Page 1

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 | มกราคม - มีนาคม 2560

Congratulations MFU Graduates Academic Year 2015


“วันนี้เป็นวันที่ครูอาจารย์มีความสุข สุขที่ได้เห็นนักศึกษาจบการศึกษาได้รับความส�าเร็จขั้นหนึ่งแล้ว และเรายังตัง้ ความหวังไว้มากกว่านีว้ า่ เมือ่ จบการศึกษาแล้วทุกคนจะประสบความส�าเร็จ ทุกคนจะเป็นคนดี เป็นคนมีประโยชน์ คนมีประโยชน์อย่างที่ครูอาจารย์ปรารถนาให้เป็นนั้นไม่จ�าเป็นต้องมีเกียรติยศสูงสุด ในสังคม ไม่จ�าเป็นต้องร�่ารวย แต่หวังให้เป็นคนมีความคิดและท�าให้สังคมมีคุณภาพให้บ้านเมืองเจริญ ก้าวหน้าต่อไป” ปัจฉิมโอวาทแด่บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี

สารบัญ

3

เรื่องจากปก

6

New | Different | Better

8

มฟล. กับนานาชาติ

9

คนเกง มฟล.

10

Green MFU

12

มฟล. วิชาการ

14

มาเยี่ยม-มาเยือน

15

รอบรั้วนักศึกษา

16

ในรั้ว มฟล.

18

มฟล. ในสื่อ

ที่ปรึกษา รศ. ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี บรรณาธิการ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี กองบรรณาธิการ ฝ่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ติดตามข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th MFUConnect ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU E-Magazine 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 0-5391-7034, 0-5391-7037 0-5391-7049 pr@mfu.ac.th

ประดูแดง ดอกไม้สแี ดงสด ซึง่ เป็นหนึง่ ในสีประจ�ามหาวิทยาลัยมีความหมายถึงองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในเวลาทีห่ นาวทีส่ ดุ ของแต่ละปี ประดู่แดงจะทิ้งใบจนหมดเหลือเพียงดอกบานสะพรั่งเป็นพวงยาวเต็มต้นแทน เป็นเวลาเดียวกับที่มหาวิทยาลัยมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประดู่แดงทั่วมหาวิทยาลัยต่างอวดดอกสีแดงเข้มตัดกับสีฟ้าสดใสของท้องฟ้าฤดูหนาวเพื่อแสดงความยินดีในวันแห่งความส�าเร็จ


เรื่องจากปก

พิธพ ี ระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง บัณฑิตรุน  ที่ 14

มหาวิทยาลัยแม่ฟา หลวง จัดพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ประจ�า ปีการศึกษา 2558 โดยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทน พระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ า� เร็จการศึกษา ทัง้ ระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จ�านวน 2,461 ราย จากส�านักวิชาวิทยาศาสตร์, การจั ด การ, เทคโนโลยี ส ารสนเทศ, อุต สาหกรรมเกษตร, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์เครือ่ งส�าอาง, วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ, พยาบาลศาสตร์, จีนวิทยา และศิลปศาสตร์ ซึง่ ในปีนมี้ ผี เู้ ข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบณ ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงมีมติอนุมตั ิ คือ มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิตศิ าสตร์ เมือ่ วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทความว่า “สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหขาพเจามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค ในพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแมฟา หลวง ประจําปนี้ ขอแสดงความชืน่ ชม ตอผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ไดรับเกียรติและความสําเร็จ คนเราแตละคน ยอมมีภาระหนาที่แตกตางกันไป ตามสถานะ ความฉลาดสามารถและโอกาสที่ไดรับ ผูที่มีโอกาสดี ไดศึกษาเลาเรียนจน มีความรูความสามารถและคุณสมบัติสูงขึ้นก็ควรตองมีภาระหนาที่ที่จะ ประกอบกิจการงานใหบงั เกิดผลเปนประโยชนมากขึน้ พูดถึงประโยชนแลว ก็มีอยูสองอยาง ไดแกประโยชนสวนตน กับประโยชนสวนรวม การทํางาน ทุกอยาง จะมุง กระทําเพือ่ ประโยชนสว นใดสวนหนึง่ มิได หากตองใหอาํ นวย ประโยชนทงั้ สองสวน จึงจะบังเกิดผลเปนความเจริญมัน่ คงทีแ่ ทจริงและยัง่ ยืน บัณฑิตทั้งหลายนับวาเปนผูมีโชคมีโอกาสดีกวาผูอื่นอีกเปนจํานวนมาก ดวยไดรับการศึกษาอบรมจนมีความรูและคุณสมบัติพรอมที่จะออกไป ประกอบอาชีพการงาน จึงขอใหทกุ คนสํานึกตระหนักในภาระหนาทีข่ องตน แลวตั้งใจพยายามปฏิบัติการทุกอยางใหเปนประโยชนสรางสรรคอยาง สมบูรณพรอม เพือ่ ความเจริญกาวหนาและความผาสุกมัน่ คง ทัง้ ของแตละ บุคคลและของสังคมประเทศชาติ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูห วั ขออวยพรใหบณ ั ฑิตทุกคน และทุกทานที่มารวมในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดี พรอมทั้งความเจริญ รุงเรืองโดยทั่วกัน” ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ยังได้เสด็จ พระราชด�าเนินไปยังอาคารส�านักงานอธิการบดี และได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ ทีม่ หาวิทยาลัยได้เตรียมจัดไว้ในหัวข้อ ป่าในจังหวัดน่าน ซึง่ เป็นการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การสูญเสียและการฟน ฟูปา่ ไม้ในจังหวัดน่าน โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ซึง่ เป็นงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั เงินอุดหนุนการวิจยั จากมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 21 มกราคม - มีนาคม 2560

3


เรื่องจากปก

ชมวีดิทัศนบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558

4


เรื่องจากปก

จุดหมายปลายฝนของ.. เจ้าช่อล�าดวน เจ้าช่อล�าดวน ช่อที่ 14 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บานสะพรั่งเต็มที่แล้วในวันนี้ ในวันที่เหล่าบัณฑิตได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมดังความมุง่ มาดปรารถนา บรรยากาศของดอยแง่มช่างหอมนวลไปด้วยรอยยิม้ อบอวลไปด้วยความยินดีของเหล่าญาติสนิทมิตรสหาย และเพือ่ นพ้อง น้องพี่ รวมไปถึงความอิ่มเอมใจของเหล่าคณาจารย์ที่ได้ส่งลูกศิษย์ถึงฝังฝันตามหน้าที่ของผู้เป็นครูอย่างสุดก�าลังแล้ว 2 ตัวแทนบัณฑิตจากคนละฝัง โลก ทีไ่ ด้มาใช้ชวี ติ ในรัว้ มหาวิทยาลัยเดียวกันแห่งนี้ ได้บอกเล่าความรูส้ กึ ในวันทีส่ ดุ แสนน่ายินดี และฝากข้อคิด ถึงนักศึกษารุ่นน้อง ซึ่งเป็นล�าดวนช่อต่อๆ ไปที่ก�าลังเดินทางไปสู่ปลายทางแห่งความส�าเร็จเช่นเดียวกับรุ่นพี่

