Page 1

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 | เมษายน - มิถุนายน 2560

6 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี New Different Better

กับความพร้อมด้านวิชาการ รับมือความเปลี่ยนแปลงโลก

8 อธิการบดีมหาวิทยาลัยไทย – เมียนมา มฟล. กับนานาชาติ

ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้น�า-สร้างเครือข่าย


“ความรูจ้ กั พีร่ จู้ กั น้อง รูจ้ กั ช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน รูจ้ กั ระเบียบวินยั เคารพในกฏเกณฑ์ รักษาประเพณี เป็นเรื่องที่อยากหล่อหลอมให้อยู่ตัวนักศึกษา แบบไม่ต้องท่องจ�า ให้เกิดขึ้นในจิตใจ ในความรู้สึกของนักศึกษาเอง ผ่านการเรียนการสอน ผ่านกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย เพราะไม่ได้อยากให้เก่งอย่างเดียว แต่อยากให้เก่งแล้วดี มีน�้าใจ” รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ในกิจกรรม ‘อธิการบดีพบผู้ปกครอง’ วันที่ 24 มิถุนายน 2560

สารบัญ

3

เรื่องจากปก

6

New | Different | Better

8

มฟล. กับนานาชาติ

9

รายงานพิเศษ

10

คนเกง มฟล

12

Green MFU

14

มฟล. วิชาการ

15

มฟล. เพื่อชุมชน

16

ในรั้ว มฟล.

17

รอบรั้วนักศึกษา

18

มฟล. ในสื่อ

ที่ปรึกษา รศ. ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี บรรณาธิการ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี กองบรรณาธิการ ฝ่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ติดตามข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th MFUConnect ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU E-Magazine 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 0-5391-7034, 0-5391-7037 0-5391-7049 pr@mfu.ac.th


เรื่องจากปก

สรรค์สร้าง

คนแห่งอนาคต

นอกจากพันธกิจในการสร้างบัณฑิตคุณภาพทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสังคมวงกว้าง ทัง้ ในประเทศและระดับนานาชาติแล้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ยังมีแนวทางที่เป็นตัวของตัวเอง ในการสร้างอัตลักษณ์ของเหล่านักศึกษาให้มีความโดดเด่น มีภูมิรู้..คู่ภูมิธรรม และมีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการท�ำงาน ในยุคศตวรรษที่ 21 ดังที่อธิการบดี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้กล่าวในหลายโอกาสว่า “เราไปรออยู่ที่อนาคตแล้ว” โดยใช้แนวคิด “New Different Better” มาเป็นหลักในการท�ำงานของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สถาบันแห่งนี้เป็นฟันเฟืองของภาคการศึกษาในการสร้างคนคุณภาพออกไปรับใช้สังคม และเสมือนสร้างคนแห่งอนาคตที่ตรงตามความต้องของประเทศชาติในแต่ละห้วงเวลาได้อย่างเท่าทันยุคสมัย ด้วยลักษณะโดดเด่นส�ำคัญของความเป็น นักศึกษา มฟล. ดังนี้

บัณฑิตที่มุ่งหวังของ มฟล.

ความรูด ้ ี

เรียนรู้ตลอดชีวิต

ภาษาเด่น

มีภูมิรู้..คู่ภูมิธรรม

บัณฑิตพร้อมใช้งาน

จิตอาสา

พร้อมก้าวสูส ่ ง ั คมต่างวัฒนธรรม

ปลูกป่า..สร้างคน

ความรูด ้ ี มหาวิทยาลัยมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ ด้วย หลักสูตรมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล ทัง้ ยังมีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานได้อย่างรอบด้าน นอกจากนีก้ จิ กรรม การเรียนการสอนในห้องเรียนซึง่ นักศึกษาจะได้มสี ว่ นร่วมอย่างเต็มทีแ่ ล้ว ยังมี กิจกรรมทางวิชาการนอกห้องเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้นักศึกษาได้สั่งสมประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม การเสวนา การประกวดแข่งขัน ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ท�ำให้มผี ลงานและรางวัลการันตีจากหลากหลายสาขาวิชา บ่งบอกถึงความรู้ ความสามารถของเหล่านักศึกษาได้เป็นอย่างดี

ภาษาเด่น มฟล. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก ในทุกสาขาวิชา ด้วยวิสยั ทัศน์ของ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ทีม่ งุ่ หมาย ให ค้ วามสามารถด้านการสื่อสารเป็นอาวุธติดตัวนักศึกษาเพื่อเป็นข้อได้ เปรียบในการแข่งขันในตลาดแรงงาน และสามารถท�ำงานรับใช้สังคมได้ ในวงกว้าง ไม่เพียงแต่ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังต้อง สามารถก้าวออกไปท�ำงานในระดับนานาชาติได้ ซึ่งนอกจากความเข้มแข็ง ด้านวิชาความรูแ้ ละประสบการณ์แล้ว ยังต้องสามารถสือ่ ได้ดว้ ยภาษาสากล และไม่เพียงเท่านั้น มฟล. ยังส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ภาษาจีน รวมทัง้ การจัดตัง้ ส�ำนักวิชาจีนวิทยา เพือ่ สร้างบุคลากรทีท่ ำ� งานได้กบั คนทัง้ โลก และรูล้ กึ รูด้ มี คี วามเชีย่ วชาญเกีย่ วกับจีน เนือ่ งด้วยจีนก้าวขึน้ มาเป็นยักษ์ใหญ่ ของโลกในหลากหลายด้าน รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 22 เมษายน - มิถุนายน 2560

3


เรื่องจากปก

บัณฑิตพร้อมใช้งาน จากเสียงตอบรับของสถานประกอบการทีร่ บั นักศึกษา มฟล. เข้าฝก ประสบการณ์วชิ าชีพ และรับบัณฑิตเข้าท�างานในหลายต�าแหน่งหน้าที ่ ต่างให้ ค�าชื่นชมว่านักศึกษาและบัณฑิต มฟล. มีความโดดเด่น ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถที่พร้อมปฏิบัติงาน สามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ได้อย่างดี ทั้งยังมีบุคลิกของความเป็นลูกแม่ฟ้าหลวงอย่างชัดเจน นับเป็น ความมุ่งมั่นตั้งใจของ มฟล. ที่ต้องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้าน วิชาความรู ้ และไม่ลมื ปลูกฝังบุคลิกภาพและทัศนคติทดี่ ใี นการท�างาน รวมถึง การใช้ชีวิตในสังคมต่างวัฒนธรรม จนเกิดเป็น “อัตลักษณ์” ส�าคัญในการ เป็นบัณฑิตพร้อมใช้งาน

พร้อมก้าวสูส ่ ง ั คมต่างวัฒนธรรม ในแต่ละปี มฟล. มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่เดินทางมา จากทั่วสารทิศ ทั้งจากทุกภาคของประเทศไทย จากภูมิภาคอาเซียน และ จากหลายประเทศทั่วโลก ที่พร้อมใจมาร่วมใช้ชีวิตนักศึกษาลูกแม่ฟ้าหลวง จากปีการศึกษาแรกทีม่ นี กั ศึกษาเพียง 62 คน ในปี 2541 จวบจนภาคการศึกษา ปัจจุบันที่มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ามากว่า 4,000 คนในปีที่ 19 แห่งการ สถาปนามหาวิทยาลัย ท�าให้เหล่านักศึกษามีโอกาสได้ใช้ชีวิตและเรียน รู้รว่ มกับเพือ่ นนักศึกษา ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ นับเป็นการบ่มเพาะ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อม และการท�ากิจกรรมร่วมกับบุคคลอืน่ ท�าให้พร้อมก้าวออกไปสู่โลกแห่งการท�างานที่มีผู้คนที่มีมาจากต่างที่ต่าง ความคิด และมาจากหลากหลายวัฒนธรรม

เรียนรูต ้ ลอดชีวต ิ การเรียนรู.้ .ไม่มคี า� ว่าสิน้ สุด ด้วยโลกหมุนเร็วขึน้ ทุกวัน การก้าวให้ทนั ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ย่อมเป็นสิ่งจ�าเป็นทั้งต่อการใช้ชีวิตและการท�างาน มหาวิทยาลัยจึงให้ความส�าคัญกับการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีความใฝ่รใู้ ฝ่เรียน หมั่นค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยการสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่ง ข้อมูลข่าวสาร ทัง้ จากห้องสมุดและสือ่ ออนไลน์ตา่ งๆ ไม่เพียงแต่ดา้ นวิชาการ หากแต่ยังรวมถึงความรู้รอบตัวหลากหลายด้าน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ยังมีการจัดการอบรม การฝกปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมชมรม เพื่ อ สร้ า งโอกาสในนั ก ศึ ก ษาสามารถเปิ ด ประตู สู ่ ก ารค้ น หาตั ว ตนและ เป้าหมายชีวิต สามารถน�าความรู้จากห้องเรียน ออกไปใช้เพื่อเพิ่มพูน ประสบการณ์ชีวิตให้กับตนเองได้

