหาวิทยาลัยในแง่มุมต่างๆ จากองค์กรหรื อหน่วยงานหลากหลาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีรายชื่อ ติดอันดับระดับโลกในข่าวนันอย่ ้ างต่อเนื่องอยู่หลายรายการ โดยมี “ศูนย์ ความเป็นเลิศทางด้านการวิจยั เชื ้อรา” เป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญของความส�ำเร็จนัน้ ขับเคลือ่ นโดย ศาสตราจารย์เกียรติคณ ุ ดร. เควิน เดวิด ไฮด์ (Prof. Dr. Kevin David Hyde) อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และหัวหน้ าศูนย์ ความเป็ นเลิศด้ านการวิจยั เชื ้อรา พร้ อมนักวิจยั และเจ้ าหน้ าที่ ผลักดันให้ มหาวิทยาลัยได้ รับการจัดอันดับต่างๆ อาทิ อันดับที่ 601-800 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกส�ำหรับปี 2020 หรือ THE World University Rankings 2020 (THE-WUR 2020) ด้ วยคะแนนสูงส�ำหรับการ อ้ างอิงงานวิจยั และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 1 ในเอเชีย และ อันดับที่ 19 ของโลก ส�ำหรับหมวดพืชและสัตวศาสตร์ (Plant and Animal Science) จากการจัด อัน ดับ มหาวิ ท ยาลัย โลก 2020 Best Global Universities ของ U.S.News รวมถึงอันดับที่ 1 ของโลกในกลุม่ Mycology ใน Centre for World University Rankings (CWUR) 2017 เป็ นต้ น ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุณ ดร. ไฮด์ เป็ น อาจารย์ ช าวอัง กฤษ เริ่มท�ำงานทีม่ หาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เมือ่ มกราคม 2551 ในสังกัดส�ำนักวิชา วิทยาศาสตร์ เป็ นผู้มีความเชี่ยวชาญและเป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับ นานาชาติในการวิจยั ด้ านเห็ดและรา (Mycology) โดยเฉพาะในการศึกษา ความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์ในเชิงวิวฒ ั นาการของเห็ด และรา ทังนี ้ ้ได้ สอนในรายวิชาทีเ่ กี่ยวข้ องและสร้ างผลงานวิจยั และตีพมิ พ์ เผยแพร่ผลงานวิจยั มากกว่า 800 ผลงาน ยังเป็ นนักวิจยั พีเ่ ลี ้ยงให้ กบั นักวิจยั รุ่ นใหม่ของส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และส�ำนักวิชาที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนได้ ผลักดันให้ มหาวิทยาลัยจัดตังศู ้ นย์ความเป็ นเลิศด้ านการวิจยั เชือ้ ราในปี พ.ศ. 2555 พร้ อมด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ าศูนย์ขบั เคลือ่ นงานวิจยั ทางด้ านเชื ้อรา ศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้ านการวิจยั เชื ้อรา มีพนั ธกิจ หลัก 4 ด้ าน ดังนี ้ ด้ านการวิจยั ศึกษาด้ านความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธาน และวงศ์วานวิวฒ ั นาการของเชื ้อเห็ดราจากประเทศไทย ศึกษาการเพาะ เลี ้ยงเห็ดกินได้ และเห็ดป่ า ศึกษาการปรับปรุ งพันธุ์เห็ด ศึกษาการหาสาร ออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพจากเห็ ด รา เพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นต่า งๆ อาทิ

ศาสตราจารย์เกียรติคณ ุ ดร. เควิน เดวิด ไฮด์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์, ด้ านบริการชุมชน โดยความร่วมมือ กับองค์กรทังภายในและภายนอก, ้ ด้ านการเป็ นศูนย์กลางด้ านความร่วมมือ และด้ านข้ อมูลสายพันธุ์เชื ้อเห็ดรา ความหลากหลาย และการเก็บรักษา ตัว อย่ า งแห้ ง ในระดับ ภูมิ ภ าคเอเชี ย และนานาชาติ และด้ า นการเป็ น ศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลงานด้ านเชื ้อเห็ดราในระดับนานาชาติ ผลงานที่ผ่านมา ได้ ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทาง ชีวภาพของเชือ้ เห็ดราในประเทศไทย โดยค้ นพบและรายงานเชือ้ เห็ดรา สายพันธุ์ใหม่มากกว่า 600 ชนิดจากประเทศไทยและได้ ตีพิมพ์ ผลงาน ทางวิชาการมากกว่า 700 ผลงาน โดยปั จจุบนั ศูนย์ฯ ได้ มีการเก็บสายพันธุ์ ของเชื อ้ เห็ดราในคลังสายพันธุ์เชื อ้ เห็ดรา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประมาณ 10,000 ตัวอย่าง ซึง่ ประกอบด้ วย สายพันธุ์เชื ้อเห็ดราชนิดใหม่ มากกว่า 2,000 ชนิ ด และเชื อ้ เห็ดราที่ ส�ำคัญที่ จะสามารถน� ำไปใช้ ใน ด้ านต่างๆ ต่อไป นอกจากนี ยั้ งได้ มกี ารศึกษาการเพาะเลี ้ยงเห็ดป่ าจากประเทศไทย และศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่ การหาสารส�ำคัญแหล่งใหม่ จากเห็ด ได้ รายงานเห็ดป่ าชนิดใหม่ที่มีสารส�ำคัญมากกว่า 20 ตัวอย่าง ซึง่ มีศกั ยภาพในการเพาะเลี ้ยงและส่งเสริมให้กบั เกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม ต่อไป ศูนย์ฯ ได้ จดั อบรมเพาะเห็ดให้ แก่ผ้ ทู ี่สนใจ จัดงานประชุมวิชาการ และจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการความรู้ เฉพาะทางและเทคโนโลยีใหม่ในการ ศึกษาเกี่ ย วกับ เห็ ด ราให้ กับ นัก ศึก ษาและผู้ที่ ส นใจ ซึ่ง นับ เป็ น พัน ธกิ จ ในด้ านบริ การวิชาการแก่ชมุ ชน ศูนย์ ความเป็ นเลิศทางด้ านการวิจัยเชือ้ รา โดยศาสตราจารย์ เกียรติคณ ุ ดร. ไฮด์ ได้ กล่าวว่า จะยังคงรักษาต�ำแหน่งมหาวิทยาลัยวิจยั เชื ้อ เห็ดราอันดับหนึ่งของโลก และรั กษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ อยู่ใน อัน ดับ ที่ สูง ที่ สุด ในฐานะมหาวิ ท ยาลัย อัน ดับ หนึ่ง ของประเทศไทยและ เอเชีย โดยความส�ำเร็จจากการจัดอันดับโลกได้ ยืนยันแล้ วว่า มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เป็ นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ ดีที่สุดส�ำหรั บวิจัยด้ านเห็ดและรา รวมทังสั ้ ตวศาสตร์ ในประเทศไทย เอเชียและทัว่ โลก รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 32 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