ไดร์ - จิณณ์ณิตา บุดดี

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สํานักวิชาศิลปศาสตร

สาวเชียงราย เจาของตําแหนงมิสไทยแลนดเวิลด ประจําป 2559 เธอเปดใจวาความสําเร็จในวันนี้มีไดเพราะการสนับสนุนในทุกดาน จากคุณแมและคุณพอ “วันนี้ดีใจมากที่ได้กลับมา มฟล. อีกครั้ง ทุกอย่างเป็นอย่างที่ฝันไว้ ที่นี่ยังเป็น บ้านที่อบอุ่นเหมือนเดิม นอกจากจะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว สิ่งที่ ตืน่ เต้นทีส่ ดุ ก็คอื จะได้มาเจอเพือ่ นๆ อีกครัง้ หลังจากทีแ่ ยกย้ายไปท�างานในทีต่ า่ งๆ รวมถึงรุ่นน้อ งที่มาคอยต้ อนรั บพี่ ๆ มาร่ ว มแสดงความยิ น ดี ในวั นนี้ ทั้ งบู ม มหาวิทยาลัยที่ลานดาวและบูมส�านักวิชา รู้สึกได้ว่าน้องๆ ท�าเต็มที่ให้รุ่นพี่จริงๆ อยากฝากถึงน้องๆ ที่เรียนอยู่ทุกชั้นปี เชื่อทุกคนก็ต่างมีความฝันของตัวเอง ไดร์ขอ เป็นก�าลังใจให้ทุกคนสู้เพื่อความฝันให้เต็มที่ ขอให้ตั้งเป้าหมายของเราให้ดี แล้ว พุ่งไปสู่ความส�าเร็จให้ได้อย่างที่หวังไว้ เชื่อว่าทุกคนท�าได้แน่นอน”

Franz Sascha Soholl

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สํานักวิชาศิลปศาสตร

หนุมเยอรมัน ที่เลือกมาใชชีวิตอยูที่เมืองไทย และตั้งใจมาเรียนตอ ในเมืองแหงวัฒนธรรม มากกวาการไปติดอยูในความวุนวายของเมืองใหญ ตอนนี้เขาเปนครูสอนภาษาอังกฤษใหกับเด็กนอยชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนแหงหนึ่งของอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย “การปรับตัวในการใช้ชีวิตที่นี่ให้คุ้นชินกับผู้คนและวัฒนธรรมพื้นถิ่นไม่ใช่เรื่อง ง่ายดายนัก เพราะมันช่างแตกต่างจากประเทศทีผ่ มมา แต่กไ็ ด้ความช่วยเหลือจาก เพือ่ นและอาจารย์ทกุ คนมาเสมอ ถึงอย่างนัน้ การพึง่ พาตนเองก็เป็นสิง่ ทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ไม่วา่ จะอยูท่ ไี่ หนหรือท�าอะไร จะประสบความส�าเร็จได้กอ็ ยูท่ คี่ วามพยายามของเราเอง เพราะสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นต�ารากับชีวติ จริงอาจแตกต่างกัน ดังนัน้ การออกไปหาประสบการณ์ นอกห้องเรียนจึงเป็นสิง่ ส�าคัญ โดยเฉพาะกับนักศึกษาต่างชาติ ผมจึงชอบมีสว่ นร่วม ในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด แล้วเราจะค้นพบว่าไม่มีอะไรยาก เกินความพยายาม”

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 21 มกราคม - มีนาคม 2560

5


ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดีสํานักวิชาทันตแพทยศาสตร กับ ภารกิจบ่มเพาะ ‘ทันตแพทย์’ เพื่อประชาชน

ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 5 ปีในปีนี้ (2560) เป็นเวลาใกล้กนั ทีไ่ ด้ตอ้ นรับ อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ ซึง่ เข้ามาด�ารงต�าแหน่งคณบดีของส�านักวิชา โดยมีภารกิจทีต่ อ้ งขับเคลือ่ น การผลิตทันตแพทย์ เพือ่ ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน ด้อยโอกาสทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลของประเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ ตอนบน ตลอดจนประเทศในเขตอนุภมู ภิ าคลุม่ น�า้ โขง พร้อมกับสนอง พระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ‘ให้ปวงประชา มีฟนดี’ คณบดีสา� นักวิชาทันตแพทยศาสตร์คนปัจจุบนั คือ อาจารย์ ทพ. ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ จบการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท และเอกจาก มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต สหรัฐอเมริกา (Ohio State U., U.S.A.) และมหาวิทยาลัยเบอร์มงิ แฮม ประเทศอังกฤษ (U. of Birmingham. U.K.) ตามล�าดับ และยังมี อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล อีกทั้งเคยปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์ประจ�าที่ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มา ตลอด 31 ปี ส่วนงานด้านการบริหารนัน้ เคยด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชา และผูช้ ว่ ยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่ เข้ารับต�าแหน่งคณบดีทนั ตแพทยศาสตร์ ทีม่ หาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง จึงได้ให้สัมภาษณ์กับจดหมายข่าว ‘รอบรั้ว มฟล.’ ถึง ทิศทางการพัฒนาวิชาการของส�านักวิชา และความคาดหวังต่อนักศึกษา ทันตแพทยศาสตร์ ไปจนถึงในโอกาสที่ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. ครบรอบ 5 ปี

6


New | Different | Better ทิศทางการพัฒนาวิชาการของส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. วางไวอย่างไรบางคะ?

