Page 1

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี ที่ 4 ฉบับที่ 15 | กรกฎาคม - กันยายน 2558

เรื่ องเด่นประจ�ำฉบับ

2

สีสนั แห่งฤดูกาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

6

Welcome MFU Freshers 2015

10

17 ปี แห่งการตามรอยแม่ฟ้าหลวง


สารบัญ 3 4 5 6 8 9 10 12 14 15 16 18

เรื่องจากปก สัมภาษณ์พิเศษ Green MFU รายงานพิเศษ คนเก่ง มฟล. New | Different | Better เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ มฟล. นานาชาติ มาเยี่ยม มาเยือน มฟล. เพื่อชุมชน ในรั้ว มฟล. มฟล. ในสื่อ

ที่ปรึกษา รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี บรรณาธิการ ดร. พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี กองบรรณาธิการ ฝ่ ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพปก: ล�ำดวน | ดอกไม้ ประจ�ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ติดตามข้ อมูลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU MFUChannel pr.mfu | #MFU ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 0-5391-7034, 0-5391-7037 0-5391-7049 pr@mfu.ac.th

สีสนั แห่งฤดูกาล

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ มฟล. เป็ นทีร่ ้ ูจกั ดีในฐานะมหาวิทยาลัย ในก�ำกับรัฐที่ตงอยู ั ้ ใ่ นจังหวัดเชียงราย จัดการเรี ยนการสอนด้ วยภาษาอังกฤษ และเปิ ดสอนในสาขาวิชาใหม่ๆ ที่แตกต่างจากที่อื่นๆ และยังเป็ นที่พูดถึง อย่างมากว่าเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีความสวยงามแห่งหนึง่ ในประเทศไทย มฟล. จัดตัง้ ขึน้ มาเมื่ อปี 2541 เปิ ดสอนครั ง้ แรก 2 หลักสูตร ปริ ญญาตรี ปั จจุบนั 78 หลักสูตร ทังปริ ้ ญญาตรี โท และเอก จากนักศึกษา จ�ำนวน 62 คน เป็ น 14,000 คน ในปี 2558 ซึง่ เดินทางมาจากทัว่ ประเทศ และ จากหลายประเทศไม่วา่ จะเป็ นออสเตรเลียหรืออเมริกา และโดยเฉพาะจากทุก ประเทศสมาชิกในอาเซียน พืน้ ที่ราว 5,000 ไร่ ของมหาวิทยาลัยบรรจุกลุ่มอาคารเรี ยนและ หน่วยงานต่างๆ ไปจนถึงทีอ่ ยูอ่ าศัยและสนามกีฬา นอกจากนันเป็ ้ นพื ้นทีส่ เี ขียว ซึง่ เป็ นต้ นไม้ ทลี่ งมือปลูกขึ ้นใหม่ทงหมด ั้ เนือ่ งจากพื ้นทีด่ งเดิ ั ้ มเป็ นป่ าเสือ่ มโทรม มหาวิทยาลัยซึ่งด� ำเนิ นงานโดยยึดปณิ ธ านสมเด็จย่า ‘ปลูกป่ าสร้ างคน’ จึงได้ พลิกพื ้นดินว่างเปล่านันให้ ้ เป็ นสวนพฤกษศาสตร์ มีต้นไม้ นบั แสนต้ น และหลายร้ อยพันธุ์ ความสวยงามของมหาวิทยาลัยที่คนกล่าวถึง จึงไม่ใช่เพียงการ ออกแบบตัวอาคารให้ สอดคล้ องกับภูมิทศั น์ ที่มีความสูงต�่ำลดหลัน่ กันของ เนินเขา แต่หมายรวมถึงต้ นไม้ ที่ขึ ้นอยู่อย่างหนาแน่นให้ ทงความร่ ั้ มรื่ นและ สวยงาม ตามที่ได้ รับการเรี ยกขานว่าเป็ น University in the park สีสนั ของ ดอกไม้ แ ละใบไม้ ที่เ ปลี่ยนไปตามฤดูกาลนัน้ เองที่ เ ปลี่ยนบรรยากาศของ มหาวิทยาลัยให้ มีความสวยไม่ซ� ้ำกันตลอดทังปี ้

มหาวิ ทยาลัยได้น้อมน� ำแนวพระราชปณิ ธาน “ปลูกป่ า สร้างคน” ของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี มาเป็ นหลักชัย และน้อมน�ำแนวพระราชด�ำรัสด้านการปลูกป่ าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มาใช้เป็ นหลักปฏิ บตั ิ เป็ นผลให้ขณะนี ้ ในมหาวิ ทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็ นพืน้ ทีท่ ีเ่ ต็มไปด้วยไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิ จ ไม้ประดับ และพรรณไม้ตา่ งๆ ดัง่ เนรมิ ต อันเป็นสิ่ งพิ สูจน์ ว่า แนวพระราชด� ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั นัน้ สามารถน� ำมาปฏิ บตั ิ ได้จริ ง และเกิ ดประโยชน์จริ ง มหาวิ ทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงส�ำนึกเสมอว่า “เราโชคดีทมี่ ีในหลวง”

2

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากหนังสือ “ไม้ รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”


เรื่องจากปก

ดอกปี บ

ส่วน ฤดูฝน ทีก่ นิ เวลาตังแต่ ้ พฤษภาคม – ตุลาคม ต้ นไม้ นบั แสนต้ น ทัว่ บริ เวณมหาวิทยาลัย อาทิ มะฮอกกานี สัก ยางนา ตะเคียนทอง เป็ นต้ น ต่างก็เปลี่ยนเป็ นสีเขียวชอุม่ รวมไปถึง ศรี มหาโพธิ์ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก ณ บริ เวณวิหารพระเจ้ าล้ านทองเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ซึง่ เป็ นหน่อเดียวกับ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ต้ นนี ้ทรงปลูกเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551 จนบัดนี ้ยืนต้ น ให้ ร่มเงาแก่บริ เวณนันๆ ้ ทังร่้ มเย็นทังอบอุ ้ น่

ประดูแ่ ดง

ฤดูหนาว ของเชียงราย เริ่ มขึ ้นราวพฤศจิกายนไปถึงมกราคม ช่วงเวลานี ้ ดอกปี บ กว่า 250 ต้ น ปลูกไว้ เป็ นแนวยาวซ้ อนสลับกับต้ นยางนา ตลอดทางเข้ าออกมหาวิทยาลัย ต่างออกดอกรู ปทรงน่ารักเป็ นพวงสีขาว มีกลิน่ หอมเย็นๆ เริ่มตังแต่ ้ ปลายฝน-ต้ นหนาวในเดือนตุลาคมต่อเนือ่ งไปอีก เดือนสองเดือน จากนันจึ ้ งเป็ นเวลาของ ประดู่แดง ที่จะทิ ้งใบปล่อยให้ ดอกบานสะพรั่งเป็ นพวงยาวระย้ าจนเต็มต้ น ตังแต่ ้ ช่วงมกราคม-มีนาคม ประดูแ่ ดงหลายร้ อยต้ นทีป่ ลูกไว้ เป็ นทิวแถวเหยียดยาวอยูด่ ้ านหน้ าสระน� ้ำวงรี บางส่วนอยูบ่ ริ เวณหน้ าศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ที่เป็ นอาคารที่ เหลืองอินเดีย ก่อสร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมจีน และบางส่วนเรียงตัวอยูด่ ้ านหน้ าตึกส�ำนักงาน นอกจากต้ นไม้ ทใี่ ห้ สสี นั ตามฤดูกาลแล้ ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดี จึงท�ำให้ ชว่ งเวลานันมหาวิ ้ ทยาลัยเต็มไปด้ วยสีแดงเข้ มตัดกับสีฟ้า ยังปลูกต้ นไม้ ที่เป็ นกลุ่มให้ ดอกมีกลิ่นหอมไว้ รอบบริ เวณที่พักนักศึกษา ของท้ องฟ้าในฤดูหนาวได้ อย่างสดใส อาทิ พุดสามสี บุหงาสาหรี กระดังงา เป็ นต้ น และในสวนสุขภาพที่เป็ นเส้ น ทางเดินออกก�ำลังกาย ยังเป็ นพื ้นที่ส�ำหรับต้ นไม้ ให้ ดอกหอมในวรรณคดี และไม้ หายาก เช่น กรรณิการ์ กันเกรา การะเวก การะเกด กฤษณา เป็ นต้ น ส่วนบริ เวณศูนย์วฒ ั นธรรมจีนสิรินธรนันเป็ ้ นพื ้นที่ส�ำหรับต้ นไม้ ที่มีรูปทรง ค่อนไปทางจีน ตังแต่ ้ หอมหมื่นลี ้ บอนไซ ไปจนถึงศรี ตรัง อีกทัง้ ยังมี สวนสมุนไพร ขึ ้นในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา รวบรวมสมุนไพรหลายร้ อยชนิดไว้ โดยตกแต่งเป็ นสวนสวยงาม อยูบ่ ริ เวณด้ านหลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ล�ำดวน