5


รายงานพิเศษ

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ฮับสุขภาพ – ลุ่มน�้ำโขง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ รับการพูดถึงอย่างมากทังเกี ้ ่ยวกับความ สวยงามและจากการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะเมือ่ ครัง้ ครบรอบ สถาปนามหาวิทยาลัยในปี ที่ 21 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานกรรมการอ�ำนวยการ ศูนย์การแพทย์ มฟล. และรศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ประกาศขับเคลื่อน ศูนย์การแพทย์ มฟล.เป็ นศูนย์กลางการแพทย์ หรื อ Medical Education Hub และ Medical Service Hub ของอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น� ้ำโขง อันประกอบด้ วย ไทย เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีนตอนใต้ โดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ประกอบด้ วยโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น� ้ำโขง อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า “เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องหลักที่ต้องด�ำเนินการต่อไป คือการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ซึง่ อยูใ่ นช่วงของการเจริ ญ เติ บ โตที่ จ ะต้ องขั บ เคลื่ อ นให้ ถึ ง สมรรถนะให้ บริ ก ารการดู แ ลสุ ข ภาพและ สาธารณสุขของระดับประเทศไทยครบทุกด้ านซึง่ ต้ องใช้ สรรพก�ำลังและทรัพยากร จ�ำนวนมาก สิง่ นี ้เป็ นแนวทางส�ำคัญส�ำหรับการเดินทางมุง่ หน้ าของมหาวิทยาลัย แม่ฟา้ หลวงต่อไป” ทัง้ นีศ้ ูนย์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีโรงพยาบาลศูนย์ การแพทย์ มฟล. ซึ่งให้ บริ การรั กษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง ช่วยส่งเสริ ม สุขภาพชุมชน เป็ นแหล่งฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาที่เกี่ยวข้ อง เป็ นแหล่ ง ศึ ก ษาวิ จั ย ทางการแพทย์ มี ศู น ย์ ค วามเป็ นเลิ ศ ทางการแพทย์ มีโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี ส่วนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็ นแหล่งฝึ กปฏิบตั ิด้าน การแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative Medicine) รวมถึงการบริ การตรวจรักษา ด้ วยแพทย์ แผนไทยและบริ การตรวจรั กษาด้ วยแพทย์ แผนจีน กายภาพบ� ำบัด แบบองค์รวม รศ.ดร.วันชัย ได้ อธิบายถึงจุดเด่นของศูนย์การแพทย์วา่ เป็ นศูนย์บริการ สุขภาพแบบครบวงจรฯ ช่วยส่งเสริมให้ ความรู้ด้านสุขภาพ (Promotion) ป้องกันการ เกิดโรค (Prevention) บริการตรวจสุขภาพเบื ้องต้นเพือ่ การคัดกรอง (Prediction) รวมถึง การดูแลสุขภาพด้ วยศาสตร์ ชะลอวัย พร้ อมกับการฟื น้ ฟูสขุ ภาพหลังการเจ็บป่ วย “ถ้ าเราท�ำครบ 3 P จะท�ำให้ สขุ ภาพดีทกุ ช่วงวัย ไม่เจ็บป่ วย ลดค่า รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ลดค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลและการบ�ำบัด

6

โรคต่างๆ ท�ำให้ เกิดการชะลอวัยอย่างมีความสุข โดยศูนย์บริ การสุขภาพครบวงจร ได้ แ ยกตัว ออกมาจากโรงพยาบาล เพราะต้ อ งการให้ คนที่ ไ ม่เ จ็ บ ป่ วยเข้ า มา ตรวจสอบและรับบริ การด้ านสุขภาพ เมื่อพบโรค จึงส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาล ศูนย์ การแพทย์ มฟล. หรื อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามอาการ โดยรูปแบบการให้ บริการแบบนี ้ตอบสนองความต้ องการและรองรับอนาคตได้ เป็ น อย่างดี คนทีไ่ ม่อยากป่ วย อยากมีสขุ ภาพดีทกุ ช่วงวัย เริ่มตังแต่ ้ อยูใ่ นท้ อง ไปจนถึง วัยเรี ยน วัยท�ำงาน และสูงวัย” ทังนี ้ ้เมื่อรับบริ การจากศูนย์บริ การสุขภาพแบบครบวงจรฯ เพื่อตรวจ สอบหรื อป้องกันโรค แต่เมื่อพบว่าเกิดโรคขึ ้นแล้ วก็เข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ มฟล. หรือโรงพยาบาล มฟล. ส�ำหรับโรงพยาบาล มฟล. นันมี ้ พเิ ศษ คือเป็ นแหล่งปฏิบตั ิด้านการแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative Medicine) รวม ศาสตร์ ทงแพทย์ ั้ แผนไทยและแผนจีนไว้ ด้วยกัน เนื่องจากบางคนบางโรคอาจจะ ตอบสนองกับวิธีรักษาในแบบที่แตกต่างกันไป ส� ำ หรั บ โรงพยาบาลศู น ย์ ก ารแพทย์ มฟล. มี จุ ด เด่ น ในเรื่ อง การรั กษาโดยเฉพาะด้ านกระดูก สูตินรี แพทย์ และโดยเฉพาะด้ านหัวใจ ที่มี เครื่ องมือและบุคลากรพร้ อมอย่างยิ่ง ส่วนโดยภาพรวมแม้ วนั นี ้ยังไม่ได้ สมบูรณ์ แบบร้ อยเปอร์ เซ็นต์ เนื่องจากยังมีบุคลากรทางการแพทย์ เพียง 50 คนเท่านัน้ แต่ในปี 2565 โครงสร้ างศูนย์การแพทย์ มฟล.จะสมบูรณ์พร้ อมแน่นอน “ปี 2565 ศูน ย์ ก ารแพทย์ จ ะพร้ อมสมบูร ณ์ แ น่ น อน ทัง้ บุค ลากร และเครื่ องมือ การดูแลรั กษาจะพร้ อมทัง้ ให้ บริ การด้ านสุขภาพและพร้ อมเป็ น ศูนย์ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ ของ มฟล. อย่างไรก็ตามเนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ สนับสนุนมากนัก ท� ำให้ ศูนย์ การแพทย์ นีต้ ้ องใช้ เงิ นจากมหาวิ ทยาลัยเข้ ามา ช่วยเหลือ หากรัฐบาลให้ ความส�ำคัญ เชื่อว่าศูนย์การแพทย์แห่งนีจ้ ะสามารถ ช่วยคนยากจนได้ มากกว่านี ้ ทัง้ ในพืน้ ที่ภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้ านด้ วย คุณภาพการรักษาที่ไม่ตา่ งจากโรงพยาบาลชันน� ้ ำทัว่ ไป” รศ.ดร.วันชัย กล่าว ทังนี ้ ้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เปิ ดบริ การ คลินิกเฉพาะทางแล้ วหลายรายการตังแต่ ้ 2562 ไม่วา่ จะเป็ น ศัลยกรรม(ทัว่ ไป/ ตกแต่ง), สูตนิ รี เวช, จักษุ, นิติเวช, กุมารเวชกรรม. จิตเวช. โรคหัวใจ. ออร์ โธปิ ดกิ ส์ (กระดูกและข้ อ) และในปี นี ้ (2563) เปิ ดเพิ่มอีก 2 คลินิก ได้ แก่ ต่อมไร้ ท่อ : โรคที่เกี่ยวข้ องกับฮอร์ โมน เช่น เบาหวาน, ไทรอยด์, ต่อมหมวกไต เป็ นต้ น และ โลหิตวิทยา, มะเร็ งวิทยา โดยวันเวลาส�ำหรับให้ บริ การ ตามตารางต่อไปนี ้


รายงานพิเศษ

ตารางเวลาให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตรวจโรคทั่วไป เวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น. คลินิกเฉพาะทาง

ศัลยกรรม (ทั่วไป/ตกแต่ง) (ชั้น 3)

กุมารเวชกรรม (ชั้น1)

จันทร์ - ศุกร์

08.00 - 12.00 น.

จิตเวช (ชั้น 1)

อังคาร พฤหัสบดี

09.00 - 16.00 น. 13.00 - 16.00 น.

โรคหัวใจ (ชั้น 2)

จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ (หัวใจเด็ก)

08.00 - 12.00 น. 08.00 - 12.00 น. 08.00 - 12.00 น.

อายุรกรรม (ชั้น 2)

จันทร์

08.00 - 12.00 น.

อังคาร

08.00 - 12.00 น.

พุธ

08.00 - 12.00 น.

(ต่อมไร้ ทอ่ : โรคที่เกี่ยวข้ องกับฮอร์ โมน เช่น เบาหวาน, ไทรอยด์, ต่อมหมวกไต) (โลหิตวิทยา, มะเร็งวิทยา, เวชศาสตร์ ครอบครัว) (ต่อมไร้ ทอ่ : โรคที่เกี่ยวข้ องกับฮอร์ โมน เช่น เบาหวาน, ไทรอยด์, ต่อมหมวกไต)

พฤหัสบดี

(โลหิตวิทยา, มะเร็งวิทยา)

08.00 - 12.00 น.

08.00 - 16.00 น. 08.00 - 16.00 น.

นิติเวช (แผนกฉุกเฉิน)

อังคาร พฤหัสบดี

08.00 - 12.00 น. 08.00 - 16.00 น. 08.00 - 12.00 น. 08.00 - 12.00 น.

(สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)

08.00 - 12.00 น. 08.00 - 12.00 น.

(ตกแต่ง) (ทัว่ ไป) (ตกแต่ง) (ทัว่ ไป)

ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) (ชั้น 3)

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

08.00 - 16.00 น. 08.00 - 16.00 น. 08.00 - 16.00 น. 08.00 - 16.00 น. 08.00 - 16.00 น.

จักษุ (ชั้น 3)

จันทร์ พุธ

คลินิกนอกเวลา

08.00 - 15.00 น. 08.00 - 15.00 น.