นักศึกษาทีน่ เี่ ป็นนักศึกษาแบบทีเ่ รียนและใช้ชวี ติ ส่วนใหญ่อยูใ่ นแคมปัส ซึง่ สภาพแวดล้อมเอือ้ กับการเรียนการสอนทีต่ า่ งไปจากมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่อนื่ ๆ และทีส่ า� คัญที่ มฟล. นักศึกษาทันตแพทย์ และแพทย์ เรียนร่วมกันท�ากิจกรรมร่วมกัน และเราหวังว่าจะออกแบบ การเรียน และประสบการณ์เรียนรูแ้ บบเป็นทีม ทีอ่ นาคต จะได้ส่งเสริมกันและกัน ประกอบกับกลุ่มนักศึกษาขนาดเล็ก จึงท�าให้มีโอกาสได้ คลุกคลีอยู่กับครูอาจารย์ มีความใกล้ชิดมากกว่าในชั่วโมงเรียน อีกทั้งหลักสูตรของที่นี่เป็นความร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ ซึ่งมีการริเริ่มด�าเนินการไว้แล้ว และเมื่อผมเข้ามาท�างานก็เป็นขั้นตอนที่จะท�าให้ ความร่วมมือนั้นเป็นรูปธรรมและด�าเนินการตามแผนที่วางไว้ คือ นักศึกษาจะได้ สัมผัสกับของจริง หมายถึงได้เรียนจากประสบการณ์ ได้ศกึ ษาปัญหาของประชาชน ของชุมชนทีเ่ ป็นฐานการเรียนรูข้ องพวกเขา ซึง่ เป็นแนวทางทีผ่ บู้ ริหารมหาวิทยาลัย และคณบดีส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ท่านแรกคือ รศ.ทพ.สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ ได้วางแนวทางไว้ตั้งแต่แรก ทัง้ หมดเป็นสิง่ ส�าคัญทีท่ า� ให้การผลิตทันตแพทย์ ของ มฟล. มีความพร้อม อย่ า งสู ง เมื่ อ จบการศึ ก ษาแล้ ว จะก้า วสู่ก ารท�า งานในโรงพยาบาลกับชุมชน เนือ่ งจากนักศึกษาได้สมั ผัสได้คลุกคลีอยูก่ บั ชุมชนมาโดยตลอด ซึง่ ผมมองว่าจุดนี้ นับเป็นโอกาสและศักยภาพที่ท�าให้เราต่างจากที่อื่น นอกจากนี้ ตามประสบการณ์ทไี่ ด้ทา� งานผูช้ ว่ ยคณบดีดแู ลงานด้านต่างประเทศ จากหน่วยงานเดิม ผมมองเห็นว่า มฟล.มีศักยภาพที่จะไปได้ไกล ถ้าที่นี่ท�าได้ดีก็ อยากท�าให้ได้ดีและเป็นที่ยอมรับ มีมาตรฐาน ในอนาคตน่าจะมีหลักสูตรที่รับ นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนทันตแพทย์ได้ จบออกมาให้มีความรู้ความสามารถ ได้มาตรฐาน ในระดับสากล ถ้าเราท�าได้ดีจริง แน่จริง ได้มาตรฐาน ส่วนเรื่อง ใบประกอบโรคศิลป ก็ต้องวางเงื่อนไขหรือวิธีการต่อไป ส� า หรั บ ด้ า นการวิ จั ย ในระยะเวลาแรกเน้ น ในส่ ว นที่ ต อบโจทย์ แ ละ ปัญหาของประชาชน มากกว่าด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เนือ่ งจากเราคลุกคลี อยู่กับพื้นที่หรือชุมชนมาก และมุ่งมั่นที่จะเป็นทันตแพทย์ที่คุ้นเคยกับประชาชน กับปัญหาของคนไข้มากกว่า โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ที่ก�าลังเป็น ประเด็นหลักด้านสุขภาพ

สถานการณ์ปจจุบันของงานดานทันตกรรม หรือการเรียนการสอนทันตแพทย์ เปนอย่างไร?

ปัจจุบนั งานด้านทันตกรรมหรือในวิชาชีพอืน่ ๆ อีกหลายอย่าง มักมีธรุ กิจ เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือเทคโนโลยีเชิงธุรกิจที่ เติบโตรวดเร็วมากกว่าระบบการพัฒนาทางการศึกษาทีม่ งุ่ เน้นแก้ปญ ั หาคนส่วนใหญ่ และปัญหาพื้นฐาน ฉะนั้นวิชาชีพส่วนหนึ่งจึงถูกก�าหนดออกมาด้วยเทคโนโลยีเชิง ธุรกิจซึง่ มีผลชีน้ า� ความต้องการของคนหรือคนไข้ อย่างในอดีตคนไข้ให้ความส�าคัญ เรื่องความเจ็บป่วยหรือเรื่องสุขภาพก่อน แต่ปัจจุบันให้ความสนใจเรื่องความสวย ความงามหรือเทคโนโลยีก่อน (เป็นยุคที่ถูกน�าด้วยธุรกิจ) ถามว่าเรื่องนี้มีผลต่อเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนไหม? ต้องตอบ ว่ามีบ้าง เราต้องปรับหลักสูตรตามเทรนด์ ไม่ใช่เทรนด์ธุรกิจ แต่เป็นเทรนด์ในเชิง วิทยาศาสตร์ ทันสมัยเท่าทันเทคโนโลยี ซึง่ พร้อมๆ กันนัน้ ก็มกี ารก�ากับดูแลอยูแ่ ล้ว จากองค์กรของวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่วนผลทีม่ ตี อ่ หลักสูตรคือ การพัฒนา หลักสูตรไม่ใช่เพื่อตามธุรกิจ แต่ควรให้ทันสมัยและทันเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน หลักสูตรต้องให้ชัดเจนที่จะปลูกฝังให้หมอรู้จักคิดเป็นว่าเทคโนโลยีที่ก�าลังตาม อยูน่ นั้ มันเกีย่ วข้องหรือเพือ่ ตอบโจทย์อะไร เพือ่ ช่วยเหลือคนไข้หรือเพือ่ ธุรกิจ ทีส่ า� คัญ เราก�าลังมีนโยบายสาธารณสุขของประเทศที่ก�ากับโดยรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดที่ ประกาศใช้ ส�าหรับโอกาสครบรอบ 5 ปี ของส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มีประเด็นใดที่ควรใหความสนใจเปนพิเศษ?