มีภม ู ริ .ู้ .คูภ ่ ม ู ธ ิ รรม ไม่เพียงแต่ด้านวิชาการเท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยยังสอดแทรก จิตส�านึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เหล่านักศึกษา ด้วยมองเห็นว่า การจะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสาขาอาชีพหรือหน่วยงานใด ล้วนต้องการความซือ่ สัตย์ สุจริต และต้องยึดมัน่ ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ทัง้ ทีส่ อดแทรกอยูใ่ นบทเรียน และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ อาทิ โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการทุจริต โครงการปลูกจิตส�านึกคุณธรรมจริยธรรม โครงการปฏิบัติธรรม เป็นต้น

จิตอาสา ในช่วงชีวติ ของคนเรา คงไม่อาจเติบโตเพียงร่างกายและความคิด หากแต่ต้องบ�ารุงจิตใจให้เติบใหญ่ไปควบคู่กัน เช่นเดียวกับชีวิตนักศึกษา แม่ฟา้ หลวง ทีม่ โี อกาสได้ทา� กิจกรรมการบ�าเพ็ญประโยชน์และบริการสังคม อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง กิ จ กรรมของมหาวิท ยาลัย กิจกรรมส�า นักวิชา และ กิจกรรมชมรม ไม่เพียงแต่สร้างเสริมให้เกิดสังคมอุดมปัญญาในทุกระดับ แต่ยังสร้างจิตสาธารณะให้แก่นักศึกษา เมื่อพวกเขาส�าเร็จการศึกษา ออกไปแล้ว สามารถสร้างสรรค์สังคมแห่งน�้าใจ และสังคมที่น่าอยู่ได้

ปลูกปา..สร้างคน ถือเป็นปณิธานอันแน่วแน่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ในการเดินตาม รอยแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ “ปลูกปา..สร้างคน” อันค�าว่าสร้างคน หมายถึงการเป็นสถาบันการศึกษาทีบ่ ม่ เพาะ ทรัพยากรคุณภาพออกไปรับใช้สงั คมในทุกภาคส่วน และค�าว่าปลูกป่านัน้ มิใช่ เพียงการปลูกต้นกล้าลงในดิน แต่หมายถึงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปลูกความรูร้ กั ษ์ หวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นสิ่งส�าคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตและ โลกทั้งใบ มหาวิทยาลัยไม่เพียงแค่ยึดมั่นในตัวอักษร แต่ยังลงมือท�าให้เห็น ประจักษ์ ด้วยสภาพแวดล้อมน่าอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องพิสูจน์ จนได้รบั การขนานนามว่ามหาวิทยาลัยในสวน โดยต้นไม้ทกุ ต้นได้รบั การปลูก และดูแลโดยชาวมหาวิทยาลัย รวมทัง้ นักศึกษาทุกคนทีม่ โี อกาสได้ปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละต้นในกิจกรรมน้องใหม่ปลูกป่าเมือ่ เข้าเรียนในชัน้ ปีท ี่ 1 และยังมี กิจกรรมปลูกต้นไม้ต่อเนื่องในทุกปี ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นี่จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่นิยมชมชอบ และน�าการปลูกต้นมาเป็นกิจกรรมส�าคัญในโอกาสพิเศษต่างๆ

4


เรื่องจากปก

ยินดีต้อนรับสู่..บ้านหลังใหม่ เชือ่ ว่านักศึกษาใหม่ทกุ คน ต่างตืน่ เต้นนับแต่วนั แรกทีเ่ ดินทางมา รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา ได้พบกับสถานทีใ่ หม่ เพือ่ นใหม่ สิง่ แวดล้อมใหม่ๆ และเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้น ทางมหาวิทยาลัย จึงได้จดั โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (How to Live and Learn on Campus) โดยมีกจิ กรรมสนุกๆ มากมาย เพื่อ ให้เหล่าเฟรชเชอร์ มีความพร้อมทัง้ ต่อการเรียน และสามารถปรับตัวใช้ชวี ติ ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เช่น กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ พบ รุน่ พีศ่ ษิ ย์เก่า กีฬาฮาเฮ ประสบการณ์วนุ่ ของวัยรุน่ ในวัยเรียน ก้าวทันโลก การเป็นนักศึกษาอย่างสง่างาม เป็นต้น

นอกจากนีย้ งั มีกิจกรรมอธิการบดีพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพือ่ ชีแ้ จงเกีย่ วกับนโยบายด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทัง้ การดูแลนักศึกษา ทุกคน ทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ความก้าวหน้าต่างๆ และก่อนเปิดภาคเรียนนักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้อง เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบการเรียน การสอนที่แตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา และเพื่อให้มีความพร้อมส�ำหรับ การเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในทุกสาขาวิชา เชื่อมั่นว่า กิจกรรมเหล่านี้จะสร้างความพร้อมและเสริมความมั่นใจให้ทุกคนก้าวไปสู่ จุดหมายดังที่หวังตั้งใจ

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 22 เมษายน - มิถุนายน 2560

5


New | Different | Better

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี

กับความพร้อมด้านวิชาการ รับมือความเปลี่ยนแปลงโลก การศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้รบั การพูดถึง อย่ า งมาก เมื่ อ ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ เ ปิ ด เผยว่ า จ� ำ นวนคนว่ า งงานในเดื อ นมกราคม 2560 เพิ่ ม ขึ้ น กว่ า แสนคน เมื่อเทียบเมื่อปี 2559 ในกลุ่มคนว่างงาน เป็นคนที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษามากที่สุด ‘รอบรั้ว มฟล.’ ฉบับนี้ จึงได้สัมภาษณ์ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี ซึ่งดูแลงาน ด้านวิชาการ เพื่อได้ให้รายละเอียดและทิศทางงาน วิชาการของ มฟล. ในกระแสโลกปัจจุบัน

6

?

จากประสบการณ์ในแวดวงการการศึกษาและการผลิตบัณฑิต มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน พบว่าสถานการณ์ปัจจุบันเรียกร้อง หรือต้องการก�ำลังคนแบบไหนคะ?

สถานการณ์และตลาดงานปัจจุบนั ต้องการก�ำลังคนทีม่ ศี กั ยภาพ จริงๆ ท�ำงานได้แบบชัดเจน มีความรูด้ เี หมาะสมกับต�ำแหน่งงาน สิง่ ทีค่ าดหวัง จากนักศึกษาจากบัณฑิต ไม่ว่าจะเป็นตัวความรู้ที่ต้องแตกฉานในวิชาชีพ สามารถใช้งานได้จริง แล้วต้องมีความทันสมัยรู้จักใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ กลไกที่ช่วยให้การท�ำงานมีสมรรถภาพดีรวดเร็วด้วย และสิง่ ทีส่ ำ� คัญมากๆ คือการสือ่ สาร ทัง้ ในเชิงเทคนิค อย่างบุคลิกภาพ และสามารถคุยกับคนได้แบบที่เราใช้ค�ำว่า ‘ข้ามวัฒนธรรม’ เป็นจุดหนึ่งที่ บัณฑิตเราได้รับความคาดหวัง หรือมากกว่านั้นคือภาษาเด่น ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนก็ตาม ที่มั่นใจได้ว่าก�ำลังคนจาก มฟล. ท�ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกประเด็นหนึ่งที่โลกการงานต้องการจากบัณฑิต คือ เมื่อถึง หน้างานแล้วพร้อมท�ำงานได้เลย เรื่องนี้ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บัณฑิต ทั้งผ่านการเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยและได้รับฟังมา โดยตรงกับตัวเอง เป็นเสียงชื่นชมบัณฑิตจาก มฟล. ว่าพร้อมมากเริ่ม ท�ำงานได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนหรือการจัดการธุรกิจการบิน ที่ถึงที่ ท�ำงานแล้วท�ำงานเลย


?

มฟล. โดยเฉพาะในส่ ว นของหลั ก สู ตรหรื อ กระบวนการเรี ย น การสอน ปรับตัวให้เท่าทันกับกระความต้องการของตลาดงาน และกระแสโลกปัจจุบน ั อย่างไรบ้างคะ?