นอกเวลา 16.00 - 20.00 น.

จักษุ (ชัน้ 3) จิตเวช (ชัน้ 1) ต่ อมไร้ ท่อ (ชัน้ 1)

อังคาร พุธ, พฤหัสบดี พุธ

ออร์ โธปิ ดิกส์ (ชัน้ 1) ศัลยกรรมทั่วไป (ชัน้ 1) ศัลยกรรมตกแต่ ง (ชัน้ 1) สูตนิ รเวช (ชัน้ 2)

จันทร์ - พฤหัสบดี พุธ พฤหัสบดี จันทร์ , อังคาร

(โรคที่เกี่ยวข้ องกับฮอร์ โมน เช่น เบาหวาน, ไทรอยด์, ต่อมหมวกไต

สูตินรีเวช (ชั้น 2)

จันทร์ - ศุกร์ พุธ

จันทร์ - ศุกร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5391-4000

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 32 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

7


New Different Better

มฟล. เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญา ปั้นนักวิทยาศาสตร์ พร้อมบริหารจัดการโลจิสติกส์ ผลผลิตเกษตร

การบูรณาการระหว่างศาสตร์ เป็ นสิง่ จ�ำเป็ น และทวีความส�ำคัญ มากต่อ การพัฒ นาธุร กิ จ และเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย มหาวิ ท ยาลัย แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส�ำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร จึงได้ ร่วมกับ ส�ำนักวิชาการจัดการ สร้ างหลักสูตรร่ วมกัน ระหว่างวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ ยวและโลจิสติกส์ และบริ หารธุรกิ จ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน ภายใต้ โครงการควบ 2 ปริญญา (วิทยาศาสตรบัณฑิต-บริหารธุรกิจบัณฑิต) เพือ่ สร้ างนักวิทยาศาสตร์ ที่ มี ค วามสามารถด้ า นบริ ห ารจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ ข องผลิ ต ผลการเกษตร โดยสามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และการจัดการโลจิสติกส์ เช่น ห้ องเย็น การขนส่ง การกระจายสินค้ าให้ ถึงมือผู้บริ โภคอย่างรวดเร็ ว โดยยังคงรักษาความสดใหม่รวมถึงคงคุณภาพและความปลอดภัย โดยหลักสูตรควบ 2 ปริ ญญานี ้ มีแผนการศึกษาในระยะเวลา 4 ปี เมื่อเก็บหน่วยกิตครบถ้ วนตามมาตรฐานของ 2 หลักสูตร จะได้ รับปริ ญญา วิทยาศาสตรบัณฑิตและปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระหว่างเรี ยนมีโอกาส

8

เดินทางไปแลกเปลี่ ย นต่ า งประเทศไม่ เ กิ น 2 เดื อ นในภาคฤดูร้ อน หรื อ ฝึ ก งานต่างประเทศ 4 เดือน กับสถาบันการศึกษาทีส่ ำ� นักวิชามีความร่วมมือ เช่น ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ เกาหลี ญี่ปนุ่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็ นต้ น เมื่ อ จบการศึ ก ษาแล้ ว สามารถเข้ า ท� ำ งานในหน่ ว ยงานและ องค์กรทีเ่ กีย่ วกับโซ่อปุ ทานเกษตรและอาหาร ทังภาครั ้ ฐและเอกชน อย่างเช่น ฝ่ ายจั ด ซื อ้ ฝ่ ายผลิ ต ฝ่ ายควบคุ ม คุ ณ ภาพ ฝ่ ายโลจิ ส ติ ก ส์ ฯลฯ ทัง้ ยัง สามารถเป็ น ผู้ป ระกอบการที่ มี อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโนโลยีด้านบริ หารจัดการธุรกิจ หรื อเป็ นนักวิชาการ นักวิจยั ตลอดจน อาจารย์ในสถาบันการศึกษา เป็ นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและ พัฒนาประเทศ ให้ สามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก โดยผู้สนใจเข้ าศึกษา สามารถสมั ค รผ่ านระบบที แ คส 63 (TCAS63) เช่ นเดี ย วกั บ หลักสูตรทั่วไป สอบถามข้ อมูลเพิ่มได้ ท่ ี ส�ำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง โทร.0-5391-6738


New Different Better

มฟล. เปิดหลักสูตรใหม่ สร้างคนเก่งดิจิทัล-ธุรกิจ DTBI : Digital Technology for Business Innovation ปัจจุบนั การด�ำเนินการธุรกิจทีใ่ ช้ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาช่วยขับเคลือ่ น ได้ เพิม่ ขึ ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ ง ความต้ องการบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ ทางด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั และสามารถน�ำมาใช้ ในการพัฒนาธุรกิจก็เพิ่ม มากขึน้ ตามไปด้ วย ดังนัน้ มฟล. โดย ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ เปิ ด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ิทลั เพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ (Digital Technology for Business Innovation: DTBI) เพื่อสร้ างก�ำลังคนที่จะเติมเต็มในการสร้ างโอกาสทางการด�ำเนิน ธุรกิจให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยหลักสูตรมุ่งเน้ นการสร้ างบัณฑิตที่ มีความพร้ อม โดดเด่น และแตกต่าง ซึง่ เปิ ดกว้ างในการรับนักศึกษาจาก ทุกแผนการเรี ยน โดยมีแผนการเรี ยน 4 ปี แต่สามารถเก็บหน่วยกิตและ เรี ยนจบได้ ในระยะเวลาเพียง 3 ปี สามารถสมัครเข้ าเรี ยนได้ ในระบบ TCAS ทุกรอบ ตังแต่ ้ ปีการศึกษา 2563 นี ้ หลักสูตร DTBI เน้ นการบูรณาการทัง้ ด้ านทักษะและความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทลั และการท�ำธุรกิจ มุง่ เน้ นการปฏิบตั ิ โดย ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจและปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังการ ้ ปรับเปลี่ยนธุรกิจดังเดิ ้ มเป็ นธุรกิจดิจิทลั มีความสามารถในการวิเคราะห์ ข้ อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และสร้ างนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทลั อีกทัง้ ยังมี ทักษะในด้ านการเจรจาต่อรอง การน�ำเสนอแนวคิดด้ านการสร้ าง นวัตกรรม เพื่อระดมทุนในการสร้ างธุรกิจที่ยงั่ ยืน รวมทังการสร้ ้ างความ ร่วมมือกับทังบุ ้ คคลและในระดับหน่วยงาน ทังยั ้ งสามารถท�ำงานอิสระและ ธุรกิจส่วนตัวได้

ปีที่ 1 :

เริ่ มธุรกิจ เริ่ มเป็ นผู้ประกอบการจากการลงพื ้นที่จริ ง ขายและโปรโมทธุรกิจ

ปีที่ 2 :

ขยายธุรกิจไปต่างประเทศ เรี ยนรู้ กลยุทธ์ เชิงลึกและ แนวทางการหาเงินออนไลน์

ปีที่ 3 :

เลือก Track (วิชาเลือก) ตามความสนใจ

Track 1 :

Track 2 :

Track 3 :

Entrepreneur / Startup ฝึ กฝนเป็ น ผู้ประกอบการมืออาชีพ เทคนิคการขายไอเดีย การหาแหล่งทุนจากทัว่ โลก

Business Data Analytics เชี่ยวชาญในการประยุกต์ ใช้ เครื่ องมือวิเคราะห์ ข้ อมูลธุรกิจเชิงลึก น�ำเสนอ เป็ นภาพน่าสนใจ

Online Marketing / Influencer สร้ างบุคลิกทีโ่ ดดเด่น ค�ำพูดทีโ่ ดนใจ สร้ างกระแสยอดนิยม ใน Social Media

