Page 1

Long Live The King จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 | ตุลาคม - ธันวาคม 2559


“...ข้าพระพุทธเจ้า จะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ อย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศ และสนับสนุน ให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย ปกครองประเทศ ด้วยหลัก นิติธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุข แห่งประชาชนชาวไทย... ” ความตอนหนึ่งจากค�าปฏิญาณตน ในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” น�ากล่าวโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สารบัญ

3 6 7 8 10 13 14 18

àÃ×èͧ¨Ò¡»¡ New | Different | Better ¤¹à¡‹§ Á¿Å. Á¿Å. ¡Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ ÃÒ§ҹ¾ÔàÈÉ Green MFU ã¹ÃÑéÇ Á¿Å. Á¿Å. ã¹Ê×èÍ

ภาพปก : ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) | goo.gl/2RNF4Z ภาพประกอบภายในฉบับ : ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล.

2

ที่ปรึกษา รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี บรรณาธิการ ดร. พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี กองบรรณาธิการ ฝ่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ติดตามข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th MFUConnect ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 0-5391-7034, 0-5391-7037 0-5391-7049 pr@mfu.ac.th MFU E-Magazine


เรื่องจากปก

ด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2541 จวบจนปจจุบนั ก็นับเนื่องเป็นระยะเวลา 18 ปีเต็ม ที่มหาวิทยาลัยในดินแดนเหนือสุด ของสยามแห่งนี้ ค่อยๆ เติบโตขึ้นทีละก้าว..ทีละก้าว จากดินแดนที่ รกร้างว่างเปล่าบนดอยแง่ม ค่อยๆ ถูกเติมเต็มในด้านต่างๆ ด้วยการ สนับสนุนจากหลายภาคส่วน จากแรกเริ่มในการปลูกต้นไม้หนึ่งต้น จนมีตน้ ไม้นบั แสนต้นในวันนี ้ จากอาคารหลังแรกท่ามกลางดินดอยสีแดง จนมีหมูอ่ าคารท่ามกลางบรรยากาศสวยงามเพือ่ รองรับการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตของชาวมหาวิทยาลัยนับหมื่นชีวิตในปจจุบัน ย้อนร�าลึกไปเมื่อปี 2548 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับ พระราชทานพระมหากรุณาธิคณ ุ อันใหญ่หลวงจาก สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (เมื่อครั้งด�ารงพระอิสริยยศ สยามมกุฎราชกุมาร) ซึง่ ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ ุ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

4

จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชให้เสด็จพระราชด�าเนิน แทนพระองค์ ในพิธเี ปิดพระราชานุสาวรียส์ มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแม่ฟ้าหลวง และพิธีเปิดอาคารกีฬา เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินนี าถ เมือ่ วันอาทิตย์ท ี่ 11 ธันวาคม 2548 โดยมีพลต�ารวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย (ในขณะนัน้ ) และรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิรชิ นะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ถวายรายงานประวัติความเป็นมาในการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ฯ และอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ยังความปลาบปลื้มปิติให้กับชาว มหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั พระมหากรุณาธิคณ ุ ในครัง้ นัน้ โดยมีตน้ “ล�าดวน” ซึง่ เป็นต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัยทีส่ มเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงปลูกไว้ ณ ลานดาว เป็นอนุสรณ์ให้รา� ลึกถึง เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ส�าคัญของมหาวิทยาลัยจวบจนทุกวันนี้


เรื่องจากปก

พลต�ารวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) และ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปลูกต้นล�าดวน ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงกดปุ่มไฟฟ้า เปิดแพรคลุมป้ายอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถวายรายงาน

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 20 ตุลาคม - ธันวาคม 2559

5


New | Different | Better

มฟล. จัดอบรม

‘ความรู้เบื้องต้น ส�าหรับผู้ช่วยเหลือ งานกายภาพบ�าบัด’ รุ่นที่ 7 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘ความรู้เบื้องต้นสําหรับผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบําบัด’ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2559 ณ อาคารปรีคลินิก มีผู้สนใจเข้าร่วม อบรมเดินทางจากทัว่ ประเทศ ไม่วา่ จะเป็นสุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราช จากทั้งสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน ด้วยหน่วยงานต้นสังกัดตระหนัก ถึงความส�าคัญของทีมงานสนับสนุนการท�างานของนักกายภาพ ว่าสามารถ ช่วยให้งานด้านกายภาพด�าเนินไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีตอ่ ผูเ้ ข้ารับการรักษาเป็นอย่างยิง่ และให้ความไว้วางใจ มฟล. จึงได้ จัดอบรมหลักสูตรต่อเนือ่ งเป็นรุน่ ที ่ 7 วิทยากรโดยคณาจารย์สาขากายภาพบ�าบัด ซึ่ง อาจารย์ เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ การอบรมดังกล่าวเป็นหลักสูตร 4 วัน ประกอบไปด้วยการรับฟง การบรรยายและการฝึกปฏิบตั กิ าร อย่างการบรรยาย เช่น บทบาทและหน้าที่ ของผูช้ ว่ ยเหลืองานกายภาพบ�าบัด การกูช้ พี ขัน้ พืน้ ฐาน, การจัดท่าทางผูป้ ว่ ย อย่างง่ายส�าหรับเตรียมการรักษาทางกายภาพบ�าบัด, การจัดเตรียมอุปกรณ์ การออกก� า ลั ง กายเพื่ อ สุ ขภาพ, การจัด เตรีย มและบ�า รุง รัก ษาอุปกรณ์ Bedside Assistive devices เป็นต้น ส่วนการปฏิบัติการ ได้แก่ การจัด เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางกายภาพบ�าบัด, การจัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่ อ งมื อ ทางไฟฟ้ า ส�า หรับผู้ช่ว ยเหลืองานกายภาพบ�า บัด สาธิต การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพที่นิยมใช้ทางกายภาพบ�าบัด, การช่วยงาน เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางกายภาพบ�าบัด เป็นต้น