ช่ ว งนี้ เ ป็ น ช่ ว งที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รพร้ อ มๆ กั น จ� ำ นวนมาก เกือบ 80% โดยมีธงของการปรับปรุงหลักสูตรชัดเจนและน�ำเครื่องมือหลายอย่าง เข้ามาขับเคลื่อน อย่างหนึ่งคือหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE) โดยใช้ผลลัพธ์เป็นตัวตั้ง เช่น หากเรียน ในหลักสูตรนัน้ ๆ หน้าตาของคนทีจ่ บหลักสูตรต้องเป็นแบบนี้ มีองค์ประกอบอะไร คุ ณ ลั ก ษณะหน้ า ตาที่ เ ซ็ ต ไว้ เ ป็ น ผลลั พ ท์ แ ล้ ว น� ำ มาด้ น ถอยหลั ง ออกมาเป็ น หลักสูตร แต่ละวิชาชีพจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ต้องมีความทันสมัย ต้องมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีแบบไหน จะต้องเป็นวิชาชีพในยุคสมัยปัจจุบัน ฉะนั้นการปรับปรุงตรงนี้ จะต้องเป็นทิศทางเดียวกัน สื่อสารกับทุกส�ำนักวิชาที่ ปรับปรุงหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของปัจจุบัน

?

อาจารย์มีภารกิจต่างประเทศมาก ในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การท�ำความร่วมมือวิชาการหรือร่วมประชุมวิชาการ จึงอยาก ขอให้ เ ล่ า ถึ ง ประเด็ น ที่ เ ห็ น ว่ า น่ า สนใจและอยากให้ เ กิ ด ขึ้ น ใน มหาวิทยาลัยของเรา?

?

New | Different | Better ทิศทางการวิจัยวางไว้อย่างไรบ้างคะ?

วั นนี้ ทิศทางงานวิ จั ย ยั งมุ ่ งเน้ นไปที่ ก ารดึ ง ทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น มาใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือสมุนไพร เนือ่ งจากเราตอบโจทย์ได้ชดั เจน และเพิม่ เติมอีกประเด็นคือผูส้ งู อายุ โดยรวมได้ทั้ง วิทยาศาสตร์และสุขภาพ รวมไปถึงทางด้านแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ทางเวชศาสตร์ชุมชนอยู่แล้ว ซึ่งก็มองว่าอยากจะรองรับกลุ่มผู้สูง วัยแนวนี้ด้วยความพร้อมในหลายด้านของเรา นอกจากนี้ทิศทางของการท�ำงานวิจัย ที่นักวิจัยของเราท�ำมากขึ้นคือ การวิจัยกลุ่มหรือขึ้นไปเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ดังนั้นทิศทางการวิจัยในวันนี้คือ เป็นชุดไม่ได้ท�ำแบบเดี่ยวๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณให้มีการ รวมกลุ่มและพัฒนาโครงร่างเพื่อน�ำไปเสนอหาทุนก้อนใหญ่เข้ามา ซึ่งการรวม กลุ่มนี้จะท�ำให้การวิจัยท�ำได้รอบด้านมากขึ้น ทั้งหมดเพื่อภารกิจสร้างก�ำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ ของสังคมของโลกปัจจุบันอย่างแท้จริง

ล่าสุดทีไ่ ปเยือนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ก็เป็นเรือ่ งการจัดอันดับนัน้ พบว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่ง ทีน่ ำ� จุดแข็งมาน�ำเสนอให้เราเห็น ซึง่ ณ วันนีท้ เี่ ขาจะ วัดกัน ไม่ใช่แค่การสอนกับการวิจยั แล้ว อย่างทีไ่ ปไต้หวันและมหาวิทยาลัยทีค่ อ่ นข้าง แนวหน้าในภูมภิ าคหรือในโลกอย่างสิงคโปร์ สิง่ ทีเ่ ขาน�ำเสนอคือเขาเริม่ จะตอบสนอง ความต้องการของสังคมได้จริงด้วยการมีงานทีเ่ ชือ่ มกับภายนอกได้เลย เช่น ท�ำงาน กับภาคอุตสาหกรรมแบบชัดเจน มีผลกับรายได้รวมของประเทศหรือท�ำให้สร้าง เศรษฐกิจชาติได้เลย ซึง่ ภาพนีน้ า่ สนใจ วิจัยหรือนวัตกรรม หรือที่สามารถท�ำร่วมได้ ไม่ได้มองแค่วิทยาศาสตร์ อย่างเดียว แต่ทางสังคมก็ท�ำได้เหมือนกัน ถามว่าเราเริ่มหรือยัง เราท�ำแล้ว เรามี งานวิจยั ทีจ่ บั มือกับภาคเอกชน กับอุตสาหกรรม ค่อยๆ เริม่ ต้นขึน้ สร้างนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ ซึ่งเป็นทิศทางที่ถูกและใช่ สิ่งที่ส�ำคัญมากๆ คือสร้างคน โดยน�ำ กระบวนการเหล่านี้มาจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วย เช่น น�ำโจทย์ของภาค อุตสาหกรรม ของผู้ประกอบการ เข้ามาใส่ในการเรียนการสอน ให้นักศึกษาได้ ทดลองได้มีประสบการณ์กับโจทย์ที่เกิดขึ้นจริงๆ ในโลกของการท�ำงาน

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 22 เมษายน - มิถุนายน 2560

7


มฟล.กับ นานาชาติ

มฟล.ต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยไทย – เมียนมา ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้น�ำ-สร้างเครือข่าย

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยจากเมียนมา/เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ได้ รับมอบหมายจากเมียนมาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันอุดมศึกษาไทย ในโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายผูน้ ำ� สถาบันอุดมศึกษาไทย – เมียนมา ที่จัดขึ้นโดย มฟล. ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย และที่ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2560 ว่า มฟล.มีความสัมพันธ์และมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเมียนมา มายาวนาน การจัดโครงการนี้ขึ้นด้วยความหวังที่จะสร้างและพัฒนาเครือ ข่ายสถาบันอุดมศึกษาไทย – เมียนมาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อความ ร่วมมือในอนาคต เพื่อทั้งพัฒนาการศึกษาและในมิติต่างๆ ต่อไป รวมถึง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น�ำสถาบันอุดมศึกษาไทย – เมียนมา ผ่านการแลก เปลี่ยนจากการพบปะกันในครั้งนี้ด้วย “โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งไปที่การพัฒนาทักษะความเป็นผู้น�ำ และการแลกเปลี่ ย นแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ร ะหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ และทั ก ษะในด้ า นแผนยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย การน� ำ ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารการเงิน การ สร้างความเป็นนานาชาติ กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่เหมาะ สมต่อสถาบันการศึกษาของตนและสอดคล้องกับบริบทสังคมโลก และยัง เป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือกันต่อไปใน อนาคต”

8

ทัง้ นีก้ จิ กรรมดังกล่าวมีรปู แบบหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นการบรรยาย หรือการประชุมระดมสมอง โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาวะผู้นํา เชิงวิสัยทัศน์ หรือ The Visionary Leadership และยังมีวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ ย วชาญในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาผู ้ น� ำ สถาบั น อุดมศึกษาทั้งสองฝ่าย ได้แก่ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการคณะ กรรมการการอุดมศึกษา, คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต ที่ปรึกษาพิเศษ ศูนย์ ภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษา และการพัฒนาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO-RIHED) เป็นต้น มหาวิทยาลัยจากเมียนมา จ�ำนวน 7 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ (University of Mandalay), มหาวิทยาลัย มะริด (Myeik University), มหาวิทยาลัยซิตตเว (University of sittwe), มหาวิทยาลัยตองจี (Taunggyi University), มหาวิทยาลัยเชียงตุง (Kyaing Tong University), มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง (University of Yangon) และ มหาวิทยาลัยมะละแหม่ง (Mawlamyine University) ส่วนสถาบัน อุดมศึกษาไทย จ�ำนวน 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


รายงานพิเศษ

มฟล. เตรียม เอสเอ็มอี – สตาร์ทอัพ รับมือ

‘สังคมผู้สูงอายุ’