กัลปพฤกษ์

และส�ำหรับเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน เป็ นช่วงเวลาของ ฤดูร้อน อากาศที่เชียงรายรุ นแรง เมื่อหนาวก็หนาวจัดเมื่อร้ อนก็ร้อนจัดเช่นกัน อากาศยิ่งร้ อนยิ่งท�ำให้ ต้นไม้ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแข่งกันออกดอก เสี ย จนวิ่ ง ไล่ถ่า ยรู ป กัน แทบไม่ทัน ตัง้ แต่ ดอกล�ำดวน ดอกไม้ ประจ� ำ มหาวิทยาลัยปลูกหนาแน่นบริ เวณบันไดขึ ้นลงของส�ำนักงานอธิการบดีกบั อาคารเรี ยนรวม ดอกล�ำดวน หรื อ ดอกหอมนวล มีสีเหลืองนวล มีกลิน่ หอม ทรงดอกน่ารักเป็ นรูปไข่ป้อมเกือบกลม มีกลีบ 6 กลีบ จากนันจึ ้ งเป็ นเวลา ของดอกไม้ ที่คนในมหาวิทยาลัยจดจ่อรอคอย คือ เหลืองอินเดีย ที่จะให้ ดอกในเวลาสันๆ ้ เพียง 1 – 2 วันเท่านันในช่ ้ วงปลายมีนาคมก่อนก้ าวสู่ เมษายน ที่เหลืองอินเดียกว่า 200 ต้ น ตามแนวถนนจากโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปส�ำนักงานอธิการบดี จะทิ ้งใบให้ ดอกสีเหลือง กลีบดอกฟูฟ่องบานเต็มต้ น แต่เพียงพริ บตาเดียวเท่านันก็ ้ ร่วงลงพื ้นเป็ น พรมสีเหลืองแทน นอกจากนี ้ มฟล. ยังมีต้นไม้ ที่ให้ ดอกในฤดูร้อนแล้ งอีก หลายพันธุ์ ไม่วา่ จะเป็ น กัลปพฤกษ์ ให้ ดอกสีชมชมพูหวานคล้ ายซากุระ ปลูกเป็ นแนวยาวบนถนนที่ทอดผ่านด้ านหลังอาคารเรี ยนรวม (C3) หรื อ กาสะลองค�ำ เรียกอีกชือ่ ว่า ปี บทอง เป็ นไม้ ประจ�ำจังหวัดเชียงราย ดอกออก ตามล�ำต้ นและกิ่ง รู ปทรงกรวย สีแสด เมื่อออกดอกจะเป็ นสีเหลืองส้ ม พราวไปทังต้ ้ น ตังแต่ ้ มีนาคม – เมษายน

กาสะลองค�ำ

ซากุระ

อีกทัง้ มหาวิทยาลัยยังได้ ปลูกต้ น ซากุระ ประมาณ 1 หมื่นต้ น ไปเมือ่ เดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา บนพื ้นทีป่ ระมาณ 300 ไร่ ครอบคลุม 6 ยอดดอย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ จ�ำนวน 13 สายพันธุ์ เช่น Wild Himalayan Cherry Blossom หรื อ นางพญาเสือโคร่ง, Yunnan Cherry Blossom ซากุระสายพันธุ์ของประเทศจีน, Yoshino ซากุระสายพันธุ์ของ ญี่ปนุ่ เป็ นต้ น โดยแต่ละสายพันธุ์จะผลิดอกในระยะเวลาต่างๆ ต่อเนื่องกัน ตังแต่ ้ เดือนพฤศจิกายนจนถึงเมษายนของทุกปี มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวงปลูกต้นไม้ กว่าแสนต้นตามพระราชปณิธานสมเด็จย่า และเป็ นของก�ำนัลเดียวที่เตรียมไว้ ต้อนรับการเยี่ยม จากผู้มาเยือน รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 15 กรกฎาคม - กันยายน 2558

3


สัมภาษณ์พิเศษ

การเดินทางไกล ของ ‘เมล็ดพันธุ’์ นอกจากไม้ ยื น ต้ น ที่ เ รี ย งตัว อยู่อ ย่ า งหนาแน่ น ทั่ว ทัง้ บริ เ วณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังมีไม้ ดอกไม้ ประดับที่ได้ รับการหมุนเวียนเข้ า มาตกแต่งสร้ างสีสนั และบรรยากาศให้ สวยสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ นกั ศึกษา และบุคลากรที่ใช้ ชีวติ อยูใ่ นมหาวิทยาลัยและผู้มาเยือนได้ ชื่นชมความงาม ความสวยงามสมบูรณ์แบบอย่างนัน้ มีผ้ คู นอยูเ่ บื ้องหลังจ�ำนวน ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็ นส่วนอาคารสถานที่หรื อโครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา โดย เสถียร ต๊ ะต้ องใจ เจ้ าหน้ าที่ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ ฯ เป็ นตัวแทน เพื่ อ นร่ ว มงานเล่า ถึ ง การท� ำ งานกับ วัต ถุข นาดเล็ก อย่ า งเมล็ด พัน ธุ์พื ช ตังแต่ ้ เพาะเลี ้ยงไปจะกระทัง่ บานสะพรั่งพร้ อมส�ำหรับการล�ำเลียงไปจัด วางตามจุดต่างๆ ทัว่ ทังมหาวิ ้ ทยาลัย ในทุกๆ โอกาสหรื อกิจกรรมพิเศษ เจ้ าหน้ าที่โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ฯ เล่าขันตอนการท� ้ ำงาน ละเอียดยิบเพื่อให้ เห็นภาพการท�ำให้ มีไม้ ดอกไม้ ประดับหมุนเวียนไปทัว่ มหาวิทยาลัยนันเต็ ้ มไปด้ วยความพิถพี ถิ นั ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมวิชาการ นานาชาติที่หลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดขึ ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี หรื อโอกาสพิเศษที่สุดของทุกคนในมหาวิทยาลัยอย่างพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ดอกไม้ บานสะพรั่งอวดสายตาผู้คนทุกๆ ต้ น เริ่ มจากการ พิจารณาของคณะกรรมการร่วมแต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง โดยส่วนใหญ่จะอยู่ ในโทนสีสญ ั ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แดงและทอง นอกจากนี ้พิจารณา ตามกิจกรรมหรื องานที่จะเกิดขึ ้นในมหาวิทยาลัยที่ต้องการใช้ ไม้ ดอกไม้ ประดับส่วนใหญ่ควรจะเป็ นโทนสีหรื อรู ปทรงดอกไม้ และสภาพอากาศใน เวลานันๆ ้ เป็ นอย่างไร จากนัน้ จึงเริ่ มแสวงหาเมล็ดพันธุ์ โดยเมล็ดพันธุ์นัน้ ๆ จะต้ อง ตรงกับสายพันธุ์ที่ต้องการ รวมถึงขนาด สีของดอกไม้ และความสูงของ ของล�ำต้ นที่ต้องการ ทังนี ้ ้การวางแผนจะต้ องด�ำเนินการเป็ นประจ�ำทุกปี และต้ องแม่นย�ำเรื่ องระยะเวลา เมื่อได้ เมล็ดพันธุ์ที่ต้องการแล้ วลงมือ วางแผนเพาะปลูกทันที โดยแต่ละชนิดก็มรี ายละเอียดแตกต่างกัน บางชนิด ต้ องหงายเมล็ดพันธุ์ บางชนิดต้ องใช้ กระดาษหนังสือพิมพ์พรมน� ้ำให้ ช่มุ คลุมเพื่อควบคุมความชื ้น “ต้ องกางปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ก�ำหนดระยะเวลา เพาะพันธุ์ใดก่อนหลัง เนื่องจากดอกไม้ แต่ละชนิดใช้ เวลากว่า 100 วัน จึง จะได้ ดอกไม้ อย่างทีเ่ ห็น อย่างงานรับปริญญาจะมีขึ ้นในช่วงต้ นปี ไม้ ประดับ ที่ จะใช้ ในงานต้ องเพาะปลูกพร้ อมบรรจุอยู่ในกระถางแล้ วตัง้ แต่กลาง เดือนธันวาคม ระหว่างรอต้ องอัดปุ๋ยเต็มที่เพื่อบานสะพรั่งพร้ อมประดับใน งานส�ำคัญของบัณฑิต” ดอกไม้กระถางเล็กๆ วางเลียบพื ้นดินหรือซุกอยูซ่ อกตึกมุมใดมุมหนึง่ ในมหาวิทยาลัยนัน้ ผ่านกระบวนการการเพาะปลูกมาอย่างพิถพี ถิ นั ไม่น้อย ไปกว่าการงานอื่นใด เพื่อเป็ นหนึง่ ในความสมบูรณ์แบบของมหาวิทยาลัย

