Page 1

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ปี ที่ 4 ฉบับที่ 16 | ตุลาคม - ธันวาคม 2558

“ 20 ปี ไม่เคยลืม ”

เรื่ องเด่นประจ�าฉบับ

3

กิจกรรม ตามรอยสมเด็จย่า 20 ปี ไม่เคยลืม

10

มฟล. จัดกิจกรรมฉลอง ครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

14

MFU Cycling Network


สารบัญ 3 5 6 8 10 12 13 14 16 18

àÃ×èͧ¨Ò¡»¡ Á¿Å. à¾×èͪØÁª¹ New | Different | Better ¤¹à¡‹§ Á¿Å. ÃÒ§ҹ¾ÔàÈÉ Á¿Å. ¡Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ ÁÒàÂÕèÂÁ - ÁÒàÂ×͹ Green MFU ã¹ÃÑéÇ Á¿Å. Á¿Å. ã¹Ê×èÍ

ที่ปรึกษา รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี บรรณาธิการ ดร. พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี กองบรรณาธิการ ฝ่ ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ติดตามข้ อมูลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU MFUChannel pr.mfu | #MFU MFU E-Magazine

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู ่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 0-5391-7034, 0-5391-7037 0-5391-7049 pr@mfu.ac.th

ด้ วยมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง จัดตังขึ ้ ้นเพือ่ เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ของปวงชนชาวไทย ที่มีตอ่ สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี และด้ วยคุณปู การ ที่ได้ พระราชทานให้ แก่พสกนิกรมาตลอดพระชนชีพ มหาวิทยาลัยจึงได้ จดั “กิจกรรม เทิดพระเกียรติตามรอยสมเด็จย่ า 20 ปี ไม่ เคยลืม” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ซึง่ ตรงกับวันสวรรคตครบรอบ 20 ปี เพื่อน้ อมร� าลึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ อันยากจะลืม เลือน โดยประกอบด้ วยกิจกรรมต่างๆ เริ่ มด้ วยพิธีสกั การะพระราชานุสาวรี ย์สมเด็จย่า พิธีทางศาสนา การจัดแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดการด�าเนินงานใน การสืบสานแนวพระราชปณิธาน “ปลูกป่ า สร้ างคน” โดยเชิญหน่วยงานต่างๆ เข้ าร่วมจัด นิทรรศการเทิดพระเกียรติ อาทิ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี มูลนิธิแม่ฟา้ หลวงในพระราชูปถัมภ์ กรมป่ าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืช และกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา

ตามรอยสร้ างคน สร้ างชาติ ตามรอยพระบาท สร้ างคนดี

2

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง 21 ตุลาคม 2558 | กิจกรรม “ตามรอยสมเด็จย่า 20 ปี ไม่เคยลืม” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง


เรื่องจากปก

“ตามรอยสมเด็จย่า 20 ปี ไม่เคยลืม” ก้าวทีย่ งิ่ ใหญ่ของเมืองมหาวิทยาลัยในพระนาม

ในงานนี ยั้ งได้จดั มีการบรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ในหัวข้ อ “ปลูกป่ า สร้ างคน” และการบรรยายจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ในหัวข้ อ “ตามรอยสมเด็จย่า 20 ปี ไม่เคยลืม” นอกจากนี ้ยัง มีกิจกรรมตอบค�ำถามตามรอยสมเด็จย่า แฟนพันธุ์แท้ พระราชกรณียกิจ, การ ขับร้ องประสานเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดนตรี มหาวิทยาลัย MFU Band, การรับบริ จาคโลหิต, การบริ การทางทันตกรรม โดยโรงพยาบาล มฟล. โดยมีผ้ บู ริหาร คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ นักศึกษา นักเรียน ตลอดจนหน่วยราชการ และเอกชนภายในจังหวัดเชียงราย และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เข้ าร่วมงาน ณ อาคารพลต�ำรวจเอกเภา สารสิน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้ กล่าวในการบรรยายพิเศษใน หัวข้ อ “ปลูกป่ า...สร้ างคน” มีความตอนหนึง่ ว่า การที่ มฟล. เติบโตได้ อย่าง รวดเร็ ว อย่างมีศกั ดิ์ศรี และมีคณ ุ ภาพ เพราะเป็ นมหาวิทยาลัยภายใต้ พระนาม ด้ วยการยึดเอาพระราชปณิธานของสมเด็จย่า ในการปลูกป่ าสร้ างคนเป็ นรอย ทางในการด�ำเนินงาน และได้ กล่าวถึงโครงการพัฒนาดอยตุงที่ถือเป็ นบ้ าน ของสมเด็จย่า และทรงเคยด�ำรัสว่า “ฉันจะปลูกป่ าที่ดอยตุง” ที่ครัง้ หนึง่ เคย เป็ นภูเขาหัวโล้ นที่ถูกแผ้ วถางเป็ นไร่ ฝิ่น พระองค์ได้ พลิกฟื น้ ความแห้ งแล้ ง กลับมาเป็ นป่ าอุดมและยังสร้ างอาชีพให้ กบั ชาวเขาได้ มีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น สิง่ นี ้เป็ นแผนที่ให้ มฟล. ได้ เจริ ญรอยตาม โดยการสร้ างเมืองมหาวิทยาลัยที่มี ธรรมชาติสวยงามรายล้ อมบนพื ้นที่กว่า 5 พันไร่ โดยที่อดีตเป็ นป่ าเสื่อมโทรม เคยเป็ นดอยดินแดงทีถ่ กู บุกรุก ได้ รบั การพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ งตลอด 17 ปี เต็ม กลายเป็ นสถาบันการศึกษาที่เป็ นแหล่งสร้ างคนสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นให้ แก่ประชาชน

“วันนี ้ มฟล. เป็ นมหาวิทยาลัยของคนทังประเทศ ้ ไม่ใช่เพียงจังหวัด เชียงรายหรื อภาคเหนือ นักศึกษามาจากทัว่ ทุกจังหวัดของประเทศ และไม่ใช่ เพียงมหาวิทยาลัยของไทย แต่เป็ นมหาวิทยาลัยของอาเซียน เรามีนกั ศึกษา จากทุกชาติอาเซียนมาเรี ยนอยู่กับเรา และไม่ใช่เพียงแค่อาเซียน แต่เป็ น มหาวิทยาลัยที่พร้ อมต้ อนรับนักศึกษาจากทั่วโลก เราเดินมาถึงจุดนี ้แล้ วที่ มีนกั ศึกษาจาก 26 ประเทศมาเรี ยนที่ มฟล. และทังหมดที ้ ่เราท�ำได้ เพราะมี สมเด็จย่าเป็นหลักชัย เราท�ำได้ เพราะเห็นแก่ประโยชน์บ้านเมือง อยากสร้ างคนใน ผืนแผ่นดินนี ้ให้ แข็งแกร่ง และท�ำทุกสิง่ ทุกอย่างด้ วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ และไม่ท�ำให้ พระนามเสื่อมเสีย เพราะไม่วา่ จะกี่ปี เราไม่เคยลืมสมเด็จย่า” อธิการบดี มฟล. กล่าว

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 16 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

3


เรื่องจากปก

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ได้ กล่าวในการบรรยาย เฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้ อ “ตามรอยสมเด็จย่า 20 ปี ไม่เคยลืม” ว่าเป็ นการยาก หากจะพูดถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรของสมเด็จย่า ในเวลาอันจ�ำกัด เพราะสิง่ ที่พระองค์ทา่ นทรงท�ำมีอยูน่ านับประการ จึงเล่าได้ เพียงบางมุมในฐานะพสกนิกรคนหนึง่ ที่มีโอกาสได้ ถวายงานรับใช้ “กรุงเทพมหานครเกิดขึ ้นมาได้ 233 ปี จะมีผ้ หู ญิงสามัญชนคน ไหนบ้ าง ที่มีอิทธิพลต่อเมืองไทยมากมายขนาดนี ้ ท่านเกิดอย่างสามัญชน และด�ำเนินชีวิตมาอย่างเรี ยบง่าย แม้ ในภายหลังจะมีฐานะเป็ นพระราชชนนี ของพระเจ้ าแผ่นดินถึง 2 พระองค์ คือรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 วันเวลาเป็ น เครื่ องพิสจู น์สิ่งที่พระองค์ท�ำว่าล้ วนเป็ นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ทรงกล่าวว่าคนเราจะ งดงามเพราะท�ำตัวมีประโยชน์ พระองค์ไม่ได้ มองเห็นว่ายศศักดิเ์ ป็ นของวิเศษ เป็ นเพียงฐานรากที่ท�ำให้ สามารถท�ำสิง่ ที่มีประโยชน์ตอ่ ปวงชนได้ มากขึ ้น แม้ เสด็จสวรรคตมา 20 ปี แต่ยงั มีร่องรอยที่พระองค์สร้ างไว้ ทังพระราชกรณี ้ ยกิจ พระราชจริ ยวัตร และโครงการตามแนวพระราชด�ำริ ยังคงเป็ นแรงบันดาลใจ ให้ ปวงชนเดินตามรอย เชื่อว่าอีก 100 ปี เรื่ องราวของผู้หญิงคนนี ้ จะยังเป็ น เรื่องราวทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ คนหนึง่ ในประวัตศิ าสตร์ ชาติไทย” ศาสตราจารย์พเิ ศษ ธงทอง กล่าว

ประมวลภาพกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 20 ปี ไม่เคยลืม

4


มฟล. เพื่อชุมชน

มฟล. ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้เด็กบ้านเด็กก�าพร้ามานา ส�านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ มูลนิธิ Enfants Des Minorites ประเทศฝรั่งเศส จัดโครงการอาหารสุขภาพให้ แก่บ้านเด็กก�าพร้ ามานา ม.ห้ วยมะซาง ต. วาวี จ. เชียงราย โดย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ ความรู้และฝึ กทักษะการแปรรูปอาหารเพือ่ สุขภาพอย่างง่าย ในการจัด กิจกรรมครัง้ นี ้มีน้องๆ บ้ านเด็กมานา เจ้ าหน้ าที ่ และคุณครูบ้าน เข้ าร่วมกว่า 40 คน โดย คณาจารย์และนักศึกษา ส�านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ท�าหน้ าทีเ่ ป็ นผู้ถา่ ยทอดความรู้ ด�าเนินกิจกรรมสันทนาการ และฝึ กปฏิบตั กิ ารการแปรรูปอาหารเพือ่ สุขภาพ เพือ่ ให้ น้องๆ สามารถเลือกบริโภคและแปรรูปอาหารสุขภาพทีด่ ตี ามหลักวิชาการ และเป็ นการฝึ กทักษะ การแปรรูปอาหาร ทีส่ ามารถน�าไปต่อยอดเป็ นอาชีพได้ ในอนาคต

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 16 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

5


New | Different | Better

M-Square อุทยานแห่งการเรียนรู้

นอกเหนือไปจากความก้ าวหน้ าทางด้ านวิชาการในการผลิตบัณฑิต คุณภาพออกไปรับใช้ สงั คมแล้ ว ความก้ าวหน้ าอีกด้ านหนึง่ ของ มฟล. ก็คือ การพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวก เพื่อรองรับสนับสนุนการด�ำเนินงานใน ด้ านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและที่เห็นได้ ชดั เจนล่าสุดก็คือ “M-Square” ที่ มุง่ หวังให้ เป็ นอุทยานแห่งการเรี ยนรู้และใช้ ชีวิต ศูนย์กลางความทันสมัยแห่ง ใหม่ของชาวแม่ฟา้ หลวง จาก “มหาวิทยาลัยในสวน : University in the Park” ได้ ถกู ต่อยอด จากอุท ยานแห่ง พรรณไม้ สู่ “M-Square : อุท ยานแห่ง การเรี ยนรู้ ” โดย ประกอบด้ วยอาคาร 3 หลัง คือ Education Park หรือ E-Park , Innovation Park หรื อ I-Park และ Lifestyle Park หรื อ L-Park นอกจากนี ้ยังใช้ เป็ นศูนย์ ประชาสัมพันธ์ ในการต้ อนรับผู้ทเี่ ข้ ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัย ทังคณะศึ ้ กษาดูงานและนักท่องเที่ยว ทังนี ้ ้การจัดสร้ าง M-Square มีเป้าประสงค์ 3 ด้ าน คือจัดให้ เป็ นอุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อุทยานบริ การวิชาการ และ อุทยานแห่งการใช้ ชีวิต อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : I-Park ตอบโจทย์การ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทงั ้ กับหน่วยงานภายในและภายนอก มุ่งหวังให้ เป็ น Coworking Space เปิ ดพื ้นทีใ่ ห้ บริการกับผู้ทตี่ ้ องการแรงบันดาลใจ ค�ำปรึกษา เทคโนโลยี ตลอดจนความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการบ่มเพาะวิสาหกิจ ของมหาวิทยาลัย โดยเป็ นที่ท�ำการของ “ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สนิ ทาง ปั ญญาและพัฒนานวัตกรรม” (MFii) ที่เป็ นทังแหล่ ้ งฝึ กอบรมผู้ประกอบการ ศูนย์บริการให้ คำ� ปรึกษาทางธุรกิจ ห้ องปฏิบตั กิ ารนักศึกษาเอ็มบีเอ ศูนย์เรียนรู้ ของนักศึกษาไอที และพร้ อมเป็ นพันธมิตรกับ Startup ที่ต้องการเติบโตอย่าง มืออาชีพ

6

อุท ยานบริ ก ารวิ ช าการ : E-Park เป็ น ศูน ย์ ก ลางในการ พัฒนาการเรี ยนรู้ของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้ วยห้ องเรี ยน-ห้ องปฏิบตั กิ าร ที่ทนั สมัย เช่น MOCK-UP TRAINER หรื อห้ องโดยสารเครื่ องบินจ�ำลอง ส�ำหรับฝึ กปฏิบตั กิ ารนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน การจัดการ อุตสาหกรรมการบริ การ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง ทังยั ้ งเป็ นที่ตงของ ั้ “ศูนย์ บริ การวิชาการ” ที่เปรี ยบเป็ นสื่อกลางในการสร้ างสรรค์สงั คมอุดมปั ญญา โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของมหาวิทยาลัย ออกไปยังทุกภาคส่วนของ สังคม โดยร่วมมือกับคณาจารย์ นักวิจยั และเจ้ าหน้ าที่ อีกทังยั ้ งมีสงิ่ อ�ำนวย ความสะดวกครบครัน ทังห้ ้ องประชุม-อบรม-สัมมนา เพื่อเปิ ดให้ บริ การแก่ บุคคล-หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทังในภาควิ ้ ชาการและ ภาคปฏิบตั ใิ นแขนงวิชาต่างๆ โดยมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี ทังใน ้ ระดับท้ องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ อุทยานแห่ งการใช้ ชีวติ : L-Park ถือเป็ นศูนย์รวมการใช้ ชีวิตแห่ง ใหม่ ที่พร้ อมตอบสนองไลฟสไตล์ในรูปแบบต่างๆ ทังดื ้ ่ม-กิน ช้ อปปิ ง และพัก ผ่อนหย่อนใจ โดยรวบรวมร้ านค้ าและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกไว้ ในที่เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นที่ท�ำการของธนาคาร ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ร้ านเสื ้อผ้ า ร้ าน สะดวกซื ้อ สินค้ าแฟชัน่ สินค้ าไอที และอื่นๆ อีกมากมาย ทังยั ้ งเป็ นที่ตงของ ั้ ศูนย์หนังสือ มฟล. โดยเปิ ดให้ บริ การทังนั ้ กศึกษา บุคลากร และประชาชนโดย รอบ นับเป็นจุดนัดหมายแห่งใหม่ของชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง


New | Different | Better

MOCK-UP TRAINER

ติดปีกการเรียนรู้กับสายการบินจ�ำลอง มฟล. พร้อมผลิตบุคลากรป้อนธุรกิจการบินครบวงจร

ส�ำนักวิชาการจัดการ ตอกย� ้ำความเป็น 1 ในอนุภมู ภิ าคลุม่ น� ้ำโขงกับ การเป็ นสถาบันผู้บกุ เบิกการจัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริ การ ด้ วย การจัดสร้ าง ห้ องปฏิบตั กิ ารสายการบินแม่ ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang Airline : MFA) จ�ำลองบรรยากาศสนามบิน เพือ่ ให้ นกั ศึกษาได้ เรียนรู้ขนตอน ั้ การท�ำงานต่างๆ โดยประกอบด้ วยส่วนต้ อนรับ ส่วนออกบัตรโดยสาร และ “MOCK-UP TRAINER” หรื อ ห้ องโดยสารเครื่ องบินจ�ำลอง เพื่อสัมผัส ประสบการณ์จริ งราวกับก�ำลังปฏิบตั ิงานอยูบ่ นเครื่ องบิน นับเป็ นการเสริ ม ปี กความแข็งแกร่งให้ กบั นักศึกษา ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส คณบดีสำ� นักวิชาการจัดการ กล่าวว่า มฟล. มีเป้าหมายและนโยบายการด�ำเนินการที่ชดั เจนในการเป็ น Service Industry Hub หรือ ศูนย์กลางการผลิตทรัพยากรบุคคลทางด้ านธุรกิจการบิน อย่างครบวงจร โดยครอบคลุมในสายงานด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น การจัดการ ธุรกิจการบิน อุตสาหกรรมการบริ การ รวมถึงบุคลากรด้ านการท่องเที่ยว การโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง จึงได้ พฒ ั นา หลักสูตรให้ ทนั สมัยมาโดยตลอด และยังมีความพร้ อมทังในด้ ้ านบุคลากร อาจารย์ สื่อการเรี ยนการสอน สิ่งอ�ำนวยความสะดวก อีกทังที ้ ่ตงของ ั้ มหาวิทยาลัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย ซึง่ เป็ นจุดยุทธศาสตร์ ส�ำคัญที่เชื่อม ต่อไปถึงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้ อย่างสะดวกสบาย ถือเป็ นสถาบัน ที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตคุณภาพให้ สามารถออกไปแข่งขันได้ ใน ตลาดแรงงาน ทังในระดั ้ บประเทศและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมภิ าค อาเซียนที่มีความต้ องการแรงงานในธุรกิจการบินและภาคบริ การสูงมากขึ ้น ในปัจจุบนั

“MFA หรื อสายการบินแม่ฟา้ หลวง เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้และห้ องปฏิบตั ิ การของส�ำนักวิชาการจัดการ ที่ผา่ นมาเรามีศษิ ย์เก่าที่ส�ำเร็จการศึกษา ออกไปท�ำงานในแวดวงการบินเป็ นจ�ำนวนมาก ดังนันเรามั ้ น่ ใจว่าสามารถ เป็ นคลังผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคณ ุ ภาพ ป้อนสูอ่ ตุ สาหกรรมการบริ การ และธุรกิจการบินได้ คอ่ นข้ างครอบคลุมในทุกด้ าน และสามารถออกไป ท�ำงานได้ ทวั่ โลก” คณบดีส�ำนักวิชาการจัดการ กล่าว ด้ าน อาจารย์ ทนง จงเจริญ อาจารย์อาวุโสสาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจการบิน ผู้มปี ระสบการณ์สงู จากการบินไทย กล่าวถึง MOCK-UP TRAINER ว่าใช้ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั นักศึกษาที่จะออกไปท�ำงาน ด้ านบริ การการบินต่างๆ หรื อแม้ แต่ไปท�ำงานบริ การด้ านอื่นๆ เพราะ มฟล. เน้ นสอนนักศึกษาให้ เข้ าถึงหัวใจของงานบริ การ ซึง่ นักศึกษาจะได้ เรี ยน รู้สว่ นประกอบและการใช้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ บนเครื่ องบิน รวมถึงค�ำศัพท์ทงั ้ ภาษาไทย-อังกฤษ-จีนส�ำหรับการสื่อสารกับผู้โดยสารนานาชาติ และการ จ�ำลองสถานการณ์ เพื่อมีความพร้ อมในการท�ำงานจริ งในอนาคตต่อไป

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 16 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

7


คนเก่ง มฟล.

ผลงานวิจัย มฟล. รับรางวัลระดับนานาชาติ จาก 3 ประเทศ

อาจารย์ ดร. ณัตฐาวุฒิ ฐิ ตปิ ราโมทย์ อาจารย์ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่ องส�ำอาง น�ำผลงานวิจยั เรื่ อง “ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันผมร่วงจากสารสกัด ข้ าวสังข์หยดของไทย” เข้ าร่วมภายในงาน 2015 Kaohsiung International Invention & Design Expo (KIDE 2015) เมืองเกาสง ไต้ หวัน ได้ รับรางวัล ดังนี ้ • รางวัลเหรี ยญทอง Gold Medal จากงาน 2015 Kaohsiung International Invention & Design Expo, Taiwan • รางวัล Special Prize จาก Eurobusiness,Haller, Republic of Poland • รางวัล Special Prize จาก Euro Invent, Romania อาจารย์ ดร. ณัตฐาวุฒิ เปิ ดเผยว่า งานวิจยั ชิ ้นนี ้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กบั ข้ าวพื ้นเมืองของไทย โดยมุง่ ให้ ความสนใจข้ าวในกลุม่ เมล็ดสี ด�ำและสีแดง ซึง่ มีหลากหลายสายพันธุ์แต่มรี าคาต�ำ ่ จนได้ ค้นพบสารสกัดจาก “ข้ าวสังข์หยด” ทีม่ คี ณ ุ สมบัตใิ นการกระตุ้นเซลล์รากผมให้ มกี ารแบ่งตัวดีขึ ้น ซึง่ ที่ผา่ นมาสารสังเคราะห์ตวั นี ้ต้ องน�ำเข้ าจากต่างประเทศในราคาสูง ทังยั ้ งมีสารตกค้ างและผลข้ างเคียง ต่างจากสารสกัดธรรมชาติที่ได้ จากข้ าวสังข์หยด ซึง่ ได้ ท�ำการทดสอบกับอาสาสมัครพบว่าช่วยกระตุ้นการงอกของเส้ นผมได้ ผลดีเป็ นที่นา่ พอใจมาก และยังไม่พบอาการแพ้ หรื อผลข้ างเคียง นับว่าเป็ นการ ค้ นพบครัง้ ส�ำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ เครื่ องส�ำอางระดับโลก จนท�ำให้ ได้ รับรางวัลผลงานวิจยั ยอดเยี่ยมจากทัง้ 3 ประเทศ ในการนี ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง จึงได้ ท�ำการต่อยอดงานวิจยั ออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์ แชมพู ครี มนวดผม และแฮร์ โทนิก ส�ำหรับป้องกันผมร่วงและ กระตุ้นการงอกของผมใหม่ ภายใต้ แบรนด์ “LANADENE No.333” โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และสัง่ ซื ้อได้ ที่ ศูนย์ หนังสือมหาวิทยาลัย แม่ ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0-5391-7020 โทรสาร 0-5391-7025

ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่ อน ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ รับแต่งตังให้ ้ ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตังแต่ ้ วนั ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นไป

8

อาจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร ส�ำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ รับแต่งตังให้ ้ ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืช (โรคหลังการเก็บเกี่ยว) ตังแต่ ้ วนั ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณิกา ขนบดี ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้ รับการเทียบต�ำแหน่งทางวิชาการ ให้ ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา ระบบประสาทและพฤติกรรม ตังแต่ ้ วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นไป


นศ. มฟล.เจŽง ตัวแทนประเทศไทยขึ้นเวทีใหญ่ One Young World 2015

นายมนูญ หะยีเมาะลอ นักศึกษาชันปี ้ ท ี่ 4 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มฟล. ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ น 100 เยาวชนไทยเข้ า ร่วมกิจกรรม Thai Young Leaders Programme และเป็ นตัวแทน ประเทศไทยเข้ าร่วมการประชุม One Young World Summit 2015 ระหว่าง วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย “กว่าจะได้ มาเป็ น ตัวแทน 100 คน ของประเทศไทย และ 4 ทีม สุดท้ ายที่ได้ ขึ ้นบนเวทีโลก ของ One Young World Summit 2015 นันไม่ ้ ใช่ เรื่ องง่าย จุดเริ่ มต้ นมาจากความโกรธ ความน้ อยใจ ที่ตนเองท�าอะไรไม่คอ่ ย ดีสกั อย่างท�าให้ ไม่มีคา่ หรื อประโยชน์ส�าหรับคนอื่น ผมเลยเปลี่ยนจุดนี ้ให้ เป็ นแรงบันดาลใจ” นายมนูญ กล่าวถึงการเข้ าร่วมโครงการ One young World มนูญเริ่ มต้ นการเข้ าร่วมโครงการจากการเขียนใบสมัครที่แนะน�า ตนเอง และความเรี ยงอีก 5 ข้ อ โดยเลือกเขียนความเรี ยงเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม เพราะรู้สกึ ได้ วา่ ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมเป็ นปั ญหาที่ใหญ่และควรแก้ ให้ เร็ วที่สดุ เพราะถ้ าปล่อยมันไป มันก็จะเกิดปั ญหาเดิมๆ ส่งผลให้ ปั ญหา อื่นๆตามมาอย่างนับไม่ถ้วน โดยวิธีคดั เลือกรอบแรกก็คือ คณะกรรมการที่ ประเทศอังกฤษ เป็ นผู้คดั เลือกโดยจะเห็นแค่ความเรี ยงที่เขียนเท่านัน ้ จะ ไม่เห็นชื่อของผู้สมัคร คัดเลือกจากประมาณ 1500 คน ให้ เหลือ 300 คน จากนันคณะกรรมการของกรุ ้ งเทพฯ จะคัดเลือกให้ เหลือ 100 คน ที่ได้ เป็ น ตัวแทนของประเทศไทย