จัดสัมมนา เจาะตลาด-โอกาสธุรกิจ

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการสัมมนา ในหัวข้อ ‘โอกาสธุรกิจ ในสังคมผูส้ งู อายุ’ ในวันเสาร์ท ี่ 10 มิถนุ ายน 2560 ทีห่ อ้ งประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย เพือ่ เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการกลุม่ เอสเอ็มอี – สตาร์ทอัพ และผูส้ นใจทัว่ ไป เข้ า ร่ ว มเพื่ อ จั บ กระแสทิ ศ ทางความต้ อ งการของตลาดที่ มี แ นวโน้ ม เปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างประชากรโลกได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ไม่ว่า จะเป็นในญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกา รวมถึงจีน เช่นเดียวกันกับประชากรใน ประเทศไทยที่ปัจจุบันมีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มจ�านวนมากขึ้น 15% ของ ประชากรทั้งหมด 10 ล้านคน และคาดว่าใน 6 ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น 25% และมากกว่า 70% ในปี 2568 เพื่อน�าไปสู่การปรับตัวทางธุรกิจสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ เพือ่ เป็นก�าลังขับเคลือ่ นเศรษฐกิจอย่างมัน่ คง และยังเป็น การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคมผู้สูงวัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ภายในงานมี กิ จ กรรมที่ น ่ า สนใจตั้ ง แต่ ก ารบรรยายพิ เ ศษ ‘บทบาทมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงเพือ่ สังคมผูส้ งู อายุ’ จาก รศ.ดร.วันชัย ศิรชิ นะ อธิ ก ารบดี ซึ่ ง ได้ ร ะบุ ว ่ า การประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ผู ้ สู ง อายุ นั้ น ควรมี จุดมุ่งหมายคือการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และถือเป็นการท�าคุณประโยชน์ตอ่ สังคม และการท�าความเข้าใจความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งแรกที่ต้องค�านึง เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผูส้ งู อายุให้ได้อย่างแท้จริงและเป็นส่วนส�าคัญทีจ่ ะท�าให้ธรุ กิจมีแนวโน้ม ประสบความส�าเร็จ

นอกจากนีย้ งั มีการปาฐกถาพิเศษเรือ่ ง ‘แนวทางรับมือสังคมผูส้ งู อายุ’ โดย สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผูส้ งู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ก่อนเข้าสู่การเสวนาในหัวข้อ‘โอกาสทางธุรกิจเพื่อ รองรับสังคมผูส้ งู อายุ’ โดยมีผเู้ ข้าร่วมเสวนาเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญใน หน่วยงานหรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ซึ่งด�าเนินรายการโดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจในสังคมผู้สูงอายุมีอยู่ 8 ประเภทหลัก ได้แก่ เวชภัณฑ์และการดูแลสุขภาพ ระบบการการเงินผูส้ งู วัย สินค้าอุปโภค บริโภค การท่องเที่ยวส�าหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจบริการผู้สูงวัย วัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุ และอสังหาริมทรัพย์ โดยในวงเสวนาได้พูดคุยถึงความต้องการของผู้สูงอายุ ทั้งใน ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เพื่อน�ามาสู่ข้อเสนอแนะและช่องทางธุรกิจ เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายสูงวัยไว้หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการสึกหรอ ของสภาพร่างกาย เพื่อให้ผู้อายุสามารท�ากิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการได้อย่าง ต่อเนือ่ ง มีอสิ ระ ปลอดภัย สามารถน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การออกแบบ เครือ่ งมือใหม่ๆ เพือ่ ช่วยให้ผสู้ งู วัยใช้ชวี ติ ท�างาน ตลอดจนมีคณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ไี ด้ หรือกฎหมายควรมีบทบาทส�าคัญในการรักษาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้สูงวัย เนื่องจากมักถูกสังคมเอารัดเอาเปรียบอันเนื่องจากความเสื่อมถอยของ สุขภาพ ทั้งจากอาการความจ�าเสื่อมหรือหลงลืม เป็นต้น

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 22 เมษายน - มิถุนายน 2560

9


มฟล. น้องใหม่วงการแข่งท�ำอาหาร คว้า 11 รางวัลระดับเยาวชน ในงานสุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 6

นั ก ศึ ก ษาสาขาวิชาการจัด การอุต สาหกรรมบริก าร ส�ำนักวิชา การจัดการ มฟล. เข้าร่วมการแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 6” หรือ Thailand Ultimate Chef Challenge 2017 (TUCC) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 จัดโดย กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์รว่ มกับหอการค้าไทย และ โคโลญ เมสเซ่ โดยนักศึกษาจาก มฟล. สามารถคว้ารางวัลมาทั้งสิ้น 11 รางวัล โดยมี ผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 คนจากทั่วเอเชีย รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Thailand Ultimate Chef Challenge 2017 • Main Course Seafood and Beef Combination Challenge เหรียญทองแดง นาย อชิตพล ดีใจ ชมเชย นาย ภาคภูมิ วีระวนิชกุล • Main Course Duck เหรียญทองแดง นางสาว ณิชา เอมทอง ชมเชย นางสาว อรยา ภัทรสิริวรกุล • Seafood Culinary Challenge ชมเชย นางสาว แพรวา เศวตวิมล • Main Course Pork and Chicken Challenge เหรียญทองแดง นางสาว วรรณวิศา ปิ่นบาง • Modern Presentation Thai Cuisine เหรียญทองแดง นางสาว ศุภศิริ น้อมรักศักดิ์ศรี ชมเชย นางสาว ยุวดี จักษุด�ำ ชมเชย นางสาว ภัทราพร ทองแดง • Pasta Free Style เหรียญเงิน นางสาว รุ้งเรือนค�ำ ดวงสนิท ชมเชย นางสาว ประภัสสร เตี๋ยวบุตร

10

ไอศกรีมมะเขือเผา (Nasu Icesu) จากนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด Food Innovation Asia Conference 2017

นักศึกษาส�ำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปีที่ 9 (Food Innovation Contest 2017) ภายใต้หัวข้อ “ต้นกล้านวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมอาหารก้าวไกล” ในงาน Food Innovation Asia Conference 2017 ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุม กรุงเทพ (ไบเทค )เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” พร้อมรับเงินรางวัล จ�ำนวน 50,000 บาท นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เข้าแข่งขันในชือ่ ทีม “ลูกแม่ฟา้ ” ได้ร่วมกับ บริษัท ชวี่เฉวียน ฟูดส์ จ�ำกัด พัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ “ไอศกรีมมะเขือเผา” (Nasu Icesu) ซึง่ เป็นการน�ำมะเขือ่ ม่วงญีป่ นุ่ ทีข่ นาดและ รูปร่างไม่ผา่ นมาตรฐานของบริษทั มาแปรรูป เพือ่ ลดความเสียหายของบริษทั รวมทัง้ เป็นการน�ำผลิตผลทางการเกษตรมาใช้อย่างคุม้ ค่า โดยนักศึกษา มฟล. ใช้วิธีการผสมผสานกลิ่นมะเขือเผาและกะทิอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ ไอศกรีมเข้าด้วยกัน และมีการท�ำน�้ำซอสและมุกป๊อปเป็นท้อปปิ้งไว้ทานคู่ กับไอศกรีม ทีมลูกแม่ฟ้า ประกอบด้วย 1. นางสาวฐิติรัตน์ บุญล้อม 2. นางสาวละอองดาว ลาภอินทรีย์ 3. นายอรัญญิก ยศธิวงค์ 4. นางสาวดรุณี หลวงปัน 5. นางสาวผกาทิพย์ ทาแกง


คนเก่ง มฟล. นักศึกษาไอทีได้รับรางวัล Excellent Award ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ AUCC2017

นักศึกษาส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. ได้ส่งผลงานของ นักศึกษาเข้าร่วมน�ำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ในทีป่ ระชุมวิชาการ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด้ า นคอมพิ วเตอร์ภูมิภ าค ครั้ง ที่ 5 “The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing : (AUCC2017)” เมือ่ วันที่ 20-22 เมษายน 2560 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก โดยนักศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ • รางวัล Excellent Award จากการน�ำเสนอ Track : International จ�ำนวน 2 ทีม จากนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ได้แก่ ทีมที่ 1 1. นางสาวกุลธิดา หอมนาน 2. นายพัชรพล อยู่เย็น ในผลงาน “An IoT-Based Smart walker for Pakkinson’s Disease Patients”

นักศึกษานิติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย

นายศุภโชค จิรภิญญธร และ นางสาวการเกตุ ชายดี นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ส�ำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ แข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจ�ำปีการศึกษา 2559 (Moot Court Competition 2016) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับใบ ประกาศนียบัตรจากนายพงษ์เดช วานิชกิตติกลู ผูพ้ พิ ากษาศาลอุทธรณ์ ผูแ้ ทน ในนามศาลฎีกา

“Smart Bees” ผลงานนวัตกรรมร่วมจาก อาจารย์ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์รับรางวัล เหรียญทองเกียรติยศในงาน 45th International Exhibition of Inventions of Geveva