4


Green MFU

MFU foam

มฟล. รักษ์สงิ่ แวดล้อม หนุนร้านอาหารเลิกใช้กล่องโฟม มฟล. ให้ ความส�ำคัญกับคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา บุคลากร ด้ วยการดูแลรักษา และพัฒนาสิง่ แวดล้ อมให้ มคี วามร่มรื่น เขียวชอุม่ ตลอดทังปี ้ นอกจาก การพัฒนาด้ านสิง่ แวดล้ อมแล้ ว มฟล. ยังด�ำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวในด้ านอืน่ ๆ อีกจ�ำนวนมาก เช่น ธนาคารขยะ โครงการยกเลิกการใช้ กล่องโฟม บรรจุอาหารภายใน มฟล. โครงการยกเลิกการใช้ กล่องโฟมบรรจุอาหารภายใน มฟล. เริ่มใช้ เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็ นต้ นมา โดยขอความร่วมมือจากร้ านอาหารให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ บรรจุอาหารทีท่ ำ� มาจากวัสดุธรรมชาติยอ่ ยสลายได้ งา่ ย เช่น กล่องชานอ้ อย กล่องเยือ่ พืชธรรมชาติ หรือให้ ร้านค้ าจ�ำหน่ายอาหารให้ แก่ผ้ ทู นี่ ำ� ภาชนะมาเอง เพือ่ เป็ นการลดภาวะโลกร้ อน และเพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องบุคลากรและนักศึกษา ในระยะการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาร้ านอาหาร กลุม่ นักศึกษา และพนักงาน ต่างให้ การตอบรับ เรื่ องนี ้เป็ นอย่างดีเพราะเล็งเห็นว่าหากไม่เริ่ มที่ตวั เราในวันนี ้ก็อาจจะเป็ นการเพิ่มสารพิษสะสมในร่างกายมากจนก่อให้ เกิดปั ญหาสุขภาพในที่สดุ และในอนาคต มฟล. หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าร้ านอาหารทัว่ ประเทศจะตืน่ ตัวและเลิกการใช้ กล่องโฟมบรรจุอาหารเพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องคนไทยทังชาติ ้ รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 15 กรกฎาคม - กันยายน 2558

5


รายงานพิเศษ

Live, Laugh and Learn

Welcome

การเริ่ มต้ นชีวิตนักศึกษาใหม่ ถือเป็ นช่วงเวลาที่นา่ ตื่นเต้ นเมื่อจะได้ พบเจอกับสิง่ ใหม่ๆ มากมาย ทังสถานที ้ ่ใหม่ เพื่อนใหม่ สังคมใหม่ และสิง่ ที่นา่ ประทับใจทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ก็คอื “กิจกรรมต้ อนรับน้ องใหม่” ซึง่ เป็ นสิง่ ทีม่ หาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ นักศึกษารุ่นพี่ ได้ จดั เตรียมไว้ อย่างดี เพือ่ ให้ นกั ศึกษาชันปี ้ ที่ 1 สามารถปรับตัวและใช้ ชีวิตในรัว้ มหาวิทยาลัยได้ อย่างมีความสุข โดยส่วนพัฒนานักศึกษา และ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา รวมทังสโมสรนั ้ กศึกษา จาก ทัง้ 13 ส�ำนักวิชา ได้ ร่วมใจกันจัด “โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ฉนั ท์พี่น้อง ประจ�ำปี การศึกษา 2558” ตามแนวนโยบายการรับน้ องสร้ างสรรค์ เพื่อเป็ นการบอก กล่าวกับเหล่า “เฟรชเชอร์ ” ทุกคนว่า...ยินดีต้อนรับ

ส น้องใหม่เดินขึ้นดอยปลูกป่า น้องใหม่เข้าซุ้ม กิจกรรมแรกที่นกั ศึกษาใหม่ ได้ พบ กับนักศึกษารุ่นพี่จากทุกส�ำนักวิชา และได้ ร่วม ท�ำกิจกรรมสันทนาการทีม่ ที งความสนุ ั้ ก มัน ฮา โดยทีน่ ้ องๆ แต่ละกลุม่ ต้องเวียนเข้าไปยังซุ้มต่างๆ ที่ ตั ง้ อยู่ ร อบอาคารกี ฬ าเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ สร้ างความสนุ ก สนานผ่ อ นคลายให้ กั บ นักศึกษาใหม่เป็ นอย่างมาก ด้ วยเกมการละเล่น ต่างๆ โดยจะสอดแทรกการปลูกฝั งความรัก ความสามัคคีและการปรับทัศนคติเพือ่ อยูร่ ่วมกัน ส�ำหรับนักศึกษาใหม่ทเี่ ดินทางจากจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย รวมถึงนักศึกษาต่างชาติด้วย 20 สิงหาคม 2558

6

นับเป็ นประเพณีสำ� คัญทีน่ กั ศึกษา ชันปี ้ ที่ 1 ได้ มาปลูกต้ นไม้ ร่วมกันบนพื ้นทีข่ อง มหาวิทยาลัย โดยช่วงเช้ าจะเป็ นกิจกรรม เดินเพือ่ สุขภาพ ในปี นี ้น้ องใหม่ทกุ คนเดินเท้ า ไปยังพืน้ ที่ปลูกรวมระยะทางไป-กลับกว่า 8 กิโลเมตร และลงมือปลูกต้ นไม้ เมืองเหนือ 9 ชนิด เพือ่ เป็ นการปลูกฝังแนวคิดการอนุรกั ษ์ ธรรมชาติ และสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จย่า ในการปลูกป่ า..สร้ างคน แม้ แดด จะร้ อน ทางจะไกล แต่น้องๆ ก็ภมู ิใจที่ได้ ร่ วมท�ำสิ่งดีๆ และสามารถเอาชนะความ ยากล�ำบากมาได้ พร้ อมกับเพื่อนๆ และมีรุ่น พี่คอยดูแลอย่างดีตลอดเส้ นทาง 22 สิงหาคม 2558

พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก กิจกรรมต้ อนรับนักศึกษาชันปี ้ ที่ 1 ที่เต็มไปด้ วยบรรยากาศ อบอุน่ และมีเสน่หแ์ บบล้ านนา ทังพิ ้ ธีเรียกขวัญและบายศรีสขู่ วัญ ซึง่ เป็ นขนบธรรมเนียมประเพณีดงเดิ ั ้ มของเมืองเหนือ ด้ วยค�ำขวัญ ของงานว่า “โคมแดงแสงทอง ปี น้ ้ องล�ำดวน ปากัน๋ ชื่นม่วน สายใยมวลหมูเ่ ฮา” โดยมีผ้ บู ริ หารและคณาจารย์ ผูกข้ อไม้ ข้อ มืออวยชัยให้ พรแก่นกั ศึกษาใหม่ เพือ่ ความเป็ นสิริมงคล ปิ ดท้ าย ด้ วยงานเลี ้ยงขันโตก ทีเ่ หล่านักศึกษาในชุดพื ้นเมืองจะได้ ลิ ้มรส อาหารเหนือ ชมการฟ้อนร� ำอันอ่อนช้ อย เคล้ าคลอเพลงค� ำ เมื องที่ ฟังแล้ วม่วนอกม่วนใจ๋ 22 สิงหาคม 2558

หลวงด ของเหล ซึง่ นักศ ร้ องออ สามา สามา ถื อเป็ น ต่อจาก ส่องใจ จากรุ่น แสงสว คอยเต ดีงาม น้ องให ผูกพัน


MFU Freshers 2015

จุดเทียนส่องใจ สานสายใยแดง-ทอง

เสียงเพลงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า ดังกระหึม่ ขึ ้น ประสานไปกับท่วงท่า ล่าเชียร์ ลดี เดอร์ ของแต่ละส�ำนักวิชา ศึกษาชันปี ้ ที่ 1 จะต้ องเปล่งเสียง อกมาให้ ดัง ฟั ง ชัด พร้ อมเพรี ย งจน รถพิ ชิ ต ใจคณะกรรมการ จึ ง จะ รถรั บ ธงส� ำ นัก วิ ช าของตนเองได้ นเสร็ จสิน้ กิ จกรรมชิ งธงส�ำนักวิชา กนันในช่ ้ วงค�่ำเป็ นกิจกรรมจุดเทียน จ เปลวเทียนดวงหนึ่งได้ ถูกจุดขึน้ นพี่ และจุดต่อๆ ไปยังรุ่นน้ องทุกคน ว่างที่จุดขึ ้นคล้ ายเป็ นแสงน�ำทางที่ ตือนให้ นกั ศึกษาก้ าวไปสูเ่ ส้ นทางอัน ก่อนที่รุ่นพี่จะผูกข้ อมือให้ กบั เหล่า หม่ แทนค�ำบอกกล่าวว่าพวกเรา นเป็ นพี่น้องสายใยแดง-ทองกันแล้ ว 6 กันยายน 2558

รายงานพิเศษ

พิธีติดเข็ม ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัย

พิธีไหว้ครู และรับเป็นลูกศิษย์

MFU Freshers Night Party 2015

คงเป็ นเครือ่ งแบบนักศึกษา มฟล. ที่สมบูรณ์ไม่ได้ หากขาดเข็ม ตราสั ญ ลั ก ษณ์ มหาวิ ท ยาลั ย สัญลักษณ์ อันเป็ นมหามงคลและ ความภาคภูมใิ จ อันประกอบไปด้ วย พระนามาภิไธยย่อ ส.ว. ของสมเด็จพระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี , หมายเลข 8 และ 9 อัน หมายถึง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็ นพระราชชนนีของพระมหากษัตริ ย์ รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9, ดอกไม้ ใบไม้ หมายถึง ความมุง่ มัน่ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ ะพั ฒ นา สิ่งแวดล้ อม และคุณภาพชีวิตของ ปวงชนอย่างต่อเนือ่ ง โดยนักศึกษา รุ่นพี่ จะเป็ นผู้ตดิ เข็มตราสัญลักษณ์ ให้ กบั นักศึกษาใหม่ทกุ คน

