__MAIN_TEXT__

Page 1


ติดตามขอมูลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง www.mfu.ac.th MFUconnect สวนประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง MFU E-Magazine 333 หมู 1 ต.ทาสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 0-5391-7034, 0-5391-7037 0-5391-7049 pr@mfu.ac.th

2


เรื่องจากปก

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2562

3


เรื่องจากปก

4


เรื่องจากปก

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2562

5


เรื่องจากปก

6


เรื่องจากปก

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2562

7


รายงานพิเศษ

8


รายงานพิเศษ

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2562

9


มฟล. วิชาการ

10


มฟล. วิชาการ

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2562

11


มฟล. กับนานาชาติ

12


รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2562

13


มฟล. เพื่อชุมชน

รพ.ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยแมฟา หลวง รวมภาคี จัดโครงการ ‘ศัลยกรรมตกแตงแกไข ความพิการแตกาํ เนิด’

14


MFU Products


ในรั้ว มฟล.

4 – 6 พฤษภาคม 2562

3 มิถน ุ ายน 2562

16


ในรั้ว มฟล.

15 มิถน ุ ายน 2562

21 มิถน ุ ายน 2562

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2562

17


Matichon (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

มฟล. ในสื่อ

Section: ประชาชื่น/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม วันที่: ศุกร์ 26 เมษายน 2562 ปีที่: 42 ฉบับที่: 15020 หน้า: 21(ซ้าย) Col.Inch: 14.13 Ad Value: 15,543 PRValue (x3): 46,629 Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 800,000 ภาพข่าว: โชว์ทักษะสื่อสาร Ad Rate: 2,200

Section: First Section/โฟกัส วันที่: พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 ปีที่: 32 ฉบับที่: 11151 หน้า: 15(บนขวา) Col.Inch: 25.29 Ad Value: 36,670.50 PRValue (x3): 110,011.50 หัวข้อข่าว: 'มฟล.'จี้รัฐลดภาษีสุขภาพ ดึงเพื่อนบ้านแก้หมอกควัน

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 ปีที่: 70 ไทยรัฐ | ฉบั ที่: 223892562 | หนา 12 ห 28บเมษายน Clip:9.99 Black/White Col.Inch: Ad Value: 21,978 P ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)

Clip: Black/White

กีฬา/การศึขกาษา วสด | 5 เมษายน 2562 | หนา 19 กรุงเทพธุรกิจ | 4 เมษายน 2562 | หนา 15 Section: วันที่: จันทร์ 29 เมษายน 2562 Daily News Circulation: 720,000 Ad Rate: 2,100

ปีที่: ฉบับที่: 25400 Col.Inch: 10.55 Ad Value: 22,155 ภาพข่าว: ส่งมอบภารกิจ

หน้า: 20(ล่างขวา) PRValue (x3): 66,465

Matichon (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

รหัสข่าว: C-190405012143(5 เม.ย. 62/03:28)

ection: First Section/นที่: พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 ปีที่: 69 ฉบับที่: 24012 หน้า: 9(กลาง) Col.Inch: 12.14 Ad Value: 10,319 PRValue (x3): 30,957 หัวข้อข่าว: จบแล้ว'บัณฑิตแพทย์'รุ่นแรก มฟล.ฝากอย่าลืมผู้ด้อยโอกาส

Section: ประชาชื่น/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม วันที่: พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2562 ปีที่: 42 ฉบับที่: 15054 หน้า Col.Inch: 14.98 Ad Value: 16,478 PRV ภาพข่าว: ทำบุญอาจารย์ใหญ่

หน้า: 1/1

มติชน | 26 เมษายน 2562 | หนา 21 Clip: Black/White

รหัสข่าว: C-190428009006(28 เม.ย. 62/02:01) Matichon (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 800,000 Ad Rate: 1,100

คลิป: สี่สี

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: พุธ 1 พฤษภาคม 2562 ปีที่: 70 ฉบับที่: 22380 หน้า: 15(กลาง) Col.Inch: 22.86 Ad Value: 25,146 PRValue (x3): 75,438 หัวข้อข่าว: มฟล.แชมป์สตาร์ตอัพภาคกลาง