ทีมที่ 2 1. นางสาว วรรณวรางค์ ส�ำรวมรัมย์ 2. นางสาว ณัฐฏธิดา ธรรมขันค�ำ 3. นางสาว สุชาดา แซ่จาง ในผลงาน “Insole Plantar Device in the Gait Analysis by Measuring Foot Pressures” • รางวัล Very Good Award of Software Engineering จากนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1. นาย กฤษณะ พูลเพียร 2. นาย ฐิติพงศ์ ต๊ะวิโล 3. นาย พุทธพร จันหลง ในผลงาน “Inventory Management System” • รางวัล Good Award of Information Technology จากนายธนากร การุญ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในผลงาน “MFU FOOD AROUND: Web application for searching the most favorite restaurant in case study of Mae Fah Luang University”

ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา และ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง อาจารย์ ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. ร่วมกับ นักวิจยั จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) น�ำผลงาน “Smart Bees” นวัตกรรมต้นแบบส�ำหรับการเลีย้ งผึง้ แบบยัง่ ยืน เข้าร่วมงาน 45th International Exhibition of Inventions of Geveva ณ สมาพันธรัฐสวิส และได้รับรางวัล เหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with Congratulations of Jury) และ รางวัลพิเศษจาก Malaysian Association of Research Scientists (MARS) ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 22 เมษายน - มิถุนายน 2560

11


Green MFU

ปลูกป่า ปลูกศรัทธา ณ สวนพฤกษศาสตร์

โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาและ รวบรวมพรรณพืช ทีม่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพ โดยการจัดสร้างสวนต่างๆ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย เช่น สวนสมุนไพร อุทยานไม้ดอก สวนไม้เศรษฐกิจ สวนซากุระ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการอนุรักษ์และส่งเสริมการ ดูแลธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้และ ขยายพืน้ ทีส่ ีเขียวทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ กล่าวว่า สวนพฤกษศาสตร์ฯ มีกิจกรรมตลอดทั้งปี โดยในช่วงที่ผ่านมา ได้ทา� การให้ความรูแ้ ละแจกกล้าไม้ในหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรม “คืนชีวติ ให้ผืนป่า สร้างอนาคตให้ชุมชน” ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2560, กิจกรรม “ศธ. ร่วมใจปลูกป่าท�าดีเพื่อพ่อ” วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช, กิจกรรมปลูกต้นไม้และสร้างฝายกักน�้า “รักษ์ป่า..รักษ์ น�้า” วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก, กิจกรรมแจกกล้า ไม้เนื่องในวันทานหาแม่ฟ้าหลวง วันที่ 18-21 มิถุนายน 2560 เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

12

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่าน มีกิจกรรมเตรียมความพร้อม นักศึกษาชัน้ ปีท ี่ 1 ทัง้ ในด้านการใช้ชวี ติ และการเรียน และมีกจิ กรรมหนึง่ ในนัน้ คือน้องใหม่บา� เพ็ญประโยชน์ ซึง่ นักศึกษาใหม่สว่ นหนึง่ ได้เข้ามาร่วมกิจกรรม ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ ทั้งใส่ปุย พรวนดิน รวมทั้งการปลูกต้นไม้ “อีกกิจกรรมส�าคัญ ส�าหรับนักศึกษาใหม่กว่า 4,000 คน ในวันที่ 12 สิงหาคม นัน่ ก็คอื กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ หรือ น้องใหม่ปลูกปา ซึ่งได้จัดพื้นที่ไว้ 10 ไร่ ใน บริเวณของสวนเบญจพฤกษ์ โดยได้เตรียมกล้าไม้ 20 ชนิด จ�านวน 4,000 ต้น เช่น กัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ นนทรี มะฮอกกานี ค�ามอกหลวง ยางนา เป็นต้น นอกจากการปลูกต้นไม้แล้ว ยังเป็นการปลูกจิตส�านึกให้คนรุ่นใหม่ รักและผูกพันกับธรรมชาติด้วย ซึ่ง มฟล. ได้ท�าต่อเนื่องมาตลอด 19 ปีแห่ง การสถาปนามหาวิทยาลัย พลิกฟื้นจากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมกลับมามีสภาพ อุดมสมบูรณ์ รวมทัง้ ปรับและตกแต่งภูมทิ ศั น์ให้สวยงามจนได้รบั การขนานนาม ว่า University in the park และไม่เพียงแต่ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ เรายังท�ากิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อ สืบสานแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ ปลูกป่า..สร้างคน” ดร.จันรารักษ์ กล่าว


“LED” แสงสว่าง เพื่ออนาคตทางพลังงาน

นายพันธ์พงศ์ กองตุ้ย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในปี 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการจัดอันดับให้เป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว ล�ำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึง่ หลักเกณฑ์ การพิจารณาให้ความส�ำคัญในระบบบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมใน 6 ด้าน คือ การวางระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน การจัดการด้านพลังงานและการเปลีย่ นแปลง สภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะและของเสีย การจัดการน�้ำ การสัญจร และ การศึกษา การบริหารจัดการพลังงาน เป็นอีกด้านหนึง่ ที่ มฟล. ให้ความส�ำคัญ โดยในช่ ว งปี ที่ ผ ่ า น “ส่ ว นอาคารสถานที่ ” ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของ รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี ได้ด�ำเนินโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ แอลอีดี (LED) ในโรงพยาบาลและสถานศึกษา โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก กองทุนเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อด�ำเนินการเปลี่ยนหลอด ไฟส่องสว่างภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารเรียน หอพัก และอาคารส�ำนักงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จากหลอดเดิมเป็น หลอดแอลอีดีประหยัดพลังงาน จ�ำนวน 20,265 หลอด นายพันธ์พงศ์ กองตุ้ย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน ส่วนอาคารสถานที่ เผยว่า ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น อุปกรณ์ส่องสว่างร้อยละ 20-25 เครื่องปรับอากาศร้อยละ 60-65 นอกนั้นเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในส�ำนักงาน หลังจากท�ำการเปลี่ยนหลอดไฟ ประหยัดพลังงานตั้งแต่ปี 2559 มาจนถึงกลางปี 2560 จากการเก็บสถิติ การใช้งาน พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ อัตราการพลังงานไฟฟ้าในด้านแสง ส่องสว่าง ลดลงกว่าร้อยละ 60 นอกจากนี้หลอดแอลอีดียังให้ค่าส่องสว่าง ตามมาตรฐาน ติดตั้งและบ�ำรุงรักษาง่าย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน “ที่ผ่านมาส่วนอาคารสถานที่ ได้พยายามเสาะหาการใช้พลังงาน ทดแทนและหามาตรการในการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานมาโดยตลอด แต่จะประสบความส�ำเร็จไม่ได้ หากขาดความร่วมมือของชาวมหาวิทยาลัย ที่อยากฝากไว้ในการช่วยกันอนุรักษ์พลังงานก็คือ หลัก 4 ป. ได้แก่ ปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้, ปลด-ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน, ปรับ-ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม แค่ 25-26 องศาก็เย็น สบายแล้ว, เปลี่ยน-เปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการใช้ พลังงานลง สุดท้ายการเปลี่ยนที่ดีที่สุด ก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเอง ต้องเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน รู้จักใช้ให้คุ้มค่า” หัวหน้าฝ่ายพัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน ฝากทิ้งท้าย รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 22 เมษายน - มิถุนายน 2560

13


มฟล. วิชาการ

มฟล. ให้ความส�ำคัญคณาจารย์ใหม่ จัดโครงการ “ค่ายอาจารย์มืออาชีพ”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพทาง วิชาการให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และเชีย่ วชาญสาขาวิชาทีศ่ กึ ษาให้สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ดังนั้นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะต้องมี จิตวิญญาณของอาจารย์อย่างแท้จริง รวมทั้งการมีคุณสมบัติพื้นฐานของ ความเป็นอาจารย์ทขี่ าดไม่ได้เลย 3 ประการ คือ ประการทีห่ นึง่ ความรับผิดชอบ ต่อการสอน เพราะหากอาจารย์ละเลยทีจ่ ะเตรียมการสอน การเตรียมจัดท�ำ สื่อการสอนที่จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ก็อาจ จะท�ำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงประเด็นที่สอนได้อย่างถ่องแท้ ประการ ทีส่ องอาจารย์ทดี่ จี ะต้องพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา เพราะอาจารย์จะต้อง สอนความรูพ้ นื้ ฐานและต้องเพิม่ ทักษะทีจ่ ำ� เป็นในยุดปัจจุบนั เข้าไปด้วย เพื่อให้ นักศึกษาได้เรียนรู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันและน�ำความรู้ไปใช้ได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ และประการสุดท้ายอาจารย์จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ ศิษย์ ทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม

14

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการหล่อหลอม อาจารย์ที่ดี อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอยากให้เป็นด้วยจิตวิญญาณที่แท้จริง จึงได้จดั โครงการ “ค่ายอาจารย์มอื อาชีพ” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ วนาศรมรีสอร์ท และโครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยมอบหมายให้ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการเป็นผู้ดูแลโครงการ ซึง่ จัดขึน้ เป็นปีที่ 4 แล้ว โดยในปีนมี้ อี าจารย์ใหม่จากทุกส�ำนักวิชาเข้าร่วมกว่า 50 คน โดยอาจารย์ใหม่ได้เรียนรู้ร่วมกันทั้งด้านการบริหารจัดการระบบ การเรียนการสอน รู้จักการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้รวมถึงดูแล การเรียนรู้อย่างยั่งยืน รวมถึงเทคนิคการสอนอย่างไรให้สนุกทั้งผู้เรียนและ ผู้สอนเพื่อให้อาจารย์ใหม่มีก�ำลังใจและความสุขในการท�ำงานอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ


มฟล. เพื่อชุมชน

มฟล. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ ‘ผึ้ง’ ให้เกษตรกรทั่วประเทศ

ปัจจุบนั อุตสาหกรรมการเลีย้ งผึง้ มีการเจริญเติบโตขึน้ มาก มีการน�ำผลผลิต จากผึ้งไปผลิตเป็นสินค้าประเภทต่างๆ อย่างกว้างขวางเพิ่มมูลค่าทางการตลาด หลายเท่าตัว แต่กลุม่ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งผึง้ กลับมีรายได้เพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย เนือ่ งจาก การขาดความรู้เชิงเทคนิคในการเลี้ยงผึ้ง ประกอบกับไม่มีองค์ความรู้ในการน�ำ ผลผลิตจากผึง้ ทีม่ อี ยูม่ าแปรรูปให้เกิดมูลค่าทางการตลาด ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จากผึ้ง พร้อมคณะผู้วิจัย จึงจัด การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ผึ้ง: คุณสมบัติทางชีวการแพทย์ ให้กับ เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจากทั่วประเทศ จ�ำนวนกว่า 60 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลี้ยงผึ้ง การดูแล และการแก้ปัญหาต่างๆ และได้จัดกิจกรรมให้เกษตรกรได้ ทดลองท�ำเครือ่ งส�ำอางทีม่ สี ว่ นผสมจากผลิตภัณฑ์ผงึ้ เพือ่ หวังสร้างแรงบันดาลใจ และการสร้างรายได้อีกทางให้เกษตรกรอีกด้วย อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งเน้นการน�ำ ความรู้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยออกสู่ชุมชน โดยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ทราบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนการแก้ปัญหาระหว่างการเลี้ยงผึ้ง การใช้ ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ผึ้งและสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งเป็นวัตถุดิบในประเทศ เพื่อ ต่อยอดไปสู่การออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของเกษตรกรเอง ในที่สุด เพราะส่วนใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจะน�ำผลผลิตจากผึ้งในรูปแบบต่างๆ ไปขายให้พอ่ ค้าคนกลาง เนือ่ งจากขาดความรูแ้ ละรูปแบบของการพัฒนา ตลอดจน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งสามารถน�ำ ผลผลิตจากผึ้ง อาทิ เกสรผึ้ง ไขผึ้ง นมผึ้ง ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ในเครื่องส�ำอาง และอาหารเสริมเพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มรายได้ และผู้บริโภคมีสินค้าให้เลือก จ�ำนวนมากขึ้นในท้องตลาด

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 22 เมษายน - มิถุนายน 2560

15


ในรั้ว มฟล.

เมษายน

19 2560

พิธีดําหัวอธิการบดี เนื่องในเทศกาลสงกรานต

มฟล. จัดพิธีด�าหัวประจ�าปี 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดย เริ่มจากขบวนแห่ของผู้เข้าร่วมงานมายังลานพิธี เพื่อท�าการสักการะและ สรงน�้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีทั้ง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผูแ้ ทนจากชุมชน และจากหน่วยงาน ภายนอกเข้าร่วมพิธี จากนั้นได้เคลื่อนขบวนไปยังหอประชุมสมเด็จย่า เพื่อ ร่วมพิธดี า� หัวอธิการบดี เนือ่ งในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใ หม่เมือง ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ได้กล่าวขอบคุณในน�้าใจไมตรีของ ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ที่ได้มาร่วมในพิธีที่มีความส�าคัญของชนชาวไทยและ ของชาวล้านนา เชื่อว่ามาด้วยความตั้งใจจริง ด้วยความเคารพนับถือซึ่งกัน และกัน มีความยินดีที่มีโอกาสได้รับความปรารถนาดีอันนี้ไว้

16

พฤษภาคม

30 2560

ศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร จัดเทศกาลบะจ‹าง

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และ สถาบันขงจื่อ แห่ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สมาคมการศึกษาและวัฒนธรรมจีน จังหวัดเชียงราย (ชมรมตี้จื้อกวุย) จัดงานเทศกาลบ๊ะจ่าง ประจ�าปี 2560 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน การสอนภาษาจีน โดยมีกจิ กรรม คือ การประกวดงานหัตกรรม หัวข้อเรือมังกร, การแข่งขันอ่านโคลงกลอนเทศกาลบ๊ะ จ่าง, การแข่งขันห่อบ๊ะจ่าง, การตอบค�าถามเทศกาลบ๊ะจ่าง ปิดท้ายด้วยการแสดงทางศิลปวรรณคดี จากตัวแทนโรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัดเชียงรายที่เข้าร่วมการแข่งขัน


รอบรั้วนักศึกษา

พิธีปิดล�ำดวนเกมส์ ครั้งที่ 15 ปิดฉากไปเรียบร้อยแล้ว ส�ำหรับมหกรรมกีฬาของนักศึกษาแม่ฟา้ หลวง “ล�ำดวนเกมส์ ครัง้ ที1่ 5” ทีจ่ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2560 ณ ศูนย์กฬี ามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง โดยความร่วมมือของส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง 13 ส�ำนักวิชา โดย ก่อนพิธปี ดิ เป็นศึกฟาดแข้งของฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างทีมนักศึกษา ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพและส�ำนักวิชาการจัดการ ผลปรากฏว่าชัยชนะ ตกเป็นของส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และส�ำหรับถ้วยรางวัลรวมตกเป็น ของส�ำนักวิชาการจัดการ

ชมรมนักศึกษา มฟล. สร้างประสบการณ์ เชิงสร้างสรรค์นอกห้องเรียน ส่วนพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สภานักศึกษา, องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม “ปิดโลกกิจกรรม ประจ�ำ ปีการศึกษา 2559” ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการจัดแสดงผล การด�ำเนินกิจกรรมและผลงานรางวัลของชมรมนักศึกษาต่างๆ กว่า 50 ชมรม ตลอดปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา อันเป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในด้านต่างๆ ของเหล่านักศึกษา ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ทีต่ อ้ งการส่งเสริม ให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม ชมรมต่างๆ ตามความสนใจของแต่ละบุคคล

ชมรมอนุรักษ์ป่าไม้ ชวนเพื่อนขึ้นดอย ท�ำแนวกันไฟป่า ศึกษาธรรมชาติ ชมรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและป่าไม้ จัดกิจกรรม “เดินศึกษาป่า ท�ำแนวกันไฟ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้” ณ สวนพฤกษศาสตร์ฯ มฟล. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลานอกห้องเรียนให้เกิดประโยชน์ โดยการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติในเส้นทางของพื้นที่ป่าซึ่งเป็นอาณาเขตส่วน หนึ่งของมหาวิทยาลัย และได้ร่วมกันท�ำแนวกันไฟเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่า ที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 22 เมษายน - มิถุนายน 2560

17


Prachachart Turakij Circulation: 120,000 Ad Rate: 1,350

วันที่: จันทร์ 3 - พุธ 5 เมษายน 2560 ปีที่: 39 ฉบับที่: 4928 หน้า: 22(บน), 23 Col.Inch: 117.49 Ad Value: 158,611.50 PRValue (x3): 475,834.50 Clip: Full Color หัวข้อข่าว: จังหวัดเชียงรายผงาดเมืองนานาชาติสุขภาพ 4บิ๊กโรงพยาบาลเอกชนแห่ลงทุน-ม.แม่ฟ้าหลวง...

มฟล. ในสื่อ

ประชาชาติธุรกิจ | 3-5 เมษายน 2560 | หน้า 22

Siam Rath Circulation: 900,000 Ad Rate: 850

Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 1,000,000 Ad Rate: 1,600

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: พฤหัสบดี 1 มิถุน วันที่: พฤหัสบดี 27 เมษายน 2560 ปีที่: 68 ฉ Thai Rath (Mid-Day) ปีที่: 68 ฉบับที่: 21646 หน้า: 12(บนซ้ าย)9.80 Col.Inch: A Col.Inch: 7.70 Ad Value: Circulation: 12,320 1,000,000 PRValueภาพข่ (x3)า: ว:36,960 สำนักวิชาพย Ad Rate: 1,600 หัวข้อข่าว: เที่ยวสวนซากุระ มฟล.