6

อาจารย์ เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล อาจารย์ประจ�าสาขาวิชา กายภาพบ�าบัด ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มฟล. กล่าวว่า การจัดอบรมนี้ เพื่อให้ผู้ช่วยนักกายภาพบ�าบัดและผู้สนใจทั่วไป มีการพัฒนาองค์ความรู้ ทางกายภาพบ�าบัด และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างานได้ มีความเข้าใจ ในหลักการปฏิบัติงาน การเตรียมเครื่องมือในการรักษาทางกายภาพบ�าบัด มากยิง่ ขึน้ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างผูช้ ว่ ยนักกายภาพบ�าบัด และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “โดยทั่วไปจะมีการอบรมให้กับนักกายภาพบ�าบัด เราเล็งเห็นว่า ผู้ช่วยฯ ก็มีส่วนส�าคัญที่จะท�าให้งานกายภาพเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น จึงคิดว่าควรเตรียมความพร้อมให้กบั กลุม่ บุคลากรเหล่านัน้ ซึง่ มีทงั้ ผูช้ ว่ ยเหลือ งานกายภาพหรือทีม่ าด้วยต�าแหน่งงานบริหาร หรือเจ้าหน้าทีเ่ วชกรรมฟืน้ ฟู เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้ ที่ได้เข้ามาอยู่ในแผนกกายภาพบ�าบัด จะได้มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมเครื่องมือ ซึ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับการกายภาพบ�าบัดมีมาก ทัง้ ใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้ มีการจัดเตรียมทีแ่ ตกต่างกัน และยังมีการเรื่องการดูแลรักษา การจัดห้อง การจัดอุปกรณ์ เพื่อให้การ ด�าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น และส่งผลดีต่อผู้ป่วย ท�าให้ผู้ป่วยอยู่ ภายใต้คุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาลด้วย” อ.เบญจมาภรณ์ กล่าว นอกจากการได้ให้บริการวิชาการแล้ว การจัดอบรมยังท�าให้ คณาจารย์ในสาขาวิชาได้พบปะผู้ปฏิบัติงานในสนามจริงจากพื้นที่ต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนถึงปญหาอุปสรรคในการท�างาน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ดีที่ อาจารย์จะได้น�าไปส่งต่อให้กับนักศึกษา เพื่อท�าให้นักศึกษาจบการศึกษา แล้วก้าวไปเป็นนักกายภาพบ�าบัดที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น พร้อมส�าหรับทุก สถานพยาบาลและผู้ป่วยต่อไป


คนเก่ง มฟล. นักศึกษาวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอางเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รายการ จากการแข่งขัน THAILAND COSMETIC CONTEST 2016 นักศึกษาส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางไทย “THAILAND COSMETIC CONTEST 2016” จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ คลัสเตอร์เครื่องส�ำอางไทย องค์กรเครือข่าย บริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบ เครือข่ายมหาวิทยาลัย และบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน ) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 โดยนักศึกษา มฟล. ได้รับรางวัลชนะเลิศถึง 2 ทีม พร้อมรับเงินสดทีมละ 20,000 บาท และการสนับสนุนผลิตสินค้าต้นแบบทีมละ 80,000 บาท ดังนี้

นายสหภาพ กุณฑลบุตร และคณะ

นางสาวนันท์ทิชา วงลคร และคณะ

ได้รับรางวัล Cosmetic Science จากผลงานชุด “TRESTE The Yunnan Collection” ผลิตภัณฑ์จากชาเขียว ประกอบด้วย 3Tea Scrub Gel, 3Tea Mineral Spray, 3Tea Night Gel, 3Tea Facial Sunscreen และ 3Tea Biphase Leave On โดยพิจารณาจากโครงการต้นแบบ หรือ สินค้าที่มีการพัฒนาจากงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอางของไทย ที่มีผลการทดลองของการใช้หรือการพิสูจน์ที่ยอมรับเชิงสถิติ

ได้รบั รางวัล Thai Spa จากผลงานชุด “Pannara Perilla Set” ผลิตภัณฑ์จากงาขีม้ อ่ น ประกอบด้วย Youthful Facial Moisturizer, Radiant Body Moisturizer, Smoothing Shower Scrub, Anti-hair Fall Treatment Shampoo และ Hair Fall Control Spray โดยพิจารณาจากโครงงานต้นแบบ หรือสินค้าทีใ่ ช้แนวทางของสปา ที่เน้นการใช้เอกลักษณ์และวัตถุดิบจากพืช สมุนไพร ที่แสดงถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่นต่างๆ ของไทย