ปัจจุบนั มี 2 ประเด็นส�าคัญทีไ่ ม่พดู ถึงไม่ได้เลย คือเรือ่ งการเตรียมก�าลังคน หรือการปรับองค์กรให้พร้อมส�าหรับไทยแลนด์ 4.0 ทีท่ กุ ภาคส่วนต้องปรับตัวเพือ่ ให้ สอดคล้องกับทิศทางหลักของประเทศ และอีกประเด็นหนึ่งที่มีความส�าคัญแต่ยัง ได้รับการพูดถึงน้อยคือการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่มีหลายประเด็นที่จะต้องเตรียม ความพร้อม ซึ่งจริงๆ แล้วไม่เฉพาะแต่ด้านทันตกรรม แต่ต้องเน้นพูดถึงการดูแล สุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งส่วนนี้ของ มฟล.ก็นับว่าเป็นข้อดีที่จะมีศูนย์การแพทย์ที่ ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ โดยรวมศาสตร์การแพทย์ในสาขาต่างๆ ไว้ ในพืน้ ทีเ่ ดียวกันหรือใกล้กนั สามารถดูแลผูป้ ว่ ยทัว่ ไปและผูส้ งู อายุได้อย่างครบวงจร ในโอกาสครบรอบ 5 ปีของส�านักวิชาจึงได้จัดสัมมนาวิชาการขึ้น มีการบรรยาย พิเศษใน 2 หัวข้อส�าคัญที่ว่า คือ ‘การขับเคลื่อนหน่วยงานเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยสถาปัตยกรรมองค์กร’ และ ‘การดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุและผูใ้ หญ่ทมี่ คี วามต้องการพิเศษ’ “ในหลักสูตรมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน ส�าหรับประเด็นการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของผูส้ งู อายุ ทีต่ อ้ งการ นักศึกษาทันตแพทย์ มฟล. สือ่ สารออกสูส่ าธารณะคือ ทีจ่ ริงการดูแลสุขภาพปากและฟันทัง้ ของคนทัว่ ไปและ ใหบริการดานสุขภาพ ดวยหัวใจ ผูส้ งู อายุนนั้ มีความส�าคัญกับสุขภาพโดยรวมทีค่ นส่วนใหญ่มกั มองข้าม มีคา� พูดหนึง่ ใหเปนทันตแพทย์ที่มีจิตวิญญาณมากกว่าวัตถุ ทีว่ า่ ปากคือประตูสขุ ภาพ ในกรณีผสู้ งู อายุมคี วามเสือ่ มถอยของระบบการท�างานต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะการกินการกลืน เมื่อประสิทธิภาพลดลงก็มีผลกับระบบ หรือที่เรียกว่าคุณธรรมจริยธรรม” การท�างานของร่างกาย การดูแลคนไข้แบบองค์รวม จะดูแลแต่รา่ งกายไม่ดฟู นั ไม่ได้ ต้องไปด้วยกัน เราแยกฟันออกจากร่างกายเราตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ ส�านักวิชาทันตแพทย์ คุณลักษณะส�าคัญของทันตแพทย์ที่เติบโตจาก มฟล. นั้น จึงใช้โอกาสการจัดงานครบรอบ 5 ปี เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ คณบดีอยากใหเปนอย่างไร? ส�าคัญนีไ้ ปพร้อมกับการเปิดตัวภารกิจของส�านักวิชา ทีม่ คี วามก้าวหน้าไปตามจ�านวนปี ในหลักสูตรมีรายวิชาทีจ่ ดั การเรียนการสอนนักศึกษาทันตแพทย์ มฟล. ของการก่อตั้ง ให้กับชุมชนได้รับรู้ต่อไป ให้บริการด้านสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ไม่วา่ จะเป็นผูป้ ว่ ย ญาติ หรือเพื่อน ผมเชี่อวาดวยเจตนารมณที่มุงมั่นและวิสัยทัศนที่กวางไกลของ ร่วมงาน รวมถึงตัวเอง มีโปรแกรมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนโดยหวังให้เป็นทันตแพทย์ ทานอธิการบดี สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร ที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ที่มีจิตวิญญาณมากกว่าวัตถุ หรือที่เรียกว่าคุณธรรมหรือจริยธรรม จะมีความเขมแข็งและกาวหนาไดอยางแนนอน เราหวังให้นักศึกษา มฟล. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท�างานร่วม กับคนอื่นได้ดี มีศักยภาพ ท�างานเป็นทีมได้ดี และรู้จักคิดเป็นแก้ปัญหาได้ เรียก รวมๆ ได้ว่า มีทัศนคติที่ดี เมื่อเติบโตเรียนจบการศึกษาออกไปท�างาน เขาจะอยู่ ตรงไหนก็ได้ รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 21 มกราคม - มีนาคม 2560

7


มฟล. กับ นานาชาติ สถาบันชา มฟล. เยือนประเทศญี่ปุ่น หวังพัฒนาโลจิสติกส์และ การตลาดผลิตภัณฑ์ชาไทย ดร.ปิยาภรณ์ เชือ่ มชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา เดินทางเยือนประเทศญีป่ นุ่ เพื่อประเมินผลแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมชาในประเทศญีป่ นุ่ รวมถึงความเชือ่ มโยงทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ชาไทยและญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-16 มกราคม 2560 ณ เมือง Shizuoka และ Saitama โดยมี Dr. Toshio Hasegawa อาจารย์มหาวิทยาลัย Saitama University ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยร่วมกัน

มฟล. ร่วมมือวิชาการด้านพยาบาลศาสตร์ กับ วิทยาลัยซานเปโดร ฟิลิปปินส์ ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี เดินทางไปเยือนฟิลิปปินส์ พร้อมกับคณะผูบ้ ริหารและคณาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. เพือ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยซานเปโดร (San Pedro College) เมืองดาเวา ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2560 โดย ความร่วมมือในระยะแรกจะมุง่ เน้นไปทีก่ ารแลกเปลีย่ นนักศึกษาระยะสัน้ เพือ่ ร่วม เรียนรู้การพยาบาลชุมชน และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ตลอดจนการวิจัยร่วม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ลอว์เดส ทีเจโร คณบดี และผู้บริหารของวิทยาลัยให้การ ต้อนรับ

นักวิจัยฝรั่งเศสเยือน มฟล. ภายใต้โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส Assoc. Prof. Dr. Thomas KARBOWIAK จาก AgroSup Dijon-Universite’ de Bourgogne, Dijon ประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางมาเยือนส�ำนักวิชาอุตสาหกรรม เกษตร มฟล. ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อหารือและ ขยายความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน ภายใต้โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจ�ำปี 2559-2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน เป็น หัวหน้าโครงการ

8


คนเก่ง มฟล.

คณบดีส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” สาขาบริหารการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจ�ำปี 2559 สาขาบริหารการศึกษา จัดโดย คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดงานรางวัลไทย (มูลนิธเิ พือ่ สังคมไทย) รับมอบรางวัลจาก พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนน พหลโยธิน กรุงเทพ

อาจารย์วิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง รับรางวัลงานวิจย ั เกษตรสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 ขอแสดงแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง ผู้วิจัยผลงานเรื่อง “การศึกษาฤทธิก์ ระตุน้ การเจริญของเส้นผมในสารสกัดข้าวสี” ทีไ่ ด้รบั รางวัลดีเด่นระดับนานาชาติ จาก ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ภายในงาน “การขับเคลื่อนงานวิจัย เกษตรสู่ Thailand 4.0” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เซ็ นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ Flavie Lepoutre หัวหน้าหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Palmes Académiques ชั้น Chevalier ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ Flavie Lepoutre อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชา ศิลปศาสตร์ และรักษาการแทนหัวหน้าหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรัง่ เศส-อนุภมู ภิ าค ลุ่มแม่น�้ำโขง ที่ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Palmes Académiques ชั้น Chevalier (The Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques) ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยเข้า รับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ จาก H.E. Mr. Gilles Garachon เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ�ำประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ สถานทูตฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย ทั้งนี้อาจารย์ Flavie Lepoutre ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ใจความว่า เป็ น ผู ้ ที่ ทุ ่ ม เทต่ อ การเผยแพร่ ภ าษาและวั ฒ นธรรมของสาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศสต่ อ ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 19 ปี และในโอกาสครบรอบ 10 ปี หน่วยความร่วมมือ ทางวิชาการฝรัง่ เศส-อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง อาจารย์ Flavie ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง มฟล. กับสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เพื่อขยาย ความร่วมมือในอนาคตซึ่งส่งผลดีต่อการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสใน ประเทศไทย