Section: First Section/การศึกษา วันที่: พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 ปีที่: 67 ฉบับที่: 23369 Col.Inch: 13.01 Ad Value: 11,058.50 หัวข้อข่าว: มฟล.ชูภาษาแกร่งได้เปรียบอาเซียน

หน้า: 13(ขวา) PRValue (x3): 33,175.50

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ วันที่: พุธ 5 เมษายน 2560 ปีที่: 26 ฉบับที่: 9625 หน้า: 19(กลาง) Col.Inch: 34.72 Ad Value: 38,192 PRValue (x3): 114,576 Clip: Black/White หัวข้อข่าว: มฟล.ชูแนวทางบัณฑิตแพทย์เพื่อชุมชนเป้าหมายยกระดับสุขภาวะปชช.-กลุ่มชาติพันธุ์

Daily News Circulation: 810,000 Ad Rate: 2,200

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

รหัสข่าว: C-170403023084(1 เม.ย. 60/07:22) วันที่: พุธ 12 เมษายน 2560 Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,200

Section: กษา 2560 | หน้า 13 สยามรักีฬฐา/การศึ | 20 เมษายน วันที่: จันทร์ 22 พฤษภาคม 2560 ปีที่: ฉบับที่: 24693 Col.Inch: 9.54 Ad Value: 20,988 ภาพข่าว: ทำดอกไม้จันทน์

หน้า: 1/2

ปีที่: 27 ฉบับที่: 9632 หน้า: 19(ล่างขวา) Col.Inch: 21.41 Ad Value: 25,692 PRValue (x3): 77,076 หัวข้อข่าว: มฟล.จัดวันวัฒนธรรมเมียนมาเชื่อมสัมพันธ์นักศึกษา

รหัสข่าว: C-170420021067(20 เม.ย. 60/06:11)

รหัสข่าว: C-170405012114(5 เม.ย. 60/03:15)

Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 1,000,000 Ad Rate: 1,600

หน้า: 15(บน) PRValue (x3): 120,589.50

Section: First วันที่: เสาร์ 27 ปีที่: 68 Col.Inch: 10.9 ภาพข่หน้าว:า: 1/1 บำบ

รหัสข่าว: C-170503039302(2 พ.ค. 60/08:34) ไทยรัฐ | 27 เมษายน 2560 | หน้า 12

หน้า: 1/1

Section: X-CITE/สตรี วันที่: จันทร์ 10 เมษายน 2560 ปีที่: 21 ฉบับที่: 7458 Col.Inch: 47.29 Ad Value: 40,196.50 คอลัมน์: หนึ่งวันกับหนึ่งคน: สร้างคน

หน้า: 26(ขวา) ไทยรัฐ | 1 ม PRValue (x3): 62,9

Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 1,000,000 Ad Rate: 1,600

Clip: Black/White

ข่าวสด | 5 เมษายน 2560 | หน้า 19

Thai Post Circulation: 900,000 Ad Rate: 850

Clip: Black/White

Section: First Section/วันที่: อังคาร 18 เมษายน 2560 ปีที่: 68 ฉบับที่: 21637 หน้า: 12(กลาง) Col.Inch: 11.15 Ad Value: 17,840 PRValue (x3): 53,520 หัวข้อข่าว: มฟล.ติวครูรู้สะเต็มศึกษาฝึกปฏิบัติคู่คิดวิเคราะห์

Clip: Black/White

Clip: Black/White

รหัสข่าว: C-170427039057(26 เม.ย. 60/08:24)

ข่าวสด | 12 เมษายน 2560 | หน้า 19

รหัสข่าว: C-170601039003(31 พ.ค. 60/09

สยามรัฐ | 20 เมษายน 2560 | หน้า 13 รหัสข่าว: C-170412012114(12 เม.ย. 60/03:41)

เดลินิวส์ | 22 พฤษภาคม 2560 | หน้า 26

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-170420021068(20 เม.ย. 60/06:11)

หน้า: 1/1

รหัสฐข่า|ว:18C-170522004109(22 ไทยรั เมษายน 2560 | หน้า 12 พ.ค. 60/02:30)

18

ไทยโพสต์ | 10 เมษายน 2560 | หน้า 15

ไทยรัฐ | 27 พฤษภาคม 2560 | หน้า 10


นายน 2560 ฉบับที่: 21681 หน้า: 12(บนซ้าย) Ad Value: 15,680 PRValue (x3): 47,040 Clip: Black/White ไทยรัฐ | 3 พฤษภาคม 2560 | หน้า 12 ยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Section: เสาร์ประชาชื่น/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม Matichon (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

Khom Chad Luek Circulation: 900,000 Ad Rate: 2,200

คม ชัด ลึก

วันที่: เสาร์ 17 มิถุนายน 2560 ปีที่: 40 ฉบับที่: 14342 หน้า: 17(ล่างซ้าย) Col.Inch: 8.63 Ad Value: 9,493 PRValue (x3): 28,479 คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.แข่งเชฟกระทะเหล็ก

Section: เสาร์ประชาชื่น/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม วันที่: เสาร์ 17 มิถุนายน 2560 ปีที่: 40 ฉบับที่: 14342 หน้า: 17(กลาง) Col.Inch: 14.79 Ad Value: 22,924.50 ไทยรัPRValue : 68,773.50 ฐ | 2 มิถุน(x3) ายน 2560 | หน้า 17 ภาพข่าว: อาเซียนแฟร์

วันที่: อาทิตย์ 18 มิถุนายน 2560 ปีที่: 16 ฉบับที่: 5720 หน้า: 17(บน) Col.Inch: 37.62 Ad Value: 82,764 PRValue (x3): 248,292 | 18 ายน 2560 | หน้าา มหาวิ 17 ทยาลัยแม่ฟาหลวง จ.เชียงราย คอลัมิ มน์ถ:ุนตำนานแผ่ นดิน: สมเดจย่

มฟล. ในสืClip: ่อ Full Color

Clip: Black/White

Clip: Full Color

มิถุนายน 2560 | หน้า 12

Section/7 พฤษภาคม 2560 C-170602020095(2 มิ.ย. 60/05:28) หน้า: 1/1 ฉบัรหับสทีข่า่:ว:21676 หน้า: 10(ล่าง) 94 Ad Value: 17,504 PRValue (x3): 52,512 Clip: Black/White Section: ประชาชื่น/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม วันที่: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 บัด-ชะลอวัย ปีที่: 40 ฉบับที่: 14334 มติชน | 17 มิถุนายน 2560 | หน้า 17 หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,550

หน้า: 17(ล่างซ้าย) Col.Inch: 51.10 Ad Value: 79,205 PRValue (x3): 237,615 คอลัมน์: ทีนส์ทอล์ก อาเซียน: น.ศ.แพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง เรียนรู้-ช่วยรักษา'ชาวลาว'

Clip: Full Color

รหัสข่าว: C-170618014053(18 มิ.ย. 60/07:29)

รหัสข่าว: C-170617038150(16 มิ.ย. 60/07:46)

9:12)

38113(16 มิ.ย. 60/07:51)

หน้า: 1/1

หน้า: 1/1

หน้า: 1/1

มติชน | 17 มิถุนายน 2560 | หน้า 17

รหัสข่าว: C-170609038123(8 มิ.ย. 60/08:33)

หน้า: 1/1

มติชน | 9 มิถุนายน 2560 | หน้า 17 หน้า: 1/1 รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 22 เมษายน - มิถุนายน 2560

19


MFU-TCAS MFU-TCAS2561 2561

ระบบการคั ระบบการคั ดเลือดกบุ เลือคกบุ คลเข คคลเข าศึกาษาในสถาบั ศึกษาในสถาบั นอุดนมศึ อุดกมศึ ษาแบบใหม กษาแบบใหม (Thai(Thai University University Central Central Admission Admission System: System: TCAS) TCAS) การศึ ปการศึ กษาก2561 ษา 2561 ทั้งหมด ทั้งหมด 5 รอบดั 5 รอบดั งนี้ งนี้ มหาวิ มหาวิ ทยาลั ทยาลั ยแมฟ ยแม าหลวงมี ฟาหลวงมี การรักบารรั สมับคสมั รและคั ครและคั ดเลือดกใน เลือปกใน