“จากที่ เ ข้ าร่ ว มกิ จ กรรมท� า ให้ ผมเกิ ด แรงบั น ดาลใจใหม่ ๆ มากมาย เช่น ท�าให้ ได้ ร้ ูวา่ การจะเป็ นผู้น�ารุ่นใหม่ที่พร้ อมจะเปลี่ยนแปลง โลกนันไม่ ้ ใช่เรื่ องง่ายๆ เราต้ องค�านึงถึงทุกอย่าง คือ ก่อนท�า ระหว่างท�า ผลที่ออกมา ทัง้ ระยะสันและระยะยาว ้ อย่ากลัวที่จะไปเคาะประตูห้อง ผู้บริ หารเพื่อน�าเสนอความคิดของเรา ถ้ าตราบใดที่เรายังมี passion หรื อ ความหลงใหลที่อยากจะท�าสิง่ นันและถ้ ้ าเรามีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน ผมเชื่อ ว่าผู้บริ หารจะให้ การสนับสนุนแน่นอน เราจงท�ามันอย่ากลัว และ พลังของ ความฝันคือการลงมือท�า และทุกอย่างเป็ นไปได้ ถ้าเรามีความกล้ า หลังจบ กิจกรรมนี ้ผมได้ คดิ คติใหม่เพื่อช่วยเหลือสังคม นัน่ คือ I will not only make happiness but create joyful phenomenon” มนูญ กล่าว

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 16 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

9


รายงานพิเศษ

มฟล. จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง ราชอาณาจักรไทย และ สาธารณรัฐประ ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็ นต้ น สะ มาอย่างสม�่าเสมอ โดยกิจกรรมดังต่อไปนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ที่ มฟล. ภูมิใจจัดขึ ้นเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสองประเทศ

40 เยาวชนไทย-จีน ร‹วมค‹ายพัฒนาเยาวชนสัมพันธ เชียงราย–คุนหมิง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี กล่าวต้ อนรับ นายสุชาติ เลียงแสงทอง กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ที่ได้ น�า เยาวชนพร้ อมคณาจารย์จาก 3 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของนครคุณหมิง มณฑลยูนนาน มาร่ วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ เชียงราย–คุนหมิง ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2558 ณ มฟล. พร้ อมทังได้ ้ จดั ให้ มีการเสวนา เรื่ อง ‘ไทย-จีน ไม่ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน’ เนื่องจาก มฟล.มีความตระหนักถึง

ความส�าคัญของการพัฒนาเยาวชนให้ เป็ นก�าลังของชาติ โดยได้ แสวงหา ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาเยาวชน ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�า้ โขง (GMS) ดังนัน้ จึงจัดกิ จกรรมนี ข้ ึน้ เพื่ อ ส่งเสริมและสร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่างเยาวชนทังสองประเทศ ซึ ้ ง่ พวกเขา จะเติบโตและเข้ ามามีบทบาทส�าคัญในการผลักดันความร่ วมมือต่อกันใน อนาคต

การประชุมวิชาการนานาชาติศาสตรการแพทยแผนจีน ครัง้ แรกในประเทศไทย

ส� า นัก วิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ สุขภาพ และ สถาบัน ขงจื่ อฯ ร่ วมกับ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ�าเชียงใหม่, สมาคม แพทย์ จีน ประเทศไทย และสมาคมศิษย์ เก่ า มหาวิท ยาลัย ประเทศจี น จัด “การประชุมวิชาการนานาชาติ ศาสตร์ การแพทย์แผนจีน” ร่วมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 10 ปี การจัดตังส� ้ านักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ และครบรอบ 87 ปี การก่อตังสมาคมแพทย์ ้ แผนจีนแห่งประเทศไทย เมือ่ วันที ่ 13 กันยายน 2558

10

ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ และวันที่ 15 กันยายน 2558 ณ มฟล. โดยได้ รับเกียรติจากนายเฉิน เจียง ที่ปรึกษาด้ านวัฒนธรรมเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ�าราชอาณาจักรไทย พร้ อมด้ วย รศ.ดร.วัน ชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงานฯ โดยมีผ้ สู นใจเข้ า ร่วมการประชุมรวมกว่า 600 คน


รายงานพิเศษ

40 ปี ความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน

ะชาชนจีน เพื่อส่งเสริ มการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับจีนในมิตติ า่ งๆ ซึง่ แต่ละกิจกรรมด�าเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ ภายใน มฟล. ไม่วา่ จะเป็ น ส�านักวิชาจีนวิทยา ะท้ อนความมุง่ มัน่ ของ มฟล. ในการเป็ นผู้น�าในการจัดการเรี ยนการสอนด้ านจีนที่มีความหลากหลายที่สดุ ในประเทศไทย ซึง่ มีการส่งเสริ มการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับจีน

งานวันสถาบันขงจือ่ ประจ�าปี 2558

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และ สถาบันขงจื่อฯ ร่วมกับ ส�านักวิชาจีนวิทยา จัดกิจกรรม “วันสถาบันขงจื่อ ประจ�าปี 2558” เมื่อวัน เสาร์ ที่ 26 กั น ยายน 2558 โดยมี กิ จ กรรมการประกวดการแข่ ง ขัน นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจีนและการแสดงจากคณะนาฏศิลป์ จีน มฟล.

เพื่อเป็ นการร� าลึกถึงคุณงามความดีของนักปราชญ์ ชาวจีน และเผยแพร่ การใช้ ภ าษาและศิ ล ปวัฒ นธรรมที่ ดี ง ามของจี น อัน จะเป็ น การสร้ าง มิตรภาพที่ดีระหว่างสองประเทศ และต่อยอดสูก่ ารสร้ างความร่วมมืออัน แข่งแกร่งในหลากหลายด้ านต่อไป

เสวนาโตะกลมนักวิชาการจีน-อาเซียน โอกาสและข้อท้าทาย ใน “เส้นทางสายไหม” ใหม‹

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ ส�านักวิชาจีนวิทยา ร่วมกับ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ�าเชียงใหม่ จัดเสวนา โต๊ ะกลมนานาชาติเรื่ อง ‘China - ASEAN and ASEAN – China : The Linkage of the New Maritime Silk Road’ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ M-Square โดยมีวิทยากรจาก Chinese Academy of Social Science มหาวิทยาลัยเซี�ยะเหมิน จากจีน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศ อาเซียน 6 ประเทศ ได้ แก่ ฟิ ลปิ ปิ นส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ได้ ร่วมกันแสดงทัศนะถึงนโยบายของจีน ทังโอกาสและข้ ้ อท้ าทาย

กับแนวความคิดของจีนในการพลิกฟื น้ ‘เส้ นทางสายไหม’ ใหม่ ทังทางบก ้ และทะเล ภายใต้ กรอบ One Belt and One Road ที่จะเชื่อมต่อประเทศ/ ภูมิภาคต่างๆ เข้ าด้ วยกันอย่างรอบด้ าน ทังในด้ ้ านการค้ าการลงทุน การ ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เป็ นต้ น โดยผู้เข้ าร่วมการเสวนาได้ รับฟั ง มุมมองจากจีนซึ่งเป็ นผู้ด�าเนินนโยบายนีเ้ องโดยตรง และฟั งเสียงของ อาเซียนจากนักวิชาการจากแต่ละประเทศ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ นโยบายต่างประเทศของจีน ซึง่ เป็ นโอกาสของผู้เข้ าร่วมกิจกรรมที่ได้ ร่วม มองหาโอกาสหรื อข้ อท้ าทายจากโจทย์ส�าคัญของอาเซียนในเวลานี ้ รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 16 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