TRESTE

Pannara Perilla Set

The Yunnan Collection

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 20 ตุลาคม - ธันวาคม 2559

7


มฟล. กับนานาชาติ นศ.‘อาเจะห์’ อินโดนีเซีย จัดกิจกรรม สร้างการเรียนรูท ้ างวัฒนธรรม ชมรมนักศึกษาอินโดนีเซีย มฟล. น�ำคณะนักศึกษาจากสถาบัน การศึกษาศิลปะ Lembaga Seni Qasidah Indonesia - LASQI จากเขต ปกครองพิเศษอาเจะห์ เดินทางมาร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับนักศึกษา มฟล. และโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ภายใต้ชอื่ กิจกรรม The Raised Hopes : A Story from Aceh, Indonesia to the world ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2559 โดยพิธีเปิดกิจกรรม คณะนักศึกษาจากจังหวัดอาเจะห์ได้จัดการ แสดงทางวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม อย่างสนใจ การแสดงมีทั้งการเล่นดนตรี การร้องเพลง และการร่ายร�ำ ดังนี้ Ranup Lampuan Dance การแสดงที่จัดขึ้นเฉพาะการต้อนรับแขก, Saweub Le Beuna เพลงทีอ่ ธิบายถึงความโศกเศร้าของผูค้ นทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ จากคลื่นสึนามิในจังหวัดอาเจะห์ ในปี 2004, Wahsani Bilaadi การเต้นร�ำ ร่วมสมัยซึ่งเป็นตัวแทนของศาสนาหลักของอาเจะห์ ซึ่งคืออิสลาม, The Sufi ดนตรีที่เป็นตัวแทนศาสนาอิสลามในอาเจะห์ และ Tarek Pukat เป็นการร่าย ร�ำหรือการการเต้นทีเ่ ปรียบเสมือนตัวแทนของสังคมอาเจะห์ทอี่ าศัยใกล้ทะเล การแสดงสื่อให้เห็นถึงกิจกรรมของชาวประมง ไม่ว่าจะเป็นการพายเรือหรือ การท�ำอวน

มฟล.- ม.ฮิโรชิมา ร่วมมือวิชาการ หารือพัฒนา หลักสูตรสองปริญญา

8

รศ. ดร. วันชัย ศิรชิ นะ อธิการบดี มฟล. พร้อมผูบ้ ริหาร เยือน มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา กับ นพ. Mitsuo Ochi อธิการบดี ม.ฮิโรชิมา หลังจากได้ลงนามในระดับหน่วยงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ระหว่างส�ำนักวิชานวัตกรรมสังคม มฟล. กับสาขาการพัฒนาและความร่วมมือ ระหว่างประเทศของบัณฑิตวิทยาลัย (The Graduate School of International Development and Cooperation) แห่งมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา โดยร่วมกัน ด�ำเนินการแลกเปลีย่ นการวิจยั และร่วมพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท แบบสอง ปริญญา (Double master’s degree) ในสาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development) เตรียมขยายความร่วมมือเพิ่มเติมด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการแลกเปลีย่ นนักศึกษา-บุคลากร ตลอดจนสือ่ สิง่ พิมพ์และข้อมูล ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ทูตเยอรมัน พบ อธิการบดี มฟล. หารือสร้างความร่วมมือวิชาการ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายเพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูต สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ณ กรุ ง เทพฯ และภริ ย า ในโอกาสเยื อ น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่ได้ให้ความสนใจซักถามถึง โครงการและหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนา เชียงรายให้ก้าวสู่เมืองสมุนไพรครบวงจร หรือสถาบันชา ไปจนถึงศูนย์ความ เป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา เพื่อหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือ วิชาการระหว่างกันต่อไป

อาจารย์ มฟล. ร่วมประชุมคลังสมองนานาชาติ กับ 17 นักวิชาการทัว่ เอเชีย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี และอาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชานวัตกรรมสังคม ได้รับเชิญจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.) ให้เป็นตัวแทนนักวิชาการไทย เนื่องจากเป็นนักวิชาการที่ท�ำวิจัยเกี่ยวกับจีนในหลากหลายมิติ และสังกัดมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการ สอนและศึกษาเกี่ยวกับจีนอย่างรอบด้าน โดยร่วมกับนักวิชาการจาก 17 ประเทศจากทั่วเอเชีย เข้าร่วมประชุมคลังสมองนานาชาติ ‘การสร้างประชาคม เพือ่ เป้าหมายร่วมระหว่างจีนและเพือ่ นบ้าน : ข้อท้าทายและอนาคต’ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน การประชุมดังกล่าว จัดขึน้ เพือ่ รวบรวมความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นนักวิชาการในภูมภิ าคเอเชีย เพือ่ สร้างประชาคมคลังสมองแห่งเอเชีย โดยจีน พยายามผลักดันให้เกิด Community of Common Destiny เพื่อให้กลุ่มนักวิชาการตัวแทนจากทั่วเอเชียร่วมกันสร้างและท�ำให้ Community of Common Destiny สามารถน�ำมาใช้ได้จริง รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 20 ตุลาคม - ธันวาคม 2559

9


รายงานพิเศษ

นายกฯ เยือน มฟล. เยีย ่ มชมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ และผลิตภัณฑ์จากการศึกษาวิจย ั สมุนไพรครบวงจร