ไทยรั ฐ | 10 พฤษภาคม Section: ประชาชื่น/การศึ กษา-ศาสนา-วั ฒนธรรม 2562 | วันที่: พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2562 ปีที่: 42 ฉบับที่: 15040 หน้า: 21( Col.Inch: 13.70 Ad Value: 15,070 PRValue (x ภาพข่าว: โชว์ไอเดีย

คลิป: ขาว-ดำ

รหัสข่าว: C-190426038015(25 เม.ย. 62/08:16)

หน้า: 1/1

เดลินิวส | 29 เมษายน 2562 | หนา 20

11076(4 เม.ย. 62/06:14)

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-190510039149(9 พ.ค. 62/08:39) มติชน | 30 พฤษภาคม 2562 |

รหัสข่าว: C-190530038153(29 พ.ค. 62/08:49)

รหัสข่าว: C-190429004015(29 เม.ย. 62/02:06)

สยามรัฐ | 25 เมษายน 2562 | หนา 9

18

หน้า: 1/1

ไทยรัฐ | 1 พฤษภาคม 2562 | หนา 15

รหัสข่าว: C-190501039172(30 เม.ย. 62/08:41)

หน้า: 1/1


Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

หน้า: 15(กลาง) Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: พุธ 5 มิถุนายน 2562 วันที่: ศุกร์ 17 พฤษภาคม PRValue (x3): 65,934 คลิป: สี่ส2562 ี ปีที่: 29 ฉบับที่: 10416 ปีที่: 70 ฉบับที่: 22396 หน้า: 15(กลาง) Khao Sod Col.Inch: 12.40 Ad id-Day) Col.Inch: 9.85 Ad Value: 10,835 PRValue (x3): 32,505 คลิป: ขาว-ดำ Value: 13,640 Circulation: 950,000 800,000 ภาพข่ า ว: พุทธศิลป์ Ad Rate: ภาพข่าว: ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลั ยแม่1,100 ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 00

มฟล. ในสื่อ

หน้า: 19(ขวา) PRValue (x3): 40,920

คลิป

มติชน | 9 พฤษภาคม 2562 | หนา 21 ขาวสด | 15 พฤษภาคม 2562 | หนา 19

า: 21(ล่าง) Value (x3): 49,434

h (Mid-Day) on: 800,000 : 1,100

Section: First Section/ป: ขาว-ดำ วันที่:คลิเสาร์ 8 มิถุนายน 2562 ปีที่: 70 ฉบับที่: 22418 Col.Inch: 11.66 Ad Value: 12,826 หัวข้อข่าว: จัดเทศกาลชา-กาแฟ

หน้า: 13(ล่างขวา) Section: First Section/PRValue (x3): 38,478 วันที่: จันทร์ คลิ10 ป: ขาว-ดำ มิถุนายน 2562 Siam Rath Circulation: 900,000 Ad Rate: 850

ปีที่: 69 ฉบับที่: 24044 หน้า: 8(ล่างขวา) Col.Inch: 19.05 Ad Value: 16,192.50 PRValue (x3): 48,577.50 หัวข้อข่าว: 'อพท.'จับมือ' GSTC-ม.แม่ฟ้าหลวง' ปั้นผู้เชี่ยวชาญประเมินแหล่งท่องเที่ยว

รหัสข่าว: C-190515012058(15 พ.ค. 62/02:22)

: C-190509038150(8 พ.ค. 62/09:09) หน้า: 1/1

หน้า: 1/1

หนา 15

(บนขวา) x3): 45,210

ไทยรัฐ | 17 พฤษภาคม 2562 | หนา 15 คลิป: ขาว-ดำ

ขาวสด | 5 มิถุนายน 2562 | หนา 19

หน้า: 1/1

หนา 21

C-190517039140(16 พ.ค. 62/08:36)

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-190605012059(5 มิ.ย. 62/02:27)

ไทยรัฐ | 8 มิถุนายน 2562 | หนา 13

หน้า: 1/1

สยามรัฐ | 10 มิถุนายน 2562 | หนา 8

มติชน | 16 พฤษภาคม 2562 | หนา 21 รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2562

19


Profile for Mae Fah Luang University

MFU MAG #30  

Magazine of Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand Vol.8 No.30 April-June 2019

MFU MAG #30  

Magazine of Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand Vol.8 No.30 April-June 2019

Profile for imu-mfu