11


มฟล. กับนานาชาติ กิจกรรมวันส�ำคัญแห่งชาติอนิ โดนีเซีย เมือ่ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ นักศึกษาอินโดนีเซีย มฟล. จัดกิจกรรมวันครบรอบ 70 ปี ของวันวีรบุรุษแห่งชาติ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึง่ เป็ นวันทีป่ ระชาชนชาวอินโดนีเซียระลึกถึงวีรบุรุษทีก่ อบกู้ เอกราช ณ เมืองสุราบายา (Battle of Surabaya) ในช่วงการปฏิวตั ปิ ระชาชาติของ ชาวอินโดนีเซีย (Indonesia National Revolution) เมื่อปี พ.ศ.2488-2493 และเพื่อ เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศไทย รวม ถึงส่งเสริมบรรยากาศนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิรชิ นะ อธิการบดี กล่าวเปิ ดงาน พร้ อมได้ รับเกียรติจาก นายลุตฟี ราอุฟ (H.E. Mr. Lutfi Rauf) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ�ำประเทศไทย บรรยายพิเศษในหัวข้ อ ‘Indonesia Spirit of Unity : Empowering Heroism from Indonesia to ASEAN’ นอกจากนี ภ้ ายในงานยัง มี ก ารจั ด แสดงนิ ท รรศการวัน วี ร บุ รุ ษ แห่ ง ชาติ ข อง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมและอาหารประจ�ำชาติอนิ โดนีเซีย

สถาบันอาหารแห่งชาติญปี่ นุ่ เยือน ส�ำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมรับ นศ. แลกเปลีย่ นจาก มฟล. ส�ำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ รับเกียรติจาก Dr.Kazutaka Yamamoto จาก National Food Research Institute (NFRI) ประเทศญี่ปนุ่ ภายใต้ โครงการ Visiting Scholar Professor ประจ�ำปี งบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้ มาเยือนเพื่อหารื อ ความร่วมมือทางด้ านวิชาการกับคณาจารย์ในส�ำนักวิชา และยังได้ ทำ� หน้ าที่ เป็ นอาจารย์พิเศษให้ กบั นักศึกษา โดยมีทงการบรรยายพิ ั้ เศษ การสอนใน ห้ องปฏิบตั กิ าร การอภิปรายกลุม่ ย่อย โดย Dr.Kazutaka เปิ ดเผยว่าในปี การศึกษาทีผ่ า่ นมา NFRI ได้ รับนักศึกษาแลกเปลีย่ นจาก สนว.อุตสาหกรรมเกษตร ให้ ไปด�ำเนินการวิจยั ที่ประเทศญี่ปนุ่ เป็ นระยะเวลา 2 เดือน และ ยินดีรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก มฟล. ในปี การศึกษาต่อๆ ไป ทังนี ้ ้ NFRI เป็ นสถาบันอาหารแห่งชาติญี่ปนุ่ ทีม่ คี วามพร้ อมด้ านอุปกรณ์ เครื่องมือวิจยั สิง่ อ�ำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ซึง่ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ส�ำหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจยั ในอนาคต

มฟล.ร่วม สกอ. จัดค่ายเยาวชน ดึง 10 ประเทศสมาชิก ถกบทบาท-ความหมาย พลเมืองแห่งอาเซียน ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี กล่าวในพิธเี ปิ ดค่ายเยาวชนอาเซียน หรือ ASEAN Youth Camp 2015 ว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงได้ รับความไว้ วางใจ จากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ เป็ นเจ้ าภาพจัดค่ายเยาวชน ดังกล่าว เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีคณ ุ ภาพพร้ อมส�ำหรับท�ำงานและใช้ ชีวิตในสังคม ที่มีความหลากหลาย และเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ และเครื อข่ายในกลุ่มนักศึกษา ทังในไทยและต่ ้ างประเทศ โดยมีเยาวชนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ าร่ วม กิจกรรมที่ มฟล. จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2558 ซึง่ จะมีกิจกรรม ทังการบรรยายและลงพื ้ ้นที่ทศั นศึกษาสถานที่ส�ำคัญใน จ.เชียงราย ซึง่ เป็ นเมืองที่มี พรมแดนติดต่อหลายประเทศในอาเซียน

12


มาเยี่ยม มาเยือน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

28 ตุลาคม 2558 : รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี ให้ การต้ อนรับคณาจารย์ และนักเรี ยน นายร้ อย ซึง่ น�ำคณะโดย พ.อ.จิระ เหล่าจิรอังกูร ผู้อ�ำนวยการรองวิชาวิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม รับฟั ง การด�ำเนินงานในภาพรวมของ มฟล. และรับฟั งการบรรยายการจัดการเรี ยนการสอนของส�ำนักวิชา วิทยาศาสตร์ โดย ดร.อมร โอวาทวรกิจ รักษาการแทนคณบดีส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ณ ห้ องประชุม เชียงแสน อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน 2558 : รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ให้ การต้ อนรับ และบรรยายการด�ำเนินงานใน ภาพรวมของ มฟล. ให้ แก่คณะศึกษาดูงานจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ น�ำโดย ศาสตราจารย์กติ ติคณ ุ นายแพทย์สทุ ธิพร จิตต์มติ รภาพ ทีป่ รึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ พร้ อมคณะจากคณะกรรมการของ International Council for Science (ICSU) ภาคพื ้นเอเชียและแปซิฟิก ในการนี ้ทาง ICSU ได้ จดั การสัมมนาเรื่ อง “Recent Advances in Science” ให้ แก่คณาจารย์และ นักศึกษา มฟล. โดยได้ รับเกียรติจาก Pro.Emeritus YAMAGATA จาก Tokyo University บรรยายใน หัวข้ อ “Recent Advance in climate Prediction in Asia and the Pacific” และ Pro.Jung-Hye ROE จาก Seoul National University บรรยายในหัวข้อ “Response of Antibiotic-Producing Bacteria to Antibiotics”

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

28 พฤศจิกายน 2558 : รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ให้ การต้ อนรับคณะผู้เข้ าร่วมอบรมหลักสูตร นักบริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20 น�ำคณะโดย นายวิทิต ลีนตุ พงษ์ ประธานรุ่นที่ 20 พร้ อมทังรั้ บฟั งการบรรยายการด�ำเนินงานในภาพรวมของ มฟล. ณ ห้ องประชุมเชียงแสน อาคาร ส�ำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 9 ธันวาคม 2558 : ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี ให้ การต้ อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ส�ำนัก วิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี น�ำโดย อาจารย์โศภิดา บุญจ�ำนง รองผู้อ�ำนวยการส�ำนัก วิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้ าศึกษาดูงานการด�ำเนินงานของส่วนประชาสัมพันธ์ ณ ห้ องประชุมแม่ข้าวต้ ม อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 16 ธันวาคม 2558 : ดร.ร่ มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี ให้ การต้ อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น�ำคณะโดย ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ ส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานการด�ำเนินงานของส่วนพัฒนาความ สัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ณ ห้ องประชุมดอยแง่ม อาคารส�ำนักงานอธิการบดี รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 16 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

13


Green MFU

MFU Cycling network ประชาคมจักรยาน มฟล.