10

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีก�ำหนดการเดิน ทางมาปฏิบัติภารกิจและพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โดยเยี่ยมชมนิทรรศการและสินค้าโอทอป พร้อมเปิด ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste ที่ อ.ป่าแดด รวมถึงเดินทางมา เยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เมื่อมาถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย มี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ให้การต้อนรับ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจเป็นประธานการประชุม หารือร่วม ระหว่างคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จ. เชียงราย จ.พะเยา จ.แพร่ และ จ.น่าน ที่ห้องเชียงแสน อาคารส�ำนักงานอธิการบดี มฟล. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมอธิการบดีและผู้บริหาร มฟล. ได้มอบรูปจ�ำลอง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นของที่ระลึก จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้ให้สมั ภาษณ์สอื่ มวลชนเกีย่ วกับผลสรุปจากการประชุม กรอ. และโครงการต่างๆ ของ มฟล. ที่ส อดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ก่อนออกไปปลูกต้นยางนา บริเวณด้านหน้าอาคารส�ำนักงานอธิการบดี ซึ่งยางนาเป็นไม้ที่มีคุณค่าทาง เศรษฐกิจของไทย นิยมน�ำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ท�ำให้ปริมาณลดลง อย่างรวดเร็ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้มี พระราชปรารภเมื่อปี 2504 ว่า “...เป็นที่น่าวิตกว่าหากมิได้บ�ำรุงส่งเสริมและ ด�ำเนินการปลูกยางนาขึ้นแล้ว ปริมาณยางนาก็จะลดน้อยลงไปทุกปี จึงควร มีการด�ำเนินการวิจยั เกีย่ วกับการปลูกไม้ยางนา เพือ่ น�ำความรูไ้ ปใช้ในการปฏิบตั ”ิ


รายงานพิเศษ

นอกจากการประชุมในวาระส�ำคัญแล้ว นายกรัฐมนตรียงั ได้เข้าเยีย่ ม ชมโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ อันเป็นโครงการที่ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิมพระชนม์ครบ 80 พรรษา และแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ของ มฟล. ในการด�ำเนินรอยตามพระราชด�ำริในการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ และสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าในการ “ปลูกป่า..สร้างคน” จึงได้ จัดสรรพืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ศึกษาเรียนรู้ และจัดแสดง พืชพรรณนานาชนิด ทั้งไม้ท้องถิ่น ไม้ต่างประเทศ ไม้เศรษฐกิจ ไม้ประดับ และพืชสมุนไพรที่ใช้งานในประเทศไทย ในโอกาสนี้ อธิก ารบดี มฟล.ได้บรรยายสรุปความพร้อมใน โครงการการสนับสนุนเชียงรายเมืองสมุนไพรครบวงจร และการต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพือ่ สุขภาพ ตามนโยบายรัฐบาลทีต่ อ้ งการส่งเสริม ให้มีจังหวัดน�ำร่อง ให้เป็นเมืองสมุนไพรต้นแบบ อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้ น�ำเสนอผลงาน ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางและยาสมุนไพร อันเป็น ผลผลิตของการศึกษาวิจัยพืชพรรณสมุนไพรต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมี คณาจารย์และนักศึกษาจากส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง และส�ำนัก วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ข้อมูลและตอบค�ำถามนายกรัฐมนตรีที่ซักถาม อย่างสนใจและให้การชื่นชมการด�ำเนินงานอย่างจริงจังของมหาวิทยาลัย จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับในเวลา 16.30 น.อันเป็นการเสร็จสิ้น ภารกิจ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 20 ตุลาคม - ธันวาคม 2559

11


มฟล. พร้อมดันเชียงรายสูเ่ มืองต้นแบบ หนุนนโยบายรัฐ-รับแผนแม่บทพัฒนาสมุนไพรไทย เมือ่ เสร็จสิน้ การปฏิบตั ภิ ารกิจ การเป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่าง กรอ. ส่วนกลาง และ กรอ. กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน จากนัน้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าเยี่ยมชม สวนสมุนไพรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีพื้นที่กว่า 17 ไร่ จัดแสดงสมุนไพรไทยกว่า 400 ชนิด โดยเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ ในการนี ้ รศ.ดร.วันชัย ศิรชิ นะ อธิการบดี มฟล. กล่าวรายงานความคืบหน้า เกี่ยวกับความพร้อมรอบด้านของ มฟล. ในการเป็นศูนย์กลางน�าร่องและผลักดัน จังหวัดเชียงรายสูเ่ มืองสมุนไพรครบวงจร ตามนโยบายของรัฐบาลทีไ่ ด้ทา� แผนแม่บท การพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับแรกของประเทศ พร้อมเปิดโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้รับเลือกให้เป็นเมืองน�าร่องต้นแบบ และ มฟล. ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายก็พร้อมสนับสนุนนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มก�าลัง ด้วยมี หน่วยงานภายในและโครงการเกี่ยวกับสุมนไพรที่ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อธิการบดี กล่าวว่า มฟล. เป็นสถาบันการศึกษาทีม่ อี งค์ความรูด้ า้ นสมุนไพร มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีห้องปฏิบัติการที่พร้อมใช้ มี โรงงานผลิตสมุนไพรทีไ่ ด้มาตรฐานและเครือข่ายปลูกสมุนไพรปลอดสารพิษ ทัง้ ยังมี หน่วยงานทีส่ ง่ เสริมการพัฒนานวัตกรรม พร้อมท�าการผลิตและจัดจ�าหน่าย รวมทัง้ มี การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ออกสู่ตลาด บวกกับนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลที่ชัดเจน ยิ่งท�าให้ มฟล. สามารถ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเชียงรายไปสู่เมืองสมุนไพรครบวงจรได้อย่างเข้มแข็ง รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสา� นักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ได้รายงาน ต่อนายกรัฐมนตรี ว่า มฟล. มีเป้าหมายในการสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ด้วยอุตสาหกรรมสมุนไพร โดยมีการด�าเนินงานทัง้ การส่งเสริมการปลูกและแปรรูป สมุนไพรทีม่ คี ณ ุ ภาพ, การวิจยั เพือ่ รับรองคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ของสมุนไพร, การพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สมุนไพร, การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีดา้ นการปลูก การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชมุ ชน, การส่งเสริม การใช้สมุนไพรและภูมปิ ญ  ญาไทยในการรักษาโรคและสร้างเสริมสุขภาพ, เพิม่ ช่องทาง การตลาดและกระจายสินค้าสมุนไพรเชิงรุก ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการผลักดันเชียงรายเมืองสมุนไพรครบวงจร จึงไม่ใช่ ความส�าเร็จของมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงความส�าเร็จจากระดับ ชุมชนสู่ระดับประเทศ โดยต้องประสานความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน เพื่อ มุ่งสู่เป้าหมายตามแผนแม่บทของรัฐบาลในที่สุด