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 21 มกราคม - มีนาคม 2560

9


มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง กับ การอนุรักษ์ป่าน่าน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ด�าเนินงานใต้ปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ‘ปลูกป่าสร้างคน’ เดินหน้าผลิตบัณฑิตคุณภาพ เพื่อสังคมพร้อมให้ความส�าคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งพลิกฟนที่ดินเดิมของมหาวิทยาลัยจาก ป่าเสื่อมโทรมเปลี่ยนเป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ยังได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการมอบกล้าไม้ใน ทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง


Green MFU

มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวงตระหนั ก ถึ ง ความส� า คั ญ ของการ อนุรักษ์ป่าไม้ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี จึงได้ให้ ความสนใจปัญหาการสูญเสียป่าไม้ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่าน เนือ่ งจากจังหวัดน่าน ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 7,601,880.49 ไร่ จากสภาพภูมิประเทศเป็นต้นน�้า ท�าให้ มีการประกาศให้พนื้ ทีจ่ า� นวน 6,496,231.62 ไร่ หรือร้อยละ 85.46 เป็นพืน้ ที่ ป่าอนุรกั ษ์และพืน้ ทีป่ า่ สงวน แต่ทว่าจากข้อมูลของส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน พบว่ามีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกและท�าลายไปแล้ว 1,743,716.42 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.84 ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด พืน้ ทีป่ า่ ทีห่ ายไปราว 1.7 ล้านไร่นนั้ มีความส�าคัญกับความมัน่ คง ของระบบนิเวศของลุ่มน�้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้การ สนับสนุนของมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ได้ จัดท�าโครงการวิจัย เรื่อง ‘การสูญเสียและการฟนฟูป่าไม้ในจังหวัดน่าน’ เพื่อท�าความเข้าใจ ถึงปัจจัยทีท่ า� ให้เกิดสภาพปัญหาและแนวทางในการแก้ไขอย่างรอบด้าน หรือ แบบสหวิทยาการ โดยทีมนักวิจยั ซึง่ ประกอบไปด้วยผูบ้ ริหารและคณาจารย์ จากส�านักวิชาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็น ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ ส�านักวิชา วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ส�านักวิชานิตศิ าสตร์ หรือส�านักวิชานวัตกรรมสังคม รวมถึง ภาคีเครือข่ายในพืน้ ทีท่ งั้ ระดับจังหวัด ท้องถิน่ และชุมชน ตลอดจนหน่วยงาน สนับสนุนจากภาคนอก โดยมีระยะเวลา 6 เดือนในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่ ก.ค. – ธ.ค. 2559

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบสาเหตุหลักของ การสูญเสียป่าน่าน มี 2 ประการ คือ การขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นปัจจัยผลักดัน ที่ท�าให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่า ส่วนการส่งเสริมการปลูก ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์เป็นปัจจัยดึงดูด ภายใต้บริบทของพืน้ ที่ การท�าไร่ขา้ วโพด การบุกรุกป่าไม้ เกิดขึ้นซ�้าๆ และขยายตัวไปอย่างรวดเร็วในจังหวัดน่าน โดยพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทสี่ ญ ู เสียไปกว่าครึง่ หนึง่ ถูกใช้ปลูกข้าวโพด แม้วา่ ในช่วง 2 – 3 ปี ทีผ่ า่ นมา ราคารับซือ้ ข้าวโพดจะลดต�า่ ลงก็ตาม แต่เกษตรกรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่าน เกือบ 4 หมื่นครัวเรือนที่ยังอยู่ในวงจรปลูกข้าวโพด เนื่องจากสามารถเชื่อ ปัจจัยการผลิตและมีการอ�านวยความสะดวกเข้าไปรับซื้อผลผลิตในพื้นที่ ท�าให้ข้าวโพดยังเป็นหลักประกันถึงรายได้ส�าหรับที่จะมาหมุนใช้และ รองรับค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆของครอบครัว ไม่วา่ จะเป็นค่าใช้จา่ ยทางการศึกษาหรือ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาวิจยั โดยคณาจารย์ มฟล. ยังได้เสนอแนวทางการฟน ฟู ป่าไม้ ซึง่ ต้องอาศัยการประสานพลังการท�างานเชิงบูรณาการในทุกภาคส่วน ในลักษณะของการท�างาน 4 ประสาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสถาบัน การศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ด้วยมีเป้าหมายร่วมกันทีก่ ารหยุดยัง้ การบุกรุกป่า และสร้างป่าให้เป็นแหล่งอาชีพ ด้วยการสร้างทางเลือกที่ดีกว่าการปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทัง้ นี้ มฟล. ยังได้เสนอชุดแผนงาน 4 ด้าน เพือ่ ฟน ฟูปา่ น่าน ในนาม ของ ‘โครงการคืนป่า คืนชีวติ ให้เมืองน่าน’ ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างอาชีพ การพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรม และการส่งเสริมสุขภาวะ โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจเพือ่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการปลูกป่า ในใจคน เพื่อให้ผู้คนเกิดความหวังมีทางเลือก และเพื่อให้การด�าเนินงาน ฟน ฟูปา่ น่าน ตามแผนงาน 4 ด้าน เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม และด้วยความราบรืน่ และเห็นผลโดยเร็ว สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง ส�านักงานประสานงานโครงการคืนป่า คืนชีวติ ให้เมืองน่าน เพือ่ ท�าหน้าทีเ่ ป็น ศูนย์กลางส�าหรับบูรณาการการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน การน�าร่องพัฒนาตามโมเดลนี้ โดยจะได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่จะเป็น โครงการน�าร่องต้นแบบ ในการทดลองและแลกเปลีย่ น เรียนรู้ และขยายผล การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสนองแนวพระราชด�าริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาบรมราชกุมารีในการอนุรักษ์ป่าไม้ต่อไป


มฟล. วิชาการ มกราคม

11 2560

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา จัดประชุมนานาชาติ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกร่วมการประชุม ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มฟล.จัดการประชุมวิชาการ นานาชาติ ภายใต้หวั ข้อ “Towards a Natural Classification and Industrial Utilization of the Fungi” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และตระหนักถึง ความส� ำ คั ญ ของงานวิ จั ย และการศึ ก ษาความหลากหลายทางชี ว ภาพ อนุกรมวิธานและการจัดจ�ำแนกเชื้อรา ซึ่งจะน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์จาก เชื้อราในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจยั รุน่ ใหม่ รวมถึงนักศึกษาได้มโี อกาสพูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น เกี่ยวกับการวิจัยเชื้อราในการประชุมครั้งนี้