สาขานี ม้ ี วิ ช าเรี ยนที่ น่ า สนใจมากมาย อาทิ การท� ำ เหมื อ ง ข้ อมูลธุรกิจ การวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เชิงปฏิบตั ิการและอาชีพอิสระ การสร้ างมูลค่าทางธุรกิจดิจิทลั การสร้ าง แนวคิ ด เพื่ อ หาแนวทางการแก้ ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ดิ จิ ทัล การระดมทุ น ออนไลน์ ระบบการจัดการลูกค้ าสัมพันธ์ การวิจยั ตลาดโดยใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ในการแก้ ปั ญ หา อัต ลัก ษณ์ ข องนั ก การตลาดดิ จิ ทัล แนวหน้ า การปฏิบตั กิ ารตลาดดิจิทลั เป็ นต้ น ส�ำหรับเส้ นทางอาชีพของผู้ทสี่ ำ� เร็จการศึกษา สามารถเลือกท�ำงาน ได้ หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น ผู้ประกอบการดิจิทลั (Digital Entrepreneur) นักขายของออนไลน์ (Online Business) นักวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านธุรกิจ (Business Data Analyst) นัก การตลาดดิ จิ ทัล (Digital Marketer) นั ก บริ ห ารงานลู ก ค้ า (Account Executive) สตาร์ ท อัพ (Startup) ฟรี แลนซ์เซอร์ (Freelancer) ผู้ให้ บริ การโซลูชนั ทางธุรกิจออนไลน์/ ดิจิทลั (Online Business Solution Provider) นักรี วิว / นักเขียนบทความ ออนไลน์ (Digital Content Writer/Influencer) นักวิเคราะห์และออกแบบ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business System Analyst) นักออกแบบ ประสบการณ์ผ้ บู ริโภค (Customer Experience Designer) นักออกแบบและ พัฒนาโมบาย/เว็บแอพพลิเคชัน (Mobile/ Web Designer and Developer) นับเป็ นสาขาวิชาที่ตอบโจทย์ อาชีพในฝั นของคนยุคดิจทิ ลั อย่ างแท้ จริง รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 32 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

9


มฟล. วิชาการ

อธิการบดี มฟล. ขึ้นเวทียูเอ็น พูดบทบาทมหาวิทยาลัย ในด้านวิจย ั -นวัตกรรม-เศรษฐกิจ-สิง ่ แวดล้อม รศ.ดร.ชยาพร วัฒ นศิ ริ อธิ ก ารบดี มฟล. เข้ า ร่ ว มการประชุม นานาชาติ SEA of Solutions ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร พร้ อมด้ วยผู้ชว่ ยอธิการบดี ดร.ปเนต มโนมัยวิบลู ย์ หัวหน้ ากลุม่ วิจยั Circular Economy for Waste-free Thailand (CEWT) มฟล. โดยการประชุมนี ้อยูภ่ ายใต้ โครงการ SEA Circular ของ UN Environment Programme (UNEP) และ Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA) จากการสนับสนุนของรัฐบาลสวีเดน เพือ่ ผลักดันให้ เกิดแนวทางการแก้ ไขและนโยบายส�ำหรับปัญหาขยะพลาสติก ในทะเล ซึง่ ในช่วง Voices for solutions to the plastic pollution conundrum อธิการบดีได้ กล่าวถึงบทบาทของ มฟล. ในการศึกษาวิจยั สร้ างนวัตกรรม และเป็ นตัวอย่างของการขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) ในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น� ้ำโขง เนื่องจากแม่น� ้ำโขงเป็ น 1 ในแม่น� ้ำ 10 สายที่พดั พาพลาสติกลงทะเลมากที่สดุ ในโลก นอกจากนี ้มฟล. ยังได้ น�ำ นิทรรศการ Chiang Rai Zero Waste และ FLY Volunteers ที่ได้ ด�ำเนินการ ลดขยะร่ วมกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและโรงเรี ยนในจังหวัดเชียงราย ไปจัดแสดงในงานนี ้อีกด้ วย

มฟล. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 45 มฟล. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย จัดการประชุม วิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 45 ในหัวข้ อ ต้ นกล้ านวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยื น (Seedling Innovation for Sustainable Development) ที่ มฟล. จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิ การบดี และ รศ.ดร.นภาวรรณ นพรั ตนราภรณ์ นายสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ร่ วมพิธีเปิ ด การประชุม และได้ รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต กรับส์ (Professor Robert H. Grubbs) นักวิทยาศาสตร์ รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจ�ำปี 2005 จาก California Institue of Technology in Pasadena สหรัฐอเมริ กา บรรยายพิเศษเรื่ องการออกแบบและการประยุกต์ใช้ ตวั เร่งปฏิกิริยาโอเลฟิ น เมทาเทซิสแบบคัดเลือก และ ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ ดีเด่นประจ�ำปี 2562 บรรยายเรื่องเทคโนโลยีการจัดการเก็บพลังงานจากเคมี ไฟฟ้า ท่ามกลางนักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั จากทังในประเทศและต่ ้ างประเทศ คณาจารย์ และนักศึกษา ที่เข้ าร่ วมมากกว่า 1,200 คน นอกจากนีย้ งั มี การจัดนิทรรศการ การบรรยาย เสวนา การน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ ในด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในงานนี ้อีกด้ วย

10


มฟล. วิชาการ

มฟล. ร่วมเวที International Forum for NCHU Centennial ณ National Chung Hsing University ไต้หวัน รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิ การบดี และ รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี เข้ าร่วมการประชุม International Forum for NCHU Centennial ณ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้ หวัน) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้ หวั ข้ อ A century of nurturing - A centennial of flourishing: Mobile and Global ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการเฉลิมฉลองครบ รอบ 100 ปี ของการก่อตัง้ National Chung Hsing University โดยมีผ้ บู ริหาร ระดับสูงทังจากมหาวิ ้ ทยาลัยและบริ ษัทเอกชนเข้ าร่วม และในช่วงของการ บรรยายพิเศษ การเชื่อมโยงภาคการศึกษา-อุตสาหกรรม อธิการบดี มฟล. ได้ บรรยายพิเศษในหัวข้ อ “How MFU work and engage stakeholders under Triple-Helix Model.”

มฟล. - บริษัทไนน์ เอลัน บรรลุข้อตกลง การใช้สิทธิผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ด้านกรรมวิธีสกัดอะดีโนซีนจากถั่งเช่า บุกตลาดความงามและสุขภาพ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562 ผู้บริ หารจากบริ ษัทไนน์ เอลัน จ�ำกัด (9elan) ประกอบด้ วย คุณบุณณดา จาตุประยูร คุณสกาวเดือน เปรมปรี และคุณดารา สวงโท เปิ ดเผยว่าบริ ษัทได้ มีการลงนามขออนุญาตใช้ สิทธิ ผลงานทรั พย์ สินทางปั ญญาด้ านกรรมวิธีการสกัดอะดีโนซีนจากถั่งเช่า จาก มฟล. โดยส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็ นนวัตกรรมที่ได้ รับรางวัลจาก ประกวดผลงานวิจยั และนวัตกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2562 จากกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) ซึง่ ในปั จจุบนั การแข่งขัน ทางธุรกิจความงามมีสงู มาก แต่ผลิตภัณฑ์ทมี่ งี านวิจยั ทีน่ า่ เชือ่ ถือเพือ่ รับรอง คุณภาพที่ ดีให้ กับผลิตภัณฑ์ และความเชื่ อมั่นต่อการใช้ ผลิตภัณฑ์ กลับ มีไม่มากนัก การได้ รับสิทธิในการใช้ นวัตกรรมนี ้คาดว่าจะท�ำให้ ผลิตภัณฑ์ บ�ำรุงผิวของ 9elan สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ได้ อย่างรวดเร็ว และยกระดับ อุตสาหกรรมความงามของไทย สามารถสร้ างชื่อเสียงให้ กับแบรนด์ไทย ในการแข่งขันกับตลาดโลกได้ ขอบคุณข่าวและภาพ จากเพจ หนังสือพิ มพ์สยามรัฐ

มฟล. MOU ซิสโก้ สู่การเป็น Digital University อย่างเต็มรูปแบบ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ร่ วมลงนามบันทึกความเข้ าใจ ระหว่าง มฟล. กับ นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร วันชัย ศิริชนะ ในการสนับสนุนระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การเป็ น Digital University ของ มฟล. ในด้ านพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครื อข่าย และการเรี ยนรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศของนักศึกษา โดยมี ดร.ธี รวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ ญ แสง คณบดี ส� ำ นัก วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ พร้ อมด้ ว ย นางสาวปิ ยะนุช จรัสวานิชย์ผล เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายดูแลลูกค้ ากลุม่ มหาวิทยาลัย บริ ษัท ซิสโก้ ร่วมเป็ นสักขีพยาน รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 32 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

11


คนเก่ง มฟล.