12


Green MFU

นายกฯ เยือนหมูบ ่ า้ นปลอดขยะต้นแบบเชียงราย โดย : ดร.ปเนต มโนมัยวิบล ู ย์ อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

เมือ่ วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงรายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ได้ ด�ำรงต�ำแหน่ง โดยภารกิจแรกคือการเดินทางไปเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ปลอดขยะ Zero Waste ที่บ้านโป่งศรีนคร ต�ำบลโรงช้าง อ�ำเภอป่าแดด ก่อนที่จะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ เอกชน (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บ้านโป่งศรีนคร เป็นต้นแบบของการจัดการสิง่ แวดล้อมด้วยชุมชน (Community-based Management) นับตั้งแต่นายมานพ ชัยบัวค�ำ หรือ “ก�ำนันเลียบ” เข้ารับต�ำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ในปี 2553 หมู่บ้านได้พัฒนา ตามแนวทาง “สุขภาพดี มีสตางค์ ยั่งยืน” โดยน�ำเศษวัสดุมาเปลี่ยนเป็น สินค้าและผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การท�ำผ้าเช็ดเท้าจากเศษผ้า การน�ำขวด บรรจุภณ ั ฑ์มาท�ำเป็นก้านไม้กวาด เป็นต้น ผูท้ มี่ าเยีย่ มเยียนและพักทีโ่ ฮมสเตย์ ของหมูบ่ า้ นยังจะมีโอกาสได้ลมิ้ รสผักปลอดสารพิษ ทีป่ ลูกโดยใช้สารบ�ำรุงดิน จากการหมักเศษใบไม้ในเสวียน และน�ำ้ หมักจากเศษอาหาร เป็นผลมาจาก ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการลดปริมาณขยะที่ สอดแทรกในชีวิตประจ�ำวันของสมาชิกรุ่นต่างๆ ตั้งแต่การตรวจประเมิน การคัดแยกขยะในครัวเรือนของเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านโป่ง ไปจนถึง การจัดงานศพปลอดขยะของกลุ่มแม่บ้าน ท�ำให้บ้านโป่งศรีนครชนะเลิศ การประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ของกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2558 บทเรียนจากความส�ำเร็จนี้ ได้รับการถ่ายทอดผ่านโครงการวิจัย และการบริ ก ารวิ ช าการ ของนั ก วิ จั ย จากศู น ย์ วิ จั ย และฝึ ก อบรมด้ า น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ส�ำนักวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Zero Waste ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน เดือนมกราคม 2559 ช่วยให้จงั หวัดเชียงรายประสบความส�ำเร็จ โดยมีจำ� นวน หมู่บ้านผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดของกรมส่งเสริมคุณภาพ สิง่ แวดล้อม ประจ�ำปี 2559 สูงเป็นประวัตกิ ารณ์ถงึ 17 ชุมชน และเป็นส่วนหนึง่ ของการขับเคลื่อนการจัดการขยะที่ต้นทางตามแผนปฏิบัติ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” อันเป็นเป้าหมายส�ำคัญทีต่ อ้ งการความร่วมไม้รว่ มมือจากทุกภาคส่วน

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 20 ตุลาคม - ธันวาคม 2559

13


ในรั้ว มฟล.

ตุลาคม

21 2559

พิธถ ี วายเครือ ่ งสักการะแด่สมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีถวายเครื่องสักการะแด่ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ�าปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อ ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการพยาบาลและสาธารณสุข จนได้รับพระสมัญญานามว่า “พระมารดาแห่งการพยาบาลไทย” และได้มี การก�าหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพ เป็นวัน พยาบาลแห่งชาติ โดยในงานประกอบด้วยพิธีถวายพานพุ่มสักการะ และพิธี กล่าวถวายราชสุด ี โดย รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสา� นักวิชาพยาบาลศาสตร์ นอกจากนี ้ ยังมีบคุ ลากรจากส�านักวิชาแพทยศาสตร์ ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหน่วยงานภายนอกที่ด�าเนินงานด้านการ พยาบาลและการสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ตุลาคม

21 2559

มฟล. ร่วมพิธเี ดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนือ ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จย่า ณ โครงการพัฒนาดอยตุง มฟล. เข้าร่วมพิธเี ดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุด ี เนือ่ งในวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 116 ปี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย ซึง่ จัดโดย จังหวัดเชียงราย มีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นจากทุกภาคส่วนใน จังหวัดเชียงราย รวมถึงคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาจาก มฟล. โดย พิธเี ป็นไปอย่างสมพระเกียรติ มีการตัง้ ขบวนเครือ่ งราชสักการะ พานพุม่ ดอกไม้สด ต้นเทียน ต้นผึ้ง ฯลฯ และกลุ่มมวลชน ที่บริเวณสามแยกบ้านพักรับรอง ก่อน เคลื่อนขบวนไปยังบริเวณพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอ่านประกาศ ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นผู้เข้าร่วมงานถวายเครื่องรายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จย่า

14


ในรั้ว มฟล.