พิธีไหว้ ครูและรับเป็ นลูกศิษย์ จัดให้ กบั นักศึกษาชันปี ้ ที่ 1 เพื่อเป็ นการ แสดงเจตจ�ำนงว่ายินยอมพร้ อมใจเป็ น ลูก ศิ ษ ย์ ข องครู บ าอาจารย์ ใ นสถาบัน แห่งนี ้ และจะยึดถือเอาค�ำปฏิญาณตน ว่ า จะตัง้ ใจศึก ษาเล่ า เรี ย น ใฝ่ ภูมิ ร้ ู คู่ ภูมิธรรม พร้ อมยึดมัน่ เอาความกตัญญู รู้ รั ก สามั ค คี เ ป็ นแนวทางน� ำ ชี วิ ต ซึง่ นักศึกษาใหม่ในปี การศึกษา 2558 นี ้ นับเป็ น “ล�ำดวนช่อที่ 17” ของมหาวิทยาลัย ในการนี ้รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็ นประธานในพิธีการเจิมหน้ าผากให้ แก่ นักศึกษาใหม่ 3 จุด มี ความหมาย 3 ประการ คือ มุง่ หมายให้ ลกู ศิษย์เป็ น คนดี ประสบความส�ำเร็จในการศึกษา เล่าเรี ยน และมี อนาคตที่ ดีเ มื่ อส�ำเร็ จ การศึกษาไปแล้ ว

ปาร์ ตี ้ต้ อนรับนักศึกษาใหม่ทเี่ ฟรชเชอร์ ทุกคนรอคอย โดยความบันเทิงถูกอัดแน่นไว้ เต็ม อาคารสเตเดียม เริ่ มจากการแสดงดนตรีสดจาก MFU Band, ชมรมมูน มัง อี ส านล้ า นช้ า ง และ วง Libra ของส�ำนักวิชานิติศาสตร์ จากนันเป็ ้ น การแสดงของชมรม Dance and Acting ต่อด้ วย Entertainment Club และช่วงที่หลายคนรอคอย ก็คือการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย (MFU Freshers Boy&Girl 2015) รอบตัดสิน ผลปรากฏ ว่านางสาวกรณิ ศา สกุลแพทย์ ดาวจากส�ำ นัก วิ ช าศิล ปศาสตร์ และนายจิ รั ส ม์ พัว พัฒ นกุล เดือนจากส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ คว้ าต�ำแหน่ง ชนะเลิศไปครองและความสนุกยังไม่หมดเท่านัน้ กับคอนเสิร์ตจากค่าย Smallroom ที่ส่งศิลปิ น มาร่ วมแจมถึง 4 วง คือ Tattoo Colour, Mild, จีน กษิดิศ และ Summer Stop นับเป็ นคอนเสิร์ต ส่งท้ ายความสนุกทีท่ ำ� ให้ รุ่นพีร่ ุ่นน้ องได้ มากอดคอ กระโดดไปด้ วยกัน

15 กันยายน 2558

17 กันยายน 2558

3 ตุลาคม 2558 รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 15 กรกฎาคม - กันยายน 2558

7


คนเก่ง มฟล.

ผลงานอาจารย์ มฟล. ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยง รุจจนเวท อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้ รับการจดทะเบียนอนุสทิ ธิบตั รจ�ำนวน 2 เรื่ อง ได้ แก่ - เลขทีอ่ นุสทิ ธิบตั รที่ 9612 สารผสมส�ำหรับบรรเทาอาการปวดและอักเสบทีม่ สี ารสกัดเนระพูสไี ทย - เลขที่อนุสทิ ธิบตั รที่ 9613 เจลที่มีสว่ นผสมของสารสกัดเนระพูสีไทยเพื่อบรรเทาอาการอักเสบ 2. อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วนั อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่ องส�ำอาง และคณะนักวิจยั ที่ได้ รับการจดทะเบียนอนุสทิ ธิบตั ร จ�ำนวน 2 เรื่ อง คือ - สารประกอบเชิงซ้ อนเคอร์ คมู ิน - กรรมวิธีผลิตสารประกอบโลหะเชิงซ้ อนข้ าวเหนียวด�ำ 3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วัฒนศิริเวช อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะนักวิจยั เรื่ อง “แผ่นวัสดุที่มีสว่ นผสมของเถ้ าแกลบและกรรมวิธีการผลิต” (วัสดุอนุรักษ์ ธรรมชาติ ประยุกต์ ใช้ ในงานก่อสร้ าง เช่น กระเบื ้องมุงหลังคา) 4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง “กรรมวิธี การเพาะเมล็ดกล้ วยไม้ โดยการเลี ้ยงร่ วมกับราไมคอร์ ไรซา บนวัสดุเพาะปลูกกล้ วยไม้ ” (เชื ้อรา ที่ชว่ ยในการเพาะปลูก ประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรมกล้ วยไม้ )

นักศึกษา มฟล. ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วม ประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015 นายมนูญ หะยีเมาะลอ นักศึกษาชันปี ้ ที่ 4 ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และ นางสาวริ นนิราน์ แสงขาม นักศึกษาชันปี ้ ที่ 3 ส�ำนักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาวิชาการพัฒนาระหว่าง ประเทศ ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ น 100 เยาวชนไทย เป็ นตัวแทนประเทศไทยเข้ าร่วมการประชุม One Young World Summit 2015 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย โดย นายมนูญ หะยีเมาะลอ หนึง่ ในสมาชิกทีม TIDY:ไทยดี ได้ ผา่ นการคัดเลือกให้ เป็ น 4 ทีมจากประเทศไทย ในการน�ำเสนอโครงการบนเวทีใหญ่ของ One Young World Summit 2015

นศ.การจัดการ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับรางวัล “บุรฉัตรไชยากร” รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี พร้ อมด้ วย ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส ผู้ชว่ ยอธิการบดี คณบดีส�ำนักวิชาการจัดการ, อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ และอาจารย์พรพิมล ไชยสนิท อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชาการจัดการ และนักศึกษาที่ ชนะการแข่งขันตอบค�ำถามระดับชาติ ด้ านการท่องเทีย่ วการโรงแรมและธุรกิจการบิน จ�ำนวน 5 ทีม เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลบุรฉัตรไชยากร ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ ทีมที่ได้ รับรางวัลประจ�ำปี 2555 ทีมที่ได้ รับรางวัลประจ�ำปี 2556

8

1. รางวัลชนะเลิศ “ทีมดอยตุง” 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “ทีมดอยแม่สลอง” 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “ทีมวนาเวศน์” 2. รางวัลชมเชย “ทีมวนาวารี ” 3. รางวัลชมเชย “ทีมวนาศรม”


New | Different | Better

CLASSROOM

FOR ACTIVE LEARNING

ห้องเรียนอัจฉริยะ เปิดประตูเรียนรู้สู่โลกยุคดิจิตัล

ห้ องเรี ยนอัจฉริยะ หรื อ Classroom for Active Learning ถูกออกแบบให้ เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุคดิจติ ลั ทีม่ กี ารน�ำสือ่ และ เทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาประยุกต์ใช้ ในห้ องเรียน เพือ่ ให้ มรี ูปแบบทีด่ งึ ดูดความ สนใจของเด็กยุคใหม่ และน�ำไปสูผ่ ลส�ำเร็จทางการศึกษาตามเป้าหมายยิง่ ขึ ้น ผศ. สุกัล กฤตลักษณ์ วงศ์ หัวหน้ าหน่วยพัฒนาการเรี ยนการสอน, อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชานิตศิ าสตร์ เปิ ดเผยว่า ห้ องเรี ยนอัจฉริ ยะนี ้อยูใ่ น ความรับผิดชอบของหน่วยพัฒนาการเรียนการสอน ตังอยู ้ ท่ อี่ าคารปฏิบตั กิ าร 7 (S7) โดยทางมหาวิทยาลัยได้ ให้ การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ รวมทังเทคโนโลยี ้ ตา่ งๆ ที่ทนั สมัย เพื่อให้ ห้องเรี ยนนี ้เป็ นตัวน�ำร่อง ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning เพือ่ ตอบโจทย์การเรียนรู้ ในโลกในยุคดิจติ ลั ให้ มากขึ ้น “ภารกิจหลักของหน่วยพัฒนาการเรี ยนการสอน ต้ องการให้ อาจารย์ ทุกท่านสามารถจัดการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมกับผู้เรียน ซึง่ ปั จจุบนั ผู้เรียน ของเราอยูใ่ นเจนเนอเรชัน่ Z ต้ องยอมรับว่าเทคโนโลยีนนเป็ ั ้ นส่วนหนึง่ ของ ชีวิตเขา โลกของเขาสามารถอยูใ่ นโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่ องเดียว แล้ วเรา จะต้ องอย่างไรให้ เขาสนใจห้ องเรี ยนมากกว่าโทรศัพท์มือถือ นับเป็ นสิ่งที่ ท้ าทายของเหล่าอาจารย์ในปัจจุบนั นี ้มาก” หัวหน้ าหน่วยพัฒนาการเรียนการ สอน กล่าว