รุดสร้างเครือข‹ายพลเมืองนักป˜น›

บนพื ้นที่กว่า 5 พันไร่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงที่พลิกฟื น้ จากป่ าเสื่อมโทรมแ เป็ นสวนพฤกษศาสตร์ ด้วยป่ าผืนใหม่ที่ชาวมหาวิทยาลัยร่วมกันปลูกต้ นกล้ าต่อเนื่องม เติบโตกลายเป็ นต้ นไม้ ใหญ่ให้ ความร่มรื่ นและสวยงาม สมกับที่เป็ น University in th ทังคณะศึ ้ กษาดูงานและนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนในแต่ละปี รวมถึงนักปั่ นจักรยานท ที่เลือก มฟล. ให้ เป็ นหนึง่ ในจุดหมายส�าคัญหากมีโอกาสได้ มาเยือนจังหวัดเชียงราย เที่ยวส่วนตัว ปั่ นออกก�าลังกาย ทังเข้ ้ ามาร่วมกิจกรรมกับประชาคมจักรยาน มฟล. แ Cycling Club รวมถึงเข้ ามาจับมือสร้ างเครื อข่ายนักปั่ นจักรยาน นับเป็ นความน่ายินด มากขึ ้นทุกวัน ซึง่ เท่ากับว่าเรามีพลเมืองรักษ์ โลกเพิ่มมากขึ ้นเช่นกัน

ประชาคมจักรยาน มฟล. จับมือ อะ เดย ชวนนักป˜›นล้อมวงคุยเรื่อง ‘เมืองจักรยาน’ เมือ่ วันที ่ 27 สิงหาคม 2558 ประชาคมจักรยาน มฟล. ร่วมกับ ทรงกลด บางยี่ขนั บรรณาธิการนิตยสาร a day รวมถึง ทีมงานจากนิตยสาร Human Ride ได้ เชิญนักปั่ นจักรยานร่วม ล้ อมวงเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปั่ นจักรยาน และ การสร้ างเครือข่ายนักปั่น รวมถึงการส่งเสริมให้ มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็ นเมืองจักรยาน โดย ทรงกลด ได้ มาร่วมพูดคุยกับ นักศึกษา ชมรมจักรยาน มฟล. MFU Cycling Club และชาวจักรยาน จากสถาบันต่างๆ เช่น ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี, พิเชษฐ ถูกจิตร และกลุม่ นักศึกษา ชมรมจักรยาน ม.พะเยา ได้ ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการ ก้ าวเข้ าสูเ่ มืองมหาวิทยาลัยแห่งการปั่ นจักรยาน ก่อนจะร่วมกัน ปั่นจักรยานชมทิวทัศน์ภายใน มฟล. รวมทังได้ ้ ร่วมสักการะพระราชานุสาวรี ย์สมเด็จย่า ก่อนปิ ดท้ ายด้ วยการขับเคลื่อนสองล้ อสู่ อ่างเก็บน� ้าด้ านหลังมหาวิทยาลัย ชมความงามยามเย็นของผืน น� ้าและผืนป่ า รวมทังวนาศรมรี ้ สอร์ ท ที่ในอนาคตไม่กี่ปีข้างหน้ า บริ เวณนี ้จะมีสวนซากุระที่ลงปลูกไปแล้ วกว่าหมื่นต้ นให้ ชื่นชม บนพื ้นที่กว่า 300 ไร่ และหวังจะให้ เป็ นอีกจุดหมายของนักปั่ น จักรยานจากทัว่ ประเทศ ที่จะต้ องมาปั กหมุดการเดินทางไว้ ที่นี่

14

MFU Green Rally แรลลี่จักรยาน เรียนรู้มหาวิทยาลัยสีเขียว มฟล. จัดกิจกรรม MFU Green Rally ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที ่ 27 กันยายน 2558 ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ ฝึ กอบรมเพื่ อส่งเสริ มการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ โดยใช้ เส้ นทางภายในมหาวิทยาลัยในการแข่งขันปั่ น จักรยานไปยังฐานต่างๆ เพือ่ เรียนรู้การจัดการสิง่ แวดล้ อม และหนทางสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน ซึ่งต้ องดูแลใส่ใจหลากหลายด้ าน เช่น การคมนาคม ปลอดมลพิษ การจัดเก็บและคัดแยกขยะ การใช้ พลังงาน สะอาด การบ�าบัดน� ้าเสีย เป็ นต้ น โดยมีประชาคมนักปั่ น จักรยาน มฟล. เข้ าร่วม ทังบุ ้ คลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และสมาชิกชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย รวมทังหมด 25 ที ้ ม ทีมละ 3 คน มาท�ากิจกรรมปั่นจักรยานแรลลีส่ เี ขียวร่วมกัน

มฟล ต้อนรับ Audax Tha จับเข‹าคุยสร้างเครือข‹ายพ

มฟล. เปิ ดเส้ นทางจักรยานต ออแด็กซ์ไทยแลนด์ (Audax Tha เสริ มการใช้ จักรยานด้ านเทคโน จักรยาน ภายใต้ โครงการสร้ างวัฒ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม (MFU G “ปั่นให้ สดุ ใจสไตล์ออแด็กซ์” ระหว ณ มฟล. เพือ่ ร่วมแลกเปลีย่ นประส ทังในและต่ ้ างประเทศ การสร้ าง รวมถึงแนวทางการส่งเสริ มกิ จก ด้ านการปั่ นจักรยาน โดยเฉพา นัก ปั่ น จัก รยานภายในจัง หวัด เ พร้ อมทัง้ อาจารย์ และนักศึกษา และชมรมจักรยาน MFU Cyclin


แต่เดิม ถูกรังสรรค์ให้ กลาย มากว่า 17 ปี จนวันนี ้ he park ที่มีผ้ มู าเยี่ยมชม ทังชาวไทยและชาวต่ ้ างชาติ ทังการเข้ ้ ามาปั่ นแบบท่อง และ ชมรมจักรยาน MFU ดีที่ มฟล. มีพนั ธมิตรนักปั่ น

ailand พลเมืองสองล้อ

ต้ อนรับนักปั่ น สมาชิกกลุม่ ailand) ร่วมกิจกรรมการส่ง นโลยี และการจัดกิ จกรรม ฒนธรรมอนุรักษ์ ทรัพยากร Green Lifestyle) ในชือ่ งาน ว่างวันที ่ 8-9 ตุลาคม 2558 สบการณ์ในการปั่นจักรยาน งเครื่องข่ายพลเมืองจักรยาน กรรมและการแข่งขันทาง าะในมหาวิ ท ยาลัย ทัง้ นี ม้ ี เชี ย งรายเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม าประชาคมจักรยาน มฟล. ng Club

Green MFU ท็อป พิพัฒน – นุ‹น ศิรพันธ ร‹วมกิจกรรม MFU Youth ECOLIFE กับชาว มฟล. เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สถาบันการศึกษา และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (NREM) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ นกั ศึกษา มฟล. มีความรู้ความเข้ าใจ เกี่ยวกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ที่สามารถ ท�าได้ ง่ายๆ ในชีวิตประจ�าวันแบบคนรุ่ นใหม่ ในโครงการ “เยาวชนหัวใจสีเขียว – MFU Youth ECOLIFE” โดยได้ รับ เกียรติจาก ท็อป-พิพฒ ั น์ อภิรักษ์ ธนากร นักแสดงและนัก ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ และ นุน่ -ศิรพันธ์ วัฒนจินดา นักแสดงชือ่ ดัง มาร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา มฟล. จ�านวนกว่า 500 คน ณ หอประชุมสมเด็จย่า ซึง่ ท็อป-พิพฒ ั น์ ได้ กล่าว ในงานนี ้ว่า ทุกคนมีดี มีความสามารถมากมายที่จะเปลี่ยน ตัวเอง เปลี่ยนสังคม และสุดท้ ายจะรวมเป็ นพลังที่สามารถ เปลี่ยนโลกใบนี ้ให้ นา่ อยูม่ ากยิ่งขึ ้น

ธนาคารขยะ ฝƒกนักศึกษาเรียนรู้การดูแลโลก “ธนาคารขยะ” (MFU Dormitory Waste Bank) โดย ฝ่ ายหอพักนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา เป็ นอีกหนึง่ โครงการตามแนวนโยบายของ มฟล. ในการจัดสรรสภาพ แวดล้ อม ให้ เหมาะสมกับการเรี ยนรู้และการใช้ ชีวิต และ ที่มงุ่ สูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะ การบริ หารจัดการทรัพยากรต่างๆ ทังในด้ ้ านความสวยงาม สิง่ อ�านวยความสะดวก การใช้ ทรัพยากรและพลังงานอย่าง คุ้มค่า การใช้ ขนส่งมวลชนปลอดมลพิษ ที่ได้ ท�าต่อเนื่อง มาโดยตลอด รวมถึงการจัดการขยะรี ไซเคิลของธนาคาร ขยะ ที่สามารถตอบโจทย์ได้ ในหลายมิต ิ ทังปลู ้ กจิตส�านึก การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม และยังได้ ฝึกกระบวนการท�างาน ของนักศึกษา ที่เปรี ยบเสมือนได้ ลงมือปฏิบตั จิ ริ งในบริ ษัท เล็กๆ ที่มีหวั ใจรักษ์ โลกใบใหญ่ รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 16 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

15


ในรั้ว มฟล.