พฤศจิกายน

4

พิธถ ี วายผ้ากฐินพระราชทาน

2559

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ประกอบพิธสี มโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันที ่ 3 พฤศจิกายน 2559 ก่อนทีจ่ ะน�าไปทอดถวายพระสงฆ์ผจู้ า� พรรษา ทีว่ ดั ศรีบญ ุ เรือง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ในวันที ่ 4 พฤศจิกายน 2559 โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิรชิ นะ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวาย ผ้ากฐินพระราชทาน พร้อมปจจัยเพือ่ น�าไปท�านุบา� รุงวัดและสนับสนุนการศึกษา ของพระภิกษุและสามเณร เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป

ธันวาคม

5 2559

พิธท ี า� บุญตักบาตร เพือ ่ ถวายเปนพระราชกุศล เนือ ่ งใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

มฟล. จัดพิธีท�าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิรชิ นะ อธิการบดี เป็นประธานในพิธ ี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและ ตักบาตรแด่พระสงฆ์ 10 รูป เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 20 ตุลาคม - ธันวาคม 2559

15


ในรั้ว มฟล.

พฤศจิกายน

6 2559

รองนายกรัฐมนตรี เยือน มฟล. พร้อมปาฐกถา ‘มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน’ รับไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายก รัฐมนตรี เยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมปาฐกถาและให้นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ที่ อาคาร พลต�ารวจเอกเภา สารสิน โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิรชิ นะ อธิการบดี ให้การต้อนรับ และมีผู้สนใจเข้ารับฟงกว่า 700 คน จากทุกภาคส่วนทั่วจังหวัดเชียงราย โดยเนือ้ หาการปาฐกถานัน้ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเพือ่ ก้าวสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 ทีไ่ ด้ระบุวา่ เป็นโมเดลขับเคลือ่ นประเทศไทยสูค่ วามมัน่ คง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมอธิบายถึงเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เน้น เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ส�าหรับการก้าวสูป่ ระเทศไทย 4.0 คือการปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทัง้ นีก้ ารปาฐกถายังกล่าวถึงปจจัยส�าคัญทีช่ ว่ ยผลักดันให้เกิดการค้า การลงทุน การสร้างโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญไม่ว่าจะเป็นการต่อเชื่อมด้าน การคมนาคมขนส่ง ความมัน่ คงทางด้านพลังงานและความพร้อมด้านไอซีที หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้สถานศึกษาทั่วประเทศได้มีการออกไป จับมือกับชุมชนและส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อน ให้ทกุ ภาคส่วนเดินหน้าไปด้วยกัน ทุกหน่วยจะได้มโี อกาสเสริมสร้างพัฒนางาน ของตัวเองในการปรับวิถกี ารท�างานเพือ่ สร้างผลิตภัณฑ์ทอี่ าศัยความรูม้ ากขึน้ เพิ่มมูลค่ามากขึ้น รองนายรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า ทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นปจจัยส�าคัญ และได้โยงถึงการพัฒนาโครงสร้างการศึกษา ที่ต้องท�าให้เกิดการศึกษา ตลอดชี วิ ต ทั้ ง ในระบบ นอกระบบ และตามอั ธ ยาศั ย โดยได้ ร ะบุ ว ่ า มหาวิทยาลัยจะมีส่วนส�าคัญต่อการผลิตก�าลังคนให้ตรงกับความต้องการ โดยได้กล่าวถึงนโยบายเมืองอัจฉริยะ หรือ SMART CITY ที่ได้น�าร่องไปใน บางจังหวัด อย่างเช่น ภูเ ก็ต และมองเห็นว่าเชียงรายที่มีมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงอยู่นี้ มีความพร้อมที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป อย่างแน่นอน

16


ในรั้ว มฟล.

ห้องสมุด มฟล. จัดงาน 16-20 มหกรรมหนังสือ 2559 เชิญนักเขียนดังพบปะแฟนหนังสือ พฤศจิกายน

ศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา (ห้องสมุด) จัดงานมหกรรมหนังสือ ประจ�าปี 2559 (MFU Book Fair 2016) ระหว่างวันที ่ 16-20 พฤศจิกายน 2559 ณ M Square เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษา บุคลากร และ ผูส้ นใจทัว่ ไป โดยมีรา้ นหนังสือเข้าร่วมออกร้านพร้อมส่วนลดพิเศษกว่า 50 ร้าน เพือ่ เปิดโอกาสในการมีหนังสือดีไว้อา่ น นอกจากนีย้ งั มีนทิ รรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช หัวข้อ “ในหลวงกับการอ่าน” เพือ่ เป็นแรงบันดาลใจให้นกั อ่านทุกคน ทัง้ นีใ้ นวันที ่ 17 พฤศจิกายน มีแขกพิเศษ มาเปิดเวทีพูดคุยและแจกลายเซ็นให้กับแฟนคลับคือ ศุภรุจ เตชะตานนท์ หรือ รุจ เดอะ สตาร์ นักร้องและเจ้าของผลงานหนังสือ Japan Best Destinations และในวันที่ 18 พฤศจิกายน ฐาวรา สิริพิพัฒน์ นักเขียนหนุ่มเจ้าของ นามปากก Dr.Pop กับผลงานนวนิยายแฟนตาซีขายดี The White Road ร่วมพบปะพูดคุยกับแฟนหนังสือ พร้อมเปิดทอล์คโชว์ Unlock your life เป็น ครั้งแรกอีกด้วย

ธันวาคม

3 2559

ครบรอบ 10 ป การก่อตัง ้ สถาบันขงจือ ่ มฟล.