ผศ.สุกัล อธิ บายเบื อ้ งต้ นถึงอุปกรณ์ ต่างๆ ว่าประกอบไปด้ วย กระดานมินิบอร์ ด ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หน้ าชันเรี ้ ยน ท�ำให้ อาจารย์สามารถเข้ าถึงผู้เรี ยนได้ อย่างสะดวก และสามารถน�ำเสนอ บทเรี ยนได้ จากทุกมุมห้ อง มีไมโครโฟนแบบไร้ สาย กระดานไวท์บอร์ ดรอบ ห้ องเรี ยน มีปลัก๊ ไฟอย่างเพียงพอ กระดานฟลิบชาร์ ท เพื่อรองรับการใช้ งาน ของอาจารย์และการน�ำเสนอผลงานของนักศึกษา โต๊ ะและเก้ าอี ้ที่สามารถ ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ ทงเดี ั ้ ่ยวและกลุม่ และยังมีแท็บเล็ตมอนิเตอร์ อุปกรณ์ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ รวมทังซอฟท์ ้ แวร์ ต่างๆ ที่เอื ้อต่อการจัดการเรี ยนการ สอนในรูปแบบ Active Learning พร้ อมทังกล้ ้ องวงจรปิ ดที่สามารถบันทึก ภาพการเรี ยนการสอนไว้ ได้ อีกด้ วย “ห้ องเรี ยนนี ้ท�ำให้ เขาสามารถน�ำความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ น�ำไป ประยุกต์ใช้ ได้ จริ ง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การท�ำกิจกรรมกลุม่ ในห้ องเรี ยน การจัดให้ มีสถานการณ์จ�ำลอง การถกเถียงอภิปรายในหัวข้ อต่างๆ ร่วมกัน ส่งผลให้ เกิดการเรี ยนรู้ ได้ อย่างดีเยี่ยม และเมื่อมีอปุ กรณ์การเรี ยนการการ สอนที่ทนั สมัย ที่เขาสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พกพาและน�ำเสนอได้ อย่าง สะดวกสบาย จะสืบค้ นข้ อมูลผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตก็ท�ำได้ อย่างง่ายดาย ท�ำให้ ผ้ เู รี ยนสามารถน�ำเอาทักษะตรงนี ้ไปปรับใช้ ได้ กบั การท�ำงานจริ ง และ ในอนาคตห้ องเรี ยนในลักษณะนี ้ก็นา่ จะได้ รับการจัดสรรไปอยูใ่ นอาคารเรี ยน ต่างๆ เพิ่มมากขึ ้น เพราะจากการใช้ งานและพัฒนามา 2 ภาคการศึกษาก็ได้ รับผลตอบรับเป็ นอย่างดี ผลจากการประเมินนักศึกษาก็พบว่าสามารถทีจ่ ะ เรียนรู้ คิด วิเคราะห์ เพิม่ มากขึ ้น ถือว่าเป็ นผลส�ำเร็จทีน่ า่ พอใจ” ผศ. สุกลั กล่าว รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 15 กรกฎาคม - กันยายน 2558

9


เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ

17 ปี แห่งการตามรอยแม่ฟา้ หลวง 10


เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 17 ปี แห่งการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 โดยทาง มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมตลอดทังวั ้ นส�ำหรับโอกาสส�ำคัญนี ้ อาทิ พิธีทำ� บุญ ตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูป พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี พิธีเปิ ดโครงการให้ บริ การตรวจสุขภาพโรคทัว่ ไปและ ตรวจสุขภาพฟั นฟรี, พิธีเปิ ดสวนสวนพฤกษศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ (ส่วนแรก) พิธีมอบใบประกาศเกียรติคณ ุ ให้ กบั อาจารย์ดีเด่น และผู้สร้ างชื่อเสียงให้ กบั มหาวิทยาลัย และกิจกรรมอธิการบดีรายงานประชาชน โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิ การบดีได้ รายงานถึงการด�ำเนินงานตลอดปี ที่ผ่านมาและเป้าหมายใน อนาคต ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมงานจากทังภาครั ้ ฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทัว่ ไป และนักศึกษา โดยในช่วงกิจกรรมรายงานประชาชน อธิการบดี มฟล. ได้ กล่าว กับผู้ร่วมงานว่า 17 ปี ที่ผา่ นมา มฟล.ทุม่ เทก�ำลังไปอย่างมากในการผลิต บัณฑิตให้ เข้ มแข็ง มีคณ ุ ภาพ มีความสามารถมากที่สดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้ านภาษาและความสามารถในการปรั บตัวเพื่อท� ำงานข้ ามวัฒนธรรมใน สังคมนานาชาติ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ทังการก้ ้ าวสูป่ ระชาคม อาเซียนหรื อโลกาภิวฒ ั น์

การย่างเข้ าสูป่ ี ที่ 18 เป็ นก้ าวส�ำคัญของ มฟล.ทีพ่ ร้ อมจะก้ าวสูก่ ารเป็ น ‘ศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษา การแพทย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แห่งอนุภมู ิภาคลุม่ น� ้ำโขง’ ซึง่ ประกอบด้ วย ไทย เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีนตอนใต้ โดยตังใจว่ ้ าใน 10 ปี ข้างหน้ านี ้ตามแผนการด�ำเนินงาน มฟล. จะก้ าวเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาที่ส�ำคัญในอนุภมู ิภาคนี ้ เพื่อ ตามรอยสมเด็จย่า ที่มีความห่วงใยในชีวิตและความเป็ นอยูข่ องเพื่อนมนุษย์ ที่เริ่ มด�ำเนินการแล้ วคือจัดตังศู ้ นย์การแพทย์ที่หวังจะให้ เป็ น ‘ศูนย์กลางการ แพทย์’ หรื อ Medical Education Hub และ Medical Service Hub ของ อนุภมู ิภาคนี ้ รวมถึงการปั น้ ศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้ าน อุตสาหกรรมการบริ การของอนุภมู ิภาคลุม่ น� ้ำโขง เน้ น 3 เรื่ อง คือ การจัดการ ธุรกิจการบิน การจัดการการท่องเที่ยว และการจัดการอุตสาหกรรมบริ การ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก�ำลังก้ าวสูป่ ี ที่ 18 ถ้ านับส�ำหรับการเป็ น มหาวิทยาลัยก็ไม่มากนักหากเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ซึง่ มีอายุร่วม 100 ปี หรือมากกว่านัน้ ส�ำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ�ำนวน 18 ปี นี ้ เป็ น 18 ปี ของ ความมุ่งมัน่ ที่จะทะยานต่อไปข้ างหน้ าด้ วยความมัน่ คงและด้ วยความมัน่ ใจ เพราะ มฟล. เลือกท�ำ และลงมือท�ำทันที ในสิง่ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บ้ านเมือง ต่อการพัฒนาอาชีพและตอบโจทย์สงั คม

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 15 กรกฎาคม - กันยายน 2558

11


มฟล. กับนานาชาติ ค่ายพนักงานอาเซียน เยือน ม.สุพานุวง เมืองหลวงพระบาง เรียนรูส้ งั คมต่างวัฒนธรรม ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ ศูนย์บริการ วิชาการ และส่วนการเจ้ าหน้ าที่ จัดโครงการ ค่ายอาเซียนพนักงาน มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 (MFU-ASEAN Camp for Staff 2015) ระหว่างวัน ที่ 11-15 กรกฎาคม 2558 โดยมีพนักงาน มฟล. จ�ำนวน 29 คน เดินทาง ไปเยือนมหาวิทยาลัยสุพานุวง และร่วมท�ำกิจกรรมทีเ่ มืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือ่ สร้ างความรอบรู้เกีย่ วกับการ ก้ าวสูป่ ระชาคมอาเซียน และมีความพร้ อมท�ำงานในสังคมต่างวัฒนธรรม รวมทังสร้ ้ างสัมพันธ์ อนั ดีกบั เพื่อนพนักงาน ทังยั ้ งจัดให้ มีการบรรยาย และร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการท�ำงานในระดับนานาชาติโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากนันผู ้ ้ ร่วมค่ายได้ เดินทางต่อไปที่เมืองหลวง พระบางจนเสร็ จสิ ้นกิจกรรม ซึง่ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ ด้วยดี

มฟล. เชิญรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจไทย พร้อม รมว.กระทรวงโรงแรมและท่องเทีย่ วเมียนมา เผยแนวโน้มธุรกิจระหว่างประเทศ ส�ำนักวิชาการจัดการ จัด The International Symposium : Next Generation ASEAN+3 Connectivity “Trends and Opportunities in Business and Logistics Management” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้ องประชุม วนาสวรรค์ วนาศรม มฟล. โดยได้ รับเกียรติจาก ม.ร.ว.ปรี ดยิ าธร เทวกุล รองนายก รัฐมนตรี และ ฯพณฯ อู เท ออง (H.E U Htay Aung) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงโรงแรม และท่องเที่ยว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปาฐกถาเรื่ องแนวโน้ มเศรษฐกิจ หลังเปิ ดประชาคมอาเซียนปลายปี 2558 พร้ อมด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทย จีน ญี่ปนุ่ อินโดนิเซีย ผู้ซงึ่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในด้ านโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน มาร่วม บรรยายพิเศษในการประชุมครัง้ นี ้