Portfolio Portfolio • การรั • การรั บสมัค บร: สมับางสาขาวิ คร: บางสาขาวิ ชา ชา

1/1 1/1

• สมัค• รผ สมัาคนเว็ รผบ านเว็ ไซตบไซต www.admission.mfu.ac.th www.admission.mfu.ac.th • ผูสมั •ค ผูรสามารถเลื สมัครสามารถเลื อกไดอ2กได สาขาวิ 2 สาขาวิ ชา ชา

1/2 1/2

โควตาผู โควตาผู มีความสามารถดี มีความสามารถดี เดนดเด านดนตรี นดานดนตรี นาฏศิ นาฏศิ ลป และกี ลป และกี ฬา ฬา คุณสมบั คุณต สมบั ิ ติ • กำลั•งกำลั ศึกษา งศึก หรืษา อ สำเร็ หรือ จสำเร็ การศึ จการศึ กษา ก ชั้น ษาม.6 ชั้นหรื ม.6 อเที หรืยอ บเท เทียาบเทา • มีผลการเรี • มีผลการเรี ยนเฉลี ยนเฉลี ่ย 2.00 ่ย 2.00 ขึ้นไปขึ้นไป • ผูสมั• ค ผูรจั สมัดคสรจั งด Portfolio สง Portfolio (เอกสารแนะนำตนเอง (เอกสารแนะนำตนเอง 5 หน5า)หนา) และหลั และหลั กฐาน/ประกาศนี กฐาน/ประกาศนี ยบัตรที ยบั่แตสดงถึ รที่แสดงถึ งความสามารถพิ งความสามารถพิ เศษ เศษ

ตุลาคม ตุลาคม พฤศจิ พฤศจิ กายนกายน 25602560

ธันวาคม ธันวาคม 25602560 มกราคม มกราคม 25612561

โควตาพิ โควตาพิ เศษสำนั เศษสำนั กวิชากวิชา คุณสมบั คุณต สมบั ิ ติ • คุณ•สมบั คุณตสมบั ิผูสมั ตค ิผรและหลั ูสมัครและหลั กเกณฑ กเกณฑ การคักดารคั เลือด กเลือก ตามทีตามที ่แตละสาขาวิ ่แตละสาขาวิ ชากำหนด ชากำหนด

รับตรง รับตรง 1717 จังหวั จังด หวั ภาคเหนื ดภาคเหนื อ อ • การรั • การรั บสมัค บร: สมับางสาขาวิ คร: บางสาขาวิ ชา ชา

2

2

• สมัค• รผ สมัาคนเว็ รผบ านเว็ ไซตบไซต www.admission.mfu.ac.th www.admission.mfu.ac.th • ผูสมั •ค ผูรสามารถเลื สมัครสามารถเลื อกไดอ2กได สาขาวิ 2 สาขาวิ ชา ชา

คุณสมบั คุณต สมบั ิ ติ • กำลั•งกำลั ศึกษา งศึก หรืษา อ สำเร็ หรือ จสำเร็ การศึ จการศึ กษา ก ชั้น ษาม.6 ชั้นหรื ม.6 อเที หรืยอ บเท เทียาบเทา จากโรงเรี จากโรงเรี ยนในเขต ยนในเขต 17 จั17 งหวัจัดงภาคเหนื หวัดภาคเหนื อ อ • มีผลการเรี • มีผลการเรี ยนเฉลี ยนเฉลี ่ย 2.50 ่ย 2.50 ขึ้นไปขึ้นไป • มีผลคะแนนวิ • มีผลคะแนนวิ ชาสามั ชาสามั ญ 9ญ วิชา9 และ วิชาPAT และ ตามที PAT ตามที ่แตละ่แตละ สาขาวิ สาขาวิ ชากำหนด ชากำหนด

กุมภาพั กุมน ภาพั ธ นธ มีนาคม มีนาคม 25612561

รับตรงร รับตรงร วมกั วมกั น น • การรั • การรั บสมัค บร: สมัทุคกร:สาขาวิ ทุกสาขาวิ ชา ชา ยกเวยกเว น สาขาวิ น สาขาวิ ชาทันชตแพทยศาสตร าทันตแพทยศาสตร

3

3

4

4

• สมัค• รผ สมัาคนเว็ รผบ านเว็ ไซตบกไซต ลางกของ ลาง ของ ทปอ.ทปอ. • ผูสมั •ค ผูรสามารถเลื สมัครสามารถเลื อกไดอ4กได สาขาวิ 4 สาขาวิ ชา ชา แบบไม แบบไม มีลำดัมบีลำดับ

คุณสมบั คุณต สมบั ิ ติ • กำลั•งกำลั ศึกษา งศึก หรืษา อ สำเร็ หรือ จสำเร็ การศึ จการศึ กษา ก ชั้น ษาม.6 ชั้นหรื ม.6 อเที หรืยอ บเท เทียาบเทา พฤษภาคม พฤษภาคม • มีผลคะแนนวิ • มีผลคะแนนวิ ชาสามั ชาสามั ญ 9ญ วิชา9 และ วิชาPAT และ ตามที PAT ตามที ่แตละสาขาวิ ่แตละสาขาวิ ชากำหนด ชากำหนด 25612561

Admission Admission • การรั • การรั บสมัค บร: สมัทุคกร:สาขาวิ ทุกสาขาวิ ชา ชา ยกเวยกเว น สาขาวิ น สาขาวิ ชาแพทยศาสตร ชาแพทยศาสตร และ และ สาขาวิ สาขาวิ ชาทันชตแพทยศาสตร าทันตแพทยศาสตร • สมัค• รผ สมัาคนเว็ รผบ านเว็ ไซตบกไซต ลางกของ ลาง ของ ทปอ.ทปอ.

คุณสมบั คุณต สมบั ิ ติ • กำลั•งกำลั ศึกษา งศึก หรืษา อ สำเร็ หรือ จสำเร็ การศึ จการศึ กษา ก ชั้น ษาม.6 ชั้นหรื ม.6 อเที หรืยอ บเท เทียาบเทา • มีผลคะแนน • มีผลคะแนน O-NET O-NET และ GAT/PAT และ GAT/PAT ตามทีตามที ่แตละสาขาวิ ่แตละสาขาวิ ชากำหนด ชากำหนด

มิถุนายน มิถุนายน 25612561

• ผูสมั •ค ผูรสามารถเลื สมัครสามารถเลื อกไดอ4กได สาขาวิ 4 สาขาวิ ชา ชา • GPAX • GPAX ใหคาให น้ำคหนั าน้กำหนั 20% ก 20% • O-NET • O-NET ใหคาให น้ำคหนั าน้กำหนั 30% ก 30%

รับตรงอิ รับตรงอิ สระสระ • การรั • การรั บสมัค บร: สมับางสาขาวิ คร: บางสาขาวิ ชา ชา • สมัค• รผ สมัาคนเว็ รผบ านเว็ ไซตบไซต www.admission.mfu.ac.th www.admission.mfu.ac.th • ผูสมั •ค ผูรสามารถเลื สมัครสามารถเลื อกไดอ2กได สาขาวิ 2 สาขาวิ ชา ชา

สอบถามรายละเอี สอบถามรายละเอี ยดการรั ยดการรั บสมับคสมั รได คท รได ี่ ที่

5

5

คุณสมบั คุณต สมบั ิ ติ • กำลั•งกำลั ศึกษา งศึก หรืษา อ สำเร็ หรือ จสำเร็ การศึ จการศึ กษา ก ชั้น ษาม.6 ชั้นหรื ม.6 อเที หรืยอ บเท เทียาบเทา กรกฎาคม กรกฎาคม • มีผลการเรี • มีผลการเรี ยนเฉลี ยนเฉลี ่ย 2.00 ่ย 2.00 ขึ้นไปขึ้นไป 25612561 • มีผลคะแนนวิ • มีผลคะแนนวิ ชาสามั ชาสามั ญ 9ญ วิชา9 และ วิชาPAT และ ตามที PAT ตามที ่แตละสาขาวิ ่แตละสาขาวิ ชากำหนด ชากำหนด

ฝายรั ฝาบยรั นักบศึนักกษา ศึกสษา วนทะเบี สวนทะเบี ยนและประมวลผล ยนและประมวลผล มหาวิ มหาวิ ทยาลั ทยาลั ยแมยฟแม าหลวง ฟาหลวง 0-5391-6103 0-5391-6103 ถึง 5ถึง 5 admission@mfu.ac.th admission@mfu.ac.th www.admission.mfu.ac.th www.admission.mfu.ac.th f Admisson@MFU f Admisson@MFU

Mfu mag 22 y6  

Magazine of Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand Vol.6 No.22 April - June

Mfu mag 22 y6  

Magazine of Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand Vol.6 No.22 April - June