เมือ่ วันเสาร์ท ี่ 3 ธันวาคม 2559 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรนิ ธร และสถาบันขงจือ่ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง จัดงานครบรอบ 10 ปีการก่อตัง้ สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทาง ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ได้ด�าเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบต่อเนื่อง มาครบศตวรรษ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในงานนี้ได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล., Professor Zhang Yan นายก สภามหาวิทยาลัยเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน, รศ.ดร.ชยาพร วัฒนสิริ รองอธิการบดี มฟล., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หวง เจี้ยงจวิน ผู้อ�านวยการ สถาบันขงจื่อแห่ง มฟล. (ฝ่ายจีน), ผศ.ดร.ปราณี โชคจิตสัมพันธ์ คณบดี ส�านักวิชาจีนวิทยา เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน ภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมแสดงความยินดี นอกจากนี้ภายในงานยังมี นิทรรศการแสดงผลการด�าเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และสถาบันขงจื่อแห่ง มฟล. และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ประจ�าปี 2559 ของนักเรียนนักศึกษาอีกด้วย

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 20 ตุลาคม - ธันวาคม 2559

17


ay) 00

Matichon (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชื่น/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม วันที่: จันทร์ 3 ตุลาคม 2559 ปีที่: 39 ฉบับที่: 14085 หน้า: 17(ซ้าย) Col.Inch: 111.89 Ad Value: 173,429.50 PRValue (x3): 520,288.50 หัวข้อข่าว: รายงาน: 18 ปี มฟล. ปักธง'เชียงราย'เมืองสมุนไพร

มฟล. ในสื่อ

Daily News Circulation: 810,000 Ad Rate: 2,200

คลิป: สี่สี

Section: กีฬา/การศึกษา วันที่: จันทร์ 24 ตุลาคม 2559 ปีที่: ฉบับที่: 24483 หน้า: 24(บน) Col.Inch: 51.63 Ad Value: 113,586 PRValue (x3): 340,758 คอลัมน์: บอกกล่าวเล่าความ: 18 ปี มฟล.ทำตามพ่อสอน

เดลินิวส์ | 24 ตุลาคม 2559 | หน้า 24

มติชน | 3 ตุลาคม 2559 | หน้า 17

Section: First Section/กทม.-ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น วันที่: พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2559 ปีที่: ฉบับที่: 24465 หน้า: 15(บน) Col.Inch: 9.45 Ad Value: 20,790 PRValue (x3): 62,370 ภาพข่าว: มอบทุน

Siam Rath Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,050

คลิป: สี่สี

สยามรัฐ | 1 พฤศจ

Section: ประชาชื่น/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม วันที่: อังคาร 18 ตุลาคม 2559 ปีที่: 39 ฉบับที่: 14100 หน้า: 17(ขวา) Col.Inch: 7.20 Ad Value: 7,920 PRValue (x3): 23,76 คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.แนะน้องเตรียมสอบ

คลิป: สี่สี

Matichon (Mid-Day) Section: First Section/การศึ กษา Circulation: 950,000 วันที่: ศุกร์ 7 ตุลAdาคม Rate:2559 1,100 ปีที่: 67 ฉบับที่: 23174 หน้า: 13(ซ้าย) Col.Inch: 9.48 Ad Value: 9,954 PRValue (x3): 29,862 คอลัมน์: แวดวงของเรา: มฟล.ฝึกอบรมสูตรน้ำพริก

คลิป: สี่สี

Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 1,000,000 Ad Rate: 1,600

สยามรัฐ | 7 พฤศจิกา

รหัสข่าว: C-161003038109(2 ต.ค. 59/06:56)

หน้า: 1/2

สยามรัฐ | 7 ตุลาคม 2559 | หน้า 13

รหัสข่าว: C-161024004054(24 ต.ค. 59/02:52)

หน้า: 1/1 มติชน | 18 ตุ ลาคม 2559 | หน้า 17

รหัสข่าว: C-161101021033(1 พ.ย. 59/05:53)

Section: First Section/การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม วันที่: ศุกร์ 7 ตุลาคม 2559 ปีที่: 15 ฉบับที่: 5466 หน้า: 9(ล่างขวา) Col.Inch: 57.43 Ad Value: 77,530.50 PRValue (x3): 232,591.50 หัวข้อข่าว: มฟล.ปั้นบัณฑิตไทยแลนด์4.0ชู"เชียงราย"เมืองสมุนไพรครบวงจร

เดลินิวส์ | 6 ตุลาคม 2559 | หน้า 15

Khom Chad Luek Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,350

คลิป: ขาว-ดำ

Khom Chad Luek (Mid-Day) Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,350

Matichon (Mid-Day) Section: First Section/การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม Circulation: 950,000 วันที่: อังคาร 11 ตุลาคม 2559 Ad Rate: 1,550 ปีที่: 15 ฉบับที่: 5470 หน้า: 9(ซ้าย) Col.Inch: 22.08 Ad Value: 29,808 PRValue (x3): 89,424 คลิป: ขาว-ดำ หัวข้อข่าว: มฟล.ชูนวัตกรรมลดริ้วรอยจาก"รวงข้าวดอกมะลิ105"