มฟล. จัดโครงการเตรียมความพ เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการและวัฒนธร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ จดั กิจกรรม โครงการเตรี ยมความพร้ อมบุคลากร เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ าใจการบริ หาร จัดการและวัฒนธรรมการท�ำงานของประเทศเพื่อนบ้ าน โดยได้ เชิญเจ้ าหน้ าที่ ด้ านการทูตจาก 3 ประเทศเพือ่ นบ้าน จีน ลาว และเมียนมา มาบรรยายให้ ความรู้ เกี่ยวกับระบบการเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม และนโยบายชายแดน รวมถึงการด�ำเนินงานด้านการต่างประเทศกับประเทศเพือ่ นบ้าน โดยมี นายอาคม สุขพันธุ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็ นประธานเปิ ดงาน ซึง่ มีผ้ แู ทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้ าร่วมกว่า 300 คน เข้ า ร่วมการอบรมทีม่ ที งหมด ั้ 3 วัน (วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2558) ทีห่ ้ องประชุมวนาสวรรค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

12

ส�ำ บรรยายใ ภายใต้บ ถึงความ สังคม เ อย่างเหม เพื่อจะใช มีความส อธิการบ สุวรรณะ


การประชุมวิชาการนานาชาติ ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัด The 2nd Annual Scientific Conference: “Collaboration in Medical Education & Healthcare in the Greater Mekong Sub-region” ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2558 ณ อาคารพลต�ำรวจเอกเภา สารสิน (C5) มฟล. โดยได้ รับ เกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน เช่น ไทย กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ รวมถึง ออสเตรี ย และเนปาล ที่มาร่วมการประชุมครัง้ นี ้เพื่อให้ เป็ นเวที แลกเปลี่ยนกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับการแพทย์ในปั จจุบนั การรับมือ โรคที่เกิดจากหลังเกิดภัยพิบตั ิ เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ ทัง้ นี ้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ได้ ให้ เกียรติเป็ นประธาน กล่าวเปิ ดงาน ซึง่ มีบคุ ลากรทางการแพทย์และนักศึกษาสนใจ เข้ าร่วมกว่า 400 คน

พร้อมบุคลากร รรมการท�ำงาน ของประเทศเพือ่ นบ้าน

ำหรับกิจกรรมในช่วงแรกนัน้ ได้ รบั เกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ในหัวข้อ ‘การเตรียมความพร้ อมของบุคลากรภาครัฐในด้านความเป็ นนานาชาติ บริบทของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก’ โดยเริ่มจากการท�ำความเข้าใจ มเป็ นอาเซียน ที่เต็มไปด้ วยความแตกต่างหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น เศรษฐกิจ การเมือง ในกลุม่ ประเทศสมาชิกทัง้ 10 ประเทศ ต่างมีบาง มือนกันบางอย่างต่างกัน ซึง่ เป็ นเรื่องทีต่ ้ องท�ำความรู้จกั ท�ำความเข้ าใจ ช้ เป็ นฐานในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ ในการแข่งขันต่อไป ส�ำหรับไทยนัน้ สามารถในการแข่งขันไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นในอาเซียน นอกจากนี ้ บดียงั มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยในเมียนมาให้ กบั นายพิษณุ ะชฏ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ที่ได้ เดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2558 พร้อมนักศึกษาจากทุกประเทศในอาเซียน ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม ‘ปฐมนิเทศนักศึกษา ต่างชาติ ประจ�ำปี การศึกษา 2558’ ที่ห้องประชุมวนาสวรรค์ มฟล. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 โดยมี ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี กล่าวต้ อนรับ และเปิ ดการปฐมนิเทศ ซึง่ ในปี นี ้มีนกั ศึกษาต่างชาติเข้ ามาใหม่จ�ำนวน 228 คน ท�ำให้ นกั ศึกษาต่างชาติทกุ ระดับในมหาวิทยาลัยมีจำ� นวนรวมกว่า 500 คน โดยปี นี ้มี นักศึกษาเดินทางมาจากหลากหลายประเทศและภูมิภาค และเป็ นปี แรกที่ มี นักศึกษามาจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่วา่ จะเป็ นเวียดนามหรือบรูไน อีกทังยั ้ ง มีผ้ เู ดินทางมากจากประเทศที่ไกลออกไป เช่น เยอรมัน, ฟิ นแลนด์, สาธารณรัฐเช็ก เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามนักศึกษาส่วนใหญ่ยงั เดินทางมาจากจีนและเมียนมาเช่นเคย และให้ ความสนใจเรี ยนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และบริ หารธุรกิจ โดยทังหมด ้ ผ่านการคัดเลือกเข้ าศึกษาต่อใน มฟล. ผ่านจากหลายระบบ เช่น การรับตรง, การ แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือร่วมกัน เป็ นต้ น รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 15 กรกฎาคม - กันยายน 2558

13


มาเยี่ยม มาเยือน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2 กรกฎาคม 2558 : รศ.กัลณกา สาธิตธาดา ที่ปรึกษาอธิการบดี ให้ การต้ อนรับ ผศ.ธีระ กาญจนสินธุ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้ อมคณาจารย์จ�ำนวน 10 คน ซึง่ เข้ าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ สาขาวิชาชีวอนามัย และความปลอดภัย บรรยายโดย ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย ณ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 22 กรกฎาคม 2558 : ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ชว่ ยอธิการบดี และหัวหน้ าส่วนจัดหางานและฝึ กงานของ นักศึกษา ให้ การต้ อนรับ อาจารย์พรพนิต พ่วงภิญโญ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น พร้ อมคณะอาจารย์ จ�ำนวน 8 คน เข้ าศึกษาดูงานด้ านสหกิ จศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

6 สิงหาคม 2558 : รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้ อมกับ ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี ให้ การต้ อนรับ ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟ้ งเฟื ุ อ้ ง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้ อมคณะจ�ำนวน 9 คน เข้ าศึกษาดูงานเรื่องการด�ำเนินงานของส่วนพัฒนาความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 สิงหาคม 2558 : รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้ อมกับ ดร.มัชฌิมา นราดิศร รองอธิการบดี ให้ การ ต้ อนรับผู้เข้ าร่ วมโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะ และรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึ กษาทางการบริ หาร ในภาคราชการ สถาบันส่งเสริ มการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ (ก.พ.ร.) จ�ำนวน 50 คน เข้ าศึกษาดูงานในหัวข้ อ การบริ หารและการก�ำกับดูแลกิจการของ หน่วยงานภาครัฐที่มิใช่สว่ นราชการ เพื่อการแข่งขันในเวทีนานาชาติ

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 1 กันยายน 2558 : รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้ อมกับ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี ให้ การต้ อนรั บคณะกรรมการบริ หารองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์ แห่งโลก จากต่างประเทศ รวม 13 ประเทศ เข้ ารับฟั งการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และด้ านศิลปวัฒนธรรม ของชาวเชียงราย ณ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

14


มฟล. เพื่อชุมชน

มฟล. ร่วม อาสาสมัครนานาชาติ มอบแว่นสายตา แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวเชียงราย ฟรี 4,500 คน มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง ร่ วมกับ มูลนิธมิ อบสายตาเป็ น ของขวัญในประเทศไทย, มูลนิธวิ นั ไซท์ (One Sight) สหรัฐอเมริกา, สถาบันวิทยาการตลาดทุน และ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัด “โครงการมอบแว่ นสายตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” โดยมอบแว่นตาให้ กบั นักเรี ยน นักศึกษา และ ประชาชนชาวเชียงราย จ�ำนวน 4,500 คน โดยเฉพาะเด็กพิเศษและผู้ สูงอายุที่ใช้ ชีวิตได้ ยากล�ำบากหากขาดแว่นสายตา ระหว่างวันที่ 15-25 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มฟล. โดยเป็ นการระดมทีม จักษุแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้ านการตัดประกอบแว่นตา ซึง่ ล้ วนเป็ นอาสา สมัครที่เดินทางมาจากทัว่ โลก เช่น สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ แคนาดา เม็กซิโก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยได้ ท�ำการตรวจสุขภาพตา และตัดประกอบแว่นให้ เหมาะกับแต่ละคน ทัง้ แว่นสายตา แว่นอ่าน หนังสือ และแว่นกันแดด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ยใดๆ ท�ำให้ สามารถใช้ สายตาด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันได้ อย่างมีความสุขมากขึ ้น ทังนี ้ ้มีนกั ศึกษา มฟล. เป็ นล่ามอาสาสมัครแปลภาษา ให้ กบั ทีมงานจากนานาชาติและผู้มาขอรับ บริ การในงานนี ้ด้ วย