นักวิจัยมฟล. พบโปรโตซัวชนิดใหม่ ตั้งชื่อ ‘Entamoeba Chiangraiensis’ เอนตะมีบา เชียงรายเอนซิส

ดร.เอลินี เกนตะกากิ

นางสาววาสนา จินะธรรม

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (มฟล.) โดย นางสาววาสนา จินะธรรม นักศึกษาปริ ญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ หนึ่งในกลุม่ นักวิจยั จุลนิ ทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร น�ำโดย ดร.เอลินี เกนตะกากิ อาจารย์ประจ�ำ ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ ค้นพบ พบโปรโตซัวชนิดใหม่ ที่แยกได้ จากระบบ ทางเดินอาหารของปลาไหล และได้ ตงชื ั ้ ่อว่า ‘Entamoeba Chiangraiensis’ หรื อเอนตะมีบา เชียงรายเอนซิส ตามสถานที่ได้ ค้นพบ ทัง้ นีก้ ารค้ นพบ ดัง กล่า วมี ค วามส� ำ คัญ ในวงวิ ช าการเนื่ อ งจากเป็ น ครั ง้ แรกที่ มี ร ายงาน พบในปลาไหลและมีประโยชน์ตอ่ การศึกษาวิวฒ ั นาการของ Entamoeba ซึง่ บางชนิดก่อให้ เกิดโรคบิดในมนุษย์ การค้ นพบดังกล่าวได้ รับการยืนยัน จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและตอบรับให้ ตีพิมพ์ในวารสาร Parasitology ทัง้ นี ้ บิด เป็ นโรคติดเชือ้ ของล�ำไส้ ใหญ่และล�ำไส้ เล็ก โดยทัว่ ไป มี 2 ชนิด คือ บิดมีตวั สัตว์เซลล์เดียวพวกโปรโตซัว ซึ่งมองเห็นได้ ด้วย กล้ องขยายธรรมดา และบิดไม่มีตวั เป็ นเชื ้อแบคทีเรี ย ซึง่ มีขนาดเล็กมาก ต้ องย้ อมสีด้วยวิธีพเิ ศษจึงจะมองเห็นได้ ด้วยกล้ องจุลทรรศน์ ทังนี ้ ้เมือ่ ติดเชื ้อ ท�ำให้ เกิดการถ่ายเป็ นมูกปนเลือด ซึง่ มักจะร่วมกับมีไข้ สงู และปวดท้ องคล้ าย ปวดเบ่ง การรักษา ส่วนใหญ่ต้องให้ ยาฆ่าเชื ้ออะมีบา ซึง่ มีให้ เลือกหลายตัว ยาที่ใช้ กนั อยูก่ ็เป็ นยาปฏิชีวนะ อาจใช้ เวลารักษา 3-5 วัน แต่ถ้าติดเชื ้อแล้ ว

12

เข้ าสู่กระแสเลือดก็อาจเสียชีวิตได้ โดยบิดเป็ นโรคระบบทาง เดินอาหารส�ำคัญที่ส�ำนักระบาดวิทยา ยังจับตาและรายงาน สถานการณ์ตอ่ สาธารณชนให้ ทราบและระวังอย่างต่อเนื่อง วาสนา และ ดร.เอลินี กล่าวว่า การค้ นพบโปรโตซัว ชนิดใหม่ ที่ตงั ้ ชื่อแล้ วว่า ‘Entamoeba Chiangraiensis’ เป็ นก้ าวหนึ่งในศึกษาเอนตะมีบาบางชนิดที่ก่อให้ เกิดโรคบิด โดยศึกษาวิจยั ด้ วยความหวังให้ การรักษาโรคบิดท�ำได้ แม่นย�ำหรื อ ลดการพึง่ พายาฆ่าเชื ้อให้ น้อยลง “ชุมชนชนบทของไทยมีโอกาสเป็ นโรคบิด ติดเชื ้อแล้ วหากเข้ าสู่ กระแสเลือดอาจเสียชีวิตได้ ปั จจุบนั การรักษาใช้ ยาฆ่าเชื ้อแบบรวมๆ ท� ำ ลายแบคที เ รี ย ที่ ดี ไ ปด้ ว ย ซึ่ง ถ้ า เราศึก ษาต่อ ไปเรื่ อ ยๆ และพบ เอนตะมีบาสายพันธุ์ที่เป็ นต้ นเหตุที่แท้ จริ ง และศึกษาต่อให้ ร้ ู ถึงที่มาและ สภาวะของต้ นเหตุ อาจจะน�ำไปสูก่ ารรักษาหรื อเยียวยาแบบจัดสิง่ แวดล้ อม ทีท่ ำ� ให้ เชื ้อนันไม่ ้ ทำ� งานได้ อย่างการงดอาหารบางอย่างก็อาจท�ำได้ ” วาสนา อธิบายอย่างง่ายๆ ถึงการศึกษาวิจยั ที่ยงั ด�ำเนินอยู่ นอกจากนี ้ วาสนา ยังได้ ได้ พดู ถึง ปั จจัยความส�ำเร็ จที่ท�ำให้ ค้นพบ ‘Entamoeba Chiangraiensis’ แม้ ต้องใช้ การลองผิดลองถูกหลายครัง้ ว่า อาจารย์ที่ปรึ กษาคืออาจารย์ เอลินี มีวิธีตอบค�ำถามถึงความสงสัยหรื อมี ค�ำพูดที่สร้ างแรงจูงใจให้ นกั วิจยั อย่างเธอเดินหน้ าท�ำงานศึกษาวิจยั ต่อไป ได้ อย่างมีก�ำลังใจ “ถ้ าเราท�ำผิด อาจารย์ จะไม่เคยต่อว่าแต่จะถามว่าท�ำแบบไหน มาแล้ วบ้ าง พลาดตรงไหนนะ ท�ำให้ เราได้ คิดว่าพลาดก็ยงั ได้ บทเรี ยนได้ เคยเลี ้ยงเชื ้อ 7 เดือน ท�ำทุกวิถีทางเกือบถอดใจ อาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็ นไร คนอื่นยังเลี ้ยงไม่ได้ เลยถ้ าเราเลี ้ยงได้ จะมหัศจรรย์มาก ค�ำพูดนันท� ้ ำให้ เรา คิดว่าครัง้ หนึง่ เราต้ องลองทุกทาง แล้ วเราก็ท�ำได้ จริ งๆ ได้ รับการยืนยันจาก ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ทังยั ้ งมาช่วยให้ ความรู้ แนะให้ ลองวิธีต่างๆ คิดว่า ถ้ าไปเจออาจารย์ แ บบที่ ถ้ าเราท� ำ ผิ ด แล้ ว ต่ อ ว่ า เราว่ า ท� ำ ไมท� ำ ไม่ ไ ด้ ฉันยังท�ำได้ เราไม่มีความสุข และคงไม่ได้ ค้นพบอะไรใหม่ๆ ได้ ” นักวิจยั สิง่ มีชีวิตเล็กๆ คนเก่งของ มฟล. เล่าถึงปั จจัยส�ำคัญของงานวิจยั ชิ ้นส�ำคัญ


คนเก่ง มฟล.

นางสาวพัชราภรณ์ พรรณวงค์

นายธีระนัย แสงจันทร์

นักศึกษาไอที ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความวิจัย Best Conference Paper Award ที่ไต้หวัน

นักศึกษาการจัดการคว้า 3 รางวัลจากการแข่งขัน ตอบค�ำถามระดับชาติดา้ นการท่องเทีย ่ วและบริการ

เมื่อวันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2562 นายธีระนัย แสงจันทร์ นักศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และนางสาวพัชราภรณ์ พรรณวงค์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส�ำนักวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง นักศึกษาในโครงการวิจยั Newton Fund ของศูนย์ ความเป็ นเลิศด้ าน AI and Emerging Technologies ส�ำนักวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ รับรางวัลชนะเลิศบทความวิจยั Best Conference Paper Award สองรางวัล จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Eurasia Conference on IOT, Communicationand Engineering ณ National Formosa University, Yunlin, Taiwan

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ การท่ อ งเที่ ย ว สาขาวิ ช าอุต สาหกรรมการบริ ก าร และสาขาวิ ช า การจัดการธุรกิจการบิน ส�ำนักวิชาการจัดการ ที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศ อัน ดับ ที่ 1 รางวัล ชนะเลิ ศ อัน ดับ 3 และรางวัล ชมเชย 2 รางวัล จาก 335 ที ม 53 สถาบัน ในการแข่ ง ขัน ตอบค� ำ ถามระดับ ชาติ ด้ านการท่องเที่ยวและบริ การ รางวัลคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ครัง้ ที่ 7 ประจ�ำปี 2562 ภายใต้ หัว ข้ อ “ภาคการบริ ก าร ความยั่ง ยื น : ความท้ า ทายในทศวรรษ” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิต พัฒนบริ หารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพฯ รายชื่อนักศึกษาที่ได้ รับรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อทีมแม่สลอง 1. นางสาวเตชิตา ลาพินีกร 2. นายกมลภพ พรหมโชติ 3. นางสาวธารกมล แผ้ วตัน