Section: ประชาชื่น/การศึกษา-ศาสนา-วัฒน วันที่: พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559 ปีที่: 39 ฉบับที่: 14109 Col.Inch: 20.98 Ad Value: 32,519 ภาพข่าว: แวดวงการศึกษา: ร่วมมือไอซีที

ไทยรัฐ | 10 คม ชัด ลึก | 11 ตุลาคม 2559 | หน้า 9

61006035021(5 ต.ค. 59/08:07)

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-1611100

รหัสข่าว: C-161018038113(17 ต.ค. 59/08:13) รหัสข่าว: C-161007021051(7 ต.ค. 59/05:59)

คม ชัด ลึก | 7 ตุลาคม 2559 | หน้า 9

รหัสข่าว: C-161007014119(7 ต.ค. 59/05:23)

18

หน้า: 1/1

มติชน | 27 ตุลาคม 2559 | หน้า 17

หน้า: 1/1


มฟล. ในสื่อ

จิกายน 2559 | หน้า 13

เดลินิวส์ | 2 ธันวาคม 2559 | หน้า 30

Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/วันที่: อังคาร 6 ธันวาคม 2559 ปีที่: 26 ฉบับที่: 9505 หน้า: 19(ล่าง) Col.Inch: 14.95 Ad Value: 16,445 PRValue (x3): 49,335 หัวข้อข่าว: มฟล.จัดสัมมนาความร่วมมือเศรษฐกิจไทย-จีน

คลิป: ขาว-ดำ

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: จันทร์ 12 ธันวาคม 2559 Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข ปีที่: 67 ฉบับที่: 21510 หน้า: 12(บน) วันที่: พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 Rath (Mid-Day) ปีที่: 67 ฉบับที่: 21478 หน้า: Thai 12(บนขวา) Col.Inch: 9.53 Ad Value: 15,248 PRValue (x3): 45,744 Col.Inch: 16.02 Ad Value: 25,632 PRValue (x3): 76,896 Circulation: 1,000,000 คลิป: ขาว-ดำ ภาพข่าว: ดร.พนม วิญญายอง หัวข้อข่าว: "ประจิน" ชู มฟล.ดึงชุมชนร่วมพัฒนาสมาร์ทซิตี้ Ad Rate: 1,600 คม ชัด ลึก | 5 ธันวาคม 2559 | หน้า 9 ข่าวสด | 6 ธันวาคม 2559 | หน้า 19

ายน 2559 | หน้า 3

หน้า: 1/1

Khao Sod

Circulation: 950,000 นธรรม Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ วันที่: อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559 ปีที่: 26 ฉบับที่: 9498 Col.Inch: 13.83 Ad Value: 15,213 หัวข้อข่าว: มฟล.นำรู้จักอาเจะห์อินโด

หน้า: 17(ขวา) PRValue (x3): 97,557

รหัสข่าว: C-161205014016(5 ธ.ค. 59/05:26) หน้า: 19(ล่าง) PRValue (x3): 45,639

คลิป: ขาว-ดำ

คลิป: สี่สี

202004062(2 ธ.ค. 59/02:25)

หน้า: 1/1

พฤศจิกายน 2559 | หน้า 12

รหัสข่าว: C-161206012077(6 ธ.ค. 59/04:13)

039190(9 พ.ย. 59/08:21)

หน้า: 1/1

หน้า: 1/1

ไทยรัฐ | 12 ธันวาคม 2559 | หน้า 12

ข่าวสด | 29 พฤศจิกายน 2559 | หน้า 19 รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 20 ตุลาคม - ธันวาคม 2559

19


นักศึกษา มฟล.

ขอมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 สวนทะเบียนและประมวลผล

ปการศึกษา 2559

จำนวนนักศึกษาทุกระดับ

นักศึกษาไทย

15,161 คน

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาเอก

35 คน

จำแนก ตามระดับ

14,597 คน

698 คน

นักศึกษาตางชาติ

564 คน

153 คน

14,275 คน

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2559 สำนักวิชาศิลปศาสตร

สำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร

917 คน

4,963 คน

396 คน

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

สำนักวิชานิติศาสตร

308 คน

1,455 คน

1,365 คน

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

1,333 คน

499 คน

273 คน

สำนักวิชาแพทยศาสตร

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร

สำนักวิชาจีนวิทยา

128 คน

สำนักวิชาวิทยาศาสตรเครืองสำอาง

88 คน

2,008 คน

501 คน

TOP 5 สำนักวิชาทีม ่ น ี ก ั ศึกษามากทีส ่ ด ุ !

ประจำปการศึกษา 2559

TOP 5 นักศึกษาไทย

1

2

3

4

5

อันดับ 1 2 3 4 5

สำนักวิชา การจัดการ จีนวิทยา วิทยาศาสตรสข ุ ภาพ นิตศ ิ าสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

TOP 5 นักศึกษาตางชาติ

1

www.mfu.ac.th

2

3

4

5

อันดับ 1 2 3 4 5

สำนักวิชา การจัดการ ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมเกษตร จีนวิทยา

MFUConnect

MFU MAG #20  

Magazine of Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand Vol.5 No.20 October - December 2016

MFU MAG #20  

Magazine of Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand Vol.5 No.20 October - December 2016