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า การเดินทาง มาของอาสาสมัครจาก 11 ประเทศทัว่ โลกนัน้ ท�ำให้ ชาวเชียงรายหลายคน ได้ มีโอกาสมองเห็นโลกได้ สวยงามขึ ้น และความเกื ้อหนุนของมูลนิธิวนั ไซท์ และมูลนิธิมอบสายตาเป็ นของขวัญฯ ท�ำให้ คน 4,500 คนมีความสุขขึ ้น “เป็ นความยินดีที่ได้ ร่วมมือกับเพื่อนใหม่ทกุ คน และหวังจะได้ ร่วมมือ กันในโอกาสต่อไป เพราะ มฟล. ก็เป็ นสถาบันที่มีความทุม่ เทกับการพัฒนา ด้ านวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ เพื่อเป็ นที่พงึ่ ให้ กบั พี่น้องประชาชน ทังด้ ้ านการ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ การร่วม มือกันจะท�ำให้ เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ และช่วยเหลือประชาชนได้ มากขึ ้น เชื่อ มัน่ ว่ามีเป้าหมายเดียวกันคือสร้ างความสุขให้ กบั ผู้คน” รศ.ดร.วันชัย กล่าว โครงการมอบแว่นสายตาฯ ได้ จดั กิจกรรมในประเทศไทยมาแล้ วหลาย จังหวัด มอบแว่นตาไปแล้ วกว่า 5 แสนราย โดยความร่วมมือกับ กระทรวง สาธารณสุข และ มูลนิธิวนั ไซท์ (One Sight) จากสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ นอาสา สมัครจากทัว่ โลก ลงพื ้นที่ในเขตชนบทของไทยเพื่อท�ำการตรวจสุขภาพตา พร้ อมทังตั ้ ดประกอบแว่นสายตาให้ กบั พี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส ได้ ใช้ แว่นตาทีม่ คี ณ ุ ภาพดี เพือ่ มองโลกได้ ชดั เจนและมีคณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี ึ ้น รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 15 กรกฎาคม - กันยายน 2558

15


ในรั้ว มฟล.

กรกฎาคม

17 2558

มฟล. ร�ำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จย่า จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจ�ำปี 2558

มฟล. จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจ�ำปี 2558 ด้ วยร� ำลึกในพระ มหากรุณาธิคณ ุ อันล้ นพ้ นของ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ที่มีตอ่ ปวงชนชาวไทย และชาวเชียงราย โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เป็ นประธานในพิธีถวายเครื่ องสักการะ และอ่านค�ำถวายสดุดี ที่บริ เวณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อจากนันเป็ ้ นพิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยมีพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทังนี ้ ้มีผ้ ู บริ หาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย และผู้แทนจากหน่วยงานทังรั้ ฐ และเอกชน รวมถึงผู้แทนชุมชนเข้ าร่วมในพิธีด้วย

กรกฎาคม

17 2558

หน่วยพัฒนาการเรียนการสอน จัดค่ายอาจารย์มอื อาชีพ สอนเทคนิคส�ำคัญให้อาจารย์ใหม่

หน่วยพัฒนาการเรี ยนการสอน จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ใหม่ ประจ� ำ ปี 2558 ภายใต้ ชื่อ “ค่า ยอาจารย์ มืออาชี พ” เพื่ อเชื่ อมสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์ตา่ งส�ำนักวิชา แลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ รวมถึงการ เสริ มสร้ างองค์ความรู้ และเทคนิคการสอนจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ เพือ่ ความพร้ อมในการท�ำงานให้ มปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ได้ รับเกียรติจาก อาจารย์ กิจการ ช่วยชูวงศ์, รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร, ดร.วรสรวง ดวงจินดา และ ดร.อาดัม นีละไพจิตร มาเป็ นวิทยากร โดยมีอาจารย์ใหม่ มฟล. เข้ าร่วม กว่า 60 คน ณ คาทิลยิ า เมาท์เทน รี สอร์ ทแอนด์สปา จ.เชียงราย

16

กรกฎาคม

17 2558

มฟล.มอบกล้าไม้ 9 ชนิด ให้ชุมชนทั่ว เชียงราย ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี น�ำผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่ จากส�ำนักงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา มอบกล้ าไม้ จ�ำนวน 9 ชนิด ให้ กบั หน่วยงานปกครอง ส่วนท้ องถิ่นทัว่ จังหวัดเชียงราย เพื่อแจกจ่ายไปปลูกในพื ้นที่บ้าน วัด และ โรงเรี ยน ซึง่ ได้ ด�ำเนินการส่งมอบต้ นกล้ าพระราชทาน ตาม‘โครงการปลูก ป่ าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน โอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558’ ตังแต่ ้ เดือนมิถนุ ายน จนแล้ วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2558

สิงหาคม

16 2558

นักปั่นจักรยานประชาคม มฟล. พร้อมใจร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่”

ด้ วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมี พระราชปณิธานให้ รัฐบาลด�ำเนินการจัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกติ ติ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 หรือ ปั่นเพือ่ แม่ (BIKE FOR MOM) พร้ อมกันทัว่ ประเทศ ซึง่ ทางประชาคม มฟล. โดยกลุม่ MFU Cycling Club ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดเชียงราย โดยเริ่มต้ นจากบริเวณศาลากลาง จังหวัด ปั่ นไปตามเส้ นทางผ่านจุดท่องเทีย่ วส�ำคัญ เช่น วัดร่องขุน่ หอนาฬกิ า อนุสาวรี ย์พอ่ ขุนเม็งรายมหาราช สิ ้นสุดที่สนามกีฬากลาง รวมระยะทาง 32 กิโลเมตร


ในรั้ว มฟล.

โครงการ “รักษ์ภาษา” มุ่งหวัง 29-30 ครูช่วยพัฒนาระบบการศึกษา 2558 ให้เท่าเทียมทั่วประเทศ สิงหาคม

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็ นประธานเปิ ดงานและกล่าวต้อนรับ ดร.ศิริวรรณ์ อินทรก�ำแหง ศึกษานิเทศก์เชีย่ วชาญ หัวหน้ าโครงการหมอภาษา พัฒนาเยาวชน และผู้เข้ าร่วมโครงการ “รักษ์ ภาษา” ณ อาคารพลต�ำรวจ เอกเภา สารสิน โดยเป็ นความร่วมมือระหว่าง มฟล. กับ สมาคมคนรัก ภาษาไทย เพื่อส่งเสริ มให้ บคุ ลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถใช้ ภาษาไทยได้ ถกู ต้ อง เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของบริ บทโลก ซึง่ มี คุณครูจากโรงเรี ยนต่างๆ เข้ าร่วมโครงการกว่า 240 คน โดยอธิการบดีกล่าว ในงานนี ้ว่า อยากเห็นเด็กเยาวชนของไทยเติบโตอย่างมีความรู้และโดดเด่น ในเอกลักษณ์ของไทย

กันยายน

13 2558

ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่จัด โครงการ วิทยาศาสตร์สัญจรปี 3 ตอน เวทีนี้มีพี่เลี้ยง

ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ “วิทยาศาสตร์ สญ ั จรปี 3 (ตอน เวทีนี ้มีพเี่ ลี ้ยง)” ภายใต้ มลู นิธมิ หาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพือ่ การพัฒนาครูชนบท ให้ แก่ 10 โรงเรี ยนในจังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 โดยมี วัตถุป ระสงค์ มุ่ง สร้ างแรงบัน ดาลใจด้ า นวิท ยาศาสตร์ แ ละ คณิ ต ศาสตร์ ให้ กบั เด็กนักเรี ยน รวมทังพั ้ ฒนากระบวนการแก้ ปัญหาการ เรี ยนการสอนให้ กบั คุณครู ในโรงเรี ยนที่เข้ าร่ วมโครงการ โดยมีคณาจารย์ ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. เป็ นพี่เลี ้ยงให้ ค�ำแนะน�ำ พร้ อมทังนั ้ กศึกษา จากส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเรี ยนรู้ให้ กบั เหล่านักเรี ยน

กันยายน

3-4 2558

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 นักเรียนมัธยมเข้าร่วมงาน กว่า 5 พันคน

ส่วนทะเบียนและประมวลผล จัดงาน “นิทรรศการตลาดนักหลักสูตร อุดมศึกษา ครัง้ ที่ 19” ประจ�ำปี การศึกษา 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษาชันปี ้ ที่ 4-6 ใน จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ได้ เข้ าร่วมชมนิทรรศการหลักสูตรการศึกษา เพื่อ รับทราบข้ อมูลสาขาที่เปิ ดสอน รูปแบบการเรี ยนการสอน การรับสมัครและ การคัดเลือกนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมกว่า 46 แห่งจากทัว่ ประเทศ ทังภาครั ้ ฐและเอกชน โดยมีโรงเรี ยนในเชียงรายและใกล้ เคียง 45 แห่ง น�ำนักเรี ยนเข้ าร่วมงานในครัง้ นี ้จ�ำนวนกว่า 5,000 คน

ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 19-20 จัดโครงการให้ความรู้สุขภาพแก่ 2558 กลุ่มชาติพันธุ์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย กันยายน