นั ก ศึ ก ษาทั น ตแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 6 ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัย เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 นักศึกษาทันตแพทย์ชนปี ั ้ ที่ 6 ส�ำนักวิชา ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด ผลงานวิจยั ภายในงาน “The 22nd Student Clinician Research Program” ภายใต้ หวั ข้ อวิจยั “Efficacy of Zanthoxylum limonella Alston on Biofilm and Gingivitis Controls” “ประสิทธิ ภาพของน�ำ้ ยาบ้ วนปากผสมน�ำ้ มันมะแขว่น ต่อการสะสมแผ่นคราบจุลนิ ทรี ย์ สภาวะเหงือกอักเสบ และเชื ้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ชื่อทีมแม่ข้าวต้ ม 1. นางสาวศิวมล ตังเขตการ ้ 2. นางสาวชุตกิ าญจน์ เหมรังคะ 3. นางสาวศรสวรรค์ อสิยงศิลป์ รางวัลชมเชย ชื่อทีมแม่สรวย 1. นายสาวิต บุญพรหม 2. นางสาวรอกีเยาะ สาเหาะ 3. นายวชิรวิชญ์ วงษ์ ฟองนวล รางวัลชมเชย ทีมแม่เจดีย์ 1. นายอดิเรก บุญเที่ยง 2. นางสาวณิชกานต์ มากจุ้ย 3. นางสาวภัทราภรณ์ จันทาทอน

ทีมวิจยั ประกอบด้ วย 1. นทพ.กนกวรรณ กาญจนเรื องโรจน์ 2. นทพ.ธัญญพร วชิรโรจน์ไพศาล 3. นทพ.พราวดารา หงษ์ สามสิบเจ็ด 4. นทพ.ชินกฤต โพธิ์ศริ ิ รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 32 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

13


มฟล. เพื่อชุมชน

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในประเทศและในภูมิภาค มฟล. จัดการประชุมคณะกรรมการประสานการด�ำเนินการแก้ ไข ปั ญหาการเกิดไฟป่ าและหมอกควันในประเทศและในภูมภิ าค ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผ้ กู อ่ ตัง้ มฟล. เป็ นประธาน พร้ อมทัง้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี และผู้บริ หาร คณาจารย์ เข้ าประชุมร่ วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจากจังหวัด เชียงราย ไม่วา่ จะเป็ นส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�ำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเชียงราย สาธารณสุขจังหวัด กองทัพ ภาคที่ 3 เป็ นต้ น โดยที่ประชุมได้ สอบถามถึงแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันบรรเทา ไฟป่ าและหมอกควันของแต่ละหน่วยงาน ทังนี ้ ้อธิการบดีผ้ กู อ่ ตัง้ ให้ ข้อสังเกต ว่าการแก้ ปัญหาไฟป่ าและหมอกควันควรจะมีแนวทางในการจัดการปั ญหา แบบระยะยาว และควรออกแบบจากท้ องถิ่นหรื อผู้ได้ รับผลกระทบจึงจะ ยัง่ ยืน และในฐานะมหาวิทยาลัยในพื ้นที่ สามารถช่วยประสานความร่วมมือ เพื่อให้ เกิดการท�ำงานแบบบูรณาการ เพื่อประโยชน์ของประชาชน และเป็ น ไปตามเป้าหมายของทุกภาคส่วน มฟล. ร่ ว ม กองทั พ อากาศ และภาคี เ ครื อ ข่ า ย ทดสอบอากาศยานไร้คนขับแก้ไฟป่า-หมอกควัน มฟล. โดย ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ าน Artificial Intelligence & Emerging Technologies (AIE) ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองทั พ อากาศ และภาคี เ ครื อ ข่ า ย ทดสอบอากาศยานไร้ คนขั บ หรื อ UAV พร้ อมอุป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ บ ริ เ วณฝูง บิ น 416 อ.เมื อ ง จ.เชียงราย ช่วงวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 เพื่อทดสอบภารกิจการบิน และถ่ายภาพทางอากาศในพื ้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่ า โดยจะน�ำภาพถ่ายมา สร้ างแผนที่ อันจะเป็ นข้ อมูลส�ำคัญในภารกิจดับไฟป่ าในระยะถัดไป พร้ อมทังวิ ้ เคราะห์องค์ประกอบต่างๆ โดยเฉพาะเชื ้อเพลิงสะสมที่เป็ น ตัวแปรต่อความรุ นแรงของไฟ ผลการปฏิบตั ิจะน�ำสูก่ ารวางแผนการใช้ ระบบ UAV ในภารกิจส�ำรวจและดับไฟป่ าได้ ตอ่ ไป

โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มฟล. ออกหน่วยให้บริการเด็กพิเศษ โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มฟล. ได้ จัดกิ จกรรมส่งเสริ ม ทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรี ยน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรี ย นเชี ย งรายปั ญ ญานุกูล จ.เชี ย งราย ซึ่ง เป็ น โรงเรี ย น ผู้มีความพิการและนักเรี ยนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อให้ บริ การ รั ก ษาและส่ ง เสริ ม ทางทัน ตกรรมกับ นัก เรี ย นที่ ต้ อ งการได้ รั บ การดูแ ล เป็ นพิเศษ ซึง่ ได้ ด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 แล้ ว

14


รอบรั้วนักศึกษา

นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนการศึกษา พบรองอธิการบดี นัก ศึก ษาชาวต่ า งชาติ ที่ ไ ด้ รั บ ทุน การศึก ษาเพื่ อ ศึก ษาในสาขา วิชาต่างๆ ของ มฟล. ได้ เข้ าพบกับรองอธิการบดี รศ.ดร.นันทนา คชเสนี ซึ่งเป็ นผู้แทนอธิ การบดีในกิ จกรรม Meet the President เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ในปี การศึกษานี ้มีนกั ศึกษาทุน จ�ำนวน 17 คน จากภูฏาน จีน แกมเบีย อินโดนีเซีย ลาว และเมียนมา เป็ นต้ น นอกจากได้ พบกับ ผู้บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย อย่ า งเป็ น ทางการแล้ ว ยัง เป็ น โอกาสได้ พ บปะ แลกเปลีย่ นกับเพือ่ นจากส�ำนักวิชาและประเทศอืน่ ๆ ด้ วย ทังนี ้ ้ตังแต่ ้ ปี 2548 มฟล. ได้ มอบทุนการศึกษาให้ แก่นกั ศึกษาจากประเทศต่างๆ กว่า 140 คน ซึง่ ส�ำเร็ จการศึกษาไปแล้ วมากกว่า 90 คน

วิทย์สุขภาพ มฟล. เจ้าภาพประชุม สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส� ำ นัก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุข ภาพ มฟล. เปิ ด บ้ า นเป็ น เจ้ าภาพ การประชุมสมาพันธ์ นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุ ข ภาพแห่ ง ประเทศไทย (สนสท.) ครั ง้ ที่ 2/2562 เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารพลเอกส�ำเภา ชูศรี โดยมีนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยที่จดั การสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ สุข ภาพ ซึ่ง เป็ น สมาชิ ก สมาพัน ธ์ จ�ำ นวน 16 สถาบัน ทั่วประเทศ เข้ าร่ วมในการประชุม อันมี วัตถุประสงค์ เพื่ อเป็ นการสร้ าง ความสัมพันธ์ อันดี ระหว่างสถาบันและผู้ร่วมวิชาชี พในอนาคต รวมทัง้ หารื อ แนวทางการด� ำ เนิ น งานและจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ของสมาพัน ธ์ ฯ ที่จะส่งเสริ มให้ เกิดประสิทธิภาพในการเรี ยนการสอน และได้ น�ำองค์ความรู้ ไปใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ สาธารณชน ทั ง้ นี ้ รศ.ดร.รั ช นี สรรเสริ ญ คณบดีส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ มฟล. กล่าวต้ อนรับและเป็ นประธาน เปิ ดการประชุม นักศึกษา มฟล. ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เยาวชนไทย – จีน นักศึกษาจาก มฟล. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ�ำนวน 20 คน เข้ าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – จีน ณ Yunnan Minzu University นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 โดยเป็ นความร่วมมือกันระหว่าง ส�ำนักงานจังหวัด เชียงราย และ Yunnan Provincial People’s Association for Friendship with Foreign Countries เพื่อส่งเสริ มความเข้ าใจและมิตรภาพระหว่าง เยาวชนของทังสองประเทศ ้ ซึ่งนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองและ ท�ำความเข้ าใจในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจกับนักศึกษา ชาวจีน รวมทังเยี ้ ่ยมชมพื ้นที่ในมณฑลยูนนานด้ วย รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 32 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

15


ในรั้ว มฟล.