พฤศจิกายน

7 2558

MFU Band เขŒาร‹วมการแข‹งขันประกวดวง ดนตรี รอบชิงชนะเลิศ ชิงถŒวยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจŒาอยู‹หัว

วงดนตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง “MFU Band” ได้ เข้ าร่วมการ ประกวดแข่งขันดนตรี ระดับอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ โครงการบทเพลง เฉลิมพระเกียรติ “องค์อคั รศิลปิ น หนึ่งเดียวในโลก” ชิงถ้ วยพระราชทาน “พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว” ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ กรุ งเทพมหานคร จัดโดยสมาคมพ่อค้ าไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิการดนตรี แห่งประเทศไทย โดยคณะนักศึกษาสมาชิกวงดนตรี มฟล. จ�านวน 24 คน ได้ นา� บทเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน และ Oh I say เข้ าร่วม การแข่งขัน ซึง่ มีวงดนตรีแจ๊ สบิก� แบนด์ทเี่ ข้ ารอบชิงชนะเลิศจาก 5 มหาวิทยาลัย และจะมีการประกาศผลการแข่งขันในเดือนมีนาคม 2559

พฤศจิกายน

26 2558

พฤศจิกายน

27 2558

งานเสวนา ‘อ‹าน(พญา)มังราย และ(พญา)มังรายทีย่ งั ไม‹เคยอ‹าน’

โครงการจัดตังพิ ้ พิธภัณฑ์อารยธรรมลุม่ น� ้าโขง จัดเสวนา ‘อ่าน(พญา) มังรายและ(พญา)มังรายที่ยงั ไม่เคยอ่าน’ ณ ห้ องนิทรรศการหมุนเวียนฯ อาคาร D2 โดยมีผ้ รู ่วมเสวนาแลกเปลีย่ นความรู้ อาทิ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้ าโครงการจัดตังพิ ้ พิธภัณฑ์ฯ, อ.สมหวัง อินทร์ ไชย ผอ.ส�านักศิลปะ และวัฒนธรรม มรภ.เชียงราย, นายชริ นทร์ แจ่มจิตต์ ปราชญท้ องถิ่น และ นายอภิชิต ศิริชยั สนพ.ล้ อล้ านนา จ.เชียงราย เนื่องด้ วยพระราชประวัตขิ อง พญามังรายมหาราช ยังมีอีกหลายมิติที่ยังไม่ได้ มีการศึกษาลึกลงไป หากได้ ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ ก็สามารถน�าไปใช้ ประโยชน์ในการศึกษา ประวัตศิ าสตร์ เมืองเชียงรายต่อไป

16

การประชุมวิชาการดŒานการจัดการ ดŒานโลจิสติกสและโซ‹อุปทาน ครั้งที่ 15

ส�านักวิชาการจัดการ จัดการประชุมวิชาการด้ านการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน (ThaiVCML) ครั ง้ ที่ 15 ประจ�าปี 2558 ภายใต้ แนวคิด “Change and Innovation in Global Supply Chain : NEW – DIFFERENT- BETTER” ณ อาคารพลต�ารวจเอกเภา สารสิน โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ประธานเปิ ดการประชุมกล่าวว่า มฟล. เล็งเห็นความส�าคัญของ การจัดการด้ านโลจิสติกส์ โดยได้ เปิ ดหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขา วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ขึน้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชีย่ วชาญตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี ้ในปี 2559 พื ้นที่ชายแดนทัง 3 อ� ้ าเภอของจังหวัดเชียงราย ได้ แก่ อ�าเภอแม่สาย อ�าเภอ เชียงแสน และอ�าเภอเชียงของ ได้ ถกู ก�าหนดให้ เป็ น “เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน” (Border Special Economic Zone: BSEZ) ดังนัน มฟล. จึ ้ งได้ ด�าเนินการจัดตังส� ้ านักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (Office of Border Economy and Logistics Study: OBELS) ขึ ้นเพื่อเป็ นแหล่งสะสม ข้ อมูลความรู้ด้านเศรษฐกิจชายแดน และเป็ นฐานข้ อมูลให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป นักวิชาการ ทังภาครั ้ ฐและเอกชน ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และในที่สุด จะส่งผลต่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีของประชาชนคนไทยทุกคน


ในรั้ว มฟล.

ธันวาคม

5 2558

พิธีจุดเทียนถวายชัยมงคล แด‹พระบาทสมเด็จพระเจŒาอยู‹หัว

มฟล. จัดพิธีจดุ เทียนถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ น�าโดย รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี เป็ นประธานในพิธี พร้ อม คณะผู้บริ การ พนักงาน นักศึกษา ผู้น�าชุมชน และประชาชนทัว่ ไป โดยก่อน พิธีการมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงประจ�ามหาวิทยาลัยโดย MFU Band และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติฯ ของนักศึกษา เมื่อถึงเวลาอันเป็ นมงคล รศ.น.อ.ยุทธนา ได้ จดุ เทียนชัยพร้ อมผู้เข้ าร่วมงาน อ่านประกาสดุดพี ระเกียรติคณ ุ และกล่าวน�าชัยมงคล โดยมีการจุดพลุจา� นวน 97 นัด เพื่อเป็ นการถวายราชสดุดีเป็ นอันเสร็จสิ ้นพิธี

ธันวาคม

1-4 2558

มหกรรมหนังสือ MFU Book Fair 2015 และกิจกรรมตักบาตรหนังสือ

ศูน ย์ บ รรณสารและสื่อการศึก ษา จัด มหกรรมหนังสือ MFU Book Fair 2015 ณ M-Square ภายในงานมีการจ�าหน่ายหนังสือจากร้ านค้ า และส�านักพิมพ์ชนน� ั ้ ามากกว่า 60 บูธ มีหนังสือกว่า 20,000 รายการ พร้ อม ส่วนลดมากมาย นอกจากนี ้ยังมีกจิ กรรม Meet & Greet มิว-ณัฐวุฒ ิ อุดมศิลป์ นักเขียนนิยายแฟนตาซีทมี่ หี ลายรางวัลการันตี และ อาย-กมลเนตร เรืองศรี ดาราชื่อดัง เจ้ าของหนังสือขายดี “ตังแต่ ้ วนั นันเป็ ้ นต้ นมา” โดยในวันที่ 3 ธันวาคม 255 มีกิจกรรมตักบาตรหนังสือ ซึง่ หนังสือที่ได้ จะน�าไปบริ จาคให้ กับห้ องสมุดเรื อนจ�ากลางจังหวัดเชียงราย และห้ องสมุดโรงเรี ยนต�ารวจ ตระเวนชายแดนในจังหวัดเชียงรายต่อไป ธันวาคม

11 2558

ชมรมจักรยาน มฟล. ร‹วมกิจกรรม ป˜›นเพื่อพ‹อ

ชมรมจักรยาน MFU Cycling Club และ ประชาคมจักรยาน มฟล. เข้ า ร่วมกิจกรรม ปั่ นเพื่อพ่อ Bike for Dad ร่วมกับจังหวัดเชียงราย โดยมี 2 เส้ น ทางคือ 29.9 กิโลเมตร และ 9.9 กิโลเมตร ซึง่ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมเริ่ มออกตัวที่ ศาลากลาง จ.เชียงราย แล้วปั่นไปบนเส้นทางสิริมงคล ผ่านสถานทีส่ า� คัญต่างๆ ทังนี ้ ้ในงานเดียวกัน ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ มฟล. ยังได้ น�านักศึกษา เช่น สะพานแม่ฟา้ หลวง ศาลารอยพระบาท ศาลหลักเมือง หอนาฬิกาเฉลิม จัดจุดตรวจสมรรถภาพร่างกายเพื่อสุขภาพและนวดทางการกีฬา ให้ บริ การ พระเกียรติฯ อนุสาวรี ย์พอ่ ขุนเม็งรายมหาราช และวัดพระสิงห์ เป็ นต้ น แก่ประชาชนที่เข้ าร่วมปั่ นเพื่อพ่อในครัง้ นี ้ด้ วย รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 16 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