ส�ำนักวิทยาศาสตร์ สุข ภาพ ร่ วมกับ ศูนย์ บริ การวิชาการ จัด โครงการส่งเสริ มและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นของกลุม่ ชนชาติพนั ธุ์ กับความฉลาดทางสุขภาพเพือ่ รองรับการท่องเทีย่ ว ให้ กบั ชาวชุมชน ต.ป่ าตึง อ.แม่จนั จ.เชียงราย ภายใต้ แนวความคิดในการด�ำเนินการส่งเสริ มการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับต�ำบล โดยการเตรี ยมความพร้ อมทางด้ านสุขภาพ ซึ่งเป็ นอีกกลยุทธ์ หนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทังด้ ้ านคุณภาพชีวิตของประชากร และการท่องเที่ยวในท้ องถิ่น โดยเลือกพื ้นที่ต�ำบลป่ าตึง เพราะมีสถานที่ ท่องเทีย่ วทังทางธรรมชาติ ้ และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เหมาะส�ำหรับ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 15 กรกฎาคม - กันยายน 2558

17


Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

มฟล. ในสื่อ ผู้จดั การ | 16 กรกฎาคม 2558 | หน้ า 9

ปีที่: 25 ฉบับที่: 9018 หน้า: 23(ล่าง) Col.Inch: 11.91 Ad Value: 13,101 PRValue (x3): 39,303 หัวข้อข่าว: มฟล.จัดค่ายอาจารย์มืออาชีพเน้น3คุณสมบัติ

บ้ านเมือง | 30 กรกฎาคม 2558 | หน้ า 13

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ วันที่: พฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2558 ปีที่: 25 ฉบับที่: 9024 Col.Inch: 8.52 Ad Value: 9,372 ภาพข่าว: ช่วยเหลือ

Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 23(ล่าง) PRValue (x3): 28,116

คลิป: ขาว-ดำ

Khom Chad Luek (Mid-Day) Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,350

ข่ าวสด | 7 สิงหาคม 2558 | หน้ า 23 Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

S ว ป C ห

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ วันที่: ศุกร์ 31 กรกฎาคม 2558 ปีที่: 25 ฉบับที่: 9011 หน้า: 23(กลาง) Col.Inch: 36.93 Ad Value: 40,623 PRValue (x3): 121,869 คลิป: ขาว-ดำ หัวข้อข่าว: มฟล.เปิดค่ายอาเซียนถิ่นหลวงพระบางนำพนักงานเรียนรู้งาน-สังคมต่างวัฒนธรรม

ข่ าวสด | 31 กรกฎาคม 2558 | หน้ า 23 ข่ าวสด | 13 สิงหาคม 2558 | หน้ า 23

รหัสข่าว: C-15081403

Section: กีฬา/การศึกษา รหัสข่าว: C-150730018120(30 ก.ค. 58/07:43) วันที่: จันทร์ 24 สิงหาคม 2558

013(16 ก.ค. 58/05:49)

Ban Muang Circulation: 850,000 Ad Rate: 900

ปีที่: -

ฉบับที่: 24056

หน้า: 1/1 Col.Inch: 44.01 Ad Value: 96,822

Daily News Circulation: 900,000 Ad Rate: 2,200

Section: บันเทิง/ภูธร วันที่: อังคาร 11 สิงหาคม 2558 ปีที่: 14 ฉบับที่: 4276 หน้า: 20(ล่างซ้าย) Col.Inch: 56.04 Ad Value: 50,436 PRValue (x3): 151,308 คลิป: ขาว-ดำ หัวข้อข่าว: มฟล.จัดโครงการเยาวชนต้านภัยสังคมคืนคนดีให้พ่อแม่ ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย...

รหัสข่าว: C-150731012153(31 ก.ค. 58/03:41)

คอลัมน์: บอกเล่าชาวมอ: มฟล.งด'โฟม'

หน้า: 26(ซ้าย) PRValue (x3): 290,466

Section: บันเทิง/ภูธร วันที่: ศุกร์ 11 กันยายน ปีที่: 14 ฉบ Col.Inch: 13.25 Ad หน้ า : 1/1 หัวข้อข่าว: มฟล.ร่วมสัม

Ban Muang Circulation: 850,000 Ad Rate: 900

คลิป: สี่สี

Section: กีฬา/การศึก วันที่: ศุกร์ 18 ยา หน้ากั: น1/1 ปีที่: Col.Inch: 9.29 ภาพข่าว: ปรับพื้นฐา

รหัสข่าว: C-150807012120(7 ส.ค. 58/03:21) Daily News Circulation: 900,000 Ad Rate: 2,200

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-1509030360

รหัสข่าว: C-150813012156(13 ส.ค. 58/04:23)

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-150911018008(11 ก.ย. 58/06:

บ้ านเมือง | 11 สิงหาคม 2558 | หน้ า 20

รหัสข่าว: C-150811018011(11 ส.ค. 58/05:37)

18

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-150824004176(24 ส.ค. 58/04:37)

เดลินิวส์ | 24 สิงหาคม 2558 | หน้ า 26

หน้า: 1/1


Khom Chad Luek Circulation: 900,000

ไทยรั ฐ | 14 สิงหาคม 2558 | หน้ า 15

Rate: 2,200 มติชน | 12 กันยายนAd2558 | หน้ า 17

Section: First Section/การศึกษา วันที่: จันทร์ 21 กันยายน 2558 ปีที่: 66 ฉบับที่: 22792 หน้า: 13(บนซ้าย) Col.Inch: 20.93 Ad Value: 21,976.50 PRValue (x3): 65,929.50 คอลัมน์: แวดวงของเรา: ศาสตร์การแพทย์แผนจีน

Siam Rath Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,050

Section: First Section/การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม วันที่: พฤหัสบดี 3 กันยายน 2558 ปีที่: 14 ฉบับที่: 5066 หน้า: 13(ซ้าย) Col.Inch: 23.66 Ad Value: 31,941 PRValue (x3): 95,823 หัวข้อข่าว: มฟล.เตรียมตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม

วันที่: ศุกร์ 18 กันยายน 2558 ปีที่: 14 ฉบับที่: 5081 หน้า: 12(ล่างซ้าย) Col.Inch: 36.46 Ad Value: 80,212 PRValue (x3): 240,636 คล มฟล. ในสื่อ คอลัมน์: เลาะรั้วมหาวิทยาลัย: ทุนการศึกษาสิรินธร มฟล.มอบโอกาสเด็กขาดแคลนสร้างฝัน

คลิป: สี่สี

คลิป: ขาว-ดำ

สยามรั ฐ | 21 กันยายน 2558 | หน้ า 13

คม ชัด ลึก | 3 กันยายน 2558 | หน้ า 13

39081(13 58/08:48) Matichonส.ค. (Mid-Day) Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,550

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม รหัสข่าว: C-150912038170(11 ก.ย. 58/07:49) วันที่: อังคาร 1 กันยายน 2558 ปีที่: 38 ฉบับที่: 13687 หน้า: 7(ล่างซ้าย) Col.Inch: 7.15 Ad Value: 11,082.50 หน้า: 1/1PRValue (x3): 33,247.50 คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.ต้อนรับน.ศ.บกพร่องสายตา

น 2558 บับที่: 4307 หน้า: 20(ล่างขวา) Value: 11,925 PRValue (x3): 35,775 มมนากม.แข่งขันการค้าเตรียมรับสู่เออีซี!

กษา ายน 2558 ฉบับที่: 24081 Ad Value: 20,438 าน

หน้า: 1/1

คลิป: สี่สี

คลิป: ขาว-ดำ

Matichon Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,550

หน้า: 26(บนซ้าย) PRValue (x3): 61,314

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม วันที่: ศุกร์ 25 กันยายน 2558 ปีที่: 38 ฉบับที่: 13711 หน้า: 7(ล่าง) 113.68 Ad Value: 176,204 PRValue (x3): 528,612 คลิป: สี่สี รหัCol.Inch: สข่าว: C-150918014020(18 ก.ย. 58/04:36) | 18 กันยายน 2558 | หน้ า 12 หัวข้อข่าว: มฟล. ครบรอบ 17 ปี แห่งการตามรอยแม่ฟ้าหลวง

คม ชัด ลึก

คลิป: สี่สี

บ้ านเมือง | 11 กันยายน 2558 | หน้ า 20 รหัสข่าว: C-150921021026(21 ก.ย. 58/05:05)

050(2 ก.ย. 58/09:23)

หน้า: 1/1

หน้า: 1/1

มติชน | 1 กันยายน 2558 | หน้ า 7

มติชน | 25 กันยายน 2558 | หน้ า 7

:09)

หน้า: 1/1

เดลินิวส์ | 18 กันยายน 2558 | หน้ า 26

รหัสข่าว: C-150901038167(31 ส.ค. 58/08:18)

รหัสข่าว: C-150925020035(25 ก.ย. 58/02:13)

หน้า: 1/1

19

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 15หน้า: 1/2 กรกฎาคม - กันยายน 2558


กัลปพฤกษ์

กาสะสองค�ำ

มกราคม - มิถน ุ ายน

สิงหาคม - มีนาคม

ซากุระ พฤศจิกายน - เมษายน

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

ทองกวาว มกราคม - กุมภาพันธ์

สวย

ทุกฤดู

ปีบ ตุลาคม - ธันวาคม

ประดูแ่ ดง

ล�ำดวน

เหลืองอินเดีย

มกราคม - กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์ - เมษายน

มีนาคม - เมษายน

= ช่วงเวลาทีด ่ อกไม้บาน

Mfu mag 15 y4 upload  
Mfu mag 15 y4 upload