12 ธันวาคม 2562

มฟล. ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชด�ำเนิน เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฯ ผศ.สุกลั กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มฟล. พร้ อมพนักงาน เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในช่ ว งพระราชพิ ธี เ สด็จ พระราชด� ำ เนิ น เลี ย บพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อร่ วมกันแสดงออกถึงความจงรั กภักดีและส�ำนึกใน พระมหากรุณาธิคณ ุ อย่างพร้ อมเพรี ยง

7 พฤศจิกายน 2562

มฟล.จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2562 ที่วัดพระเจ้าล้านทอง ตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย แม่ ฟ้ า หลวง (มฟล.) ได้ รั บ พระราชทาน ผ้ าไตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้ จดั พิธีสมโภชผ้ าพระกฐิ นพระราชทาน ประจ�ำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และพิธีถวายผ้ าพระกฐิ น พระราชทาน ในวันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่วัดพระเจ้ าล้ านทอง อ.เชี ย งแสน จ.เชี ย งราย โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒ นศิ ริ อธิ ก ารบดี พร้ อมผู้บริ หาร คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ นักศึกษา และประชาชนในพืน้ ที่ เข้ าร่วมพิธีโดยพร้ อมเพรี ยงกัน เพื่อท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ในการนี ้ผู้มีจิตศรัทธา ได้ ร่วมกันสมทบปั จจัยรวมเป็ นจ�ำนวนกว่า 800,000 บาท

13 ตุลาคม 2562

มฟล. จัดพิธีบ�ำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 มฟล. จัดพิธีบำ� เพ็ญกุศลเนือ่ งในวันคล้ ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภูมิ พ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่วหิ ารพระเจ้ าล้ านทองเฉลิมพระเกรี ยรติฯ มี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็ นประธานในพิธี พร้ อมด้ วยผู้บริ การ คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา เข้ าร่ วมพิธีโดยพร้ อมเพรี ยงกัน ทังนี ้ ้ ในช่วงเช้ า ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิ การบดี น� ำเจ้ าหน้ าที่และ นักศึกษาร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์จ�ำนวน 89 รูป เพื่อบ�ำเพ็ญ พระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม ทีศ่ นู ย์ประชุมและแสดงสินค้ า นานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

16


ในรั้ว มฟล.

สมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. จัดงาน MFU RUN 2019 “วิ่งเพื่อลมหายใจที่สะอาดปราศจากหมอกควัน PM2.5”

17 พฤศจิกายน 2562

สมาคมนัก ศึก ษาเก่ า มหาวิ ท ยาลัย แม่ ฟ้ า หลวง จัด กิ จ กรรมวิ่ ง MFU RUN 2019 “วิ่งเพื่อลมหายใจที่สะอาดปราศจากหมอกควัน PM2.5” มีนกั วิ่งจากทัว่ ประเทศเข้ าร่ วมกว่า 6,000 คน ในเส้ นทางแข่งขัน 3 ระยะ คือ ฟั นรัน มินิมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน ท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงาม ของมหาวิ ท ยาลัยในสวนและอากาศเย็น สบายของต้ น ฤดูห นาว โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผ้ กู ่อตัง้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี และนายประชา รุ่ งเพ็ชรวิภาวดี นายกสมาคมฯ เข้ าร่ วมพิธีเปิ ดกิจกรรม และปล่อ ยตัว นัก วิ่ ง โดยรายได้ ส่ว นหนึ่ง น� ำ ไปสมทบกองทุน เมื อ งไทย ไร้ หมอกควัน เพื่ อ การศึก ษาวิ จัย และปฏิ บัติ ก ารลดปั ญ หาหมอกควัน ในประเทศไทย

มฟล. จัดมหกรรมหนังสือ MFU Book Fair 2019

13-18 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้ องสมุด) มฟล. จัดงานมหกรรม หนังสือประจ�ำปี 2562 หรื อ MFU Book Fair 2019 ณ อาคาร M-Square เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การอ่ า น การค้ น คว้ า ให้ กับ เยาวชนและผู้ส นใจ โดยได้ รับเกียรติจาก ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี เป็ นประธาน เปิ ดงาน และมอบรางวัล “Reader of the Year” ให้ แก่ผ้ ทู ี่มีการยืมหนังสือ มากที่ สุดในรอบปี 2562 ภายในงานมี บ้ ูทจ� ำหน่ายหนังสือราคาพิเศษ 72 บูธ จาก 47 บริ ษัท พร้ อมเปิ ดโอกาสให้ อาจารย์และนักศึกษาร่วมเสนอ ชื่อหนังสือเพื่อสัง่ ซื ้อเข้ าห้ องสมุด นอกจากนี ้ ยังได้ เชิญนักเขียนและเจ้ าของเพจชื่อดังพบปะแฟน นักอ่าน ไม่วา่ จะเป็ น ทมยันตี วรรณวรรธน์ และ ฬฬี า ปิ ดท้ ายด้ วย เต้ ย สัญชัย เจ้ าของเพจท่องเทีย่ ว “Go Went Gone ไปไม่เว้ น” ทังนี ้ ้ยังมีกิจกรรมทางด้ าน วิชาการ เช่น การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร User-Focused Interface: EDS Single Search การอบรมเพื่อสนับสนุนนักวิจยั โดยการปฏิรูปการใช้ ทรัพยากรของ มหาวิทยาลัยผ่าน Next Generation Technology และกิจกรรม Library : Care the Bear (สัญจรสูภ่ าคเหนือ) เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม แบบลดโลกร้ อน โดยสมาคมห้ องสมุดฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในงานหนังสือยังได้ เปิ ดตลาดนัด “ช้ อป ชิม ชิลล์” อิ่มหลังอ่าน

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 32 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

17


มฟล. ในสื่อ

Section: ประชาชื่น/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม วันที่: อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562 ปีที่: 42 ฉบับที่: 15213 หน้า: 21(บนขวา) Col.Inch: 13.80 Ad Value: 15,180 PRValue (x3): 45,540 Siam Rath ภาพข่าว: ร่วมมือออสซี่ Circulation: 900,000

Matichon (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

Daily News (Mid-Day) Circulation: 720,000 Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/การศึกษา วันที่: จันทร์ 7 ตุลาคม 2562 ปีที่: ฉบับที่: 25561 หน้า: 22(บน) Col.Inch: 113.52 Ad Value: 238,392 PRValue (x3): 715,176 คอลัมน์: บอกกล่าว เล่าความ: 21ปี มฟล.มุ่งสู่ศูนย์กลางการแพทย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขง

Ad Rate: 850

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562 ปีที่: 70 คลิป: ขาว-ดำ ฉบับที่: 24159 หน้า: 9(บนซ้าย) Col.Inch: 14.71 Ad Value: 12,503.50 PRValue (x3): 37,510.50 ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: 'มฟล.' ร่วมเวทีนานาชาติ

คลิป: ขาว-

คลิป: สี่สี

เดลินิวส์ 10 ตุลาคม 2562 | หน้ า 5

Section: First Section/กีฬา วันที่: อังคาร 8 ตุลาคม 2562 ปีที่: 18 ฉบับที่: 6448 Col.Inch: 13.47 Ad Value: 14,547.60 ภาพข่าว: สังคมชัดลึก: การกุศล

Khom Chad Luek Circulation: 300,000 Ad Rate: 1,080

Section: First Section/วันที่: อังคาร 15 ตุลาคม 2562 ปีที่: 70 ฉบับที่: 24135 หน้า: 9(ซ้าย) Siam Rathหน้า: 13(บนซ้าย) Col.Inch: 13.44 Ad Value: 11,424 PRValue (x3): 34,272 Circulation: 900,000 ภาพข่าว: รอบรั การศึกษา: มฟล.ประชุมมหา'ลัยเส้นทางสายไหม (x3): 43,642.80 คลิป:้วขาว-ดำ Ad Rate:PRValue 850