17


มฟล. ในสื่อ

Col.Inch: 6.86 Ad Value: 10,633 PRValue (x3): 31,899 คลิป: สี่สี คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: 'มฟล.-โตโยต้า'มอบ544ทุน ข่ าวสด | 6 ตุลาคม 2558 | หน้ า 23

Matichon (Mid-Day) Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,550

โพสต์ ทเู ดย์ | 2 ตุลาคม 2558 | หน้ า B9

Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ วันที่: อังคาร 17 พฤศจิกายน 2558 ปีที่: 25 ฉบับที่: 9120 หน้า: 23(ล่างขวา) Col.Inch: 13.61 Ad Value: 14,971 PRValue (x3): 44,913 หัวข้อข่าว: ผุดศูนย์ช่วยหนุนเอสเอ็มอียกระดับเครื่องสำอางไทย

Daily Circu Ad Ra

Section: กีฬา/การศึกษา วันที่: จันทร์ 12 ตุลาคม 2558 ปีที่: ฉบับที่: 24105 Col.Inch: 30.20 Ad Value: 66,440 คอลัมน์: ตีเกราะเคาะไม้: เทศกาลถือศีล-กินเจ

s : 900,000 2,200

หน้า: 26(กลาง) PRValue (x3): 199,320

มติชน | 8 ตุลาคม 2558 | หน้ า 7

คลิป: สี่สี

ข่ าวสด | 17 พฤศจิกายน 2558 | หน้ า 23 เดลินิวส์ | 12 ตุลาคม 2558 | หน้ า 26

รหัสข่าว: C-151006012118(6 ต.ค. 58/03:17)

หัสข่าว: C-151002006211(2 ต.ค. 58/06:06)

Ban Muang Circulation: 850,000 Ad Rate: 900

รหัสข่าว: C-151124012169(24 พ.ย. 58/0 หน้า: 1/1

หน้า: 1/1

Section: กีฬา/การศึกษา-วัฒนธรรม วันที่: จันทร์ 12 ตุลาคม 2558 ปีที่: 14 ฉบับที่: 4338 Col.Inch: 26.74 Ad Value: 24,066 หัวข้อข่าว: มฟล. พา นศ.ต่างชาติท่องเชียงราย

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 28 พฤศจิกายน 2558 ปีที่: 15 ฉบับที่: 5152 หน้า: 6(ล่างขวา) Col.Inch: 57.81 Ad Value: 127,182 PRValue (x3): 381,546 หัวข้อข่าว: เอสโซ่ จับมือ ม.แม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรม'ร.ร.ตชด.สุขภาพดีต้นแบบ'

คม ชัด ลึก | 26 พฤศจิกายน 2558 | หน้ า 6 Khom Chad Luek Circulation: 900,000 Ad Rate: 2,200

หน้า: 13(ล่างซ้าย) PRValue (x3): 72,198

Thai Rath Circulation: 1,000,000 Ad Rate: 1,600

Sec วัน รหัปีCol สทข หัว

คลิป: สี่สี

คลิป: ขาว-ดำ

รหัสข่าว: C-151117012144(17 พ.ย. 58/04:30)

รหัสข่าว: C-151008038020(7 ต.ค. 58/08:26)

: C-151012004176(12 ต.ค. 58/04:12)

หน้า: 1/1

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-15120600904

18

บ้ านเมือง | 12 ตุลาคม 2558 | หน้ า 13 รหัสข่าว: C-151128014022(28 พ.ย. 58/05:28)

หน้า: 1/1


ข่ าวสด | 24 พฤศจิกายน 2558 | หน้ า 23

News (Mid-Day) ulation: 900,000 ate: 2,200

ข่ าวสด | 30 พฤศจิกายน 2558 | หน้ า 23

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2558 ปีที่: ฉบับที่: 24157 หน้า: 14(บน) Col.Inch: 22.56 Ad Value: 49,632 PRValue (x3): 148,896 คลิป: สี่สี หัวข้อข่าว: ม.แม่ฟ้าหลวงเชิดชู'พระ'ทำดีเพื่อสังคมบุกเบิกพัฒนาวัดห้วยปลากั้งกระตุ้นท่องเที่ยว

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: จันทร์ 14 ธันวาคม 2558 ปีที่: 66 ฉบับที่: 21146 หน้า: 15(บนขวา) Col.Inch: 9.79 Ad Value: 15,664 PRValue (x3): 46,992 ภาพข่าว: รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ

Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 1,000,000 Ad Rate: 1,600

คลิป: ขาว-ดำ

เดลินิวส์ | 3 ธันวาคม 2558 | หน้ า 14

Section: First Section/การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม วันที่: ศุกร์ 4 ธันวาคม 2558 ปีที่: 15 ฉบับที่: 5158 หน้า: 12(บนซ้าย) Col.Inch: 38.11 Ad Value: 83,842 PRValue (x3): 251,526 คอลัมน์: เลาะรั้วมหาวิทยาลัย: มฟล.ใช้ธนาคารขยะฝึกนศ.ดูแลโลก

Khom Chad Luek Circulation: 900,000 Ad Rate: 2,200

04:24)

หน้า: 1/1

คม ชัด ลึก | 4 ธันวาคม 2558 | หน้ า 12

รหัสข่าว: C-151202021061(2 ธ.ค. 58/05:42)

ไทยรั ฐ | 14 ธันวาคม 2558 | หน้ า 15

ction: First Section/นที่: อาทิตย์ 6 ธันวาคม 2558 ที่: 66 ฉบับที่: 21138 หน้า: 12(บน) ข่l.Inch: าว: C-151203035137(2 111.40 Ad Value: 178,240ธ.ค. 58/09:08) PRValue (x3): 534,720 วข้อข่าว: วัยใสมฟล.สร้างเครือข่ายรักษ์โลก-ใส่ใจสุขภาพสานฝัน "พลเมืองนักปั่น"

40(6 ธ.ค. 58/05:52)

มฟล. ในสื่อ

สยามรั ฐ | 2 ธันวาคม 2558 | หน้ า 13

หน้า: 1/1 รหัสข่าว: C-151130012130(30 พ.ย. 58/03:41)

หน้า: 1/1

คลิป: ขาว-ดำ ไทยรั ฐ | 6 ธันวาคม 2558 | หน้ า 12

Ban Muang Circulation: 850,000 Ad Rate: 900

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 19 ธันวาคม 2558 ปีที่: 14 ฉบับที่: 4406 หน้า: 9(ล่าง) Col.Inch: 109.59 Ad Value: 98,631 PRValue (x3): 295,893 คลิป: ขาว-ดำ หัวข้อข่าว: ดึงเยาวชนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ถกบทบาทเพื่อพร้อมก้าวสู่พลเมืองอาเซียนเต็ม...

รหัสข่าว: C-151214039173(13 ธ.ค. 58/08:59)

หน้า: 1/1 รหัสข่าว: C-151204014149(4 ธ.ค. 58/05:33)

หน้า: 1/3

บ้ านเมือง | 19 ธันวาคม 2558 | หน้ า 9

รหัสข่าว: C-151219018089(19 ธ.ค. 58/06:54)

หน้า: 1/2

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 16 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

19

คลิป:


MFUIC2016

Mae Fah Luang University International Conference 2016 on Advance in Medical and Health Sciences and

KTCM2016

A Kaleidoscope of traditional and Complementary Medicines International Conference 2016 : “Fostering Traditional and Complementary Medicine Through Research”

23-25 November 2016 Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand Theme: Infectious Diseases Non-Infectious Diseases Health Care System Migrant/Indigenous Population Health Health of the elderly and the disabled Traditional and Complementary Medicine (KTCM2016)

Important Dates: Date Abstract Submission

1 March - 30 June 2016

Notification of Abstract Acceptance

31 July 2016

Deadline for Full Paper Submission

15 September 2016

Notification of Full Paper Acceptance

15 October 2016

Early Bird Registration and Payment

1 August-15 October 2016

Regular Registration and Payment

16 October-31 October 2016

Conference

23-25 November 2016

Registration Early Bird Normal (Non-ASEAN Affiliation) Normal (Thai Affiliation) Students (Non-ASEAN Affiliation) Students (Thai Affiliation) Other Attendees

More information: www.mfu.ac.th/mfuic2016

Regular

350 USD

400 USD

6,500 THB

7,500 THB

200 USD

250 USD

3,500 THB

4,500 THB 3,000 THB

Mfu mag 16 y4 for upload  
Mfu mag 16 y4 for upload