มกราคม

มฟล. เจ้าภาพ WUNCA34

18-20 ต้อนรับบุคลากรด้านไอทีจากทั่วประเทศกว่า 1,000 คน 2560

มฟล. ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ส�ำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “การด�ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34” (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 34th WUNCA) ณ มฟล. โดยมีบุคลากรทางด้าน เครือข่ายสารสนเทศจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมกว่า 1,000 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์มาบรรยายให้ ความรู้ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ระหว่างเครือข่าย ทางการศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งหวังสร้างบุคลากรที่จะ สามารถน�ำความรู้ไปพัฒนานวัตกรรม ตามนโยบาย Thailand 4.0 ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ มกราคม

พยาบาล มฟล. จัดประชุมวิชาการ

18-20 Challenge in Quality and safety nursing care 2560 ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ Connecting to the ASEAN Community : Challenge in Quality and Safety Nursing Care ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในการ บริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการบริการพยาบาล และให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติการพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมจาก หน่วยงานด้านการพยาบาลเดินทางมาจากทั่วประเทศ

12


กุมภาพันธ์

3 2560

กุมภาพันธ์

23 2560

MFii เชิญกูรูด้านการสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว มาเทรนนักศึกษาการท่องเที่ยว ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) ร่วมกับ ส�ำนักวิชาการจัดการ จัดเสวนาในหัวข้อ “เทคนิคสร้างเนื้อหา เพื่อส่งเสริม การสร้างแบรนด์แหล่งท่องเทีย่ ว” ให้แก่นกั ศึกษาและผูส้ นใจ โดยได้รบั เกียรติ จาก คุณนริสา ลีละถาวรปัญญา อดีตรองบรรณาธิการนิตยสาร Lonely Planet ประเทศไทย เป็นวิทยากร ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท นะโม คิดดี จ�ำกัด ผูผ้ ลิตงานสือ่ ทัง้ ทางด้านเนือ้ หาและดีไซน์ ทีส่ ร้างสรรค์ผลงานให้กบั หน่วยงาน ภาครัฐต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้บรรยายถึงเทคนิค การเขียนเนือ้ หาให้นา่ สนใจ การจัดวางรูปแบบสือ่ กรณีศกึ ษาทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ในด้านการท่องเทีย่ ว และยังจัด workshop ให้ผรู้ ว่ มงานทดลองน�ำเสนอการจัด ทริปท่องเที่ยวเชียงรายอีกด้วย

มฟล. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสหประชาชาติ ให้นักศึกษาและเยาวชนในเชียงราย กรมองค์การระหว่างประเทศ และสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย (UN) ร่วมกับ ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มฟล. จัดโครงการกรมองค์การ ระหว่างประเทศและสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยสัญจร เพือ่ เผยแพร่ ความรูเ้ กีย่ วกับสหประชาชาติแก่เยาวชนและประชาชนชาวเชียงราย รวมทัง้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาททางการทูตของไทย ในรูปแบบของการ เจรจาต่อรองแบบพหุภาคี โดยมี นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรม องค์การระหว่างประเทศ, นายมานพ เมฆประยูรทอง อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจ�ำกรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย พร้อมด้วย นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อ�ำนวยการกองบริหารงานองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมในการบรรยาย พิเศษครั้งนี้

มีนาคม

3 2560

มฟล.จัดสัมมนาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ส่วนบริการงานวิจยั ร่วมกับโครงการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์อารยธรรมลุม่ น�ำ้ โขง และศูนย์วจิ ยั ความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์ จัดการสัมมนา ‘การท่องเทีย่ ว และวัฒนธรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0’ โดยมี ทั้งภาคการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยหวังให้เป็นเวทีพบปะ แลกเปลีย่ นความรูก้ นั ระหว่างกลุม่ นักวิชาการ นักวัฒนธรรม และกลุม่ ผูป้ ระกอบการ การท่องเที่ยว เพื่อร่วมหาแนวทางการเชื่อมโยงต้นทุนทางวัฒนธรรมเข้ากับ การท่องเที่ยว ที่สอดรับกับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลเรื่อง Thailand 4.0 รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 21 มกราคม - มีนาคม 2560

13


มาเยี่ยม มาเยือน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11 มกราคม 2560 : รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะ ประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากร จ�ำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการการ จัดการเรียนการสอนของส�ำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

17 มกราคม 2560 : รศ.กัลณกา สาธิตธาดา ที่ปรึกษาอธิการบดี ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จ�ำนวน 62 คน เข้าศึกษาดูงานการด�ำเนินงานในภาพรวมของงานประกัน คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

16 กุมภาพันธ์ 2560 : รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ให้การต้อนรับ พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร การ ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 จ�ำนวน 320 คน เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ ยุทธศาสตร์การศึกษา กับการแก้ปัญหาชายแดน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

โรงเรียนเตรียมทหาร 22 กุมภาพันธ์ 2560 : รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ พันเอก ฉัตรชัย ดวงรัตน์ ผูบ้ งั คับการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะ ประกอบด้วย อาจารย์และนักเรียนเตรียมทหารชัน้ ปีที่ 2 รุน่ ที่ 59 จ�ำนวน 604 คน เข้าศึกษาดูงานการด�ำเนินงานในภาพ รวมของมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ณ หอประชุมสมเด็จย่า

โรงเรียนนายเรือ 1 มีนาคม 2560 : รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ พลเรือตรี ศาสตราจารย์ ตุลา เกตุษเฐียร ศาสตราจารย์ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ พร้อมคณะจ�ำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน การด�ำเนิน งานด้านการส่งเสริมงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

14


รอบรั้วนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาแพทย์ จัดกิจกรรม “พาน้องหมอเข้าวัด” ฝึกสมาธิปรับใช้กับการเรียนแพทย์ สโมสรนักศึกษาส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม “พาน้องหมอเข้าวัด” เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดป่าเย็นบุญ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ได้มีโอกาสฟังบรรยายธรรมะจาก พระอาจารย์ ภูวดล ปิยสีโล เจ้าอาวาสฯ พร้อมทั้งฝึกการเจริญภาวนาโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิและเดินจงกลม ซึ่งได้รับข้อคิดและแนวทางปฏิบัติตนในด้านต่างๆ เพือ่ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ทงั้ ในชีวติ ประจ�ำวัน การเรียนและประกอบอาชีพ ต่อไปในอนาคต

ชมรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและป่าไม้ ออกค่ายศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า นักศึกษาสมาชิกชมรมอนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์ปา่ และป่าไม้ ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดค่ายศึกษาเรียนรูธ้ รรมชาติ “โครงการรักษ์ปา่ ..รักษ์สตั ว์ ประจ�ำปีการศึกษา 2559” ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านห้วยชมภู ต.แม่เจดียใ์ หม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกในการรูร้ กั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่นับวันจะถูกท�ำลายมากไปทุกที ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับการด�ำรงชีวิตและ พฤติกรรมของสัตว์ปา่ จากวิทยากรทีศ่ นู ย์อนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์ปา่ แม่ยาว นอกจากนี้ ยังได้ชื่นชมความงามของผืนป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่วนอุทยานแห่ง ชาติขุนแจ ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการร่วมกันปลูกป่าชุมชน สร้างแนวกันไฟ เพือ่ ป้องกันไฟป่าในหน้าแล้ง และสร้างฝายเก็บน�ำ้ ทีห่ มูบ่ า้ นห้วยชมภู เพือ่ รักษา ความชุม่ ชืน้ ให้ผนื ป่า เป็นแหล่งน�ำ้ ให้สตั ว์ปา่ และเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้งได้อกี ด้วย รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 21 มกราคม - มีนาคม 2560

15


ในรั้ว มฟล.