รหัสข่าว: C-191010004043(10 ต.ค. 62/02:13)

รหัสข่าว: C-191007035122(6 ต.ค. 62/04:35)

เดลินิวส์ 7 ตุลาคม 2562 | หน้ า 22

หน้า: 1/1

หน้า: 1/2

Section: First มติSection/การศึ ชน 7 ตุกลษา-ศาสนา-สาธารณสุ าคม 2562 | หน้ขา 22 วันที่: พุธ 6 พฤศจิกายน 2562 ปีที่: 70 ฉบับที่: 22569 หน้า: 12(บนซ้าย) Col.Inch: 9.78 Ad Value: 10,758 PRValue (x3): 32,274 ภาพข่าว: ทพ.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

โลกสีสวย/Section: โลกสีสวย/าทิตย์ 3 พฤศจิกายน 2562 วันที่: อาทิตย์ 3 พฤศจิกายน 2562 ฉบับที่: 25588 ปีที่: หน้า: 17(เต็ ฉบับทีม่:หน้ 25588 า), 27 หน้า: 17(เต็มหน้า), 27 Daily News Ad Value: 1,004,535 Thai (Mid-Day) : 478.35 Col.Inch: 478.35 PRValueAd(x3) Value: : 3,013,605 1,004,535 คลิ ปPRValue : สีRath ่สี (x3) : 3,013,605 คลิป: สี่สี Circulation: 720,000 : ดาวต่ างมุ2,100 ม: 'น้องฝ้าย'สาวเหนืคอลั อเสียมงใส น์: ดาวต่ รั้ว มฟล.รั างมุมก:ษ์'น้สิ่งอแวดล้ งฝ้าย'สาวเหนื อม มากความสามารถฝั อเสียงใส รัCirculation: ้ว มฟล.รั น... กษ์สิ่งแวดล้ อม มากความสามารถฝัน... 800,000 Ad Rate:

Ad Rate: 1,100

คลิป: ข

สยามรั ฐ 18 พฤศจิกายน 2562 | หน้ า 9 คลิป: ขาว-ดำ

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

รหัสข่าว: C-191118021012(18 พ.ย. ก62/02:25) วันที่: พฤหัสบดี 14 พฤศจิ ายน 2562 Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 800,000 Ad Rate: 1,100

ปีที่: 70 ฉบับที่: 22577 Col.Inch: 9.47 Ad Value: 10,417 ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รหัสข่าว: C-191105038115(4 พ.ย. 62/06:06)

หน้า: 12(กลาง) PRValue (x3): 31,251

หน คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

คม ชัด ลึก 8 ตุลาคม 2562 | หน้ า 13 สยามรั ฐ 15 ตุลาคม 2562 | หน้ า 9

รหัสข่าว: C-191008014027(8 ต.ค. 62/03:42)

พ.ย. รหั62/02:07) สข่าว: C-191103004000(3 พ.ย. 62/02:07)

หน้า: 2/5

เดลินิวส์ 3 พฤศจิกายน 2562 | หน้ า 17

18

หน้า: 1/1

หน้า: 2/5

รหัสข่าว: C-191015021034(15 ต.ค. 62/02:27)

ไทยรั ฐ 6 พฤศจิกายน 2562 | หน้ า 22

ไทยรั ฐ 14 พฤศจิกายน 2562 | หน้ า 12


y) 00

Dokbia Turakij Circulation: 135,000 Ad Rate: 1,500

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: พฤหัสบดี 3 ตุลาคม 2562 ปีที่: 70 ฉบับที่: 22535 หน้า: 12(กลาง) Col.Inch: 26.36 Ad Value: 28,996 PRValue (x3): 86,988 หัวข้อข่าว: "ชยาพร"ลุยขับเคลื่อน 5 พันธกิจ มฟล.

Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 800,000 Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: พฤหัสบดี 3 ตุลาคม 2562 ปีที่: 70 ฉบับที่: 22535 หน้า: 12(กลาง) Col.Inch: 26.36 Ad Value: 28,996 PRValue (x3): 86,988 หัวข้อข่าว: "ชยาพร"ลุยขับเคลื่อน 5 พันธกิจ มฟล.

คลิป: ขาว-ดำ

Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก วันที่: จันทร์ 11 - อาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2562 ปีที่: 27 ฉบับที่: 1397 หน้า: 1(ซ้าย), 9 Col.Inch: 88.33 Ad Value: 132,495 PRValue (x3): 397,485 หัวข้อข่าว: 'แม่ฟ้าหลวง'กู้หน้าไทยอุดมศึกษาดีสุดโลก

มฟล. ในสื่อ

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ วันที่: ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562 ปีที่: 29 ฉบับที่: 10614 Col.Inch: 12.52 Ad Value: 13,772 หัวข้อข่าว: 'แม่ฟ้าหลวง'ติวเข้มครูแนะแนว

คลิป: สี่สี

หน้า: 19(ล่างขวา) PRValue (x3): 41,316

คลิป:

คลิป: ขาว-ดำ

สยามรั ฐ 7 พฤศจิกายน 2562 | หน้ า 9

Section: ประชาชื่น/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม วันที่: ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 ปีที่: 42 ฉบับที่: 15237 หน้า: 21(ล่าง) Col.Inch: 8.40 Ad Value: 9,240 PRValue (x3): 27,720 คลิป: ขาว-ดำ คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.จัดละครเวทีถ่ายทอดศิ ลปะจี ดอกเบี ย้ ธุนรกิจ 11 พฤศจิกายน 2562 | หน้ า 1

Matichon Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

รหัสข่าว: C-191107021032(7 พ.ย. 62/02:25)

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-191111026024(11 พ.ย. 62/05:20)

Siam Rath Circulation: 900,000 Ad Rate: 850

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ วันที่: พุธ 25 ธันวาคม 2562 รหัสข่าว: C-191003039176(2 ต.ค. 62/04:56) ปีที่: 29 ฉบับที่: 10619 Col.Inch: 13.30 Ad Value: 14,630 หัวข้อข่าว: 'มฟล.-โตโยต้า'มอบทุน17จว.เหนือ

หน้า: 19(ล่างซ้าย) PRValue (x3): 43,890

หน้า: 1/1

Naew Na Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,250

หน้า: 1/2

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 ปีที่: 70 ฉบับที่: 24178 หน้า: 9(กลาง) Col.Inch: 14.43 Ad Value: 12,265.50 PRValue (x3): 36,796.50 หัวข้อข่าว: นิติฯมฟล.เรียนก.ม.เคสจริงคนเชียงของกับชะตาน้ำโขง

First Section/กทม.-ภูมิภาค คลิSection: ป: ขาว-ดำ

วันที่: พุธ 27 พฤศจิกายน 2562 ปีที่: 40 ฉบับที่: 14093 หน้า: 9(บนขวา) Col.Inch: 15.12 Ad Value: 18,900 PRValue (x3): 56,700 คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: มฟล.จัดการแสดงสานวัฒนธรรมไทย-จีน

คลิป: ขาว-ดำ

ข่ าวสด 20 ธันวาคม 2562 | หน้ า 19

ไทยรั ฐ 7 ตุลาคม 2562 | หน้ า 12

า: 1/1กายน 2562 | หน้ า 21 มติชน 29หน้พฤศจิ

039176(2 ต.ค. 62/04:56)

รหัสข่าว: C-191220012112(20 ธ.ค. 62/03:05)

ข่ าวสด 25 ธันวาคม 2562 | หน้ า 19

แนวหน้ า 27 พฤศจิกายน 2562 | หน้ า 9

รหัสข่าว: C-191129020100(29 พ.ย. 62/02:59)

สยามรั ฐ 13 ธันวาคม 2562 | หน้ า 9 รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 32 หน้ : 1/1- ธันวาคม 2562 ตุลาาคม

19


Welcome to team

MFU

#ทีมแม่ฟ้าหลวง

ส่วนทะเบียนและประมวลผล admission.mfu.ac.th

20โทร. 0-5391-6103

#dek63

ฝ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษา admission@mfu

Profile for Mae Fah Luang University

MFU MAG #32  

Magazine of Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand Vol.8 No.32 October-December 2019

MFU MAG #32  

Magazine of Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand Vol.8 No.32 October-December 2019

Profile for imu-mfu