กุมภาพันธ์

10 2560

นิทรรศการ ‘พบพาน’ (ผางผะติ้สส‹องนําธรรมบูชา)

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน�้าโขง มฟล. เปิดนิทรรศการ ‘พบพาน’ (ผางผะติส้ ส่องน�าธรรมบูชา) เพือ่ ถ่ายทอดข้อมูลทางด้านประวัตศิ าสตร์ของ เครื่องปันดินเผาโบราณ ในพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย เนื่องด้วยได้มีโครงการ ส�ารวจนับแต่ปี 2555 และได้ค้นพบชิ้นงานที่ผลิตมาจากดินที่มีเอกลักษณ์ พิเศษ ซึ่งท�าให้เชื่อได้ว่าพานเคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปันดินเผาขนาดใหญ่ และในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปันเครื่องปันดินเผา จากดินทีพ่ บในแหล่งเตาโบราณของพาน ซึง่ มีกลุม่ ศิลปินเชียงรายและผูส้ นใจ เข้าร่วม และได้น�าผลงานผางผะติ้สหรือผางประทีป ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ใน กลิ่นอายอดีต มาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน�้าโขง ให้บุคคลทั่วไป เข้าชมในนิทรรศการครั้งนี้

มกราคม

14 2560

คอนเสิรต์ แจส “คิดถึงพ‹อ” เทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.9

วงดนตรีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Band และ ส่วนพัฒนา นักศึกษา จัดการแสดงดนตรี “คิดถึงพ่อ” เพือ่ น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์อัครศิลปินหนึ่ง เดียวในโลก ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 4 ช่วงคือ มหาคีตราชัน, ธ คือ พลังของแผ่นดิน, ธ ดัง่ ดวงหฤทัย และ ขอเป็นข้ารองบาท ทุกชาติไป ประกอบด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพ ในด้านการดนตรี และบทเพลงเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดมาและตลอดไป

16

มีนาคม

17 2560

กิจกรรม MFU Walk Rally พนักงานสัมพันธ์ ประจําป‚ 2560

ส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา และ โครงการ สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ประจ�าปี 2560 ในรูปแบบของ Walk Rally ซึ่ง ได้แบ่งพนักงานออกเป็น 20 กลุ่ม ปฏิบัติภารกิจใน 10 ฐานกิจกรรมใน พื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์ฯ เพื่อให้เหล่าพนักงาน ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้พบปะสังสรรค์ ท�ากิจกรรมร่วมกัน อันจะเป็นการส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดี ทั้งยังเป็นการสนับสนุนแนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่ ต้องการส่งเสริมให้พนักงานของรัฐได้ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ


pr on Events ส่วนประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน และขอบคุณสือ ่ มวลชนประจ�ำปี ช่วงต้นปีทผี่ า่ นมา ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. ได้เดินทางไปขอบคุณ สื่อมวลชนส่วนกลาง ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2560 โดยมี ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดีและรักษาการแทน หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้น�ำ ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางของ มฟล. ไปมอบให้เป็นของขวัญแทนค�ำขอบคุณ แก่สอื่ มวลชน และยังได้ใช้โอกาสนีศ้ กึ ษาดูงานในสือ่ ต่างๆ เพือ่ น�ำมาปรับปรุง การท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเรียนรู้สื่อใหม่ที่มีอิทธิพลในยุค ปัจจุบัน อาทิ สื่อในเครือไทยรัฐ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก พีพีทีวี เว็บไซต์จีบัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เดินทางขอบคุณสื่อมวลชนท้องถิ่น ทั้งในจังหวัด เชียงราย ในวันที่ 18 มกราคม 2560 และจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ที่ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยมา โดยตลอด

ประชาสัมพันธ์ มฟล. ร่วมงานวันนักข่าว เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2560 ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. เข้าร่วม กิจกรรมวันนักข่าว จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ณ วัดศรีเกิด อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งในช่วงเช้าเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลแก่สื่อมวลชนผู้ล่วงลับ โดยมี ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนจากสือ่ มวลชน และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วม

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 21 มกราคม - มีนาคม 2560

17


มฟล. ในสื่อ ไทยรัฐ | 16 กุมภาพันธ์ 2560 | หน้า 4

Matichon (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

Section: กีฬา/การศึกษา วันที่: จันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่: ฉบับที่: 24595 Col.Inch: 32.35 Ad Value: 71,170 คอลัมน์: ตีเกราะเคาะไม้: รักวาเลนไทน์

ews (Mid-Day) tion: 810,000 e: 2,200

Section: First Section/การศึกษา วันที่: พุธ 4 มกราคม 2560 ปีที่: 67 ฉบับที่: 23263 Col.Inch: 11.84 Ad Value: 12,432 คอลัมน์: แวดวงของเรา: ผลิตทันตแพทย์แนวใหม่

หน้า: 13(ล่าง) PRValue (x3): 37,296

Section: ประชาชื่น/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม วันที่: พฤหัสบดี 5 มกราคม 2560 ปีที่: 39 ฉบับที่: 14179 หน้า: 17(ล่างซ้าย) Col.Inch: 8.95 Ad Value: 9,845 PRValue (x3): 29,535 คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: กต.รับรองหลักสูตรนิติมฟล.

หน้า: 24(กลาง) PRValue (x3): 213,510

คลิป: ขาว-ดำ

คลิป: สี่สี

คลิป: สี่สMatichon ี (Mid-Day)

Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชื่น/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม วันที่: พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่: 40 ฉบับที่: 14221 หน้า: 17(บนขวา) Col.Inch: 18.53 Ad Value: 28,721.50 PRValue (x3): 86,164.50 ภาพข่าว: แสดงภาพวาดจีน

มติชน | 5 มกราคม 2560 | หน้า 17

สยามรัฐ | 14 มีนาคม 2560 | หน้า 13 คม ชัด ลึก | 3 มกราคม 2560 | หน้า 9

Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

สข่าว: นิวC-170216009000(16 ส์ | 13 กุมภาพันธ์ 2560 | หน้ก.พ. า 2460/04:21) Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ รหัเดลิ วันที่: ศุกร์ 27 มกราคม 2560 ปีที่: 26 ฉบับที่: 9557 หน้า: 19(ล่าง) Col.Inch: 13.98 Ad Value: 15,378 PRValue (x3): 46,134 คลิป: ขาว-ดำ หัวข้อข่าว: สกอ.จับมือมฟล.จัดเวที'ยูนิเน็ต'สนองไทยแลนด์4.0

4067(3 ม.ค. 60/06:29)

Krungthep Turakij Circulation: 200,000 Ad Rate: 2,400

าว: C-170213035100(12 ก.พ. 60/06:48)

050(4 ม.ค. 60/06:15)

Section: จุดประกาย/Youngster วันที่: พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2560 หน้า: 1/1 ปีที่: 30 ฉบับที่: 10388 Col.Inch: 29.47 Ad Value: 70,728 คอลัมน์: Young Corner

มติชน | 16 กุมภาพันธ์ 2560 | หน้า 17

หน้า: 1/1

รหั C-170216038125(15 ก.พ. 60/08:03) หน้สข่า:าว: 1/1

ข่าวสด | 27 มกราคม 2560 | หน้า 19

18

หน

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-170105038131(4 ม.ค. 60/09:10)

สยามรัฐ | 4 มกราคม 2560 | หน้า 13

Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 1,000,000 Ad Rate: 1,600

กรุงเทพธุรกิจ | 2 มีนาคม 2560 | หน้า 2

หน้า: 2(ล่างซ้าย PRValue (x3): 2


Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

มฟล. ในสื่อ

ไทยรัฐ | 13 มีนาคม 2560 | หน้ วันาที10่: ศุกร์ 24 มีนาคม 2560

Khao Sod ction: First Section/การศึกษา Circulation: 950,000 นที่: อังคาร 14 มีนาคม 2560 Section: การตลาด/เศรษฐกิ จภูมิภาค ที่: 67 ฉบับที่: 23332 หน้า:วั13(ซ้ าย) Ad Rate: 1,100 น ที : ่ พฤหั ส บดี 23 อาทิ ต ย์ 26 มีนาคม 2560 l.Inch: 14.42 Ad Value: 15,141 PRValue (x3): 45,423 Clip: Full Color ฉบับที่: 4925 อลัมน์: แวดวงของเรา: เวียดนามดูงานสมุนไพรไทย ปีที่: 39 Prachachart Turakij Col.Inch: 11.22 Ad Value: 15,147 Circulation: 120,000 คอลัมน์: ข่าวสั้น: มฟล.ติวภาษาชุมชนท่องเที่ยว Ad Rate: 1,350

หน้า: 21(บนขวา) PRValue (x3): 195,558

หน้า: 22(บนซ้าย) PRValue (x3): 45,441

Clip: Full Color

Clip: Full Color

รหัสข่าว: C-170313039094(12 มี.ค. 60/08:02)

Siam Rath Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,050

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: เสาร์ 18 มีนาคม 2560 ปีที่: 68 ฉบับที่: 21606 หน้า: 12(กลาง) Col.Inch: 13.56 Ad Value: 21,696 PRValue (x3): 65,088 เดลิ 17 มีนาคมจพอเพี 2560ยง" | หน้สู่กาารพั 21 ฒนายั่งยืน หัวข้น อข่ิวาส์ว:| "เศรษฐกิ

62(14 มี.ค. 60/05:57)

ย) 212,184

ปีที่: 26 ฉบับที่: 9613 โพสต์ทูเดย์ | 18 มีหน้ า: 2560 19(ขวา) นาคม | หน้า 12 Col.Inch: 9 Ad Value: 9,900 PRValue (x3): 29,700 ภาพข่าว: สอนว่ายน้ำ

Section: First Section/สังคมสยามรัฐ | 232560 มีนาคม 2560 | หน้า 22 วันประชาชาติ ที่: ศุกร์ 31ธุรมีกินจาคม หน้า: 1/1 ปีที่: 67 ฉบับที่: 23349 หน้า: 4(ซ้าย) 24 มีนาคม 2560 | หน้า 19 Col.Inch: 21.31 Ad Value: 22,375.50 ข่าวสด |PRValue (x3) : 67,126.50 ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: เพื่อการพัฒนา

Clip: Black/White

หน้า: 1/1

สยามรัฐ | 31 มีนาคม 2560 | หน้า 21 คลิป: สี่สี

รหัสข่าว: C-170323023009(22 มี.ค. 60/05:50)

หน้า: 1/1

ไทยรัฐ | 18 มีนาคม 2560 | หน้รหั า 12สข่าว: C-170324012103(24 มี.ค. 60/03:40) หน้า: 1/1

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 21 มกราคม - มีนาคม 2560

19

Clip


สถิตผ ิ ส ู ำเร็จการศึกษา มฟล. ปการศึกษา 2558

บัณฑิตชาย

จำแนกตามระดับ

717 คน

ปริญญาตรี

2,237 คน จำนวนบัณฑิตทุกระดับ

2,461 คน

ปริญญาโท

1,744 คน

ปริญญาเอก

บัณฑิตตางชาติ

216 คน 8 คน

ิ ณ ั ฑต จ ำ นวนบ

140 คน

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ิ ณ ั ฑต จ ำ นวนบ

55 คน

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ิ ณ ั ฑต จ ำ นวนบ

55 คน

สำนักวิชาวิทยาศาสตรเครืองสำอาง

73 คน

เกียรตินย ิ มอันดับ 2

เกียรตินย ิ มอันดับ 1

717 คน

จำนวนบัณฑิตผูไ ดรบ ั เหรียญรางวัล

สำนักวิชาศิลปศาสตร

บัณฑิตหญิง

สำนักวิชาการจัดการ

304 คน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร

ิ ณ ั ฑต จ ำ นวนบ

ิ ณ ั ฑต จ ำ นวนบ

907 คน

สำนักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

104 คน

สำนักวิชานิติศาสตร

ิ ณ ั ฑต จ ำ นวนบ

ิ ณ ั ฑต จ ำ นวนบ

241 คน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร

273 คน

สำนักวิชาจีนวิทยา

ิ ั ! ฑต นบ sณ Cจonำgนrวat

ิ ณ ั ฑต จ ำ นวนบ

241 คน

273 คน

สำนักวิชาเวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ

ิ ณ ั ฑต จ ำ นวนบ

ิ ณ ั ฑต จ ำ นวนบ

112 คน

66 คน

www.mfu.ac.th

MFUConnect

Mfu mag 21 y6  

Magazine of Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand Vol.6 No.21 January - March

Mfu mag 21 y6  

Magazine of Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand Vol.6 No.21 January - March